AZ ÖRÖKÖS (HAGYOMÁNYOS) JOGÁLLÁSA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AZ ÖRÖKÖS (HAGYOMÁNYOS) JOGÁLLÁSA"

Átírás

1 Egyik C tételben sem található meg: az örökség megszerzése, a hagyatéki eljárás TK AZ ÖRÖKÖS (HAGYOMÁNYOS) JOGÁLLÁSA 1. Az örökös jogállása (nem tartozik szorosan a tételhez) 598. Az ember halálával hagyatéka mint egész száll az örökösre (öröklés). 1 Az örökség az örökhagyó jogait és kötelezettségeit (aktívák, passzívák) egyaránt magában foglalja. Kivételt képeznek az örökhagyó személyéhez kapcsolódó kötelezettségek, mint pl. a családjogi tartási kötelezettség vagy bizonyos polgári jogi szerződéses (megbízási stb.) kötelezettségvállalások. Több örökös egymás közötti viszonya szempontjából döntő jelentősége van a hagyaték megosztásának, az ún. hagyatéki osztálynak. a. Az örököstársak jogközössége A hagyatéki osztály előtt az örököstársak jogközösségben vannak, a hagyatéki vagyon közösen illeti meg őket. Az örököstársak közössége az öröklés jogcímétől függetlenül fennáll (1) Több örököst a hagyatéki osztály előtt közösen illeti meg a hagyatéki vagyon. (2) Az örököstársak közösségére a tulajdonközösség általános szabályait kell alkalmazni azzal, hogy a hagyatéki osztály előtt hagyatéki követelés csak valamennyi örökös nevében és részére követelhető, az adós pedig csak valamennyi örökös kezéhez teljesíthet. A hagyaték tehát a hagyatéki osztály előtt az állagörökösök közös tulajdonába kerül, adott esetben az özvegyi haszonélvezeti joggal terhelve. Az örököstársak jogi helyzetét a hagyatéki osztály előtt a hagyatéki tárgyak tényleges birtokosaival, illetve az örökhagyó követeléseinek kötelezettjeivel szemben az ún. együttes jogosultság [334. (3)] ( A/5) állapotával jellemezhető: a hagyatéki követelés csak valamennyi örökös nevében és részére követelhető, a kötelezett pedig csak valamennyi örökös kezéhez teljesíthet. Ha ennek feltételei megvannak, a kötelezett ilyen esetben bírói letéttel (287. ) teljesíthet. b. A hagyaték felosztása: a hagyatéki osztály (3) A közösség a hagyatéki osztállyal szűnik meg. A hagyatéki osztály módját az örökhagyó végintézkedéssel rendezheti. Erre rendszerint a hagyatéki tartozások kielégítése után kerül sor. A hagyatéki osztály során kell megállapítani az örököstársak törvényes vagy/és végintézkedésen alapuló örökrészének arányát, s itt kell sort keríteni az esetleges osztályrabocsátásra. Az örökhagyó végintézkedéssel rendezheti a hagyatéki osztály módját, de az 1 A hagyatéki eljárás rendjéről a 6/1958. (VII. 4.) IM rendelet szól. 1

