TARTALOMJEGYZÉK. Szakirányú továbbképzések képzési és kimeneti követelményei. Kisgyermek pedagógia (óvodapedagógusok részére)...25

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TARTALOMJEGYZÉK. Szakirányú továbbképzések képzési és kimeneti követelményei. Kisgyermek pedagógia (óvodapedagógusok részére)...25"

Átírás

1 TARTALOMJEGYZÉK Szakirányú továbbképzések képzési és kimeneti követelményei Szakirányú továbbképzések Egészségfejlesztő mentálhigiéne...2 Gyakorlatvezető mentortanár...5 Kisgyermek pedagógia (óvodapedagógusok részére)...8 Pénzügyi kultúra, gazdálkodói kompetenciák fejlesztése a közoktatásban...10 Tanári mesterség IKT alapja...12 Családkonzulens/Családterapeuta...14 Szocioterápiás eljárások az iskolai erőszak kezelésére...16 Fejlesztő differenciáló szakpedagógia...18 Pedagógus szakvizsga programok Pedagógus szakvizsga tanügyigazgatási szakértői területen...20 Gyakorlatvezető mentortanár...22 Kisgyermek pedagógia (óvodapedagógusok részére)...25 Kistérségi tanügyigazgatási feladatok...27 Mérési értékelési feladatok...29 Minőség és folyamatmenedzsment...31 Szocioterápiás eljárások az iskolai erőszak kezelésére...33 Tanári mesterség IKT alapjai...35 Vizsgaelnöki feladatok...37 Egyéni bánásmód, differenciált tanulásszervezés...39

2 EGÉSZSÉGFEJLESZTŐ MENTÁLHIGIÉNÉ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS A szakirányú továbbképzési szak megnevezése: Egészségfejlesztő mentálhigiéné A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése: Egészségfejlesztő mentálhigiénikus A szakirányú továbbképzés képzési területe: Pedagógusképzés A felvétel feltételei: Jelentkezési feltételek képzési területek szerint: Pedagógusképzés, társadalomtudományi, bölcsészettudományi, orvos és egészségtudomány, sporttudomány, hittudományi képzési területen alapfokozatú végzettséggel rendelkezők. A képzési idő: 3 félév (270 óra) A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 90 kredit A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek, személyes adottságok, készségek, a szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben: A képzés során elsajátítandó kompetenciák: - képes arra, hogy az eredeti hivatását tágabb keretben értelmezze így tudatosabban, hatékonyabban dolgozni. - képes saját kompetencia határait felismerni, figyelembe venni, ennek alapján beavatkozni, ha szükséges a klienst a megfelelő helyre továbbirányítani - képes mentálhigiénés elvek egyéni és társadalmi szintű érvényesülésért cselekedni - képes egészségtudatosság egyéni és társadalmi szintű érvényesülésért cselekedni - képes saját hivatása a során a mentálhigiénés elveket alkalmazni - képes egészségtudatos magatartásra és ezt környezetének is átadni - képes felismerni a mentálhigiénés és egészségmagatartás problémáit saját környezetében és ezt korrigálni - képes átadni megszerzett ismereteit azoknak, akikkel kapcsolatba kerül a hivatása során - képes együttműködésre - képes empátiás készségének fejlesztésére - képes egyénekkel és csoportokkal a mentálhigiénés elveket figyelembe véve bánni. Tudáselemek, megszerezhető ismeretek: - Speciális mentálhigiénés ismeretek - Speciális egészségtani, egészségpszichológiai ismeretek - Szociológiai szociálpolitikai ismeretek - Az egyéni és csoportos tanácsadás pszichológiájáról ismeretek - Speciális módszertani ismeretek - Gyakorlati ismeretek Személyes adottságok, készségek: - Szakmai készségfejlesztés - Kommunikáció, konfliktuskezelési készségek fejlesztése - Teammunka, együttműködés, kooperációs készségek fejlesztése - Önművelődés, lifelong learning készségének fejlesztése - Empátiás készségek fejlesztése - Preventív szemlélet - Promotiv szemlélet A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben: Az oklevél megszerzése után a hallgatók jó eséllyel indulnak a munkaerőpiacon, elsősorban az óvodákban, általános iskolákban, a velük társintézményként együttműködő gyakorlati munkát végző terepen valamint az egészségügy területén. Ezt biztosítja, hogy a képzés célja olyan szakemberek képzése, akik elméleti, módszertani és gyakorlati tudásuk birtokában készek és képesek promóciós és prevenciós munka folytatására a mentálhigiéné és egészségfejlesztés területén.

3 Konkrét környezet Óvoda, általános iskola (alsó tagozat) óvodapedagógus, tanító gyógypedagógus gyermekvédelmi felelős Általános iskola (felső tagozat) tanár gyógypedagógus kollégiumi nevelő tanár szociálpedagógus gyermekvédelmi felelős Középiskola tanár gyógypedagógus kollégiumi nevelő tanár szociálpedagógus gyermekvédelmi felelős Nevelési tanácsadó gyógypedagógus konduktor logopédus szociálpedagógus Családsegítő központ gyógypedagógus szociálpedagógus Pedagógiai szakszolgálatok, intézetek Szakmában érintett civil szervezetek és alapítványok tanító tanár gyógypedagógus konduktor logopédus szociálpedagógus Közoktatásban részt vállaló egyházi intézmények tanító tanár gyógypedagógus konduktor logopédus szociálpedagógus Egészségügyi intézmények védőnő gyógytornász dietetikus diplomás ápoló Tevékenységrendszer prevenció és promóció a mentálhigiéné és egészségfejlesztés területén egészségszokások kialakítása, egészségtudatos magatartás alakítása, egészségnevelés az adott korosztály mentálhigiénés problémáinak felismerése, segítése egyéni és csoportos tanácsadás szülőknek prevenció és promóció a mentálhigiéné és egészségfejlesztés területén egészségtudatos magatartás alakítása, egészséges életmódra nevelés az adott korosztály mentálhigiénés problémáinak felismerése, segítése egyéni és csoportos tanácsadás szülőknek és diákoknak prevenció és promóció a mentálhigiéné és egészségfejlesztés területén egészségtudatos magatartás alakítása, egészséges életmódra nevelés az adott korosztály mentálhigiénés problémáinak felismerése, segítése egyéni és csoportos tanácsadás szülőknek és diákoknak prevenció és promóció a mentálhigiéné és egészségfejlesztés területén egészségtudatos magatartás alakítása, az adott korosztály mentálhigiénés problémáinak felismerése, segítése korrekció mentálhigiénés problémák esetén egyéni és csoportos tanácsadás szülőknek és diákoknak egyéni és csoportos tanácsadás mentálhigiénés felvilágosítás mentálhigiénés prevenciós programok egészségfejlesztő programok korrekció mentálhigiénés problémák esetén egyéni és csoportos tanácsadás mentálhigiénés felvilágosítás mentálhigiénés prevenciós programok egészségfejlesztő programok egyéni és csoportos tanácsadás mentálhigiénés felvilágosítás mentálhigiénés prevenciós programok egészségfejlesztő programok korrekció mentálhigiénés problémák esetén prevenció és promóció a mentálhigiéné és egészségfejlesztés területén egészségtudatos magatartás alakítása, egészséges életmódra nevelés az adott korosztály mentálhigiénés problémáinak felismerése, segítése egyéni és csoportos tanácsadás szülőknek és diákoknak egyéni és csoportos tanácsadás mentálhigiénés felvilágosítás mentálhigiénés prevenciós programok egészségfejlesztő programok korrekció mentálhigiénés problémák esetén 3

4 A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök, és a főbb ismeretkörökhöz rendelet kreditérték: A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök, és a főbb ismeretkörökhöz rendelet kreditérték: Ismeretkörök Kredit Speciális pszichológiai ismeretek 34 Speciális egészségügyi ismeretek 5 Speciális szociális ismeretek 11 Speciális módszertani ismeretek 22 Gyakorlati ismeretek 8 Záródolgozat (portfolió) 10 Mindösszesen: 90 A záródolgozat kreditértéke: 10 kredit 4

5 GYAKORLATVEZETŐ MENTORTANÁR SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS A szakirányú továbbképzési szak megnevezése: Gyakorlatvezető mentortanár szakirányú továbbképzés A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése: Gyakorlatvezető mentortanár A szakirányú továbbképzés képzési területe: Pedagógusképzés A felvétel feltételei: Pedagógusképzési, társadalomtudományi, természettudományi, bölcsészettudományi, valamint gazdaságtudományi képzési területen legalább alapképzésben (vagy korábban főiskolai szinten) szerzett szakképzettség. A képzési idő: 2 félév A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 60 kredit A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek, személyes adottságok, készségek, a szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben: A képzés során elsajátítandó kompetenciák: A mentor szakmai felkészültsége birtokában, hivatásának gyakorlása során alkalmas: hatékony szakmai együttműködésre és kommunikációra; az iskolai gyakorlat képző intézmény akkreditációs dokumentumaiban leírt követelményeknek megfelelő megtervezésére, megszervezésére, vezetésére és értékelésére; a hallgatók különböző formában történő (tanórai és tanórán kívüli) tapasztalatszerzésének irányítására; a hallgató/kezdő pedagógus munkájának nyomon követésére, fejlesztő értékelésére, konstruktív visszajelzések adására; szakmai kompetenciák felismerésére, fejlesztésére, mérésére, értékelésére; a hallgatói/kezdő pedagógusi reflektivitás szakszerű, korszerű eszközökkel történő kialakítására, fejlesztésére; önművelés igényének kialakítására, az elkötelezettség erősítésére, a pályakezdés, a beilleszkedés támogatására; az adott szakterületen korszerű, jó gyakorlatok bemutatására; a hallgató/kezdő pedagógus szakmai szocializációjának támogatására; az egész életen át tartó tanulást, a hallgatók szakmai szocializációját megalapozó kompetenciák fejlesztésére. Szakmai tudás Közoktatási intézményrendszer, pedagóguspálya, a pedagógusi munkakörök követelményeinek, szabályozásának ismerete. A pedagógusképzés folyamatának, a pedagógiai, pszichológiai, a szakterületi és a gyakorlati képzési elemek követelményeinek az ismerete. A hallgatói korosztállyal való foglalkozás nevelés és oktatás lélektani, szociológiai, speciális módszertani ismeretei. A szakképzettséghez kapcsolódó szaktudomány és szakmódszertan ismerete. Az intézmény működésének, környezeti kapcsolatainak (más közoktatási, szociális és egészségügyi intézményekkel, fenntartókkal, szülőkkel, kulturális, természeti és gazdasági környezettel, sportszervezetekkel stb.) ismerete. Birtokában van a pályakezdők beilleszkedésének támogatásához szükséges mentálhigiénés ismereteknek. Jól ismeri az intézmény dokumentumait, pedagógiai programját, annak speciális területeit (pl. inkluzív nevelés, egészségnevelés, gyermekvédelem stb.). Rendelkezik a mentorálás/tanácsadás korszerű elméleti és gyakorlati ismereteivel. Szakmai képességek Képes az iskolai gyakorlat megtervezésére, megszervezésére, vezetésére és értékelésére. Képes a hallgatóval/kezdő pedagógussal hatékony szakmai együttműködésre, professzionális kommunikációra és konstruktív konfliktuskezelésre. Képes a hallgató/kezdő pedagógus munkájának nyomon követésére, fejlesztő értékelésére, konstruktív visszajelzések adására. Képes a szakmai kompetenciák felismerésére, fejlesztésére, mérésére, értékelésére. Képes a hallgató/kezdő pedagógus reflektivitásának (önreflexiójának) szakszerű, korszerű eszközökkel történő kialakítására, fejlesztésére. 5

