AZ AJTÓVÁLASZTÁS TÍZPARANCSOLATA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AZ AJTÓVÁLASZTÁS TÍZPARANCSOLATA"

Átírás

1 10 AZ AJTÓVÁLASZTÁS TÍZPARANCSOLATA Milyen színű és formájú ajtót válasszon? Milyen anyagból legyen az ajtó felülete? Mi alapján válasszon kilincset az ajtajához? Mire figyeljünk, ha nem akarunk görbe ajtókat? Hogyan vegye figyelembe a falak vastagságát? Merre nyíljanak a beltéri ajtók? Milyen speciális funkciókat választhat az ajtóhoz? Mire figyeljen az ajtók szerelésénél? Fontos-e a kerekített ajtó él? Milyen beruházási költségekkel kell számolnia az ajtóválasztáskor?

2 1. Milyen színű és formájú ajtót válasszon? A legelőször megválaszolandó kérdés, hogy a választandó beltéri ajtó for má já nak és színének kiválasztásakor milyen szem pontokat vegyen figyelembe? A forma meghatározásakor elsősorban az egyéni ízlésére hagyatkozhat, mely alap ján megtervezi lakása berendezési stílusát, hangulatát, kiválasztja egyéb be ren de zé si tárgyait. Döntenie kell a modern vagy klasszikus formák között, de választhat időtlen stílusú, sima felületű ajtót is. A modern irányzatok között megtalálja a mi ni mál vagy a loft stílus ajtótípusait éppúgy, mint a Feng Shui-t vagy a retrót. Ha a hagyományos értékeket kedveli, találhat kedvére való ajtókat a klasszikus vagy polgári stílusú modellek között. De a kínálatban megtalálhatja az un. vidéki stílus (Landhaus, Country) képviselőit is. Általában a nehezebb feladat a s z í n m e g vá l a s z t á s a, bár ezt olykor már ma ga a stílus meg ha tározza. Fontos, hogy so ha ne válasszon prospektusból, fénykép alapján, mert csak az e r e d e t i s z í n m i n t a adja vissza valósághűen a fe lü le tet. A beltéri ajtók színét elsősorban a pad ló burkolatokhoz, a bútorokhoz és a falszínekhez célszerű illesztenie. Ha vala mi lyen fa felületben gondolkodik, akkor inkább válasszon kontrasztos megoldást a padlóburkolathoz, vagy a bútorokhoz képest. Célszerű a sötét-világos ellentétet is kihasználnia. Veszélyes döntés lehet a tölgy ajtóhoz tölgy parkettát vagy bükk ajtóhoz bükk parkettát választás, mert a különböző felületkezelési módok miat ti árnyalatkülönbségek miatt a színek üt he tik egymást. Ilyen döntéskor mindig pró bál ja össze az ajtó és a parketta eredeti színmintáit. Sokakban felmerül az igény, hogy a beltéri ajtók színét a konyhabútorhoz vagy a kültéri nyílászárókhoz illesszék. Nos mivel a konyhabútor a la kás egyetlen helyiségé ben fordul elő, ezért nem biztos, hogy cél szerű annak szín-, és formavilágát végigvinni az egész lakáson. Másrészt a modern konyhák legtöbbjében egyáltalán nincs ajtó vagy legalábbis nem közvetlenül a kony habútor mellett helyezkedik el. A kültéri nyílászáró esetén is inkább nem a válasz, mivel a legritkább esetben van egymás mellett egy ablak és egy beltéri ajtó.( ) De viccet félretéve, az ablakok kerete egyrészt igen kis felületű az üveg méretéhez képest, másrészt a függönyök miatt legtöbbször egyáltalán nem látszik a belső térből. Esetlegesen megfontolan dó a külső bejárati ajtó színét illeszteni a beltéri ajtókéhoz, de ez sem feltétlenül szük séges. Itt nehézséget okoz, hogy az eltérő gyártástechnológia és felület keze lés miatt a tökéletes színbeli illesztés szin te lehetetlen, ezért inkább kerülendő. Vannak egyes bejárati ajtó gyártmányok (elsősorban a lépcsőház bejárati ajtók és egyes TOP kategóriás külső bejárati ajtót gyártók modelljei) ahol ez az igény is kielégíthető. 2 Copyright 2010, Lenteam-Ajtó kft. Minden jog fenntartva

