Mikrohitel Szerződés ingatlan és ingó fedezetre vonatkozó zálogszerződéssel egységesen

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Mikrohitel Szerződés ingatlan és ingó fedezetre vonatkozó zálogszerződéssel egységesen"

Átírás

1 7/d sz. melléklet Szerződés száma:.:... Ügyfélaz. szám:. HVK hitelazonosító száma :. Ügyintéző:... Telefon:... Mikrohitel Szerződés ingatlan és ingó fedezetre vonatkozó zálogszerződéssel egységesen amely létrejött A Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány (székhely, cím: 1062 Budapest Bajza u. 31., törzsszám: , statisztikai azonosító: , adószám: , cégbírósági bejegyzés száma: 59) (a továbbiakban MVA) képviseletében eljáró képviseletében Erste Bank Hungary Rt. (székhely:1132 Budapest, Váci út 48. törzsszám: , statisztikai azonosító: , cégbírósági bejegyzés száma: Cg ) ügyintézési hely:...) (a továbbiakban: Bank) valamint a) egyéni vállalkozó/őstermelő esetén: családi és utónév:.., születési családi és utónév:, anyja születési családi és utónév:., születési hely és idő:, székhely:., adószám/adóazonosító jel:, személyi azonosító:, személyi ig. szám, személyazonosító ig. szám:. vállalkozói igazolvány száma:. őstermelői igazolvány száma:. b) jogi személy ill. jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság esetén: cégnév:, székhely,.., törzsszám:, statisztikai azonosító:., cégbírósági bejegyzés száma:., mint kölcsönfelvevő (a továbbiakban: Adós) - képviseletében eljáró. (családi és utónév) mint az Adós. (vállalkozásnál betöltött státusz) - a) Természetes személy esetén: a családi név és utónév: születési családi név és utónév: anyja születési családi és utónév: szül-i hely és idő: lakcím:.., személyi azonosító: mint zálogkötelezett

2 b) egyéni vállalkozó esetén: a családi és utónév:.., születési családi és utónév:, anyja születési családi és utónév:. születési hely és idő:, adószám/adóazonosító jel:, személyi azonosító:, személyi ig. szám, személyazonosító ig. szám:.mint Zálogkötelezett c) jogi személy ill. jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság esetén: cégnév:, székhely:.., törzsszám:, statisztikai azonosító:., cégbírósági bejegyzés száma:., mint Zálogkötelezett a továbbiakban együtt Szerződő felek között alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel: Előzmények A Felek által ismert, hogy az MVA az országos hálózatát képező Helyi Vállalkozói Központok közreműködésével a kis- és középvállalkozások fejlesztése, valamint tevékenységük támogatása érdekében működteti a Mikrohitel Programot. A Program megvalósítása érdekében az MVA együttműködési megállapodást kötött a Helyi Vállalkozói Központokkal (a továbbiakban: HVK), illetve a Bankkal. Az Adós tudomásul veszi, hogy a fent nevezett együttműködési megállapodások tartalma szerint a jelen mikrohitel szerződés és az annak biztosítására megkötésre kerülő biztosítéki szerződések megkötése, kezelése, módosítása, felmondása, a követelések behajtása tekintetében a Bankot, illetve a -t az MVA képviselőjének kell tekinteni. A jelen szerződés alapján tehát a kölcsönnyújtót illető minden jog és terhelő minden kötelezettség az MVA-t illeti meg, amelyet a fentiek alapján képviselői útján gyakorol. Az Adós mikrohitelért folyamodott a HVK-hoz, amelynek Mikrohitel Bizottsága a kérelmet elbírálta, és hozzájárult ahhoz, hogy a Mikrohitel Alapból, illetve a Magyar Államkincstárnál erre a célra elkülönített pénzösszegből az alább részletezett kölcsön a Bank által folyósításra kerüljön az Adós részére. 2

3 Kölcsönszerződés 1. A kölcsön A Bank a Mikrohitel Alapból illetve a Magyar Államkincstárnál erre a célra elkülönített pénzösszegből az Adós részére e Kölcsönszerződés alapján kölcsönt folyósít A Kölcsön célja: forgóeszköz-finanszírozás, gépek, berendezések eszközök és más beruházások azaz pontosan... finanszírozása, már meglévő üzleti tulajdon, vagy bérelt infrastruktúra bővítése és/vagy fejlesztése*. Az Adós kötelezettséget vállal, hogy a Kölcsönt kizárólag a jelen pontban meghatározott cél megvalósítására használja fel A Kölcsön összege:... Ft, azaz... forint. A Kölcsön futamideje:.hó, végső lejárata: 1.3. A Bank a Kölcsön illetve a hitel összegét a Mikrohitel szerződés száma szerint tartja nyilván A beruházás/fejlesztés megkezdésének tervezett időpontja*: év... hónap... nap A beruházás/fejlesztés befejezésének tervezett időpontja*: év... hónap... nap 1.5. A Kölcsönszerződés 1.1. pontjában megjelölt cél megvalósulásának pénzügyi forrásai: saját erő:......,-ft egyéb, éspedig:...,-ft Mikrohitel forgóeszközre:...,-ft Mikrohitel beruházásra:.....,-ft összesen:...,-ft 2. A Kölcsön rendelkezésre tartása A Bank a Kölcsön összegét a rendelkezésre tartási idő alatt az Adós rendelkezésére tartja. A rendelkezésre tartási idő kezdete: a Szerződés aláírásának napja. A rendelkezésre tartási idő vége: év... hónap... ** nap A rendelkezésre tartási idő elteltét követően a Bank a Kölcsönt nem folyósítja, kivéve ha az Adós bemutatja a HVK rendelkezésre tartási idő meghosszabbításához történő hozzájáruló nyilatkozatát. a nem kívánt/nem értelmezhető rész törlendő ** max. a szerződéskötéstől számított két hónap a nem kívánt pont törlendő 3

