Mikroökonomie Begriffe

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Mikroökonomie Begriffe"

Átírás

1 Mikroökonomie Begriffe Német Magyar Angol Rövidítés aggregiert aggregált, összevont Aktienmarkt részvénypiac Allokation allokáció, elosztás Anfangsausstattung indulókészlet (ω 1,ω 2 ) Angebot kínálat supply S Angebotsfunktion kínálati függvény S(p) Angebotspreis kínálati ár p S Anleihe kötvény Arbeit munka labour L Bedürfnis szükséglet bekundete Präferenzen kinyilvánított preferenciák Boden föld A Borgen kölcsön vétel Branchenangebot iparági kínálat Branchengleichgewicht iparági egyensúly Bruttonachfrage bruttó kereslet Bruttorente bruttó többlet Budget költségvetés Budgetbeschränkung költségvetési korlát Budgetgerade költségvetési egyenes Deflation defláció, árszínvonal-csökkenés differenziertes Oligopol differenciált oligopólium Distribution elosztás durchschnittliche Fixkosten átlagos fixköltség average fixed cost AFC durchschnittliche Fixkostenfunktion átlagos fixköltség függvény average fixed cost function AFC(y) durchschnittliche variable Kosten átlagos változó költség average variable cost AVC durchschnittliche variable Kostenfunktion átlagos változó költség függvény average variable cost function AVC(y) Durchschnittskosten átlagköltség average cost AC Durchschnittskostenfunktion átlagköltség-függvény average cost function AC(y) Durchschnittsprodukt átlagtermék average produkt AP Durchschnittsproduktfunktion átlagtermék-függvény average produkt function AP(x) Effizienz hatékonyság Eigentum tulajdon Einheitskosten egységköltség Einheitskostenfunktion egységköltség-függvény c(w 1,w 2,1) Einkommen jövedelem income m Einkommenseffekt jövedelmi hatás x m Einkommenselatizität jövedelemrugalmasság Einkommens-Konsum-Kurve jövedelem ajánlati görbe income-consumption-curve ICC Einzelfirma egyéni vállalkozás Elastizität rugalmasság elasticity ε endogene Variable endogén változó Endverbraucher végsı fogyasztó Engel-Kurve Engel-görbe Ergänzungsgüter kiegészítı jószágok Erlös bevétel revenue R Erlösfunktion bevételi függvény r(y) erstes Gossensches Gesetz Gossen elsı törvénye ewige Rente örökjáradék exogene Variable exogén változó externe Effekete extern hatások Fabrikgröße üzemméret k Faktormarkt tényezıpiac

2 Faktornachfragekurve tényezıkeresleti görbe Faktorpreis inputtényezı ára w Finanzmarkt pénzügyi piac Fixkosten fixköltség fix cost F Gegenwartswert jelenérték present value PV Geldprozess pénzügyi folyamat Geldstrom pénzáram Gesamtkosten összköltség total cost TC Gesamtkostenfunktion összköltség függvény total cost function c(y) Gesamtnutzen teljes haszon total utility TU Gesamtnutzenfunktion teljes haszon függvény total utility function TU(x) Gesamtumsatz teljes bevétel total revenue r Gesamtumsatzfunktion teljes bevétel függvény total revenue function r(y) Gesetz des sinkenden Ertrages csökkenı határtermék törvénye Gewinn profit profit π Gewinnmaximierung profitmaximalizálás Gläubiger hitelezı Gleichgewicht egyensúly Gleichgewichtsmenge egyensúlyi mennyiség x* Gleichgewichtspreis egyensúlyi ár p* Grenzerlös határbevétel marginal revenue MR Grenzerlösfunktion határbevételi függvény MR(y) Grenzerlöskurve határbevételi görbe Grenzkosten határköltség marginal cost MC Grenzkostenfunktion határköltség függvény marginal cost function MC(y) Grenznutzen határhaszon marginal utility MU Grenznutzenfunktion határhaszon függvény marginal utility function MU(x) Grenzprodukt határtermék marginal produkt MP Grenzproduktfunktion határtermék függvény marginal produkt function MP(x) Grenzrate der Substituion helyettesítési határráta marginal rate of substituion MRS Güter jószágok Güterbündel jószágkosár Güterkombiantion jószágkombináció Haushalt háztartás Haushaltsoptimum fogyasztási optimum Haushaltstheorie fogyasztáselmélet Hicks-Zerlegung Hicks jövedelemkompenzáció Index index index I indifferenz közömbös Indifferenzkurve közömbösségi görbe Indifferenzplan közömbösségi térkép individuelle Nachfragekurve egyéni keresleti görbe inferior Güter inferior jószág Inflation infláció, árszínvonal-növekedés Inflationsrate inflációs ráta π Innovation innováció Input input intertemporäre Entscheidung intertemporális választás Investition befektetés Isogewinnlinie izoprofit egyenes Isokostengerade egyenlıköltség-egyenes Isoquant izokvant Kapital tıke K Kapitalgesellschaft részvénytársaság kardniale Nutzentheorie kardniális hasznosságelmélet Kaufkraft vásárlóerı Knappheit szőkösség komparative Statik komparatív statika Konkurrenzmarkt tökéletesen versenyzı piac