2 örököstársak ettől eltérően is megállapodhatnak (hacsak az örökhagyó nem teszi az öröklés feltételévé az általa meghatározott hagyatéki felosztást). c. Osztályos egyezség Az örököstársaknak a hagyatéki osztályra, vagyis a hagyaték felosztásának módjára vonatkozó megállapodást osztályos egyezségnek nevezzük. Megkötésére a hagyatéki eljárás során, annak jogerős lezárása előtt, de hagyatéki perben is köthető. Jogilag nem teremt új jogcímet. Csak örökösök köthetnek (ideszámítva az özvegyi jogosultat is). (Az örökösök és a kívülálló hagyatéki hitelezők hagyatéki osztály során kötött megegyezését már önálló, élők közötti jogügyletnek minősítjük.) Az osztályos egyezség csak a hagyaték tárgyaira terjedhet ki, nem érintheti az örökösök más vagyonát. Ennek során eltérhetnek mind a törvényes, mind a végintézkedésen alapuló öröklés rendjétől, azzal a feltétellel, hogy a hagyatékban minden örökösnek részesednie kell. (Ha valamelyik örökös nem kíván részesedni a hagyatékból, s ezt a szándékát az osztályos egyezség tartalmazza, nyilatkozatát élők közötti jogügyletnek: ajándékozásnak kell minősíteni, hacsak ez a szándéknyilatkozat nem minősül visszautasításnak.) Az örököstársak megegyezése hiányában a hagyatéki osztályról bírói ítélet határoz. d. Rendelkezés a várt örökségről 660. (1) Az örökhagyó leszármazói egymás között az örökhagyó életében is köthetnek szerződést várt örökségük tárgyában. Más személyek ilyen szerződést nem köthetnek. (2) A szerződés csak írásban érvényes. Kizárólag az örökhagyó leszármazói köthetik, és őket is csak egymás közötti viszonylatban illeti meg ez a jog. A szerződés megkötésére még az örökhagyó életében kerül sor (az osztályos egyezségre a hagyaték megnyílta után).az örökhagyó részvételének a szerződésben nincs jogi akadálya (különösen akkor kerül sor rá, ha valamelyik várományos lemond az örökségről). Rendszerinti tartalma a leszármazók megállapodása a hagyaték felosztásáról. A szerződés megtámadható ugyanúgy mint más élők közötti szerződés. Csak akkor hatályosul, ha időközben nem következnek be a hagyatékot érintő változások. Ha a szerződés tárgyát képező vagyontárgyak egészben vagy részben már nincsenek meg a hagyatékban, a szerződés objektív lehetetlenülése és emiatti megszűnése következik be. Hasonló eredményre vezet az örökhagyó ellentétes tartalmú végintézkedése. 2. Az örökös felelőssége a hagyatéki tartozásokért Az örökös felelőssége Az örökhagyó jogállásának egyik fontos következménye, hogy az örökös felel az örökhagyó tartozásaiért. Csak az ingyenesen szerző örököst terheli e felelősség. Aki tehát öröklési szerződés alapján válik örökössé, a hagyatéki tartozásokért nem felel (még a kötelesrészi igényért sem). Az öröklési szerződés fogalmilag vissz- 2

3 terhes, tehát utólag nem vizsgálható, hogy az örökhagyónak nyújtott szolgáltatások értéke elérte e az örökség értékét vagy sem. Hagyatéki tartozások 677. (1) Hagyatéki tartozások: a) az örökhagyó illő eltemetésének költségei; b) a hagyaték megszerzésével, biztosításával és kezelésével járó szükséges költségek (hagyatéki költségek), valamint a hagyatéki eljárás költségei; c) az örökhagyó tartozásai; d) a kötelesrészen alapuló kötelezettségek; e) a hagyományon és a meghagyáson alapuló kötelezettségek. (2) A hagyatéki tartozásnak ezen a minőségén és fennállásán nem változtat, hogy az akár az öröklés megnyílta előtt, akár utóbb az örökös mint hitelező javára keletkezett (1) A hagyatéki tartozások sorrendje szerint előbb álló csoportba eső tartozások a kielégítés alkalmával megelőzik a hátrább álló csoportba soroltakat. (2) Abban a csoportban, amelyben az összes tartozások teljes kielégítésére lehetőség már nincs, kielégítésnek a követelések arányában van helye. Temetési költségek A temetési költségek csak akkor terhelik a hagyatékot, ha az örökhagyó temetéséről másként nem rendelkezett, vagy nincs olyan személy, aki más jogalapból eredően a temetési költségek viselésére köteles. Az örökhagyó ugyanis élők közötti megbízási szerződésben is rendelkezhet temetésének módjáról és e célra a megbízottjának meghatározott összeget bocsáthat a rendelkezésére, végrendeletében meghagyással is terhelheti valamelyik örökösét, hagyományosát, aki a neki juttatott örökrész, hagyomány fejében eltemetéséről köteles gondoskodni. Nem hagyatéki teher az a temetési költség sem, amelynek viselésére az öröklési szerződés alapján a szerződéses örökös köteles. Ha a temetésről más gondoskodott, a költségek megtérítését a szerződéses örököstől kérheti, de arra nincs lehetősége, hogy e költséget mint hagyatéki terhet érvényesítse. Másrészt az örökhagyó temetésével felmerült tényleges költségeknek az a része minősül hagyatéki tartozásnak, amelyeket az adott körülmények között az általános szokások, a kegyeleti szempontok megkívánnak. A bűncselekmény következtében meghalt személy eltemettetésével, a síremlék emelésével és a gyászszertartással felmerült költség olyan kár, amelynek megtérítésére azt a személyt kell kötelezni, aki az örökhagyó halálát okozta. Az ilyen költségek viselésére tehát az örökös elsődlegesen nem kötelezhető, mert a kártérítési felelősség megelőzi az öröklési jog szerinti felelősséget. Hagyatéki költségek Ezek a költségek az örökhagyó halála után merülnek fel. A törvény csak a szükséges költségek felszámítását teszi lehetővé, amiből következik, hogy mérlegelési jogot ad a bíróságnak arra, hogy vita esetében korlátozza az ilyen költségként bejelentett összegeket. E költségekhez tartoznak: 3

