Fogyasztási kölcsönszerződés ingatlanfedezettel. Kondíciós lista e. előtörlesztési díj: szerint

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Fogyasztási kölcsönszerződés ingatlanfedezettel. Kondíciós lista e. előtörlesztési díj: szerint"

Átírás

1 amely létrejött egyrészről a (Cg: , adó , statisztikai számjel: ), Göd-I kirendeltsége címe: 2023 Dunabogdány Hajó u.3. továbbiakban: Takarékszövetkezet másrészről szerződésszám: h lakcím: lakcím: lakcím:. lakcím: lakcím: lakcím:. között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel: 1. Takarékszövetkezet az Adós(ok) írásbeli kérelme alapján.. Ft azaz forint kölcsönt nyújt részé(ük)re egyetemleges kötelezettség mellett. A kölcsön felhasználási célhoz nem kötött, elszámolásra nem kötelezett lakossági kölcsön. A kölcsön kamatozása referencia kamathoz kötött. A referencia kamat mértéke a december 29-én közzétett január 1-től érvényes, valamint a június 29-én közzétett július 1-től érvényes 6 havi BUBOR, melynek változásáról a Takarékszövetkezet írásban értesíti az Adós(okat). Adós(ok) vállalják a fenti kölcsön összeg után változó, 6 havi BUBOR+ % ügyleti kamat megfizetését, mely szerződés időpontjában évi % A kölcsön az alábbi feltételekkel kerül folyósításra, illetve az Adós(ok) részére felvételre: kölcsön összege: a. hiteladminisztrációs díj 1 / 7

2 havi törlesztés: törlesztés kezdete: törlesztések futamidő: kölcsön végső lejárata: fogyasztó által fizetendő teljes összeg: utolsó törlesztő részlet esedékessége:. b. zárlati költség: c. folyósítási díj: d. hitelvizsgálati díj: Kondíciós lista e. előtörlesztési díj: szerint f. hitel előkészítési díj g. egyéb díjak a Kondíciós lista szerint: A havi törlesztő részletek minden hó 15. napján esedékesek. A megállapított havi törlesztő részlet magába foglalja az ügyleti kamatot és kezelési költséget. Az utolsó havi részlet eltérő lehet a napi kamatozás miatt, ekkor a még ki nem egyenlített kamatösszeg is esedékessé válik. A kölcsön Takarékszövetkezet által 83/2010. (III.25.) Korm. Rendelettel szerint - számított teljes hiteldíj mutatója (THM) a szerződéskötés időpontjában évi: % A teljes, induló hiteldíj:.,- Ft A Takarékszövetkezet a szerződés módosításakor szerződésmódosítási költséget, a szerződés megkötésével és szerződésszerű teljesítésével kapcsolatos külön kérelmek elbírálásáért, intézéséért azok teljesítésekor ügyintézési költséget, az Adós(ok) kölcsönével kapcsolatos külön kérelemre megküldött kimutatások, tájékoztatások, vagy a meg nem fizetett tartozása kapcsán felmerült költségekre, azok megküldésekor levelezési költséget, valamint az Adóss(ok) által kért eseti igazolásokért, azok elkészítésekor külön költséget számíthat fel, mely költségekre vonatkozó szabályokat és megfizetésének eseteit és mértékét a Takarékszövetkezet mindenkori Kondíciós Listája tartalmazza. A THM tartalmazza - a szerződés aláírásának időpontjában hatályos - ügyleti kamatot, hitelbírálati díjat, kezelési és egyéb (számlavezetési) költséget, adót, értékbecslés díjat, helyszíni szemle és ingatlan-nyilvántartási eljárási díjat, biztosítási és garancia díjat, valamint a hitelközvetítőnek fizetendő díjat. Nem tartalmazza a kölcsönszerződéshez szükséges közjegyzői, a nem szerződésszerű teljesítések és törlesztések miatt felszámítható díjakat (szerződés módosítási és prolongációs díjak, késedelmi kamat és egyéb költségek). A hiteldíj 6 havi BUBOR+.% ügyleti kamatot, mely a szerződéskötés időpontjában évi.%, és évi..% kezelési költséget tartalmaz. A felsorolt költségek közül az.pontokban foglaltak megfizetésére Adós(ok) abban az esetben is köteles(ek), ha a kölcsönt részben vagy egészben az esedékesség előtt visszafizeti(k). A hitelprolongálás várható költsége jelen szerződés vonatkozásában..%. 2. A felek megállapodnak, hogy a Takarékszövetkezet a kölcsön összegét, az Adós Takarékszövetkezetnél vezetett számú hitelelszámolási számláján legkésőbb a szerződést, illetve a folyósítási feltétel teljesítését követő munkanapon jóváírja. 3. A Takarékszövetkezet a kölcsönt egy összegben, az alábbi folyósítási feltételek együttes teljesülését követően folyósítja az Adós Takarékszövetkezetnél vezetett..sz. hitelelszámolási számlájára: jelen szerződés megkötése és közjegyzői okiratba foglalása vagy az Adós(ok) közjegyzői okiratba foglalt egyoldalú kötelezettségvállaló nyilatkozata; jelzáloggal terhelt ingatlan(ok)ra vonatkozó teljes körű vagyonbiztosítási szerződés megkötése; tulajdoni lap másolata, melyen jelen szerződés alapján a Takarékszövetkezet javára a jelzálogjog bejegyzése iránti kérelem széljegyen szerepel; a kölcsönkérelem beadása és a folyósítás napja között a fedezetként elfogadott ingatlan(ok) tulajdoni lapján változás nem lehet. 2 / 7 4. A Takarékszövetkezet a kölcsönösszeg folyósítását megtagadhatja, ha a szerződés megkötése után az Adós(ok) körülményeiben vagy a biztosíték értékében vagy érvényesíthetőségében olyan lényeges változás állt be, amely miatt a szerződés teljesítése többé nem elvárható, és az Adós felszólítás ellenére nem ad biztosítékot. 5. Adós(ok) tudomásul veszi(k), hogy a Takarékszövetkezet a referencia-kamatláb változásával kapcsolatos tájékoztatást a honlapján és az ügyfelek számára nyitva álló helyiségében kifüggesztve teszi részükre elérhetővé. 6. A Takarékszövetkezet a hitelt referencia-kamatlábhoz kötött változó kamatozással és 3 éves kamatperiódusokban rögzített kamatfelárral nyújtja. Adós(ok) tudomásul veszi(k), hogy a Takarékszövetkezet jogosult a kamatfelárat 3 éves kamatperiódusokban legfeljebb azonban a kölcsön futamideje alatt 5 alkalommal-, a Magyar Nemzeti Bank által közzétett alábbi Kamatfelár-változtatási mutató alkalmazásával számított mértékig módosítani: H4F A kamatfelár módosítására a Takarékszövetkezet a referenciakamat kamatfordulójával egyidejűleg jogosult. A kölcsön 3 éves kamatperiódusainak fordulónapjai ennek megfelelően: Amennyiben a kamatfelár-változtatási mutató alkalmazásával számított mérték a kamatfelár mértékének csökkentését teszi lehetővé, a csökkentést a Takarékszövetkezet az Adós(ok) javára minden alkalommal érvényesíti. A kamatfelár változás mértéke a Magyar Nemzeti Bank honlapján: oldalon megtekinthető. 7. A Takarékszövetkezet a hitelt referencia-kamatlábhoz kötött változó kamatozással és 5 éves kamatperiódusokban rögzített kamatfelárral nyújtja. Adós(ok) tudomásul veszi(k), hogy a Takarékszövetkezet jogosult a kamatfelárat 5 éves kamatperiódusokban legfeljebb azonban a kölcsön

