13/2008. számú május 29-i ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "13/2008. számú 2008. május 29-i ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E"

Átírás

1 Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a. 13/2008. számú május 29-i ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E ( /2008. (V. 29.) sz. Kth.) 10-12/2008. (V. 30.) sz. rendelet 1

2 Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete Jegyzőkönyv Készült: május 29-én Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott ülésén. Jelen vannak: Dr. Kelemen Márk Dr. Berényi Antal Bódi Györgyné dr. Mánya Irén Csertő Attila Csőszi Sándor Domján István Hallai Tibor Kaldenekker Zoltán Rozsnyói Zoltán Szabó Sándor Székely Klára Vörösmartiné Tőzsér Emme Dr. Zöldi Gábor (13 fő) Igazoltan távol: Pinczel Sándor (1 fő) Tanácskozási joggal megjelent: Vincze Miklós jegyző, Verosztáné Csorba Mónika aljegyző, Halcsikné Szabó Ágnes pénzügyi irodavezető, Ferencz Péter beruházási és közbeszerzési referens, Bartha Erika igazgatási irodavezető, Strobl Alajos műszaki irodavezető, Hum József Gyámhivatal vezetője Meghívottak: Kanizsai Józsefné óvodavezető, Hallainé Kis Mária óvónő, Rudics Ákos Saubermacher Kft képvielője Jegyzőkönyvvezető: Kutiné Kalmár Borbála Dr. Kelemen Márk polgármester a Képviselő-testület ülését 15 órakor megnyitotta. Köszöntötte a képviselőket, meghívottakat. Megállapította, hogy az ülés az SZMSZ-ben foglalt szabályoknak megfelelően került összehívásra és határozatképes, mivel az ülésen a képviselők több mint fele, 13 fő jelen van. A polgármester az ülés napirendjére a következő módosító javaslatot tette. Javasolta a meghívó 8-as számú napirendjét Bérleti díjak felülvizsgálata a Katona József Művelődési Ház vonatkozásában a mai tárgyalásról levenni. Ezzel kapcsolatban a Pénzügyi Bizottság kérte, hogy a bérleti díjak újbóli átdolgozásával részletesebb díjmegállapítás készüljön. Ez a napirend - a díj-megállapítási konstrukció kidolgozása után - a következő testületi ülésre visszakerül. Helyette 8-as számú napirendnek javasolta felvenni A Kerekegyháza és Térsége Gyermekjóléti és Szociális Feladatellátó Társulási megállapodás módosításának jóváhagyása tárgyú előterjesztést. 2

3 Javasolta továbbá 26. napirendnek felvenni Megállapodás a Bem u. Tavasz u. által határolt terület szennyvízcsatornázás közös pályáztatására és kiviteleztetésére szóló előterjesztést. Mivel a napirendek módosításához további javaslat nem hangzott el, ezért a polgármester az általa ismertetett módosító javaslattal a napirendet szavazásra bocsátotta. A szavazás eredményeként megállapította, hogy Kerekegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 13 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangú döntésével az alábbi napirendet fogadta el: Közérdekű bejelentések N a p i r e n d 1. Beszámoló a lejárt idejű határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés között történt legfontosabb eseményekről Előadó: Dr. Kelemen Márk polgármester 2. A szilárd hulladék közszolgáltatási díjtételének felülvizsgálata (I. forduló) Előadó: Vincze Miklós jegyző 3. A temetőkről és a temetkezésről szóló 17/2000. (X. 26.) számú rendelet módosítása, a köztemetőben alkalmazandó sírhely árak felülvizsgálata Előadó: Dr. Kelemen Márk polgármester 4. Az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 2/2008. (II.27.) sz. rendelet módosítása Előadó: Dr. Kelemen Márk polgármester 5. Az Önkormányzat és a Városgazdasági Kft. között fennálló a helyi piac működtetésére megállapodás módosítása, a piaci helypénzek mértékének meghatározása Előadó: Dr. Kelemen Márk polgármester 6. A Kerekegyházi Városgazdasági Kft. társasági szerződésének módosítása, könyvvizsgáló megválasztása Előadó: Dr. Kelemen Márk polgármester 7. Folyószámla-hitelkeret szerződés felülvizsgálata Előadó: Dr. Kelemen Márk polgármester 8. A Kerekegyháza és Térsége Gyermekjóléti és Szociális Feladatellátó Társulási megállapodás módosításának jóváhagyása Előadó: Dr. kelemen Márk polgármester 9. Kerekegyházi Városgazdasági Kft évi üzleti terve Előadó: Ferencz Péter ügyvezető 10. Óvodai csoportszám és iskolai osztályszám meghatározása 3