3 Konsum fogyasztás Konsument fogyasztó Konsumentenrente fogyasztói többlet Konsumentscheidung fogyasztási döntés Konvexität konvexitás Kosten költség cost c Kostenaufschlag haszonkulcs Kostenfunktion költségfüggvény c(w 1,w 2,y) Kostenminimierung költségminimalizálás Kreuzpreiselastizität keresztárrugalmasság kurzfirstige Durchschnittskostenkurve rövidtávú átlagköltséggörbe SAC kurzfristig rövid távú kurzfristige Grenzkostenkurve rövidtávú határköltséggörbe SMC kurzfristige Kostenfunktion rövidtávú költségfüggvény c s (y,x) langfristig hosszú távú langfristige Durchschnittskostenkurve hosszútávú átlagköltséggörbe LAC langfristige Grenzkostenkurve hosszútávú határköltséggörbe LMC langfristige Kostenfunktion hosszútávú költséggörbe c(y) Laspeyres-Preisindex Laspeyres-árindex L p Laspeyres-Volumenindex Laspeyres mennyiségi index L q lexikografische Präferenzen lexikografikus preferenciák Mangel der Substitution helyettesíthetıség hiánya Marktanteil piaci részesedés Marktgleichgewicht piaci egyensúly Marktnachfrage piaci kereslet Marshall-kreuz Marshall-kereszt Menge mennyiség quantity x Mengensteuer mennyiségi adó t Monopol monopólium monopolistische Konkurrenz monopolisztikus verseny Monopolmarkt monopólpiac Monopsonie monopszónia Nachfrage kereslet demand D Nachfragefunktion keresleti függvény D(p) Nachfragepreis keresleti ár p D Nennwert névérték Nettoangebot nettó kínálat Netto-Gegenwartswert nettó jelenérték net present value NPV Nettokäufer nettó vásárló Nettonachfrage nettó kereslet Nettorente nettó többlet Nettoverkäufer nettó eladó normal Güter normál jószág Nutzen hasznosság utility U Nutzenfunktion hasznossági függvény Nutzentheorie hasznosságelmélet Oligopol oligopólium Opportunitätskosten alternatív költségek Optimierung optimalizálás ordinale Nutzentheorie ordinális hasznosságelmélet Output output Paasche-Preisindex Paasche-árindex P p Paasche-Volumenindex Paasche-mennyiségi index P q paradox Preiseffekt paradox árhatás Pareto-Effizienz Pareto-hatékonyság partielle Produktionsfunktion parciális termelési függvény y=f(x 1 ) Personellgesellschaft társas vállalkozás

