Keresztény Roma Szakkollégiumok Szakmai Standard. Közösség Szakmaiság Társadalmi felelősségvállalás

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Keresztény Roma Szakkollégiumok Szakmai Standard. Közösség Szakmaiság Társadalmi felelősségvállalás"

Átírás

1 Keresztény Roma Szakkollégiumok Szakmai Standard Közösség Szakmaiság Társadalmi felelősségvállalás 1

2 TARTALOM 1. Preambulum 2. A keresztény roma szakkollégium 2.1 A keresztény roma szakkollégiumok beágyazottsága, kapcsolatrendszere 2.2 A szakkollégiumok célja 2.3 A szakkollégiumok célcsoportja 3. A szakkollégiumokban folyó munka 3.1 Szakmaiság 3.2 Közösség, hallgatói önkormányzatiság 3.3 Társadalmi felelősségvállalás 3.4 Mentori rendszer 3.5 Tanulmányi program 3.6 A szakkollégiumi munka értékelése, egyéni fejlesztés 3.7 Ösztöndíj 4. A szakkollégium szervezeti működése 4.1 Szakkollégiumi tagság létrejötte, helyi felvételi eljárások közös elvei 4.2 A szakkollégisták jogai és kötelezettségei 4.3 A szakkollégium hallgatói bázisának biztosítása, rekrutáció, alumni 4.4 A szakkollégium munkatársai, a bevont közreműködők, oktatók és mentorok 4.5 A szakkollégium testületei 4.6 A szakkollégium dokumentációja 4.7 A szakkollégium infrastrukturális háttere 5. Záradék 2

3 1. Preambulum Magyarország jövője szempontjából meghatározó kérdés, hogy képesek leszünk-e olyan feszítő társadalmi kérdéseket megnyugtatóan rendezni, mint a romák és nem romák együttélése. A keresztény roma szakkollégiumok azzal a céllal jöttek létre, hogy elősegítsék egy olyan fiatal, keresztény értékrendet képviselő roma értelmiségi réteg felnevelését, akik a fenti kérdésekben nem roma származású szakkollégista társaikkal együtt tudatosan gondolkodnak, és aktívan tevékenykednek. A szakkollégium olyan fiatalok képzését segíti, akik leendő felelős értelmiségként szakmájukban kimagasló eredményt nyújtva társadalmi küldetést is vállalnak: a cigányság integrációját, a többségi-kisebbségi együttélést, párbeszédet mozdítják elő. A szakkollégium hallgatóit saját szakterületükön kimagasló teljesítményhez segíti, tehetséggondozó és szükség esetén hátránykompenzáló tevékenységet végez. A szakkollégiumok olyan szellemi és közösségi műhelyek, ahol a szaktudás, az identitás és önismeret fejlesztésén túl a társadalmi felelősségvállalás konkrét tevékenységekben is megnyilvánul. A szakkollégium a társadalmi integrációt, a működő együttélést kívánja szolgálni, így tagjai lehetnek cigány és nem cigány, de a cigányság sorsával kapcsolatban felelősen gondolkodó, a szakkollégium céljaival azonosuló hallgatók. 2. A keresztény roma szakkollégiumok 2.1 A keresztény roma szakkollégiumok beágyazottsága, kapcsolatrendszere A keresztény roma szakkollégium egyedülálló próbálkozás Európában. Különböző egyházak fenntartásában működve hálózatot alkotnak (Keresztény Roma Szakkollégiumi Hálózat, a továbbiakban KRSZH), és szoros együttműködésben dolgoznak céljaik megvalósításáért. Tagjai azok a kollégiumok, akik működésükben a 2011-ben megfogalmazott Alapító Okiratnak és a 2014-es Szakkollégiumi Chartának működésükben megfelelnek. Az egyházak hagyományai és normái mellett meghatározzák valamennyi szakkollégium működésének körvonalait azok a megállapodások, amelyek a KRSZH-ban születnek, továbbá igazodnak a törvényi szabályozáshoz és a Szakkollégiumi Charta elveihez. Ugyanakkor minden szakkollégiumnak alkalmazkodnia kell a helyi szociokulturális és intézményi sajátosságokhoz. Valamennyi szakkollégium felsőoktatási intézmények mellett, azokkal minél szélesebb körű együttműködésben dolgozik. Az egyetem nem csupán háttérintézmény a szakkollégiumok számára, ahonnan a hallgatóik érkeznek, hanem stratégiai partner is, hiszen a tanulmányi program számára innen is tudnak bevonni oktatókat és mentorokat is. A felsőoktatásba való beágyazódás másik módja, hogy a szakkollégiumok törekednek arra, hogy szakmaitudományos rendezvényeken, konferenciákon is részt vegyenek, megjelenjenek, illetve kialakítsanak ilyen jellegű együttműködéseket is. 3

4 2.2 A szakkollégiumok célja A szakkollégium célja, hogy saját szakmai program kidolgozásával magas szintű, minőségi szakmai képzést nyújtson, segítve a kiemelkedő képességű szakkollégisták tehetséggondozását, közéleti szerepvállalását, az értelmiségi feladatokra történő felkészülés tárgyi és személyi feltételeinek megteremtését, a társadalmi problémákra érzékeny, szakmailag igényes értelmiség nevelését. A szakkollégium alapvető célkitűzése, hogy hozzájáruljon a közéleti feladatvállalás iránt elkötelezett, aktív társadalmi párbeszédet folytató cigány és nem cigány értelmiségiek formálódásához, akik a szakmai kiválóságot ötvözik a társadalmi és szociális kérdések iránti érzékenységgel. Arra törekszik, hogy tagjai ne csak elméletben, hanem a gyakorlatban is kipróbálják magukat segítő szerepben, ezzel gyakorolják az aktív felelősségvállalást. A szakkollégiumok segítik a hallgatók cigány kötődésének megerősítését, a társadalom cigánysággal kapcsolatos különböző problémáinak és lehetőségeinek elemzését, értelmezését. A szakkollégiumok közösségeiben megjelenjenek a keresztény értékek: a szolidaritás, az igazságosság, a kölcsönösség, a megbocsátás, a türelem, az alázat, a másik emberért való önzetlen élet, melyek élhetővé teszik az emberi közösségeket, megtermékenyítik a társadalmi párbeszédet. A szakkollégiumnak a tehetségfejlesztés mellett célja, hogy a hallgatóinak társadalmi hátteréből fakadó hátrányait a lehetőségeihez mérten kompenzálja, segítséget nyújtson számukra az egyetemi közegben történő eligazodáshoz, tanulási módszerek adaptációjához, egyéni célok, célrendszerek megvalósításához. A Keresztény Roma Szakkollégiumi Hálózat elnevezéséből fakadóan is négy alapvető területre fókuszálva kívánja segíteni hallgatói előrejutását, személyes fejlődését: spiritualitás/keresztény értékrend; roma/magyar identitás; szakmai kiválóság; közösségi lét és közösségi tudat. 2.3 A szakkollégium célcsoportja A szakkollégium olyan fiatalokat szólít meg, akik felsőoktatási tanulmányaik mellett aktívan közreműködnek a szakkollégium céljainak megvalósításában. Felelős értelmiségiként, szakmájukban kimagasló eredményt nyújtva felvállalják majd azt a társadalmi küldetést is, ami a cigányság felemelkedésének és a cigány-magyar együttélésnek a segítését jelenti. Elsősorban cigány származású, felsőoktatásban, nappali tagozaton tanuló hallgatók nyerhetnek felvételt a szakkollégiumba. A szakkollégium integrált tanulóközösségként működik. A fenti célért felnőtt értelmiségiként is együtt dolgoznak majd magyar és cigány származásúak, így a szakkollégiumnak tagjai lehetnek nem roma származású hallgatók is. A szakkollégiumok törekszenek arra, hogy tevékenységükkel elősegítsék minél több roma fiatal felsőoktatásban való továbbtanulását. 4