4 Előadó: Dr. Kelemen Márk polgármester 11. A Merész-féle lakás bérleti szerződés megkötése érdekében pályázati felhívás elfogadása Előadó: Dr. Kelemen Márk polgármester 12. Móra Ferenc Általános Iskola és Művészetoktatási Intézmény rekonstrukció-, bővítési és átalakítási munkálataira kapott, fel nem hasznát címzett támogatásról lemondás Előadó: Dr. Kelemen Márk polgármester 13. A Szociális Társulás költségvetésének felülvizsgálata Előadó: Dr. Kelemen Márk polgármester 14. Diákönkormányzat támogatási kérelme Előadó: Dr. Kelemen Márk polgármester 15. Kerekegyháza 975/7 hrsz-ú zsákutca megosztásához elvi hozzájárulás Berecky Gábor kérelme alapján Előadó: Dr. Kelemen Márk polgármester 16. Parlagfű elleni védekezési terv tárgyalása Előadó: Dr. Kelemen Márk polgármester 17. Kun összefogás konzorciumi szerződés tervezet tárgyalása és elfogadása Előadó: Dr. Kelemen Márk polgármester 18. Tájékoztatás az SPO-KTP-2008 kódszámú, Tematikus Kistérségi Sporttáborozási Program és az SPO-KSZP-2008 kódszámú, Komplex Kistérségi Szabadidősport Program című közös kistérségi pályázatokhoz való csatlakozásról Előadó: Dr. Kelemen Márk polgármester 19. A Rákóczi úti óvoda részleges felújítása Előadó: Dr. Kelemen Márk polgármester 20. Bölcsőde (DAOP C.) pályázat benyújtásával kapcsolatos döntések Előadó: Dr. Kelemen Márk polgármester 21. A KIOP F /2 sz. Komplex építési és bontási (inert) hulladék-gazdálkodási rendszer kidolgozása Kecskemét és a társuló települések részére projekt eredményeként kiépített hulladékgazdálkodási rendszer üzemeltetése érdekében kötendő együttműködési megállapodás elfogadása Előadó: Dr. Kelemen Márk polgármester 22. Fejlesztő pedagógus alkalmazása Előadó: Dr. Kelemen Márk polgármester 23. Kerekegyházi Kábelkommunikációs Kft. ügyvezetője prémiumcéljainak, és az önkormányzat kizárólagos befolyása alatt gazdálkodó szervezeteinek vezető tisztségviselői egységes javadalmazási szabályzatának elfogadása Előadó: Dr. Kelemen Márk polgármester 4

5 24. A Kecskemét és Térsége Többcélú Társulási megállapodás módosításának elfogadása Előadó: Dr. Kelemen Márk polgármester 25. Ismételt tájékoztató a Szent István tér 15. szám alatti bérlakás évi felújításáról Előadó: Dr. Kelemen Márk polgármester 26. Megállapodás a Bem u. Tavasz u. által határolt terület szennyvízcsatornázás közös pályáztatására és kiviteleztetésére Egyebek Közérdekű bejelentések 1. Domján István képviselő érdeklődött, hogy a tematikus park kialakítása ügyében történtek-e előbbre lépések. Javasolta, hogy amennyiben a terület értékesítése nem valósul meg, úgy az ügyvezetőtől a 300 ezer forint földhivatali költséget kérje vissza az önkormányzat. Dr. Kelemen Márk válaszában elmondta, hogy július 10. és 20. között jön Magyarországra a cég képviselője. Erdősi Mária csupán megbízottja volt a cégnek. Az általuk korábban tett kijelentésnek, hogy mit vállalnak, annak nincs nyoma, ugyanis az szóbeli ígéret volt. Amennyiben a cég részéről nem történik semmilyen előrelépés, úgy igényt tart az önkormányzat a kb. 400 ezer forint megfizetésére. Ezzel kapcsolatban a műszaki iroda készített kimutatást. A továbbiakban a terület értékesítésére megoldást kell találni, akár más érdeklődő jelentkezését figyelembe véve is. 1. Napirend tárgyalása Tárgy: Beszámoló a lejárt idejű határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés között történt legfontosabb eseményekről Előadó: Dr. Kelemen Márk polgármester (Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv 1. sz. melléklete) Mivel a napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt, ezért azt szavazásra bocsátotta. A szavazás eredményeként megállapította, hogy Kerekegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 13 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangú döntésével az alábbi határozatot hozta. 5

