AZ AJTÓVÁLASZTÁS TÍZPARANCSOLATA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AZ AJTÓVÁLASZTÁS TÍZPARANCSOLATA"

Átírás

1 10 AZ AJTÓVÁLASZTÁS TÍZPARANCSOLATA Milyen színű és formájú ajtót válasszon? Milyen anyagból legyen az ajtó felülete? Mi alapján válasszon kilincset az ajtajához? Mire figyeljünk, ha nem akarunk görbe ajtókat? Hogyan vegye figyelembe a falak vastagságát? Merre nyíljanak a beltéri ajtók? Milyen speciális funkciókat választhat az ajtóhoz? Mire figyeljen az ajtók szerelésénél? Fontos-e a kerekített ajtó él? Milyen beruházási költségekkel kell számolnia az ajtóválasztáskor?

2 1. Milyen színű és formájú ajtót válasszon? A legelőször megválaszolandó kérdés, hogy a választandó beltéri ajtó for má já nak és színének kiválasztásakor milyen szem pontokat vegyen figyelembe? A forma meghatározásakor elsősorban az egyéni ízlésére hagyatkozhat, mely alap ján megtervezi lakása berendezési stílusát, hangulatát, kiválasztja egyéb be ren de zé si tárgyait. Döntenie kell a modern vagy klasszikus formák között, de választhat időtlen stílusú, sima felületű ajtót is. A modern irányzatok között megtalálja a mi ni mál vagy a loft stílus ajtótípusait éppúgy, mint a Feng Shui-t vagy a retrót. Ha a hagyományos értékeket kedveli, találhat kedvére való ajtókat a klasszikus vagy polgári stílusú modellek között. De a kínálatban megtalálhatja az un. vidéki stílus (Landhaus, Country) képviselőit is. Általában a nehezebb feladat a s z í n m e g vá l a s z t á s a, bár ezt olykor már ma ga a stílus meg ha tározza. Fontos, hogy so ha ne válasszon prospektusból, fénykép alapján, mert csak az e r e d e t i s z í n m i n t a adja vissza valósághűen a fe lü le tet. A beltéri ajtók színét elsősorban a pad ló burkolatokhoz, a bútorokhoz és a falszínekhez célszerű illesztenie. Ha vala mi lyen fa felületben gondolkodik, akkor inkább válasszon kontrasztos megoldást a padlóburkolathoz, vagy a bútorokhoz képest. Célszerű a sötét-világos ellentétet is kihasználnia. Veszélyes döntés lehet a tölgy ajtóhoz tölgy parkettát vagy bükk ajtóhoz bükk parkettát választás, mert a különböző felületkezelési módok miat ti árnyalatkülönbségek miatt a színek üt he tik egymást. Ilyen döntéskor mindig pró bál ja össze az ajtó és a parketta eredeti színmintáit. Sokakban felmerül az igény, hogy a beltéri ajtók színét a konyhabútorhoz vagy a kültéri nyílászárókhoz illesszék. Nos mivel a konyhabútor a la kás egyetlen helyiségé ben fordul elő, ezért nem biztos, hogy cél szerű annak szín-, és formavilágát végigvinni az egész lakáson. Másrészt a modern konyhák legtöbbjében egyáltalán nincs ajtó vagy legalábbis nem közvetlenül a kony habútor mellett helyezkedik el. A kültéri nyílászáró esetén is inkább nem a válasz, mivel a legritkább esetben van egymás mellett egy ablak és egy beltéri ajtó.( ) De viccet félretéve, az ablakok kerete egyrészt igen kis felületű az üveg méretéhez képest, másrészt a függönyök miatt legtöbbször egyáltalán nem látszik a belső térből. Esetlegesen megfontolan dó a külső bejárati ajtó színét illeszteni a beltéri ajtókéhoz, de ez sem feltétlenül szük séges. Itt nehézséget okoz, hogy az eltérő gyártástechnológia és felület keze lés miatt a tökéletes színbeli illesztés szin te lehetetlen, ezért inkább kerülendő. Vannak egyes bejárati ajtó gyártmányok (elsősorban a lépcsőház bejárati ajtók és egyes TOP kategóriás külső bejárati ajtót gyártók modelljei) ahol ez az igény is kielégíthető. 2 Copyright 2010, Lenteam-Ajtó kft. Minden jog fenntartva

3 2. Milyen anyagból legyen az ajtó felülete? Az ajtó anyagának felületét különböző szem pontok szerint választhatjuk ki. Ezek között figye lem be vehetünk esztétikai és eszmei értékeket, de dönthe tünk praktikus szempontok alapján is. Fontos meg ér teni, hogy a felület anyagának (vagyis a felü letkezelés) megválasztásakor nem a színről vagy erezetről beszélünk, hanem magáról az a nyagfajtáról, ami a felületet borítja. Hogy job ban érthető legyen, ve gyünk rögtön egy példát. Lakberendezési megfontolások alapján bükk színű ajtó mellett döntöttünk. I lyen ajtót azon ban választhatunk tömör bükk fából, vagy bükk furnérral borítva, de kap hatunk kétféle laminált változatot is (dekorfólia vagy CPL), sőt léteznek nyom ta tott (printelt) felületek is. Milyen szempon tok döntenek hát, hogy melyiket válasszuk? Nézzük először az esztétikai hatást. Laikus ként nem fogunk tudni különbséget ten ni a tömörfa és a furnéros kivitel között. Mind a kettő valódi fa, rendelkeznek a fára jellemző természetes tulajdon ságokkal és bizton állíthatóan lakásunk ékkö vei lesznek. Látványban nem sokkal maradnak el tőlük a jó minőségű laminált felü le tek, de ezek élethűsége nagymérték ben függ a nyomda techni kai kiviteltől és az anyaguk vastagságától. Minél vas ta gabb a fólia (lemez), annál jobban le het séges egy a valóságot megközelítő erezetet prégelni rá. A vékony fóliájú, ol csó kivitelű dekor ajtókról első ránézésre látszik, hogy csak utánza tok, tapintásuk teljesen sima. Ugyan ez mondható el a leg olcsóbb eljárásról, amikor is a fa nyom dai képét közvetlenül a forgácslapra nyomtatják rá. Az esztétikumon túl to vábbi érzékelhető különbség, hogy a tö mörfa vagy furnéros termékek sokkal me legebb hatásúak. (Ugyan ez a kü lönb ség figyelhető meg a fa parketta és a laminált padló között.) Aki tehát hang súlyt fektet a természetes anyagok hasz ná latára, az mindenképpen tömörfa vagy furnéros ajtót válasszon. Akinek az anya gi szempontok az elsődlege sek, azok válasszák a laminált felületet, de ódz kod janak a legolcsóbb, papír vé kony vastagságú fóliás ajtóktól. Másodszor vizsgáljuk meg, milyen kö rü l mények között kívánjuk használni ajtóinkat. Tudnunk kell, hogy a tömörfa és a furnéros ajtók felü le te bizony könnyen sérül, ha nem megfelelően bánunk velük. Így aztán én nem tanácsolnám egy nagy értékű tömörfa ajtó gyerekszobára tör té nő beépítését. Ha számíthatunk cse me té ink áldásos tevékenységére, akkor egy kiváló minőségű CPL felületű ajtó az ideális megoldás. Ez a közepesen vastag laminátum már lehetővé teszi a ter mészethű felület kialakítását, és egyút tal biztosítja a nagyfokú ütés és karcállóságot. Ta lál ha tunk a különböző gyár tók dekor ajtói között is olyat, amely nek fóliája vastagabb, ezért ezek nél sem kell sérülésveszélytől tartani. Érdemes azon ban figyelembe venni, hogy bár a tömörfa és a furnéros ajtók könnyebben sérülnek, de ezek felülete szakember ál tal könnyen javíthatóak. Ugyanakkor egy megsérült laminált ajtó javítása sokkal körülményesebb. Fgyelembe vehetjük még a döntésünk megho zata lakor a tisztíthatósági szempontokat is. A tagolt, barázdált felületű tömörfa ajtók esetén körülményes lehet a takarítás, míg a sima felületű dekor vagy CPL felületek egyszerűen és könnyen tisztíthatóak. Ha nem fa színű ajtót szeretnénk, akkor a kü lönbö ző színű lakkozások jöhetnek szóba. A lakkozott ajtók ugyanúgy hajlamosak a sérülésre, mint a tömörfa vagy furnéros ajtók, de ugyano lyan könynyen javíthatóak is. A leggyakoribb fehér fe lü leten jól látszanak a szennyeződések, és ha az ajtó felületi csiszolása nem tökéletesen sima, akkor a takarítás bizony gondot jelenthet. Copyright 2010, Lenteam-Ajtó kft. Minden jog fenntartva 3

