Mátranovák községi Önkormányzat Képviselı-testületének

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Mátranovák községi Önkormányzat Képviselı-testületének"

Átírás

1 Mátranovák községi Önkormányzat Képviselı-testületének 1/1992. (II.24.) rendelete A helyi adókról 1

2 Mátranovák községi Önkormányzat Képviselıtestületének 1/1992. (02.24.) Ör. számú rendelete A helyi adókról 1 Mátranovák községi Önkormányzat Képviselıtestülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. tv. 82. /1/ bekezdés a) pontja és a 10. d) pontja, valamint a helyi adókról szóló évi C. tv. (továbbiakban : Atv.) 1. /1/ bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján illetékességi területén - a helyi sajátosságok figyelembevételével - helyi adókat vezet be. I. fejezet Bevezetı rendelkezések 1. A rendelet hatálya kiterjed Mátranovák község közigazgatási területének egészére. 2. A Képviselıtestület határozatlan idıtartamra a) magánszemélyek kommunális b) vállalkozók kommunális és 2 c) helyi iparőzési adót vezet be A rendeletet módosította a 12/1993. (12.30.) Ör., mely január 1. napján lépett hatályba. A rendeletet módosította a 2/1995. (02.16.) Ör., mely február 16. napján lépett hatályba. A rendeletet módosította a 4/1995. (03.09.) Ör., mely március 9. napján lépett hatályba. A rendeletet módosította a 19/1995. (12.14.) Ör., mely január 1. napján lépett hatályba. A rendeletet módosította a 14 /1997. (12.20.) Ör., mely január 1. napján lépett hatályba. A rendeletet módosította a 11/1999. (11.30.) Ör., mely január 1. napján lépett hatályba. A rendeletet módosította a 12/2000. (12.19.) Ör., mely január 1. napján lépett hatályba. A rendeletet módosította a 12/2001. (12.11.) Ör., mely január 1. napján lépett hatályba. A rendeletet módosította a 4/2003. (III.28.) Ör., mely január 1. napján lépett hatályba. 2 Módosította a 12/2001. (12.11.) Ör. számú rendelet. Hatályos január 1. napjától. 3 Módosította a 2/1995. (02.16.) Ör. számú rendelet 1. -a. Hatályos február 16-tól. 4 Módosította a 19/1995. (12.14.) Ör. számú rendelet 1. -a. Hatályos január 1-tıl. 2

3 II. fejezet Magánszemélyek kommunális adója Az adókötelezettség keletkezése és megszőnése 4. Adóköteles az önkormányzat közigazgatási területén : a) a magánszemély tulajdonában lévı építmény, b) nem magánszemély tulajdonában lévı lakás bérleti joga, c) beépítetlen belterületi földrészlet helyben szokásos mértéket ( 2000 m2 ) meghaladó része. 5. / 1 / Az adókötelezettség a használatbavételi, illetıleg az ideiglenes vagy végleges fennmaradási engedély kiadását követı év elsı napján keletkezik. Az engedély nélkül épült vagy anélkül használatba vett építmény esetében, amelyre ideiglenes vagy végleges fennmaradási engedélyt a használatbavételig nem adtak ki, az adókötelezettség a tényleges használatbavételt követı év elsı napján keletkezik. (Atv. 14. / 1 / bekezdés ) / 2 / Az adókötelezettség a földrészlet belterületté minısítését, illetıleg az építési tilalom feloldását követı év elsı napján keletkezik. ( Atv. 20. / 1 / bekezdés ) / 3 / Lakásbérleti (használati jog) esetén az adókötelezettség a lakásbérleti (használati) jogviszony létrejöttét követı év elsı napján keletkezik és a jogviszony megszőnése évének utolsó napján szőnik meg. ( Atv. 25. / 2 / bekezdés ) 6. / 1 / Az adókötelezettség megszőnik az építmény megszőnése évének utolsó napján. Az építménynek az év elsı felében történı megszőnése esetén a második félévre vonatkozó adókötelezettség megszőnik. ( Atv. 14. / 2 / bekezdés ) / 2 / Az építmény használatának szünetelése az adókötelezettséget nem érinti. ( Atv. 14. / 3 / bekezdés ) / 3 / Az adókötelezettség a) a belterületi földrészlet külterületté minısítése, illetıleg. beépítés esetén - a beépítés évének utolsó napján, b) építési tilalomnak az év elsı felében történt kihirdetése esetén a félév utolsó napján szőnik meg. ( Atv. 20. / 2 / ) / 4 / A lakásbérleti ( használati ) jogviszonynak az év elsı felében történı megszőnése esetén a második félévre vonatkozó adókötelezettség megszőnik. ( Atv. 25. / 3 / bekezdés ) 3