3 futamideje alatt 5 alkalommal-, a Magyar Nemzeti Bank által közzétett alábbi Kamatfelár-változtatási mutató alkalmazásával számított mértékig módosítani: H4F A kamatfelár módosítására a Takarékszövetkezet a referenciakamat kamatfordulójával egyidejűleg jogosult. A kölcsön 5 éves kamatperiódusainak fordulónapjai ennek megfelelően: [...] Amennyiben a kamatfelár-változtatási mutató alkalmazásával számított mérték a kamatfelár mértékének csökkentését teszi lehetővé, a csökkentést a Takarékszövetkezet az Adós(ok) javára minden alkalommal érvényesíti. A kamatfelár változás mértéke a Magyar Nemzeti Bank honlapján: oldalon megtekinthető. 8. Jelen szerződés Takarékszövetkezet általi egyoldalú módosítására a Hitelezési szabályzatban foglaltak az irányadóak. A kamatfizetés kezdő időpontja a hitel folyósításának napja, utolsó napja a törlesztés jóváírását megelőző nap. 9. Adós(ok) a kölcsönt a lejárat időpontja előtt - megfelelő díjazás egyidejű megfizetése mellett - bármikor jogosult(ak) visszafizetni, vagy a vállalt részletnél magasabb összeget törleszteni. A teljes visszafizetés időpontja és a lejárat közötti időre a Hitelező kamatot nem számít fel, magasabb résztörlesztés esetében pedig kamat csak a fennálló kölcsönösszeg után kerül felszámításra. 10. Az Adós(ok) a kikötött esedékességi időpontot megelőzően is jogosult(ak) - megfelelő díj megfizetése mellett - teljesíteni a kölcsöntörlesztést. 11. Amennyiben az Adós(ok) jelen szerződés szerinti kölcsöntartozását(ukat) a Takarékszövetkezetnél vezetett lakossági bankszámlájukról vállalja(ák) törleszteni, ezennel felhatalmazza(ák) a Takarékszövetkezetet, hogy az esedékes törlesztő részlet összegét a Takarékszövetkezetnél vezetett lakossági bankszámlája(uk) mindenkori egyenlege terhére esedékességkor kiegyenlítse. Lakossági bankszámla Kezes(ek) az Adós(ok)ért a kölcsönszerződésben megjelölt kölcsöntőke és annak mindenkori járulékai erejéig a Takarékszövetkezettel szemben egyetemleges készfizető kezességet vállal(nak). Az egyetemleges készfizető kezességvállalás mindaddig érvényes, amíg a teljes hiteltartozás és annak hiteldíjai (a késedelmes fizetés jogkövetelményeit is beleértve) kiegyenlítést nem nyertek. A Kezes(ek) kötelezettséget vállal(nak) arra, hogy a Takarékszövetkezet első írásbeli felszólítására, az abban megjelölt határidőn belül, az Adós(ok) szerződésszerűen kiegyenlítésre nem került tartozását megfizeti(k) a Takarékszövetkezet javára. Kezes(ek) kinyilatkozzuk, hogy a jelen szerződés megkötése előtt megismertük A Dunakanyar Takarékszövetkezet tájékoztatója a kezes jogairól és kötelezettségeiről elnevezésű tájékoztatóban foglaltakat. A megismerést igazoló tájékoztató e szerződés elválaszthatatlan részét képezi. 13. Adós(ok) tudomásul veszi(k), hogy amennyiben a szerződésből eredő fizetési kötelezettség(ük)ének nem tesz(nek) eleget, a Takarékszövetkezet a jelen szerződés 1. pontjában meghatározott ügyleti kamaton felül, a tőke összegére - a késedelem időtartamára - az esedékesség napjától számítva, annak kiegyenlítését megelőző napig számított évi 6%, a meg nem fizetett kamat és kezelési költség után a megfizetés napjáig évi 6% késedelmi kamatot jogosult felszámítani. Jogosult továbbá a késedelmes fizetéssel kapcsolatos díjak és költségek felszámítására is. 14. A Takarékszövetkezet jogosult az esedékes, de meg nem fizetett tartozást az Adóssal (Adósokkal), Kezessel (Kezesekkel) szemben bírósági úton behajtani. A végrehajtással kapcsolatos költségeket az Adós(ok), illetve Kezes(ek) viselik. Adós(ok) tudomásul veszi(k), hogy az esetlegesen kezdeményezett követelésvásárlásban vagy a végrehajtásban vásárlóként nem vehet(nek) részt. 15. Adós(ok) tudomásul veszi(k) továbbá, hogy a hitelező Takarékszövetkezet minden törvényes eszközt igénybe vehet, illetve intézkedést megtehet jelen szerződés tárgyának vonatkozásában az esedékes, illetve lejárt követelések behajtásáért. A Takarékszövetkezet jogosult az Adós(ok) írásbeli nyilatkozata alapján a lejárt és ki nem egyenlített tőke és hiteldíj tartozást adósságbeszedéssel foglalkozó gazdasági társaságnak értékesíteni, ezért az Adós(ok) felmentést ad(nak) a Takarékszövetkezetnek jelen kölcsönszerződésből adódó banktitoktartási kötelezettségének betartása alól. 16. Adós(ok) és Kezes(ek) kötelezettséget vállal(nak) arra, hogy munkahely változás esetén új munkáltatója(uk), illetve munkahelye(ük) nevét és címét, valamint személyes adataik esetleges megváltoztatását a Takarékszövetkezetnek késedelem nélkül bejelenti(k). 17. Adós(ok) és Kezes(ek) kinyilatkozzuk, hogy a jelen szerződés megkötése előtt megismertük a Magyar nemzeti Bank Tájékoztatója magánszemélyek részére a Központi Hitelinformációs Rendszerről elnevezésű tájékoztatóban foglaltakat, amely tájékoztató a KHR részére történő adatátadás célját, okát, az átadható azonosító adatokat, az adatok meghatározott intézményeknek történő átadhatóságát, valamint a jogorvoslat lehetőségét tartalmazza. A megismerést igazoló MNB tájékoztató e szerződés elválaszthatatlan részét képezi. 18. Adós(ok) és Kezes(ek) kijelenti(k), hogy az évi LXVI. törvény alapján nyilvántartott adatai(ka)t a Takarékszövetkezettel szemben nem tiltotta(ák) le, illetve jelen szerződéses jogviszony fennállása alatt nem tiltja(ák) le. Amennyiben fenti nyilatkozatuk nem felel meg a valóságnak, illetve a kölcsönszerződésen alapuló tartozás maradéktalan kiegyenlítését megelőzően bármikor letiltja(ák), a Takarékszövetkezet jogosult jelen kölcsönszerződést azonnali hatállyal felmondani. 19. Adós(ok) és Kezes(ek) ezennel hozzájárulásukat adják ahhoz, hogy a kölcsönszerződés felmondása esetén a Takarékszövetkezettel szemben vállalt kötelezettségeik teljesítéséhez szükséges személyi adataikat a 18. pontban hivatkozott jogszabályban megjelölt szervek a Takarékszövetkezet írásbeli kérelmére kiszolgáltassák. 20. Adós(ok) és a Kezes(ek) hozzájárul(nak) ahhoz, hogy a Takarékszövetkezet a kölcsönkérelemben, ahhoz kapcsolódó egyéb dokumentumokban, okiratokban foglalt személyes adataikat, a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról, valamint a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló törvény rendelkezései szerint, jelen szerződés szerinti elszámolás, kötelezettségek és jogosultságok teljesítésének igazolása, kockázatelemzési és értékelési célokra nyilvántartsa, feldolgozza és kezelje. Tudomásul veszi(k), hogy az adatszolgáltatás önkéntes, az adatok kezelése hozzájárulásán(ukon) alapul. 21. Adós(ok) hozzájárulnak ahhoz, hogy jelen kölcsönszerződés által tartalmazott, Adós(ok)ra vonatkozó adatokat a Takarékszövetkezet a Kezes(ek) részére kiszolgáltassa. 22. A Takarékszövetkezet jogosult jelen szerződést azonnali hatállyal felmondani, és a fennálló kölcsöntőke tartozásnak és 3 / 7