5 3. A szakkollégiumokban folyó munka 3.1 Szakmaiság A szakkollégium jellegéből fakadóan az elitképzést és a tehetséggondozást szolgálja. Tanulmányi moduljainak tartalma, a mentori rendszer és a szakkollégiumi munka formai kereteinek kialakítása is ezt kell segítse. A felvételi eljárás és az ösztöndíjrendszer a mind jobb tanulmányi teljesítmény elérésére kell ösztönözze a hallgatókat. A roma szakkollégiumok feladata, hogy bevezesse és jártassá tegye tehetséges hallgatóit a felsőoktatásban szokásos szakmai fórumokra. A szakkollégiumok ennek érdekében elősegítik a hallgató publikációs tevékenységét, támogatják a TDK és egyéb tanulmányi versenyeken való részvételt, szorgalmazzák a hallgató konferenciákon való részvételét. A szakkollégiumok maguk is szerveznek tudományos tartalmú szakmai rendezvényeket. 3.2 Közösség, hallgatói önkormányzatiság A keresztény szakkollégiumok célja egy hallgatói közösség megteremtése. A szakkollégiumok a hallgatói létszámot minimum 15, maximum 50 főben határozzák meg. Formális és nem formális eszközöket alkalmazva törekednek arra, hogy egymást segítő, tisztelő és elfogadó közösség jöjjön létre, mely érdekében konkrét programokat és tevékenységeket szerveznek. A szakkollégium bentlakó hallgatók együtt élő közössége, melyhez külsős hallgatók is csatlakozhatnak. A szakkollégiumok a "külsős hallgatói státuszt" a hozzá tartozó jogokkal és kötelezettségekkel külön-külön határozzák meg. A gazdag és sokrétű szakkollégiumi tevékenységrendszer így teljesíthető ideálisan. Az együttlakás mint szocializációs bázis olyan jelentős előnyökkel jár, melyet csupán direkt pedagógiai eszközökkel lényegesen nehezebb elérni. A szakkollégisták közösségi életének irányításáért, a közösségi élet megteremtéséért a kollégium minden tagja felelős, melyet demokratikusan megválasztott hallgatói vezetők koordinálnak. A szakkollégiumok erős hallgatói önkormányzattal rendelkeznek, mely az intézmény működését alapvetően meghatározza, tagjaik véleményükkel, javaslataikkal formálják a szakkollégium működését. A szakkollégiumok ökumenikus szemléletűek, helyt adnak a nem az adott felekezethez tartozó szakkollégisták hitének megélésére. Amennyiben ezt a szakkollégisták igénylik, az intézmény biztosítja a más felekezetű ifjúsági/egyetemi lelkész rendszeres szakkollégiumi látogatását. A szakkollégiumok lehetőséget nyújtanak a szakkollégisták cigány kötődésének megőrzéséhez, valamint ahhoz, hogy a cigány társadalom különböző problémáit és sajátosságait képesek legyenek több szempontból értelmezni, elemezni. A szakkollégium a közösség építése céljából formális és nem formális kulturális, lelki valamint szabadidős programokkal egészíti ki szakmai programját. A KRSZH a végzett szakkollégisták számára öregdiák közösséget hoz létre, mely részt vállal a cigány fiatal értelmiségi közösség építésében. 3.3 Társadalmi felelősségvállalás 5

6 A szakkollégium lehetőséget teremt arra, hogy a zömében hátrányos helyzetből érkező tagjai ne csak a segítség elfogadását tanulják meg, hanem ki is próbálhassák magukat segítő szerepben. A tágabb közösségért végzett tevékenység ezen túl bővíti a hallgatók tapasztalati bázisát, kompetenciaélményt nyújtva erősíti a résztvevők önképét. A szakkollégium létrehozza azt a feltételrendszert, melyben a hallgatók gyakorolhatják a társadalmi felelősség- és szerepvállaláshoz kötődő különböző tevékenységeket. Ez hozzásegíti a fiatalokat ahhoz, hogy önmagukért és környezetükért tenni akaró és tenni tudó, felelősen gondolkodó, a közösségért, a közjóért is dolgozó, tudatos állampolgárokká váljanak. 3.4 Mentori rendszer A szakkollégium hangsúlyt fektet az egyéni fejlesztésre és kísérésre. A tehetséggondozásban kiválóan bevált mentori rendszer kiépítése és szabályozása a szakkollégium feladata. A szakkollégiumok a hallgatóik mellé mentort, tutort és/vagy kortárs segítőt biztosítanak. A mentor, tutor és/vagy kortárs segítő a szakkollégista egyetemi és szakkollégiumi tanulmányait segíti, mentális fejlődését kíséri. Egyéni tanácsokkal, rendszeres kontrollal támogatja, hogy képességeihez mérten a legjobb teljesítményt érje el. Támogatja és segíti az esetleges tanulási nehézségek leküzdésében, saját érdeklődési irány megtalálásában, kutatási és publikációs tevékenység folytatásában. Ez a segítő kapcsolat olyan őszinte bizalmi viszony kialakítását feltételezi, mely megalapozza, és mindvégig biztosítja a hatékony együttműködés alapjait. 3.5 Tanulmányi program A roma szakkollégiumok működésének egyik alapeleme a modulárisan építkező tanulmányi rendszer, melyet az egyes szakkollégiumok szemeszterenként saját szakmai tartalmakkal töltenek meg, egyéni munkaformákban megszervezve: a) Kulturális modul: A modulba olyan tanulmányi egységek (tantárgyak, foglalkozások) tartoznak, amelyek hangsúlyt fektetnek a kettős roma és magyar identitás építésére, hozzásegítenek a nem mítoszokra és ellenségképekre, hanem a történelem és a jelen kritikus és önkritikus szemléletére épülő egészséges öntudat megerősödéséhez. b) Spirituális modul: A szakkollégium a képzés tartalmában valamint kulturálisközösségi életében a felsőoktatás keresztény szellemiségű műhelye. A spirituális modul célja egy komplex ismeretközvetítési modellen keresztül a hallgatók tudásának, s ezen túlmenően a keresztény hit integrálása által személyiségének teljesebbé tétele. c) Közismereti modul: A közismereti modul célja az, hogy a szakkollégisták biztos alapokkal rendelkezzenek leendő értelmiségiként, képesek legyenek összetett problémák meglátására és megoldására, minőségi munka végzésére és gondolataik szabatos kifejezésére idegen nyelven is. A tanulmányi program keretében a hallgatók különféle tanegységeket, kurzusokat vehetnek fel, foglalkozásokon vehetnek részt, konferenciákat, szimpóziumokat szervezhetnek. A modulokon belül szervezett kurzusokhoz kurzusleírásokat készít a szakkollégium, mely - 6