4 Az adó alanya 7. / 1 / Az adó alanya az a külföldi vagy magyar magánszemély, a) aki a naptári év elsı napján az építmény tulajdonosa ; ha az építményt az ingatlannyilvántartásba bejegyzett vagyoni értékő jog (pl. haszonélvezet) terheli, a tulajdonos és a vagyoni értékő jog gyakorlására jogosult személy megállapodása (jognyilatkozata) szerinti személy ; megállapodás hiányában a vagyoni értékő jog jogosultja (továbbiakban együtt tulajdonos) ; több tulajdonos estén a tulajdonosok tulajdoni hányadaik arányában. társasház - garázs és üdülı - esetén a tulajdonosok önálló adóalanyok, a közös használatú helyiségek után az adó alanya az érintett közösség. b) aki az önkormányzat illetékességi területén nem magánszemély tulajdonában álló lakás bérleti jogával (használati jogával) rendelkezik. c) aki az év elsı napján a helyben szokásos mértéknél nagyobb telek tulajdonosa vagy az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett jog jogosultja, illetıleg több tulajdonos esetén az a) pontban foglaltak az irányadóak. ( Atv. 12. ) Az adó mértéke 8. Az adó elvi mértéke az alább meghatározott adótárgyanként : a) az önkormányzat illetékességi területén lévı lakás és b) beépítetlen belterületi földrészlet ( továbbiakban : telek ) c) lakásbérleti (használati) jogonként egységesen 2.000,- Ft. 5 Az adómentesség és adókedvezmény 9. / 1 / Mentes az adófizetési kötelezettség alól az adóévet megelızı évben 70. életévét betöltött adózó, ha vele közös háztartásban élı munkaképes hozzátartozója nincs, vagy az adó alapját képezı ingatlant külön háztartásban élı közeli hozzátartozója nem lakja, és jövedelme a) egyedülálló esetén az adó kivetéskori minimálbér b) több személy esetén egy fıre a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegét nem éri el. Ez a rendelkezés kiterjed a lakásbérleti jogviszonyra is. / 2 / Mentes az adó alól : a) a szükséglakás, b) lelkészlakás, c) két vagy több gyermekét egyedül nevelı ingatlantulajdonos. 5 Módosította a 19/1995. (12.14.) Ör. számú rendelet 2. -a. Hatályos január 1-tıl. 4

5 / 3 / Az adómentességre való jogosultságot az érintett személynek - az adó-megállapítás esedékességének idejét megelızıen - továbbá az azt érintı idıközben változásokat 15 napon belül a Polgármesteri Hivatalhoz kell bejelenteni és hitelt érdemlı módon igazolni kell. A bejelentést tevı adómentességre való jogosultságának meglété az esetlegesen fennálló más helyi adókötelezettségekre is tekintettel kell megvizsgálni. / 4 / A megállapított adó 50 %-át fizeti a) a komfort nélküli lakásban lakó tulajdonos (bérlı) b) a komfortfokozatot növelı beruházást végrehajtó tulajdonos (bérlı) 3 évig. Az adó megfizetése 10. / 1 / Az adózó adókötelezettségét elsı ízben június 30. napjáig, az január 1-i állapotnak megfelelıen köteles bejelenteni. Ezzel egyidejőleg az erre a célra rendszeresített nyomtatványon adóbevallást köteles tenni az adóhatóságnak. / 2 / Az adózó az adókötelezettség keletkezését (változását) követı 15 napon belül adóbevallást köteles adni. / 3 / Az adó megfizetésének szabályairól a 28. rendelkezik. III. fejezet Vállalkozók kommunális adója 6 IV. fejezet Helyi iparőzési adó 19. / 1 / Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén végzett vállalkozói tevékenység ( továbbiakban : iparőzési tevékenység ) 7 / 2 / Adóköteles iparőzési tevékenység : a vállalkozó e minıségben végzett nyereség, illetve jövedelem szerzésre irányuló tevékenysége. / 3 / Az adókötelezettség fennállását nem érinti az, hogy a vállalkozói tevékenységet rendszeresen vagy alkalmi, ideiglenes jelleggel végzik illetve, hogy az adóköteles tevékenységet a székhelyén, vagy a telephelyén (részlegében) vagy azon kívül végzi. 8 6 Módosította a 12/2001. (12.11.) Ör. számú rendelet. Hatályos január 1. napjától. 7 Módosította a 12/1993. (12.30.) Ör. számú rendelet 3. /1/ bekezdése. 8 Módosította a 12/1993. (12.30.) Ör. számú rendelet 3. /2/ bekezdése. 5

