Mikrohitel Szerződés ingatlan és ingó fedezetre vonatkozó zálogszerződéssel egységesen

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Mikrohitel Szerződés ingatlan és ingó fedezetre vonatkozó zálogszerződéssel egységesen"

Átírás

1 7/d sz. melléklet Szerződés száma:.:... Ügyfélaz. szám:. HVK hitelazonosító száma :. Ügyintéző:... Telefon:... Mikrohitel Szerződés ingatlan és ingó fedezetre vonatkozó zálogszerződéssel egységesen amely létrejött A Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány (székhely, cím: 1062 Budapest Bajza u. 31., törzsszám: , statisztikai azonosító: , adószám: , cégbírósági bejegyzés száma: 59) (a továbbiakban MVA) képviseletében eljáró képviseletében Erste Bank Hungary Rt. (székhely:1132 Budapest, Váci út 48. törzsszám: , statisztikai azonosító: , cégbírósági bejegyzés száma: Cg ) ügyintézési hely:...) (a továbbiakban: Bank) valamint a) egyéni vállalkozó/őstermelő esetén: családi és utónév:.., születési családi és utónév:, anyja születési családi és utónév:., születési hely és idő:, székhely:., adószám/adóazonosító jel:, személyi azonosító:, személyi ig. szám, személyazonosító ig. szám:. vállalkozói igazolvány száma:. őstermelői igazolvány száma:. b) jogi személy ill. jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság esetén: cégnév:, székhely,.., törzsszám:, statisztikai azonosító:., cégbírósági bejegyzés száma:., mint kölcsönfelvevő (a továbbiakban: Adós) - képviseletében eljáró. (családi és utónév) mint az Adós. (vállalkozásnál betöltött státusz) - a) Természetes személy esetén: a családi név és utónév: születési családi név és utónév: anyja születési családi és utónév: szül-i hely és idő: lakcím:.., személyi azonosító: mint zálogkötelezett

2 b) egyéni vállalkozó esetén: a családi és utónév:.., születési családi és utónév:, anyja születési családi és utónév:. születési hely és idő:, adószám/adóazonosító jel:, személyi azonosító:, személyi ig. szám, személyazonosító ig. szám:.mint Zálogkötelezett c) jogi személy ill. jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság esetén: cégnév:, székhely:.., törzsszám:, statisztikai azonosító:., cégbírósági bejegyzés száma:., mint Zálogkötelezett a továbbiakban együtt Szerződő felek között alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel: Előzmények A Felek által ismert, hogy az MVA az országos hálózatát képező Helyi Vállalkozói Központok közreműködésével a kis- és középvállalkozások fejlesztése, valamint tevékenységük támogatása érdekében működteti a Mikrohitel Programot. A Program megvalósítása érdekében az MVA együttműködési megállapodást kötött a Helyi Vállalkozói Központokkal (a továbbiakban: HVK), illetve a Bankkal. Az Adós tudomásul veszi, hogy a fent nevezett együttműködési megállapodások tartalma szerint a jelen mikrohitel szerződés és az annak biztosítására megkötésre kerülő biztosítéki szerződések megkötése, kezelése, módosítása, felmondása, a követelések behajtása tekintetében a Bankot, illetve a -t az MVA képviselőjének kell tekinteni. A jelen szerződés alapján tehát a kölcsönnyújtót illető minden jog és terhelő minden kötelezettség az MVA-t illeti meg, amelyet a fentiek alapján képviselői útján gyakorol. Az Adós mikrohitelért folyamodott a HVK-hoz, amelynek Mikrohitel Bizottsága a kérelmet elbírálta, és hozzájárult ahhoz, hogy a Mikrohitel Alapból, illetve a Magyar Államkincstárnál erre a célra elkülönített pénzösszegből az alább részletezett kölcsön a Bank által folyósításra kerüljön az Adós részére. 2

3 Kölcsönszerződés 1. A kölcsön A Bank a Mikrohitel Alapból illetve a Magyar Államkincstárnál erre a célra elkülönített pénzösszegből az Adós részére e Kölcsönszerződés alapján kölcsönt folyósít A Kölcsön célja: forgóeszköz-finanszírozás, gépek, berendezések eszközök és más beruházások azaz pontosan... finanszírozása, már meglévő üzleti tulajdon, vagy bérelt infrastruktúra bővítése és/vagy fejlesztése*. Az Adós kötelezettséget vállal, hogy a Kölcsönt kizárólag a jelen pontban meghatározott cél megvalósítására használja fel A Kölcsön összege:... Ft, azaz... forint. A Kölcsön futamideje:.hó, végső lejárata: 1.3. A Bank a Kölcsön illetve a hitel összegét a Mikrohitel szerződés száma szerint tartja nyilván A beruházás/fejlesztés megkezdésének tervezett időpontja*: év... hónap... nap A beruházás/fejlesztés befejezésének tervezett időpontja*: év... hónap... nap 1.5. A Kölcsönszerződés 1.1. pontjában megjelölt cél megvalósulásának pénzügyi forrásai: saját erő:......,-ft egyéb, éspedig:...,-ft Mikrohitel forgóeszközre:...,-ft Mikrohitel beruházásra:.....,-ft összesen:...,-ft 2. A Kölcsön rendelkezésre tartása A Bank a Kölcsön összegét a rendelkezésre tartási idő alatt az Adós rendelkezésére tartja. A rendelkezésre tartási idő kezdete: a Szerződés aláírásának napja. A rendelkezésre tartási idő vége: év... hónap... ** nap A rendelkezésre tartási idő elteltét követően a Bank a Kölcsönt nem folyósítja, kivéve ha az Adós bemutatja a HVK rendelkezésre tartási idő meghosszabbításához történő hozzájáruló nyilatkozatát. a nem kívánt/nem értelmezhető rész törlendő ** max. a szerződéskötéstől számított két hónap a nem kívánt pont törlendő 3

4 3. A Kölcsön folyósítása 3.1. A Bank a Kölcsönt legfeljebb 3 részletben folyósítja A Kölcsön folyósításának feltétele: a jelen Szerződés közokiratba foglalása, jelzálogjog bejegyzés megtörténtének (ingatlannál a tulajdoni lapon széljegyként történő feltüntetés) Bank felé történő igazolása, amennyiben az ingatlant haszonélvezeti jog terheli, a haszonélvezeti jogról történő közjegyző előtt tett közjegyzői okiratba vagy ügyvéd által ellenjegyzett magánokiratba foglalt lemondó nyilatkozat Bank ill. HVK részére történő bemutatása**, a haszonélvező által megkötött közjegyzői közokiratba foglalt - készfizető kezességi szerződés a Bank ill. a HVK részére történő bemutatása. ** a Készfizető kezesi szerződés közokiratba foglalása vagy a készfizető kezes által a készfizető kezesség vállalásra vonatkozó nyilatkozat egyoldalú közokiratba foglalása és Bank részére történő átadása. gépjármű fedezet esetén a HVK igazolása, hogy az Adós a gépjármű törzskönyvét a HVKnál letétbe helyezte és az erre vonatkozó letéti szerződés a HVK és az Adós között megkötésre került*, a fedezetül lekötött vagyontárgy(ak) teljes értékére vonatkozó, az MVA-ra engedményezett biztosítási szerződés (kötvény) HVK részére történő bemutatása, az Adósnak a Bankon kívüli számlavezető bankjai által nyilvántartásba vett, a Bank és az MVA javára szóló az azonnali inkasszóra vonatkozó - Felhatalmazó Levél bemutatása*, a Kezes(ek) számlavezető bankja által nyilvántartásba vett, a Bank és az MVA javára szóló az azonnali inkasszóra vonatkozó - Felhatalmazó Levél bemutatása*, a HVK igazolása, hogy e Szerződésben meghatározott eszközvásárlásról kiállított számlákat, (ill. számlát helyettesítő bizonylatokat) teljesítési nyilatkozatot formailag ellenőrizte, s ezt követően kiadta a folyósítást engedélyező nyilatkozatát, (a hitel felhasználásának igazolására a hiteligénylés beadásának dátumát követően keletkezett számlák és egyéb bizonylatok fogadhatók el), abban az esetben ha az Adós a hitelösszeg 50%-ig terjedően előfinanszírozásban részesül, akkor a HVK folyósítást engedélyező nyilatkozatának kiállítása. A hitelösszeg fennmaradó részének folyósításához a HVK igazolása, hogy e Szerződésben meghatározott eszközvásárlásról kiállított számlákat, illetve számlát helyettesítő bizonylatokat, teljesítési nyilatkozatot formailag ellenőrizte s ezt követően kiadta a folyósítást engedélyező nyilatkozatát,(a hitel felhasználásának igazolására a hiteligénylés beadásának dátumát követően keletkezett számlák és egyéb bizonylatok fogadhatók el). ha az Adós más Banknál vezetett pénzforgalmi számlára kéri a kölcsön folyósítását, úgy ennek feltétele, hogy a mindenkori Hírdetmény szerinti pénzforgalmi jutalékot a Bank pénztárában készpénzben befizesse A Kölcsön folyósítása az alábbiak szerint történik: 4

5 a.) HVK által a Folyósítási Meghatalmazásban megjelölt összeget a Bank jóváírja az Adós Banknál vezetett... számú pénzforgalmi bankszámláján, vagy b.) a Bank az Adós. Banknál vezetett sz. számlájára átutalja A kölcsönnel kapcsolatos valamennyi pénzmozgásról a Bank számlakivonat megküldésével tájékoztatja az Adóst A kölcsön folyósításának időpontja az a nap, amikor a Bank a kölcsön összegét - részletekben történő folyósítás esetén részösszegét - a 3.3. pontban megjelölt bankszámlára átvezeti, illetve átutalja Tekintettel arra, hogy a kölcsön folyósítása nem a Bank saját forrásaiból, hanem az MVA által kezelt pénzalapokból történik, az Adós tudomásul veszi, hogy ha az MVA-nak elegendő pénzforrása nem áll rendelkezésre a kölcsön folyósítására, úgy a Bank a folyósítást a szükséges mértékű forrás elhelyezéséig, és az MVA-tól, ill. a HVK-tól kapott értesítésig felfüggeszti. 4. Kamat és díjak 4.1. Kamat Az Adós a Kölcsön igénybevett összege után kamatot köteles fizetni. A kamat mértéke a mindenkori jegybanki alapkamat, amely jelen szerződés megkötésekor évi százalék. Az Adós tudomásul veszi, hogy a Bank a jegybanki alapkamat változásáról külön értesítést nem küld, így az Adós vállalja, hogy a jegybanki alapkamat mértékének változását figyelemmel kíséri. A kamat kiszámítása - az éves kamatláb alkalmazásával - napi kamatszámítással 365/360 nap figyelembevételével a következő képlet alapján történik: Tőke * futamidő naptári napokban * kamatláb 360 * 100 A Bank a kölcsön összege után a folyósítás napjától az Adós fizetési kötelezettsége teljesítésének időpontját megelőző napig terjedő időszakra számít fel kamatot. A folyósítás időpontjának megállapítása (meghatározása) a 3.5. pont alapján történik Díjak Rendelkezésretartási jutalékot és kezelési költséget a Bank nem számol fel. Abban az esetben, amikor a Bank a Kölcsön összegét az Adós más banknál vezetett számlájára utalja át ezért a Bank a mindenkori Hirdetményben meghatározott mértékű -pénzforgalmi jutalékot számol fel A fizetési határidő elmulasztása esetén az Adós késedelmi kamatot köteles fizetni: A lejárt tőketartozás késedelmes teljesítése esetén az Adós a 4.1 pont szerinti ügyleti kamat + 6% mértékű késedelmi kamat fizetésére köteles. A lejárt ügyleti kamat késedelmes megfizetése esetén az Adós évi 6%-nak megfelelő mértékű késedelmi kamatot köteles fizetni a lejárt ügyleti kamat után. a nem kívánt pont törlendő 5