4 3. A Kölcsön folyósítása 3.1. A Bank a Kölcsönt legfeljebb 3 részletben folyósítja A Kölcsön folyósításának feltétele: a jelen Szerződés közokiratba foglalása, jelzálogjog bejegyzés megtörténtének (ingatlannál a tulajdoni lapon széljegyként történő feltüntetés) Bank felé történő igazolása, amennyiben az ingatlant haszonélvezeti jog terheli, a haszonélvezeti jogról történő közjegyző előtt tett közjegyzői okiratba vagy ügyvéd által ellenjegyzett magánokiratba foglalt lemondó nyilatkozat Bank ill. HVK részére történő bemutatása**, a haszonélvező által megkötött közjegyzői közokiratba foglalt - készfizető kezességi szerződés a Bank ill. a HVK részére történő bemutatása. ** a Készfizető kezesi szerződés közokiratba foglalása vagy a készfizető kezes által a készfizető kezesség vállalásra vonatkozó nyilatkozat egyoldalú közokiratba foglalása és Bank részére történő átadása. gépjármű fedezet esetén a HVK igazolása, hogy az Adós a gépjármű törzskönyvét a HVKnál letétbe helyezte és az erre vonatkozó letéti szerződés a HVK és az Adós között megkötésre került*, a fedezetül lekötött vagyontárgy(ak) teljes értékére vonatkozó, az MVA-ra engedményezett biztosítási szerződés (kötvény) HVK részére történő bemutatása, az Adósnak a Bankon kívüli számlavezető bankjai által nyilvántartásba vett, a Bank és az MVA javára szóló az azonnali inkasszóra vonatkozó - Felhatalmazó Levél bemutatása*, a Kezes(ek) számlavezető bankja által nyilvántartásba vett, a Bank és az MVA javára szóló az azonnali inkasszóra vonatkozó - Felhatalmazó Levél bemutatása*, a HVK igazolása, hogy e Szerződésben meghatározott eszközvásárlásról kiállított számlákat, (ill. számlát helyettesítő bizonylatokat) teljesítési nyilatkozatot formailag ellenőrizte, s ezt követően kiadta a folyósítást engedélyező nyilatkozatát, (a hitel felhasználásának igazolására a hiteligénylés beadásának dátumát követően keletkezett számlák és egyéb bizonylatok fogadhatók el), abban az esetben ha az Adós a hitelösszeg 50%-ig terjedően előfinanszírozásban részesül, akkor a HVK folyósítást engedélyező nyilatkozatának kiállítása. A hitelösszeg fennmaradó részének folyósításához a HVK igazolása, hogy e Szerződésben meghatározott eszközvásárlásról kiállított számlákat, illetve számlát helyettesítő bizonylatokat, teljesítési nyilatkozatot formailag ellenőrizte s ezt követően kiadta a folyósítást engedélyező nyilatkozatát,(a hitel felhasználásának igazolására a hiteligénylés beadásának dátumát követően keletkezett számlák és egyéb bizonylatok fogadhatók el). ha az Adós más Banknál vezetett pénzforgalmi számlára kéri a kölcsön folyósítását, úgy ennek feltétele, hogy a mindenkori Hírdetmény szerinti pénzforgalmi jutalékot a Bank pénztárában készpénzben befizesse A Kölcsön folyósítása az alábbiak szerint történik: 4

5 a.) HVK által a Folyósítási Meghatalmazásban megjelölt összeget a Bank jóváírja az Adós Banknál vezetett... számú pénzforgalmi bankszámláján, vagy b.) a Bank az Adós. Banknál vezetett sz. számlájára átutalja A kölcsönnel kapcsolatos valamennyi pénzmozgásról a Bank számlakivonat megküldésével tájékoztatja az Adóst A kölcsön folyósításának időpontja az a nap, amikor a Bank a kölcsön összegét - részletekben történő folyósítás esetén részösszegét - a 3.3. pontban megjelölt bankszámlára átvezeti, illetve átutalja Tekintettel arra, hogy a kölcsön folyósítása nem a Bank saját forrásaiból, hanem az MVA által kezelt pénzalapokból történik, az Adós tudomásul veszi, hogy ha az MVA-nak elegendő pénzforrása nem áll rendelkezésre a kölcsön folyósítására, úgy a Bank a folyósítást a szükséges mértékű forrás elhelyezéséig, és az MVA-tól, ill. a HVK-tól kapott értesítésig felfüggeszti. 4. Kamat és díjak 4.1. Kamat Az Adós a Kölcsön igénybevett összege után kamatot köteles fizetni. A kamat mértéke a mindenkori jegybanki alapkamat, amely jelen szerződés megkötésekor évi százalék. Az Adós tudomásul veszi, hogy a Bank a jegybanki alapkamat változásáról külön értesítést nem küld, így az Adós vállalja, hogy a jegybanki alapkamat mértékének változását figyelemmel kíséri. A kamat kiszámítása - az éves kamatláb alkalmazásával - napi kamatszámítással 365/360 nap figyelembevételével a következő képlet alapján történik: Tőke * futamidő naptári napokban * kamatláb 360 * 100 A Bank a kölcsön összege után a folyósítás napjától az Adós fizetési kötelezettsége teljesítésének időpontját megelőző napig terjedő időszakra számít fel kamatot. A folyósítás időpontjának megállapítása (meghatározása) a 3.5. pont alapján történik Díjak Rendelkezésretartási jutalékot és kezelési költséget a Bank nem számol fel. Abban az esetben, amikor a Bank a Kölcsön összegét az Adós más banknál vezetett számlájára utalja át ezért a Bank a mindenkori Hirdetményben meghatározott mértékű -pénzforgalmi jutalékot számol fel A fizetési határidő elmulasztása esetén az Adós késedelmi kamatot köteles fizetni: A lejárt tőketartozás késedelmes teljesítése esetén az Adós a 4.1 pont szerinti ügyleti kamat + 6% mértékű késedelmi kamat fizetésére köteles. A lejárt ügyleti kamat késedelmes megfizetése esetén az Adós évi 6%-nak megfelelő mértékű késedelmi kamatot köteles fizetni a lejárt ügyleti kamat után. a nem kívánt pont törlendő 5

6 5. Visszafizetés 5.1. Esedékesség a) * A Kölcsön tőkeösszegét az Adós az alábbiak szerint köteles a Bank részére visszafizetni:...-án....ft-ot...-án... Ft-ot...-án.....Ft-ot...-án....Ft-ot...-án....Ft-ot b) *Az Adós a kölcsön tőkeösszegét először a kölcsön teljes összegének folyósítását követő hónap utolsó napján, ezt követően havonta, egyenlő részletekben, a hónap utolsó napján az utolsó törlesztési periódusban a hitel lejáratának napján tartozik megfizetni. c) *Az Adós a kölcsön tőkeösszegét 200.-től havonta,.,- Ft összegű egyenlő részletekben, a hónap utolsó napján az utolsó törlesztési periódusban a hitel lejáratának napján tartozik megfizetni. A kamatok megfizetése minden hónap utolsó napján esedékes, ha pedig a kölcsön bármilyen ok miatt hónap közben jár le vagy szűnik meg, az esedékesség napja a lejárat, illetve a megszűnés napja. Amennyiben az esedékesség napja munkaszüneti nap, a teljesítés a következő munkanapon esedékes Fizetés Ha az Adós a Banknál bankszámlával rendelkezik, az esedékesség napján köteles a Bank külön értesítése nélkül a pénzforgalmi bankszámláján olyan mértékű fedezetet biztosítani, amely az 4.1. és a 5.1. pontban meghatározott lejáratok időpontjában esedékes kölcsön és járulékai összegét fedezi, és jelen szerződés aláírásával kifejezetten felhatalmazza a Bankot arra, hogy a Bank az esedékesség napján a jelen szerződés szerinti tartozás összegével a pénzforgalmi bankszámláját az Adós külön rendelkezése nélkül megterhelje. Amennyiben az Adós a Banknál pénzforgalmi bankszámlával nem rendelkezik, úgy köteles az esedékes fizetését a más banknál vezetett számlájáról átutalni az átutalás jogcímeként megjelölve, hogy mikrohitel törlesztés, valamint a Mikrohitel szerződés számát - a Banknál vezetett.. sz. technikai elszámolási számlájára. Az Adós fizetési kötelezettségei teljesítésének időpontja az a nap, amikor a Bank az Adós Banknál vezetett pénzforgalmi bankszámláját megterheli, illetve amikor Bank a törlesztés összegét jóváírja az Adós technikai elszámolási számláján Előtörlesztés Az Adós jogosult a Kölcsön összegét kamataival és egyéb terheivel együtt részben vagy egészben annak esedékessé válása előtt visszafizetni. * nem kívánt rész törlendő. Értelmezés: (a) bekezdés nem egyenlő részletekben történő törlesztés esetén b) bekezdés egyenlő részletekben történő törlesztés és türelmi idő nélküli esetekben c) egyenlő részletekben történő törlesztés és türelmi idő megadása esetén alkalmazandó. Türelmi idő a szerződéskötés napjától indul. 6

