AZ AJTÓVÁLASZTÁS TÍZPARANCSOLATA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AZ AJTÓVÁLASZTÁS TÍZPARANCSOLATA"

Átírás

1 10 AZ AJTÓVÁLASZTÁS TÍZPARANCSOLATA Milyen színű és formájú ajtót válasszon? Milyen anyagból legyen az ajtó felülete? Mi alapján válasszon kilincset az ajtajához? Mire figyeljünk, ha nem akarunk görbe ajtókat? Hogyan vegye figyelembe a falak vastagságát? Merre nyíljanak a beltéri ajtók? Milyen speciális funkciókat választhat az ajtóhoz? Mire figyeljen az ajtók szerelésénél? Fontos-e a kerekített ajtó él? Milyen beruházási költségekkel kell számolnia az ajtóválasztáskor?

2 1. Milyen színű és formájú ajtót válasszon? A legelőször megválaszolandó kérdés, hogy a választandó beltéri ajtó for má já nak és színének kiválasztásakor milyen szem pontokat vegyen figyelembe? A forma meghatározásakor elsősorban az egyéni ízlésére hagyatkozhat, mely alap ján megtervezi lakása berendezési stílusát, hangulatát, kiválasztja egyéb be ren de zé si tárgyait. Döntenie kell a modern vagy klasszikus formák között, de választhat időtlen stílusú, sima felületű ajtót is. A modern irányzatok között megtalálja a mi ni mál vagy a loft stílus ajtótípusait éppúgy, mint a Feng Shui-t vagy a retrót. Ha a hagyományos értékeket kedveli, találhat kedvére való ajtókat a klasszikus vagy polgári stílusú modellek között. De a kínálatban megtalálhatja az un. vidéki stílus (Landhaus, Country) képviselőit is. Általában a nehezebb feladat a s z í n m e g vá l a s z t á s a, bár ezt olykor már ma ga a stílus meg ha tározza. Fontos, hogy so ha ne válasszon prospektusból, fénykép alapján, mert csak az e r e d e t i s z í n m i n t a adja vissza valósághűen a fe lü le tet. A beltéri ajtók színét elsősorban a pad ló burkolatokhoz, a bútorokhoz és a falszínekhez célszerű illesztenie. Ha vala mi lyen fa felületben gondolkodik, akkor inkább válasszon kontrasztos megoldást a padlóburkolathoz, vagy a bútorokhoz képest. Célszerű a sötét-világos ellentétet is kihasználnia. Veszélyes döntés lehet a tölgy ajtóhoz tölgy parkettát vagy bükk ajtóhoz bükk parkettát választás, mert a különböző felületkezelési módok miat ti árnyalatkülönbségek miatt a színek üt he tik egymást. Ilyen döntéskor mindig pró bál ja össze az ajtó és a parketta eredeti színmintáit. Sokakban felmerül az igény, hogy a beltéri ajtók színét a konyhabútorhoz vagy a kültéri nyílászárókhoz illesszék. Nos mivel a konyhabútor a la kás egyetlen helyiségé ben fordul elő, ezért nem biztos, hogy cél szerű annak szín-, és formavilágát végigvinni az egész lakáson. Másrészt a modern konyhák legtöbbjében egyáltalán nincs ajtó vagy legalábbis nem közvetlenül a kony habútor mellett helyezkedik el. A kültéri nyílászáró esetén is inkább nem a válasz, mivel a legritkább esetben van egymás mellett egy ablak és egy beltéri ajtó.( ) De viccet félretéve, az ablakok kerete egyrészt igen kis felületű az üveg méretéhez képest, másrészt a függönyök miatt legtöbbször egyáltalán nem látszik a belső térből. Esetlegesen megfontolan dó a külső bejárati ajtó színét illeszteni a beltéri ajtókéhoz, de ez sem feltétlenül szük séges. Itt nehézséget okoz, hogy az eltérő gyártástechnológia és felület keze lés miatt a tökéletes színbeli illesztés szin te lehetetlen, ezért inkább kerülendő. Vannak egyes bejárati ajtó gyártmányok (elsősorban a lépcsőház bejárati ajtók és egyes TOP kategóriás külső bejárati ajtót gyártók modelljei) ahol ez az igény is kielégíthető. 2 Copyright 2010, Lenteam-Ajtó kft. Minden jog fenntartva

3 2. Milyen anyagból legyen az ajtó felülete? Az ajtó anyagának felületét különböző szem pontok szerint választhatjuk ki. Ezek között figye lem be vehetünk esztétikai és eszmei értékeket, de dönthe tünk praktikus szempontok alapján is. Fontos meg ér teni, hogy a felület anyagának (vagyis a felü letkezelés) megválasztásakor nem a színről vagy erezetről beszélünk, hanem magáról az a nyagfajtáról, ami a felületet borítja. Hogy job ban érthető legyen, ve gyünk rögtön egy példát. Lakberendezési megfontolások alapján bükk színű ajtó mellett döntöttünk. I lyen ajtót azon ban választhatunk tömör bükk fából, vagy bükk furnérral borítva, de kap hatunk kétféle laminált változatot is (dekorfólia vagy CPL), sőt léteznek nyom ta tott (printelt) felületek is. Milyen szempon tok döntenek hát, hogy melyiket válasszuk? Nézzük először az esztétikai hatást. Laikus ként nem fogunk tudni különbséget ten ni a tömörfa és a furnéros kivitel között. Mind a kettő valódi fa, rendelkeznek a fára jellemző természetes tulajdon ságokkal és bizton állíthatóan lakásunk ékkö vei lesznek. Látványban nem sokkal maradnak el tőlük a jó minőségű laminált felü le tek, de ezek élethűsége nagymérték ben függ a nyomda techni kai kiviteltől és az anyaguk vastagságától. Minél vas ta gabb a fólia (lemez), annál jobban le het séges egy a valóságot megközelítő erezetet prégelni rá. A vékony fóliájú, ol csó kivitelű dekor ajtókról első ránézésre látszik, hogy csak utánza tok, tapintásuk teljesen sima. Ugyan ez mondható el a leg olcsóbb eljárásról, amikor is a fa nyom dai képét közvetlenül a forgácslapra nyomtatják rá. Az esztétikumon túl to vábbi érzékelhető különbség, hogy a tö mörfa vagy furnéros termékek sokkal me legebb hatásúak. (Ugyan ez a kü lönb ség figyelhető meg a fa parketta és a laminált padló között.) Aki tehát hang súlyt fektet a természetes anyagok hasz ná latára, az mindenképpen tömörfa vagy furnéros ajtót válasszon. Akinek az anya gi szempontok az elsődlege sek, azok válasszák a laminált felületet, de ódz kod janak a legolcsóbb, papír vé kony vastagságú fóliás ajtóktól. Másodszor vizsgáljuk meg, milyen kö rü l mények között kívánjuk használni ajtóinkat. Tudnunk kell, hogy a tömörfa és a furnéros ajtók felü le te bizony könnyen sérül, ha nem megfelelően bánunk velük. Így aztán én nem tanácsolnám egy nagy értékű tömörfa ajtó gyerekszobára tör té nő beépítését. Ha számíthatunk cse me té ink áldásos tevékenységére, akkor egy kiváló minőségű CPL felületű ajtó az ideális megoldás. Ez a közepesen vastag laminátum már lehetővé teszi a ter mészethű felület kialakítását, és egyút tal biztosítja a nagyfokú ütés és karcállóságot. Ta lál ha tunk a különböző gyár tók dekor ajtói között is olyat, amely nek fóliája vastagabb, ezért ezek nél sem kell sérülésveszélytől tartani. Érdemes azon ban figyelembe venni, hogy bár a tömörfa és a furnéros ajtók könnyebben sérülnek, de ezek felülete szakember ál tal könnyen javíthatóak. Ugyanakkor egy megsérült laminált ajtó javítása sokkal körülményesebb. Fgyelembe vehetjük még a döntésünk megho zata lakor a tisztíthatósági szempontokat is. A tagolt, barázdált felületű tömörfa ajtók esetén körülményes lehet a takarítás, míg a sima felületű dekor vagy CPL felületek egyszerűen és könnyen tisztíthatóak. Ha nem fa színű ajtót szeretnénk, akkor a kü lönbö ző színű lakkozások jöhetnek szóba. A lakkozott ajtók ugyanúgy hajlamosak a sérülésre, mint a tömörfa vagy furnéros ajtók, de ugyano lyan könynyen javíthatóak is. A leggyakoribb fehér fe lü leten jól látszanak a szennyeződések, és ha az ajtó felületi csiszolása nem tökéletesen sima, akkor a takarítás bizony gondot jelenthet. Copyright 2010, Lenteam-Ajtó kft. Minden jog fenntartva 3

