7.1. Az adóköteles jövedelem megállapítása tételes költségelszámolás alkalmazásával

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "7.1. Az adóköteles jövedelem megállapítása tételes költségelszámolás alkalmazásával"

Átírás

1 7.1. Az adóköteles jövedelem megállapítása tételes költségelszámolás alkalmazásával Tételes költségelszámolás alkalmazása esetén az adóköteles jövedelem kiszámításához a bevételből kiindulva először az ún. számított összeget kell megállapítani, melynek megállapítását nem befolyásolja, hogy ingatlant vagy vagyoni értékű jogot ruházott át a magánszemély. A megállapított számított összegből kell az adóköteles jövedelmet kiszámítani oly módon, hogy a számított összeg a szerzés időpontjára tekintettel tovább csökkenthető attól függően, hogy milyen típusú ingatlan vagy vagyoni értékű jog átruházásából származik jövedelem A számított összeg megállapítása Ha a magánszemély a tételes költségelszámolás módszerét alkalmazza, akkor a számított összeget oly módon állapítja meg, hogy az ingatlan és a vagyoni értékű jog átruházásából származó bevételből le kell vonnia az átruházó magánszemélyt terhelő igazolt költségeket. Az átruházásból származó jövedelem megállapítása során igazolt költségnek minősül: a megszerzésre fordított összeg, a megszerzéssel összefüggő más kiadások, az értéknövelő beruházások, az átruházással kapcsolatos kiadások. + Bevétel (ld. 5. fejezet) Igazolt költségek a megszerzésre fordított összeg (ld fejezet) a megszerzéssel összefüggő más kiadások (ld fejezet) az értéknövelő beruházások (ld fejezet) az átruházással kapcsolatos kiadások (ld fejezet) = Számított összeg A számított összeg megállapítása során nem vonhatóak le azok a költségek, amelyeket a magánszemély valamely tevékenységéből származó bevételével szemben költségként elszámolt. (Ha például a magánszemély az ingatlant az átruházást megelőzően egyéni vállalkozóként bérbe adta, és a vállalkozói bevétellel szemben értékcsökkenési leírást számolt el, akkor a megszerzésre fordított összeget csökkentenie kell az elszámolt értékcsökkenési leírás összegével.) A megszerzésre fordított összeg Az Szja tv. részletesen rendelkezik arról, hogy a szerzés módjától függően mit kell megszerzésre fordított összegnek tekinteni. A megszerzésre fordított összeg megállapításának általános szabálya Főszabály szerint a megszerzésre fordított összeg az átruházásról szóló szerződés (okirat, bírósági, hatósági határozat) szerinti érték. Ha a szerződés (okirat, bírósági, hatósági határozat) nem tartalmaz értéket, és az ügylettel összefüggésben illetékkiszabás történt, akkor az illeték megállapításához figyelembe vett értéket kell megszerzésre fordított összegnek tekinteni