7 Részösszeg előtörlesztése esetén az előtörlesztés- amennyiben erről a felek másképpen nem állapodnak meg - az esetlegesen meg nem fizetett költségek, díjak, késedelmi kamat, kamat, majd a soron következő törlesztő részlet(ek) összegét csökkenti(k) Igényérvényesítési költségek Az Adós tudomásul veszi, hogy köteles megtéríteni az MVA által meghatározott módon - az általa meg nem fizetett Kölcsön és járulékai összegének behajtása, végrehajtása során felmerülő költségeket (a jogi eljárás költségeit és kiadásait, továbbá az MVA behajtási tevékenysége során felmerülő mindennemű díjakat és költségeket is). 6. Nyilatkozatok és kötelezettségek 6.1. Az Adós kijelenti, hogy jelenleg más banknál kizárólag a jelen pontban meghatározott számlákkal rendelkezik:..bank.számlaszám..bank.számlaszám Az Adós kötelezettséget vállal arra, hogy a Kölcsön fennállása alatt - a Kölcsön visszafizetésének időpontjáig - haladéktalanul bejelenti a Banknak, ha más banknál újabb bankszámlát nyit, és köteles ezen számlára vonatkozó azonnali beszedési megbízások benyújtására szóló meghatalmazást haladéktalanul becsatolni a Banknak. E kötelezettség megszegése a Szerződés 8. pontja szempontjából fedezet elvonására irányuló magatartásnak minősül Az Adós kötelezettséget vállal arra, hogy a Szerződésben vállalt kötelezettségei teljesítését érintő, különösen a Kölcsön visszafizetésére hatással bíró minden lényeges körülményről haladéktalanul, de legkésőbb 3 munkanapon belül tájékoztatja a Bankot és a HVK-t Az Adós kötelezettséget vállal arra, hogy a hitel felhasználásából származó áruk, vagyontárgyak és szolgáltatások nyilvántartására a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelő könyvelést és nyilvántartást vezet Az Adós kötelezettséget vállal arra, hogy a HVK előzetes írásos beleegyezése nélkül vállalkozási formáját nem változtatja meg, tevékenységét nem szünteti meg Az Adós kötelezettséget vállal arra, hogy a Szerződés fennállása alatt csak a HVK előzetes hozzájárulásával vállal garanciát, kezességet, nyújt óvadékot, engedményez követelést Az Adós feljogosítja a Bankot, hogy az MVA mint a kölcsönt nyújtó ill. az adott HVK részére bármely, a jelen Hitellel kapcsolatos információt megadjon a Mikrohitellel kapcsolatos információszolgáltatás keretében, valamint egyedi adatkérés, illetve adatszolgáltatás során, így különösen a folyósított összegről, a folyósítás időpontjáról, a törlesztések ütemezéséről, a tőkeés/vagy kamattörlesztésekről, a késedelmes teljesítésről, valamint a Bank havonta az Adós hitel nyilvántartási számlájáról készült bankszámla kivonatot küldjön az MVA és a HVK részére. 7

8 Az Adós tudomásul veszi, hogy mind az MVA, mind a képviseletében eljáró HVK jogosult a Kölcsönnek a Kölcsönszerződésben foglalt célra történő felhasználását, valamint az Adós gazdálkodását vizsgálni és ellenőrizni, ennek keretében jogosult az Adós könyveibe közvetlenül betekinteni, az Adós gazdálkodását akár a helyszínen is ellenőrizni, tőle adatokat kérni. 6.7 Az Adós tudomásul veszi, hogy amennyiben jelen szerződésből eredő bármely kötelezettsége áll fenn az utolsó törlesztőrészlet lejártát követő napon, illetve a Mikrohitel szerződés esetleges felmondása esetén a felmondás napjával a Bank a hitel, illetve a kölcsön nyilvántartását megszünteti. Az Adós ezt követően a fennálló tartozását az MVA ERSTE Bank Rt.-nél vezetett számú bankszámlaszámra köteles visszafizetni. 7. Felmondás Az MVA jogosult jelen Kölcsönszerződést azonnali hatállyal felmondani az alábbi esetekben: a) a Kölcsönnek az Üzleti Tervben meghatározott célra fordítása lehetetlen; b.) az Adós a kölcsönösszeget az Üzleti Tervben meghatározott céljától eltérően használja, továbbá az Adós által a HVK felé a hitel felhasználását igazoló számlák, számlát helyettesítő bizonylatok a jogszabályoknak nem felelnek meg, vagy a célnak megfelelő felhasználást a HVK felszólítására három napon belül nem igazolja számlákkal vagy számlát helyettesítő bizonylatokkal, c) a biztosíték értéke jelentősen csökkent, és azt az Adós a HVK felszólítására nem egészíti ki; d) az Adós vagyoni helyzetének romlása vagy a fedezet elvonására irányuló magatartása veszélyezteti a Kölcsön visszafizetésének lehetőségét; e) az Adós hitelképtelenné válik; f) az Adós vagy a biztosítékot nyújtó személy (kezes, zálogkötelezett, stb.) a HVK-t a hitelbírálat során, valamint a Kölcsön összegének megállapításánál valótlan tények közlésével, adatok eltitkolásával vagy más módon megtévesztette; g) a Bankkal, az MVA-val és a HVK-val szemben fennálló értesítési és tájékoztatási kötelezettségét megszegi; h) a törlesztőrészlet vagy a kamat fizetésével, illetve a Bankkal, vagy az MVA-val, HVK-val szemben fennálló bármilyen egyéb kötelezettségének teljesítésével az Adós késedelembe esik, és kötelezettségét a késedelembe eséstől számított 90. naptári napig nem teljesíti, i) az Adós más súlyos szerződésszegést követett el; ilyennek minősül különösen a jelen szerződés 6. pontjában meghatározott kötelezettségek megszegése, j) az Adós a Szerződés alapján fennálló tartozásának megfizetését biztosító szerződés rendelkezéseit megszegi; ilyennek minősül különösen a jelen szerződés 8. pontjában meghatározott kötelezettségek megszegése, k) az Adós a Bankkal kötött bankszámlaszerződését felmondja az alatt az idő alatt, amikor a mikrohitelügyletből kifolyólag bármely tartozása áll fenn az MVA-val szemben, l) minden egyéb, a törvény által meghatározott esetekben. A Szerződés azonnali hatályú felmondása esetén a már folyósított kölcsön egyösszegben lejárttá és esedékessé válik és az azonnali törlesztés elmaradása esetén beállnak a késedelmes fizetés jogkövetkezményei. 8