7 igazodva a konstruktív tanuláselmélet logikájához, a felsőoktatásban is újdonságnak számító tanulásközpontú logikával építkezik: a tartalmi vonatkozásokon túl hangsúlyt fektet a leírásban a célok bemutatására, a tanulók kialakítandó kompetenciáira, készségeire. 3.6 A szakkollégiumi munka értékelése, egyéni fejlesztés A szakkollégium a hallgató munkáját, teljesítményét differenciált eszközökkel értékeli. Az értékelés mindhárom alaptípusát alkalmazza. Diagnosztikus értékelési formák a felvételi eljárásban, az egyéni fejlesztések belépő fázisában jelennek meg. A szummatív (összegző, lezáró) értékelést az ösztöndíj megállapításánál és a féléves munka lezárásakor alkalmazzák a szakkollégiumok. A formatív értékelésnek jelentős szerepe van az egyéni fejlesztések során, a mentori munkában valamint a közösségi tevékenységek kapcsán, melynek kiemelt figyelmet szánnak a szakkollégiumok. A formatív (fejlesztő) értékelés legfontosabb funkciója a visszajelzés, az énkép alakítása, az önértékelés segítése, melyre a jellemzően hátrányos helyzetből érkező, felelős értelmiségi pályára készülő hallgatók esetében kiemelten szükség van. Az egyéni fejlesztés sajátos eszközeit minden szakkollégiumnak ki kell dolgoznia. A szakkollégiumi munkát különféle módszerekkel, a szabályzatokban meghatározott módon kell értékelni. 3.7 Ösztöndíj A szakkollégium ösztöndíjat folyósíthat tagjai számára. A szakkollégiumok alapelve, hogy a valódi támogatás az egyén felelősségvállalására épít, és elvárjuk, hogy a szakkollégista a saját fejlődése, egyetemi és szakkollégiumi előmenetele érdekében tegyen meg minden erőfeszítést. A szakkollégium a szakkollégista teljesítménye alapján differenciált tanulmányi ösztöndíjat folyósít. A szakkollégiumok adhatnak a szociális hátrányok kompenzálása érdekében szociális, vagy más jellegű támogatást. Az ösztöndíj folyósításának feltételeit, az ösztöndíj mértékét és differenciálását a szakkollégium határozza meg. Ezeket a szakkollégium szabályzatban kell, hogy rögzítse. Az ösztöndíj folyósításnak általános feltételei: Aktív felsőoktatási, nappali tagozatos hallgatói jogviszony. A szakkollégista előző féléves tanulmányi átlaga érje el a szakkollégium által meghatározott határt. A szakkollégium által előírt tanulmányi kötelezettségek teljesítése. Aktív részvétel a szakkollégium közösségi programjaiban. 4. A Szakkollégium szervezeti működése 4.1 Szakkollégiumi tagság létrejötte, helyi felvételi eljárások közös elvei a) Felsőoktatási hallgatói jogviszonnyal rendelkező, nappali tagozaton tanuló hallgató lehet tagja az intézménynek. b) A szakkollégista jogviszony sikeres felvételi eljárás után jön létre és határozott időre 7

8 szól, melyet a tagsági szerződés rögzít. c) A felvételi eljárás rendjét a szakkollégiumok a Felvételi Szabályzatban rögzítik. d) Tehetség, feladatvállalás, közösség: ezek azok az alapelvek, mely mentén a felvételi eljárást le kell bonyolítani. Tehetségazonosítást végeznek a szakkollégiumok, melynek értelmében az alábbi három területet szükséges vizsgálni: képesség, kreativitás, motiváció. A felvételi eljárás során olyan módszereketkell alkalmazni, melyek alkalmasak a hallgató személyes motivációinak és távlati céljainak feltárására. A felvételi eljárásnál fontos szempont, hogy egy meglévő, bizonyos értékeket már képviselő közösség rekrutációs bázisát kell kialakítani, ezért az eljárás során vizsgálni kell a már meglévő és a későbbiekben potenciálisan kialakítható közösségi kompetenciákat. e) A szakkollégiumba való felvétel feltétele a cigány származásról szóló önkéntes nyilatkozat aláírása vagy nyilatkozat arról, hogy a szakkollégium céljait, szakmai programját elfogadja. f) A felvételi során előnyt jelent lelkipásztori/tanári ajánlás. 4.2 A szakkollégisták jogai és kötelezettségei A szakkollégisták jogait és kötelezettségeit a szakkollégium szabályzatban és/vagy a tagsági szerződésben kell, hogy rögzítse. A dokumentumoknak tartalmaznia kell: a meghirdetett kurzusokon való részvétel és hiányzás szabályait, az egyes kurzusok, a félév teljesítésének feltételeit és követelményeit, az értékelés formáját és szempontjait, a félév zárásának feltételeit, az egyéni tanulmányi tervben/egyéni fejlesztési tervben vállalt kötelezettségeket, a szakkollégista társadalmi felelősségvállalással kapcsolatos kötelezettségeit, és a mentorral történő együttműködésre vonatkozó irányelveket. 4.3 A szakkollégium hallgatói bázisának biztosítása, rekrutáció, alumni A szakkollégiumok speciális hátterű hallgatói bázisukra tekintettel kiemelt figyelmet fordítanak a hallgatói utánpótlás biztosítására, beiskolázási folyamataikra. Alkalmazzák a felsőoktatásban hagyományos meghirdetési formákat (felvételi hirdetmény), a szokásostól eltérő megkeresési módokat is alkalmaznak. Törekednek arra, hogy tevékenységüket legalább tájékoztatási szinten kiterjesszék középiskolák, középiskolások felé. A szakkollégiumok figyelemmel kísérik végzett szakkollégistáikat. Az alumni hallgatók utókövetése, bevonása a szakkollégiumi munkába az aktív hallgatók kapcsolati bázisának növelését és a folytonosság biztosítását szolgálja. 4.4 A szakkollégium munkatársai, a bevont közreműködők, oktatók és mentorok A szakkollégium humán erőforrása egy szűkebb és egy tágabb bázist jelent. A szűkebb bázis a mindennapi, operatív munka megvalósításán dolgozik. Törekedni kell arra, hogy ők lehetőleg 8

9 a szakkollégium alkalmazásában álljanak. A szakkollégium munkáját az igazgató/rektor irányítja, a tanulmányi terület felelőse a tanulmányi vezető. A szakkollégiumi lelkész a spirituális terület felelőse. A szakkollégiumok adminisztratív dolgozót is alkalmaznak. A tágabb bázist a szakkollégium oktatói és mentorai jelentik, ők szerződéses viszonyban állnak a szakkollégiummal. Az oktatói bázis kiválasztásánál a szakkollégium törekszik arra, hogy a partner-egyetem munkatársait foglalkoztassa. A szakkollégium eredményes működtetése érdekében számos oktatóval dolgozik. Az oktatók kiválasztásakor két fontos szempontot tartunk elsődlegesnek: A szakterület kiváló szakemberét keressük, illetve olyan fiatal roma értelmiségieket, akik a szakterületükön kimagasló eredményt tudnak felmutatni, így szaktudásukkal és személyiségükkel egyaránt egyfajta példaként állhatnak a hallgatók elé. Az oktatók feladata kurzusok előkészítése, megtartása és kurzus teljesítéséhez kapcsolódó feladatok értékelése. A szakkollégiumnak ügyelnie kell az oktatói diverzitásra. A szakkollégium nyelvtanárokat alkalmazhat, hogy magas színvonalú nyelvoktatást tudjon biztosítani a hallgatók számárat. A szakkollégium nyelviskolán keresztül is megszervezheti a nyelvoktatást. 4.5 A szakkollégium testületei A szakkollégiumon belül különféle testületek felelősek a szakmai megvalósítás, a széleskörű diák-önkormányzatiság és a közösségi tevékenységek működésének fenntartásáért. Ezen testületek működését, összetételét az SZMSZ szabályozza. 4.6 A szakkollégium dokumentációja A szakkollégium tevékenységének valamennyi szegmensét dokumentálja. Szervezeti és tartalmi szabályozás alábbi dokumentumai vannak jelen a szakkollégiumokban: Szervezeti és működési szabályzat, tagsági szerződés, ösztöndíjszabályzat, felvételi szabályzat tanulmányi koncepció és féléves tanulmányi program, közösségi/önkéntes szolgálat útmutatója, mentori szabályzat, egyéni tanulmányi terv / egyéni fejlesztési terv, szakmai program, fegyelmi szabályzat. A szakkollégiumi dokumentumok az intézményi önállóság keretein belül követik a szakmai standard irányelveit. 4.7 A szakkollégium infrastruktúrája A szakkollégiumok diákotthoni ellátást biztosítanak hallgatóik számára. Saját vagy bérelt épü- 9

10 letben, épületrészben biztosítani kell az életvitel-szerű együttlakás feltételeit, olyan formában, mely megfelel a kollégiumi elhelyezésre vonatkozó hatályos jogszabályi feltételeknek. A tanulmányi programban vállalt feladatok elvégzéséhez és a közösségi programok megvalósításához megfelelő infrastrukturális háttér biztosítása a szakkollégium feladata. A hallgatók tanulmányi munkájának támogatása érdekében a szakkollégium hallgatói számára tartós használatra különféle eszközöket biztosíthat. 5. Záradék: A jelen standardot a KRSzH a május 22-i szegedi ülésén egyhangúlag elfogadta, amely a mai nappal életbe lép. Forrai Tamás Gergely SJ KRSZH elnök 10

Osztojkán Béla Szakkollégium Működési Rend. Ikt. sz.: SZF/../2014.

