TESZ - VESZ ÓVODA NEVELÉSI PROGRAMJA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TESZ - VESZ ÓVODA NEVELÉSI PROGRAMJA"

Átírás

1 TESZ - VESZ ÓVODA NEVELÉSI PROGRAMJA Az elfogadás olyan, mint a termékeny talaj, mely lehetővé teszi, hogy a kis mag olyan gyönyörű virággá fejlődjön, amilyenné belső lehetőségei csak engedik. Gordon

2 Tartalomjegyzék Helyzetkép az óvodáról 4 1. A program rendszerábrája Óvodai programunk alapelve, célja, feladata, gyermekképe Alapelvünk Célunk Feladatunk Óvodaképünk A program alapkoncepciója Individualizálva szocializál Az individualizálás lehetőségei a játékban Feladatunk az egyéni eltérések tolerálása érdekében a játékban A csoportszobai feltételek megteremtésében feladatunk A személyiségközpontú szemlélet érvényesülése az óvodapedagógusaink tevékenységeiben

3 3.2. Érzelmi nevelés, a szocializáció biztosítása Célunk Feladatunk A szocializáció folyamat A tevékenységközpontok rendszere, a szabad játék és a felajánlott tevékenységek kerete A hét tevékenységközpont A játék A nyugodt játék feltételei Szabály játék helye a tevékenységben A munkajellegű tevékenységek Az óvodapedagógus által felajánlott tevékenységek rendszere Az integrált műveltségtartalom a felajánlott tevékenységekben A programunk tartalma Az egészséges életmód kialakítása, mozgásfejlesztés... 3

4 Az egészséges életmód kialakítása Mozgásfejlesztés Az érzelmi nevelés, a szocializáció biztosítása Az anyanyelv fejlesztése Művészeti nevelés Mese, vers, dramatikus játék Ének, énekes játékok, zenehallgatás Rajzolás, mintázás, kézimunka A külső világ tevékeny megismerése A környezet tevékeny megismertetése Matematikai tartalmú tapasztalatok A tevékenységek tartalma Az óvodai élet, tevékenységek szervezeti keretei. Tervezés Az óvodai csoport kialakítása Az óvodapedagógusok által felajánlott tevékenységek szervezeti keretei 51 4

5 A felajánlott tevékenységek formái A tevékenységek időkeretei: a napirend és a hetirend A gyermekek fejlődésének és fejlesztésének regisztrálása A család bevonása az óvodai életbe A családok bevonásának alapszabályai A családok bevonásának formái A szülők bevonása az óvodai nevelés programjába Informális lehetőségek az együttműködésben Formális lehetőségek a kapcsolattartásban Az óvodapedagógusok felkészülése a családok fogadására Az együttműködés tartalmi formái Családgondozás. Szociális munka Felhasznált irodalom 61 5

6 Helyzetkép az óvodáról A TESZ-VESZ Óvoda a vasútállomáshoz közel eső Mátyás király út négyemeletes házainak, valamint a környék kertes házainak gyűrűjében helyezkedik el, az Interspar áruház mellett. Az 1976-ban munkásszállóból átalakított lapostetős épület családi házhoz méretezett udvarával, fáival, kúszónövényeivel kellemes lakóház benyomását kelti. Az óvodai funkció ellátására ennek ellenére alkalmas, mivel a szűkös mozgástér ellensúlyozására kiválóan alkalmas az óvodában kialakított, és jól felszerelt tornaszoba, melyet a gyermekek rendszeresen használnak. A tornaszoba egyben szülői szobaként is funkcionál. A gyermekeket kettő, otthonosan berendezett esztétikus 40 m 2 feletti csoportszobában neveljük. Az előtér mozgásos tevékenység végzésére is alkalmas. Kiszolgáló helységeinket a programunk szellemében átalakítottuk. Szociokultúrális háttér: Óvodánk gyermekösszetételének jellemzői: lakótelepi környezet, életforma, a családok egzisztenciális helyzetének fokozatos romlása. Az óvodánkba járó gyermekek között magas a cigány származásúak aránya. A családok egy része azonban magyarnak vallja magát. A szülők többsége munkanélküli. A gyermekközpontú, szeretetteljes, a másságot elfogadó óvodai nevelő munkánk eredményeként a szülők elégedettek munkánkkal. Kiemelten a nyitottság, illetve a családsegítés vált ki elismerést a szülőkben. 6

7 Mottónk: Testben, lélekben egészséges, Együttműködésre képes, Szerteágazó ismeretekkel rendelkező, Világ dolgaira fogékony Egyedüli döntéshozatalra képes, Szociálisan érzékeny, másságot elfogadó gyermekek nevelése. Küldetésnyilatkozat Küldetésünknek tekintjük, az óvodánkba járó gyermekek hátránykompenzációjának megvalósítását a Lépésről-lépésre Óvodai Program szellemében. Vállaljuk, hogy a gyermekeket, életkori sajátosságaik figyelembevételével képessé tesszük a másság elfogadására, egymás tiszteletben tartására. A projekt-rendszerű tanulási forma alkalmazásával az élményszerű felfedezés lehetőségét biztosítjuk a gyermekek számára, a tevékenységközpontokban és a bennünket körülvevő közvetlen környezetben. Nyitott óvodai modellünkkel a szülőknek lehetőséget biztosítunk a mindennapos tevékenységeinkbe való bekapcsolódásra, együttműködésre. Szemléletformálószerep felvállalásával hozzájárulunk a családok eltérő szociokultúrális hátteréből adódó másságának elfogadásához a szülők körében. Jövőkép Választott programunk filozófiája váljon belső értékké és összetartó erővé az óvodán és a régión belül egyaránt. 7

8 1. A program rendszerábrája A PROGRAM FILOZÓFIÁJA ALAPKONCEPCIÓI I. INDIVIDUALIZÁLÁS SZOCIALIZÁLÁS DIFFERENCIÁLÁS Családi, szituációs és szerepjáték központ II. A TEVÉKENYSÉGKÖZPONTOK RENDSZERE A külső világ, tevékeny Irodalmi, énekzenei Építőjáték Homok-víz megismerésének barkácsolás Manipulációs asztali központja tevékenységek, konstruálás tevékenység tevékenysége (szobában folyó, mozgásfejlesztés központja központ k központja udvari központja tevékenység) Vizuális központ (rajzolás, mintázás, kézimunka) SZABADJÁTÉK AZ ÓVODAPEDAGÓGUS ÁLTAL FELAJÁNLOTT TEVÉKENYSÉGEK Választható Kötelezően választható Kötelező 8

9 TERVEZÉS (az óvodai élet megszervezésének elvei, keretei, a nevelés tervezése) A FEJLESZTÉS TARTALMA Az egészséges életmód alakítása, mozgásfejlesztés Érzelmi nevelés és a szocializáció biztosítása Az anyanyelv fejlesztése Művészeti nevelés A külső világ Társadalmi Ének, énekes Rajzolás Mese, vers A környezet Matematikai tapasztalatok játékok, zene- mintázás, dramatizálás tevékeny tapasztalatok hallgatás kézimunka, megismerése kézművesség III. A CSALÁD BEVONÁSA AZ ÓVODAI ÉLETBE INFORMÁLIS FORMÁLIS KOMMUNIKÁCIÓS CSATORNÁK IV. CSALÁDGONDOZÁS, SZOCIÁLIS MUNKA 9

10 2. Óvodai programunk alapelve, célja, feladata óvodaképe 2.1. Alapelvünk: A gyermeki személyiség tiszteletben tartása, elfogadása, fejlesztése, képességeinek kibontakoztatása a Lépésről-lépésre felhasznált óvodai program specifikumainak alkalmazásával, szeretetteljes óvodai légkörben a családokkal együttműködve Célunk: A 3 7 éves gyermekek fejlődésének támogatása, az egyéni szükségletek és az életkori jellemzők ismeretében A feltételrendszerek biztosításával, a tevékenységek tudatos befolyásolásával a személyiség kibontakoztatása, az eltérő adottságok, képességek, szokások nem- és vérmérsékleti különbségek, valamint családi szokások figyelembevételével. Kiemelten alapozzuk meg az alábbiakat: a személyiség autonómiáját, pozitív énképét, önérvényesítő képességét, a saját szükségletek kifejezésének képességét, az érzelmi gazdagságot, a kultúrált magatartás szokásait, az önfejlesztő magatartást, a másság tolerálását, a társakkal való együttműködést, a döntés, a választás, a rugalmas gondolkodás, a kreativitás képességét, a művészetek, a természeti, a társadalmi környezetük iránti érzékenységüket, ezzel a lokálpatriotizmus megalapozása. 10

11 A sajátos tevékenységközpont-rendszerrel és a gyermeki szabadság biztosításával támogatjuk a szocializáció szempontjából fontos szokásokat, magatartásmódokat: a kompromisszumok, egyetértések és az önérvényesítés stratégiáinak megtanulását, a kapcsolatkeresést, a kommunikálás és a társalgás technikáinak elsajátítását, a társas konfliktusokban kevés felnőtt segítségével a megoldások keresését, az önszabályozás, az önkontroll alakulását, közös tevékenységekben az igényeknek, elképzeléseknek megfelelő szervezési teendők felvállalását, a gyermekek játék szükségletének kielégítését, az önkifejezés és az együttműködés kiteljesedését, Az értelmi fejlődésben a gyermekek eltérő tapasztalataira, egyéni és közös élményeire, érdeklődésére és kíváncsiságára építünk. Fontosnak tartjuk a cselekvés, tevékenység a beszéd és a gondolkodás egységének biztosítását: az utánzásra épülő tanulással együtt a felfedezéseket, próbálkozásokat az élethelyzetekben, tevékenységekben történő felismeréseket, a pszichikus funkciók intenzív fejlődését, a hagyományok ápolását, a természet, az élőlények szeretetét és védelmét, az írott nyelv és a jelzések iránti érdeklődést. 11