6 5. Visszafizetés 5.1. Esedékesség a) * A Kölcsön tőkeösszegét az Adós az alábbiak szerint köteles a Bank részére visszafizetni:...-án....ft-ot...-án... Ft-ot...-án.....Ft-ot...-án....Ft-ot...-án....Ft-ot b) *Az Adós a kölcsön tőkeösszegét először a kölcsön teljes összegének folyósítását követő hónap utolsó napján, ezt követően havonta, egyenlő részletekben, a hónap utolsó napján az utolsó törlesztési periódusban a hitel lejáratának napján tartozik megfizetni. c) *Az Adós a kölcsön tőkeösszegét 200.-től havonta,.,- Ft összegű egyenlő részletekben, a hónap utolsó napján az utolsó törlesztési periódusban a hitel lejáratának napján tartozik megfizetni. A kamatok megfizetése minden hónap utolsó napján esedékes, ha pedig a kölcsön bármilyen ok miatt hónap közben jár le vagy szűnik meg, az esedékesség napja a lejárat, illetve a megszűnés napja. Amennyiben az esedékesség napja munkaszüneti nap, a teljesítés a következő munkanapon esedékes Fizetés Ha az Adós a Banknál bankszámlával rendelkezik, az esedékesség napján köteles a Bank külön értesítése nélkül a pénzforgalmi bankszámláján olyan mértékű fedezetet biztosítani, amely az 4.1. és a 5.1. pontban meghatározott lejáratok időpontjában esedékes kölcsön és járulékai összegét fedezi, és jelen szerződés aláírásával kifejezetten felhatalmazza a Bankot arra, hogy a Bank az esedékesség napján a jelen szerződés szerinti tartozás összegével a pénzforgalmi bankszámláját az Adós külön rendelkezése nélkül megterhelje. Amennyiben az Adós a Banknál pénzforgalmi bankszámlával nem rendelkezik, úgy köteles az esedékes fizetését a más banknál vezetett számlájáról átutalni az átutalás jogcímeként megjelölve, hogy mikrohitel törlesztés, valamint a Mikrohitel szerződés számát - a Banknál vezetett.. sz. technikai elszámolási számlájára. Az Adós fizetési kötelezettségei teljesítésének időpontja az a nap, amikor a Bank az Adós Banknál vezetett pénzforgalmi bankszámláját megterheli, illetve amikor Bank a törlesztés összegét jóváírja az Adós technikai elszámolási számláján Előtörlesztés Az Adós jogosult a Kölcsön összegét kamataival és egyéb terheivel együtt részben vagy egészben annak esedékessé válása előtt visszafizetni. * nem kívánt rész törlendő. Értelmezés: (a) bekezdés nem egyenlő részletekben történő törlesztés esetén b) bekezdés egyenlő részletekben történő törlesztés és türelmi idő nélküli esetekben c) egyenlő részletekben történő törlesztés és türelmi idő megadása esetén alkalmazandó. Türelmi idő a szerződéskötés napjától indul. 6

7 Részösszeg előtörlesztése esetén az előtörlesztés- amennyiben erről a felek másképpen nem állapodnak meg - az esetlegesen meg nem fizetett költségek, díjak, késedelmi kamat, kamat, majd a soron következő törlesztő részlet(ek) összegét csökkenti(k) Igényérvényesítési költségek Az Adós tudomásul veszi, hogy köteles megtéríteni az MVA által meghatározott módon - az általa meg nem fizetett Kölcsön és járulékai összegének behajtása, végrehajtása során felmerülő költségeket (a jogi eljárás költségeit és kiadásait, továbbá az MVA behajtási tevékenysége során felmerülő mindennemű díjakat és költségeket is). 6. Nyilatkozatok és kötelezettségek 6.1. Az Adós kijelenti, hogy jelenleg más banknál kizárólag a jelen pontban meghatározott számlákkal rendelkezik:..bank.számlaszám..bank.számlaszám Az Adós kötelezettséget vállal arra, hogy a Kölcsön fennállása alatt - a Kölcsön visszafizetésének időpontjáig - haladéktalanul bejelenti a Banknak, ha más banknál újabb bankszámlát nyit, és köteles ezen számlára vonatkozó azonnali beszedési megbízások benyújtására szóló meghatalmazást haladéktalanul becsatolni a Banknak. E kötelezettség megszegése a Szerződés 8. pontja szempontjából fedezet elvonására irányuló magatartásnak minősül Az Adós kötelezettséget vállal arra, hogy a Szerződésben vállalt kötelezettségei teljesítését érintő, különösen a Kölcsön visszafizetésére hatással bíró minden lényeges körülményről haladéktalanul, de legkésőbb 3 munkanapon belül tájékoztatja a Bankot és a HVK-t Az Adós kötelezettséget vállal arra, hogy a hitel felhasználásából származó áruk, vagyontárgyak és szolgáltatások nyilvántartására a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelő könyvelést és nyilvántartást vezet Az Adós kötelezettséget vállal arra, hogy a HVK előzetes írásos beleegyezése nélkül vállalkozási formáját nem változtatja meg, tevékenységét nem szünteti meg Az Adós kötelezettséget vállal arra, hogy a Szerződés fennállása alatt csak a HVK előzetes hozzájárulásával vállal garanciát, kezességet, nyújt óvadékot, engedményez követelést Az Adós feljogosítja a Bankot, hogy az MVA mint a kölcsönt nyújtó ill. az adott HVK részére bármely, a jelen Hitellel kapcsolatos információt megadjon a Mikrohitellel kapcsolatos információszolgáltatás keretében, valamint egyedi adatkérés, illetve adatszolgáltatás során, így különösen a folyósított összegről, a folyósítás időpontjáról, a törlesztések ütemezéséről, a tőkeés/vagy kamattörlesztésekről, a késedelmes teljesítésről, valamint a Bank havonta az Adós hitel nyilvántartási számlájáról készült bankszámla kivonatot küldjön az MVA és a HVK részére. 7

8 Az Adós tudomásul veszi, hogy mind az MVA, mind a képviseletében eljáró HVK jogosult a Kölcsönnek a Kölcsönszerződésben foglalt célra történő felhasználását, valamint az Adós gazdálkodását vizsgálni és ellenőrizni, ennek keretében jogosult az Adós könyveibe közvetlenül betekinteni, az Adós gazdálkodását akár a helyszínen is ellenőrizni, tőle adatokat kérni. 6.7 Az Adós tudomásul veszi, hogy amennyiben jelen szerződésből eredő bármely kötelezettsége áll fenn az utolsó törlesztőrészlet lejártát követő napon, illetve a Mikrohitel szerződés esetleges felmondása esetén a felmondás napjával a Bank a hitel, illetve a kölcsön nyilvántartását megszünteti. Az Adós ezt követően a fennálló tartozását az MVA ERSTE Bank Rt.-nél vezetett számú bankszámlaszámra köteles visszafizetni. 7. Felmondás Az MVA jogosult jelen Kölcsönszerződést azonnali hatállyal felmondani az alábbi esetekben: a) a Kölcsönnek az Üzleti Tervben meghatározott célra fordítása lehetetlen; b.) az Adós a kölcsönösszeget az Üzleti Tervben meghatározott céljától eltérően használja, továbbá az Adós által a HVK felé a hitel felhasználását igazoló számlák, számlát helyettesítő bizonylatok a jogszabályoknak nem felelnek meg, vagy a célnak megfelelő felhasználást a HVK felszólítására három napon belül nem igazolja számlákkal vagy számlát helyettesítő bizonylatokkal, c) a biztosíték értéke jelentősen csökkent, és azt az Adós a HVK felszólítására nem egészíti ki; d) az Adós vagyoni helyzetének romlása vagy a fedezet elvonására irányuló magatartása veszélyezteti a Kölcsön visszafizetésének lehetőségét; e) az Adós hitelképtelenné válik; f) az Adós vagy a biztosítékot nyújtó személy (kezes, zálogkötelezett, stb.) a HVK-t a hitelbírálat során, valamint a Kölcsön összegének megállapításánál valótlan tények közlésével, adatok eltitkolásával vagy más módon megtévesztette; g) a Bankkal, az MVA-val és a HVK-val szemben fennálló értesítési és tájékoztatási kötelezettségét megszegi; h) a törlesztőrészlet vagy a kamat fizetésével, illetve a Bankkal, vagy az MVA-val, HVK-val szemben fennálló bármilyen egyéb kötelezettségének teljesítésével az Adós késedelembe esik, és kötelezettségét a késedelembe eséstől számított 90. naptári napig nem teljesíti, i) az Adós más súlyos szerződésszegést követett el; ilyennek minősül különösen a jelen szerződés 6. pontjában meghatározott kötelezettségek megszegése, j) az Adós a Szerződés alapján fennálló tartozásának megfizetését biztosító szerződés rendelkezéseit megszegi; ilyennek minősül különösen a jelen szerződés 8. pontjában meghatározott kötelezettségek megszegése, k) az Adós a Bankkal kötött bankszámlaszerződését felmondja az alatt az idő alatt, amikor a mikrohitelügyletből kifolyólag bármely tartozása áll fenn az MVA-val szemben, l) minden egyéb, a törvény által meghatározott esetekben. A Szerződés azonnali hatályú felmondása esetén a már folyósított kölcsön egyösszegben lejárttá és esedékessé válik és az azonnali törlesztés elmaradása esetén beállnak a késedelmes fizetés jogkövetkezményei. 8