6 108/2008. (V. 29.) sz. Kth: Beszámoló a lejárt idejű határozatok végrehajtásáról, valamint a legfontosabb eseményekről Határozat Kerekegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 174/2007. (X. 31.) sz. 11/2008. (II.06.) sz. 24/2008. (II.27.) sz. 55/2008. (III. 26.) sz. 57/2008. (III.26.) sz. 62/2008. (III. 26.) sz. 66/2008. (III. 26.) sz. lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a legfontosabb eseményekről szóló beszámolót elfogadja. Felelős: Dr. Kelemen Márk polgármester Határidő: azonnal 2. Napirend tárgyalása Tárgy: A szilárd hulladék közszolgáltatási díjtételének felülvizsgálata (I. forduló) Előadó: Vincze Miklós jegyző (Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv 2. sz. melléklete) Dr. Kelemen Márk köszöntötte a Saubermacher Kft. képviselőjét Rudics Ákost. Elmondta, hogy a szolgáltató a díj megállapítására költségelemzést készített. Az előterjesztés a közszolgáltatási díj megállapítására tartalmaz kétféle lehetőséget. Korábban a szolgáltató 11 %-os díjemelésre tett javaslatot, egyeztetések során azonban ebből átlagosan 8,65 %-os emelés lett. A két variáció közötti különbség az, hogy az egyik tartalmazza az önkormányzat által a háztartásoknak 563 Ft + Áfa összegben biztosított kedvezményt a jövőben is, melynek éves költsége e Ft, a másik variáció nem tartalmaz támogatást. Elmondta, hogy az ingatlan tulajdonosokat terhelő díjhátralékot Ft-ot a szolgáltató nem tart behajthatónak. Amennyiben ez az összeg a szolgáltató részéről behajthatatlan marad, úgy az önkormányzat kötelessége lesz adók módjára történő behajtást kezdeményezni. A polgármester kérte a bizottságok véleményét. Domján István a Városfejlesztési, Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság elnöke elmondta, hogy elfogadták a 8,65 %-os emelést. Megjegyezte, hogy ha az emelés ilyen mértékben folytatódik, akkor pár éven belül a 2004 évihez képest a duplájára növekszik a díj mértéke. A szolgáltató monopolhelyzetét kihasználva, kényszerhelyzetbe hozza az önkormányzatot. Véleménye szerint a díjak csökkenése érdekében a Saubermacher Kft-nek is kellene vállalni engedményt. Befejezésül megjegyezte, hogy nincs beletörődve az emelésbe, és ezzel a mértékkel nem fogadja el a javaslatot. 6

7 Dr. Kelemen Márk elmondta, hogy az elmúlt évben sem fogadták el a szolgáltató ajánlatát, több százalékot lealkudtak az emelési tételből. Elmondta, hogy még a mai ülés előtt is egyeztetett Rudics úrral. Amennyiben nem lenne a tartozás, úgy 4,15 %-os díjemelésről beszélhetnénk. Szabó Sándor hozzászólásában kifejtette, hogy az önkormányzat ki fogja fizetni az ingatlantulajdonosok díjhátralékát. Kérte, hogy a tartozások behajtásával kapcsolatban az önkormányzat tegye meg a szükséges intézkedéseket. Ha másképp nem megy, akkor a tartozást rá kell terhelni az ingatlanra. Rudics Ákos elmondta, hogy a évben jelentkező Ft-ot ki kell fizetni. A évben jelentkező tartozásokat törvényi előírás miatt nem lehet érvényesíteni. Megjegyezte, hogy a tartozók száma évről évre nő 2006-ban 77, 2007-ben 143, és 2008-ban már 308 azon háztartások száma, akik nem fizettek szemétszállítási díjat. Megjegyezte, hogy az Ft alatti összeget nem lehet adók módjára behajtani. Elmondta, hogy a 2008-as díj úgy lett megállapítva, mintha minden lakos fizetne. Elmondta, hogy a szolgáltató részéről felmerült annak a lehetősége is, hogy a tartozások behajtását egy erre szakosodott céggel oldja meg, azonban ennek költsége is minimum 5 %. Amennyiben a behajtást független bírósági végrehajtó, vagy erre szakosodott cég végzi, a behajtás költségeivel és késedelmi kamattal növelt eredeti tartozás nagyságrendekkel nagyobb összegre jön ki, egy Ft-os tartozás akár Ft-ba is kerülne. Elmondta, hogy a jegyző úrral egyeztetve megpróbálják a kintlévőségeket a legfinomabb módon behajtani. Elmondta, hogy az év során ahol erre igény volt, ott lecserélték a 120 literes edényeket 80 literesre. Befejezésül megjegyezte, hogy a többi településhez képest Kerekegyházán a 15 %- os nem fizetők aránya magas. Dr. Zöldi Gábor megkérdezte, hogy a 80 literes kukákba hogyan fér bele 120 liter szemét. Rudics Ákos válaszában elmondta, hogy az év során végzett többszöri ellenőrzés bizonyította, hogy a 80 literes edényekben lévő hulladék súlya több mint a 120 literes edényekben lévő hulladék. Megjegyezte, hogy egy kukába kb. 15 kg szemét fér bele. Csőszi Sándor megkérdezte, hogy miért literrel számolják a szemetet. Rudics Ákos válaszában elmondta, hogy van olyan cég, amelyik ürítésenként számolja a díjat, de ott is a térfogat szerint határozzák meg az összeget. Véleménye szerint mi magyarok szeretünk kevesebbet fizetni annál, mint ami szükséges. A lerakási költséget tonnában számolva kell kifizetni. Dr. Kelemen Márk megkérdezte, hogy van-e javaslat arra, hogy változtassuk meg a mértékegységet tömegre. Csőszi Sándor az előbbiekre reagálva elmondta, hogy nincs értelme változtatásnak, döntésképtelen helyzetben van az önkormányzat. Domján István megjegyezte, hogy a bizottságuk a B variációt fogadta el, továbbá a díjhátralékosoktól a legszigorúbb behajtást kérte eszközölni. 7

