TARTALOMJEGYZÉK. Szakirányú továbbképzések képzési és kimeneti követelményei. Kisgyermek pedagógia (óvodapedagógusok részére)...25

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TARTALOMJEGYZÉK. Szakirányú továbbképzések képzési és kimeneti követelményei. Kisgyermek pedagógia (óvodapedagógusok részére)...25"

Átírás

1 TARTALOMJEGYZÉK Szakirányú továbbképzések képzési és kimeneti követelményei Szakirányú továbbképzések Egészségfejlesztő mentálhigiéne...2 Gyakorlatvezető mentortanár...5 Kisgyermek pedagógia (óvodapedagógusok részére)...8 Pénzügyi kultúra, gazdálkodói kompetenciák fejlesztése a közoktatásban...10 Tanári mesterség IKT alapja...12 Családkonzulens/Családterapeuta...14 Szocioterápiás eljárások az iskolai erőszak kezelésére...16 Fejlesztő differenciáló szakpedagógia...18 Pedagógus szakvizsga programok Pedagógus szakvizsga tanügyigazgatási szakértői területen...20 Gyakorlatvezető mentortanár...22 Kisgyermek pedagógia (óvodapedagógusok részére)...25 Kistérségi tanügyigazgatási feladatok...27 Mérési értékelési feladatok...29 Minőség és folyamatmenedzsment...31 Szocioterápiás eljárások az iskolai erőszak kezelésére...33 Tanári mesterség IKT alapjai...35 Vizsgaelnöki feladatok...37 Egyéni bánásmód, differenciált tanulásszervezés...39

2 EGÉSZSÉGFEJLESZTŐ MENTÁLHIGIÉNÉ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS A szakirányú továbbképzési szak megnevezése: Egészségfejlesztő mentálhigiéné A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése: Egészségfejlesztő mentálhigiénikus A szakirányú továbbképzés képzési területe: Pedagógusképzés A felvétel feltételei: Jelentkezési feltételek képzési területek szerint: Pedagógusképzés, társadalomtudományi, bölcsészettudományi, orvos és egészségtudomány, sporttudomány, hittudományi képzési területen alapfokozatú végzettséggel rendelkezők. A képzési idő: 3 félév (270 óra) A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 90 kredit A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek, személyes adottságok, készségek, a szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben: A képzés során elsajátítandó kompetenciák: - képes arra, hogy az eredeti hivatását tágabb keretben értelmezze így tudatosabban, hatékonyabban dolgozni. - képes saját kompetencia határait felismerni, figyelembe venni, ennek alapján beavatkozni, ha szükséges a klienst a megfelelő helyre továbbirányítani - képes mentálhigiénés elvek egyéni és társadalmi szintű érvényesülésért cselekedni - képes egészségtudatosság egyéni és társadalmi szintű érvényesülésért cselekedni - képes saját hivatása a során a mentálhigiénés elveket alkalmazni - képes egészségtudatos magatartásra és ezt környezetének is átadni - képes felismerni a mentálhigiénés és egészségmagatartás problémáit saját környezetében és ezt korrigálni - képes átadni megszerzett ismereteit azoknak, akikkel kapcsolatba kerül a hivatása során - képes együttműködésre - képes empátiás készségének fejlesztésére - képes egyénekkel és csoportokkal a mentálhigiénés elveket figyelembe véve bánni. Tudáselemek, megszerezhető ismeretek: - Speciális mentálhigiénés ismeretek - Speciális egészségtani, egészségpszichológiai ismeretek - Szociológiai szociálpolitikai ismeretek - Az egyéni és csoportos tanácsadás pszichológiájáról ismeretek - Speciális módszertani ismeretek - Gyakorlati ismeretek Személyes adottságok, készségek: - Szakmai készségfejlesztés - Kommunikáció, konfliktuskezelési készségek fejlesztése - Teammunka, együttműködés, kooperációs készségek fejlesztése - Önművelődés, lifelong learning készségének fejlesztése - Empátiás készségek fejlesztése - Preventív szemlélet - Promotiv szemlélet A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben: Az oklevél megszerzése után a hallgatók jó eséllyel indulnak a munkaerőpiacon, elsősorban az óvodákban, általános iskolákban, a velük társintézményként együttműködő gyakorlati munkát végző terepen valamint az egészségügy területén. Ezt biztosítja, hogy a képzés célja olyan szakemberek képzése, akik elméleti, módszertani és gyakorlati tudásuk birtokában készek és képesek promóciós és prevenciós munka folytatására a mentálhigiéné és egészségfejlesztés területén.

3 Konkrét környezet Óvoda, általános iskola (alsó tagozat) óvodapedagógus, tanító gyógypedagógus gyermekvédelmi felelős Általános iskola (felső tagozat) tanár gyógypedagógus kollégiumi nevelő tanár szociálpedagógus gyermekvédelmi felelős Középiskola tanár gyógypedagógus kollégiumi nevelő tanár szociálpedagógus gyermekvédelmi felelős Nevelési tanácsadó gyógypedagógus konduktor logopédus szociálpedagógus Családsegítő központ gyógypedagógus szociálpedagógus Pedagógiai szakszolgálatok, intézetek Szakmában érintett civil szervezetek és alapítványok tanító tanár gyógypedagógus konduktor logopédus szociálpedagógus Közoktatásban részt vállaló egyházi intézmények tanító tanár gyógypedagógus konduktor logopédus szociálpedagógus Egészségügyi intézmények védőnő gyógytornász dietetikus diplomás ápoló Tevékenységrendszer prevenció és promóció a mentálhigiéné és egészségfejlesztés területén egészségszokások kialakítása, egészségtudatos magatartás alakítása, egészségnevelés az adott korosztály mentálhigiénés problémáinak felismerése, segítése egyéni és csoportos tanácsadás szülőknek prevenció és promóció a mentálhigiéné és egészségfejlesztés területén egészségtudatos magatartás alakítása, egészséges életmódra nevelés az adott korosztály mentálhigiénés problémáinak felismerése, segítése egyéni és csoportos tanácsadás szülőknek és diákoknak prevenció és promóció a mentálhigiéné és egészségfejlesztés területén egészségtudatos magatartás alakítása, egészséges életmódra nevelés az adott korosztály mentálhigiénés problémáinak felismerése, segítése egyéni és csoportos tanácsadás szülőknek és diákoknak prevenció és promóció a mentálhigiéné és egészségfejlesztés területén egészségtudatos magatartás alakítása, az adott korosztály mentálhigiénés problémáinak felismerése, segítése korrekció mentálhigiénés problémák esetén egyéni és csoportos tanácsadás szülőknek és diákoknak egyéni és csoportos tanácsadás mentálhigiénés felvilágosítás mentálhigiénés prevenciós programok egészségfejlesztő programok korrekció mentálhigiénés problémák esetén egyéni és csoportos tanácsadás mentálhigiénés felvilágosítás mentálhigiénés prevenciós programok egészségfejlesztő programok egyéni és csoportos tanácsadás mentálhigiénés felvilágosítás mentálhigiénés prevenciós programok egészségfejlesztő programok korrekció mentálhigiénés problémák esetén prevenció és promóció a mentálhigiéné és egészségfejlesztés területén egészségtudatos magatartás alakítása, egészséges életmódra nevelés az adott korosztály mentálhigiénés problémáinak felismerése, segítése egyéni és csoportos tanácsadás szülőknek és diákoknak egyéni és csoportos tanácsadás mentálhigiénés felvilágosítás mentálhigiénés prevenciós programok egészségfejlesztő programok korrekció mentálhigiénés problémák esetén 3

4 A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök, és a főbb ismeretkörökhöz rendelet kreditérték: A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök, és a főbb ismeretkörökhöz rendelet kreditérték: Ismeretkörök Kredit Speciális pszichológiai ismeretek 34 Speciális egészségügyi ismeretek 5 Speciális szociális ismeretek 11 Speciális módszertani ismeretek 22 Gyakorlati ismeretek 8 Záródolgozat (portfolió) 10 Mindösszesen: 90 A záródolgozat kreditértéke: 10 kredit 4

