Iromány száma : T/12732/ 4 3 Benyújtás dátuma : november 24. O\iY

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Iromány száma : T/12732/ 4 3 Benyújtás dátuma : november 24. O\iY"

Átírás

1 Iromány száma : T/12732/ 4 3 Benyújtás dátuma : november 24. Az Országgy ű lés Törvényalkotási bizottsága O\iY LESS r:ivataf. A Címzett : Kövér László, az Országgy űlés elnöke Érkezett. 2e'!% NOV 2 4. Benyújtó : Dr. Gulyás Gergely, elnö k Törvényjavaslat címe : egyes foglalkoztatási tárgyú törvények módosításáró l Önálló iromány száma: T/ Összegző módosító javasla t A Törvényalkotási bizottság az egyes házszabályi rendelkezésekr ől szóló 10/2014. (II. 24. ) OGY határozat 46. (5) bekezdése alapján az egyes foglalkoztatási tárgyú törvények módosításáról szóló T/ számú törvényjavaslathoz az alábbi összegz ő módosít ó javaslatot terjeszti el ő. I. Rész Módosítópont sorszáma : 1. A törvényjavaslat érintett rendelkezése : 2. - Flt. 39. (5) bekezdés 2. Az Flt. 39. (5) és (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek : (5) A (6) bekezdés kivételével a Nemzeti Foglalkoztatási Alap külön el őirányzataibó l finanszírozott támogatások igénybevételének hirdetésével, közzétételével kapcsolato s kiadások, szakértői díjak, valamint a pénzeszközök visszakövetelésével, behajtásáva l kapcsolatban felmerül ő díjak és költségek az adott el őirányzatból elszámolhatók.[ ] (6) A (12) bekezdés d) pontjában meghatározott el őirányzatból elszámolhatóak a támogatások nyújtásával, ellen őrzésével kapcsolatos kiadások, szakért ői díjak, valamint a pénzeszközö k visszakövetelésével, behajtásával kapcsolatban felmerül ő díjak és költségek, a közfoglalkoztatási kiállítások rendezésével kapcsolatos kiadások, a közfoglalkoztatássa l összefüggő kutatások költségei, továbbá a támogatásokkal kapcsolatos nyilvántartás m űködtetéséhez szükséges informatikai fejlesztések költségei."

2 2 Módosítópont sorszáma : 2. A törvényjavaslat érintett rendelkezése : Az Flt a a következő (3)[-(7)] bekezdéssel egészül ki : 1(4) A 16. -ban meghatározott támogatás kizárólag a 651/2014/EU bizottsági rendelet I - II. fejezetében és cikkében foglaltakkal összhangban nyújtható. Az igényelhet ő támogatás összegének meghatározásakor figyelembe kell venni a 651/2014/EU bizottság i rendelet 8. cikk (6) bekezdésében foglalt rendelkezéseket. (5) A 18. -ban meghatározott munkahelyteremtés támogatása a 651/2014/EU bizottság i rendelet előírásaival összhangban nyújtható. (6) A 14. (1) bekezdés g) pontjában meghatározott személy képzésének támogatása, a 18. -ban meghatározott munkahelymegőrzés támogatása, a 19/B. meghatározott munkaer őpiaci program keretében nyújtandó bérköltség támogatás, valamint a nem a z állami foglalkoztatási szerv által indított, 19/B. -ban meghatározott munkaer őpiac i program támogatása az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikke szerinti csekély összegű (de minimis) támogatásoknak min ősülnek. Csekély összeg ű támogatást kizárólag az 1407/2013/EU bizottsági rendelet el őírásaival összhangban lehet nyújtani. Nem kel l alkalmazni az 1407/2013/EU bizottsági rendeletben foglaltakat, ha a támogatást kér ő költségvetési szerv, egyesület, alapítvány, közalapítvány, köztestület, nemzetiség i önkormányzat vagy nonprofit gazdasági társaság, amennyiben az általa végzett, támogatott tevékenység nem min ősül gazdasági tevékenységnek. (7) A 18. -ban meghatározott munkahelymegőrzés támogatása, 19/B. meghatározott munkaerőpiaci program keretében nyújtandó bérköltség támogatás, valamint a nem az állami foglalkoztatási szerv által indított, 19/B. -ban meghatározott munkaer őpiaci program támogatása a 1408/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikke szerinti, mezőgazdasági termel őágazatban nyújtott csekély összeg ű támogatásként is nyújthatók. Mezőgazdasági termel őágazatban csekély összegű támogatást kizárólag az 1408/2013/EU bizottsági rendelet előírásaival összhangban lehet nyújtani. Nem kell alkalmazni az 1408/2013/E U bizottsági rendeletben foglaltakat, ha a támogatást kérő költségvetési szerv, egyesület, alapítvány, közalapítvány, köztestület, nemzetiségi önkormányzat vagy nonprofi t gazdasági társaság, ha az általa végzett, támogatott tevékenység nem min ősül gazdasági tevékenységnek. ] Módosítópont sorszáma: 3. A törvényjavaslat érintett rendelkezése : 5. b) pont Az Flt. 5.

3 3 a) 39/A. (12) bekezdésében a 18. (1) bekezdésében szövegrész helyébe a 6/B. -ában szöveg, b) 40. (2) bekezdés a) pontjában [a]az és kutatások szövegrész helyébe a, kutatások és a foglalkoztatási, munkaügyi szakkiadvány kiadásának szöveg, c) 58. (5) bekezdés k) pontjának nyitó szövegrészében a' munkanélküli járadékra" szövegrés z helyébe az álláskeresési járadékra szöve g lép. Módosítópont sorszáma : 4. A törvényjavaslat érintett rendelkezése : 6. a) pont 6. Hatályát veszti az Flt. a) 39. (3) bekezdés c) pontjában az az alap- és középfokú oktatási intézményben, b) 58. (5) bekezdés k) pont 1. alpontjában az, illetőleg gyermekgondozási segélyben, gyermekgondozást segít ő ellátásban szövegrész. Módosítópont sorszáma : 5. A törvényjavaslat érintett rendelkezése : Az Mvt. a) 9. (4) bekezdésében [az]a munkatevékenységre szövegrész helyébe [az]a munkatevékenységre, illetve a rendkívüli munkavégzési körülmények esetére" 1 b) pontjában a szövetkezeti tagság esetén a munkaviszony jelleg ű jogviszonyban, szövegrész helyébe a szövetkezeti tagság esetén a munkaviszony jelleg ű jogviszonyban, szociális szövetkezetben tagsági jogviszonyon alapuló közvetlen közrem űködés keretében ; iskolaszövetkezetben küls ő szolgáltatásra vonatkozó tagsági megállapodás alapján történő személyes közreműködés keretében, szöveg lép. Módosítópont sorszáma : 6. A törvényjavaslat érintett rendelkezése : Módosítás jellege : kiegészítés 17. új (2)-(3) bekezdé s 17. (2) A Bgtv. 1. (2) bekezdése a következ ő i)-1) pontokkal egészül ki :

4 4 (E törvény alkalmazásában) i) díj : az iskolaszövetkezetet terhel ő azon díj, illetve egyéb bérjelleg ű juttatás, amely a z iskolaszövetkezeti tagot a küls ő szolgáltatásra vonatkozó tagsági megállapodás alapjá n személyes közreműködésének időtartamára tekintettel megilleti vagy megillette ; j) kölcsönzési díj : az az ellenérték, amelynek fejében a kölcsönbeadó a vele kölcsönzés céljábó l munkaviszonyban álló munkavállalót munkavégzésre a kölcsönvev őnek ideiglenesen átengedi vagy átengedte ; k) szolgáltatási díj : az az ellenérték, amelynek fejében az iskolaszövetkezet a szolgáltatását igénybe vev ő részére a küls ő szolgáltatásra vonatkozó tagsági megállapodás alapjá n személyesen közreműködő tag által történ ő teljesítés útján szolgáltatást nyújt vagy nyújtott ; 1) személyesen közrem űköd ő iskolaszövetkezeti tag: az iskolaszövetkezetnek a küls ő szolgáltatásra vonatkozó tagsági megállapodás alapján személyesen közreműködő tagja. (3) A Bgtv. 1. -a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki : (2a) A (2) bekezdés d) pontjában, valamint i)-k) pontjaiban foglaltak alkalmazás a szempontjából csak el nem évült követelés vehető figyelembe. Módosítópont sorszáma : 7. A törvényjavaslat érintett rendelkezése : Bgtv. 2/A. (3) bekezdé s 18. A Bgtv. 2/A. -a a következő (3)-(5) bekezdéssel egészül ki : (3) A támogatást forintban kell megállapítani és kifizetni, tekintet nélkül arra, hogy a munkabér forintban vagy más pénznemben került megállapításra. A forinttól eltérő pénznemben megállapított bértartozás esetében[,] a támogatás igényléséhez[,] az átváltá s irányadó árfolyamának a Magyar Nemzeti Bank által közzétett az elmaradt bérfizetés napján érvényes középárfolyamát kell tekinteni. A Magyar Nemzeti Bank által nem jegyzett pénznemben megállapított bértartozás esetében az összeget el őször az Európai Központi Bank által közzétett középárfolyamon kell euróra átváltani. Eltérő esedékesség ű bértartozásokat magába foglaló bértartozás esetében az átváltást az adott bérre irányadó bérfizetési nap adata i szerint kell átváltani és a kérelmezett támogatási összeget ezen összegek figyelembevételéve l kell meghatározni. (4) A bértartozás forintra történő átváltása esetén az átváltásról kimutatást kell készíteni, amel y munkavállalónként tartalmazza az átváltott bér összegét és pénznemét, az adott bérre irányad ó bérfizetési napot, az átváltás során alkalmazott árfolyamot, valamint a bér forintba n meghatározott összegét. A kimutatást a kérelemhez csatolni kell. (5) Külföldi gazdálkodó szervezet felszámolása esetén a támogatás megállapításának feltétel e a támogatással érintett munkavállalók magyar nyelvű munkaszerződésének vagy nem magyar nyelvű munkaszerz ődés esetén, a munkaszerződés hiteles fordításának benyújtása. Az állam i foglalkoztatási szerv a tényállás megalapozottságához további dokumentumokat, illetve azo k magyar nyelvű fordítását is kérheti.