Osztojkán Béla Szakkollégium Működési Rend. Ikt. sz.: SZF/../2014. Osztojkán Béla Szakkollégium Működési Rend Ikt. sz.: SZF/../2014. A Szolnoki Főiskola (a továbbiakban Főiskola) Szenátusa a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény, továbbá a nemzeti felsőoktatási

Részletesebben

A nyíregyházi Evangélikus Roma Szakkollégium felvételt hirdet egyetemre, főiskolára jelentkező, illetve már ott tanuló hallgatók számára.

A nyíregyházi Evangélikus Roma Szakkollégium felvételt hirdet egyetemre, főiskolára jelentkező, illetve már ott tanuló hallgatók számára. A nyíregyházi Evangélikus Roma Szakkollégium felvételt hirdet egyetemre, főiskolára jelentkező, illetve már ott tanuló hallgatók számára. Olyan elsősorban cigány/roma származású hallgatókat keresünk, akik

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA LÓNYAY MENYHÉRT SZAKKOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA LÓNYAY MENYHÉRT SZAKKOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA LÓNYAY MENYHÉRT SZAKKOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Jóváhagyva: 2010. június 15., hatályba lép: 2010. június 16-án Utolsó módosítás: 2014. június

Részletesebben

Mutatószámok és javaslatok

Mutatószámok és javaslatok Szakkollégiumok és minőség konferencia Előadó: Demeter Endre Mutatószámok és javaslatok Minőségfejlesztés a felsőoktatásban TÁMOP-4.1.4-08/1-2009-0002 2012. február 24. Szakkollégiumok tevékenységének

Részletesebben

Magyar joganyagok /2016. (XII. 13.) Korm. határozat - a Nemzeti Tehetség Prog 2. oldal 3. felkéri az érdekelt szervezeteket, hogy működjenek köz

Magyar joganyagok /2016. (XII. 13.) Korm. határozat - a Nemzeti Tehetség Prog 2. oldal 3. felkéri az érdekelt szervezeteket, hogy működjenek köz Magyar joganyagok - 1728/2016. (XII. 13.) Korm. határozat - a Nemzeti Tehetség Prog 1. oldal 1728/2016. (XII. 13.) Korm. határozat a Nemzeti Tehetség Program végrehajtásának 2017-2018. évi cselekvési programjáról

Részletesebben

Az esélyegyenlőség megvalósítása a Szent László Katolikus Általános Iskolában

Az esélyegyenlőség megvalósítása a Szent László Katolikus Általános Iskolában 2010. A Szent László Katolikus Általános Iskola Intézményi Minőségirányítási Programjának módosítását Sárvár város Intézményfenntartó Társulásának Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Tervének változása

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK A tehetséggondozás alapelvei A mentorprogram alapelvei A tehetséggondozási tevékenység A mentori tevékenység 4

TARTALOMJEGYZÉK A tehetséggondozás alapelvei A mentorprogram alapelvei A tehetséggondozási tevékenység A mentori tevékenység 4 1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 3. melléklet Hallgatói követelményrendszer 19. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM TEHETSÉGGONDOZÁS és MENTORPROGRAM BUDAPEST, 2010. január TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

TEHETSÉGGONDOZÁS ÉS MENTORPROGRAM A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLÁN

TEHETSÉGGONDOZÁS ÉS MENTORPROGRAM A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLÁN A Budapesti Műszaki Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzata 3. melléklet Hallgatói Követelményrendszer Függelék TEHETSÉGGONDOZÁS ÉS MENTORPROGRAM A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLÁN BUDAPEST, 2006. október

Részletesebben

A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesítése

A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesítése Kaposi József A szempontok felsorolása a 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet( a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről) 2. számú mellékletéből

Részletesebben

TEHETSÉGGONDOZÁSI PROGRAMTERV A NASZÁLY-GALGA TISZKBEN 2010. 2010. február

TEHETSÉGGONDOZÁSI PROGRAMTERV A NASZÁLY-GALGA TISZKBEN 2010. 2010. február TEHETSÉGGONDOZÁSI PROGRAMTERV A NASZÁLY-GALGA TISZKBEN 2010 2010. február 1 I. A Naszály-Galga TISZK Tehetséggondozó Programjának céljai A Naszály-Galga TISZK tehetséggondozó programjának célja, hogy elősegítse

Részletesebben

AZ ILLYÉS GYULA SZAKKOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 1. Általános rendelkezések

AZ ILLYÉS GYULA SZAKKOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 1. Általános rendelkezések AZ ILLYÉS GYULA SZAKKOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Kar (továbbiakban: PTE IGYK) hatályos szabályzatai alapján az Illyés Gyula Szakkollégium (továbbiakban:

Részletesebben

A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM KRISZBACHER ILDIKÓ TEHETSÉGGONDOZÓ ÖSZTÖNDÍJÁNAK ALAPSZABÁLYA

A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM KRISZBACHER ILDIKÓ TEHETSÉGGONDOZÓ ÖSZTÖNDÍJÁNAK ALAPSZABÁLYA A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM KRISZBACHER ILDIKÓ TEHETSÉGGONDOZÓ ÖSZTÖNDÍJÁNAK ALAPSZABÁLYA 2015. június 26. 1 A Pécsi Tudományegyetem Kriszbacher Ildikó Tehetséggondozó Ösztöndíjának alapszabálya I. Alapelvek

Részletesebben

A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI RENDJÉNEK.

A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI RENDJÉNEK. A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI RENDJÉNEK. számú melléklete AZ OKTATÁS-MÓDSZERTANI KÖZPONT ÜGYRENDJE BUDAPEST 2015

Részletesebben

MÁRTON ÁRON SZAKKOLLÉGIUM

MÁRTON ÁRON SZAKKOLLÉGIUM az elte MÁRTON ÁRON SZAKKOLLÉGIUM tanulmányi szabályzata Márton Áron Szakkollégium 2017 a szervezeti és működési szabályzat (a továbbiakban: szmsz) első számú melléklete Preambulum Az ELTE Márton Áron

Részletesebben

A pedagógussá válás és szakmai fejlődés rendszere. Falus Iván TEMPUS november 7.

A pedagógussá válás és szakmai fejlődés rendszere. Falus Iván TEMPUS november 7. A pedagógussá válás és szakmai fejlődés rendszere Falus Iván TEMPUS 2011. november 7. A pedagógiai kompetencia A pedagógiai kompetenciák tudás, attitűdök (nézetek, diszpozíciók) és képességek ötvözetei,

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának. Demonstrátori Szabályzata

A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának. Demonstrátori Szabályzata A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának Demonstrátori Szabályzata Pécs 2010. 2013. május 22. napjától hatályos változat A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar oktatói és kutatói munkájának,

Részletesebben

Ikt. sz.: SZF/ /2013. S z o l n o k. A Szolnoki Főiskola Demonstrátori Szabályzata

Ikt. sz.: SZF/ /2013. S z o l n o k. A Szolnoki Főiskola Demonstrátori Szabályzata Ikt. sz.: SZF/ /2013. S z o l n o k i F ő i s k o l a S z o l n o k A Szolnoki Főiskola Demonstrátori Szabályzata Preambulum A Szolnoki Főiskola (továbbiakban Főiskola) oktatói és kutatói munkájának, kutatásszervezési

Részletesebben

OM azonosító: INTÉZKEDÉSI TERV. (Az intézményi tanfelügyelet eredményeire épülő terv) 1. PEDAGÓGIAI FOLYAMATOK

OM azonosító: INTÉZKEDÉSI TERV. (Az intézményi tanfelügyelet eredményeire épülő terv) 1. PEDAGÓGIAI FOLYAMATOK Bp. Főv. XIII. kerületi Önkormányzat Egyesített Óvoda Hétszín Tagóvodája OM azonosító: 200911 Tagóvoda vezető neve: Szászhalmi Edit Oktatási azonosítója: 71428489821 A fejlesztési terv kezdő dátuma: 2018.05.05.

