A CIB Bank Zrt. Végrehajtási politikája (MiFID - Best Excecution Policy)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A CIB Bank Zrt. Végrehajtási politikája (MiFID - Best Excecution Policy)"

Átírás

1 A Végrehajtási politikája (MiFID - Best Excecution Policy) 1

2 TARTALOMJEGYZÉK 1. A POLITIKA CÉLJA FOLYAMATLEÍRÁS A mindenkori legkedvezıbb végrehajtás meghatározása érdekében figyelembe vett szempontok A Végrehajtási Helyszínek Jegyzéke A legkedvezıbb teljesítés részleges alkalmazása Szakmai Ügyfelekkel Ajánlatkérés alapján történı kereskedés Többszörösen strukturált ügyletek Konkrét utasítások Közvetlen piaci hozzáférés Az Ügyfél pozícióinak lezárása Megbízások végrehajtási sorrendje, megbízások összevonása Limitáras megbízás végrehajtására vonatkozó szabályok Ügyféltájékoztatás Jelen Végrehajtási Politika módosítása, felülvizsgálata

3 1. A POLITIKA CÉLJA A befektetési vállalkozásokról és az árutızsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhetı tevékenységek szabályairól szóló évi CXXXVIII. törvény (a továbbiakban Bszt.) 62. (1) bekezdése értelmében a (továbbiakban: Bank) kötelezettsége, hogy az ügyfél megbízását az ügyfél számára legkedvezıbb módon hajtsa végre. A Bszt. egyik legfontosabb befektetı-védelmi pillére a megbízás ügyfél számára legkedvezıbb végrehajtása, az úgynevezett Legkedvezıbb teljesítés (best execution) elve. Ezen elv alapján a Bank minden ésszerő lépést megtesz annak érdekében, hogy az ügyfél számára lehetı legjobb eredményt érje el a pénzügyi eszközre vonatkozó megbízásának végrehajtása során. A Bszt. 63. (1) bekezdésének megfelelıen a Bank a megbízás legkedvezıbb végrehajtása érdekében követendı szabályokat jelen Végrehajtási Politikában határozza meg. A megbízás végrehajtását az Ügyfél számára legkedvezıbb végrehajtásnak kell tekinteni, amennyiben azt a Bank a jelen Végrehajtási Politika szerint teljesíti. 2. FOLYAMATLEÍRÁS A legkedvezıbb végrehajtás egy folyamat, és nem az eredmény. Eszerint, amikor a Bank egy megbízást végrehajt az ügyfél számára, azt a saját Végrehajtási Politikájával összhangban teljesíti, de nem garantálhatja az ügyfélnek, hogy minden körülmények között a lehetı legkedvezıbb árat sikerül elérnie, illetve egyes esetekben, az adott ügylet során a tényezık eltérı eredményre vezethetnek. Bizonyos körülmények között a legkedvezıbb végrehajtás kötelezettsége nem alkalmazandó, például súlyos piaci zavar esetén és/vagy belsı, illetve külsı rendszerhiba esetén, amikor a megbízások idıben történı végrehajtása, illetve tényleges végrehajtása válik az elsıdleges szemponttá A mindenkori legkedvezıbb végrehajtás meghatározása érdekében figyelembe vett szempontok A Bank a legkedvezıbb végrehajtás megítéléséhez az alábbi szempontokat vizsgálja: a) a megbízás tárgyát képezı pénzügyi eszköz ára (nettó ár 1 ), b) a megbízás tárgyát képezı pénzügyi eszköz tulajdonságai, c) a megbízás költsége, d) a megbízás végrehajtásának idıigénye, e) a megbízás végrehajthatóságának és teljesítésének valószínősége, f) a megbízás nagyságrendje, g) a megbízás természete, h) a megbízást adó ügyfél minısítése, és i) azon végrehajtási helyszín 2 tulajdonságai, amelyekhez a megbízás továbbítható. 1 Költségekkel csökkentett eladási ár, illetve költségekkel növelt vételi ár. 2 A végrehajtási helyszínek lehetnek: szabályozott piac, multilaterális kereskedési rendszer, rendszeres internalizáló, 3

4 A Bank az Ügyfelek megbízásait a fenti tényezık által meghatározott legoptimálisabb teljesítés szerint hajtja végre. Ez nem jelent mást, mint a megbízások végrehajtási színvonalának maximalizálását. A megbízások teljesítése során az ár kiemelt fontosságú, de nem az egyetlen tényezı, amelyet a Bank figyelembe vesz az ügyletek teljesítésekor. A fentiekben felsorolt további tényezık, a megbízások teljesítése során akkor kaphatnak nagyobb súlyt az árral szemben, ha azok az elérhetı eredményt jelentısen befolyásolhatják. Például, a teljesítés gyorsasága bizonyos piacokon, illetve nagyságrendek esetén jelentısen befolyásolhatja azt az árat, amelyet a Bank el tud érni teljesítéskor. Abban az esetben, ha a Bank lakossági ügyfél-kategóriába sorolt Ügyfél megbízását hajtja végre, akkor az ár mellett minden, az Ügyfelet terhelı költséget figyelembe vesz a legkedvezıbb végrehajtási lehetıség megállapításakor. Szakmai ügyfél-kategóriába sorolt Ügyfelek esetén szintén az ár és a költségek lesznek általában a legfontosabb tényezık, de, amennyiben szükséges, egyéb tényezıket is figyelembe vesz a Bank az alkalmazandó körülményekkel összefüggésben, ideértve az árnövekedés lehetıségét is. A törvény elıírásai alapján az Elfogadható partner ügyfél-kategóriába sorolt Ügyfelek megbízásainak teljesítése során a Banknak nem alkalmaznia a Legkedvezıbb teljesítés elvét, azaz a jelen Végrehajtási Politikában foglalt követelményeket sem. A Bank a legkedvezıbb teljesítés elvének való megfeleléshez az alábbi tényezıket veszi elsısorban figyelembe, a Bank által meghatározott súlyozással: (i) Az adott Ügyfél ügyfél-kategóriája (lakossági ügyfél vagy szakmai ügyfél), (ii) A megbízás jellege (piaci áras, limitáras stb.), (iii) Pénzügyi eszköz jellege, (iv) Teljesítési hely jellemzıi. Az egyes ügyletek esetében alkalmazott relatív súlyokat, illetve az ügyletek esetében a súlyozáshoz alkalmazott eljárást az 1. sz. melléklet tartalmazza A Végrehajtási Helyszínek Jegyzéke A Bank az elızı pontban meghatározott tényezık és azok Bank által meghatározott súlyozása alapján határozza meg az Ügyfelek számára a mindenkori legkedvezıbb végrehajtási helyszíneket. A mindenkori hatályos Végrehajtási Helyszínek Jegyzéke jelen Végrehajtási Politika elválaszthatatlan részét képezi (2. sz. melléklet). A Végrehajtási Helyszínek Jegyzékének módosítására jelen Végrehajtási Politika 2.7. pontja az irányadó. Amennyiben a Bank a Végrehajtási Helyszínek Jegyzékében egy adott pénzügyi eszköz vonatkozásában kizárólag egy lehetséges végrehajtási helyszínt jelöl meg, akkor az adott végrehajtási helyszínen való teljesítéssel valósul meg a legkedvezıbb végrehajtás. Ez tehát kizárja összehasonlító árak alkalmazását. Amennyiben a Bank a Végrehajtási Helyszínek Jegyzékében egy adott pénzügyi eszköz tekintetében több végrehajtási helyszínt határoz meg, abban az esetben a Bank az Ügyfél számára legkedvezıbb végrehajtási lehetıség megállapítására vonatkozó vizsgálata során figyelembe veszi az egyes végrehajtási helyszínekhez kapcsolódó saját jutalékait és egyéb, a végrehajtással árjegyzı, vagy egyéb más, a likviditás biztosítására létrejött személy vagy szervezet illetve ezekhez hasonló funkciót ellátó harmadik országbeli személy vagy szervezet. 4