4 3. Mire figyeljünk, ha nem akarunk görbe ajtókat? Az egyik legrégibb és leggyakoribb vevőpanasz: Nem csukódik az ajtó, el van görbülve. Nézzük meg mi is ennek az oka! Kevesen tudják, hogy még a beltéri ajtók is ki van nak téve a környezeti légállapot hatásainak. Tekintettel arra, hogy a beltéri ajtóink zöme fából illetve fa alapanyagból készül, ezért a levegőben lévő nedvesség minden esetben kölcsönhatás ban áll az ajtóval. Ezért például, ha az ajtó egyik oldalán megnő a levegőben a páratartalom, akkor a fa nedvességet tud felvenni a levegőből, és ennek hatására tágul. Ha az ajtó egyik oldali felülete tágul, a másik pedig nem, akkor ez vete me dést, ill. görbületet okoz. Ez az állapot tel je sen normál körülmények között is kialakulhat a lakáson belül. Tipikus példája ennek a lakásunk bejárati ajtaja, vagy a pince lejárati ajtaja. De ki ala kul hat ilyen terhelés kisméretű helységek ese tén is, ahol gyakori szellőztetéssel lehet számolni (pl. WC). Először is a vásárlás során meg kell győződni arról, hogy az áhított termék rendelkezik e mi nő sítés sel a légállapoti terhelés tekintetében. A bel téri használatra szánt ajtók normál esetben az I. klímaosztályban vannak minősítve. Ez meg felel 23 C hőmérséklet mellett 30 %, vagy 18 C hőmérséklet mellett 50 % relatív nedvességű levegőnek. Az épület tervezésekor ellenőrizni kell, hogy a helységek ajtóinak klimatikus ter he lé se ebbe a tartományba esik-e. Ha nem, akkor azokra a helységekre erősebb szerkezeti kivitelű ajtókat kell választani, melyek megfelelnek a II. vagy III. klímaosztályban is. A minősített gyártók mindegyike rendelkezik ilyen minősítésű ajtók kal, melyek külső megjelenésükben el sem tér nek az alapajtóktól. Ezek az ajtók megerősített keretszerkezetükkel és speciális felépítésükkel biz to sítják a stabilitást. Másodsorban a lakás üzemszerű használatával, a rendszeres légcsere biztosításával garantálhat juk ajtóink vetemedésmentességét. Téves az a fel fogás, hogyha hosszabb időre nem lakjuk la ká sun kat (pl. balatoni apartman), akkor az aj tó kat becsukott állapotban kell tartani, mert ez meg gá tol ja a görbülést. Éppen ellenkezőleg! Nyissunk ki minden ajtót, hogy a helységek közöt ti szabad légcserét ne akadályozzuk! Sokat segíthetünk magunkon, ha ügyelünk a szak szerű szerelésre. A szerelés előtt hagyunk elegendő időt, a falakban lévő nedvesség eltá vo zá sára. A frissen vakolt, lezárt épületben a le ve gő páratartalma a %-ot is elérheti, ami biztos görbüléshez vezet. Mit lehet hát tenni, hogy mégse görbüljenek az ajtóink? 4 Copyright 2010, Lenteam-Ajtó kft. Minden jog fenntartva

5 4. Merre nyíljanak a beltéri ajtók? Erre a kérdésre a választ természetesen nagyon sok irányból meg lehet közelíteni, és éppen ezért számtalan válasz lehetséges. Én nem is mernénk vállalkozni rá, hogy e tanulmány keretében mindenre kiterjedően megválaszoljam. De mivel a té mában nemrégen meg lettem szólítva egy lakberendező kolléga által, ezért egy konkrét szempontot szeretnék röviden megmagyarázni. A kérdés irányomban így szólt: Igaz-e, hogy egy kis méretű helységből jogszabályi előírás miatt mindig kifelé kell nyitni az ajtót. Mivel én ilyen előírást nem ismertem, ezért utánanéztem az OTÉK (Országos településrendezési és építési követelmények 253/1997 (XII.20. Kormány Rendelet) előírásaiban. Az ajtók nyitás irá nyára vonatkozóan az alábbi két iránymuta tást találtam: Az illemhely mérete 0,90 x 1,20 m-nél befelé nyíló ajtó esetén 0,90 x 1,60 m-nél kevesebb nem lehet. Az akadálymentesség érdekében az ajtó beépítését úgy kell megtervezni és megvalósí ta ni, hogy az ajtó azon az oldalán, ahová nyílik, a zárszerkezet felőli részen legalább 55 cm széles, a másik oldalon legalább 30 cm széles szabad sáv legyen biztosítva a nyílás tokbelméretén (ez az áthaladási méret vagy szabad belméret szerz. megjegyzése) felül. Az ajtó pánt felőli oldalán a burkolt falfelülettől való távolság legalább 10 cm legyen. pl. egy előtérből, ahol egymás mellett több ajtó is elhelyezkedik, minden ajtó a szomszédos hely sé gek felé vagy fordítva nyíljon. Ha az egyik ajtó erre, a másik amarra nyílik az esztétikailag min den kép pen zavaró. Különbözőképpen lát sza nak ugyanis az egyébként egyforma ajtók, a kö vet ke zők miatt: a tokbélést (a tok falvastagságot takaró része) egyszer látjuk, máskor nem (különösen vastag falak esetén zavaró) a pántokat egyszer látjuk, máskor nem az ajtókat különböző szélességűnek látjuk (az ütközőperem falc miatt az egyik oldal szélesebb), ami különösen mintás ajtóknál lehet aránytalan a burkolatváltások nem egy oldalra esnek Még bonyolultabb a helyzet a ma oly diva tos perem nélküli (stumpf, tompa, falcolatlan) aj tók nál. Ezek ugyanis a záró oldalon ugyanúgy néznek ki, mint a falcolt társaik. Ilyenkor érdemes a nyitásirányt úgy megtervezni, hogy a huzamos tar tózkodásra kijelölt helység irányába nyíljanak az ajtók, mert csak a nyitási oldalon érvényesül a perem nélküli (stumpf) karakterisztika. De azt hiszem, ez utóbbi gondolat már nagyon bonyo lultan hangzik egy laikus építkező részére. A legjobb tanácsot kérni egy szakértőtől! Mivel jogszabályokkal nem célszerű vitatkozni, ezért azt javaslom mindenki tartsa be a fentieket (ha egyáltalán sikerül megérteni, mert nekem többszöri olvasásra sem sikerült). De Egy lakás esetén célszerű és esztétikus az egy helységből nyíló ajtókat egy irányba nyitni. Vagyis Copyright 2010, Lenteam-Ajtó kft. Minden jog fenntartva 5

6 5. Mire figyeljen az ajtók szerelésénél? Először is ne kövesse el mások hibáját, miszerint az ajtó ill. az ajtót szállító szakcég kiválasztásakor nem veszi figyelembe, hogy a beépítést végző cég mennyire felkészült, milyen tapasztalatokkal rendelkezik, és nem ellenőrzi le előre a munkájuk minőségét. Mit tehet ugyanis Ön majd azután, amikor a drága pénzen megvásárolt, tökéletes minőségű ajtóit ferdén, csálén, pontatlanul sze re lik be? A legegyszerűbb dolog, amit Önnek is meg kell tennie, hogy a kereskedők kiállítóter me iben megfigyeli a kiállított ajtók szerelésének minőségét. Ha a tokrészek illesztésnél héza got lát, ha lötyög vagy szorul a kilincs, ha nem zá ródik könnyen az ajtó, ha a tokszárak nem füg gő legesek, ill. párhuzamosak, akkor nyugod tan kiindulhat abból, hogy Önnél ugyan ilyen mi nő ségű munkát fognak végezni. Érdemes tudnia, hogy az új épületek szerkeze tileg még mozoghatnak. Ezért, ha a tokele me ket a szerelő nem ragasztja össze, akkor ezek az illesztések könnyen szétnyílhatnak. Különösen a világos fafajtáknál és a fehér lakkozott ajtóknál néz ki ez a sötét hézag kiábrándítóan. Ha az ajtókat, olyan helységben szerelik, ahol hidegburkolat van az aljzaton, minden esetben ellenőrizze, hogy a szerelő tömítette-e a tok és a padló közötti hézagot. Ellenkező esetben a tok nedvességet szív fel az aljzatról és deformálódik. Nagyon fontos, hogy ne engedjen az iparosok nyomásának! Soha ne engedje beszerelni az ajtókat, amíg a végleges padlóburkolat nincsen kész és a festő nem végzett a festéssel. Az üvegajtók megjelenésével egyre gyakoribb az ajtók un. belógása. A legtöbb szerelő megelégszik ugyanis az iskolában tanultakkal és kizárólag PUR habbal rögzíti az ajtót. Ezzel szemben a komoly gyártók szerelési utasításaiban egyértelmű a szabályozás, miszerint a 40 kg-nál nehezebb ajtókat ajánlott csavarkötéssel is rögzíteni a fal ban. A nagyméretű faajtók és közepes méretű üvegajtók bizony könnyen elérhetik ezt a súlyt. Ha lötyög a kilincs, az nem feltétlenül a szerelés hibája. A barkácsáruházakban kapható 1.990,- Ftos kilincsek többnyire nem is szerelhetők fel lötyögés nélkül. Ha nem is a szerelés után, de egy fél év használat után biztosan lötyögni fognak. Ez ellen igazából csak az un. átmenő csavaros rögzítésű kilincsek védenek. Szerelési hibára inkább a zár szorulása vezethető vissza, amikor is a kilincsrögzítő csavarokat túlságosan meghúzzák, és ez össze szorítja a zártáska oldalait. Végül, de nem utolsó sorban a szerelés megkezdése előtt minden esetben ellenőrizni kell a helység páratartalmát. Tilos a szerelést megkezdenie, ha a vásárolt ajtókra előírt maximális klímaterhelést meghaladó páratartalmat mér. Ebben az esetben biztosan számíthat az ajtók ve te medésére. A biztonság kedvéért érdemes az ajtók beépítése után a beköltözésig a rendszeres szellőztetésről gondoskodnia. 6 Copyright 2010, Lenteam-Ajtó kft. Minden jog fenntartva

