JELZÁLOGSZERZŐDÉS Ingatlanon alapított jelzálog fedezete mellett nyújtott kölcsönhöz (hitelkiváltás megvalósításához)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JELZÁLOGSZERZŐDÉS Ingatlanon alapított jelzálog fedezete mellett nyújtott kölcsönhöz (hitelkiváltás megvalósításához)"

Átírás

1 Kölcsönszerződés száma: Ügyintéző neve: JELZÁLOGSZERZŐDÉS Ingatlanon alapított jelzálog fedezete mellett nyújtott kölcsönhöz (hitelkiváltás megvalósításához) amely létrejött egyrészről a Szabolcs Takarékszövetkezet (4400. Nyíregyháza Országzászló tér 4. cégjegyzékszáma: Cégjegyzék szám: , KSH szám: ) képviseletében eljáró Területi Igazgatóság (székhely: 4400 Nyíregyháza, Országzászló tér 4.) mint jelzálogjogosult / továbbiakban Jogosult/ másrészről és mint Jelzálogkötelezett(ek) továbbá mint haszonélvező/özvegyi jog továbbiakban együttesen : Felek között. 1. A felek rögzítik, hogy és mint Adós(ok) és a Jelzálogjogosult, mint kölcsönnyújtó, egymással.. napján számú kölcsönszerződést (a továbbiakban Kölcsönszerződés) kötöttek, mely alapján a Jelzálogjogosult,- Ft, azaz forint kölcsönt nyújtott az Adós(ok)nak évi mindenkori 6 havi BUBOR + % kamat (fent nevezett kölcsönszerződés aláírásakor a 6 havi BUBOR mértéke %), felszámítása mellett. A kölcsön lejárata:.. Késedelmes törlesztés esetén az Adósok a kölcsönösszeg után az ügyleti kamaton felül évi 6% késedelmi kamat, a kölcsön hiteldíja után szintén évi 6% késedelmi kamat megfizetésére köteles. A Zálogkötelezettek kijelenti(k), hogy a fenti kölcsönszerződés tartalmát ismeri(k), annak egy példányát a jelen szerződés aláírásával átvett(ek). 2. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a Jelzálogjogosultnak a Kölcsönszerződésből eredő valamennyi követelése megfizetésének biztosítására jelzálogjogot (lakásvásárlási hitel esetén továbbá elidegenítési és terhelési tilalmat) alapítanak a Jelzálogkötelezett tulajdonát képező, a földhivatal által településen, hrsz.-on nyilvántartott, természetben. szám alatt található m 2 területű, megnevezésű ingatlanon (a továbbiakban: Ingatlan). A jelzálogjog kiterjed a Kölcsönszerződésből eredő tőketartozáson és járulékain túlmenően a követelés és a jelzálogjog érvényesítésének költségeire is. 1