4 3. Mire figyeljünk, ha nem akarunk görbe ajtókat? Az egyik legrégibb és leggyakoribb vevőpanasz: Nem csukódik az ajtó, el van görbülve. Nézzük meg mi is ennek az oka! Kevesen tudják, hogy még a beltéri ajtók is ki van nak téve a környezeti légállapot hatásainak. Tekintettel arra, hogy a beltéri ajtóink zöme fából illetve fa alapanyagból készül, ezért a levegőben lévő nedvesség minden esetben kölcsönhatás ban áll az ajtóval. Ezért például, ha az ajtó egyik oldalán megnő a levegőben a páratartalom, akkor a fa nedvességet tud felvenni a levegőből, és ennek hatására tágul. Ha az ajtó egyik oldali felülete tágul, a másik pedig nem, akkor ez vete me dést, ill. görbületet okoz. Ez az állapot tel je sen normál körülmények között is kialakulhat a lakáson belül. Tipikus példája ennek a lakásunk bejárati ajtaja, vagy a pince lejárati ajtaja. De ki ala kul hat ilyen terhelés kisméretű helységek ese tén is, ahol gyakori szellőztetéssel lehet számolni (pl. WC). Először is a vásárlás során meg kell győződni arról, hogy az áhított termék rendelkezik e mi nő sítés sel a légállapoti terhelés tekintetében. A bel téri használatra szánt ajtók normál esetben az I. klímaosztályban vannak minősítve. Ez meg felel 23 C hőmérséklet mellett 30 %, vagy 18 C hőmérséklet mellett 50 % relatív nedvességű levegőnek. Az épület tervezésekor ellenőrizni kell, hogy a helységek ajtóinak klimatikus ter he lé se ebbe a tartományba esik-e. Ha nem, akkor azokra a helységekre erősebb szerkezeti kivitelű ajtókat kell választani, melyek megfelelnek a II. vagy III. klímaosztályban is. A minősített gyártók mindegyike rendelkezik ilyen minősítésű ajtók kal, melyek külső megjelenésükben el sem tér nek az alapajtóktól. Ezek az ajtók megerősített keretszerkezetükkel és speciális felépítésükkel biz to sítják a stabilitást. Másodsorban a lakás üzemszerű használatával, a rendszeres légcsere biztosításával garantálhat juk ajtóink vetemedésmentességét. Téves az a fel fogás, hogyha hosszabb időre nem lakjuk la ká sun kat (pl. balatoni apartman), akkor az aj tó kat becsukott állapotban kell tartani, mert ez meg gá tol ja a görbülést. Éppen ellenkezőleg! Nyissunk ki minden ajtót, hogy a helységek közöt ti szabad légcserét ne akadályozzuk! Sokat segíthetünk magunkon, ha ügyelünk a szak szerű szerelésre. A szerelés előtt hagyunk elegendő időt, a falakban lévő nedvesség eltá vo zá sára. A frissen vakolt, lezárt épületben a le ve gő páratartalma a %-ot is elérheti, ami biztos görbüléshez vezet. Mit lehet hát tenni, hogy mégse görbüljenek az ajtóink? 4 Copyright 2010, Lenteam-Ajtó kft. Minden jog fenntartva

5 4. Merre nyíljanak a beltéri ajtók? Erre a kérdésre a választ természetesen nagyon sok irányból meg lehet közelíteni, és éppen ezért számtalan válasz lehetséges. Én nem is mernénk vállalkozni rá, hogy e tanulmány keretében mindenre kiterjedően megválaszoljam. De mivel a té mában nemrégen meg lettem szólítva egy lakberendező kolléga által, ezért egy konkrét szempontot szeretnék röviden megmagyarázni. A kérdés irányomban így szólt: Igaz-e, hogy egy kis méretű helységből jogszabályi előírás miatt mindig kifelé kell nyitni az ajtót. Mivel én ilyen előírást nem ismertem, ezért utánanéztem az OTÉK (Országos településrendezési és építési követelmények 253/1997 (XII.20. Kormány Rendelet) előírásaiban. Az ajtók nyitás irá nyára vonatkozóan az alábbi két iránymuta tást találtam: Az illemhely mérete 0,90 x 1,20 m-nél befelé nyíló ajtó esetén 0,90 x 1,60 m-nél kevesebb nem lehet. Az akadálymentesség érdekében az ajtó beépítését úgy kell megtervezni és megvalósí ta ni, hogy az ajtó azon az oldalán, ahová nyílik, a zárszerkezet felőli részen legalább 55 cm széles, a másik oldalon legalább 30 cm széles szabad sáv legyen biztosítva a nyílás tokbelméretén (ez az áthaladási méret vagy szabad belméret szerz. megjegyzése) felül. Az ajtó pánt felőli oldalán a burkolt falfelülettől való távolság legalább 10 cm legyen. pl. egy előtérből, ahol egymás mellett több ajtó is elhelyezkedik, minden ajtó a szomszédos hely sé gek felé vagy fordítva nyíljon. Ha az egyik ajtó erre, a másik amarra nyílik az esztétikailag min den kép pen zavaró. Különbözőképpen lát sza nak ugyanis az egyébként egyforma ajtók, a kö vet ke zők miatt: a tokbélést (a tok falvastagságot takaró része) egyszer látjuk, máskor nem (különösen vastag falak esetén zavaró) a pántokat egyszer látjuk, máskor nem az ajtókat különböző szélességűnek látjuk (az ütközőperem falc miatt az egyik oldal szélesebb), ami különösen mintás ajtóknál lehet aránytalan a burkolatváltások nem egy oldalra esnek Még bonyolultabb a helyzet a ma oly diva tos perem nélküli (stumpf, tompa, falcolatlan) aj tók nál. Ezek ugyanis a záró oldalon ugyanúgy néznek ki, mint a falcolt társaik. Ilyenkor érdemes a nyitásirányt úgy megtervezni, hogy a huzamos tar tózkodásra kijelölt helység irányába nyíljanak az ajtók, mert csak a nyitási oldalon érvényesül a perem nélküli (stumpf) karakterisztika. De azt hiszem, ez utóbbi gondolat már nagyon bonyo lultan hangzik egy laikus építkező részére. A legjobb tanácsot kérni egy szakértőtől! Mivel jogszabályokkal nem célszerű vitatkozni, ezért azt javaslom mindenki tartsa be a fentieket (ha egyáltalán sikerül megérteni, mert nekem többszöri olvasásra sem sikerült). De Egy lakás esetén célszerű és esztétikus az egy helységből nyíló ajtókat egy irányba nyitni. Vagyis Copyright 2010, Lenteam-Ajtó kft. Minden jog fenntartva 5

