Tájékoztató a bérgarancia támogatásról

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tájékoztató a bérgarancia támogatásról"

Átírás

1 Tájékoztató a bérgarancia támogatásról A bérgarancia támogatás a Bérgarancia Alapról szóló évi LXVI. törvény alapján nyújtható visszatérítendő, kamatmentes támogatás. E támogatás: - a felszámolás, vagy kényszertörlés alatt álló gazdálkodó szervezetnek 1 a munkavállalóval szemben fennálló kiegyenlíthetetlen bértartozása, - a felszámolás alatt álló: kölcsönvevő 2 által a kölcsönbeadó 3 részére (a kölcsönzött munkavállaló után) meg nem fizetett kölcsönzési díj iskolaszövetkezet részére (az általa nyújtott szolgáltatás keretében foglalkoztatott után) meg nem fizetett szolgáltatási díj törvényben meghatározott részének a megelőlegezésére szolgál. I. A gazdálkodó szervezet bérgarancia támogatása 1. A felszámolás, vagy kényszertörlés alatt álló gazdálkodó szervezet mint munkaadó esetében bértartozás alatt értendő minden a gazdálkodó szervezetet terhelő munkabértartozás, ideértve a betegszabadság időtartamára járó térítést és a munkaviszony megszűnésével összefüggésben járó, a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló évi XLIX. törvény (a továbbiakban: Csődtv.) 57. (3) bekezdés szerint elszámolható végkielégítés tartozást is. Azonban nem minősül munkabértartozásnak a nem munkaviszony keretében járó díjazás (így a megbízási és vállalkozási díj) alapján fennálló tartozás. A felszámoló/ bérgarancia biztos a Nemzeti Foglalkoztatási Alap bérgarancia alaprészéből a rendelkezésre álló fedezet hiányában köteles, a munkavállaló külön igénybejelentése nélkül is, a felszámolási zárómérleg elkészítését megelőzően bértámogatásként megigényelni azon munkavállalókkal szembeni bértartozást, akiknek a munkaviszonya a munkáltató jogutód nélküli 1 A Btv. 1. (2) bekezdés c) pontja alapján gazdálkodó szervezet a csődeljárásól és a felszámolási eljárásról szóló évi XLIX. törvény (Csődtv.) 3. (1) a) pontja értelmében: a gazdasági társaság, a közhasznú társaság, az ügyvédi iroda, a közjegyzői iroda, a szabadalmi ügyvivői iroda, a végrehajtói iroda, az európai részvénytársaság, a szövetkezet, a lakásszövetkezet, az európai szövetkezet, a vízgazdálkodási társulat (a víziközmű-társulat kivételével), az erdőbirtokossági társulat, az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, a magánnyugdíjpénztár, az egyéni cég, az egyesülés, ideértve az európai gazdasági egyesülést is, az európai területi együttműködési csoportosulás, az egyesület, az alapítvány, valamint mindazon jogi személyek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok, amelyek fő érdekeltségeinek központja a Tanács fizetésképtelenségi eljárásokról szóló 1346/2000/EK rendelete alapján az Európai Unió területén található, továbbá minden olyan, valamely EGT tagállam joga szerint alakult egyéb szervezet, amely a Btv. 1. (2) bekezdés a) vagy b) pontja szerint felszámolás, kényszertörlési eljárás alatt állhat. 2 A Btv. 1. (2) bekezdés f) pontja értelmében kölcsönvevő a munka törvénykönyvéről szóló évi I. törvény (Mt.) 214. (1) c) pontjában meghatározott munkáltató, melynek irányítása alatt a munkavállaló a munkát ideiglenesen végzi a munkaerő-kölcsönzés keretében 3 A Btv. 1. (2) bekezdés e) pontja értelmében kölcsönbeadó a munka törvénykönyvéről szóló évi I. törvény (Mt.) 214. (1) b) pontja és 215. (1) b) pontja szerint az a belföldi székhelyű, a tagok korlátolt felelősségével működő gazdasági társaság, vagy - a vele tagsági viszonyban nem álló munkavállaló vonatkozásában szövetkezet formájában működő munkáltató, aki a vele kölcsönzés céljából munkaviszonyban álló munkavállalót a kölcsönvevő irányítása alatt munkavégzésre, kölcsönzés keretében a kölcsönvevőnek ideiglenesen átengedi.