6 Képes az önművelés igényének kialakítására, az elkötelezettség erősítésére, a pályakezdés, a beilleszkedés támogatására. Képes az adott szakterületen korszerű, jó gyakorlatok bemutatására. Képes a hallgató/kezdő pedagógus szakmai szocializációjának támogatására. Képes az egész életen át tartó tanulást, a hallgatók szakmai szocializációját megalapozó kompetenciák fejlesztésére. Képes a hallgatóval történő segítő kapcsolat kialakítására, a folyamatos személyes támogatásra. Szakmai attitűdök Nyitott a hallgatói kezdeményezések iránt, fontosnak tartja, hogy a hallgató/kezdő tanár megtalálja a személyiségéhez illeszkedő saját szakmai fejlődési útját. Érti és elfogadja a segítő támogató kapcsolat kialakításának jelentőségét. Felelősséget érez a hallgatók iskolai tapasztalatainak értelmezésében, fontosnak tartja a szakma nehézségei mellett a szakma szépségeinek tudatosítását is. Fontosnak tartja a hallgatók fejlődésére adott folyamatos pozitív visszajelzéseket. Elkötelezett az eredményes iskolai gyakorlat kiemelt jelentősége mellett. A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben: A mentori munkára való tudatos felkészülés eredményeképpen a mentor a pedagógusképző intézmény megbízásával és elvi útmutatásai szerint a hallgatók közoktatási intézményben történő egyéni gyakorlatának szakvezetői feladatait, illetve a már diplomát szerzett gyakornokok körében az iskolavezetés megbízásából a pályakezdő pedagógusok szakmai szocializációját támogató feladatokat láthatja el. A mentori munkával kapcsolatos ismeretek és kompetenciák köre részben azonos a pedagógusképzés feladataival és céljaival, de munkájukat a pedagógusi kompetenciák magas szintű és tudatos alkalmazása kell, hogy jellemezze, illetve emellett a mentornak képesnek kell lennie a pedagógusképzés követelményeiben megkívánt szakmai képességek fejlesztésére is. Az erre irányuló módszerek ismerete mellett az önreflexió az a kulcsképesség, amelynek alkalmazásával lehetővé válik a tervezett pedagógiai hatások és a gyakorlatban történő megvalósulásuk összevetése, értékelése, valamint a diszkrepancia okainak a feltárása. Ugyanez a tudatosság szükséges a hallgatók tapasztalatszerző munkájának az irányításhoz, elemzéséhez és értékeléséhez is, amely ez által a hallgatók tapasztalati tanulásának a hatékonyságát, így a gyakorlati képzés, illetve a pályakezdők beilleszkedésének az eredményességét szolgálja. A hallgatók önreflexióval egybekötött kritikai értékelését mind a pedagógusmunka egészét, mind pedig az adott szakterület szerinti konkrét feladatokat tekintve kell alkalmazni. Elsajátításához a mentornak is szupervízióra van szüksége, amely gyakorlat a gyakorlóiskolában lévő hallgatók körében, a vezetőtanár szupervíziója mellett lehet a legeredményesebb. A képzésben résztvevők megszervezik, bemutatják, elemzik a szakvezetői (gyakorlatvezetői) tevékenység egy konkrét fázisát; s a megadott szakirodalmak tükrében saját tanítási és mentori tevékenységüket elemzik. A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök, és a főbb ismeretkörökhöz rendelet kreditérték: Közoktatási intézményrendszer, pedagóguspálya, a pedagógusi munkakörök követelményeinek, szabályozása. A pedagógusképzés folyamatának, a pedagógiai, pszichológiai, a szakterületi és a gyakorlati képzési elemek követelményei. A pedagógia és a pszichológia időszerű kérdései a hazai és nemzetközi kutatások tükrében. A szakképzettséghez kapcsolódó szaktudomány és szakmódszertan korszerű ismerete (egy választása kötelező, de két szakág is választható). Az intézmény működésének, és környezeti kapcsolatainak (más közoktatási, szociális és egészségügyi intézményekkel, fenntartókkal, szülőkkel, kulturális, természeti és gazdasági környezettel, sportszervezetekkel való kapcsolatának) ismerete. Az intézmény dokumentumainak, pedagógiai programjának, annak speciális területeinek (pl. inkluzív nevelés, egészségnevelés, gyermekvédelem) ismerete. A mentorálás/tanácsadás korszerű elmélete és gyakorlata, a mentor sajátos feladatai, az önreflexió, a hallgatók és a pályakezdő gyakornokok beilleszkedésének mentálhigiénés kérdései. Mentori gyakorlat. 6

7 Ismeretkörök Kredit A pedagóguspálya, a pedagógusképzés követelményeinek ismerete, a mentor szerepe (pedagógusképzés strukturális, tartalmi és módszertani megújulása, mentor szerepe, a tanári szakmai kompetenciák) 4 A hallgatói korosztállyal való foglalkozás nevelés és oktatás lélektani ismeretei 4 A pedagógusi szakképzettség szerinti specializációban az adott szakterület legújabb szaktudományi és szakmódszertani ismeretei (legújabb diszciplináris és szakmódszertani kutatási eredmények, fejlődési irányok) 8 A kiterjesztett pedagógusi szerep iskolai és iskolán kívüli feladatai (az iskolai szervezet, működés, kapcsolatrendszer) 8 A mentorálás elmélete és speciális módszereinek ismeretkörei (pedagógiai jelenségek feltárásának, elemzésének és értékelésének módszerei, az osztálytermi kutatás technikái, önreflexió képességének fejlesztése, a mentor sajátos feladatai, konfliktuskezelés, kommunikációs képességek fejlesztése, értékelés módszerei) 17 Kötelezően választható (speciális nevelési területek (inkluzív nevelés, egészségnevelés, gyermekvédelem, stb.); multikulturális nevelés; IKT támogatott pedagógiai módszerek; pedagógiai munkát segítő szakemberek, intézmények, osztályfőnöki munka; nemzetközi tendenciák oktatási rendszerek fejlődésében; tehetséggondozás, kreativitás fejlesztés; modern információs kommunikációs technológiák; metafora elemzés, a pedagógusok pedagógiai tudása; ifjúságszociológia, ifjúsági szubkultúrák) 10 Gyakorlat (gyakorlóiskolai és/vagy mentorálás gyakorlatvezető, szupervizor mellett) 4 Záródolgozat 5 Mindösszesen: 120 A záródolgozat kreditértéke: 5 kredit 7

8 KISGYERMEK PEDAGÓGIA SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK A szakirányú továbbképzési szak megnevezése: Kisgyermek pedagógia szakirányú továbbképzés A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése: Kisgyermeknevelő szakpedagógus A szakirányú továbbképzés képzési területe: pedagógusképzés A felvétel feltételei: Jelentkezési feltételek képzési területek szerint: Pedagógusképzés képzési területen óvodapedagógus alapfokozatú végzettséggel rendelkezők. A képzési idő: 2 félév A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 60 kredit A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek, személyes adottságok, készségek, a szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben: A képzés célja az óvodapedagógusok szakmai ismereteinek bővítése, az újszülött kortól a 3 (legfeljebb 5) éves korig terjedő életszakaszban ellátásra szoruló csecsemők és kisgyermekek gondozása, nevelése és fejlesztése érdekében. Felkészítésük a célzott korosztály egészséges testi, érzelmi, kapcsolati és beszédkészségének, illetve értelmi fejlődésének komplex fejlesztésére, szocializációjuk segítésére, és a kisgyermekes családok nevelési tevékenységének támogatására. A képzés során megszerezhető ismeretek, tudáselemek: a csecsemő és kisgyermekkor jellemzői, a testi és pszichés események érési, fejlődési jellegzetességei és a fejlesztés lehetőségei; a 0 3 (5) éves korosztály igényei, szükségletei, és az azokra adandó, szakmailag megfelelő, az egészséges testi és szellemi fejlődést, az önállóság kialakulását befolyásoló adekvát nevelési, fejlesztési, gondozási, ápolási, teendők; a három (5) év alatti korosztály családon kívüli ellátási formáinak specifikumai, a családi nevelési hatások és a korai személyes kötődés jelentősége; a szakma etikai szabályait, a szociális ellátórendszer működése és a szociális professzió alapjai. Szakmai adottságok, készségek a korai nevelés pedagógiai pszichológiai módszereinek alkalmazása, a normál fejlődésmenet törvényszerűségeinek felismerése, az esetleges eltérések családi kontextusban történő értelmezése és adekvát fejlesztési, nevelési, tanácsadási módszerek alkalmazása jó kapcsolat kialakítása és együttműködés a kisgyermekkel, illetve a gyermekeket nevelő családokkal, a csecsemő és kisgyermek gondozása nevelése során a napközbeni ellátást segítő más szakemberekkel való együttműködés, az intézményi adminisztrációs és dokumentációs munka elvégzése, szakterületükön vezetői feladatok ellátása, szolgáltatások szervezésére a kisgyermekeket nevelő családok, valamint a gyermekgondozáson levő anyák számára, az egyéni ellátást biztosító rugalmas, folyamatos napirend megszervezése, biztosítva a játék, az alvás, a szabad levegőn való mozgás és a rekreáció feltételeit, a gyermeki fejlődéshez szükséges környezet, berendezési tárgyak, eszközök, eljárások, illetve digitális adathordozók, elektronikus információs rendszerek célnak megfelelő kiválasztása és alkalmazása, Szakmai attitűdök és magatartás: humanisztikus szemlélet, megfelelő szakmai identitás, a személyes kompetenciák és kompetenciahatárok felismerése, tudatos kezelése, önreflexió a másság elfogadása, tiszteletben tartása, egyéni döntéshozatalért személyes felelősségvállalás, ugyanakkor a szakmaközi együttműködés szükségességének elfogadása a szakma etikai szabályainak betartása iránti elkötelezettség 8

9 A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben: Konkrét környezet Tevékenységrendszer Az adott korosztályba tartozó gyerekek átvétele átadása, a napi gondozási feladatokba (étkeztetés, öltöztetés, stb.) Bölcsődei napközbeni kisgyermekellátás ágyazottan a korai nevelési feladatok ellátása. Családi napközi A gyermek fejlettségi szintjének megfelelő módszerek Házi gyermeknevelői feladatok ellátása Időszakos gyermek felügyelet, alkalmazása, a korai fejlődés facilitálására a gondozási és játéktevékenységekben. Játszócsoport, Kompetenciahatárait meghaladó esetekben a Baba mama klub, Gyermekhotelek, Sérült gyermekek napközbeni ellátása Szülői felkészítő, segítő kapcsolatfelvétel a szülőkkel és megfelelő szakemberekkel. A korai nevelésre vonatkozó tanácsadói feladatok ellátása, egyéni tanácsadás és beszélgető szülőcsoport vezetése keretében. Az adminisztrációs feladatok ellátása. Szükség esetén vezetői feladatok ellátása. A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök, és a főbb ismeretkörökhöz rendelet kreditérték: Ismeretkörök Kredit Társadalomismereti tudáselemek (gyermekkor szociológiája, szociális professzió, szociális munka egyénekkel, családokkal) 6 Pedagógiai, pszichológiai ismeretek (személyiségfejlődés, fejlődési eltérések, kisgyermekkor pedagógiája, SNI) 10 Egészségtudományi ismeretek (anatómiai és fiziológiai ismeretek, gyermekgyógyászat, ápolás és táplálkozástan) 8 Differenciált szakmai ismeretek (alternatív kisgyermekellátás, spontán érés támogatása, tanácsadási ismeretek, interkulturális nevelés, mentalhigiene) 14 Szakmai gyakorlatok (egyéni és csoportos nevelési és pedagógiai gyak., demonstrációs gyak., korai fejlesztés gyak. tanácsadás gyak., egyéni bölcsődei gyakorlat) 17 Záródolgozat (portfolio) 5 Összesen: 60 A szakdolgozat kreditértéke: 5 kredit 9