4 a) a hagyaték megszerzésével kapcsolatos költségek: például előzetes levélváltás, előzetes bizonyítás költsége, mely szükséges volt a hagyaték tulajdonba, vagy birtokbavételéhez. Ide tartozik az esetleges öröklési per költsége is (illeték, bizonyítás költségei, képviseleti költségek); b) a hagyaték biztosításával kapcsolatos költségek, amelyek a hagyatéki eljárás során megtehető biztosítási intézkedésekkel kapcsolatban felmerült költségeket (bírósági letétbe helyezés, a hagyatéki vagyontárgyak őrzéséről gondoskodás egyéb módon), de a hagyatéki eljárás előtt e célból felmerült költségeket jelentik; c) a hagyaték kezelésével járó költségek például a végrendeleti végrehajtó költségei és díjai, az ügyben hagyatéki eljáráson kívül eljárt eseti gondnok, vagy ügygondnok költségei és díjai, valamint a zárgondnok díja és költségei. Nem tartozik viszont sem a hagyatéki, sem a hagyatéki eljárási költségekhez az öröklési illeték. Örökhagyó tartozásai Az örökös az örökhagyó jogutódja, ezért az örökhagyó tartozásai is átszállnak reá, mégpedig abban az állapotban, ahogy azt az örökhagyót annak halálakor terhelték. Közömbös ugyanakkor hogy a tartozás esedékessé vált-e vagy csak később jár le. Hagyatéki tartozás az örökhagyó tartozása, függetlenül attól, hogy szerződésen vagy szerződésen kívüli kártérítési felelősségen vagy nem polgári jogi jellegű viszonyon (pl. munkaviszonyon) alapul. Minden olyan követelésért, amely az örökhagyót halálakor fennállott jogviszonyból terhelte, az örökös köteles helytállni, kivéve ha az örökhagyó halála a szerződés megszűnését eredményezte. Viszonylag gyakori az öröklési szerződésen alapuló tartási kötelezettség átszállása a gyakorlatban. A tartási és életjáradéki szerződés, ha annak az örökhagyó volt a jogosultja, megszűnik az örökhagyó halálával. Amennyiben azonban az örökhagyó az eltartó volt, a tartás kötelezettsége az örökösre száll át a tartás útján nyújtott szolgáltatásokkal ki nem elégített rész erejéig [Ptk (4)]. PK 89. szám b) Ha az örökhagyó végintézkedés hátrahagyása nélkül halt meg, és hagyatékában a törvényes öröklés rendje érvényesül, a perbeli adatok alapján azonban akadálytalanul megállapítható, hogy az örökhagyót a tartásra köteles hozzátartozói közül csak az egyik tartotta, és a tartás örökségi juttatás ígérete ellenében történt, akkor az örökhagyót ténylegesen eltartó rokon a tartásból származó igényét a hagyatékkal szemben hagyatéki hitelezőként érvényesítheti. Előfordul, hogy az örökös maga az örökhagyó tartozásának jogosultja, vagyis az örökös hagyatéki hitelező is egyben. Ilyenkor a hagyatéki hitelező örökös követelése örökrésze arányában megszűnik (confusio). Átszállnak az örökhagyónak mind a személyével, mind a vagyonával kapcsolatos tartozásai. A lényeg az, hogy ezek az örökhagyó halálakor fennálljanak (BH ). Az örökhagyó személyével kapcsolatos tartozások közé tartoznak a gyógyíttatásával, ápolásával, élelmezésével, tartásával felmerült költségek, ha azok kiegyenlítése az örökhagyó életében nem történt meg [BH ; PK 89. szám b)]. 4