2 2 megszűnése miatt szűnik meg, illetve azt, amely a gazdálkodó szervezet jogutód nélküli megszűnésének időpontjában válik esedékessé. 2. A munkaügyi központ a felszámoló/bérgarancia biztos által benyújtott kérelemre a támogatás megállapításáról akkor rendelkezik, ha a kérelmező gazdálkodó szervezet felszámolás/ kényszertörlési eljárás alatt áll, és esedékes vagy a társaság megszűnésével esedékessé váló bértartozását bevételek hiányában nem tudja kielégíteni. 3. A támogatás mértékének meghatározásakor a fennálló - esedékes és forrás hiányában kiegyenlíthetetlen - munkabértartozás vehető figyelembe, amelynek összege jogosultanként nem haladhatja meg a tárgyévet megelőző második év - Központi Statisztikai Hivatal által közzétett - nemzetgazdasági havi bruttó átlagkeresetének ötszörösét. Támogatásként a jogosultanként meghatározott (a bérfizetési napon fennálló) bértartozásnak a felszámolási, kényszertörlési eljárás alatt álló gazdálkodó szervezetnél rendelkezésre álló saját forrással csökkentett összege állapítható meg. Ha a gazdálkodó szervezet a támogatást ugyanazon jogosult tekintetében egy felszámolási, kényszertörlési eljáráson belül több részletben veszi igénybe, és a felszámolási, kényszertörlési eljárás egyes naptári éveiben a bruttó átlagkereset mértéke eltérő a támogatás következő évben történő igénybevétele esetén a jogosultság szempontjából a magasabb bruttó átlagkereset alapján számított támogatási mértéket kell figyelembe venni. Amennyiben a felszámolási, kényszertörlési eljárás kezdetétől egy év eltelt, illetve azon jogosultak esetében, akikre vonatkozóan az addig igénybe vett összeg kimerítette jogosultanként a tárgyévet megelőző második év Központi Statisztikai Hivatal által közétett nemzetgazdasági havi bruttó átlagkereset ötszörösét, jogosultanként további, legfeljebb kettő havi bruttó átlagkeresetnek megfelelő támogatást igényelhet a felszámoló/bérgarancia biztos, melyről a munkaügyi központ vezetője mérlegelési jogkörében dönt. 4. A támogatás igénylésének menete A kérelmet és annak mellékleteit (ADATLAP a munkavállalók azonosító adatai, a munkavállalók elmaradt bére, valamint a Bérgarancia Alapból igényelhető támogatási összeg vonatkozásában, továbbá a felszámolást, kényszertörlést elrendelő jogerős végzést, valamint amennyiben a felszámoló, bérgarancia biztos a reorganizációról nyilatkozik, annak igazolására szolgáló iratokat) a felszámolás, kényszertörlés alatt álló gazdálkodó szervezet székhelye szerint illetékes munkaügyi központhoz kell benyújtani írásban, és elektronikus formában. A kérelem és mellékletei elektronikus úton való benyújtására a https://tea.munka.hu linkcím alatt, illetve a munka.hu oldalon van lehetőség. Az elektronikus ügyintézéssel kapcsolatban a linkcím alatt érhető el felhasználói kézikönyv címszó alatt az ügyintézést segítő útmutató.