4 járulékainak egyösszegű visszafizetését követelni, ha az Adós(ok) a szerződésben foglalt bármely kötekezettségé(ük)nek pontosan és maradéktalanul nem tesz(nek) eleget, valótlan adatokat közölt(ek), a Takarékszövetkezetnél, vagy más hitelintézetnél fennálló tartozás(ukat)át a hiteligénylésen nem tüntette(ék) fel, a Takarékszövetkezet a kölcsön visszafizetését - a fedezetek értékcsökkenése, az Adós(ok) fizetőképességének, illetve fizetőkészségének megváltozása következtében - veszélyeztetve látja. 23. Jelen kölcsönszerződésből eredő, az Adós(oka)t és a Kezes(eke)t megillető jogok és kötelezettségek egyetemlegesek. Jelen kölcsönügylettel kapcsolatban küldött írásbeli értesítések bármelyik Adós illetve Kezes kezéhez joghatályosan kézbesíthetők. 24. Adós(ok) tudomásul veszik, hogy a szerződéskötés napjától számított 14 napon belül indoklás nélkül elállhat(nak) a szerződéskötéstől, ha a hitel folyósítására még nem került sor. Ugyancsak a szerződéskötés napjától számított 14 napon belül díjmentesen felmodhatja(ák) a szerződést, ha a hitel kifolyósítására már sor került. Az elállásra, illetve felmondásra vonatkozó nyilatkozatot igazolható módon kell a Takarékszövetkezethez eljuttatni, legkésőbb 30 napon belül kell a visszafizetést megoldani. Adós(ok) elállási jogának gyakorlása egy termék értékesítésére vagy szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződés tekintetében a kapcsolt hitelszerződést is felbontja. 25. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a Takarékszövetkezetnek a jelen kölcsönszerződésből eredő követelése megfizetésének biztosítására jelzálogot alapítanak az Adós(ok) tulajdonát képező.. város/község ingatlan fekvése. helyrajzi számon nyilván tartott, természetben.. szám alatti ingatlan. tulajdoni hányadára. Adós(ok) feltétlen és visszavonhatatlan hozzájárulását(ukat) adja(ák) ahhoz,, hogy a fentiekben alapított jelzálogjog az ott megjelölt ingatlan tulajdoni lapjára az ingatlannyilvántartásban Adós(ok) minden további megkérdezése nélkül bejegyzésre kerüljön. 26. Dologi Adós(ok) és a Takarékszövetkezet megállapodnak abban, hogy a Takarékszövetkezetnek a jelen kölcsönszerződésből eredő követelése megfizetésének biztosítására jelzálogot alapítanak a Dologi Adós(ok) tulajdonát képező. város/község ingatlan fekvése. helyrajzi számon nyilván tartott, természetben szám alatti ingatlan.. tulajdoni hányadára. Dologi Adós(ok) feltétlen és visszavonhatatlan hozzájárulását(ukat) adja(ák) ahhoz,, hogy a fentiekben alapított jelzálogjog az ott megjelölt ingatlan tulajdoni lapjára az ingatlan-nyilvántartásba Dologi Adós(ok) minden további megkérdezése nélkül bejegyzésre kerüljön. 27. Több ingatlan terhelése esetén egyetemleges zálogjog alapítandó. Az egyetemleges zálogjog alapján a szerződésben meghatározott minden Ingatlan az egész követelés biztosítására szolgál. A kielégítési jog megnyílása esetén a zálogjog érvényesítésének sorrendjét a Zálogjogosult határozza meg, azonban a kielégítési jog csupán annyi Ingatlanra terjed ki, amennyi a biztosított követelés kielégítéséhez szükséges. 28. A zálogjog az Ingatlant a mindenkori alkotórészeivel együtt terheli. A zálogjog kiterjed az Ingatlan mindenkori tartozékaira, hasznaira is. A zálogjog nem terjed ki a kielégítési jog megnyílása előtt az Ingatlantól a rendes gazdálkodás szabályai szerint elvált alkotórészre, tartozékra és haszonra, ha annak tulajdonjogát átruházták és azt az Ingatlanról elvitték. A Zálogkötelezett Zálogtárggyal való helytállásának terjedelme a Zálogjogosult jelen szerződésből eredő követelése mindenkori terjedelméhez igazodik. A Zálogtárggyal való helytállás kiterjed a zálogjoggal biztosított tőkekövetelésre és annak járulékaira, valamint a követelés és a jelzálogjog érvényesítésének költségeire, továbbá a zálogtárgyra fordított szükséges költségekre is. A felek rögzítik, hogy a jelen zálogszerződéssel biztosított követelés (tőke-, és járulékok) mindenkori összegének megállapítására a Zálogjogosult üzleti könyvei és nyilvántartásai az irányadók. 29. A Zálogkötelezett jelen szerződés aláírásával feltétlen és visszavonhatatlan hozzájárulását adja ahhoz, hogy a jelen szerződés alapján körülírt Ingatlanra/Ingatlanokra... Ft, azaz.. forint és járulékai erejéig jelzálogjog és annak biztosítására elidegenítési és terhelési tilalom a Zálogjogosult javára az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzésre kerüljön. A felek megállapodnak, hogy jelzálogjog bejegyzésével, elidegenítési és terhelési tilalom feljegyzésével, illetve ezen jogok megszűnésekor a törlésével kapcsolatos költségeket Zálogkötelezett viseli. A bejegyzési eljárás díjának összegét a bejegyzési eljárás megindításával egyidejűleg köteles a Zálogkötelezett az illetékes ingatlanügyi hatóság részére megfizetni. 30. Adós(ok) vállalja(ák) a jelen szerződés pontjában alapított jelzálogjognak az ingatlan-nyilvántartásban történő bejegyzéséhez, illetve, törléséhez az ingatlan-nyilvántartásról szóló évi CXLI. törvény 26. -ban foglaltak alapján szükséges ügyvédi képviselet megfizetését. Tudomásul veszi(k), hogy a bejegyzés ügyvédi költségét az eljáró ügyvéd részére(ükre) kiállított számlája alapján köteles(ek) megfizetni. 31. A Jelzálogkötelezett(ek) kijelenti(k), hogy a jelzálogjog tárgyát képező ingatlan felett rendelkezni jogosult(ak). Az ingatlan minden olyan pertől, igénytől, és tehertől mentes, amely a Jelzálogjogosultnak e szerződésen alapuló jogait sértené. 32. A Zálogkötelezett(ek) jogosult a jelzálogjog tárgyát birtokában tartani, rendeltetésszerűen használni és hasznosítani. Jelzálogkötelezett(ek) köteles(ek): - a jelzálogjoggal terhelt ingatlant gondosan megőrizni, karbantartani, szakszerűen kezelni, rendeltetésszerűen használni, s minden módon gondoskodni arról, hogy az ingatlanban értékcsökkenés, károsodás, ne következzen be, - tájékoztatni a Jelzálogjogosultat az ingatlan értékében és értékesíthetőségében bekövetkezett változásokról. 33. A Zálogkötelezett köteles az Ingatlanra a Hitelintézet által elfogadott, a fedezet mértékéhez igazodó vagyonbiztosítási szerződést kötni, és a biztosítót értesíteni az ingatlan(ok) elzálogosításáról és az értesítésben a Hitelintézetet teljesítési utasítás adására jogosult zálogjogosultként megjelölni a biztosítási összegre vonatkozó követelés tekintetében. Mindezt az Adós a biztosítási kötvény, illetve ajánlat, és/vagy a biztosító, illetve az eljáró biztosítási bróker nyilatkozata bemutatásával köteles igazolni 4 / 7