5 Kötelesrészen alapuló követelések A kötelesrészre jogosult nem örökös, tehát nem is felel semmiféle hagyatéki tartozásért; ellenkezőleg: a kötelesrészi igény is hagyatéki tartozás, amelyet a tartozások sorrendjében elsősorban az örökösök tartoznak kielégíteni. Hagyományon és meghagyáson alapuló kötelezettségek C/1 Az örökös felelősségének korlátozottsága Az örökös felelőssége örökrésze erejéig korlátozott (1) Az örökös a hagyatéki tartozásokért a hagyaték tárgyaival és annak hasznaival felel a hitelezőknek. Amennyiben a követelés érvényesítésekor a hagyaték tárgyai vagy hasznai nincsenek az örökös birtokában, annyiban az örökös öröksége erejéig egyéb vagyonával is felel. (2) Azokat a vagyontárgyakat azonban, amelyek nem kerültek az örökös birtokába, továbbá azokat a követeléseket és egyéb jogokat, amelyek nem voltak érvényesíthetők, valamint az átvett vagyontárgyak meg nem levő hasznait csak annyiban lehet az örökös felelőssége megállapításánál számításba venni, amennyiben az örökös ezektől neki felróható okból esett el. (3) A házastárs tűrni köteles, hogy a házastársi haszonélvezetével terhelt vagyonból a hitelezők követeléseiket a hagyományon és a meghagyáson alapuló követelések kivételével kielégítsék. A kötelesrész a házastárs korlátozott haszonélvezetét nem sértheti. PK 90. szám Az örökös mindaddig, amíg a hagyatéki tartozásokat nem rendezték, a hagyatéki hitelezőknek a hagyatéki vagyontárgyak hasznaival is felel. Az örökösök egyetemleges felelőssége 683. (1) Az örököstársak a közös hagyatéki tartozásokért mind a hagyatéki osztály előtt, mind pedig azt követően egyetemlegesen felelnek. Az örököstársak felelőssége mind a hagyatéki osztály előtt, mind azt követően egyetemleges. A hagyatéki hitelezők tehát bármelyik örököstől követelhetik az egész tartozás kielégítését. Fontos különbség, hogy míg a hagyatéki osztály előtt a felelősség az egész hagyaték erejéig terheli az egyetemlegesen helytállni tartozó örököstársakat, addig a hagyatéki osztály után az egyetemleges felelősség terjedelmét minden örökös vonatkozásában saját örökrésze határozza meg. Az örököstársak belső viszonylatában is az egyetemleges kötelezettekre vonatkozó törvényi szabály érvényesül: ha valamelyik örököstárs a hitelezőnek teljesített, örököstársaival szemben megtérítési követelése támad. Az örökösök egyetemleges felelőssége alól a törvény két kivételt állapít meg: 5

6 (2) Az az örökös, akinek az örökhagyó a hagyatékból a szokásos mértékű ajándéknál nem nagyobb értékű meghatározott dolgot vagy jogot juttatott, a hagyatéki hitelezők követeléséért csak akkor felelős, ha a követelés a többi örököstárstól nem hajtható be. (2) [A kötelesrészért] Több személy felelősségének arányát juttatásaik figyelembe vehető értéke (670. ) határozza meg. Az özvegyi jogosult helyzete A haszonélvezetet öröklő házastárs (özvegyi jogosult) is tűrni köteles a hitelezői igények kielégítését, két kivétellel: a hagyományon és a meghagyáson alapuló követelések kivételével, mert azok kiadását, illetve teljesítését csak a haszonélvezeti jog megszűnése után lehet igényelni; és azzal, hogy behatárolt az özvegyi haszonélvezeti jog helyátállása a kötelesrészi igénnyel szemben is: a kötelesrész a házastárs korlátozott haszonélvezetét nem sértheti. Ha viszont az özvegyi jogot megváltják, a házastárs állagot örököl, s ezért felelőssége is olyan, mint az állagörökösé. A hagyatéki tartozások kielégítése az örökös által Kielégítési elsőbbsége van annak a hagyatéki hitelezőnek, akinek a hagyatékhoz tartozó valamely vagyontárgyon zálogjoga van: az ilyen hitelező a sorrendre tekintet nélkül igényelhet teljes kielégítést (1) Amíg az örökös felteheti, hogy a hagyatéki tartozásokat a hagyaték teljesen fedezi, ha figyelmen kívül hagyja az örökhagyó által élők között ellenérték nélkül vállalt, valamint a hagyományon és meghagyáson alapuló kötelezettségeket, a tartozásokat a sorrend megtartása nélkül elégítheti ki. Ellenkező esetben csak a sorrend szerint (678. ) nyújthat kielégítést. (2) Az a hitelező, akinek a hagyatékhoz tartozó valamely vagyontárgyon zálogjoga vagy külön kielégítésre igényt adó egyéb joga van, a biztosíték erejéig a sorrendre tekintet nélkül teljes kielégítést kereshet. (3) Ha az örökös ezeket a rendelkezéseket neki felróható módon nem tartja meg, az emiatt kielégítetlenül maradt hitelezőnek egész vagyonával felel (1) Ha alaposan fel lehet tenni, hogy ismeretlen hagyatéki tartozások vannak, az örökös kérheti, hogy a közjegyző hívja fel a hagyatéki hitelezőket követeléseik bejelentésére. (2) Az a hitelező, aki követelését a közjegyzői felhívásban megszabott határidő alatt nem jelentette be, a jelentkezésig történt kielégítéseket a sorrend megtartása és a csoportjához tartozók kielégítésének aránya szempontjából nem kifogásolhatja. Ha a hagyatéki osztály már megtörtént, az örököstár- 6