9 7.1. A felmondást tartalmazó nyilatkozat hatályosságához az szükséges, hogy az a másik félhez megérkezzék. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a Bank által az Adóshoz intézett azon írásbeli nyilatkozatokat, amelyeket (Adós neve:... címzett megjelölésével... címre (Adós címe) tértivevényes és ajánlott, avagy egyéb könyvelt (ajánlott, biztosított ajánlott külön szolgáltatással) levélpostai küldeményként szabályszerűen postára adtak, az Adóssal közöltnek, részére kézbesítettnek kell tekinteni akkor is, ha a küldemény ténylegesen kézbesíthető nem volt, vagy azokról az Adós nem szerzett tudomást, mégpedig az e küldeménynek az első postai kézbesítése megkísérlése napjától, ha ez sem állapítható meg, akkor a postai kézbesítés második megkísérlésének napjától számított ötödik munkanapon, ha ez sem állapítható meg, vagy a kézbesítés másodszori megkísérlésére nem is került sor, akkor azon a napon, amelyen a kézbesítetlen küldeményt a posta a feladónak visszaküldte. A szerződő felek kijelentik, kötelezik magukat, hogy a fenti jognyilatkozatok közlésére és kézbesítésére vonatkozó megállapodásukra tekintettel gondoskodnak arról, hogy a fentiekben megadott kézbesítési címen e szerződés megkötésétől kezdve a szerződés fennállásának tartama alatt folyamatosan rendelkezzenek a postai küldemények átvételére jogosult személlyel (képviselővel). Ennek elmulasztása esetén, az átvételre jogosult személy (képviselő) hiányára előnyök szerzése végett egyik szerződő fél sem hivatkozhat. 8 Biztosítékok 8.1. Az Adós ezennel visszavonhatatlanul biztosítja az MVA, valamint az MVA-t képviselő Bank számára azt a jogot, hogy e Kölcsönszerződésből fakadó követeléseinek összegével bármely más hitelintézetnél vezetett bankszámlájáról a jogszabály szerint előnyösen rangsorolt megbízásokat követően, de minden más fizetést megelőzően azonnali beszedési megbízással beszedje. Az azonnali beszedési megbízások benyújtására szóló meghatalmazások e Szerződés 1. sz. mellékleteit képezik Az Adós ill. a Zálogkötelezett kötelezettséget vállal arra, hogy a Szerződés fennállása alatt, illetve mindaddig, amíg az MVA-val szemben fizetési kötelezettsége áll fenn, más bankkal, illetve hitelezővel - a továbbiakban: hitelezők - nem köt olyan megállapodást, amely a jelen szerződés alapján nyújtott kölcsön fedezetéül kikötött biztosítékok mértékét, illetőleg érvényesíthetőségét korlátozza, vagy az MVA forrásából nyújtott kölcsönt más kötelezettségvállalásokkal szemben alárendelt pozícióba helyezi. 9. Ingatlan jelzálogjog 9.1. A jelen Kölcsönszerződés szerint az Adóst terhelő kötelezettségek teljesítésének biztosítására a szerződést kötő felek megállapodnak abban, hogy az MVA-nak, mint zálogjogosultnak az 1. pontban megjelölt Kölcsön megfizetésének biztosítására...ft, és járulékai erejéig zálogjogi ranghelyen jelzálogjogot alapítanak a Zálogkötelezettek...tulajdoni hányadban tulajdonát képező a...-i ingatlannyilvántartásban, (település, kerület)...hrsz-on felvett, természetben...alatt található...m2 nagyságú ingatlanra. 9

10 A szerződéssel zálogul lekötött ingatlan zálogfedezetként meghatározott és a szerződő felek által kölcsönösen elfogadott értéke a HVK Mikrohitel Bizottságának döntése értelmében: Ft. A jelzálogjog kiterjed az 1. pontban megjelölt Kölcsön és járulékain túlmenően a követelés és a jelzálogjog érvényesítésének költségeire is A szerződő felek rögzítik, hogy jelen szerződés szerinti zálogjog a zálogjog ingatlannyilvántartási bejegyzésével jön létre. 9.3./a *. A szerződő felek rögzítik, hogy 9.1. pontban megjelölt ingatlanon családi és utónév: születési családi és utónév: anyja születési neve::, szül-i hely és idő:, személyi azonosító:, lakcím:.. szám alatti lakos, mint Haszonélvező javára holtig tartó / határozott ideig tartó haszonélvezeti jog áll fenn. A Zálogkötelezett kijelenti, hogy a jelzálogjog tárgyát képező ingatlan felett a fent megjelölt haszonélvezeti jogon túlmenően korlátlanul jogosult rendelkezni. Az ingatlan minden olyan pertől, igénytől és tehertől mentes, amely a zálogjogosultnak e szerződésen alapuló jogait sértené. 9.3./c *. A Zálogkötelezett arra az esetre tekintettel, ha jelen jelzálogszerződés nem első ranghelyen kerül bejegyzésre az ingatlannyilvántartásba, a zálogjogosultat megelőző rangsorban bejegyzett és jelen jelzálogszerződés fennállása alatt megszűnő jelzálogjog ranghelyére vonatkozóan az alábbiakat vállalja. A zálogkötelezett a zálogjogosult javára ezennel lemond arról a jogáról, hogy az e szerződés szerinti zálogjog fennállása alatt a zálogul lekötött ingatlanra az e szerződés szerinti zálogjog ranghelyét megelőző ranghelyen újabb zálogjogot alapítson. * Amennyiben a vagyontárgy terheletlen a 9.3./a. pontot, ellenkező esetben a 9.3./b.9.3/c. pontot kell a 9.5. pontként alkalmazni. 10

11 10. Ingó jelzálogjog A jelen Szerződés szerint az Adóst terhelő kötelezettségek teljesítésének biztosítására a szerződést kötő felek megállapodnak abban, hogy az MVA-nak, mint zálogjogosultnak az 1. pontban megjelölt Kölcsön megfizetésének biztosítására...ft, és járulékai erejéig a Zálogkötelezettek tulajdonát képező az alábbiakban körülírt ingó vagyontárgyakra:. zálogjogi ranghelyen jelzálogjogot alapítanak..... A jelzálogjog kiterjed az 1. pontban megjelölt Kölcsön és járulékain túlmenően a követelés és a jelzálogjog érvényesítésének költségeire is A zálogkötelezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy a jelen szerződés alapján a jelzálogjog a zálogjogosult javára a Magyar Országos Közjegyzői Kamaránál vezetett zálogjogi nyilvántartásba (továbbiakban: zálogjogi nyilvántartás) bejegyzést nyerjen. A zálogjog a zálogjogi nyilvántartásba való bejegyzéssel jön létre Az e szerződéssel kikötött zálogjog egyetemleges. Minden egyes zálogtárgy a zálogjogosultnak a zálogjoggal biztosított teljes követelése és járulékai biztosítására szolgál. A lekötött zálogtárgyak közül a zálogjogosult maga választhatja ki azokat, amelyekre nézve zálogjogát érvényesíteni kívánja /a. A zálogkötelezett kijelenti, hogy a jelzálogjog tárgyát képező ingó vagyontárgy felett korlátlanul jogosult rendelkezni. Az ingó vagyontárgy minden olyan pertől, igénytől és tehertől mentes, amely a zálogjogosultnak e szerződésen alapuló jogait sértené /b. A Zálogkötelezett arra az esetre tekintettel, ha jelen jelzálogszerződés nem első ranghelyen kerül bejegyzésre a zálogjogi nyilvántartásba, a zálogjogosultat megelőző rangsorban bejegyzett és jelen jelzálogszerződés fennállása alatt megszűnő jelzálogjog ranghelyére vonatkozóan az alábbiakat vállalja. A zálogkötelezett a zálogjogosult javára ezennel lemond arról a jogáról, hogy az e szerződés szerinti zálogjog fennállása alatt a zálogul lekötött ingó vagyontárgyra az e szerződés szerinti zálogjog ranghelyét megelőző ranghelyen újabb zálogjogot alapítson. 11. A zálogkötelezett kötelezettségei A zálogkötelezett köteles: - a jelzálogjogot vagyonának számviteli nyilvántartásába haladéktalanul feljegyezni, - a jelzálogjoggal terhelt vagyontárgyakat gondosan megőrizni, karbantartani, szakszerűen kezelni, rendeltetésszerűen használni, s minden módon gondoskodni arról, hogy a vagyontárgyakban értékcsökkenés, károsodás ne következzen be, - tájékoztatni a zálogjogosultat a vagyontárgyak értékében és értékesíthetőségében bekövetkezett változásokról

12 A zálogkötelezett tudomásul veszi, hogy a HVK előzetes írásos beleegyezése nélkül nem idegenítheti el, nem zálogosíthatja el, továbbá egyéb más módon nem terhelheti meg a fedezetként felajánlott vagyontárgyakat. - terhelésnek minősül különösen a vagyontárgy bármely zálogul felajánlása, bérbe vagy használatba adása, a megszűnő jelzálogjog ranghelyén jelzálog, zálog alapítása, a ranghely fenntartása vagy arról harmadik személy javára való lemondás, továbbá szolgalmi, haszonélvezeti, elővásárlási és visszavásárlási jog alapítása. - elidegenítésnek minősül különösen a vagyontárgy apportálása, vételi jog engedése, eladása, elajándékozása és cseréje A Zálogkötelezett köteles a fedezetül lekötött vagyontárgy(ak) teljes értékére - ha még ilyen szerződést nem kötött a kölcsön összege és járulékai erejéig és annak megfizetéséig vagyonbiztosítási szerződést kötni, és tartozik a biztosítási szerződést (kötvényt), amelyben kedvezményezettként az MVA van megjelölve a folyósítás előtt a HVK-nak bemutatni és másolatban rendelkezésre bocsátani. A Zálogkötelezett díjfizetési kötelezettségének teljesítését legkésőbb az esedékességet követő 5 naptári napon belül köteles a HVK felé igazolni. A biztosítás költségei a Zálogkötelezettet terhelik. AZálogkötelezett a biztosítási szerződést az MVA, illetve a HVK hozzájárulása nélkül nem módosíthatja és nem szüntetheti meg. A Zálogkötelezett vállalja, hogy ha már a Szerződés megkötésekor a fedezetül lekötött vagyontárgyak biztosítására szerződéssel rendelkezik, úgy a kár bekövetkezése esetén járó kártérítés összegét ezúton az MVA-ra engedményezi, és az engedményezés tényéről a biztosítót haladéktalanul értesíti, vagy kezdeményezi a biztosítási szerződése olyan értelmű módosítását, hogy a kedvezményezetté az MVA váljon, és az ezt tanúsító dokumentumot a HVK-nak a folyósítás előtt bemutatja. A biztosítási káresemény bekövetkezésének esetére szóló kifizetések az MVA ERSTE Bank Hungary Rt.-nél vezetett.számlaszámú alszámlájára történnek, az Adós aktuális tartozását meghaladó biztosítási összeg a Zálogkötelezettet illeti. A Zálogkötelezett köteles gondoskodni arról, hogy a biztosító tudomást szerezzen arról, hogy káresemény esetén mely számlára kell utalnia, s a Biztosítót erről a tényről értesítő levelét a Zálogkötelezett vagy az Adós köteles a HVK részére a szerződést követő 30 napon belül bemutatni. A zálogtárgy elpusztulásának, illetőleg értékcsökkenésének pótlására szolgáló biztosítási összeg, kártérítés vagy más érték a zálogtárgy helyébe lép, illetőleg a zálogfedezet kiegészítésére szolgál, a zálogjogosult és a zálogkötelezett tulajdonos egyaránt jogosult ennek az értéknek a zálogtárgy helyreállítására fordítását követelni A zálogjogosult ellenőrizheti a jelzálogjoggal terhelt vagyontárgy állagának megóvását, rendeltetésszerű használatát. A zálogkötelezett kötelezi magát annak tűrésére, hogy a zálogjog fennállása alatt a zálogjogosult a lekötött vagyontárgy meglétét, rendeltetésszerű használatát, a zálogkötelezettet e szerződés, valamint jogszabály alapján zálogkötelezett minőségében terhelő kötelezettségek teljesítését akár a helyszínen is ellenőrizze. Ha a zálog romlása (akár a zálogtárgy állagromlása, akár egyéb ok folytán a zálogfedezet értékének csökkenése) a zálogból való kielégítést veszélyezteti, a zálogjogosult felhívására a felhívásban megszabott határidő alatt a zálogkötelezett köteles a zálogfedezetet az eredeti értékre kiegészíteni. Amennyiben a zálogkötelezett a fenti felhívás ellenére a jogosult által megszabott megfelelő határidő alatt a fedezetet az eredeti értékre nem egészíti ki, a 12