5 összefüggı költségeit. A Bank ezen jutalékait és költségeit úgy határozza meg, hogy azzal az egyes végrehajtási helyszínek közötti összehasonlítás során a végrehajtási helyszínek között indokolatlan és méltánytalan különbséget ne eredményezzen A legkedvezıbb teljesítés részleges alkalmazása Ha az Ügyfél megbízása megadásakor a legkedvezıbb végrehajtás megítéléséhez figyelembe vett, jelen Végrehajtási Politika 2.1. pontjában meghatározott paraméterek közül valamelyikre (egy vagy több) vonatkozóan határozott utasítást adott, a megbízást a Bank ezen utasítás figyelembevételével hajtja végre. A megbízás Ügyfél által meg nem adott paraméterei tekintetében azonban a Bank jogszabályi kötelezettségének eleget téve alkalmazza a legkedvezıbb teljesítés elvét, de a megadott paraméterek esetében mentesül a legkedvezıbb teljesítés kötelezettsége alól. A Bank minden esetben felhívja az Ügyfél figyelmét, amennyiben az Ügyfél a megbízása megadása során olyan feltételt határoz meg, amely szerint a jelen pontban meghatározottakat kell alkalmazni Szakmai Ügyfelekkel Ajánlatkérés alapján történı kereskedés A MiFID által elıírt legkedvezıbb végrehajtás kötelezettsége azokra az esetekre vonatkozik, amikor a Bank az Ügyfél nevében vesz/elad, de nem terjed ki azon esetekre, amikor a Bank az Ügyfél kérésére ajánlatot tesz, amennyiben az Ügyfél Szakmai minısítéső Ügyfél. Ez az úgynevezett Árfolyamjegyzés Iránti Kérelem vagy RFQ alapon történı kereskedés. A különbség abban van, hogy: - Az Ügyfél a Bankot bízza meg, hogy a legjobb árat kapja meg, azaz az Ügyfél nevében eljárva a Bank az Ügyfél érdekeit veszi figyelembe, vagy - Az Ügyfél ajánlatot kér/kap a Banktól, és az Ügyfél hozza meg a döntést arról, hogy ez az ár a legjobb ár-e. Ha egy tızsdén kívüli ( OTC ) termék feltételeiben a Bank és az Ügyfél közvetlenül megállapodik, a Bank nem az Ügyfél nevében jár el, és az Ügyfél által az ügyletre vonatkozóan adott utasítást nem lehet majd úgy értékelni, mint a legkedvezıbb végrehajtás alá tartozó megbízást Többszörösen strukturált ügyletek A legkedvezıbb végrehajtás elve lényegében nem alkalmazandó a többszörösen strukturált tızsdén kívüli ( OTC ) ügyletekre, ahol az Ügyfél és a Bank között létrejött sajátos szerzıdési struktúra miatt nincs lehetıség semmilyen más tranzakcióval vagy termékkel való összehasonlításra. A MiFID elismeri, hogy más szempontok szerint értékelendı, amikor az ügylet az Ügyfél körülményeihez igazított személyre szabott tızsdén kívüli ( OTC ) pénzügyi eszközöket ölel fel. Nincs olyan másik ügylet, amelyhez az ilyen ügyletet hasonlítani lehetne. Ez arra az esetre vonatkozik, ha az ügylet (1) egy tızsdén kívüli ( OTC ) ügylet, amely (2) többszörösen strukturált/az Ügyfél személyére szabott, ezért (3) az ilyen ügylet nem tartozik az olyan hasonló ügyletek sorozatába, amelyekben a Bank és az Ügyfél szerzıdı partner, és (4) a piacon nincs olyan ügylet, amelyet az ilyen ügylettel össze lehetne hasonlítani. Ha a Bank olyan pénzügyi eszközt ad el az Ügyfél részére, amelyet a Bank hoz létre vagy amelynek a Bank az egyedüli teljesítési helyszíne, a Bank az Ügyfél kérésére részletesen elmagyarázza, hogy a pénzügyi eszköz árát a Bank hogyan képezte, beleértve bármely lényeges külsı tényezıt. 5

6 2.3.3 Konkrét utasítások Ha a Bank konkrét utasítást kap az Ügyféltıl, akkor ezen utasítás alapján fog eljárni, így a konkrét utasítások erejéig a Bank nem lesz köteles a legkedvezıbb végrehajtás elvét követni. Az Ügyfélnek mindig szem elıtt kell tartania, hogy bármely konkrét utasítás a jellegénél fogva megakadályozza a Bankot abban, hogy a Végrehajtási Politika jelen összefoglalójában leírt lépéseket megtegye annak érdekében, hogy a megbízás végrehajtására vonatkozó lehetı legjobb eredményt elérje Közvetlen piaci hozzáférés Amikor az Ügyfél a Bank rendelkezésre bocsátott elektronikus közvetítı eszközön keresztül közvetlen piaci hozzáféréssel rendelkezik, és az ilyen hozzáférés minden esetben egy bizonyos vagy akár több meghatározott szabályozott piachoz kapcsolódik, akkor az Ügyfél kizárólagosan felelıs a legkedvezıbb végrehajtás eléréséért, és a Bank által az Ügyfél számára nyújtott szolgáltatás körén kívül esik az idı, az ár és a végrehajtás minden egyéb aspektusa. Ezt az esetet a Bank a bekezdésben leírt Konkrét Utasításokra vonatkozó példának tekinti Az Ügyfél pozícióinak lezárása Ha az Ügyfél egy pozícióját a Banknak le kell zárnia (pl., az Ügyfél a Befektetési Szolgáltatások Üzletszabályzatában meghatározott felmondási indokok egyikét elkövette), az nem minısül a legkedvezıbb végrehajtás szabálya alá tartozó megbízásnak Megbízások végrehajtási sorrendje, megbízások összevonása A Bank az azonos tartalmú megbízásokat az idırendi nyilvántartás szerint teljesíti, illetve az azonos tartalmú ügyletek esetén a saját számlás ügyletekkel szemben a megbízót elınyben részesíti. Az idırendi nyilvántartás szerinti teljesítés kötelezettsége alól kivételt képez az az eset, ha az Ügyfél e kötelezettsége alól a Bankot felmenti, és folyamatos, részletekben való teljesítésre vonatkozó utasítást ad. Az idırendi sorrend alapja a megbízás felvételére vonatkozó bizonylat aláírásának idıpontja. A Bank az Ügyfél kifejezett írásbeli hozzájárulásával teljesítheti a megbízást más megbízásokkal összevontan, vagy azt megbontva Limitáras megbízás végrehajtására vonatkozó szabályok A Bank - a kereskedési rendszerek sajátosságai miatt - nem vállal felelısséget limitáras megbízás esetén azért, hogy a megbízást teljesíteni tudja, egyes esetekben még akkor sem, ha az adott napon a pénzügyi eszköz ára elérte a limitárat. A Megbízó kifejezett írásbeli hozzájárulása alapján a Bank az Ügyféllel kötött szerzıdésbe beléphet, azt saját számlára kielégítheti. Ez a tény azonban nem érinti a bizományosi díj mértékét Ügyféltájékoztatás A Bank az ügyfél kérésére írásban igazolja, hogy az Ügyfél által megjelölt megbízást a Végrehajtási Politikában foglalt rendelkezések alkalmazásának megfelelıen hajtotta végre. 6

7 2.7. Jelen Végrehajtási Politika módosítása, felülvizsgálata A Bank rendszeresen felülvizsgálja és értékeli a jelen Végrehajtási Politikában rögzítetteket és ezzel együtt a Végrehajtási Helyszínek Jegyzékét. Ennek megfelelıen rendszeresen felülvizsgálja, hogy az itt rögzített eljárás szerint megállapított Végrehajtási Helyszínek Jegyzékében rögzített végrehajtási helyszínen a lehetı legjobb eredményt érte-e el a megbízások teljesítése során, másrészt összeveti a Bank tényleges eljárását a Végrehajtási Politikában rögzítettekkel. A Bank legalább évente egyszer, továbbá minden olyan esetben felülvizsgálja a jelen Végrehajtási Politikát, amikor olyan tényszerő változás következik be, amely befolyásolja Végrehajtási Politika szerinti eljárás feltételeit, körülményeit, a Bank számára elérhetı végrehajtási helyszíneket, valamint a Végrehajtási Helyszínek Jegyzékét. 7

8 1. sz. melléklet AZ EGYES ÜGYLETEK ESETÉBEN ALKALMAZOTT RELATÍV SÚLYOK, ILLETVE AZ ÜGYLETEK ESETÉBEN A SÚLYOZÁSHOZ ALKALMAZOTT ELJÁRÁSOK 1) Kötvények - Aukciós / Jegyzési megbízások hazai állampapírra (elsıdleges forgalmazás) - Hazai állampapírok tızsdén kívüli megbízásos ügyletei (másodlagos forgalmazás) - Budapesti Értéktızsdén forgalmazott hazai állampapírok tızsdei megbízásos ügyletei - Budapesti Értéktızsdén kívüli hazai hitelviszonyt megtestesítı értékpapírra vonatkozó megbízások - A CIB Bankcsoport valamely tagja által kibocsátott értékpapírra felvett megbízás, ha tızsdén végrehajtott - A CIB Bankcsoport valamely tagja által kibocsátott értékpapír megbízásos ügyletei - Hitelviszonyt megtestesítı értékpapír megbízások külföldi piacokon A kötvények esetében az elhanyagolható tranzakciós költségek miatt egyértelmően az ár bír a legnagyobb jelentıséggel. A magas likviditás miatt a végrehajtás gyorsasága másodrendő. Kötvények Ügyféltípus Lakossági ügyfél Szakmai ügyfél Ár 55% 65% Végrehajtási tényezık Végrehajtás költségei 10% 5% Végrehajtás valószínősége / gyorsasága 25% 25% Megbízás nagyságrendje / természete 6% 3% Végrehajtási helyszín tulajdonságai 4% 2% 2) Részvények és ETF-ek - Budapesti értéktızsdére bevezetett részvény megbízások - azonnali ügylet - Tulajdonviszonyt megtestesítı értékpapír megbízások külföldi piacokon - Budapesti értéktızsdére nem bevezetett hazai részvény megbízások - Tızsdén jegyzett, passzívan kezelt befektetési alapokra / ETF-ekre irányuló megbízások A részvények és ETF-ek esetében a döntı tényezı az ár. Miután a kötés költségei jellemzıen alacsonyak ezért a végrehajtás szempontjából a szők spread az irányadó. Magas jelentıséggel bír továbbá a gyorsaság és a sikeres végrehajtás valószínősége. Egy késve végrehajtott megbízás egy gyorsan mozgó piacon jelentıs kockázatokat hordoz, ezért kapott magas relatív súlyt ez a pont. A lakossági és szakmai ügyfeleket ebben a kategóriában a végrehajtás szempontjából nem érdemes jelentısen differenciálni. 8