7 6. Fontos-e a kerekített ajtó él? Erre a kérdésre igazából mindenkinek magának kellene válaszolnia. Ugyanis ezt a kérdést így is feltehettük volna: Mennyire szeret Ön takarítani? Ez a problémakör igazából a laminált (dekor fóliás és CPL) ajtók elterjedésével került az előtérbe. Ezeknél az ajtóknál nyílt ugyanis tech no lógiailag először lehetővé, hogy az ajtó felü le tére ragasztott (kasírozott) fóliát ill. CPL lemezt ráhajtsák az ajtólap ütközőperemére. Korábban az ajtólap sarkos volt, a felületi fólia ill. lemez va la mint az ajtó élére ragasztott élfólia között vé kony rés volt látható. Ez volt az a hézag, amibe a szennyeződések igen hamar belerakódtak, ezáltal állandóan a piszkosság érzetét keltve. Ezt a hatást erősítette az a rossz felhasználói szokás, hogy a legtöbb ember az ajtón való át haladáskor nem a kilincset, hanem az ajtó peremét fogja meg. (Figyelje meg saját magát is, amint áthalad egy ajtón!) A kéz melegének hatására viszont az illesztési hézagban lévő ra gasz tó anyag megolvad, keveredik a tenyéren lévő zsírokkal és szennyeződésekkel, majd egy fe kete, sötét koszcsík formájában megjelenik az ajtó élén. Különösen fehér ill. a világos fautánza tú felületeknél szembeötlő ez a jelenség. A leg kor szerűbb laminált ajtóknál ezt a problémát az un. postforming élképzéssel küszöbölik ki, ahol az ajtólap felületét és élét egy, folytonos anyagból alakítják ki, biztosítva ezáltal a hézagmentes séget. gömbölyített élképzés található a jobb minőségű termékeknél. Bár itt nem kell számolni a helytelen használattal, de a takarítónők biztosan találnak takarítani valót az ilyen tokokon is. A fenti higiéniai szemponton túl nem szabad megfeledkezni arról sem, hogy az ajtólap élé nek vagy a tok bélésének sarkossága növeli az ajtóelem a sérülésének veszélyét. Sokszor a leg kisebb ütés is (pl. áthaladáskor egy aktatáska) az él kipattanását eredményezi. Figyelem: Létezik a piacon egy olcsóbb, ke re kí tett élnek nevezett megoldás, ahol az ajtó éle valóban kereknek látszik, de ha jól megfigyeli, akkor láthatja, hogy a felületen lévő lemez és az élfólia továbbra is két darabból áll, így a veszé lyez te tett rés továbbra is megtalálható. Hasonló jelenség figyelhető meg az ajtótokok sarkain is. Mind a bélésen, mind a takaróléceken Copyright 2010, Lenteam-Ajtó kft. Minden jog fenntartva 7

8 7. Mi alapján válasszon kilincset az ajtajához? Valószínűleg sokan rávágják a választ, hogy a kilincs választás nyilvánvalóan design kérdés. Tetszik vagy nem tetszik? De ha konkrétan rákérdez nénk, mik azok a tulajdonságok, aminek tetszeni kell, akkor már kevesebben jelentkeznének. Amennyiben Ön a lakását tudatosan, valamely lakberendezési stílus mellett elkötelezve kíván ja megvalósítani, akkor először is a stílusnak megfe lelő kilincs modellt kell megkeresnie. Mint minden más lakberendezési tárgy esetén a kilincsek között is megtalálhatóak a különböző stílusok: retro, Bau Haus, klasszikus, minimalista, mo dern stb. A minősített gyártók katalógusaiban vi szony lag könnyen megtalálhatja a kiválasztott stílus nak megfelelő modellt, melyet sok esetben napjaink sztár designerei (Karim Rashid, Mauro Ronchi, stb) jegyeznek. De a neheze csak most kezdődik! Ki kell választania a kilincs színét, amit illeszteni kell a lakásban található fémtárgyak uralkodó színéhez (ezt esetenként már a stí lus is meghatározza), az ajtólapon és a tokon található veretek (pánt, zár előlap, zárlemez) színéhez és adott esetben az ajtólapon található fém appli ká ci ók színéhez. Természetesen a tucat ter mé kek vásárlásakor ez a gond nem fogja nyom ni a vállát, hiszen ezeknél többnyire egy színből fog tudni választani. (Persze a választható egyen termékek, egyen színei véletlenül sem fognak egymással harmonizálni.) Tovább bonyolítja a helyzetet, ha esetleg nyíló vagy toló üvegajtók is vannak lakásában, mert ezek vereteinek színét is illesztenie kell a többi ajtóéhoz. Ha esetleg még a bejárati ajtójára és az ablakaira is ugyanazt a ki l in cset szeretné választani, akkor a legtöbb érté kesítő biztosan felteszi mind a két kezét. Vannak kedvelt stílusirányzatok, ahol az ajtólap speciális kiképzésével még jobban hangsú lyoz hatja a választott stílust. Ilyen például a minimál stílus, ahol a kulcslyuk furat elhagyásával, vagy a rozetták speciális kialakításával érhet el ilyen hatást. De említhetjük a ma oly kedvelt síkba illesztett ajtókiviteleket (falc nélküli) is, ame lyek nél lehetőség az ajtólap síkjába mart rozetták választására. Ilyen estekben azonban mindig tanácsos az ajtólapot és a kilincset egy helyen venni, hogy az összeszerelhetőség 100 %-osan garantált legyen. Érdemes még megfigyelnie, hogy milyen tech no lógiával történik a kilincs ajtólaphoz történő rögzítése. Tudnia kell, hogy az Ön által kifej tett erőhatásokat a kilincs rögzítése viszi át az ajtó lap ra. Ezért amenynyiben az gyenge, úgy előbb-utóbb számolhat a kilincs lelazulásával. A legtöbb esetben a rögzítés egyszerű csavarokkal történik, melyeket az ajtólap felületében rögzítenek. Ez még lakótérben sem elegendő, és előre prog ra moz za a későbbi lötyögést. Ezért lehetőleg mindig olyan kilincset válasszon, amely nél a ki lincs rögzítése un. átmenőcsavaros megoldással történik. 8 Copyright 2010, Lenteam-Ajtó kft. Minden jog fenntartva

9 8. Hogyan vegye figyelembe a falak vastagságát? Az bizonyára Ön előtt is ismert, hogy a korszerű beltéri ajtók már nem a falkávák közé, hanem a falvéget átfogóan a falkávára kerülnek fel sze relésre. Ez alól persze kivételek azok az épít ke zé sek, ahol építtető nem tájékozódik időben az ajtó beépítési méreteit illetően, ill. ahol a pénzspórolás jegyében a vastagabb falak esetén az ajtótokot a fal egyik sarkára építik be, sok esetben levágva így az ajtótok másik oldali borítását. Ez azonban két veszéllyel is jár. Először is a meg bon tott tokszerkezet stabilitása nagymértékben romlik. Az ajtó későbbi hibás működése (akadás, szorulás, kotyogás) mind erre vezethető vissza. Másodszor pedig, aki így tesz, az nem használja ki az ajtótok falvéget óvó és védő funkcióját. Az áthaladáskor ugyanis óhatatlanul is hozzáérünk a falvéghez, ami a szennyeződés mellett a fal esz té ti kailag csúnya sérüléseit okozhatja. Tájékozód jon és tervezzen ezért mindig előre, válassza min dig a szakszerű ajtószerelést, és döntsön a teljes falvastagságot átfogó (un. mélybélésű) ajtótok mellett. Mélybélésű tokok elhelyezésére pl. a fő fa lakban van lehetősége. Ha a csempézés az ajtó szemöldökmagassága fölé fut, akkor rendelheti az ajtótokot a teljes, csempével együtt mért falvastagságra is. Ha ez nem így van (pl szokásos 1,50m-ig csempéz ni), akkor az ajtótokot mindig a csempe nélküli falvastagságra kell rendelnie. Ebben az eset ben ugyanis nincs lehetősége a csempe befutta tá sá ra az ajtótok alá, hiszen az 1,50 m feletti részen óriási hézag keletkezne. Ebben az esetben a bur ko lónak tudnia kell, hogy az utolsó csempe sort el kell hagynia, és csak az ajtó beépítése után futtathatja a csempét a tokperemhez. Azon ban minden esetben megfelelő hézagot kell hagyni a csempe és a tokperem között, me lyet megfelelően szigetelni (tömíteni) is kell. (Fon tos: Nem fugázó anyaggal!) A falvastagság alatt mindig a vakolt, végleges fe lü letképzéssel ellátott falvastagságot értjük. A sze relt ajtótokok többsége rendelkezik állítási tar to mánynyal, így egy +/- 5 mm eltérés általában nem jelent problémát a beépítéskor. Érdekes kérdés merül fel azonban a csempézett falakba történő ajtóvásárláskor, amelyet Önnek még az ajtó megrendelése és a csempézés előtt tisztáznia kell a burkolóval. A kérdés így hangzik: Milyen magasságig történik a csempézés? Copyright 2010, Lenteam-Ajtó kft. Minden jog fenntartva 9