8 Dr. Kelemen Márk megjegyezte, hogy jogszabály határozza meg a behajtás szabályait. Vörösmartiné Tőzsér Emma megkérdezte, hogy a környező településeken mekkora a szemétdíj összege. Megjegyezte, ha méltányosabb összeg lenne, akkor nem tartoznának ilyen sokan. Rudics Ákos válaszában elmondta, hogy Kecskeméten évente Ft-ot fizet egy kukára. Lajosmizsén többféle kuka méret van és az önkormányzat támogatással hozzájárul a szemétszállítás díjához. Hallai Tibor megkérdezte, hogy melyik településen nem a Saubermacher Kft. végzi a szemétszállítást.. Rudics Ákos válaszában elmondta, hogy Kecskeméten és Helvécián nem az ő cégük végzi a szemétszállítást. Kecskeméten több település tulajdonában van a regionális hulladéklerakó telep. Rozsnyói Zoltán megkérdezte a jegyzőtől, hogy jogilag van-e lehetőség arra, a hírlevélben közöljék, hogy mennyivel emelkedik a szemétszállítás díja a nem fizetők miatt. Vincze Miklós jegyző elmondta, hogy a Saubermacher Kft. megküldte a nem fizetőkről készült listát, melyet a behajtás foganatosítására át fognak adni bírósági végrehajtónak. A Hírlevélben lehet erről tájékoztatni a lakosságot. Dr. Kelemen Márk megjegyezte, hogy a díjtartozások miatt figyelem felhívás kerül a hírlevélbe. Kaldenekker Zoltán hozzászólásában megjegyezte, hogy Kerekegyháza vonatkozásában ameddig egy cég szállítja a szemetet, az a cég monopolhelyzetben van. Csőszi Sándor elmondta, hogy a Pénzügyi Bizottság az A változatot javasolta elfogadásra. Dr. Kelemen Márk jelezte, hogy a B variáció szerint - az önkormányzat által nyújtott 563 Ft+ Áfa kedvezmény eltörlésével - a díjemelés 8,65 % helyett 13,65 % lesz. Szabó Sándor hozzászólásában kifejtette, azzal nem ért egyet, hogy minden lakos szemétszállítását támogassa az önkormányzat, erre az önkormányzatnak nincs pénze, és nem is feladata. Megjegyezte, hogy évente egyszer szükség van a lomtalanításra. Dr. Kelemen Márk elmondta, hogy évente egyszer elég a lomtalanítás, de megszüntetését nem javasolja. A két variáció között van lényegi különbség. Az A variáció esetében kedvezmény megtartásával negyedévente 120 literes edény esetében: Ft, B variáció esetében pedig: Ft a hulladékkezelés díja. A Ft lakossági tartozás 2,5 %-ot jelent a díjmeghatározásban. Mivel a napirenddel kapcsolatban további hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a polgármester szavazásra bocsátotta a Saubermacher Kft által tett A variációs szilárdhulladék kezelési díjjavaslatot. 8

9 A szavazás eredményeként megállapította, hogy Kerekegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen, 4 ellenszavazat és 1 tartózkodás mellett, döntésével az alábbi határozatot hozta. 109/2008. (V. 29.) sz. Kth.: Szilárd hulladék közszolgáltatási díjtételének felülvizsgálata Határozat 1./ Kerekegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Saubermacher Kft., mint közszolgáltató által a mellékelt A. variáció szerint benyújtott szilárdhulladék kezelési díjjavaslatát fogadja el. 2./ A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a szükséges véleményezések után a vonatkozó előterjesztést, és rendelet-tervezetet terjessze a Testület elé annak jóváhagyása érdekében. Felelős: Vincze Miklós jegyző Határidő: július 01. A. lehetőség Az általunk kalkulált ár tartalmazza az évi egyszeri lomtalanítást. Melléklet Az Önkormányzat az eddigi gyakorlatnak megfelelően ( 2006 évtől kezdődően első félévig ) támogatás nyújt a háztartásoknak, tehát szociális rászorultság alapján a díj éves összegéből nettó Ft - ot, valamint a többi háztartás számára a díj éves összegéből nettó 563 Ft- ot. Az Önkormányzat által adott kedvezményekkel figyelembevéve a netto díjak július 01-től június 30-ig 80 literes edény 120 literes edény Ft / ürítés Ft / lit Ft / ürítés Ft / lit Lerakási költség ( ártalmatlanítás ) 122,5 1, ,2 1, 18 Hulladékszállítás személyi költségei ( Bérek járulékok, munkaruha ) 38,56 38,56 Üzemanyag 33,20 33,20 Karbantartás, javítás, mosatás 22,77 22,77 Értékcsökkenés 8,46 8,46 Géppark üzemeltetési és fenntartási költsége 64,43 64,43 9