6 5. Mire figyeljen az ajtók szerelésénél? Először is ne kövesse el mások hibáját, miszerint az ajtó ill. az ajtót szállító szakcég kiválasztásakor nem veszi figyelembe, hogy a beépítést végző cég mennyire felkészült, milyen tapasztalatokkal rendelkezik, és nem ellenőrzi le előre a munkájuk minőségét. Mit tehet ugyanis Ön majd azután, amikor a drága pénzen megvásárolt, tökéletes minőségű ajtóit ferdén, csálén, pontatlanul sze re lik be? A legegyszerűbb dolog, amit Önnek is meg kell tennie, hogy a kereskedők kiállítóter me iben megfigyeli a kiállított ajtók szerelésének minőségét. Ha a tokrészek illesztésnél héza got lát, ha lötyög vagy szorul a kilincs, ha nem zá ródik könnyen az ajtó, ha a tokszárak nem füg gő legesek, ill. párhuzamosak, akkor nyugod tan kiindulhat abból, hogy Önnél ugyan ilyen mi nő ségű munkát fognak végezni. Érdemes tudnia, hogy az új épületek szerkeze tileg még mozoghatnak. Ezért, ha a tokele me ket a szerelő nem ragasztja össze, akkor ezek az illesztések könnyen szétnyílhatnak. Különösen a világos fafajtáknál és a fehér lakkozott ajtóknál néz ki ez a sötét hézag kiábrándítóan. Ha az ajtókat, olyan helységben szerelik, ahol hidegburkolat van az aljzaton, minden esetben ellenőrizze, hogy a szerelő tömítette-e a tok és a padló közötti hézagot. Ellenkező esetben a tok nedvességet szív fel az aljzatról és deformálódik. Nagyon fontos, hogy ne engedjen az iparosok nyomásának! Soha ne engedje beszerelni az ajtókat, amíg a végleges padlóburkolat nincsen kész és a festő nem végzett a festéssel. Az üvegajtók megjelenésével egyre gyakoribb az ajtók un. belógása. A legtöbb szerelő megelégszik ugyanis az iskolában tanultakkal és kizárólag PUR habbal rögzíti az ajtót. Ezzel szemben a komoly gyártók szerelési utasításaiban egyértelmű a szabályozás, miszerint a 40 kg-nál nehezebb ajtókat ajánlott csavarkötéssel is rögzíteni a fal ban. A nagyméretű faajtók és közepes méretű üvegajtók bizony könnyen elérhetik ezt a súlyt. Ha lötyög a kilincs, az nem feltétlenül a szerelés hibája. A barkácsáruházakban kapható 1.990,- Ftos kilincsek többnyire nem is szerelhetők fel lötyögés nélkül. Ha nem is a szerelés után, de egy fél év használat után biztosan lötyögni fognak. Ez ellen igazából csak az un. átmenő csavaros rögzítésű kilincsek védenek. Szerelési hibára inkább a zár szorulása vezethető vissza, amikor is a kilincsrögzítő csavarokat túlságosan meghúzzák, és ez össze szorítja a zártáska oldalait. Végül, de nem utolsó sorban a szerelés megkezdése előtt minden esetben ellenőrizni kell a helység páratartalmát. Tilos a szerelést megkezdenie, ha a vásárolt ajtókra előírt maximális klímaterhelést meghaladó páratartalmat mér. Ebben az esetben biztosan számíthat az ajtók ve te medésére. A biztonság kedvéért érdemes az ajtók beépítése után a beköltözésig a rendszeres szellőztetésről gondoskodnia. 6 Copyright 2010, Lenteam-Ajtó kft. Minden jog fenntartva

7 6. Fontos-e a kerekített ajtó él? Erre a kérdésre igazából mindenkinek magának kellene válaszolnia. Ugyanis ezt a kérdést így is feltehettük volna: Mennyire szeret Ön takarítani? Ez a problémakör igazából a laminált (dekor fóliás és CPL) ajtók elterjedésével került az előtérbe. Ezeknél az ajtóknál nyílt ugyanis tech no lógiailag először lehetővé, hogy az ajtó felü le tére ragasztott (kasírozott) fóliát ill. CPL lemezt ráhajtsák az ajtólap ütközőperemére. Korábban az ajtólap sarkos volt, a felületi fólia ill. lemez va la mint az ajtó élére ragasztott élfólia között vé kony rés volt látható. Ez volt az a hézag, amibe a szennyeződések igen hamar belerakódtak, ezáltal állandóan a piszkosság érzetét keltve. Ezt a hatást erősítette az a rossz felhasználói szokás, hogy a legtöbb ember az ajtón való át haladáskor nem a kilincset, hanem az ajtó peremét fogja meg. (Figyelje meg saját magát is, amint áthalad egy ajtón!) A kéz melegének hatására viszont az illesztési hézagban lévő ra gasz tó anyag megolvad, keveredik a tenyéren lévő zsírokkal és szennyeződésekkel, majd egy fe kete, sötét koszcsík formájában megjelenik az ajtó élén. Különösen fehér ill. a világos fautánza tú felületeknél szembeötlő ez a jelenség. A leg kor szerűbb laminált ajtóknál ezt a problémát az un. postforming élképzéssel küszöbölik ki, ahol az ajtólap felületét és élét egy, folytonos anyagból alakítják ki, biztosítva ezáltal a hézagmentes séget. gömbölyített élképzés található a jobb minőségű termékeknél. Bár itt nem kell számolni a helytelen használattal, de a takarítónők biztosan találnak takarítani valót az ilyen tokokon is. A fenti higiéniai szemponton túl nem szabad megfeledkezni arról sem, hogy az ajtólap élé nek vagy a tok bélésének sarkossága növeli az ajtóelem a sérülésének veszélyét. Sokszor a leg kisebb ütés is (pl. áthaladáskor egy aktatáska) az él kipattanását eredményezi. Figyelem: Létezik a piacon egy olcsóbb, ke re kí tett élnek nevezett megoldás, ahol az ajtó éle valóban kereknek látszik, de ha jól megfigyeli, akkor láthatja, hogy a felületen lévő lemez és az élfólia továbbra is két darabból áll, így a veszé lyez te tett rés továbbra is megtalálható. Hasonló jelenség figyelhető meg az ajtótokok sarkain is. Mind a bélésen, mind a takaróléceken Copyright 2010, Lenteam-Ajtó kft. Minden jog fenntartva 7