3 2. Milyen anyagból legyen az ajtó felülete? Az ajtó anyagának felületét különböző szem pontok szerint választhatjuk ki. Ezek között figye lem be vehetünk esztétikai és eszmei értékeket, de dönthe tünk praktikus szempontok alapján is. Fontos meg ér teni, hogy a felület anyagának (vagyis a felü letkezelés) megválasztásakor nem a színről vagy erezetről beszélünk, hanem magáról az a nyagfajtáról, ami a felületet borítja. Hogy job ban érthető legyen, ve gyünk rögtön egy példát. Lakberendezési megfontolások alapján bükk színű ajtó mellett döntöttünk. I lyen ajtót azon ban választhatunk tömör bükk fából, vagy bükk furnérral borítva, de kap hatunk kétféle laminált változatot is (dekorfólia vagy CPL), sőt léteznek nyom ta tott (printelt) felületek is. Milyen szempon tok döntenek hát, hogy melyiket válasszuk? Nézzük először az esztétikai hatást. Laikus ként nem fogunk tudni különbséget ten ni a tömörfa és a furnéros kivitel között. Mind a kettő valódi fa, rendelkeznek a fára jellemző természetes tulajdon ságokkal és bizton állíthatóan lakásunk ékkö vei lesznek. Látványban nem sokkal maradnak el tőlük a jó minőségű laminált felü le tek, de ezek élethűsége nagymérték ben függ a nyomda techni kai kiviteltől és az anyaguk vastagságától. Minél vas ta gabb a fólia (lemez), annál jobban le het séges egy a valóságot megközelítő erezetet prégelni rá. A vékony fóliájú, ol csó kivitelű dekor ajtókról első ránézésre látszik, hogy csak utánza tok, tapintásuk teljesen sima. Ugyan ez mondható el a leg olcsóbb eljárásról, amikor is a fa nyom dai képét közvetlenül a forgácslapra nyomtatják rá. Az esztétikumon túl to vábbi érzékelhető különbség, hogy a tö mörfa vagy furnéros termékek sokkal me legebb hatásúak. (Ugyan ez a kü lönb ség figyelhető meg a fa parketta és a laminált padló között.) Aki tehát hang súlyt fektet a természetes anyagok hasz ná latára, az mindenképpen tömörfa vagy furnéros ajtót válasszon. Akinek az anya gi szempontok az elsődlege sek, azok válasszák a laminált felületet, de ódz kod janak a legolcsóbb, papír vé kony vastagságú fóliás ajtóktól. Másodszor vizsgáljuk meg, milyen kö rü l mények között kívánjuk használni ajtóinkat. Tudnunk kell, hogy a tömörfa és a furnéros ajtók felü le te bizony könnyen sérül, ha nem megfelelően bánunk velük. Így aztán én nem tanácsolnám egy nagy értékű tömörfa ajtó gyerekszobára tör té nő beépítését. Ha számíthatunk cse me té ink áldásos tevékenységére, akkor egy kiváló minőségű CPL felületű ajtó az ideális megoldás. Ez a közepesen vastag laminátum már lehetővé teszi a ter mészethű felület kialakítását, és egyút tal biztosítja a nagyfokú ütés és karcállóságot. Ta lál ha tunk a különböző gyár tók dekor ajtói között is olyat, amely nek fóliája vastagabb, ezért ezek nél sem kell sérülésveszélytől tartani. Érdemes azon ban figyelembe venni, hogy bár a tömörfa és a furnéros ajtók könnyebben sérülnek, de ezek felülete szakember ál tal könnyen javíthatóak. Ugyanakkor egy megsérült laminált ajtó javítása sokkal körülményesebb. Fgyelembe vehetjük még a döntésünk megho zata lakor a tisztíthatósági szempontokat is. A tagolt, barázdált felületű tömörfa ajtók esetén körülményes lehet a takarítás, míg a sima felületű dekor vagy CPL felületek egyszerűen és könnyen tisztíthatóak. Ha nem fa színű ajtót szeretnénk, akkor a kü lönbö ző színű lakkozások jöhetnek szóba. A lakkozott ajtók ugyanúgy hajlamosak a sérülésre, mint a tömörfa vagy furnéros ajtók, de ugyano lyan könynyen javíthatóak is. A leggyakoribb fehér fe lü leten jól látszanak a szennyeződések, és ha az ajtó felületi csiszolása nem tökéletesen sima, akkor a takarítás bizony gondot jelenthet. Copyright 2010, Lenteam-Ajtó kft. Minden jog fenntartva 3

4 3. Mire figyeljünk, ha nem akarunk görbe ajtókat? Az egyik legrégibb és leggyakoribb vevőpanasz: Nem csukódik az ajtó, el van görbülve. Nézzük meg mi is ennek az oka! Kevesen tudják, hogy még a beltéri ajtók is ki van nak téve a környezeti légállapot hatásainak. Tekintettel arra, hogy a beltéri ajtóink zöme fából illetve fa alapanyagból készül, ezért a levegőben lévő nedvesség minden esetben kölcsönhatás ban áll az ajtóval. Ezért például, ha az ajtó egyik oldalán megnő a levegőben a páratartalom, akkor a fa nedvességet tud felvenni a levegőből, és ennek hatására tágul. Ha az ajtó egyik oldali felülete tágul, a másik pedig nem, akkor ez vete me dést, ill. görbületet okoz. Ez az állapot tel je sen normál körülmények között is kialakulhat a lakáson belül. Tipikus példája ennek a lakásunk bejárati ajtaja, vagy a pince lejárati ajtaja. De ki ala kul hat ilyen terhelés kisméretű helységek ese tén is, ahol gyakori szellőztetéssel lehet számolni (pl. WC). Először is a vásárlás során meg kell győződni arról, hogy az áhított termék rendelkezik e mi nő sítés sel a légállapoti terhelés tekintetében. A bel téri használatra szánt ajtók normál esetben az I. klímaosztályban vannak minősítve. Ez meg felel 23 C hőmérséklet mellett 30 %, vagy 18 C hőmérséklet mellett 50 % relatív nedvességű levegőnek. Az épület tervezésekor ellenőrizni kell, hogy a helységek ajtóinak klimatikus ter he lé se ebbe a tartományba esik-e. Ha nem, akkor azokra a helységekre erősebb szerkezeti kivitelű ajtókat kell választani, melyek megfelelnek a II. vagy III. klímaosztályban is. A minősített gyártók mindegyike rendelkezik ilyen minősítésű ajtók kal, melyek külső megjelenésükben el sem tér nek az alapajtóktól. Ezek az ajtók megerősített keretszerkezetükkel és speciális felépítésükkel biz to sítják a stabilitást. Másodsorban a lakás üzemszerű használatával, a rendszeres légcsere biztosításával garantálhat juk ajtóink vetemedésmentességét. Téves az a fel fogás, hogyha hosszabb időre nem lakjuk la ká sun kat (pl. balatoni apartman), akkor az aj tó kat becsukott állapotban kell tartani, mert ez meg gá tol ja a görbülést. Éppen ellenkezőleg! Nyissunk ki minden ajtót, hogy a helységek közöt ti szabad légcserét ne akadályozzuk! Sokat segíthetünk magunkon, ha ügyelünk a szak szerű szerelésre. A szerelés előtt hagyunk elegendő időt, a falakban lévő nedvesség eltá vo zá sára. A frissen vakolt, lezárt épületben a le ve gő páratartalma a %-ot is elérheti, ami biztos görbüléshez vezet. Mit lehet hát tenni, hogy mégse görbüljenek az ajtóink? 4 Copyright 2010, Lenteam-Ajtó kft. Minden jog fenntartva