10 Nyomtatvány, irodaszer, számlázás, telefon 18,46 18,46 Adók, biztosítás, járulékok, 6,24 6,24 Igazgatási költségek, adók 24,7 24,7 Hulladékszállítás költségei összesen 127,69 1, ,69 1,064 Tartós működéshez szükséges fedezet ürítés költsége 258, , 66 Statisztikai korrekció ( súly, ürítés és kerekítés ) - 58, 96 2,34 1 ürítés díja 200 2, ,42 Éves hulladékkezelési díj Önkormányzati kedvezménnyel korrigált hulladékkezelési díj július 01-től június 30-ig 80 literes edény 120 literes edény Ft / ürítés Ft / év Ft / ürítés Ft / év Szociálisan rászoruló kedvezménye Ft + Áfa 123, Többi háztartás kedvezménye 563 Ft + Áfa 189, , A külterületre kihelyezett konténerek ürítésének a díja: Ft + Áfa. 3. Napirend tárgyalása Tárgy: A temetőkről és a temetkezésről szóló 17/2000. (X. 26.) számú rendelet módosítása, a köztemetőben alkalmazandó sírhely árak felülvizsgálata Előadó: Dr. Kelemen Márk polgármester (Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv 3. sz. melléklete) Dr. Kelemen Márk elmondta, hogy az előterjesztés 10 %-os emelésre tesz javaslatot, melyet a Gazdasági Versenyhivatal és az Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület is jóváhagyott. A napirendhez kérte a bizottságok véleményét. Domján István elnök elfogadásra javasolta az előterjesztést. Csőszi Sándor elnök szintén javasolta a rendelet-tervezet elfogadását. Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem hangzott el, ezért dr. Kelemen Márk szavazásra bocsátotta a köztemetőben alkalmazandó sírhely árak megállapításáról szóló rendelet-módosítást. A szavazás eredményeként megállapította, hogy Kerekegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 12 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett, döntésével az alábbi rendeletet alkotta. 10

11 Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2008. (V. 30.) sz. rendelete a temetőkről és a temetkezésről szóló 17/2000. (X.26.) sz. rendelet módosításáról Kerekegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: önkormányzat) a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 8.. (1) bekezdésében meghatározott köztemető fenntartási kötelezettségével összefüggésben, és a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló évi XX. törvény 44/A. (2) bekezdésének, a temetőkről és a temetkezésről szóló évi XLIII. törvény 40. (2)-(3) bekezdéseinek és a 41. (3) bekezdésének a felhatalmazása alapján a temetőkről és a temetkezésről szóló 17/2000. (X.26.) sz..rendeletét /továbbiakban: R./ az alábbiak szerint módosítja: 1. Az R 2. sz. melléklete helyébe az alábbi 2. sz. melléklet lép: 2. sz. melléklet: A városi köztemetőben alkalmazandó sírhelyárak megállapítása 1 személyes sírhely Ft + ÁFA 2 személyes sírhely Ft + ÁFA gyermek sírhely Ft + ÁFA Sírbolt (kripta) 6 személyes Ft + ÁFA Kegyeleti közszolgáltatás Ravatalozási díj: Ft + ÁFA (kellékek bérlete) A temetőben vállalkozásszerűen munkát végzők temető-fenntartási hozzájárulási díja (síremlék beszállítási díj): Ft + ÁFA 2. E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit július 1-től kell alkalmazni. 4. Napirend tárgyalása 11

12 Tárgy: Az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 2/2008. (II.27.) sz. rendelet módosítása Előadó: Dr. Kelemen Márk polgármester (Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv 4. sz. melléklete) Szabó Sándor a költségvetési rendelet módosításával kapcsolatban megjegyezte, hogy rohamosan nő az önkormányzat hitelállománya, erre jobban oda kellene figyelni. Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, észrevétel nem hangzott el, ezért dr. Kelemen Márk szavazásra bocsátotta a 2008 évi költségvetésről szóló 2/2008. (II.27.) sz. rendelet módosítását. A szavazás eredményeként megállapította, hogy Kerekegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 10 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 3 tartózkodás mellett, döntésével az alábbi rendeletet alkotta. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2008. (V. 30.) sz. rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 2/2008. (II. 27.) sz. rendeletének módosításáról Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló évi XX. törvény 44/A. (2) bekezdése, a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. tv (1) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 2/2008. (V.29.) sz. rendeletét (továbbiakban: R) az alábbiak szerint módosítja 1. /1/ Az R. 2.. /2/ bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: /2/ Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselőtestülete / továbbiakban : Képviselőtestület / az önkormányzat 2008.évi költségvetésének bevételi főösszegét ezer Ft -ban kiadási főösszegét ezer Ft -ban határozza meg. Kiadásokon belül az önkormányzat tartaléka 0 ezer Ft. A költségvetési hiány finanszírozására Rövid lejáratú hitel felvétel: ezer Ft Felhalmozási célú hitel felvétele ezer Ft. /2/ Az R. mellékleteinek helyébe jelen rendelet mellékletei lépnek

13 Jelen rendelet kihirdetés napján lép hatályba.. Dr. Kelemen Márk Vincze Miklós polgármester jegyző Kihirdetési záradék: Ez a rendelet május 30-án kihirdetésre került. Kerekegyháza, május 30. Vincze Miklós jegyző 13