2 A Felek a követelés járulékainak tekintik a követelésnek a Kölcsönszerződésben meghatározott ügyleti kamatot és kezelési- és a Jelzálogjogosult által felszámított egyéb költséget (továbbiakban együtt: Hiteldíj), továbbá a késedelmes teljesítés esetére a Kölcsönszerződésben előírt késedelmi kamatot. 3. A Jelzálogkötelezett e szerződés aláírásával egyidejűleg feltétlen és visszavonhatatlan engedélyét és beleegyezését adja ahhoz, hogy a jelen szerződés alapján a jelzálogjog (lakásvásárlási hitel esetén továbbá az elidegenítési és terhelési tilalom ) a Jelzálogjogosult javára az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzést nyerjen az ingatlan-nyilvántartásba, e szerződés aláírásával egyidejűleg. A jelzálogjog bejegyzés illeték-költségét a Jelzálogkötelezett viseli. 4. A jelzálogkötelezett kijelenti, hogy a 2. pontban körülírt ingatlant a szerződéskötés időpontjában az alábbi terhek terhelik: Bejegyző határozat száma Teher típusa/jogosult Teher összege 5. A Jelzálogkötelezett kijelenti, hogy - a jelzálogjog tárgyát képező ingatlan felett jogosult rendelkezni - az ingatlan - a fentieken túlmenően - minden olyan pertől, igénytől és tehertől mentes, amely a Jelzálogjogosultnak e szerződésen alapuló jogait sértené A Jelzálogkötelezett arra az esetre, ha jelen jelzálogszerződés nem első ranghelyen kerül bejegyzésre az ingatlan-nyilvántartásba, a Jelzálogjogosultat megelőző rangsorban bejegyzett és jelen jelzálogszerződés fennállása alatt megszűnő jelzálogjog(ok) ranghelyére vonatkozóan az alábbiakat vállalja: a.) ha jelen jelzálogszerződéssel biztosított követelés nem terhesebb a megszűnő jelzálogjoggal biztosított követelésnél, akkor a megszűnő jelzálogjog ranghelyén jelen szerződésnek megfelelő tartalommal új jelzálogjogot alapít a jelzálogjogosult javára; b.) ha jelen jelzálogszerződéssel biztosított követelés terhesebb a megszűnő jelzálogszerződéssel biztosított követelésnél, a megszűnő jelzálogjog ranghelyének fenntartását nem kéri és a törölt bejegyzés ranghelyén nem alapít új jelzálogjogot sem A jelzálogkötelezett jelen szerződés aláírásával egyidejűleg hozzájárul ezen tény ingatlan- nyilvántartásba történő feljegyzéséhez. 6. Haszonélvező /özvegyi jog tulajdonosa a jelen zálogszerződés aláírásával a zálogjog érvényesítése esetére a Jelzálogjogosult kielégítési joga megnyíltának időpontja szerinti hatállyal - visszavonhatatlanul és térítésmentesen lemond az Ingatlant terhelő haszonélvezeti jogáról, valamint hozzájárul, hogy az értékesítésből befolyó vételár teljes összege a jelzáloggal biztosított követelés kiegyenlítésére kerüljön felhasználásra A Jelzálogkötelezett az Ingatlanon fennálló, a hitelkiváltással megszűnő jelzálogjog ranghelyére vonatkozóan az alábbiakat vállalja: - a megszűnő jelzálogjog ranghelyének fenntartását nem kéri, és a törölt bejegyzés ranghelyén a jelen szerződéssel alapított új jelzálogjog bejegyzését kéri a Jelzálogjogosult javára; Az e pontban írottak be nem tartása esetén a Jelzálogjogosultat megilleti Kölcsönszerződés azonnali hatályú felmondásának joga. 2

3 8. A Jelzálogkötelezett köteles: a jelzálogjoggal terhelt ingatlant gondosan megőrizni, karbantartani, szakszerűen kezelni, rendeltetésszerűen használni, s minden módon gondoskodni arról, hogy az ingatlanban értékcsökkenés, károsodás ne következzen be, tájékoztatni a Jelzálogjogosultat az ingatlan értékében és értékesíthetőségében bekövetkezett változásokról. biztosítani és tűrni, hogy a Bank a biztosíték meglétét, rendeltetésszerű használatát ellenőrizze, haladéktalanul írásban bejelenteni a Banknak, ha ellene végrehajtási, csőd, vagy felszámolási eljárás indul, továbbá gazdálkodásában (vagyoni helyzetében, likviditásában, adósságai mértékében és lejáratában stb.), vagy szervezetében bekövetkezett minden olyan változást, ami a szerződésben foglaltak teljesítését érinti. 9. A Jelzálogkötelezett haladéktalanul köteles a jelzálogjoggal terhelt ingatlanra teljes körű vagyonbiztosítási szerződést kötni, mely biztosítási szerződés kedvezményezettjeként a Jelzálogjogosultat kell megjelölniük A jelzálogszerződés fennállása alatt a Jelzálogkötelezett köteles a Jelzálogjogosult kérésére a biztosítási szerződést bemutatni, és a biztosítási díj szerződésszerű teljesítését igazolni a Jelzálogjogosultnak. A Jelzálogkötelezett a biztosítási díjat szerződésszerűen kötelesek megfizetni. A fentiek elmulasztása esetén a Jelzálogkötelezett szerződésszegést követ el, amely alapján a Jelzálogjogosult a kölcsönszerződést azonnali hatállyal felmondhatja. Biztosítási esemény bekövetkezésekor a biztosítási összeg a Jelzálogjogosult részére, sz. számlájára kerül megfizetésre. A Jelzálogjogosultat a biztosítási összegre a Kölcsönszerződésből fakadó követelései biztosítására óvadéki jog illeti meg. Amennyiben a jelzálogjogosult vállalja, hogy a biztosítási összegből az ingatlan állapotát legalább a káresemény bekövetkezése előtti állapotra visszaállítja hogy értéke és értékesíthetősége a káresemény előtti állapotot elérje, vagy meghaladja -, úgy a Takarékszövetkezet engedélyezheti a körülmények figyelembe vétele mellett a biztosítási összeg Jelzálogkötelezett részére történő utalását. Amennyiben a Takarékszövetkezet a biztosítási díjat nem engedi át a Jelzálogkötelezettnek, úgy abból a követelése erejéig kielégítést nyer, és az esetleges fennmaradó összeget a Jelzálogkötelezett részére átengedi. A Jelzálogkötelezett hozzájárul, hogy a fentieket a Jelzálogjogosult az érintett biztosítónál a biztosító közvetlen megkeresése útján bármikor ellenőrizhesse, akár a jelen szerződés biztosítónak történő megküldésével. Az e pontban előírtak elmulasztása esetén a Jelzálogjogosultat megilleti Kölcsönszerződés azonnali hatályú felmondásának joga. 10. A Jelzálogkötelezett tudomásul veszi, hogy a jelen szerződés tárgyát képező ingatlant csak a Jelzálogjogosult hozzájárulásával terhelheti meg és idegenítheti el, továbbá semmilyen olyan egyéb jogviszonyt nem létesíthet, amely sérti vagy veszélyezteti a Takarékszövetkezet kielégítési jogát. Felek megállapítják, hogy e szerződés szerint: - terhelésnek minősül különösen az ingatlan jelzálogul felajánlása, bérbe vagy használatba adása, a megszűnő jelzálogjog ranghelyén jelzálog alapítása, a ranghely fenntartása vagy arról harmadik személy javára való lemondás, továbbá szolgalmi-, haszonélvezeti-, elővásárlási- vagy visszavásárlási jog alapítása. - elidegenítésnek minősül különösen az ingatlan apportálása, eladása, elajándékozása, cseréje, vagy az ingatlanra vételi jog engedése. 11. A Jelzálogjogosult a kölcsön visszafizetéséig jogosult ellenőrizni a jelzálogjoggal terhelt ingatlan állagának megóvását, rendeltetésszerű használatát és jogosult ezen ellenőrző feladatok elvégzésével szakértő szervezetet vagy személyt is jogosult megbízni. 3