13 zálogjogosult a zálogjoggal biztosított követelés lejárta hiányában is érvényesítheti a zálogszerződés alapján őt megillető kielégítési jogot. A felek már most megállapodnak abban, hogy közöttük nem vitathatóan a zálogfedezet zálogból való kielégítést veszélyeztető mértékű csökkenésének minősül különösen, ha a szerződéssel lekötött zálogtárgy értéke a zálogtárgy e szerződésben meghatározott értékének 80 %-a alá csökken A zálogkötelezett kötelezi magát, hogy a zálogjog fennállása alatt a zálogjogosult előzetes hozzájárulása nélkül az e szerződéssel lekötött ingó zálogtárgy tulajdonjogával nem hagy fel, azt más dologgal nem egyesíti, nem dolgozza fel és nem alakítja át úgy, hogy annak következtében a ingó zálogtárgy önálló dolog jellege megszűnjön, vagy az más dolog alkotó részévé váljon, elenyésszen vagy más dologgá alakuljon át. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a zálogkötelezett e kötelezettségének megszegése esetén az ezzel okozott kárt a zálogjogosultnak köteles megtéríteni, továbbá a zálogjogosult a zálogjoggal biztosított követelésének lejárta hiányában is gyakorolhatja a zálogból való kielégítési jogát A zálogkötelezett kötelezi magát, hogy a zálogjog fennállása alatt a zálogul lekötött vagyontárgyakat csak írásbeli alakban kötött és közokiratba vagy olyan teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt szerződéssel idegenítheti el (a HVK előzetes írásbeli hozzájárulásával), amelyen a szerződő felek aláírásának valódiságát közjegyző tanúsítja és amely okirat a zálogul lekötött vagyontárgyat a jelen szerződésben írottakkal azonos módon megjelöli, valamint tartalmazza, hogy a vagyontárgyat az e szerződés szerinti jelzálogjog terheli. A zálogkötelezett kötelezi magát, hogy a zálogtárgy elidegenítéséről, a tulajdonjog átruházásával egyidejűleg, az arra vonatkozó, fent megjelölt okirat egy példányának megküldésével a zálogjogosultat értesíti, valamint a tulajdonjogban bekövetkezett változást 15 (tizenöt) napon belül, a jogszabályban meghatározott módon a zálogjogi nyilvántartásba bejegyezni kéri. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a zálogkötelezett e kötelezettségének megszegése esetén az ezzel okozott kárt a zálogjogosultnak köteles megtéríteni, továbbá a zálogjogosult a zálogjoggal biztosított követelésének lejárta hiányában is gyakorolhatja a zálogból való kielégítési jogát. A szerződő felek megállapítják, hogy azok a nyilatkozatok, amelyek a zálogjogi nyilvántartásba bejegyzendő jogokra, tényekre, adatokra vagy már bejegyzett jogok, tények, adatok változásaira vonatkoznak írásbeli alakban is csak akkor érvényesek, ha e nyilatkozatokat közokiratba vagy olyan teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalták, amelyen a nyilatkozattevő aláírásának valódiságát közjegyző tanúsította. A nyilatkozatok hatályosságához az szükséges, hogy az a másik félhez megérkezzék. A kézbesítés szabályaira a 7.1. pontban leírtak az irányadóak. 12. A zálogjog érvényesítése Amennyiben az Adós a Kölcsön futamidejének lejáratakor nem teljesít, a zálogjogosult a jelzáloggal terhelt vagyontárgyból az 1. pontban írt követelését a bírósági végrehajtás útján elégítheti ki

14 A zálogkötelezett kötelezi magát annak tűrésére, hogy a zálogjogosult a követelésének biztosítására szolgáló, fent megjelölt zálogtárgyból kielégítést keressen, ha az Adós nem teljesíti a zálogszerződéssel biztosított tartozását avagy ha egyéb okból a zálogjogosultnak a zálogból való kielégítési joga megnyílt. A felek megállapodnak abban, hogy e zálogszerződés alapján a zálogjogosult élhet zálogjogával olymódon, hogy a szerződést lejárttá teszi és érvényesíti zálogjogát bírósági végrehajtás keretében. Ha a 9.1. pontban meghatározott ingatlant érintően, illetve pontban meghatározott ingókat érintően végrehajtási cselekmény kerül foganatosításra és a zálogjogosult erről a cselekményről tudomást szerez, akkor a zálogjogosult az 1. pontban meghatározott Kölcsönszerződésből eredő követelése tudomás szerzésének időpontjában automatikusan, minden további nyilatkozat nélkül azonnali hatállyal lejárttá válik. Amennyiben a zálogjogosult a végrehajtási cselekményről nem a zálogkötelezettől szerez tudomást, köteles a lejárttá válás tényéről a zálogkötelezettet haladéktalanul értesíteni, megjelölve a kölcsön lejárttá válásának időpontját is A zálogkötelezett kötelezettséget vállal arra, hogy jelzálogjog érvényesítése során az ingatlant a kielégítés céljára a zálogjogosult rendelkezésére bocsátja üres, beköltözhető állapotban A zálogjogosult a zálogjogból biztosított követelésének kielégítésével egyidejűleg a zálogtárgyak értékesítéséből befolyt bevételnek a követelését meghaladó részét a zálogkötelezettnek köteles megfizetni A zálogjogosult kötelezi magát, hogy amennyiben az e szerződés szerinti zálogjog a zálogból való kielégítés nélkül szűnik meg, a zálogjognak a zálogjogi nyilvántartásból való törléséhez szükséges zálogjogosulti nyilatkozatot (törlési engedélyt) a zálogjog megszűnésével egyidejűleg - a megszabott alakban a zálogkötelezettnek kiadja. 13. A felek abban állapodnak meg, hogy az e szerződéssel létrejött zálogjog és zálogkötelezetti felelősség a zálogjoggal biztosított követelés biztosítékaként változatlan tartalommal akkor is fennmarad, ha a zálogjoggal biztosított követelés kötelezettje személyében változás következik be. 14. A felek kérelme a jelzálogjog bejegyzéséhez A zálogkötelezett hozzájárulását adja egyben kötelezi magát annak tűrésére -, hogy a jelzálogul lekötött ingatlanra a jelzálogjog az ingatlan-nyilvántartásba e szerződésben foglaltak szerint bejegyzést nyerjen. A szerződő felek kijelentik, hogy magyar állampolgárok, illetve belföldi jogi személyek. A szerződő felek ezennel kérik a Földhivatalt, hogy e zálogszerződés alapján a Zálogkötelezettek tulajdoni hányadban tulajdonát képező (település, kerület) 14

15 .helyrajzi számú ingatlanra a jelzálogjogot a zálogjogosult javára.zálogjogi ranghelyen a szerződésben foglaltak szerint a zálogjogi nyilvántartásba jegyezze be. Ft kölcsön összegre, ennek a 4.1 pontban foglalt évi %, azaz. százalék mértékű ügyleti kamatára, a lejárt tőketartozás késedelmes teljesítése estén az ügyleti kamat + 6%, valamint a lejárt ügyleti kamat késedelmes megfizetése esetén évi 6% mértékű késedelmi kamatra és az esetleges végrehajtási és jogérvényesítési költségekre A szerződő felek ezennel kérik a közjegyzőt, hogy e zálogszerződés okirat alapján a zálogul lekötött ingóságokra a jelzálogjogot a zálogjogosult javára mindegyik ingóságnál. zálogjogi ranghelyen a szerződésben foglaltak szerint a zálogjogi nyilvántartásba jegyezze be. Ft kölcsön összegre, ennek a 4.1 pontban foglalt évi.. %, azaz.. százalék mértékű ügyleti kamatára, a lejárt tőketartozás késedelmes teljesítése estén az ügyleti kamat + 6%, valamint a lejárt ügyleti kamat késedelmes megfizetése esetén évi 6% mértékű késedelmi kamatra és az esetleges végrehajtási és jogérvényesítési költségekre. A szerződő felek kijelentik, tudatában vannak annak, hogy őket a jelen szerződés szerinti zálogjogviszony módolása, vagy megszűnése, valamint a zálogjogi nyilvántartásba bejegyzett adatok megváltozása (együttesen: változás) esetén a zálogjogi nyilvántartás részletes szabályairól szóló 11/2001. (IX.1.) IM rendeletben megszabott bejelentési (változás nyilvántartásba vételi kérelem benyújtási) kötelezettség terheli. 15. A jelen szerződéssel alapított jelzálogjog mindaddig fennáll, amíg az Adós az 1. ill. 5. pontban megjelölt fizetési kötelezettségét nem teljesítette. 16. Záró rendelkezések Az Adós tudomásul veszi, hogy a HVK-val kötött minden olyan megállapodása, amely jelen kölcsönszerződés összegét, kamatát, lejáratát, illetve egyéb feltételeit érinti csak a jelen szerződés, illetve a jelen szerződést biztosító biztosítéki szerződés írásban történő módosításával válik érvényessé, és hatályossá Jelen szerződésben nem szabályozott szerződésben a Polgári Törvénykönyv szabályai az irányadóak A szerződő felek egymás közötti viszonyukban abban állapodnak meg, hogy a szerződéskötés költségei, a közjegyzői okiratba foglalás és a jelzálogjog bejegyzésének és törlésének költségei az Adóst terhelik. A szerződő felek egymás szerződési ajánlatait kölcsönösen elfogadják. Kijelentik, hogy tudatában vannak annak, hogy a közjegyzői okiratba foglalt kötelezettségvállalás, valamint a zálogszerződésről szóló közjegyzői okirat alapján bírósági végrehajtásnak van helye, ha a kötelezettség teljesítési határideje letelt, illetve a zálogból való kielégítési jog megnyílt. 15

16 Kelt:.. Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány képviseletében eljáró Erste Bank Hungary Rt. Zálogkötelezett. Adós.. Zálogkötelezett Mellékletek 1. sz. Felhatalmazó Levél 16

a családi és utónév: születési család és utónév: anyja neve születési családi és utónév: szül-i hely és idő: lakcím:.., személyi azonosító:

a családi és utónév: születési család és utónév: anyja neve születési családi és utónév: szül-i hely és idő: lakcím:.., személyi azonosító: JELZÁLOGSZERZŐDÉS INGATLANRA amely létrejött A Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány (székhely, cím: 1062 Budapest Bajza u. 31.) (adószám: 19019233 1-42, törzsszám: 19019233, statisztikai azonosító:19019233

Részletesebben

Mikrohitel Szerződés ingatlan fedezetre vonatkozó zálogszerződéssel egységesen

Mikrohitel Szerződés ingatlan fedezetre vonatkozó zálogszerződéssel egységesen 7/b sz. melléklet Szerződés száma:.:... Ügyintéző:... Ügyfélaz. szám:. Telefon:... HVK hitelazonosító száma :. Mikrohitel Szerződés ingatlan fedezetre vonatkozó zálogszerződéssel egységesen amely létrejött

Részletesebben

JELZÁLOGSZERZŐDÉS. A szerződő felek, egyrészről:

JELZÁLOGSZERZŐDÉS. A szerződő felek, egyrészről: A szerződő felek, egyrészről: JELZÁLOGSZERZŐDÉS a kölcsönt folyósító, mint hitelező és zálogjogosult (továbbiakban: Takarékszövetkezet). (cégjegyzékszám:, adószáma:, statisztikai szj.: ) (a Hitelező nevében

Részletesebben

JELZÁLOGSZERZŐDÉS INGATLANRA

JELZÁLOGSZERZŐDÉS INGATLANRA JELZÁLOGSZERZŐDÉS INGATLANRA Szerződés száma: amely létrejött egyrészről az ERSTE BANK HUNGARY ZRT. (székhely: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., cégjegyzékszám: Fővárosi Bíróság Cg. 01-10-041054, statisztikai

Részletesebben

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS BETÉTFEDEZETTEL

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS BETÉTFEDEZETTEL Iktatószám:../. FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS BETÉTFEDEZETTEL mely létrejött egyrészről Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet székhely: 3170 Szécsény, Rákóczi út 71. cégjegyzékszám:

Részletesebben

A végleges szerződésből minden lábjegyzet törlendő!