6 / 4 / A vállalkozó állandó jellegő iparőzési tevékenységet végez az önkormányzat illetékességi területén, ha ott székhellyel, telephellyel rendelkezik, függetlenül attól, hogy tevékenységét részben vagy egészében székhelyén (telephelyén) kívül folytatja. 9 / 5 / Ideiglenes jellegő az iparőzési tevékenység, ha az önkormányzat illetékességi területén az ott székhellyel, telephellyel nem rendelkezı vállalkozó a) piaci és vásározó kiskereskedelmet folytat, b) építıipari valamint a nyomvonalas létesítményen végzett kivitelezési és fenntartási munkát, továbbá ezekkel kapcsolatban szerelési, szervezési, lebonyolító, szaktanácsadó, felügyeleti tevékenységet végez, illetıleg természeti erıforrást tár fel vagy kutat, feltéve hogy a folyamatosan vagy megszakításokkal végzett tevékenység idıtartama adóéven belül legalább 1 hónap, de 3 hónapot nem halad meg. Ha a tevékenység idıtartama a 3 hónapot meghaladja, akkor a tevékenység végzésének helye telephelynek minısül. / 4 / Az adókötelezettség az iparőzési tevékenység megkezdésének napjával keletkezik és a tevékenység megszőnésének napjával szőnik meg. / 5 / Az /1/ bekezdés szerinti adókötelezettséget hónapra kell kiszámítani, a tevékenység kezdı és befejezı hónapja egész hónapnak számít. Az adó alanya 20. Az adókötelezettség alanya a vállalkozó, aki a 19. /1/ bekezdésében foglalt tevékenységet végzi, függetlenül egyéb helyi adó kötelezettségétıl, valamint attól, hogy a vállalkozás székhelye, központja, központi telephelye nem az önkormányzat illetékességi területén található. Az adó alapja és mértéke 21. / 1 / Állandó jelleggel végzett iparőzési tevékenység esetén az adó alapja az értékesített termék, illetıleg a végzett szolgáltatás nettó árbevétele, csökkentve az eladott áruk beszerzési értékével és az alvállalkozói teljesítés értékével, valamint a) évben az anyagköltség 33 %-val, b) évben az anyagköltség 66 %-val, c) évben az anyagköltséggel. 10 / 2 / Ha a vállalkozó több önkormányzat illetékességi területén végez állandó jellegő iparőzési tevékenységet, akkor az adó alapját - a tevékenység sajátosságaira leginkább jellemzıen - a vállalkozónak kell az adótv. mellékletében meghatározottak szerint megosztania. / 3 / Ideiglenes jelleggel végzett iparőzési tevékenység esetében az adót a tevékenység végzésének naptári napjai alapján kell megállapítani. Minden megkezdett nap egy napnak számít / 1 / Állandó jelleggel végzett iparőzési tevékenység esetén az adó évi mértéke a 21. alapján számolt adóalap 2 %-a Módosította a 14/1997. (12.20.) Ör. számú rendelet 1. -a. Hatályos január 1-tıl. 10 Módosította a 11/1999. (11.30.) Ör. számú rendelet. Hatályos január 1. napjától. 11 Módosította a 14/1997. (12.20.) Ör. számú rendelet 2. -a. Hatályos január 1-tıl. 12 Módosította a 12/2000. (12.19.) Ör. számú rendelet. Hatályos január 1. napjától. 6

7 / 2 / Ideiglenes jelleggel végzett iparőzési tevékenység esetén az adóátalány naptári naponként 1.000,- Ft. / 3 / A székhely illetıleg a telephely szerinti önkormányzathoz adóévre fizetendı adóból, legfeljebb azonban annak összegéig terjedıen - a /4/ bekezdésben meghatározott módon - levonható az ideiglenes jellegő tevékenység után az adóévben megfizetett adó. / 4 / Az ideiglenes tevékenység után megfizetett adó a székhely, illetve telephely(ek szerinti önkormányzatokhoz fizetendı adóból a vállalkozás szintjén képzıdı teljes törvényi adóalap és az egyes (székhely illetve telephely(ek) szerinti) önkormányzatokhoz kimutatott törvényi adóalapok arányában vonható le. 13 Az adómentesség és adókedvezmény 23. / 1 / Mentes az adó megfizetése alól : / 2 / 14 a) a költségvetési szerv, b) az egyház. / 3 / Mentes az adó megfizetése alól december 31-ig a) minden olyan iparőzési tevékenység - az italárusítás kivételével - melynek éves nettó árbevétele nem haladja meg a ,- Ft összeget. b) a cipıipari termékek javítása. 24. A kezdı egyéni vállalkozót december 31-ig - az italárusítás kivételével - a kezdés évében, valamint az azt követı évben 100 %-os adókedvezmény illeti meg. Ez a kedvezmény csak egy alkalommal vehetı igénybe. 25. Az adómentességre, illetve adókedvezményre való jogosultságról az adóalany írásban köteles nyilatkozni az önkormányzati adóhatóságnak és azt hitelt érdemlı módon igazolni. V. fejezet Az adóelıleg megállapítása és az adó megfizetése 26. / 1 / A vállalkozó adókötelezettségét önadózás útján teljesíti. / 2 / A vállalkozó helyi adóját egységesen az adóévet követı május 31-ig köteles bevallani és megfizetni Módosította a 14/1997. (12.20.) Ör. számú rendelet 3. -a. Hatályos január 1-tıl. 14 Módosította a 19/1995. (12.14.) Ör. számú rendelet 1. -a. Hatályos január 1-tıl. 15 Módosította a 19/1995. (12.14.) Ör. számú rendelet 4. -a. Hatályos január 1-tıl. 7