5 4. Merre nyíljanak a beltéri ajtók? Erre a kérdésre a választ természetesen nagyon sok irányból meg lehet közelíteni, és éppen ezért számtalan válasz lehetséges. Én nem is mernénk vállalkozni rá, hogy e tanulmány keretében mindenre kiterjedően megválaszoljam. De mivel a té mában nemrégen meg lettem szólítva egy lakberendező kolléga által, ezért egy konkrét szempontot szeretnék röviden megmagyarázni. A kérdés irányomban így szólt: Igaz-e, hogy egy kis méretű helységből jogszabályi előírás miatt mindig kifelé kell nyitni az ajtót. Mivel én ilyen előírást nem ismertem, ezért utánanéztem az OTÉK (Országos településrendezési és építési követelmények 253/1997 (XII.20. Kormány Rendelet) előírásaiban. Az ajtók nyitás irá nyára vonatkozóan az alábbi két iránymuta tást találtam: Az illemhely mérete 0,90 x 1,20 m-nél befelé nyíló ajtó esetén 0,90 x 1,60 m-nél kevesebb nem lehet. Az akadálymentesség érdekében az ajtó beépítését úgy kell megtervezni és megvalósí ta ni, hogy az ajtó azon az oldalán, ahová nyílik, a zárszerkezet felőli részen legalább 55 cm széles, a másik oldalon legalább 30 cm széles szabad sáv legyen biztosítva a nyílás tokbelméretén (ez az áthaladási méret vagy szabad belméret szerz. megjegyzése) felül. Az ajtó pánt felőli oldalán a burkolt falfelülettől való távolság legalább 10 cm legyen. pl. egy előtérből, ahol egymás mellett több ajtó is elhelyezkedik, minden ajtó a szomszédos hely sé gek felé vagy fordítva nyíljon. Ha az egyik ajtó erre, a másik amarra nyílik az esztétikailag min den kép pen zavaró. Különbözőképpen lát sza nak ugyanis az egyébként egyforma ajtók, a kö vet ke zők miatt: a tokbélést (a tok falvastagságot takaró része) egyszer látjuk, máskor nem (különösen vastag falak esetén zavaró) a pántokat egyszer látjuk, máskor nem az ajtókat különböző szélességűnek látjuk (az ütközőperem falc miatt az egyik oldal szélesebb), ami különösen mintás ajtóknál lehet aránytalan a burkolatváltások nem egy oldalra esnek Még bonyolultabb a helyzet a ma oly diva tos perem nélküli (stumpf, tompa, falcolatlan) aj tók nál. Ezek ugyanis a záró oldalon ugyanúgy néznek ki, mint a falcolt társaik. Ilyenkor érdemes a nyitásirányt úgy megtervezni, hogy a huzamos tar tózkodásra kijelölt helység irányába nyíljanak az ajtók, mert csak a nyitási oldalon érvényesül a perem nélküli (stumpf) karakterisztika. De azt hiszem, ez utóbbi gondolat már nagyon bonyo lultan hangzik egy laikus építkező részére. A legjobb tanácsot kérni egy szakértőtől! Mivel jogszabályokkal nem célszerű vitatkozni, ezért azt javaslom mindenki tartsa be a fentieket (ha egyáltalán sikerül megérteni, mert nekem többszöri olvasásra sem sikerült). De Egy lakás esetén célszerű és esztétikus az egy helységből nyíló ajtókat egy irányba nyitni. Vagyis Copyright 2010, Lenteam-Ajtó kft. Minden jog fenntartva 5

6 5. Mire figyeljen az ajtók szerelésénél? Először is ne kövesse el mások hibáját, miszerint az ajtó ill. az ajtót szállító szakcég kiválasztásakor nem veszi figyelembe, hogy a beépítést végző cég mennyire felkészült, milyen tapasztalatokkal rendelkezik, és nem ellenőrzi le előre a munkájuk minőségét. Mit tehet ugyanis Ön majd azután, amikor a drága pénzen megvásárolt, tökéletes minőségű ajtóit ferdén, csálén, pontatlanul sze re lik be? A legegyszerűbb dolog, amit Önnek is meg kell tennie, hogy a kereskedők kiállítóter me iben megfigyeli a kiállított ajtók szerelésének minőségét. Ha a tokrészek illesztésnél héza got lát, ha lötyög vagy szorul a kilincs, ha nem zá ródik könnyen az ajtó, ha a tokszárak nem füg gő legesek, ill. párhuzamosak, akkor nyugod tan kiindulhat abból, hogy Önnél ugyan ilyen mi nő ségű munkát fognak végezni. Érdemes tudnia, hogy az új épületek szerkeze tileg még mozoghatnak. Ezért, ha a tokele me ket a szerelő nem ragasztja össze, akkor ezek az illesztések könnyen szétnyílhatnak. Különösen a világos fafajtáknál és a fehér lakkozott ajtóknál néz ki ez a sötét hézag kiábrándítóan. Ha az ajtókat, olyan helységben szerelik, ahol hidegburkolat van az aljzaton, minden esetben ellenőrizze, hogy a szerelő tömítette-e a tok és a padló közötti hézagot. Ellenkező esetben a tok nedvességet szív fel az aljzatról és deformálódik. Nagyon fontos, hogy ne engedjen az iparosok nyomásának! Soha ne engedje beszerelni az ajtókat, amíg a végleges padlóburkolat nincsen kész és a festő nem végzett a festéssel. Az üvegajtók megjelenésével egyre gyakoribb az ajtók un. belógása. A legtöbb szerelő megelégszik ugyanis az iskolában tanultakkal és kizárólag PUR habbal rögzíti az ajtót. Ezzel szemben a komoly gyártók szerelési utasításaiban egyértelmű a szabályozás, miszerint a 40 kg-nál nehezebb ajtókat ajánlott csavarkötéssel is rögzíteni a fal ban. A nagyméretű faajtók és közepes méretű üvegajtók bizony könnyen elérhetik ezt a súlyt. Ha lötyög a kilincs, az nem feltétlenül a szerelés hibája. A barkácsáruházakban kapható 1.990,- Ftos kilincsek többnyire nem is szerelhetők fel lötyögés nélkül. Ha nem is a szerelés után, de egy fél év használat után biztosan lötyögni fognak. Ez ellen igazából csak az un. átmenő csavaros rögzítésű kilincsek védenek. Szerelési hibára inkább a zár szorulása vezethető vissza, amikor is a kilincsrögzítő csavarokat túlságosan meghúzzák, és ez össze szorítja a zártáska oldalait. Végül, de nem utolsó sorban a szerelés megkezdése előtt minden esetben ellenőrizni kell a helység páratartalmát. Tilos a szerelést megkezdenie, ha a vásárolt ajtókra előírt maximális klímaterhelést meghaladó páratartalmat mér. Ebben az esetben biztosan számíthat az ajtók ve te medésére. A biztonság kedvéért érdemes az ajtók beépítése után a beköltözésig a rendszeres szellőztetésről gondoskodnia. 6 Copyright 2010, Lenteam-Ajtó kft. Minden jog fenntartva