5 5 Módosítópont sorszáma : 8. A törvényjavaslat érintett rendelkezése : Bgtv. 5. (2a) bekezdés 21. A Bgtv. 5. -a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki : (2a) A (2) bekezdéstől eltérően, ha a munkavállaló a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetér ől szóló évi LXXX. törvény 56/A. (3) bekezdése alapján a biztosításával összefügg ő bejelentési, járulékfizetési é s bevallási kötelezettséget maga teljesíti, úgy az állami foglalkoztatási szerv a[z 5. ] (2) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott összeget a munkavállaló részére fizeti ki. Ebben az esetben a munkavállaló köteles a járulékfizetési és bevallási kötelezettség teljesítését a támogatás kifizetését követő 30 napon belül az állami foglalkoztatási szervnek [felé] igazolni. Módosítópont sorszáma: 9. A törvényjavaslat érintett rendelkezése : Bgtv. 7. (2) bekezdés b) pont 22. A Bgtv. 7. (2) bekezdése helyébe a következ ő rendelkezés lép : (2) Az (1) bekezdésben foglaltaktól eltér ően, függetlenül attól, hogy a támogatá s megállapítására a 2/B. (1) vagy (3) bekezdése alapján került sor, a) ha a felszámolási eljárás kezdetétől egy év eltelt, b) azon jogosultak esetében, akikre vonatkozóan az addig [igénybevett]igénybe vett összeg kimerítette az (1) bekezdésben meghatározott ötszörös mértéket, jogosultanként további, legfeljebb kett ő havi bruttó átlagkeresetnek megfelel ő támogatást igényelhet a felszámoló, ha annak e törvényben meghatározott egyéb feltételei fennállnak. Módosítópont sorszáma : 10., A törvényjavaslat érintett rendelkezése : (1) A Bgtv. 11. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :

6 6 (1) A kölcsönbeadó, illetve az iskolaszövetkezet a felszámoló általi nyilvántartásba vételr ől szóló értesítés kézhezvételétől számított [10 napon] 15 munkanapon belül kérelmet nyújthat be az állami foglalkoztatási szervhez visszatérítend ő támogatás iránt, a felszámoló álta l elismertként nyilvántartásba vett kölcsönzési díjra vagy [az iskolaszövetkeze t szolgáltatásának fogadójánál foglalkoztatott iskolaszövetkezeti tag után járó díjra ( a továbbiakban együtt :]szolgáltatási díj [)]ra vonatkozó követelésével kapcsolatban, ha a) kölcsönzési díj vagy a szolgáltatási díj az esedékesség napján nem került megfizetésre é s b) a felszámolási eljárást a kölcsönzési díj vagy a szolgáltatási díj esedékességét követ ő [egy]tizenkett ő hónapon belül elrendelték. (2) A Bgtv a a következő (la) és (lb) bekezdéssel egészül ki : (1 a) A kölcsönbeadó vagy az iskolaszövetkezet a felszámoló által kiadott teljesítésigazolá s [kézhez vételétől]kézhezvételét ől számított [10 napon] 15 munkanapon belül kérelmet nyújthat be az állami foglalkoztatási szervhez visszatérítend ő támogatás iránt, a felszámolás kezd ő időpontját követően nyújtott szolgáltatása alapján járó kölcsönzési díjra, illetve szolgáltatás i díjra vonatkozó követelésével kapcsolatban, ha a kölcsönzési díj, illetve a szolgáltatási díj a z esedékesség napján nem került megfizetésre. [A kölcsönbeadó, illetve az iskolaszövetkeze t nem terjesztheti el ő a kérelmet arra a munkavállalójára, illetve tagjára tekintettel, akinek az esetében a munkaerő-kölcsönzés a felszámolás kezdetét követ ően jött létre, vagy ha az iskolaszövetkezeti tagnak a szolgáltatást fogadójához történ ő átengedésére a felszámolá s kezdetét követően került sor. ] (lb) A felszámoló az (1) bekezdésben meghatározott nyilvántartásba vétellel, illetve az (la) bekezdés szerinti teljesítésigazolás kiadásával egyidej űleg köteles a kölcsönbeadónak, illetve az iskolaszövetkezetnek igazolást kiadni, amely kölcsönzött munkavállalónként, illetv e átengedett tagonként tartalmazza az elmaradt kölcsönzési díjat, illetve szolgáltatási díjat. A nyilvántartásba vételről szóló értesítés, valamint az (la) bekezdés szerinti teljesítésigazolá s kézhezvételének id őpontját a támogatás igénylése során a kölcsönbeadó, illetve az iskolaszövetkezet köteles igazolni. Az (la) bekezdés szerinti teljesítésigazolás, valamint az e bekezdés szerinti igazolás másolatát mellékelni kell a támogatás iránti kérelemhez. (3) A Bgtv. 11. (3)-(7)[(6)] bekezdése helyébe a [követez ő rendelkezés lép]következő rendelkezések lépnek : (3) A kölcsönbeadó és az iskolaszövetkezet a támogatási igény meghatározása során az (1) é s az(la) bekezdés szerinti kérelemben a kikölcsönzött munkavállaló részére járó munkabér, illetve személyesen közrem űködő iskolaszövetkezeti tag részére járó díj összegét egy felszámolási eljáráson belül jogosultanként legfeljebb a tárgyévet megel őző második évre vonatkozóan a Központi Statisztikai Hivatal által közzétett nemzetgazdasági havi brutt ó átlagkereset (a továbbiakban : bruttó átlagkereset) ötszörösét veheti figyelembe. Haa kölcsönbeadó és az iskolaszövetkezet a támogatást ugyanazon jogosult tekintetében eg y felszámolási eljáráson belül több részletben veszi igénybe, és a felszámolási eljárás egye s naptári éveiben a bruttó átlagkereset mértéke eltér ő a támogatás következ ő évben történő

7 7 igénybevétele esetén a jogosultság szempontjából a magasabb bruttó átlagkereset alapjá n számított támogatási mértéket kell figyelembe venni. (4) A kölcsönbeadó és az iskolaszövetkezet a támogatást saját pénzeszközeit ől elkülönítette n kezeli, és azt kizárólag a felszámolási eljárás alatt álló kölcsönvevőhöz kikölcsönzött munkavállaló részére járó munkabér, illetve a szolgáltatást igénybe vevőnél személyesen közrem űköd ő iskolaszövetkezeti tag részére járó díj megfizetésére fordíthatja vagy a kifizetet t munkabérre, illetve díjra számolhatja el. A kölcsönbeadó, illetve az iskolaszövetkezet amennyiben ezt a kötelezettségét korábban nem teljesítette a támogatás beérkezését követ ő három munkanapon belül gondoskodik a) a kölcsönzött munkavállalót, illetve személyesen közrem űködő iskolaszövetkezeti tagot terhel ő közterhekkel csökkentett összegnek a munkavállaló, illetve személyesen közrem űköd ő iskolaszövetkezeti tag részére történ ő kifizetéséről, b) a kölcsönzött munkavállalót, illetve személyesen közrem űködő iskolaszövetkezeti tago t terhel ő közterheknek az illetékes szervek részére történő megfizetéséről, c) a kikölcsönzött munkavállaló részére járó munkabért, illetve a szolgáltatást igénybe vev őnél személyesen közreműköd ő iskolaszövetkezeti tag részére járó díjat határozat vagy jogszabály alapján terhelő levonás teljesítéséről és a jogosult részére történ ő kifizetésérő l. (5) Ha a támogatásnak a kölcsönbeadó, illetve az iskolaszövetkezet rendelkezésére bocsátásátó l számítva a következő bér-, illetve díjfizetési napig öt munkanapnál kevesebb van hátra, a kifizetés a következő bér-, illetve díjfizetési napon ennek hiányában a következ ő naptári hónap tizedik napján történik. [ ](6) A támogatás felhasználásáról a kölcsönbeadó és az iskolaszövetkezet a támogatá s rendelkezésre bocsátásától számított 15 napon belül az állami foglalkoztatási szervne k beszámolót készít. [" ] (7) E alkalmazásában munkabér : a kölcsönbeadót terhel ő azon munkabér ideértvea betegszabadságra járó díjat is, illetve egyéb bérjelleg ű juttatás, amely a kölcsönzött munkavállalót a kikölcsönzése id őtartamára tekintettel megilleti, illetve megillette." Módosítópont sorszáma : 11. A törvényjavaslat érintett rendelkezése : új 25. Módosítás jellege : kiegészítés 25. A Bgtv. 12. $-a helyébe a következő rendelkezés lép : 12. (1) A felszámoló tájékoztatja a kölcsönbeadót és az iskolaszövetkezetet arról, hogy a kölcsönzési díj, illetve a szolgáltatási díj elmaradása mely kölcsönzött munkavállalót, illetv e személyesen közrem űködő iskolaszövetkezeti tagot érinti.

8 8 (2) A kölcsönbeadó és az iskolaszövetkezet az elmaradt kölcsönzési díjról, illetve szolgáltatás i díjról és az érintett kölcsönzött munkavállalókról, illetve személyesen közreműköd ő iskolaszövetkezeti tagokról elkülönített nyilvántartást vezet. (3) Ha a kölcsönbeadó, illetve az iskolaszövetkezet részére a korábban meg nem fizetet t kölcsönzési díj, illetve szolgáltatási díj vagy annak egy része a felszámolási eljárás alatt befoly t bevételekb ől megtérítésre kerül, a kölcsönbeadó, illetve 'az iskolaszövetkezet a támogatást ) vagy annak a megtérüléssel érintett részét az állami foglalkoztatási szerv részére a megtérítés t követő 8 napon belül köteles visszafizetni. (4) Ha a bíróság a támogatás igénybevételének id őtartama alatt a kölcsönbeadó, illetve az iskolaszövetkezet felszámolását rendeli el, a kölcsönbeadó, illetve az iskolaszövetkeze t felszámolója nem igényelhet a 2. (1) bekezdése szerinti támogatást azon kölcsönzöt t munkavállaló munkabérének, illetve személyesen közrem űköd ő iskolaszövetkezeti tag díj ának kifizetéséhez, akire vonatkozóan kölcsönzési díj, illetve szolgáltatási díj meg nem fizetése miatt a kölcsönbeadó, illetve az iskolaszövetkezet a 11. (1)-(1a) bekezdéseiben meghatározott támogatást már igénybe vett." Módosítópont sorszáma : 12. A törvényjavaslat érintett rendelkezése : 25. nyitó szövegrész 25. A Bgtv. 13. (2) bekezdése helyébe a [követez ő]következ ő rendelkezés lép : (2) A 11. -ban meghatározott támogatás nyújtására az 1. (1) bekezdés b) és c) pontját, (4) és (5) bekezdését, a 2/A. (3) bekezdését, a 4. -t, az 5. (1) bekezdését, valamint a 8. (1 ) bekezdését alkalmazni kell. Módosítópont sorszáma : 13. A törvényjavaslat érintett rendelkezése : A Bgtv. 13/A. (1) bekezdése helyébe a [követez ő]következő rendelkezés lép : (1) Az állami foglalkoztatási szerv az e törvény szerint nyújtandó támogatás kifizetés e érdekében a következ ő adatokat kezeli és tartja nyilván : a) a gazdálkodó szervezet adatai (név, székhely, telephely, fióktelep, adóazonosító jel/adószám, KSH azonosító szám, a tevékenység megkezdésének időpontja, a felszámolás kezdő időpontja), b) a felszámoló adatai (név, székhely, telefonszám, KSH azonosító szám, adószám), c) a felszámoló biztos adatai (név, cím, telefonszám, cím),