8 / 3 / Az adózónak az adó kötelezettségét érintı változásról az adóévet követı 15 napon belül tájékoztatni kell az önkormányzati adóhatóságot / 1 / A vállalkozó a kommunális és az iparőzési adóra adóelıleget köteles fizetni. / 2 / Az adóelıleg összege a) az adóévet megelızı teljes évben változatlan szervezeti formában mőködı vállalkozónál - ideértve az idényjellegő tevékenységet is - a megelızı év adójának megfelelı összeg. b) az adóévet megelızı év egy részében mőködı vállalkozónál a megelızı év adójának a mőködés naptári napjai alapján egész évre számított összege. c) tevékenységét az adóév közben kezdı vállalkozónál az adóévre bejelentett várható adó összege. / 3 / Ha a jogszabályi változás miatt az adó alapja vagy mértéke az adóévre módosul az elıleg összegét ennek figyelembevételével kell megállapítani. / 4 / A vállalkozónak az adóköteles tevékenysége megkezdésétıl számított, illetıleg az önkormányzat adót bevezetı rendeletének hatálybalépését követı 15 napon belül az adóévre várható adójáról bejelentést kell tennie az adóhatósághoz. / 5 / Az adóhatóság a fizetendı adóelıleg mértékét az éves adóbevallás illetve a várható adó bejelentése alapján fizetési meghagyásban közli. / 6 / Ha a vállalkozó kommunális adófizetési kötelezettsége nem áll fenn egész évben, az adó /adóelıleg/ megállapításához az egy fıre meghatározott évi adómérték egy hónapra esı hányadát szorozni kell a korrigált átlagos statisztikai állományi létszámmal és az adókötelezettség hónapjainak számával. Ennek során minden megkezdett hónap egész hónapnak számít. / 7 / Az adóévben az adóévre vonatkozó fizetési meghagyás jogerıre emelkedéséig a /2/ bekezdés a)-b) pontjában említett vállalkozó az adóelılegét az elızı fizetési meghagyás alapján fizeti. 28. / 1 / Az adót, adóelıleget két egyenlı részletben : a) az elsı részletet az adóév március 15. napjáig, b) a második részletet az adóév szeptember 15. napjáig kell megfizetni. / 2 / Az adót, adóelıleget a kerekítés általános szabályai alapján 100,- Ft-ra kerekítve kell megfizetni. / 3 / Az adót, adóelıleget Mátranovák községi Önkormányzat számú egyenes adó beszedési számla javára kell átutalási megbízással vagy postai utalvánnyal teljesíteni. 17 / 4 / Az adótartozás késedelmes megfizetése esetén az esedékesség napjától késedelmi pótlékot kell fizetni. 16 Módosította teljes egészében a 12/1993. (12.30.) Ör. számú rendelet 4. szakasza. 17 Módosította a 19/1995. (12.14.) Ör. számú rendelet 5. -a. Hatályos január 1-tıl. 8

9 VI. fejezet Értelmezı rendelkezések 29. / 1 / E rendelet alkalmazásában : Önkormányzat illetékességi területe : Mátranovák községi Önkormányzat közigazgatási határa által behatárolt - bel- és külterületet is magában foglaló - térség, melyre az önkormányzati hatáskör kiterjed. / 2 / Külföldi : az a természetes személy, akinek állandó lakóhelye külföldön van és nem tartózkodik Magyarországon 183 napnál hosszabb idıtartamban ; továbbá az a jogi személy, gazdálkodó szervezet vagy más személyi egyesülés, amelynek székhelye (központja) külföldön van, ide nem értve a Magyarországon mőködı telepeit, fiókjait, képviseleteit. / 3 / Vagyoni értékő jog : a kezelıi jog, a tartós földhasználat, a haszonélvezet, a használat joga - ideértve a külföldiek ingatlanhasználati jogát is - a földhasználat és a lakásbérletet. / 4 / Külterület : a település közigazgatási határának belterületén kívül esı földrészlete, ideértve a zártkertet is. / 5 / Épület : olyan szerkezetileg önálló, földdel, szilárd összeköttetésben lévı építmény, amely a környezı külsı tértıl épületszerkezetekkel részben vagy egészben elválasztott teret alkot és ezzel állandó vagy idıszakos tartózkodás, illetıleg használat feltételeit biztosítja. / 6 / Építmény : minden lakás és nem lakás céljára szolgáló épület. Nem minısül építménynek a 3 évesnél rövidebb idıtartamra létesített (ideiglenes) építmény. / 7 / Lakás és szükséglakás : amely a lakások elosztásáról, a lakásbérletrıl szóló 1/1971. (II.8.) Korm. számú rendelet végrehajtására megjelent 1/1971. (II.8.) ÉVM. számú rendelet 1., 2. /4/ bek illetve a 8. -a alapján ilyennek minısül a rendeltetésszerő használathoz szükséges - helyben szokásos vagy elıírt telek nagyságot meg nem haladó - földrészlettel együtt. / 8 / Építmény megszőnése : ha az épületet lebontják vagy megsemmisül, illetıleg ha az illetékes építésügyi hatóság a használatbavételi engedélyt visszavonta. / 9 / Ingatlan : a föld és a földdel alkotórészi kapcsolatban álló minden dolog. /10 / Belterületi földrészlet : minden olyan épülettel be nem épített föld, amely a településen az ingatlan-nyilvántartás szerint belterületnek minısül. /11 / Kommunális beruházás : a közmő (a településekre vagy azok jelentıs részére kiterjedı elosztó és vezetékrendszerek és az ezekkel kapcsolatos létesítmények, amelyek a fogyasztók vízellátási - ideértve a belvíz-, a csapadék- és szennyvízelvezetési, tisztítási-, 9