4 12. A Jelzálogkötelezett a törvényi kötelezettségének megfelelően vállalja, hogy amennyiben az ingatlan(ok) állagának romlása a Takarékszövetkezet követelésének kielégítését veszélyezteti, akkor a Bank írásbeli felszólítására az Ingatlan(ok) állagát helyreállítja. Amennyiben jelen pont szerinti kötelezettségeinek a Takarékszövetkezet felhívására meghatározott határidőn belül nem tesz eleget, a Takarékszövetkezet az ingatlan(ok)ra érvényesítheti kielégítési jogát, függetlenül attól, hogy követelése lejárt-e Amennyiben az Adós lejáratkor nem teljesít, a Jelzálogjogosult a Kölcsönszerződésből eredő lejárt követelése erejéig az Ingatlanból a végrehajtás szabályai szerint kereshet kielégítést. 14. Amennyiben az Adós esedékességkor nem teljesít, a Jelzálogjogosult a Kölcsönszerződésből eredő lejárt követelése erejéig az Ingatlanból bírósági határozat alapján végrehajtás útján, vagy bírósági végrehajtás mellőzésével a Ptk aiban foglaltak szerint a zálogtárgy közös értékesíthetőségének lehetősége - az Ingatlannak a Jelzálogjogosult vagy megbízottja által a jelen szerződésben kölcsönösen elfogadott alábbi feltételekkel történő értékesítése alapján elégítheti ki A Felek megállapodnak abban, hogy a Jelzálogjogosult a kielégítési joga megnyíltától az Ingatlant végrehajtás mellőzésével maga is értékesítheti, illetve amennyiben a Jelzálogjogosult az Ingatlant maga értékesíteni nem kívánja, az ingatlan értékesítésére záloghitel nyújtásával illetve árverés szervezésével üzletszerűen vagy hivatalból foglalkozó személynek megbízást adhat annak/azoknak értékesítésére. A Jelzálogjogosult akár saját maga, akár megbízottja útján él értékesítési jogával a Jelzálogkötelezett helyett és nevében eljárva jogosult az Ingatlan tulajdonjogának átruházására A Felek megállapodnak, hogy a Jelzálogjogosult vagy megbízottja a Jelzálogjogosult kielégítési jogának megnyíltától számított 500 napon belül értékesíti az ingatlant. A Jelzálogjogosult kielégítési joga akkor nyílik meg, amikor a Kölcsönszerződésben meghatározott követelése az abban foglalt rendelkezések szerint esedékessé válik A Felek megállapodnak, hogy az Ingatlan legalacsonyabb eladási árát ingatlan értékbecslő szakértő szakvéleménye alapján állapítják meg. A szakértőt a Jelzálogjogosult választja ki az igazságügyi szakértők névjegyzékéből, és a kiválasztott igazságügyi szakértő személyéről tájékoztatja a Jelzálogkötelezettet. A Jelzálogkötelezett a tájékoztatás kézhezvételétől számított 3 (három) banki munkanapon belül írásban kifogást terjeszthet elő, és új szakértő kiválasztását kérheti. A Jelzálogjogosult ilyen esetben köteles új szakértőt kiválasztani, de a Jelzálogkötelezett az új szakértő vonatkozásában kifogást már nem terjeszthet elő. Amennyiben a Jelzálogkötelezett a jelen pontban meghatározott határidőn belül nem terjeszt elő kifogást, vagy a kifogás alapján az új igazságügyi szakértő kiválasztására sor került, a szakértő meghatározza az Ingatlan aktuális piaci értékét. A jelen pont szerinti értékesítés során az Ingatlan eladási ára nem lehet alacsonyabb a szakértő által meghatározott aktuális piaci érték 50%-ánál A Jelzálogjogosult az Ingatlan értékesítése előtt legalább 30 nappal - a kielégítési joga megnyíltának oka, időpontja, valamint az érvényesíteni kívánt összeg és járulékai megjelölésével írásban értesíti a Jelzálogkötelezettet arról, hogy a jelen szerződésben foglaltaknak megfelelően kielégítési jogát gyakorolni, az Ingatlant értékesíteni kívánja (előzetes értesítés). Az értékesítés módjáról, helyéről és idejéről, valamint az értékesítéssel megbízott személyről legalább 15 nappal az értékesítést megelőzően köteles a Jelzálogjogosult a Jelzálogkötelezettet írásban értesíteni, amennyiben az előzetes értesítésben ez nem történt meg. 4