5 33.1 A jelzálogszerződés fennállása alatt a Zálogkötelezett köteles a Zálogjogosult kérésére a biztosítási szerződést bármikor bemutatni, és a biztosítási díj szerződésszerű megfizetését igazolni. A Zálogkötelezett visszavonhatatlanul hozzájárul, hogy a fentieket a Zálogjogosult az érintett biztosítónál a biztosító közvetlen megkeresése útján bármikor ellenőrizhesse. A Zálogkötelezett a biztosítási kötvényből eredő követelését harmadik személy javára csak a Zálogjogosult hozzájárulásával engedményezheti, illetve terhelheti meg újabb zálogjoggal A Zálogtárgy értékcsökkenése vagy elpusztulása esetén járó biztosítási összeg, kártérítés vagy más érték, illetve az ezekre vonatkozó követelés a Zálogtárgy helyébe lép vagy a zálogfedezet kiegészítésére szolgál. átszállásával a zálogjog is átszáll a követelés új jogosultjára. A biztosított követelés egy részének átruházása esetén a régi és az új zálogjogosultat azonos ranghelyen, a követeléseik arányában illeti meg a zálogjog. 37. A Jelzálogjogosult ellenőrizheti a jelzálogjoggal terhelt ingatlan állagának megóvását, rendeltetésszerű használatát. Ha a Zálogkötelezett vagy harmadik személy a Zálogtárgy épségét veszélyezteti, a Zálogjogosult gyakorolhatja a károsodás veszélye esetén a veszélyeztetettet megillető jogokat. Ha a Zálogtárgy értékének csökkenése a követelés kielégítését veszélyezteti, és a Zálogkötelezett - a Zálogjogosult megfelelő határidőt tartalmazó felszólítása ellenére - a Zálogtárgy állapotát nem állítja helyre, nem ad megfelelő új biztosítékot vagy az értékcsökkenés mértékének megfelelő kiegészítő biztosítékot, a Zálogjogosult a Zálogtárgyat értékesítheti a további értékcsökkenés megelőzése érdekében. A Zálogtárgy kisajátításáért kapott kártalanítás vagy az erre vonatkozó követelés a Zálogtárgy helyébe lép. A biztosítási esemény bekövetkezésének esetére szóló kifizetések a kedvezményezett Zálogjogosult... sz. számlájára történnek. A biztosító által kifizetett összeg felett a Zálogjogosultat jelen szerződésből eredő összes követelése biztosítására óvadéki jog illeti meg, a fennálló követelést meghaladó biztosítási összeg a Zálogkötelezettet illeti A Zálogjogosult a Zálogtárgy helyébe lépett biztosítási összeget, kártérítést vagy más értéket a Zálogtárgy helyreállítása céljából a Zálogkötelezett kérésére akkor engedi ki az óvadékból, ha ez a biztosított követelés kielégítését nem veszélyezteti, és a helyreállítást a Zálogkötelezett számlával igazolja. Amennyiben a káresemény következtében a fedezeti Ingatlan megsemmisül vagy olyan mértékben károsodik, hogy az eredeti állapot a fedezeti érték csökkenése nélkül nem állítható helyre, a Zálogjogosult jogosult a szerződést felmondani, és a biztosítási összeget - elszámolási kötelezettséggel - a felmondással lejárttá tett követelés törlesztésére fordítani. A Zálogkötelezett ezen pontban írt kötelezettségei megszegése esetén a Zálogjogosultat megilleti a szerződés azonnali hatályú felmondásának joga. 34. A Jelzálogkötelezett(ek) a jelen szerződés tárgyát képező ingatlant csak a Jelzálogjogosult hozzájárulásával terhelheti(k) meg és idegenítheti(k) el. Ennek megszegése esetén a Zálogjogosultat jelen szerződés azonnali hatályú felmondásának joga illeti meg. 35. A felek megállapítják, hogy jelen szerződés szerint: - terhelésnek minősül különösen az Ingatlan zálogul felajánlása, bérbe vagy használatba adása, a megszűnő jelzálogjog ranghelyén jelzálog alapítása, a ranghely fenntartása vagy arról harmadik személy javára való lemondás, továbbá szolgalmi-, haszonélvezeti-, elővásárlásivagy visszavásárlási jog alapítása; - elidegenítésnek minősül különösen az Ingatlan apportálása, eladása, elajándékozása, cseréje, vagy az Ingatlanra vételi jog alapítása. 36. A jelen szerződéssel alapított zálogjogot csak a zálogjoggal biztosított követeléssel együtt lehet átruházni. A biztosított követelés átruházásával vagy egyéb módon való 5 / Zálogjogosult kielégítési joga a zálogjoggal biztosított követelés esedékessé válásakor, a teljesítés elmulasztása esetén nyílik meg. A kielégítési jog gyakorlása a zálogjogosult választása szerint bírósági végrehajtás útján vagy bírósági végrehajtáson kívül történhet. Zálogkötelezett - függetlenül attól, hogy a Zálogjogosult a kielégítési jog gyakorlás melyik módját választja jelen szerződésből eredő lejárt követelés Ingatlanból való kielégítését tűrni tartozik. 39. A Zálogjogosult bírósági végrehajtáson kívül csak nyilvánosan értékesítheti a zálogtárgyat, kivéve, ha a felek a kielégítési jog megnyílása után írásban eltérő értékesítési módban állapodnak meg, és nem szerezheti meg a kielégítés fejében a zálogtárgy tulajdonjogát. A Zálogjogosult a kielégítési jog érvényesítésének választott módjáról másikra térhet át. 40. A Zálogjogosult, amennyiben kielégítési joga megnyíltával az Ingatlant maga vagy megbízottja útján kívánja értékesíteni, köteles erre vonatkozó szándékáról a Zálogkötelezettet - az értékesítés időpontja előtt legalább 30 nappal - írásban értesíteni (a továbbiakban: előzetes értesítés). Az előzetes értesítést a személyes kötelezettnek és a személyes kötelezett teljesítéséért felelősséget vállalt személyeknek, a zálogtárgyat terhelő egyéb zálogjogok jogosultjainak, és azoknak is meg kell küldeni, akik a zálogtárgyat terhelő joguk fennállásáról, annak igazolása mellett, a Zálogjogosult által adott értesítést megelőző tizedik napig írásban értesítették. 41. A Zálogkötelezett - a kielégítési jog megnyílása után a Zálogjogosult felszólítására, a felszólításban meghatározott legalább három hónapos határidőn belül - köteles az értékesítés céljából a zálogjogosult számára lehetővé tenni az Ingatlan birtokbavételét, és tartózkodni minden olyan magatartástól, amely a Zálogjogosultat az értékesítésben akadályozná. A birtokba bocsátás elmaradása nem akadálya a zálogtárgy értékesítésének. 42. A Zálogkötelezett kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben a Zálogjogosult jelzálogjogát bírósági végrehajtás útján érvényesíti, az Ingatlant kielégítés céljára kiürített állapotban a végrehajtó rendelkezésére bocsátja. 43. Ha a Zálogjogosult tudomást szerez arról, hogy pontban megjelölt Ingatlant/Ingatlanokat érintően végrehajtási eljárás indult vagy végrehajtási cselekmény került foganatosításra, a Zálogjogosult jogosult jelen szerződést