12 A legfontosabbnak tekintjük az egészséges testi és lelki fejlődést, az egészséges életmód alapvető szokásainak kialakítását, formálását, a szükségletek és a mozgásigény kielégítését, az egészség óvását, védését és az esetleges hátrányok korrekcióját. a mindenkori nagycsoportosok az idősebbek nemzedékével, az Idősek Napközi Otthonával tartják a kapcsolatot, a különböző szülői rétegek problémáinak kezelése szükség szerint rétegszülői értekezlet és/vagy egyéni megbeszélés formájában biztosítunk lehetőséget, beszélgető körök szervezése szakemberek bevonásával közvetítünk a Családsegítő Központ, a Contact Gyermekjóléti Szolgálat felé, kapcsolatot tartunk karitatív szervezetekkel, a családokkal közösen szervezett kirándulásokkal gazdagítjuk a gyermekek tapasztalatait, hagyományos ünnepek előtt Játszóházat szervezünk, ahol az ünnephez kapcsolódóan kiegészítő eszközöket készítünk a szülők bevonásával Feladatunk: nyitott óvodakép kialakítása, fenntartása, családok értékrendjének, véleményének megismerése kérdőívek, családlátogatások alapján, szülők bevonása az óvodai életbe (beszoktatás, projektekhez anyaggyűjtés, ünnepek, családi programok, beszélgető körök), szülők igényeihez igazodva egészségügyi, pedagógiai, pszichológiai ismeretek megszerzéséhez segítségadás, lehetőségek megteremtése, kapcsolattartás külső partnerekkel, pl.: óvoda, iskola, bölcsőde, Idősek Napközi Otthona, karitatív szervezetek, közvetítő szerep vállalása a Contact Gyermekjóléti Szolgálat és a Pedagógiai Szakszolgálat felé, 12

13 a családokkal közösen szervezett kirándulásokkal gazdagítjuk a gyermekek tapasztalatait, hagyományos ünnepek előtt szülők bevonásával játszóházat szervezünk Óvodaképünk Helyi igényekhez igazodó, a gyermekek nevelését és a családi nevelést kiegészítő nyitott óvodakép kialakítása, amely magában foglalja az óvodai nevelés óvó, védő, ellátó, gondozó, nevelő, személyiségfejlesztő funkcióit, előtérbe helyezve az egészség megőrzését. Nevelésünk célja a gyermekek sokoldalú, harmonikus fejlesztése, az életkori és egyéni sajátosságok, az eltérő fejlődési ütem figyelembevételével. Óvodánk elsősorban a családok felé nyitott. A gyermekek egészséges személyiség fejlődésében meghatározó jelentőségű a család. Feltételezzük, hogy minden család közvetít valamilyen értéket a gyermekek felé még akkor is, ha nem minden funkciót teljesít maradéktalanul. Óvodapedagógusaink toleránsak a szülőkkel szemben, próbálják átérezni helyzetüket és keresik a kapcsolatot a gyermek érdekében. 13

14 2.5. A programunk koncepciója Individualizálva szocializál. Sajátos tevékenységközpont-rendszerben biztosítja a feltételrendszert, a tevékenységi formák szintereit, a szabad játékot és az óvodapedagógus által felajánlott tevékenységek választási lehetőségeit. Ez a rendszer szintetizálja a szervezeti kereteket és integrálja a fejlesztés tartalmát A családok bevonása az óvodai életbe. Aktivizálja a szülőket az együttműködésben. Erősíti a szülők felelősségét, támogatja a családi nevelés problémáinak megoldását. Az óvodapedagógus a rendszerben mintát ad a közös játékra, a gyermekkel való törődésre, a nevelésre. Óvodánk lehetőségeit, a családok helyzetét és a gyermekeket érintő társadalmi háttérfolyamatokat figyelembe véve a csoportokban dolgozó óvodapedagógusok a gyermekvédelmi felelős irányítása mellett látják el a szociálpedagógusi feladatokat. 14

15 3. Individualizálva szocializál Célunk: A család és az óvoda szocializációs szerepének hangsúlyozása, az egyediség, egyéniség támogatása. Szeretnénk elérni, hogy az óvodáskor végére a gyerekek eljussanak az önérvényesítéstől az együttműködésig, a társak szükségleteinek igényeinek, szándékainak megértéséig. Óvodapedagógusaink érzékenyen reagálnak a különbségekre, építenek a gyermekek érdeklődésére, szükségleteire és erősségükre. Az individualizáló nevelés, fejlesztés során olyan pedagógiai megközelítést alkalmazunk, amely figyelembe veszi mindazt, amit a gyermekek egyéni különbségként hoznak magukkal. Áthatja az egész óvodai életünket és annak minden tevékenységét. Az egyéni eltéréseket toleráló felnőtt magatartása modell értékű gyermekeink számára. Az azonos korú gyermekek között is jelentős fejlődési különbségek vannak. Feladatunk: 1. A gyermekek eltérő biológiai szükségletéhez, adottságaihoz igazodva: - tapasztalatainak bővítése, - mozgásigényének, - szociobilitásának, - énképének, - kontaktusteremtő készségének fejlesztése. 15

16 2. A gyermekek személyiségének megismerése az óvodába lépéstől kezdve. 3. Egyéni fejlesztés, képességek, részképességek elemzése alapján: - személyes kapcsolat biztosítása az óvodapedagógus és gyermek között, - az igény szerinti elkülönülés lehetőségének biztosítása, - az eltérő időpontban jelentkező mozgásigény folyamatos kielégítése (állandó mozgástérrel), - a személyesség biztosítása a gyermek munkáinak, személyes tárgyainak tárolásában, - a gyermekekre vonatkozó információk bizalmas kezelése Az individualizálás lehetőségei a játékban A játék gyermekeink legfontosabb tevékenysége. A szabad játék fejlesztő hatását tekintve időtartamban is a legfontosabb, domináns tevékenység. Játék közben gyermekeink tanulnak, és új ismereteket szereznek a világról. A játék az a szocializációs tér, amelyben a kortárskapcsolatok alakulnak, gyakorolják a társakkal való együttműködést, a kommunikációt Feladatunk az egyéni eltérések tolerálása érdekében a játékban: a gyermek jelzéseinek, viselkedéseinek megfigyelése az információk értékelése, az egyéni érdeklődésnek megfelelő játékfeltételek megteremtése, az egyéni szándékok, elképzelések támogatása, konfliktus helyzetekben az egyén bevonása a megoldásba, a szabályalkotásba, az egyének eltérő szociális szükségleteinek kielégítése, 16

17 egyénekre irányuló kommunikáció a cigány gyermekek tájékozódó képességének fejlesztése a kommunikációs helyzetekben, a gyermekek érzelmi kötődéseinek erősítése, formálása, közvetlen segítségadás a társtalan, nehezen beilleszkedő gyermekek esetében. Óvodánk életének megszervezésében is tekintettel vagyunk az eltérő szükségletekre. Ez vonatkozik az életkori eltérésekre, az azonos korosztály egyéni igényeire és a másság elfogadására. Napirendünk rugalmas és folyamatos, az egyéni igényekhez való alkalmazkodást szolgálja. A szükséglet-kielégítés érdekében figyelembe vesszük a családok helyzetét, szokásait, a lakáskörülményeket, a reggeli óvodába érkezés idejét. Étkezésnél a folyamatosságot egy meghatározott időkereten belül biztosítjuk a gyermekek egészségének védelmében A csoportszobai feltételek megteremtésében feladatunk: Az igény, egyediség, személyiség tiszteletben tartásának érvényesítése: o az egyéni érdeklődés megjelenítése a tevékenységközpontban, o a gyermekek jelei mellett a nevük kiírása, o a gyermekek egyéni életének történései az albumokban, o a családok életét bemutató tablók-, fotók, o a hétvégi családi élmények megbeszélése, o a tér tagolása a tevékenységközpontokban 2-3 gyermek elmélyült együttes tevékenységeihez, o a személyes tárgyak tárolása, megőrzése. 17

18 A személyiségközpontú szemlélet érvényesülése az óvodapedagógusaink tevékenységeiben Feladatunk: Óvodapedagógusaink részéről érzelmi biztonság, szeretetet, megértés és védelem sugárzása a gyermekek felé. Az eltérések tolerálásával a nagyobb hátrányokat hordozó cigány gyermekek elfogadtatása társaikkal. Fontosabb elveink az óvodapedagógus gyermek kapcsolatban: o személyre szóló pedagógiai hatások, o szeretetteljes elfogadás, o pedagógiai optimizmus, o segítségadás a gyermekek egyéni problémáinak megoldásában, o a személyiség értékeinek hangsúlyozása és elfogadása a kortársakkal, o a másság értékeinek kiemelése és elfogadása, o személyes élményeket, érzéseket, gondolatokat feltáró beszélgetés, o a gyermekek kommunikációjának megértése, megfejtése, o a szülők bevonása a gyermekeket érintő nevelési kérdésekbe, o a tevékenységek feltételeinek és a kezdeményezett szabályjátékoknak az egyénre szabott befolyásolása, o a gyermekek testi, lelki szükségleteivé váló törődés. Segítjük a szocializációt az egyén erősségeire építő individualizáló neveléssel. A személyiség fejlődésének és fejlesztésének ezt a két dimenzióját egymástól elválaszthatatlannak tartjuk. A külső hatások 18

19 irányuktól függően azonban előidézhetnek nemkívánatos hangsúlyeltolódásokat. Valljuk, hogy az egészséges személyiség megőrzi egyediségét, egyéniségét ugyanakkor megtanulja az együttműködést, az alkalmazkodást, az egyezkedést és a társadalmi lét szabályait. Gyermekeinkben az aktív személyiség önfejlesztő erőit alapozzuk meg A szocializáció biztosítása Célunk: Érzelmi biztonságot nyújtó, derűs, családias légkör kialakítása, mely a családi nevelés kiegészítője. A gyermekek szocializációjának segítése, az alapvető erkölcsi normák, az együttélés szabályainak kialakítása Feladatunk: a gyermekek társas kapcsolatainak megfigyelése és alakítása (a magányos gyermek felé a páros kapcsolat erősítése) a közös élmények forrásainak gazdagítása a társadalmi tapasztalatok körének bővítésével, a gyermekek elképzelései és döntései alapján a szülők bevonásával a csoportélet hagyományainak kialakítása, és ápolása a viselkedés-kultúra megalapozása, a közösségi élet szokásainak és az együttműködés szabályainak alakításában a gyermekek aktivizálása egyezkedésekkel, kompromisszumokkal, a mikrocsoportos tevékenységek körének bővítése a felajánlott szervezett keretekben, a társas szabályjátékok rendszeres biztosítása a gyermekek közreműködésével, 19