14 1.sz.melléklet Kerekegyháza Városi Önkormányzat bevételei 2008.évben ezer Ft Megnevezés Eredeti Változás I.mód ei. I. Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek Feladatonkénti bevételek (1/1.sz.melléklet) Kamatbevételek 2.Önkormányzatok sajátos működési bevételei Helyi adók (1/2.sz.melléklet) Átengedett központi adók - SZJA (1/3.sz.melléklet) Gépjárműadó Termőföld bérbeadása (SZJA bevétel) Bírságok,pótlékok,egyéb sajátos bevételek Egyéb sajátos bevételek II. Támogatások 1. Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív támogatások (1/4.sz.melléklet) Központosított előirányzatok (1/5.sz.melléklet) Normatív kötött felhasználású támogatások (1/6.sz.melléklet) Fejlesztési célú támogatások(1/7.sz.melléklet) III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (1/8.sz.melléklet) IV. Támogatás értékű bevételek Működési célú támogatás értékű bevételek (1/9.sz.melléklet) Államháztartáson kívülről kapott műk.c.pe.1/10.sz.melléklet Felhalmozási cálú támogatás értékű bevételek (1/11.sz.melléklet) Államháztartáson kívülről kapott felh.c.pe.(1/12.sz.melléklet)

15 V. Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítése 1. Támogatási kölcsönök visszatérülés VI. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány Bevétel összesen VI. Hitelek 1. Felhalmozási célú hitelek Felhalmozási célú hitel Működési célú hitel Hitelek összesen Átfutó,függő,kiegyenlítő bevételek Bevétel+Hitel összesen

16 Kerekegyháza Városi Önkormányzat 1/1. sz. melléklet működési bevételei feladatonként 2008.évben Fe- Cím Al- Feladat Intézményi je- cím bevételek zet ezer Ft Eredeti Változás I.mód ei. 1. Kerekegyháza Város Önk Polgármesteri Hivatal Kisegítő mg.szolg Közutak üzemeltetése Lakásgazdálkodás Igazgatás Országgyűlési Választás Önkormányzati Választás Község gazdálkodás Közmunka Közcélú munka VKG Piac VG Kft Vízgazdálkodás Köztemető Közvilágítás Önk.elszámolásai Háziorvosi szolgálat Háziorvos I.körzet Háziorvos II.körzet Háziorvos III.körzet Gyermekorvos Ügyelet Labor Kisegítő alapellátás Védőnői szolgálat Eü.ellátás egyéb feladatai Tanyagondnoki szolgálat Rendszeres pénbeli ell Szennyvízkezelés Köztisztaság Sportépület fenntartás Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Óvodai intézményi étk

17 Iskolai Int.étk Munkahelyi vendéglátás Intézményi vagyon műk Iskolai oktatás Fogyatékos tan.okt Alapfokú műv.okt Napközi ellátás Sportlétesítmémy működtetése Napközi Otthonos Óvoda Óvodai nevelés Humán Ellátó Szolgálat Házi segítségnyújtás Jelzőrendszeres szolgálat Családsegítés Gyermekjóléti szolgálat Szoc.étkeztetés Nappali Szoc.Ellátás HSZK Helyettes szülői szolgálat Támogató szolgálat Katona József Művelődési Ház Művelődési Ház

18 Kerekegyháza Városi Önkormányzat helyi adóbevételei 2008.évben 1/2.sz.melléklet ezer Ft Megnevezés Eredeti Változás I.mód ei. Lakossági kommunális adóbevétel Idegenforgalmi adóbevétel Iparűzési adóbevétel Pótlékok Helyi adóbevétel /3.sz.melléklet Kerekegyháza Városi Önkormányzat SZJA bevételei 2008.évben ezer Ft Megnevezés Eredeti Változás I.mód ei. SZJA átengedett rész SZJA kiegészítés SZJA bevétel összesen /5.sz.melléklet Kerekegyháza Városi Önkormányzat központosított állami támogatása 2008.évben ezer Ft Megnevezés Eredeti Változás I.mód ei. Lakossági közműfejlesztési támogatás Vizitdíj visszatérítés lakosságnak Kötelező illetmény emelés (5%) Összesen /6.sz.melléklet 18

19 Kerekegyháza Városi Önkormányzat Normatív, kötött felhasználású támogatása és normatív SZJA részesedés 2008.évben ezer Ft Megnevezés Eredeti Változás I.mód ei. Ped.és szoc.szakvizsga és továbbképzési tám Közcélú foglalkoztatás Időskorúak járadéka Rendszeres szoc.segély Ápolási díj Lakásfenntartásit ámogatás Összesen Normatív, kötött felhasználá támogatás összesen /7.sz.melléklet Kerekegyháza Városi Önkormányzat fejlesztési cálú állami támogatása 2008.évben ezer Ft Megnevezés Eredeti Változás I.mód ei. Céljellegű decentralizált támogatás Temető ravatalozóépület felújítása Címzett támogatás Összesen /8.sz.melléklet Kerekegyháza Városi Önkormányzat tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2008.évben ezer Ft Megnevezés Eredeti Változás I.mód ei. Ingatlan eladás Felhalmozási bevételek összesen Kerekegyháza Városi Önkormányzat 1/9.sz.melléklet 19