Részletesebben

AZ ESZTERHÁZY KÁROLY EGYETEM PEDAGÓGUSKÉPZŐ KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI RENDJE

AZ ESZTERHÁZY KÁROLY EGYETEM PEDAGÓGUSKÉPZŐ KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI RENDJE AZ ESZTERHÁZY KÁROLY EGYETEM PEDAGÓGUSKÉPZŐ KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI RENDJE 2017. Preambulum Jelen szabályzat célja, hogy a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 103. előírásának,

Részletesebben

A gádorosi Kisboldogasszony Katolikus Általános Iskolában megvalósításra kerülő MESTERPROGRAM I. RÉSZTERVE Készítette: Kozmer Imre Gyula

A gádorosi Kisboldogasszony Katolikus Általános Iskolában megvalósításra kerülő MESTERPROGRAM I. RÉSZTERVE Készítette: Kozmer Imre Gyula A gádorosi Kisboldogasszony Katolikus Általános Iskolában megvalósításra kerülő MESTERPROGRAM I. RÉSZTERVE 2017-2019 Készítette: Kozmer Imre Gyula intézményvezető mesterpedagógus-aspiráns 2016 Befogadó

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. minőségbiztosítási. szabályzata

A Pécsi Tudományegyetem. minőségbiztosítási. szabályzata A Pécsi Tudományegyetem minőségbiztosítási szabályzata Pécs 2011. 2011. november 10. 1 A Pécsi Tudományegyetem (továbbiakban: Egyetem) Szenátusa a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 21. (2)

Részletesebben

Szakkollégiumok Magyarországon

Szakkollégiumok Magyarországon Szakkollégiumok Magyarországon Helyzetkép Minőségfejlesztés a felsőoktatásban TÁMOP-4.1.4-08/1-2009-0002 A kutatás céljai 1. Általános helyzetkép felvázolása A szakkollégiumok típusainak azonosítása A

Részletesebben

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

AZ ISKOLAI TEHETSÉGGONDOZÁS KRITIKUS ELEMEI

AZ ISKOLAI TEHETSÉGGONDOZÁS KRITIKUS ELEMEI AZ ISKOLAI TEHETSÉGGONDOZÁS KRITIKUS ELEMEI HÓDMEZŐVÁSÁRHELY, 2014. október 1. Dr. Balogh László Magyar Tehetséggondozó Társaság elnöke laszlo.balogh@arts.unideb.hu További információk: - www.mateh.hu

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának. Demonstrátori Szabályzata

A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának. Demonstrátori Szabályzata A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának Demonstrátori Szabályzata Pécs 2010. 2017. május 17. napjától hatályos változat A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar oktatói és kutatói munkájának,

Részletesebben

2.3 A SZTENDERDEK 0-5. SZINTJEI. 3. szint. Készítették: Tókos Katalin Kálmán Orsolya Rapos Nóra Kotschy Andrásné Im

2.3 A SZTENDERDEK 0-5. SZINTJEI. 3. szint. Készítették: Tókos Katalin Kálmán Orsolya Rapos Nóra Kotschy Andrásné Im A TÁMOP 4.1.2-08/1/B pályázat 13. "Módszertani sztenderdek kidolgozása a pedagógusjelöltek pályaalkalmasságára és a képzés eredményességére irányuló kutatásokhoz" című alprojekt 2.3 A SZTENDERDEK 0-5.

Részletesebben

SZAKMAI ELLENŐRZÉSI RENDSZERE HASONLÍTSA ÖSSZE A SZAKTANÁCSADÁS ÉS A TANFELÜGYELET RENDSZERÉT

SZAKMAI ELLENŐRZÉSI RENDSZERE HASONLÍTSA ÖSSZE A SZAKTANÁCSADÁS ÉS A TANFELÜGYELET RENDSZERÉT ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA TANÁRKÉPZÉSI ÉS TUDÁSTECHNOLÓGIAI KAR A KÖZNEVELÉSI RENDSZER PEDAGÓGIAI, SZAKMAI ELLENŐRZÉSI RENDSZERE LSP_TK102G4. HASONLÍTSA ÖSSZE A SZAKTANÁCSADÁS ÉS A TANFELÜGYELET RENDSZERÉT

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK A Tudományos Diákkör A Tudományos Diákköri munka Az Egyetemi Tudományos Diákköri Tanács A kari Tudományos Diák

TARTALOMJEGYZÉK A Tudományos Diákkör A Tudományos Diákköri munka Az Egyetemi Tudományos Diákköri Tanács A kari Tudományos Diák 1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 3. melléklet Hallgatói követelményrendszer 12. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI SZABÁLYZATA BUDAPEST, 2010. január TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

IRÁNY A FELSŐOKTATÁS A PETŐFI KOLLÉGIUM TEHETSÉGES DIÁKJAIÉRT TÁMOP A

IRÁNY A FELSŐOKTATÁS A PETŐFI KOLLÉGIUM TEHETSÉGES DIÁKJAIÉRT TÁMOP A IRÁNY A FELSŐOKTATÁS A PETŐFI KOLLÉGIUM TEHETSÉGES DIÁKJAIÉRT Pályázat száma: A projekt címe: Irány a felsőoktatás A Petőfi Kollégium tehetséges diákjaiért Projekt helyszín: Miskolci Petőfi Sándor Középiskolai

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

Szakpolitikai válaszok és a legutóbbi magyarországi reformok. 2014. Október 13.

Szakpolitikai válaszok és a legutóbbi magyarországi reformok. 2014. Október 13. Beruházások a gyermekek érdekében Magyarországon: EU eszközök és támogatási lehetőségek Szakpolitikai válaszok és a legutóbbi magyarországi reformok SZEMINÁRIUM 2014. Október 13. Iván Sörös Osztályvezető,

Részletesebben

FÓKUSZBAN A GENERÁCIÓVÁLTÓ CSALÁDI VÁLLALKOZÁSOK ORSZÁGOS VÁLLALKOZÓI MENTORPROGRAM A SZEMÉLYES VÁLLALKOZÓI MENTORÁLÁS ALPROJEKT

FÓKUSZBAN A GENERÁCIÓVÁLTÓ CSALÁDI VÁLLALKOZÁSOK ORSZÁGOS VÁLLALKOZÓI MENTORPROGRAM A SZEMÉLYES VÁLLALKOZÓI MENTORÁLÁS ALPROJEKT FÓKUSZBAN A GENERÁCIÓVÁLTÓ CSALÁDI VÁLLALKOZÁSOK ORSZÁGOS VÁLLALKOZÓI MENTORPROGRAM A SZEMÉLYES VÁLLALKOZÓI MENTORÁLÁS ALPROJEKT A SEED Alapítványt 1990-ben hozta létre kilenc szervezet, közöttük minisztériumok,

Részletesebben

Szakértelem Elkötelezettek

Szakértelem Elkötelezettek MINŐSÉGPOLITIKA ALAPVETŐ ÉRTÉKEINK Értékeink alapját az oktatás, a kutatás és a gyógyítás terén egyaránt az egyetem 650 éves hagyománya képezi, amely képes a folyamatos megújulásra. Szakértelem abban,

Részletesebben

Mosolyt az arcokra! Tanoda

Mosolyt az arcokra! Tanoda Mosolyt az arcokra! Tanoda NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAM Készült: 2013. augusztus 08. Készítette: Nagy Anikó szakmai vezető I. Alapelvek 1 I.1. Tanodai célok megfogalmazása A Tanoda biztosítja minden gyermek

Részletesebben

Pedagógiai tevékenysége biztos szaktudományos és módszertani tudást tükröz.

