Mikrohitel Szerződés ingatlan fedezetre vonatkozó zálogszerződéssel egységesen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Mikrohitel Szerződés ingatlan fedezetre vonatkozó zálogszerződéssel egységesen"

Átírás

1 7/b sz. melléklet Szerződés száma:.:... Ügyintéző:... Ügyfélaz. szám:. Telefon:... HVK hitelazonosító száma :. Mikrohitel Szerződés ingatlan fedezetre vonatkozó zálogszerződéssel egységesen amely létrejött A Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány (székhely, cím: 1062 Budapest Bajza u. 31.)törzsszám: , statisztikai azonosító: , bírósági nyilvántartás száma: 59) (a továbbiakban MVA) képviseletében Erste Bank Hungary Rt. (székhely: 1132 Budapest, Váci út 48. törzsszám: , statisztikai azonosító: , cégbírósági bejegyzés száma: Cg ) ügyintézési hely:...) (a továbbiakban: Bank) valamint a) egyéni vállalkozó/őstermelő esetén: családi és utónév:.., születési családi és utónév:, születési hely és idő:, anyja születési családi és utónév:. székhely:., adószám/adóazonosító jel:, személyi azonosító:, személyi ig. szám, személyazonosító ig. szám:. vállalkozói igazolvány száma:. őstermelői igazolvány száma:. b) jogi személy ill. jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság esetén: cégnév:, székhely,.., törzsszám:, statisztikai azonosító:., cégbírósági bejegyzés száma:., mint kölcsönfelvevő (a továbbiakban: Adós) - képviseletében eljáró. (családi és utónév) mint az Adós. (vállalkozásnál betöltött státusz) -

2 a) Természetes személy esetén: a családi név és utónév: születési családi név és utónév: anyja születési családi és utóneve: szül-i hely és idő: lakcím:.., személyi azonosító: mint zálogkötelezett b) egyéni vállalkozó esetén: a családi és utónév:.., születési családi és utónév:, anyja születési családi és utónév:. születési hely és idő:, adószám/adóazonosító jel:, személyi azonosító:, személyi ig. szám, személyazonosító ig. szám:.mint Zálogkötelezett c) jogi személy ill. jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság esetén: cégnév:, székhely:.., törzsszám:, statisztikai azonosító:., cégbírósági bejegyzés száma:., mint Zálogkötelezett a továbbiakban együtt Szerződő felek között alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel: Előzmények A Felek által ismert, hogy az MVA az országos hálózatát képező Helyi Vállalkozói Központok közreműködésével a kis- és középvállalkozások fejlesztése, valamint tevékenységük támogatása érdekében működteti a Mikrohitel Programot. A Program megvalósítása érdekében az MVA együttműködési megállapodást kötött a Helyi Vállalkozói Központokkal (a továbbiakban: HVK), illetve a Bankkal. Az Adós tudomásul veszi, hogy a fent nevezett együttműködési megállapodások tartalma szerint a jelen mikrohitel szerződés és az annak biztosítására megkötésre kerülő biztosítéki szerződések megkötése, kezelése, módosítása, felmondása, a követelések behajtása tekintetében a Bankot, illetve a az MVA képviselőjének kell tekinteni. A jelen szerződés alapján tehát a kölcsönnyújtót illető minden jog és terhelő minden kötelezettség az MVA-t illeti meg, amelyet a fentiek alapján képviselői útján gyakorol. Az Adós mikrohitelért folyamodott a HVK-hoz, amelynek Mikrohitel Bizottsága a kérelmet elbírálta, és hozzájárult ahhoz, hogy a Mikrohitel Alapból, illetve a Magyar Államkincstárnál erre a célra elkülönített pénzösszegből az alább részletezett kölcsön a Bank által folyósításra kerüljön az Adós részére. 2

3 Kölcsönszerződés 1. A kölcsön A Bank a Mikrohitel Alapból illetve a Magyar Államkincstárnál erre a célra elkülönített pénzösszegből az Adós részére e Kölcsönszerződés alapján kölcsönt folyósít A Kölcsön célja: forgóeszköz-finanszírozás, gépek, berendezések eszközök és más beruházások azaz pontosan... finanszírozása, már meglévő üzleti tulajdon, vagy bérelt infrastruktúra bővítése és/vagy fejlesztése*. Az Adós kötelezettséget vállal, hogy a Kölcsönt kizárólag a jelen pontban meghatározott cél megvalósítására használja fel A Kölcsön összege:... Ft, azaz... forint. A Kölcsön futamideje:.hó, végső lejárata: 1.3. A Bank a Kölcsön illetve a hitel összegét a Mikrohitel szerződés száma szerint tartja nyilván A beruházás/fejlesztés megkezdésének tervezett időpontja*: év... hónap... nap A beruházás/fejlesztés befejezésének tervezett időpontja*: év... hónap... nap 1.5. A Kölcsönszerződés 1.1. pontjában megjelölt cél megvalósulásának pénzügyi forrásai: saját erő:......,-ft egyéb, éspedig:...,-ft Mikrohitel forgóeszközre:...,-ft Mikrohitel beruházásra:.....,-ft összesen:...,-ft 2. A Kölcsön rendelkezésre tartása A Bank a Kölcsön összegét a rendelkezésre tartási idő alatt az Adós rendelkezésére tartja. A rendelkezésre tartási idő kezdete: a Szerződés aláírásának napja. A rendelkezésre tartási idő vége: év... hónap... * nap a nem kívánt/nem értelmezhető rész törlendő * max. a szerződéskötéstől számított két hónap 3

4 A rendelkezésre tartási idő elteltét követően a Bank a Kölcsönt nem folyósítja, kivéve ha az Adós bemutatja a HVK rendelkezésre tartási idő meghosszabbításához történő hozzájáruló nyilatkozatát. 3. A Kölcsön folyósítása 3.1. A Bank a Kölcsönt legfeljebb 3 részletben folyósítja A Kölcsön folyósításának feltétele: jelen szerződés közokiratba foglalása (amennyiben az Adós és a Zálogkötelezett nem azonos személy, illetve gazdálkodó szervezet), az Adós a Bank illetve a HVK részére bemutassa a jelen szerződésben az Adós által vállalt fizetési kötelezettség fennállására vonatkozó közjegyzői okiratba foglalt tartozáselismerő nyilatkozatot, amely okirat magában foglalja a Zálogkötelezett nyilatkozatát is a fedezetül felajánlott ingatlanra vonatkozóan (amennyiben az Adós és a Zálogkötelezett azonos személy, illetve gazdálkodó szervezet), amennyiben az ingatlant haszonélvezeti jog terheli, a haszonélvezeti jogról történő közjegyző előtt tett közjegyzői okiratba vagy ügyvéd által ellenjegyzett magánokiratba foglalt lemondó nyilatkozat Bank ill. HVK részére történő bemutatása**, a haszonélvező által megkötött közjegyzői közokiratba foglalt - készfizető kezességi szerződés a Bank ill. a HVK részére történő bemutatása. ** a Készfizető kezesi szerződés közokiratba foglalása vagy a készfizető kezes által a készfizető kezesség vállalásra vonatkozó nyilatkozat egyoldalú közokiratba foglalása és Bank részére történő átadása. jelzálogjog bejegyzés megtörténtének (ingatlannál a tulajdoni lapon széljegyként történő feltüntetés) Bank felé történő igazolása, a fedezetül lekötött vagyontárgy(ak) teljes értékére vonatkozó, az MVA-ra engedményezett biztosítási szerződés (kötvény) HVK részére történő bemutatása, az Adósnak a Bankon kívüli számlavezető bankjai által nyilvántartásba vett, a Bank és az MVA javára szóló az azonnali inkasszóra vonatkozó - Felhatalmazó Levél benyújtása **, a Kezes(ek) számlavezető bankja által nyilvántartásba vett, a Bank és az MVA javára szóló az azonnali inkasszóra vonatkozó - Felhatalmazó Levél benyújtása**, a HVK igazolása, hogy e Szerződésben meghatározott eszközvásárlásról kiállított számlákat, (ill. számlát helyettesítő bizonylatokat) teljesítési nyilatkozatot formailag ellenőrizte, s ezt követően kiadta a folyósítást engedélyező nyilatkozatát, (a hitel felhasználásának igazolására a hiteligénylés beadásának dátumát követően keletkezett számlák és egyéb bizonylatok fogadhatók el), abban az esetben ha az Adós a hitelösszeg 50%-ig terjedően előfinanszírozásban részesül, akkor a HVK folyósítást engedélyező nyilatkozatának kiállítása. A hitelösszeg fennmaradó részének folyósításához a HVK igazolása, hogy e Szerződésben meghatározott eszközvásárlásról kiállított számlákat, illetve számlát ** nem kívánt rész törlendő 4