9 Részvények / ETFek Ügyféltípus Lakossági ügyfél Szakmai ügyfél Ár 50% 55% Végrehajtási tényezık Végrehajtás költségei 15% 10% Végrehajtás valószínősége / gyorsasága 25% 25% Megbízás nagyságrendje / természete 5% 5% Végrehajtási helyszín tulajdonságai 5% 5% 3) Derivatívák - Budapesti Értéktızsdén forgalmazott határidıs termékekre vonatkozó megbízás - Határidıs deviza adásvétel ügylet - Opciós deviza adásvétel ügylet - Opciós kamatláb ügylet - Kamatláb csere megállapodás - Két-devizás kamatlábcsere ügylet - Határidıs kamatláb megállapodás - Árukhoz kapcsolódó opciós ügyletek A tıkeáttétel miatt a derivatív termék ára az alaptermék ára kis mértékő elmozdulása esetén, jelentısen elmozdulhat. A fenti okból a derivatív termékek esetében az ár és a költségek mellett a végrehajtás valószínősége és gyorsasága kap kiemelten fontos szerepet. A derivatív termékek esetén a relatív súlyok a szakmai és a lakossági ügyfelek esetében azonosak. Derivatív termékek Ügyféltípus Lakossági ügyfél Szakmai ügyfél Végrehajtási tényezık Ár 40% 40% Végrehajtás költségei 10% 10% Végrehajtás valószínősége / gyorsasága 40% 40% 9

10 Megbízás nagyságrendje / természete 5% 5% Végrehajtási helyszín tulajdonságai 5% 5% 10

11 5) Aktívan kezelt befektetési alapok - CIB alapok forgalmazása - Hunnia alapok forgalmazása - Idegen forintban kibocsátott alapok forgalmazása - Idegen nem forintban kibocsátott alapok forgalmazása A befektetési alapok esetében a befektetési idıhorizont jellemzıen távoli. A napon belüli árelmozdulás (ha van ilyen) akkor nem jelentıs ezért a végrehajtás gyorsasága alacsonyabb relatív súlyt kapott. Befektetési Alapok Ügyféltípus Lakossági ügyfél Szakmai ügyfél Ár 45% 50% Végrehajtási tényezık Végrehajtás költségei 20% 15% Végrehajtás valószínősége / gyorsasága 25% 25% Megbízás nagyságrendje / természete 5% 5% Végrehajtási helyszín tulajdonságai 5% 5% 11

12 2. sz. melléklet TELJESÍTÉSI HELYSZÍNEK JEGYZÉKE PÉNZÜGYI ESZKÖZ Budapesti értéktızsdére bevezetett részvény megbízások - azonnali ügylet Budapesti Értéktızsdén forgalmazott határidıs termékekre vonatkozó megbízás Budapesti értéktızsdére nem bevezetett hazai részvény megbízások Tulajdonviszonyt megtestesítı értékpapír megbízások külföldi piacokon TELJESÍTÉSI HELY Budapesti Értéktızsde, Budapesti Értéktızsde, OTC piac Az adott részvény elsıdleges piaca 3, OTC piac Aukciós / Jegyzési megbízások hazai állampapírra (elsıdleges forgalmazás) Budapesti Értéktızsdén forgalmazott hazai állampapírok tızsdei megbízásos ügyletei Hazai állampapírok tızsdén kívüli megbízásos ügyletei (másodlagos forgalmazás) A CIB Bankcsoport valamely tagja által kibocsátott értékpapír tızsdén kívüli megbízásos ügyletei A CIB Bankcsoport valamely tagja által kibocsátott értékpapírra felvett tızsdei megbízás A CIB Bankcsoport valamely tagja által kibocsátott értékpapírra felvett megbízás, ha nem tızsdekényszeres Budapesti Értéktızsdén kívüli hazai hitelviszonyt megtestesítı értékpapírra vonatkozó megbízások Hitelviszonyt megtestesítı értékpapír megbízások külföldi piacokon Államadósság Kezelı Központ Budapesti Értéktızsde Budapesti Értéktızsde, OTC piac CIB alapok forgalmazása Hunnia alapok forgalmazása Idegen forintban kibocsátott alapok forgalmazása Idegen nem forintban kibocsátott alapok, OTC piac 3 Elsıdleges piacnak minısül az adott értékpapír tekintetében a Bloomberg informatikai rendszer Description menüpontjának (DES) 2. oldalán a Primary Exchange (hosszú név), illetve Primary MIC (rövid név) 12

13 forgalmazása Határidıs deviza adásvétel ügylet Opciós deviza adásvétel ügylet Opciós kamatláb ügylet Kamatláb csere megállapodás Két-devizás kamatlábcsere ügylet Határidıs kamatláb megállapodás Árukhoz kapcsolódó opciós ügyletek, OTC piac, az adott instrumentum elsıdleges piaci 13

U-235 M01. sz. melléklet. A CIB Bank Zrt. Végrehajtási politikája (MiFID Best Excecution policy)

U-235 M01. sz. melléklet. A CIB Bank Zrt. Végrehajtási politikája (MiFID Best Excecution policy) U-235 M01. sz. melléklet A CIB Bank Zrt. Végrehajtási politikája (MiFID Best Excecution policy) TARTALOMJEGYZÉK 1. A VÉGREHAJTÁSI POLITIKA CÉLJA... 3 2. A LEGKEDVEZİBB VÉGREHAJTÁS MEGHATÁROZÁSA... 3 2.1

Részletesebben

U-232 M32. sz. melléklet. A CIB Bank Zrt. Végrehajtási politikája (MiFID Best Excecution policy)

U-232 M32. sz. melléklet. A CIB Bank Zrt. Végrehajtási politikája (MiFID Best Excecution policy) U-232 M32. sz. melléklet A CIB Bank Zrt. Végrehajtási politikája (MiFID Best Excecution policy) TARTALOMJEGYZÉK 1. A VÉGREHAJTÁSI POLITIKA CÉLJA... 3 2. A LEGKEDVEZİBB VÉGREHAJTÁS MEGHATÁROZÁSA... 3 2.1

Részletesebben

Tájékoztató a végrehajtási politikánkról Üzletszabályzat Melléklet

Tájékoztató a végrehajtási politikánkról Üzletszabályzat Melléklet 1. M ELLÉKLET Politika Tájékoztató a végrehajtási politikánkról Üzletszabályzat Melléklet A pénzügyi eszközök piacáról szóló 2004/39/EK irányelv (továbbiakban MIFID), illetve a befektetési vállalkozásokról

Részletesebben

VÉGREHAJTÁSI POLITIKA

VÉGREHAJTÁSI POLITIKA VÉGREHAJTÁSI POLITIKA Hungária Értékpapír Zrt. Szabályzatot jóváhagyta: Döntés száma: Hatálybalépés dátuma: Igazgatóság 1_VH/2014.01 2014.01.02. 1 VÉGREHAJTÁSI POLITIKA (BEST EXCECUTION POLICY) I. Általános

Részletesebben

Az MKB Befektetési Alapkezelı Zrt. (1056 Budapest, Váci utca 38.)