5 GYAKORLATVEZETŐ MENTORTANÁR SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS A szakirányú továbbképzési szak megnevezése: Gyakorlatvezető mentortanár szakirányú továbbképzés A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése: Gyakorlatvezető mentortanár A szakirányú továbbképzés képzési területe: Pedagógusképzés A felvétel feltételei: Pedagógusképzési, társadalomtudományi, természettudományi, bölcsészettudományi, valamint gazdaságtudományi képzési területen legalább alapképzésben (vagy korábban főiskolai szinten) szerzett szakképzettség. A képzési idő: 2 félév A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 60 kredit A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek, személyes adottságok, készségek, a szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben: A képzés során elsajátítandó kompetenciák: A mentor szakmai felkészültsége birtokában, hivatásának gyakorlása során alkalmas: hatékony szakmai együttműködésre és kommunikációra; az iskolai gyakorlat képző intézmény akkreditációs dokumentumaiban leírt követelményeknek megfelelő megtervezésére, megszervezésére, vezetésére és értékelésére; a hallgatók különböző formában történő (tanórai és tanórán kívüli) tapasztalatszerzésének irányítására; a hallgató/kezdő pedagógus munkájának nyomon követésére, fejlesztő értékelésére, konstruktív visszajelzések adására; szakmai kompetenciák felismerésére, fejlesztésére, mérésére, értékelésére; a hallgatói/kezdő pedagógusi reflektivitás szakszerű, korszerű eszközökkel történő kialakítására, fejlesztésére; önművelés igényének kialakítására, az elkötelezettség erősítésére, a pályakezdés, a beilleszkedés támogatására; az adott szakterületen korszerű, jó gyakorlatok bemutatására; a hallgató/kezdő pedagógus szakmai szocializációjának támogatására; az egész életen át tartó tanulást, a hallgatók szakmai szocializációját megalapozó kompetenciák fejlesztésére. Szakmai tudás Közoktatási intézményrendszer, pedagóguspálya, a pedagógusi munkakörök követelményeinek, szabályozásának ismerete. A pedagógusképzés folyamatának, a pedagógiai, pszichológiai, a szakterületi és a gyakorlati képzési elemek követelményeinek az ismerete. A hallgatói korosztállyal való foglalkozás nevelés és oktatás lélektani, szociológiai, speciális módszertani ismeretei. A szakképzettséghez kapcsolódó szaktudomány és szakmódszertan ismerete. Az intézmény működésének, környezeti kapcsolatainak (más közoktatási, szociális és egészségügyi intézményekkel, fenntartókkal, szülőkkel, kulturális, természeti és gazdasági környezettel, sportszervezetekkel stb.) ismerete. Birtokában van a pályakezdők beilleszkedésének támogatásához szükséges mentálhigiénés ismereteknek. Jól ismeri az intézmény dokumentumait, pedagógiai programját, annak speciális területeit (pl. inkluzív nevelés, egészségnevelés, gyermekvédelem stb.). Rendelkezik a mentorálás/tanácsadás korszerű elméleti és gyakorlati ismereteivel. Szakmai képességek Képes az iskolai gyakorlat megtervezésére, megszervezésére, vezetésére és értékelésére. Képes a hallgatóval/kezdő pedagógussal hatékony szakmai együttműködésre, professzionális kommunikációra és konstruktív konfliktuskezelésre. Képes a hallgató/kezdő pedagógus munkájának nyomon követésére, fejlesztő értékelésére, konstruktív visszajelzések adására. Képes a szakmai kompetenciák felismerésére, fejlesztésére, mérésére, értékelésére. Képes a hallgató/kezdő pedagógus reflektivitásának (önreflexiójának) szakszerű, korszerű eszközökkel történő kialakítására, fejlesztésére. 5

6 Képes az önművelés igényének kialakítására, az elkötelezettség erősítésére, a pályakezdés, a beilleszkedés támogatására. Képes az adott szakterületen korszerű, jó gyakorlatok bemutatására. Képes a hallgató/kezdő pedagógus szakmai szocializációjának támogatására. Képes az egész életen át tartó tanulást, a hallgatók szakmai szocializációját megalapozó kompetenciák fejlesztésére. Képes a hallgatóval történő segítő kapcsolat kialakítására, a folyamatos személyes támogatásra. Szakmai attitűdök Nyitott a hallgatói kezdeményezések iránt, fontosnak tartja, hogy a hallgató/kezdő tanár megtalálja a személyiségéhez illeszkedő saját szakmai fejlődési útját. Érti és elfogadja a segítő támogató kapcsolat kialakításának jelentőségét. Felelősséget érez a hallgatók iskolai tapasztalatainak értelmezésében, fontosnak tartja a szakma nehézségei mellett a szakma szépségeinek tudatosítását is. Fontosnak tartja a hallgatók fejlődésére adott folyamatos pozitív visszajelzéseket. Elkötelezett az eredményes iskolai gyakorlat kiemelt jelentősége mellett. A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben: A mentori munkára való tudatos felkészülés eredményeképpen a mentor a pedagógusképző intézmény megbízásával és elvi útmutatásai szerint a hallgatók közoktatási intézményben történő egyéni gyakorlatának szakvezetői feladatait, illetve a már diplomát szerzett gyakornokok körében az iskolavezetés megbízásából a pályakezdő pedagógusok szakmai szocializációját támogató feladatokat láthatja el. A mentori munkával kapcsolatos ismeretek és kompetenciák köre részben azonos a pedagógusképzés feladataival és céljaival, de munkájukat a pedagógusi kompetenciák magas szintű és tudatos alkalmazása kell, hogy jellemezze, illetve emellett a mentornak képesnek kell lennie a pedagógusképzés követelményeiben megkívánt szakmai képességek fejlesztésére is. Az erre irányuló módszerek ismerete mellett az önreflexió az a kulcsképesség, amelynek alkalmazásával lehetővé válik a tervezett pedagógiai hatások és a gyakorlatban történő megvalósulásuk összevetése, értékelése, valamint a diszkrepancia okainak a feltárása. Ugyanez a tudatosság szükséges a hallgatók tapasztalatszerző munkájának az irányításhoz, elemzéséhez és értékeléséhez is, amely ez által a hallgatók tapasztalati tanulásának a hatékonyságát, így a gyakorlati képzés, illetve a pályakezdők beilleszkedésének az eredményességét szolgálja. A hallgatók önreflexióval egybekötött kritikai értékelését mind a pedagógusmunka egészét, mind pedig az adott szakterület szerinti konkrét feladatokat tekintve kell alkalmazni. Elsajátításához a mentornak is szupervízióra van szüksége, amely gyakorlat a gyakorlóiskolában lévő hallgatók körében, a vezetőtanár szupervíziója mellett lehet a legeredményesebb. A képzésben résztvevők megszervezik, bemutatják, elemzik a szakvezetői (gyakorlatvezetői) tevékenység egy konkrét fázisát; s a megadott szakirodalmak tükrében saját tanítási és mentori tevékenységüket elemzik. A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök, és a főbb ismeretkörökhöz rendelet kreditérték: Közoktatási intézményrendszer, pedagóguspálya, a pedagógusi munkakörök követelményeinek, szabályozása. A pedagógusképzés folyamatának, a pedagógiai, pszichológiai, a szakterületi és a gyakorlati képzési elemek követelményei. A pedagógia és a pszichológia időszerű kérdései a hazai és nemzetközi kutatások tükrében. A szakképzettséghez kapcsolódó szaktudomány és szakmódszertan korszerű ismerete (egy választása kötelező, de két szakág is választható). Az intézmény működésének, és környezeti kapcsolatainak (más közoktatási, szociális és egészségügyi intézményekkel, fenntartókkal, szülőkkel, kulturális, természeti és gazdasági környezettel, sportszervezetekkel való kapcsolatának) ismerete. Az intézmény dokumentumainak, pedagógiai programjának, annak speciális területeinek (pl. inkluzív nevelés, egészségnevelés, gyermekvédelem) ismerete. A mentorálás/tanácsadás korszerű elmélete és gyakorlata, a mentor sajátos feladatai, az önreflexió, a hallgatók és a pályakezdő gyakornokok beilleszkedésének mentálhigiénés kérdései. Mentori gyakorlat. 6