9 9 d) külföldi felszámoló esetében amennyiben rendelkezik ilyennel a felszámol ó képviseletében eljáró cég, illetve személy adatai (név, székhely/cím, telefonszám, KS H azonosító szám, adószám, cím ) e) a munkavállaló, illetve a személyesen közreműködő iskolaszövetkezeti tag adatai (természetes személyazonosító adatok, állampolgárság, lakóhely (tartózkodási hely), társadalombiztosítási azonosító jel, adóazonosító jel, bankszámlaszám, számlatulajdonos neve, számlavezet ő hitelintézet, munkaviszony vagy feladatteljesítés kezdete, munkakör vagy feladat), f) a kölcsönbeadó[/]vagy aziskolaszövetkezet adatai (név, székhely, KSH azonosító szám, adószám, pénzforgalmi számlaszám, számlavezet ő hitelintézet, tevékenység megkezdéséne k id őpontja, engedély száma, képviseletre jogosult neve, címe, telefonszáma, címe), g) a kölcsönvev ő [/]vagy aszolgáltatást igénybevev ő adatai (név, székhely, KSH azonosító szám, pénzforgalmi számlaszám, számlavezet ő hitelintézet, felszámolás kezd ő időpontja)." Módosítópont sorszáma : 14. A törvényjavaslat érintett rendelkezése : Módosítás jellege : elhagyás 28. f) pont 28. A Bgtv. [f) 11. (3) bekezdésében az az (1) bekezdés szövegrész helyébe az az (1) és (la ) bekezdés szöveg, ] lép. Módosítópont sorszáma : 15. A törvényjavaslat érintett rendelkezése : 29. Módosítás jellege : elhagyás Hatályát veszti a Bgtv. 12. (1) bekezdése.] [29. Módosítópont sorszáma : 16. A törvényjavaslat érintett rendelkezése : Met. 3. (5) bekezdés 30. A munkaügyi ellenőrzésr ől szóló évi LXXV. törvény (a továbbiakban: Met.) 3. -a a következ ő (5) bekezdéssel egészül ki :

10 1 0 (5) A munkaügyi ellen őrzés kiterjed a szociális szövetkezet tagjának tagi munkavégzés e esetén, az Sztv. 18. (2a)-[(4)](3) bekezdésében foglaltak tekintetében, a szociáli s szövetkezetre. Módosítópont sorszáma : 17. A törvényjavaslat érintett rendelkezése : 34. (1) bekezdés 34. (1) A szövetkezetekr ől szóló évi X. törvény (a továbbiakban : Sztv.) 3. alcímének címe helyébe a [követekez ő]következ ő alcím cím lép : Szociális szövetkezet Módosítópont sorszáma : 18. A törvényjavaslat érintett rendelkezése : Sztv. 108/B. Az Sztv. a következ ő 108/B. -sal egészül ki : /B. (1) Az egyes foglalkoztatási tárgyú törvények módosításáról szóló évi...törvény (a továbbiakban : Módtvl.) hatálybalépését megel őző [napon]napig a cégjegyzékbe bejegyzett foglalkoztatási szövetkezet a Módtvl. hatálybalépését ől szociális szövetkezetként folytatja tevékenységét. (2) A Módtvl. hatálybalépését megel őző [napon]napig a cégjegyzékbe bejegyzett foglalkoztatási szövetkezet és a tagja között, ebben az id őpontban fennálló, munkaer ő- kölcsönzés céljából létesített munkaviszonya Módtvl. hatálybalépése napján megsz űnik. Ha a foglalkoztatási szövetkezet és a kölcsönbevev ő megállapodása alapján a tag munkavégzése a kölcsönbevev őnél[,] ezen id őpontnál kés őbbi időpontban fejeződik be, a munkaviszon y megszűnésének napja a munkaerő-kölcsönzés alapján történ ő munkavégzés utolsó napja. (3) Az (1) bekezdés szerinti szövetkezet, továbbá a Módtvl. [hatályalépésének]hatálybalépésének id őpontjában a cégjegyzékbe bejegyzett, vagy a bejegyzés alatt álló szociális szövetkezet e törvénynek a Módtvl.-gyel megállapított rendelkezéseinek [a Módtvl. hatálybalépését követ ő 180 napon belül]2018. január 1jéig köteles megfelelni, és az ahhoz szükséges alapszabály-módosítást elvégezni. Módosítópont sorszáma : 19. A törvényjavaslat érintett rendelkezése : 42.

11 A közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvénye k módosításáról szóló évi CVI. törvény 1. (4a) bekezdése a következő [j)]gg ponttal egészül ki : (Az álláskeres őt három hónap időtartamra ki kell zárni a közfoglalkoztatásból, ha) [f)]g). a számára az Flt. alapján felajánlott1 az álláskeres őkre vonatkozó rendelkezések szerinti képzési lehetőséget nem fogadja el. " Módosítópont sorszáma : 20. A törvényjavaslat érintett rendelkezése : 43. (2) bekezdés 43. (1) Ez a törvény a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel január 1-jén lép hatályba. (2) [E törvény a július 1-jén lép hatályba.]a 29. $ g) pontja január 2-án lép hatályba. (3) A április 22-én lép hatályba. Módosítópont sorszáma : 21. A törvényjavaslat érintett rendelkezése : 2. melléklet 2.melléklet a évi.....törvényhez 1.melléklet az évi LXUL törvényhez KÉRELE M a Bérgarancia Alapból igényelhet ő támogatásró l I. A gazdálkodó szervezet adatai : 1. Neve : 2. KSH azonosító száma : 3. Adószáma/adóazonosító jele : 4. Székhelye : 5. Telephelye, fióktelepe : 6. A tevékenység megkezdésének időpontja : év hó nap 7. A felszámolás kezdő időpontja : év hó nap 8. A kérelem alapjaként szereplő bérkifizetési nap : év hó nap

12 A 8. pont szerinti napra a törvény 2. mellékleté B) táblázat Összesen sor 2. oszlopában szereplő összeg : Ft 10. A bérfizetés napján és az azt követ ően a kérelem benyújtásáig rendelkezésre áll ó saját forrás összege : Ft 11. Az igényelt támogatás (a rendelkezésre álló saját forrás figyelembevételéve l megállapított) összege : Ft 12. Külföldi gazdálkodó szervezet esetén a felszámolást elrendelő hatóság neve és címe : Külföldi gazdálkodó szervezet esetén a felszámolási eljárás lefolytatásának országában a bérgarancia támogatás lefolytatására hatáskörrel és illetékességgel rendelkez ő hatóság neve é s címe : II. A felszámoló adatai : 1. Neve, címe, telefonszáma : A felszámoló megbízottjának neve, címe, telefonszáma, -címe : 2. KSH azonosító száma : 3. Adószáma : 4. Székhelye : 5. Külföldi gazdálkodó szervezet felszámolása esetén amennyiben rendelkezik ilyenne l - a felszámoló képviseletében Magyarországon eljáró cég, illetve személy neve, székhelye/címe, telefonszáma, - címe : III. Nyilatkozat : 1. A kérelem a törvény a 7. -a (1) bekezdésén vagy q (2) bekezdésén alapul. 2. Ha a kérelem a 7. (2) bekezdésén alapul, akkor nyilatkozom, hogy a) a kérelemmel érintett munkabértartozás állásidőre járó díjazást q nem tartalmaz, a tartalmaz b) a támogatás megállapítása e kérelem benyújtását követ ő hat hónap alatt ismétel t kérelem esetén az els ő, 7. (2) bekezdése alapján benyújtott kérelembe n meghatározott határidőig várhatóan elő segíti a felszámolási eljárás lezárását, illetve a felszámolás alatt álló szervezet eszközeinek értékesítését, munkaer ő- állománya új munkáltatónál történő továbbfoglalkoztatását (reorganizációt) : q Igen, a Nem, mert : c) az érintett munkavállalók vonatkozásában a 7. (1) bekezdésében meghatározott támogatási keret felhasználása q megtörtént, q nem történt meg. 3. Ha a munkavállaló foglalkoztatására a felszámolási eljárás megindulását követ ően került sor, akkor nyilatkozom, hogy a) a kérelemmel érintett munkabértartozás állásidőre járó díjazás t a nem tartalmaz, q tartalmaz. b) a támogatás megállapítása e kérelem benyújtását követ ő hat hónap alatt - ismétel t kérelem esetén az els ő, 7. (2) bekezdése alapján benyújtott kérelemben meghatározott határidőig várhatóan el ősegíti a felszámolási eljárás lezárását, illetve a felszámolás alatt álló szervezet eszközeinek értékesítését, munkaer ő- állománya új munkáltatónál történő továbbfoglalkoztatását (reorganizációt) : q Igen, q Nem, mert :

13 1 3 c) az érintett munkavállaló foglalkoztatása különös tekintettel a munkavállaló álta l ellátandó feladatok természetére - az alábbi indokok miatt vált szüksé gessé : Munkavállal ó neve Munkavállal ó TAJ száma Munkavállal ó munkaköre A foglalkoztatás indoka d) az érintett munkavállalók vonatkozásában a 7. (1) bekezdésében meghatározott támogatási keret felhasználása q megtörtént, q nem történt meg. 4. Nyilatkozom, hogy a kérelemben és az elektronikusan rögzített adatok a valóságnak megfelelnek. IV. A kérelem mellékletei : 1. A felszámolási eljárás megindításának közzétételéről szóló jogerő s végzés másolata. 2. A képviseletre jogosult felszámoló aláírási címpéldánya_ 3.A követelés jogalapját és mértékét igazoló munkaszerződés, bírósági határozat, fizetési meghagyás. [3.]4. A III. 2. b) pontban tett nyilatkozat alátámasztására szolgáló mellékletek (amennyibe n szükséges) _ [4.] 5. A III. 3. b) és c) pontban tett nyilatkozat alátámasztására szolgáló melléklete k (amennyiben szükséges) _ [5.] 6. A II. 5. pontban megjelölt képviseleti jogosultság igazolása (amennyiben szükséges) _ [6.] 7. Külföldi gazdálkodó cég felszámolása esetén a támogatással érintett munkavállaló k munkaszerz ődése magyar nyelven[,] vagy ezek magyar nyelv ű fordítása (amennyibe n szükséges) _ [7.] 8. Forinttól eltérő pénznemben meghatározott bér esetében az átváltásról készült kimutatás (amennyiben szükséges), Kelt : év hó nap (a felszámoló cégszerű aláírása) Megjegyzés : az I. pont 8. sorába a 2. melléklet címében szerepeltetett dátumot kell beírni." Módosítópont sorszáma : 22. A törvényjavaslat érintett rendelkezése : 4. melléklet 4. melléklet a évi törvényhez 3. melléklet az évi LXVI. törvényhez KÉRELE M a Bérgarancia Alapból a munkaer ő-kölcsönzés díja/az iskolaszövetkezet részére járó szolgáltatási díj megfizetésének elmaradása miatt igényelhet ő támogatásról [I. A kölcsönbeadó (ideértve az iskola szövetkezetet is) adatai : j