3 3 Egyebekben a támogatás iránti kérelmet az elektronikus úton benyújtott kérelem kinyomtatásával egy eredeti példányban kell írásban benyújtani, míg a kérelem mellékletét képező nyilatkozatok kizárólag elektronikus formában nyújthatók be. (Fontos! Az elektronikus rendszerbe feltöltött kérelem a kapcsolódó adatlappal együtt egy regisztrációs számmal és egy verziószámmal is rendelkezik, mely számok az elektronikus rendszerből kinyomtatásra és papír alapon benyújtásra kerülő kérelmen is szerepelni fognak. Ha a kérelem nyomtatását követően derül ki, hogy szükséges az eredeti kérelmen módosítani és a változtatás meg is történik, akkor a kérelem űrlapon, illetve a kapcsolódó adatlapon a kérelem verziószáma módosulni, az nem lesz azonos elsőként elkészített kérelem számával. Az előzőekre tekintettel javasoljuk, hogy csak a végleges kérelem és adatlapja kerüljön kinyomtatásra és papír alapon benyújtásra a Munkaügyi Központ irányába, mert azzal elkerülhető, hogy az esetleges módosítás miatt a papír alapon benyújtott és az elektronikus rendszerben rögzített végső kérelem között eltérés álljon fenn, és emiatt a kérelem elutasításra kerüljön.) Az eljárás illetékmentes. A kérelem benyújtására a felszámoló/bérgarancia biztos vagy meghatalmazottja jogosult. Ez utóbbi esetben meghatalmazás csatolása szükséges. 5. A támogatás iránti kérelem elbírálására vonatkozó eljárásra a Btv.-ben foglalt eltérésekkel a közigazgatási eljárás általános szabályait kell alkalmazni. Amennyiben a kérelmező, illetve a kérelem nem felel meg a törvényben meghatározott feltételeknek, a munkaügyi központ a gazdálkodó szervezet képviselőjét - határidő megjelölésével - hiánypótlásra szólítja fel. A hiánypótlás elmulasztása esetén a kérelmet a rendelkezésre álló adatok alapján kell elbírálni, vagy a támogatás megállapítására irányuló eljárást meg kell szüntetni. Ha a felszámolás, kényszertörlés alatt álló gazdálkodó szervezet által megjelölt munkabértartozás kielégítése iránti igény megfelel a törvényben meghatározott feltételeknek, a támogatást - az erre irányuló kérelem benyújtását követő nyolc naptári napon belül határozattal meg kell állapítani. Amennyiben a támogatás megállapításra kerül a munkaügyi központ a kérelem átvételétől számított tizenöt naptári napon belül intézkedik: - a bértartozás a munkavállalót terhelő közterhekkel csökkentett összegének a munkavállaló részére történő kifizetéséről, - a munkavállalót terhelő közterheknek az állami adóhatóság a felszámolás, kényszertörlés alatt álló gazdálkodó szervezet nevében a gazdálkodó szervezet adóazonosító jelének feltüntetésével részére történő megfizetéséről, valamint - a munkabért határozat vagy jogszabály alapján terhelő levonás teljesítéséről és a jogosult részére történő kifizetéséről. A munkaügyi központ a fenti kifizetések teljesítéséről 5 munkanapon belül tájékoztatja a felszámolót/bérgarancia biztost. E tájékoztatás alapján a felszámoló/bérgarancia biztos annak kézhezvételét követő 10 napon belül írásban tájékoztatja a munkavállalókat az őket érintő kifizetésekről. 5. A munkaügyi központ által nyújtott bérgarancia támogatást a felszámolás, kényszertörlés alatt álló gazdálkodó szervezetnek mivel a támogatás visszatérítendő jellegű szükséges visszafizetnie. A