7 6. Fontos-e a kerekített ajtó él? Erre a kérdésre igazából mindenkinek magának kellene válaszolnia. Ugyanis ezt a kérdést így is feltehettük volna: Mennyire szeret Ön takarítani? Ez a problémakör igazából a laminált (dekor fóliás és CPL) ajtók elterjedésével került az előtérbe. Ezeknél az ajtóknál nyílt ugyanis tech no lógiailag először lehetővé, hogy az ajtó felü le tére ragasztott (kasírozott) fóliát ill. CPL lemezt ráhajtsák az ajtólap ütközőperemére. Korábban az ajtólap sarkos volt, a felületi fólia ill. lemez va la mint az ajtó élére ragasztott élfólia között vé kony rés volt látható. Ez volt az a hézag, amibe a szennyeződések igen hamar belerakódtak, ezáltal állandóan a piszkosság érzetét keltve. Ezt a hatást erősítette az a rossz felhasználói szokás, hogy a legtöbb ember az ajtón való át haladáskor nem a kilincset, hanem az ajtó peremét fogja meg. (Figyelje meg saját magát is, amint áthalad egy ajtón!) A kéz melegének hatására viszont az illesztési hézagban lévő ra gasz tó anyag megolvad, keveredik a tenyéren lévő zsírokkal és szennyeződésekkel, majd egy fe kete, sötét koszcsík formájában megjelenik az ajtó élén. Különösen fehér ill. a világos fautánza tú felületeknél szembeötlő ez a jelenség. A leg kor szerűbb laminált ajtóknál ezt a problémát az un. postforming élképzéssel küszöbölik ki, ahol az ajtólap felületét és élét egy, folytonos anyagból alakítják ki, biztosítva ezáltal a hézagmentes séget. gömbölyített élképzés található a jobb minőségű termékeknél. Bár itt nem kell számolni a helytelen használattal, de a takarítónők biztosan találnak takarítani valót az ilyen tokokon is. A fenti higiéniai szemponton túl nem szabad megfeledkezni arról sem, hogy az ajtólap élé nek vagy a tok bélésének sarkossága növeli az ajtóelem a sérülésének veszélyét. Sokszor a leg kisebb ütés is (pl. áthaladáskor egy aktatáska) az él kipattanását eredményezi. Figyelem: Létezik a piacon egy olcsóbb, ke re kí tett élnek nevezett megoldás, ahol az ajtó éle valóban kereknek látszik, de ha jól megfigyeli, akkor láthatja, hogy a felületen lévő lemez és az élfólia továbbra is két darabból áll, így a veszé lyez te tett rés továbbra is megtalálható. Hasonló jelenség figyelhető meg az ajtótokok sarkain is. Mind a bélésen, mind a takaróléceken Copyright 2010, Lenteam-Ajtó kft. Minden jog fenntartva 7

8 7. Mi alapján válasszon kilincset az ajtajához? Valószínűleg sokan rávágják a választ, hogy a kilincs választás nyilvánvalóan design kérdés. Tetszik vagy nem tetszik? De ha konkrétan rákérdez nénk, mik azok a tulajdonságok, aminek tetszeni kell, akkor már kevesebben jelentkeznének. Amennyiben Ön a lakását tudatosan, valamely lakberendezési stílus mellett elkötelezve kíván ja megvalósítani, akkor először is a stílusnak megfe lelő kilincs modellt kell megkeresnie. Mint minden más lakberendezési tárgy esetén a kilincsek között is megtalálhatóak a különböző stílusok: retro, Bau Haus, klasszikus, minimalista, mo dern stb. A minősített gyártók katalógusaiban vi szony lag könnyen megtalálhatja a kiválasztott stílus nak megfelelő modellt, melyet sok esetben napjaink sztár designerei (Karim Rashid, Mauro Ronchi, stb) jegyeznek. De a neheze csak most kezdődik! Ki kell választania a kilincs színét, amit illeszteni kell a lakásban található fémtárgyak uralkodó színéhez (ezt esetenként már a stí lus is meghatározza), az ajtólapon és a tokon található veretek (pánt, zár előlap, zárlemez) színéhez és adott esetben az ajtólapon található fém appli ká ci ók színéhez. Természetesen a tucat ter mé kek vásárlásakor ez a gond nem fogja nyom ni a vállát, hiszen ezeknél többnyire egy színből fog tudni választani. (Persze a választható egyen termékek, egyen színei véletlenül sem fognak egymással harmonizálni.) Tovább bonyolítja a helyzetet, ha esetleg nyíló vagy toló üvegajtók is vannak lakásában, mert ezek vereteinek színét is illesztenie kell a többi ajtóéhoz. Ha esetleg még a bejárati ajtójára és az ablakaira is ugyanazt a ki l in cset szeretné választani, akkor a legtöbb érté kesítő biztosan felteszi mind a két kezét. Vannak kedvelt stílusirányzatok, ahol az ajtólap speciális kiképzésével még jobban hangsú lyoz hatja a választott stílust. Ilyen például a minimál stílus, ahol a kulcslyuk furat elhagyásával, vagy a rozetták speciális kialakításával érhet el ilyen hatást. De említhetjük a ma oly kedvelt síkba illesztett ajtókiviteleket (falc nélküli) is, ame lyek nél lehetőség az ajtólap síkjába mart rozetták választására. Ilyen estekben azonban mindig tanácsos az ajtólapot és a kilincset egy helyen venni, hogy az összeszerelhetőség 100 %-osan garantált legyen. Érdemes még megfigyelnie, hogy milyen tech no lógiával történik a kilincs ajtólaphoz történő rögzítése. Tudnia kell, hogy az Ön által kifej tett erőhatásokat a kilincs rögzítése viszi át az ajtó lap ra. Ezért amenynyiben az gyenge, úgy előbb-utóbb számolhat a kilincs lelazulásával. A legtöbb esetben a rögzítés egyszerű csavarokkal történik, melyeket az ajtólap felületében rögzítenek. Ez még lakótérben sem elegendő, és előre prog ra moz za a későbbi lötyögést. Ezért lehetőleg mindig olyan kilincset válasszon, amely nél a ki lincs rögzítése un. átmenőcsavaros megoldással történik. 8 Copyright 2010, Lenteam-Ajtó kft. Minden jog fenntartva