9 7.1. A felmondást tartalmazó nyilatkozat hatályosságához az szükséges, hogy az a másik félhez megérkezzék. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a Bank által az Adóshoz intézett azon írásbeli nyilatkozatokat, amelyeket (Adós neve:... címzett megjelölésével... címre (Adós címe) tértivevényes és ajánlott, avagy egyéb könyvelt (ajánlott, biztosított ajánlott külön szolgáltatással) levélpostai küldeményként szabályszerűen postára adtak, az Adóssal közöltnek, részére kézbesítettnek kell tekinteni akkor is, ha a küldemény ténylegesen kézbesíthető nem volt, vagy azokról az Adós nem szerzett tudomást, mégpedig az e küldeménynek az első postai kézbesítése megkísérlése napjától, ha ez sem állapítható meg, akkor a postai kézbesítés második megkísérlésének napjától számított ötödik munkanapon, ha ez sem állapítható meg, vagy a kézbesítés másodszori megkísérlésére nem is került sor, akkor azon a napon, amelyen a kézbesítetlen küldeményt a posta a feladónak visszaküldte. A szerződő felek kijelentik, kötelezik magukat, hogy a fenti jognyilatkozatok közlésére és kézbesítésére vonatkozó megállapodásukra tekintettel gondoskodnak arról, hogy a fentiekben megadott kézbesítési címen e szerződés megkötésétől kezdve a szerződés fennállásának tartama alatt folyamatosan rendelkezzenek a postai küldemények átvételére jogosult személlyel (képviselővel). Ennek elmulasztása esetén, az átvételre jogosult személy (képviselő) hiányára előnyök szerzése végett egyik szerződő fél sem hivatkozhat. 8 Biztosítékok 8.1. Az Adós ezennel visszavonhatatlanul biztosítja az MVA, valamint az MVA-t képviselő Bank számára azt a jogot, hogy e Kölcsönszerződésből fakadó követeléseinek összegével bármely más hitelintézetnél vezetett bankszámlájáról a jogszabály szerint előnyösen rangsorolt megbízásokat követően, de minden más fizetést megelőzően azonnali beszedési megbízással beszedje. Az azonnali beszedési megbízások benyújtására szóló meghatalmazások e Szerződés 1. sz. mellékleteit képezik Az Adós ill. a Zálogkötelezett kötelezettséget vállal arra, hogy a Szerződés fennállása alatt, illetve mindaddig, amíg az MVA-val szemben fizetési kötelezettsége áll fenn, más bankkal, illetve hitelezővel - a továbbiakban: hitelezők - nem köt olyan megállapodást, amely a jelen szerződés alapján nyújtott kölcsön fedezetéül kikötött biztosítékok mértékét, illetőleg érvényesíthetőségét korlátozza, vagy az MVA forrásából nyújtott kölcsönt más kötelezettségvállalásokkal szemben alárendelt pozícióba helyezi. 9. Ingatlan jelzálogjog 9.1. A jelen Kölcsönszerződés szerint az Adóst terhelő kötelezettségek teljesítésének biztosítására a szerződést kötő felek megállapodnak abban, hogy az MVA-nak, mint zálogjogosultnak az 1. pontban megjelölt Kölcsön megfizetésének biztosítására...ft, és járulékai erejéig zálogjogi ranghelyen jelzálogjogot alapítanak a Zálogkötelezettek...tulajdoni hányadban tulajdonát képező a...-i ingatlannyilvántartásban, (település, kerület)...hrsz-on felvett, természetben...alatt található...m2 nagyságú ingatlanra. 9

10 A szerződéssel zálogul lekötött ingatlan zálogfedezetként meghatározott és a szerződő felek által kölcsönösen elfogadott értéke a HVK Mikrohitel Bizottságának döntése értelmében: Ft. A jelzálogjog kiterjed az 1. pontban megjelölt Kölcsön és járulékain túlmenően a követelés és a jelzálogjog érvényesítésének költségeire is A szerződő felek rögzítik, hogy jelen szerződés szerinti zálogjog a zálogjog ingatlannyilvántartási bejegyzésével jön létre. 9.3./a *. A szerződő felek rögzítik, hogy 9.1. pontban megjelölt ingatlanon családi és utónév: születési családi és utónév: anyja születési neve::, szül-i hely és idő:, személyi azonosító:, lakcím:.. szám alatti lakos, mint Haszonélvező javára holtig tartó / határozott ideig tartó haszonélvezeti jog áll fenn. A Zálogkötelezett kijelenti, hogy a jelzálogjog tárgyát képező ingatlan felett a fent megjelölt haszonélvezeti jogon túlmenően korlátlanul jogosult rendelkezni. Az ingatlan minden olyan pertől, igénytől és tehertől mentes, amely a zálogjogosultnak e szerződésen alapuló jogait sértené. 9.3./c *. A Zálogkötelezett arra az esetre tekintettel, ha jelen jelzálogszerződés nem első ranghelyen kerül bejegyzésre az ingatlannyilvántartásba, a zálogjogosultat megelőző rangsorban bejegyzett és jelen jelzálogszerződés fennállása alatt megszűnő jelzálogjog ranghelyére vonatkozóan az alábbiakat vállalja. A zálogkötelezett a zálogjogosult javára ezennel lemond arról a jogáról, hogy az e szerződés szerinti zálogjog fennállása alatt a zálogul lekötött ingatlanra az e szerződés szerinti zálogjog ranghelyét megelőző ranghelyen újabb zálogjogot alapítson. * Amennyiben a vagyontárgy terheletlen a 9.3./a. pontot, ellenkező esetben a 9.3./b.9.3/c. pontot kell a 9.5. pontként alkalmazni. 10