2 A megszerzésre fordított összeg megosztása közös tulajdon esetén Ha az átruházott ingatlan közös tulajdonban állt, akkor a megszerzésre fordított összeget az ingatlan átruházásból származó jövedelem megállapítása során a tulajdoni hányadok arányában kell figyelembe venni. A megszerzésre fordított összegnek a tulajdoni hányadok arányában történő figyelembevétele eltérően történik, ha a házassági életközösség ideje alatt megszerzett ingatlant az egyik házastárs nevére jegyzik be az ingatlan-nyilvántartásba, és az nem tartozik a különvagyonához. Ilyenkor ugyanis nincs jelentősége annak a ténynek, hogy az ingatlan-nyilvántartás mely időponttól kezdődően tartalmazza mindkét házastárs tulajdonjogát, hiszen az egyik fél szerzésével a másik fél szerzése a törvény erejénél fogva bekövetkezett, azaz az egyik fél tulajdonszerzésére vonatkozó okirat a törvény erejénél fogva a másik fél tulajdonszerzését is eredményezte. Ebből következően a megszerzésre fordított összeget a házastársak azonos módszer szerint, azonos okirat(ok) alapján (például az akár mindkettőjűk, akár csak az egyikük nevére megszövegezett adásvételi szerződés, csereszerződés alapján) határozzák meg, de azt természetesen csak arányosan érvényesíthetik költségként a jövedelem meghatározásakor. A megszerzésre fordított összeg csere útján történő szerzés esetén Ha a magánszemély az átruházott ingatlant, vagyoni értékű jogot csere útján szerezte, akkor megszerzésre fordított összegnek minősül a csereszerződésben rögzített érték. Ha a csereszerződés nem tartalmaz értéket, akkor az illeték megállapításához figyelembe vett értéket kell megszerzésre fordított összegnek tekinteni. A megszerzésre fordított összeg öröklés útján történő szerzés esetén Ha a magánszemély az átruházott ingatlant, vagyoni értékű jogot öröklés útján szerezte, akkor megszerzésre fordított összeg az, amelyet az illeték megállapításához figyelembe vettek. Öröklés esetén az örökös az örökség tiszta értéke, tehát a hagyatéki terhekkel csökkentett forgalmi érték után fizet öröklési illetéket. Ezen öröklési illeték alapjául szolgáló tiszta értéket lehet megszerzésre fordított összegként figyelembe venni. Megszerzésre fordított összegként figyelembe vehetőek továbbá azok a kiadások, amelyek az örökölt ingatlan, vagyoni értékű jog megszerzésével kapcsolatosan merültek fel. (Például az ingatlan megszerzésével, biztosításával és kezelésével járó szükséges költségek.) Nem számolhatóak el azonban olyan kiadások, amelyek nem kizárólag az örökölt ingatlan, vagyoni értékű jog szerzésével kapcsolatban merültek fel, így például: az örökhagyó illő eltemetésének költségei; a hagyatéki eljárás költségei. A megszerzésre fordított összeg megállapítása ajándékozás útján történő szerzés esetén Ha a magánszemély az átruházott ingatlant, vagyoni értékű jogot ajándékba kapta, a megszerzésre fordított összeg az, amelyet az illeték megállapításához figyelembe vettek. Ajándékozás esetén a megajándékozott az ajándék tiszta értéke, tehát az ajándékot terhelő adósság és egyéb terhek értékével csökkentett forgalmi érték után fizet ajándékozási illetéket 1, azzal, hogy az ajándékot terhelő adósság és egyéb terhek után (ide nem értve az ajándékot terhelő 1 Itv. 13. (1)-(2) bek

3 vagyoni értékű jogot) visszterhes vagyonátruházási illetéket kell fizetni 2. Erre tekintettel megszerzésre fordított összegnek minősül mind az ajándékozási, mind a visszterhes vagyonátruházási illeték alapja. A megszerzésre fordított összeg helyi önkormányzati lakás megvásárlása Ha a helyi önkormányzat tulajdonában lévő lakást a magánszemély megvásárolja, akkor megszerzésre fordított értéknek a szerződésben szereplő tényleges vételárat kell érteni. A megszerzésre fordított összeg kárpótlás során gyakorolt vételi jog gyakorlása esetén A kárpótlásról szóló törvényekben szabályozott vételi jog gyakorlása során szerzett termőföld, erdő művelési ágú föld esetében a megszerzésre fordított összegnek a vételi jog gyakorlása során vételárként szereplő összeget kell tekinteni. A megszerzésre fordított összeg a január 1-jét követően megvalósult ráépítés, újjáépítés, alapterület-növelés esetén Ha a magánszemély január 1-jétől ráépítést, újjáépítést, alapterület-növelést végez, akkor megszerzésre fordított összegként a használatbavételi (fennmaradási) engedély jogerőre emelkedésének napjáig, illetve a használatbavételi (fennmaradási) engedélyben megjelölt feltételek teljesítésének határidejéig kibocsátott, az építő (építtető) magánszemély nevére kiállított számla szerinti érték vehető figyelembe. Ha a felépített ingatlan, illetve alapterület-növelés nem rendelkezik használatbavételi vagy fennmaradási engedéllyel, akkor a tényleges használatbavételig, illetve ennek megállapíthatósága hiányában az átruházásig kibocsátott az építő (építtető) magánszemély nevére kiállított számla szerinti érték vehető figyelembe A megszerzéssel összefüggő más kiadások Értéknövelő beruházások Az átruházással kapcsolatos kiadások Az Szja tv. a megszerzéssel összefüggő kiadásokhoz hasonlóan nem nevesíti az átruházással kapcsolatban elszámolható költségeket, de az adóhatósági gyakorlat alapján átruházással kapcsolatos kiadás lehet: az ügyvédi, közjegyzői költség; a hirdetés díja; az ingatlanközvetítői jutalék; az ingatlan értékbecslő szakértői díja. Átruházással kapcsolatos kiadás az adott ingatlannal kapcsolatban az állammal szemben vállalt kötelezettség alapján igazoltan megfizetett összeg is. 2 Itv. 13. (5) bek