7 saktól csak az örökrészeikhez igazodó aránylagos kielégítését igényelheti, kivéve mindkét esetben, ha az örökösnek a követelésről a bejelentés nélkül is tudomása volt. A hagyományos felelőssége a hagyatéki tartozásokért A hagyományosok a Ptk. felfogásában hagyatéki hitelezők, akiknek követelése a hagyatéki tartozások sorrendjében az utolsó helyen áll. A hagyományos egyfelől tűrni köteles az előtte álló hagyatéki hitelezők igényének kielégítését, másfelől a hagyományosnak a hagyatéki hitelezőkkel szembeni felelősségéről a szó szoros értelmében nem beszélhetünk. A hagyományos általában csak akkor tartozik helytállni a hagyatéki hitelezőkkel szemben, ha a hagyományt a többi hitelező sérelmével elégítették ki, s felelőssége ilyenkor is csak a jogalap nélküli gazdagodás szabályai szerint áll fenn (1) A más hagyatéki hitelező sérelmével kielégített hagyományos a jogalap nélküli gazdagodás szabályai szerint felel a hitelezőnek, amennyiben a hitelező az örököstől kielégítést nem szerezhetett. (2) A hagyományos az őt terhelő hagyomány és meghagyás tekintetében úgy felel, mint az örökös. A hagyományos felelősségi helyzete rávilágít arra, hogy az örökhagyó akár az egész hagyatékot hagyományok formájában is szétoszthatja: valamennyi jogutódjának meghatározott vagyontárgyat juttathat és a hagyatéki terhek viseléséből kizárhatja őket. Ez a megoldás a hagyatéki hitelezők érdekét nem sérti, mivel a hagyományokat amúgy is csak valamennyi hagyatéki tartozás kielégítése után lehet kiadni. 7

C/8 A KÖTELESRÉSZ ALAPJA, MÉRTÉKE; FELELŐSSÉG A KÖTELESRÉSZÉRT

C/8 A KÖTELESRÉSZ ALAPJA, MÉRTÉKE; FELELŐSSÉG A KÖTELESRÉSZÉRT A köteles rész biztosításával a modern törvények a hagyaték egy bizonyos hányadát az örökhagyó legközelebbi rokonainak, illetve házastársának kívánják juttatni a, az örökhagyó végintézkedésben (esetleg

Részletesebben

(4) Ha leszármazó nincs, a házastárs örököl.

(4) Ha leszármazó nincs, a házastárs örököl. (4) Ha leszármazó nincs, a házastárs örököl. A Ptk. Az özvegyet csak leszármazók hiányában tekinti állagörökösnek (leszármazók mellett nem örököl állagot). Leszármazók hiányában az egész hagyaték az egész

Részletesebben

A/22 A TULAJDONJOG VÉDELME, A BIRTOKVÉDELEM

A/22 A TULAJDONJOG VÉDELME, A BIRTOKVÉDELEM 1. A TULAJDON VÉDELMÉRŐL ÁLTALÁBAN A tulajdonjog természeténél fogva védelemre szorul. A klasszikus magántulajdon kizárólagossága, másokat kirekesztő jellege mellett a tulajdon erős védelme a jellemzője.