4 4 támogatás visszafizetése annak folyósításától számított 60. napon, illetve ha a felszámolási zárómérleg benyújtására/kényszertörlési eljárás befejezésére a 60. napot megelőzően került sor, a felszámolási zárómérleg benyújtásának/kényszertörlési eljárás befejezésének napját megelőző napon válik esedékessé. Amíg a támogatás teljes összegét nem fizették vissza, addig a felszámoló bérfizetésen kívül más célra kifizetést nem teljesíthet. A támogatás visszafizetésére pénzbeli teljesítés formájában kerülhet sor. A jogosulatlanul igénybe vett, vagy nem jogszerűen felhasznált támogatást a jegybanki alapkamat kétszeresével növelt összegben kell visszafizetni. Ilyennek kell tekinteni, ha a munkaügyi központ a fentebb hivatkozott kifizetést a felszámoló/bérgarancia biztos valóságnak nem megfelelő adatszolgáltatása miatt olyan munkavállaló részére is teljesíti, akinek nem állt fenn bértartozása vagy a fennálló bértartozásnál nagyobb mértékű támogatási összeg került kifizetésre. A visszafizetésből a kamatrész a felszámolót/bérgarancia biztost, a támogatás összege a felszámolás, kényszertörlés alatt álló gazdálkodó szervezet vagyonát terheli. A július 1. napján hatályba lépett módosuló szabályok értelmében a bérgarancia biztost, valamint a kényszertörlési eljárás alatt álló szervezet munkavállalóját ugyanazon jogok illetik meg, illetve kötelezettségek terhelik, mint a felszámolót, illetve a felszámolás alatt álló gazdálkodó szervezet munkavállalóját.(!) II. A kölcsönbeadó/ iskolaszövetkezet bérgarancia támogatása 1. A kölcsönbeadó és iskolaszövetkezet bértartozása, illetve a meg nem fizetett kölcsönzési/ szolgáltatási díj a) munkabér: a kölcsönbeadót, illetve az iskolaszövetkezetet terhelő munkabér, ideértve a betegszabadság időtartamára járó térítést is, b) kölcsönzési díj: az az ellenérték, amelynek fejében a kölcsönbeadó a vele kölcsönzés céljából munkaviszonyban álló munkavállalót munkavégzésre a kölcsönvevőnek ideiglenesen átengedi, c) szolgáltatási díj: az az ellenérték, amelynek fejében az iskolaszövetkezet a szolgáltatását igénybe vevő részére a vele munkaviszonyban álló tagja által történő munkavégzés útján szolgáltatást nyújt. 2. A munkaügyi központ a kölcsönbeadó/ iskolaszövetkezet által benyújtott kérelemre a támogatás megállapításáról akkor rendelkezik, ha: a felszámoló a felszámolás alatt álló kölcsönvevőnél foglalkoztatott munkavállaló, illetve a szolgáltatás fogadójánál foglalkoztatott tag után járó kölcsönzési/szolgáltatási díjat bevétel hiányában az esedékesség napján nem tudja kielégíteni, és ezt tartozáselismerő nyilatkozatával elismerte. A tartozáselismerő nyilatkozatnak munkavállalónként, illetve iskolaszövetkezeti tagonként szükséges tartalmaznia az elmaradt kölcsönzési/ szolgáltatási díjat.