A végleges szerződésből minden lábjegyzet törlendő! A végleges szerződésből minden lábjegyzet törlendő! FOGYASZTÓI ZÁLOGSZERZŐDÉS INGATLANRA 1 A szerződő felek, egyrészről: név:...... születési név: születési hely, idő : anyja neve: személyi azonosító (személyi

Részletesebben

JELZÁLOGSZERZŐDÉS Ingatlanon alapított jelzálog fedezete mellett nyújtott kölcsönhöz (hitelkiváltás megvalósításához)

JELZÁLOGSZERZŐDÉS Ingatlanon alapított jelzálog fedezete mellett nyújtott kölcsönhöz (hitelkiváltás megvalósításához) Kölcsönszerződés száma: Ügyintéző neve: JELZÁLOGSZERZŐDÉS Ingatlanon alapított jelzálog fedezete mellett nyújtott kölcsönhöz (hitelkiváltás megvalósításához) amely létrejött egyrészről a Szabolcs Takarékszövetkezet

Részletesebben

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Iktatószám:../. FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet székhely: 3170 Szécsény, Rákóczi út 71. cégjegyzékszám: 12-02-000365

Részletesebben

FOGYASZTÓI ZÁLOGSZERZŐDÉS LAKÓINGATLANRA

FOGYASZTÓI ZÁLOGSZERZŐDÉS LAKÓINGATLANRA FOGYASZTÓI ZÁLOGSZERZŐDÉS LAKÓINGATLANRA Rónasági Takarékszövetkezet Kirendeltsége Szerződésszám:. sz. melléklet A szerződő Felek, egyrészről: Név, születési név: Születési hely, idő: Anyja neve: Állampolgársága:

Részletesebben

Iktatószám: Kölcsönszám: Hitelszámla száma: CB határozatszám:

Iktatószám: Kölcsönszám: Hitelszámla száma: CB határozatszám: Iktatószám: Kölcsönszám: Hitelszámla száma: CB határozatszám: K Ö L C S Ö N S Z E R ZŐDÉS egységes területalapú támogatás és ahhoz kapcsolódó kiegészítő nemzeti támogatás megelőlegezésére A szerződő felek

Részletesebben

FOGYASZTÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS ingatlanfedezet nélkül

FOGYASZTÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS ingatlanfedezet nélkül FOGYASZTÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS ingatlanfedezet nélkül amely létrejött egyrészről Veresegyház és Vidéke Takarékszövetkezet (2112 Veresegyház, Fő út 53., cégjegyzékszám: 13-02-050250, KSH szám: 10045277 6419

Részletesebben

Rétköz Takarékszövetkezet K i s v á r d a ---------------------------------- Ügyintéző: Cenzúraszám: 16.sz. melléklet KÖLCSÖNSZERZŐDÉS A szerződő felek: egyrészről a Rétköz Takarékszövetkezet, (4600 Kisvárda,

Részletesebben

HITELSZERZŐDÉS bankszámla-hitelkeret igénybevételéhez A szerződő felek

HITELSZERZŐDÉS bankszámla-hitelkeret igénybevételéhez A szerződő felek 14. sz. melléklet Cenzúraszám: HITELSZERZŐDÉS bankszámla-hitelkeret igénybevételéhez A szerződő felek: egyrészről a Rétköz Takarékszövetkezet (cím: 4600 Kisvárda, Szent László út 68, cégjegyzékszám: 15-02-050264

Részletesebben

A./I Kölcsönszerződés-módosítás

A./I Kölcsönszerződés-módosítás A./I Kölcsönszerződés-módosítás másrészről Zsolnay Porcelánmanufaktúra Zártkörűen Működő Részvénytársaság (7630 Pécs, Zsolnay Vilmos u. 37., cg.:02-0-060272, adószám:886895-2-02, statisztikai számjel:

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 12/1998. (V. 7.) 1 RENDELETE 2 A TULAJDONÁBAN LÉVŐ LAKÁSOK ELIDEGENÍTÉSÉNEK EGYES FELTÉTELEIRŐL

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 12/1998. (V. 7.) 1 RENDELETE 2 A TULAJDONÁBAN LÉVŐ LAKÁSOK ELIDEGENÍTÉSÉNEK EGYES FELTÉTELEIRŐL ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 12/1998. (V. 7.) 1 RENDELETE 2 A TULAJDONÁBAN LÉVŐ LAKÁSOK ELIDEGENÍTÉSÉNEK EGYES FELTÉTELEIRŐL A 17/1999. (V. 13.) 3, A 33/2000. (X. 24.) 4, A 42/2000.

Részletesebben

FORINT ALAPÚ ÉVEN TÚLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS

FORINT ALAPÚ ÉVEN TÚLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Iktatószám:../. FORINT ALAPÚ ÉVEN TÚLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet székhely: 3170 Szécsény, Rákóczi út 71. cégjegyzékszám: 12-02-000365 statisztikai

Részletesebben

FOGYASZTÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS ingatlanfedezettel

FOGYASZTÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS ingatlanfedezettel Hatályos: 2015. február 1-jétől.. szerződésszám FOGYASZTÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS ingatlanfedezettel amely létrejött egyrészről Veresegyház és Vidéke Takarékszövetkezet (2112 Veresegyház, Fő út 53., cégjegyzékszám:

Részletesebben

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/9. Lakossági Devizahitelezés Üzletszabályzata

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/9. Lakossági Devizahitelezés Üzletszabályzata AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/9. Lakossági Devizahitelezés Üzletszabályzata TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1. 1. Alkalmazási kör... 3 2. A

Részletesebben

Első Egerszegi Hitel Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság BIZTOSÍTÉKI SZERZŐDÉSEKKEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

Első Egerszegi Hitel Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság BIZTOSÍTÉKI SZERZŐDÉSEKKEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Első Egerszegi Hitel Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság BIZTOSÍTÉKI SZERZŐDÉSEKKEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI 1 I. AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA ÉS KÖZZÉTÉTELE...3

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város. Javaslat kamatmentes kölcsön nyújtására a Salgótarjáni Acélárugyár Zrt.,,cs.a. munkavállalói részére

Salgótarján Megyei Jogú Város. Javaslat kamatmentes kölcsön nyújtására a Salgótarjáni Acélárugyár Zrt.,,cs.a. munkavállalói részére Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Iktatószám: 9693/2014. Javaslat kamatmentes kölcsön nyújtására a Salgótarjáni Acélárugyár Zrt.,,cs.a. munkavállalói részére Tisztelt Közgyűlés! A Salgótarján

Részletesebben

hiteliktatószám Hitelkeret szerződés Takarék Classic Számlahitelkeret igénybevételéhez

hiteliktatószám Hitelkeret szerződés Takarék Classic Számlahitelkeret igénybevételéhez hiteliktatószám Hitelkeret szerződés Takarék Classic Számlahitelkeret igénybevételéhez mely létrejött egyrészről a Pannon Takarék Bank Zrt. székhelye: 2900 Komárom, Igmándi u. 45. nyilvántartva a Tatabányai

Részletesebben

Lakossági fizetési számla hitelkeret szerződés

Lakossági fizetési számla hitelkeret szerződés Fiók/Kirendeltség: Iktatószám: Lakossági fizetési számla hitelkeret szerződés mely létrejött egyrészről a Kéthely és Vidéke Takarékszövetkezet székhelye: 8700 Marcali, Rákóczi u. 16. cégbírósági nyilvántartás:

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS lakásvásárlási célú, forintban nyújtandó kölcsönről

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS lakásvásárlási célú, forintban nyújtandó kölcsönről KÖLCSÖNSZERZŐDÉS lakásvásárlási célú, forintban nyújtandó kölcsönről A kölcsön típusa: A kölcsön típusa: Aktív-kedvezmény akció Az ügyletet lebonyolító bankfiók neve, címe:, A bankfiók kódja: A kölcsön

Részletesebben

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE Kölcsönszerződés 2.sz. függeléke SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2011. július 01. A Király Hitel elengedhetetlen

Részletesebben

Otthonteremtési kamattámogatással nyújtott hitel: A mindenkor hatályos 341/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet alapján nyújtott hitel / kölcsön.

Otthonteremtési kamattámogatással nyújtott hitel: A mindenkor hatályos 341/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet alapján nyújtott hitel / kölcsön. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK II. PIACI JELZÁLOGHITELEKRE ÉS OTTHONTEREMTÉSI KAMATTÁMOGATÁSSAL NYÚJTOTT JELZÁLOGHITELEKRE VONATKOZÓ KÖLCSÖN- ÉS ZÁLOGSZERZŐDÉSHEZ A jelen Általános Szerződési Feltételek

Részletesebben

HIRDETMÉNY BG Finance Zrt. Aktuálisan értékesíthető termékek Hirdetménye

HIRDETMÉNY BG Finance Zrt. Aktuálisan értékesíthető termékek Hirdetménye Hatályos: 2015. április 15-től visszavonásig 1 1 Lakáscélú hitelek (1) 1.1 HUF alapú lakáscélú hitelek HIRDETMÉNY BG Finance Zrt. Aktuálisan értékesíthető termékek Hirdetménye Kamatláb = Referencia Kamatláb

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a MAGYAR KÖZÚTI FUVAROZÓK EGYESÜLETE és az ÁLTALÁNOS KÖZLEKEDÉSI HITELSZÖVETKEZET. által közösen bonyolított hitelkonstrukcióról 1.) Visszaigényelhető ÁFA megelőlegezése Az igénybe vehető összeg

Részletesebben

hiteliktatószám Hitelkeret szerződés Számlahitelkeret igénybevételéhez

hiteliktatószám Hitelkeret szerződés Számlahitelkeret igénybevételéhez hiteliktatószám Hitelkeret szerződés Számlahitelkeret igénybevételéhez mely létrejött a egyrészről KISKUN Takarékszövetkezet székhelye: 6100 Kiskunfélegyháza, Gorkij u. 4. cégbírósági nyilvántartás: Kecskeméti

Részletesebben

Hitelező Hitelközvetítő Közvetítői alvállalkozó. Szabad felhasználású, amortizáló, forint alapú fogyasztási (személyi) kölcsön

Hitelező Hitelközvetítő Közvetítői alvállalkozó. Szabad felhasználású, amortizáló, forint alapú fogyasztási (személyi) kölcsön Cofidis Magyarországi Fióktelepe Székhely: 1066 Budapest, Mozsár utca 16. Cg: 01-17-000367 (Fővárosi Törvényszék Cégbírósága) Adatkezelési nyilvántartási azonosító: 01498-0001, 01498-0005 TÖLTSE KI, ÉS

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS JELZÁLOG KÖLCSÖNHÖZ

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS JELZÁLOG KÖLCSÖNHÖZ KÖLCSÖNSZERZŐDÉS JELZÁLOG KÖLCSÖNHÖZ Rakamaz és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet Cenzúraszám: Kölcsönszám: amely létrejött egyrészről a Rakamaz és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet (4465. Rakamaz Szent

Részletesebben

K Ö L C S Ö N S Z E R Z Ő D É S,

K Ö L C S Ö N S Z E R Z Ő D É S, Ikt. szám: -20...- Lakossági fizetési számla száma: -.. K Ö L C S Ö N S Z E R Z Ő D É S, Amely létrejött egyfelől a SAVARIA Takarékszövetkezet (cégjegyzékszáma: 18-02-000131., statisztikai jelzőszáma:

Részletesebben

HIRDETMÉNY TAKARÉK KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY. Hatálybalépés napja: 2015.július 1.