10 9. Milyen beruházási költségekkel kell számolnia az ajtóvásárláskor? Azt hiszem elérkeztünk az ajtót vásárolni szándékozókat, így valószínűleg Önt is leginkább érdeklő témakőrhöz. Az ajtóvásárláskor a legjelentősebb tétel ma gá nak az ajtóelemeknek a megvétele. Ehhez hozzá kell számolni a kilincs és esetlegesen az extra kivitelű pánt árát. További járulékos költ séget jelent az aj tó elemek helyszínre szállítása valamint a szerelés, és az esetlegesen szükséges felületkezelés. Egy újonnan épülő, 140 m2 körüli kétszintes mo dern családi ház esetén átlagban beltéri ajtóval lehet számolni. Egy ilyen épület átlagos bekerülési költsége, igényes kivitelezés esetén millió Ft körül alakul. Abban az esetben, ha ennek a költségnek mindössze 4 %-át szánja a bel té ri ajtóvásárlásra, akkor a 2 mft körüli összegért már nagyon igényes és magas műszaki tartalmú nyílászárókat vásárolhat. (Ne feledje, hogy ami az épületen belül látszik az a burkolatok, a festés és a belső ajtók, és alapvetően ezek hatá rozzák meg a látványt.) Ezt a költséget nem érdemes egy ajtó árára lebontania, hiszen amíg a pincei vagy emeleti helyeken lévő ajtókra elég ha ezer Ft-ot költ, addig a frekventált he lye ken lé vő ajtókra (általában max. 4-5 ajtó) akár ezer Ft-ot is elkölthet. Viszont ez a beruházás többszörösen megtérül, hiszen ezek az ajtók lakása ékkövei lesznek, nagymér tékben emelve annak értékét. Természetesen ennél lényegesen kevesebbet és többet is lehet költeni a belső ajtókra. A pia con található legolcsóbb felületkezelt gyártmányokat már 20 ezer Ft körüli áron is megkaphatja. Ter mé sze tesen ezek az ajtók nem válnak lakása büsz ke sé gévé, és sok esetben még azt a funkciót sem elé gítik ki, hogy egy idő után be lehessen csukni őket. De vannak olyan ajtómodellek is a választék ban, amelyek bekerülési ára közelebb fekszik a mil lióhoz, mint a félmillióhoz. Ezeknél elsősorban az egyediségét és az exkluzivitást kell megfizetni. Az ajtókilincsek esetén hasonlóan nagy szórást láthat. A legolcsóbb, kínai rozsdamentes kilin cse ket már 1.500,- Ft körüli árakon megvásárolhatja. De egy kovácsolt réz, Bau Haus stílusú kilincs ára bizony meghaladja az ,- Ft-ot is. Hasonló nagyságrendben számolhat, ha egy sztár desig ner által tervezett kilincset nézett ki magának. Az ajtók beépítési költsége már nem mutat ilyen nagy szórásokat. Sokkal nagyobb különb sé gek tapasztalhatóak az elvégzett munka pon tosságát, szakszerűségét, precizitását és meg bízhatóságát illetően. Már szó volt róla ko ráb ban, hogy a pontat lan szerelés tönkreteszi a legdrágább ajtó élményét is. A szerelési költség re ,- Ft/ajtó körüli összeggel számolhat, mely tartalmazza a helyszínre szállítás költségét is. És végezetül engedjék meg, hogy a témához kapcsolódóan idézzem egy XIX. századi angol társadalomkutató mondását. Az üzlet törvénye Alig akad a világon valami, amit ne lehetne egy kicsit rosszabbul és egy kicsit olcsóbban előállítani, majd így eladni. Legtöbbször azok az emberek válnak az ilyen mesterkedések áldo zataivá, akik csak az árra koncentrálnak. Tény, buta dolog valamiért túl sokat fizetni, de még butább túl keveset. Ha valaki túl sokat fizet, legfel jebb elveszít egy kis pénzt. Ez a maximum, ami tör tén het. Ezzel szemben, aki túl keveset fizet valamiért, mindent elveszíthet, ha a vásárolt dolog nem váltja be a hozzá fűzött reményeket. Az üzlet törvénye nem teszi lehetővé, kevés pénzért nagy értéket kapjunk. Ha valaki a legolcsóbb ajánlatot fogadja el, akkor ahhoz hozzá kell számolnia a felvállalt kockázat esetleges veszteségeit is. És ha valaki így tesz, akkor rájön, lenne elég pénze, hogy valami jobbat vegyen. 10 Copyright 2010, Lenteam-Ajtó kft. Minden jog fenntartva

11 10. Milyen speciális funkciókat választhat az ajtóhoz? Az ajtó kiválasztásakor a legtöbben megelég sze nek a beltéri ajtóktól általánosan elvárható mini má lis szolgáltatásokkal. Leginkább arra fi gyel nek, hogy az ajtó formája és színe tetsszen nekik, valamint könnyen be lehessen csukni azt. Nem is gondolják mennyi speciális igényt ki tudnának elégíteni egy jó ajtóválasztással. Nézzük először az egyik legkézenfekvőbb tulajdonságot, a hanggátlást. A normál beltéri ajtó gyakorlatilag semmilyen számottevő hanggát lással nem rendelkezik. Ha Ön szeretne például a hálószobában nyugodtan pihenni, miközben gyermeke az előszobában rohangál, akkor nem elégedhet meg az előbbi kivitellel. Vagy, ha a serdülő gyermeke rendszeresen üvölteti a zenét a szobájában, Önnek akkor is feltétlenül szüksé ge van hanggátló ajtóra. Persze egy ilyen ajtó vásárlásakor nem elegendő, ha a kereskedő szó be li ígéreteire hagyatkozik, mindig ragaszkodjon a tanúsítványokra. Legjobb, ha olyan szakcé get keres, aki specialistának számít a témában (pl. a referencia listájában nagyszámú szállodai be ru há zás, vagy mozi terem szerepel). Lakáson belül nem általános, de igényként merül het fel egy-egy helység fokozottabb betörés vé delme. Ezekre a helyekre célszerű minősített biztonsági ajtószerkezeteket választania. De ne gon dol jon a piacot elárasztó, leginkább bör tön ajtóra hasonlító hegesztett fémtá kol má nyok ra, amit nyil ván valóan nem szívesen nézne nap hosszat. Egy kor szerű EN normák szerint minősített biztonsági ajtóelem külsőleg semmiben sem kü lön bözik egy beltéri ajtótól. Sajnos ezekből az ajtótípusokból jelenleg elég kevés van a hazai kínálatban, mert itt is mindent kiszorított már a kínai bóvli. Néhány ezer forint felár el le nében egy ellenállási osztállyal erősebb aj tó lapokat vásárolhat, amelyek a normáltól eltérő hőmérsékleti körülmények esetén is biztonsággal vetemedésmentesek maradnak. Ne feledje, itt sem elég az ígéret, bizonyíték szükséges! Minden esetben kérje el a tanúsítványt! Ha Ön esetleg beltéri uszodarészt, vagy wellness helységet is épít, akkor ezekben a helységekben mindenféleképpen magasabb páratartalom mal kell számolnia. Ezekre a helységekre töké le tes megoldást jelentenek a speciális nedves téri ajtók. Az elismert gyártók mindegyike rendelkezik ezzel a kivitellel is. De még ennél is különlegesebb igényeket is ki tudunk elégíteni. Ma már igényként jelenik meg a nagy frekvenciás sugárzások elleni védelem, melyet a mobil telefonátjátszók, rádió és tévé adók, de akár a kábel nélküli telefonok vagy a gyermekőrzők kibocsáthatnak. A szakemberek véleménye szerint, akár a lakosság 70 %-nak is okozhatnak ezek a sugárzások egészségügyi prob lémákat. Az ajtóinkba láthatatlanul elhe lye zett speciális betétszerkezet e káros sugárzások ellen véd. Ha Ön különös figyelmet fordít arra, hogy az ajtói minden körülmények között hiba men te sen mű ködtet he tő ek legyenek, akkor érdemes az eladótól az ajtó alapkivitelű szerkezetének megerősítését kérnie. Copyright 2010, Lenteam-Ajtó kft. Minden jog fenntartva 11

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 338 A fény ké pe ket a Ma gyar Nem ze ti Mú ze um Tör té ne ti Fény kép tárából (Nép sza bad ságar chí vu m, Ká dár

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. jú li us 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK Oldal 95. szám 2009. évi LXXVII. tör vény A köz te her vi se lés rend sze ré nek át ala kí tá sát cél zó tör - vénymódosításokról...

Részletesebben

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek 145. szám Ára: 1344, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXVII. tv. A fog lal koz ta tói nyug díj ról és in téz mé nye i rõl... 10192 282/2007.

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ III. év fo lyam 7. szám 28 Ft 2006. jú li us 0. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny

Részletesebben

A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete

A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete 2007/181. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 13569 A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete a vasúti pályahálózathoz történõ nyílt hozzáférés részletes szabályairól A vas úti

Részletesebben

85. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 24., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 345, Ft. Oldal

85. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 24., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 345, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 24., péntek 85. szám TARTALOMJEGYZÉK 22/2005. (VI. 24.) EüM r. A rez gésex po zí ci ó nak ki tett mun ka vál la lók ra vo nat ko zó mi ni má

Részletesebben

Feltétel. Quattro. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel

Feltétel. Quattro. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel Feltétel Quattro Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel Ügyféltájékoztató QUATTRO fo lya ma tos dí jas, be fek te té si egy sé gek hez kö tött élet biz to sí tás

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS!