10 PÉNZÜGYI KULTÚRA, GAZDÁLKODÓI KOMPETENCIÁK FEJLESZTÉSE A KÖZOKTATÁSBAN SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS A szakirányú továbbképzési szak megnevezése: Pénzügyi kultúra, gazdálkodói kompetenciák fejlesztése a közoktatásban szakirányú továbbképzés A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése: Gazdálkodói kultúra fejlesztő szakpedagógus A szakirányú továbbképzés képzési területe: pedagógusképzés A felvétel feltételei: Jelentkezési feltétel/ek képzési terület/területek szerint: Pedagógusképzés képzési területen legalább alapképzésben (vagy korábban főiskolai szinten) szerzett szakképzettséggel és végzettséggel rendelkezők. További jelentkezési feltétel: Bármely szakos tanári szakképzettséggel és végzettséggel rendelkezők, a közgazdász tanári és a gazdaságismeret tanár szakos végzettséggel rendelkezők kivételével. A képzési idő: 2 félév A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 60 kredit A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek, személyes adottságok, készségek, a szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben: A képzés során elsajátítandó kompetenciák: a gazdálkodói érzék fejlesztése, a takarékossági szemléletmód kialakítása, környezettudatos magatartás, a különböző befektetési lehetőségek mérlegelésének és a közöttük való választás képességének a kialakítása; a képzésben részt vevők pénzügyi kultúrájának fejlesztése, az egyéni háztartási gazdálkodás, a perspektivikus életpálya építés, a racionális háztartási döntéshozatali kompetenciák fejlesztése, résztvevő pedagógusok módszertani kultúrájának fejlesztése; kommunikációs technikák alkalmazása. Tudáselemek, megszerezhető ismeretek: közgazdasági alapok, pénzügyi tudáselemek, üzleti vállalkozási ismeretek, gazdaságetikai normák, fogyasztóvédelmi szabályok munkaerő piaci ismeretek, munkajogi és gazdaságjogi szabályok módszertani ismeretek Személyes adottságok, készségek: megfelelő szakmai identitás, személyes kompetenciák és kompetenciahatárok felismerése, tudatos kezelése, önismeret, önreflexió képessége, megfelelő kommunikációs képesség, egyéni döntéshozatali készség, személyes felelősségvállalás, szakmaközi együttműködési, kooperációs készség. 10

11 A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben: Konkrét környezet Tevékenységrendszer - a tanulók gazdálkodói kompetenciáinak fejlesztésében; - a fiatalok életvezetési kompetenciáinak kialakításában; - a racionális fogyasztói döntések meghozatalára való felkészítésben; Általános iskola (felső tagozat): - befektetői döntések megalapozásában, különös tekintettel szaktanár; osztályfőnök a befektetői szempontok (hozam, biztonság, likviditás) megfelelő mérlegelésére; - egyszerű pénzügyi kalkulációk begyakoroltatásában; - gazdasági pénzügyi mutatók, adatok értelmezésében és értelmeztetésében; - saját intézménye forrás szerzési tevékenységének elősegítésében (pályázatkészítés, alapítványlétrehozás, menedzselés, saját intézménye marketingtevékenységének Középiskola (gimnázium, nem közgazdasági szakközépiskola, megtervezésében és realizálásában); szakmunkásképző): - az intézményi adminisztrációs és dokumentációs munka szaktanár; osztályfőnök elvégzésében; - szakterületükön vezetői feladatok ellátásában; - a család háztartás vezetéssel kapcsolatos problémáival kapcsolatos tanácsadásban. A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök, és a főbb ismeretkörökhöz rendelet kreditérték: Ismeretkörök/Modulok Kredit 1. modul: A háztartások környezete és pénzügyi kapcsolatai ismeretkörök (A háztartások makro és mikrokörnyezete. A háztartások költségvetési kapcsolatai (adó és adójellegű befizetések; szociális támogatások, transzferek). A háztartások banki (pénzintézeti) kapcsolatai. A pénzkezeléssel, hitelfelvétellel, és a megtakarítások kezelésével (pénzügyi befektetői döntésekkel) kapcsolatos alapvető szempontok és eredményességi kritériumok. A modern pénzkezelési formák /bank kártya használat; e bank/.) modul: A háztartások erőforrásai, döntései és gazdálkodása tudáselemek (A háztartás erőforrásai és az ezekkel való gazdálkodás: vagyon és jövedelem; gazdálkodás a pénzzel és az idővel; kapcsolati tőke. A racionális döntéshozatal kritériumai. Racionális fogyasztói és megtakarítói magatartás. Fogyasztóvédelem a tudatos vásárló.) modul: Munkaerő piaci szerepek, életpálya építés ismeretkörök (Tudatos készülés a szakterület választásra. Az alkalmazotti és a vállalkozói szerepkör különbségei; az eltérő életstratégiák beállítódásbeli alapjai. Önismeret, karrier tervezés, önmenedzselés. Belföldi vagy külföldi munkavállalás. A külföldi tapasztalat szerzés hozadéka és feltételei (idegennyelv ismeret; tolerancia, a kulturális különbségek elfogadása.) modul: Az egyének és háztartások gazdasági kapcsolatainak norma és szabályrendszere (Formalizált és nem formalizált normák, szabályok. Társadalmi tudatosság és felelősségvállalás; gazdasági etika. A fenntarthatóság mindennapi értelmezése; a környezettudatos magatartás. Jogi keretek: alapvető munkajogi és gazdaság jogi szabályok.) 9 Záródolgozat (portfolio) 10 Összesen: 60 A szakdolgozat kreditértéke: 10 kredit 11

12 TANÁRI MESTERSÉG IKT ALAPJAI SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK A szakirányú továbbképzési szak megnevezése Tanári mesterség IKT alapjai szakirányú továbbképzés A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése: Infomédia szakpedagógus A szakirányú továbbképzés képzési területe: pedagógusképzés A felvétel feltételei: Jelentkezési feltétel képzési terület szerint: Pedagógusképzés képzési területen alapfokozatú végzettséggel, szakképzettséggel rendelkezők. A képzési idő: 2 félév A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 60 kredit A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek, személyes adottságok, készségek, a szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben: A képzés során elsajátítandó kompetenciák: informatikai eszközök és szoftverek pedagógiai szempontú értékelésének képessége, műveltségtartalmak tanulását segítő digitális oktatási segédanyagok készítésének képessége (ehhez szükséges szaktudás birtoklása), információszerzés és válogatás, információfeldolgozás, továbbítás, tárolás és elrendezés módjainak, tanulásitanítási eljárásainak alkalmazása, informatika, számítástechnika korszerű eszközrendszerének megismerési, tanulási eljárásainak képessége, az iskolai számítógépes hálózati infrastruktúra oktatási célokat szolgáló üzemeltetése, informatikai alapszoftverek tanulási, közvetítési eljárásainak szakszerű ismeretének képessége, jártasság többféle módszertani paradigma szerinti ismeretközvetítésben, tanulásmenedzselésben és képességfejlesztésben, ezek informatikai vetületeinek ismeretében. (pl. projektmunka, kooperatív tanulási technikák), Tudáselemek, megszerezhető ismeretek: informatikai eszközismeret, médiaismeret elektronikus tanulási környezetek ismeretei, speciális pedagógiai ismeretek, speciális módszertani ismeretek, oktatás és infokommunikációs eszközalkalmazási módszertana, e tananyagok, digitális taneszközismeret, gyakorlati ismeretek Személyes adottságok, készségek: Szakmai készségfejlesztés Team munka, együttműködés, kooperációs készségek fejlesztése Önművelődés, lifelong learning készségének fejlesztése A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben: korszerű oktatás és infokommunikációs eszközrendszer alkalmazásában való aktív közreműködés adott oktatási intézményben, részt vállalni a szakterülethez kapcsolódó információk hatékony keresésében, digitális tartalmak létrehozásában, új pedagógiai technológiai, IKT innovációk (digitiális tábla, e prezentáció, e portfólió) alkalmazása adott oktatási környezetben, részt vállalni, az adott intézmény korszerű elektronikus és hagyományos környezetének kialakításában, fejlesztésében, bővítésében, és ergonómiájának kialakításában, segíteni az iskolai statisztikák, mérés értékelés előkészítését, oktatási intézményekben az intézmény vezetőjével és a számítástechnika szakos tanárokkal együttműködni, az adott oktatási intézmény informatikai koncepciójának kialakításában, megvalósításában (elsősorban az informatikának az oktatásban és az oktatási intézmény működtetésében való alkalmazását jelenti), oktatási és egyéb elektronikus anyagok készítésében való részvétel, 12

13 a felmerülő számítástechnikai kérdésekben az oktatási intézmény számítástechnika szakos tanáraival, módszertani kérdésekben az intézmény oktatásért felelős vezetőjével és a szakmai munkaközösségek vezetőivel való együttműködés, tevékenységi köréhez tartozik az oktatásban és képzésben használható szoftverek, informatikai eljárások és az Interneten elérhető információk, médiumok felkutatása és az oktatási intézményben történő alkalmazásuk, az oktatási intézményben működő informatikai alkalmazások összehangolt működésének biztosítása, melynek révén hozzájárul az intézmény oktatási, képzési feladatainak jobb ellátásához. A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök, és a főbb ismeretkörökhöz rendelet kreditérték: Ismeretkörök Kredit Informatikai alapok (számítógépes konfigurációk, infomédia, ügyviteli alkalmazások, adatbázis kezelés, algoritmizálás) 10 Multimédia (multimédia alapismeretek, hangtechnika, foto, videotechnika, multimédiafejlesztés, multimédia design, prezentációkészítés, szerzői jog) 15 Hálózati médiakommunikáció (számítógépes hálózat, hálózati médiakommunikáció) 4 Elektronikus tanulás az információs társdalomban médiatörténet (médiaismeret), pedagógiai információforrások, távoktatás e learning módszertan, Információ és társadalom, médiapedagógia, elektronikus tanulási környezetek) 9 IKT taneszközök a pedagógiai munkában (oktatás és kommunikációtechnológia, tanári tevékenység IKT alapjai, IKT innovációk (digitális tábla, e portfólió, e prezentáció) 12 Záródolgozat (portfolio) 10 Összesen: 60 A szakdolgozat kreditértéke: 10 kredit 13

14 CSALÁDKONZULENS/CSALÁDTERAPEUTA SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK Szakirányú továbbképzés megnevezése: Családkonzulens/Családterapeuta szakirányú továbbképzési szak A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése: Családkonzulens A szakirányú továbbképzés képzési területe: társadalomtudományi A felvétel feltételei: Társadalomtudományi, bölcsészettudományi, pedagógusképzés, hittudományi, jogi és igazgatási tudományi képzési területen alapfokozattal (BA szint) rendelkezők vehetnek részt. A képzési idő: 4 félév A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek, személyes adottságok, készségek, a szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben: A képzés indoklása és célja: A gyermekjóléti szolgálatok alapfeladatai között szerepel a családterápiás szolgáltatás nyújtása. Az ezekben az intézményekben dolgozók legnagyobb részének azonban természetesen nincs családterápiás képzettsége, és főként vidéken, de sok esetben nagyobb városokban sem nincs mód arra sem, hogy más szolgáltatóhoz irányítsák a klienst. Ezen túlmenően gyakran szakmailag is indokoltabb volna az, hogy a családterápiás (családterápia jellegű) szolgáltatást az a szakember nyújtsa, aki már valamilyen módon foglalkozni kezdett a családdal. Ezt sokszor maga a család is igényli: a már kialakult bizalmi légkör alapján nem szívesen fordulnának más szakemberhez; az egész folyamat töretlenebb ívű lehet, ha a problémák jelentkezésétől kezdve a reménybeli megoldásig ugyanaz a szakember viszi azt végig. Ehhez az szükséges, hogy a családokkal kapcsolatba kerülő szociális munkások és más egyéb szakemberek rendelkezzenek legalább alapfokú családterápiás képzettséggel. A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek: Szakmai kompetenciák: képes munkáját a család rendszerszemléletű közelítése alapján végezni, képes a családban felmerülő problémák adekvát azonosítására, képes felismerni a családon belül a felmerülő különböző problémák közötti összefüggéseket, képes felismerni a család problémái és a környezet összefüggéseit, képes az adott probléma megoldásához az adekvát eszközöket megkeresni és használni, képes saját kompetencia határait pontosan felismerni, és ennek alapján szükség esetén más szakemberekkel illetve intézményekkel együttműködni. Tudáselemek, megszerezhető ismeretek: a családterápiás munkához szükséges mértékben megismerkedik a pszichopatológia alapjaival, elsajátítja a családszociológia legfontosabb tartalmait, készségszinten elsajátítja a családterápiában használatos módszereket, részletes kitekintést nyer a családi problémák és egyfelől az egyéni, másfelől a társadalmi környezeti problémák összefüggés rendszeréről. Személyes adottságok, készségek: a problémafelismerő készség fejlődése, az empátiás készség fejlődése, kontrollált körülmények között, folytonos visszajelzéssel, a családterápia módszereinek készség szintű elsajátítása, az önismeret és a személy percepciós készség fejlődése, verbális és nonverbális kommunikáció fejlődése; a kétféle kommunikáció összerendezettségének kialakulása, a szupervízióban való részvétellel a szakmai személyiség erősödése, a szakmai és magánéleti szerepek elválasztása és összhangja szükségszerűségének felismerése. A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben: A családkonzulens/családterapeuta szakirányú továbbképzésen oklevelet szerzett hallgatók képessé válnak a családokban előforduló (alapvetően mentális eredetű) problémák kezelésére. A munkát kisebb mértékben önálló szervezetrendszerben (Családterápiás Egyesület, stb.), nagyobb részt családsegítéssel foglalkozó szociális intézményekben végezhetik. Részben, mint a családsegítő szolgálat munkatársai, részben a családsegítő szociális munkások (intézményük) által felkért külső szakértőként. 14