5 14.5 A Jelzálogkötelezett az előzetes értesítés kézhezvételétől számított 8 napon belül köteles a Jelzálogjogosulttal írásban közölni mindazon személyek nevét, címét, akinek az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett jogokon és tényeken kívül az Ingatlanon további zálogjoga vagy más joga áll fenn, amely a vevő tulajdonszerzését akadályozza vagy tulajdonjogát korlátozza, beleértve az értékesítési joggal rendelkező más zálogjogosultakat, illetve akikkel közös értékesítési megállapodást kötött A Jelzálogkötelezett kötelezettséget vállal arra, hogy az Ingatlant a Jelzálogjogosult vagy megbízottja írásbeli felhívásában meghatározott megfelelő időn belül kiürített állapotban kielégítés céljára rendelkezésre bocsátja. Lakóingatlan esetében kiürítésre megszabott határidő nem lehet kevesebb három hónapnál. Amennyiben a Jelzálogkötelezett az ingatlant a felhívásban közölt határidőre nem bocsátja rendelkezésre, a késedelem időtartama a pontban meghatározott értékesítési határidőbe nem számít bele. Ha a Jelzálogkötelezett az Ingatlant ismételt felhívás ellenére sem adja birtokba, a Jelzálogjogosult a jelen értékesítési megállapodást azonnali hatállyal felmondhatja, és végrehajtási eljárást kezdeményezhet. 14.7Az Ingatlan értékesítéséből származó bevétel a Jelzálogjogosultat illeti meg, de köteles az értékesítés eredményéről haladéktalanul írásbeli elszámolást készíteni, amely tartalmazza az értékesítésből befolyó vételárat, a Jelzálogjogosult valamennyi követelését, valamint az értékesítéssel kapcsolatban felmerült költségeket beleértve az értékbecslés szakértői díját is valamint a Jelzálogkötelezettet esetlegesen megillető maradványösszeget. Amennyiben a Jelzálogkötelezett az elszámolás kézhezvételétől számított 8 napon belül nem terjeszt elő írásban kifogást, úgy az elszámolás kifogásolására a határidő eltelte után nem jogosult, és a maradványösszeget a Jelzálogjogosult a Jelzálogkötelezett rendelkezésére bocsátja. Kifogás bejelentése esetén a Jelzálogjogosult az elszámolást módosítja vagy fenntartja, és erről tájékoztatja a Jelzálogkötelezettet azzal, hogy a figyelembe nem vett kifogásait a továbbiakban bírósági úton érvényesítheti. Amennyiben a Jelzálogkötelezett a tájékoztatás közlésétől számított 15 napon belül a bírósági eljárás megindítását nem igazolja, a határidő eltelte után a kifogás bírósági úton történő érvényesítésére nem jogosult, ellenkező esetben a befolyt összeg vagy annak vitatott része bírósági letétbe kerül elhelyezésre A Jelzálogjogosult jelen szerződésben foglalt értékesítési megállapodást jogosult azonnali hatállyal felmondani, ha a zálogkötelezett olyan magatartást tanúsít, amely a Jelzálogjogosultat e megállapodás alapján történő kielégítési joga gyakorlásában akadályozza, vagy ha számításba vehető vevők tudomására hozott eladási ajánlatra ésszerű időn belül értékelhető vételi ajánlat nem érkezik és az adott körülmények között ez a későbbiekben sem várható, valamint, ha a Jelzálogjogosultat a további veszteségek minimalizálásában a megállapodás fenntartása akadályozza. 15. A zálogtárgy(ak) értékesítéséből származó bevételnek a Takarékszövetkezet követelését, annak járulékait, valamint az értékesítéssel kapcsolatos költségeket meghaladó részét a Takarékszövetkezet az elszámolás során köteles kiadni a Zálogkötelezettnek. 16. A Jelzálogkötelezettek a Jelzálogjogosult felhívására a 2. pontban meghatározott ingatlant kötelesek a jelzálogjog érvényesítése során kielégítés céljából kiürítve, az írásbeli felszólítást követő három hónapon napon belül beköltözhető állapotban rendelkezésre bocsátani. 17. A jelen szerződés az alapul szolgáló kölcsönszerződésből eredő követelés teljes kiegyenlítésével megszűnik. Jelen szerződéssel alapított jelzálogjog ingatlan-nyilvántartásból való törlése kizárólag a Zálogjogosult törlési engedélye alapján lehetséges, amelyet a Jelzálogkötelezett külön írásbeli kérelmére ad ki a Jelzálogjogosult, ha ennek feltételei fennállnak. A Jelzálogjogosult a kérelem teljesítését megtagadhatja, ha az Adósnak a Jelzálogjogosulttal szemben a Kölcsönszerződésből fakadó kötelezettsége áll fenn. 5