Pedagógiai tevékenysége biztos szaktudományos és módszertani tudást tükröz. 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 1.1. Milyen a módszertani felkészültsége? Milyen módszereket alkalmaz a tanítási órákon és egyéb foglalkozásokon? 1.1.1. Pedagógiai tevékenysége biztos szaktudományos

Részletesebben

Takács Katalin - Elvárások két értékelési területen. Az értékelés alapját képező általános elvárások. Az értékelés konkrét intézményi elvárásai

Takács Katalin - Elvárások két értékelési területen. Az értékelés alapját képező általános elvárások. Az értékelés konkrét intézményi elvárásai Terület Szempont Az értékelés alapját képező általános elvárások Az értékelés konkrét intézményi elvárásai Alapos, átfogó és korszerű szaktudományos és szaktárgyi tudással rendelkezik. Kísérje figyelemmel

Részletesebben

EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ. Inklúzió

EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ. Inklúzió EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ = Inklúzió Integráció (együttnevelés) Inklúzió I-I-I Innováció A saját pedagógiai gyakorlatunk optimalizálására irányuló folyamat Integráció Inklúzió Az integrációval be kívánják

Részletesebben

Tehetséggondozás a felsőoktatásban

Tehetséggondozás a felsőoktatásban Tehetséggondozás a felsőoktatásban 2010. március 29. Dr. Hudecz Ferenc, az ELTE rektora A felsőoktatás hosszútávú céljai Magas színvonalú és versenyképes tudás elérhetővé tétele az egyén számára. A kiművelt

Részletesebben

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

Nemzeti Tehetség Program

Nemzeti Tehetség Program Nemzeti Tehetség Program 2016. évi pályázatai Székely Rita Kisalföldi Tehetségsegítő Tanács A pályázatok bemutatása 2016. március 31-én 41 db pályázat került meghirdetésre. A nyílt pályázatok benyújtási

Részletesebben

KÉPVISELŐ-TESTÜLET 36/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete

KÉPVISELŐ-TESTÜLET 36/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLET 36/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól szóló 37/1998.(XII.15.)Kt.

Részletesebben

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Arany János Programokról 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Az Arany János Programokról Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Nemzeti Tehetségfejlesztési

Részletesebben

A Társadalmi Felzárkózási Stratégia oktatási intézkedéseinek bemutatása. 2013. november 27.

A Társadalmi Felzárkózási Stratégia oktatási intézkedéseinek bemutatása. 2013. november 27. A Társadalmi Felzárkózási Stratégia oktatási intézkedéseinek bemutatása 2013. november 27. 1. Keretek - ORÖ megállapodás, Nemzeti Társadalmi Felzárkózási stratégia 2. Keretek - EU 2007-2013 - EU 2020,

Részletesebben

SZEGED ÉS TÉRSÉGE EÖTVÖS JÓZSEF GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉSI PROGRAM

SZEGED ÉS TÉRSÉGE EÖTVÖS JÓZSEF GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉSI PROGRAM SZEGED ÉS TÉRSÉGE EÖTVÖS JÓZSEF GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉSI PROGRAM a 2015/2016. tanévtől a 2019/2020. tanévig tartó önértékelési időszakra A módosításokkal egységes szerkezetben

Részletesebben

Általános kompetenciák helye és szerepe a képesítésben és a tanulási tanítási folyamatban. Vámos Ágnes (ELTE)

Általános kompetenciák helye és szerepe a képesítésben és a tanulási tanítási folyamatban. Vámos Ágnes (ELTE) Általános kompetenciák helye és szerepe a képesítésben és a tanulási tanítási folyamatban Vámos Ágnes (ELTE) 1. Általános kompetenciák helye és szerepe a képesítésben és a tanítási tanulási folyamatban

Részletesebben

Együttműködés az ÉReTT hálózatában

Együttműködés az ÉReTT hálózatában Együttműködés az ÉReTT hálózatában Matehetsz Tehetséghálózati műhelybeszélgetés Miskolc, 2019.01.17. Tóth Ilona ÉReTT titkár Előzmények a tehetséggondozás területén Miskolci Rendészeti Szakközépiskola

Részletesebben

INTÉZKEDÉSI TERV. Káli Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola Intézmény OM azonosítója:

INTÉZKEDÉSI TERV. Káli Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola Intézmény OM azonosítója: INTÉZKEDÉSI TERV Intézmény neve: Káli Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola Intézmény OM azonosítója: 031585 Intézményvezető neve: Miksi Jánosné Intézményvezető oktatási azonosítója: 72798770861 i terv

Részletesebben

Magyar Elektrotechnikai Egyesület. Program 2013-2016. Béres József

Magyar Elektrotechnikai Egyesület. Program 2013-2016. Béres József Tervezet Magyar Elektrotechnikai Egyesület Program 2013-2016 Béres József Budapest, 2013. március 8. 2. oldal Bevezetés A MEE Alapszabályának 11 11.4. Jelölés pontjának értelmében a Jelölő Bizottság által

Részletesebben

Tehetséggondozó munka a szakszolgálati működésben Dr. Nochtáné Bakonyi Erika tehetséggondozó koordinátor 2015.05.28.

Tehetséggondozó munka a szakszolgálati működésben Dr. Nochtáné Bakonyi Erika tehetséggondozó koordinátor 2015.05.28. Tehetséggondozó munka a szakszolgálati működésben Dr. Nochtáné Bakonyi Erika tehetséggondozó koordinátor 2015.05.28. BEMUTATÁS A szekció megbeszélés tartalma: - Törvényi szabályzók: - szakszolgálat - tehetséggondozó

Részletesebben

BMF SZMSZ 22. melléklete TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI SZABÁLYZAT. Budapest, 2001 június

BMF SZMSZ 22. melléklete TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI SZABÁLYZAT. Budapest, 2001 június BMF SZMSZ 22. melléklete TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI SZABÁLYZAT Budapest, 2001 június T A R T A L O M J E G Y Z É K Oldal 1. Tudományos Diákkör.2. 2. A Tudományos Diákköri munka.. 2. 3. A Főiskolai Tudományos

Részletesebben

HALMOZOTTAN HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TANULÓK ARANY JÁNOS KOLLÉGIUMI SZAKISKOLAI PROGRAMJA

HALMOZOTTAN HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TANULÓK ARANY JÁNOS KOLLÉGIUMI SZAKISKOLAI PROGRAMJA HALMOZOTTAN HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TANULÓK ARANY JÁNOS KOLLÉGIUMI SZAKISKOLAI PROGRAMJA Bevezető A Halmozottan Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi - Szakiskolai Programjába (a továbbiakban: AJKSZP)

Részletesebben

Dr. Radványiné Varga Andrea: Önfejlesztési terv május Vezetői tanfelügyeleti ellenőrzés összegzése

Dr. Radványiné Varga Andrea: Önfejlesztési terv május Vezetői tanfelügyeleti ellenőrzés összegzése Dr. Radványiné Varga Andrea: Önfejlesztési terv 2016. május 10. 1. Vezetői tanfelügyeleti ellenőrzés összegzése 1. A tanulás és tanítás stratégiai vezetése és operatív irányítása Az intézmény tervezési

Részletesebben

A pedagógus önértékelő kérdőíve

A pedagógus önértékelő kérdőíve A pedagógus önértékelő kérdőíve Kérjük, gondolja végig és értékelje, hogy a felsorolt állítások közül melyik milyen mértékben igaz. A legördülő menü segítségével válassza a véleményét tükröző értéket 0

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

Pedagógusszerepek a tehetséggondozásban. c. egyetemi docens a MTT alelnöke a MATEHETSZ alelnöke

Pedagógusszerepek a tehetséggondozásban. c. egyetemi docens a MTT alelnöke a MATEHETSZ alelnöke Pedagógusszerepek a tehetséggondozásban Szolnok, 2016. ápr. 26. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens a MTT alelnöke a MATEHETSZ alelnöke Személyiség és szerep közötti viszony Magszerepek - foglalkozási

Részletesebben

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam A tanulási folyamat születésünktől kezdve egész életünket végigkíséri, melynek környezete és körülményei életünk során gyakran változnak. A tanuláson a mindennapi életben