Részletesebben

A/21 A KÖZÖS TULAJDON ÉS SAJÁTOS ALAKZATAI

A/21 A KÖZÖS TULAJDON ÉS SAJÁTOS ALAKZATAI 1. A KÖZÖS TULAJDON FOGALMA A közös tulajdon (tulajdonközösség) olyan jogközösség, amelyben a tulajdonjog ugyanazon a dolgon meghatározott eszmei hányadrészek szerint több személyt illet meg. 139. (1)

Részletesebben

B/7 AZ ÜGYLETI KÉPVISELET POLGÁRI JOGI SZABÁLYOZÁSA ; KÉPVISELET ÉS BIZOMÁNY

B/7 AZ ÜGYLETI KÉPVISELET POLGÁRI JOGI SZABÁLYOZÁSA ; KÉPVISELET ÉS BIZOMÁNY Akaratnyilatkozat tételére csak ember képes. A nem természetes személy jogalanyok akaratnyilatkozatot csak az őket képviselő természetes személy által tudnak tenni, illetve elfogadni. Általános szabály

Részletesebben

A köteles rész jogintézményének megváltozott szabályai. az új Polgári Törvénykönyvben

A köteles rész jogintézményének megváltozott szabályai. az új Polgári Törvénykönyvben A köteles rész jogintézményének megváltozott szabályai az új Polgári Törvénykönyvben Szerző: dr. Tóth Annamária 2014. június 30. A 2014. március 15. napján hatályba lépett polgári törvénykönyvről szóló

Részletesebben

dr. Kusztos Anett A HÁZASSÁGI VAGYONJOGI SZERZŐDÉS SZABÁLYOZÁSA AZ ÚJ PTK.-BAN

dr. Kusztos Anett A HÁZASSÁGI VAGYONJOGI SZERZŐDÉS SZABÁLYOZÁSA AZ ÚJ PTK.-BAN dr. Kusztos Anett A HÁZASSÁGI VAGYONJOGI SZERZŐDÉS SZABÁLYOZÁSA AZ ÚJ PTK.-BAN Novissima Kiadó 2014 1 Megjelent a Novissima Kiadó gondozásában 2014-ben, elektronikus formában. Szerző: dr. Kusztos Anett

Részletesebben

A ZÁLOGJOG ÚJ SZABÁLYAI

A ZÁLOGJOG ÚJ SZABÁLYAI A ZÁLOGJOG ÚJ SZABÁLYAI (1996) Ügyvédi Iroda ELŐSZÓ Nem szükséges olvasóink számára hangsúlyoznunk annak fontosságát, hogy a gazdaságban jelentkező hiteligények megfelelően ki legyenek elégítve. Közismertek

Részletesebben

Közjegyzők. közlönye. T a r t a l o m j e g y z é k. Párkapcsolati formák a hatályos magyar jogban Csűri Éva 1

Közjegyzők. közlönye. T a r t a l o m j e g y z é k. Párkapcsolati formák a hatályos magyar jogban Csűri Éva 1 2 0 1 0. 1 4. é v f o l y a m LV I i. é v f o l y a m 6. szám Közjegyzők közlönye T a r t a l o m j e g y z é k Párkapcsolati formák a hatályos magyar jogban Csűri Éva 1 A közjegyzői gyakorlatot érintő

Részletesebben

Igényérvényesítés és biztosítékok az új PTK-ban

Igényérvényesítés és biztosítékok az új PTK-ban Igényérvényesítés és biztosítékok az új PTK-ban Dr. Elek Orsolya Fővárosi Törvényszék Credit Piknik az új PTK árnyékéban, Etyek 2014.06.12. Az új Ptk. szerkezete KÖNYVEK 8 könyvből áll, számunkra az I.,

Részletesebben

A régi és az új Ptk. összehasonlítása a civil szervezetek szabályozását illetően

A régi és az új Ptk. összehasonlítása a civil szervezetek szabályozását illetően A régi és az új Ptk. összehasonlítása a civil szervezetek szabályozását illetően Ennek a kiegészítésnek az a célja, hogy összefüggően bemutassa: a Polgári Törvénykönyv megváltozásával milyen más, megváltozott

Részletesebben

SEGÉDLET a civil szervezetekre vonatkozó szabályok áttekintéséhez zárás: 2014. árpilis 08. napján