8 7. Mi alapján válasszon kilincset az ajtajához? Valószínűleg sokan rávágják a választ, hogy a kilincs választás nyilvánvalóan design kérdés. Tetszik vagy nem tetszik? De ha konkrétan rákérdez nénk, mik azok a tulajdonságok, aminek tetszeni kell, akkor már kevesebben jelentkeznének. Amennyiben Ön a lakását tudatosan, valamely lakberendezési stílus mellett elkötelezve kíván ja megvalósítani, akkor először is a stílusnak megfe lelő kilincs modellt kell megkeresnie. Mint minden más lakberendezési tárgy esetén a kilincsek között is megtalálhatóak a különböző stílusok: retro, Bau Haus, klasszikus, minimalista, mo dern stb. A minősített gyártók katalógusaiban vi szony lag könnyen megtalálhatja a kiválasztott stílus nak megfelelő modellt, melyet sok esetben napjaink sztár designerei (Karim Rashid, Mauro Ronchi, stb) jegyeznek. De a neheze csak most kezdődik! Ki kell választania a kilincs színét, amit illeszteni kell a lakásban található fémtárgyak uralkodó színéhez (ezt esetenként már a stí lus is meghatározza), az ajtólapon és a tokon található veretek (pánt, zár előlap, zárlemez) színéhez és adott esetben az ajtólapon található fém appli ká ci ók színéhez. Természetesen a tucat ter mé kek vásárlásakor ez a gond nem fogja nyom ni a vállát, hiszen ezeknél többnyire egy színből fog tudni választani. (Persze a választható egyen termékek, egyen színei véletlenül sem fognak egymással harmonizálni.) Tovább bonyolítja a helyzetet, ha esetleg nyíló vagy toló üvegajtók is vannak lakásában, mert ezek vereteinek színét is illesztenie kell a többi ajtóéhoz. Ha esetleg még a bejárati ajtójára és az ablakaira is ugyanazt a ki l in cset szeretné választani, akkor a legtöbb érté kesítő biztosan felteszi mind a két kezét. Vannak kedvelt stílusirányzatok, ahol az ajtólap speciális kiképzésével még jobban hangsú lyoz hatja a választott stílust. Ilyen például a minimál stílus, ahol a kulcslyuk furat elhagyásával, vagy a rozetták speciális kialakításával érhet el ilyen hatást. De említhetjük a ma oly kedvelt síkba illesztett ajtókiviteleket (falc nélküli) is, ame lyek nél lehetőség az ajtólap síkjába mart rozetták választására. Ilyen estekben azonban mindig tanácsos az ajtólapot és a kilincset egy helyen venni, hogy az összeszerelhetőség 100 %-osan garantált legyen. Érdemes még megfigyelnie, hogy milyen tech no lógiával történik a kilincs ajtólaphoz történő rögzítése. Tudnia kell, hogy az Ön által kifej tett erőhatásokat a kilincs rögzítése viszi át az ajtó lap ra. Ezért amenynyiben az gyenge, úgy előbb-utóbb számolhat a kilincs lelazulásával. A legtöbb esetben a rögzítés egyszerű csavarokkal történik, melyeket az ajtólap felületében rögzítenek. Ez még lakótérben sem elegendő, és előre prog ra moz za a későbbi lötyögést. Ezért lehetőleg mindig olyan kilincset válasszon, amely nél a ki lincs rögzítése un. átmenőcsavaros megoldással történik. 8 Copyright 2010, Lenteam-Ajtó kft. Minden jog fenntartva

9 8. Hogyan vegye figyelembe a falak vastagságát? Az bizonyára Ön előtt is ismert, hogy a korszerű beltéri ajtók már nem a falkávák közé, hanem a falvéget átfogóan a falkávára kerülnek fel sze relésre. Ez alól persze kivételek azok az épít ke zé sek, ahol építtető nem tájékozódik időben az ajtó beépítési méreteit illetően, ill. ahol a pénzspórolás jegyében a vastagabb falak esetén az ajtótokot a fal egyik sarkára építik be, sok esetben levágva így az ajtótok másik oldali borítását. Ez azonban két veszéllyel is jár. Először is a meg bon tott tokszerkezet stabilitása nagymértékben romlik. Az ajtó későbbi hibás működése (akadás, szorulás, kotyogás) mind erre vezethető vissza. Másodszor pedig, aki így tesz, az nem használja ki az ajtótok falvéget óvó és védő funkcióját. Az áthaladáskor ugyanis óhatatlanul is hozzáérünk a falvéghez, ami a szennyeződés mellett a fal esz té ti kailag csúnya sérüléseit okozhatja. Tájékozód jon és tervezzen ezért mindig előre, válassza min dig a szakszerű ajtószerelést, és döntsön a teljes falvastagságot átfogó (un. mélybélésű) ajtótok mellett. Mélybélésű tokok elhelyezésére pl. a fő fa lakban van lehetősége. Ha a csempézés az ajtó szemöldökmagassága fölé fut, akkor rendelheti az ajtótokot a teljes, csempével együtt mért falvastagságra is. Ha ez nem így van (pl szokásos 1,50m-ig csempéz ni), akkor az ajtótokot mindig a csempe nélküli falvastagságra kell rendelnie. Ebben az eset ben ugyanis nincs lehetősége a csempe befutta tá sá ra az ajtótok alá, hiszen az 1,50 m feletti részen óriási hézag keletkezne. Ebben az esetben a bur ko lónak tudnia kell, hogy az utolsó csempe sort el kell hagynia, és csak az ajtó beépítése után futtathatja a csempét a tokperemhez. Azon ban minden esetben megfelelő hézagot kell hagyni a csempe és a tokperem között, me lyet megfelelően szigetelni (tömíteni) is kell. (Fon tos: Nem fugázó anyaggal!) A falvastagság alatt mindig a vakolt, végleges fe lü letképzéssel ellátott falvastagságot értjük. A sze relt ajtótokok többsége rendelkezik állítási tar to mánynyal, így egy +/- 5 mm eltérés általában nem jelent problémát a beépítéskor. Érdekes kérdés merül fel azonban a csempézett falakba történő ajtóvásárláskor, amelyet Önnek még az ajtó megrendelése és a csempézés előtt tisztáznia kell a burkolóval. A kérdés így hangzik: Milyen magasságig történik a csempézés? Copyright 2010, Lenteam-Ajtó kft. Minden jog fenntartva 9