HIRDETMÉNY TAKARÉK KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY. Hatálybalépés napja: 2015.július 1. HIRDETMÉNY TAKARÉK KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2015.július 1. Jelen Hirdetmény a 2015. április 01. napját követően befogadott Takarék Kiváltó Hitel kapcsán alkalmazott kondíciókat tartalmazza.

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Lombard hitelhez

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Lombard hitelhez A kölcsön száma: 3. sz. melléklet KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Lombard hitelhez Amely a Tiszavasvári Takarékszövetkezet, székhelye: 4440 Tiszavasvári, Kossuth út 1. cégjegyzék száma: 15-02-050265, adószáma: 10045655-2-15,

Részletesebben

Mikrohitel Program. Az MHP pénzügyi segítséget igénylő vállalkozó és vállalkozás meg kell, hogy feleljen bizonyos követelményeknek.

Mikrohitel Program. Az MHP pénzügyi segítséget igénylő vállalkozó és vállalkozás meg kell, hogy feleljen bizonyos követelményeknek. Mikrohitel Program A PÉNZÜGYI SEGÍTSÉGRE VALÓ ALKALMASSÁG Az MHP pénzügyi segítséget igénylő vállalkozó és vállalkozás meg kell, hogy feleljen bizonyos követelményeknek. A hitelkérelem benyújtására jogosult

Részletesebben

I n g a t l a n v á s á r l á s h o z

I n g a t l a n v á s á r l á s h o z Rakamaz és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet Cenzúraszám: Kölcsönszám: K Ö L C S Ö N S Z E R Z Ő D É S I n g a t l a n v á s á r l á s h o z amely egyrészről a Rakamaz és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Mértéke. Kamattámogatás. Bruttó kamat* Állami kiegészítő kamattámogatásos lakóingatlan korszerűsítési kölcsön esetén

H I R D E T M É N Y. Mértéke. Kamattámogatás. Bruttó kamat* Állami kiegészítő kamattámogatásos lakóingatlan korszerűsítési kölcsön esetén H I R D E T M É N Y MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ FORINT ALAPÚ LAKÁSCÉLÚ KAMATTÁMOGATÁSOS KÖLCSÖN KAMAT, DÍJ-, és KÖLTSÉGTÉTELEIRŐL Érvényes 2015.08.01-től KAMATTÁMOGATOTT HITEL 134/2009. (VI.23) Kormányrendelet

Részletesebben

Új Magyarország mikrohitelek

Új Magyarország mikrohitelek Új Magyarország mikrohitelek ÚJ MAGYARORSZÁG MIKROHITEL KONSTRUKCIÓ-FORGÓESZKÖZRE Érvényes: 2010. január 1-től visszavonásig. A jogosultság feltételei - nyereség orientált vállalkozásnak kell lennie, azaz

Részletesebben

TAKARÉKOKOS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA ÉS HITEL FŐBB KONDÍCIÓI

TAKARÉKOKOS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA ÉS HITEL FŐBB KONDÍCIÓI Szabolcs Takarékszövetkezet (a továbbiakban Hitelintézet) TAKARÉKOKOS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA ÉS HITEL FŐBB KONDÍCIÓI Hatálybalépés napja: 2013. április 1. Érvényes: visszavonásig. A 2013. január 1. napján

Részletesebben

Kölcsön Kölcsön Törlesztő Adós által Jogcím összege futamideje részletek fizetendő Ft év száma havi részlet Ft

Kölcsön Kölcsön Törlesztő Adós által Jogcím összege futamideje részletek fizetendő Ft év száma havi részlet Ft K Ö L C S Ö N S Z E R Z Ő D É S Rakamaz és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet Cenzúraszám: Kölcsönszám: Amelyet egyrészről a Rakamaz és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet (4465. Rakamaz Szent István út 25.,

Részletesebben

CSORVÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/1991.(X.17.) r e n d e l e t e

CSORVÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/1991.(X.17.) r e n d e l e t e CSORVÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/1991.(X.17.) r e n d e l e t e lakásvásárláshoz nyújtható helyi támogatásról 1 ( a módosítással egységes szerkezetben ) Csorvás Város önkormányzatának

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S Elıterjesztés sorszáma: 45. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: KT-Dinamic Nkft. kérelme jelzálog bejegyzésére E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2015. FEBRUÁR 26-i ÜLÉSÉRE

Részletesebben

AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe az AXA Bank Europe SA törvényes képviselője által nyújtott. lakásfelújítási kölcsönök. különös feltételei

AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe az AXA Bank Europe SA törvényes képviselője által nyújtott. lakásfelújítási kölcsönök. különös feltételei AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe az AXA Bank Europe SA törvényes képviselője által nyújtott lakásfelújítási kölcsönök különös feltételei hatályos 2011. december 15-től a hivatalosan közzétett

Részletesebben

Szentesi Hitelszövetkezet

Szentesi Hitelszövetkezet 1 Szentesi Hitelszövetkezet 6600 Szentes, Apponyi tér 12. Tel: (63) 510-195, Fax.: (63) 444-574 Adószám:11098137-1-06 FIZETÉSI SZÁMLÁHOZ KAPCSOLÓDÓ HITELKERET-SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről a Szentesi

Részletesebben

Hitelszerződés fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret igénybevételéhez

Hitelszerződés fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret igénybevételéhez Hitelszerződés fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret igénybevételéhez Hitelszerződés száma: [*] mely létrejött egyrészről a Polgári Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhelye: 4090 Polgár, Hősök

Részletesebben

Hitelkeret szerződés számlahitelhez

Hitelkeret szerződés számlahitelhez Hitel számlaszám:. mely létrejött egyrészről a BORSOD TAKARÉK Takarékszövetkezet székhely: 3441 Mezőkeresztes, Dózsa Gy. u. 37. cégjegyzékszám: 05-02-000282 cégbírósági nyilvántartás: Miskolci Törvényszék

Részletesebben

A PORSCHE BANK ZRT. KIEGÉSZÍTŐ ÜZLETSZABÁLYZATA

A PORSCHE BANK ZRT. KIEGÉSZÍTŐ ÜZLETSZABÁLYZATA A PORSCHE BANK ZRT. KIEGÉSZÍTŐ ÜZLETSZABÁLYZATA FOGYASZTÓNAK MINŐSÜLŐ ADÓSSAL 2004.05.01-2014.03.14. NAPJA KÖZÖTT KÖTÖTT, MEG NEM SZŰNT FORINT ALAPÚ GÉPJÁRMŰ- FINANSZÍROZÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉSEK ÁLTALÁNOS

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Érvényes: 2014. augusztus 18.

HIRDETMÉNY. Érvényes: 2014. augusztus 18. 8700 Marcali, Rákóczi u. 16. 1 HIRDETMÉNY Érvényes: 2014. augusztus 18. Jelen HIRDETMÉNY tájékoztatás, mely megfelel a 2013.évi CCXXXVII tv. a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról, XIII. Fejezet

Részletesebben

A JELZÁLOGFEDEZET MELLETT NYÚJTOTT LAKOSSÁGI HITELEKRŐL

A JELZÁLOGFEDEZET MELLETT NYÚJTOTT LAKOSSÁGI HITELEKRŐL RÉTKÖZ TAKARÉKSZÖVETKEZET KISVÁRDA HIRDETMÉNY A JELZÁLOGFEDEZET MELLETT NYÚJTOTT LAKOSSÁGI HITELEKRŐL OTTHONTEREMTÉSI JELZÁLOGHITEL ÚJ LAKÁS ÉPÍTÉSÉRE, VÁSÁRLÁSÁRA (1 ÉVES REFERENCIA-KAMATLÁB PERIÓDUS)

Részletesebben

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET)

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) 1. sz. melléklet SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) TAKARÉK CLASSIC ÉS CLASSIC PRÉMIUM SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2011. január 01. 1 1. Takarék Classic Személyi

Részletesebben

Bankszámla hitelkeret szerződés

Bankszámla hitelkeret szerződés Bankszámla hitelkeret szerződés amely létrejött egyrészről a Hajdúdorog és Vidéke Takarékszövetkezet hajdú.. egysége.cím Felügyeleti hatóság: Magyar Nemzeti Bank székhelye: 1054 Budapest, Szabadság tér

Részletesebben

2011. OKTÓBER 04. NAPJÁN KELT DEBR-11-0041. SZÁMÚ 900.000.000.- FORINT ÖSSZEGŰ FOLYÓSZÁMLA-HITEL SZERZŐDÉS. SZABOLCS VOLÁN Zrt. K&H BANK ZRT.

2011. OKTÓBER 04. NAPJÁN KELT DEBR-11-0041. SZÁMÚ 900.000.000.- FORINT ÖSSZEGŰ FOLYÓSZÁMLA-HITEL SZERZŐDÉS. SZABOLCS VOLÁN Zrt. K&H BANK ZRT. K&H Bank Zrt. 1051 Budapest, Vigadó tér 1. Telefon: (06 1) 328 9000, (06 30) 761 9000 Fax: (06 1) 328 9696 www.kh.hu bank@kh.hu 2011. OKTÓBER 04. NAPJÁN KELT DEBR-11-0041. SZÁMÚ 900.000.000.- FORINT ÖSSZEGŰ

Részletesebben

Lakossági hitelek. Hitelfolyósítás során alkalmazott díjak, jutalékok, kamatok 2013. augusztus 1-től

Lakossági hitelek. Hitelfolyósítás során alkalmazott díjak, jutalékok, kamatok 2013. augusztus 1-től Lakossági hitelek Hitelfolyósítás során alkalmazott díjak, jutalékok, kamatok 2013. augusztus 1-től Kamat mértékek: 3 havi BUBOR ( 2013.07.01.-2013.09.30.) 4,20 % Referenciakamat Kamattámogatott lakáshitelhez

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. MÉG ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ, DE MÁR NEM FOLYÓSÍTHATÓ KÖLCSÖNÖK KONDÍCIÓI KAMAT, DÍJ-, és KÖLTSÉGTÉTELEIRŐL. jegybanki alapkamat + 3 %

H I R D E T M É N Y. MÉG ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ, DE MÁR NEM FOLYÓSÍTHATÓ KÖLCSÖNÖK KONDÍCIÓI KAMAT, DÍJ-, és KÖLTSÉGTÉTELEIRŐL. jegybanki alapkamat + 3 % H I R D E T M É N Y MÉG ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ, DE MÁR NEM FOLYÓSÍTHATÓ KÖLCSÖNÖK KONDÍCIÓI KAMAT, DÍJ-, és KÖLTSÉGTÉTELEIRŐL 1. SZABOLCS viharkár hitel 2010 Érvényes: 2010.06.23. jegybanki alapkamat + 3 % Folyósítási

Részletesebben

Devizakiváltó hitel Már nem igényelhető!