20 a hazához, a tájhoz, kultúrához kötődés erősítése az értékek megbecsülésére nevelés (múzeumok, képtárak, kiállítások látogatása), a gyermekek személyes vonatkozású ünnepeinek közös szervezése az óvodában (születésnap, Mikulás, Anyáknapja, Gyermeknap), a gyermeket érintő pozitív családi események alkalmankénti számbavétele (testvér születése, Nőnap), a jeles napok, a nemzeti ünnep hagyományainak ápolása (Szüreti bál, Karácsonyi Gyertyagyújtás, Farsang, Húsvét, Pünkösd, Március 15.), a tevékenységekben a gyermekek erkölcsi tulajdonságainak fejlesztése, az együttérzés, az önzetlenség formálása, a tolerancia, a mások érdekeinek figyelembe vételére nevelés, a konfliktusok megbeszélésének és kezelésének, megoldásának bemutatása indirekt formában, demokratikus légkörben, a megkezdett tevékenységek befejezésére ösztönzés, a gyermekek által vállalt feladatokban az akadályok leküzdésére motiválás, az óvodapedagógus személyes mintaadása, a gyermekek pozitív értékelése az egyéni igényekhez, szükséglethez és fejlettséghez igazodó hangsúlyokkal, gyakorisággal. A szocializációt segítjük az eszközök, felszerelések, tablók, táblák és a heti rendszerességgel szervezett ún. beszélgetőkör -rel, és a spontán beszélgetésekkel. Ezek lehetőséget adnak a gyermeki élmények, aktuális események, érzelmek és gondolatok egymással való megosztására, az összetartozás érzésének erősítésére A szocializáció folyamata 20

21 Óvodáskorban a magatartás megnyilvánulásaiban, a tevékenységekben meghatározó szerepet töltenek be az érzelmek. Átszövik gyermekeink életét, és sajátos motivációként alakítják viselkedésüket. Óvodai programunkban az érzelmi biztonság és a pozitív érzelmek fejlődése az alábbi elvek érvényesítésével valósul meg: o élethelyzetekben, szituációkban az érzelmeket aktivizáló hatásokkal, o a művészetek eszközeivel, o a minden gyermek felé kifejezett szeretetteljes elfogadással és megértéssel, o az érzelmeket kifejező gyermeki megnyilvánulások támogatásával és a szükséges kontroll erősítésével, o az érzelmeket átélő, empatikus felnőtt magatartás mintájával. Óvodánkban a gyermekek a szocializáció újabb minőségét élik át. A családi védettségből naponta kilépve számukra kitágul a szociális tér. Megtanulják megismerni önmagukat, az együttélés szabályait, a társas életben elvárt viselkedésmódokat. A jó közérzet növeli gyermekeink biztonságérzetét, nyitottabbá teszi őket társaik felé. A szocializáció összetett folyamat, amelyben gyermekeink sokféle tapasztalatot szereznek. A gyermekek között jelentős eltérések vannak a szociabilitást, az együttműködés szokásait, az alapvető magatartásmódokat tekintve, s itt óvodapedagógusainknak meghatározó szerepe van. A tevékenységközpont-rendszer biztosítja a fős óvodai csoportban gyermekeink kis létszámú mikroközösségeinek létrejöttét, amelyek ideális teret jelentenek a jó közérzet, a személyes kapcsolatok és az elmélyült tevékenységek kialakulásához. 21

22 A szocializáció feltételei: kontaktus másokkal, a társakkal, a személyes kommunikálás lehetőségei. Az elkülönülési lehetőség erősíti gyermekeinknél a baráti kapcsolatokat. A tagolt tér kisebb csoportosulásokra ösztönöz, tartalmasabb interakciókra ad esélyt. Gyermekeink teljes szabadságot kapnak szociális szükségleteinktől függően a terek formálásában. A szocializáció szempontjából a szabad játéktevékenységnek van a legnagyobb jelentősége. Ez a tevékenységközpont-rendszer a játéktér, amelyben a feltételeket gyermekeink és óvodapedagógusaink közösen alakítják. A játék szabadsága és gyermekeink önkiteljesedése a közösségi élet szabályai között ésszerű korlátokkal valósul meg. 22

23 4. A tevékenységközpontok rendszere, a szabad játék és a felajánlott tevékenységek kerete Célunk: A Lépésről-lépésre Óvodai Program sajátos tevékenységközpont rendszerével, a gyermekek személyiségfejlődésében olyan tevékenységforrások megteremtése, amelyek a játék, tanulás és munka jellegű tevékenységek alapjául szolgálnak. Lehetőséget biztosítanak az önkifejezésre, kontaktusteremtésre, kapcsolattartásra, cselekvésre, manipulációra és a közvetlen szenzomotoros tapasztalatszerzésre. A tevékenységközpontokban állandó lehetőséget adunk a sokszínű tevékenységekre, a gyermekeink szükségleteinek megfelelően. Feladatunk: 1. Megfelelő hely biztosítása: a szabad játékhoz, a játékfajtákhoz, egyéb tevékenységekhez, a spontán, szabad mozgáshoz, az étkezéshez (folyamatos tízóraihoz), a mozgásos szabályjátékhoz, énekes játékokhoz, az elkülönülésekhez, a személyes tárgyak tárolásához. 2. A gyermekek önállóságának és kreativitásának kibontakozása érdekében: a berendezés mobilitása, a terem igények szerinti kialakíthatósága. 3. A gyermekkapcsolatokban a változó szükségletek kielégítése: 23

24 a csoport életkori összetételétől, a gyermekek egyéni szükségleteitől, érdeklődésétől, fejlettségétől, az aktuális élményektől, a lányok és fiúk arányától függően. 4. A csoportszoba berendezésének és felszerelésének alakítása: az évszak, az időjárás, a témaprojektek figyelembevételével. A tevékenységközpontok helye viszonylag állandó, gyermekeink a játék folyamán átrendezik a tereket, mely alól kivételt képez az ábrázolás eszköztára és a homok-víz asztal A hét tevékenységközpont a következő: 1. A családi és egyéb szituációs drámajáték központja, valamint a gyermekek saját szükségleteire szervezett, munkajellegű tevékenységek színtere (salátakészítés). 2. Irodalmi, ének-zenei tevékenységek, mikrocsoportos mozgásfejlesztő játékok kezdeményezésének központja. 3. Homok-víz asztali tevékenységek, modellezések, terepasztali játékok központja. 4. Építőjátékok, barkácsolás, szerepjátékok központja (mozgásfejlesztő játékok kezdeményezésére is alkalmas), 5. Művészeti tevékenységek központja (ábrázoló, kézimunka, kézművesség, konstruáló tevékenységek). 6. Manipulációs, asztali, társas, szabályjátékok központja. 7. Természetismereti központ az udvar, a külső környezet. A tevékenységközpontok elmélyült tevékenységekre inspiráló környezetet jelentenek. A gyermekeink szabadon rendelkeznek az eszközökkel és a 24

25 nyersanyagokkal, szükségleteiknek megfelelően gazdagíthatják az eszköztárat. Sok kreativitásra serkentő anyag áll a gyermekek rendelkezésére. A gyermekek tájékozódását segítjük azokkal a kis kártyákkal, amelyek a polcokon az eszközök helyét jelzik. Ez a rendszer a szabad játék és az óvodapedagógusaink által felajánlott, választható tevékenységek színtere, a gyermekek természetes élettere A játék Célunk: A gyermekek alapvető szükségletének spontán, szabad tevékenységének azaz a játék feltételeinek biztosítása. Feladatunk: A gyermekek szociális érzelmeinek, világról szerzett tapasztalatainak, ismereteinek és a társas kapcsolatainak gazdagítása. Biztosítani a gyermekek számára, tudatos átgondolt munkával, a tevékenységek integrálását a tevékenységközpontok egységes rendszerében. A játékban tanulás feltételeinek megteremtése, a szabad játék sérthetetlenségének biztosítása. A gyermekek közös élményeinek gazdagítása, a szocializáció segítése, magatartásmódok formálása, kultúra közvetítése, kreatív játékuk fejlesztése, fejlesztő, feltételteremtő folyamatokat befolyásoló óvodapedagógusi tevékenységgel. A játékhoz szükséges eszközigény kielégítése, feltételeinek biztosítása a szülők bevonásával. 25

26 A játék integráló tevékenység, amelyet végig kísér a tanulás és a munka néhány jellemzője. A spontán tanulás színtere. Gyermekeink játék közben számtalan ismerettel, tapasztalattal gazdagodnak. Itt alakulnak társas kapcsolataik, gazdagodnak szociális érzelmeik és a világról szerzett tapasztalataik, ismereteik. A tevékenységközpontok egységes rendszerbe integrálják azokat a tevékenységeket, amelyeket az óvodapedagógusaink biztosítanak a gyermekek számára tudatosan és átgondoltan választási lehetőségként. Programunkban a szabad játék időtartamban is domináns a nap folyamán. Ugyanakkor a játék mellett, ugyanabban a tevékenység-rendszerben a gyermekek választásai, kezdeményezései, és óvodapedagógusaink felajánlásai a játékban tanulás sajátos formáit eredményezik. Gyermekeink a nem didaktikai mozzanatok alapján szervezett tevékenységeket életkoruktól és fejlettségüktől függően választják. Az óvodapedagógus által felajánlott tevékenységeket gyermekeink ugyanúgy örömforrásként élik meg, mint a szabad játékot. A felajánlott tevékenységekben óvodapedagógusaink szempontjából vannak megkötések, a gyermekek a folyamatot önállóságuktól és kreativitásuktól függően szabadon alakítják. A játék szabadsága nem jelenti gyermekeink magukra hagyását. Óvodapedagógusaink fejlesztő, feltételteremtő, folyamatokat befolyásoló szerepe tudatos tevékenységet jelent. A gyermekek közös élményeiknek gazdagítása, az élmények forrásainak tervezése, a szocializáció segítése, az érzelmek, a szokások, a magatartásmódok formálása, a kultúra közvetítése, a kevésbé önálló, nem kreatív, élményszegény gyermekek játékának fejlesztése az óvodai nevelésünk felvállalt funkcióinak érvényesítését jelentik. Gyermekeink egyéni, közös, közvetlen és közvetett tapasztalatai, élményei sokféle forrásból származnak. A játékszükségletből fakadó eszközigény kielégítése, feltételek bővítése érdekében szülőkkel, nagyszülőkkel kooperálunk, (a szükséges anyagok folyamatos gyűjtése, bővítése). 26