6 azonnali hatállyal felmondani és a szerződésből eredő teljes követelését lejárttá tenni. 44. Amennyiben a kölcsönszerződés adósa(i) lejáratkor nem teljesít(enek), a Jelzálogjogosult a jelzálogjoggal terhelt ingatlanból jelen kölcsönszerződésből eredő követelését bírósági végrehajtás útján elégítheti ki. 45. A Takarékszövetkezet az Adós(oka)t a fennálló tartozásról évente egy alkalommal - az üzleti év végén - díj-, költség- és egyéb fizetési kötelezettségtől mentesen kivonat útján értesíti. Adós(ok) fentieken túlmenően jogosult(ak) a hitelszerződés fennállása alatt a tartozásról kivonatot díj-, költség- és egyéb fizetési kötelezettségtől mentesen megkapni. 46. A jelen szerződés kölcsönszerződésből eredő követelés teljes kiegyenlítésével szűnik meg. Jelen szerződéssel alapított jelzálogjog ingatlannyilvántartásból való törlése kizárólag a Zálogjogosult törlési engedélye alapján lehetséges, amelyet a Zálogkötelezett(ek) külön írásbeli kérelmére ad ki a Zálogjogosult, ha ennek feltételei fennállnak. A Zálogjogosult a kérelem teljesítését megtagadhatja, ha az adósnak vagy Zálogkötelezett(ek)nek a Zálogjogosulttal szemben jelen kölcsönszerződésből eredő függő kötelezettsége áll fenn. A zálogjoggal biztosított követelés megszűnése ellenére is fennmarad a zálogjog a követelést kielégítő személyes kötelezettet, Zálogkötelezettet vagy harmadik személyt megillető megtérítési követelés biztosítására. 47. A Zálogkötelezett(ek) tudomásul veszi(k), hogy jelen szerződés közokiratba foglalásra kerül, s ennek alapján közvetlenül kezdeményezhető a bíróságnál a végrehajtás elrendelése. A Zálogkötelezett(ek) kötelezi(k) magát (magukat), hogy a jelen szerződés közokiratba foglalásának költségét a közjegyző részére közvetlenül megfizeti(k). 48. Szerződő Felek kijelentik továbbá, hogy jelen szerződés pontjainak kiegészítése, pontjainak javítása, pontjainak törlése a szerződés aláírását megelőzően történt. 49. Adós(ok) tudomásul veszik, hogy a Takarékszövetkezet folyamatosan figyelemmel kíséri a szerződésben foglalt feltételek megvalósulását, ennek érdekében az adós hitelképességét a szerződés időtartama alatt bármikor ellenőrizheti. 50. A felek kölcsönösen elfogadják, hogy kölcsönre vonatkozó, jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Kondíciós Listában, a Takarékszövetkezet valamennyi kirendeltségén megtekinthető mindenkor hatályos Hitelezési üzletszabályzatában, Hitelezési szabályzatában, Általános üzletszabályzatában, valamint a kölcsönökről szóló jogszabályokban és a Polgári Törvénykönyvben foglaltak az irányadóak. 51. Egyéb: 52. Adós(ok) és Kezes(ek) kijelentik, hogy az ügyleti kamat és a kezelési költség a teljes hiteldíjmutató mértékére, valamint a kölcsön összegére és a szerződés feltételeire vonatkozó rendelkezések meghatározása és feltüntetése jelen szerződés részükről történő aláírását megelőzően megtörtént, a Hitelezési és kapcsolódó üzletszabályzatban foglalt feltételeket ismerik. Kijelentik továbbá, hogy e szerződést a jogszabályok szerint számukra kötelezően rendelkezésre bocsátandó adatoknak és feltételeknek a Takarékszövetkezet által történő rendelkezésre bocsátása után, azok birtokában és ismeretében kötötték. 53. Adós(ok) kijelentik, hogy a Takarékszövetkezet a szerződéskötést megelőzően szóbeli tájékoztatási kötelezettségének eleget tett, amelynek alapján az Adós(ok) felmérhet(ték), hogy az igénybe venni tervezett hitel megfelele az igényei(k)nek és a pénzügyi teljesítőképességének/teljesítőképességeiknek. A szóbeli tájékoztatás megtörténtét jelen szerződés aláírásával elismeri(k) és nyugtázza(ák). 54. Adósok kijelentik, hogy a szerződéskötést megelőzően - a hitelfelvételre vonatkozó döntés megalapozott meghozatalára alkalmas időben - a Takarékszövetkezet által rendelkezésükre bocsátott "Általános tájékoztató a hitelszerződés megkötését megelőzően" elnevezésű tájékoztatót megismerték, melynek megtörténtét jelen szerződés aláírásával elismerik és nyugtázzák. A szerződés elválaszthatatlan részét képezi a kondíciós lista, melyet az adós a szerződés aláírását megelőzően megismert, az abban foglalt rendelkezéseket kifejezetten elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el. 55. Adós(ok) kijelentik továbbá, hogy a szerződéskötést megelőzően - a hitelfelvételre vonatkozó döntés megalapozott meghozatalára alkalmas időben az Általános tájékoztatás a jelzáloghitelekről, valamint a Személyes tájékoztatás a jelzáloghitelekről elnevezésű tájékoztató(kat) átvette(ték), melynek megtörténtét jelen szerződés aláírásával elismeri(k) és nyugtázza(ák). 56. A Felek kijelentik, hogy a jelen kölcsönszerződéssel kapcsolatban esetlegesen felmerülő vitás kérdéseket megkísérlik békés úton - egyeztetés útján - rendezni. Ennek sikertelensége esetére a Takarékszövetkezet nem veti alá magát a jelen szerződésből eredő jogviták peren kívüli rendezésére irányuló eljárásnak. A Takarékszövetkezet felügyeleti hatósága a MNB (1013 Budapest, Krisztina krt. 39.) Szerződő felek a jelen szerződést - annak elolvasása és értelmezése után - mint szerződési akaratukkal és érdekeikkel mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írják alá. A szerződés 7 számozott oldalból áll, és. egymással szó szerint megegyező példányban készült, melyből 1 (egy) példány átvételét Adós/Dologi Adós jelen szerződés aláírásával elismeri(k) és nyugtázza(ák). Kelt: Dunabogdány, február / 7