11 10. Ingó jelzálogjog A jelen Szerződés szerint az Adóst terhelő kötelezettségek teljesítésének biztosítására a szerződést kötő felek megállapodnak abban, hogy az MVA-nak, mint zálogjogosultnak az 1. pontban megjelölt Kölcsön megfizetésének biztosítására...ft, és járulékai erejéig a Zálogkötelezettek tulajdonát képező az alábbiakban körülírt ingó vagyontárgyakra:. zálogjogi ranghelyen jelzálogjogot alapítanak..... A jelzálogjog kiterjed az 1. pontban megjelölt Kölcsön és járulékain túlmenően a követelés és a jelzálogjog érvényesítésének költségeire is A zálogkötelezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy a jelen szerződés alapján a jelzálogjog a zálogjogosult javára a Magyar Országos Közjegyzői Kamaránál vezetett zálogjogi nyilvántartásba (továbbiakban: zálogjogi nyilvántartás) bejegyzést nyerjen. A zálogjog a zálogjogi nyilvántartásba való bejegyzéssel jön létre Az e szerződéssel kikötött zálogjog egyetemleges. Minden egyes zálogtárgy a zálogjogosultnak a zálogjoggal biztosított teljes követelése és járulékai biztosítására szolgál. A lekötött zálogtárgyak közül a zálogjogosult maga választhatja ki azokat, amelyekre nézve zálogjogát érvényesíteni kívánja /a. A zálogkötelezett kijelenti, hogy a jelzálogjog tárgyát képező ingó vagyontárgy felett korlátlanul jogosult rendelkezni. Az ingó vagyontárgy minden olyan pertől, igénytől és tehertől mentes, amely a zálogjogosultnak e szerződésen alapuló jogait sértené /b. A Zálogkötelezett arra az esetre tekintettel, ha jelen jelzálogszerződés nem első ranghelyen kerül bejegyzésre a zálogjogi nyilvántartásba, a zálogjogosultat megelőző rangsorban bejegyzett és jelen jelzálogszerződés fennállása alatt megszűnő jelzálogjog ranghelyére vonatkozóan az alábbiakat vállalja. A zálogkötelezett a zálogjogosult javára ezennel lemond arról a jogáról, hogy az e szerződés szerinti zálogjog fennállása alatt a zálogul lekötött ingó vagyontárgyra az e szerződés szerinti zálogjog ranghelyét megelőző ranghelyen újabb zálogjogot alapítson. 11. A zálogkötelezett kötelezettségei A zálogkötelezett köteles: - a jelzálogjogot vagyonának számviteli nyilvántartásába haladéktalanul feljegyezni, - a jelzálogjoggal terhelt vagyontárgyakat gondosan megőrizni, karbantartani, szakszerűen kezelni, rendeltetésszerűen használni, s minden módon gondoskodni arról, hogy a vagyontárgyakban értékcsökkenés, károsodás ne következzen be, - tájékoztatni a zálogjogosultat a vagyontárgyak értékében és értékesíthetőségében bekövetkezett változásokról

12 A zálogkötelezett tudomásul veszi, hogy a HVK előzetes írásos beleegyezése nélkül nem idegenítheti el, nem zálogosíthatja el, továbbá egyéb más módon nem terhelheti meg a fedezetként felajánlott vagyontárgyakat. - terhelésnek minősül különösen a vagyontárgy bármely zálogul felajánlása, bérbe vagy használatba adása, a megszűnő jelzálogjog ranghelyén jelzálog, zálog alapítása, a ranghely fenntartása vagy arról harmadik személy javára való lemondás, továbbá szolgalmi, haszonélvezeti, elővásárlási és visszavásárlási jog alapítása. - elidegenítésnek minősül különösen a vagyontárgy apportálása, vételi jog engedése, eladása, elajándékozása és cseréje A Zálogkötelezett köteles a fedezetül lekötött vagyontárgy(ak) teljes értékére - ha még ilyen szerződést nem kötött a kölcsön összege és járulékai erejéig és annak megfizetéséig vagyonbiztosítási szerződést kötni, és tartozik a biztosítási szerződést (kötvényt), amelyben kedvezményezettként az MVA van megjelölve a folyósítás előtt a HVK-nak bemutatni és másolatban rendelkezésre bocsátani. A Zálogkötelezett díjfizetési kötelezettségének teljesítését legkésőbb az esedékességet követő 5 naptári napon belül köteles a HVK felé igazolni. A biztosítás költségei a Zálogkötelezettet terhelik. AZálogkötelezett a biztosítási szerződést az MVA, illetve a HVK hozzájárulása nélkül nem módosíthatja és nem szüntetheti meg. A Zálogkötelezett vállalja, hogy ha már a Szerződés megkötésekor a fedezetül lekötött vagyontárgyak biztosítására szerződéssel rendelkezik, úgy a kár bekövetkezése esetén járó kártérítés összegét ezúton az MVA-ra engedményezi, és az engedményezés tényéről a biztosítót haladéktalanul értesíti, vagy kezdeményezi a biztosítási szerződése olyan értelmű módosítását, hogy a kedvezményezetté az MVA váljon, és az ezt tanúsító dokumentumot a HVK-nak a folyósítás előtt bemutatja. A biztosítási káresemény bekövetkezésének esetére szóló kifizetések az MVA ERSTE Bank Hungary Rt.-nél vezetett.számlaszámú alszámlájára történnek, az Adós aktuális tartozását meghaladó biztosítási összeg a Zálogkötelezettet illeti. A Zálogkötelezett köteles gondoskodni arról, hogy a biztosító tudomást szerezzen arról, hogy káresemény esetén mely számlára kell utalnia, s a Biztosítót erről a tényről értesítő levelét a Zálogkötelezett vagy az Adós köteles a HVK részére a szerződést követő 30 napon belül bemutatni. A zálogtárgy elpusztulásának, illetőleg értékcsökkenésének pótlására szolgáló biztosítási összeg, kártérítés vagy más érték a zálogtárgy helyébe lép, illetőleg a zálogfedezet kiegészítésére szolgál, a zálogjogosult és a zálogkötelezett tulajdonos egyaránt jogosult ennek az értéknek a zálogtárgy helyreállítására fordítását követelni A zálogjogosult ellenőrizheti a jelzálogjoggal terhelt vagyontárgy állagának megóvását, rendeltetésszerű használatát. A zálogkötelezett kötelezi magát annak tűrésére, hogy a zálogjog fennállása alatt a zálogjogosult a lekötött vagyontárgy meglétét, rendeltetésszerű használatát, a zálogkötelezettet e szerződés, valamint jogszabály alapján zálogkötelezett minőségében terhelő kötelezettségek teljesítését akár a helyszínen is ellenőrizze. Ha a zálog romlása (akár a zálogtárgy állagromlása, akár egyéb ok folytán a zálogfedezet értékének csökkenése) a zálogból való kielégítést veszélyezteti, a zálogjogosult felhívására a felhívásban megszabott határidő alatt a zálogkötelezett köteles a zálogfedezetet az eredeti értékre kiegészíteni. Amennyiben a zálogkötelezett a fenti felhívás ellenére a jogosult által megszabott megfelelő határidő alatt a fedezetet az eredeti értékre nem egészíti ki, a 12