9 8. Hogyan vegye figyelembe a falak vastagságát? Az bizonyára Ön előtt is ismert, hogy a korszerű beltéri ajtók már nem a falkávák közé, hanem a falvéget átfogóan a falkávára kerülnek fel sze relésre. Ez alól persze kivételek azok az épít ke zé sek, ahol építtető nem tájékozódik időben az ajtó beépítési méreteit illetően, ill. ahol a pénzspórolás jegyében a vastagabb falak esetén az ajtótokot a fal egyik sarkára építik be, sok esetben levágva így az ajtótok másik oldali borítását. Ez azonban két veszéllyel is jár. Először is a meg bon tott tokszerkezet stabilitása nagymértékben romlik. Az ajtó későbbi hibás működése (akadás, szorulás, kotyogás) mind erre vezethető vissza. Másodszor pedig, aki így tesz, az nem használja ki az ajtótok falvéget óvó és védő funkcióját. Az áthaladáskor ugyanis óhatatlanul is hozzáérünk a falvéghez, ami a szennyeződés mellett a fal esz té ti kailag csúnya sérüléseit okozhatja. Tájékozód jon és tervezzen ezért mindig előre, válassza min dig a szakszerű ajtószerelést, és döntsön a teljes falvastagságot átfogó (un. mélybélésű) ajtótok mellett. Mélybélésű tokok elhelyezésére pl. a fő fa lakban van lehetősége. Ha a csempézés az ajtó szemöldökmagassága fölé fut, akkor rendelheti az ajtótokot a teljes, csempével együtt mért falvastagságra is. Ha ez nem így van (pl szokásos 1,50m-ig csempéz ni), akkor az ajtótokot mindig a csempe nélküli falvastagságra kell rendelnie. Ebben az eset ben ugyanis nincs lehetősége a csempe befutta tá sá ra az ajtótok alá, hiszen az 1,50 m feletti részen óriási hézag keletkezne. Ebben az esetben a bur ko lónak tudnia kell, hogy az utolsó csempe sort el kell hagynia, és csak az ajtó beépítése után futtathatja a csempét a tokperemhez. Azon ban minden esetben megfelelő hézagot kell hagyni a csempe és a tokperem között, me lyet megfelelően szigetelni (tömíteni) is kell. (Fon tos: Nem fugázó anyaggal!) A falvastagság alatt mindig a vakolt, végleges fe lü letképzéssel ellátott falvastagságot értjük. A sze relt ajtótokok többsége rendelkezik állítási tar to mánynyal, így egy +/- 5 mm eltérés általában nem jelent problémát a beépítéskor. Érdekes kérdés merül fel azonban a csempézett falakba történő ajtóvásárláskor, amelyet Önnek még az ajtó megrendelése és a csempézés előtt tisztáznia kell a burkolóval. A kérdés így hangzik: Milyen magasságig történik a csempézés? Copyright 2010, Lenteam-Ajtó kft. Minden jog fenntartva 9

10 9. Milyen beruházási költségekkel kell számolnia az ajtóvásárláskor? Azt hiszem elérkeztünk az ajtót vásárolni szándékozókat, így valószínűleg Önt is leginkább érdeklő témakőrhöz. Az ajtóvásárláskor a legjelentősebb tétel ma gá nak az ajtóelemeknek a megvétele. Ehhez hozzá kell számolni a kilincs és esetlegesen az extra kivitelű pánt árát. További járulékos költ séget jelent az aj tó elemek helyszínre szállítása valamint a szerelés, és az esetlegesen szükséges felületkezelés. Egy újonnan épülő, 140 m2 körüli kétszintes mo dern családi ház esetén átlagban beltéri ajtóval lehet számolni. Egy ilyen épület átlagos bekerülési költsége, igényes kivitelezés esetén millió Ft körül alakul. Abban az esetben, ha ennek a költségnek mindössze 4 %-át szánja a bel té ri ajtóvásárlásra, akkor a 2 mft körüli összegért már nagyon igényes és magas műszaki tartalmú nyílászárókat vásárolhat. (Ne feledje, hogy ami az épületen belül látszik az a burkolatok, a festés és a belső ajtók, és alapvetően ezek hatá rozzák meg a látványt.) Ezt a költséget nem érdemes egy ajtó árára lebontania, hiszen amíg a pincei vagy emeleti helyeken lévő ajtókra elég ha ezer Ft-ot költ, addig a frekventált he lye ken lé vő ajtókra (általában max. 4-5 ajtó) akár ezer Ft-ot is elkölthet. Viszont ez a beruházás többszörösen megtérül, hiszen ezek az ajtók lakása ékkövei lesznek, nagymér tékben emelve annak értékét. Természetesen ennél lényegesen kevesebbet és többet is lehet költeni a belső ajtókra. A pia con található legolcsóbb felületkezelt gyártmányokat már 20 ezer Ft körüli áron is megkaphatja. Ter mé sze tesen ezek az ajtók nem válnak lakása büsz ke sé gévé, és sok esetben még azt a funkciót sem elé gítik ki, hogy egy idő után be lehessen csukni őket. De vannak olyan ajtómodellek is a választék ban, amelyek bekerülési ára közelebb fekszik a mil lióhoz, mint a félmillióhoz. Ezeknél elsősorban az egyediségét és az exkluzivitást kell megfizetni. Az ajtókilincsek esetén hasonlóan nagy szórást láthat. A legolcsóbb, kínai rozsdamentes kilin cse ket már 1.500,- Ft körüli árakon megvásárolhatja. De egy kovácsolt réz, Bau Haus stílusú kilincs ára bizony meghaladja az ,- Ft-ot is. Hasonló nagyságrendben számolhat, ha egy sztár desig ner által tervezett kilincset nézett ki magának. Az ajtók beépítési költsége már nem mutat ilyen nagy szórásokat. Sokkal nagyobb különb sé gek tapasztalhatóak az elvégzett munka pon tosságát, szakszerűségét, precizitását és meg bízhatóságát illetően. Már szó volt róla ko ráb ban, hogy a pontat lan szerelés tönkreteszi a legdrágább ajtó élményét is. A szerelési költség re ,- Ft/ajtó körüli összeggel számolhat, mely tartalmazza a helyszínre szállítás költségét is. És végezetül engedjék meg, hogy a témához kapcsolódóan idézzem egy XIX. századi angol társadalomkutató mondását. Az üzlet törvénye Alig akad a világon valami, amit ne lehetne egy kicsit rosszabbul és egy kicsit olcsóbban előállítani, majd így eladni. Legtöbbször azok az emberek válnak az ilyen mesterkedések áldo zataivá, akik csak az árra koncentrálnak. Tény, buta dolog valamiért túl sokat fizetni, de még butább túl keveset. Ha valaki túl sokat fizet, legfel jebb elveszít egy kis pénzt. Ez a maximum, ami tör tén het. Ezzel szemben, aki túl keveset fizet valamiért, mindent elveszíthet, ha a vásárolt dolog nem váltja be a hozzá fűzött reményeket. Az üzlet törvénye nem teszi lehetővé, kevés pénzért nagy értéket kapjunk. Ha valaki a legolcsóbb ajánlatot fogadja el, akkor ahhoz hozzá kell számolnia a felvállalt kockázat esetleges veszteségeit is. És ha valaki így tesz, akkor rájön, lenne elég pénze, hogy valami jobbat vegyen. 10 Copyright 2010, Lenteam-Ajtó kft. Minden jog fenntartva