7 Ismeretkörök Kredit A pedagóguspálya, a pedagógusképzés követelményeinek ismerete, a mentor szerepe (pedagógusképzés strukturális, tartalmi és módszertani megújulása, mentor szerepe, a tanári szakmai kompetenciák) 4 A hallgatói korosztállyal való foglalkozás nevelés és oktatás lélektani ismeretei 4 A pedagógusi szakképzettség szerinti specializációban az adott szakterület legújabb szaktudományi és szakmódszertani ismeretei (legújabb diszciplináris és szakmódszertani kutatási eredmények, fejlődési irányok) 8 A kiterjesztett pedagógusi szerep iskolai és iskolán kívüli feladatai (az iskolai szervezet, működés, kapcsolatrendszer) 8 A mentorálás elmélete és speciális módszereinek ismeretkörei (pedagógiai jelenségek feltárásának, elemzésének és értékelésének módszerei, az osztálytermi kutatás technikái, önreflexió képességének fejlesztése, a mentor sajátos feladatai, konfliktuskezelés, kommunikációs képességek fejlesztése, értékelés módszerei) 17 Kötelezően választható (speciális nevelési területek (inkluzív nevelés, egészségnevelés, gyermekvédelem, stb.); multikulturális nevelés; IKT támogatott pedagógiai módszerek; pedagógiai munkát segítő szakemberek, intézmények, osztályfőnöki munka; nemzetközi tendenciák oktatási rendszerek fejlődésében; tehetséggondozás, kreativitás fejlesztés; modern információs kommunikációs technológiák; metafora elemzés, a pedagógusok pedagógiai tudása; ifjúságszociológia, ifjúsági szubkultúrák) 10 Gyakorlat (gyakorlóiskolai és/vagy mentorálás gyakorlatvezető, szupervizor mellett) 4 Záródolgozat 5 Mindösszesen: 120 A záródolgozat kreditértéke: 5 kredit 7

8 KISGYERMEK PEDAGÓGIA SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK A szakirányú továbbképzési szak megnevezése: Kisgyermek pedagógia szakirányú továbbképzés A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése: Kisgyermeknevelő szakpedagógus A szakirányú továbbképzés képzési területe: pedagógusképzés A felvétel feltételei: Jelentkezési feltételek képzési területek szerint: Pedagógusképzés képzési területen óvodapedagógus alapfokozatú végzettséggel rendelkezők. A képzési idő: 2 félév A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 60 kredit A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek, személyes adottságok, készségek, a szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben: A képzés célja az óvodapedagógusok szakmai ismereteinek bővítése, az újszülött kortól a 3 (legfeljebb 5) éves korig terjedő életszakaszban ellátásra szoruló csecsemők és kisgyermekek gondozása, nevelése és fejlesztése érdekében. Felkészítésük a célzott korosztály egészséges testi, érzelmi, kapcsolati és beszédkészségének, illetve értelmi fejlődésének komplex fejlesztésére, szocializációjuk segítésére, és a kisgyermekes családok nevelési tevékenységének támogatására. A képzés során megszerezhető ismeretek, tudáselemek: a csecsemő és kisgyermekkor jellemzői, a testi és pszichés események érési, fejlődési jellegzetességei és a fejlesztés lehetőségei; a 0 3 (5) éves korosztály igényei, szükségletei, és az azokra adandó, szakmailag megfelelő, az egészséges testi és szellemi fejlődést, az önállóság kialakulását befolyásoló adekvát nevelési, fejlesztési, gondozási, ápolási, teendők; a három (5) év alatti korosztály családon kívüli ellátási formáinak specifikumai, a családi nevelési hatások és a korai személyes kötődés jelentősége; a szakma etikai szabályait, a szociális ellátórendszer működése és a szociális professzió alapjai. Szakmai adottságok, készségek a korai nevelés pedagógiai pszichológiai módszereinek alkalmazása, a normál fejlődésmenet törvényszerűségeinek felismerése, az esetleges eltérések családi kontextusban történő értelmezése és adekvát fejlesztési, nevelési, tanácsadási módszerek alkalmazása jó kapcsolat kialakítása és együttműködés a kisgyermekkel, illetve a gyermekeket nevelő családokkal, a csecsemő és kisgyermek gondozása nevelése során a napközbeni ellátást segítő más szakemberekkel való együttműködés, az intézményi adminisztrációs és dokumentációs munka elvégzése, szakterületükön vezetői feladatok ellátása, szolgáltatások szervezésére a kisgyermekeket nevelő családok, valamint a gyermekgondozáson levő anyák számára, az egyéni ellátást biztosító rugalmas, folyamatos napirend megszervezése, biztosítva a játék, az alvás, a szabad levegőn való mozgás és a rekreáció feltételeit, a gyermeki fejlődéshez szükséges környezet, berendezési tárgyak, eszközök, eljárások, illetve digitális adathordozók, elektronikus információs rendszerek célnak megfelelő kiválasztása és alkalmazása, Szakmai attitűdök és magatartás: humanisztikus szemlélet, megfelelő szakmai identitás, a személyes kompetenciák és kompetenciahatárok felismerése, tudatos kezelése, önreflexió a másság elfogadása, tiszteletben tartása, egyéni döntéshozatalért személyes felelősségvállalás, ugyanakkor a szakmaközi együttműködés szükségességének elfogadása a szakma etikai szabályainak betartása iránti elkötelezettség 8

9 A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben: Konkrét környezet Tevékenységrendszer Az adott korosztályba tartozó gyerekek átvétele átadása, a napi gondozási feladatokba (étkeztetés, öltöztetés, stb.) Bölcsődei napközbeni kisgyermekellátás ágyazottan a korai nevelési feladatok ellátása. Családi napközi A gyermek fejlettségi szintjének megfelelő módszerek Házi gyermeknevelői feladatok ellátása Időszakos gyermek felügyelet, alkalmazása, a korai fejlődés facilitálására a gondozási és játéktevékenységekben. Játszócsoport, Kompetenciahatárait meghaladó esetekben a Baba mama klub, Gyermekhotelek, Sérült gyermekek napközbeni ellátása Szülői felkészítő, segítő kapcsolatfelvétel a szülőkkel és megfelelő szakemberekkel. A korai nevelésre vonatkozó tanácsadói feladatok ellátása, egyéni tanácsadás és beszélgető szülőcsoport vezetése keretében. Az adminisztrációs feladatok ellátása. Szükség esetén vezetői feladatok ellátása. A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök, és a főbb ismeretkörökhöz rendelet kreditérték: Ismeretkörök Kredit Társadalomismereti tudáselemek (gyermekkor szociológiája, szociális professzió, szociális munka egyénekkel, családokkal) 6 Pedagógiai, pszichológiai ismeretek (személyiségfejlődés, fejlődési eltérések, kisgyermekkor pedagógiája, SNI) 10 Egészségtudományi ismeretek (anatómiai és fiziológiai ismeretek, gyermekgyógyászat, ápolás és táplálkozástan) 8 Differenciált szakmai ismeretek (alternatív kisgyermekellátás, spontán érés támogatása, tanácsadási ismeretek, interkulturális nevelés, mentalhigiene) 14 Szakmai gyakorlatok (egyéni és csoportos nevelési és pedagógiai gyak., demonstrációs gyak., korai fejlesztés gyak. tanácsadás gyak., egyéni bölcsődei gyakorlat) 17 Záródolgozat (portfolio) 5 Összesen: 60 A szakdolgozat kreditértéke: 5 kredit 9