13 zálogjogosult a zálogjoggal biztosított követelés lejárta hiányában is érvényesítheti a zálogszerződés alapján őt megillető kielégítési jogot. A felek már most megállapodnak abban, hogy közöttük nem vitathatóan a zálogfedezet zálogból való kielégítést veszélyeztető mértékű csökkenésének minősül különösen, ha a szerződéssel lekötött zálogtárgy értéke a zálogtárgy e szerződésben meghatározott értékének 80 %-a alá csökken A zálogkötelezett kötelezi magát, hogy a zálogjog fennállása alatt a zálogjogosult előzetes hozzájárulása nélkül az e szerződéssel lekötött ingó zálogtárgy tulajdonjogával nem hagy fel, azt más dologgal nem egyesíti, nem dolgozza fel és nem alakítja át úgy, hogy annak következtében a ingó zálogtárgy önálló dolog jellege megszűnjön, vagy az más dolog alkotó részévé váljon, elenyésszen vagy más dologgá alakuljon át. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a zálogkötelezett e kötelezettségének megszegése esetén az ezzel okozott kárt a zálogjogosultnak köteles megtéríteni, továbbá a zálogjogosult a zálogjoggal biztosított követelésének lejárta hiányában is gyakorolhatja a zálogból való kielégítési jogát A zálogkötelezett kötelezi magát, hogy a zálogjog fennállása alatt a zálogul lekötött vagyontárgyakat csak írásbeli alakban kötött és közokiratba vagy olyan teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt szerződéssel idegenítheti el (a HVK előzetes írásbeli hozzájárulásával), amelyen a szerződő felek aláírásának valódiságát közjegyző tanúsítja és amely okirat a zálogul lekötött vagyontárgyat a jelen szerződésben írottakkal azonos módon megjelöli, valamint tartalmazza, hogy a vagyontárgyat az e szerződés szerinti jelzálogjog terheli. A zálogkötelezett kötelezi magát, hogy a zálogtárgy elidegenítéséről, a tulajdonjog átruházásával egyidejűleg, az arra vonatkozó, fent megjelölt okirat egy példányának megküldésével a zálogjogosultat értesíti, valamint a tulajdonjogban bekövetkezett változást 15 (tizenöt) napon belül, a jogszabályban meghatározott módon a zálogjogi nyilvántartásba bejegyezni kéri. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a zálogkötelezett e kötelezettségének megszegése esetén az ezzel okozott kárt a zálogjogosultnak köteles megtéríteni, továbbá a zálogjogosult a zálogjoggal biztosított követelésének lejárta hiányában is gyakorolhatja a zálogból való kielégítési jogát. A szerződő felek megállapítják, hogy azok a nyilatkozatok, amelyek a zálogjogi nyilvántartásba bejegyzendő jogokra, tényekre, adatokra vagy már bejegyzett jogok, tények, adatok változásaira vonatkoznak írásbeli alakban is csak akkor érvényesek, ha e nyilatkozatokat közokiratba vagy olyan teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalták, amelyen a nyilatkozattevő aláírásának valódiságát közjegyző tanúsította. A nyilatkozatok hatályosságához az szükséges, hogy az a másik félhez megérkezzék. A kézbesítés szabályaira a 7.1. pontban leírtak az irányadóak. 12. A zálogjog érvényesítése Amennyiben az Adós a Kölcsön futamidejének lejáratakor nem teljesít, a zálogjogosult a jelzáloggal terhelt vagyontárgyból az 1. pontban írt követelését a bírósági végrehajtás útján elégítheti ki

14 A zálogkötelezett kötelezi magát annak tűrésére, hogy a zálogjogosult a követelésének biztosítására szolgáló, fent megjelölt zálogtárgyból kielégítést keressen, ha az Adós nem teljesíti a zálogszerződéssel biztosított tartozását avagy ha egyéb okból a zálogjogosultnak a zálogból való kielégítési joga megnyílt. A felek megállapodnak abban, hogy e zálogszerződés alapján a zálogjogosult élhet zálogjogával olymódon, hogy a szerződést lejárttá teszi és érvényesíti zálogjogát bírósági végrehajtás keretében. Ha a 9.1. pontban meghatározott ingatlant érintően, illetve pontban meghatározott ingókat érintően végrehajtási cselekmény kerül foganatosításra és a zálogjogosult erről a cselekményről tudomást szerez, akkor a zálogjogosult az 1. pontban meghatározott Kölcsönszerződésből eredő követelése tudomás szerzésének időpontjában automatikusan, minden további nyilatkozat nélkül azonnali hatállyal lejárttá válik. Amennyiben a zálogjogosult a végrehajtási cselekményről nem a zálogkötelezettől szerez tudomást, köteles a lejárttá válás tényéről a zálogkötelezettet haladéktalanul értesíteni, megjelölve a kölcsön lejárttá válásának időpontját is A zálogkötelezett kötelezettséget vállal arra, hogy jelzálogjog érvényesítése során az ingatlant a kielégítés céljára a zálogjogosult rendelkezésére bocsátja üres, beköltözhető állapotban A zálogjogosult a zálogjogból biztosított követelésének kielégítésével egyidejűleg a zálogtárgyak értékesítéséből befolyt bevételnek a követelését meghaladó részét a zálogkötelezettnek köteles megfizetni A zálogjogosult kötelezi magát, hogy amennyiben az e szerződés szerinti zálogjog a zálogból való kielégítés nélkül szűnik meg, a zálogjognak a zálogjogi nyilvántartásból való törléséhez szükséges zálogjogosulti nyilatkozatot (törlési engedélyt) a zálogjog megszűnésével egyidejűleg - a megszabott alakban a zálogkötelezettnek kiadja. 13. A felek abban állapodnak meg, hogy az e szerződéssel létrejött zálogjog és zálogkötelezetti felelősség a zálogjoggal biztosított követelés biztosítékaként változatlan tartalommal akkor is fennmarad, ha a zálogjoggal biztosított követelés kötelezettje személyében változás következik be. 14. A felek kérelme a jelzálogjog bejegyzéséhez A zálogkötelezett hozzájárulását adja egyben kötelezi magát annak tűrésére -, hogy a jelzálogul lekötött ingatlanra a jelzálogjog az ingatlan-nyilvántartásba e szerződésben foglaltak szerint bejegyzést nyerjen. A szerződő felek kijelentik, hogy magyar állampolgárok, illetve belföldi jogi személyek. A szerződő felek ezennel kérik a Földhivatalt, hogy e zálogszerződés alapján a Zálogkötelezettek tulajdoni hányadban tulajdonát képező (település, kerület) 14