10 9. Milyen beruházási költségekkel kell számolnia az ajtóvásárláskor? Azt hiszem elérkeztünk az ajtót vásárolni szándékozókat, így valószínűleg Önt is leginkább érdeklő témakőrhöz. Az ajtóvásárláskor a legjelentősebb tétel ma gá nak az ajtóelemeknek a megvétele. Ehhez hozzá kell számolni a kilincs és esetlegesen az extra kivitelű pánt árát. További járulékos költ séget jelent az aj tó elemek helyszínre szállítása valamint a szerelés, és az esetlegesen szükséges felületkezelés. Egy újonnan épülő, 140 m2 körüli kétszintes mo dern családi ház esetén átlagban beltéri ajtóval lehet számolni. Egy ilyen épület átlagos bekerülési költsége, igényes kivitelezés esetén millió Ft körül alakul. Abban az esetben, ha ennek a költségnek mindössze 4 %-át szánja a bel té ri ajtóvásárlásra, akkor a 2 mft körüli összegért már nagyon igényes és magas műszaki tartalmú nyílászárókat vásárolhat. (Ne feledje, hogy ami az épületen belül látszik az a burkolatok, a festés és a belső ajtók, és alapvetően ezek hatá rozzák meg a látványt.) Ezt a költséget nem érdemes egy ajtó árára lebontania, hiszen amíg a pincei vagy emeleti helyeken lévő ajtókra elég ha ezer Ft-ot költ, addig a frekventált he lye ken lé vő ajtókra (általában max. 4-5 ajtó) akár ezer Ft-ot is elkölthet. Viszont ez a beruházás többszörösen megtérül, hiszen ezek az ajtók lakása ékkövei lesznek, nagymér tékben emelve annak értékét. Természetesen ennél lényegesen kevesebbet és többet is lehet költeni a belső ajtókra. A pia con található legolcsóbb felületkezelt gyártmányokat már 20 ezer Ft körüli áron is megkaphatja. Ter mé sze tesen ezek az ajtók nem válnak lakása büsz ke sé gévé, és sok esetben még azt a funkciót sem elé gítik ki, hogy egy idő után be lehessen csukni őket. De vannak olyan ajtómodellek is a választék ban, amelyek bekerülési ára közelebb fekszik a mil lióhoz, mint a félmillióhoz. Ezeknél elsősorban az egyediségét és az exkluzivitást kell megfizetni. Az ajtókilincsek esetén hasonlóan nagy szórást láthat. A legolcsóbb, kínai rozsdamentes kilin cse ket már 1.500,- Ft körüli árakon megvásárolhatja. De egy kovácsolt réz, Bau Haus stílusú kilincs ára bizony meghaladja az ,- Ft-ot is. Hasonló nagyságrendben számolhat, ha egy sztár desig ner által tervezett kilincset nézett ki magának. Az ajtók beépítési költsége már nem mutat ilyen nagy szórásokat. Sokkal nagyobb különb sé gek tapasztalhatóak az elvégzett munka pon tosságát, szakszerűségét, precizitását és meg bízhatóságát illetően. Már szó volt róla ko ráb ban, hogy a pontat lan szerelés tönkreteszi a legdrágább ajtó élményét is. A szerelési költség re ,- Ft/ajtó körüli összeggel számolhat, mely tartalmazza a helyszínre szállítás költségét is. És végezetül engedjék meg, hogy a témához kapcsolódóan idézzem egy XIX. századi angol társadalomkutató mondását. Az üzlet törvénye Alig akad a világon valami, amit ne lehetne egy kicsit rosszabbul és egy kicsit olcsóbban előállítani, majd így eladni. Legtöbbször azok az emberek válnak az ilyen mesterkedések áldo zataivá, akik csak az árra koncentrálnak. Tény, buta dolog valamiért túl sokat fizetni, de még butább túl keveset. Ha valaki túl sokat fizet, legfel jebb elveszít egy kis pénzt. Ez a maximum, ami tör tén het. Ezzel szemben, aki túl keveset fizet valamiért, mindent elveszíthet, ha a vásárolt dolog nem váltja be a hozzá fűzött reményeket. Az üzlet törvénye nem teszi lehetővé, kevés pénzért nagy értéket kapjunk. Ha valaki a legolcsóbb ajánlatot fogadja el, akkor ahhoz hozzá kell számolnia a felvállalt kockázat esetleges veszteségeit is. És ha valaki így tesz, akkor rájön, lenne elég pénze, hogy valami jobbat vegyen. 10 Copyright 2010, Lenteam-Ajtó kft. Minden jog fenntartva

11 10. Milyen speciális funkciókat választhat az ajtóhoz? Az ajtó kiválasztásakor a legtöbben megelég sze nek a beltéri ajtóktól általánosan elvárható mini má lis szolgáltatásokkal. Leginkább arra fi gyel nek, hogy az ajtó formája és színe tetsszen nekik, valamint könnyen be lehessen csukni azt. Nem is gondolják mennyi speciális igényt ki tudnának elégíteni egy jó ajtóválasztással. Nézzük először az egyik legkézenfekvőbb tulajdonságot, a hanggátlást. A normál beltéri ajtó gyakorlatilag semmilyen számottevő hanggát lással nem rendelkezik. Ha Ön szeretne például a hálószobában nyugodtan pihenni, miközben gyermeke az előszobában rohangál, akkor nem elégedhet meg az előbbi kivitellel. Vagy, ha a serdülő gyermeke rendszeresen üvölteti a zenét a szobájában, Önnek akkor is feltétlenül szüksé ge van hanggátló ajtóra. Persze egy ilyen ajtó vásárlásakor nem elegendő, ha a kereskedő szó be li ígéreteire hagyatkozik, mindig ragaszkodjon a tanúsítványokra. Legjobb, ha olyan szakcé get keres, aki specialistának számít a témában (pl. a referencia listájában nagyszámú szállodai be ru há zás, vagy mozi terem szerepel). Lakáson belül nem általános, de igényként merül het fel egy-egy helység fokozottabb betörés vé delme. Ezekre a helyekre célszerű minősített biztonsági ajtószerkezeteket választania. De ne gon dol jon a piacot elárasztó, leginkább bör tön ajtóra hasonlító hegesztett fémtá kol má nyok ra, amit nyil ván valóan nem szívesen nézne nap hosszat. Egy kor szerű EN normák szerint minősített biztonsági ajtóelem külsőleg semmiben sem kü lön bözik egy beltéri ajtótól. Sajnos ezekből az ajtótípusokból jelenleg elég kevés van a hazai kínálatban, mert itt is mindent kiszorított már a kínai bóvli. Néhány ezer forint felár el le nében egy ellenállási osztállyal erősebb aj tó lapokat vásárolhat, amelyek a normáltól eltérő hőmérsékleti körülmények esetén is biztonsággal vetemedésmentesek maradnak. Ne feledje, itt sem elég az ígéret, bizonyíték szükséges! Minden esetben kérje el a tanúsítványt! Ha Ön esetleg beltéri uszodarészt, vagy wellness helységet is épít, akkor ezekben a helységekben mindenféleképpen magasabb páratartalom mal kell számolnia. Ezekre a helységekre töké le tes megoldást jelentenek a speciális nedves téri ajtók. Az elismert gyártók mindegyike rendelkezik ezzel a kivitellel is. De még ennél is különlegesebb igényeket is ki tudunk elégíteni. Ma már igényként jelenik meg a nagy frekvenciás sugárzások elleni védelem, melyet a mobil telefonátjátszók, rádió és tévé adók, de akár a kábel nélküli telefonok vagy a gyermekőrzők kibocsáthatnak. A szakemberek véleménye szerint, akár a lakosság 70 %-nak is okozhatnak ezek a sugárzások egészségügyi prob lémákat. Az ajtóinkba láthatatlanul elhe lye zett speciális betétszerkezet e káros sugárzások ellen véd. Ha Ön különös figyelmet fordít arra, hogy az ajtói minden körülmények között hiba men te sen mű ködtet he tő ek legyenek, akkor érdemes az eladótól az ajtó alapkivitelű szerkezetének megerősítését kérnie. Copyright 2010, Lenteam-Ajtó kft. Minden jog fenntartva 11

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda 38. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 79/2006. (IV. 5.) Korm. r. A fel sõ ok ta tás ról szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény egyes

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 19., szerda 46. szám I. kötet Ára: 1679, Ft TARTALOMJEGYZÉK 20/2006. (IV. 19.) BM r. A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek, valamint

Részletesebben

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd 148. szám Ára: 1701, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: C. t v. A kül föl di bi zo nyít vá nyok és ok le ve lek el is me ré sé rõl szóló 2001.

Részletesebben

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek 75. szám Ára: 2478, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXI. tv. A cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég el szá

Részletesebben

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE XIII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2007. SZEPTEMBER 30. 2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE A Turisz ti kai Ér te sí tõ Szer kesz tõ sé ge

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám TARTALOMJEGYZÉK 2008:

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 1. (1) A ren de let cél ja a mo ni tor ing ada tok egy sé ges rend - szer alap ján tör té nõ adat szol gál ta tá si ke re te i nek meg ha tá - ro zá sa. (2)

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS!

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! LVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1-120. OLDAL 2007. január 9. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Ol va só ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé

Részletesebben

PASCAL Dekor fóliás beltéri ajtó műszaki tartalom

PASCAL Dekor fóliás beltéri ajtó műszaki tartalom Dekor fóliás beltéri ajtó műszaki tartalom Ajtólap felület tulajdonságai: A Dekor fóliás felületek fényálló, folttaszító és kopásálló jellemzőkkel bírnak, alkalmasak lakások és kisebb forgalmú irodákba.

Részletesebben

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27.