6 18. A jelzálogjog bejegyzésével és törlésével, a biztosítással, a közjegyzői okiratba foglalással, valamint a szakértői értékbecsléssel, esetleges értékesítéssel kapcsolatos költségek a Jelzálogkötelezettet terhelik. 19. A Takarékszövetkezet nyilatkozik, hogy Magyarországon bejegyzett és székhellyel rendelkező társaság, míg a Jelzálogkötelezett akként nyilatkozik, hogy magyar állampolgár. 20. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Jelzálogjogosult Üzletszabályzata, a Polgári Törvénykönyv, valamint a zálogtárgyak bírósági végrehajtáson kívüli értékesítésének szabályairól szóló 12/2003. (I.30.) Korm. számú rendelet, valamint az évi LIII. végrehajtásról szóló törvény rendelkezései az irányadóak. 21. A Jelzálogkötelezett tudomásul veszi, hogy jelen szerződés közokiratba foglalásra kerül, s ennek alapján közvetlenül kezdeményezhető a bíróságnál a végrehajtás elrendelése. A Jelzálogkötelezett kötelezi magát, hogy a jelen szerződés közokiratba foglalásának költségét a közjegyző részére közvetlenül megfizeti. 22. A(z) -- pontban történt javítás, illetve a(z) 6. pont törlése a szerződés aláírása előtt történt. Kelt:, év. hó nap.. Adós/Jelzálogkötelezett XXXXXXXXX (született: xxxxxxxxxxxx) Szem.ig.sz.:. SZABOLCS Takarékszövetkezet Jelzálogjogosult. Adós/Jelzálogkötelezett xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (sz.n: xxxxxxxxxxxxxxxxx) Szem.ig.sz.: Elõttünk mint tanuk elõtt: 1. tanú: 2. tanú: Név: Név: Lakcím: Lakcím: Szem.ig.szám: Szem.ig.szám: 6

A végleges szerződésből minden lábjegyzet törlendő!

A végleges szerződésből minden lábjegyzet törlendő! A végleges szerződésből minden lábjegyzet törlendő! FOGYASZTÓI ZÁLOGSZERZŐDÉS INGATLANRA 1 A szerződő felek, egyrészről: név:...... születési név: születési hely, idő : anyja neve: személyi azonosító (személyi

Részletesebben

a családi és utónév: születési család és utónév: anyja neve születési családi és utónév: szül-i hely és idő: lakcím:.., személyi azonosító:

a családi és utónév: születési család és utónév: anyja neve születési családi és utónév: szül-i hely és idő: lakcím:.., személyi azonosító: JELZÁLOGSZERZŐDÉS INGATLANRA amely létrejött A Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány (székhely, cím: 1062 Budapest Bajza u. 31.) (adószám: 19019233 1-42, törzsszám: 19019233, statisztikai azonosító:19019233