11 10. Milyen speciális funkciókat választhat az ajtóhoz? Az ajtó kiválasztásakor a legtöbben megelég sze nek a beltéri ajtóktól általánosan elvárható mini má lis szolgáltatásokkal. Leginkább arra fi gyel nek, hogy az ajtó formája és színe tetsszen nekik, valamint könnyen be lehessen csukni azt. Nem is gondolják mennyi speciális igényt ki tudnának elégíteni egy jó ajtóválasztással. Nézzük először az egyik legkézenfekvőbb tulajdonságot, a hanggátlást. A normál beltéri ajtó gyakorlatilag semmilyen számottevő hanggát lással nem rendelkezik. Ha Ön szeretne például a hálószobában nyugodtan pihenni, miközben gyermeke az előszobában rohangál, akkor nem elégedhet meg az előbbi kivitellel. Vagy, ha a serdülő gyermeke rendszeresen üvölteti a zenét a szobájában, Önnek akkor is feltétlenül szüksé ge van hanggátló ajtóra. Persze egy ilyen ajtó vásárlásakor nem elegendő, ha a kereskedő szó be li ígéreteire hagyatkozik, mindig ragaszkodjon a tanúsítványokra. Legjobb, ha olyan szakcé get keres, aki specialistának számít a témában (pl. a referencia listájában nagyszámú szállodai be ru há zás, vagy mozi terem szerepel). Lakáson belül nem általános, de igényként merül het fel egy-egy helység fokozottabb betörés vé delme. Ezekre a helyekre célszerű minősített biztonsági ajtószerkezeteket választania. De ne gon dol jon a piacot elárasztó, leginkább bör tön ajtóra hasonlító hegesztett fémtá kol má nyok ra, amit nyil ván valóan nem szívesen nézne nap hosszat. Egy kor szerű EN normák szerint minősített biztonsági ajtóelem külsőleg semmiben sem kü lön bözik egy beltéri ajtótól. Sajnos ezekből az ajtótípusokból jelenleg elég kevés van a hazai kínálatban, mert itt is mindent kiszorított már a kínai bóvli. Néhány ezer forint felár el le nében egy ellenállási osztállyal erősebb aj tó lapokat vásárolhat, amelyek a normáltól eltérő hőmérsékleti körülmények esetén is biztonsággal vetemedésmentesek maradnak. Ne feledje, itt sem elég az ígéret, bizonyíték szükséges! Minden esetben kérje el a tanúsítványt! Ha Ön esetleg beltéri uszodarészt, vagy wellness helységet is épít, akkor ezekben a helységekben mindenféleképpen magasabb páratartalom mal kell számolnia. Ezekre a helységekre töké le tes megoldást jelentenek a speciális nedves téri ajtók. Az elismert gyártók mindegyike rendelkezik ezzel a kivitellel is. De még ennél is különlegesebb igényeket is ki tudunk elégíteni. Ma már igényként jelenik meg a nagy frekvenciás sugárzások elleni védelem, melyet a mobil telefonátjátszók, rádió és tévé adók, de akár a kábel nélküli telefonok vagy a gyermekőrzők kibocsáthatnak. A szakemberek véleménye szerint, akár a lakosság 70 %-nak is okozhatnak ezek a sugárzások egészségügyi prob lémákat. Az ajtóinkba láthatatlanul elhe lye zett speciális betétszerkezet e káros sugárzások ellen véd. Ha Ön különös figyelmet fordít arra, hogy az ajtói minden körülmények között hiba men te sen mű ködtet he tő ek legyenek, akkor érdemes az eladótól az ajtó alapkivitelű szerkezetének megerősítését kérnie. Copyright 2010, Lenteam-Ajtó kft. Minden jog fenntartva 11

Fûtési tapasztalatok befecskendezõs levegõs hõszivattyúval

Fûtési tapasztalatok befecskendezõs levegõs hõszivattyúval klímatechnika Konkrétumok írta: Mottl Gábor, Kiss Gábor Fûtési tapasztalatok befecskendezõs levegõs hõszivattyúval A 2009. NO VEM BE RI VGF-BEN A PAD LÓ HÛ TÉS LE VE GÕS HÕ SZI VAT TYÚ - VAL CÍ MÛ CIK

Részletesebben

BÖRÖCZKYNÉ VEREBÉLYI ZSUZSANNA ROVATA. A megszerzett tudás és a gyakorlat összhangja. Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna. dr. Sallai Csilla.