Az MKB Befektetési Alapkezelı Zrt. (1056 Budapest, Váci utca 38.) Az MKB Befektetési Alapkezelı Zrt. (1056 Budapest, Váci utca 38.) Végrehajtási Politikája és Allokációs Szabályzata Hatályos: 2012. április 30. - 1 - TARTALOMJEGYZÉK 1. Preambulum... 3 2. Az üzletkötésre

Részletesebben

Az ebrókerház Befektetési Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Végrehajtási Politika

Az ebrókerház Befektetési Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Végrehajtási Politika Az ebrókerház Befektetési Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Végrehajtási Politika 1. oldal A Társaság a 2007. évi CXXXVIII. a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról,

Részletesebben

Megbízások teljesítésére vonatkozó politika - FORDÍTÁS -

Megbízások teljesítésére vonatkozó politika - FORDÍTÁS - Megbízások teljesítésére vonatkozó politika - FORDÍTÁS - 1 1. Általános elvek A Pénzügyi Eszközök Piacairól szóló 2004/39/EK Irányelv ("MiFID") elıírja, hogy 2007. november 1-tıl minden befektetési vállalkozás

Részletesebben

VÉGREHAJTÁSI POLITIKA

VÉGREHAJTÁSI POLITIKA MAGYAR POSTA BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG VÉGREHAJTÁSI POLITIKA a Magyar Posta Befektetési Zrt. Üzletszabályzatának Jelen melléklet hatályba lépésének napja: 2016. szeptember

Részletesebben

Végrehajtási politika

Végrehajtási politika Végrehajtási politika 1. Az eljárásrend célja... 2 2. Az legkedvezőbb végrehajtás alanyai... 2 3. A legkedvezőbb végrehajtás elve... 2 3.1 A végrehajtás szempontjai... 2 3.2 A végrehajtás helyszíne...

Részletesebben

AZ SPB BEFEKTETÉSI ZRT. LEGJOBB VÉGREHAJTÁSI POLITIKÁJA

AZ SPB BEFEKTETÉSI ZRT. LEGJOBB VÉGREHAJTÁSI POLITIKÁJA AZ SPB BEFEKTETÉSI ZRT. LEGJOBB VÉGREHAJTÁSI POLITIKÁJA Jelen politika tartalmazza az SPB Befektetési Zrt.-nek (a továbbiakban: Társaság) a 2007. évi CXXXVIII. Törvényben (a továbbiakban: Törvény) meghatározottak

Részletesebben

10. MELLÉKLET VÉGREHAJTÁSI POLITIKA (ÉRVÉNYES: 2013. MÁRCIUS 11. NAPJÁTÓL)

10. MELLÉKLET VÉGREHAJTÁSI POLITIKA (ÉRVÉNYES: 2013. MÁRCIUS 11. NAPJÁTÓL) 10. MELLÉKLET VÉGREHAJTÁSI POLITIKA (ÉRVÉNYES: 2013. MÁRCIUS 11. NAPJÁTÓL) 1. Végrehajtási Politika célja Végrehajtási politika meghatározza, hogy a befektetési szolgáltatási tevékenység és a kiegészítő

Részletesebben

VÉGREHAJTÁSI POLITIKA

VÉGREHAJTÁSI POLITIKA MAGYAR POSTA BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG VÉGREHAJTÁSI POLITIKA a Magyar Posta Befektetési Zrt. Üzletszabályzatának Jelen melléklet hatályba lépésének napja: 20164. december

Részletesebben

AZ ERSTE BEFEKTETÉSI ZRT. LEGJOBB VÉGREHAJTÁSI POLITIKÁJA

AZ ERSTE BEFEKTETÉSI ZRT. LEGJOBB VÉGREHAJTÁSI POLITIKÁJA AZ ERSTE BEFEKTETÉSI ZRT. LEGJOBB VÉGREHAJTÁSI POLITIKÁJA Jelen politika tartalmazza az Erste Befektetési Zrt.-nek (a továbbiakban: Társaság) a 2007. évi CXXXVIII. törvényben (a továbbiakban: Törvény)

Részletesebben

Random Capital Zrt. Végrehajtási politika. Hatályba lépés dátuma: 2010. április 1.

Random Capital Zrt. Végrehajtási politika. Hatályba lépés dátuma: 2010. április 1. Hatályba léptette: A 2010.04.01-i vezérigazgatói utasítás Hatályba lépés dátuma: 2010. április 1. Érvényes: Visszavonásig TARTALOMJEGYZÉK 1. Megbízás felvétele...3 2. Megbízás végrehajtásának szempontjai...3

Részletesebben

Széchenyi Kereskedelmi Bank Zrt. V/ 1.4 02/2013 sz. vezérigazgatói utasítás Végrehajtási politika befektetési szolgáltatásokra

Széchenyi Kereskedelmi Bank Zrt. V/ 1.4 02/2013 sz. vezérigazgatói utasítás Végrehajtási politika befektetési szolgáltatásokra Széchenyi Kereskedelmi Bank Zrt. V/ 1.4 02/2013 sz. vezérigazgatói utasítás Végrehajtási politika befektetési szolgáltatásokra A Üzletszabályzatának 1.sz. melléklete Felelős Felelős terület Készítette

Részletesebben

G. MELLÉKLET: A SOPRON BANK VÉGREHAJTÁSI POLITIKÁJA

G. MELLÉKLET: A SOPRON BANK VÉGREHAJTÁSI POLITIKÁJA G. MELLÉKLET: A SOPRON BANK VÉGREHAJTÁSI POLITIKÁJA 1. Általános alapelvek A pénzügyi eszközökre vonatkozó megbízások Ügyfelek számára következetesen legjobb végrehajtása érdekében a Bank az itt bemutatott

Részletesebben

KBC EQUITAS ZRT. Végrehajtási politika és Allokációs szabályzat 2

KBC EQUITAS ZRT. Végrehajtási politika és Allokációs szabályzat 2 A KBC EQUITAS BROKER ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG VÉGREHAJTÁSI POLITIKÁJA és ALLOKÁCIÓS SZABÁLYZATA Hatályos: 2008. szeptember 12-től TARTALOMJEGYZÉK Preambulum... 3 1. Megbízás felvétele... 3 Személyesen,

Részletesebben

A K&H BANK ZRT. VÉGREHAJTÁSI POLITIKÁJA

A K&H BANK ZRT. VÉGREHAJTÁSI POLITIKÁJA K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fax: (06 1) 328 9696 www.kh.hu bank@kh.hu A K&H BANK ZRT. VÉGREHAJTÁSI POLITIKÁJA Hatályos: 2014. június 1. TARTALOM 1. Az eljárásrend

Részletesebben

Hirdetmény. F. melléklet: A Végrehajtási politikáról

Hirdetmény. F. melléklet: A Végrehajtási politikáról Hirdetmény F. melléklet: A Végrehajtási politikáról a Befektetési Szolgáltatási Üzletági Üzletszabályzathoz Hatályos: 2014. december 4. napjától 1 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 OTP BANK NYRT. VÉGREHAJTÁSI

Részletesebben

A KBC EQUITAS BROKER ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG VÉGREHAJTÁSI POLITIKÁJA ALLOKÁCIÓS SZABÁLYZATA

A KBC EQUITAS BROKER ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG VÉGREHAJTÁSI POLITIKÁJA ALLOKÁCIÓS SZABÁLYZATA A KBC EQUITAS BROKER ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG VÉGREHAJTÁSI POLITIKÁJA és ALLOKÁCIÓS SZABÁLYZATA Hatályos: 2010. július 19-től TARTALOMJEGYZÉK Preambulum... 3 1. Megbízás felvétele... 3 Személyesen,

Részletesebben

Random Capital Zrt. Végrehajtási politika

Random Capital Zrt. Végrehajtási politika Hatályba léptette: vezérigazgató Hatályba lépés dátuma: 2012. 02.16. Érvényes: visszavonásig TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés... 3 2. Megbízás felvétele... 3 3. Megbízás végrehajtásának szempontjai... 4 4.

Részletesebben

Az MKB Bank Zrt. legkedvezőbb végrehajtási (best execution) politikája

Az MKB Bank Zrt. legkedvezőbb végrehajtási (best execution) politikája Az MKB Bank Zrt. legkedvezőbb végrehajtási (best execution) politikája Az MKB Bank Zrt-nek (a továbbiakban: Bank), a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető

Részletesebben

Random Capital Zrt. Végrehajtási politika

Random Capital Zrt. Végrehajtási politika 1. sz. melléklet Random Capital Zrt. Hatályba léptette: vezérigazgató Hatályba lépés dátuma: 2014. 11. 18. Érvényes: visszavonásig TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés... 3 2. Megbízás felvétele... 3 3. Megbízás

Részletesebben

A CONCORDE ÉRTÉKPAPÍR ZRT. LEGJOBB VÉGREHAJTÁSI POLITIKÁJA

A CONCORDE ÉRTÉKPAPÍR ZRT. LEGJOBB VÉGREHAJTÁSI POLITIKÁJA A CONCORDE ÉRTÉKPAPÍR ZRT. LEGJOBB VÉGREHAJTÁSI POLITIKÁJA Készült: 2015. június 1. 2015. június 1. Jelen politika tartalmazza az Concorde Értékpapír Zrt-nek (a továbbiakban: Concorde) a 2007. évi CXXXVIII.

Részletesebben

KÉRDİÍV. A Raiffeisen Bank Zrt. 2007. évi CXXXVIII. törvényben foglalt tájékozódási kötelezettsége alapján, ügyfelei

KÉRDİÍV. A Raiffeisen Bank Zrt. 2007. évi CXXXVIII. törvényben foglalt tájékozódási kötelezettsége alapján, ügyfelei KÉRDİÍV Ügyfél neve:... Számlaszáma (bankszámlaszám vagy értékpapír számlaszám):.......... Adóazonosító jele:........... Állandó lakcím:.. Ügyfél MIFID alapbesorolása: LAKOSSÁGI A Raiffeisen Bank Zrt.