SEGÉDLET a civil szervezetekre vonatkozó szabályok áttekintéséhez zárás: 2014. árpilis 08. napján SEGÉDLET a civil szervezetekre vonatkozó szabályok áttekintéséhez zárás: 2014. árpilis 08. napján Ptk. általános Ptk. speciális Civil tv. 3:1. [A jogi személy jogképessége] (1) A jogi személy jogképes:

Részletesebben

Az új Polgári Törvénykönyv és a Civil törvény civil szervezeteket érintő rendelkezéseinek hatása a létesítő okiratra teendők, változások 2014-ben

Az új Polgári Törvénykönyv és a Civil törvény civil szervezeteket érintő rendelkezéseinek hatása a létesítő okiratra teendők, változások 2014-ben Az új Polgári Törvénykönyv és a Civil törvény civil szervezeteket érintő rendelkezéseinek hatása a létesítő okiratra teendők, változások 2014-ben Készült: EMMI Civil Kapcsolatok Főosztályán 2014. április

Részletesebben

Ptk.1. (1) Ez a törvény az állampolgárok, valamint az állami, önkormányzati, gazdasági és társadalmi szervezetek, továbbá más személyek vagyoni és

Ptk.1. (1) Ez a törvény az állampolgárok, valamint az állami, önkormányzati, gazdasági és társadalmi szervezetek, továbbá más személyek vagyoni és Ptk.1. (1) Ez a törvény az állampolgárok, valamint az állami, önkormányzati, gazdasági és társadalmi szervezetek, továbbá más személyek vagyoni és egyes személyi viszonyait szabályozza. Az e viszonyokat

Részletesebben

(Engedményezés: követelést engedek át másnak, pl.cégeknél faktorálás)

(Engedményezés: követelést engedek át másnak, pl.cégeknél faktorálás) Szept.21. 3. óra Ptk. Vagylagos szolgáltatás: 230. - ha a felek a szerződés tárgyaként több szolgáltatást úgy jelöltek meg, hogy a szolgáltatások közül választani lehet, a választás joga - ha jogszabály

Részletesebben

Az eredmény helye és szerepe a megbízási jogviszonyban

Az eredmény helye és szerepe a megbízási jogviszonyban Az eredmény helye és szerepe a megbízási jogviszonyban Bevezetés A gazdaság élénkülése és a piaci viszonyok előtérbe kerülése egyre növekvő kihívást jelent valamennyi szerződéstípus számára. Ezek a folyamatok

Részletesebben

Magyar Ügyvédek Biztosító és Segélyező Egyesületének módosított ügyvédi felelősségbiztosítási feltétele (biztosítási feltételek)

Magyar Ügyvédek Biztosító és Segélyező Egyesületének módosított ügyvédi felelősségbiztosítási feltétele (biztosítási feltételek) Hatályos: 2014. április hó 28. 2014. április hó 28-i küldöttközgyűlési módosítások..számú biztosítási feltétel Magyar Ügyvédek Biztosító és Segélyező Egyesületének módosított ügyvédi felelősségbiztosítási

Részletesebben

Adóvilág 2009. július XIII. Évfolyam 08. szám

Adóvilág 2009. július XIII. Évfolyam 08. szám Haszonélvezeti jog és illeték Adóvilág 2009. július XIII. Évfolyam 08. szám A haszonélvezeti jog személyhez kötött dologi jog, amelynek alapján a haszonélvezô a más személy tulajdonában lévô dolgot birtokolhatja,

Részletesebben

Rent-a-server Kft. Korlátolt Felelősségű Társaság. eszközök bérbeadására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei

Rent-a-server Kft. Korlátolt Felelősségű Társaság. eszközök bérbeadására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei 1 A Rent-a-server Korlátolt Felelősségű Társaság eszközök bérbeadására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Hatályos: 2014. június 30. napjától 2 1. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 1.1. Az Általános Szerződési

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának 25/2006. (VII. 12.) számú rendelete a lakások bérletéről

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának 25/2006. (VII. 12.) számú rendelete a lakások bérletéről Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának 25/2006. (VII. 12.) számú rendelete a lakások bérletéről a 41/2006. (XII. 06.) számú, 10/2007. (IV. 20.) számú, a 61/2007. (XII.20) számú, a 6/2008. (III.12.)