7 adós adóstárs Előttük, mint tanúk előtt: / 7

A végleges szerződésből minden lábjegyzet törlendő!

A végleges szerződésből minden lábjegyzet törlendő! A végleges szerződésből minden lábjegyzet törlendő! FOGYASZTÓI ZÁLOGSZERZŐDÉS INGATLANRA 1 A szerződő felek, egyrészről: név:...... születési név: születési hely, idő : anyja neve: személyi azonosító (személyi

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS JELZÁLOG KÖLCSÖNHÖZ

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS JELZÁLOG KÖLCSÖNHÖZ KÖLCSÖNSZERZŐDÉS JELZÁLOG KÖLCSÖNHÖZ Rakamaz és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet Cenzúraszám: Kölcsönszám: amely létrejött egyrészről a Rakamaz és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet (4465. Rakamaz Szent

Részletesebben

FOGYASZTÓI JELZÁLOG KÖLCSÖNSZERZŐDÉS (felhasználási célhoz nem kötött, 3 éven túli lejáratú)

FOGYASZTÓI JELZÁLOG KÖLCSÖNSZERZŐDÉS (felhasználási célhoz nem kötött, 3 éven túli lejáratú) FOGYASZTÓI JELZÁLOG KÖLCSÖNSZERZŐDÉS (felhasználási célhoz nem kötött, 3 éven túli lejáratú) 1. Szerződő felek: 1.1. Hitelező Cégneve: Hajós és Vidéke Takarékszövetkezet Székhelye: 6344 Hajós, Rózsa u.