10 PÉNZÜGYI KULTÚRA, GAZDÁLKODÓI KOMPETENCIÁK FEJLESZTÉSE A KÖZOKTATÁSBAN SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS A szakirányú továbbképzési szak megnevezése: Pénzügyi kultúra, gazdálkodói kompetenciák fejlesztése a közoktatásban szakirányú továbbképzés A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése: Gazdálkodói kultúra fejlesztő szakpedagógus A szakirányú továbbképzés képzési területe: pedagógusképzés A felvétel feltételei: Jelentkezési feltétel/ek képzési terület/területek szerint: Pedagógusképzés képzési területen legalább alapképzésben (vagy korábban főiskolai szinten) szerzett szakképzettséggel és végzettséggel rendelkezők. További jelentkezési feltétel: Bármely szakos tanári szakképzettséggel és végzettséggel rendelkezők, a közgazdász tanári és a gazdaságismeret tanár szakos végzettséggel rendelkezők kivételével. A képzési idő: 2 félév A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 60 kredit A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek, személyes adottságok, készségek, a szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben: A képzés során elsajátítandó kompetenciák: a gazdálkodói érzék fejlesztése, a takarékossági szemléletmód kialakítása, környezettudatos magatartás, a különböző befektetési lehetőségek mérlegelésének és a közöttük való választás képességének a kialakítása; a képzésben részt vevők pénzügyi kultúrájának fejlesztése, az egyéni háztartási gazdálkodás, a perspektivikus életpálya építés, a racionális háztartási döntéshozatali kompetenciák fejlesztése, résztvevő pedagógusok módszertani kultúrájának fejlesztése; kommunikációs technikák alkalmazása. Tudáselemek, megszerezhető ismeretek: közgazdasági alapok, pénzügyi tudáselemek, üzleti vállalkozási ismeretek, gazdaságetikai normák, fogyasztóvédelmi szabályok munkaerő piaci ismeretek, munkajogi és gazdaságjogi szabályok módszertani ismeretek Személyes adottságok, készségek: megfelelő szakmai identitás, személyes kompetenciák és kompetenciahatárok felismerése, tudatos kezelése, önismeret, önreflexió képessége, megfelelő kommunikációs képesség, egyéni döntéshozatali készség, személyes felelősségvállalás, szakmaközi együttműködési, kooperációs készség. 10

11 A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben: Konkrét környezet Tevékenységrendszer - a tanulók gazdálkodói kompetenciáinak fejlesztésében; - a fiatalok életvezetési kompetenciáinak kialakításában; - a racionális fogyasztói döntések meghozatalára való felkészítésben; Általános iskola (felső tagozat): - befektetői döntések megalapozásában, különös tekintettel szaktanár; osztályfőnök a befektetői szempontok (hozam, biztonság, likviditás) megfelelő mérlegelésére; - egyszerű pénzügyi kalkulációk begyakoroltatásában; - gazdasági pénzügyi mutatók, adatok értelmezésében és értelmeztetésében; - saját intézménye forrás szerzési tevékenységének elősegítésében (pályázatkészítés, alapítványlétrehozás, menedzselés, saját intézménye marketingtevékenységének Középiskola (gimnázium, nem közgazdasági szakközépiskola, megtervezésében és realizálásában); szakmunkásképző): - az intézményi adminisztrációs és dokumentációs munka szaktanár; osztályfőnök elvégzésében; - szakterületükön vezetői feladatok ellátásában; - a család háztartás vezetéssel kapcsolatos problémáival kapcsolatos tanácsadásban. A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök, és a főbb ismeretkörökhöz rendelet kreditérték: Ismeretkörök/Modulok Kredit 1. modul: A háztartások környezete és pénzügyi kapcsolatai ismeretkörök (A háztartások makro és mikrokörnyezete. A háztartások költségvetési kapcsolatai (adó és adójellegű befizetések; szociális támogatások, transzferek). A háztartások banki (pénzintézeti) kapcsolatai. A pénzkezeléssel, hitelfelvétellel, és a megtakarítások kezelésével (pénzügyi befektetői döntésekkel) kapcsolatos alapvető szempontok és eredményességi kritériumok. A modern pénzkezelési formák /bank kártya használat; e bank/.) modul: A háztartások erőforrásai, döntései és gazdálkodása tudáselemek (A háztartás erőforrásai és az ezekkel való gazdálkodás: vagyon és jövedelem; gazdálkodás a pénzzel és az idővel; kapcsolati tőke. A racionális döntéshozatal kritériumai. Racionális fogyasztói és megtakarítói magatartás. Fogyasztóvédelem a tudatos vásárló.) modul: Munkaerő piaci szerepek, életpálya építés ismeretkörök (Tudatos készülés a szakterület választásra. Az alkalmazotti és a vállalkozói szerepkör különbségei; az eltérő életstratégiák beállítódásbeli alapjai. Önismeret, karrier tervezés, önmenedzselés. Belföldi vagy külföldi munkavállalás. A külföldi tapasztalat szerzés hozadéka és feltételei (idegennyelv ismeret; tolerancia, a kulturális különbségek elfogadása.) modul: Az egyének és háztartások gazdasági kapcsolatainak norma és szabályrendszere (Formalizált és nem formalizált normák, szabályok. Társadalmi tudatosság és felelősségvállalás; gazdasági etika. A fenntarthatóság mindennapi értelmezése; a környezettudatos magatartás. Jogi keretek: alapvető munkajogi és gazdaság jogi szabályok.) 9 Záródolgozat (portfolio) 10 Összesen: 60 A szakdolgozat kreditértéke: 10 kredit 11

12 TANÁRI MESTERSÉG IKT ALAPJAI SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK A szakirányú továbbképzési szak megnevezése Tanári mesterség IKT alapjai szakirányú továbbképzés A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése: Infomédia szakpedagógus A szakirányú továbbképzés képzési területe: pedagógusképzés A felvétel feltételei: Jelentkezési feltétel képzési terület szerint: Pedagógusképzés képzési területen alapfokozatú végzettséggel, szakképzettséggel rendelkezők. A képzési idő: 2 félév A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 60 kredit A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek, személyes adottságok, készségek, a szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben: A képzés során elsajátítandó kompetenciák: informatikai eszközök és szoftverek pedagógiai szempontú értékelésének képessége, műveltségtartalmak tanulását segítő digitális oktatási segédanyagok készítésének képessége (ehhez szükséges szaktudás birtoklása), információszerzés és válogatás, információfeldolgozás, továbbítás, tárolás és elrendezés módjainak, tanulásitanítási eljárásainak alkalmazása, informatika, számítástechnika korszerű eszközrendszerének megismerési, tanulási eljárásainak képessége, az iskolai számítógépes hálózati infrastruktúra oktatási célokat szolgáló üzemeltetése, informatikai alapszoftverek tanulási, közvetítési eljárásainak szakszerű ismeretének képessége, jártasság többféle módszertani paradigma szerinti ismeretközvetítésben, tanulásmenedzselésben és képességfejlesztésben, ezek informatikai vetületeinek ismeretében. (pl. projektmunka, kooperatív tanulási technikák), Tudáselemek, megszerezhető ismeretek: informatikai eszközismeret, médiaismeret elektronikus tanulási környezetek ismeretei, speciális pedagógiai ismeretek, speciális módszertani ismeretek, oktatás és infokommunikációs eszközalkalmazási módszertana, e tananyagok, digitális taneszközismeret, gyakorlati ismeretek Személyes adottságok, készségek: Szakmai készségfejlesztés Team munka, együttműködés, kooperációs készségek fejlesztése Önművelődés, lifelong learning készségének fejlesztése A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben: korszerű oktatás és infokommunikációs eszközrendszer alkalmazásában való aktív közreműködés adott oktatási intézményben, részt vállalni a szakterülethez kapcsolódó információk hatékony keresésében, digitális tartalmak létrehozásában, új pedagógiai technológiai, IKT innovációk (digitiális tábla, e prezentáció, e portfólió) alkalmazása adott oktatási környezetben, részt vállalni, az adott intézmény korszerű elektronikus és hagyományos környezetének kialakításában, fejlesztésében, bővítésében, és ergonómiájának kialakításában, segíteni az iskolai statisztikák, mérés értékelés előkészítését, oktatási intézményekben az intézmény vezetőjével és a számítástechnika szakos tanárokkal együttműködni, az adott oktatási intézmény informatikai koncepciójának kialakításában, megvalósításában (elsősorban az informatikának az oktatásban és az oktatási intézmény működtetésében való alkalmazását jelenti), oktatási és egyéb elektronikus anyagok készítésében való részvétel, 12