5 5 3. A kölcsönbeadó és az iskolaszövetkezet a támogatási igény meghatározása során a kérelemben a kikölcsönzött, illetve átengedett munkavállaló részére járó munkabér összegét úgy határozhatja meg, hogy az egy felszámolási eljáráson belül jogosultanként nem haladhatja meg a tárgyévet megelőző második év - Központi Statisztikai Hivatal által közzétett - nemzetgazdasági havi bruttó átlagkeresetének ötszörösét. Ha a támogatást ugyanazon jogosult tekintetében egy felszámolási eljáráson belül több részletben veszik igénybe, és a felszámolási eljárás egyes naptári éveiben a bruttó átlagkereset mértéke eltérő a támogatás következő évben történő igénybevétele esetén a jogosultság szempontjából a magasabb bruttó átlagkereset alapján számított támogatási mértéket kell figyelembe venni. A kölcsönbeadó és az iskolaszövetkezet az elmaradt kölcsönzési/szolgáltatási díjról és az érintett munkavállalókról elkülönített nyilvántartást vezet. A gazdálkodó szervezetekhez képest eltérést jelent, hogy iskolaszövetkezet és kölcsönbeadó cég esetében mérlegelési jogkörben megállapított támogatás nyújtására nincs lehetőség. 4. A támogatás igénylésének menete A kérelmet és annak mellékleteit (ADATLAP a Bérgarancia Alapból a munkaerő-kölcsönzés díja megfizetésének elmaradása miatt igényelhető támogatási összeg vonatkozásában, továbbá a felszámolást elrendelő jogerős végzést, valamint a tartozást elismerő nyilatkozatot stb.) az iskolaszövetkezet/kölcsönbeadó a felszámolás alatt álló kölcsönvevő/szolgáltatást igénybe vevő székhelye szerint illetékes munkaügyi központhoz nyújtja be írásban, és elektronikus formában a szolgáltatási/kölcsönzési díj esedékessé válását követő 10 munkanapon belül. A Csődtv. 35. (1) bekezdése értelmében a felszámolás kezdő időpontjában a gazdálkodó szervezet valamennyi tartozása lejárttá (esedékessé) válik.", melyre tekintettel a A kölcsönbeadó és az iskolaszövetkezetó kizárólag a felszámolás kezdő időpontját követő 10 munkanapon belül nyújthat be bérgarancia támogatás iránti kérelmet. A kérelem és mellékletei elektronikus úton való benyújtására a https://tea.munka.hu linkcím alatt, illetve a munka.hu oldalon van lehetőség. Az elektronikus ügyintézéssel kapcsolatban a linkcím alatt érhető el felhasználói kézikönyv címszó alatt az ügyintézést segítő útmutató. Egyebekben a támogatás iránti kérelmet az elektronikus úton benyújtott kérelem kinyomtatásával egy eredeti példányban kell írásban benyújtani, míg a kérelem mellékletét képező nyilatkozatok kizárólag elektronikus formában nyújthatók be. (Fontos! Az elektronikus rendszerbe feltöltött kérelem a kapcsolódó adatlappal együtt egy regisztrációs számmal és egy verziószámmal is rendelkezik, mely számok az elektronikus rendszerből kinyomtatásra és papír alapon benyújtásra kerülő kérelmen is szerepelni fognak. Ha a kérelem nyomtatását követően derül ki, hogy szükséges az eredeti kérelmen módosítani és a változtatás meg is történik, akkor a kérelem űrlapon, illetve a kapcsolódó adatlapon a kérelem verziószáma módosulni, az nem lesz azonos elsőként elkészített kérelem számával. Az előzőekre tekintettel javasoljuk, hogy csak a végleges kérelem és adatlapja kerüljön kinyomtatásra és papír alapon benyújtásra a Munkaügyi Központ irányába, mert azzal elkerülhető, hogy az esetleges módosítás miatt a