BÖRÖCZKYNÉ VEREBÉLYI ZSUZSANNA ROVATA. A megszerzett tudás és a gyakorlat összhangja. Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna. dr. Sallai Csilla. k l Számviteli és adózási szaktájékoztató V. évfolyam 9. szám, 2013. szeptember T A R T A L O M Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna Cégautók értékesítése az áfa 1 szempontjából Ha nem emlékszünk már arra, hogy

Részletesebben

Feltétel. Quattro. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel

Feltétel. Quattro. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel Feltétel Quattro Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel Ügyféltájékoztató QUATTRO fo lya ma tos dí jas, be fek te té si egy sé gek hez kö tött élet biz to sí tás

Részletesebben

A külföldre történô adómentes termékértékesítés szabályai

A külföldre történô adómentes termékértékesítés szabályai Általános forgalmi adó a hazai és nemzetközi gyakorlatban IV. évfolyam 9. szám, 2013. szeptember T A R T A L O M Vira Sándor rovata A külföldre történô 1 adómentes termékértékesítés szabályai Adómentes

Részletesebben

43. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A Kormány 87/2006. (IV. 14.) Korm.

43. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A Kormány 87/2006. (IV. 14.) Korm. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 14., péntek 43. szám Ára: 391, Ft TARTALOMJEGYZÉK 87/2006. (IV. 14.) Korm. r. Veszélyhelyzet kihirdetésérõl és a veszélyhelyzet során teendõ

Részletesebben

Bojlim ix ek. Akülönbözõ kiállításokon, illetve. Mi jó, és mi nem? (1. rész) HUB GENDERS ÍRÁ SA

Bojlim ix ek. Akülönbözõ kiállításokon, illetve. Mi jó, és mi nem? (1. rész) HUB GENDERS ÍRÁ SA Bojlim ix ek Mi jó, és mi nem? (1. rész) HUB GENDERS ÍRÁ SA A bojlim ix az egyik leg fi no mabb té ma kör, ha a pon tyok vi lá gá ról be szé lünk, leg alább is át vitt ér te lem ben. Szó sze rin ti ér

Részletesebben

A KÁRPÁT-MEDENCÉN KÍ VÜL ÉLÕ MAGYAROK KUTATÁSÁNAK FOGALMAIRÓL

A KÁRPÁT-MEDENCÉN KÍ VÜL ÉLÕ MAGYAROK KUTATÁSÁNAK FOGALMAIRÓL A KÁRPÁT-MEDENCÉN KÍ VÜL ÉLÕ MAGYAROK KUTATÁSÁNAK FOGALMAIRÓL Kovács Nóra Egy tengeren túli magyar közösségben végzett antropológiai kutatás tapaszta - latai alapján hozzászólásomban a Kárpát-medencén

Részletesebben

A reflektív gondolkodás fejlesztése

A reflektív gondolkodás fejlesztése A reflektív gondolkodás fejlesztése GÉNIUSZ KÖNYVEK A Géniusz Könyvtárat a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége által koordinált Magyar Géniusz Program keretében megjelentetett kötetek alkotják.

Részletesebben

A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA XV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2007. NOVEMBER 23. A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA Szerkesztõség: 1051 Bp., Arany Já nos u. 25. Te l.: 301-2924 Megjelenik szükség szerint Ára: 924 Ft F E L

Részletesebben

68. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2009. évi XXXV. törvény. Budapest, 2009. má jus 14., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK.

68. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2009. évi XXXV. törvény. Budapest, 2009. má jus 14., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. má jus 14., csütörtök 68. szám TARTALOMJEGYZÉK Oldal 2009. évi XXXV. tör vény Egyes adótör vények és az zal össze füg gõ egyéb tör vények módosításáról...

Részletesebben

Hát rány ban az előny A szociokulturálisan hátrányos tehetségesek

Hát rány ban az előny A szociokulturálisan hátrányos tehetségesek Hát rány ban az előny A szociokulturálisan hátrányos tehetségesek GÉNIUSZ KÖNYVEK A Géniusz Könyvtárat a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége által koordinált Magyar Géniusz Program keretében megjelentetett

Részletesebben

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI 2012. november 12. 2012. 9. szám HATÁROZATAI HI VA TA LOS LAP JA T A R T A L O M 3301/2012. (XI. 12.) AB ha tá ro zat jog sza bály fo lya mat ban lé võ ügy ben al kal ma zá sá nak kizárá - sáról... 603

Részletesebben

Ha tehetséges a gyerek

Ha tehetséges a gyerek Ha tehetséges a gyerek GÉNIUSZ KÖNYVEK A Géniusz Könyvtárat a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége által koordinált Magyar Géniusz Program keretében megjelentetett kötetek alkotják. A sorozat célja,

Részletesebben

ÉR ZÉ KE LÉS PSZI CHO LÓ GIA A DI GI TÁ LIS MÉ DI Á RÓL

ÉR ZÉ KE LÉS PSZI CHO LÓ GIA A DI GI TÁ LIS MÉ DI Á RÓL ÉR ZÉ KE LÉS PSZI CHO LÓ GIA A DI GI TÁ LIS MÉ DI Á RÓL A Ma gyar Tu do mányos Akadémia né hány kutatócso portjá nak köz re mû kö dé sé vel, a Tu dás tár sada l om Ku ta tó központ s zervezésében ta nulm

Részletesebben

CI VIL (AL TER NA TÍV) JE LEN TÉS AZ ENSZ GYER MEK JO GI EGYEZ MÉNY MA GYAR OR SZÁ GI VÉG RE HAJ TÁ SÁ RÓL 2006-2012

CI VIL (AL TER NA TÍV) JE LEN TÉS AZ ENSZ GYER MEK JO GI EGYEZ MÉNY MA GYAR OR SZÁ GI VÉG RE HAJ TÁ SÁ RÓL 2006-2012 CI VIL (AL TER NA TÍV) JE LEN TÉS AZ ENSZ GYER MEK JO GI EGYEZ MÉNY MA GYAR OR SZÁ GI VÉG RE HAJ TÁ SÁ RÓL 2006-2012 CI VIL (AL TER NA TÍV) JE LEN TÉS AZ ENSZ GYER MEK JO GI EGYEZ MÉNY MA GYAR OR SZÁ GI