27 A nyugodt játék feltételei: Feladatunk: - Megfelelő hely biztosítása: Fontos szempont a mozgalmasabb és csendesebb tevékenységek elkülönítése a csoportszobában. Nagyobb mozgásteret az építőjáték, az irodalmi és a családi tevékenységközpont nyújt a gyermekeink számára. A mobil bútorok biztosítják az eszközök elhelyezését a gyermekek számára elérhető helyen, és ezekkel alakíthatók a terek igény szerint. A mozgásigény folyamatos kielégítésére alkalmas a jól felszerelt tornaszobánk is. - A játékidő biztosítása: A szabad játék védelmét a napirendben megfelelő időtartamban biztosítjuk. A folyamatos napirenddel a várakozási időt kiküszöböljük, illetve lecsökkentjük. Az egész nap a szabad játék rendelkezésére áll. Óvodapedagógusaink által kezdeményezett, választható és kötelező tevékenységek időtartama a nagyok esetében sem haladja meg a percet. - Nyugodt légkör: Az egész óvodai élet s ebben a játék szempontjából is alapvető a nyugodt légkör biztosítása. A nyugodt légkör az alapvető szokások, szabályok kialakításának is feltétele. 27

28 Az élmények biztosítása Gyermekeink játékának motiváló ereje az élmény, amely sokféle lehet. Az egyéni élmények változatosak, a családi háttér különbségéből adódóan. Az ingerszegény környezetből érkező gyermekek egészséges személyiségfejlődése érdekében sok közös óvodai élményforrást biztosítunk. Ezek a közös élmények intenzitásukkal játékra inspirálnak. A gyermekekkel közösen megbeszéljük, hová mennének szívesen élményszerzésre projektenként több alkalommal. Óvodapedagógusaink a gyermekek játékából, kommunikációikból következtetnek az egyéni élményekre, melyek befolyásolják a témákat a közös élményszerzéssel kapcsolatban. A téma, tartalom és a szerepek a játék fontos elemei. Programunkban a projekt-rendszerű műveltségtartalom a játékot is befolyásolja, indukáló szerepet tölt be. A szabályjáték helye a tevékenységben A kezdeményezett, irányított szabályjátékban biztosítjuk a gyermekek szabadságát, építünk érdeklődésükre. Tudatosan fejlesztjük az egyének képességeit, részképességeit. Gyermekeink egyéni döntés alapján kapcsolódnak be a játékba. A témaprojektekhez társasjátékokat is készíthetnek. Feladatunk: a gyermekek jelzéseinek megfigyelése és elemzése személyiségük megismerése érdekében, a közös élményeket nyújtó látogatások szervezése, a gyermekek elképzeléseinek támogatása, 28

29 a játéktevékenységben az együttműködés szokásainak, az udvarias magatartás formáinak alakítása, a csoportélethez kötődő hagyományok ápolása, a gyermekek fejlettségétől függően, igényeiknek megfelelően a játékfolyamat segítése a személyes kontaktus naponkénti kialakítása, a gyermek személyes problémáinak, egyéni élményeinek meghallgatása, a társas kapcsolatok, érzelmi kötődések támogatása, egyezkedések, választások, döntések segítése, a játékban megjelenő fejlődésbeli különbségek tolerálása, az együttműködés alapvető szokásainak kialakítása a cigánygyermekeknél. A fejlődés jellemzői az óvodáskor végén: a gyermekek részt vesznek a közös játékban, alkalmazkodnak azok szabályaihoz és társaikhoz, kreatívan építkeznek, ötleteikkel tovább fejlesztik a kialakult játéktémát, elképzelésük van arról, hogy mivel szeretnének játszani, el tudják dönteni, hogy kivel szeretnének játszani, a játék befejezésekor elpakolnak maguk után, szükség szerint kérik és megköszönik a játékokat, a játékok állagára vigyáznak, az elkészült alkotásokra ügyelnek, társaik tevékenységét nem zavarják. 29

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Az előadás vázlata A közoktatás egyik legnehezebb, megoldásra váró problémája A differenciálás Az egyének differenciált

Részletesebben

A környezet a VILÁG, ami bennünket, embereket körbe vesz, hatalmas és mi mégis úgy- ahogy eligazodunk benne.

A környezet a VILÁG, ami bennünket, embereket körbe vesz, hatalmas és mi mégis úgy- ahogy eligazodunk benne. TEVÉKENY GÉZENGÚZOK! Vázlat: I. Bevezető gondolatok. II. Kultúra átadás. 1.Programunkban a szocializáció és a kultúra összefüggése. 2.Honnan szereznek tapasztalatot gyermekeink? III. Záró gondolatok. I.

Részletesebben

1. CICA CSOPORT. óvónők. Németh Zoltánné. Tóth Ildikó. dajka. Vilhelmné Vágó Katalin

1. CICA CSOPORT. óvónők. Németh Zoltánné. Tóth Ildikó. dajka. Vilhelmné Vágó Katalin 1. CICA CSOPORT Németh Zoltánné Tóth Ildikó Vilhelmné Vágó Katalin A környezet megismerésére nevelés témáihoz kapcsoljuk a tervezett beszélgetés - és játéktémákat, valamint az ének-zene, vizuális, irodalmi,

Részletesebben

Mit tehet a pedagógus a gyermek egészsége érdekében? Jogszabályi keretek, intézményi pedagógiai lehetőségek.

Mit tehet a pedagógus a gyermek egészsége érdekében? Jogszabályi keretek, intézményi pedagógiai lehetőségek. Mit tehet a pedagógus a gyermek egészsége érdekében? Jogszabályi keretek, intézményi pedagógiai lehetőségek. Brassói Sándor főosztályvezető 2014. október 3. Az iskola és a jóllét, az iskolához való kötődés

Részletesebben

Gyermekvédelmi feladatok egy integráló óvodában

Gyermekvédelmi feladatok egy integráló óvodában Gyermekvédelmi feladatok egy integráló óvodában Konzulens: Neszt Judit Készítette: Varga Andrea Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar Nyelv és beszédfejlesztő szak 2011 Szolnok Városi Óvodák, Egységes

Részletesebben

JÁTSZÓHÁZ SZAKMAI PROGRAM

JÁTSZÓHÁZ SZAKMAI PROGRAM Tormási Margit CSANODA CSALÁDI NAPKÖZI ÉS JÁTSZÓHÁZ JÁTSZÓHÁZ SZAKMAI PROGRAM Csanoda-Gyermekszolgáltató Játszóház Nonprofit Bt. 2012. Csanoda Játszóház Szakmai program 2 A játszóház neve: Csanoda Játszóház

Részletesebben

DOBOZI MESEKERT ÓVODA 5624 Doboz, Dobó u. 16. Tel.: 06-66/268-168 E-mail: ovoda@doboz.hu

DOBOZI MESEKERT ÓVODA 5624 Doboz, Dobó u. 16. Tel.: 06-66/268-168 E-mail: ovoda@doboz.hu Tájékoztató a Dobozi Mesekert Óvoda magyar nyelvű cigány kulturális neveléséről Magyar nyelvű cigány kulturális nevelés: A nemzetiségi nevelésnek jelen kell lenni valamennyi olyan óvodában, ahol legalább

Részletesebben

KÉT NEVELÉSI NYELVŰ NÉMET NEMZETISÉGI PROGRAM

KÉT NEVELÉSI NYELVŰ NÉMET NEMZETISÉGI PROGRAM A VÁROSI ÓVODÁK HELYI ÓVODAI PROGRAMJÁHOZ KIEGÉSZÍTŐ KÉT NEVELÉSI NYELVŰ NÉMET NEMZETISÉGI PROGRAM Készítette: Becskereki Lászlóné Érvényessége: A Városi Óvodák intézménye helyi nevelési programjában meghatározta

Részletesebben

Varga Andrea GYERMEKVÉDELMI FELADATOK EGY INTEGRÁLÓ ÓVODÁBAN. Ha az emberek különbözhetnek is testi vagy szellemi erő dolgában,

Varga Andrea GYERMEKVÉDELMI FELADATOK EGY INTEGRÁLÓ ÓVODÁBAN. Ha az emberek különbözhetnek is testi vagy szellemi erő dolgában, Varga Andrea GYERMEKVÉDELMI FELADATOK EGY INTEGRÁLÓ ÓVODÁBAN Ha az emberek különbözhetnek is testi vagy szellemi erő dolgában, a közmegállapodás és a jog, valamennyiüket egyenlővé teszi. / Rousseau / Szakdolgozatom

Részletesebben

Óvodánk pedagógiai programjáról. Engedjétek hozzám jönni a gyermekeket (Mk. 10,14)

Óvodánk pedagógiai programjáról. Engedjétek hozzám jönni a gyermekeket (Mk. 10,14) BEMUATKOZUNK 2011. szeptemberétől lehetőségünk nyílt arra, hogy a szülők számára, akik a gyermekeiket vallási és világnézeti meggyőződésük alapján hitben kívánják nevelni, felajánljuk óvodánkban a keresztyén

Részletesebben

Óvodából-iskolába. (célok és a fejlődés jellemzői)

Óvodából-iskolába. (célok és a fejlődés jellemzői) Óvodából-iskolába (célok és a fejlődés jellemzői) Egészséges életmódra nevelés Célunk: a gyermek testi fejlődésének elősegítése, a higiénés nevelés és az egészséget védő jó szokások alakítása, az egészséges

Részletesebben

TÁMOP 3.4.3 08/2 Iskolai tehetséggondozás MŰVÉSZETI TEHETSÉGKÖR

TÁMOP 3.4.3 08/2 Iskolai tehetséggondozás MŰVÉSZETI TEHETSÉGKÖR TÁMOP 3.4.3 08/2 MŰVÉSZETI TEHETSÉGKÖR TÁMOP 3.4.3 08/2 TÁMOP 3.4.3 08/2 Elsődleges cél volt a gyermek személyiségét több irányból fejleszteni a kiemelkedő képességeit tovább csiszolni, a testilelki komfortérzetét

Részletesebben

Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról /

Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról / Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról / A gyermek, a tanuló jogai és kötelességei II. fejezet 10 (3) A gyermeknek tanulónak joga, hogy a) képességeinek, érdeklődésének,

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

KÖRNYEZETÜNK ÉRTÉKEI PROJEKT. TÁRSASJÁTÉK KÉSZÍTÉSE ÓVODÁBA MEGYÜNK címmel

KÖRNYEZETÜNK ÉRTÉKEI PROJEKT. TÁRSASJÁTÉK KÉSZÍTÉSE ÓVODÁBA MEGYÜNK címmel KÖRNYEZETÜNK ÉRTÉKEI PROJEKT TÁRSASJÁTÉK KÉSZÍTÉSE ÓVODÁBA MEGYÜNK címmel Hallgató neve: Szabóné Förhécz Krisztina Projekt téma: TÁRSASJÁTÉK KÉSZÍTÉS (Rajzolás, mintázás, kézimunka technikákkal) KIDOLGOZÁS

Részletesebben

SZERETETTEL KÖSZÖNTÖM A PEDAGÓGIAI ASSZISZTENSEK I. ORSZÁGOS KONFERENCIÁJÁNAK RÉSZTVEVŐIT!