15 A szakképesítés konkrét munkakörhöz, vagy munkahelyi hierarchikus szinthez nem köthető. Kiterjeszti a kompetenciát, ezáltal minden olyan szociális és pedagógiai (vagy más segítő) munkakörben, amelyben családi problémákkal találkozik a segítő szakember, magasabb minőségűvé, hatékonyabbá teszi a tevékenységet. A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök és a főbb ismeretkörökhöz rendelt kreditérték: Ismeretkörök Kredit Társadalomismereti ismeretkörök (területi és társadalmi egyenlőtlenségek, családszociológia, szocializáció színterek elemzése, családpolitika, a szociális jog rendszere, hátrányos társadalmi 51 helyzet kompenzálásának módszerei, személyiségfejlesztés, kommunikációelmélet, értékfeltárás, esetmegbeszélés, családi életciklusok) Kötelező tudáselemek (pszichopatológia, családterápiás alapismeretek, családterápia módszerei, kommunikációs készségfejlesztés, családi konzultáció, családgondozás és segítés, konfliktuskezelés 54 a családban, mentálhigiéné, andragógia és családpedagógia, családi szocializációs zavarok korrekciója, technikái, értékfeltárás, esetmegbeszélés) Szupervízió (hallgatók kliensekkel végzett gyakorló munkájának szupervíziója) 5 Záródolgozat: 10 kredit Záródolgozat (esettanulmány) 10 Mindösszesen: 120 A szakdolgozat kreditértéke: 10 kredit 15

16 SZOCIOTERÁPIÁS ELJÁRÁSOK AZ ISKOLAI ERŐSZAK KEZELÉSÉRE SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK A szakirányú továbbképzési szak megnevezése Szocioterápiás eljárások az iskolai erőszak kezelésére szakirányú továbbképzés A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése: Szocioterapeuta szakpedagógus A szakirányú továbbképzés képzési területe: pedagógusképzés A felvétel feltételei: Jelentkezési feltételek képzési területek szerint: Pedagógusképzés, társadalomtudományi, természettudományi valamint bölcsészettudományi képzési területen legalább alapképzésben (vagy korábban főiskolai szinten) szerzett szakképzettség. További jelentkezési feltétel: A képzésre jelentkezhetnek azok, akik két éves szakirányú gyakorlattal rendelkeznek az alábbi területeken: óvodapedagógia, általános iskola alsó tagozat, általános iskola felső tagozat, középiskola, gyógypedagógia, nevelési tanácsadói munka, gyermekvédelmi vagy bármilyen pedagógiai munka, a gyermekek körében preventív és problémakezelés területén. A képzési idő: 2 félév A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 60 kredit A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek, személyes adottságok, készségek, a szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben: A képzés során elsajátítandó kompetenciák: A gyermek és serdülőkori személyiség fejlesztése, korrekciós nevelése A gyermek és serdülőkori csoportok, közösségek alakulásának segítése, fejlesztése A humán ökorendszer ismeretében, beavatkozások tervezése A bántalmazott gyermek érzelmeinek, jelzéseinek felismerése, Kommunikációs technikák alkalmazása, gyermekekkel felnőttekkel Pedagógiai, pszichológiai beavatkozási eszközkészlet alkalmazása viselkedés korrekcióban Képesség arra, hogy az eredeti hivatás, tágabb értelmezési keretben, tudatosabb, hatékonyabb munkavégzést eredményezzen. Képesség a saját kompetencia határ felismerésére, és azon belüli beavatkozás tervezésére. Tudáselemek, megszerezhető ismeretek: Speciális pedagógiai pszichológiai ismeretek Társadalom ismeret Iskolai mentálhigiéné Speciális módszertani ismeretek Gyakorlati ismeretek Személyes adottságok, készségek: Szakmai készségfejlesztés Kommunikáció, konfliktuskezelési készségek fejlesztése Team munka, együttműködés, kooperációs készségek fejlesztése Önművelődés, lifelong learning készségének fejlesztése A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben: Az oklevél megszerzése után a hallgatók jó eséllyel indulnak a munkaerőpiacon, elsősorban az óvodákban, általánosés közép iskolákban, valamint a velük társintézményként együttműködő gyakorlati munkát végző terepen. Konkrét környezet Tevékenységrendszer Óvoda, általános iskola (alsó tagozat) óvodapedagógus, tanító, gyógypedagógus, gyermekvédelmi felelős Általános és középiskola tanár, gyógypedagógus, kollégiumi nevelő tanár, szociálpedagógus, gyermekvédelmi felelős Nevelési tanácsadó gyógypedagógus, konduktor, logopédus, szociálpedagógus Családsegítő központ gyógypedagógus, szociálpedagógus Pedagógiai szakszolgálatok, intézetek 16 - A pedagógusi munkában a gyermekbántalmazás tüneteinek felismerése, aktív segítői magatartás kialakítása. - Az iskola, mint szervezet erőforrásainak mozgósítása az iskolai erőszak megelőzősére, rendszerszemléleti felfogásban - Rizikófaktorok azonosítása, a bántalmazásra figyelmeztető jelek életkoronkénti felismerése. - Együttműködés a szülőkkel, gyerekekkel, valamint tájékoztatás a segítési és beavatkozási lehetőségekről, az intézményekkel történő együttműködésekről.

17 Szakmában érintett civil szervezetek és alapítványok tanító, tanár, gyógypedagógus, konduktor, logopédus, szociálpedagógus Közoktatásban részt vállaló egyházi intézmények tanító, tanár, gyógypedagógus, konduktor, logopédus, szociálpedagógus - Pedagógiai tudás bővítése, mely az értelmezés és felismerés mellett hatékonyan semlegesíti a gyermekek szorongásos, depresszív, és önértékelési deficitből származó negatív érzelmeit. - Megoldások és módszerek megismertetése a düh kezelésének módjaira. A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök, és a főbb ismeretkörökhöz rendelet kreditérték: Ismeretkörök Kredit Társadalomismereti tudáselemek (az agresszió kulturális oki háttere, az iskolai szervezet sajátosságai) 10 Pszichológiai ismeretek (az agresszió pszichológiai oki háttere) 10 Pedagógiai ismeretek (pedagógiai beavatkozási metódusok az agresszió kezelésére életkoronként) 25 Szakmai gyakorlatok (terepgyakorlat) 5 Záródolgozat (esettanulmány) 10 Összesen: 60 A szakdolgozat kreditértéke: 10 kredit 17

18 FEJLESZTŐ DIFFERENCIÁLÓ SZAKPEDAGÓGIA SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK A szakirányú továbbképzési szak megnevezése: Fejlesztő differenciáló szakpedagógia szakirányú továbbképzés A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése: Fejlesztő differenciáló szakpedagógus A szakirányú továbbképzés képzési területe: pedagógusképzés A felvétel feltételei: Jelentkezési feltételek képzési területek szerint: Pedagógusképzés, társadalomtudományi, valamint bölcsészettudományi képzési területen alapfokozatú végzettséggel rendelkezők. További jelentkezési feltétel: A képzésre jelentkezhetnek azok, akik két éves szakirányú gyakorlattal rendelkeznek az alábbi területeken: óvodapedagógia, általános iskola alsó tagozat, általános iskola felső tagozat, gyógypedagógia, nevelési tanácsadói munka, gyermekvédelmi vagy bármilyen pedagógiai munka, a gyermekek körében preventív és problémakezelés területén. A képzési idő: 3 félév A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 90 kredit A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek, személyes adottságok, készségek, a szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben: A képzés során elsajátítandó kompetenciák: A tanulói személyiség fejlesztése A tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítése, fejlesztése A pedagógiai folyamat tervezése A tanulók műveltségnek, készségeinek és képességeinek fejlesztése a tudás felhasználásával Az egész életen át tartó tanulást megalapozó kompetenciák fejlesztése A tanulási folyamat szervezése és irányítása A pedagógiai értékelés változatos eszközeinek alkalmazása Szakmai együttműködés és kommunikáció Önművelés, elkötelezettség a szakmai fejlődésre Tudáselemek, megszerezhető ismeretek: Speciális pszichológiai ismeretek Speciális pedagógiai ismeretek Iskolai mentálhigiéné Inkluzív nevelés gyógypedagógiai ismeretek Speciális módszertani ismeretek Gyakorlati ismeretek Személyes adottságok, készségek: Szakmai készségfejlesztés Kommunikáció, konfliktuskezelési készségek fejlesztése Teammunka, együttműködés, kooperációs készségek fejlesztése Önművelődés, lifelong learning készségének fejlesztése A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben: Az oklevél megszerzése után a hallgatók jó eséllyel indulnak a munkaerőpiacon, elsősorban az óvodákban, általános iskolákban, valamint a velük társintézményként együttműködő gyakorlati munkát végző terepen. Ezt biztosítja, hogy a képzés célja olyan szakemberek képzése, akik elméleti, módszertani és gyakorlati tudásuk birtokában készek és képesek megteremteni olyan külső, azaz tárgyi és belső, azaz pszichés feltételeket, amelyben a gyermek képessége a spontán érés mellett optimálisan kibontakozhat. 18