15 .helyrajzi számú ingatlanra a jelzálogjogot a zálogjogosult javára.zálogjogi ranghelyen a szerződésben foglaltak szerint a zálogjogi nyilvántartásba jegyezze be. Ft kölcsön összegre, ennek a 4.1 pontban foglalt évi %, azaz. százalék mértékű ügyleti kamatára, a lejárt tőketartozás késedelmes teljesítése estén az ügyleti kamat + 6%, valamint a lejárt ügyleti kamat késedelmes megfizetése esetén évi 6% mértékű késedelmi kamatra és az esetleges végrehajtási és jogérvényesítési költségekre A szerződő felek ezennel kérik a közjegyzőt, hogy e zálogszerződés okirat alapján a zálogul lekötött ingóságokra a jelzálogjogot a zálogjogosult javára mindegyik ingóságnál. zálogjogi ranghelyen a szerződésben foglaltak szerint a zálogjogi nyilvántartásba jegyezze be. Ft kölcsön összegre, ennek a 4.1 pontban foglalt évi.. %, azaz.. százalék mértékű ügyleti kamatára, a lejárt tőketartozás késedelmes teljesítése estén az ügyleti kamat + 6%, valamint a lejárt ügyleti kamat késedelmes megfizetése esetén évi 6% mértékű késedelmi kamatra és az esetleges végrehajtási és jogérvényesítési költségekre. A szerződő felek kijelentik, tudatában vannak annak, hogy őket a jelen szerződés szerinti zálogjogviszony módolása, vagy megszűnése, valamint a zálogjogi nyilvántartásba bejegyzett adatok megváltozása (együttesen: változás) esetén a zálogjogi nyilvántartás részletes szabályairól szóló 11/2001. (IX.1.) IM rendeletben megszabott bejelentési (változás nyilvántartásba vételi kérelem benyújtási) kötelezettség terheli. 15. A jelen szerződéssel alapított jelzálogjog mindaddig fennáll, amíg az Adós az 1. ill. 5. pontban megjelölt fizetési kötelezettségét nem teljesítette. 16. Záró rendelkezések Az Adós tudomásul veszi, hogy a HVK-val kötött minden olyan megállapodása, amely jelen kölcsönszerződés összegét, kamatát, lejáratát, illetve egyéb feltételeit érinti csak a jelen szerződés, illetve a jelen szerződést biztosító biztosítéki szerződés írásban történő módosításával válik érvényessé, és hatályossá Jelen szerződésben nem szabályozott szerződésben a Polgári Törvénykönyv szabályai az irányadóak A szerződő felek egymás közötti viszonyukban abban állapodnak meg, hogy a szerződéskötés költségei, a közjegyzői okiratba foglalás és a jelzálogjog bejegyzésének és törlésének költségei az Adóst terhelik. A szerződő felek egymás szerződési ajánlatait kölcsönösen elfogadják. Kijelentik, hogy tudatában vannak annak, hogy a közjegyzői okiratba foglalt kötelezettségvállalás, valamint a zálogszerződésről szóló közjegyzői okirat alapján bírósági végrehajtásnak van helye, ha a kötelezettség teljesítési határideje letelt, illetve a zálogból való kielégítési jog megnyílt. 15

16 Kelt:.. Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány képviseletében eljáró Erste Bank Hungary Rt. Zálogkötelezett. Adós.. Zálogkötelezett Mellékletek 1. sz. Felhatalmazó Levél 16

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS MINTA

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS MINTA Szerződésszám: Hatályos: 2015. február 1.-től Ingatlan jelzálogjoggal és készfizető kezességvállalással biztosított INGATLANVÁSÁRLÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS TERVEZET Jelen okirat a megkötendő kölcsönszerződés

Részletesebben

OKIRAT AXA Bank Europe SA AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe

OKIRAT AXA Bank Europe SA AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe OKIRAT Amely létrejött egyrészről az AXA Bank Europe SA (BE-1170 Belgium, Watermael-Boitsfort Boulevard du Souveran 25., nyilvántartási szám: RPR BE 0404 476 835 Bruxelles, nyilvántartó bíróság: Banque-carrefour

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS magánszemélyek részére lakásvásárlás céljára

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS magánszemélyek részére lakásvásárlás céljára Szerződés száma: KÖLCSÖNSZERZŐDÉS magánszemélyek részére lakásvásárlás céljára amely létrejött egyrészről az ERSTE BANK HUNGARY ZRT. (székhely: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., cégjegyzékszám: Fővárosi

Részletesebben

Hatálybalépés napja: 2015. február 1.

Hatálybalépés napja: 2015. február 1. Kölcsönszám: ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő jelzáloghitel szerződésekhez (lakáscélú jelzálogkölcsönök, jelzálogfedezet mellett nyújtott szabad

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő hitel vagy kölcsönszerződéshez Hatálybalépés napja: 2015.03.21. A jelen Általános Szerződési Feltétel (továbbiakban:

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS FELHASZNÁLÁSI CÉLHOZ NEM KÖTÖTT JELZÁLOGHITELHEZ

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS FELHASZNÁLÁSI CÉLHOZ NEM KÖTÖTT JELZÁLOGHITELHEZ Szerződés száma: Hitelszámla száma: KÖLCSÖNSZERZŐDÉS FELHASZNÁLÁSI CÉLHOZ NEM KÖTÖTT JELZÁLOGHITELHEZ mely létrejött egyrészről, a Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér

Részletesebben

Rent-a-server Kft. Korlátolt Felelősségű Társaság. eszközök bérbeadására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei

Rent-a-server Kft. Korlátolt Felelősségű Társaság. eszközök bérbeadására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei 1 A Rent-a-server Korlátolt Felelősségű Társaság eszközök bérbeadására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Hatályos: 2014. június 30. napjától 2 1. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 1.1. Az Általános Szerződési

Részletesebben

Üzletszabályzat - általános rész

Üzletszabályzat - általános rész Üzletszabályzat - általános rész 1. Fogalmak 1.1. Az K&H Autópark Bérleti és Szolgáltató Kft. (1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.) (a továbbiakban Társaság) üzletszabályzata (a továbbiakban Üzletszabályzat)

Részletesebben

LÍZINGSZERZŐDÉS magánszemély részére nyújtott pénzügyi lízing szerződésszám: [*]

LÍZINGSZERZŐDÉS magánszemély részére nyújtott pénzügyi lízing szerződésszám: [*] LÍZINGSZERZŐDÉS magánszemély részére nyújtott pénzügyi lízing szerződésszám: [*] amely létrejött egyrészről a BG Magyarország Lízing Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1036 Budapest, Pacsirtamező

Részletesebben

Magyar Cetelem Bank Zrt. Általános Üzletszabályzat

Magyar Cetelem Bank Zrt. Általános Üzletszabályzat Magyar Cetelem Bank Zrt. Általános Üzletszabályzat TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Fogalmak, az üzletszabályzat célja, alkalmazási köre... 2 2. A fizetések teljesítésének helye, ideje és

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.. telefon: (06 1) 328 9000 fax: (06 1) 328 9696 www.kh.hu bank@kh.hu ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Hatályos: 2015. február 1-jétől A 2015. február 1-jétől

Részletesebben

FORINT ALAPÚ TAKARÉKPONT SZEMÉLYI KÖLCSÖN SZERZŐDÉS

FORINT ALAPÚ TAKARÉKPONT SZEMÉLYI KÖLCSÖN SZERZŐDÉS 14.sz. melléklet FORINT ALAPÚ TAKARÉKPONT SZEMÉLYI KÖLCSÖN SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről [ ] Hitelintézet székhely: [ ] cégjegyzékszám: [ ] tevékenységi engedély szám: [ ]) levelezési cím: mint kölcsönt

Részletesebben

- továbbiakban: Számlatulajdonos(ok) között a jelen szerződésben foglalt feltételek mellett.