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! á á á é é ť ť é é ó Ó ď Á é í é ú é é é LVII. ÉVFOLYAM 21. SZÁM 2649-2784. OLDAL 2007. október 31. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Ol va só ink

Részletesebben

86. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2289, Ft. Oldal

86. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2289, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ 86. szám Ára: 2289, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXXXIV. tv. A re ha bi li tá ci ós já ra dék ról... 6340 2007: LXXXV. tv. A Ma gyar

Részletesebben

92. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 10., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3234, Ft. Oldal

92. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 10., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3234, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 10., kedd 92. szám Ára: 3234, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CI. tv. A döntéselõkészítéshez szükséges adatok hozzáférhetõségének biz to sí tá sá

Részletesebben

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal XX. ÉVFOLYAM, 9. SZÁM 2011. szeptember T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal 458/D/2008. AB határozat A bün te tõ el já rás ról szó ló 1998. évi XIX. tör vény 74. (1) be kez dés c) pont - ja szö ve gé ben a

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú li us 25., péntek. 109. szám. Ára: 895, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú li us 25., péntek. 109. szám. Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú li us 25., péntek 109. szám Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú li us 25., péntek 109. szám Ára: 895, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. áp ri lis 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK Oldal 44. szám 2009. évi XVII. tör vény A Ma gyar Köz tár sa ság 2008. évi költ ség ve té sé rõl szó ló 2007. évi

Részletesebben

A COOP-RENDSZER KIFEJLŐDÉSÉNEK STÁCIÓI, TOVÁBBRA IS A FOGYASZTÓK SZOLGÁLATÁBAN 2

A COOP-RENDSZER KIFEJLŐDÉSÉNEK STÁCIÓI, TOVÁBBRA IS A FOGYASZTÓK SZOLGÁLATÁBAN 2 146 SZÖVETKEZÉS XXXIII. évfolyam, 2012/1 2. szám Mu rá nyi Lász ló 1 A COOP-RENDSZER KIFEJLŐDÉSÉNEK STÁCIÓI, TOVÁBBRA IS A FOGYASZTÓK SZOLGÁLATÁBAN 2 Cselekvési változatok Az ál ta lá nos fo gyasz tá si

Részletesebben

S Z L A U K Ó L Á S Z L Ó C O M I X

S Z L A U K Ó L Á S Z L Ó C O M I X SZLAUKÓ LÁSZLÓ C O M I X A cím OL da LOn SZLAUKÓ LÁSZLÓ COMIX (RÉSZLET) 1996 SZLAUKÓ LÁSZLÓ 2006 KÉPÍRÁS MÛVÉSZETI ALAPÍTVÁNY 2006 SZLAUKÓ LÁSZLÓ COMIX KÉPÍRÁS MÛVÉSZETI ALAPÍTVÁNY, KAPOSVÁR SZIGETVÁRI

Részletesebben

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal XX. ÉVFOLYAM, 11. SZÁM 2011. nove mber T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal 83/2011. (XI. 10.) AB ha tá ro zat Mu lasz tás ban meg nyil vá nu ló al kot mány el le nes ség vizs gá la tá ról a kö te - le zõ

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. feb ru ár 14., szombat 18. szám TARTALOMJEGYZÉK 4/2009. (II. 14.) MNB ren de let Új biz ton sá gi elem mel el lá tott 500 fo rin tos cím le tû bank

Részletesebben

15. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ja nu ár 31., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal

15. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ja nu ár 31., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ja nu ár 31., csütörtök 15. szám TARTALOMJEGYZÉK 1/2008. (I. 31.) OKM r. A szakirányú továbbképzés szervezésének általános feltételeirõl szóló 10/2006.

Részletesebben

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 3. SZÁM

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 3. SZÁM CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 3. SZÁM AZ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA B U D A P E S T, 2 0 0 6. M Á R C I U S 3 1. TARTALOM TÖRVÉNYEK 2006: XIII. tv. a Ma gyar Köz tár sa ság Al kot má nyá ról

Részletesebben

2006/2. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 25 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE T A R T A L O M

2006/2. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 25 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE T A R T A L O M XII. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2006. AUGUSZTUS 31. 2006/2. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 25 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE A Turisz ti kai Ér te sí tõ Szer kesz tõ sé ge 1012

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 27., péntek. 94. szám. Ára: 1540, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 27., péntek. 94. szám. Ára: 1540, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 27., péntek 94. szám Ára: 1540, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 27., péntek 94. szám Ára: 1540, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Bu da pest, 2007. március 12. Ára: 1533 Ft 3. szám

Bu da pest, 2007. március 12. Ára: 1533 Ft 3. szám Bu da pest, 2007. március 12. Ára: 1533 Ft 3. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK RENDELETEK 356/2006. (XII. 27.) Korm. r. 6/2007. (I. 24.) Korm. r. 1/2007. (I. 30.) PM-ÖTM e. r. 17/2007. (II. 2.) GKM-KvVM-PM

Részletesebben

VICTORIA Lakásbiztosítás

VICTORIA Lakásbiztosítás VICTORIA Lakásbiztosítás Ny.sz.: 1010V01 BIGS1001V01 1 www.victoria-volksbanken.hu Tisz telt Ügy fe lünk! La kás biz to sí tá sá ban kü lö nö sen fon tos a vé den - dô va gyon értéké nek pon tos meg ha

Részletesebben

Egészséges környezetben tudatos gazdálkodás

Egészséges környezetben tudatos gazdálkodás Egészséges környezetben tudatos gazdálkodás Egészséges környezet alatt azt az élõ és élettelen természeti környezetet összhangban a tevékenységi kör - kell érte nünk, amely ben a mikro és makro világ össz

Részletesebben

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott Me se ku tyá val és bi cik li vel Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott egy gyö nyö rû bi cik lit. volt két nagy ke re ke, két kis ke re ke, egy szél vé dõ je, ben zin tar tá lya, szi ré ná ja,

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR HIVATALOS LAPJA

AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR HIVATALOS LAPJA V. ÉVFOLYAM 6. SZÁM 2006. JÚNIUS 30. AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR HIVATALOS LAPJA Szerkesztõség: 1139, Vá ci út 73/A. Telefon: 350-1617 E-mail: akarsai@oep.hu Meg je le nik havonta Ára: 1817

Részletesebben

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIV. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2007. má jus 30. 945 Ft

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIV. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2007. má jus 30. 945 Ft CXXXIV. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2007. má jus 30. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 945 Ft T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Ha tá ro za tok 69/2007. (HK 10.) HM ha tá ro zat 70/2007. (HK 10.) HM ha tá

Részletesebben

22. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 14., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1325, Ft

22. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 14., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1325, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 14., csütörtök 22. szám Ára: 1325, Ft TARTALOMJEGYZÉK 25/2008. (II. 14.) Korm. r. A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról szóló 260/2006.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 14., szerda. 74. szám. Ára: 1755, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 14., szerda. 74. szám. Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 14., szerda 74. szám Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 14., szerda 74. szám Ára: 1755, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

SzerkesztetteRAINER M. JÁ NOS. Ta nul má nyok HAT VA NAS ÉVEK MA GYAR OR SZÁ GON. 1956-os Intézet

SzerkesztetteRAINER M. JÁ NOS. Ta nul má nyok HAT VA NAS ÉVEK MA GYAR OR SZÁ GON. 1956-os Intézet HAT VA NAS ÉVEK MA GYAR OR SZÁ GON Ta nul má nyok SzerkesztetteRAINER M. JÁ NOS 1956-os Intézet HAT VA NAS ÉVEK MA GYAR OR SZÁ GON HATVANAS ÉVEK MAGYARORSZÁ GON TA NUL MÁ NYOK Szerkesztette RAINER M.

Részletesebben

186. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. de cem ber 21., vasárnap TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 5625, Ft. Oldal

186. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. de cem ber 21., vasárnap TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 5625, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. de cem ber 21., vasárnap 186. TARTALOMJEGYZÉK 2008: CII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2009. évi költ ség ve té sé rõl... 24366 Oldal Ára: 5625, Ft 24366

Részletesebben

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se 711/I/2003. AB eln ki v gz s 1779 711/I/2003. AB eln ki v gz s Az Al kot m ny b r s g el n ke jog sza b ly alkot m ny elle ness g nek ut la gos vizs g la

Részletesebben

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI 2012. november 12. 2012. 9. szám HATÁROZATAI HI VA TA LOS LAP JA T A R T A L O M 3301/2012. (XI. 12.) AB ha tá ro zat jog sza bály fo lya mat ban lé võ ügy ben al kal ma zá sá nak kizárá - sáról... 603

Részletesebben

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI 2013. január 15. 2013. 1. szám AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HI VA TA LOS LAP JA T A R T A L O M 45/2012. (XII. 29.) AB ha tá ro zat Ma gyar or szág Alap tör vé nye át me

Részletesebben

AJTÓPROGRAM MAGYARORSZÁG

AJTÓPROGRAM MAGYARORSZÁG AJTÓPROGRAM MAGYARORSZÁG FELÜLETEK Otthonunk saját egyéniségünket tükrözi. Ezért nem dönthetjük el Ön helyett, melyik ajtófelület illik az Ön lakásához. Választását azonban szívesen megkönnyítjük. Saját