6 6 papír alapon benyújtott és az elektronikus rendszerben rögzített végső kérelem között eltérés álljon fenn, és emiatt a kérelem elutasításra kerüljön.) Az eljárás illetékmentes. A kérelem benyújtására a kölcsönbeadó, illetve az iskolaszövetkezet jogosult. 5. A támogatás iránti kérelem elbírálására vonatkozó eljárásra a Btv.-ben foglalt eltérésekkel a közigazgatási eljárás általános szabályait kell alkalmazni. Amennyiben a kérelmező, illetve a kérelem nem felel meg a törvényben meghatározott feltételeknek, a munkaügyi központ a kölcsönbeadó/iskolaszövetkezet képviselőjét - határidő megjelölésével - hiánypótlásra szólítja fel. A hiánypótlás elmulasztása esetén a kérelmet a rendelkezésre álló adatok alapján kell elbírálni, vagy a támogatás megállapítására irányuló eljárást meg kell szüntetni. Ha a kérelemben foglalt igény megfelel a törvényben meghatározott feltételeknek, a támogatást - az erre irányuló kérelem benyújtását követő nyolc naptári napon belül határozattal meg kell állapítani. A támogatás megállapítása esetén a munkaügyi központ a kérelem átvételétől számított tizenöt naptári napon belül intézkedik az összeg kölcsönbeadó/iskolaszövetkezet pénzforgalmi számlájára való átutalásáról. A kölcsönbe adó/ iskolaszövetkezet a támogatás beérkezését követő három munkanapon belül gondoskodik a kölcsönzött munkavállalót, illetve szövetkezeti tagot terhelő közterhekkel csökkentett összegnek a munkavállaló, illetve a szövetkezeti tag részére történő kifizetéséről, a munkavállalót, illetve a szövetkezeti tagot terhelő közterheknek az illetékes szervek részére történő megfizetéséről. a fennálló bértartozások munkavállalók részére történő kifizetéséről. Amennyiben a következő bérkifizetési napig öt munkanapnál kevesebb van hátra, a kifizetés a következő bérkifizetési napon történik. A támogatás felhasználásáról a kölcsönbeadó/iskolaszövetkezet a kifizetést követő 15 napon belül beszámolót készít munkaügyi központnak. 6. Ha a felszámolási eljárás alatt befolyt bevételekből a kölcsönbeadó/ iskolaszövetkezet részére a korábban meg nem fizetett kölcsönzési/ szolgáltatási díj vagy annak egy része megtérítésre kerül, a kölcsönbeadó, illetve az iskolaszövetkezet a támogatást vagy annak a megtérüléssel érintett részét a munkaügyi központ részére a megtérítést követő 8 napon belül köteles visszafizetni. A jogosulatlanul igénybe vett, vagy nem jogszerűen felhasznált támogatást a jegybanki alapkamat kétszeresével növelt összegben kell visszafizetni. Ilyennek kell tekinteni, ha a munkaügyi központ a fentebb hivatkozott kifizetést a kölcsönbeadó/iskolaszövetkezet valóságnak nem megfelelő adatszolgáltatása miatt olyan munkavállaló részére is teljesíti, akinek nem állt fenn bértartozása illetve akire tekintettel nem állt fenn elmaradt kölcsönzési/szolgáltatási díj vagy a fennálló elmaradásnál nagyobb mértékű támogatási összeg került kifizetésre. Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja

MUNKAERŐ-PIACI TÁMOGATÁSOK

MUNKAERŐ-PIACI TÁMOGATÁSOK MUNKAERŐ-PIACI TÁMOGATÁSOK I. 2010. január 01-től bevezetésre kerülő támogatások: 2010. január 1-től két új támogatási forma kerül bevezetésre: 1. A rendelkezésre állási támogatásra jogosult személyek

Részletesebben

Készült: 2015. január 6-án.

Készült: 2015. január 6-án. Készült: 2015. január 6-án. A KÖTELEZŐ LEGKISEBB MUNKABÉR (MINIMÁLBÉR), A GARANTÁLT BÉRMINIMUM ÉS A KÖZFOGLALKOZTATÁSI BÉR ÖSSZEGE 2015.01.01-TŐL (a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált

Részletesebben

2003. évi XCII. törvény. az adózás rendjéről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek

2003. évi XCII. törvény. az adózás rendjéről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek Hatályos: 2013. 01. 01-től 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Alapelvek 1. (1) E törvény célja az adózás rendjének, az eljárás törvényessége és eredményessége

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek 1 / 175 2013.08.07. 12:28 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről 2013.08.05 2013.08.31 108 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Alapelvek 1. (1) E törvény

Részletesebben

IX. Fejezet A SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓRÓL

IX. Fejezet A SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓRÓL IX. Fejezet A SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓRÓL Az adó 453. (1) A szociális hozzájárulási adó (a továbbiakban e fejezet alkalmazásában: az adó) a kifizetőt természetes személlyel fennálló egyes jogviszonyaira,

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről 1 I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Alapelvek 1. (1) E törvény célja az adózás rendjének, az eljárás törvényessége és eredményessége érdekében az adózók és

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről1 I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Alapelvek 1. (1) E törvény célja az adózás rendjének, az eljárás törvényessége és eredményessége érdekében az adózók és az

Részletesebben

CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától

CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától A jogszabály mai napon (2012.VIII.14.) hatályos állapota

Részletesebben

Harmadik országbeli állampolgárok magyarországi munkavállalásának engedélyezése, engedélymentes munkavállalás bejelentésének intézése...