SZERETETTEL KÖSZÖNTÖM A PEDAGÓGIAI ASSZISZTENSEK I. ORSZÁGOS KONFERENCIÁJÁNAK RÉSZTVEVŐIT! Engedj játszani! SZERETETTEL KÖSZÖNTÖM A PEDAGÓGIAI ASSZISZTENSEK I. ORSZÁGOS KONFERENCIÁJÁNAK RÉSZTVEVŐIT! Ha csak lehet, játszik a gyermek. Mert végül a játék komolyodik munkává. Boldog ember, ki a munkájában

Részletesebben

Az osztályfőnöki tanmenet 5-6. évfolyam

Az osztályfőnöki tanmenet 5-6. évfolyam Az osztályfőnöki tanmenet 5-6. évfolyam Az osztályfőnöki óra az emberi élet olyan területeivel foglalkozik, mint a helyes, erkölcsös magatartás, udvarias viselkedés, konfliktusmegoldás, környezettudatos

Részletesebben

Nyitnikék Óvoda. 3533 Miskolc, Andrássy út 53/a. Szivárvány Tagóvoda. 3534 Miskolc, Kacsóh P. út 8. Vadász úti Tagóvoda. 3518 Miskolc, Vadász u. 2.

Nyitnikék Óvoda. 3533 Miskolc, Andrássy út 53/a. Szivárvány Tagóvoda. 3534 Miskolc, Kacsóh P. út 8. Vadász úti Tagóvoda. 3518 Miskolc, Vadász u. 2. Nyitnikék Óvoda 3533 Miskolc, Andrássy út 53/a Szivárvány Tagóvoda 3534 Miskolc, Kacsóh P. út 8. Vadász úti Tagóvoda 3518 Miskolc, Vadász u. 2. Helyi Pedagógiai Programja Miskolc, 2010. augusztus 15. OM:

Részletesebben

Egyszer régen édesanyám megfogta a kezemet. Búcsú az óvodától Projekt. Készítette: Vassné Csontos Etelka Csekő Katalin

Egyszer régen édesanyám megfogta a kezemet. Búcsú az óvodától Projekt. Készítette: Vassné Csontos Etelka Csekő Katalin Egyszer régen édesanyám megfogta a kezemet Búcsú az óvodától Projekt Készítette: Vassné Csontos Etelka Csekő Katalin Dévaványa, Kossuth úti óvoda nagycsoportjában. TÁMOP 3.1.4 pályázat keretén belül felkészülés

Részletesebben

CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKNEVELŐ ALAPKÉPZÉSI SZAK

CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKNEVELŐ ALAPKÉPZÉSI SZAK CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKNEVELŐ ALAPKÉPZÉSI SZAK 1. Az alapképzési szak megnevezése: csecsemő- és kisgyermeknevelő (Infant and Early Childhood Education) 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint

Részletesebben

A környezettudatos életvitel alapozása az egészséges életmódra neveléssel. Pedagógusok az egészségért Konferencia Budapest 2014. okt.3.

A környezettudatos életvitel alapozása az egészséges életmódra neveléssel. Pedagógusok az egészségért Konferencia Budapest 2014. okt.3. A környezettudatos életvitel alapozása az egészséges életmódra neveléssel Pedagógusok az egészségért Konferencia Budapest 2014. okt.3. 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények

Részletesebben

JÁTÉK-MOZGÁS-KÖRNYEZET TEVÉKENY MEGISMERÉSE NEVELÉSI KONCEPCIÓ MOZGÁSSAL AZ EGÉSZSÉGÉRT

JÁTÉK-MOZGÁS-KÖRNYEZET TEVÉKENY MEGISMERÉSE NEVELÉSI KONCEPCIÓ MOZGÁSSAL AZ EGÉSZSÉGÉRT JÁTÉK-MOZGÁS-KÖRNYEZET TEVÉKENY MEGISMERÉSE NEVELÉSI KONCEPCIÓ MOZGÁSSAL AZ EGÉSZSÉGÉRT A MOZGÁSFEJLESZTİ PROGRAM CÉLJA: MOZGÁSSAL AZ EGÉSZSÉGÉRT Rendszeres mozgással egészséges életvitel kialakítása,

Részletesebben

Önálló intézményi innováció. Medve hét. A kidolgozó pedagógus neve: Sárosiné Büki Anikó 2010.

Önálló intézményi innováció. Medve hét. A kidolgozó pedagógus neve: Sárosiné Büki Anikó 2010. Önálló intézményi innováció Medve hét A kidolgozó pedagógus neve: Sárosiné Büki Anikó 2010. Témahét feladata: Medve ( febr. 2) Áttekintő táblázat Téma Nevelési területek A környező világ tevékeny megismerése

Részletesebben

CSANODA-GYERMEKSZOLGÁLTATÓ Családi Napközi Nonprofit Bt. közhasznúsági jelentése 2011. évről

CSANODA-GYERMEKSZOLGÁLTATÓ Családi Napközi Nonprofit Bt. közhasznúsági jelentése 2011. évről CSANODA-GYERMEKSZOLGÁLTATÓ Családi Napközi Nonprofit Bt. közhasznúsági jelentése 2011. évről Bejegyezve: 2009. október 06. Székhely: 1202 Budapest, Bessenyei u. 10. Cégjegyzék száma: 01-06-782373 Adószáma:

Részletesebben

Pedagógiai Program felülvizsgálata 2013.04.29. Okos ember nem gondol a holnaputánra, amikor a "ma" bőven ellátja feladattal.

Pedagógiai Program felülvizsgálata 2013.04.29. Okos ember nem gondol a holnaputánra, amikor a ma bőven ellátja feladattal. Pedagógiai Program felülvizsgálata 2013.04.29 Okos ember nem gondol a holnaputánra, amikor a "ma" bőven ellátja feladattal. Syndie Maison KE PTSZIKE PTSZI 2013.04.29 A prezentációban megjelenő információk

Részletesebben

AZ AGRESSZÍV ÉS A SEGÍTŐ VISELKEDÉS ALAKULÁSA ÓVODÁS KORBAN. Zsolnai Anikó SZTE BTK Neveléstudományi Intézet zsolnai@edpsy.u-szeged.

AZ AGRESSZÍV ÉS A SEGÍTŐ VISELKEDÉS ALAKULÁSA ÓVODÁS KORBAN. Zsolnai Anikó SZTE BTK Neveléstudományi Intézet zsolnai@edpsy.u-szeged. AZ AGRESSZÍV ÉS A SEGÍTŐ VISELKEDÉS ALAKULÁSA ÓVODÁS KORBAN Zsolnai Anikó SZTE BTK Neveléstudományi Intézet zsolnai@edpsy.u-szeged.hu Szociális kompetencia társas viselkedés Nagy József (2000): A szociális

Részletesebben

A GURIGA CSALÁDI NAPKÖZI. Mogyoród, Szőlő u. 15. Szakmai programja

A GURIGA CSALÁDI NAPKÖZI. Mogyoród, Szőlő u. 15. Szakmai programja A GURIGA CSALÁDI NAPKÖZI Mogyoród, Szőlő u. 15. Szakmai programja 2014 Családi napközi neve: Guriga Családi Napközi Címe: 2146 Mogyoród Szőlő u.15. Tel : 06-30-9343-606 Fenntartó neve: Guriga Kft. Címe:

Részletesebben

Szivárvány Óvoda Toldi Tagóvodája

Szivárvány Óvoda Toldi Tagóvodája Szivárvány Óvoda Toldi Tagóvodája 2007-2008-as nevelési év értékelése Készítette: Ceglédiné Csősz Erzsébet Tagintézmény vezető 1 Gyermeklétszám: 2007. évi statisztika szerint: 21 fő, köztük: 10 fiú, 11

Részletesebben

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013.