19 Konkrét környezet Óvoda, általános iskola (alsó tagozat) óvodapedagógus, tanító, gyógypedagógus, gyermekvédelmi felelős Általános iskola (felső tagozat) tanár, gyógypedagógus, kollégiumi nevelő tanár, szociálpedagógus, gyermekvédelmi felelős Nevelési tanácsadó gyógypedagógus, konduktor, logopédus, szociálpedagógus Családsegítő központ gyógypedagógus, szociálpedagógus Pedagógiai szakszolgálatok, intézetek Szakmában érintett civil szervezetek és alapítványok tanító, tanár, gyógypedagógus, konduktor, logopédus, szociálpedagógus Közoktatásban részt vállaló egyházi intézmények tanító, tanár, gyógypedagógus, konduktor, logopédus, szociálpedagógus Tevékenységrendszer Iskolaérettségi vizsgálatok és iskolaelőkészítő fejlesztő munkák Egyéni bánásmód differenciált készségfejlesztés Speciális diagnosztikai tevékenység Egyéni bánásmód differenciált készségfejlesztés Tanulás módszertani fejlesztések Életpályaépítés A tanulási problémákkal küzdő, vagy tanulási zavarral veszélyeztetett tanulók diagnosztikai felmérése Kontroll és hatásvizsgálatok szervezése, tervezése Dokumentációs feladatok Szakértői vizsgálatok kezdeményezése Egyéni esettől függően kapcsolatfelvétel más pedagógiai szakszolgálattal, szakintézménnyel Tanácsadás Szakértői vizsgálatok kezdeményezése Tanácsadás Szakértői vizsgálatok kezdeményezése Tanácsadás Szakértői vizsgálatok kezdeményezése Tanácsadás Szakértői vizsgálatok kezdeményezése A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök, és a főbb ismeretkörökhöz rendelet kreditérték: Ismeretkörök Kredit Speciális pszichológiai ismeretek Személyiségfejlődés és fejlődési eltérések 6 Mentálhigiéné 5 Szakmai készségfejlesztések 9 Speciális pedagógiai, ismeretek Fejlesztő pedagógiai alapismeretek 5 Fejlesztő eljárások 8 Differenciálás pedagógiája 5 Neurológiai, gyógypedagóiai ismeretek Gyógypedagógiai inkluzív nevelés 5 Speciális módszertani ismeretek Pedagógiai diagnosztika 5 Preventív fejlesztés 10 Korrektív fejlesztés 10 Gyakorlati ismeretek Szakmai gyakorlatok 6 Szupervízió 6 Összesen: 80 Szakdolgozat 10 Mindösszesen: 90 A szakdolgozat kreditértéke: 10 kredit 19

20 PEDAGÓGUS SZAKVIZSGA TANÜGYIGAZGATÁSI SZAKÉRTŐI TERÜLETEN SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS A szakirányú továbbképzési szak megnevezése: Pedagógus szakvizsga tanügyigazgatási szakértői területen szakirányú továbbképzés A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése: Szakvizsgázott pedagógus (tanügyigazgatási szakértői területen) A szakirányú továbbképzés képzési területe: pedagógusképzés A felvétel feltételei: a) Alapképzési szakok/főiskolai szintű végzettség: tanító, óvodapedagógus, konduktor, gyógypedagógus, b) előtti képzési rendszerben szerzett főiskolai szintű tanári szakképzettség, c) előtt szerzett egyetemi szintű tanári oklevél, illetve utáni képzési rendszerben tanári mesterképzési szakon szerzett oklevél (bármely szakképzettséggel). A képzési idő: 4 félév A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek, személyes adottságok, készségek, a szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben: A képzés során elsajátítandó kompetenciák: A gyakorlati tevékenységük tapasztalataira építve a képzés során a pedagógusok felkészülnek a pedagógus munkakörök, illetve az intézményekhez kapcsolódó speciális feladatok ellátására; ismereteket szereznek az oktatás nevelés tartalmi szabályozásának új követelményeiről, azok alkalmazási lehetőségeiről a szaktárgyi oktatásban és nevelésben, az intézmények eredményes irányítására, működésére vonatkozóan, az egyéni sajátosságokat figyelembe vevő személyiségformálás elméletére, módszereire; megfelelő módszertani jártassággal rendelkeznek a szakértői feladatok ellátásához. Tudáselemek, megszerezhető ismeretek: közigazgatási vezetési ismeretek, államháztartási ismeretek, tanügy igazgatási és gazdálkodási ismeretek, európai uniós alapismeretek; a nevelési oktatási intézmény, mint szervezet: a közoktatási intézmény működése és annak jogi szabályozása, szervezeti kultúra, leíró szervezetelemzés, az intézmény vezetése, vezetés és döntéselmélet, innováció és szervezetfejlesztés; az intézmény és környezete: az intézményi kapcsolatháló elemzése, az intézményekkel és családdal való kapcsolattartás intézményes formái, konfliktuselemzés; a nevelési oktatási intézmény hatékonysága: a hatékonyság mutatói, mérési lehetőségei, a tanulói és a pedagógusi munka értékelése, a minőségbiztosítás módszerei, az intézményi légkör szociálpszichológiai jellemzői; az integráció és szegregáció kérdései: fenntartói megoldások az integrációra, különleges bánásmódot igénylő gyermekek nevelése, az inkluzív nevelés gyakorlata; a pedagógus a nevelési oktatási szervezetben: pedagógiai folyamattervezés, az intézményi feladatok szervezése, konfliktusok és kezelésük, az oktatási folyamat tervezése, értékelése; sajátos pedagógiai, pszichológiai ismereteket, és módszereket igénylő személyek, illetve csoportok nevelése, oktatása: a pszichés fejlődés zavarai, a sajátos nevelési igényű gyermekek nevelése, iskolai mentálhigiéné, a felnőttoktatás módszerei, az e tanulás módszerei; közoktatási szakértői feladatokra felkészítés: szakértői tevékenység elméleti és módszertani alapjai, a dokumentumelemzés és a szakértői elemzés módszertana, tanterv és programfejlesztés. Személyes adottságok, készségek: A képzés keretében a pedagógusok közoktatási tapasztalataikra építve olyan adottságokra tesznek szert, amelyek révén magas színvonalon képesek megérteni a közoktatási rendszer és a közoktatási intézmények működését (nemzetközi összehasonlításban is); rendelkeznek azokkal az ismeretekkel, amelyek segítik az oktatás nevelés tartalmi szabályozásának, új követelményeinek megjelenését a szaktárgyi oktatásban és a nevelésben; ismerik azokat a módszereket, amelyek a nevelési oktatási intézmény hatékonyságát teszik elemezhetővé, és amelyek révén feltárhatók azok a szervezeti folyamatok és jelenségek, amelyek a hatékony működést biztosítják; ismerik az egyéni sajátosságokra érzékeny személyiségformálás elveit és módszereit, az integráció szegregáció kérdéseit; felkészülnek a pedagógus munkakörök, illetve az intézményekhez kapcsolódó speciális feladatok ellátására, szakértői elemzések készítésére, a közoktatási szakértői feladatok végzésére. 20

GYAKORLATVEZETŐ MENTORTANÁR. szakirányú továbbképzési szak

GYAKORLATVEZETŐ MENTORTANÁR. szakirányú továbbképzési szak GYAKORLATVEZETŐ MENTORTANÁR szakirányú továbbképzési szak Képzés célja: A megújuló tanárképzésben a mentortanár képzés célja a pedagógiai kultúra megerősítése, amelynek segítségével a tanárjelöltek nyitottak

Részletesebben

CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKNEVELŐ ALAPKÉPZÉSI SZAK

CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKNEVELŐ ALAPKÉPZÉSI SZAK CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKNEVELŐ ALAPKÉPZÉSI SZAK 1. Az alapképzési szak megnevezése: csecsemő- és kisgyermeknevelő (Infant and Early Childhood Education) 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint

Részletesebben

A KÉPZÉS TARTALMA. Gyakorlatvezető mentortanár pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú. továbbképzési szak

A KÉPZÉS TARTALMA. Gyakorlatvezető mentortanár pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú. továbbképzési szak A KÉPZÉS TARTALMA Gyakorlatvezető mentortanár pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú Ismeretkörök, tantárgyak továbbképzési szak kötelező ismeretkörének hálóterve (65 kredit) félévek 1. 2. 3. 4.

Részletesebben

Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó

Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó A képzési idő: 2 félév A képző: Kodolányi János Főiskola A szakirányú továbbképzési szakon végzettek ismerik: - a pedagógiai értékelés hazai és

Részletesebben

KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK

KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK GYAKORLATVEZETŐ, MENTORPEDAGÓGUS AZ ISKOLÁSKOR ELŐTTI NEVELÉS ÉS GONDOZÁS INTÉZMÉNYEIBEN SZAKTERÜLETEN PEDAGÓGUS SZAKVIZSGÁRA FELKÉSZÍTŐ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK Eng.sz.: RH/113-2/2015. Képzésvezető:

Részletesebben

A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM FELNŐTTKÉPZÉSI KÖZPONT KÉPZÉSEI 2017/2018-AS TANÉV

A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM FELNŐTTKÉPZÉSI KÖZPONT KÉPZÉSEI 2017/2018-AS TANÉV A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM FELNŐTTKÉPZÉSI KÖZPONT KÉPZÉSEI 2017/2018-AS TANÉV A/ Pedagógus szakirányú továbbképzési szakok: 1. Drámapedagógia területen pedagógus szakvizsgára felkészítő

Részletesebben

A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM FELNŐTTKÉPZÉSI KÖZPONT KÉPZÉSEI 2015/2016-OS TANÉV

A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM FELNŐTTKÉPZÉSI KÖZPONT KÉPZÉSEI 2015/2016-OS TANÉV A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM FELNŐTTKÉPZÉSI KÖZPONT KÉPZÉSEI 2015/2016-OS TANÉV A/ Pedagógus szakirányú továbbképzési szakok: 1. Drámapedagógia területen pedagógus szakvizsgára felkészítő

Részletesebben

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ KAR A CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKNEVELÉS GYAKORLATVEZETŐ MENTORA SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ KAR A CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKNEVELÉS GYAKORLATVEZETŐ MENTORA SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ KAR A CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKNEVELÉS GYAKORLATVEZETŐ MENTORA SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK A szakirányú továbbképzési szak létesítésének és indításának

Részletesebben

Cogito Általános Művelődési Központ TÁMOP 3.1.5-09/A-2-2010-0417 Projektzáró tanulmány. Projektzáró tanulmány

Cogito Általános Művelődési Központ TÁMOP 3.1.5-09/A-2-2010-0417 Projektzáró tanulmány. Projektzáró tanulmány Projektzáró tanulmány 1 Projektzáró tanulmány Az elvégzett képzés főbb jellemzői Az elvégzett képzés neve: Egyéni bánásmód differenciált tanulásszervezés pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzés

Részletesebben

FI 12746. múzeumpedagógiai szakterületen

FI 12746. múzeumpedagógiai szakterületen A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM FELNŐTTKÉPZÉSI KÖZPONT KÉPZÉSEI 2013/2014-ES TANÉV A/ Pedagógus szakirányú továbbképzési szakok: 1. Drámapedagógia területen pedagógus szakvizsgára felkészítő

Részletesebben

A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM FELNŐTTKÉPZÉSI KÖZPONT KÉPZÉSEI 2015/2016-OS TANÉV

A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM FELNŐTTKÉPZÉSI KÖZPONT KÉPZÉSEI 2015/2016-OS TANÉV A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM FELNŐTTKÉPZÉSI KÖZPONT KÉPZÉSEI 2015/2016-OS TANÉV A/ Pedagógus szakirányú továbbképzési szakok: 1. Drámapedagógia területen pedagógus szakvizsgára felkészítő

Részletesebben

Pedagógus szakvizsga szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei

Pedagógus szakvizsga szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei Pedagógus szakvizsga szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei 1. A szakirányú továbbképzés megnevezése: Pedagógus szakvizsga szakirányú továbbképzési szak 2. A szakképzettség oklevélben

Részletesebben

PÁLYAORIENTÁCIÓ SZAKTERÜLETEN PEDAGÓGUS SZAKVIZSGÁRA FELKÉSZÍTŐ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK Eng.sz.: FF/1554-3/2014.