4 A költségek igazolása Az Szja tv. konkrétan nem rendelkezik arról, hogy a költségek igazolására milyen eszközök vehetők igénybe az adóköteles jövedelem megállapítása során. Csupán az általános szabályok között találunk egy olyan rendelkezést 3, mely szerint, ha a magánszemély olyan termék vagy szolgáltatás ellenértéke alapján kíván költséget elszámolni, amelynek értékesítője, illetve nyújtója az általános forgalmi adóról szóló törvényben meghatározott bizonylat kiállítására kötelezett, akkor a kiadás igazolására kizárólag az általános forgalmi adóról szóló törvény szerinti bizonylat (ide nem értve a nyugtát) alkalmas. Egyébként a kiadás igazolására kizárólag az a bizonylat alkalmas, amely tartalmazza a költség összegének megállapításához szükséges valamennyi adatot (így például a kiadás összegét és pénznemét) is. Ebből a rendelkezésből megállapítható, hogy az Áfa tv. szerinti bizonylat kiállítási kötelezettség hiányában is szükséges a költség összegének megállapításához valamilyen egyéb bizonylat. Ha például a korszerűsítést végző magánszemély más magánszemélytől vásárolja meg az építkezés során megmaradt építőanyagot, akkor az építőanyagot eladó magánszemély nem kötelezett az általános forgalmi adóról szóló törvényben meghatározott bizonylat kiállítására, és kizárólag egyéb bizonylat igazolhatja a kiadást. A házilagos kivitelezés keretében történő akár saját, akár más által ingyenesen végzett munkaráfordítás értéke értéknövelő beruházásként bizonylat hiányában nem vehető figyelembe. A költségek igazolása tekintetében irányadó lehet a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény 4 rendelkezése, mely szerint a tényállás tisztázása egyrészt kötetlen (a bizonyítási eszközöket példálózó módon sorolja fel a törvény), másrészt a bizonyítékok szabadon értékelhetők. Eszerint lényegében bármilyen bizonyítási eszköz felhasználható a költségek igazolására, akár egy szakértői vélemény is, amely megbecsüli pl. építkezés esetén az ingatlan felépítésére fordított kiadások összegét. Ugyanakkor a Legfelsőbb Bíróság egy ítéletében kimondta, hogy a bizonylatok szakértői bizonyítással és nyilatkozattal nem pótolhatóak. A költségek igazolási módját illetően egységes adóhatósági álláspont nem alakult ki. A gyakorlatban arra is találunk számos példát, hogy szakértői vélemény támasztja alá a jövedelem megállapítást, de arra is találni eseteket, amikor a Legfelsőbb Bíróság döntését irányadónak tekintve a szakértői véleményt nem fogadta el az adóhatóság a kiadások alátámasztására. Gyakori probléma, hogy a magánszemélyek nem őrzik meg a költségelszámoláshoz szükséges bizonylatokat, és ez azt a következményt eredményezheti, hogy a felmerülő költségek nem érvényesíthetőek a jövedelem megállapítása során. Sok esetben viszont a magánszemélyek olyan költségeket is figyelembe vesznek, amelyek kifizetéséről szabályszerű igazolással nem rendelkeznek. Így előfordul, hogy költségként elszámolásra kerül az ingatlanközvetítőnek kifizetett díj úgy, hogy a díj átvételéről csupán átvételi elismervény, bevételi pénztárbizonylat, megbízási szerződés áll rendelkezésre. Ezek azonban a költség elszámolását nem teszik lehetővé, hiszen az ingatlanközvetítő köteles a megbízási díjáról számlát vagy egyszerűsített számlát kibocsátani. Ilyen esetben az adóhatóság jogosan nem ismeri el költségként a magánszemély kiadását. Előfordul továbbá az is, hogy az ingatlanon értéknövelő beruházást végző vállalkozó az általa elvégzett munkáról szintén nem bocsát ki számlát vagy egyszerűsített számlát, csak egyéb bizonylatot. Ezek az iratok azonban az előzőekhez hasonlóan nem elegendőek a költségek 3 Szja tv. 4. (4) bek évi CXL. törvény - 4 -