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. Munkaközösségünk helyzete: 6 napközis csoport működik délutános műszakban. A napközis nevelők munkájába több osztálytanító is bekapcsolódik. Minden napközis

Részletesebben

EGÉSZSÉGEDRE! A tényői Napközi Otthonos Óvodában 2010. Óvodai témahét

EGÉSZSÉGEDRE! A tényői Napközi Otthonos Óvodában 2010. Óvodai témahét EGÉSZSÉGEDRE! Óvodai témahét A tényői Napközi Otthonos Óvodában 2010. A projektben résztvevők: Kiscsoport (3-4 éves gyermekek) A témahetet záró napon mindkét gyermekcsoport. Óvodapedagógusok: Pintér Katalin

Részletesebben

Nagyközségi Óvoda, Földes PROJEKT BEMUTATÁSA GYERMEKLÁNC

Nagyközségi Óvoda, Földes PROJEKT BEMUTATÁSA GYERMEKLÁNC Nagyközségi Óvoda, Földes PROJEKT BEMUTATÁSA GYERMEKLÁNC projekt az adventi ünnepkörhöz, karácsonyhoz kapcsolódóan (a projekt része a TÁMOP 3.1.4. projekt óvodai programcsomag helyi adaptációjának) TÁMOP

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv

Gyermekvédelmi munkaterv DÉVAVÁNYAI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÓVODAI,BÖLCSŐDEI INTÉZMÉNYEGYSÉG 5510 Dévaványa, Eötvös út 2. Telefon/fax: 06-66/483-149 E-mail: devaovik@gmail.com BÖLCSŐDEI Gyermekvédelmi munkaterv Készítette:Diósné

Részletesebben

TANULÁSMÓDSZERTAN 5. évfolyam 36 óra

TANULÁSMÓDSZERTAN 5. évfolyam 36 óra TANULÁSMÓDSZERTAN 5. évfolyam 36 óra A tanulási folyamat születésünktől kezdve egész életünket végigkíséri, melynek környezete és körülményei életünk során gyakran változnak. A tanuláson a mindennapi életben

Részletesebben

Barkaág Tavaszváró Három hetet meghaladó projekt

Barkaág Tavaszváró Három hetet meghaladó projekt Barkaág Tavaszváró Három hetet meghaladó projekt Megvalósítás helye: Sugovica Általános Iskola Kiscsávoly Projekt felelős: Ideje: 2014. március 26. április 16. Foglalkozások száma: 33 Bevont tanulók köre:

Részletesebben

DÖMÖTÖR TÉMAHÉT 2010. OKTÓBER 25.-29.

DÖMÖTÖR TÉMAHÉT 2010. OKTÓBER 25.-29. DÖMÖTÖR TÉMAHÉT 2010. OKTÓBER 25.-29. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben c. pályázati program SZAKMAI TARTALMI MEGÚJULÁS A SZENTLŐRINCI KISTÉRSÉGI OKTATÁSI NEVELÉSI

Részletesebben

Magunkról. Címe: Te is tudod, én is tudom, mi is tudjuk, együtt lenni jó!

Magunkról. Címe: Te is tudod, én is tudom, mi is tudjuk, együtt lenni jó! 1 Magunkról Óvodánk Budapest IV. kerületében, Káposztásmegyer 1-en található. Büszkén mondhatjuk, hogy jól felszerelt, pályázat útján kívül, belül megszépült. Programunkban kiemelt helyet kap a mozgás,

Részletesebben

LELLEI ÓVODA. Olyan nemzedék felnövekedésére van szükségünk, amelynek a környezetvédelem nemcsak nagybetűs plakát, hanem ÉLETMÓD.

LELLEI ÓVODA. Olyan nemzedék felnövekedésére van szükségünk, amelynek a környezetvédelem nemcsak nagybetűs plakát, hanem ÉLETMÓD. LELLEI ÓVODA Olyan nemzedék felnövekedésére van szükségünk, amelynek a környezetvédelem nemcsak nagybetűs plakát, hanem ÉLETMÓD. (Környezeti Munkanapló) A LELLEI ÓVODÁBAN: Nagy hangsúlyt fektetnek a környezettudatos

Részletesebben

HÉTSZ Szombathely, Bem J. u. 33.

HÉTSZ Szombathely, Bem J. u. 33. HÉTSZ TSZÍNVIR NVIRÁG ÓVODA Szombathely, Bem J. u. 33. Gyökerek és szárnyak a néphagyomány tükrében Kultúrát nem lehet örökölni, az elıdök kultúrája egy-kettıre elpárolog, ha minden nemzedék újra, meg

Részletesebben

Projekt címe. Víz víz tiszta víz. Időtartam:Március 8-26-ig

Projekt címe. Víz víz tiszta víz. Időtartam:Március 8-26-ig Projekt címe Víz víz tiszta víz Időtartam:Március 8-26-ig Készítette: Kis Judit Kovács Istvánné Nagy Árpádné Téma: Vízi közlekedés Időtartam: 1 hét Külső világ tevékeny megismerése Vízi járművek Matematikai

Részletesebben

A tevékenység helyszíne: Gépmadár Óvoda A tevékenységet vezeti: Balyi Krisztina A tevékenység ideje: 2014.03.05. Korcsoport: 5-6 éves Tevékenységi

A tevékenység helyszíne: Gépmadár Óvoda A tevékenységet vezeti: Balyi Krisztina A tevékenység ideje: 2014.03.05. Korcsoport: 5-6 éves Tevékenységi A tevékenység helyszíne: Gépmadár Óvoda A tevékenységet vezeti: Balyi Krisztina A tevékenység ideje: 2014.03.05. Korcsoport: 5-6 éves Tevékenységi forma: külső világ tevékeny megismerése: matematikai tapasztalatok

Részletesebben

Az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján

Az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján 1. kompetencia: Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás 1.1. Alapos, átfogó és korszerű szaktudományos és szaktárgyi tudással rendelkezik. 1.2. Rendelkezik a szaktárgy tanításához

Részletesebben

Az őszi témahét programja:

Az őszi témahét programja: Az őszi témahét programja: 2011. október 10-14 Osztály: II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 3.a osztályában Időkeret: 5 nap x 5 x 45 perc Kapcsolatok: NAT Környezetismeret Művészetek dráma, vizuális kultúra,

Részletesebben

KÖZSÉGI ÓVODA ÁLMOSD OM : 030952 HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA

KÖZSÉGI ÓVODA ÁLMOSD OM : 030952 HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA KÖZSÉGI ÓVODA ÁLMOSD OM : 030952 HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA 1 életem legfontosabb viselkedési szabályait egytől egyig az óvodában sajátítottam el. Az egyetemen a bölcsesség nem volt különösebb érték, az

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez

T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT IGAZGATÓJA 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 6. /Fax: (54) 531 008 E-mail: muvhazfoldes@freemail.hu Iktatószám: 5-11/2012. 7. T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez

Részletesebben

INTÉZMÉNYVEZETŐI/SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY SÜNI NAPKÖZI-OTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL

INTÉZMÉNYVEZETŐI/SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY SÜNI NAPKÖZI-OTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL INTÉZMÉNYVEZETŐI/SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY SÜNI NAPKÖZI-OTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL Készítette: Kovácsné Tobak Márta Intézményvezető, közoktatási szakértő ÓVODAI PEDAGÓGIAI PROGRAM VÉLEMÉNYEZÉSE Intézmény:

Részletesebben

Hungaro-Dalton Pedagógiai Innovációs Egyesület. Peer-mediáció a forradalmian új megoldás az iskolai konfliktuskezelésben

Hungaro-Dalton Pedagógiai Innovációs Egyesület. Peer-mediáció a forradalmian új megoldás az iskolai konfliktuskezelésben Peer-mediáció a forradalmian új megoldás az iskolai konfliktuskezelésben Európa és a világ országaiban egyre több iskolában alkalmazzák a mediációt - nem keverendő a meditáció (elmélkedés) szóval - mint

Részletesebben

Óra-megfigyelési szempontok

Óra-megfigyelési szempontok Óra-megfigyelési szempontok Pedagógus kompetenciaterületekre épülő megfigyelési szempont gyűjtemény óralátogatáshoz Pedagógus kompetenciaterületek Megfigyelési szempontok (tanár munkakör) A pedagógus alapos,

Részletesebben

Karácsonyi témahét. 1.b. Szabóné Bakó Márta. Pintérné Legéndi Gabriella. 2009.december 7-12. Petőfi Sándor Általános Iskola Gödöllő

Karácsonyi témahét. 1.b. Szabóné Bakó Márta. Pintérné Legéndi Gabriella. 2009.december 7-12. Petőfi Sándor Általános Iskola Gödöllő Karácsonyi témahét 1.b Szabóné Bakó Márta Pintérné Legéndi Gabriella 2009.december 7-12. Petőfi Sándor Általános Iskola Gödöllő Karácsony ünnepén az a kívánságom. Legyen boldog mindenki ezen a világon.

Részletesebben

Alulteljesítő tehetségek. Kozma Szabolcs

Alulteljesítő tehetségek. Kozma Szabolcs Alulteljesítő tehetségek Kozma Szabolcs. MOTTÓ Az eredetiség nem azt jelenti, hogy olyat mondunk, amit még senki nem mondott, hanem, hogy pontosan azt mondjuk, amit mi magunk gondolunk. James Stephens

Részletesebben

Egyéni és csoportos foglalkozások a gyerek és iskolai könyvtárban

Egyéni és csoportos foglalkozások a gyerek és iskolai könyvtárban Egyéni és csoportos foglalkozások a gyerek és iskolai könyvtárban Egyéni foglalkozások egyszerre csak egy gyerek mindig egyénre szabott egyéni értelmi és érzelmi szint dominál a személyesség, a meghittség

Részletesebben

Helyi tanterv ÉNEK-ZENE NÉMET NYELVEN KÉT TANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 1-4. OSZTÁLY

Helyi tanterv ÉNEK-ZENE NÉMET NYELVEN KÉT TANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 1-4. OSZTÁLY Helyi tanterv ÉNEK-ZENE NÉMET NYELVEN KÉT TANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 1-4. OSZTÁLY A német két tannyelvű oktatás szerves részét képezi a művészeti nevelés, mely műveltségi terület többek között az ének-zene

Részletesebben

A Mesevilág Óvoda Pedagógiai Programja

A Mesevilág Óvoda Pedagógiai Programja A Mesevilág Óvoda Pedagógiai Programja (KIVONAT) Készítette: Patakiné Varga Petra 2012. május 2012. 1 Óvodánk bemutatása: Óvoda elhelyezkedése: Óvodánk a főváros XVI. kerületének családi házas övezetében,

Részletesebben

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM Szeresd az egészséged, mert ez a jelen. Védd a kisgyermeket, mert ő a jövő. őrizd a szüleid egészségét! merta múlton épül föl a jelen és a jövő. Bárczy Gusztáv 2 Tartalom 1. Egészséges

Részletesebben

ÓVODAI INTEGRÁCIÓS PROGRAM A halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek fejlődésének elősegítésére

ÓVODAI INTEGRÁCIÓS PROGRAM A halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek fejlődésének elősegítésére Csillagfürt Óvoda 2040 Budaörs, Ifjúság u.8. ÓVODAI INTEGRÁCIÓS PROGRAM A halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek fejlődésének elősegítésére Bevezető A világ rohanó léptékű fejlődése, változása, globalizálódása