13 a felmerülő számítástechnikai kérdésekben az oktatási intézmény számítástechnika szakos tanáraival, módszertani kérdésekben az intézmény oktatásért felelős vezetőjével és a szakmai munkaközösségek vezetőivel való együttműködés, tevékenységi köréhez tartozik az oktatásban és képzésben használható szoftverek, informatikai eljárások és az Interneten elérhető információk, médiumok felkutatása és az oktatási intézményben történő alkalmazásuk, az oktatási intézményben működő informatikai alkalmazások összehangolt működésének biztosítása, melynek révén hozzájárul az intézmény oktatási, képzési feladatainak jobb ellátásához. A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök, és a főbb ismeretkörökhöz rendelet kreditérték: Ismeretkörök Kredit Informatikai alapok (számítógépes konfigurációk, infomédia, ügyviteli alkalmazások, adatbázis kezelés, algoritmizálás) 10 Multimédia (multimédia alapismeretek, hangtechnika, foto, videotechnika, multimédiafejlesztés, multimédia design, prezentációkészítés, szerzői jog) 15 Hálózati médiakommunikáció (számítógépes hálózat, hálózati médiakommunikáció) 4 Elektronikus tanulás az információs társdalomban médiatörténet (médiaismeret), pedagógiai információforrások, távoktatás e learning módszertan, Információ és társadalom, médiapedagógia, elektronikus tanulási környezetek) 9 IKT taneszközök a pedagógiai munkában (oktatás és kommunikációtechnológia, tanári tevékenység IKT alapjai, IKT innovációk (digitális tábla, e portfólió, e prezentáció) 12 Záródolgozat (portfolio) 10 Összesen: 60 A szakdolgozat kreditértéke: 10 kredit 13

14 CSALÁDKONZULENS/CSALÁDTERAPEUTA SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK Szakirányú továbbképzés megnevezése: Családkonzulens/Családterapeuta szakirányú továbbképzési szak A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése: Családkonzulens A szakirányú továbbképzés képzési területe: társadalomtudományi A felvétel feltételei: Társadalomtudományi, bölcsészettudományi, pedagógusképzés, hittudományi, jogi és igazgatási tudományi képzési területen alapfokozattal (BA szint) rendelkezők vehetnek részt. A képzési idő: 4 félév A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek, személyes adottságok, készségek, a szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben: A képzés indoklása és célja: A gyermekjóléti szolgálatok alapfeladatai között szerepel a családterápiás szolgáltatás nyújtása. Az ezekben az intézményekben dolgozók legnagyobb részének azonban természetesen nincs családterápiás képzettsége, és főként vidéken, de sok esetben nagyobb városokban sem nincs mód arra sem, hogy más szolgáltatóhoz irányítsák a klienst. Ezen túlmenően gyakran szakmailag is indokoltabb volna az, hogy a családterápiás (családterápia jellegű) szolgáltatást az a szakember nyújtsa, aki már valamilyen módon foglalkozni kezdett a családdal. Ezt sokszor maga a család is igényli: a már kialakult bizalmi légkör alapján nem szívesen fordulnának más szakemberhez; az egész folyamat töretlenebb ívű lehet, ha a problémák jelentkezésétől kezdve a reménybeli megoldásig ugyanaz a szakember viszi azt végig. Ehhez az szükséges, hogy a családokkal kapcsolatba kerülő szociális munkások és más egyéb szakemberek rendelkezzenek legalább alapfokú családterápiás képzettséggel. A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek: Szakmai kompetenciák: képes munkáját a család rendszerszemléletű közelítése alapján végezni, képes a családban felmerülő problémák adekvát azonosítására, képes felismerni a családon belül a felmerülő különböző problémák közötti összefüggéseket, képes felismerni a család problémái és a környezet összefüggéseit, képes az adott probléma megoldásához az adekvát eszközöket megkeresni és használni, képes saját kompetencia határait pontosan felismerni, és ennek alapján szükség esetén más szakemberekkel illetve intézményekkel együttműködni. Tudáselemek, megszerezhető ismeretek: a családterápiás munkához szükséges mértékben megismerkedik a pszichopatológia alapjaival, elsajátítja a családszociológia legfontosabb tartalmait, készségszinten elsajátítja a családterápiában használatos módszereket, részletes kitekintést nyer a családi problémák és egyfelől az egyéni, másfelől a társadalmi környezeti problémák összefüggés rendszeréről. Személyes adottságok, készségek: a problémafelismerő készség fejlődése, az empátiás készség fejlődése, kontrollált körülmények között, folytonos visszajelzéssel, a családterápia módszereinek készség szintű elsajátítása, az önismeret és a személy percepciós készség fejlődése, verbális és nonverbális kommunikáció fejlődése; a kétféle kommunikáció összerendezettségének kialakulása, a szupervízióban való részvétellel a szakmai személyiség erősödése, a szakmai és magánéleti szerepek elválasztása és összhangja szükségszerűségének felismerése. A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben: A családkonzulens/családterapeuta szakirányú továbbképzésen oklevelet szerzett hallgatók képessé válnak a családokban előforduló (alapvetően mentális eredetű) problémák kezelésére. A munkát kisebb mértékben önálló szervezetrendszerben (Családterápiás Egyesület, stb.), nagyobb részt családsegítéssel foglalkozó szociális intézményekben végezhetik. Részben, mint a családsegítő szolgálat munkatársai, részben a családsegítő szociális munkások (intézményük) által felkért külső szakértőként. 14

15 A szakképesítés konkrét munkakörhöz, vagy munkahelyi hierarchikus szinthez nem köthető. Kiterjeszti a kompetenciát, ezáltal minden olyan szociális és pedagógiai (vagy más segítő) munkakörben, amelyben családi problémákkal találkozik a segítő szakember, magasabb minőségűvé, hatékonyabbá teszi a tevékenységet. A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök és a főbb ismeretkörökhöz rendelt kreditérték: Ismeretkörök Kredit Társadalomismereti ismeretkörök (területi és társadalmi egyenlőtlenségek, családszociológia, szocializáció színterek elemzése, családpolitika, a szociális jog rendszere, hátrányos társadalmi 51 helyzet kompenzálásának módszerei, személyiségfejlesztés, kommunikációelmélet, értékfeltárás, esetmegbeszélés, családi életciklusok) Kötelező tudáselemek (pszichopatológia, családterápiás alapismeretek, családterápia módszerei, kommunikációs készségfejlesztés, családi konzultáció, családgondozás és segítés, konfliktuskezelés 54 a családban, mentálhigiéné, andragógia és családpedagógia, családi szocializációs zavarok korrekciója, technikái, értékfeltárás, esetmegbeszélés) Szupervízió (hallgatók kliensekkel végzett gyakorló munkájának szupervíziója) 5 Záródolgozat: 10 kredit Záródolgozat (esettanulmány) 10 Mindösszesen: 120 A szakdolgozat kreditértéke: 10 kredit 15

16 SZOCIOTERÁPIÁS ELJÁRÁSOK AZ ISKOLAI ERŐSZAK KEZELÉSÉRE SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK A szakirányú továbbképzési szak megnevezése Szocioterápiás eljárások az iskolai erőszak kezelésére szakirányú továbbképzés A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése: Szocioterapeuta szakpedagógus A szakirányú továbbképzés képzési területe: pedagógusképzés A felvétel feltételei: Jelentkezési feltételek képzési területek szerint: Pedagógusképzés, társadalomtudományi, természettudományi valamint bölcsészettudományi képzési területen legalább alapképzésben (vagy korábban főiskolai szinten) szerzett szakképzettség. További jelentkezési feltétel: A képzésre jelentkezhetnek azok, akik két éves szakirányú gyakorlattal rendelkeznek az alábbi területeken: óvodapedagógia, általános iskola alsó tagozat, általános iskola felső tagozat, középiskola, gyógypedagógia, nevelési tanácsadói munka, gyermekvédelmi vagy bármilyen pedagógiai munka, a gyermekek körében preventív és problémakezelés területén. A képzési idő: 2 félév A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 60 kredit A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek, személyes adottságok, készségek, a szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben: A képzés során elsajátítandó kompetenciák: A gyermek és serdülőkori személyiség fejlesztése, korrekciós nevelése A gyermek és serdülőkori csoportok, közösségek alakulásának segítése, fejlesztése A humán ökorendszer ismeretében, beavatkozások tervezése A bántalmazott gyermek érzelmeinek, jelzéseinek felismerése, Kommunikációs technikák alkalmazása, gyermekekkel felnőttekkel Pedagógiai, pszichológiai beavatkozási eszközkészlet alkalmazása viselkedés korrekcióban Képesség arra, hogy az eredeti hivatás, tágabb értelmezési keretben, tudatosabb, hatékonyabb munkavégzést eredményezzen. Képesség a saját kompetencia határ felismerésére, és azon belüli beavatkozás tervezésére. Tudáselemek, megszerezhető ismeretek: Speciális pedagógiai pszichológiai ismeretek Társadalom ismeret Iskolai mentálhigiéné Speciális módszertani ismeretek Gyakorlati ismeretek Személyes adottságok, készségek: Szakmai készségfejlesztés Kommunikáció, konfliktuskezelési készségek fejlesztése Team munka, együttműködés, kooperációs készségek fejlesztése Önművelődés, lifelong learning készségének fejlesztése A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben: Az oklevél megszerzése után a hallgatók jó eséllyel indulnak a munkaerőpiacon, elsősorban az óvodákban, általánosés közép iskolákban, valamint a velük társintézményként együttműködő gyakorlati munkát végző terepen. Konkrét környezet Tevékenységrendszer Óvoda, általános iskola (alsó tagozat) óvodapedagógus, tanító, gyógypedagógus, gyermekvédelmi felelős Általános és középiskola tanár, gyógypedagógus, kollégiumi nevelő tanár, szociálpedagógus, gyermekvédelmi felelős Nevelési tanácsadó gyógypedagógus, konduktor, logopédus, szociálpedagógus Családsegítő központ gyógypedagógus, szociálpedagógus Pedagógiai szakszolgálatok, intézetek 16 - A pedagógusi munkában a gyermekbántalmazás tüneteinek felismerése, aktív segítői magatartás kialakítása. - Az iskola, mint szervezet erőforrásainak mozgósítása az iskolai erőszak megelőzősére, rendszerszemléleti felfogásban - Rizikófaktorok azonosítása, a bántalmazásra figyelmeztető jelek életkoronkénti felismerése. - Együttműködés a szülőkkel, gyerekekkel, valamint tájékoztatás a segítési és beavatkozási lehetőségekről, az intézményekkel történő együttműködésekről.