10 villamos energia, hı-, gázenergia és távbeszélési igényeit elégíti ki) valamint az út és járdaépítés. /12 / Átlagos statisztikai állományi létszám : a KSH mindenkor hatályos Egységes Munkaügyi Statisztikai Utasításokban foglaltak szerint számított létszám, azaz a folyamatosan vezetett létszám nyilvántartás alapján havonként képzett átlagos statisztikai állományi létszám éves szinten számított átlaga. /13 / Állandó lakos : aki a településen állandóra vagy ideiglenesre bejelentett - az illetékes hatóság által nyilvántartásba vett - lakással rendelkezik. /14/ Nettó árbevétel : a számviteli törvényben meghatározott értékesítés nettó árbevétele, továbbá a kapott kamatok és kamatjellegő bevételek együttes összege, csökkentve a kamatozó értékpapírok eladási árában érvényesített kamat bevételként elszámolt összegével az adótv pont b)-i) pontokban foglalt eltérésekkel. 18 /15 / Bolti kiskereskedelem : a 6/1990. (IV.5.) KEM. számú rendelet 1. számú mellékletében kiskereskedelem címszó alatt felsorolt tevékenységi körök. /16 / Piaci és egyéb kicsinybeni értékesítés : áruk - kiskereskedelmi hálózaton kívüli piacokon, vásárokon illetıleg általában közvetlenül lakosságnak történı - kicsinybeni értékesítése. /17 / Italárusítás : minden alkohol tartalmú élvezeti cikként forgalomba hozott ital (palackozott és kimért), ide nem értve a gyógynövények gyógyászati rendeltetéső szeszes kivonatait, valamint az azok felhasználásával készült készítményeket és az alacsony alkohol tartalmú palackozott üdítıitalokat. /18 / Vállalkozó : a magánszemély, ha belföldön saját nevében és kockázatára, haszonszerzés céljából üzletszerő gazdasági tevékenységet végez és vállalkozói igazolvánnyal rendelkezik, továbbá az a magánszemély, akinek a tevékenységét az Atv. vagy más adótörvény vállalkozási tevékenységnek minısít, valamint a jogi személy, egyéb szervezet, amely üzletszerő gazdasági tevékenységet folytat. /19 / Mátranovák községben a beépítetlen belterületi földrészlet helyben szokásos mértéke 2000 m2. / 20 / tulajdonos: az ingatlan tulajdonosa az a személy vagy szervezet, aki/amely az ingatlannyilvántartásban tulajdonosként szerepel. Amennyiben az ingatlan-nyilvántartási bejegyzésre alkalmas szerzıdést a földhivatalhoz benyújtották, a szerzı felet kell tulajdonosnak tekinteni. 19 / 21 / telephely : a) az adóalany olyan állandó üzleti létesítménye - függetlenül a használat jogcímétıl -, ahol részben vagy egészében iparőzési tevékenységet folytat, azzal, hogy a telephely kifejezés magában foglalja különösen a gyárat, üzemet, a mőhelyt, a raktárt, a bányát, a kıolaj- vagy földgázkutat, az irodát, a fiókot, a képviseletet, a termıföldet, a hasznosított (bérbe vagy lízingbe adott) ingatlant, b) hang, kép, adat vagy egyéb információ (ideértve a rádió- és televízió programokat is) vezetéken, kábelen, rádión, optikai úton vagy elektromágneses rendszer útján történı továbbítását szolgáló berendezés, amennyiben annak üzemeltetése rendszeres személyes jelenlétet kíván. / 22 / közszolgáltató szervezet : a Magyar Posta Rt., a Magyar Rádió Rt., Magyar Televízió Rt., a Duna Televízió Rt., a Magyar Távirati Iroda Rt, továbbá a helyi és helyközi menetrend szerinti tömegközlekedést lebonyolító szervezetek, a közüzemi ellátást alapellátásként végzı szervezetek közül a villamos- és gázenergia, távfőtés-, melegvíz-, ivóvíz-, csatornaszolgáltatást (továbbiakban : szolgáltatást ) nyújtók, ideértve a vízkömő-társulatot is. Alapellátásként az a szervezet végez közüzemi ellátást, amelynek nettó árbevétele 18 Módosította a 14/1997. (12.20.) Ör. számú rendelet 4. -a. Hatályos január 1-tıl. 19 A bekezdéseket a 14/1997. (12.20.) Ör. számú rendelet 5. -a iktatta be, hatályos január 1-tıl. 10