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS. Takarékszövetkezet által jelzálogjog fedezete mellett nyújtott kölcsönökhöz. Szerződésszám: 569 -.

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS. Takarékszövetkezet által jelzálogjog fedezete mellett nyújtott kölcsönökhöz. Szerződésszám: 569 -. KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Takarékszövetkezet által jelzálogjog fedezete mellett nyújtott kölcsönökhöz. Szerződésszám: 569 -. Amely létrejött egyrészről a PILLÉR Takarékszövetkezet (székhelye: 6782 Mórahalom Millenniumi

Részletesebben

Kölcsönszerződés Jelzálog fedezet mellett nyújtott szabad felhasználású hitelhez

Kölcsönszerződés Jelzálog fedezet mellett nyújtott szabad felhasználású hitelhez Kölcsönszerződés Jelzálog fedezet mellett nyújtott szabad felhasználású hitelhez Hiteliktatószám: A szerződő felek, egyrészről: Cégnév: AZÚR Takarék Takarékszövetkezet Székhely: 3980 Sátoraljaújhely, Széchenyi

Részletesebben

Kölcsönszerződés forint alapú Szabad Felhasználású Jelzáloghitelhez

Kölcsönszerződés forint alapú Szabad Felhasználású Jelzáloghitelhez Kölcsönszerződés forint alapú Szabad Felhasználású Jelzáloghitelhez A szerződő felek (a továbbiakban: Felek), egyrészről: Nyírbélteki Körzeti Takarékszövetkezet, mint kölcsönnyújtó székhelye:4372 Nyírbéltek,

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS FOGYASZTÓKNAK NYÚJTOTT FORINT ALAPÚ 3 ÉVEN BELÜLI LEJÁRATÚ SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖNHÖZ

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS FOGYASZTÓKNAK NYÚJTOTT FORINT ALAPÚ 3 ÉVEN BELÜLI LEJÁRATÚ SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖNHÖZ KÖLCSÖN IKTATÓSZÁMA:. KÖLCSÖNSZERZŐDÉS FOGYASZTÓKNAK NYÚJTOTT FORINT ALAPÚ 3 ÉVEN BELÜLI LEJÁRATÚ SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖNHÖZ 1. Szerződő felek (a továbbiakban: Felek): 1.1. Hitelező: Neve:

Részletesebben

HITELSZERZŐDÉS jelzálogfedezettel biztosított hitelcélhoz kötött

HITELSZERZŐDÉS jelzálogfedezettel biztosított hitelcélhoz kötött Füzes Takarék Szövetkezeti Hitelintézet Fiók Kölcsönszám:.. Okiratszám:. HITELSZERZŐDÉS jelzálogfedezettel biztosított hitelcélhoz kötött 1.) Szerződő felek adatai Amely létrejött egyrészről a Füzes Takarék

Részletesebben

Fogyasztói kölcsönszerződés jelzálogfedezettel Felhasználási célhoz nem kötött, 3 éven belüli

Fogyasztói kölcsönszerződés jelzálogfedezettel Felhasználási célhoz nem kötött, 3 éven belüli Fogyasztói kölcsönszerződés jelzálogfedezettel Felhasználási célhoz nem kötött, 3 éven belüli A hitel ikt. száma: A hitel száma: Készítette: Ellenőrizte; Engedélyezte: 1. Szerződő felek: 1.1. Hitelező:

Részletesebben

Duna Takarék Bank Zrt. által kötött szerződés mintaszövege Jelzálogalapú szabad felhasználású forint kölcsönszerződés

Duna Takarék Bank Zrt. által kötött szerződés mintaszövege Jelzálogalapú szabad felhasználású forint kölcsönszerződés 1. oldal KÖLCSÖNSZERZŐDÉS (Jelzálogalapú szabad felhasználású forintkölcsön) amely létrejött egyrészről: a DUNA TAKARÉK BANK Zrt. (székhelye: 9022 Győr, Árpád út 93., adószáma: 24719018-2-44, statisztikai

Részletesebben

Duna Takarék Bank Zrt. által kötött szerződés mintaszövege Jelzálogalalú lakáscélú forintkölcsön

Duna Takarék Bank Zrt. által kötött szerződés mintaszövege Jelzálogalalú lakáscélú forintkölcsön 1. oldal KÖLCSÖNSZERZŐDÉS (Jelzálogalapú lakáscélú forintkölcsön) amely létrejött egyrészről: a DUNA TAKARÉK BANK Zrt. (székhelye: 9022 Győr, Árpád út 93., adószáma: 24719018-2-44, statisztikai számjele:

Részletesebben

FOGYASZTÁSI (SZEMÉLYI) KÖLCSÖNSZERZŐDÉS

FOGYASZTÁSI (SZEMÉLYI) KÖLCSÖNSZERZŐDÉS FOGYASZTÁSI (SZEMÉLYI) KÖLCSÖNSZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet (Cégjegyzékszám: 15-02-050268, KSH szám: 10047114-6419-122-15, székhely: 4900 Fehérgyarmat, Móricz.

Részletesebben

Takarékszövetkezet kirendeltsége: < kirendeltség> Tel.: / - Kölcsönszerződés jelzálog típusú lakossági kölcsön folyósítására @szegvartakarek.hu Kölcsönszám: 572 - amely létrejött egyrészről:

Részletesebben

Kölcsönszerződés jelzálogjoggal biztosított szabad felhasználású kölcsönhöz

Kölcsönszerződés jelzálogjoggal biztosított szabad felhasználású kölcsönhöz Kölcsönszerződés száma: [*] Kölcsönszerződés jelzálogjoggal biztosított szabad felhasználású kölcsönhöz mely létrejött egyrészről a Polgári Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhelye: 4090 Polgár,

Részletesebben

Mikrohitel Szerződés ingatlan és ingó fedezetre vonatkozó zálogszerződéssel egységesen

Mikrohitel Szerződés ingatlan és ingó fedezetre vonatkozó zálogszerződéssel egységesen 7/d sz. melléklet Szerződés száma:.:... Ügyfélaz. szám:. HVK hitelazonosító száma :. Ügyintéző:... Telefon:... Mikrohitel Szerződés ingatlan és ingó fedezetre vonatkozó zálogszerződéssel egységesen amely

Részletesebben

Mikrohitel Szerződés ingatlan fedezetre vonatkozó zálogszerződéssel egységesen

Mikrohitel Szerződés ingatlan fedezetre vonatkozó zálogszerződéssel egységesen 7/b sz. melléklet Szerződés száma:.:... Ügyintéző:... Ügyfélaz. szám:. Telefon:... HVK hitelazonosító száma :. Mikrohitel Szerződés ingatlan fedezetre vonatkozó zálogszerződéssel egységesen amely létrejött