17 Szakmában érintett civil szervezetek és alapítványok tanító, tanár, gyógypedagógus, konduktor, logopédus, szociálpedagógus Közoktatásban részt vállaló egyházi intézmények tanító, tanár, gyógypedagógus, konduktor, logopédus, szociálpedagógus - Pedagógiai tudás bővítése, mely az értelmezés és felismerés mellett hatékonyan semlegesíti a gyermekek szorongásos, depresszív, és önértékelési deficitből származó negatív érzelmeit. - Megoldások és módszerek megismertetése a düh kezelésének módjaira. A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök, és a főbb ismeretkörökhöz rendelet kreditérték: Ismeretkörök Kredit Társadalomismereti tudáselemek (az agresszió kulturális oki háttere, az iskolai szervezet sajátosságai) 10 Pszichológiai ismeretek (az agresszió pszichológiai oki háttere) 10 Pedagógiai ismeretek (pedagógiai beavatkozási metódusok az agresszió kezelésére életkoronként) 25 Szakmai gyakorlatok (terepgyakorlat) 5 Záródolgozat (esettanulmány) 10 Összesen: 60 A szakdolgozat kreditértéke: 10 kredit 17

18 FEJLESZTŐ DIFFERENCIÁLÓ SZAKPEDAGÓGIA SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK A szakirányú továbbképzési szak megnevezése: Fejlesztő differenciáló szakpedagógia szakirányú továbbképzés A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése: Fejlesztő differenciáló szakpedagógus A szakirányú továbbképzés képzési területe: pedagógusképzés A felvétel feltételei: Jelentkezési feltételek képzési területek szerint: Pedagógusképzés, társadalomtudományi, valamint bölcsészettudományi képzési területen alapfokozatú végzettséggel rendelkezők. További jelentkezési feltétel: A képzésre jelentkezhetnek azok, akik két éves szakirányú gyakorlattal rendelkeznek az alábbi területeken: óvodapedagógia, általános iskola alsó tagozat, általános iskola felső tagozat, gyógypedagógia, nevelési tanácsadói munka, gyermekvédelmi vagy bármilyen pedagógiai munka, a gyermekek körében preventív és problémakezelés területén. A képzési idő: 3 félév A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 90 kredit A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek, személyes adottságok, készségek, a szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben: A képzés során elsajátítandó kompetenciák: A tanulói személyiség fejlesztése A tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítése, fejlesztése A pedagógiai folyamat tervezése A tanulók műveltségnek, készségeinek és képességeinek fejlesztése a tudás felhasználásával Az egész életen át tartó tanulást megalapozó kompetenciák fejlesztése A tanulási folyamat szervezése és irányítása A pedagógiai értékelés változatos eszközeinek alkalmazása Szakmai együttműködés és kommunikáció Önművelés, elkötelezettség a szakmai fejlődésre Tudáselemek, megszerezhető ismeretek: Speciális pszichológiai ismeretek Speciális pedagógiai ismeretek Iskolai mentálhigiéné Inkluzív nevelés gyógypedagógiai ismeretek Speciális módszertani ismeretek Gyakorlati ismeretek Személyes adottságok, készségek: Szakmai készségfejlesztés Kommunikáció, konfliktuskezelési készségek fejlesztése Teammunka, együttműködés, kooperációs készségek fejlesztése Önművelődés, lifelong learning készségének fejlesztése A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben: Az oklevél megszerzése után a hallgatók jó eséllyel indulnak a munkaerőpiacon, elsősorban az óvodákban, általános iskolákban, valamint a velük társintézményként együttműködő gyakorlati munkát végző terepen. Ezt biztosítja, hogy a képzés célja olyan szakemberek képzése, akik elméleti, módszertani és gyakorlati tudásuk birtokában készek és képesek megteremteni olyan külső, azaz tárgyi és belső, azaz pszichés feltételeket, amelyben a gyermek képessége a spontán érés mellett optimálisan kibontakozhat. 18

19 Konkrét környezet Óvoda, általános iskola (alsó tagozat) óvodapedagógus, tanító, gyógypedagógus, gyermekvédelmi felelős Általános iskola (felső tagozat) tanár, gyógypedagógus, kollégiumi nevelő tanár, szociálpedagógus, gyermekvédelmi felelős Nevelési tanácsadó gyógypedagógus, konduktor, logopédus, szociálpedagógus Családsegítő központ gyógypedagógus, szociálpedagógus Pedagógiai szakszolgálatok, intézetek Szakmában érintett civil szervezetek és alapítványok tanító, tanár, gyógypedagógus, konduktor, logopédus, szociálpedagógus Közoktatásban részt vállaló egyházi intézmények tanító, tanár, gyógypedagógus, konduktor, logopédus, szociálpedagógus Tevékenységrendszer Iskolaérettségi vizsgálatok és iskolaelőkészítő fejlesztő munkák Egyéni bánásmód differenciált készségfejlesztés Speciális diagnosztikai tevékenység Egyéni bánásmód differenciált készségfejlesztés Tanulás módszertani fejlesztések Életpályaépítés A tanulási problémákkal küzdő, vagy tanulási zavarral veszélyeztetett tanulók diagnosztikai felmérése Kontroll és hatásvizsgálatok szervezése, tervezése Dokumentációs feladatok Szakértői vizsgálatok kezdeményezése Egyéni esettől függően kapcsolatfelvétel más pedagógiai szakszolgálattal, szakintézménnyel Tanácsadás Szakértői vizsgálatok kezdeményezése Tanácsadás Szakértői vizsgálatok kezdeményezése Tanácsadás Szakértői vizsgálatok kezdeményezése Tanácsadás Szakértői vizsgálatok kezdeményezése A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök, és a főbb ismeretkörökhöz rendelet kreditérték: Ismeretkörök Kredit Speciális pszichológiai ismeretek Személyiségfejlődés és fejlődési eltérések 6 Mentálhigiéné 5 Szakmai készségfejlesztések 9 Speciális pedagógiai, ismeretek Fejlesztő pedagógiai alapismeretek 5 Fejlesztő eljárások 8 Differenciálás pedagógiája 5 Neurológiai, gyógypedagóiai ismeretek Gyógypedagógiai inkluzív nevelés 5 Speciális módszertani ismeretek Pedagógiai diagnosztika 5 Preventív fejlesztés 10 Korrektív fejlesztés 10 Gyakorlati ismeretek Szakmai gyakorlatok 6 Szupervízió 6 Összesen: 80 Szakdolgozat 10 Mindösszesen: 90 A szakdolgozat kreditértéke: 10 kredit 19