4 Präferenz preferencia Präferenzordnung preferenciarendezés Präferenzrelationen preferenciaviszonyok Preis ár price p Preisdiskriminierung árdiszkrimináció Preisdiskriminierung dritten Grades harmadfokú árdiszkrimináció Preisdiskriminierung ersten Grades elsıfokú árdiszkrimináció Preisdiskriminierung zweiten Grades másodfokú árdiszkrimináció Preiselastizität árrugalmasság Preiserhöhung árnövekedés Preisermäßigung árcsökkentés Preisfestsetzung árképzés Preisindex árindex I p Preis-Konsum-Kurve ár ajánlati görbe price-consumption-curve PCC Preisnehmer árelfogadó Preisniveau árszínvonal Prinzip der Dominanz dominancia elve Produktenmarkt termékpiac Produktion termelés production y Produktionselastizität termelési rugalmasság Produktionsfaktoren termelési tényezık Produktionsfunktion termelési függvény y=f(x 1,x 2 ) Produzentenrente termelıi többlet Profit profit profit π Rate der Substitution helyettesítési ráta rate of substituion RS realer Zinssatz reálkamatláb ρ Realprozess reál folyamat Reflexivität reflexivitás reines Monopol tiszta monopólium reines Oligopol tiszta oligopólium reines Wettbewerb tiszta verseny, kompetitív piac Ressource erıforrás Ressourcenmarkt erıforráspiac Sättigung telítettség Schuldner adós Skalenertrag skálahozadék Slutsky-Zerlegung Slutsky jövedelemkompenzáció Steigung meredekség Steuerung adózás Substitutionseffekt helyettesítési hatás x s Tausch csere technische Rate der Substitution technológiai helyettesítés rátája technikal rate of substitution TRS Totalkosten összköltség total cost TC Totalkostenfunktion összköltség függvény total cost function c(y) Transitivität tranzitivitás Tranzaktion tranzakció Unternehmen vállalkozás Unternehmenstheorie termeléselmélet Unternehmung vállalkozás variable Kosten változó költség variable cost c v variable Kostenfunktion változó költség függvény variable cost function c v (y) Verbrauch fogyasztás Verleih kölcsönzés vollkommene Substitution tökéletes helyettesítés vollkommenes Wettbewerb tiszta verseny, kompetitív piac Vollständigkeit teljesség Volumenindex mennyiségi index I q Vorbehaltspreis rezervációs ár

5 Wertindex értékindex M Wertpapier értékpapír Wertpapierhandlung értékpapírkereskedelem Wertsteuer értékadó τ wirtschaftliche Berechenbarkeit gazdasági racionalitás Wirtschaftskreislauf gazdasági körforgás Wirtschaftswissenschaft közgazdaságtan Wohlfahrtverlust holtteherveszteség Wohlstand jólét zahlungsfähige Nachfrage fizetıképes kereslet Zinssatz kamatláb r Zukunftswert jövıérték future value FV zweites Gossensches Gesetz Gossen második törvénye

Közgazdasági alapismeretek (Elméleti gazdaságtan)

Közgazdasági alapismeretek (Elméleti gazdaságtan) Közgazdasági alapismeretek (Elméleti gazdaságtan) KÉPLETEK ÁBRÁK Mikroökonómia Makroökonómia BELSŐ HASZNÁLATRA! Összeállította: Sárközy Józsefné Tóth Ágnes Fodor Tiborné 1 Tartalomjegyzék Károlyi Mihály

Részletesebben

VC c y. Összeállította: Dr. Karner Cecília PhD egyetemi docens, tantárgyfelelős

VC c y. Összeállította: Dr. Karner Cecília PhD egyetemi docens, tantárgyfelelős Mikroökonómia alapfogalmak. Állandó költség (FC): Az a költség, mely rövid távon nem függ a termelés nagyságától, tehát összege a termelés bármely időszakában ugyanannyi, és ha a vállalat nem termel semmit,

Részletesebben

Piaci koordináció Bürokratikus (centralizált) koordináció Vegyes típusú gazdaságkoordináció

Piaci koordináció Bürokratikus (centralizált) koordináció Vegyes típusú gazdaságkoordináció Közgazdaságtan: Gazdaság: Szükséglet: Hasznosság: Termelés: Termelési 1. A közgazdaságtan fogalma, területei, alapkérdései. A gazdaság alapfogalmai. A termelési lehet ségek határgörbéje. A gazdaságkoordinációs

Részletesebben

Levelező hallgatóknak pótzh lehetőség: a félév rendje szerinti pótlási napok egyikén

Levelező hallgatóknak pótzh lehetőség: a félév rendje szerinti pótlási napok egyikén Közgazdaságtan II. Mikroökonómia SGYMMEN202XXX Tantárgyfelelős: dr. Paget Gertrúd főiskolai docens Tárgyelőadó: dr. Paget Gertrúd főiskolai docens Gyakorlatvezető: dr. Paget Gertrúd Tantárgyi leírás építőmérnök

Részletesebben

A technológia és költség dualitása: termelési függvény és költségfüggvények. A vállalat optimális döntése