20 működési célú támogatás értékű bevételek 2008.évben ezer Ft Megnevezés Eredeti Változás I.mód ei. Kistérségi feladatokra átvett(belső ellenőr) Kistérségi feladatokra átvett(belső ellenőr, Ballószögtől átvett) Kistérségi feladatokra átvett(szocális) Munkaügyi Hivataltól átvett pe.(közhasznú) Mezőőri szolgálatra Egészségbiztosítási Önkormányzattól átvett pe Szociálpolitikai feladatok ellátására Helyi szervezési intézkedésekhez tám Népszavazás Működésre átvett bevételek összesen /10.sz.melléklet Kerekegyháza Városi Önkormányzat Államháztartáson kívülről kapott működési célú pénzeszköz 2008.évben ezer Ft Megnevezés Eredeti Változás I.mód ei. Működésre átvett bevételek összesen Kerekegyháza Városi Önkormányzat felhalmozási célú támogatás értékű bevételek 2008.évben 1/11.sz.melléklet ezer Ft Megnevezés Eredeti Változás I.mód ei. Összesen /12.sz.melléklet 20

21 Kerekegyháza Városi Önkormányzat Államháztartáson kívülről kapott felhalmozási célú pénzeszköz 2008.évben ezer Ft Megnevezés Eredeti Változás I.mód ei. Művelődési Ház akadálymentesítés Szennyvíz hozzájárulás Összesen

22 Kerekegyháza Városi Önkormányzat kiadásai 2008.évben 2.sz.melléklet ezer Ft Megnevezés Eredeti Változás I.mód ei. Működési célú kiadások Intézmény működtetési kiadások(2/1.sz.melléklet) - Személyi Juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Társadalom és szociálpolitikai juttatások(2/2.sz.melléklet) Működési célú támogatás értékű kiadások(2/3.sz.melléklet) Államháztartáson kívülre adott műk.c.pe.(2/4.sz.melléklet) Működési célú kiadások összesen Felhalmozási célú kiadások - Támogatások,átadott pénzeszközök(2/5.sz.melléklet) Államháztartáson kívülre adott felh.c.pe.(2/6.sz.melléklet) Felhalmozási, beruházási kiadások(2/7.sz.melléklet) Felújítási kiadások Felhalmozási célú kiadások összesen Hitelvisszafizetési kötelezettség Rövidlejáratú likvíd hitel visszafizetése Rövidlejáratú felhalmozási hitel visszafizetése Általános tartalék Felhalmozási céltartalék Kiadások összesen Kiadások mindösszesen

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. május 29.-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. május 29.-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. május 29.-i ülésére Tárgy: A Kerekegyházi Városgazdasági Kft. társasági szerződésének módosítása, könyvvizsgáló megválasztása

Részletesebben

K I V O N A T. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. május 29-én megtartott ülése jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. május 29-én megtartott ülése jegyzőkönyvéből. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete Kihagyva a kihagyandókat! K I V O N A T Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. május 29-én megtartott ülése jegyzőkönyvéből 108/2008.

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 26-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 26-i ülésére Ikt.szám.: 4427-2/2014. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 26-i ülésére Tárgy: A Kerekegyházi Városgazdasági Nonprofit Kft. Alapító Okiratának

Részletesebben

19/2008. számú 2008. szeptember 10-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

19/2008. számú 2008. szeptember 10-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a. 19/2008. számú 2008. szeptember 10-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E (185-191/2008. (IX.10.) sz. Kth.) 17-18/2008.

Részletesebben

24/2010. számú 2010. november 24.-i ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

24/2010. számú 2010. november 24.-i ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a. Ikt.sz.:12.523-2/2010. 24/2010. számú 2010. november 24.-i ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 242-264/2010. (XI.24.sz. Kth.)

Részletesebben

K I V O N A T. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. augusztus 16-án megtartott rendkívüli ülése jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. augusztus 16-án megtartott rendkívüli ülése jegyzőkönyvéből. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete K I V O N A T Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. augusztus 16-án megtartott rendkívüli ülése jegyzőkönyvéből Kihagyva a kihagyandókat!

Részletesebben

K I V O N A T. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. szeptember 10-én megtartott rendkívüli ülése jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. szeptember 10-én megtartott rendkívüli ülése jegyzőkönyvéből. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete K I V O N A T Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. szeptember 10-én megtartott rendkívüli ülése jegyzőkönyvéből Kihagyva a kihagyandókat!