Részletesebben

Az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján

Az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján 1. kompetencia: Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás 1.1. Alapos, átfogó és korszerű szaktudományos és szaktárgyi tudással rendelkezik. 1.2. Rendelkezik a szaktárgy tanításához

Részletesebben

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2011 (VII. 1.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2011 (VII. 1.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2011 (VII. 1.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATAIRÓL Komló Város Önkormányzat Képviselő testülete a kulturális

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

1. A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya. 3. A közművelődési feladatok ellátásának alapelvei

1. A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya. 3. A közművelődési feladatok ellátásának alapelvei Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2017. (II.21.) önkormányzati rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros

Részletesebben

TÁMOP-3.1.7-11/1-2011-0063

TÁMOP-3.1.7-11/1-2011-0063 TÁMOP-.1.7-11/1-2011-006 A TÁMOP-.1.7-11/1-2011-006 Horizontális háló a Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése Megvalósítás: 2012. április 1. 2012. november 0 Az elnyert

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2017/18-as tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2017/18-as tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2017/18-as tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

Vezetői teljesítményértékelés értékelő és önértékelő kérdőív Készítették: a KISOSZ munkatársai

Vezetői teljesítményértékelés értékelő és önértékelő kérdőív Készítették: a KISOSZ munkatársai Vezetői teljesítményértékelés értékelő és önértékelő kérdőív Készítették: a KISOSZ munkatársai Veszprém, 6. szeptember Vezetői értékelő lap Kérjük, a megfelelő oszlopban lévő szám aláhúzásával vagy bekarikázásával

Részletesebben

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK Székhelyének címe: 5000 Szolnok, Baross utca 1. Telefonos elérhetősége: 56/ vagy 06/20/

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK Székhelyének címe: 5000 Szolnok, Baross utca 1. Telefonos elérhetősége: 56/ vagy 06/20/ SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK Székhelyének címe: 5000 Szolnok, Baross utca 1. Telefonos elérhetősége: 56/421-618 vagy 06/20/277-9990 SZOLNOK 2014. Nekünk minden gyermek fontos Szolnok Városi Óvodák A tervezés

Részletesebben

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat a 21. században elvárható

Részletesebben

Tanfelügyeleti ellenőrzés eredménye

Tanfelügyeleti ellenőrzés eredménye Tanfelügyeleti ellenőrzés eredménye 1. Pedagógiai folyamatok Az intézmény stratégiai dokumentumai összhangban vannak az oktatáspolitikai célokkal, aktualizálásuk azonban szükséges a jogszabályoknak való

Részletesebben

Évfolyam 5. 6. Óraszám 1 0,5

Évfolyam 5. 6. Óraszám 1 0,5 TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam Évfolyam 5. 6. Óraszám 1 0,5 A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

A szinergikus mentorálási folyamat szerepe az eredményes karriertanácsadásban

A szinergikus mentorálási folyamat szerepe az eredményes karriertanácsadásban A szinergikus mentorálási folyamat szerepe az eredményes karriertanácsadásban A Pécsi Tudományegyetem (PTE) Karrier Iroda által a PTE hallgatói körében végzett legutolsó reprezentatív felmérés (2014) szerint

Részletesebben

Iskolai közösségi szolgálat. BGSZC Szász Ferenc Kereskedelmi Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája

Iskolai közösségi szolgálat. BGSZC Szász Ferenc Kereskedelmi Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája Iskolai közösségi szolgálat BGSZC Szász Ferenc Kereskedelmi Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája Jogszabályi háttér A kötelezően alkalmazandó jogszabály a köznevelési törvény, a Nemzeti alaptanterv kiadásáról,

Részletesebben

Az alsó tagozatos munkaközösség véleménye az intézményvezetői pályázatról

Az alsó tagozatos munkaközösség véleménye az intézményvezetői pályázatról Az alsó tagozatos munkaközösség véleménye az intézményvezetői pályázatról Alapos, részletes, jól megszerkesztett pályázatot ismertünk meg. A pályázat szövegezésében könnyen értelmezhető, szerkezete áttekinthető.

Részletesebben

A felsőoktatási lifelong learning társadalmi és gazdasági haszna: kutatás fejlesztés innováció

A felsőoktatási lifelong learning társadalmi és gazdasági haszna: kutatás fejlesztés innováció A felsőoktatási lifelong learning társadalmi és gazdasági haszna: kutatás fejlesztés innováció Benke Magdolna Egyetemisták a tanuló közösségekért. Gondolatok a Téli Népművelési Gyakorlatok tanulságairól.

Részletesebben

4798 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 49. szám

4798 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 49. szám 4798 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 49. szám A Kormány 1210/2015. (IV. 10.) Korm. határozata az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program 2015. évre szóló éves fejlesztési keretének megállapításáról

Részletesebben

4798 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 49. szám

4798 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 49. szám 4798 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 49. szám A Kormány 1210/2015. (IV. 10.) Korm. határozata az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program 2015. évre szóló éves fejlesztési keretének megállapításáról

Részletesebben

Intézkedési terv. Intézmény neve: Harsányi Hunyadi Mátyás Általános Iskola Intézmény OM azonosítója: Intézményvezető neve:

Intézkedési terv. Intézmény neve: Harsányi Hunyadi Mátyás Általános Iskola Intézmény OM azonosítója: Intézményvezető neve: Intézkedési terv Intézmény neve: Harsányi Hunyadi Mátyás Általános Iskola Intézmény OM azonosítója: 029120 Intézményvezető neve: Takácsné Oczela Csilla Intézményvezető oktatási azonosítója: 74385975176

Részletesebben

Összefoglaló a II. Országos Szaktanácsadói Konferencia programjáról

Összefoglaló a II. Országos Szaktanácsadói Konferencia programjáról Összefoglaló a II. Országos Szaktanácsadói Konferencia programjáról 2017.02.09. Előadók Köszöntő: Dr. Maruzsa Zoltán Oktatási Hivatal Oktatási Hivatal köznevelési elnökhelyettes Brassói Sándor Egységes

Részletesebben

ÚJHARTYÁN KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 14/2008.(XII.12.) számú rendelete A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL

ÚJHARTYÁN KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 14/2008.(XII.12.) számú rendelete A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL 1 ÚJHARTYÁN KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 14/2008.(XII.12.) számú rendelete A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL Újhartyán Község Önkormányzatának Képviselő-testülete ( a továbbiakban: az önkormányzat) a kulturális

Részletesebben

Közösségi pedagógiai gyakorlat

Közösségi pedagógiai gyakorlat Czető Krisztina, czeto.krisztina@ppk.elte.hu Dr. Mészáros György, meszaros.gyorgy@ppk.elte.hu Közösségi pedagógiai gyakorlat 2014. OKTÓBER 1. /2012. (.).EMMI rendelet A tanári felkészítés közös követelményeiről

Részletesebben

NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK FEJLESZTÉSE EGÉSZ NAPOS ISKOLÁK SZÁMÁRA

NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK FEJLESZTÉSE EGÉSZ NAPOS ISKOLÁK SZÁMÁRA XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK FEJLESZTÉSE EGÉSZ NAPOS ISKOLÁK SZÁMÁRA VARGA ATTILA Nevelési-oktatási programok fejlesztése

Részletesebben

M5004 FELADATOK. f) elegendő előny esetén meg tudja kezdeni a program előkészítését, és a feltételek megteremtését ISMERETEK

M5004 FELADATOK. f) elegendő előny esetén meg tudja kezdeni a program előkészítését, és a feltételek megteremtését ISMERETEK M5004 FELDTOK Felnőttoktatási és képzési tevékenysége során alkotó módon alkalmazza a felnőttek tanulásának lélektani 4 törvényszerűségeit a) a felnőtt tanuló motiválására formális tanulmányai 5 során

Részletesebben

Szülők és pedagógusok körében végzett. vezetői értékelés (2015)

Szülők és pedagógusok körében végzett. vezetői értékelés (2015) Szülők és pedagógusok körében végzett vezetői értékelés (2015) A közoktatási intézmények vezetőinek munkáját a megbízatásuk során két alaklommal kell az intézmény pedagógusainak és a tanulók szüleinek