20 PEDAGÓGUS SZAKVIZSGA TANÜGYIGAZGATÁSI SZAKÉRTŐI TERÜLETEN SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS A szakirányú továbbképzési szak megnevezése: Pedagógus szakvizsga tanügyigazgatási szakértői területen szakirányú továbbképzés A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése: Szakvizsgázott pedagógus (tanügyigazgatási szakértői területen) A szakirányú továbbképzés képzési területe: pedagógusképzés A felvétel feltételei: a) Alapképzési szakok/főiskolai szintű végzettség: tanító, óvodapedagógus, konduktor, gyógypedagógus, b) előtti képzési rendszerben szerzett főiskolai szintű tanári szakképzettség, c) előtt szerzett egyetemi szintű tanári oklevél, illetve utáni képzési rendszerben tanári mesterképzési szakon szerzett oklevél (bármely szakképzettséggel). A képzési idő: 4 félév A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek, személyes adottságok, készségek, a szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben: A képzés során elsajátítandó kompetenciák: A gyakorlati tevékenységük tapasztalataira építve a képzés során a pedagógusok felkészülnek a pedagógus munkakörök, illetve az intézményekhez kapcsolódó speciális feladatok ellátására; ismereteket szereznek az oktatás nevelés tartalmi szabályozásának új követelményeiről, azok alkalmazási lehetőségeiről a szaktárgyi oktatásban és nevelésben, az intézmények eredményes irányítására, működésére vonatkozóan, az egyéni sajátosságokat figyelembe vevő személyiségformálás elméletére, módszereire; megfelelő módszertani jártassággal rendelkeznek a szakértői feladatok ellátásához. Tudáselemek, megszerezhető ismeretek: közigazgatási vezetési ismeretek, államháztartási ismeretek, tanügy igazgatási és gazdálkodási ismeretek, európai uniós alapismeretek; a nevelési oktatási intézmény, mint szervezet: a közoktatási intézmény működése és annak jogi szabályozása, szervezeti kultúra, leíró szervezetelemzés, az intézmény vezetése, vezetés és döntéselmélet, innováció és szervezetfejlesztés; az intézmény és környezete: az intézményi kapcsolatháló elemzése, az intézményekkel és családdal való kapcsolattartás intézményes formái, konfliktuselemzés; a nevelési oktatási intézmény hatékonysága: a hatékonyság mutatói, mérési lehetőségei, a tanulói és a pedagógusi munka értékelése, a minőségbiztosítás módszerei, az intézményi légkör szociálpszichológiai jellemzői; az integráció és szegregáció kérdései: fenntartói megoldások az integrációra, különleges bánásmódot igénylő gyermekek nevelése, az inkluzív nevelés gyakorlata; a pedagógus a nevelési oktatási szervezetben: pedagógiai folyamattervezés, az intézményi feladatok szervezése, konfliktusok és kezelésük, az oktatási folyamat tervezése, értékelése; sajátos pedagógiai, pszichológiai ismereteket, és módszereket igénylő személyek, illetve csoportok nevelése, oktatása: a pszichés fejlődés zavarai, a sajátos nevelési igényű gyermekek nevelése, iskolai mentálhigiéné, a felnőttoktatás módszerei, az e tanulás módszerei; közoktatási szakértői feladatokra felkészítés: szakértői tevékenység elméleti és módszertani alapjai, a dokumentumelemzés és a szakértői elemzés módszertana, tanterv és programfejlesztés. Személyes adottságok, készségek: A képzés keretében a pedagógusok közoktatási tapasztalataikra építve olyan adottságokra tesznek szert, amelyek révén magas színvonalon képesek megérteni a közoktatási rendszer és a közoktatási intézmények működését (nemzetközi összehasonlításban is); rendelkeznek azokkal az ismeretekkel, amelyek segítik az oktatás nevelés tartalmi szabályozásának, új követelményeinek megjelenését a szaktárgyi oktatásban és a nevelésben; ismerik azokat a módszereket, amelyek a nevelési oktatási intézmény hatékonyságát teszik elemezhetővé, és amelyek révén feltárhatók azok a szervezeti folyamatok és jelenségek, amelyek a hatékony működést biztosítják; ismerik az egyéni sajátosságokra érzékeny személyiségformálás elveit és módszereit, az integráció szegregáció kérdéseit; felkészülnek a pedagógus munkakörök, illetve az intézményekhez kapcsolódó speciális feladatok ellátására, szakértői elemzések készítésére, a közoktatási szakértői feladatok végzésére. 20

A TANÁRI MESTERKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYE

A TANÁRI MESTERKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYE A TANÁRI MESTERKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYE 1.-10. A TANÁRI MESTERSZAK..5 1. A mesterképzési szak megnevezése: tanári szak (Teacher Education)... 5 2. A mesterképzési szakon szerezhető

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ ÚTMUTATÓ. az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez

KIEGÉSZÍTŐ ÚTMUTATÓ. az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez KIEGÉSZÍTŐ ÚTMUTATÓ az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez Harmadik, javított kiadás Oktatási Hivatal Kiegészítés

Részletesebben

Kiegészítő útmutató az Oktatási Hivatal által kidolgozott. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez. felhasználói dokumentáció értelmezéséhez

Kiegészítő útmutató az Oktatási Hivatal által kidolgozott. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez. felhasználói dokumentáció értelmezéséhez Oktatási Hivatal Kiegészítő útmutató az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez A pedagógiai szakszolgálati intézményben

Részletesebben

Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Pedagógiai Program

Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Pedagógiai Program Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola felhasznalo 5600. B É K É S C S A B A, T H U R Z Ó U. 33. Tartalomjegyzék Mottó... 6 BEVEZETŐ... 7 1. INTÉZMÉNYÜNK NEVELÉSI PROGRAMJA... 8 1.1. Pedagógiai

Részletesebben

2.2.1 A TANÁRI KOMPETENCIÁK 5 SZINTJE (SZTENDERDEK) rövidített változat

2.2.1 A TANÁRI KOMPETENCIÁK 5 SZINTJE (SZTENDERDEK) rövidített változat A TÁMOP 4.1.2-08/1/B pályázat 13. "Módszertani sztenderdek kidolgozása a pedagógusjelöltek pályaalkalmasságára és a képzés eredményességére irányuló kutatásokhoz" című alprojekt 2.2.1 A TANÁRI KOMPETENCIÁK

Részletesebben

Pedagógiai Programja

Pedagógiai Programja Ikt.sz:.Békés Megyei Harruckern János Gimnázium, Szakképző Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Kollégium /5700 Gyula Szent István út 38./ Pedagógiai

Részletesebben

Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez

Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Oktatási Hivatal Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Második, javított változat Az emberi erőforrások minisztere által 2013. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag második, javított

Részletesebben

Újpesti Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Pedagógiai Program NEVELÉSI PROGRAM

Újpesti Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Pedagógiai Program NEVELÉSI PROGRAM NEVELÉSI PROGRAM I. PREAMBULUM Az iskola hivatalos neve: Újpesti Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Az iskola fenntartója: KLIK Budapesti IV. kerületi Tankerülete Működési

Részletesebben

Dr. Hegedűs T. András Szakiskola, Középiskola, Általános Iskola és Kollégium

Dr. Hegedűs T. András Szakiskola, Középiskola, Általános Iskola és Kollégium Dr. Hegedűs T. András Szakiskola, Középiskola, Általános Iskola és Kollégium Pedagógiai programja 2014 TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS...5 I.1. Küldetésnyilatkozat...5 I.2. Az iskola adatai...6 I.3. Helyzetelemzés...8

Részletesebben

FOGALOMTÁR. ÁRBEVÉTEL a fiatalok munkagyakorlata során előállított termékek/szolgáltatások értékesítéséből származó összeg.

FOGALOMTÁR. ÁRBEVÉTEL a fiatalok munkagyakorlata során előállított termékek/szolgáltatások értékesítéséből származó összeg. FOGALOMTÁR ALACSONY ISKOLAI VÉGZETTSÉG alacsony iskolai végzettségűnek tekinthető az a személy, akiknek sem érettségi bizonyítványa, sem szakképzettsége nincs, csak alapfokú végzettséggel rendelkezik.