11 legalább 75 %-ban közvetlenül a fogyasztók számára történı szolgáltatás nyújtásából származik. / 23 / Eladott áruk beszerzési értéke : a kettıs könyvvitelt vezetı vállalkozások esetében a számvitelrıl szóló törvény szerinti eladott áruk beszerzési értéke. Az egyszeres könyvvitelt valamint - személyi jövedelemadóról szóló törvény hatálya alá tartozó - pénzforgalmi nyilvántartást vezetı vállalkozók esetében a tárgyévi árukészlet-beszerzésre fordított kiadás, csökkentve a leltár szerinti záró anyagkészlet értékével, növelve a leltár szerinti nyitó anyagkészlet értékével. / 24 / anyagkészlet, árukészlet : a számvitelrıl szóló törvény szerint anyagkészletnek, kereskedelmi árukészletnek minısülı, vásárolt készlet. / 25 / alvállalkozói teljesítések értéke : az adóalany által továbbszámlázott, olyan alvállalkozói teljesítés értéke, amelynek végzése során az adóalany mind megrendelıjével, mind alvállalkozójával a Polgári Törvénykönyv szerinti vállalkozási szerzıdéses kapcsolatban áll, valamint a továbbszámlázott közvetített szolgáltatások értéke, feltéve, hogy az eladott áruk beszerzési értékeként vagy anyagköltségként nem vette figyelembe. / 26 / közvetített szolgáltatások : az adóalany által igénybe vett szolgáltatás harmadik személynek részben vagy egészében - változatlan formában - történı átadása. / 27 / székhely : belföldi szervezet esetében az alapszabályában (alapító okiratában), cégbejegyzésében (bírósági nyilvántartásban), az egyéni vállalkozó esetében a vállalkozói igazolványban ekként feltüntetett hely, ilyen hely hiányában vagy ha több ilyen hely van, akkor a központi ügyvezetés helye, a magánszemélyek esetében az állandó lakóhely. A külföldi székhelyő vállalkozás magyarországi fióktelepe vonatkozásában a székhely alatt a cégbejegyzésben a fióktelep helyeként megjelölt helyet kell érteni. 30. A rendelet szövegében - a gazdasági tevékenység kifejezés a vállalkozói tevékenység ; - az átlagos statisztikai állományi létszám pedig a korrigált átlagos statisztikai létszám kifejezésre módosul /A. 31. Ez a rendelet április 1. napjával lép hatályba. 23 Laczkó Ilona sk. jegyzı Csikó István Béla sk. polgármester A rendelet kihirdetve! február 24. Laczkó Ilona jegyzı sk. 20 Módosította a 12/1993. (12.30.) Ör. számú rendelet 5. szakasza. 21 Módosította a 2/1995. (02.16.) Ör., mely február 16. napján lépett hatályba. 22 Hatályon kívül helyezte a 4/1995. (03.09.) Ör. számú rendelet. 23 A módosított rendelet január 1. napján lépett hatályba. 11

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS K Ö Z G Y Ő L É S E

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS K Ö Z G Y Ő L É S E ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS K Ö Z G Y Ő L É S E 49/2007. (XI.26.) KGY. r e n d e l e t e a helyi adókról Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16.. (1) bekezdésében,

Részletesebben

Balatonendréd község Önkormányzata Képviselő-testületének

Balatonendréd község Önkormányzata Képviselő-testületének Balatonendréd község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2002. (XII.9.) önkormányzati rendelete 1 A helyi adókról és az alkalmazandó méltányossági eljárásról.. 1 Módosította a 10/2003. (XII.12.) önkormányzati

Részletesebben

Magánszemélyek kommunális adója

Magánszemélyek kommunális adója 5/2000. (XI.20.) sz. Önkormányzati rendelet a helyi adókról (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) A Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a központi állami költségvetéstől független

Részletesebben

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2007. (XII. 28.) önkormányzati rendelete. a helyi adókról * (Egységes szerkezetben)

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2007. (XII. 28.) önkormányzati rendelete. a helyi adókról * (Egységes szerkezetben) Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2007. (XII. 28.) önkormányzati rendelete a helyi adókról * (Egységes szerkezetben) I. Általános rendelkezések 1. Paks Város Önkormányzata a helyi adókról

Részletesebben

Esztergom Város Önkormányzata Képviselı-testületének 54/2010. (XII. 22.) önkormányzati rendelete a helyi adókról. Az építményadó alanya

Esztergom Város Önkormányzata Képviselı-testületének 54/2010. (XII. 22.) önkormányzati rendelete a helyi adókról. Az építményadó alanya Esztergom Város Önkormányzata Képviselı-testületének 54/2010. (XII. 22.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Esztergom Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az Alkotmány 44/A. (2) bekezdésében

Részletesebben

Magyarkeszi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999./XII.14./ sz. rendelete a helyi iparűzési adóról. A rendelet hatálya.