5 igazolásához, így ezeket az ingatlan átruházásból származó jövedelem megállapítása során nem lehet figyelembe venni. Figyelem! Az ingatlan és a vagyoni értékű jog megszerzéséhez kapcsolódó öröklési, ajándékozási, visszterhes vagyonátruházási illeték összegének igazolásához nem elegendő az illetékhivatal fizetési meghagyása. Az illeték összegének megfizetését szükséges igazolni a csekkszelvénnyel, az átutalásról szóló bankszámlakivonattal, igazolással, vagy illetékhivatali igazolással. Az utóbbi igazolások azért szükségesek, mert az Illetékhivatal az illeték összegét kérelemre méltányosságból vagy jogorvoslat folytán utólag módosíthatja, elengedheti A számított összeg megállapításának különös szabályai A számított összeg növelése lakásszerzési kedvezménnyel szerzett lakás átruházása esetén Az adóköteles jövedelem megállapítása a számított összegből Az Szja tv január 1-jétől módosította az adóköteles jövedelem megállapításának szabályát. Ennek következtében eltérő rendelkezések érvényesek: 1. a lakásingatlanok és a lakásra vonatkozó vagyoni értékű jogok (ld fejezet), 2. az egyéb ingatlanok (ld fejezet), valamint 3. az egyéb ingatlanokra vonatkozó vagyoni értékű jogok (ld fejezet) átruházásából származó adóköteles jövedelem megállapítására Az adóköteles jövedelem megállapítása lakásingatlan és lakásra vonatkozó vagyoni értékű jog átruházása esetén Ha a magánszemély a évben lakásingatlan vagy lakásra vonatkozó vagyoni értékű jog átruházásából bevételt szerez, akkor a bevételből megállapított esetlegesen a lakásszerzési kedvezmény alapjával megnövelt - számított összegnek az Szja tv-ben meghatározott hányadát kell adóköteles jövedelemnek tekinteni. Ebben az esetben az adóköteles jövedelmet a számított összegből az alábbiak szerint kell megállapítani: Az átruházás éve a szerzés éve a szerzéstől számított 1. év a szerzéstől számított 2. év a szerzéstől számított 3. év a szerzéstől számított 4. év a szerzéstől számított 5. év Az adóköteles jövedelem a számított összeg alapulvételével 100 százalék 100 százalék 90 százalék 60 százalék 30 százalék 0 százalék - 5 -

6 Fentiek alapján évi jövedelemszerzés esetén a jövedelmet az alábbiak szerint kell megállapítani: Ha az ingatlan szerzési éve Az adóköteles jövedelem a számított összeg alapulvételével százalék százalék százalék százalék százalék százalék 2003 előtti 0 százalék Figyelem! Az adóköteles jövedelem megállapításának ezen szabálya kizárólag lakásingatlan és lakásra vonatkozó vagyoni értékű jog esetén alkalmazható. Lakásingatlannak minősül a lakóház vagy lakás megnevezéssel nyilvántartott vagy ilyenként feltüntetésre váró építmény és a hozzá tartozó földrészlet (ideértve azt is, amelyet a lakáshoz kapcsolódó földhasználati jog terhel). A lakásra vonatkozó vagyoni értékű jog körébe tartozik minden olyan vagyoni értékű jog, amely az ingatlan-nyilvántartásban lakóház vagy lakás megnevezéssel nyilvántartott, vagy ilyenként feltüntetésre váró építményhez, valamint az építési engedély szerint lakóház céljára létesülő készültségi foka szerint szerkezetkész építményhez, továbbá az ingatlan-nyilvántartásban tanyaként feltüntetett földrészleten lévő lakóházhoz kapcsolódik. Figyelem! Ha a bevétel nem lakásingatlan, hanem egyéb ingatlan átruházásából származik, akkor az adóköteles jövedelmet a fejezetben foglaltak szerint kell megállapítani. Ha a bevétel nem lakásingatlanhoz, hanem egyéb ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog átruházásából származik, akkor az adóköteles jövedelmet a fejezetben foglaltak szerint kell megállapítani