A technológia és költség dualitása: termelési függvény és költségfüggvények. A vállalat optimális döntése 1 /11 (C) http://kgt.bme.hu/ A technológia és költség dualitása: termelési függvény és költségfüggvények. A vállalat optimális döntése Varian 20.3-6. 21. fejezet Termelési és hasznossági függvény (ismétlés

Részletesebben

Mikróökonómia feladatok

Mikróökonómia feladatok kidolgozva A feladatok még hiányosak, folyamatosan frissítem őket! Utolsó frissítés: 007-04-04 19:13:47 1. oldal, összesen 44 oldal Konzultáció 006-10-6 1. feladat (Cobb-Douglas függvény) Józsi bácsi 100

Részletesebben

Közgazdasági ismeretek

Közgazdasági ismeretek Közgazdasági ismeretek /Felzárkóztató modul jegyzete/ KÉZIRAT TÁMOP projekt részére Közgazdasági ismeretek /Felzárkóztató modul jegyzete/ Szerzı: Bacsi Zsuzsanna Pannon Egyetem Georgikon Kar Lektor:????

Részletesebben

Közgazdasági elméletek

Közgazdasági elméletek Közgazdasági elméletek Oktatási segédlet Összeállította: Dr. Karajz Sándor 1 Tartalomjegyzék 1. A fogyasztói elméletek kiterjesztése 2. Piaci stratégiai cselekvések leírása játékelméleti modellek segítségével

Részletesebben

GAZDASÁGI ISMERETEK A GAZDASÁGI ISMERETEK VIZSGA ÁLTALÁNOS CÉLJAI

GAZDASÁGI ISMERETEK A GAZDASÁGI ISMERETEK VIZSGA ÁLTALÁNOS CÉLJAI GAZDASÁGI ISMERETEK A GAZDASÁGI ISMERETEK VIZSGA ÁLTALÁNOS CÉLJAI A Gazdasági ismeretek tantárgy érettségi követelményeiben - mind középszinten, mind emelt szinten - két nagyon fontos elvárás fogalmazódik

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ELMÉLETI GAZDASÁGTAN)

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ELMÉLETI GAZDASÁGTAN) Közgazdasági alapismeretek (elméleti gazdaságtan) emelt szint Javítási-értékelési útmutató 1311 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2013. május 23. KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ELMÉLETI GAZDASÁGTAN) EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGTAN. Gazdaság = olyan szervezet, rendszer amiben gazdálkodás folyik, benne van a nincs fogalma is, de erről később beszéljünk.

KÖZGAZDASÁGTAN. Gazdaság = olyan szervezet, rendszer amiben gazdálkodás folyik, benne van a nincs fogalma is, de erről később beszéljünk. KÖZGAZDASÁGTAN 1. ÓRA A közgazdaságtan gazdasági környezet tudományágazat, melyet mi is befolyásolunk nem csak a környezetünk. Környezet fajtája = Gazdasági környezet = mesterséges környezet, ember teremtette.

Részletesebben

A lecke célja... Korábbról ismert és új alapfogalmak, értelmezések. 10. hét Költségek és költségfüggvények rövid távon

A lecke célja... Korábbról ismert és új alapfogalmak, értelmezések. 10. hét Költségek és költségfüggvények rövid távon 10. hét Költségek és költségfüggvények rövid távon Számviteli és közgazdasági költségkategóriák. A költségek csoportosítása a termeléssel való viszony alapján. Rövid távú költség-függvények. Határköltség

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGTAN I. Készítette: Bíró Anikó, K hegyi Gergely, Major Klára. Szakmai felel s: K hegyi Gergely. 2010. június

KÖZGAZDASÁGTAN I. Készítette: Bíró Anikó, K hegyi Gergely, Major Klára. Szakmai felel s: K hegyi Gergely. 2010. június KÖZGAZDASÁGTAN I. Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/a/KMR-2009-0041 pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék az MTA Közgazdaságtudományi

Részletesebben

MUNKAANYAG. Speigelné Szabó Margit. Mikrogazdasági alapismeretek. A követelménymodul megnevezése: Gazdálkodási feladatok

MUNKAANYAG. Speigelné Szabó Margit. Mikrogazdasági alapismeretek. A követelménymodul megnevezése: Gazdálkodási feladatok Speigelné Szabó Margit Mikrogazdasági alapismeretek A követelménymodul megnevezése: Gazdálkodási feladatok A követelménymodul száma: 1968-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-001-50 MIKROGAZDASÁGI