Részletesebben

Oktatási Hivatal. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez

Oktatási Hivatal. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Oktatási Hivatal Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Szerkesztői előszó A 2012/2013. év során az Oktatási Hivatal szakértői csoportja a TÁMOP-3.1.5/12 kiemelt uniós projekt keretében kidolgozta

Részletesebben

Szeged és Térsége Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

Szeged és Térsége Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Szeged és Térsége Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.október 01. 1 1.1 A nevelő- oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai...

Részletesebben

A pedagógussá válás és a szakmai fejlődés sztenderdjei

A pedagógussá válás és a szakmai fejlődés sztenderdjei Társadalmi Megújulás Operatív Program Regionális Pedagógiai Kutató és Szolgáltató Központ kialakítása pedagógusképző intézmények együttműködésére TÁMOP-4.1.2-08/1/B-2009-0002 13. alprojekt: Módszertani

Részletesebben

TOMORI PÁL MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŐ KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 1223 BUDAPEST, MŐVELİDÉS UTCA 21-27. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2012.

TOMORI PÁL MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŐ KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 1223 BUDAPEST, MŐVELİDÉS UTCA 21-27. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2012. TOMORI PÁL MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŐ KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 1223 BUDAPEST, MŐVELİDÉS UTCA 21-27. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2012. Bevezetés 1.1. 1. Az iskola: 1.1. Az intézmény szervezete Neve: Tomori

Részletesebben

Nevelési-pedagógiai program

Nevelési-pedagógiai program A META - Don Bosco Szakközépiskola Budapest Nevelési-pedagógiai program (a META-Don Bosco Szakközépiskola nevelőtestülete által 2013. május 10-én elfogadott, illetve az intézmény vezetője és a Szalézi

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola. 2008. június

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola. 2008. június PEDAGÓGIAI PROGRAM Bethlen Gábor 2008. június Bethlen Gábor 2/455 BEVEZETŐ RÉSZ...10 1 AZ ISKOLA ARCULATA...10 1.1 Az iskola rövid története...10 1.2 Az iskolai hagyományok...10 1.3 Képzési kínálat...11

Részletesebben

Önértékelési kézikönyv ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA

Önértékelési kézikönyv ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA Önértékelési kézikönyv ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA Szerzők: Barcsák Marianna, Barlai Róbertné, Bot Szilvia, Farkasné Egyed Zsuzsanna, Horváthné Moldvay Ilona, Járainé dr. Bődi Györgyi, Jurecz Emil, Molnárné

Részletesebben

Önértékelési kézikönyv GYÓGYPEDAGÓGIAI INTÉZMÉNYEK ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA

Önértékelési kézikönyv GYÓGYPEDAGÓGIAI INTÉZMÉNYEK ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA Önértékelési kézikönyv GYÓGYPEDAGÓGIAI INTÉZMÉNYEK ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA Szerzők: Barcsák Marianna, Barlai Róbertné, Bot Szilvia, Farkasné Egyed Zsuzsanna, Horváthné Moldvay Ilona, Járainé dr. Bődi

Részletesebben

GYULAI DÜRER ALBERT ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM

GYULAI DÜRER ALBERT ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM GYULAI DÜRER ALBERT ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. 1 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET... 8 1. Bevezető... 8 1.1 Intézményünk bemutatása... 10 1.2 Bay Zoltán Általános Iskola Tagintézmény... 13 2.

Részletesebben

Oktatáspolitikai alapvetések

Oktatáspolitikai alapvetések AGÓRA OKTATÁSI KEREKASZTAL Oktatáspolitikai alapvetések 2013. október Agóra Oktatási Kerekasztal OKTATÁSPOLITIKAI ALAPVETÉSEK Magyar Pedagógiai Társaság Budapest, 2013 A kötet az Agóra Oktatási Kerekasztal

Részletesebben

Pedagógiai program. Lajos Árpád Általános Iskola 3643 Dédestapolcsány Iskola utca 29.

Pedagógiai program. Lajos Árpád Általános Iskola 3643 Dédestapolcsány Iskola utca 29. 2013 Pedagógiai program Lajos Árpád Általános Iskola 3643 Dédestapolcsány Iskola utca 29. 1 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai,

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT Vezető- és mentortanári szerep a logopédusok képzésében

SZAKDOLGOZAT Vezető- és mentortanári szerep a logopédusok képzésében ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar Doktori és Továbbképzési Osztály Budapest SZAKDOLGOZAT Vezető- és mentortanári szerep a logopédusok képzésében Irányító tanár: Tölgyszéky Papp Gyuláné Készítette:

Részletesebben

BEVEZETŐ. Az iskola főbb adatai. Az iskola rövid bemutatása

BEVEZETŐ. Az iskola főbb adatai. Az iskola rövid bemutatása BEVEZETŐ Az iskola főbb adatai Az iskola hivatalos neve: Stromfeld Aurél Gépipari, Építőipari és Informatikai Szakközépiskola Az iskola címe, telefonszáma: 3100 Salgótarján, Rákóczi út 60. (32)411 044,

Részletesebben

VM KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI AGRÁR SZAKKÉPZŐ KÖZPONT. PEDAGÓGIAI PROGRAM I. és II. rész Nevelési Program Helyi tanterv általános rész

VM KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI AGRÁR SZAKKÉPZŐ KÖZPONT. PEDAGÓGIAI PROGRAM I. és II. rész Nevelési Program Helyi tanterv általános rész VM KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI AGRÁR SZAKKÉPZŐ KÖZPONT PEDAGÓGIAI PROGRAM I. és II. rész Nevelési Program Helyi tanterv általános rész 1 HITVALLÁS... 3 I. NEVELÉSI PROGRAM... 4 1. A NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA CÉLJAI

Részletesebben

HOGY ÁLTALUK LEGYEN JOBB! NEMZETI IFJÚSÁGI STRATÉGIA 2008-2023

HOGY ÁLTALUK LEGYEN JOBB! NEMZETI IFJÚSÁGI STRATÉGIA 2008-2023 HOGY ÁLTALUK LEGYEN JOBB! NEMZETI IFJÚSÁGI STRATÉGIA 2008-2023 Bevezető Az öregedő társadalom, az elhúzódó tanulóidő, a tanulmányokat folytató fiatalok megnövekedett aránya, ezzel együtt az aktív dolgozó

Részletesebben

AZ ÁBRÁNYI EMIL ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

AZ ÁBRÁNYI EMIL ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 1 AZ ÁBRÁNYI EMIL ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA I. 2 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 4 1. PREAMBULUM...5 1.1. Az iskola tömör /emblémaszerű/ leírása:...5 1.2. Az iskola földrajzi működési területe...7

Részletesebben

UEFA A. Az eredményes labdarúgó edző tulajdonságai, képességei /edzői kompetenciák/

UEFA A. Az eredményes labdarúgó edző tulajdonságai, képességei /edzői kompetenciák/ Az eredményes labdarúgó edző tulajdonságai, képességei /edzői kompetenciák/ Kompetencia: Meghatározott funkció teljesítésére való alkalmasság. Az alkalmasság a döntések és a kivitelezés által érvényesül.

Részletesebben

módosított Pedagógiai Programja 7. módosítás 2013. március

módosított Pedagógiai Programja 7. módosítás 2013. március Az módosított Pedagógiai Programja 7. módosítás 2013. március 1 Tartalom Előzmények 3 Az intézmény célja 4 Oktatási célok 4 Távlati oktatási célok 4 Nevelési célok, elvek 5 Az oktatásról 6 A tanárokról

Részletesebben

Segédlet BUDAPEST, 2004.

Segédlet BUDAPEST, 2004. Segédlet AZ ISKOLAI EGÉSZSÉGNEVELÉSI, EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI PROGRAM ELKÉSZÍTÉSÉHEZ BUDAPEST, 2004. TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ...4 A SEGÉDLET CÉLJA...4 JOGSZABÁLYI HÁTTÉR...4 ELMÉLETI HÁTTÉR...5 EGÉSZSÉGFEJLESZTŐ

Részletesebben

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM NEVELÉSI TERV HELYI TANTERV SZEGED 2013 TARTALOMJEGYZÉK Bevezető Az iskola feltételrendszere I. Rész Nevelési program 9 Küldetésnyilatkozat

Részletesebben