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. T A R T A L O M Szám Tárgy O l d a l Törvények 2006: X. tv. A szövetkezetekrõl --------------------------------------- 370 2006: XI. tv. Az ál lat

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102.

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. szám II. rész JOGSZABÁLYOK A Kormány rendeletei A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete a felszín alatti vizek védelmérõl A Kor mány a kör nye zet vé del

Részletesebben

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök 147. szám Ára: 2116, Ft TARTALOMJEGYZÉK 246/2005. (XI. 10.) Korm. r. A vil la mos ener gi á ról szóló 2001. évi CX. tör vény

Részletesebben

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd 79. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: XLVI. tv. A ma gyar ál lam pol gár ság ról szóló 1993. évi LV. tör vény és a kül föl di ek be uta

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 11., szerda 93. szám Ára: 588, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CIII. tv. A pénz mo sás meg elõ zé sé rõl és meg aka dá lyo zá sá ról szó ló 2003.

Részletesebben

GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL 182 SZÖVETKEZÉS XXXIII. évfolyam, 2012/1 2. szám Dr. Kár olyi Géza 1 GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL Cselekvési változatok A szö vet ke zet a ha tá lyos meg fo gal ma zás 2 sze rint:

Részletesebben

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek 155. szám Ára: 1110, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2008: LXI. tv. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szóló 1992. évi XXXIII. tör -

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek. 133. szám. Ára: 465, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek. 133. szám. Ára: 465, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek 133. szám Ára: 465, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek 133. szám TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú li us 5., kedd 92. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: LXX. tv. A fog lal koz ta tás elõ se gí té sé rõl és a mun ka nél kü li ek el lá tá sá ról szóló 1991.

Részletesebben

A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE

A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE Mirnics Károly A DESTRUKTURÁLÓ TÉNYEZÕK SZÁMBAVÉTELE ÉS A DESTRUKCIÓ FOLYAMATÁNAK SZOCIOLÓGIAI MEGVILÁGÍTÁSA Egy nemzetrész

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Tartalom VI. ÉVFOLYAM 1. szám 2008. ja nu ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)...

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2011. áp ri lis 30. TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... Oldal Melléklet

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVIII. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 3657-3768. OLDAL 2008. július 7. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1365 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, köztársasági

Részletesebben

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek 145. szám Ára: 1344, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXVII. tv. A fog lal koz ta tói nyug díj ról és in téz mé nye i rõl... 10192 282/2007.

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv.

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2005. évi CLXIII. tv. 2005. évi CLXXIV. tv. Az adózás rendjérõl szóló törvény egyes rendelkezéseinek alkalmazásáról

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. jú li us 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK Oldal 95. szám 2009. évi LXXVII. tör vény A köz te her vi se lés rend sze ré nek át ala kí tá sát cél zó tör - vénymódosításokról...

Részletesebben

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek 40. szám Ára: 207, Ft TARTALOMJEGYZÉK 83/2006. (IV. 7.) Korm. r. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. má jus 21., hétfõ 63. szám I. kö tet Ára: 3234, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: XXXIX. tv. Egyes adótör vények mó do sí tá sá ról... 4132 18/2007. (V. 21.)

Részletesebben

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek 123. szám TARTALOMJEGYZÉK 241/2007. (IX. 21.) Korm. r. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXXIII. tör

Részletesebben

28. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 10., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1863, Ft. Oldal

28. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 10., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1863, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 10., péntek 28. szám TARTALOMJEGYZÉK 49/2006. (III. 10.) Korm. r. A föld gáz el lá tás ról szóló 2003. évi XLII. tör vény egyes ren del ke

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 2. szám 2008. feb ru ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap 128. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap TARTALOMJEGYZÉK 24/2008.

Részletesebben

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 338 A fény ké pe ket a Ma gyar Nem ze ti Mú ze um Tör té ne ti Fény kép tárából (Nép sza bad ságar chí vu m, Ká dár

Részletesebben

(Margitszigeti sétány, 1940 körül; MNM) Copyright Márai Sándor jogutódai L. C. Gaal (Toronto)

(Margitszigeti sétány, 1940 körül; MNM) Copyright Márai Sándor jogutódai L. C. Gaal (Toronto) A borítóillusztráció Gruber Ferenc fotójának felhasználásával készült (Margitszigeti sétány, 1940 körül; MNM) A borító Kiss László munkája. Copyright Márai Sándor jogutódai L. C. Gaal (Toronto) Kiadja

Részletesebben

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. május 31., kedd 72. szám Ára: 506, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2005: XXXVII. tv. Má jus 9-e Eu ró pa Nap já vá nyil vá ní tá sá ról... 3520 2005: XXXVIII. tv.

Részletesebben

160. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. no vem ber 23., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3801, Ft. Oldal

160. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. no vem ber 23., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3801, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 23., péntek 160. szám Ára: 3801, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXXIII. tv. A bá nyá szat ról szóló 1993. évi XLVIII. tör vé ny mó do sí tá sá

Részletesebben

6060 Ti sza kécs ke, Er kel fa sor 10. Te le fon: 76/441-255, 76/441-592 Fax: 76/440-063, 76/441-592 OM azo no sí tó: 027 955

6060 Ti sza kécs ke, Er kel fa sor 10. Te le fon: 76/441-255, 76/441-592 Fax: 76/440-063, 76/441-592 OM azo no sí tó: 027 955 fuzet 2011:SZOROLAP10.QXD 2011.10.13. 8:10 Page 1 MÓ RICZ ZSIG MOND Ál ta lá nos Is ko la, Gim ná zi um, Szak kép zõ Is ko la, Kollégium, Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény és Pe da gó gi ai Szak szol

Részletesebben

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től Ajánlat Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től UNIQA Biztosító Zrt. 1134 Budapest, Károly krt. 70 74. Tel.: +36 1 5445-555 Fax: +36 1 2386-060 Gyertyaláng III. Temetési biztosítás Ajánlatszám: Ajánlat

Részletesebben

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY A ma gyar la kos ság bel föl di uta zá sai PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY Ké szí tet te: a Ma gyar Tu riz mus Rt. Ku ta tá si Igaz ga tó sá gá nak meg bí zá sá ból a M.Á.S.T. Pi ac- és Köz vé le mény ku ta tó

Részletesebben

12. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. február 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

12. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. február 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. február 3., péntek 12. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 22/2006. (II. 3.) Korm. r. A fiatalok lakáskölcsönéhez kapcsolódó állami kezesség vállalásá

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ IV. év fo lyam 14. szám 1344 Ft 2007. december 31. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink

Részletesebben

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök 166. szám Ára: 2921, Ft TARTALOMJEGYZÉK 289/2005. (XII. 22.) Korm. r. A felsõoktatási alap- és mesterképzésrõl, valamint a

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM V. ÉVFOLYAM 1. szám 2007. ja nu ár 31. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Szo ci á lis Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Akadémia u. 3. Telefon: 475-5745 Megjelenik szükség szerint.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 16., péntek TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról... 10754 Oldal 2007: CXXVII. tv. Az ál ta lá nos for gal

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 7., szerda TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXI. tv. Egyes szo ciá lis tár gyú tör vé nyek mó do sí tá sá ról... 10456 2007: CXXII. tv. A szol gá la

Részletesebben

Feltétel. Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás. Érvényes: 2007. januártól

Feltétel. Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás. Érvényes: 2007. januártól Feltétel Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás Érvényes: 2007. januártól Perfekt Vagyon- és üzemszünet biztosítás feltételei TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK 3 1.1 A BIZTOSÍTÁSI SZERZÔDÉS HATÁLYA

Részletesebben

SCHIEDEL QUADRO Építési utasítás

SCHIEDEL QUADRO Építési utasítás SCHIEDEL QUADRO Építési utasítás 2x '10 '11 Schiedel Kéménygyár Kft. 8200 Veszprém, Kistó u. 12. Tel.: 88 576 700 Fax: 88 576 704 E-mail: info@schiedel.hu www.schiedel.hu Part of the MONIER GROUP Általános

Részletesebben

13. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ja nu ár 30., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3555, Ft. Oldal

13. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ja nu ár 30., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3555, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. ja nu ár 30., péntek 13. szám TARTALOMJEGYZÉK 19/2009. (I. 30.) Korm. ren de let A föld gáz el lá tás ról szóló 2008. évi XL. tör vény ren del ke zé

Részletesebben

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. 943 Ft. Szám Tárgy Oldal.