5 helyettesítő bizonylatokat, teljesítési nyilatkozatot formailag ellenőrizte s ezt követően kiadta a folyósítást engedélyező nyilatkozatát,(a hitel felhasználásának igazolására a hiteligénylés beadásának dátumát követően keletkezett számlák és egyéb bizonylatok fogadhatók el). ha az Adós más Banknál vezetett pénzforgalmi számlára kéri a kölcsön folyósítását, úgy ennek feltétele, hogy a mindenkori Hirdetmény szerinti pénzforgalmi jutalékot a Bank pénztárában készpénzben befizesse A Kölcsön folyósítása az alábbiak szerint történik: a.) HVK által a Folyósítási Meghatalmazásban megjelölt összeget a Bank jóváírja az Adós Banknál vezetett... számú pénzforgalmi bankszámláján, vagy b.) a Bank az Adós. Banknál vezetett sz. számlájára átutalja A kölcsönnel kapcsolatos valamennyi pénzmozgásról a Bank számlakivonat megküldésével tájékoztatja az Adóst A kölcsön folyósításának időpontja az a nap, amikor a Bank a kölcsön összegét - részletekben történő folyósítás esetén részösszegét - a 3.3. pontban megjelölt bankszámlára átvezeti, illetve átutalja Tekintettel arra, hogy a kölcsön folyósítása nem a Bank saját forrásaiból, hanem az MVA által kezelt pénzalapokból történik, az Adós tudomásul veszi, hogy ha az MVAnak elegendő pénzforrása nem áll rendelkezésre a kölcsön folyósítására, úgy a Bank a folyósítást a szükséges mértékű forrás elhelyezéséig, és az MVA-tól, ill. a HVK-tól kapott értesítésig felfüggeszti. 4. Kamat és díjak 4.1. Kamat Az Adós a Kölcsön igénybevett összege után kamatot köteles fizetni. A kamat mértéke a mindenkori jegybanki alapkamat, amely jelen szerződés megkötésekor évi százalék. Az Adós tudomásul veszi, hogy a Bank a jegybanki alapkamat változásáról külön értesítést nem küld, így az Adós vállalja, hogy a jegybanki alapkamat mértékének változását figyelemmel kíséri. A kamat kiszámítása - az éves kamatláb alkalmazásával - napi kamatszámítással 365/360 nap figyelembevételével a következő képlet alapján történik: Tőke * futamidő naptári napokban * kamatláb 360 * 100 a nem kívánt pont törlendő 5

6 A Bank a kölcsön összege után a folyósítás napjától az Adós fizetési kötelezettsége teljesítésének időpontját megelőző napig terjedő időszakra számít fel kamatot. A folyósítás időpontjának megállapítása (meghatározása) a 3.5. pont alapján történik Díjak Rendelkezésretartási jutalékot és kezelési költséget a Bank nem számol fel. Abban az esetben, amikor a Bank a Kölcsön összegét az Adós más banknál vezetett számlájára utalja át ezért a Bank a mindenkori Hirdetményben meghatározott mértékű - pénzforgalmi jutalékot számol fel A fizetési határidő elmulasztása esetén az Adós késedelmi kamatot köteles fizetni: A lejárt tőketartozás késedelmes teljesítése esetén az Adós a 4.1 pont szerinti ügyleti kamat + 6% mértékű késedelmi kamat fizetésére köteles. A lejárt ügyleti kamat késedelmes megfizetése esetén az Adós évi 6%-nak megfelelő mértékű késedelmi kamatot köteles fizetni a lejárt ügyleti kamat után. 5. Visszafizetés 5.1. Esedékesség a) * A Kölcsön tőkeösszegét az Adós az alábbiak szerint köteles a Bank részére visszafizetni:...-án....ft-ot...-án... Ft-ot...-án.....Ft-ot...-án....Ft-ot...-án....Ft-ot b.)*az Adós a kölcsön tőkeösszegét először a kölcsön teljes összegének folyósítását követő hónap utolsó napján, ezt követően havonta, egyenlő részletekben, a hónap utolsó napján az utolsó törlesztési periódusban a hitel lejáratának napján tartozik megfizetni. c.)*az Adós a kölcsön tőkeösszegét 200.-től havonta,.,- Ft összegű egyenlő részletekben, a hónap utolsó napján az utolsó törlesztési periódusban a hitel lejáratának napján tartozik megfizetni. A kamatok megfizetése minden hónap utolsó napján esedékes, ha pedig a kölcsön bármilyen ok miatt hónap közben jár le vagy szűnik meg, az esedékesség napja a lejárat, illetve a megszűnés napja. Amennyiben az esedékesség napja munkaszüneti nap, a teljesítés a következő munkanapon esedékes. * nem kívánt rész törlendő. Értelmezés: (a) bekezdés nem egyenlő részletekben történő törlesztés esetén b) bekezdés egyenlő részletekben történő törlesztés és türelmi idő nélküli esetekben c) egyenlő részletekben történő törlesztés és türelmi idő megadása esetén alkalmazandó. Türelmi idő a szerződéskötés napjától indul. 6

7 5.2. Fizetés Ha az Adós a Banknál bankszámlával rendelkezik, az esedékesség napján köteles a Bank külön értesítése nélkül a pénzforgalmi bankszámláján olyan mértékű fedezetet biztosítani, amely az 4.1. és a 5.1. pontban meghatározott lejáratok időpontjában esedékes kölcsön és járulékai összegét fedezi, és jelen szerződés aláírásával kifejezetten felhatalmazza a Bankot arra, hogy a Bank az esedékesség napján a jelen szerződés szerinti tartozás összegével a pénzforgalmi bankszámláját az Adós külön rendelkezése nélkül megterhelje. Amennyiben az Adós a Banknál pénzforgalmi bankszámlával nem rendelkezik, úgy köteles az esedékes fizetését a más banknál vezetett számlájáról átutalni az átutalás jogcímeként megjelölve, hogy mikrohitel törlesztés, valamint a Mikrohitel szerződés számát - a Banknál vezetett.. sz. technikai elszámolási számlájára. Az Adós fizetési kötelezettségei teljesítésének időpontja az a nap, amikor a Bank az Adós Banknál vezetett pénzforgalmi bankszámláját megterheli, illetve amikor Bank a törlesztés összegét jóváírja az Adós technikai elszámolási számláján Előtörlesztés Az Adós jogosult a Kölcsön összegét kamataival és egyéb terheivel együtt részben vagy egészben annak esedékessé válása előtt visszafizetni. Részösszeg előtörlesztése esetén az előtörlesztés- amennyiben erről a felek másképpen nem állapodnak meg - az esetlegesen meg nem fizetett költségek, díjak, késedelmi kamat, kamat, majd a soron következő törlesztő részlet(ek) összegét csökkenti(k) Igényérvényesítési költségek Az Adós tudomásul veszi, hogy köteles megtéríteni az MVA által meghatározott módon - az általa meg nem fizetett Kölcsön és járulékai összegének behajtása, végrehajtása során felmerülő költségeket (a jogi eljárás költségeit és kiadásait, továbbá az MVA behajtási tevékenysége során felmerülő mindennemű díjakat és költségeket is). 6. Nyilatkozatok és kötelezettségek 6.1. Az Adós kijelenti, hogy jelenleg más banknál kizárólag a jelen pontban meghatározott számlákkal rendelkezik:..bank.számlaszám..bank.számlaszám Az Adós kötelezettséget vállal arra, hogy a Kölcsön fennállása alatt - a Kölcsön visszafizetésének időpontjáig - haladéktalanul bejelenti a Banknak, ha más banknál újabb bankszámlát nyit, és köteles ezen számlára vonatkozó azonnali beszedési megbízások benyújtására szóló meghatalmazást haladéktalanul becsatolni a Banknak. E kötelezettség megszegése a Szerződés 8. pontja szempontjából fedezet elvonására irányuló magatartásnak minősül. 7

8 6.2. Az Adós kötelezettséget vállal arra, hogy a Szerződésben vállalt kötelezettségei teljesítését érintő, különösen a Kölcsön visszafizetésére hatással bíró minden lényeges körülményről haladéktalanul, de legkésőbb 3 munkanapon belül tájékoztatja a Bankot és a HVK-t Az Adós kötelezettséget vállal arra, hogy a hitel felhasználásából származó áruk, vagyontárgyak és szolgáltatások nyilvántartására a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelő könyvelést és nyilvántartást vezet Az Adós kötelezettséget vállal arra, hogy a HVK előzetes írásos beleegyezése nélkül vállalkozási formáját nem változtatja meg, tevékenységét nem szünteti meg Az Adós kötelezettséget vállal arra, hogy a Szerződés fennállása alatt csak a HVK előzetes hozzájárulásával vállal garanciát, kezességet, nyújt óvadékot, engedményez követelést Az Adós feljogosítja a Bankot, hogy az MVA mint a kölcsönt nyújtó ill. az adott HVK részére bármely, a jelen Hitellel kapcsolatos információt megadjon a Mikrohitellel kapcsolatos információszolgáltatás keretében, valamint egyedi adatkérés, illetve adatszolgáltatás során, így különösen a folyósított összegről, a folyósítás időpontjáról, a törlesztések ütemezéséről, a tőke- és/vagy kamattörlesztésekről, a késedelmes teljesítésről, valamint a Bank havonta az Adós hitel nyilvántartási számlájáról készült bankszámla kivonatot küldjön az MVA és a HVK részére. Az Adós tudomásul veszi, hogy mind az MVA, mind a képviseletében eljáró HVK jogosult a Kölcsönnek a Kölcsönszerződésben foglalt célra történő felhasználását, valamint az Adós gazdálkodását vizsgálni és ellenőrizni, ennek keretében jogosult az Adós könyveibe közvetlenül betekinteni, az Adós gazdálkodását akár a helyszínen is ellenőrizni, tőle adatokat kérni. 6.7 Az Adós tudomásul veszi, hogy amennyiben jelen szerződésből eredő bármely kötelezettsége áll fenn az utolsó törlesztőrészlet lejártát követő napon, illetve a Mikrohitel szerződés esetleges felmondása esetén a felmondás napjával a Bank a hitel, illetve kölcsön nyilvántartását megszünteti. Az Adós ezt követően a fennálló tartozását az MVA ERSTE Bank Rt.-nél vezetett számú bankszámlaszámra köteles visszafizetni. 8