Részletesebben

1. A legkedvezőbb végrehajtás fogalma és hatálya

1. A legkedvezőbb végrehajtás fogalma és hatálya Tájékoztató a KBC Securities végrehajtási politikájáról lakossági ügyfelek részére 1. A legkedvezőbb végrehajtás fogalma és hatálya A KBC Securities összhangban az EU pénzügyi eszközök piacairól szóló

Részletesebben

Az EQUILOR Befektetési Zrt. Végrehajtási Politikája

Az EQUILOR Befektetési Zrt. Végrehajtási Politikája Az EQUILOR Befektetési Zrt. Végrehajtási Politikája I. Bevezetés Jelen Végrehajtási Politika célja az Európai Parlament és a Tanács 2004/39/EK 2004. április 21-i irányelvének a pénzügyi eszközök piacairól

Részletesebben

A Hungarograin Tozsdeügynöki Szolgáltató Zártkör uen M uködo Részvénytársaság

A Hungarograin Tozsdeügynöki Szolgáltató Zártkör uen M uködo Részvénytársaság A Hungarograin Tozsdeügynöki Szolgáltató Zártkör uen M uködo Részvénytársaság Végr ehaj tási politika (BEST EXECUTION POL ICY) A H ungarograin Tozsdeügynöki Szolgáltató Zrt. vezérigazgatója 2014. év január

Részletesebben

Az EQUILOR Befektetési Zrt. Végrehajtási Politikája

Az EQUILOR Befektetési Zrt. Végrehajtási Politikája Az EQUILOR Befektetési Zrt. Végrehajtási Politikája I. Bevezetés Jelen Végrehajtási Politika célja az Európai Parlament és a Tanács 2004/39/EK 2004. április 21-i irányelvének a pénzügyi eszközök piacairól

Részletesebben

Végrehajtási Politika Tájékoztató. Deutsche Bank AG Magyarországi Fióktelepe 1 / 12

Végrehajtási Politika Tájékoztató. Deutsche Bank AG Magyarországi Fióktelepe 1 / 12 Végrehajtási Politika Tájékoztató Deutsche Bank AG Magyarországi Fióktelepe 1 / 12 Tartalomjegyzék 1. A politika hatálya 3 2. A politika alkalmazása 5 3. Legkedvez bb eredmény 5 4. Megbízások kezelése

Részletesebben

LEGKEDVEZŐBB VÉGREHAJTÁSI( BEST EXECUTION ) POLITIKA

LEGKEDVEZŐBB VÉGREHAJTÁSI( BEST EXECUTION ) POLITIKA LEGKEDVEZŐBB VÉGREHAJTÁSI( BEST EXECUTION ) POLITIKA A Reálszisztéma Értékpapír-forgalmazó és BefektetőZrt. figyelemmel a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk

Részletesebben

K&H Alapkezelő Zrt. Végrehajtási politikája 2015. május 26.

K&H Alapkezelő Zrt. Végrehajtási politikája 2015. május 26. K&H Alapkezelő Zrt. Végrehajtási politikája 2015. május 26. 1 1. Bevezetés A 2014. évi XVI. törvény (KBFTV), a 231/2013/EU Rendelet (ABAK-Rendelet), valamint a 2007. évi CXXXVIII. (BSZT) törvény előírásainak

Részletesebben

Végrehajtási politika

Végrehajtási politika Commerzbank Zrt. Végrehajtási politika Megbízások ügyfél számára legkedvezőbb feltételek mellett történő végrehajtása 1. Általános ismertetés Az Európai Parlament és Tanács pénzügyi eszközök piacairól

Részletesebben

115 A QUANTIS Alpha Befektetési Zrt. üzletszabályzata

115 A QUANTIS Alpha Befektetési Zrt. üzletszabályzata 115 A üzletszabályzata 4.SZ. MELLÉKLET VÉGREHAJTÁSI POLITIKA ÉS ALLOKÁCIÓS SZABÁLYZAT 1. ELŐZMÉNYEK ÉS A VÉGREHAJTÁSI POLITIKA CÉLJA 1.1. A (székhelye: 1068 Budapest, Benczúr utca 44.) (a továbbiakban:

Részletesebben

A KBC Securities Magyarországi Fióktelepe. (1051 Budapest, Roosevelt tér 7-8.) VÉGREHAJTÁSI POLITIKÁJA ALLOKÁCIÓS SZABÁLYZATA

A KBC Securities Magyarországi Fióktelepe. (1051 Budapest, Roosevelt tér 7-8.) VÉGREHAJTÁSI POLITIKÁJA ALLOKÁCIÓS SZABÁLYZATA A (1051 Budapest, Roosevelt tér 7-8.) VÉGREHAJTÁSI POLITIKÁJA és ALLOKÁCIÓS SZABÁLYZATA Hatályos: 2008. február 1-tıl TARTALOMJEGYZÉK Preambulum... 3 1. Megbízás felvétele... 3 1.1. Általános rendelkezések...

Részletesebben

Végrehajtási politika

Végrehajtási politika A szabályzat típusa: A szabályzat jóváhagyója: A szabályzat hatályba léptetője: Ügyviteli utasítás Strategon Zrt. Igazgatósága Üzleti Területek Ügyvezetője Végrehajtási politika Szabályzat száma: 25/2010

Részletesebben

A SZERZİDÉSEKBEN FOGLALT ÜGYLETEKBEN ÉRINTETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖKKEL KAPCSOLATOS TUDNIVALÓKRÓL

A SZERZİDÉSEKBEN FOGLALT ÜGYLETEKBEN ÉRINTETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖKKEL KAPCSOLATOS TUDNIVALÓKRÓL A SZERZİDÉSEKBEN FOGLALT ÜGYLETEKBEN ÉRINTETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖKKEL KAPCSOLATOS TUDNIVALÓKRÓL ÁLLAMPAPÍR ÜGYLETEK Az állampapír ügyletek keretében az Ügyfél és a Társaság a Magyar Államkincstár nevében

Részletesebben

01/2009/08. számú. Vezérigazgatói Utasítás. Tárgy: Végrehajtási és kiegészítő végrehajtási politika

01/2009/08. számú. Vezérigazgatói Utasítás. Tárgy: Végrehajtási és kiegészítő végrehajtási politika 01/2009/08. számú VU Végrehajtási és kiegészítő végrehajtási 01/2009/08. számú Vezérigazgatói Utasítás Tárgy: Végrehajtási és kiegészítő végrehajtási politika Sorszám Időpont Módosított rendelkezések A

Részletesebben

Értékpapírok Értékpapírpiacok Pénzügyi Piacok. Slánicz Melinda, Bárdos Máté BCE Pénzügy Tanszék 2010. április 7. és 14.

Értékpapírok Értékpapírpiacok Pénzügyi Piacok. Slánicz Melinda, Bárdos Máté BCE Pénzügy Tanszék 2010. április 7. és 14. Értékpapírok Értékpapírpiacok Pénzügyi Piacok Slánicz Melinda, Bárdos Máté BCE Pénzügy Tanszék 2010. április 7. és 14. Értékpapírok Értékpapír definíciói: Jogi Pénzügyi (cashflow alapú) Közgazdasági Jogi

Részletesebben

Az Alapforgalmazó Zrt. Végrehajtási politikája és Allokációs szabályzata

Az Alapforgalmazó Zrt. Végrehajtási politikája és Allokációs szabályzata Az Alapforgalmazó Zrt. Végrehajtási politikája és Allokációs szabályzata Hatályos: 2015. december 21. I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK Az Alapforgalmazó Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1123 Budapest,

Részletesebben

Jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkezı szervezetek részére

Jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkezı szervezetek részére ALKALMASSÁGI ÉS MEGFELELÉSI TESZT Jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkezı szervezetek részére Ügyfél neve: Székhelye:.... Adóazonosító száma:.. Szerzıdésének száma:. Jelen teszt (a továbbiakban:

Részletesebben

Egyedi Értékpapír Üzletági Hirdetmény egyes kedvezményes díjtételekről a Befektetési Szolgáltatási Üzletági Üzletszabályzathoz

Egyedi Értékpapír Üzletági Hirdetmény egyes kedvezményes díjtételekről a Befektetési Szolgáltatási Üzletági Üzletszabályzathoz Egyedi Értékpapír Üzletági Hirdetmény egyes kedvezményes díjtételekről a Befektetési Szolgáltatási Üzletági Üzletszabályzathoz Hatályos: 2014. május 27. napjától OTP Bank Nyrt. Székhelye: 1051 Budapest,

Részletesebben

Hirdetmény. 2011. május 2. EQUILOR Zrt.

Hirdetmény. 2011. május 2. EQUILOR Zrt. Hirdetmény a személyes és telefax útján történő bizományosi ügyleti okhoz alkalmazandó formanyomtatványokról, ill. a telefonos ügyleti ok tartalmi elemeiről Az EQUILOR Zrt. Üzletszabályzatának 3.8., ill.