14 1 4 I. A kölcsönbeadó/az iskolaszövetkezet adatai : 1.Neve : 2. Képvisel őjének neve, címe : 3. KSH azonosító száma : 4. Adószáma : 5. Székhelye : 6. A tevékenység megkezdésének id őpontja: év hó nap 7. Engedély száma : 8. Pénzforgalmi számlaszáma : 9. A számlavezető pénzforgalmi szolgáltató megnevezése, címe : 10. A kérelem alapjaként szerepl ő, legkorábbi tartozás vonatkozásában a bérkifizetési/díjfizetés i nap : ev hó nap 11. A 10. pontban megjelölt bérfizetési/díjfizetési napon és az azt követ ően a kérelem benyújtásáig a törvény 4. mellékletében megjelölt munkavállalók/tago k munkabérére/díjára fordított saját forrás összege : Ft 12. Az igényelt támogatás összege : Ft 13. A követelés felszámoló általi hitelez ői nyilvántartásba vételről szóló értesíté s kézhezvételének napja : év hó.... nap 14.A felszámolási eljárás kezdete után folytatott kölcsönzés esetén a felszámoló által kiállítot t teljesítésigazolás kézhezvételének napja : év....hó nap [II. A kölcsönvev ő adatai : ] II. A kölcsönvevő/a szolgáltatás igénybe vev őjének adatai : 1. Neve : 2. KSH azonosító száma : 3. Székhelye : 4. Pénzforgalmi számlaszáma (az utolsó ismert) : 5. A számlavezető pénzforgalmi szolgáltató megnevezése, címe (az utolsó ismert) : 6. A felszámolás kezd ő időpontja : év hó nap [III. A kölcsönvev ő felszámolójának adatai :] III. A kölcsönvevő/a szolgáltatást igénybevev ő felszámolójának adatai : 1.Neve, címe, telefonszáma : A felszámoló megbízottjának neve, címe, telefonszáma : 2. Székhelye : Nyilatkozom, hogy a kérelemben és az elektronikusan rögzített adatok a valóságnak megfelelnek. Kelt : a [kölcsönbe adó]kölcsönbeadó/az iskolaszövetkezet cégszerű aláírása Melléklet : 1. Kölcsönbeadó/iskolaszövetkezet képviseletére jogosult aláírási címpéldánya_

15 A felszámoló 11. (la) bekezdése szerinti teljesítésigazolás másolata (amennyiben szükséges). 3. A felszámoló 11. (lb) bekezdése szerinti igazolás másolata. 4. A hitelezői nyilvántartásba vételről szóló értesítés kézhezvétele időpontjának igazolása (amennyiben szükséges) _ 5. A teljesítésigazolás kézhezvételének igazolása_ (amennyiben szükséges ) 6. A követelés jogalapját és mértékét igazoló munkaszerződés/tagsági megállapodás, bíróság i határozat, fizetési meghagyás." Módosítópont sorszáma : 23. A törvényjavaslat érintett rendelkezése : 5. melléklet 5.melléklet a évi... törvényhe z 4. melléklet az évi LXVI. törvényhe z ADATLAP a Bérgarancia Alapból a munkaer ő-kölcsönzés díja/az iskolaszövetkezet részére jár ó szolgáltatási díj megfizetésének elmaradása miatt igényelhet ő támogatás számításához (A év hó -i bérfizetésidíjfizetési napon a kölcsönbeadónál/az iskolaszövetkezetnél fennálló adatok alapján) A) A munkavállalók/az iskolaszövetkezet tagjának adatai : Sorszám Kölcsönzött munkavállaló/tag neve 2. Társadalombiztosítás i azonosító jele 3. A kölcsönzés/szolgáltatá s nyújtás id őszaka B) Az elmaradt kölcsönzésidíjra/szolgáltatási díjra vonatkozó adatok (Valamennyi az A) pontban [feltűntetett]feltüntetett munkavállaló/tag vonatkozásában külön táblázat kitöltés e szükséges. A táblázat sorait a munkavállaló/tag kölcsönzésidíjának/szolgáltatási díjának esedékességéhez igazodva kell kitölteni.) A kölcsönzött munkavállaló/tag sorszáma és neve : Az elmaradt kölcsönzési A kölcsönzési díj/szolgáltatási díj díjnak/szolgáltatási díjnak a esedékességének napja bértartozás/díjtartozá s fedezésére szolgáló összeg e (Ft ) 3. A támogatásnak a Nemzeti Foglalkoztatási Alap bérgarancia alaprészéb ő l igényelhet ő összege (Ft) Összesen :

16 1 6 C) Nemzeti Foglalkoztatási Alap bérgarancia alaprészéb ől igényelt támogatás összege (A B ) táblázatok 3. oszlopa összesen sorának összesítése) : Ft Kelt : hely, év hó.... nap (a kölcsönbeadó/az iskolaszövetkezet cégszerű aláírása)" INDOKOLÁ S 1. Kodifikációs pontosítást tartalmaz. Az 1., a 3-4., a 7-9. és a pont összefügg. 2. Lásd a T/12732/5/1. számú képviselői és a T/12732/10/1. számú bizottsági módosító javaslat indokolását. 3. Lásd a T/12732/6/1. számú képvisel ői és a T/12732/10/2. számú bizottsági módosító javaslat indokolását. Az 1., a 3-4., a 7-9. és a pont összefügg. 4. Lásd a T/12732/6/2. számú képvisel ői és a T/12732/10/3. számú bizottsági módosít ó javaslat indokolását. Az 1., a 3-4., a 7-9. és a pont összefügg. 5. Lásd a T/12732/3/1. számú képvisel ői és a T/12732/10/4. számú bizottsági módosító javaslat indokolását. Az 5-6., a és pont összefiügg. 6. Lásd a T/12732/3/2. számú képviselői és a T/12732/10/5. számú bizottsági módosító javaslat indokolását. Az 5-6., a és pont összefügg. 7. Kodifikációs pontosítást tartalmaz. Az 1., a 3-4., a 7-9. és a pont összefügg. 8. Lásd a T/12732/6/3. számú képvisel ői és a T/12732/10/6. számú bizottsági módosít ó javaslat indokolását. Az 1., a 3-4., a 7-9. és a pont összefügg. 9. Kodifikációs pontosítást tartalmaz. Az 1., a 3-4., a 7-9. és a pont összefügg. 10. A kölcsönbeadó, illetve az iskolaszövetkezet kérelmet nyújthat be az állami foglalkoztatás i szervhez visszatérítend ő támogatás iránt a felszámoló által elismertként nyilvántartásb a vett kölcsönzési díjra vagy szolgáltatási díjra vonatkozó követelésével kapcsolatban, ha a kölcsönzési díj vagy a szolgáltatási díj az esedékesség napján nem került megfizetésre és a felszámolási eljárást a kölcsönzési díj vagy a szolgáltatási díj esedékességét követ ő tizenkett ő hónapon belül elrendelték. A módosító javaslat a T/12732/10. számú részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat 7. pontját annyiban módosítja, hogy a támogatás a felszámolási eljárást megelőző tizenkettő és nem csak három hónapban esedékess é vált követelés tekintetében is igényelhető. Az 5-6., a és pont összefügg.

17 Lásd a T/12732/3/4. számú képvisel ői és a T/12732/10/8. számú bizottsági módosít ó javaslat indokolását. Az 5-6., a és pont összefügg. 12. Lásd a T/12732/3/5. számú képvisel ői és a T/12732/10/9. számú bizottsági módosító javaslat indokolását. Az 5-6., a és pont összefügg. 13. Lásd a T/12732/3/6. számú képvisel ői és a T/12732/10/10. számú bizottsági módosító javaslat indokolását. Az 5-6., a és pont összefügg. 14. Lásd a T/12732/3/7. számú képvisel ői és a T/12732/10/11. számú bizottsági módosító javaslat indokolását. Az 5-6., a és pont összefügg. 15. Lásd a T/12732/3/8. számú képviselői és a T/12732/10/12. számú bizottsági módosító javaslat indokolását. Az 5-6., a és pont összefügg. 16. Lásd a T/12732/6/4. számú képviselői és a T/12732/10/13. számú bizottsági módosító javaslat indokolását. Az 1., a 3-4., a 7-9. és a pont összefügg. 17. Lásd a T/12732/6/5. számú képviselői és a T/12732/10/14. számú bizottsági módosító javaslat indokolását. Az 1., a 3-4., a 7-9. és a pont összefügg. 18. A módosító javaslat a T/12732/10. számú részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat 15. pontját annyiban egészíti ki, hogy az Sztv. 108/B. (2) bekezdésében is kodifikáció s pontosítást hajt végre. Az 1., a 3-4., a 7-9. és a pont összefügg. 19. A javaslat két törvényjavaslat közti koherencia zavart old fel. A közigazgatás i bürokráciacsökkentést érint ő egyes törvények módosításáról szóló T/ számú törvényjavaslat 64. (2) bekezdése szintén egy új ponttal egészíti ki a közfoglalkoztatásró l és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szól ó évi CVI. törvény 1. (4a) bekezdését. Az 1., a 3-4., a 7-9. és a pont összefügg. 20. A módosító javaslata T/12732/10. számú részletes vitát lezáró bizottsági módosító javasla t 16. pontját módosítja annyiban, hogy a bérgarancia törvény (a továbbiakban : Bgtv.) módosítására vonatkozó rendelkezések január 1-jén történő hatályba lépésére tesz javaslatot, kivéve a 29. g) pontjában, a Bgtv. 13. (3) bekezdésére vonatkoz ó szövegcserés módosítást. A Bgtv. 13. (3) bekezdése szövegcserés módosításának eltér ő, január 2-i hatályba léptetését az indokolja, hogy az egységes elektronikus ügyintézés i rendszer kialakításához szükséges egyes törvények módosításáról szóló évi. CXXI. törvény 14. (2) bekezdése szintén a Bgtv. 13. (3) bekezdését módosítja január 1 - jei hatállyal, ezért a 29. g) pont szerinti módosítást csak az ezt követ ő napon javasolt hatályba léptetni. Az 1., a 3-4., a 7-9. és a pont összefügg. 21 Lásd a T/12732/3/9. számú képvisel ői és a T/12732/10/17. számú bizottsági módosító javaslat indokolását. Az 5-6., a és pont összefügg. 22. Lásd a T/12732/3/10. számú képvisel ői és a T/12732/10/18. számú bizottsági módosít ó javaslat indokolását. Az 5-6., a és pont összefügg.

18 Lásd a T/12'732/3/11. számú képviselői és a T/12732/10/19. számú bizottsági módosít ó javaslat indokolását. Az 5-6., a és pont összefügg. Budapest, november 24. Dr. Gulyás Gergely elnök

Hivatkozási szám a TAB ülésén: 1. (T/12732) Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága. A bizottság kormánypárti tagjainak javaslata.

Hivatkozási szám a TAB ülésén: 1. (T/12732) Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága. A bizottság kormánypárti tagjainak javaslata. Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága Hivatkozási szám a TAB ülésén: 1. (T/12732) A bizottság kormánypárti tagjainak javaslata. Javaslat módosítási szándék megfogalmazásához a Törvényalkotási bizottság

Részletesebben

(E törvény alkalmazásában)

(E törvény alkalmazásában) Törvényjavaslat száma: T/12732 1 3 Országgy űlés Hivatal a Országgy űlési képviselő Érkezett: 2016 NOV 10. Címzett : Kövér László úr, az Országgy űlés elnöke Benyújtó : Vinnai Győző Jogszabályi hivatkozás

Részletesebben

1994. évi LXVI. törvény. a Bérgarancia Alapról

1994. évi LXVI. törvény. a Bérgarancia Alapról 1. oldal 1994. évi LXVI. törvény a Bérgarancia Alapról Az Országgyűlés a munkavállalók szociális biztonságának elősegítése érdekében, az államháztartásról szóló 199 évi XXXVIII. törvény 54. -a alapján,

Részletesebben

Iromány száma : T/12899/ A 3 Benyújtás dátuma: december., Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága. Érkezctr 201E DEC v 2.