9 7. Felmondás Az MVA jogosult jelen Kölcsönszerződést azonnali hatállyal felmondani az alábbi esetekben: a) a Kölcsönnek az Üzleti Tervben meghatározott célra fordítása lehetetlen; b.) az Adós a kölcsönösszeget az Üzleti Tervben meghatározott céljától eltérően használja, továbbá az Adós által a HVK felé a hitel felhasználását igazoló számlák, számlát helyettesítő bizonylatok a jogszabályoknak nem felelnek meg, vagy a célnak megfelelő felhasználást a HVK felszólítására három napon belül nem igazolja számlákkal vagy számlát helyettesítő bizonylatokkal, c) a biztosíték értéke jelentősen csökkent, és azt az Adós a HVK felszólítására nem egészíti ki; d) az Adós vagyoni helyzetének romlása vagy a fedezet elvonására irányuló magatartása veszélyezteti a Kölcsön visszafizetésének lehetőségét; e) az Adós hitelképtelenné válik; f) az Adós vagy a biztosítékot nyújtó személy (kezes, zálogkötelezett, stb.) a HVK-t a hitelbírálat során, valamint a Kölcsön összegének megállapításánál valótlan tények közlésével, adatok eltitkolásával vagy más módon megtévesztette; g) a Bankkal, az MVA-val és a HVK-val szemben fennálló értesítési és tájékoztatási kötelezettségét megszegi; h) a törlesztőrészlet vagy a kamat fizetésével, illetve a Bankkal, vagy az MVA-val, HVK-val szemben fennálló bármilyen egyéb kötelezettségének teljesítésével az Adós késedelembe esik, és kötelezettségét a késedelembe eséstől számított 90. naptári napig nem teljesíti, i) az Adós más súlyos szerződésszegést követett el; ilyennek minősül különösen a jelen szerződés 6. pontjában meghatározott kötelezettségek megszegése, j) az Adós a Szerződés alapján fennálló tartozásának megfizetését biztosító szerződés rendelkezéseit megszegi; ilyennek minősül különösen a jelen szerződés 8. pontjában meghatározott kötelezettségek megszegése, k) az Adós a Bankkal kötött bankszámlaszerződését felmondja az alatt az idő alatt, amikor a mikrohitelügyletből kifolyólag bármely tartozása áll fenn az MVA-val szemben, l) jelen szerződés 3.2 pontjában meghatározott Tartozáselismerő nyilatkozatot az Adós jelen kölcsönszerződés megkötésétől számított 30 napon belül a Bank ill. a HVK részére nem mutatja be, 1 m) minden egyéb, a törvény által meghatározott esetekben. A Szerződés azonnali hatályú felmondása esetén a már folyósított kölcsön egyösszegben lejárttá és esedékessé válik és az azonnali törlesztés elmaradása esetén beállnak a késedelmes fizetés jogkövetkezményei. 1 ezen pontot csak abban az esetben kell alkalmazni, amennyiben a 3.2 pontban tartozáselismerő nyilatkozat került előírásra 9

10 7.1. A felmondást tartalmazó nyilatkozat hatályosságához az szükséges, hogy az a másik félhez megérkezzék. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a Bank által az Adóshoz intézett azon írásbeli nyilatkozatokat, amelyeket (Adós neve:... címzett megjelölésével... címre (Adós címe) tértivevényes és ajánlott, avagy egyéb könyvelt (ajánlott, biztosított ajánlott külön szolgáltatással) levélpostai küldeményként szabályszerűen postára adtak, az Adóssal közöltnek, részére kézbesítettnek kell tekinteni akkor is, ha a küldemény ténylegesen kézbesíthető nem volt, vagy azokról az Adós nem szerzett tudomást, mégpedig az e küldeménynek az első postai kézbesítése megkísérlése napjától, ha ez sem állapítható meg, akkor a postai kézbesítés második megkísérlésének napjától számított ötödik munkanapon, ha ez sem állapítható meg, vagy a kézbesítés másodszori megkísérlésére nem is került sor, akkor azon a napon, amelyen a kézbesítetlen küldeményt a posta a feladónak visszaküldte. A szerződő felek kijelentik, kötelezik magukat, hogy a fenti jognyilatkozatok közlésére és kézbesítésére vonatkozó megállapodásukra tekintettel gondoskodnak arról, hogy a fentiekben megadott kézbesítési címen e szerződés megkötésétől kezdve a szerződés fennállásának tartama alatt folyamatosan rendelkezzenek a postai küldemények átvételére jogosult személlyel (képviselővel). Ennek elmulasztása esetén, az átvételre jogosult személy (képviselő) hiányára előnyök szerzése végett egyik szerződő fél sem hivatkozhat. 8 Biztosítékok 8.1. Az Adós ezennel visszavonhatatlanul biztosítja az MVA, valamint az MVA-t képviselő Bank számára azt a jogot, hogy e Kölcsönszerződésből fakadó követeléseinek összegével bármely más hitelintézetnél vezetett bankszámlájáról a jogszabály szerint előnyösen rangsorolt megbízásokat követően, de minden más fizetést megelőzően azonnali beszedési megbízással beszedje. Az azonnali beszedési megbízások benyújtására szóló meghatalmazások e Szerződés 1. sz. mellékleteit képezik Az Adós ill. a Zálogkötelezett kötelezettséget vállal arra, hogy a Szerződés fennállása alatt, illetve mindaddig, amíg az MVA-val szemben fizetési kötelezettsége áll fenn, más bankkal, illetve hitelezővel - a továbbiakban: hitelezők - nem köt olyan megállapodást, amely a jelen szerződés alapján nyújtott kölcsön fedezetéül kikötött biztosítékok mértékét, illetőleg érvényesíthetőségét korlátozza, vagy az MVA forrásából nyújtott kölcsönt más kötelezettségvállalásokkal szemben alárendelt pozícióba helyezi. 10

11 8.3. A jelen Kölcsönszerződés szerint az Adóst terhelő kötelezettségek teljesítésének biztosítására a szerződést kötő felek megállapodnak abban, hogy az MVA-nak, mint zálogjogosultnak az 1. pontban megjelölt Kölcsön megfizetésének biztosítására...ft, és járulékai erejéig zálogjogi ranghelyen jelzálogjogot alapítanak a Zálogkötelezettek...tulajdoni hányadban tulajdonát képező a...-i ingatlannyilvántartásban,..(település, kerület)...hrsz-on felvett, természetben...alatt található...m2 nagyságú ingatlanra. A szerződéssel zálogul lekötött ingatlan zálogfedezetként meghatározott és a szerződő felek által kölcsönösen elfogadott értéke a HVK Mikrohitel Bizottságának döntése értelmében: Ft. A jelzálogjog kiterjed az 1. pontban megjelölt Kölcsön és járulékain túlmenően a követelés és a jelzálogjog érvényesítésének költségeire is A szerződő felek rögzítik, hogy jelen szerződés szerinti zálogjog a zálogjog ingatlannyilvántartási bejegyzésével jön létre. 8.5./a *. A zálogkötelezett kijelenti, hogy a jelzálogjog tárgyát képező ingatlan felett korlátlanul jogosult rendelkezni. Az ingatlan minden olyan pertől, igénytől és tehertől mentes, amely a zálogjogosultnak e szerződésen alapuló jogait sértené. 8.5./b *. A szerződő felek rögzítik, hogy 8.3. pontban megjelölt ingatlanon név: előző név: an:, szül-i hely és idő:, személyi azonosító:, lakcím:.. szám alatti lakos, mint Haszonélvező javára holtig tartó / határozott ideig tartó haszonélvezeti jog áll fenn. A Zálogkötelezett kijelenti, hogy a jelzálogjog tárgyát képező ingatlan felett a fent megjelölt haszonélvezeti jogon túlmenően korlátlanul jogosult rendelkezni. Az ingatlan minden olyan pertől, igénytől és tehertől mentes, amely a zálogjogosultnak e szerződésen alapuló jogait sértené. 8.5./c* A Zálogkötelezett arra az esetre tekintettel, ha jelen jelzálogszerződés nem első ranghelyen kerül bejegyzésre az ingatlannyilvántartásba, a zálogjogosultat megelőző rangsorban bejegyzett és jelen jelzálogszerződés fennállása alatt megszűnő jelzálogjog ranghelyére vonatkozóan az alábbiakat vállalja. * Amennyiben a vagyontárgy terheletlen a 8.5./a. pontot, ellenkező esetben a 8.5./b. vagy a 8.5/c. pontot kell a 8.5. pontként alkalmazni. 11