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. 943 Ft. Szám Tárgy Oldal. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 943 Ft T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Jog sza bá lyok 95/2006. (IV. 18.) Korm. ren de let 11/2006. (IV. 10.) HM ren

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 27/2007. (IV. 17.) FVM rendelete

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 27/2007. (IV. 17.) FVM rendelete 3048 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2007/48. szám A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 27/2007. (IV. 17.) FVM rendelete az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az állattartó telepek korszerûsítéséhez

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM TARTALOM TÖRVÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK UTASÍTÁSOK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM TARTALOM TÖRVÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK UTASÍTÁSOK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. TARTALOM TÖRVÉNYEK Oldal Oldal SZEMÉLYI HÍREK 2006. évi LI. tör vény a bün te tõ el já rás ról szó ló

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. március 8. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/10. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Sze mély ügyi hírek...

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ III. év fo lyam 7. szám 28 Ft 2006. jú li us 0. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny

Részletesebben

Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám TARTALOMJEGYZÉK

Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám TARTALOMJEGYZÉK Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2006. évi LIX. tv. Az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról... 224 2006. évi LX. tv.

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben

ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben A je len mó do sí tás sal az Ala pí tók a Fô vá ro si Bí ró ság ál tal nyil ván tar - tás ba vett Ala pít vány Ala pí tó oki ra tát úgy kí ván ják mó do sí

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 9. szám 2008. szep tem ber 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest,

Részletesebben

III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése

III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése 31/2006. (VII. 5.) AB végzés 1021 31/2006. (VII. 5.) AB végzés Az Al kot mány bí ró ság al kot mány jo gi pa nasz és utó

Részletesebben

A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete

A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete 2556 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2007/39. szám A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM BM együttes rendelet módosításáról A köz úti köz le

Részletesebben

III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. TARTALOM. oldal oldal. Az ARTISJUS Ma gyar Szer zõi Jog vé dõ Iro da Egye sü let

III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. TARTALOM. oldal oldal. Az ARTISJUS Ma gyar Szer zõi Jog vé dõ Iro da Egye sü let III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé tett tá jé koz ta tó ra és a 2011. évi elõ

Részletesebben

109. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, au gusz tus 15., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 777, Ft. Oldal

109. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, au gusz tus 15., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 777, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. au gusz tus 15., szerda 109. szám Ára: 777, Ft TARTALOMJEGYZÉK 216/2007. (VIII. 15.) Korm. r. A hosszú távú kötelezettségek vállalásának egyes szabályairól

Részletesebben

95. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, jú li us 31., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 693, Ft. Oldal

95. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, jú li us 31., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 693, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. jú li us 31., hétfõ 95. szám Ára: 693, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: LXIX. tv. Az európai szövetkezetrõl... 7792 2006: LXX. tv. Az éle tük tõl és a sza bad

Részletesebben

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete 26734 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2008/193. szám A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról

Részletesebben

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal. Jog sza bá lyok. Ha tá ro za tok. Miniszteri utasítások

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal. Jog sza bá lyok. Ha tá ro za tok. Miniszteri utasítások CXXXIII. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2006. áp ri lis 26. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 943 Ft T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Jog sza bá lyok 71/2006. (IV. 3.) Korm. ren de let 80/2006. (IV. 6.) Korm.

Részletesebben

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM AZ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA B U D A P E S T, 2 0 0 6. F E B R U Á R 2 8. TARTALOM Oldal TÖRVÉNY 2003. évi CXXIX. tv. a köz be szer zé sek rõl (egy sé

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 21., kedd 31. szám I. kö tet Ára: 4807, Ft TARTALOMJEGYZÉK 57/2006. (III. 21.) Korm. r. A gyám ha tó sá gok ról, valamint a gyer mek vé del

Részletesebben

115. szám 1. kö tet* A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. 1 2. kö tet ára: 5124, Ft

115. szám 1. kö tet* A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. 1 2. kö tet ára: 5124, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek 115. szám 1. kö tet* 1 2. kö tet ára: 5124, Ft TARTALOMJEGYZÉK 1. kö tet: 224/2007. (VIII. 31.) Korm. r. A köz al kal ma zot

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 26., kedd. 31. szám I. kötet. Ára: 895, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 26., kedd. 31. szám I. kötet. Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 26., kedd 31. szám I. kötet Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 26., kedd 31. szám I. kötet TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. október 4. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/40. szám Ára: 315 Ft T A R T A L O M Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Apc

Részletesebben

A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter 33/2009. (VI. 30.) KHEM rendelete

A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter 33/2009. (VI. 30.) KHEM rendelete 23584 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2009/90. szám A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter 33/2009. (VI. 30.) KHEM rendelete a szélerõmû kapacitás létesítésére irányuló pályázati kiírás feltételeirõl,

Részletesebben

96. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. jú li us 10., TARTALOMJEGYZÉK. péntek. Ára: 3825 Ft

96. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. jú li us 10., TARTALOMJEGYZÉK. péntek. Ára: 3825 Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. jú li us 10., TARTALOMJEGYZÉK Oldal péntek 96. szám Ára: 3825 Ft 2009. évi LXXX. tör vény A Bün te tõ Tör vény könyv rõl szóló 1978. évi IV. tör vény

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVI. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 737-888. OLDAL 2006. március 3. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1104 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, kormányrendeletek

Részletesebben

A nonprofit számvitel alapjai

A nonprofit számvitel alapjai Nonprofit Képzési Füzetek Dr. Baráth Katalin A nonprofit számvitel alapjai Nonprofit Szolgáltató Központ Zalaegerszeg, 2010 NONPROFIT KÉPZÉSI FÜZETEK Dr. Baráth Katalin Nonprofit számvitel alapjai Landorhegy

Részletesebben

63. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, má jus 8., TARTALOMJEGYZÉK. péntek. Ára: 1395, Ft. Oldal

63. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, má jus 8., TARTALOMJEGYZÉK. péntek. Ára: 1395, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. má jus 8., TARTALOMJEGYZÉK Oldal péntek 63. szám Ára: 1395, Ft 2009. évi XXVIII. tör vény Egyes agrártárgyú törvények módosításáról.... 15832 2009.