Devizakiváltó hitel Már nem igényelhető! Devizakiváltó hitel Már nem igényelhető! Hitel célja: Lakóingatlannal fedezett, deviza alapú hitel kiváltása. Hitel összege: 1.000.000 30.000.000 HUF A maximális finanszírozási arány nem haladhatja meg

Részletesebben

RÉTKÖZ TAKARÉKSZÖVETKEZET KISVÁRDA HIRDETMÉNY A LAKOSSÁGI FOGYASZTÁSI HITELEKRŐL, FOLYÓSZÁMLAHITELRŐL

RÉTKÖZ TAKARÉKSZÖVETKEZET KISVÁRDA HIRDETMÉNY A LAKOSSÁGI FOGYASZTÁSI HITELEKRŐL, FOLYÓSZÁMLAHITELRŐL RÉTKÖZ TAKARÉKSZÖVETKEZET KISVÁRDA HIRDETMÉNY A LAKOSSÁGI FOGYASZTÁSI HITELEKRŐL, FOLYÓSZÁMLAHITELRŐL ÉRVÉNYES: 2015. április 1-től 1 JELENLEG ÉRTÉKESÍTETT KÖLCSÖNÖK: Érvényes a 2015. február 02-től befogadott

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Hitelek csoportosítása 61. lecke 1. Pénztömeg nagyságára gyakorolt

Részletesebben

hiteliktatószám Hitelkeret szerződés Számlahitelkeret igénybevételéhez

hiteliktatószám Hitelkeret szerződés Számlahitelkeret igénybevételéhez hiteliktatószám Hitelkeret szerződ Számlahitelkeret igénybevételéhez mely létrejött a egyrzről Nyírbélteki Körzeti Takarékszövetkezet székhelye: 4372 Nyírbéltek, Kossuth út 16. cégbírósági nyilvántartás:

Részletesebben

Tagi Kölcsön Kezelési Szabályzat

Tagi Kölcsön Kezelési Szabályzat 1. számú melléklet Honvéd Közszolgálati Önkéntes Nyugdíjpénztár 1135 Budapest Aba utca 4. Tagi Kölcsön Kezelési Szabályzat Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS... 27 2. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 27 3. A TAGI

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. augusztus 29-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. augusztus 29-i ülésére Tárgy: A Békési Férfi Kézilabda Kft kamatmentes kölcsön kérelme Előkészítette: Váczi Julianna osztályvezető Gazdasági osztály Véleményező Pénzügyi Bizottság bizottság: Sorszám: IV/5 Döntéshozatal módja:

Részletesebben

TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Sorszám: TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Közbeszerzési tanácsadás szolgáltatáscsomag Tanácsadás telefonon, írásban, személyesen, valamint előadások és kiadványok formájában. Vevőszolgálati Iroda: Közbeszerzési

Részletesebben

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Piaci feltételű hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a Hirdetményben a személyi hitel kamata változott a báziskamat

Részletesebben

Jelen Kondíciós Lista a 2013. október 18. és 2014. január 15. között szerződött ügyletekre vonatkozik. Kondíciós Lista

Jelen Kondíciós Lista a 2013. október 18. és 2014. január 15. között szerződött ügyletekre vonatkozik. Kondíciós Lista Jelen a 2013. október 18. és 2014. január 15. között szerződött ügyletekre vonatkozik Új Széchenyi Hitelprogramok és a Kombinált Mikrohitel Program keretében Mikro- Kis- és Középvállalkozások részére nyújtott

Részletesebben

HIRDETMÉNY. A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója. a központi lakossági hiteltermékek

HIRDETMÉNY. A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója. a központi lakossági hiteltermékek HIRDETMÉNY A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója a központi lakossági hiteltermékek esetén alkalmazott kondíciókról, díjakról, költségekről és ezek teljesítési rendjéről Érvényes:

Részletesebben

VÁLLALKOZÓI HITEL KONDÍCIÓS LISTA

VÁLLALKOZÓI HITEL KONDÍCIÓS LISTA VÁLLALKOZÓI HITEL KONDÍCIÓS LISTA (változások pirossal kiemelve) Meghirdetve: 2013. december 31. Hatályos: 2014. január 01. I. A HITELSZÖVETKEZET ÁLTAL ALKALMAZOTT REFERENCIAKAMATOK MEGNEVEZÉS ÉRVÉNYES

Részletesebben

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztatjuk Önt, hogy a pénzforgalmi keretszerződés részét képező Általános Szerződési Feltételeink

Részletesebben

I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK...3 II. FOGALMAK...3 III. DOLOGI FEDEZET NÉLKÜL NYÚJTOTT HŰSÉG SZEMÉLYI KÖLCSÖN (KORÁBBI ELNEVEZÉSE: POSTA SZEMÉLYI

I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK...3 II. FOGALMAK...3 III. DOLOGI FEDEZET NÉLKÜL NYÚJTOTT HŰSÉG SZEMÉLYI KÖLCSÖN (KORÁBBI ELNEVEZÉSE: POSTA SZEMÉLYI HŰSÉG FOGYASZTÁSI HITELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEII (korábbi elnevezés: POSTA FOGYASZTÁSI HITELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI) Hatályos: 2014. április 2.. I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK...3 II. FOGALMAK...3

Részletesebben

Állami kamattámogatott hitelek

Állami kamattámogatott hitelek AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Állami kamattámogatott hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az államilag támogatott lakáscélú hitelek kamatai

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Az FHB JELZÁLOGBANK NYRT. hivatalos tájékoztatója az időskori jelzálogjáradék esetén alkalmazott kondíciókról

HIRDETMÉNY. Az FHB JELZÁLOGBANK NYRT. hivatalos tájékoztatója az időskori jelzálogjáradék esetén alkalmazott kondíciókról HIRDETMÉNY Időskori Jelzálogjáradék Hirdetmény javított Az FHB JELZÁLOGBANK NYRT. hivatalos tájékoztatója az időskori jelzálogjáradék esetén alkalmazott kondíciókról Közzététel napja: 2015. június 26.

Részletesebben

AZ ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉSSEL SZEMBEN TÁMASZTOTT KÖVETELMÉNYEK

AZ ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉSSEL SZEMBEN TÁMASZTOTT KÖVETELMÉNYEK AZ ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉSSEL SZEMBEN TÁMASZTOTT KÖVETELMÉNYEK Amennyiben a kölcsönkérelem benyújtásának időpontjában már megkötött adásvételi szerződés van az eladók és vevők között, amely az alábbi feltételeknek

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS. székhely/lakhely:... cégjegyzékszám:... képviseli:..., székhely/lakhely:... cégjegyzékszám:... képviseli:...

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS. székhely/lakhely:... cégjegyzékszám:... képviseli:..., székhely/lakhely:... cégjegyzékszám:... képviseli:... VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a... (Megrendelő neve/megnevezése) székhely/lakhely:... cégjegyzéket vezető bíróság:... cégjegyzékszám:... adószám:... bankszámlaszám:... képviseli:...,

Részletesebben

Vételi jogot biztosító szerződés

Vételi jogot biztosító szerződés Vételi jogot biztosító szerződés ingatlanra Vételi jogot biztosító szerződés amely létrejött egyrészről családi és utónév: születési családi és utónév:. születési hely és idő:.. anyja neve:... lakcím:....

Részletesebben

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Piaci feltételű hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a Hirdetmény módosítására a 2014. évi LXXVIII. törvény

Részletesebben

Állami kamattámogatott hitelek

Állami kamattámogatott hitelek AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Állami kamattámogatott hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az államilag támogatott lakáscélú hitelek kamatai

Részletesebben

HIRDETMÉNY a 2015. április 1-től igényelt fogyasztói deviza

HIRDETMÉNY a 2015. április 1-től igényelt fogyasztói deviza HIRDETMÉNY a 2015. április 1-től igényelt fogyasztói deviza LAKÁSCÉLÚ VAGY SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖN nyújtásához A Kölcsön összege: 5.000 EUR 50.000 EUR A Kölcsön devizaneme: EURO (a folyósítás

Részletesebben

HIRDETMÉNY. A Bank a Hirdetményben szereplő kölcsönre igénylést nem fogad be. Hatályba lépés napja: 2015. május 1.

HIRDETMÉNY. A Bank a Hirdetményben szereplő kölcsönre igénylést nem fogad be. Hatályba lépés napja: 2015. május 1. HIRDETMÉNY A Banco Popolare Hungary Bank Zrt., mint Átruházó és a., mint Átvevő között 2013. július 31. napján létrejött Átruházási Keretszerződés alapján átruházásra kerülő követelések kapcsán a Fiatalok

Részletesebben

BORSOD TAKARÉK Takarékszövetkezet HIRDETMÉNY Önkormányzati hitelek esetén alkalmazott kondíciókról Hatályos: 2015. január 01.