12 A zálogkötelezett a zálogjogosult javára ezennel lemond arról a jogáról, hogy az e szerződés szerinti zálogjog fennállása alatt a zálogul lekötött ingatlanra az e szerződés szerinti zálogjog ranghelyét megelőző ranghelyen újabb zálogjogot alapítson A zálogkötelezett köteles: - a jelzálogjogot vagyonának számviteli nyilvántartásába haladéktalanul feljegyezni, - a jelzálogjoggal terhelt ingatlant gondosan megőrizni, karbantartani, szakszerűen kezelni, rendeltetésszerűen használni, s minden módon gondoskodni arról, hogy az ingatlanban értékcsökkenés, károsodás ne következzen be, - tájékoztatni a zálogjogosultat az ingatlan értékében és értékesíthetőségében bekövetkezett változásokról A zálogkötelezett tudomásul veszi, hogy a HVK előzetes írásos beleegyezése nélkül nem idegenítheti el, nem zálogosíthatja el, továbbá egyéb más módon nem terhelheti meg a fedezetként felajánlott ingatlant. - terhelésnek minősül különösen az ingatlan bármely zálogul felajánlása, bérbe vagy használatba adása, a megszűnő jelzálogjog ranghelyén jelzálog, zálog alapítása, a ranghely fenntartása vagy arról harmadik személy javára való lemondás, továbbá szolgalmi, haszonélvezeti, elővásárlási és visszavásárlási jog alapítása. - elidegenítésnek minősül különösen az ingatlan apportálása, vételi jog engedése, eladása, elajándékozása és cseréje A Zálogkötelezett köteles a fedezetül lekötött vagyontárgy(ak) teljes értékére - ha még ilyen szerződést nem kötött a kölcsön összege és járulékai erejéig és annak megfizetéséig vagyonbiztosítási szerződést kötni, és tartozik a biztosítási szerződést (kötvényt), amelyben kedvezményezettként az MVA van megjelölve a folyósítás előtt a HVK-nak bemutatni és másolatban rendelkezésre bocsátani. A Zálogkötelezett díjfizetési kötelezettségének teljesítését legkésőbb az esedékességet követő 5 naptári napon belül köteles a HVK felé igazolni. A biztosítás költségei a Zálogkötelezettet terhelik. A Zálogkötelezett a biztosítási szerződést az MVA ill. a HVK hozzájárulása nélkül nem módosíthatja és nem szüntetheti meg. A Zálogkötelezett vállalja, hogy ha már a Szerződés megkötésekor a fedezetül lekötött vagyontárgyak biztosítására szerződéssel rendelkezik, úgy a kár bekövetkezése esetén járó kártérítés összegét ezúton az MVA-ra engedményezi, és az engedményezés tényéről a biztosítót haladéktalanul értesíti, vagy kezdeményezi a biztosítási szerződése olyan értelmű módosítását, hogy a kedvezményezetté az MVA váljon, és az ezt tanúsító dokumentumot a HVK-nak a folyósítás előtt bemutatja. A biztosítási káresemény bekövetkezésének esetére szóló kifizetések az MVA ERSTE Bank Hungary Rt.-nél vezetett.. számlaszámú alszámlára történnek, az Adós aktuális tartozását meghaladó biztosítási összeg a Zálogkötelezettet illeti. A Zálogkötelezett köteles gondoskodni arról, hogy a biztosító tudomást szerezzen arról, hogy káresemény esetén mely számlára kell utalnia, s a Biztosítót erről a tényről értesítő 12

13 levelét a Zálogkötelezett vagy az Adós köteles a HVK részére a szerződést követő 30 napon belül bemutatni. A zálogtárgy elpusztulásának, illetőleg értékcsökkenésének pótlására szolgáló biztosítási összeg, kártérítés vagy más érték a zálogtárgy helyébe lép, illetőleg a zálogfedezet kiegészítésére szolgál, a zálogjogosult és a zálogkötelezett tulajdonos egyaránt jogosult ennek az értéknek a zálogtárgy helyreállítására fordítását követelni A zálogjogosult ellenőrizheti a jelzálogjoggal terhelt ingatlan állagának megóvását, rendeltetésszerű használatát. A zálogkötelezett kötelezi magát annak tűrésére, hogy a zálogjog fennállása alatt a zálogjogosult a lekötött vagyontárgy meglétét, rendeltetésszerű használatát, valamint a zálogkötelezettet e szerződés, valamint jogszabály alapján zálogkötelezett minőségében terhelő kötelezettségek teljesítését akár a helyszínen is ellenőrizze. Ha a zálog romlása (akár a zálogtárgy állagromlása, akár egyéb ok folytán a zálogfedezet értékének csökkenése) a zálogból való kielégítést veszélyezteti, a zálogjogosult felhívására a felhívásban megszabott határidő alatt a zálogkötelezett köteles a zálogfedezetet az eredeti értékre kiegészíteni. Amennyiben a zálogkötelezett a fenti felhívás ellenére a jogosult által megszabott megfelelő határidő alatt a fedezetet az eredeti értékre nem egészíti ki, a zálogjogosult a zálogjoggal biztosított követelés lejárta hiányában is érvényesítheti a zálogszerződés alapján őt megillető kielégítési jogot. A felek már most megállapodnak abban, hogy közöttük nem vitathatóan a zálogfedezet zálogból való kielégítést veszélyeztető mértékű csökkenésének minősül különösen, ha a szerződéssel lekötött zálogtárgy értéke a zálogtárgy e szerződésben meghatározott értékének 80 %-a alá csökken Amennyiben az Adós a Kölcsön futamidejének lejáratakor nem teljesít, a zálogjogosult a jelzáloggal terhelt ingatlanból az 1. pontban írt követelését a bírósági végrehajtás útján elégítheti ki A zálogkötelezett kötelezettséget vállal arra, hogy jelzálogjog érvényesítése során az ingatlant a kielégítés céljára a zálogjogosult rendelkezésére bocsátja üres, beköltözhető állapotban A felek megállapodnak abban, hogy e zálogszerződés alapján a zálogjogosult élhet zálogjogával olymódon, hogy a szerződést lejárttá teszi és érvényesíti zálogjogát bírósági végrehajtás keretében. Ha a 8.3. pontban meghatározott ingatlant érintően végrehajtási cselekmény kerül foganatosításra és a zálogjogosult erről a cselekményről tudomást szerez, akkor a zálogjogosult az 1. pontban meghatározott Kölcsönszerződésből eredő követelése tudomás szerzésének időpontjában automatikusan, minden további nyilatkozat nélkül azonnali hatállyal lejárttá válik. Amennyiben a zálogjogosult a végrehajtási cselekményről nem a zálogkötelezettől szerez tudomást, köteles a lejárttá válás tényéről 13

14 a zálogkötelezettet haladéktalanul értesíteni, megjelölve a kölcsön lejárttá válásának időpontját is. A zálogkötelezett kötelezi magát annak tűrésére, hogy a zálogjogosult a követelésének biztosítására szolgáló, fent megjelölt zálogtárgyból kielégítést keressen, ha az Adós nem teljesíti a zálogszerződéssel biztosított tartozását avagy ha egyéb okból a zálogjogosultnak a zálogból való kielégítési joga megnyílt A felek abban állapodnak meg, hogy az e szerződéssel létrejött zálogjog és zálogkötelezetti felelősség a zálogjoggal biztosított követelés biztosítékaként változatlan tartalommal akkor is fennmarad, ha a zálogjoggal biztosított követelés kötelezettje személyében változás következik be A zálogkötelezett hozzájárulását adja egyben kötelezi magát annak tűrésére -, hogy a jelzálogul lekötött ingatlanra a jelzálogjog az ingatlan-nyilvántartásba e szerződésben foglaltak szerint bejegyzést nyerjen. A szerződő felek kijelentik, hogy magyar állampolgárok, illetve belföldi jogi személyek. A szerződő felek ezennel kérik a Földhivatalt, hogy e zálogszerződés alapján a Zálogkötelezett.tulajdoni hányadban tulajdonát képező (város, kerület).helyrajzi számú ingatlanra a jelzálogjogot a zálogjogosult javára.zálogjogi ranghelyen a szerződésben foglaltak szerint a zálogjogi nyilvántartásba jegyezze be. Ft kölcsön összegre, ennek a 4.1 pontban foglalt évi %, azaz. százalék mértékű ügyleti kamatára, a lejárt tőketartozás késedelmes teljesítése estén az ügyleti kamat + 6%, valamint a lejárt ügyleti kamat késedelmes megfizetése esetén évi 6% mértékű késedelmi kamatra és az esetleges végrehajtási és jogérvényesítési költségekre A jelen szerződéssel alapított jelzálogjog mindaddig fennáll, amíg az Adós az 1. ill. 5. pontban megjelölt fizetési kötelezettségét nem teljesítette. A zálogjogosult kötelezi magát, hogy amennyiben az e szerződés szerinti zálogjog a zálogból való kielégítés nélkül szűnik meg, a zálogjognak az ingatlan - nyilvántartásból való törléséhez szükséges zálogjogosulti nyilatkozatot (törlési engedélyt) a zálogjog megszűnésével egyidejűleg - a megszabott alakban a zálogkötelezettnek kiadja. 14

15 9. Záró rendelkezések Az Adós tudomásul veszi, hogy a HVK-val kötött minden olyan megállapodása, amely jelen kölcsönszerződés összegét, kamatát, lejáratát, illetve egyéb feltételeit érinti csak a jelen szerződés, illetve a jelen szerződést biztosító biztosítéki szerződés írásban történő módosításával válik érvényessé, és hatályossá Jelen szerződésben nem szabályozott szerződésben a Polgári Törvénykönyv szabályai az irányadóak. 9.3 A szerződő felek egymás közötti viszonyukban abban állapodnak meg, hogy a szerződéskötés költségei, a közjegyzői okiratba foglalás és a jelzálogjog bejegyzésének és törlésének költségei az Adóst terhelik. A szerződő felek egymás szerződési ajánlatait kölcsönösen elfogadják. Kijelentik, hogy tudatában vannak annak, hogy a közjegyzői okiratba foglalt kötelezettségvállalás, valamint a zálogszerződésről szóló közjegyzői okirat alapján bírósági végrehajtásnak van helye, ha a kötelezettség teljesítési határideje letelt, illetve a zálogból való kielégítési jog megnyílt. Kelt:.. Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány képviseletében eljáró Erste Bank Hungary Rt.. Adós Zálogkötelezett Előttünk, mint tanúk előtt: Név: Cím:. Név:. Cím:. Mellékletek 1. sz. Felhatalmazó Levél 15

a családi és utónév: születési család és utónév: anyja neve születési családi és utónév: szül-i hely és idő: lakcím:.., személyi azonosító:

a családi és utónév: születési család és utónév: anyja neve születési családi és utónév: szül-i hely és idő: lakcím:.., személyi azonosító: JELZÁLOGSZERZŐDÉS INGATLANRA amely létrejött A Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány (székhely, cím: 1062 Budapest Bajza u. 31.) (adószám: 19019233 1-42, törzsszám: 19019233, statisztikai azonosító:19019233