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 61/2009. (V. 14.) FVM rendelete

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 61/2009. (V. 14.) FVM rendelete 15946 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2009/66. szám A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 61/2009. (V. 14.) FVM rendelete az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott agrár-környezetgazdálkodási

Részletesebben

A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete

A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete 2007/181. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 13569 A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete a vasúti pályahálózathoz történõ nyílt hozzáférés részletes szabályairól A vas úti

Részletesebben

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete 2009/96. sz m M A G Y A R K Z L N Y 24407 A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete a k lcs n s megfeleltet s k r be tartoz ellenдrz sek lefolytat s val, valamint

Részletesebben

63. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, má jus 8., TARTALOMJEGYZÉK. péntek. Ára: 1395, Ft. Oldal

63. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, má jus 8., TARTALOMJEGYZÉK. péntek. Ára: 1395, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. má jus 8., TARTALOMJEGYZÉK Oldal péntek 63. szám Ára: 1395, Ft 2009. évi XXVIII. tör vény Egyes ag rár tár gyú tör vények mó do sí tá sá ról.... 15832

Részletesebben

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions Tenor 1 Tenor 2 Bariton Bass Trumpet in Bb 1 Trumpet in Bb 2 Trombone Percussions Organ 136 Con Dolore Tube bell X. Nikodémus: Mer - re vagy, Jé - zus, hol ta - lál - lak? Mu-tass u - tat az út - ta- lan

Részletesebben

47. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. áp ri lis 14., szombat TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 966, Ft. Oldal

47. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. áp ri lis 14., szombat TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 966, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. áp ri lis 14., szombat TARTALOMJEGYZÉK 70/2007. (IV. 14.) Korm. r. Egyes mun ka vé del mi tár gyú kor mány ren de le tek mó do sí tá sá ról... 2948

Részletesebben

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal 2006/6. HATÁROZATOK TÁRA 51 Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ 6. TARTALOMJEGYZÉK 2019/2006. (II. 13.) Korm. h. Az Or szá gos Tu do má nyos Ku ta tá si Alap prog ra mok 2006. évi több - lettámogatához

Részletesebben

2 0 1 2. F E B R U Á R. egyenlítô L L É K L E T. BÁ RÁN DY GER GELY PhD AZ IGAZ SÁG ÜGYI A CHRONOLOGY OF JUDICIAL CONSTITUTIONALIZATION FROM PAGE 24

2 0 1 2. F E B R U Á R. egyenlítô L L É K L E T. BÁ RÁN DY GER GELY PhD AZ IGAZ SÁG ÜGYI A CHRONOLOGY OF JUDICIAL CONSTITUTIONALIZATION FROM PAGE 24 2 0 1 2. F E B R U Á R egyenlítô M E L L É K L E T BÁ RÁN DY GER GELY PhD OR SZÁG GYÛ LÉ SI KÉP VI SE LÔ AZ IGAZ SÁG ÜGYI AL KOT MÁ NYO ZÁS KRONOLÓGIÁJA A CHRONOLOGY OF JUDICIAL CONSTITUTIONALIZATION FROM

Részletesebben

Feltétel. Quattro. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel

Feltétel. Quattro. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel Feltétel Quattro Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel Ügyféltájékoztató QUATTRO fo lya ma tos dí jas, be fek te té si egy sé gek hez kö tött élet biz to sí tás

Részletesebben

104. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú li us 26., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1150, Ft. Oldal

104. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú li us 26., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1150, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú li us 26., kedd 104. Ára: 1150, Ft TARTALOMJEGYZÉK 67/2005. (VII. 26.) FVM r. A 2004. évi nem ze ti ha tás kör ben nyúj tott ag rár- és vi dék fej

Részletesebben

118. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. szep tem ber 1., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal

118. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. szep tem ber 1., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. szep tem ber 1., csütörtök 118. szám Ára: 506, Ft TARTALOMJEGYZÉK 170/2005. (IX. 1.) Korm. r. A Magyar Köztársaság Kormánya és az Olasz Köztársaság

Részletesebben

Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása (12070/2004)

Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása (12070/2004) 356 Közbeszerzési Értesítõ, a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja (2005. I. 5.) 1. szám Pos tai irá nyí tó szám: 1163 Te le fon: 401-1459 Telefax: E-ma il: B. MEL LÉK LET: A RÉ SZEK RE VO NAT KO ZÓ

Részletesebben

TISZTELT TAGTÁRSAK! Tagság létszámának alakulása

TISZTELT TAGTÁRSAK! Tagság létszámának alakulása TISZTELT TAGTÁRSAK! 1994. ja nu ár 26-án 151 sze mély meg ala kí tot - ta a Moz gás kor lá to zot tak Mély kú ti Egye sü le tét. A he lyi szer ve zet lét re ho zá sá nak több cél ja is volt. Leg fon to

Részletesebben

Hírmondó. Fegyverneki. Bu da pes ten az Er dő há ti tán cok. Gránitdiploma. Zbrojnikyben jár tunk

Hírmondó. Fegyverneki. Bu da pes ten az Er dő há ti tán cok. Gránitdiploma. Zbrojnikyben jár tunk Fegyverneki Hírmondó Fegyvernek Önkormányzatának kiadványa XVIII. évfolyam 5. szám 2007. október 17. Bu da pes ten az Er dő há ti tán cok Szep tem ber 14-én há rom fegyverneki előadóművészeti cso port

Részletesebben

178. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, de cem ber 19., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1911, Ft. Oldal

178. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, de cem ber 19., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1911, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. de cem ber 19., szerda 178. szám Ára: 1911, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CLIX. tv. A vi szont biz to sí tók ról... 13226 2007: CLX. tv. A szabálysértésekrõl

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LIX. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 577-768. OLDAL 2009. március 31. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1775 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, kormányrendeletek

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 22., péntek TARTALOMJEGYZÉK 1. kö tet 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730 Oldal 2. kö tet

Részletesebben

19. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A pénzügyminiszter 12/2005. (II. 16.

19. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A pénzügyminiszter 12/2005. (II. 16. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. feb ru ár 16., szerda 19. szám TARTALOMJEGYZÉK 12/2005. (II. 16.) PM r. A kincs tá ri rend szer mû kö dé sé vel kap cso la tos pénz ügyi szolgálta -

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M 2006/4. szám H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 137 A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. január 25. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/4. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ:

Részletesebben

Bu da pest, január 28. Ára: 1890 Ft 1. szám FELHÍVÁS!

Bu da pest, január 28. Ára: 1890 Ft 1. szám FELHÍVÁS! Bu da pest, 2008. január 28. Ára: 1890 Ft 1. szám FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Ol va só ink fi gyel mét a közlöny utolsó oldalán közzétett tájékoztatóra és a 2008. évi elõfizetési árainkra! TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

39. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, áp ri lis 6., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 759, Ft. Oldal

39. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, áp ri lis 6., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 759, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 6., csütörtök 39. szám Ára: 759, Ft TARTALOMJEGYZÉK 80/2006. (IV. 6.) Korm. r. A Magyar Köztársaság Kormánya és Ukrajna Miniszteri Kabinetje

Részletesebben

26. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 19., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1325, Ft. Oldal

26. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 19., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1325, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 19., kedd 26. szám Ára: 1325, Ft TARTALOMJEGYZÉK 29/2008. (II. 19.) Korm. r. A Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter feladat- és hatáskörérõl.

Részletesebben

85. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 24., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 345, Ft. Oldal

85. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 24., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 345, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 24., péntek 85. szám TARTALOMJEGYZÉK 22/2005. (VI. 24.) EüM r. A rez gésex po zí ci ó nak ki tett mun ka vál la lók ra vo nat ko zó mi ni má

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. ja nu ár 5., péntek 1. szám TARTALOMJEGYZÉK 2007: I. tv. A sza bad moz gás és tar tóz ko dás jo gá val ren del ke zõ sze mé lyek be uta zá sá ról és

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú li us 11., hétfõ 96. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: LXXXIII. tv. A köz igaz ga tá si ha tó sá gi el já rás és szol gál ta tás ál ta lá nos sza bá - lya

Részletesebben