Harmadik országbeli állampolgárok magyarországi munkavállalásának engedélyezése, engedélymentes munkavállalás bejelentésének intézése... Harmadik országbeli állampolgárok magyarországi munkavállalásának engedélyezése, engedélymentes munkavállalás bejelentésének intézése... 1 Álláskeresési ellátások... 4 Munkaviszonyban állók képzési támogatása...

Részletesebben

1991. évi IL. törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról ( 2014.május 1-től hatályos szöveg)

1991. évi IL. törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról ( 2014.május 1-től hatályos szöveg) 1991. évi IL. törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról ( 2014.május 1-től hatályos szöveg) Az Országgyűlés a fizetésképtelenséggel fenyegető helyzetben lévő vagy fizetésképtelen gazdálkodó

Részletesebben

2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről 1

2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről 1 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről 1 I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Alapelvek 1. (1) E törvény célja az adózás rendjének, az eljárás törvényessége és eredményessége érdekében az adózók és

Részletesebben

2003. évi XCII. törvény. az adózás rendjérõl. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek

2003. évi XCII. törvény. az adózás rendjérõl. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjérõl I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Alapelvek 1. (1) E törvény célja az adózás rendjének, az eljárás törvényessége és eredményessége érdekében az adózók és az

Részletesebben

Tájékoztató a munkaerő-kölcsönzési tevékenységről

Tájékoztató a munkaerő-kölcsönzési tevékenységről Tájékoztató a munkaerő-kölcsönzési tevékenységről A munkaerő-kölcsönzői tevékenységet a többször módosított Munka Törvénykönyvének (1992. évi XXII. Törvény, továbbiakban: Mt.) XI. fejezete, valamint a

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. az Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. Azonnal cselekszünk elnevezésű támogatási program keretében meghirdetett

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. az Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. Azonnal cselekszünk elnevezésű támogatási program keretében meghirdetett PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. Azonnal cselekszünk elnevezésű támogatási program keretében meghirdetett Munkahelymegőrző támogatás átmeneti nehézséggel küzdő vállalkozások

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 177. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2009. december 9., szerda. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 177. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2009. december 9., szerda. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 177. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2009. december 9., szerda Tartalomjegyzék 2009. évi CXXVIII. törvény A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény módosításáról szóló

Részletesebben

A meghívásos pályázatra a rehabilitációs foglalkoztatásra kiírható pályázatra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

A meghívásos pályázatra a rehabilitációs foglalkoztatásra kiírható pályázatra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. A szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter meghívásos pályázatot hirdet a megváltozott munkaképességű munkavállalók rehabilitációs foglalkoztatásának költségvetési támogatására A szociál- és nyugdíjpolitikáért

Részletesebben

2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről

2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről 1 I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Alapelvek 1. oldal 1. (1) E törvény célja az adózás rendjének, az eljárás törvényessége és eredményessége érdekében az adózók

Részletesebben

2007. évi XCIX. törvény. az európai területi együttműködési csoportosulásról

2007. évi XCIX. törvény. az európai területi együttműködési csoportosulásról 2007. évi XCIX. törvény az európai területi együttműködési csoportosulásról Az Országgyűlés a gazdasági és társadalmi kohézió megerősítése érdekében, és a határokon átnyúló, transznacionális, illetve régiók

Részletesebben

2003. évi XCII. törvény. az adózás rendjéről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek

2003. évi XCII. törvény. az adózás rendjéről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Alapelvek 1. (1) E törvény célja az adózás rendjének, az eljárás törvényessége és eredményessége érdekében az adózók és az

Részletesebben

1992. évi XXII. törvény. a Munka Törvénykönyvéről. XI. fejezet. A munkaerő-kölcsönzés

1992. évi XXII. törvény. a Munka Törvénykönyvéről. XI. fejezet. A munkaerő-kölcsönzés 1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről XI. fejezet A munkaerő-kölcsönzés 193/B. (1) A kölcsönbeadóval munkaerő-kölcsönzés céljából létesített munkaviszonyra e törvény szabályait az e fejezetben

