Harnos László. Mikroökonómiai alapismeretek. A mikroökonómia helye a gazdaság-tudományban. A fogyasztó. Fogyasztói preferenciaskála.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Harnos László. Mikroökonómiai alapismeretek. A mikroökonómia helye a gazdaság-tudományban. A fogyasztó. Fogyasztói preferenciaskála."

Átírás

1 Mikroökonómiai alapismeretek Ingatlanvagyon-értékelı és közvetítı zakképzés A-III. modul Harnos László (1) (1) Mikroökonómia Makroökonómia A mikroökonómia helye a gazdaság-tudományban Közgazdaságtan Gazdaság-tudományok Vállalatgazdaságtan Marketing, stb. Alkalmazott gazdaságtanok Gazdaságtörténet Gazdasági jog zociológia, stb. Rokon tudományágak A fogyasztó A termékpiac kulcsszereplıje. A fogyasztás célja a szükségletek kielégítése. A szükséglet-kielégítés eszközei: javak (áruk, jószágok), szolgáltatások. zőkös jövedelme miatt rangsorolja szükségleteit. Fogyasztói preferenciaskála Kereslet A szükségletek egyéni rangsora. A fogyasztó a saját belsı értékrendjébıl indul ki. Figyelembe veszi: a javak hasznosságát, a saját jövedelmét: nominál jövedelem, reál jövedelem. az árakat. Azon árumennyiség, melyet adott idıpontban, különbözı árak mellett a fogyasztók képesek és hajlandóak megvásárolni. 1

2 Keresleti görbe Hasznosság Egy jószág hasznos tulajdonságainak összessége. Fontos fogalmak: Összhaszon (TU), Telítettségi pont, Határhaszon (). Hasznossági függvény Csökkenı határhaszon elve TU TU = Gossen I. törvénye: Az egymást követı pótlólagos jószágegységek elfogyasztásakor a teljes haszon egyre kisebb mértékben nı, míg a fogyasztó el nem éri a telítettségi pontot. A fogyasztói döntés optimalizálása Gossen II. törvénye A fogyasztó célja az összhaszon maimalizálása. Feláldozott haszon: Azon termék utolsó egységének határhaszna, melyrıl a fogyasztó lemondani kényszerül. Nyert haszon: Az így fogyaszthatóvá vált termék határhaszna. A fogyasztó akkor költi el jövedelmét optimálisan, ha az utolsó pénzegység által nyerhetı határhaszon bármely termékre nézve ugyanakkora. a a = b b = c c =... = n n 2

3 Közömbösségi görbék Költségvetési egyenes Ruházat Ruházat U 3 U 2 U 1 Élelmiszer Élelmiszer Optimális termékkombináció A jövedelem hatása a keresletre y ICC Ruházat U 3 (jövedelem) I Engel-görbe U 2 U 1 Élelmiszer Az ár hatása a keresletre y CC A piaci kereslet rugalmassága A kereslet alakulását befolyásolja: (ár) Egyéni keresleti görbe az adott termék árváltozása árrugalmasság A másik termék árváltozása kereszt-árrugalmasság A fogyasztó jövedelemváltozása jövedelemrugalmasság 3

4 A kereslet árrugalmassága A kereslet kereszt-árrugalmassága A keresett mennyiség változása [%] E á = Az ár változása [%] E k = termék keresletváltozása [%] y termék keresletváltozása [%] Rugalmas: E á > 1 Rugalmatlan: E á < 1 Egységnyi: E á = 1 Helyettesítı termékek: E k > 0 Kiegészítı termékek: E k < 0 Független termékek: E k = 0 E j = Normál jószágok: Luus jószágok: A kereslet jövedelemrugalmassága A keresett mennyiség változása [%] A jövedelem változása [%] E j > 0 és viszonylag állandó E j > 0, de növekvı Mit termeljen? A termelı dilemmája Milyen technológiával? (A termelési tényezık milyen kombinációjával?) Milyen mennyiséget? (Mekkora egyéni kínálattal jelenjen meg a piacon?) Alacsonyabb rendő jószágok: E j < 0 Kínálat Azon árumennyiség, melyet adott idıpontban, különbözı árak mellett az eladók képesek és hajlandóak eladni. Kínálati görbe 4