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY. EFOP Összefogás a gyermekekért Soltvadkerten

SAJTÓKÖZLEMÉNY. EFOP Összefogás a gyermekekért Soltvadkerten SAJTÓKÖZLEMÉNY EFOP-3.3.2-16-2016-00172 Összefogás a gyermekekért Soltvadkerten Kedvezményezett neve: Soltvadkert Város Önkormányzata Támogatási összeg: 23.866.755 Ft Támogatás mértéke: 100 % Támogatási

Részletesebben

A pedagógiai értékelés Pedagógia I. Neveléselméleti és didaktikai alapok NBÁA-003 A prezentációt összeállította: Marton Eszter

A pedagógiai értékelés Pedagógia I. Neveléselméleti és didaktikai alapok NBÁA-003 A prezentációt összeállította: Marton Eszter A pedagógiai értékelés Pedagógia I. Neveléselméleti és didaktikai alapok NBÁA-003 A prezentációt összeállította: Marton Eszter Fogalma a pedagógiai értékelés nem más, mint a pedagógiai információk szervezett

Részletesebben

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 A PEDAGÓGUS KOMPETENCIÁK 2014. március 3. Pedagógus kompetenciák a 326/2013. (VIII.31.) kormányrendelet szerint A pedagógiai szintleírások Szerkezete: Általános bevezető Az egyes fokozatok általános jellemzése

Részletesebben

Ha elnyert külföldi ösztöndíjat a fenti szakon folytatott tanulmányai során, akkor az ösztöndíjas félévek felsorolása:

Ha elnyert külföldi ösztöndíjat a fenti szakon folytatott tanulmányai során, akkor az ösztöndíjas félévek felsorolása: E L T E T á T K K ö z t á r s a s á g i Ö s z t ö n d í j P á l y á z a t m e l l é k l e t Megpályázott szak: szint: alapképzés / mesterképzés Ha elnyert külföldi ösztöndíjat a fenti szakon folytatott

Részletesebben

Magyar Elektrotechnikai Egyesület. Elnökjelölti program Béres József

Magyar Elektrotechnikai Egyesület. Elnökjelölti program Béres József Magyar Elektrotechnikai Egyesület Elnökjelölti program 2016-2019 Béres József Budapest, 2016. április 11. 2. oldal Bevezetés A MEE elnökeként 3 évet dolgoztam az Elnökség tagjaival közösen az előző Elnöki

Részletesebben

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Az előadás vázlata A közoktatás egyik legnehezebb, megoldásra váró problémája A differenciálás Az egyének differenciált

Részletesebben

A nevelés eszközrendszere. Dr. Nyéki Lajos 2015

A nevelés eszközrendszere. Dr. Nyéki Lajos 2015 A nevelés eszközrendszere Dr. Nyéki Lajos 2015 A nevelési eszköz szűkebb és tágabb értelmezése A nevelési eszköz fogalma szűkebb és tágabb értelemben is használatos a pedagógiában. Tágabb értelemben vett

Részletesebben

Továbbtanulást erősítő kezdeményezések a Keményben TÁMOP 3.3.10.A 12

Továbbtanulást erősítő kezdeményezések a Keményben TÁMOP 3.3.10.A 12 Továbbtanulást erősítő kezdeményezések a Tőlünk függ minden, csak akarjunk! Társadalmi Széchenyi Megújulás István Operatív Program Továbbtanulást erősítő Pályázati konstrukció Társadalmi Megújulás Operatív

Részletesebben

MARTIN JÁNOS SZAKKÉPZŐ ISKOLA MISKOLC

MARTIN JÁNOS SZAKKÉPZŐ ISKOLA MISKOLC MARTIN JÁNOS SZAKKÉPZŐ ISKOLA MISKOLC Martin János Szakképző Iskola A Martin János Szakképző Iskola felvállalta a sajátos nevelési igényű fiatalok speciális képzését és számtalan új ötlettel, differenciált

Részletesebben

Hogyan tudja segíteni a Nemzeti Tehetség Program a tehetséggondozást?

Hogyan tudja segíteni a Nemzeti Tehetség Program a tehetséggondozást? Hogyan tudja segíteni a Nemzeti Tehetség Program a tehetséggondozást? Tehetséggondozás gyakorlata konferencia Szolnok, 2013. május 30. Az NTP 2011-2012. évi cselekvési programjában támogatta: - a köznevelési

Részletesebben

8/2013 (I.30.) EMMI rendelet 2. melléklete alapján. Kaposi József 2014

8/2013 (I.30.) EMMI rendelet 2. melléklete alapján. Kaposi József 2014 8/2013 (I.30.) EMMI rendelet 2. melléklete alapján Kaposi József 2014 8/2013 (I.30.) EMMI rendelet 2. melléklete alapján A szempontok felsorolása a 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet( a tanári felkészítés

Részletesebben

A Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Pályaválasztási Tanácsadási Központjának szervezeti és működési szabályzata

A Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Pályaválasztási Tanácsadási Központjának szervezeti és működési szabályzata 1653/2015.02.06. sz. szenátusi határozat A Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Pályaválasztási Tanácsadási Központjának szervezeti és működési szabályzata Törvényes keretek: A Sapientia EMTE Pályaválasztási

Részletesebben

Dr. Konczosné dr. Szombathelyi Márta Tehetség- és motivációs modell kidolgozásának kérdései a SZE TMDK kapcsán

Dr. Konczosné dr. Szombathelyi Márta Tehetség- és motivációs modell kidolgozásának kérdései a SZE TMDK kapcsán Dr. Konczosné dr. Szombathelyi Márta Tehetség- és motivációs modell kidolgozásának kérdései a SZE TMDK kapcsán A tudásgyárak technológiaváltása és humánstratégiája a felsőoktatás kihívásai a XXI. században

Részletesebben

Kiemelt munkavégzésért járó kereset-kiegészítés szabályai

Kiemelt munkavégzésért járó kereset-kiegészítés szabályai 3. sz. melléklet MEDGYESSY FERENC GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKGIMNÁZIUM Kiemelt munkavégzésért járó kereset-kiegészítés szabályai OM azonosító: 031202 Intézményazonosító: HA2301 2017.09.01 MEDGYESSY FERENC

Részletesebben

Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója

Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója 1. Az intézmény neve: EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIM- NÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 2. Címe, telefonszáma: 3300 EGER, IFJÚSÁG

Részletesebben

A Kulturális Turisztikai Fesztiválok Ideiglenes Kollégiuma középtávú támogatási stratégiája 2012 2015.

A Kulturális Turisztikai Fesztiválok Ideiglenes Kollégiuma középtávú támogatási stratégiája 2012 2015. A Kulturális Turisztikai Fesztiválok Ideiglenes Kollégiuma középtávú támogatási stratégiája 2012 2015. 2012. június 30. A Kulturális Turisztikai Fesztiválok Ideiglenes Kollégiumának alapvető küldetése,

Részletesebben

A Bagázs Közhasznú Egyesület gyerekprogramjainak koncepciója 2019.

A Bagázs Közhasznú Egyesület gyerekprogramjainak koncepciója 2019. A Bagázs Közhasznú Egyesület gyerekprogramjainak koncepciója 2019. Filozófiánk A Bagázs gyerekprogramjait azzal a meggyőződéssel alakítottuk ki, hogy a szegregátumban élő gyerekek különösen veszélyeztetett

Részletesebben

OM azonosító: FEJLESZTÉSI TERV (A vezetői önértékelés során feltöltött önfejlesztési terv módosítása)

OM azonosító: FEJLESZTÉSI TERV (A vezetői önértékelés során feltöltött önfejlesztési terv módosítása) Bp. Főv. XIII. kerületi Önkormányzat Egyesített Óvoda Csupa- Csoda Tagóvodája OM azonosító: 200911 Tagóvoda vezető neve: Molnár Gabriella Oktatási azonosítója: 72156971654 A fejlesztési terv kezdő dátuma:

Részletesebben