Részletesebben

http://gyorugyved.hu Kártérítés vagy kártalanítás?

http://gyorugyved.hu Kártérítés vagy kártalanítás? http://gyorugyved.hu Kártérítés vagy kártalanítás? Habár hangzásra nagyon hasonlítanak, valójában két alapjaiban eltérő jogintézményről van szó. Alapvetően a kártalanítást a kártérítéstől a jogellenesség

Részletesebben

HARMADIK RÉSZ AZ élettársi jogviszony

HARMADIK RÉSZ AZ élettársi jogviszony Szerkesztőbizottsági javaslat HARMADIK RÉSZ AZ élettársi jogviszony 1. A Koncepció Családjogi Könyvének előkészítése során az egyik legvitatottabb kérdés az élettárs számára családjogi jogcímen biztosítandó

Részletesebben

2010. évi... törvény. II. fejezet A cselekvőképessé g

2010. évi... törvény. II. fejezet A cselekvőképessé g 2 2010. évi... törvény _,,_ g 11 atata 2010 JuN 0 3.' a Polgári Törvénykönyvr ől szóló 1959. évi IV. törvény módosításáró l 1. A Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (a továbbiakban: Ptk.)

Részletesebben

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási feltétel és ügyféltájékoztató. K&H kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás. érvényes: 2011.

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási feltétel és ügyféltájékoztató. K&H kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás. érvényes: 2011. Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási feltétel és ügyféltájékoztató K&H kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás érvényes: 2011. január 1-től tartalom biztosítási feltételek a Gfbt. alapján... 3 a biztosítási

Részletesebben

Polgári jogi alapfogalmak

Polgári jogi alapfogalmak Bércesi Zoltán -- Garamvölgyi Róbert Polgári jogi alapfogalmak - Előadásvázlat, témakörjegyzék belső, intézményi használatra a PTE ÁJK jogi asszisztenshallgatói számára - - Jogi asszisztens felsőfokú szakképzés

Részletesebben

Az elbirtoklás jogintézménye és megjelenése az ingatlanjogi gyakorlatban

Az elbirtoklás jogintézménye és megjelenése az ingatlanjogi gyakorlatban INGATLAN-NYILVÁNTARTÁS Dr. Huszár Eszter Az elbirtoklás jogintézménye és megjelenése az ingatlanjogi gyakorlatban Az elbirtoklás jogintézményével amely már a római jogban is megtalálható volt az ingatlan-nyilvántartás

Részletesebben

Kötelezõ gépjármû-felelõsségbiztosítási feltétel és ügyféltájékoztató

Kötelezõ gépjármû-felelõsségbiztosítási feltétel és ügyféltájékoztató Kötelezõ gépjármû-felelõsségbiztosítási feltétel és ügyféltájékoztató A 2009. ÉVI LXII. TÖRVÉNY RENDELKEZÉSEI: 1. Ha nemzetközi szerzôdés eltérôen nem rendelkezik, e törvény hatálya kiterjed: a) minden

Részletesebben

KÖZJEGYZŐK KÖZLÖNYE. A Magyar Országos Közjegyzői Kamara szakmai folyóirata 2014 / 5. szám 2014. szeptember / október

KÖZJEGYZŐK KÖZLÖNYE. A Magyar Országos Közjegyzői Kamara szakmai folyóirata 2014 / 5. szám 2014. szeptember / október KÖZJEGYZŐK KÖZLÖNYE KÖZJEGYZŐK KÖZLÖNYE A Magyar Országos Közjegyzői Kamara szakmai folyóirata 2014 / 5. szám 2014. szeptember / október 5. oldal Nyerges József Szerződést biztosító mellékkötelezettségek

Részletesebben

Általános biztosítási feltételek Felelősségbiztosítások

Általános biztosítási feltételek Felelősségbiztosítások Általános biztosítási feltételek Felelősségbiztosítások Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 3 2. A biztosítási összeg... 6 3. A biztosítási fedezetből kizárt károk... 7 4. A biztosítási díj...

Részletesebben

MKB Általános Biztosító Zrt. Általános Szerzôdési Feltételek

MKB Általános Biztosító Zrt. Általános Szerzôdési Feltételek BIZTOSÍTÓ MKB Általános Biztosító Zrt. Általános Szerzôdési Feltételek MKB FELELÔSSÉGBIZTOSÍTÁS ÁSZF/felelôsség/1007 AZ MKB FELELÔSSÉGBIZTOSÍTÁS ÁLTALÁNOS SZERZÔDÉSI FELTÉTELEI ÁSZF/FELELÔSSÉG/1007 Biztosítónk

Részletesebben