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. ok tó ber 31., szerda 147. szám I. kö tet Ára: 2289, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXVIII. tv. A Bol gár Köz tár sa ság nak és Ro má ni á nak az Euró pai

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVII. ÉVFOLYAM 12. SZÁM 1585-1672. OLDAL 2007. május 16. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, köztársasági

Részletesebben

159. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. no vem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 399, Ft. Oldal

159. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. no vem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 399, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 22., csütörtök 159. szám Ára: 399, Ft TARTALOMJEGYZÉK 315/2007. (XI. 22.) Korm. r. A köztisztviselõi teljesítményértékelés és jutalmazás

Részletesebben

Multi Casco Plus. gépjármû-biztosítási szabályzat. Módozat: 275

Multi Casco Plus. gépjármû-biztosítási szabályzat. Módozat: 275 Multi Casco Plus gépjármû-biztosítási szabályzat ALAP BIZ TO SÍ TÁS 1. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK A fe lek jog vi szo nyá ra a biz to sí tá si szer zô dés, a sza bály zat, va la mint a ha tá lyos ma gyar jog

Részletesebben

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2007. már ci us 2. 945 Ft

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2007. már ci us 2. 945 Ft CXXXIV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2007. már ci us 2. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 945 Ft T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Jog sza bá lyok 3/2007. (I. 30.) HM ren de let 18/2007. (II. 6.) GKM HM IRM

Részletesebben

107. szám KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. július 29., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 855 Ft. Oldal

107. szám KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. július 29., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 855 Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. július 29., szerda 107. szám Ára: 855 Ft TARTALOMJEGYZÉK Oldal 156/2009. (VII. 29.) Korm. ren de let A köz úti áru fu va ro zás hoz, sze mély szál lí

Részletesebben

183. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. de cem ber 19., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1540, Ft. Oldal

183. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. de cem ber 19., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1540, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. de cem ber 19., péntek 183. szám Ára: 1540, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2008: XCVI. tv. A cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég el

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ III. év fo lyam 10. szám 1218 Ft 2006. ok tó ber 16. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM Kormányrendeletek Oldal 182/2006. (VIII. 28.)

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVI. ÉVFOLYAM 5. SZÁM I. KÖTET 889-1032. OLDAL 2006. március 24. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1104 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok,

Részletesebben

LIZBONA BELTÉRI AJTÓ

LIZBONA BELTÉRI AJTÓ LIZBONA BELTÉRI AJTÓ - Az ajtók dekoratív papír fóliával bevontak. - Az ajtó panel laminált fából készük. - Az ajtó él lekerekített (profil R ). - A zár hagyományos kulccsal vagy fürdôszobai. - Az ajtók

Részletesebben

24. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. már ci us 1., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal

24. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. már ci us 1., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. már ci us 1., csütörtök 24. szám TARTALOMJEGYZÉK 13/2007. (III. 1.) FVM r. A zöldség-gyümölcs termelõi értékesítõ szervezetek támogatásáról 1202 14/2007.

Részletesebben

A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA XV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2007. NOVEMBER 23. A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA Szerkesztõség: 1051 Bp., Arany Já nos u. 25. Te l.: 301-2924 Megjelenik szükség szerint Ára: 924 Ft F E L

Részletesebben

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 30/2004. (XII. 30.) KvVM rendelete

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 30/2004. (XII. 30.) KvVM rendelete 16620 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/205. szám (2) Az R. 18. -ának (7) be kez dé se a kö vet ke zõ f) pont - tal egé szül ki: (Az OMMI biz to sít ja:) f) vá gó mar hák ra, vá gó ju hok ra és vá gó kecs

Részletesebben

A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA VII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2008. JANUÁR 15. A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1260 FORINT F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink fi gyel mét az Értesítõ utol só ol

Részletesebben

Egyedi méretû beltéri ajtók 4-5 hetes gyártási idõvel. Tetszõlegesen, felár nélkül választható függõleges vagy vízszintes szálirány.

Egyedi méretû beltéri ajtók 4-5 hetes gyártási idõvel. Tetszõlegesen, felár nélkül választható függõleges vagy vízszintes szálirány. Web: Eco Basic Alapár: 39 990 Ft + ÁFA (Lap+Tok) Egyedi méretû beltéri ajtók 4-5 hetes gyártási idõvel. Tetszõlegesen, felár nélkül választható függõleges vagy vízszintes szálirány. Navarai fenyõ R4525

Részletesebben

IV. ÉVFOLYAM 12. szám 2006. de cem ber 29. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. Elõ fi ze té si díj: egy évre 14 112 Ft

IV. ÉVFOLYAM 12. szám 2006. de cem ber 29. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. Elõ fi ze té si díj: egy évre 14 112 Ft IV. ÉVFOLYAM 12. szám 2006. de cem ber 29. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Szo ci á lis Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Akadémia u. 3. Telefon: 475-5745 Megjelenik szükség szerint.

Részletesebben

NovoFire Vario 50 Több mint egy tűzgátló ajtó! Esztétikus, biztonságos, sokoldalú

NovoFire Vario 50 Több mint egy tűzgátló ajtó! Esztétikus, biztonságos, sokoldalú NovoFire Vario Több mint egy tűzgátló ajtó! Esztétikus, biztonságos, sokoldalú NovoFire Vario Meggyőző külső, kiszámítható teljesítmény A Novoferm csoport Novofire Vario típusú tűzgátló ajtószerkezete

Részletesebben

Kötéstechnika. Ka ra bi ne rek. Egy sze rû ru gós ten gely biz to sí tó

Kötéstechnika. Ka ra bi ne rek. Egy sze rû ru gós ten gely biz to sí tó Automata kötélbilincs WIC Ko vá csolt seklik Ka ra bi ne rek Lánctoldószem Nagyszilárdságú gyûrû S-kampó Vonóhorog lemezbiztosítóval Drót kö tél bi lincs DIN 741 Egy sze rû ru gós ten gely biz to sí tó

Részletesebben

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI 2012. december 5. 2012. 11. szám HATÁROZATAI HI VA TA LOS LAP JA T A R T A L O M 3351/2012. (XII. 5.) AB vég zés al kot mány jo gi pa nasz vissza uta sí tá sá ról... 698 3352/2012. (XII. 5.) AB vég zés

Részletesebben

Előreszentelt Adományok Isteni Liturgiája

Előreszentelt Adományok Isteni Liturgiája Előreszentelt Adományok Isteni Liturgiája Egyéb nagyböjti énekek (hajnali istentisztelet) A Magyar Ortodox Egyházmegye tulajdona Tropárion a harmadik imaórán 6. hang U-ram, a - ki a Szent Lel-ke-det a

Részletesebben

124. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 22., szombat TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 210, Ft. Oldal

124. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 22., szombat TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 210, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. szep tem ber 22., szombat 124. szám TARTALOMJEGYZÉK 82/2007. (IX. 22.) GKM r. A föld gáz köz üze mi dí ja i nak meg ál la pí tá sá ról szóló 96/2003.

Részletesebben

43. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A Kormány 87/2006. (IV. 14.) Korm.

43. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A Kormány 87/2006. (IV. 14.) Korm. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 14., péntek 43. szám Ára: 391, Ft TARTALOMJEGYZÉK 87/2006. (IV. 14.) Korm. r. Veszélyhelyzet kihirdetésérõl és a veszélyhelyzet során teendõ

Részletesebben

Kérdôív. Önértékelés. A vállalat elvárásainak kielégítése Általában Néha Ritkán

Kérdôív. Önértékelés. A vállalat elvárásainak kielégítése Általában Néha Ritkán Önértékelés 15 Kérdôív Válaszoljon az alábbi kérdésekre oly módon, hogy az általában, néha, ritkán oszlopok közül azt jelöli be, ame lyik leginkább igaz az Ön viselkedésére! A vállalat elvárásainak kielégítése

Részletesebben

VICTORIA Lakásbiztosítás www.victoria-volksbanken.hu

VICTORIA Lakásbiztosítás www.victoria-volksbanken.hu Ny.sz.: 1020V02 VICTORIA Lakásbiztosítás www.victoria-volksbanken.hu Tisz telt Ügy fe lünk! A VICTORIA Lakásbiztosítás Alap, Bővített és Callisto csomagjai megoldást nyújtanak az előre nem látható, hirtelen

Részletesebben

RAKTÁRI BELTÉRI AJTÓK. 2014 www.tnajto.hu

RAKTÁRI BELTÉRI AJTÓK. 2014 www.tnajto.hu RAKTÁRI BELTÉRI AJTÓK 2014 www.tnajto.hu A Lakás az valami, az Otthon az valami más! LAKÁSBEJÁRATI AJTÓK... 4 A BELTÉRI AJTÓK... 6 FEHÉR FESTETT AJTÓK... 7 DEKORFÓLIÁS FAUTÁNZATOS AJTÓK... 8 DEKOR EXTRA

Részletesebben

170. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Az egészségügyi miniszter 53/2007. (XII. 7.

170. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Az egészségügyi miniszter 53/2007. (XII. 7. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. de cem ber 7., péntek 170. szám TARTALOMJEGYZÉK 53/2007. (XII. 7.) EüM r. A gyógy szer ren de lés hez hasz ná lan dó szá mí tó gé pes prog ram mi nõ

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. április 5. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/14. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Kunszentmiklós

Részletesebben

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal XX. ÉVFOLYAM, 6. SZÁM 2011. június T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal 41/2011. (VI. 9.) AB ha tá ro zat Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság 385/2009. (IX. 15.) OVB ha tá ro za tá - nak hely ben ha gyá

Részletesebben

47. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A Kormány 97/2006. (IV. 20.) Korm.

47. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A Kormány 97/2006. (IV. 20.) Korm. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 20., csütörtök 47. szám Ára: 391, Ft TARTALOMJEGYZÉK 97/2006. (IV. 20.) Korm. r. A 2006. évi rend kí vü li ár víz vé de ke zés költ ség ve

Részletesebben

Feltétel. Bónusz Pro III.

Feltétel. Bónusz Pro III. Feltétel Bónusz Pro III. Ügyféltájékoztató Tisztelt Partnerünk! Kér jük, hogy biz to sí tá si aján la tá nak aláírá sa elôtt fi gyel me sen ol vas sa el az igény fel mé rés alap ján Ön nek aján lott ter

Részletesebben

1. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ja nu ár 4., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal

1. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ja nu ár 4., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ja nu ár 4., péntek 1. szám Ára: 465, Ft TARTALOMJEGYZÉK 1/2008. (I. 4.) Korm. r. A Magyar Köztársaság Kormánya és a Cseh Köztársaság Kormánya közötti,

Részletesebben

MÛHELY VÁLTOZÓ CSALÁD VÁLTOZÓ POLITIKÁK* NEMÉNYI Má ria TA KÁCS Ju dit

MÛHELY VÁLTOZÓ CSALÁD VÁLTOZÓ POLITIKÁK* NEMÉNYI Má ria TA KÁCS Ju dit Szociológiai Szemle 2005/4, 3 35. MÛHELY VÁLTOZÓ CSALÁD VÁLTOZÓ POLITIKÁK* NEMÉNYI Má ria TA KÁCS Ju dit MTA Szociológiai Kutatóintézet 1014 Budapest, Országház u. 30.; e-mail: nem13249@socio.mta.hu MTA

Részletesebben

96. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 20., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 210, Ft. Oldal

96. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 20., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 210, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 20., péntek 96. szám Ára: 210, Ft TARTALOMJEGYZÉK 38/2007. (VII. 20.) IRM r. A belföldi Állami Futárszolgálat tevékenységének szabályozásáról

Részletesebben

Konyha bútortervezés. Villanyszerelés. Burkolás

Konyha bútortervezés. Villanyszerelés. Burkolás Konyha bútortervezés Villanyszerelés Át kell gondolni, hogy mennyi konnektorra lesz szükség, mennyi háztartási gép lesz használatban, például kávéfőző, mikró, hűtő, turmix, kenyérpirító stb. A konyhabútor

Részletesebben

137. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. szep tem ber 23., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3260, Ft. Oldal

137. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. szep tem ber 23., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3260, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. szep tem ber 23., kedd 137. szám Ára: 3260, Ft TARTALOMJEGYZÉK 233/2008. (I. 23.) Korm. r. Az egyes gazdálkodó szervezetek részére nyújtott 2008. évi

Részletesebben

C_barna_Lola könyv tördelt_11_1+6i.qxd:layout 1 6/15/11 5:20 PM Page 1 Nagylánykönyv

C_barna_Lola könyv tördelt_11_1+6i.qxd:layout 1 6/15/11 5:20 PM Page 1 Nagylánykönyv Nagylánykönyv D. Tóth Kriszta, 2011 Sanoma Media, 2011 Szerkesztette: Erdélyi Z. Ágnes Az illusztrációkat készítette: Faltisz Alexandra Borító és könyvterv: Czeizel Balázs Megjelent a Sanoma Media Budapest

Részletesebben

172. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. de cem ber 5., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 895, Ft. Oldal

172. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. de cem ber 5., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 895, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. de cem ber 5., péntek 172. szám Ára: 895, Ft TARTALOMJEGYZÉK 157/2008. (XII. 5.) FVM r. A Magyar Élelmiszerkönyv nemzeti termékleírásokat tartalmazó

Részletesebben

68. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2009. évi XXXV. törvény. Budapest, 2009. má jus 14., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK.

68. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2009. évi XXXV. törvény. Budapest, 2009. má jus 14., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. má jus 14., csütörtök 68. szám TARTALOMJEGYZÉK Oldal 2009. évi XXXV. tör vény Egyes adótör vények és az zal össze füg gõ egyéb tör vények módosításáról...

Részletesebben

Ajtótípusok árai alap méretben (Ajtólap + Tok)

Ajtótípusok árai alap méretben (Ajtólap + Tok) Ajtótípusok árai alap méretben (Ajtólap + Tok) 1000 x 2100 mm nyílás méretig, max 140 mm falvastagságig (maximum : 12-14-es tok). Alapáras üvegtípusokkal vagy tömör betéttel. Üvegezési típusok Fémintarzia

Részletesebben

félidőben 2012. november sport, kultúra, egészség

félidőben 2012. november sport, kultúra, egészség 2010 2012 félidőben 2012. november A különkiadása sport, kultúra, egészség 2 köszöntő Tisztelt Bagi Polgárok! Az Önök bi zal má ból im má ron második pol gár mes teri meg bí za tá so mat tölt he tem, és

Részletesebben

Hit, remény, a hévízgyörki református egyházközség hírlevele l 2011/május

Hit, remény, a hévízgyörki református egyházközség hírlevele l 2011/május Hit, remény, szeretet a hévízgyörki református egyházközség hírlevele l 2011/május Hús vé ti üze net Mert úgy sze ret te Is ten e vi lá got, hogy egy szü lött FI át ad ta, hogy aki hisz Ben ne el ne vesszen,

Részletesebben

IX. Híresvárosi Vigadalom 2011. szeptember 17. R é s z l e t e s p R o g R a m a 9. o l d a l o n. Régi és új csoportfoglalkozások a művelődési házban

IX. Híresvárosi Vigadalom 2011. szeptember 17. R é s z l e t e s p R o g R a m a 9. o l d a l o n. Régi és új csoportfoglalkozások a művelődési házban 1991 2011 20éves a ingyenes közéleti havilap XX. évfolyam 9. szám 2011 szeptember KMOP-5.2.1/A-09-2009-0014 Tura Városközpont rehabilitációja többfunkciós tér kialakításával FelAVATásrA Vár Az új FőTér

Részletesebben

Ellenõrzési Figyelõ. 2007. 3. szám Ellenõrzési szakfolyó irat

Ellenõrzési Figyelõ. 2007. 3. szám Ellenõrzési szakfolyó irat Ellenõrzési Figyelõ Interjú Wittich Tamással, az NFH fõigazgatójával Kerekasztal: Ellenõrzések a feketegazdaság visszaszorítására Fókusz: Uniós támogatások teljesítmény-ellenõrzése Mûhely: A folyószámla-kezelés

Részletesebben

CI VIL (AL TER NA TÍV) JE LEN TÉS AZ ENSZ GYER MEK JO GI EGYEZ MÉNY MA GYAR OR SZÁ GI VÉG RE HAJ TÁ SÁ RÓL 2006-2012

CI VIL (AL TER NA TÍV) JE LEN TÉS AZ ENSZ GYER MEK JO GI EGYEZ MÉNY MA GYAR OR SZÁ GI VÉG RE HAJ TÁ SÁ RÓL 2006-2012 CI VIL (AL TER NA TÍV) JE LEN TÉS AZ ENSZ GYER MEK JO GI EGYEZ MÉNY MA GYAR OR SZÁ GI VÉG RE HAJ TÁ SÁ RÓL 2006-2012 CI VIL (AL TER NA TÍV) JE LEN TÉS AZ ENSZ GYER MEK JO GI EGYEZ MÉNY MA GYAR OR SZÁ GI

Részletesebben

42. szám. 2006/42. szám HATÁROZATOK TÁRA 447. Budapest, 2006. szep tem ber 4., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 378, Ft. Oldal

42. szám. 2006/42. szám HATÁROZATOK TÁRA 447. Budapest, 2006. szep tem ber 4., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 378, Ft. Oldal 2006/42. HATÁROZATOK TÁRA 447 Budapest, 2006. szep tem ber 4., hétfõ 42. Ára: 378, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2149/2006. (IX. 4.) Korm. h. Az Európai Közösség és tagállamai, valamint a Koreai Köztársaság kö zött

Részletesebben

Kulcsrakész műszaki tartalom

Kulcsrakész műszaki tartalom Kulcsrakész műszaki tartalom Helyszín: Kecskemét belterület, helyrajzi szám: 4986/40 természetben Széna utca 1. 1 db két lakásos lakóépület Beruházó és generál kivitelező: Quality Homes Zrt. 6000 Kecskemét,

Részletesebben

EGY LEHETSÉGES JÖVŐKÉP (ÚJ TIPUSÚ MODELL) A FOGYASZTÁSI SZÖVETKEZETI KERESKEDELEMBEN

EGY LEHETSÉGES JÖVŐKÉP (ÚJ TIPUSÚ MODELL) A FOGYASZTÁSI SZÖVETKEZETI KERESKEDELEMBEN Cselekvési változatok 157 Dr. Géró Imre 1 EGY LEHETSÉGES JÖVŐKÉP (ÚJ TIPUSÚ MODELL) A FOGYASZTÁSI SZÖVETKEZETI KERESKEDELEMBEN Cselekvési változatok A ma gyar szö vet ke ze ti moz ga lom te rü le tén a

Részletesebben

Újhelyi Imre Élelmiszeripari Közép- és Felsõfokú Szakképzõ Intézmény és Kollégium ajánlati felhívása nyílt eljárás megindítására (11904/2004)

Újhelyi Imre Élelmiszeripari Közép- és Felsõfokú Szakképzõ Intézmény és Kollégium ajánlati felhívása nyílt eljárás megindítására (11904/2004) 424 Közbeszerzési Értesítõ, a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja (2005. I. 5.) 1. szám 17) Az ajánlatkérõ jelen ajánlattételi felhívásban megadott - nál elõbbi befejezést (mûszaki elõteljesítést) elfogad.