PÁLYAORIENTÁCIÓ SZAKTERÜLETEN PEDAGÓGUS SZAKVIZSGÁRA FELKÉSZÍTŐ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK Eng.sz.: FF/1554-3/2014. PÁLYAORIENTÁCIÓ SZAKTERÜLETEN PEDAGÓGUS SZAKVIZSGÁRA FELKÉSZÍTŐ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK Eng.sz.: FF/1554-3/2014. Képzésvezető: Dr. Móré Mariann egyetemi docens Képzési idő: 4 Szakképzettség megnevezése:

Részletesebben

Mérés-értékelés pedagógus szakvizsga

Mérés-értékelés pedagógus szakvizsga Mérés-értékelés pedagógus szakvizsga KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK 1. A szakirányú továbbképzés megnevezése Pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzés 2. A szakirányú továbbképzésben

Részletesebben

Szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei

Szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei Tankerület-igazgatási vezető pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak Szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei 1. A szakirányú továbbképzési szak megnevezés

Részletesebben

A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM FELNŐTTKÉPZÉSI KÖZPONT KÉPZÉSEI 2015/2016-OS TANÉV

A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM FELNŐTTKÉPZÉSI KÖZPONT KÉPZÉSEI 2015/2016-OS TANÉV A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM FELNŐTTKÉPZÉSI KÖZPONT KÉPZÉSEI 2015/2016-OS TANÉV A/ Pedagógus szakirányú továbbképzési szakok: 1. Drámapedagógia területen pedagógus szakvizsgára felkészítő

Részletesebben

FEJLESZTŐPEDAGÓGUS SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK Eng.sz.: OH-FHF/2325-4/2008.

FEJLESZTŐPEDAGÓGUS SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK Eng.sz.: OH-FHF/2325-4/2008. FEJLESZTŐPEDAGÓGUS SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK Eng.sz.: OH-FHF/2325-4/2008. Képzésvezető: Dr. Mező Ferenc főiskolai docens Képzési idő: 4 Szakképzettség megnevezése: Fejlesztőpedagógus A bekerülés feltétele:

Részletesebben

SZAKLEÍRÁSOK, MINTATANTERVEK. Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés

SZAKLEÍRÁSOK, MINTATANTERVEK. Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés SZAKLEÍRÁSOK, MINTATANTERVEK Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés 2014/2015. tanév NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM Benedek Elek Pedagógiai Kar Sopron Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási

Részletesebben

GYAKORLATVEZETŐ MENTORTANÁR PEDAGÓGUS SZAKVIZSGÁRA FELKÉSZÍTŐ

GYAKORLATVEZETŐ MENTORTANÁR PEDAGÓGUS SZAKVIZSGÁRA FELKÉSZÍTŐ GYAKORLATVEZETŐ MENTORTANÁR PEDAGÓGUS SZAKVIZSGÁRA FELKÉSZÍTŐ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK MINTATANTERVE 2014. SZEPTEMBERTŐL Tantárgy I. Vezetési- és szervezetfejlesztési ismeretek (6 kredit) 3 10 1É

Részletesebben

Tanárképzés főiskolai és egyetemi szinten. Egészségtan tanár (1995-2005) kb. 1000-1200 fő Egészségfejlesztés-tanár MA ( 2005-) képzés kb 150 fő

Tanárképzés főiskolai és egyetemi szinten. Egészségtan tanár (1995-2005) kb. 1000-1200 fő Egészségfejlesztés-tanár MA ( 2005-) képzés kb 150 fő Tanárképzés főiskolai és egyetemi szinten. Egészségtan tanár (1995-2005) kb. 1000-1200 fő Egészségfejlesztés-tanár MA ( 2005-) képzés kb 150 fő Szakterületi ismeretek Az egészségfejlesztés célja, fogalma,

Részletesebben

A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek értéke: 120 kredit

A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek értéke: 120 kredit SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ GYERMEKEK INTEGRÁCIÓS PEDAGÓGUSA SZAKTERÜLETEN PEDAGÓGUS SZAKVIZSGÁRA FELKÉSZÍTŐ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK Eng.sz.: OH-FHF/10237/2010. Képzésvezető: Dr. Mező Ferenc főiskolai

Részletesebben

Közoktatási vezető és pedagógus-szakvizsga szakirányú továbbképzési szak

Közoktatási vezető és pedagógus-szakvizsga szakirányú továbbképzési szak Közoktatási vezető és pedagógus-szakvizsga szakirányú továbbképzési szak I. A szakirányú továbbképzés neve: Közoktatási vezető és pedagógus-szakvizsga szakirányú továbbképzési szak II. A szakirányú továbbképzési

Részletesebben

FEJLESZTŐ-DIFFERENCIÁLÓ SZAKPEDAGÓGIA SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK Eng.sz.: FF/808-5/2013.

FEJLESZTŐ-DIFFERENCIÁLÓ SZAKPEDAGÓGIA SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK Eng.sz.: FF/808-5/2013. FEJLESZTŐ-DIFFERENCIÁLÓ SZAKPEDAGÓGIA SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK Eng.sz.: FF/808-5/2013. Képzésvezető: Dr. Mező Ferenc főiskolai docens Képzési idő: 3 félév Szakképzettség megnevezése: Fejlesztő-differenciáló

Részletesebben

Kompetencia alapú angol nyelvi tanító szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei

Kompetencia alapú angol nyelvi tanító szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei Kompetencia alapú angol nyelvi tanító szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei 1. A szakirányú továbbképzési szak megnevezése: Kompetencia alapú angol nyelvi tanító 2. A szakképzettség

Részletesebben

A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesítése

A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesítése Kaposi József A szempontok felsorolása a 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet( a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről) 2. számú mellékletéből

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ÜZLETI TANÁCSADÓ szakirányú továbbképzési szak Az üzleti tanácsadás napjaink egyik kulcsfontosságú ágazata az üzleti szférában. A tercier szektor egyik elemeként

Részletesebben

Ifjúsági védőnő szakirányú továbbképzési szak

Ifjúsági védőnő szakirányú továbbképzési szak Ifjúsági védőnő szakirányú továbbképzési szak Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar 2007. Szakirányú továbbképzés I. Képzési és kimeneti követelmények 1. A kérelmező felsőoktatási intézmény neve, címe: Debreceni

Részletesebben

TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI és KIMENETI KÖVETELMÉNYEI. 1. A szak megnevezése: Közoktatási vezető és pedagógus-szakvizsga szakirányú továbbképzési szak

TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI és KIMENETI KÖVETELMÉNYEI. 1. A szak megnevezése: Közoktatási vezető és pedagógus-szakvizsga szakirányú továbbképzési szak KÖZOKTATÁSI VEZETŐ és PEDAGÓGUS-SZAKVIZSGA SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI és KIMENETI KÖVETELMÉNYEI 1. A szak megnevezése: Közoktatási vezető és pedagógus-szakvizsga szakirányú továbbképzési szak

Részletesebben

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 A PEDAGÓGUS KOMPETENCIÁK 2014. március 3. Pedagógus kompetenciák a 326/2013. (VIII.31.) kormányrendelet szerint A pedagógiai szintleírások Szerkezete: Általános bevezető Az egyes fokozatok általános jellemzése

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

A FELSŐOKTATÁSI FELVÉTELI JELENTKEZÉSI LAPOT ÉS A RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ DOKUMENTUMMÁSOLATOKAT

A FELSŐOKTATÁSI FELVÉTELI JELENTKEZÉSI LAPOT ÉS A RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ DOKUMENTUMMÁSOLATOKAT ELTE PPK Intézmény elérhetősége: 1075 Budapest, Kazinczy u. 23-27. Telefon: (1) 461-4500 Fax: (1) 461-4586 E-mail: felvinfo@ppk.elte.hu Honlap: http://www.ppk.elte.hu Felvételivel kapcsolatos egyéb elérhetőség:

Részletesebben

NYELV- ÉS BESZÉDFEJLESZTŐ TERÜLETEN PEDAGÓGUS SZAKVIZSGÁRA FELKÉSZÍTŐ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK

NYELV- ÉS BESZÉDFEJLESZTŐ TERÜLETEN PEDAGÓGUS SZAKVIZSGÁRA FELKÉSZÍTŐ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK NYELV- ÉS BESZÉDFEJLESZTŐ TERÜLETEN PEDAGÓGUS SZAKVIZSGÁRA FELKÉSZÍTŐ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK Képzésvezető: Dr. Bálint Péter főiskolai tanár Képzési idő: 4 félév Szakképzettség megnevezése: Szakvizsgázott

Részletesebben

Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar

Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar Szakirányú továbbképzések - a nem szakrendszerű oktatás módszertana (Esti) () - a pedagógia gyakorlat kutatása, fejlesztése (Esti) () - család-iskola

Részletesebben

SZOCIÁLIS MENEDZSER. szakirányú továbbképzési szak. Kiknek ajánljuk? Azoknak, akik el szeretnének elhelyezkedni, vagy már dolgoznak:

SZOCIÁLIS MENEDZSER. szakirányú továbbképzési szak. Kiknek ajánljuk? Azoknak, akik el szeretnének elhelyezkedni, vagy már dolgoznak: SZOCIÁLIS MENEDZSER szakirányú továbbképzési szak Kiknek ajánljuk? Azoknak, akik el szeretnének elhelyezkedni, vagy már dolgoznak: nonprofit szervezetek vezetői szintjein, állami szférában a szociális

Részletesebben

INNOVÁCIÓK AZ ÓVODAI NEVELÉS GYAKORLATÁBAN PEDAGÓGUS SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS

INNOVÁCIÓK AZ ÓVODAI NEVELÉS GYAKORLATÁBAN PEDAGÓGUS SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS INNOVÁCIÓK AZ ÓVODAI NEVELÉS GYAKORLATÁBAN PEDAGÓGUS SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS A SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK LÉTESÍTÉSÉNEK ÉS INDÍTÁSÁNAK CÉLJA: Olyan szakemberek képzése, akik elméletileg megalapozott

Részletesebben

FEJLESZTŐ, DIFFERENCIÁLÓ PEDAGÓGIA TERÜLETEN PEDAGÓGUS-SZAKVIZSGÁRA FELKÉSZÍTŐ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK Eng.sz.: FF/1238-3/2014.

FEJLESZTŐ, DIFFERENCIÁLÓ PEDAGÓGIA TERÜLETEN PEDAGÓGUS-SZAKVIZSGÁRA FELKÉSZÍTŐ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK Eng.sz.: FF/1238-3/2014. FEJLESZTŐ, DIFFERENCIÁLÓ PEDAGÓGIA TERÜLETEN PEDAGÓGUS-SZAKVIZSGÁRA FELKÉSZÍTŐ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK Eng.sz.: FF/1238-3/2014. Képzésvezető: Dr. Kovácsné dr. Bakosi Éva főiskolai tanár Képzési idő:

Részletesebben

Kora gyermekkori intervenció területén pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei

Kora gyermekkori intervenció területén pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei Kora gyermekkori intervenció területén pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei 1. A szakirányú továbbképzés megnevezése: Kora gyermekkori intervenció

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS IFJÚSÁGI MUNKA FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS

SZOCIÁLIS ÉS IFJÚSÁGI MUNKA FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS SZOCIÁLIS ÉS IFJÚSÁGI MUNKA FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS 1. A felsőoktatási szakképzés megnevezése: szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés (Social and Youth Work at ISCED level 5) 2. A szakképzettség

Részletesebben

Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben. IKT kompetenciák. Farkas András f_andras@bdf.hu

Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben. IKT kompetenciák. Farkas András f_andras@bdf.hu Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben IKT kompetenciák Farkas András f_andras@bdf.hu A tanítás holisztikus folyamat, összekapcsolja a nézeteket, a tantárgyakat egymással és a tanulók személyes

Részletesebben

SPORTLÉTESÍTMÉNY MENEDZSER

SPORTLÉTESÍTMÉNY MENEDZSER SPORTLÉTESÍTMÉNY MENEDZSER SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI 1. A szakirányú továbbképzési szak megnevezése: Sportlétesítmény menedzser szakirányú továbbképzési szak 2. A

Részletesebben

Vállalkozásmenedzsment szakmérnök

Vállalkozásmenedzsment szakmérnök Óbudai Egyetem Keleti Károly Gazdasági Kar Vállalkozásmenedzsment szakmérnök levelező szakirányú továbbképzés képzési- és kimeneti követelményei Budapest, 2012. Vállalkozásmenedzsment szakmérnök szakirányú

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ KAR MŰVÉSZETTEL NEVELÉS A LEGKISEBBEKNEK SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ KAR MŰVÉSZETTEL NEVELÉS A LEGKISEBBEKNEK SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ KAR MŰVÉSZETTEL NEVELÉS A LEGKISEBBEKNEK SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK A szakirányú továbbképzési szak létesítésének és indításának célja Olyan pedagógus

Részletesebben

MEIXNER EGYMI MOHÁCS Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól!