- továbbiakban: Számlatulajdonos(ok) között a jelen szerződésben foglalt feltételek mellett. amely létrejött egyrészről a HITELSZERZŐDÉS lakossági fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret igénybevételéhez BRB BUDA Regionális Bank Zrt. Székhely: Cégjegyzékszáma: 13-10-041397 Adószáma: 24808833-2-44

Részletesebben

FOGYASZTÁSI (SZEMÉLYI) KÖLCSÖNSZERZŐDÉS

FOGYASZTÁSI (SZEMÉLYI) KÖLCSÖNSZERZŐDÉS FOGYASZTÁSI (SZEMÉLYI) KÖLCSÖNSZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet (Cégjegyzékszám: 15-02-050268, KSH szám: 10047114-6419-122-15, székhely: 4900 Fehérgyarmat, Móricz.

Részletesebben

Hatálybalépés napja: 2015. február 1.

Hatálybalépés napja: 2015. február 1. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő szerződéshez (Fogyasztóknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében) Hatálybalépés napja: 2015. február

Részletesebben

közvetlenül kapcsolódó, objektíve indokolt költségek megtérítésére szolgáló, az Ügyfél által a Takarékszövetkezetnek megfizetendő díjat.

közvetlenül kapcsolódó, objektíve indokolt költségek megtérítésére szolgáló, az Ügyfél által a Takarékszövetkezetnek megfizetendő díjat. közvetlenül kapcsolódó, objektíve indokolt költségek megtérítésére szolgáló, az Ügyfél által a Takarékszövetkezetnek megfizetendő díjat. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS 2. fogyasztási kölcsönhöz

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS 2. fogyasztási kölcsönhöz Kirendeltsége Szerződésszám: 1 KÖLCSÖNSZERZŐDÉS 2 fogyasztási kölcsönhöz Amely létrejött egyrészről: Lakiteleki Takarékszövetkezet (Székhelye: 6065 Lakitelek, Liget u. 2.; Levelezési cím: 6000 Kecskemét,

Részletesebben

Hatálybalépés napja : 2015. február 05.

Hatálybalépés napja : 2015. február 05. SM.3/2.sz. melléklet ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK a fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő, fizetési számlákhoz kapcsolódó hitelkeret szerződésekre Hatálybalépés napja : 2015.

Részletesebben

Jászárokszállás és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet 5123 Jászárokszállás, Árpád tér 2.

Jászárokszállás és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet 5123 Jászárokszállás, Árpád tér 2. Jászárokszállás és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet 5123 Jászárokszállás, Árpád tér 2. Ügyintéző: Hitelszám: K Ö L C S Ö N S Z E R Z Ő D É S egyéb lakáscélú takarékszövetkezeti kölcsönhöz amely a Jászárokszállás

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő szerződéshez (Fogyasztási kölcsön, Szabad Felhasználású Jelzáloghitel és a Hitelkeret) Hatálybalépés napja:

Részletesebben

Hatálybalépés napja: 2015. február 1.

Hatálybalépés napja: 2015. február 1. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő szerződéshez (Fogyasztási Kölcsön, Jelzáloghitel, és a Fizetési Számlahitel) Hatálybalépés napja: 2015. február

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI SZABÁLYOK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő szerződéshez. Hatálybalépés napja: 2015. február 1.

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI SZABÁLYOK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő szerződéshez. Hatálybalépés napja: 2015. február 1. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI SZABÁLYOK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő szerződéshez Hatálybalépés napja: 2015. február 1. A jelen ÁSZSZ magában foglalja a Hitelintézet és az Ügyfél

Részletesebben

Hatálybalépés napja: 2015. február 1.

Hatálybalépés napja: 2015. február 1. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő szerződéshez (TakarékPont Személyi Kölcsön, Takarék Classic Szabad Felhasználású Jelzáloghitel, és a Takarék

Részletesebben

Hatálybalépés napja: 2015. február 1.

Hatálybalépés napja: 2015. február 1. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő szerződéshez (Fogyasztási Kölcsön, Szabad Felhasználású Jelzáloghitel, és Folyószámlahitel) Hatálybalépés napja:

Részletesebben

Hatálybalépés napja: 2015. február 1.

Hatálybalépés napja: 2015. február 1. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő szerződéshez (TakarékPont Személyi Kölcsön, Takarék Classic Szabad Felhasználású Jelzáloghitel, és a Takarék

Részletesebben

A Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe. Vállalati Szolgáltatásainak. Általános Üzleti Feltételei

A Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe. Vállalati Szolgáltatásainak. Általános Üzleti Feltételei A Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe Vállalati Szolgáltatásainak Általános Üzleti Feltételei Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe Székhely: 1051 Budapest, Szabadság tér 7. Levelezési

Részletesebben

CIB LÍZING ZRT. ÁLTALÁNOS SZERZÕDÉSI FELTÉTELEK ZÁRT VÉGÛ PÉNZÜGYI LÍZING SZEMÉLY- ÉS KISHASZON-GÉPJÁRMÛVEK Érvényes: 2007.08.

CIB LÍZING ZRT. ÁLTALÁNOS SZERZÕDÉSI FELTÉTELEK ZÁRT VÉGÛ PÉNZÜGYI LÍZING SZEMÉLY- ÉS KISHASZON-GÉPJÁRMÛVEK Érvényes: 2007.08. CIB LÍZING ZRT. ÁLTALÁNOS SZERZÕDÉSI FELTÉTELEK ZÁRT VÉGÛ PÉNZÜGYI LÍZING SZEMÉLY- ÉS KISHASZON-GÉPJÁRMÛVEK Érvényes: 2007.08.01-tõl lizing_aszf_2007_02.indd 1 2007.07.05. 15:30:41 ZÁRT VÉGÛ PÉNZÜGYI LÍZING

Részletesebben

Érd és Vidéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

Érd és Vidéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Érd és Vidéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT 2 I. Bevezető rendelkezések 1.) Az Általános Üzletszabályzat (a továbbiakban Üzletszabályzat) az Érd és Vidéke Takarékszövetkezet (a továbbiakban

Részletesebben

Általános Szerzôdési Feltételek

Általános Szerzôdési Feltételek Fundamenta-Lakáskassza Lakás-takarékpénztár Zártkörûen Mûködô Részvénytársaság Általános Szerzôdési Feltételek (Üzletszabályzat) Hatályos: 2011. március 1-jétôl A) A lakás-elôtakarékossági szerzôdés megkötése

Részletesebben

MCML-0701 számú általános lízingfeltételek

MCML-0701 számú általános lízingfeltételek Merkantil Car Zrt. Pénzügyi lízingszerződés MCML-0701 számú általános lízingfeltételek fix vagy változó lízingdíj-törlesztőrészletekkel, változó lízingdíjtörlesztőrészletek esetén forint vagy deviza alapon

Részletesebben