Részletesebben

A Társaság által teljesített megbízások végrehajtási helyszínei, a megbízás továbbítására vonatkozó szabályok:

A Társaság által teljesített megbízások végrehajtási helyszínei, a megbízás továbbítására vonatkozó szabályok: A CODEX Tızsdeügynökség és Értéktár Zártkörően Mőködı Részvénytársaság Üzletszabályzatának melléklete: VÉGREHAJTÁSI POLITIKA Az ügyletek végrehajtásával kapcsolatos szabályokat elsısorban a Társaság Üzletszabályzata

Részletesebben

A határidıs kereskedés alapjai Kádár Kristóf

A határidıs kereskedés alapjai Kádár Kristóf A határidıs kereskedés alapjai Kádár Kristóf Budapest, 2009.10.08. A Határidıs ügyletekrıl általánosságban Határidıs termékek a Budapesti Értéktızsdén A letéti díj A határidıs ár meghatározása Tıkeáttétel

Részletesebben

A VM és VM Befektetési Alapkezelő Zrt. végrehajtási politikája (best execution policy)

A VM és VM Befektetési Alapkezelő Zrt. végrehajtási politikája (best execution policy) A VM és VM Befektetési Alapkezelő Zrt. végrehajtási politikája (best execution policy) Hatályos: a Társaság befektetési alapkezelésre vonatkozó felügyeleti engedélyének jogerőre emelkedése napjától 1 1.

Részletesebben

LAKOSSÁGI / SZAKMAI K É R D Ő Í V BEFEKTETÉSI TAPASZTALATOK, KOCKÁZATVISELŐ KÉPESSÉG, BEFEKTETÉSI CÉLOK

LAKOSSÁGI / SZAKMAI K É R D Ő Í V BEFEKTETÉSI TAPASZTALATOK, KOCKÁZATVISELŐ KÉPESSÉG, BEFEKTETÉSI CÉLOK Ügyfél neve:.... Számlaszáma (bankszámlaszám vagy értékpapír számlaszám):....... Adószáma /Adóazonosító jele:......... Székhelye:.... --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

A Raiffeisen Bank Zrt VÉGREHAJTÁSI POLITIKÁJA

A Raiffeisen Bank Zrt VÉGREHAJTÁSI POLITIKÁJA A Raiffeisen Bank Zrt VÉGREHAJTÁSI POLITIKÁJA 1 Tartalomjegyzék A VÉGREHAJTÁSI POLITIKA CÉLJA... 3 A VÉGREHAJTÁSI POLITIKA SZERVEZETI HATÁLYA, ALKALMAZÁSI KÖRE... 3 A LEGKEDVEZİBB TELJESÍTÉS MEGHATÁROZÁSA...

Részletesebben

A PIONEER BEFEKTETÉSI ALAPKEZELİ ZRT. ÜGYFÉLBESOROLÁSI SZABÁLYZAT

A PIONEER BEFEKTETÉSI ALAPKEZELİ ZRT. ÜGYFÉLBESOROLÁSI SZABÁLYZAT Pioneer Befektetési Alapkezelı Zrt. Hatályos: 2008. január 31. Ügyfélbesorolási szabályzat A PIONEER BEFEKTETÉSI ALAPKEZELİ ZRT. ÜGYFÉLBESOROLÁSI SZABÁLYZAT - 2008. január 31. A Pioneer Alapkezelı Zrt.

Részletesebben

A határidıs kereskedés alapjai Réz Éva

A határidıs kereskedés alapjai Réz Éva A határidıs kereskedés alapjai Réz Éva Budapest, 2011.03.08. A határidıs ügyletekrıl általánosságban Határidıs termékek a Budapesti Értéktızsdén A letéti díj A határidıs ár meghatározása 2 3 A határidıs

Részletesebben

Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe VÉGREHAJTÁSI POLITIKÁJA. 2015. május 5.

Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe VÉGREHAJTÁSI POLITIKÁJA. 2015. május 5. Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe VÉGREHAJTÁSI POLITIKÁJA 2015. május 5. 1 VÉGREHAJTÁSI POLITIKA Jelen végrehajtási politika (a továbbiakban: Végrehajtási Politika) azokat az általános szabályokat

Részletesebben

Alkalmassági és Megfelelési teszt KÖZÜLETEKNEK

Alkalmassági és Megfelelési teszt KÖZÜLETEKNEK KÖZÜLETEKNEK Az Üzletszabályzat 19. sz. melléklete Az alábbi teszt kitöltését a befektetési vállalkozásokról és árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló

Részletesebben

SOLAR CAPITAL MARKETS ÉRTÉKPAPÍRFORGALMAZÁSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

SOLAR CAPITAL MARKETS ÉRTÉKPAPÍRFORGALMAZÁSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SOLAR CAPITAL MARKETS ÉRTÉKPAPÍRFORGALMAZÁSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1. SZABÁLYZAT Kiadás: 04 Végrehajtási szabályzat Oldal: 5 Hatályos: 2013.december 6 Hivatkozás 1 Jelen politikát a Solar

Részletesebben

Végrehajtási politika. Hatályos 2014. február 14-től

Végrehajtási politika. Hatályos 2014. február 14-től Végrehajtási politika Hatályos 2014. február 14-től Tartalomjegyzék 3 1 Bevezetés 6 2 Megbízások végrehajtásához kapcsolódó alapelvek 8 3 Záró rendelkezések 9 4 Hatálybalépés 10 1 Melléklet Végrehajtási

Részletesebben

A Hungarograin Tőzsdeügynöki Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Végrehajtási politika

A Hungarograin Tőzsdeügynöki Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Végrehajtási politika A Hungarograin Tőzsdeügynöki Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Végrehajtási politika (BEST EXECUTION POLICY) A Hungarograin Tőzsdeügynöki Szolgáltató Zrt. vezérigazgatója.. év hónap.. napján

Részletesebben

A határidıs kereskedés alapjai Réz Éva

A határidıs kereskedés alapjai Réz Éva A határidıs kereskedés alapjai Réz Éva Budapest, 2010.10.12. A Határidıs ügyletekrıl általánosságban Határidıs termékek a Budapesti Értéktızsdén A letéti díj A határidıs ár meghatározása Tıkeáttétel 2

Részletesebben

Befektetési szolgáltatások és Treasury műveletek üzleti órái. Fiók nyitástól 16:00 óráig. Az ÁKK által meghirdetett üzleti feltételek szerint.

Befektetési szolgáltatások és Treasury műveletek üzleti órái. Fiók nyitástól 16:00 óráig. Az ÁKK által meghirdetett üzleti feltételek szerint. Befektetési szolgáltatások és Treasury műveletek üzleti órái Érvényben: 2016. július 4. Befektetési szolgáltatások Treasury hétfő péntek*** Fiók hétfő péntek*** CIB24 ebroker CIB Internet Bank Business

Részletesebben

Végrehajtási Politika

Végrehajtási Politika 4. sz. melléklet Bevezetés A 2004/39/EK Irányelv és a kapcsolódó 2006/73/EK Irányelv előírásainak felelően a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. kötelessége, hogy minden ésszerű lépést tegyen annak érdekében,

Részletesebben

A CIB Bank Zrt. Részletes Terméktájékoztatója

A CIB Bank Zrt. Részletes Terméktájékoztatója A CIB Bank Zrt. Részletes Terméktájékoztatója a BÉT-en köthetı Tızsdei Szabványosított Határidıs Ügyletekre Lezárva: 2011. 06. 22. A jelen részletes terméktájékoztatót a CIB Bank Zrt. az ıt a Bszt. 41.

Részletesebben

AZ ATTICUS INVESTMENTS BEFEKTETÉSI TANÁCSADÓ ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

AZ ATTICUS INVESTMENTS BEFEKTETÉSI TANÁCSADÓ ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG AZ ATTICUS INVESTMENTS BEFEKTETÉSI TANÁCSADÓ ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG JAVADALMAZÁSI POLITIKÁJA (HATÁLYOS: 2011. július 01. NAPJÁTÓL) Tartalomjegyzék I. Preambulum... 3 II. A jelen politika hatálya,

Részletesebben

BC Tipp heti statisztika (4. hét)

BC Tipp heti statisztika (4. hét) BC Tipp heti statisztika (4. hét) DAX index eladás 7686 áttörésekor Profitcél: 7443 Javasolt stop loss: 7777 2013.01.18. 10:42 5 db CFD Index 31,96 pont 47 140 Ft 680 210 Ft 2 500 000 Ft 1 / 1 XAGUSD vétel

Részletesebben

Jelen Politika kiterjed a Buda-Cash Brókerház Zrt.-nél az alábbi termékkörre:

Jelen Politika kiterjed a Buda-Cash Brókerház Zrt.-nél az alábbi termékkörre: BSZ-15/32 melléklet VÉGREHAJTÁSI POLITIKA Bevezetés A 2007/138 számú A befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól törvény előírásainak

Részletesebben

Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.

Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. I. Számlanyitási- és vezetési díjak* Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. 1 Értékpapír- és Ügyfélszámla megnyitásának díja 3.000,- Ft Takarék Alapkezelı Zrt. átal kezelt alapok befektetési jegyeinek 1.a.

Részletesebben

A határidıs kereskedés alapjai Kádár Kristóf

A határidıs kereskedés alapjai Kádár Kristóf A határidıs kereskedés alapjai Kádár Kristóf Budapest, 2009.10.08. Idıpontváltozás Technikai elemzés: 2009.10.15 Fundamentális elemzés: 2009.10.22 2 A Határidıs ügyletekrıl általánosságban Határidıs termékek

Részletesebben

A CODEX Tızsdeügynökség és Értéktár Zártkörően Mőködı Részvénytársaság. Javadalmazási Politikájának Szabályzata

A CODEX Tızsdeügynökség és Értéktár Zártkörően Mőködı Részvénytársaság. Javadalmazási Politikájának Szabályzata A CODEX Tızsdeügynökség és Értéktár Zártkörően Mőködı Részvénytársaság Javadalmazási Politikájának Szabályzata Hatálybalépés idıpontja: 2011.06.01. [jóváhagyta az igazgatóság: /2011.06.09/03. számú, 2011.06.09.

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Érvényes: 2015. május 20. napjától. Közzététel napja: 2015. május 19.

HIRDETMÉNY. Érvényes: 2015. május 20. napjától. Közzététel napja: 2015. május 19. HIRDETMÉNY Az FHB Bank Zrt. hivatalos tájékoztatója az Egyedi Árfolyamos Azonnali Deviza Adásvételi és Befektetési Szolgáltatási Ügyletek Keretszerződés alapján kötött Ügyletek Óvadéki Követelményeiről

Részletesebben

Végrehajtási politika

Végrehajtási politika A befektetési szolgáltatási tevékenységekre és kiegészítő szolgáltatásokra vonatkozó üzletszabályzat 4. sz. melléklete 1) Bevezetés Végrehajtási politika Hatályos: 2012. szeptember 1. A 2004/39/EK Irányelv

Részletesebben

CIB DUPLA PROFIT TİKEVÉDETT SZÁRMAZTATOTT ALAP. Féléves jelentés. CIB Befektetési Alapkezelı Zrt. Forgalmazó, Letétkezelı: CIB Bank Zrt.

CIB DUPLA PROFIT TİKEVÉDETT SZÁRMAZTATOTT ALAP. Féléves jelentés. CIB Befektetési Alapkezelı Zrt. Forgalmazó, Letétkezelı: CIB Bank Zrt. CIB DUPLA PROFIT TİKEVÉDETT SZÁRMAZTATOTT ALAP Féléves jelentés CIB Befektetési Alapkezelı Zrt. Forgalmazó, Letétkezelı: CIB Bank Zrt. 2012 1/5 1. Alapadatok 1.1. A CIB Dupla Profit Tıkevédett Származtatott

Részletesebben

D. MELLÉKLET: A SOPRON BANK BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI ÉS KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSI DÍJTÉTELEI ÉRVÉNYES: 2014. JANUÁR 1-TŐL

D. MELLÉKLET: A SOPRON BANK BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI ÉS KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSI DÍJTÉTELEI ÉRVÉNYES: 2014. JANUÁR 1-TŐL D. MELLÉKLET: A SOPRON BANK BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI ÉS KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSI DÍJTÉTELEI ÉRVÉNYES: 2014. JANUÁR 1-TŐL I. Összevont értékpapírszámla vezetés díjtételei Díj, költség Általános díjak Összevont

Részletesebben

ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI POLITIKA

ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI POLITIKA ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI POLITIKA A befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. tv (továbbiakban Bszt.

Részletesebben

DÍJTÉTELEK a Befektetési Szolgáltatási tevékenységhez

DÍJTÉTELEK a Befektetési Szolgáltatási tevékenységhez DÍJTÉTELEK a Befektetési Szolgáltatási tevékenységhez Felhívjuk Tisztelt Ügyfeleink figyelmét, hogy a Körmend és Vidéke telefon adott megbízást kizárólag a 06 (21) 242-4723-as rögzített vonalon fogad el.

Részletesebben

A CODEX Tızsdeügynökség és Értéktár Zártkörően mőködı Részvénytársaság D Í J J E G Y Z É K E Érvényes: 2012.01.01.

A CODEX Tızsdeügynökség és Értéktár Zártkörően mőködı Részvénytársaság D Í J J E G Y Z É K E Érvényes: 2012.01.01. A CODEX Tızsdeügynökség és Értéktár Zártkörően mőködı Részvénytársaság D Í J J E G Y Z É K E Érvényes: 20.01.01. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A jelen díjjegyzék a CODEX Tızsdeügynökség és Értéktár Zártkörően

Részletesebben

Plus500CY Ltd. Megbízás-végrehajtási irányelvek

Plus500CY Ltd. Megbízás-végrehajtási irányelvek Plus500CY Ltd. Megbízás-végrehajtási irányelvek Megbízás-végrehajtási irányelvek A megbízás-végrehajtási irányelvek az ügyféllel kötött megállapodás részét képezik, ahogy azt meghatározza a felhasználói

Részletesebben

Tőkepiacra vonatkozó szabályzás változása 2008. január 1. napját követően. dr. Török Ilona torok.ilona@pszaf.hu

Tőkepiacra vonatkozó szabályzás változása 2008. január 1. napját követően. dr. Török Ilona torok.ilona@pszaf.hu Tőkepiacra vonatkozó szabályzás változása 2008. január 1. napját követően dr. Török Ilona torok.ilona@pszaf.hu 2007, november 28. A MiFID irányelv és végrehajtási jogszabályai Első szintű szabályozás:

Részletesebben

ELJÁRÁSI REND A MAGYAR ÁLLAMPAPÍRPIACI REFERENCIAHOZAMOK KÉPZÉSÉRŐL

ELJÁRÁSI REND A MAGYAR ÁLLAMPAPÍRPIACI REFERENCIAHOZAMOK KÉPZÉSÉRŐL ELJÁRÁSI REND A MAGYAR ÁLLAMPAPÍRPIACI REFERENCIAHOZAMOK KÉPZÉSÉRŐL Hatályba lép: 2012. április 18. Az Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) mint az

Részletesebben

EURÓPA BRÓKERHÁZ ZRT. Ügyfél besorolás mellékletei

EURÓPA BRÓKERHÁZ ZRT. Ügyfél besorolás mellékletei Ügyfél besorolás mellékletei 1/a. számú melléklete Értesítés ügyfélbesorolásról, módosításának lehetőségeiről, és annak következményeiről Név (Cégnév): Azonosító okmány száma: Tisztelt Ügyfelünk! A befektetési

Részletesebben

AEGON LENGYEL RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP I. FÉLÉVES JELENTÉS

AEGON LENGYEL RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP I. FÉLÉVES JELENTÉS 2012. I. FÉLÉVES JELENTÉS A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelı Zrt., mint az AEGON Lengyel Részvény AlapBefektetési Alap (továbbiakban: az Alap) alapkezelıje - a befektetési

Részletesebben

Értékpapír mőveletek díjtételei 1. Zárolás (1 db igazolással) 1.1. MKB Bank Zrt. kedvezményezettséggel *** díjmentes 1.2.

Értékpapír mőveletek díjtételei 1. Zárolás (1 db igazolással) 1.1. MKB Bank Zrt. kedvezményezettséggel *** díjmentes 1.2. KONDÍCIÓS LISTA XVI. BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSOK, VALAMINT KIEGÉSZÍTİ SZOLGÁLTATÁSOK Érvényes: 2014. március 1-jétıl Közzétéve: 2014. február 14. I. Összevont értékpapírszámla vezetés díja Számítás alapja

Részletesebben

Random Capital Zrt. EL ZETES TÁJÉKOZTATÓ

Random Capital Zrt. EL ZETES TÁJÉKOZTATÓ Random Capital Zrt. EL ZETES TÁJÉKOZTATÓ 1. A TÁRSASÁGRA VONATKOZÓ ALAPVET TUDNIVALÓK: 1.1. A Társaság adatai: a) Név: Random Capital Broker Zártkör en M köd Részvénytársaság b) Székhely: H 1052 Budapest,

Részletesebben

A CODEX Tızsdeügynökség és Értéktár Zártkörően mőködı Részvénytársaság D Í J J E G Y Z É K E Érvényes: 2015.04.01.