Iromány száma : T/12899/ A 3 Benyújtás dátuma: december., Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága. Érkezctr 201E DEC v 2. Iromány száma : T/12899/ A 3 Benyújtás dátuma: 2016. december., Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága r\- SI, GG Y 1JL k ;:, Érkezctr 201E DEC v 2. Címzett: Kövér László, az Országgy űlés elnöke Tárgy

Részletesebben

1 akezc r N évi... törvény

1 akezc r N évi... törvény és Hivatala ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ Fidesz Magyar Polgári Szövetség 1 akezc r. 2012 N 0 8. Képvisel ői önálló indítvány 2012. évi... törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi

Részletesebben

2. oldal d)1 bértartozás: a felszámolás vagy kényszertörlési eljárás alatt álló gazdálkodó szervezetet - mint munkáltatót - terhelő, a Cstv. szerint f

2. oldal d)1 bértartozás: a felszámolás vagy kényszertörlési eljárás alatt álló gazdálkodó szervezetet - mint munkáltatót - terhelő, a Cstv. szerint f 1. oldal 1994. évi LXVI. törvény a Bérgarancia Alapról 1 Az Országgyűlés a munkavállalók szociális biztonságának elősegítése érdekében, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 54. -a alapján,

Részletesebben

Iromány száma: T/12732/45 Benyújtás dátuma: november a9. Az Országgyűlé s Törvényalkotási bizottsága ORSGt t i _

Iromány száma: T/12732/45 Benyújtás dátuma: november a9. Az Országgyűlé s Törvényalkotási bizottsága ORSGt t i _ Iromány száma: T/12732/45 Benyújtás dátuma: 2016. november a9. Az Országgyűlé s Törvényalkotási bizottsága ORSGt t i _ Frke, ett. 2016 NOV 2 Címzett : Kövér László, az Országgy űlés elnöke Tárgy : Egységes

Részletesebben

Tájékoztató a bérgarancia támogatásról

Tájékoztató a bérgarancia támogatásról Tájékoztató a bérgarancia támogatásról A bérgarancia támogatás a Bérgarancia Alapról szóló 1994. évi LXVI. törvény alapján nyújtható visszatérítendő, kamatmentes támogatás. E támogatás: - a felszámolás,

Részletesebben

2. oldal d)1 bértartozás: a felszámolás vagy kényszertörlési eljárás alatt álló gazdálkodó szervezetet - mint munkáltatót - terhelő, a Cstv. szerint f

2. oldal d)1 bértartozás: a felszámolás vagy kényszertörlési eljárás alatt álló gazdálkodó szervezetet - mint munkáltatót - terhelő, a Cstv. szerint f 1. oldal 1994. évi LXVI. törvény a Bérgarancia Alapról 1 Az Országgyűlés a munkavállalók szociális biztonságának elősegítése érdekében, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 54. -a alapján,

Részletesebben

Iromány száma : T/12923/ 6 Benyújtás dátuma : december 1. n. 'ti: 1 CL, :I,. ', 'í

Iromány száma : T/12923/ 6 Benyújtás dátuma : december 1. n. 'ti: 1 CL, :I,. ', 'í Iromány száma : T/12923/ 6 Benyújtás dátuma : 2016. december 1. Az Országgy űlé s Törvényalkotási bizottsága n. 'ti: 1 CL, :I,. ', 'í Címzett : Kövér László, az Országgy űlés elnöke Benyújtó : Dr. Gulyás

Részletesebben

A bérgarancia támogatás iránti kérelem január 1-től elektronikusan nyújtható be.

A bérgarancia támogatás iránti kérelem január 1-től elektronikusan nyújtható be. Bérgarancia támogatás A bérgarancia támogatás iránti kérelem 2014. január 1-től elektronikusan nyújtható be. A bérgarancia támogatás a Bérgarancia Alapról szóló, 1994. évi LXVI. törvény alapján megállapítható

Részletesebben

Országgy űlés Hivatal a!rcmányszá m : 7 ^ Kövér László ú r az Országgyűlés elnöke részére. Helyben. Tisztelt Elnök Úr!

Országgy űlés Hivatal a!rcmányszá m : 7 ^ Kövér László ú r az Országgyűlés elnöke részére. Helyben. Tisztelt Elnök Úr! ORSZÁGGY Ű LÉSI KÉPVISELŐ Kövér László ú r az Országgyűlés elnöke részére Országgy űlés Hivatal a!rcmányszá m : 7 ^ 2 8 95 r=rkezett 2016 NOV 14. Helyben Tisztelt Elnök Úr! Magyarország Alaptörvénye 6.

Részletesebben

T/ számú törvényjavaslat. egyes foglalkoztatási tárgyú törvények módosításáról

T/ számú törvényjavaslat. egyes foglalkoztatási tárgyú törvények módosításáról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/12732. számú törvényjavaslat egyes foglalkoztatási tárgyú törvények módosításáról Előadó: Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter Budapest, 2016. október 2016. évi törvény egyes

Részletesebben

valamint az elektronikus hírközlésrá7 szóló évi C. törvény módosításáról szóló T/12714.

valamint az elektronikus hírközlésrá7 szóló évi C. törvény módosításáról szóló T/12714. Iromány száma : T/12714/ /{ Benyújtás dátuma : 2016. november 17. Az Országgy űlés Törvényalkotási bizottsága Címzett : Kövér László, az Országgy űlés elnöke Érkezett : 2016 tiov 1 7. Benyújtó : Dr. Gulyás

Részletesebben

Országgy űlés Hivatala. Irományszám : I. Érkezett 2015 ún 0 8. Tisztelt Elnök Úr!

Országgy űlés Hivatala. Irományszám : I. Érkezett 2015 ún 0 8. Tisztelt Elnök Úr! Országgy űlés Hivatala Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága Irományszám : I %ívi ~~~ 9 Érkezett 2015 ún 0 8. Egységes javaslat Kövér László úr, az Országgyűlés elnöke részére Tisztelt Elnök Úr! Az

Részletesebben

A Bizottság a törvényjavaslat részletes vitáját december 7-én lezárta.

A Bizottság a törvényjavaslat részletes vitáját december 7-én lezárta. Iromány száma : T/13159/ g Benyújtás dátuma : 2016: december 7. ORSZÁGG úll, Az Országgyű lés Törvényalkotási bizottsága Érkezett. Címzett: Kövér László, az Országgyűlés elnöke Benyújtó : Dr. Gulyás Gergely,

Részletesebben

Összegző módosító javaslat

Összegző módosító javaslat Iromány száma: T/12720/11. Benyújtás dátuma: 2016-11-24 15:01 Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága Parlex azonosító: 7I2H7HC40003 Címzett: Kövér László, az Országgyűlés elnöke Benyújtó: Dr. Gulyás

Részletesebben

Összegző módosító javaslat

Összegző módosító javaslat Iromány száma: T/3628/6. Benyújtás dátuma: 2018-12-06 20:09 Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága Parlex azonosító: UVJXJB4W0007 Címzett: Kövér László, az Országgyűlés elnöke Benyújtó: Dr. Bajkai

Részletesebben

Frkezett : 2010 WC'.? 2 4. Iromány száma : T/12728/ A L\ Benyújtás dátuma : november 24.

Frkezett : 2010 WC'.? 2 4. Iromány száma : T/12728/ A L\ Benyújtás dátuma : november 24. CRvZ -ívgy i L ti 1.. L Frkezett : 2010 WC'.? 2 4. Iromány száma : T/12728/ A L\ Benyújtás dátuma : 2016. november 24. Az Országgy űlé s Törvényalkotási bizottsága Címzett : Kövér László, az Országgyűlés

Részletesebben

2012. évi... törvény

2012. évi... törvény p ',1 Hivatala Érkezett: 2012 DEC 1 O. 2012. évi... törvény a cs ődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény és a Bérgarancia Alapról szóló 1994. évi LXVI. törvény módosításáról

Részletesebben

Módosító javaslat A szociális igazgatásról és szociális [ellátásról]ellátásokról szóló évi III. törvény módosítása

Módosító javaslat A szociális igazgatásról és szociális [ellátásról]ellátásokról szóló évi III. törvény módosítása Iromány száma: T/15558/4. Benyújtás dátuma: 2017-05-18 15:18 Országgyűlési képviselő Parlex azonosító: 5GWVLWZC0003 Címzett: Kövér László, az Országgyűlés elnöke Benyújtó: Varga Gábor (Fidesz) Jogszabályi

Részletesebben

I. Rész 25. (3) A különadó alapjának 9. szerint meghatározott összegé t

I. Rész 25. (3) A különadó alapjának 9. szerint meghatározott összegé t Iromány száma : T/13159J Benyújtás dátuma : 2016. december 7. Az Országgy űlés Törvényalkotási bizottsága Címzett : Kövér László, az Országgyűlés elnöke Lrkezett : 2016 ö. 0 ' Benyújtó : Dr. Gulyás Gergely,

Részletesebben

Tisztelt Elnök Úr! egyes adminisztratív kötelezettségek megszüntetésével összefüggő törvénymódosításokról

Tisztelt Elnök Úr! egyes adminisztratív kötelezettségek megszüntetésével összefüggő törvénymódosításokról Országgyűlés Hivatal a Irományszám : Érkezett: 2016 ÁPR 21. Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága Összegző módosító javasla t Kövér László úr, az Országgyűlés elnöke részére Tisztelt Elnök Úr! A Törvényalkotási

Részletesebben

Iromány száma: T/12720/12. Benyújtás dátuma: :01. Parlex azonosító: 1KF52J470003

Iromány száma: T/12720/12. Benyújtás dátuma: :01. Parlex azonosító: 1KF52J470003 Iromány száma: T/12720/12. Benyújtás dátuma: 2016-11-24 15:01 Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága Parlex azonosító: 1KF52J470003 Címzett: Kövér László, az Országgyűlés elnöke Benyújtó: Dr. Gulyás

Részletesebben

Országgy űlés Hivatala tr;>nlányszám : i. Országgy űlés képvisel ő MSZP Módosító javaslat

Országgy űlés Hivatala tr;>nlányszám : i. Országgy űlés képvisel ő MSZP Módosító javaslat Országgy űlés Hivatala tr;>nlányszám : i 2011JuNf 5, Országgy űlés képvisel ő Módosító javaslat Dr. Kövér László úrna k az Országgyűlés elnöke részére Helyben Tisztelt Elnök Úr! A Házszabály 94.. (1) és

Részletesebben

bizottsági módosító javaslato t

bizottsági módosító javaslato t i rw Irornáays.;i. 5/M 2 9 Érkezett : 2011 DE ' 1 5. Az Országgy ű lés Számvev ő széki és költségvetés i bizottsága Bizottsági módosító javasla t Kövér László úrnak az Országgyűlés elnökéne k Helyben Tisztelt

Részletesebben

Országg y űlés. Érkezett : 1416 ÁPR 1 Q. Tisztelt Elnök Úr!