MEIXNER EGYMI MOHÁCS Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! MEIXNER EGYMI MOHÁCS Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének támogatása és az egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény komplex szolgáltatásainak

Részletesebben

A választható pedagógus-továbbképzési programok ismertetője 1

A választható pedagógus-továbbképzési programok ismertetője 1 A választható pedagógus-továbbképzési programok ismertetője 1 Továbbképzés címe Középiskolai IPR A kooperatív tanulás a hátrányos helyzetű tanulók integrált nevelésének elősegítésére OM 173/78/2005. A

Részletesebben

A Trefort Ágoston Mérnökpedagógiai Központ szerepvállalása a projektben

A Trefort Ágoston Mérnökpedagógiai Központ szerepvállalása a projektben TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0002 A műszaki és humán szakterület szakmai pedagógusképzésének és képzők hálózatának fejlesztése Tóth Péter A Trefort Ágoston Mérnökpedagógiai Központ szerepvállalása a projektben

Részletesebben

39/2012. (XI. 21.) EMMI rendelet. a felsőoktatási szakképzések képzési és kimeneti követelményeiről

39/2012. (XI. 21.) EMMI rendelet. a felsőoktatási szakképzések képzési és kimeneti követelményeiről 39/2012. (XI. 21.) EMMI rendelet a felsőoktatási szakképzések képzési és kimeneti követelményeiről 1. A felsőoktatási szakképzésben valamennyi felsőoktatási szakképzés közös moduljának jellemzőit az 1.

Részletesebben

A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN

A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN Dr. Kaposi József 2014 A szaktanácsadó a köznevelési törvényben 61. A pedagógusok tevékenységét szakértők, szaktanácsadók segítik.

Részletesebben

INNOVATÍV ISKOLÁK FEJLESZTÉSE TÁMOP /

INNOVATÍV ISKOLÁK FEJLESZTÉSE TÁMOP / BESZÁMOLÓ A PÁLYÁZAT CÉLJA A gazdaság igényeinek megfelelő képzettséggel, képességekkel rendelkező munkavállalók neveléséhez való hozzájárulás. A társadalmi, gazdasági és technológiai változásokra való

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar KREATÍV IPARI SZAKEMBER szakirányú továbbképzési szak 1 Napjainkban a vállalatok, vállalkozások, illetve a munkaerőpiac részéről egyre jelentősebb igény mutatkozik

Részletesebben

Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak

Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar 2007. 1. KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK A kérelmező felsőoktatási intézmény neve, címe: Debreceni

Részletesebben

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK. A Portfólió elemzés tapasztalatai a gyakorlatban

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK. A Portfólió elemzés tapasztalatai a gyakorlatban SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK A Portfólió elemzés tapasztalatai a gyakorlatban Bozsóné Jakus Tünde 2014.11.17. Nekünk minden gyermek fontos Szeretem, vagy nem szeretem?? A portfólió értékelése nem magára a gyűjtemény

Részletesebben

A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM FELNİTTKÉPZÉSI KÖZPONT KÉPZÉSEI 2012/2013-AS TANÉV

A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM FELNİTTKÉPZÉSI KÖZPONT KÉPZÉSEI 2012/2013-AS TANÉV A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM FELNİTTKÉPZÉSI KÖZPONT KÉPZÉSEI 2012/2013-AS TANÉV A/ Pedagógus szakirányú továbbképzési szakok: 1. Drámapedagógia területen pedagógus szakvizsgára felkészítı

Részletesebben

A tételsor a 27/2016. (IX. 16.) EMMI rendeletben foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült. 2/33

A tételsor a 27/2016. (IX. 16.) EMMI rendeletben foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült. 2/33 A vizsgafeladat megnevezése: A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység a szakmai és vizsgakövetelmények alapján összeállított, a vizsgázó számára előre kiadott komplex szóbeli tételsor alapján

Részletesebben

1. A szakirányú továbbképzés megnevezése: mentorpedagógus pedagógus-szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak

1. A szakirányú továbbképzés megnevezése: mentorpedagógus pedagógus-szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak I. A szakirányú továbbképzés neve: mentorpedagógus pedagógus-szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak II. A szakirányú továbbképzési szak FIR-kódja: III. A létesítést engedélyező határozat

Részletesebben

KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK Keresztény értékrendű vezetés szakirányú továbbképzési szak

KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK Keresztény értékrendű vezetés szakirányú továbbképzési szak KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK Keresztény értékrendű vezetés szakirányú továbbképzési szak 1. A szakirányú továbbképzési szak megnevezése: Keresztény értékrendű vezetés szakirányú továbbképzési szak

Részletesebben

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar. Szakokleveles magánnyomozó szakirányú továbbképzési szak TANTERV

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar. Szakokleveles magánnyomozó szakirányú továbbképzési szak TANTERV Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar Szakokleveles magánnyomozó szakirányú továbbképzési szak TANTERV Szakfelelős: Dr. Christián László - 2015 - I. A Szakokleveles magánnyomozó szakirányú

Részletesebben

KÖZOKTATÁSI VEZETŐ ÉS PEDAGÓGUS-SZAKVIZSGA SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK Eng.sz.: FF/1201-5/2012.

KÖZOKTATÁSI VEZETŐ ÉS PEDAGÓGUS-SZAKVIZSGA SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK Eng.sz.: FF/1201-5/2012. KÖZOKTATÁSI VEZETŐ ÉS PEDAGÓGUS-SZAKVIZSGA SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK Eng.sz.: FF/1201-5/2012. Képzésvezető: Dr. Pálfi Sándor főiskolai tanár Képzési idő: 4 félév Szakképzettség megnevezése: Szakvizsgázott

Részletesebben

TÁMOP 3.1.5. Pedagógusképzések

TÁMOP 3.1.5. Pedagógusképzések TÁMOP 3.1.5. Pedagógusképzések A NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SAVARIA EGYETEMI KÖZPONT ÁLTAL KÍNÁLT TANÁRI MESTERKÉPZÉSI SZAKOK, RÉSZISMERETEK, SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSEK, VALAMINT PEDAGÓGUS SZAKVIZSGA

Részletesebben

AZ ÓVODA ESÉLYNÖVELŐ SZEREPE A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ GYERMEKEK ÓVODAI NEVELÉSÉBEN

AZ ÓVODA ESÉLYNÖVELŐ SZEREPE A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ GYERMEKEK ÓVODAI NEVELÉSÉBEN AZ ÓVODA ESÉLYNÖVELŐ SZEREPE A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ GYERMEKEK ÓVODAI NEVELÉSÉBEN Ferenczné Teleky Éva Igazgató, vezető szaktanácsadó Szolnok Városi Óvodák Kisgyermekkori nevelés támogatása EFOP-3.1.1-14-2015-00001

Részletesebben

ZÁRÓVIZSGA TÉMAKÖRÖK 2012/2013. Csecsemő- és kisgyermeknevelő BA szak

ZÁRÓVIZSGA TÉMAKÖRÖK 2012/2013. Csecsemő- és kisgyermeknevelő BA szak ZÁRÓVIZSGA TÉMAKÖRÖK 2012/2013. Csecsemő- és kisgyermeknevelő BA szak Összeállította: Dr. Bús Imre főiskolai tanár, szakfelelős Jóváhagyta: Dr. Kurucz Rózsa, intézetigazgató Csecsemő- és kisgyermeknevelő

Részletesebben

AZ ÓBUDAI EGYETEM ÁLTAL A TÁMOP B.2-13/ PROJEKTBEN FEJLESZTETT ELEKTRONIKUS TANANYAGOK RENDSZERE

AZ ÓBUDAI EGYETEM ÁLTAL A TÁMOP B.2-13/ PROJEKTBEN FEJLESZTETT ELEKTRONIKUS TANANYAGOK RENDSZERE AZ ÓBUDAI EGYETEM ÁLTAL A TÁMOP 4.1.2.B.2-13/1-2013-0002 PROJEKTBEN FEJLESZTETT ELEKTRONIKUS TANANYAGOK RENDSZERE Tóth Péter Óbudai Egyetem, Trefort Ágoston Mérnökpedagógiai Központ 1 MILYEN MÉRNÖKTANÁR-KÉPZÉSBEN

Részletesebben

Nyomtatott kommunikáció Szakmérnök

Nyomtatott kommunikáció Szakmérnök Óbudai Egyetem Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki Kar Nyomtatott kommunikáció Szakmérnök levelező szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei Budapest 2013 Nyomtatott kommunikáció

Részletesebben

Intézkedési terv intézményi tanfelügyeleti látogatás után

Intézkedési terv intézményi tanfelügyeleti látogatás után Intézmény neve: Marianum Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola Intézmény OM azonosítója: 037326 Intézményvezető neve: Takácsné Tóth Alice Noémi Intézményvezető oktatási azonosítója: 76215132822

Részletesebben

Szabó Ferenc, Györgyiné Felföldi Éva, Sebőkné 42 Bencsik Elvira Kovács Andrea, Forgóné Balogh Erika, Mészárosné 42 Lajos Ildikó 14 Varga Andrea

Szabó Ferenc, Györgyiné Felföldi Éva, Sebőkné 42 Bencsik Elvira Kovács Andrea, Forgóné Balogh Erika, Mészárosné 42 Lajos Ildikó 14 Varga Andrea tanácsadás intézményi folyamat szaktanácsadó IKT fejlesztési folyamat szaktanácsadó Kompetenciaterületi mentorszaktanácsadó Szent László Általános Iskola Óraszám Pedagógusok 90 60 98 szövegértés-szövegalkotás

Részletesebben

IDŐTERV. MK-1.1. A pedagóguspálya, a pedagógusképzés követelményeinek ismerete, a mentor szerepe 1 2

IDŐTERV. MK-1.1. A pedagóguspálya, a pedagógusképzés követelményeinek ismerete, a mentor szerepe 1 2 IDŐTERV GYVMPLST1/16-17-1 - Gyakorlatvezető mentorpedagógus szakirányú továbbképzési szak Ösvények: Gyakorlatvezető mentorpedagógus szakirányú továbbképzés MK-1 Szakmai törzsanyag 1 2 - A mérföldkőben

Részletesebben

Kompetenciafejlesztés a mérnöktanárképzésben TÁMOP B.2-13/

Kompetenciafejlesztés a mérnöktanárképzésben TÁMOP B.2-13/ Kompetenciafejlesztés a mérnöktanárképzésben TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0002 PROJEKT ZÁRÓKONFERENCIA 2015.10.13. Dr. Tordai Zita Óbudai Egyetem TMPK Háttér A tanári szerep és a tanárképzés változása Európában

Részletesebben

8 iskola világába Bevezetés a tanítás és tanulás társadalmi összefüggéseibe. 2 kollokvium 3. 2 kollokvium 3. 1 gyakorlati jegy 2.

8 iskola világába Bevezetés a tanítás és tanulás társadalmi összefüggéseibe. 2 kollokvium 3. 2 kollokvium 3. 1 gyakorlati jegy 2. Pedagógia nappali alapszak Pedagógia alapozó képzés Félév és heti óraszám Számonkérés típusa Kredit 1 2 3 4 5 Bevezetés az oktatás és az iskola világába Bevezetés a tanítás és tanulás társadalmi összefüggéseibe

Részletesebben

Média- és közszolgálati kommunikáció szakirányú továbbképzési szak

Média- és közszolgálati kommunikáció szakirányú továbbképzési szak Nemzeti Közszolgálati Egyetem Vezető- és Továbbképzési Intézet Média- és közszolgálati kommunikáció szakirányú továbbképzési szak Képzési és Kimeneti Követelmények (KKK) Szakfelelős: Dr. Antal Zsolt PhD

Részletesebben

SSC specialista szakirányú továbbképzés

SSC specialista szakirányú továbbképzés SSC specialista szakirányú továbbképzés (Shared Service Center - SSC) Edutus Főiskola 2016 Az SSC (Shared Service Center/szolgáltató központ) szektor jelenleg a leggyorsabban fejlődő iparág Magyarországon.