Részletesebben

Mikrohitel Szerződés ingatlan és ingó fedezetre vonatkozó zálogszerződéssel egységesen

Mikrohitel Szerződés ingatlan és ingó fedezetre vonatkozó zálogszerződéssel egységesen 7/d sz. melléklet Szerződés száma:.:... Ügyfélaz. szám:. HVK hitelazonosító száma :. Ügyintéző:... Telefon:... Mikrohitel Szerződés ingatlan és ingó fedezetre vonatkozó zálogszerződéssel egységesen amely

Részletesebben

Mikrohitel Szerződés ingatlan fedezetre vonatkozó zálogszerződéssel egységesen

Mikrohitel Szerződés ingatlan fedezetre vonatkozó zálogszerződéssel egységesen 7/b sz. melléklet Szerződés száma:.:... Ügyintéző:... Ügyfélaz. szám:. Telefon:... HVK hitelazonosító száma :. Mikrohitel Szerződés ingatlan fedezetre vonatkozó zálogszerződéssel egységesen amely létrejött

Részletesebben

FOGYASZTÓI JELZÁLOG KÖLCSÖNSZERZŐDÉS (felhasználási célhoz nem kötött, 3 éven túli lejáratú)

FOGYASZTÓI JELZÁLOG KÖLCSÖNSZERZŐDÉS (felhasználási célhoz nem kötött, 3 éven túli lejáratú) FOGYASZTÓI JELZÁLOG KÖLCSÖNSZERZŐDÉS (felhasználási célhoz nem kötött, 3 éven túli lejáratú) 1. Szerződő felek: 1.1. Hitelező Cégneve: Hajós és Vidéke Takarékszövetkezet Székhelye: 6344 Hajós, Rózsa u.

Részletesebben

Fogyasztói kölcsönszerződés jelzálogfedezettel Felhasználási célhoz nem kötött, 3 éven belüli

Fogyasztói kölcsönszerződés jelzálogfedezettel Felhasználási célhoz nem kötött, 3 éven belüli Fogyasztói kölcsönszerződés jelzálogfedezettel Felhasználási célhoz nem kötött, 3 éven belüli A hitel ikt. száma: A hitel száma: Készítette: Ellenőrizte; Engedélyezte: 1. Szerződő felek: 1.1. Hitelező:

Részletesebben

Kölcsönszerződés forint alapú Szabad Felhasználású Jelzáloghitelhez

Kölcsönszerződés forint alapú Szabad Felhasználású Jelzáloghitelhez Kölcsönszerződés forint alapú Szabad Felhasználású Jelzáloghitelhez A szerződő felek (a továbbiakban: Felek), egyrészről: Nyírbélteki Körzeti Takarékszövetkezet, mint kölcsönnyújtó székhelye:4372 Nyírbéltek,

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS magánszemélyek részére lakásvásárlás céljára

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS magánszemélyek részére lakásvásárlás céljára Szerződés száma: KÖLCSÖNSZERZŐDÉS magánszemélyek részére lakásvásárlás céljára amely létrejött egyrészről az ERSTE BANK HUNGARY ZRT. (székhely: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., cégjegyzékszám: Fővárosi

Részletesebben

HITELSZERZŐDÉS jelzálogfedezettel biztosított hitelcélhoz kötött

HITELSZERZŐDÉS jelzálogfedezettel biztosított hitelcélhoz kötött Füzes Takarék Szövetkezeti Hitelintézet Fiók Kölcsönszám:.. Okiratszám:. HITELSZERZŐDÉS jelzálogfedezettel biztosított hitelcélhoz kötött 1.) Szerződő felek adatai Amely létrejött egyrészről a Füzes Takarék

Részletesebben

-------------------------------------KÖZJEGYZ

-------------------------------------KÖZJEGYZ -------------------------------------KÖZJEGYZŐI OKIRAT TERVEZET------------------------------------- Alulírott doktor közjegyző/helyettes dr... közjegyző irodájában/. ( ) évi hónap... ( ) napján megjelentek

Részletesebben

PannonHitel Pénzügyi Zrt. PÉNZKÖLCSÖN-NYÚJTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATÁHOZ KAPCSOLÓDÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK KKV SZEKTOR SZEREPLŐI SZÁMÁRA