Országg y űlés. Érkezett : 1416 ÁPR 1 Q. Tisztelt Elnök Úr! Az Országgyűlés Igazságügyi bizottsága Országg y űlés ' om Hivatala :nysz $m : Érkezett T ^ cc 6 ' : 1416 ÁPR 1 Q Részletes vitát lezáró bizottsági módosító javasla t Kövér László úr, az Országgy űlés

Részletesebben

Iromány száma : T/13091/ /1 5 Benyújtás dátuma: február. Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottság a. Érkezett : Z01 FEER 1 7.

Iromány száma : T/13091/ /1 5 Benyújtás dátuma: február. Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottság a. Érkezett : Z01 FEER 1 7. Iromány száma : T/13091/ /1 5 Benyújtás dátuma: 2017. február. Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottság a Címzett: Kövér László, az Országgyűlés elnöke Érkezett : Z01 FEER 1 7. Tárgy : Egységes javaslat

Részletesebben

Iromány száma : T/12339/.. Benyújtás dátuma : október 20. Országgy űlés Hivatala

Iromány száma : T/12339/.. Benyújtás dátuma : október 20. Országgy űlés Hivatala Iromány száma : T/12339/.. Benyújtás dátuma : 2016. október 20. Az Országgy űlés Törvényalkotási bizottsága Irományszám : 1 / VS59 g Érkezett : 2016 OKT 20. Címzett : Kövér László, az Országgy űlés elnöke

Részletesebben

PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL TÁJÉKOZTATÁS A BÉRGARANCIA TÁMOGATÁSRÓL Hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése: Pest Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztály Illetékességi terület: Pest megye Az alapvető

Részletesebben

épjtílétib'lz ototiság jelenitése,. törvényjavasla t (T/5052. szám) részletes vitájáró l Tisztelt Elnök Úr!

épjtílétib'lz ototiság jelenitése,. törvényjavasla t (T/5052. szám) részletes vitájáró l Tisztelt Elnök Úr! Országgy űlés Hivatal a Irományszám : -v I sc '- 1 5 Az Országgyűlés Népjóléti bizottsága Érkezett 2015 JÚN 1 7. Kijelölt bizottság épjtílétib'lz ototiság jelenitése,. törvényjavasla t (T/5052. szám) részletes

Részletesebben

évi CLVI. törvény 455. (2) bekezdés b) pontja helyébe a következ ő rendelkezés lép :

évi CLVI. törvény 455. (2) bekezdés b) pontja helyébe a következ ő rendelkezés lép : 2015. évi... törvény a diákok iskolaszövetkezeti munkavállalásának, és a megváltozott munkaképesség ű személyek munkaerő-kőlcsönzés keretében történő foglalkoztatásának el ősegítésér ő l 1. A társadalombiztosítás

Részletesebben

T/13049/... Tisztelt Elnök Úr!

T/13049/... Tisztelt Elnök Úr! ;`fá'41`& léd"~ 1n3ṙ ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISEL Ő NCV 2.O. T/13049/... Módosító javaslat Dr. Kövér László az Országgy űlés Elnöke részér e Helyben Tisztelt Elnök Úr! Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló

Részletesebben

Érkezett : Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága. Egységes javaslat. Kövér László úr, az Országgyűlés elnöke részére. Tisztelt Elnök Úr!

Érkezett : Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága. Egységes javaslat. Kövér László úr, az Országgyűlés elnöke részére. Tisztelt Elnök Úr! Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága ttomá űy8 c(sp : Érkezett : T) 2015 NOV 2 7 ó 4o 6 [ 2 Egységes javaslat Kövér László úr, az Országgyűlés elnöke részére Tisztelt Elnök Úr! Az egyes házszabályi

Részletesebben

Országgy űlés Hivatala Irományszám : Érkezett : 2016 JÚN 06.

Országgy űlés Hivatala Irományszám : Érkezett : 2016 JÚN 06. Országgy űlés Hivatala Irományszám : I(,o 39 01 Aj, Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága Érkezett : 2016 JÚN 06. Egységes javasla t Kövér László úr, az Országgy űlés elnöke részére Tisztelt Elnök

Részletesebben

Iromány száma: T/3294/7. Benyújtás dátuma: :32. Parlex azonosító: WMEHJTNY0003

Iromány száma: T/3294/7. Benyújtás dátuma: :32. Parlex azonosító: WMEHJTNY0003 Iromány száma: T/3294/7. Benyújtás dátuma: 2018-11-22 14:32 Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága Parlex azonosító: WMEHJTNY0003 Címzett: Kövér László, az Országgyűlés elnöke Benyújtó: Dr. Bajkai

Részletesebben

0 gyűlés Hivatala. Iromány- zám : " TI X00%,.L -4 É UQtt: 2016 ÁPR 2 1. Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága. Összegző módosító javasla t

0 gyűlés Hivatala. Iromány- zám :  TI X00%,.L -4 É UQtt: 2016 ÁPR 2 1. Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága. Összegző módosító javasla t 0 gyűlés Hivatala Iromány- zám : " TI X00%,.L -4 É UQtt: 2016 ÁPR 2 1 Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága Összegző módosító javasla t Kövér László úr, az Országgyűlés elnöke részére Tisztelt Elnök

Részletesebben

Összegző módosító javaslat

Összegző módosító javaslat Iromány száma: T/3633/5. Benyújtás dátuma: 2018-12-06 17:59 Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága Parlex azonosító: TBTIZFUQ0003 Címzett: Kövér László, az Országgyűlés elnöke Benyújtó: Dr. Bajkai

Részletesebben

Itortts,~rrtn : 30/9 1. Érkezett: 2 X35 a' Tisztelt Elnök Úr!

Itortts,~rrtn : 30/9 1. Érkezett: 2 X35 a' Tisztelt Elnök Úr! kl LE't 'v'tt ; ;: f livatala Itortts,~rrtn : 30/9 1 Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága Érkezett: 2 X35 a' 2.7 Összegző módosító javasla t Kövér László úr, az Országgyűlés elnöke részére Tisztelt

Részletesebben

Iromány száma : T/332/4 4 Benyújtás dátuma : június 14.

Iromány száma : T/332/4 4 Benyújtás dátuma : június 14. Iromány száma : T/332/4 4 Benyújtás dátuma : 2018. június 14. Az Országgy ű lé s Törvényalkotási bizottsága ORSZÁGGYŰLÉS HIVATALA Címzett : Kövér László, az Országgyű lés elnöke Érkezett : 2018 JúN 14,

Részletesebben

'T 1 11 2. ~~ 2015. évi... törvény. egyes törvényeknek a közmunkacsapda felszámolásához szükséges módosításáról

'T 1 11 2. ~~ 2015. évi... törvény. egyes törvényeknek a közmunkacsapda felszámolásához szükséges módosításáról 'T 1 11 2 ~~ 2015. évi... törvény egyes törvényeknek a közmunkacsapda felszámolásához szükséges módosításáról 1. (1) A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV.

Részletesebben

Módosítópont sorszáma: 2. Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 2. (2) bekezdés - Szftv. 5/A. (6) bekezdés Módosítás jellege: módosítás

Módosítópont sorszáma: 2. Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 2. (2) bekezdés - Szftv. 5/A. (6) bekezdés Módosítás jellege: módosítás Iromány száma: T/17957/5. Benyújtás dátuma: 2017-11-07 13:58 Az Országgyűlés Gazdasági bizottsága Parlex azonosító: 6AEK2USL0001 Címzett: Kövér László, az Országgyűlés elnöke Benyújtó: Bánki Erik, Elnök

Részletesebben

Iromány száma: T/628/5. Benyújtás dátuma: :38. Parlex azonosító: WLLQD8D00003

Iromány száma: T/628/5. Benyújtás dátuma: :38. Parlex azonosító: WLLQD8D00003 Iromány száma: T/628/5. Benyújtás dátuma: 2018-07-05 15:38 Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága Parlex azonosító: WLLQD8D00003 Címzett: Kövér László, az Országgyűlés elnöke Benyújtó: Dr. Bajkai István,

Részletesebben

2015. évi... törvény a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény módosításáró l

2015. évi... törvény a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény módosításáró l Ly n sm.wj ;iyaiitla rn a... M Irumányszáml S ^ ' Érkezett: 2015 JÚN 0 9. 2015. évi... törvény a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény módosításáró l 1. (1) A Magyarország

Részletesebben

I 5 c0/5-3. i oínafiy : zarr. Érkezett : 2Q11 NOV 3 0. Tisztelt Elnök Úr!

I 5 c0/5-3. i oínafiy : zarr. Érkezett : 2Q11 NOV 3 0. Tisztelt Elnök Úr! dl& ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ Kövér László az Országgyűlés elnöke részére Helyben i oínafiy : zarr I 5 c0/5-3 Érkezett : 2Q11 NOV 3 0. Módosító javaslat Tisztelt Elnök Úr! A Házszabály 94. -ának (1) bekezdése,

Részletesebben

Országgyűlés Hivatala

Országgyűlés Hivatala Országgyűlés Hivatala Irományszám : 16623 14 d Az Országgyűlé s Törvényalkotási bizottsága Érkezett 2015 NOV o 5. Összegző módosító javasla t Kövér László úr, az Országgyűlés elnöke részére Tisztelt Elnök

Részletesebben

.Ét J N 3. Tisztelt Elnök Úr!

.Ét J N 3. Tisztelt Elnök Úr! QrEzággyű lés Hivatal a.ét. 2011 J N 3 ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISEL Ő Zárószavazás el őtti módosító iavasla t Kövér László ú r az Országgy űlés Elnöke részér e Helyben Tisztelt Elnök Úr! A Házszabály 107. -a

Részletesebben

lrornányszám :TI C g 42 1 8 Érkezett: 2015 NOV 1 O. Tisztelt Elnök Úr!

lrornányszám :TI C g 42 1 8 Érkezett: 2015 NOV 1 O. Tisztelt Elnök Úr! uiés Hivatala Az Országgyűlés Gazdasági bizottsága lrornányszám :TI C g 42 1 8 Érkezett: 2015 NOV 1 O. Részletes vitát lezáró bizottsági módosító javasla t benyújtás a Kövér László úr, az Országgy űlés

Részletesebben

1. A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló évi XLIX. törvény módosítása

1. A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló évi XLIX. törvény módosítása Orsifcggyíűiés Hivatala irományezám : ' l4 k o 'l 5.---2 í gy' 1, Érkezett : 2015 DEC 0 2015. évi... törvény a cs ődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény, valamint a bírósági

Részletesebben

A Törvényalkotási bizottság összegz ő jelentése

A Törvényalkotási bizottság összegz ő jelentése urbzaggy ű lés Hivatala iroma nyszarn- 6t3.413/ w Érkezett : 2015 DEC 1 1. Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottság a A Törvényalkotási bizottság összegz ő jelentése a közbeszerzésekr ől szóló 2015. évi

Részletesebben

Érk ett: 2010 OKT évi... törvény

Érk ett: 2010 OKT évi... törvény rj l`vátata 1/14 )( ORSZÁGGY ŰLÉSI KÉPVISELŐ FIDESZ- MAGYAR POLGÁRI SZÖVETSÉG Érk ett: 2010 OKT 2 6 Képviselői önálló indítvány 2010. évi... törvény az egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról,

Részletesebben

MAGYARORSZÁG KORMÁNYA Érkezett 2013 MÁJ 0 9.