Részletesebben

23. előadás ÁLTALÁNOS EGYENSÚLY TERMELÉS JELENLÉTÉBEN

23. előadás ÁLTALÁNOS EGYENSÚLY TERMELÉS JELENLÉTÉBEN 23. előadás ÁLTALÁNOS EGYENSÚLY TERMELÉS JELENLÉTÉBEN Kertesi Gábor Varian 30. fejezete átdolgozva 23.1 Bevezető A második félévi anyag gerincét képező termelés-, illetve kínálatelméleti blokk végére értünk.

Részletesebben

Pénzügy és számvitel alapszak tantárgyi tematikái

Pénzügy és számvitel alapszak tantárgyi tematikái 5600 Békéscsaba, Bajza u. 33. Tel: 06-66-524-700 Fax: 06-66-447-002x Pénzügy és számvitel alapszak tantárgyi tematikái 2014/2015. tanév 1 A KÖTELEZŐ ÉS KÖTELEZŐEN VÁLASZTHATÓ TÁRGYAK TANTÁRGYLEÍRÁSAI (Óra-és

Részletesebben

2005. NEGYEDIK ÉVFOLYAM 1. SZÁM 27

2005. NEGYEDIK ÉVFOLYAM 1. SZÁM 27 2005. NEGYEDIK ÉVFOLYAM 1. SZÁM 27 28 HITELINTÉZETI SZEMLE SZABÓ MIKLÓS AZ ADÓTEHER-ELOSZLÁS KÖZGAZDASÁGTANA: ALAPFOGALMAK ÉS ELMÉLETI MODELLEK * Kik fizetik az adókat? Amikor a kormányzat egy új adóreform-koncepción

Részletesebben

MENNYI ZENÉT HÚZASSUNK? A HONVÉDELMI SZOLGÁLTATÁS ÉRTÉKÉNEK MEGHATÁROZÁSA THE QUANTITY OF THE DEFENCE SERVICE HOW CAN BE OPTIMESED?

MENNYI ZENÉT HÚZASSUNK? A HONVÉDELMI SZOLGÁLTATÁS ÉRTÉKÉNEK MEGHATÁROZÁSA THE QUANTITY OF THE DEFENCE SERVICE HOW CAN BE OPTIMESED? VÉDELEMGAZDASÁGTAN TAKSÁS BALÁZS MENNYI ZENÉT HÚZASSUNK? A HONVÉDELMI SZOLGÁLTATÁS ÉRTÉKÉNEK MEGHATÁROZÁSA THE QUANTITY OF THE DEFENCE SERVICE HOW CAN BE OPTIMESED? A cikk egy korábbi témát folytatva,

Részletesebben

Rendészeti-gazdasági SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK TANTERVE

Rendészeti-gazdasági SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK TANTERVE NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar számú példány Ikt. Szám: Rendészeti-gazdasági SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK TANTERVE Érvényes: 2013/2014-es tanévtől felmenő rendszerben A tanterv kidolgozását

Részletesebben

1 VÁLLALATGAZDASÁGTAN ÉS SZÁMVITEL. 40. A vállalkozás fogalma, vállalkozási formák, a vállalat életciklusa, a fúzió és a csőd.

1 VÁLLALATGAZDASÁGTAN ÉS SZÁMVITEL. 40. A vállalkozás fogalma, vállalkozási formák, a vállalat életciklusa, a fúzió és a csőd. 1 VÁLLALATGAZDASÁGTAN ÉS SZÁMVITEL 40. A vállalkozás fogalma, vállalkozási formák, a vállalat életciklusa, a fúzió és a csőd. A vállalkozás fogalma: Vállalkozáson azt az üzletszerűen végzett tevékenységet

Részletesebben

Közgazdaságtan I. 2015. február 18. 2. alkalom Tóth-Bozó Brigitta

Közgazdaságtan I. 2015. február 18. 2. alkalom Tóth-Bozó Brigitta Közgazdaságtan I. 2015. február 18. 2. alkalom Tóth-Bozó Brigitta Általános bevezető Fogalmak a mai alkalomra: - kereslet/keresleti függvény/keresleti görbe - kínálat/kínálati függvény/keresleti görbe