PannonHitel Pénzügyi Zrt. PÉNZKÖLCSÖN-NYÚJTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATÁHOZ KAPCSOLÓDÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK KKV SZEKTOR SZEREPLŐI SZÁMÁRA PannonHitel Pénzügyi Zrt. PÉNZKÖLCSÖN-NYÚJTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATÁHOZ KAPCSOLÓDÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK KKV SZEKTOR SZEREPLŐI SZÁMÁRA Hatályos: 2014. március 15. napjától - 1 - I. FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS. lakáscélú, piaci kamatozású kölcsönről

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS. lakáscélú, piaci kamatozású kölcsönről AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet Székhely: 3346 Bélapátfalva, Május 1. út 2/a., Pf.:1. Telefon: 36/554-370 Fax: 36/554-371 Üzleti központ, postacím: 3300 Eger Katona tér 7-9.,Pf.: 227, Telefon: 36/514-520

Részletesebben

HITELSZERZŐDÉS Lakossági szabadfelhasználású jelzálogkölcsönhöz

HITELSZERZŐDÉS Lakossági szabadfelhasználású jelzálogkölcsönhöz HITELSZERZŐDÉS Lakossági szabadfelhasználású jelzálogkölcsönhöz Hitelszám: Iktatószám: amely létrejött egyrészről Név: Születési név: Lakcím: Adóazonosító jel: Azonosító okmány típusa: Azonosító okmány

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS MINTA

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS MINTA Szerződésszám: Hatályos: 2015. február 1.-től Ingatlan jelzálogjoggal és készfizető kezességvállalással biztosított INGATLANVÁSÁRLÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS TERVEZET Jelen okirat a megkötendő kölcsönszerződés

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS FOGYASZTÓKNAK NYÚJTOTT FORINT ALAPÚ 3 ÉVEN BELÜLI LEJÁRATÚ SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖNHÖZ

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS FOGYASZTÓKNAK NYÚJTOTT FORINT ALAPÚ 3 ÉVEN BELÜLI LEJÁRATÚ SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖNHÖZ KÖLCSÖN IKTATÓSZÁMA:. KÖLCSÖNSZERZŐDÉS FOGYASZTÓKNAK NYÚJTOTT FORINT ALAPÚ 3 ÉVEN BELÜLI LEJÁRATÚ SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖNHÖZ 1. Szerződő felek (a továbbiakban: Felek): 1.1. Hitelező: Neve:

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS MINTA

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS MINTA Szerződésszám: Hatályos: 2015. február 1-től Ingatlan jelzálogjoggal biztosított SZABADFELHASZNÁLÁSÚ KÖLCSÖNSZERZŐDÉS türelmi idővel TERVEZET Jelen okirat a megkötendő kölcsönszerződés tervezete, mely

Részletesebben

Kölcsönszerződés jelzálogjoggal biztosított szabad felhasználású kölcsönhöz

Kölcsönszerződés jelzálogjoggal biztosított szabad felhasználású kölcsönhöz Kölcsönszerződés száma: [*] Kölcsönszerződés jelzálogjoggal biztosított szabad felhasználású kölcsönhöz mely létrejött egyrészről a Polgári Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhelye: 4090 Polgár,

Részletesebben

106/ÁF. ÁTHIDALÓ- ÉS LAKÁSKÖLCSÖN SZERZŐDÉS Általános Feltételek

106/ÁF. ÁTHIDALÓ- ÉS LAKÁSKÖLCSÖN SZERZŐDÉS Általános Feltételek 106/ÁF ÁTHIDALÓ- ÉS LAKÁSKÖLCSÖN SZERZŐDÉS Általános Feltételek 1. A Fundamenta-Lakáskassza Lakás-takarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1052 Bp. Váci utca 19-21, cégjegyzéket vezető

Részletesebben

Takarékszövetkezet kirendeltsége: < kirendeltség> Tel.: / - Kölcsönszerződés jelzálog típusú lakossági kölcsön folyósítására @szegvartakarek.hu Kölcsönszám: 572 - amely létrejött egyrészről:

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS FELHASZNÁLÁSI CÉLHOZ NEM KÖTÖTT JELZÁLOGHITELHEZ

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS FELHASZNÁLÁSI CÉLHOZ NEM KÖTÖTT JELZÁLOGHITELHEZ Szerződés száma: Hitelszámla száma: KÖLCSÖNSZERZŐDÉS FELHASZNÁLÁSI CÉLHOZ NEM KÖTÖTT JELZÁLOGHITELHEZ mely létrejött egyrészről, a Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér

Részletesebben

OKIRAT AXA Bank Europe SA AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe

OKIRAT AXA Bank Europe SA AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe OKIRAT Amely létrejött egyrészről az AXA Bank Europe SA (BE-1170 Belgium, Watermael-Boitsfort Boulevard du Souveran 25., nyilvántartási szám: RPR BE 0404 476 835 Bruxelles, nyilvántartó bíróság: Banque-carrefour

Részletesebben

Duna Takarék Bank Zrt. által kötött szerződés mintaszövege Jelzálogalapú szabad felhasználású forint kölcsönszerződés

Duna Takarék Bank Zrt. által kötött szerződés mintaszövege Jelzálogalapú szabad felhasználású forint kölcsönszerződés 1. oldal KÖLCSÖNSZERZŐDÉS (Jelzálogalapú szabad felhasználású forintkölcsön) amely létrejött egyrészről: a DUNA TAKARÉK BANK Zrt. (székhelye: 9022 Győr, Árpád út 93., adószáma: 24719018-2-44, statisztikai

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS. Takarékszövetkezet által jelzálogjog fedezete mellett nyújtott kölcsönökhöz. Szerződésszám: 569 -.

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS. Takarékszövetkezet által jelzálogjog fedezete mellett nyújtott kölcsönökhöz. Szerződésszám: 569 -. KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Takarékszövetkezet által jelzálogjog fedezete mellett nyújtott kölcsönökhöz. Szerződésszám: 569 -. Amely létrejött egyrészről a PILLÉR Takarékszövetkezet (székhelye: 6782 Mórahalom Millenniumi

Részletesebben

Hatálybalépés napja: 2015. február 1.

Hatálybalépés napja: 2015. február 1. Kölcsönszám: ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő jelzáloghitel szerződésekhez (lakáscélú jelzálogkölcsönök, jelzálogfedezet mellett nyújtott szabad

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS JELZÁLOG KÖLCSÖNHÖZ

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS JELZÁLOG KÖLCSÖNHÖZ KÖLCSÖNSZERZŐDÉS JELZÁLOG KÖLCSÖNHÖZ Rakamaz és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet Cenzúraszám: Kölcsönszám: amely létrejött egyrészről a Rakamaz és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet (4465. Rakamaz Szent

Részletesebben

Duna Takarék Bank Zrt. által kötött szerződés mintaszövege Jelzálogalalú lakáscélú forintkölcsön

Duna Takarék Bank Zrt. által kötött szerződés mintaszövege Jelzálogalalú lakáscélú forintkölcsön 1. oldal KÖLCSÖNSZERZŐDÉS (Jelzálogalapú lakáscélú forintkölcsön) amely létrejött egyrészről: a DUNA TAKARÉK BANK Zrt. (székhelye: 9022 Győr, Árpád út 93., adószáma: 24719018-2-44, statisztikai számjele:

Részletesebben

Kölcsönszerződés fogyasztóknak nyújtott lakáscélú fogyasztási kölcsönhöz / szabad felhasználású jelzáloggal fedezett fogyasztási kölcsönhöz

Kölcsönszerződés fogyasztóknak nyújtott lakáscélú fogyasztási kölcsönhöz / szabad felhasználású jelzáloggal fedezett fogyasztási kölcsönhöz 1 Rónasági Kirendeltsége Szerződésszám: Kölcsönszerződés fogyasztóknak nyújtott lakáscélú fogyasztási kölcsönhöz / szabad felhasználású jelzáloggal fedezett fogyasztási kölcsönhöz A szerződő felek, egyrészről:

Részletesebben

SZ/23/10. számú HITELEZÉSI ÜZLETSZABÁLYZAT

SZ/23/10. számú HITELEZÉSI ÜZLETSZABÁLYZAT S z i g e t v á r i T a k a r é k s z ö v e t k e z e t SZ/23/10. számú HITELEZÉSI ÜZLETSZABÁLYZAT Szigetvár, 1999 Jelen szabályzatot a Takarékszövetkezet Igazgatósága a 2/7/1999 (03.09) számú határozatában

Részletesebben

Hiteliktatószám: A szerződő felek, egyrészről:

Hiteliktatószám: A szerződő felek, egyrészről: A végleges szerződésből minden lábjegyzet törlendő! Kölcsönszerződés ingatlan jelzálogjoggal biztosított, fogyasztóknak, szabad felhasználású hitel kiváltására nyújtott kölcsönhöz A szerződő felek, egyrészről:

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS GRÁNIT szabad felhasználású hitel forint alapú

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS GRÁNIT szabad felhasználású hitel forint alapú Szerződésszám: KÖLCSÖNSZERZŐDÉS GRÁNIT szabad felhasználású hitel forint alapú amely létrejött egyrészről a GRÁNIT Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor

Részletesebben