Részletesebben

Mikrohitel Szerződés ingatlan és ingó fedezetre vonatkozó zálogszerződéssel egységesen

Mikrohitel Szerződés ingatlan és ingó fedezetre vonatkozó zálogszerződéssel egységesen 7/d sz. melléklet Szerződés száma:.:... Ügyfélaz. szám:. HVK hitelazonosító száma :. Ügyintéző:... Telefon:... Mikrohitel Szerződés ingatlan és ingó fedezetre vonatkozó zálogszerződéssel egységesen amely

Részletesebben

JELZÁLOGSZERZŐDÉS. A szerződő felek, egyrészről:

JELZÁLOGSZERZŐDÉS. A szerződő felek, egyrészről: A szerződő felek, egyrészről: JELZÁLOGSZERZŐDÉS a kölcsönt folyósító, mint hitelező és zálogjogosult (továbbiakban: Takarékszövetkezet). (cégjegyzékszám:, adószáma:, statisztikai szj.: ) (a Hitelező nevében

Részletesebben

/2014. iktatószámú szerződés 1. számú melléklete FOGYASZTÓI ZÁLOGSZERZŐDÉS INGATLANRA

/2014. iktatószámú szerződés 1. számú melléklete FOGYASZTÓI ZÁLOGSZERZŐDÉS INGATLANRA FOGYASZTÓI ZÁLOGSZERZŐDÉS INGATLANRA A szerződő felek, egyrészről: név:...... születési név: születési hely, idő : személyi azonosító (személyi szám): személyazonosító okmányának típusa, száma: lakcím:

Részletesebben

JELZÁLOGSZERZŐDÉS INGATLANRA

JELZÁLOGSZERZŐDÉS INGATLANRA JELZÁLOGSZERZŐDÉS INGATLANRA Szerződés száma: amely létrejött egyrészről az ERSTE BANK HUNGARY ZRT. (székhely: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., cégjegyzékszám: Fővárosi Bíróság Cg. 01-10-041054, statisztikai

Részletesebben

Fogyasztói zálogszerződés 1 Ingatlanon alapított jelzálog fedezete mellett nyújtott kölcsönhöz (hitelkiváltással) 2

Fogyasztói zálogszerződés 1 Ingatlanon alapított jelzálog fedezete mellett nyújtott kölcsönhöz (hitelkiváltással) 2 1. sz. melléklet A szerződő felek: Fogyasztói zálogszerződés 1 Ingatlanon alapított jelzálog fedezete mellett nyújtott kölcsönhöz (hitelkiváltással) 2 3 név: születési név: szül. helye, ideje: anyja neve:

Részletesebben

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS BETÉTFEDEZETTEL

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS BETÉTFEDEZETTEL Iktatószám:../. FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS BETÉTFEDEZETTEL mely létrejött egyrészről Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet székhely: 3170 Szécsény, Rákóczi út 71. cégjegyzékszám:

Részletesebben

F O G Y A S Z T Ó I INGATLAN ZÁLOGSZERZŐDÉS

F O G Y A S Z T Ó I INGATLAN ZÁLOGSZERZŐDÉS F O G Y A S Z T Ó I INGATLAN ZÁLOGSZERZŐDÉS A szerződő felek egyrészről Név: Születési név: Születési hely, idő: Anyja neve: Lakcím: Személyazonosító okmányának típusa: Személyazonosító okmányának száma:

Részletesebben

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Eszköz neve, típusa Mennyiség Gyártási szám

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Eszköz neve, típusa Mennyiség Gyártási szám Szerződés száma: BÉRLETI SZERZŐDÉS A szerződő Felek: Bérbe adó: Cím: Adószám: Cégbejegyzés száma: Telefon/fax: a továbbiakban Bérbe adó valamint, valamint Bérlő: Cím: Posta cím: Számlavezető

Részletesebben

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Iktatószám:../. FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet székhely: 3170 Szécsény, Rákóczi út 71. cégjegyzékszám: 12-02-000365

Részletesebben

FOGYASZTÓI ZÁLOGSZERZŐDÉS INGATLANRA 1

FOGYASZTÓI ZÁLOGSZERZŐDÉS INGATLANRA 1 2. számú függelék Iktatószám:.. Fizetési számla száma:. FOGYASZTÓI ZÁLOGSZERZŐDÉS INGATLANRA 1 A szerződő felek, egyrészről: név:...... születési név: születési hely, idő : személyi azonosító (személyi

Részletesebben

KEZESSÉGVÁLLALÁSI MEGÁLLAPODÁS (készfizető kezesség)

KEZESSÉGVÁLLALÁSI MEGÁLLAPODÁS (készfizető kezesség) OTP BANK Nyrt. Szerződésszám: Előadó: KEZESSÉGVÁLLALÁSI MEGÁLLAPODÁS (készfizető kezesség) amely létrejött egyrészről az OTP BANK NYRT., (székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 16., nyilvántartásba vette a

Részletesebben

A végleges szerződésből minden lábjegyzet törlendő!

A végleges szerződésből minden lábjegyzet törlendő! A végleges szerződésből minden lábjegyzet törlendő! FOGYASZTÓI ZÁLOGSZERZŐDÉS INGATLANRA 1 A szerződő felek, egyrészről: név:...... születési név: születési hely, idő : anyja neve: személyi azonosító (személyi

Részletesebben

Rétköz Takarékszövetkezet K i s v á r d a ---------------------------------- Ügyintéző: Cenzúraszám: 16.sz. melléklet KÖLCSÖNSZERZŐDÉS A szerződő felek: egyrészről a Rétköz Takarékszövetkezet, (4600 Kisvárda,

Részletesebben

Iktatószám: Kölcsönszám: Hitelszámla száma: CB határozatszám:

Iktatószám: Kölcsönszám: Hitelszámla száma: CB határozatszám: Iktatószám: Kölcsönszám: Hitelszámla száma: CB határozatszám: K Ö L C S Ö N S Z E R ZŐDÉS egységes területalapú támogatás és ahhoz kapcsolódó kiegészítő nemzeti támogatás megelőlegezésére A szerződő felek

Részletesebben

INGATLANRA ÖNÁLLÓ ZÁLOGJOGOT ALAPÍTÓ SZERZŐDÉS és BIZTOSÍTÉKI SZERZŐDÉS

INGATLANRA ÖNÁLLÓ ZÁLOGJOGOT ALAPÍTÓ SZERZŐDÉS és BIZTOSÍTÉKI SZERZŐDÉS INGATLANRA ÖNÁLLÓ ZÁLOGJOGOT ALAPÍTÓ SZERZŐDÉS és BIZTOSÍTÉKI SZERZŐDÉS A szerződő felek, egyrészről: név: születési név: születési hely, idő :, anyja neve: személyi azonosító (személyi szám): személyazonosító

Részletesebben

JELZÁLOGSZERZŐDÉS Ingatlanon alapított jelzálog fedezete mellett nyújtott kölcsönhöz (hitelkiváltás megvalósításához)

JELZÁLOGSZERZŐDÉS Ingatlanon alapított jelzálog fedezete mellett nyújtott kölcsönhöz (hitelkiváltás megvalósításához) Kölcsönszerződés száma: Ügyintéző neve: JELZÁLOGSZERZŐDÉS Ingatlanon alapított jelzálog fedezete mellett nyújtott kölcsönhöz (hitelkiváltás megvalósításához) amely létrejött egyrészről a Szabolcs Takarékszövetkezet

Részletesebben

FOGYASZTÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS ingatlanfedezet nélkül

FOGYASZTÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS ingatlanfedezet nélkül FOGYASZTÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS ingatlanfedezet nélkül amely létrejött egyrészről Veresegyház és Vidéke Takarékszövetkezet (2112 Veresegyház, Fő út 53., cégjegyzékszám: 13-02-050250, KSH szám: 10045277 6419

Részletesebben

HITELSZERZŐDÉS bankszámla-hitelkeret igénybevételéhez A szerződő felek

HITELSZERZŐDÉS bankszámla-hitelkeret igénybevételéhez A szerződő felek 14. sz. melléklet Cenzúraszám: HITELSZERZŐDÉS bankszámla-hitelkeret igénybevételéhez A szerződő felek: egyrészről a Rétköz Takarékszövetkezet (cím: 4600 Kisvárda, Szent László út 68, cégjegyzékszám: 15-02-050264

Részletesebben

Hatályos: 2015. április 1-től Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet számú szerződés.. számú melléklete. Készítette: Ellenőrizte:

Hatályos: 2015. április 1-től Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet számú szerződés.. számú melléklete. Készítette: Ellenőrizte: Hatályos: 2015. április 1-től Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet számú szerződés.. számú melléklete Készítette: Ellenőrizte: Ellenőrizte: FOGYASZTÓI ZÁLOGSZERZŐDÉS INGATLANRA 1 amely létrejött egyrészről...