Részletesebben

Tabi Andrea A társadalmi diszkontráta jelentősége a fogyasztás időbeli ütemezésében

Tabi Andrea A társadalmi diszkontráta jelentősége a fogyasztás időbeli ütemezésében Tabi Andrea A társadalmi diszkontráta jelentősége a fogyasztás időbeli ütemezésében Bevezetés A magánbefektetések értékeléséhez széles paletta áll rendelkezésünkre, melyek túlnyomórészt tisztán pénzügyi

Részletesebben

ZSUPANEKNÉ DR. PALÁNYI ILDIKÓ * A fenntartható növekedés. makrogazdasági és vállalati szinten

ZSUPANEKNÉ DR. PALÁNYI ILDIKÓ * A fenntartható növekedés. makrogazdasági és vállalati szinten ZSUPANEKNÉ DR. PALÁNYI ILDIKÓ * A fenntartható növekedés makrogazdasági és vállalati szinten A fenntartható növekedés ( sustained growth, sustainable growth ) fogalma nagyon divatos napjainkban. Gyakran

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGTAN I. MIKROÖKONÓMIA

KÖZGAZDASÁGTAN I. MIKROÖKONÓMIA A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa terv keretében valósul meg. Farkasné Fekete Mária Molnár József KÖZGAZDASÁGTAN I. MIKROÖKONÓMIA DE AMTC AVK 2007 HEFOP 3.3.1 P.-2004-06-0071/1.0

Részletesebben

Keresleti és kínálati függvény. Minden piacnak van egy keresleti és egy kínálati oldala, amelyeket a normatív közgazdaságtanban

Keresleti és kínálati függvény. Minden piacnak van egy keresleti és egy kínálati oldala, amelyeket a normatív közgazdaságtanban tehát attól függ, hogy x milyen értéket vesz fel. A függvényeket a közgazdaságtanban is a jól ismert derékszögû koordináta-rendszerben ábrázoljuk, ahol a változók nevének megfelelõen általában a vízszintes

Részletesebben

Gazdasági ismeretek. Szerző: MÁTÉ DOMICIÁN főiskolai tanársegéd (EKF) (Válogatott fejezetek a mikro- és makroökonómiából)

Gazdasági ismeretek. Szerző: MÁTÉ DOMICIÁN főiskolai tanársegéd (EKF) (Válogatott fejezetek a mikro- és makroökonómiából) Gazdasági ismeretek (Válogatott fejezetek a mikro- és makroökonómiából) Szerző: MÁTÉ DOMICIÁN főiskolai tanársegéd (EKF) Lektorálta: Dr. Kádek István tanszékvezető főiskolai docens (EKF) Eger, 2006 Gazdasági

Részletesebben

Makroökonómia szemináriumi feladatok

Makroökonómia szemináriumi feladatok Makroökonómia szemináriumi feladatok 1 Tartalomjegyzék 1. A makroökonómia tudománya 3 2. A makroökonómia mutatói 6 3. Nemzeti jövedelem: termelelés, elosztás, felhasználás 10 4. Pénzpiac: Pénzkínálat pénzkereslet,

Részletesebben

Szerzői jogi védelem

Szerzői jogi védelem Szerzői jogi védelem A szerző számára minden jog fenntartva! Jelen szellemi terméket, illetve annak részleteit tilos reprodukálni, adatrendszerben tárolni, bármilyen formában részben vagy egészben a szerző

Részletesebben

A jelentős piaci erő (JPE) közgazdasági vonatkozásai. Nagy Péter Pápai Zoltán

A jelentős piaci erő (JPE) közgazdasági vonatkozásai. Nagy Péter Pápai Zoltán A jelentős piaci erő (JPE) közgazdasági vonatkozásai Nagy Péter Pápai Zoltán 1 A piaci erő közgazdasági fogalma A kiindulópont a tökéletes versenyhez való viszony Tökéletes verseny esetén egyik szereplőnek

Részletesebben

Az infokommunikációs szektor nemzetközi lassulása

Az infokommunikációs szektor nemzetközi lassulása Közgazdasági Szemle, LI. évf., 2004. november (1001 1028. o.) FÜLÖP PÉTER MAJOR IVÁN Az infokommunikációs szektor nemzetközi lassulása Tõzsdei buborék vagy szabályozási hiba? Cikkünkben arra a kérdésre

Részletesebben