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS FELHASZNÁLÁSI CÉLHOZ NEM KÖTÖTT JELZÁLOGHITELHEZ

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS FELHASZNÁLÁSI CÉLHOZ NEM KÖTÖTT JELZÁLOGHITELHEZ Szerződés száma: Hitelszámla száma: KÖLCSÖNSZERZŐDÉS FELHASZNÁLÁSI CÉLHOZ NEM KÖTÖTT JELZÁLOGHITELHEZ mely létrejött egyrészről, a Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér

Részletesebben

HITELSZERZŐDÉS Lakossági szabadfelhasználású jelzálogkölcsönhöz

HITELSZERZŐDÉS Lakossági szabadfelhasználású jelzálogkölcsönhöz HITELSZERZŐDÉS Lakossági szabadfelhasználású jelzálogkölcsönhöz Hitelszám: Iktatószám: amely létrejött egyrészről Név: Születési név: Lakcím: Adóazonosító jel: Azonosító okmány típusa: Azonosító okmány

Részletesebben

FORINT ALAPÚ SZEMÉLYI KÖLCSÖN SZERZŐDÉS

FORINT ALAPÚ SZEMÉLYI KÖLCSÖN SZERZŐDÉS KINIZSI BANK Zrt. FORINT ALAPÚ SZEMÉLYI KÖLCSÖN SZERZŐDÉS Szerződésszám:.. FORINT ALAPÚ SZEMÉLYI KÖLCSÖN SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Kinizsi Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság Rövidített

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS MINTA

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS MINTA Szerződésszám: Hatályos: 2015. február 1.-től Ingatlan jelzálogjoggal és készfizető kezességvállalással biztosított INGATLANVÁSÁRLÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS TERVEZET Jelen okirat a megkötendő kölcsönszerződés

Részletesebben

Hiteliktatószám: A szerződő felek, egyrészről:

Hiteliktatószám: A szerződő felek, egyrészről: A végleges szerződésből minden lábjegyzet törlendő! Kölcsönszerződés ingatlan jelzálogjoggal biztosított, fogyasztóknak, szabad felhasználású hitel kiváltására nyújtott kölcsönhöz A szerződő felek, egyrészről:

Részletesebben

Kölcsönszerződés fogyasztóknak nyújtott lakáscélú fogyasztási kölcsönhöz / szabad felhasználású jelzáloggal fedezett fogyasztási kölcsönhöz

Kölcsönszerződés fogyasztóknak nyújtott lakáscélú fogyasztási kölcsönhöz / szabad felhasználású jelzáloggal fedezett fogyasztási kölcsönhöz 1 Rónasági Kirendeltsége Szerződésszám: Kölcsönszerződés fogyasztóknak nyújtott lakáscélú fogyasztási kölcsönhöz / szabad felhasználású jelzáloggal fedezett fogyasztási kölcsönhöz A szerződő felek, egyrészről:

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Személyi kölcsönhöz

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Személyi kölcsönhöz Hitelszerződés száma: Ügyintéző: KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Személyi kölcsönhöz amely létrejött egyrészről a Szabolcs Takarékszövetkezet (4400. Nyíregyháza Országzászló tér 4. cégjegyzékszáma: Cégjegyzék szám: 15-02-050272,

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS MINTA

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS MINTA Szerződésszám: Hatályos: 2015. február 1-től Ingatlan jelzálogjoggal biztosított SZABADFELHASZNÁLÁSÚ KÖLCSÖNSZERZŐDÉS türelmi idővel TERVEZET Jelen okirat a megkötendő kölcsönszerződés tervezete, mely

Részletesebben

Hatálybalépés napja: 2015. február 1.

Hatálybalépés napja: 2015. február 1. Kölcsönszám: ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő jelzáloghitel szerződésekhez (lakáscélú jelzálogkölcsönök, jelzálogfedezet mellett nyújtott szabad

Részletesebben

Oberbank Forint alapú hitelszerződés (hitelkiváltás és szabad felhasználás céljára)

Oberbank Forint alapú hitelszerződés (hitelkiváltás és szabad felhasználás céljára) Oberbank Forint alapú hitelszerződés (hitelkiváltás és szabad felhasználás céljára) amely létrejött egyrészről az Oberbank AG Magyarországi Fióktelep székhely: 1062 Budapest, Váci út 1-3. cégjegyzékszám:

Részletesebben

Róna fogyasztási kölcsönszerződés

Róna fogyasztási kölcsönszerződés 1 Róna fogyasztási kölcsönszerződés amely létrejött egyrészről A szerződő felek, egyrészről: a Rónasági székhelye: 6085 Fülöpszállás, Kiskunság tér 1. cégbírósági nyilvántartás: Kecskeméti Törvényszék

Részletesebben

FOGYASZTÁSI (személyi) KÖLCSÖNSZERZŐDÉS változó kamatozású kölcsönhöz

FOGYASZTÁSI (személyi) KÖLCSÖNSZERZŐDÉS változó kamatozású kölcsönhöz Általános üzletszabályzat mellékletek II. rész FOGYASZTÁSI (személyi) KÖLCSÖNSZERZŐDÉS változó kamatozású kölcsönhöz 16. sz. melléklet amely létrejött egyrészről a Nyúl és Vidéke Takarékszövetkezet cím:

Részletesebben

Kölcsönszerződés fogyasztóknak nyújtott forint alapú szabad felhasználású kölcsönhöz

Kölcsönszerződés fogyasztóknak nyújtott forint alapú szabad felhasználású kölcsönhöz Kölcsönszerződés fogyasztóknak nyújtott forint alapú szabad felhasználású kölcsönhöz A szerződő felek, egyrészről: Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. mint kölcsönnyújtó székhelye: 1122 Budapest, Pethényi

Részletesebben

Jászárokszállás és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet 5123 Jászárokszállás, Árpád tér 2.

Jászárokszállás és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet 5123 Jászárokszállás, Árpád tér 2. Jászárokszállás és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet 5123 Jászárokszállás, Árpád tér 2. Ügyintéző: Hitelszám: K Ö L C S Ö N S Z E R Z Ő D É S egyéb lakáscélú takarékszövetkezeti kölcsönhöz amely a Jászárokszállás

Részletesebben