Részletesebben

FOGYASZTÓI ZÁLOGSZERZŐDÉS INGATLANRA

FOGYASZTÓI ZÁLOGSZERZŐDÉS INGATLANRA Hiteliktatószám: Mellékletszám: Ügyintéző: FOGYASZTÓI ZÁLOGSZERZŐDÉS INGATLANRA amely létrejött egyrészről: név: [ ] előző neve: [ ] születési hely, idő: [ ] anyja neve: [ ] személyi azonosító (személyi

Részletesebben

A./I Kölcsönszerződés-módosítás

A./I Kölcsönszerződés-módosítás A./I Kölcsönszerződés-módosítás másrészről Zsolnay Porcelánmanufaktúra Zártkörűen Működő Részvénytársaság (7630 Pécs, Zsolnay Vilmos u. 37., cg.:02-0-060272, adószám:886895-2-02, statisztikai számjel:

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a MAGYAR KÖZÚTI FUVAROZÓK EGYESÜLETE és az ÁLTALÁNOS KÖZLEKEDÉSI HITELSZÖVETKEZET. által közösen bonyolított hitelkonstrukcióról 1.) Visszaigényelhető ÁFA megelőlegezése Az igénybe vehető összeg

Részletesebben

A végleges szerződésből minden lábjegyzet törlendő! FOGYASZTÓI ZÁLOGSZERZŐDÉS INGATLANRA 1

A végleges szerződésből minden lábjegyzet törlendő! FOGYASZTÓI ZÁLOGSZERZŐDÉS INGATLANRA 1 A végleges szerződésből minden lábjegyzet törlendő! FOGYASZTÓI ZÁLOGSZERZŐDÉS INGATLANRA 1 A szerződő felek, egyrészről: név:...... születési név: születési hely, idő : anyja neve: személyi azonosító szám

Részletesebben

Kölcsön- és jelzálogszerződés szabadfelhasználású annuitásos devizaalapú kölcsönhöz

Kölcsön- és jelzálogszerződés szabadfelhasználású annuitásos devizaalapú kölcsönhöz 1 Kölcsön- és jelzálogszerződés szabadfelhasználású annuitásos devizaalapú kölcsönhöz számú A szerződő felek, egyrészről: a Kis-Rába menti Takarékszövetkezet, mint kölcsönnyújtó (székhelye: 9343 Beled,

Részletesebben

HITEL HIRDETMÉNY önkormányzati ügyfelek részére 1. 1 A 2015. november 01-től szerződött ügyletekre

HITEL HIRDETMÉNY önkormányzati ügyfelek részére 1. 1 A 2015. november 01-től szerződött ügyletekre HITEL HIRDETMÉNY 1 1 A 2015. november 01-től szerződött ügyletekre 1 Tartalom 1. Fogalomtár...3 2. Rulírozó-, és folyószámlahitel (VRULIROZÓ; VFOLYÓSZLA)...5 3. Rövid lejáratú hitel (éven belüli) (FORGÓÉBEL1;

Részletesebben

I. Hitelszerződés /Garancia Megbízási Szerződés és Garanciakeret-szerződés

I. Hitelszerződés /Garancia Megbízási Szerződés és Garanciakeret-szerződés TÁJÉKOZTATÓ Vállalati Hitel-, Kölcsön-, és Garancia szerződések valamint ezen ügyletekhez kapcsolódó biztosítéki és zálog szerződések közokirati formában tett egyoldalú tartozáselismerő nyilatkozatainak

Részletesebben

ÖNÁLLÓ ZÁLOGJOGOT ALAPÍTÓ SZERZŐDÉS INGATLANRA ÉS BIZTOSÍTÉKI SZERZŐDÉS

ÖNÁLLÓ ZÁLOGJOGOT ALAPÍTÓ SZERZŐDÉS INGATLANRA ÉS BIZTOSÍTÉKI SZERZŐDÉS Szerződés száma: ÖNÁLLÓ ZÁLOGJOGOT ALAPÍTÓ SZERZŐDÉS INGATLANRA ÉS BIZTOSÍTÉKI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről az ERSTE BANK HUNGARY ZRT. (székhely: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., cégjegyzékszám:

Részletesebben

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/9. Lakossági Devizahitelezés Üzletszabályzata

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/9. Lakossági Devizahitelezés Üzletszabályzata AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/9. Lakossági Devizahitelezés Üzletszabályzata TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1. 1. Alkalmazási kör... 3 2. A

Részletesebben

A végleges szerződésből minden lábjegyzet törlendő! INGATLANRA ÖNÁLLÓ ZÁLOGJOGOT ALAPÍTÓ SZERZŐDÉS és BIZTOSÍTÉKI SZERZŐDÉS 1

A végleges szerződésből minden lábjegyzet törlendő! INGATLANRA ÖNÁLLÓ ZÁLOGJOGOT ALAPÍTÓ SZERZŐDÉS és BIZTOSÍTÉKI SZERZŐDÉS 1 A végleges szerződésből minden lábjegyzet törlendő! INGATLANRA ÖNÁLLÓ ZÁLOGJOGOT ALAPÍTÓ SZERZŐDÉS és BIZTOSÍTÉKI SZERZŐDÉS 1 A szerződő felek, egyrészről: név:...... születési név: születési hely, idő

Részletesebben

SZEMÉLYI KÖLCSÖN. Lakossági ügyfelek részére. I. Alapkondíciók. Kölcsöncélok

SZEMÉLYI KÖLCSÖN. Lakossági ügyfelek részére. I. Alapkondíciók. Kölcsöncélok Lakossági ek kondíciói Érvényes: 2016. november 29 -tól/től visszavonásig SZEMÉLYI KÖLCSÖN Lakossági ügyfelek részére I. Alapkondíciók THM1 2 THM2 2 Sberbank a munkahelyen programban igénylő munkavállalók

Részletesebben

KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI

KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI Takarékszövetkezet/Bank (a továbbiakban Hitelintézet) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI Hatálybalépés napja: 2011. április 1. A Király Hitel elengedhetetlen szerződéskötési feltétele,

Részletesebben

FOGYASZTÓI ZÁLOGSZERZŐDÉS LAKÓINGATLANRA

FOGYASZTÓI ZÁLOGSZERZŐDÉS LAKÓINGATLANRA FOGYASZTÓI ZÁLOGSZERZŐDÉS LAKÓINGATLANRA Rónasági Takarékszövetkezet Kirendeltsége Szerződésszám:. sz. melléklet A szerződő Felek, egyrészről: Név, születési név: Születési hely, idő: Anyja neve: Állampolgársága:

Részletesebben

FOGYASZTÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS ingatlanfedezettel

FOGYASZTÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS ingatlanfedezettel Hatályos: 2015. február 1-jétől.. szerződésszám FOGYASZTÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS ingatlanfedezettel amely létrejött egyrészről Veresegyház és Vidéke Takarékszövetkezet (2112 Veresegyház, Fő út 53., cégjegyzékszám:

Részletesebben

JELZÁLOGSZERZŐDÉS INGATLANRA

JELZÁLOGSZERZŐDÉS INGATLANRA JELZÁLOGSZERZŐDÉS INGATLANRA Szerződés száma:.. amely létrejött egyrészről az ERSTE BANK HUNGARY ZRT. (székhely: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., cégjegyzékszám: Fővárosi Bíróság Cg. 01-10-041054, statisztikai

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.03.21. Jelen Hirdetmény a 2016. március 21. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. augusztus 31-ig befogadott Takarék Forint

Részletesebben

H I T E L S Z E R Z Ő D É S rulírozó hitelkeret igénybevételéhez

H I T E L S Z E R Z Ő D É S rulírozó hitelkeret igénybevételéhez 12. sz. melléklet Cenzúraszám: H I T E L S Z E R Z Ő D É S rulírozó hitelkeret igénybevételéhez A szerződő felek: egyrészről a.. Takarékszövetkezet (cím:...., cégjegyzékszám:, törzsszám: ), mint hitelező

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.05.17. Jelen Hirdetmény a 2016. május 17. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. június 30-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.05.06. Jelen Hirdetmény a 2016. május 6. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. június 30-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.07.01. Jelen Hirdetmény a 2015. december 15. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. augusztus 31-ig befogadott Takarék Forint

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város. Javaslat kamatmentes kölcsön nyújtására a Salgótarjáni Acélárugyár Zrt.,,cs.a. munkavállalói részére

Salgótarján Megyei Jogú Város. Javaslat kamatmentes kölcsön nyújtására a Salgótarjáni Acélárugyár Zrt.,,cs.a. munkavállalói részére Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Iktatószám: 9693/2014. Javaslat kamatmentes kölcsön nyújtására a Salgótarjáni Acélárugyár Zrt.,,cs.a. munkavállalói részére Tisztelt Közgyűlés! A Salgótarján

Részletesebben

A végleges szerződésből minden lábjegyzet törlendő! INGATLANRA ÖNÁLLÓ ZÁLOGJOGOT ALAPÍTÓ SZERZŐDÉS és BIZTOSÍTÉKI SZERZŐDÉS 1