Részletesebben

RE11244 TANMENETJAVASLAT ERKÖLCSTAN. 2.osztály. Heti 1 óra

RE11244 TANMENETJAVASLAT ERKÖLCSTAN. 2.osztály. Heti 1 óra RE11244 TANMENETJAVASLAT ERKÖLCSTAN 2.osztály Heti 1 óra Összeállította: Báder Ilona Témakör: AZ ÉN VILÁGOM Nevelési fejlesztési cél: Az énkép, az önkifejezés és az önbizalom fejlesztése. A saját környezet

Részletesebben

TESZ - VESZ ÓVODA NEVELÉSI PROGRAMJA

TESZ - VESZ ÓVODA NEVELÉSI PROGRAMJA TESZ - VESZ ÓVODA NEVELÉSI PROGRAMJA Az elfogadás olyan, mint a termékeny talaj, mely lehetővé teszi, hogy a kis mag olyan gyönyörű virággá fejlődjön, amilyenné belső lehetőségei csak engedik. Gordon Tartalomjegyzék

Részletesebben

A 3-4 éves gyermekek nyelvi-kommunikációs fejlesztése a prevenció jegyében Konzulens tanár: GEREBEN ANITA Készítette: Józsa Gabriella

A 3-4 éves gyermekek nyelvi-kommunikációs fejlesztése a prevenció jegyében Konzulens tanár: GEREBEN ANITA Készítette: Józsa Gabriella Szolnok Városi Óvodák Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai szakmai Szolgáltató Intézmény Mottó: A 3-4 éves gyermekek nyelvi-kommunikációs fejlesztése a prevenció jegyében Konzulens tanár: GEREBEN

Részletesebben

Állati Móka Egyhetes projekt

Állati Móka Egyhetes projekt Állati Móka Egyhetes projekt Megvalósítás helye: Sugovica Általános Iskola Projekt felelős: Pásztor Judit Ideje: 2014. október 14 október 18. Bevont tanulók köre: 4. osztály, alkalomszerűen az alsós napközis

Részletesebben

Témák. A Dugonics utcai óvoda felújítása Német egynyelvű képzés bevezetése

Témák. A Dugonics utcai óvoda felújítása Német egynyelvű képzés bevezetése 2013. április 11. Témák A Dugonics utcai óvoda felújítása Német egynyelvű képzés bevezetése Nyári nyitva tartás Dugonics utcai óvoda: június 17.- július 19. Szőnyi utcai óvoda: július 19. augusztus 25.

Részletesebben

A BÖLCSŐDE NEVELÉSI-GONDOZÁSI MUNKATERVE

A BÖLCSŐDE NEVELÉSI-GONDOZÁSI MUNKATERVE BAJI NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE DEUTSCHER NATIONALITÄTENKINDERGARTEN UND KINDERKRIPPE WOJ A BÖLCSŐDE NEVELÉSI-GONDOZÁSI MUNKATERVE 1 Munkaterv tartalma Helyzetkép 1. Pedagógiai terv 1.1. Gondozási-nevelési

Részletesebben

HÚSVÉT TÉMAHÉT Beethoven Általános Iskola 1. a osztály Osztályfőnökök: Bosnyákné Gergely Zsuzsanna Nagyné Varga Andrea

HÚSVÉT TÉMAHÉT Beethoven Általános Iskola 1. a osztály Osztályfőnökök: Bosnyákné Gergely Zsuzsanna Nagyné Varga Andrea Beethoven Általános Iskola Martonvásár HÚSVÉT TÉMAHÉT Beethoven Általános Iskola 1. a osztály Osztályfőnökök: Bosnyákné Gergely Zsuzsanna Nagyné Varga Andrea Biró Lili Dömsödi Stella Hoffmann Balázs Hornyák

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013.

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013. Körösladányi Általános Művelődési Központ Zöldág Napköziotthonos Óvodája és Bölcsődéje 5516 Körösladány, Arany János utca 7. E-mail: klovoda@fuzestv.hu; zoldagovi@gmail.com / Web: www.amkkorosladany.hu

Részletesebben

Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Tamási Áron: Ábel a rengetegben

Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Tamási Áron: Ábel a rengetegben Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Tamási Áron: Ábel a rengetegben A projekt címe: HÉVÍZ A MÚLTBAN ÉS NAPJAINKBAN Intézményi innováció a Hévízi Helytörténeti Múzeum és az Illyés

Részletesebben

DÉVAVÁNYAI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT BÖLCSŐDEI INTÉZMÉNYEGYSÉG

DÉVAVÁNYAI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT BÖLCSŐDEI INTÉZMÉNYEGYSÉG DÉVAVÁNYAI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT BÖLCSŐDEI INTÉZMÉNYEGYSÉG 5510 Dévaványa, Kossuth út. 5 Telefon/fax: 06-66/483-352,06 30/5876612 E-mail: amkkossutovi@invitel.hu 2014/2015. NEVELÉSI ÉV BÖLCSŐDEI

Részletesebben

A tételekhez segédeszközök nem használhatók.

A tételekhez segédeszközök nem használhatók. A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben szereplő szakmai követelménymodulok témaköreinek mindegyikét tartalmazzák.

Részletesebben

Tájékoztató a Szülők a Gyermekekért Alapítvány önkormányzati támogatásainak felhasználásáról

Tájékoztató a Szülők a Gyermekekért Alapítvány önkormányzati támogatásainak felhasználásáról Tájékoztató a Szülők a Gyermekekért Alapítvány önkormányzati támogatásainak felhasználásáról Jegyzőlakás ingyenes használatbavételének engedélyezése Rendszeresen tartunk sérült illetve gerinc-, vagy tartásproblémákkal

Részletesebben

DRÁMA-JÁTÉK szakkör. TÁMOP 3.2.3/A-11/1-2012-0024 Zalaapáti Érték-Tár. Pályázó:Zalaapáti Község Önkormányzata

DRÁMA-JÁTÉK szakkör. TÁMOP 3.2.3/A-11/1-2012-0024 Zalaapáti Érték-Tár. Pályázó:Zalaapáti Község Önkormányzata DRÁMA-JÁTÉK szakkör Pályázó:Zalaapáti Község Önkormányzata Projekt címe: Zalaapáti Érték-Tár Azonosító: TÁMOP-3.2.3/A-11/1-2012-0024 1 Tematika DRÁMA-JÁTÉK 2.B A tematika sablon sorai az összesítő táblázat

Részletesebben

A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN

A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0010 A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon

Részletesebben

Az integrációs program célja:

Az integrációs program célja: INTEGRÁCIÓS PROGRAM Az integrációs program célja: Az óvoda körzetében élő valamennyi 3 éves HHH gyermek beóvodázása. Valamennyi 3 7 éves HHH gyermeknek megfelelő minőségű tudatos nevelő fejlesztő munkával

Részletesebben

Patakfalvi Attiláné: Az első osztályosok megismerése

Patakfalvi Attiláné: Az első osztályosok megismerése Patakfalvi Attiláné: Az első osztályosok megismerése Megkezdődött a tanév. Az első osztályos kisgyerekek tele tudásvággyal jönnek az iskolába. Tanítóink szervezik a napi megismerő munkát, hogy a gyerekek

Részletesebben

Programunk bemutatása

Programunk bemutatása Programunk bemutatása Óvodánk nevelőtestülete Porkolábné Dr. Balogh Katalin nevével fémjelzett Komplex Prevenciós óvodai Program -ját adaptálva készített helyi nevelési programot. Miért ezt a programot

Részletesebben

A nyelvi kompetenciák fejlesztése az egyik alapvető feladata a tanodának.

A nyelvi kompetenciák fejlesztése az egyik alapvető feladata a tanodának. Magyar nyelv és irodalom A nyelvi kompetenciák fejlesztése az egyik alapvető feladata a tanodának. A magyar nyelv sokoldalú, - árnyalt és reflexív ismerete a társadalmi kommunikáció alapja. A nyelv kultúrát

Részletesebben

Bátai Pitypang Óvoda 7149 Báta, Óvoda u. 4. Tel: 06-74/490-623 e-mail: ovibata@tolna.net honlap: www.pitypangovi.bata.hu

Bátai Pitypang Óvoda 7149 Báta, Óvoda u. 4. Tel: 06-74/490-623 e-mail: ovibata@tolna.net honlap: www.pitypangovi.bata.hu Bátai Pitypang Óvoda 7149 Báta, Óvoda u. 4. Tel: 06-74/490-623 e-mail: ovibata@tolna.net honlap: www.pitypangovi.bata.hu BESZÁMOLÓ A 2013/2014-es NEVELÉSI ÉVRŐL Pedagógiai alapelveink, nevelési értékeink:

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET Miskolci Magister Gimnázium OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET 2013/2014-es tanév 11. osztály Készítette : Berecz Mária OSZTÁLYFŐNÖKI MUNKATERV Az osztályfőnöki órák tematikája illeszkedik iskolánk nevelési koncepciójába

Részletesebben

Óvodai kompetencia alapú programcsomag célja: - Segítségnyújtás - Lehetőség a megújulásra

Óvodai kompetencia alapú programcsomag célja: - Segítségnyújtás - Lehetőség a megújulásra Óvodai kompetencia alapú programcsomag célja: - Segítségnyújtás - Lehetőség a megújulásra 1 Közoktatás Az óvoda a rendszer jól működő eleme Továbbfejlesztés területei: - Óvoda-iskola átmenet - Inkluzív

Részletesebben

Pőcz Ildikó * JÁTÉKOS ISMERKEDÉS A SZLOVÁK NYELVVEL AZ ÓVODÁBAN

Pőcz Ildikó * JÁTÉKOS ISMERKEDÉS A SZLOVÁK NYELVVEL AZ ÓVODÁBAN Pőcz Ildikó * JÁTÉKOS ISMERKEDÉS A SZLOVÁK NYELVVEL AZ ÓVODÁBAN Az életünk során az anyanyelvünk átszövi egész lényünket, és meghatározza értelmi, érzelmi intelligenciánkat. Gyermekkorban az anyanyelvi

Részletesebben

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------ CSIMPILIMPI CSALÁDI NAPKÖZIK 3100 Salgótarján, Május 1 út 72. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Javaslat a Keresztény Advent Közösség