A CODEX Tızsdeügynökség és Értéktár Zártkörően mőködı Részvénytársaság D Í J J E G Y Z É K E Érvényes: 2015.04.01. A CODEX Tızsdeügynökség és Értéktár Zártkörően mőködı Részvénytársaság D Í J J E G Y Z É K E Érvényes: 2015.04.01. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A jelen díjjegyzék a CODEX Tızsdeügynökség és Értéktár Zártkörően

Részletesebben

HITELINTÉZETEK ÉS PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK 2009. DECEMBER 31-i MÉRLEGE ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁSA

HITELINTÉZETEK ÉS PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK 2009. DECEMBER 31-i MÉRLEGE ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁSA Statisztikai számjel: 10044393641912208 Téti Takarékszövetkezet vállalkozás megnevezése 9100 Tét, Fı u. 86. címe 96/561-240 telefonszáma HITELINTÉZETEK ÉS PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK 2009. DECEMBER 31-i MÉRLEGE

Részletesebben

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ ÉRTÉKPAPÍR ADÁS-VÉTEL MEGÁLLAPODÁSOKHOZ

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ ÉRTÉKPAPÍR ADÁS-VÉTEL MEGÁLLAPODÁSOKHOZ TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ ÉRTÉKPAPÍR ADÁS-VÉTEL MEGÁLLAPODÁSOKHOZ Termék definíció Az Értékpapír adásvételi megállapodás keretében a Bank és az Ügyfél értékpapírra vonatkozó azonnali adásvételi megállapodást kötnek.

Részletesebben

A CODEX Tızsdeügynökség és Értéktár Zártkörően Mőködı Részvénytársaság Üzletszabályzatának melléklete: VÉGREHAJTÁSI POLITIKA

A CODEX Tızsdeügynökség és Értéktár Zártkörően Mőködı Részvénytársaság Üzletszabályzatának melléklete: VÉGREHAJTÁSI POLITIKA A CODEX Tızsdeügynökség és Értéktár Zártkörően Mőködı Részvénytársaság Üzletszabályzatának melléklete: VÉGREHAJTÁSI POLITIKA Az ügyletek végrehajtásával kapcsolatos szabályokat elsısorban a Társaság Üzletszabályzata

Részletesebben

Az MKB Alapkezelı zrt. hirdetménye

Az MKB Alapkezelı zrt. hirdetménye Az MKB Alapkezelı zrt. hirdetménye Az MKB kezelı zártkörően mőködı Rt. tájékoztatása befektetési alapok 2011.évi CXCIII. törvénynek (Batv.) való megfelelésrıl, valamint Tájékoztató és Kezelési Szabályzat

Részletesebben

ESZKÖZÖK (aktívák) "Rábaközi" Takarékszövetkezet Csorna, Szent István tér 23. KSH: Cg

ESZKÖZÖK (aktívák) Rábaközi Takarékszövetkezet Csorna, Szent István tér 23. KSH: Cg a b d 1. 1. Pénzeszközök 279 102 306 514 2. 2. Állampapírok 1 567 938 2 325 317 3. a) forgatási célú 1 251 066 2 224 526 4. b) befektetési célú 316 872 100 791 5. 2/A. Állampapírok értékelési különbözete

Részletesebben

Végrehajtási politika

Végrehajtási politika 1) Bevezetés Végrehajtási politika Hatályos: 2015. március 16. A befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi

Részletesebben

Certifikátok a Budapesti Értéktızsdén

Certifikátok a Budapesti Értéktızsdén Certifikátok a Budapesti Értéktızsdén Elméleti Alapok Végh Richárd Budapesti Értéktızsde Zrt. Budapest, 2009.05.26-28. Mirıl lesz szó? Certifikát fogalma és hozzá kapcsolódó alapfogalmak Certifikátok fajtái

Részletesebben

Származékos (Derivatív) ügyletek feltételei DEGIRO

Származékos (Derivatív) ügyletek feltételei DEGIRO Származékos (Derivatív) ügyletek feltételei DEGIRO Tartalom 1. fejezet Fogalommeghatározások... 3 2. fejezet Szerződéses viszony... 3 3. fejezet Execution only (Csak végrehajtás)... 3 4. fejezet Ügyleti

Részletesebben

Végrehajtási politika

Végrehajtási politika 1) Bevezetés Végrehajtási politika Hatályos: 2013.12.06. A befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII.

Részletesebben

Devizapiac a gyakorlatban

Devizapiac a gyakorlatban Devizapiac a gyakorlatban Budapesti Értéktőzsde 2011. október 11. Nemzetközi szemlélet helyi tapasztalatok A 20 éves Equilor Befektetési Zrt. a Budapesti Értéktőzsde alapító tagja valamint a Magyar Kockázati

Részletesebben

HUNGÁRIA ÉRTÉKPAPÍR ZRT

HUNGÁRIA ÉRTÉKPAPÍR ZRT HUNGÁRIA ÉRTÉKPAPÍR ZRT MIFID ÉRTÉKELÉSI POLITIKA I. Értékelési politika célja A Hungária Értékpapír Zrt. Alkalmassági és Megfelelőségi kérdőívei (Kérdőív magánszemély részére, ill. Kérdőív Jogi személyek

Részletesebben

KOCKÁZATKEZELÉSI JELENTÉS A belső tőkemegfelelés értékelési folyamatára vonatkozó elvekről és stratégiákról

KOCKÁZATKEZELÉSI JELENTÉS A belső tőkemegfelelés értékelési folyamatára vonatkozó elvekről és stratégiákról KOCKÁZATKEZELÉSI JELENTÉS A belső tőkemegfelelés értékelési folyamatára vonatkozó elvekről és stratégiákról A Random Capital Broker Zrt. (cj: 01-10-046204 székhely: 1053 Budapest, Szép u. 2.) (Továbbiakban:

Részletesebben

Tıkeáttételes termékekkel túlszárnyalni a piacot. T. Kilian Equity Markets & Commodities

Tıkeáttételes termékekkel túlszárnyalni a piacot. T. Kilian Equity Markets & Commodities Tıkeáttételes termékekkel túlszárnyalni a piacot Mi az opció/opciós jegy? Az opció jog, de nem kötelezettség arra vonatkozólag, hogy részvényt, devizát, kötvényt, indexet vagy árut (mögöttes termék vagy

Részletesebben

A P L A N I N V E S T B R Ó K E R Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T A É S Á L T A L Á N O S

A P L A N I N V E S T B R Ó K E R Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T A É S Á L T A L Á N O S A P L A N I N V E S T B R Ó K E R Z Á R T K Ö RŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T A É S Á L T A L Á N O S S Z E R ZİDÉSI FELTÉTELEI A Társaság Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által

Részletesebben

Alkalmassági és Megfelelési teszt MAGÁNSZEMÉLYEKNEK

Alkalmassági és Megfelelési teszt MAGÁNSZEMÉLYEKNEK MAGÁNSZEMÉLYEKNEK Az Üzletszabályzat 19. sz. melléklete Az alábbi teszt kitöltését a befektetési vállalkozásokról és árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól

Részletesebben

Részvénytársaság Vezérigazgatójának 422/2010. sz. határozata

Részvénytársaság Vezérigazgatójának 422/2010. sz. határozata Budapest, 2010. november 18. Budapesti Értéktızsde Zártkörően Mőködı Részvénytársaság (továbbiakban: Tızsde) vezérigazgatója A Budapesti Értéktızsde Zártkörően Mőködı Részvénytársaság Szabályzata a Kereskedési

Részletesebben

A PLANINVEST BRÓKER ZRT. (8360 Keszthely, Erzsébet királyné útja 21.)

A PLANINVEST BRÓKER ZRT. (8360 Keszthely, Erzsébet királyné útja 21.) A PLANINVEST BRÓKER ZRT. (8360 Keszthely, Erzsébet királyné útja 21.) ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI POLITIKA KESZTHELY 2008. Érvényes : 2008. február 1-tıl A Planinvest Bróker Zrt. jelen szabályzatot az ügyfél

Részletesebben

o f) Egyéb korlátlan felelősségű forma

o f) Egyéb korlátlan felelősségű forma Megfelelési teszt jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek részére Felhívjuk Tisztelt Ügyfelünk figyelmét, hogy a Random Capital Zrt. a befektetési szolgáltatási tevékenysége és

Részletesebben

2010.06.05. Pénz és tőkepiac. Intézményrendszer és a szolgáltatások. Befektetési szolgáltatási tevékenységek

2010.06.05. Pénz és tőkepiac. Intézményrendszer és a szolgáltatások. Befektetési szolgáltatási tevékenységek Pénz és tőkepiac Intézményrendszer és a szolgáltatások Befektetési vállalkozások - Értékpapír bizományos - Értékpapír kereskedő - Értékpapír befektetési társaság Befektetési szolgáltatók Működési engedélyezésük

Részletesebben

egységes szerkezetbe foglalt RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓJA

egységes szerkezetbe foglalt RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓJA A QUAESTOR Aranytallér Vegyes Nyíltvégő Értékpapír Befektetési Alap QUAESTOR Borostyán Kötvény Nyíltvégő Értékpapír Befektetési Alap QUAESTOR Deviza Nyíltvégő Értékpapír Befektetési Alap QUAESTOR Kurázsi

Részletesebben