A végleges szerződésből minden lábjegyzet törlendő! INGATLANRA ÖNÁLLÓ ZÁLOGJOGOT ALAPÍTÓ SZERZŐDÉS és BIZTOSÍTÉKI SZERZŐDÉS 1 A végleges szerződésből minden lábjegyzet törlendő! Kirendeltség:.. Hiteliktatószám: Ügyintéző:.. INGATLANRA ÖNÁLLÓ ZÁLOGJOGOT ALAPÍTÓ SZERZŐDÉS és BIZTOSÍTÉKI SZERZŐDÉS 1 A szerződő felek, egyrészről:

Részletesebben

FORINT ALAPÚ ÉVEN TÚLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS

FORINT ALAPÚ ÉVEN TÚLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Iktatószám:../. FORINT ALAPÚ ÉVEN TÚLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet székhely: 3170 Szécsény, Rákóczi út 71. cégjegyzékszám: 12-02-000365 statisztikai

Részletesebben

SZERZŐDÉS INGATLANT TERHELŐ ÖNÁLLÓ ZÁLOGJOGRÓL - Zálogszerződés - Biztosítéki szerződés

SZERZŐDÉS INGATLANT TERHELŐ ÖNÁLLÓ ZÁLOGJOGRÓL - Zálogszerződés - Biztosítéki szerződés SZERZŐDÉS INGATLANT TERHELŐ ÖNÁLLÓ ZÁLOGJOGRÓL - Zálogszerződés - Biztosítéki szerződés mely létrejött egyrészről.. (születési név:., született:., anyja neve:, lakcíme:, személyi azonosító:, állampolgársága:

Részletesebben

GOP 4 MIKROHITEL PROGRAM ÚJ MAGYARORSZÁG FORGÓESZKÖZ MIKROHITEL TERMÉKLEÍRÁS

GOP 4 MIKROHITEL PROGRAM ÚJ MAGYARORSZÁG FORGÓESZKÖZ MIKROHITEL TERMÉKLEÍRÁS GOP 4 MIKROHITEL PROGRAM ÚJ MAGYARORSZÁG FORGÓESZKÖZ MIKROHITEL TERMÉKLEÍRÁS 1. A hitel célja: Mikrovállalkozások forgóeszköz vásárlásainak finanszírozása. 2. Hitel típusa: Éven belüli lejáratú forgóeszköz

Részletesebben

FOGYASZTÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS ingatlanfedezettel. születési név: állampolgárság: anyja neve: lakcím:.

FOGYASZTÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS ingatlanfedezettel. születési név: állampolgárság: anyja neve: lakcím:. FOGYASZTÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS ingatlanfedezettel.. iktatószámú szerződés amely létrejött egyrészről CENTRÁL TAKARÉK Szövetkezet (2112 Veresegyház, Fő út 53., cégjegyzékszám: 13-02-050250, KSH szám: 10045277

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY (JAVASOLT HIRDETMÉNY MINTA) Hatálybalépés napja 2016.07.01. Jelen Hirdetmény a 2015. december napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. augusztus 30-ig befogadott

Részletesebben

FOGYASZTÓI ZÁLOGSZERZŐDÉS INGATLANRA

FOGYASZTÓI ZÁLOGSZERZŐDÉS INGATLANRA FOGYASZTÓI ZÁLOGSZERZŐDÉS INGATLANRA A szerződő felek, egyrészről: név: születési név: születési hely, idő :, anyja neve: személyi azonosító (személyi szám): személyazonosító okmányának típusa, száma:

Részletesebben

TARJÁNHŐ Szolgáltató- Elosztó Kft.

TARJÁNHŐ Szolgáltató- Elosztó Kft. Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. TARJÁNHŐ Szolgáltató- Elosztó Kft. 3100 Salgótarján, Salgó út 52. tel.: 32/520-225 fax: 32/520-226 3101 Pf.: 243. Ikt. szám: 425

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.09.01. Jelen Hirdetmény a 2015. december 7- napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. november 30-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.07.01. Jelen Hirdetmény a 2016. 01.01. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. augusztus 31-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

HIRDETMÉNY BG Finance Zrt. Aktuálisan értékesíthető termékek Hirdetménye

HIRDETMÉNY BG Finance Zrt. Aktuálisan értékesíthető termékek Hirdetménye Hatályos: 2015. április 15-től visszavonásig 1 1 Lakáscélú hitelek (1) 1.1 HUF alapú lakáscélú hitelek HIRDETMÉNY BG Finance Zrt. Aktuálisan értékesíthető termékek Hirdetménye Kamatláb = Referencia Kamatláb

Részletesebben

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET)

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) 1. sz. melléklet SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) TAKARÉK CLASSIC ÉS CLASSIC PRÉMIUM SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2011. január 01. 1 1. Takarék Classic Személyi

Részletesebben

HITEL HIRDETMÉNY önkormányzati ügyfelek részére 1. 1 A február 01-től szerződött ügyletekre

HITEL HIRDETMÉNY önkormányzati ügyfelek részére 1. 1 A február 01-től szerződött ügyletekre HITEL HIRDETMÉNY önkormányzati ügyfelek részére 1 1 A 2016. február 01-től szerződött ügyletekre 1 önkormányzati ügyfelek részére Tartalom 1. Fogalomtár...3 2. Rulírozó hitel (ÖNKRUL1HBU)...5 3. Önkormányzati

Részletesebben

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE Kölcsönszerződés 2.sz. függeléke SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2011. július 01. A Király Hitel elengedhetetlen

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Mértéke. Kamattámogatás. Bruttó kamat* Állami kiegészítő kamattámogatásos lakóingatlan korszerűsítési kölcsön esetén

H I R D E T M É N Y. Mértéke. Kamattámogatás. Bruttó kamat* Állami kiegészítő kamattámogatásos lakóingatlan korszerűsítési kölcsön esetén H I R D E T M É N Y MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ FORINT ALAPÚ LAKÁSCÉLÚ KAMATTÁMOGATÁSOS KÖLCSÖN KAMAT, DÍJ-, és KÖLTSÉGTÉTELEIRŐL Érvényes 2015.08.01-től KAMATTÁMOGATOTT HITEL 134/2009. (VI.23) Kormányrendelet

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016. október 01. Jelen Hirdetmény a 2016. január 1. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. november 30-ig befogadott Takarék Forint

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2017.01.01. Jelen Hirdetmény a 2016. december 31. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2017. január 31-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.03.21. Jelen Hirdetmény a 2016. március 21. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2017. január 31-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

TAKARÉK CLASSIC ÉS CLASSIC PRÉMIUM SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE

TAKARÉK CLASSIC ÉS CLASSIC PRÉMIUM SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet (a továbbiakban Hitelintézet) TAKARÉK CLASSIC ÉS CLASSIC PRÉMIUM SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2011. október 1. 1. Takarék Classic Személyi Kölcsön

Részletesebben

1. számú melléklet ügyletszám: HC/14/ /01 ügyintéző: Ruzsa Norbert ZÁLOGSZERZŐDÉS követelés elzálogosítására. amely létrejött egyrészről a

1. számú melléklet ügyletszám: HC/14/ /01 ügyintéző: Ruzsa Norbert ZÁLOGSZERZŐDÉS követelés elzálogosítására. amely létrejött egyrészről a amely létrejött egyrészről a 1. számú melléklet ZÁLOGSZERZŐDÉS követelés elzálogosítására Szigetvári Takarékszövetkezet /székhely: 7900 Szigetvár, József Attila utca 19. szám; cégjegyzékszám: Pécsi Törvényszék

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.09.01. Jelen Hirdetmény a 2016.08.31. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016.11.30-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó Hitel

Részletesebben

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztatjuk Önt, hogy a pénzforgalmi keretszerződés részét képező Általános Szerződési Feltételeink

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.05.07. Jelen Hirdetmény a 2015. december 14. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. június 30-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

Lakossági fizetési számla hitelkeret szerződés

Lakossági fizetési számla hitelkeret szerződés Fiók/Kirendeltség: Iktatószám: Lakossági fizetési számla hitelkeret szerződés mely létrejött egyrészről a Kéthely és Vidéke Takarékszövetkezet székhelye: 8700 Marcali, Rákóczi u. 16. cégbírósági nyilvántartás:

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.05.17. Jelen Hirdetmény a 2016. január 01. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. június 30-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

VÁLLALKOZÓI HITELEK FOLYÓSZÁMLA HITEL HITELKÁRTYA

VÁLLALKOZÓI HITELEK FOLYÓSZÁMLA HITEL HITELKÁRTYA VÁLLALKOZÓI HITELEK FOLYÓSZÁMLA HITEL Kamat* jbk + 3-6% Egyszeri kezelési költség 1-2% Folyósítási jutalék 0,5% Zárlati költség nincs Rendelkezésre tartási jutalék 1% : 12 + 12 hónap *Takarékszövetkezetünk

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: 2017.01.01. Jelen Hirdetmény a 2016. december 31. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2017. január 31-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Piaci feltételű hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a Hirdetményben a személyi hitel kamata változott a báziskamat

Részletesebben

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2017.01.01. Jelen Hirdetmény a 2016.08.22. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2017.01.31.-ig befogadott Takarék Otthon Hitel kapcsán alkalmazott

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS lakásvásárlási célú, forintban nyújtandó kölcsönről

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS lakásvásárlási célú, forintban nyújtandó kölcsönről KÖLCSÖNSZERZŐDÉS lakásvásárlási célú, forintban nyújtandó kölcsönről A kölcsön típusa: A kölcsön típusa: Aktív-kedvezmény akció Az ügyletet lebonyolító bankfiók neve, címe:, A bankfiók kódja: A kölcsön