Magyarkeszi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999./XII.14./ sz. rendelete a helyi iparűzési adóról. A rendelet hatálya. Magyarkeszi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999./XII.14./ sz. rendelete a helyi iparűzési adóról Magyarkeszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat pénzeszközeinek hatékonyabb

Részletesebben

BALATONBOGLÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 32/2003.(XII.29.) számú r e n d e l e t e a helyi adókról

BALATONBOGLÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 32/2003.(XII.29.) számú r e n d e l e t e a helyi adókról BALATONBOGLÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 32/2003.(XII.29.) számú r e n d e l e t e a helyi adókról A módosításokkal egységes szerkezetben. Utolsó átvezetett módosítás 21/2013. (XII. 02.)

Részletesebben

1.. Az adó bevezetése. Márkó Község Önkormányzata illetékességi területén bevezeti a helyi iparűzési adót. 2.. Adókötelezettség, az adó alanya

1.. Az adó bevezetése. Márkó Község Önkormányzata illetékességi területén bevezeti a helyi iparűzési adót. 2.. Adókötelezettség, az adó alanya Márkó Község Önkormányzatának 9/2007. (XII.11.) számú rendeletével módosított 15/1999. (XII.7.) Ök. sz. rendelete a Helyi iparűzési adóról (Egységes szerkezetben) Márkó Község Önkormányzatának képviselőtestülete

Részletesebben

A helyi adókról. (A Fővárosi Közgyűlés helyi iparűzési és idegenforgalmi adóról szóló önkormányzati rendeleteivel egységes szerkezetben)

A helyi adókról. (A Fővárosi Közgyűlés helyi iparűzési és idegenforgalmi adóról szóló önkormányzati rendeleteivel egységes szerkezetben) A helyi adókról (A Fővárosi Közgyűlés helyi iparűzési és idegenforgalmi adóról szóló önkormányzati rendeleteivel egységes szerkezetben) A Fővárosi Közlöny Szerkesztőségének különkiadványa 2 FŐVÁROSI KÖZLÖNY

Részletesebben

I.fejezet. Általános rendelkezések

I.fejezet. Általános rendelkezések ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK az iparűzési adó bevezetéséről szóló többször módosított 7/17.(05.10) rendelete egységes szerkezetben 1 Az Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról

Részletesebben

1990. évi C. törvény. a helyi adókról 1 ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet. Az adómegállapítás joga és az adókötelezettség

1990. évi C. törvény. a helyi adókról 1 ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet. Az adómegállapítás joga és az adókötelezettség 1990. évi C. törvény a helyi adókról 1 Hazánkban a demokratikus választással létrejöttek az önszervező helyi hatalomgyakorlás szervezeti kereteit megteremtő önkormányzatok. A települési önkormányzatok

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén benyújtandó 2012. évi iparűzési adó bevallásához Székhelynek

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén benyújtandó 2012. évi iparűzési adó bevallásához  Székhelynek 1 KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén benyújtandó 2012. évi iparűzési adó bevallásához Az éves bevallást az adóévet követő év május 31-ig kell benyújtani és az

Részletesebben

Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének többször módosított Helyi adókról szóló 34/2005.(XII.14.) számú rendelete egységes szerkezetben

Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének többször módosított Helyi adókról szóló 34/2005.(XII.14.) számú rendelete egységes szerkezetben Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének többször módosított Helyi adókról szóló 34/2005.(XII.14.) számú rendelete egységes szerkezetben Nagytarcsa Község Önkormányzat a költségvetésben meghatározott

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2014. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2014. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2014. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ AZ IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS BENYÚJTÁSÁRA KÖTELEZETTEK KÖRE Ezt a bevallási nyomtatványt azoknak

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2013. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2013. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2013. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ AZ IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS BENYÚJTÁSÁRA KÖTELEZETTEK KÖRE Ezt a bevallási nyomtatványt azoknak

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2014

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2014 KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2014. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ AZ IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS BENYÚJTÁSÁRA KÖTELEZETTEK KÖRE Ezt a bevallási nyomtatványt azoknak

Részletesebben

Tárgy.. Helyi iparűzési adó rendelet módosítása Mell.:1db rendeletmódosítási javaslat

Tárgy.. Helyi iparűzési adó rendelet módosítása Mell.:1db rendeletmódosítási javaslat Szentes Város Polgármestere Szentes, Kossuth tér 6. A-21728/2010 Témafelelős: Tonnesné Kiss Ildikó Tárgy.. Helyi iparűzési adó rendelet módosítása Mell.:1db rendeletmódosítási javaslat Szentes Város Önkormányzat

Részletesebben

II. Bevallott időszak év hó naptól év hó napig

II. Bevallott időszak év hó naptól év hó napig BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap 20. adóévben a/az önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségről (Benyújtandó