MAGYARORSZÁG KORMÁNYA Érkezett 2013 MÁJ 0 9. ORSZÁUGYÜ LÉS HIVATAL A MAGYARORSZÁG KORMÁNYA Érkezett 2013 MÁJ 0 9. T/10751/7. számú EGYSÉGES JAVASLA T a nemzeti fels őoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvénynek az Alaptörvény negyedi k módosításával

Részletesebben

A M A G Y A R K Ö Z T Á R S A S Á G H I V A T A L O S L A P J A

A M A G Y A R K Ö Z T Á R S A S Á G H I V A T A L O S L A P J A A M A G Y A R K Ö Z T Á R S A S Á G H I V A T A L O S L A P J A Budapest, 1998. március 4., szerda 15. szám Ára: 420, Ft TARTALOMJEGYZÉK 39/1998. (III. 4.) Korm. r. 11/1998. (III. 4.) IKIM PM e. r. 12/1998.

Részletesebben

T/10238/14. Az Országgyűlé s. Alkotmányügyi, igazságügy i és ügyrendi bizottságának. ajánlás a

T/10238/14. Az Országgyűlé s. Alkotmányügyi, igazságügy i és ügyrendi bizottságának. ajánlás a ORSZÁGGYŰLÉS HIVATALA T/10238/14. Érkezett : 2013 ÁPR 0 O. Az Országgyűlé s Alkotmányügyi, igazságügy i és ügyrendi bizottságának ajánlás a az adó- és egyéb közterhekkel kapcsolato s nemzetközi közigazgatási

Részletesebben

Orszk: Yi c~ i7 z111 V,i' 3 i73 : 1\T-d' /f/ '::L 0 6. I3akqct : Tisztelt Elnök Úr!

Orszk: Yi c~ i7 z111 V,i' 3 i73 : 1\T-d' /f/ '::L 0 6. I3akqct : Tisztelt Elnök Úr! Orszk: is Hivatal a Yi c~ i7 z111 V,i' 3 i73 : 1\T-d' /f/4 4 0 I3akqct : 2010 '::L 0 6. Országgy űlés képviselő Módosító javaslat! Dr. Schmitt Pál úrna k az Országgyűlés elnöke részére Helyben Tisztelt

Részletesebben

Iromány száma: T/3354/13. Benyújtás dátuma: :46. Parlex azonosító: 1J96BYUB0005

Iromány száma: T/3354/13. Benyújtás dátuma: :46. Parlex azonosító: 1J96BYUB0005 Iromány száma: T/3354/13. Benyújtás dátuma: 2018-12-06 18:46 Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága Parlex azonosító: 1J96BYUB0005 Címzett: Kövér László, az Országgyűlés elnöke Benyújtó: Dr. Bajkai

Részletesebben

k xk tt : 2011 GKT 2 C. Tisztelt Elnök Úr! módosító javaslato t

k xk tt : 2011 GKT 2 C. Tisztelt Elnök Úr! módosító javaslato t ORSZÁGGY ŰLÉSI KÉPVISELŐ Módosító javaslat Kövér László úr, az Országgyűlés elnöke részére Helyben k xk tt : 2011 GKT 2 C. Tisztelt Elnök Úr! Az egyes adótörvények és az azzal összefüggő egyéb törvények

Részletesebben

Részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat

Részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat Iromány száma: T/2935/2. Benyújtás dátuma: 2018-11-06 10:21 Az Országgyűlés Külügyi bizottsága Parlex azonosító: DXBAWU5Z0001 Címzett: Kövér László, az Országgyűlés elnöke Benyújtó: Németh Zsolt, Elnök

Részletesebben

Iromány száma: T/384/7. Benyújtás dátuma: :23. Parlex azonosító: 1M3V9K140003

Iromány száma: T/384/7. Benyújtás dátuma: :23. Parlex azonosító: 1M3V9K140003 Iromány száma: T/384/7. Benyújtás dátuma: 2018-07-05 12:23 Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága Parlex azonosító: 1M3V9K140003 Címzett: Kövér László, az Országgyűlés elnöke Benyújtó: Dr. Bajkai István,

Részletesebben

Ét ::tz : 20 1.4 EC 0 4.

Ét ::tz : 20 1.4 EC 0 4. mccf (á) Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága Ét ::tz : 20 1.4 EC 0 4. A Törvényalkotási bizottság összegz ő jelentése A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007.

Részletesebben

Hivatkozási szám a TAB ülésén: 1. (T/2936.) Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága. A bizottság kormánypárti tagjainak javaslata.

Hivatkozási szám a TAB ülésén: 1. (T/2936.) Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága. A bizottság kormánypárti tagjainak javaslata. Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága Hivatkozási szám a TAB ülésén: 1. (T/2936.) A bizottság kormánypárti tagjainak javaslata. Javaslat módosítási szándék megfogalmazásához a Törvényalkotási bizottság

Részletesebben

1# +atala 2010OKT évi... törvény. a nyugdíjpénztár-választás szabadságáró l

1# +atala 2010OKT évi... törvény. a nyugdíjpénztár-választás szabadságáró l 1# +atala ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ Érkoett : 2010OKT22 Képvisel ői önálló indítvány 2010. évi... törvény a nyugdíjpénztár-választás szabadságáró l 1. A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra

Részletesebben

A Honvédelmi és rendészeti bizottság jelentés e

A Honvédelmi és rendészeti bizottság jelentés e Az Országgy űlés Honvédelmi és rendészeti bizottsága Országgyűlés Hivatal a lrományszáfh : 5 \)U Q Érkezett: 2015 JÓN Kijelölt bizottsál A Honvédelmi és rendészeti bizottság jelentés e a Nemzeti Közszolgálati

Részletesebben

részlete s vitájához

részlete s vitájához ORSZÁGGYŰLÉS HIVATALA T/1794/5. Érkezett : 2010 NOV 2 9. Az Országgy űlés Foglalkoztatási és munkaügyi bizottságának aj ánlás a az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvény módosításáról

Részletesebben

Iromány száma: T/3637/7. Benyújtás dátuma: :32. Parlex azonosító: 1NUH2DSF0005

Iromány száma: T/3637/7. Benyújtás dátuma: :32. Parlex azonosító: 1NUH2DSF0005 Iromány száma: T/3637/7. Benyújtás dátuma: 2018-12-06 19:32 Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága Parlex azonosító: 1NUH2DSF0005 Címzett: Kövér László, az Országgyűlés elnöke Benyújtó: Dr. Bajkai

Részletesebben

A Fenntartható fejl ődés bizottsága jelentése

A Fenntartható fejl ődés bizottsága jelentése Az Országgy űlés Fenntartható fejlődés bizottsága Kapcsolódó bizottság A Fenntartható fejl ődés bizottsága jelentése az épített környezet alakításáról és védelmér ől szóló 1997. évi LxXVIII. törvénynek

Részletesebben

T11140/... Or Irományszim. Íb A 4 U -0/29. Tisztelt Elnök Asszony!

T11140/... Or Irományszim. Íb A 4 U -0/29. Tisztelt Elnök Asszony! T11140/.... Zárószavazás előtti módosító iavaslat Dr. Szili Katalin az Országgyűlés Elnöke részére Or Irományszim. Hivatala Íb A 4 U -0/29 Helyben Érkezett: 2006 NOV 2 7. Tisztelt Elnök Asszony! A Házszabály

Részletesebben

Irományszám' ' Co 2.5 I /1 g. Érkezett 2018 JÚL O b.

Irományszám' ' Co 2.5 I /1 g. Érkezett 2018 JÚL O b. Országgy ű lés Hivatal a Irományszám' ' Co 2.5 I /1 g Az Országgy űlés Vállalkozásfejlesztési bizottság a Érkezett 2018 JÚL O b. Címzett : Kövér László, az Országgyűlés elnöke Benyújtó : Z. Kárpát Dániel,

Részletesebben

Iromány száma: T/6361/11. Benyújtás dátuma: :09. Parlex azonosító: KSI0C

Iromány száma: T/6361/11. Benyújtás dátuma: :09. Parlex azonosító: KSI0C Iromány száma: T/6361/11. Benyújtás dátuma: 2019-06-25 12:09 Az Országgyűlés Költségvetési bizottsága Parlex azonosító: KSI0C3490001 Címzett: Kövér László, az Országgyűlés elnöke Benyújtó: Varju László,

Részletesebben

T/16300. számú. törvényjavaslat. a prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény módosításáról

T/16300. számú. törvényjavaslat. a prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény módosításáról MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/16300. számú törvényjavaslat a prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény módosításáról Előadó: Csizmár Gábor foglalkoztatáspolitikai

Részletesebben

Tájékoztatás a támogatási formákra való jogosultságról:

Tájékoztatás a támogatási formákra való jogosultságról: Tájékoztatás a támogatási formákra való jogosultságról: Bérpótló juttatás: A Nemzeti Közfoglalkoztatási Program keretében az aktív korú nem foglalkoztatott személyek részére megállapított rendelkezésre

Részletesebben

Érkezett: 2015 DEC 0 8.

Érkezett: 2015 DEC 0 8. Az Országgyűlés Gazdasági bizottsága i.3ciy:vi t 0' I O 1 a \P Érkezett: 2015 DEC 0 8. Részletes vitát lezáró bizottsági módosító javasla t benyújtás a Kövér László úr, az Országgy űlés elnöke részére

Részletesebben

A Fenntartható fejl ődésbizottsága jelentése

A Fenntartható fejl ődésbizottsága jelentése Az Országgyűlés Fenntartható fejl ődés bizottsága Kapcsolódó bizottság A Fenntartható fejl ődésbizottsága jelentése a területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításával összefüggő egyes törvények

Részletesebben

20;2 2 6, Bizottsági módosító javaslat. Kövér László úr az Országgyűlés elnöke részér e. Helyben. Tisztelt Elnök Úr!