Részletesebben

Exkluzív ajtók. a modern élethez

Exkluzív ajtók. a modern élethez Exkluzív ajtók a modern élethez 2 MOTIV Fehér ajtók, új értelmezésben A modern fehér ajtók visszafogottan elegáns részei lehetnek a minden napoknak. Az ajtólapot díszítő motívumok divatos, ajtóképet adnak.

Részletesebben

1. BEVEZETŐ 2. FŐ TULAJDONSÁGOK

1. BEVEZETŐ 2. FŐ TULAJDONSÁGOK 1. BEVEZETŐ Az IB aktív infravörös mozgásérzékelő szenzorok különböző magasságban és szélességben védik az átjárókat, beltéri és kültéri ablakokat. Az eszközök két darabos, adó és vevő kiszerelésben készülnek,

Részletesebben

16 - Kotestechnika:13 Kötéstechnika.qxd 2008.12.16. 14:58 Page 339. Kötéstechnika

16 - Kotestechnika:13 Kötéstechnika.qxd 2008.12.16. 14:58 Page 339. Kötéstechnika 16 - Kotestechnika:13.qxd 008.1.16. 14:58 Page 339 Automata kötélbilincs WIC 340 Ko vá csolt seklik 34 Ka ra bi ne rek 343 Lánctoldószem 344 Nagyszilárdságú gyûrû 344 S-kampó 345 Vonóhorog lemezbiztosítóval

Részletesebben

BAKONYKARSZT VÍZ- ÉS CSATORNAMÛ ZRT. XI. ÉVFOLYAM 3. SZÁM A ZRT. LAPJA 2006. SZEPTEMBER TARTALOM

BAKONYKARSZT VÍZ- ÉS CSATORNAMÛ ZRT. XI. ÉVFOLYAM 3. SZÁM A ZRT. LAPJA 2006. SZEPTEMBER TARTALOM BAKONYI K ARSZT V ÍZ BAKONYKARSZT VÍZ- ÉS CSATORNAMÛ ZRT. XI. ÉVFOLYAM 3. SZÁM A ZRT. LAPJA 2006. SZEPTEMBER NYÍLT NAPOK Az õszi Nyílt Napok sorozat keretében szeptember 26-án Zirc, Olaszfalu és Nagyesztergár

Részletesebben

www.predex.hu/belteri_ajto/pascal

www.predex.hu/belteri_ajto/pascal /belteri_ajto/pascal Predex Bt. 1044 Budapest, Pintér József u 28. 1087 Budapest Festetics Gy. u 7-9. Tel.: +36 1 303 6201 Fax.: +36 1 365 1056 Mail: info@predex.hu Web: www.predex.hu Eco Basic Alapár:

Részletesebben

Tör vé nyek. 2009. évi CXV. törvény az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégrõl* I. FEJEZET AZ EGYÉNI VÁLLALKOZÓ. Az egyéni vállalkozói tevékenység

Tör vé nyek. 2009. évi CXV. törvény az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégrõl* I. FEJEZET AZ EGYÉNI VÁLLALKOZÓ. Az egyéni vállalkozói tevékenység 40136 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2009. évi 161. szám II. Tör vé nyek 2009. évi CXV. törvény az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégrõl* Az Országgyûlés elismerve a kisvállalkozók gazdasági életben betöltött

Részletesebben

A KI HALL GA TÁ SI TECH NI KÁK EM LÉ KE ZET RE GYA KO ROLT HA TÁ SA: A SZEM TA NÚ-EM LÉ KE ZET SÉ RÜ LÉ KENY SÉ GÉ NEK BI ZO NYÍ TÉ KAI

A KI HALL GA TÁ SI TECH NI KÁK EM LÉ KE ZET RE GYA KO ROLT HA TÁ SA: A SZEM TA NÚ-EM LÉ KE ZET SÉ RÜ LÉ KENY SÉ GÉ NEK BI ZO NYÍ TÉ KAI ALKALMAZOTT PSZICHOLÓGIA 2011/4, 39 62. 39 A KI HALL GA TÁ SI TECH NI KÁK EM LÉ KE ZET RE GYA KO ROLT HA TÁ SA: A SZEM TA NÚ-EM LÉ KE ZET SÉ RÜ LÉ KENY SÉ GÉ NEK BI ZO NYÍ TÉ KAI RÉPÁSI Éva HA LÁSZ Er

Részletesebben

Bu da pest, 2008. április 15. Ára: 1890 Ft 5. szám TARTALOMJEGYZÉK

Bu da pest, 2008. április 15. Ára: 1890 Ft 5. szám TARTALOMJEGYZÉK Bu da pest, 2008. április 15. Ára: 1890 Ft 5. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2008. évi III. tv. Az 1 és 2 fo rin tos cím le tû ér mék be vo ná sa kö vet kez té ben szükséges kerekítés szabályairól...

Részletesebben

Használati utasítás HARD SURFACE. Transzferpapírok. CL Hard Surface I CL Hard Surface II SIGNDEPOT.EU

Használati utasítás HARD SURFACE. Transzferpapírok. CL Hard Surface I CL Hard Surface II SIGNDEPOT.EU Használati utasítás HARD SURFACE Transzferpapírok I Megnevezés Paropy...2 Paropy I...3 Akril...4 Karton Papírok......5 Kerámia Bögrék...6 Kerámia Csempék...7 Kristály/Üveg...8 Bőr...9 Oldal Mágnes...10

Részletesebben

Kulcsrakész műszaki tartalom

Kulcsrakész műszaki tartalom Kulcsrakész műszaki tartalom Helyszín: Kecskemét belterület, helyrajzi szám: 0979/197 természetben Kadafalva, Granada Hotel közelében 2 db családi ház Beruházó és generál kivitelező: Quality Homes Zrt.

Részletesebben

EGYETEMES ÉRTÉKEK AZ EGYETEMEN

EGYETEMES ÉRTÉKEK AZ EGYETEMEN EGYETEMES ÉRTÉKEK AZ EGYETEMEN Kutatási jelentés ELTE Az Élethosszig Tartó Művelődésért Alapítvány Collegium Pannonicum Író Gergely Alapítvány Kulturális Sokszínűség Alapítvány Budapest, 2011 2 EGyETEMES

Részletesebben

160. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. no vem ber 14., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal

160. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. no vem ber 14., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. no vem ber 14., péntek 160. szám Ára: 465, Ft TARTALOMJEGYZÉK 42/2008. (XI. 14.) EüM SZMM e. r. A ká bí tó szer-füg gõ sé get gyó gyí tó ke ze lés,

Részletesebben

Fûszertartó fiók, apácarács 1.19

Fûszertartó fiók, apácarács 1.19 Fûszertartó fiók, apácarács 1.19 Fûszertartó fiókelôk Méret: 116x14x15 mm színek: akác T0422 tölgy széleskeretes T034 fenyô natúr lakkozott T0221 koptatott luc T0112 éger natúr T0841 éger pácolt T0842

Részletesebben

Danfoss Link RS Szerelési útmutató

Danfoss Link RS Szerelési útmutató Danfoss Link RS Szerelési útmutató HU Danfoss Link RS A Danfoss Link RS (Room Sensor) szobahőmérséklet érzékelő méri és továbbítja a Danfoss Link CC központnak a helyiség hőmérsékletének értékét. A Danfoss

Részletesebben

Pascal-Door Kft. 1038 Budapest, Fürdő utca 2. BC 12 BC 14 BC 15 BC 16

Pascal-Door Kft. 1038 Budapest, Fürdő utca 2. BC 12 BC 14 BC 15 BC 16 Art Color festett beltéri ajtó Fehér selyemfényű alapár lap+tok: 64 050 Ft + ÁFA (bruttó 81 343 Ft) Fehér selyemfényű csak lap: 39 840 Ft + ÁFA (bruttó 50 597 Ft) Fehér selyemfényű csak tok: 35 150 Ft

Részletesebben

ELEMEK ALKOTÓ. alkotó elemek Válogatás legnépszerűbb termékeinkből. www.lenteam.hu. www.lenteam.hu. Beltéri faajtók. Üvegajtók.

ELEMEK ALKOTÓ. alkotó elemek Válogatás legnépszerűbb termékeinkből. www.lenteam.hu. www.lenteam.hu. Beltéri faajtók. Üvegajtók. www.lenteam.hu www.lenteam.hu Az Ön Lenteam partnere: ALKOTÓ ELEMEK alkotó elemek Válogatás legnépszerűbb termékeinkből Beltéri faajtók Üvegajtók Kilincsek Laminált padlók Lenteam Kft. 1139 Budapest Röppentyű

Részletesebben