Részletesebben

II. Bevallott időszak év hó naptól év hó napig

II. Bevallott időszak év hó naptól év hó napig BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap 2011. adóévben a/az önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségről (Benyújtandó

Részletesebben

A D Ó I G A Z G A T Á S

A D Ó I G A Z G A T Á S Enying Város Jegyzője Önkormányzati Adóhatóság 8130 Enying, Kossuth L.u. 26. Tel./Fax: 22/372-002 Tel.: 22/372-661 1. JOGSZABÁLYOK 2. HATÁSKÖRI JEGYZÉK Képviselő-testület Önkormányzati adóhatóság ELEKTRONIKUS

Részletesebben

KISKÖREI ÖNKORMÁNYZAT 12/1991./XI.12./ rendelete az idegenforgalmi adóról (Módosítással egységes szöveg)

KISKÖREI ÖNKORMÁNYZAT 12/1991./XI.12./ rendelete az idegenforgalmi adóról (Módosítással egységes szöveg) KISKÖREI ÖNKORMÁNYZAT 12/1991./XI.12./ rendelete az idegenforgalmi adóról (Módosítással egységes szöveg) A helyi önkormányzatról szóló 1990. évi LXV. sz. törvénnyel összefüggésben elengedhetetlenül fontossá

Részletesebben

Zalaapáti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 17/2003./XII. 22./ számú.

Zalaapáti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 17/2003./XII. 22./ számú. Zalaapáti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 17/2003./XII. 22./ számú r e n d e l e t e A HELYI ADÓK BEVEZETÉSÉRŐL HATÁLYOS: 2004. JANUÁR 1-ÉTŐL. 2

Részletesebben

Ügyleírás HELYI IPARŰZÉSI ADÓ

Ügyleírás HELYI IPARŰZÉSI ADÓ Ügyleírás HELYI IPARŰZÉSI ADÓ A helyi iparűzési adó célja, az önkormányzat illetékességi területén folytatott gazdasági tevékenység megadóztathatóságának biztosítása. Helyi iparűzési adó fizetésére kötelezhető

Részletesebben

135. PÁPA VÁROS JEGYZİJE 8500 PÁPA, Fİ U. 12. Tel: (89) 515-000 Fax: (89) 313-989 E-mail: jegyzo@papa.hu

135. PÁPA VÁROS JEGYZİJE 8500 PÁPA, Fİ U. 12. Tel: (89) 515-000 Fax: (89) 313-989 E-mail: jegyzo@papa.hu PÁPA VÁROS JEGYZİJE 8500 PÁPA, Fİ U. 12. Tel: (89) 515-000 Fax: (89) 313-989 E-mail: jegyzo@papa.hu 135. E l ı t e r j e s z t é s a Képviselıtestület 2008. decemberi ülésére Tárgy: Pápa Város Önkormányzata

Részletesebben

6 Mezőgazdasági őstermelő magánszemély adózásának Alapvető szabályai 2013

6 Mezőgazdasági őstermelő magánszemély adózásának Alapvető szabályai 2013 6 Mezőgazdasági őstermelő magánszemély adózásának Alapvető szabályai 2013 1. Ki minősül mezőgazdasági őstermelőnek? A személyi jövedelemadóról szóló törvény 1 rendelkezése szerint mezőgazdasági őstermelő

Részletesebben

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 18/2004. (V.5.) Ök. számú R E N D E L E T E

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 18/2004. (V.5.) Ök. számú R E N D E L E T E MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 18/2004. (V.5.) Ök. számú R E N D E L E T E a magánszemélyek kommunális adójáról (egységes szerkezetben a 26/2010.(XII.30.) rendelettel) 1. AZ ADÓ BEVEZETÉSE 1. A helyi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Tárgy: helyi adók. Tisztelt Képviselő-testület!

ELŐTERJESZTÉS. Tárgy: helyi adók. Tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS Tárgy: helyi adók Tisztelt Képviselő-testület! A Veszprém Megyei Kormányhivatal az illetékességi területén lévő települési önkormányzatok hatályos adórendeleteit felülvizsgálta, melynek során

Részletesebben

(Egységes szerkezetben)

(Egységes szerkezetben) Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 45/2006. (XII.13.) Kgy. rendelete az önkormányzat tulajdonában álló önkormányzati lakások bérletérıl, a lakbérek mértékérıl és a lakbértámogatásról (Egységes szerkezetben)

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Építményadó bevalláshoz

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Építményadó bevalláshoz KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Építményadó bevalláshoz Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának illetékességi területén lévő építmények után az építményadóval kapcsolatos adókötelezettséget a helyi adókról szóló 1990.

Részletesebben

az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény és a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény alapján... önkormányzat adóhatóságához

az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény és a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény alapján... önkormányzat adóhatóságához BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény és a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény alapján... önkormányzat adóhatóságához I. Bejelentés jellege 1. Idegenforgalmi

Részletesebben