5 Idıtávok a mikroökonómiában Rövidtávú termelési függvény 1. L [fı] T [tonna] M= T/ L [tonna/fı] A=T/L [tonna/fı] iaci idıtáv Rövid idıtáv (450-0)/(60-0)=7,5 ( )/(70-60)=20 ( )/(80-70)=14 ( )/(90-80)=8 ( )/(100-90)=5-7,5 9,3 9,9 9,7 Hosszú idıtáv ( )/( )=3-9,2 8,6 Rövidtávú termelési függvény 2. Rövidtávú termelési függvény M 750 T A L L Költség-bevétel-profit Rövidtávú költségfüggvények 1. Elsüllyedt (elveszett) költség Költség TC Alternatív (lehetıség v. áldozati) költség (C) Eplicit költség Implicit költség VC zámviteli költség zámviteli profit Normál profit Gazdasági profit FC 5

6 Rövidtávú költségfüggvények 2. Kompetitív piaci modell Költség (C) MC AC AVC okszereplıs piac, Homogén áru, A piaci szereplık árelfogadóak, AFC A piaci szereplık tökéletesen informáltak az árak és a piacon lévı mennyiségek tekintetében. iaci egyensúly Racionális gazdálkodói magatartás (kompetitív piacon) Költség, ár AC F F AVC E E B MC B E B F Monopólium A piac valamelyik oldala egyszereplıs, Kínálati vagy keresleti monopólium, A piaci árat a monopol helyzetben lévı alakítja, Az ár kialakítását Kínálati monopólium esetén csak a piaci kereslet, Keresleti monopólium esetén csak a piaci kínálat korlátozza. A profitmaimum ott van, ahol a határbevétel egyenlı a határköltséggel. Oligopólium Kevés résztvevı és kölcsönösen függnek egymástól, A piacon egyaránt elıfordulhatnak: Független akciók, Összehangolt akciók: Tökéletlen összejátszás (hallgatólagos megegyezések), Tökéletes összejátszás (kartell). A piacra történı belépés korlátozott. 6

7 Monopolisztikus verseny Termelési tényezık Viszonylag sok vállalat, A termékek differenciáltak, A vállalatok ármeghatározók, zabad a piacra történı be-, ill. onnan történı kilépés. Termelési tényezı NKA TİKE TERMÉZETI ERİFORRÁOK VÁLLALKOZÓ (VÁLLALKOZÓI KÉEÉG) Jövedelemforma Munkabér Kamat, bérleti díj Járadék Gazdasági profit Munkakínálat: A munkapiac A háztartások biztosítják, Az egyéni szükségletek kielégítésének igényébıl fakad, Cél: a jólét maimalizálása (Munkaidı versus szabadidı), Munkakereslet: zármazékos kereslet, Elég jól helyettesíthetı más tényezıkkel. Tıke: A tıkepiac Reáltıke (gépek, berendezések, anyagok), Nomináltıke (pénzeszközök, követelést megtestesítı értékpapírok). énzpiac: Rövid lejáratú kölcsöntıkék piaca: Váltó, kincstárjegy, rövid lejáratú betétek és hitelek, stb. Tıkepiac (szőkebb értelemben): Hosszúlejáratú tıkeáttétel: Részvények, kötvények, záloglevelek, stb. Ajánlott irodalom: Ajánlott irodalom: Kopányi Mihály: Mikroökonómia (KJK-Kerszöv Kiadó, 2004).A. amualson W.. Nordhaus: Közgazdaságtan (KJK-Kerszöv Kiadó, 2003) A.L. ancs Molnár J.: Magyar-angol Közgazdasági fogalomés példatár (Mezıgazdasági zaktudás Kiadó, 1997) 7