XI. Fejezet A VAGYONÁTRUHÁZÁS. Ingó vagyontárgy átruházásából származó jövedelem

XI. Fejezet A VAGYONÁTRUHÁZÁS. Ingó vagyontárgy átruházásából származó jövedelem XI. Fejezet A VAGYONÁTRUHÁZÁS Ingó vagyontárgy átruházásából származó jövedelem 58. (1) Az ingó vagyontárgy átruházásából származó jövedelmet azon a napon kell megszerzettnek tekinteni, amikor az erről

Részletesebben

Az ingatlanértékesítésből és a vagyoni értékű jog átruházásából származó jövedelmek 2008. évre vonatkozó adókötelezettségének alapvető szabályai

Az ingatlanértékesítésből és a vagyoni értékű jog átruházásából származó jövedelmek 2008. évre vonatkozó adókötelezettségének alapvető szabályai Az ingatlanértékesítésből és a vagyoni értékű jog átruházásából származó jövedelmek 2008. évre vonatkozó adókötelezettségének alapvető szabályai Az ingatlan és a vagyoni értékű jog értékesítéséből származó

Részletesebben

Az ingatlanértékesítésből és a vagyoni értékű jog átruházásából származó jövedelmek 2013. évre vonatkozó adókötelezettségének alapvető szabályai

Az ingatlanértékesítésből és a vagyoni értékű jog átruházásából származó jövedelmek 2013. évre vonatkozó adókötelezettségének alapvető szabályai Az ingatlanértékesítésből és a vagyoni értékű jog átruházásából származó jövedelmek 2013. évre vonatkozó adókötelezettségének alapvető szabályai Amennyiben Ön a 2013. évben ingatlant, vagyoni értékű jogot

Részletesebben

Ingatlanértékesítés esetén hogyan kell a bevallási kötelezettségnek eleget tenni?

Ingatlanértékesítés esetén hogyan kell a bevallási kötelezettségnek eleget tenni? Adóvilág 2014. május XVIII. Évfolyam 06. szám Ingatlanértékesítés esetén hogyan kell a bevallási kötelezettségnek eleget tenni? Amikor egy magánszemély ingatlant értékesít, akkor nem szabad elfelejtenie,

Részletesebben

Csere. Elidegenítési és terhelési tilalom. Előleg. Foglaló. Hagyaték. Használat. Haszonélvezet. Haszonélvezeti, használati érték. Ingatlan.

Csere. Elidegenítési és terhelési tilalom. Előleg. Foglaló. Hagyaték. Használat. Haszonélvezet. Haszonélvezeti, használati érték. Ingatlan. Csere A csereszerződésben a felek az ingatlanok tulajdonának kölcsönös átruházására vállalnak kötelezettséget, azaz mindegyik fél eladó a saját szolgáltatása, és vevő a másik fél szolgáltatása tekintetében.

Részletesebben

INGATLANKÖZVETÍTŐ OKJ 52 341 02 SZÓBELI TÉTELEK. 15. tétel: Adózás és illeték az ingatlanközvetítésben. Készítette: Pannon Oktatási Központ Kft

INGATLANKÖZVETÍTŐ OKJ 52 341 02 SZÓBELI TÉTELEK. 15. tétel: Adózás és illeték az ingatlanközvetítésben. Készítette: Pannon Oktatási Központ Kft INGATLANKÖZVETÍTŐ OKJ 52 341 02 SZÓBELI TÉTELEK 15. tétel: Adózás és illeték az ingatlanközvetítésben Foglalja össze az adózásra és az illeték fizetésére vonatkozó törvények ingatlanszakmai vonatkozásait:

Részletesebben

A KONFERENCIA JOGESETEI

A KONFERENCIA JOGESETEI Budapesti Ügyvédi Kamara Időpont: 2012. november 23. (péntek) Helyszín: ELTE ÁJK Aula Magna és más előadótermek 1053 Budapest Egyetem tér 1-3. ELTE PÉNZÜGYI JOGI KONFERENCIA 2012 ADÓJOGI ESETEK AZ ELMÉLET