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. az Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. Azonnal cselekszünk elnevezésű támogatási program keretében meghirdetett

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. az Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. Azonnal cselekszünk elnevezésű támogatási program keretében meghirdetett PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. Azonnal cselekszünk elnevezésű támogatási program keretében meghirdetett Kereset kiegészítés támogatása képzéssel (Pályázati azonosító:

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a foglalkoztatás bővítését szolgáló bértámogatásról hátrányos helyzetű munkavállaló továbbfoglalkoztatása esetén

TÁJÉKOZTATÓ. a foglalkoztatás bővítését szolgáló bértámogatásról hátrányos helyzetű munkavállaló továbbfoglalkoztatása esetén TÁJÉKOZTATÓ a foglalkoztatás bővítését szolgáló bértámogatásról hátrányos helyzetű munkavállaló továbbfoglalkoztatása esetén A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991.

Részletesebben

2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről 1

2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről 1 OptiJus Opten Kft. I. 2003. évi XCII. törvény 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről 1 A 2011.11.1. és 2011.12.31. között hatályos szöveg Tartalomjegyzék I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1 Alapelvek..................

Részletesebben

2003. évi XCII. törvény

2003. évi XCII. törvény 9990 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2003/131. szám ÁLTALÁNOS 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjérõl* I. Fejezet RENDELKEZÉSEK Alapelvek 1. (1) E törvény célja az adózás rendjének, az eljárás törvényessége

Részletesebben

2013. február 5. Előadó: dr. Mihály Katalin ügyvéd 1. Ügyvédi feladatok és okiratok a fizetésképtelenségi eljárásokban

2013. február 5. Előadó: dr. Mihály Katalin ügyvéd 1. Ügyvédi feladatok és okiratok a fizetésképtelenségi eljárásokban 2013. február 5. Előadó: dr. Mihály Katalin ügyvéd 1 Ügyvédi feladatok és okiratok a fizetésképtelenségi eljárásokban 2013.April.28. Előadó: dr. Mihály Katalin ügyvéd 2 Az előadás felépítése I. Rész Általános

Részletesebben

2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről 1

2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről 1 OptiJUS Opten Kft. I 2003. évi XCII. törvény 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről 1 2015.1.1. és 2015.1.31. között hatályos szöveg Tartalomjegyzék I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1 Alapelvek..................................................

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. a Kormány részére. a szociális foglalkoztatás engedélyezéséről és költségvetési támogatásának szabályairól

ELŐ TERJESZTÉS. a Kormány részére. a szociális foglalkoztatás engedélyezéséről és költségvetési támogatásának szabályairól IFJÚSÁGI, CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINISZTER FOGLALKOZTATÁSPOLITIKAI ÉS MUNKAÜGYI MINISZTER Szám: 9476-1/2006. TERVEZET ELŐ TERJESZTÉS a Kormány részére a szociális foglalkoztatás engedélyezéséről

Részletesebben

1991. évi IV. törvény. a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1991. évi IV. törvény. a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1991. évi IV. törvény a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról A Magyar Köztársaság Alkotmánya mindenki számára biztosítja a jogot a munka és a foglalkozás szabad megválasztásához.

Részletesebben

Atipikus foglalkoztatási formák

Atipikus foglalkoztatási formák Atipikus foglalkoztatási formák A gazdasági válság hatására egyre több szó esik a rugalmasabb munkavégzést lehetővé tevő atipikus foglalkoztatási formákról. A munkaadók egyre jobban érdeklődnek az alternatív

Részletesebben

2011. évi CLXXXI. törvény. a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról. I. Fejezet

2011. évi CLXXXI. törvény. a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról. I. Fejezet 2011. évi CLXXXI. törvény a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról I. Fejezet Általános rendelkezések 1. Hatáskör és illetékesség 1. (1) Az e törvényben

Részletesebben