Részletesebben

Az egészséges gyerekekért

Az egészséges gyerekekért Wesley János Családi Napközi, Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Előkészítő és Speciális Szakiskola, Kollégium és Szakképző Iskola Az egészséges gyerekekért című projekt I. A projekt célja A tantestület

Részletesebben

ke zmu ves tanszak 2013/2014

ke zmu ves tanszak 2013/2014 Művészeti beszámoló ke zmu ves tanszak 2013/2014 Az alapfokú művészeti képzés nagymértékben elõsegíti a tanulók személyiségfejlõdését és biztosítja a tehetséggondozás lehetõségét. Figyelembe veszi az életkori

Részletesebben

JÁSZSÁGI KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY JÁNOSHIDAI NAPSUGÁR EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE INTEGRÁCIÓS BÁZISISKOLA A JÁSZSÁGBAN

JÁSZSÁGI KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY JÁNOSHIDAI NAPSUGÁR EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE INTEGRÁCIÓS BÁZISISKOLA A JÁSZSÁGBAN JÁSZSÁGI KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY JÁNOSHIDAI NAPSUGÁR EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE INTEGRÁCIÓS BÁZISISKOLA A JÁSZSÁGBAN ÓVODÁNK FELTÉTELRENDSZERE 4 csoportos 100 férőhelyes 9 fő pedagógus, 1 fő gondozónő, 4 fő

Részletesebben

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------ CSIMPILIMPI CSALÁDI NAPKÖZIK 3100 Salgótarján, Május 1 út 72. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Iktatószám: 1778/2015. Javaslat A Reménység

Részletesebben

2.Fák ábrázolása Célja: Lehetséges ábrázolási módok bemutatása Kérdések: Milyen ábrázolásbeli eltéréseket látsz a képeken?

2.Fák ábrázolása Célja: Lehetséges ábrázolási módok bemutatása Kérdések: Milyen ábrázolásbeli eltéréseket látsz a képeken? KOVÁCSNÉ DANI TÜNDE Projektfeladat Problémafelvetés Az alsó tagozatos gyerekek minden évfolyamon ismerkednek természetismeret órákon az erdő élővilágával. Vizuális nevelés terén is sokszor tananyag az

Részletesebben

Az egészséges életre nevelés. Dr. Nyéki Lajos 2015

Az egészséges életre nevelés. Dr. Nyéki Lajos 2015 Az egészséges életre nevelés Dr. Nyéki Lajos 2015 Bevezetés A tanulási idő fokozatos növekedése, a munkahelyeken a szellemi munka túlsúlyba kerülése, a mozgásszegény, ülő életmód egyre többször okoz neurotikus

Részletesebben

Zeneterápia, zenei fejlesztés

Zeneterápia, zenei fejlesztés Zeneterápia, zenei fejlesztés A zene ereje I. Az emberi lét központi eleme, valamilyen módon nagy hatással van az egyénre (annak ellenére, hogy nincsenek benne a nyelvre jellemző dolgok, mint fogalmak,

Részletesebben

M5004 FELADATOK. f) elegendő előny esetén meg tudja kezdeni a program előkészítését, és a feltételek megteremtését ISMERETEK

M5004 FELADATOK. f) elegendő előny esetén meg tudja kezdeni a program előkészítését, és a feltételek megteremtését ISMERETEK M5004 FELDTOK Felnőttoktatási és képzési tevékenysége során alkotó módon alkalmazza a felnőttek tanulásának lélektani 4 törvényszerűségeit a) a felnőtt tanuló motiválására formális tanulmányai 5 során

Részletesebben

Különleges bánásmód a különleges gyerekekkel. Dr. Bakonyi Anna

Különleges bánásmód a különleges gyerekekkel. Dr. Bakonyi Anna Különleges bánásmód a különleges gyerekekkel Dr. Bakonyi Anna A környezeti háttér sokfélesége A csoporthoz tartozás összetevői: Szokások Műveltség Kultúra Nyelv Vallás Anyagi helyzet Infrastruktúra Külső-és

Részletesebben

Óra Téma Didaktikai feladatok Fejlesztési területek Munkaformák, szemléltetés, eszközök

Óra Téma Didaktikai feladatok Fejlesztési területek Munkaformák, szemléltetés, eszközök TANMENET 2014/2015. TANÉV Tantárgy: OSZTÁLYFŐNÖKI Osztály: 9KNy/A Veszprém Készítette: nna Vetési Albert Gimnázium, Heti óraszám 1 Éves óraszám 40 (36 X 1 + 4 óra évkezdés) Tankönyv -------- Óra Téma Didaktikai

Részletesebben

TÁNC ÉS DRÁMA 612 TÁNC ÉS DRÁMA 5. ÉVFOLYAM

TÁNC ÉS DRÁMA 612 TÁNC ÉS DRÁMA 5. ÉVFOLYAM TÁNC ÉS DRÁMA 612 TÁNC ÉS DRÁMA 5. ÉVFOLYAM TÁNC ÉS DRÁMA 613 CÉLOK ÉS FELADATOK A Tánc és dráma tantárgy tanterve nem elméleti ismeretek tanítását helyezi a középpontba, hanem a drámajáték eszköztárának

Részletesebben

Egyéni Fejlesztési Terv (Egyéni Előrehaladási Terv)

Egyéni Fejlesztési Terv (Egyéni Előrehaladási Terv) Egyéni Fejlesztési Terv (Egyéni Előrehaladási Terv) Mentor neve: Mentor azonosítója: Tanuló neve: Tanuló azonosítója: Az Egyéni Fejlesztési Terv egy folyamatosan változó, a tanuló fejlődését regisztráló,

Részletesebben

Baracskai Kozma Ferenc Általános Iskola. Karácsony projekt. Készítette: Borsóné Molnár Szilvia. Baracska, 2013. december

Baracskai Kozma Ferenc Általános Iskola. Karácsony projekt. Készítette: Borsóné Molnár Szilvia. Baracska, 2013. december Baracskai Kozma Ferenc Általános Iskola Karácsony projekt Készítette: Borsóné Molnár Szilvia Baracska, 2013. december Célok: 1. A karácsony sajátosságainak felfedezése, saját érzések megfogalmazása. 2.

Részletesebben

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN Készítette: Adorjánné Tihanyi Rita Innováció fő célja: A magyar irodalom és nyelvtan tantárgyak oktatása

Részletesebben

Pedagógiai és eszközrendszer bemutatása

Pedagógiai és eszközrendszer bemutatása Pedagógiai és eszközrendszer bemutatása A Montessori pedagógia erkölcsre, szabadságra, önfejlődésre, önállóságra, önfegyelemre és mély érzelemre nevel. Montessori pedagógiájának egyik alapelve a hit, hogy

Részletesebben

Évfolyam 1. 2. 3. 4. Óraszám 1 1 1 1

Évfolyam 1. 2. 3. 4. Óraszám 1 1 1 1 SPORTÁGVÁLASZTÓ 1-4. évfolyam Évfolyam 1. 2. 3. 4. Óraszám 1 1 1 1 A tantárgy tanulásának legfontosabb feladata és ja, hogy a gyermekeket megismertesse a sportolási kel, bepillantást nyújtson a sport világába,

Részletesebben

ANYANYELVI NEVELÉS AZ ÓVODÁBAN, A MONTESSORI PEDAGÓGIA ESZKÖZRENDSZERÉVEL ZÁRÓDOLGOZAT

ANYANYELVI NEVELÉS AZ ÓVODÁBAN, A MONTESSORI PEDAGÓGIA ESZKÖZRENDSZERÉVEL ZÁRÓDOLGOZAT Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar Továbbképzési és vizsgaközpont ANYANYELVI NEVELÉS AZ ÓVODÁBAN, A MONTESSORI PEDAGÓGIA ESZKÖZRENDSZERÉVEL ZÁRÓDOLGOZAT KONZULENS TANÁR: Dr. Szinger Veronika

Részletesebben

255/2009. (XI. 20.) Korm. rendelet. 363/2012. (XII. 17.) Korm. Rendelete. az Óvodai nevelés országos alapprogramjának kiadásáról

255/2009. (XI. 20.) Korm. rendelet. 363/2012. (XII. 17.) Korm. Rendelete. az Óvodai nevelés országos alapprogramjának kiadásáról 2009 2012 255/2009. (XI. 20.) Korm. rendelet az Óvodai nevelés országos alapprogramjának kiadásáról 1. A Kormány a közoktatásról szóló - módosított - 1993. évi LXXIX. törvény 94. -a (3) bekezdésének a)

Részletesebben

A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása. Az együttműködés lehetőségei

A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása. Az együttműködés lehetőségei A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása Az együttműködés lehetőségei Gyermekvédelmi rendszer jogi háttere 1997. évi XXXI. Törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 15/1998. (IV.

Részletesebben

Együttműködés szociális kompetenciák fejlesztéséhez kapcsolható rendezvényekkel, a felső tagozatos diákok kompetencia alapú oktatása érdekében

Együttműködés szociális kompetenciák fejlesztéséhez kapcsolható rendezvényekkel, a felső tagozatos diákok kompetencia alapú oktatása érdekében Együttműködés szociális kompetenciák fejlesztéséhez kapcsolható rendezvényekkel, a felső tagozatos diákok kompetencia alapú oktatása érdekében Készítette: Jenei Marianna Széky Tamás Lászlóné 1 Célok és

Részletesebben

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása 4. SZ. MELLÉKLET Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése

Részletesebben

Akkor a legkomolyabbak, amikor játszanak. Olyankor tanulják, hogy mi is az élet.

Akkor a legkomolyabbak, amikor játszanak. Olyankor tanulják, hogy mi is az élet. Csapatépítés * Kalandpedagógia Tevékenység-központú pedagógia Animátorképzés * Kisgyerekkori fejlesztés * Multikulturális pedagógia * Agressziómegelőzés * Vezetői tréning * Akkor a legkomolyabbak, amikor

Részletesebben

1. táblázat: Bébiszitter tanulási eredmény mátrix I-CARE projekt

1. táblázat: Bébiszitter tanulási eredmény mátrix I-CARE projekt Az alábbiakban az I-CARE projekt keretében fejlesztett bébiszitter szakképesítés kompetencia mátrixát elemezzük (1. táblázat). A bébiszitter szakképesítéshez két tanulási egységet alakítottak ki: A környezeti

Részletesebben