Részletesebben

T/1376. számú. törvényjavaslat

T/1376. számú. törvényjavaslat MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/1376. számú törvényjavaslat az adó- és járuléktörvények, a számviteli törvény és a könyvvizsgálói kamarai törvény, valamint az európai közösségi jogharmonizációs kötelezettségek

Részletesebben

2010. évi CXXIII. törvény

2010. évi CXXIII. törvény 2010. évi CXXIII. törvény az adó- és járuléktörvények, a számviteli törvény és a könyvvizsgálói kamarai törvény, valamint az európai közösségi jogharmonizációs kötelezettségek teljesítését célzó adó- és

Részletesebben

Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem 2014.

Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem 2014. Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem 2014. A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja tv.) szerint önálló tevékenység minden olyan bevételt

Részletesebben

2010. évi törvény 1 RÉSZ. I. Fejezet

2010. évi törvény 1 RÉSZ. I. Fejezet 2010. évi törvény az adó- és járuléktörvények, a számviteli törvény és a könyvvizsgáló kamarai törvény, valamint az európai közösségi jogharmonizációs kötelezettségek teljesítését célzó adó- és vámjogi

Részletesebben

Adóvilág 2010. május XIV. Évfolyam 06. szám

Adóvilág 2010. május XIV. Évfolyam 06. szám Adóvilág 2010. május XIV. Évfolyam 06. szám Támogatások elszámolása önálló tevékenység esetén Az önálló tevékenységet folytató magánszemélyek körében a támogatások igénylésére jellemzôen az egyéni vállalkozók

Részletesebben

Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem 2015.

Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem 2015. Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem 2015. A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja tv.) szerint önálló tevékenység minden olyan bevételt

Részletesebben

Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem

Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: szja-törvény) szerint önálló tevékenység minden olyan bevételt

Részletesebben

A vállalkozások ingatlanértékesítési ügyletei

A vállalkozások ingatlanértékesítési ügyletei k l Számviteli és adózási szaktájékoztató IV. évfolyam 9. szám, 2012. szeptember T A R T A L O M Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna A vállalkozások 1 ingatlanértékesítési ügyletei Az ingatlanok csoportosítása

Részletesebben

Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem

Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: szja-törvény) szerint önálló tevékenység minden olyan bevételt

Részletesebben

Kutya értékesítés adózása. Fehérné Polyák Beatrix

Kutya értékesítés adózása. Fehérné Polyák Beatrix Kutya értékesítés adózása Készítette: Dr. Dencső Istvánné Fehérné Polyák Beatrix I. Önálló tevékenység Adózási szabályok: Ki végzi a tevékenységet? - magánszemély: -- adószámos magánszemély, -- egyéni

Részletesebben

A VISSZTERHES VAGYONÁTRUHÁZÁSI ILLETÉK. I. Általános szabályok

A VISSZTERHES VAGYONÁTRUHÁZÁSI ILLETÉK. I. Általános szabályok A VISSZTERHES VAGYONÁTRUHÁZÁSI ILLETÉK I. Általános szabályok 1. A visszterhes vagyonátruházási illetékfizetési kötelezettség tárgyi, területi és személyi hatálya... 3 2. Az illetékfizetési kötelezettség

Részletesebben

A 2013. évi személyi jövedelemadó-bevallás legfontosabb tudnivalói

A 2013. évi személyi jövedelemadó-bevallás legfontosabb tudnivalói A 2013. évi személyi jövedelemadó-bevallás legfontosabb tudnivalói Összeállította: Horváth Józsefné Okl. adószakértő nem kell az 1353-as számú bevallást benyújtani - ha az adózó az adóévben egyáltalán

Részletesebben

Ingatlan bérbeadásának al apvető szabályai 2012.