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 14., szerda. 74. szám. Ára: 1755, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 14., szerda. 74. szám. Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 14., szerda 74. szám Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 14., szerda 74. szám Ára: 1755, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

BONÁCZ ZSOLT ROVATA. számla- és nyugta- megôrzés elmulasztásának

BONÁCZ ZSOLT ROVATA. számla- és nyugta- megôrzés elmulasztásának VIII. évfolyam n 2012/4. TARTALOM BONÁCZ ZSOLT ROVATA 1 A nyomdai úton elôállított számla, nyugta megôrzésének fontossága 3 Külföldi pénzeszközben kifejezett ügyleteket terhelô adó megállapítása BONÁCZ

Részletesebben

1. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ja nu ár 4., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal

1. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ja nu ár 4., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ja nu ár 4., péntek 1. szám Ára: 465, Ft TARTALOMJEGYZÉK 1/2008. (I. 4.) Korm. r. A Magyar Köztársaság Kormánya és a Cseh Köztársaság Kormánya közötti,

Részletesebben

A végelszámolás folyamata, számvitele

A végelszámolás folyamata, számvitele k l Számviteli és adózási szaktájékoztató V. évfolyam 7 8. szám, 2013. július augusztus T A R T A L O M Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna A végelszámolás folyamata, 1 számvitele A végelszámolás elhatározása

Részletesebben

Al go rit mu sok és táb lá zat ke ze lés Te het ség gon do zás a köz ok ta tás ban az in for ma ti ka te rü le tén

Al go rit mu sok és táb lá zat ke ze lés Te het ség gon do zás a köz ok ta tás ban az in for ma ti ka te rü le tén Al go rit mu sok és táb lá zat ke ze lés Te het ség gon do zás a köz ok ta tás ban az in for ma ti ka te rü le tén GÉNIUSZ KÖNYVTÁR A Géniusz Könyvtárat a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége által

Részletesebben

Az iro dal mi al ko tó te vé keny ség fej lesz té se

Az iro dal mi al ko tó te vé keny ség fej lesz té se Az iro dal mi al ko tó te vé keny ség fej lesz té se GÉNIUSZ KÖNYVEK A Géniusz Könyvtárat a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége által koordinált Magyar Géniusz Program keretében megjelentetett

Részletesebben

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI 2012. december 5. 2012. 11. szám HATÁROZATAI HI VA TA LOS LAP JA T A R T A L O M 3351/2012. (XII. 5.) AB vég zés al kot mány jo gi pa nasz vissza uta sí tá sá ról... 698 3352/2012. (XII. 5.) AB vég zés

Részletesebben

Fogalomtár a Tehetségpontok számára

Fogalomtár a Tehetségpontok számára Fogalomtár a Tehetségpontok számára GÉNIUSZ KÖNYVTÁR A Géniusz Könyvtárat a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége által koordinált Magyar Géniusz Projekt keretében megjelentetett kötetek alkotják.

Részletesebben

Dá vid Im re JÓ SZÓVAL OKTASD. Mód szer ta ni ké zi könyv oktatóknak

Dá vid Im re JÓ SZÓVAL OKTASD. Mód szer ta ni ké zi könyv oktatóknak Jó szó val ok tasd GÉNIUSZ KÖNYVEK A Géniusz Könyvtárat a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége által koordinált Magyar Géniusz Program keretében megjelentetett kötetek alkotják. A sorozat célja,

Részletesebben

Pál fel tá ma dás hi té rõl

Pál fel tá ma dás hi té rõl Pál fel tá ma dás hi té rõl Hogyan alakult ki Pál hite Jézus feltámadásában, és miért vált szá má ra min den mást el söp rõ vé? A kor rekt vá lasz hoz (rész- ben te o ló gi ai, rész ben pszi cho ló gi

Részletesebben

NYELV ÉS BE SZÉD MINT A KARTEZ IÁNUS EM BER DIF FER EN TIA SPECI FI CA- JA

NYELV ÉS BE SZÉD MINT A KARTEZ IÁNUS EM BER DIF FER EN TIA SPECI FI CA- JA Dékány And rás NYELV ÉS BE SZÉD MINT A KARTEZ IÁNUS EM BER DIF FER EN TIA SPECI FI CA- JA (Ap ró meg jegy zé sek egy is mert descartes -i szö veg hely néhány idé ze té hez ) Elsô idézet: azok, akik tud

Részletesebben

Az iskolai demokrácia alternatívái A MA GYAR IS KO LA ÉS AZ ÚN. DE MOK RA TI KUS IS KO LÁK TA PASZ TA LA TA I NAK ÖSSZE HA SON LÍ TÁ SA

Az iskolai demokrácia alternatívái A MA GYAR IS KO LA ÉS AZ ÚN. DE MOK RA TI KUS IS KO LÁK TA PASZ TA LA TA I NAK ÖSSZE HA SON LÍ TÁ SA Az iskolai demokrácia alternatívái A MA GYAR IS KO LA ÉS AZ ÚN. DE MOK RA TI KUS IS KO LÁK TA PASZ TA LA TA I NAK ÖSSZE HA SON LÍ TÁ SA A tanár, aki osztályát a büntetésektôl való félelemmel kormányozza,

Részletesebben

Épít ke zõk. Oláh Ro land szo ci á lis mun kás

Épít ke zõk. Oláh Ro land szo ci á lis mun kás Épít ke zõk Jú li us ele jén Ágon te tõ fel újí tás ba fo gott Or sós Flóra és Fá bi - án. A Hab itat Pont és a Köz-Tér-Há ló Ala pít vány köz re mû kö dé - sé vel meg va ló su ló mun kát már áp ri lis

Részletesebben

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIV. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2007. má jus 30. 945 Ft

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIV. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2007. má jus 30. 945 Ft CXXXIV. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2007. má jus 30. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 945 Ft T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Ha tá ro za tok 69/2007. (HK 10.) HM ha tá ro zat 70/2007. (HK 10.) HM ha tá

Részletesebben