20;2 2 6, Bizottsági módosító javaslat. Kövér László úr az Országgyűlés elnöke részér e. Helyben. Tisztelt Elnök Úr! Az Országgyűlé s Gazdasági és informatikai bizottsága. 11-4k /1 (0(24 20;2 2 6, Bizottsági módosító javaslat Kövér László úr az Országgyűlés elnöke részér e Helyben Tisztelt Elnök Úr! Az egyes házszabályi

Részletesebben

(^ O. Érkezett: 2015 NOV 3 0. Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága. Egységes javasla t. Kövér László úr, az Országgy űlés elnöke részére

(^ O. Érkezett: 2015 NOV 3 0. Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága. Egységes javasla t. Kövér László úr, az Országgy űlés elnöke részére irumanyszóm- 71 Sti $ C. (^ O Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága Érkezett: 2015 NOV 3 0. Egységes javasla t Kövér László úr, az Országgy űlés elnöke részére Tisztelt Elnök Úr! Az egyes házszabályi

Részletesebben

bizottsági módosító javaslato t

bizottsági módosító javaslato t Országgy űlés Hivatal a Zrornánysa á,n. (ft-9 L Az Országgy űlé s Gazdasági és informatikai bizottsága Érkezett : 2012 OK]. 0. Bizottsági módosító javaslat Kövér Lászl ó az Országgyűlés elnöke részére

Részletesebben

A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai

A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai A természetes személyek között háztartási munkára létesített munkavégzésre irányuló jogviszony szabályairól 2010. augusztus 15. napjától a 2010. évi

Részletesebben

2. (i) A társasági adóról és az osztalékadóról szóló évi LXXXI. törvény (a továbbiakban : Tao. tv.) 4. -a a következő I. ponttal egészül ki:

2. (i) A társasági adóról és az osztalékadóról szóló évi LXXXI. törvény (a továbbiakban : Tao. tv.) 4. -a a következő I. ponttal egészül ki: 'A G 8 I..Ri 1 {, {, Az Országgy űlés Költségvetési bizottsága Részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat Kövér László úr, az Országgyűlés elnöke részére Tisztelt Elnök Úr! A Költségvetési bizottság

Részletesebben

(1) Az Mmtv. 13. (2) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép : (A rokkantsági ellátást meg kell szüntetni, ha az ellátásban részesül ő)

(1) Az Mmtv. 13. (2) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép : (A rokkantsági ellátást meg kell szüntetni, ha az ellátásban részesül ő) t r gyfttés Hivatala lrolikáflyszaí1 : j 42Q 4'4 (2-5 Érkezett: ni3 OEC 14. 2013. évi... törvény a megváltozott munkaképesség ű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáró l szóló 2011. évi

Részletesebben

TERVEZET. A Kormány. / 2012.( ) Korm. rendelete Egyes foglalkoztatási tárgyú kormányrendeletek módosításáról

TERVEZET. A Kormány. / 2012.( ) Korm. rendelete Egyes foglalkoztatási tárgyú kormányrendeletek módosításáról A Kormány / 2012.( ) Korm. rendelete Egyes foglalkoztatási tárgyú kormányrendeletek módosításáról A Kormány 1. alcím tekintetében a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991.

Részletesebben

KÉRELEM RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

KÉRELEM RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ 1.melléklet a 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelethez KÉRELEM RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ 1. A RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁST AZ ALÁBBI LÉTFENNTARTÁST VESZÉLYEZTETŐ ÉLETHELYZETRE

Részletesebben

T/6960/69. szám. Az Országgyűlés. az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról szóló T/6960. számú törvényjavaslat.

T/6960/69. szám. Az Országgyűlés. az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról szóló T/6960. számú törvényjavaslat. T/6960/69. szám ORSZÁGGYŰLÉS HIVATALA Érkezett : 2012 JÚN 06. Az Országgyűlés Egészségügyi bizottságának Foglalkoztatási és munkaügy i bizottságának második kiegészít ő ajánlás a az egyes egészségügyi

Részletesebben

(_.6~ alelnök. : Iromány száma: T/4821/ 4- ~enyújtás dátuma: márciu~--~;,-- Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága

(_.6~ alelnök. : Iromány száma: T/4821/ 4- ~enyújtás dátuma: márciu~--~;,-- Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága ,- : Iromány száma: T/4821/ 4- ~enyújtás dátuma: 2019. márciu~--~;,-- Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága ORSZÁ/]GYŰLÉ'.:' HIVP{fALA Érkezett 2 19 MARt 1 Címzett: Kövér László, az Országgyűlés elnöke

Részletesebben

T/9180/... bizottsági módosító javaslato t

T/9180/... bizottsági módosító javaslato t s Hivatala ''- 7/548 0 Érk ztt. 2009 APR 2 7. 9 Az Országgyűlés Ifjúsági, szociális és családügyi bizottsága T/9180/... Bizottsági módosító javaslat Dr. Szili Katalin az Országgyűlés Elnöke részére Helybe

Részletesebben

:mányazám : Országgy űlési képvisel ő. Érkezett : 2017 MARC 02. Kereszténydemokrata Néppárt Országgyűlési Képvisel őcsoport

:mányazám : Országgy űlési képvisel ő. Érkezett : 2017 MARC 02. Kereszténydemokrata Néppárt Országgyűlési Képvisel őcsoport t, zóggy űiés Hivatala Országgy űlési képvisel ő :mányazám : T/a 4 ~.g8 Érkezett : 2017 MARC 02. Kereszténydemokrata Néppárt Országgyűlési Képvisel őcsoport Kövér László úr az Országgyűlés elnöke részére

Részletesebben

EGYSÉGES JAVASLAT. A világörökségről szóló 2011. évi LXXVII. törvény módosításáról szól ó T/5053. számú törvényjavasla t ZÁRÓSZAVAZÁSÁHOZ

EGYSÉGES JAVASLAT. A világörökségről szóló 2011. évi LXXVII. törvény módosításáról szól ó T/5053. számú törvényjavasla t ZÁRÓSZAVAZÁSÁHOZ :T / sű; 1 Ország gyitic Nivala k, Irományszám Érkezett 2015 JÚN 2, 9. Törvényalkotási bizottsága Egységes javasla t Kövér László úr, az Országgyűlés elnöke részére Tisztelt Elnök Úr! Az egyes házszabályi

Részletesebben

T/6768/18. szám. Az Országgyűlés. Alkotmányügyi, igazságügy i és ügyrendi bizottságána k. ajánlás a

T/6768/18. szám. Az Országgyűlés. Alkotmányügyi, igazságügy i és ügyrendi bizottságána k. ajánlás a T/6768/18. szám ORSZÁCG Y 1J lyé 7 _ 1 Tr l. Érkezett: 2008 DEC 1 5. Az Országgyűlés Alkotmányügyi, igazságügy i és ügyrendi bizottságána k ajánlás a a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a

Részletesebben

Országgy űlés Hivatal a. Irományszám : l. Érkezett : 2015 JúN 2 2. Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága. Egységes javaslat

Országgy űlés Hivatal a. Irományszám : l. Érkezett : 2015 JúN 2 2. Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága. Egységes javaslat Országgy űlés Hivatal a Irományszám : l L1 $ 2. 111-1- Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága Érkezett : 2015 JúN 2 2. Egységes javaslat Kövér László ár, az Országgy űlés elnöke részére Tisztelt Elnök

Részletesebben

A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai

A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai A természetes személyek között háztartási munkára létesített munkavégzésre irányuló jogviszony szabályairól 2010. augusztus 15. napjától a 2010. évi

Részletesebben

Iromány száma: T/3628/8. Benyújtás dátuma: :51. Parlex azonosító: 1MVU7ZRY0004

Iromány száma: T/3628/8. Benyújtás dátuma: :51. Parlex azonosító: 1MVU7ZRY0004 Iromány száma: T/3628/8. Benyújtás dátuma: 2018-12-07 12:51 Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága Parlex azonosító: 1MVU7ZRY0004 Címzett: Kövér László, az Országgyűlés elnöke Tárgy: Egységes javaslat

Részletesebben

)4552 Érkezett : 2009 DEC 15.

)4552 Érkezett : 2009 DEC 15. .sas : )4552 Érkezett : 2009 DEC 15. 2009. évi... törvény, a szövetkezetekr ől szóló 2006. évi X. törvény módosításáról 1. A szövetkezetekről szóló 2006. évi X. törvény 56. (2) bekezdése helyébe a következő

Részletesebben

Iromány száma: T/3604/7. Benyújtás dátuma: :51. Parlex azonosító: OFWRIAQ90003

Iromány száma: T/3604/7. Benyújtás dátuma: :51. Parlex azonosító: OFWRIAQ90003 Iromány száma: T/3604/7. Benyújtás dátuma: 2018-12-06 17:51 Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága Parlex azonosító: OFWRIAQ90003 Címzett: Kövér László, az Országgyűlés elnöke Benyújtó: Dr. Bajkai

Részletesebben

Lrltivzett : 2,2441 T, Q 7. m ó d o s í t ó j a v a s l a t o t. 1. A törvényjavaslat 29. (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul :

Lrltivzett : 2,2441 T, Q 7. m ó d o s í t ó j a v a s l a t o t. 1. A törvényjavaslat 29. (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul : 1 CO,0 Az Országgyűlé s Egészségügyi bizottsága Lrltivzett : 2,2441 T, Q 7. Kövér László úrnak, az Országgyűlés elnökének Bizottsági módosító iavasla t Helybe n Tisztelt Elnök Úr! A megváltozott munkaképesség

Részletesebben

Új Szöveges dokumentum. Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ (hátrányos helyzetűek)

Új Szöveges dokumentum. Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ (hátrányos helyzetűek) Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ (hátrányos helyzetűek) TÁJÉKOZTATÓ a foglalkozatás bővítését szolgáló támogatásról (bértámogatás) hátrányos helyzetű álláskereső foglalkoztatása esetén

Részletesebben

2/2004. (I. 15.) FMM rendelet. a kollektív szerződések bejelentésének és nyilvántartásának részletes szabályairól

2/2004. (I. 15.) FMM rendelet. a kollektív szerződések bejelentésének és nyilvántartásának részletes szabályairól a kollektív szerződések bejelentésének és nyilvántartásának részletes A Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény (a továbbiakban: Mt.) 41/A. ának (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján

Részletesebben

2013. évi... törvény

2013. évi... törvény Or zá é,s Hivatal a Iri*_ra'.t ;.. -(050 ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISEL Ő Érírezett: 2[,";3 MÁK: 2 2. Képvisel ői önálló indítvány 2013. évi... törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991.

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ PÁLYÁZATI ADATLAP. A Falfirka eltávolítás Európa Kulturális Fővárosában elnevezésű munkaerőpiaci program

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ PÁLYÁZATI ADATLAP. A Falfirka eltávolítás Európa Kulturális Fővárosában elnevezésű munkaerőpiaci program Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ A pályázat beérkezett: A pályázat sorszáma: (BMMK tölti ki) iktatószám: Pályázó szervezet neve: PÁLYÁZATI ADATLAP A Falfirka eltávolítás Európa Kulturális Fővárosában

Részletesebben

Iromány száma: T/12723/ 4- Benyújtás dátuma: november ;,o. Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága. ORSZÁGk-J._.,

Iromány száma: T/12723/ 4- Benyújtás dátuma: november ;,o. Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága. ORSZÁGk-J._., Iromány száma: T/12723/ 4- Benyújtás dátuma: 2016. november ;,o Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága ORSZÁGk-J._., 1~rkez et' 2016 fíov 3 o. Címzett : Kövér László, az Országgy űlés elnöke Tárgy

Részletesebben

Országgy űlés Hivatala ; ;~n~nyszám I A 00 55I G

Országgy űlés Hivatala ; ;~n~nyszám I A 00 55I G Országgy űlés Hivatala ; ;~n~nyszám I A 00 55I G Az Országgyűlé s Fenntartható fejl ődés bizottsága 2016 ÁPR 19. Kapcsolódó bizottság enntarthato fejl des biz ttsaga jelentes a villamos energiáról szóló

Részletesebben

ÉrketQ t: 2013SNT D3. 2013. évi... törvény

ÉrketQ t: 2013SNT D3. 2013. évi... törvény Országgyűlési képvisel ő ÉrketQ t: 2013SNT D3. Képviselői önálló indítvány 2013. évi... törvény a közszolgálati tisztvisel őkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény é s a munka törvénykönyvér ől szóló 2012.

Részletesebben