Ingatlan bérbeadásának al apvető szabályai 2012. Ingatlan bérbeadásának al apvető szabályai 2012. A magánszemélynek az ingatlan bérbeadásából származó jövedelme külön adózóként történő kezelésére vonatkozó választási lehetősége - kivéve a kereskedelmi

Részletesebben

1990. évi XCIII. törvény. az illetékekről 1 ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet AZ ILLETÉKFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG

1990. évi XCIII. törvény. az illetékekről 1 ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet AZ ILLETÉKFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG Page 1 of 55 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről 1 Az Országgyűlés az állami és társadalmi feladatokhoz való arányos hozzájárulás, valamint az önkormányzatok saját bevételi forrásának gyarapítása

Részletesebben

1990. évi XCIII. törvény. az illetékekrõl ELSÕ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet AZ ILLETÉKFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG

1990. évi XCIII. törvény. az illetékekrõl ELSÕ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet AZ ILLETÉKFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG 1990. évi XCIII. törvény az illetékekrõl Az Országgyûlés az állami és társadalmi feladatokhoz való arányos hozzájárulás, valamint az önkormányzatok saját bevételi forrásának gyarapítása érdekében az illetékek

Részletesebben

1990. évi XCIII. törvény. az illetékekről ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet AZ ILLETÉKFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG

1990. évi XCIII. törvény. az illetékekről ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet AZ ILLETÉKFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG Az illetékeket és díjakat ez a törvény tartalmazza: 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről Az Országgyűlés az állami és társadalmi feladatokhoz való arányos hozzájárulás, valamint az önkormányzatok saját

Részletesebben

Ingatlan bérbeadásának alapvető szabályai 2014.

Ingatlan bérbeadásának alapvető szabályai 2014. Ingatlan bérbeadásának alapvető szabályai 2014. A magánszemély ingatlan bérbeadásából származó jövedelme önálló tevékenységből származó jövedelemként az összevont adóalap részeként adózik. A termőföld

Részletesebben

ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről Az Országgyűlés az állami és társadalmi feladatokhoz való arányos hozzájárulás, valamint az önkormányzatok saját bevételi forrásának gyarapítása érdekében az illetékek

Részletesebben

AZ AJÁNDÉKOZÁSI ILLETÉK. I. Általános szabályok. Az ajándékozási illetékfizetési kötelezettség tárgyi, területi és személyi hatálya 1

AZ AJÁNDÉKOZÁSI ILLETÉK. I. Általános szabályok. Az ajándékozási illetékfizetési kötelezettség tárgyi, területi és személyi hatálya 1 1. Mikor kell ajándékozási illetéket fizetni? AZ AJÁNDÉKOZÁSI ILLETÉK I. Általános szabályok Az ajándékozási illetékfizetési kötelezettség tárgyi, területi és személyi hatálya 1 Ajándékozással történt

Részletesebben

Ingatlan bérbeadásának alapvető szabályai 2015.

Ingatlan bérbeadásának alapvető szabályai 2015. Ingatlan bérbeadásának alapvető szabályai 2015. A magánszemély ingatlan bérbeadásából származó jövedelme önálló tevékenységből származó jövedelemként az összevont adóalap részeként adózik. A termőföld

Részletesebben

I. A személyi jövedelemadó törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók jövedelmének meghatározására vonatkozó alapvető szabályok

I. A személyi jövedelemadó törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók jövedelmének meghatározására vonatkozó alapvető szabályok A személyi jövedelemadó törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók jövedelmének meghatározására és járulékfizetésére vonatkozó alapvető szabályok 2015. évben I. A személyi jövedelemadó törvény hatálya

Részletesebben

Adótanácsadó Általános adózási tájékoztató kis- és középvállalkozások részére a 2015-ös évre

Adótanácsadó Általános adózási tájékoztató kis- és középvállalkozások részére a 2015-ös évre Adótanácsadó Általános adózási tájékoztató kis- és középvállalkozások részére a 2015-ös évre Szerzők: Keztyűs Mónika, a PricewaterhouseCoopers Magyarország Kft. munkatársa (1., 3-5., 7-9. fejezet) Tóth

Részletesebben

MUNKAANYAG. Máger Dóra. Alkalmazottakkal és vállalkozóval kapcsolatos ismeretek, bevallások, bejelentések. A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Máger Dóra. Alkalmazottakkal és vállalkozóval kapcsolatos ismeretek, bevallások, bejelentések. A követelménymodul megnevezése: Máger Dóra Alkalmazottakkal és vállalkozóval kapcsolatos ismeretek, bevallások, bejelentések A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok A követelménymodul száma: 1969-06 A tartalomelem azonosító

Részletesebben