BORSOD TAKARÉK Takarékszövetkezet HIRDETMÉNY Önkormányzati hitelek esetén alkalmazott kondíciókról Hatályos: 2015. január 01. HIRDETMÉNY Önkormányzati hitelek esetén alkalmazott kondíciókról TARTALOMJEGYZÉK 1. ÖNKORMÁNYZATOK ÉVEN BELÜLI HITELEI... 3 1.1. Önkormányzatok részére nyújtott éven belüli eseti hitel 3 1.2. Önkormányzatok

Részletesebben

1. sz. melléklet MEGÁLLAPODÁS

1. sz. melléklet MEGÁLLAPODÁS MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata (2800 Tatabánya, Fő tér 6., bankszámlaszám: OTP Komárom-Esztergom Megyei Igazgatósága 11740009-15384481-00000000, adószám:

Részletesebben

ABAÚJ TAKARÉK Takarékszövetkezet Adószám: 10043622-2-05 Pénzforgalmi számlaszám: 11500119-10001909 Cégjegyzékszám: 05-02-000186

ABAÚJ TAKARÉK Takarékszövetkezet Adószám: 10043622-2-05 Pénzforgalmi számlaszám: 11500119-10001909 Cégjegyzékszám: 05-02-000186 ABAÚJ TAKARÉK Takarékszövetkezet Adószám: 10043622-2-05 Pénzforgalmi számlaszám: 11500119-10001909 Cégjegyzékszám: 05-02-000186 HIRDETMÉNY - LAKOSSÁGI HITELEK Érvényes: 2015. január 1-től A Takarékszövetkezet

Részletesebben

Fogyasztási kölcsönszerződés ingatlanfedezettel. Kondíciós lista e. előtörlesztési díj: szerint

Fogyasztási kölcsönszerződés ingatlanfedezettel. Kondíciós lista e. előtörlesztési díj: szerint amely létrejött egyrészről a (Cg: 13-02-050251, adó 10113859-2-13, statisztikai számjel: 10113859-6512-122-13), Göd-I kirendeltsége címe: 2023 Dunabogdány Hajó u.3. e-mail: dkanyar@hu.inter.net, továbbiakban:

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. MÉG ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ, DE MÁR NEM FOLYÓSÍTHATÓ KÖLCSÖNÖK KONDÍCIÓI KAMAT, DÍJ-, és KÖLTSÉGTÉTELEIRŐL. jegybanki alapkamat + 3 %

H I R D E T M É N Y. MÉG ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ, DE MÁR NEM FOLYÓSÍTHATÓ KÖLCSÖNÖK KONDÍCIÓI KAMAT, DÍJ-, és KÖLTSÉGTÉTELEIRŐL. jegybanki alapkamat + 3 % H I R D E T M É N Y MÉG ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ, DE MÁR NEM FOLYÓSÍTHATÓ KÖLCSÖNÖK KONDÍCIÓI KAMAT, DÍJ-, és KÖLTSÉGTÉTELEIRŐL 1. SZABOLCS viharkár hitel 2010 Érvényes: 2010.06.23. jegybanki alapkamat + 3 % Folyósítási

Részletesebben

INGATLANFEDEZET MELLETT NYÚJTOTT JELZÁLOG TÍPUSÚ HITELEK KAMAT- ÉS DÍJ HIRDETMÉNY. Hatályos: 2015.02.02-től

INGATLANFEDEZET MELLETT NYÚJTOTT JELZÁLOG TÍPUSÚ HITELEK KAMAT- ÉS DÍJ HIRDETMÉNY. Hatályos: 2015.02.02-től INGATLANFEDEZET MELLETT NYÚJTOTT JELZÁLOG TÍPUSÚ HITELEK KAMAT- ÉS DÍJ HIRDETMÉNY Hatályos: 2015.02.02-től 1 SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOG KÖLCSÖN KAMAT, DÍJ-, és KÖLTSÉGTÉTELEIRŐL Érvényes 2015.02.02.

Részletesebben

Kihirdetve: 2014. június 13. Érvényes: 2014. július 01. napjától visszavonásig

Kihirdetve: 2014. június 13. Érvényes: 2014. július 01. napjától visszavonásig H I R D E T M É N Y a Santander Consumer Finance Zrt. által, 2010. március 01. napját megelőzően megkötött, magánszemélyek részére nyújtott ingatlanfedezettel biztosított személyi kölcsönök költségeiről

Részletesebben

TAGI KÖLCSÖN KEZELÉSI SZABÁLYZAT

TAGI KÖLCSÖN KEZELÉSI SZABÁLYZAT - Tartalomjegyzék 1/11. oldal TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 1. BEVEZETÉS... 3 2. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 3. A TAGI KÖLCSÖN IGÉNYLÉSE... 5 4. A TAGI KÖLCSÖN ELBÍRÁLÁSA... 5 5. TAGI KÖLCSÖNÖK

Részletesebben

Tájékoztató a hitelek teljes előtörlesztésének folyamatáról

Tájékoztató a hitelek teljes előtörlesztésének folyamatáról Tisztelt Ügyfelünk! Jelen tájékoztató kiadványunk célja a hitelek teljes előtörlesztési folyamatának, valamint az ahhoz kapcsolódó kifejezések, folyamati lépések ismertetése. Hosszú távú pénzügyi döntésről

Részletesebben

OTP Bank Nyrt. Ügyintéző: Vátyi Erika Dél-dunántúli Régió, Pécs Sorszám: Ö-3100/2009/038. Kereskedelmi Banki Centrum KÖLCSÖNSZERZŐDÉS

OTP Bank Nyrt. Ügyintéző: Vátyi Erika Dél-dunántúli Régió, Pécs Sorszám: Ö-3100/2009/038. Kereskedelmi Banki Centrum KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Dél-dunántúli Régió, Pécs Sorszám: Ö-3100/2009/038. KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Kamattámogatott viziközmű hitel 1. számú módosítás amely létrejött egyrészről Cím: 7621 Pécs, Széchenyi tér 1. Adószám: 15478706-2-02

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A VÉGREHAJTÁSI ELJÁRÁS KÖLTSÉGEIRŐL ÉS A JOGSZABÁLYOKBAN MEGHATÁROZOTT MINIMÁLIS VÉTELI ÁRAKRÓL JELZÁLOGJOGGAL BIZTOSÍTOTT ÜGYLETEKNÉL

TÁJÉKOZTATÓ A VÉGREHAJTÁSI ELJÁRÁS KÖLTSÉGEIRŐL ÉS A JOGSZABÁLYOKBAN MEGHATÁROZOTT MINIMÁLIS VÉTELI ÁRAKRÓL JELZÁLOGJOGGAL BIZTOSÍTOTT ÜGYLETEKNÉL TÁJÉKOZTATÓ A VÉGREHAJTÁSI ELJÁRÁS KÖLTSÉGEIRŐL ÉS A JOGSZABÁLYOKBAN MEGHATÁROZOTT MINIMÁLIS VÉTELI ÁRAKRÓL JELZÁLOGJOGGAL BIZTOSÍTOTT ÜGYLETEKNÉL ERSTE BANK HUNGARY ZRT. Székhely: 1138 Budapest, Népfürdő

Részletesebben

Kölcsönszerződés fogyasztóknak nyújtott forint alapú szabad felhasználású kölcsönhöz

Kölcsönszerződés fogyasztóknak nyújtott forint alapú szabad felhasználású kölcsönhöz Kölcsönszerződés fogyasztóknak nyújtott forint alapú szabad felhasználású kölcsönhöz A szerződő felek, egyrészről: Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. mint kölcsönnyújtó székhelye: 1122 Budapest, Pethényi

Részletesebben

Hirdetmény Vállalkozói hitelekhez

Hirdetmény Vállalkozói hitelekhez A 2015. január 5-én hatályba léptetett hirdetmény egyúttal hatályon kívül helyezésre kerül. Hirdetmény Vállalkozói hitelekhez Vállalkozói forint hitelek éven belül Vállalkozói folyószámla hitel mindenkori

Részletesebben

HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI HITELEK Érvényes: 2014. január 1-től

HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI HITELEK Érvényes: 2014. január 1-től ABAÚJ TAKARÉK Takarékszövetkezet Adószám: 10043622-2-05 Pénzforgalmi számlaszám: 11500119-10001909 Cégjegyzékszám: 05-02-000186 HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI HITELEK Érvényes: 2014. január 1-től Fizetési számla

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Otthonteremtési kamattámogatásos lakáscélú kölcsönei 341/2011.(XII.29.) Korm. rendelet szerinti kölcsönök

HIRDETMÉNY. Otthonteremtési kamattámogatásos lakáscélú kölcsönei 341/2011.(XII.29.) Korm. rendelet szerinti kölcsönök Kéthely és Vidéke Takarékszövetkezet 8700 Marcali, Rákóczi u. 16. HIRDETMÉNY Otthonteremtési támogatásos lakáscélú kölcsönei 341/2011.(XII.29.) Korm. rendelet szerinti kölcsönök Hatálybalépés napja: 2015.

Részletesebben

Támogatási szerződés

Támogatási szerződés /2007. (..) Kgy. sz. határozat melléklete Támogatási szerződés Amely létrejött egyrészről a Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhely: Szeged, Széchenyi tér 10-11.) képviselő: Dr. Botka László polgármester

Részletesebben

Jászárokszállás és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet 5123 Jászárokszállás, Árpád tér 2.

Jászárokszállás és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet 5123 Jászárokszállás, Árpád tér 2. Jászárokszállás és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet 5123 Jászárokszállás, Árpád tér 2. Ügyintéző: Hitelszám: K Ö L C S Ö N S Z E R Z Ő D É S egyéb lakáscélú takarékszövetkezeti kölcsönhöz amely a Jászárokszállás

Részletesebben

HITELIGÉNYLÉS Gádoros és Vidéke Takarékszövetkezet által folyósítandó Kombinált Mikrohitelhez kapcsolódó előfinanszírozási hitelhez

HITELIGÉNYLÉS Gádoros és Vidéke Takarékszövetkezet által folyósítandó Kombinált Mikrohitelhez kapcsolódó előfinanszírozási hitelhez HITELIGÉNYLÉS Gádoros és Vidéke Takarékszövetkezet által folyósítandó Kombinált Mikrohitelhez kapcsolódó előfinanszírozási hitelhez Vállalkozás / Vállalkozó A hiteligénylés átvétele nem kötelezi a Gádoros

Részletesebben

ÁLTALÁNOS TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ AEGON Magyarország Hitel Zrt. szabad felhasználású kölcsöne

ÁLTALÁNOS TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ AEGON Magyarország Hitel Zrt. szabad felhasználású kölcsöne AEGON Magyarország Hitel Zrt. Információs vonal: +36/40 400 800 1091 Budapest, Üllői út 1. www.aegonhitel.hu ÁLTALÁNOS TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ AEGON Magyarország Hitel Zrt. szabad felhasználású kölcsöne Érvényes:

Részletesebben

Új Széchenyi Hitelprogram. Kamatok, díjak és egyéb költségek

Új Széchenyi Hitelprogram. Kamatok, díjak és egyéb költségek Hirdetmény Új Széchenyi Hitelprogram Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság hivatalos tájékoztatója az ügyfeleknél alkalmazott kondíciókról, kamatokról, díjakról, jutalékokról egységes

Részletesebben

Biztosíték felajánlási nyilatkozat az utófinanszírozásra vonatkozóan

Biztosíték felajánlási nyilatkozat az utófinanszírozásra vonatkozóan 1. számú melléklet Biztosíték felajánlási nyilatkozat az utófinanszírozásra vonatkozóan Kérjük a választott biztosítéknak megfelelő pontot kitölteni és a kitöltésre nem került részeket kihúzni. 1.) Zálogjog

Részletesebben

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről: VITUKI Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Kutató Intézet Nonprofit Közhasznú Kft. végelszámolás alatt (1095 Budapest, Kvassay Jenő út 1., Cg.: 01-09-913657,

Részletesebben

Takarék Folyószámlahitel

Takarék Folyószámlahitel mely létrejött egyrészről a hiteliktatószám: Takarék Folyószámlahitel Folyószámlahitel-keret szerződés Fogyasztó Ügyfél számára Folyószámlahitel-keret igénybevételéhez...[ Hitelintézet neve] székhelye:

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. 2. napirendi pont: Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata folyószámla hitelkeret szerződésének megkötéséről

Jegyzőkönyvi kivonat. 2. napirendi pont: Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata folyószámla hitelkeret szerződésének megkötéséről Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2012. március 8-ai rendkívüli közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 2. napirendi pont: Előterjesztés Sopron Megyei

Részletesebben

STANDARD ÉS JOKER SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE

STANDARD ÉS JOKER SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE Rakamaz Takarék (a továbbiakban Hitelintézet) STANDARD ÉS JOKER SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2010. június 11. 1 1. Joker Személyi Kölcsön kondíciói: A kölcsön összege 50 000 Ft és

Részletesebben