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Borotai Takarékszövetkezet Hatálybalépés napja 2016.12.01 Jelen Hirdetmény a 2015.07.01 napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2017. január 31-ig befogadott

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Érvényes: január 16-tól

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Érvényes: január 16-tól TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Érvényes: 2017. január 16-tól A 3A Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsönt

Részletesebben

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Piaci feltételű hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a Hirdetmény módosítására a 2014. évi LXXVIII. törvény

Részletesebben

SZEMÉLYI KÖLCSÖN. Lakossági ügyfelek részére. I. Alapkondíciók. Kölcsöncélok

SZEMÉLYI KÖLCSÖN. Lakossági ügyfelek részére. I. Alapkondíciók. Kölcsöncélok Lakossági Hitelek kondíciói Érvényes: 2015. november 16 -tól/től visszavonásig SZEMÉLYI KÖLCSÖN Lakossági ügyfelek részére I. Alapkondíciók Sberbank a munkahelyen programban igénylő munkavállalók részére

Részletesebben

hiteliktatószám Hitelkeret szerződés Számlahitelkeret igénybevételéhez

hiteliktatószám Hitelkeret szerződés Számlahitelkeret igénybevételéhez hiteliktatószám Hitelkeret szerződés Számlahitelkeret igénybevételéhez mely létrejött a egyrészről KISKUN Takarékszövetkezet székhelye: 6100 Kiskunfélegyháza, Gorkij u. 4. cégbírósági nyilvántartás: Kecskeméti

Részletesebben

A BG Magyarország Lízing Zrt. meglévő portfoliójában lévő elszámolással és forintosítással* érintett termékek HIRDETMÉNYE

A BG Magyarország Lízing Zrt. meglévő portfoliójában lévő elszámolással és forintosítással* érintett termékek HIRDETMÉNYE Hatályos: 2015. július 8-tól visszavonásig 1 A BG Magyarország Lízing Zrt. meglévő portfoliójában lévő elszámolással és forintosítással* érintett termékek HIRDETMÉNYE 1 Lakáslízing Kamatláb = Referencia

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. 9. napirendi pont: Előterjesztés a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata folyószámla hitelkeret szerződés meghosszabbításáról

Jegyzőkönyvi kivonat. 9. napirendi pont: Előterjesztés a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata folyószámla hitelkeret szerződés meghosszabbításáról Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2013. június 27-ei rendkívüli közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 9. napirendi pont: Előterjesztés a Sopron Megyei

Részletesebben

Hitelező Hitelközvetítő Közvetítői alvállalkozó. Szabad felhasználású, amortizáló, forint alapú fogyasztási (személyi) kölcsön

Hitelező Hitelközvetítő Közvetítői alvállalkozó. Szabad felhasználású, amortizáló, forint alapú fogyasztási (személyi) kölcsön Cofidis Magyarországi Fióktelepe Székhely: 1066 Budapest, Mozsár utca 16. Cg: 01-17-000367 (Fővárosi Törvényszék Cégbírósága) Adatkezelési nyilvántartási azonosító: 01498-0001, 01498-0005 TÖLTSE KI, ÉS

Részletesebben

Hatálybalépés napja: február 01.

Hatálybalépés napja: február 01. Hatálybalépés napja 2017. február 01. Jelen Hirdetmény a 2017. január 31. napot követően visszavonásig, de legkésőbb 2017. március 31-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó Hitel kapcsán alkalmazott kondíciókat

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY A hirdetésben szereplő három vagy több gyermekes családok otthonteremtési kamattámogatása Magyarország Kormánya által nyújtott támogatás. Hatálybalépés napja 2016.12.01.

Részletesebben

hiteliktatószám Hitelkeret szerződés Takarék Classic Számlahitelkeret igénybevételéhez

hiteliktatószám Hitelkeret szerződés Takarék Classic Számlahitelkeret igénybevételéhez hiteliktatószám Hitelkeret szerződés Takarék Classic Számlahitelkeret igénybevételéhez mely létrejött egyrészről a Pannon Takarék Bank Zrt. székhelye: 2900 Komárom, Igmándi u. 45. nyilvántartva a Tatabányai

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN FIX TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS AKCIÓS HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN FIX TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS AKCIÓS HIRDETMÉNY KIVÁLTÓ FIX ÉS AKCIÓS HIRDETMÉNY A 3A Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek szerint nyújtja: Kölcsön célja: A Takarék Személyi

Részletesebben

K Ö L C S Ö N S Z E R Z Ő D É S,

K Ö L C S Ö N S Z E R Z Ő D É S, Ikt. szám: -20...- Lakossági fizetési számla száma: -.. K Ö L C S Ö N S Z E R Z Ő D É S, Amely létrejött egyfelől a SAVARIA Takarékszövetkezet (cégjegyzékszáma: 18-02-000131., statisztikai jelzőszáma:

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: 2016.09.01. Jelen Hirdetmény a 2016. január 01. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. november 30-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. szeptember 27-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. szeptember 27-i ülésére Tárgy: A Békési Férfi Kézilabda Kft működési támogatása és kamatmentes kölcsön kérelme Előkészítette: Váczi Julianna osztályvezető Véleményező bizottság: Gazdasági osztály Pénzügyi Bizottság Sorszám: IV/5.

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS JELZÁLOG KÖLCSÖNHÖZ

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS JELZÁLOG KÖLCSÖNHÖZ KÖLCSÖNSZERZŐDÉS JELZÁLOG KÖLCSÖNHÖZ Rakamaz és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet Cenzúraszám: Kölcsönszám: amely létrejött egyrészről a Rakamaz és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet (4465. Rakamaz Szent

Részletesebben

A JELZÁLOGFEDEZET MELLETT NYÚJTOTT LAKOSSÁGI HITELEKRŐL

A JELZÁLOGFEDEZET MELLETT NYÚJTOTT LAKOSSÁGI HITELEKRŐL RÉTKÖZ TAKARÉKSZÖVETKEZET KISVÁRDA HIRDETMÉNY A JELZÁLOGFEDEZET MELLETT NYÚJTOTT LAKOSSÁGI HITELEKRŐL OTTHONTEREMTÉSI JELZÁLOGHITEL ÚJ LAKÁS ÉPÍTÉSÉRE, VÁSÁRLÁSÁRA (1 ÉVES REFERENCIA-KAMATLÁB PERIÓDUS)

Részletesebben

Hitelszerződés fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret igénybevételéhez

Hitelszerződés fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret igénybevételéhez Hitelszerződés fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret igénybevételéhez Hitelszerződés száma: [*] mely létrejött egyrészről a Polgári Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhelye: 4090 Polgár, Hősök

Részletesebben

Állami kamattámogatott hitelek

Állami kamattámogatott hitelek AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Állami kamattámogatott hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az államilag támogatott lakáscélú hitelek kamatai

Részletesebben

Állami kamattámogatott hitelek

Állami kamattámogatott hitelek AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Állami kamattámogatott hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az államilag támogatott lakáscélú hitelek kamatai

Részletesebben

Viadukt SE részére nyújtandó kölcsönszerződésről

Viadukt SE részére nyújtandó kölcsönszerződésről K i v o n a t Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 1-jén megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Képviselő-testületének 152/2015. (IX.01.) határozata Viadukt SE részére nyújtandó kölcsönszerződésről

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2017.02.01. Jelen Hirdetmény a 2017. január 31. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2017. március 31-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

Az AXA Bank Zrt.-nél felvehető lakásfelújítási kölcsönök különös feltételei

Az AXA Bank Zrt.-nél felvehető lakásfelújítási kölcsönök különös feltételei Cégnév: AXA Kereskedelmi Bank Zrt. Székhely: 1138 Budapest, Váci út 135-139. Telefon: +36 1 465 65 65 +36 1 801 35 65 Fax: +36 1 465 65 99 Cg. szám: Fővárosi Bíróság 01-10-045097 Adószám: 13298962-2-44

Részletesebben

Hitelkeret szerződés Lakossági fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret igénybevételéhez

Hitelkeret szerződés Lakossági fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret igénybevételéhez Hitelkeret szerződés Lakossági fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret igénybevételéhez mely létrejött egyrészről a Szabadszállás és Vidéke Takarékszövetkezet székhelye: 6080 Szabadszállás, Kálvin tér

Részletesebben

KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI

KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI Hatálybalépés napja: 2012. január 1. Érvényes: visszavonásig. A 2011. április 1. napján hatályba lépett azonos című dokumentum jelen dokumentum hatályba

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY A Mohácsi Takarék Bank Zrt. a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek szerint nyújtja: Takarék Személyi Kölcsön célja: A Takarék Személyi Kölcsön standard

Részletesebben

Dél-Zalai Egyesült Takarékszövetkezet 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 21.

Dél-Zalai Egyesült Takarékszövetkezet 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 21. Dél-Zalai Egyesült Takarékszövetkezet 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 21. 14/a. sz. melléklet hiteliktatószám mely létrejött egyrészről a HITELKERET SZERZŐDÉS Számlahitelkeret igénybevételéhez Dél-Zalai

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Ikt.sz. 5595/2016. TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.07.01. Jelen Hirdetmény a 2016. július 01. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. augusztus 31-ig befogadott

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Ikt.sz. 863/2017. TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2017. február 01. Jelen Hirdetmény a 2017. február 01. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2017. március 31-ig befogadott

Részletesebben