Részletesebben

AKKREDITÁLT KÉPZÉSEINK

AKKREDITÁLT KÉPZÉSEINK AKKREDITÁLT KÉPZÉSEINK 1. 2. 3. 4. 5. Képzés címe TÁMASZPONT Projektmenedzsment, változásmenedzsment, innováció a TÁMOP közoktatás-fejlesztési projektjeiben CSAPATTEST: Csapatépítő tréning megújuló közoktatási

Részletesebben

Az ELŐADÁS ifjúságsegítő CÍME curriculum a

Az ELŐADÁS ifjúságsegítő CÍME curriculum a Az ELŐADÁS ifjúságsegítő CÍME curriculum a pedagógus szemével Horváth Ágnes Alapismereti és Szakmódszertani Tanszék, Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar Vázlat Kulcsszavak: ifjúságsegítő, tudományág,

Részletesebben

Ruhaipari termékfejlesztő szakmérnök, Ruhaipari termékfejlesztő szakmérnök

Ruhaipari termékfejlesztő szakmérnök, Ruhaipari termékfejlesztő szakmérnök Óbudai Egyetem Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki Kar Terméktervező Intézet Ruhaipari termékfejlesztő szakmérnök, illetve Ruhaipari termékfejlesztő szakmérnök levelező szakirányú továbbképzési

Részletesebben

PEDAGÓGIA BA. Alapszakos tájékoztató

PEDAGÓGIA BA. Alapszakos tájékoztató PEDAGÓGIA BA Alapszakos tájékoztató 2017 Dr. Kálmán Orsolya Misley Helga Az alapszakos tájékoztató tartalma 1. Mi is a pedagógia? 2. A pedagógia alapszak bemutatása Képzési szerkezet Tantárgyak, tantárgycsoportok

Részletesebben

1. Óvodapedagógus szak

1. Óvodapedagógus szak 1. Óvodapedagógus szak A képzési és kimeneti követelményeknek, valamint az akkreditációs feltételeknek való megfelelés A képzés tartalma A képzés programja, a szak tanterve (az óra és vizsgaterv táblázatos

Részletesebben

Tanári mesterszak Család és gyermekvédő szakképzettség Mintatanterve ( 5 féléves, 150 kredit) 2011-2012. tanévtől

Tanári mesterszak Család és gyermekvédő szakképzettség Mintatanterve ( 5 féléves, 150 kredit) 2011-2012. tanévtől Tanári mesterszak Család és gyermekvédő szakképzettség Mintatanterve ( 5 s, 150 kredit) 2011-2012. tanévtől Család és gyermekvédő diszciplináris mintatanterve (40 kredit) neve Alapozó törzstárgyak (11

Részletesebben

Az V. István Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola három pedagógusa tanul tovább EU támogatásból

Az V. István Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola három pedagógusa tanul tovább EU támogatásból Az V. István Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola három pedagógusa tanul tovább EU támogatásból Közel 12 millió forintos pályázati forrást szerzett a sátoraljaújhelyi V. István Közgazdasági Szakközépiskola

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS IFJÚSÁGI MUNKA FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS

SZOCIÁLIS ÉS IFJÚSÁGI MUNKA FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS SZOCIÁLIS ÉS IFJÚSÁGI MUNKA FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS Felsőoktatási szakképzés megjelölése: Indított szakirányok: Képzési terület: Besorolási szak: Képzési ciklus: Képzési forma (tagozat): Szakért felelős

Részletesebben

Tanácsadási tartalmak az andragógia szakosok képzésében

Tanácsadási tartalmak az andragógia szakosok képzésében Tanácsadási tartalmak az andragógia szakosok képzésében 14. MellearN Nemzeti és Nemzetközi Lifelong Learning Konferencia 2018. 04.19-20. Debrecen Márkus Edina Ph.D Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi

Részletesebben

Pedagógia - gyógypedagógia

Pedagógia - gyógypedagógia 2 Pedagógia - gyógypedagógia 1. A pedagógia tudománya. A nevelés fogalma és alapvető jegyei 2. A nevelés szükségessége: a személyiség fejlődését befolyásoló tényezők (öröklés, környezet, nevelés) 3. Érték,

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar EU PROJEKTMENEDZSER. szakirányú továbbképzési szak

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar EU PROJEKTMENEDZSER. szakirányú továbbképzési szak Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar EU PROJEKTMENEDZSER szakirányú továbbképzési szak Az EU projektmenedzser képzés a projektek sikeres előkészítésével, menedzselésével, végrehajtásával, és

Részletesebben

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás Kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló: - különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, - a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

ZENEKULTÚRA ALAPKÉPZÉSI SZAK

ZENEKULTÚRA ALAPKÉPZÉSI SZAK ZENEKULTÚRA ALAPKÉPZÉSI SZAK 1. Az alapképzési szak megnevezése: zenekultúra (Music Culture) 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése -

Részletesebben

INTERPERSZONÁLIS ÉS INTERKULTURÁLIS PSZICHOLÓGIA specializáció

INTERPERSZONÁLIS ÉS INTERKULTURÁLIS PSZICHOLÓGIA specializáció INTERPERSZONÁLIS ÉS INTERKULTURÁLIS PSZICHOLÓGIA specializáció (120 kredit, min. 1230 kontakt óra + a szabadon választható tárgyak óraszáma) Képzési cél: A képzés célja, hogy a hallgatók gyakorlatorientált

Részletesebben

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK Székhelyének címe: 5000 Szolnok, Baross utca 1. Telefonos elérhetősége: 56/ vagy 06/20/

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK Székhelyének címe: 5000 Szolnok, Baross utca 1. Telefonos elérhetősége: 56/ vagy 06/20/ SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK Székhelyének címe: 5000 Szolnok, Baross utca 1. Telefonos elérhetősége: 56/421-618 vagy 06/20/277-9990 SZOLNOK 2014. Nekünk minden gyermek fontos Szolnok Városi Óvodák A tervezés

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

1. Óvodapedagógus szak

1. Óvodapedagógus szak 1. Óvodapedagógus szak A képzési és kimeneti követelményeknek, valamint az akkreditációs feltételeknek való megfelelés A képzés tartalma A képzés programja, a szak tanterve (az óra és vizsgaterv táblázatos

Részletesebben

PEDAGÓGIA BA. Alapszakos tájékoztató

PEDAGÓGIA BA. Alapszakos tájékoztató PEDAGÓGIA BA Alapszakos tájékoztató 2016 Dr. Kálmán Orsolya Misley Helga Az alapszakos tájékoztató tartalma 1. Mi is a pedagógia? 2. A pedagógia alapszak bemutatása Képzési szerkezet Tantárgyak, tantárgycsoportok

Részletesebben

KONFERENCIA- ÉS RENDEZVÉNY-MENEDZSMENT SZAKTANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK

KONFERENCIA- ÉS RENDEZVÉNY-MENEDZSMENT SZAKTANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK KONFERENCIA- ÉS RENDEZVÉNY-MENEDZSMENT SZAKTANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK Tudományterület, tudományág: gazdaságtudományok Képzési forma: levelező A szakért felelős kar: Gazdálkodástudományi és

Részletesebben

Tájékoztató. ISKOLAI SPORTKÖR TARTÁSÁRA KÉPZETT SZAKEMBER szakirányú továbbképzési szak résztvevői számára

Tájékoztató. ISKOLAI SPORTKÖR TARTÁSÁRA KÉPZETT SZAKEMBER szakirányú továbbképzési szak résztvevői számára Tájékoztató ISKOLAI SPORTKÖR TARTÁSÁRA KÉPZETT SZAKEMBER szakirányú továbbképzési szak résztvevői számára Szakirányú továbbképzési program megnevezése: Iskolai sportkör tartására képzett szakember szakirányú

Részletesebben

Akkreditált pedagógus továbbképzések

Akkreditált pedagógus továbbképzések Akkreditált pedagógus továbbképzések Megnevezés Alapítási engedély száma Óraszám A csapatépítés gyakorlati módszerei a pedagógus munka során 82/105/2012 30 A differenciált tanulásszervezés lehetőségei

Részletesebben

AKKREDITÁLT TOVÁBBKÉPZÉSEK 2013/2014. tanév őszi félév

AKKREDITÁLT TOVÁBBKÉPZÉSEK 2013/2014. tanév őszi félév A NymE Szakmai Szolgáltató Intézményegysége a következő akkreditált pedagógus továbbképzéseket kínálja az óvodák és iskolák pedagógusai számára a 2013/2014. tanév 1. félévére. Az itt feltüntetett képzéseken

Részletesebben

A pedagógusképzés és -továbbképzés rendszerének összhangja, a felsőoktatási intézmények szerepe a pedagógustovábbképzésben

A pedagógusképzés és -továbbképzés rendszerének összhangja, a felsőoktatási intézmények szerepe a pedagógustovábbképzésben A pedagógusképzés és -továbbképzés rendszerének összhangja, a felsőoktatási intézmények szerepe a pedagógustovábbképzésben dr. Rádli Katalin szakmai főtanácsadó Oktatásügy és pedagógus-továbbképzés Pedagógusképzés

Részletesebben

Önéletrajz. Név. Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail. discipula@freemail.hu Állampolgárság.

Önéletrajz. Név. Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail. discipula@freemail.hu Állampolgárság. Önéletrajz Név Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail discipula@freemail.hu Állampolgárság magyar Születési idő 1959. 01. 01. munkahelyek Időtartam (-tól -ig)

Részletesebben

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz 1. sz. melléklet Orientáló mátrix a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz Kistérség Projekt címe Összeg (mft) Baktalórántháza Játszva, tanulva, sportolva a társadalom hasznos tagjává válni Leírás

Részletesebben

Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai

Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai Előadók: N. Kollár Katalin, Tamás Márta 2012. április 24. Milyen törvények és rendeletek vonatkoznak

Részletesebben

Koragyerekkori nevelés, az alapkészségek kifejlesztése

Koragyerekkori nevelés, az alapkészségek kifejlesztése Koragyerekkori nevelés, az alapkészségek kifejlesztése Herczog Mária A Közoktatás megújítása Magyarországon 2007. szeptember 25. Tények és tévhitek Azt, hogy a nép fia vagy, igazolnod, sejh, ma nem azzal

Részletesebben

Csomagolástechnológus szakmérnök/szakember

Csomagolástechnológus szakmérnök/szakember Óbudai Egyetem Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki Kar Csomagolástechnológus szakmérnök/szakember levelező szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei Budapest, 2013. CSOMAGOLÁSTECHNOLÓGUS

Részletesebben

Iskolai szociális munka szakirányú továbbképzési szak tájékoztatója

Iskolai szociális munka szakirányú továbbképzési szak tájékoztatója Iskolai szociális munka szakirányú továbbképzési szak tájékoztatója A képzés célja: Az iskolai szociális munka szakirányú továbbképzési szak képzési célja, hogy a résztvevők elsajátítsák az iskolai szociális

Részletesebben

mentálhigiénés és szervezetfejlesztő szakirányú továbbképzési szak

mentálhigiénés és szervezetfejlesztő szakirányú továbbképzési szak mentálhigiénés és szervezetfejlesztő szakirányú továbbképzési szak I. A szakirányú továbbképzés neve: mentálhigiénés és szervezetfejlesztő szakirányú továbbképzési szak I. A szakirányú továbbképzési szak

Részletesebben