Részletesebben

ALAPÍTÓI HATÁROZAT az ABONYI VÁROSFEJLESZTŐ Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okiratának módosításáról

ALAPÍTÓI HATÁROZAT az ABONYI VÁROSFEJLESZTŐ Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okiratának módosításáról 65/2013. (III. 28.) számú Képviselő-testületi határozat melléklete ALAPÍTÓI HATÁROZAT az ABONYI VÁROSFEJLESZTŐ Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okiratának módosításáról Az ABONYI VÁROSFEJLESZTŐ Korlátolt

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. A Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. december 17 - i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. A Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. december 17 - i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S A Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. december 17 - i ülésére Tárgy: Az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 2/2008. (II.27.) sz. rendelet módosítása

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Boros Lajosné, Csendes Ferenc, Juhász Sándor, Korcsmáros Sándor, Rásó Tibor, Réz Szilárd képviselők

JEGYZŐKÖNYV. Boros Lajosné, Csendes Ferenc, Juhász Sándor, Korcsmáros Sándor, Rásó Tibor, Réz Szilárd képviselők JEGYZŐKÖNYV Készült: 2014. január 13-án du. 16 órakor a Nádudvari Polgármesteri Hivatalban a Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselőtestületének rendkívüli ülése alkalmából. Jelen vannak: Beke Imre polgármester

Részletesebben

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1000-20/2008. Tárgy: jkv-i kivonat

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1000-20/2008. Tárgy: jkv-i kivonat Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1000-20/2008. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. május 29-i üléséről. Napirend:

Részletesebben

30/2013. számú. 2013. november 27-i ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

30/2013. számú. 2013. november 27-i ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a. Ikt.sz.: 5028-2/2013. 30/2013. számú 2013. november 27-i ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 193-207/2013. (XI. 27.) sz. Kth.

Részletesebben

AZ UV ZRT. ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK MÓDOSÍTÁSA

AZ UV ZRT. ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK MÓDOSÍTÁSA AZ UV ZRT. ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK MÓDOSÍTÁSA (Budapest IV. kerület Újpest Önkormányzata 2012. december 20-i Képviselő-testületi ülésére) Az UV Újpesti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaságot a Fővárosi

Részletesebben

A Miskolc Városi Szabadidőközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ALAPÍTÓ OKIRATA

A Miskolc Városi Szabadidőközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ALAPÍTÓ OKIRATA A Miskolc Városi Szabadidőközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2.sz. melléklet ALAPÍTÓ OKIRATA Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése V-133/2876/2012.sz. határozatával az Államháztartásról szóló

Részletesebben

A Miskolci Nemzeti Színház Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

A Miskolci Nemzeti Színház Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság A Miskolci Nemzeti Színház Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezet) A módosítások vastag, dőlt, aláhúzott betűkkel szedve Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése I-2/2201/2012.

Részletesebben

A társaság neve: Miskolci Nemzeti Színház Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

A társaság neve: Miskolci Nemzeti Színház Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság IX-265/3446/2012. sz. határozat 2. sz. melléklete A Miskolci Nemzeti Színház Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezet) A módosítások vastag, dőlt betűkkel szedve Miskolc

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 3626-1/2011. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. április 27-i ülésére Tárgy: Részvétel a Magyar Tanyasi Termék Nonprofit Kft. alapításában Az előterjesztést

Részletesebben

Tata Város Önkormányzat Képviselő- testületének. 10/2015.(V.5.) önkormányzati rendelete az építményadóról

Tata Város Önkormányzat Képviselő- testületének. 10/2015.(V.5.) önkormányzati rendelete az építményadóról K I V O N A T Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2015.(V.5.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

K I V O N A T. 510/2013. (XI.28.) Tata Kt. határozata a 2013. november 27-i testületi ülésen tárgyalandó napirendi pontok meghatározásáról

K I V O N A T. 510/2013. (XI.28.) Tata Kt. határozata a 2013. november 27-i testületi ülésen tárgyalandó napirendi pontok meghatározásáról K I V O N A T Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 27-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 32/2013. (XI.29.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

A Pécsi Temetkezési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

A Pécsi Temetkezési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság A Pécsi Temetkezési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okirata -a 18.sz. módosításokkal egységes szerkezetben Dőlt és vastag betűs szövegrész a módosítást jelöli 2015. január 1. Ellenjegyzete:

Részletesebben

K I V O N A T. Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének 9/2012.(III.29.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

. számú előterjesztés

. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere 2-J~i. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testülete részére a KÖKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. Alapító Okiratának módosításáról

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. június 25.-én, Újtikoson a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal Újtikosi Kirendeltségének hivatalos helyiségében Újtikos Községi Önkormányzat Képviselőtestület s

Részletesebben

Alapító Okirat Hungarofest Nemzeti Rendezvényszervező Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Alapító Okirat Hungarofest Nemzeti Rendezvényszervező Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okirat Hungarofest Nemzeti Rendezvényszervező Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a IV/2010. sz. Alapítói határozat szerinti módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) 2010. január 31.

Részletesebben

Előterjesztés a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága 2010. július 14-i ülésére

Előterjesztés a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága 2010. július 14-i ülésére Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága Elnöke Sz.:765-2/2010. Előterjesztés a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága 2010.

Részletesebben

10/2009. számú 2009. május 27-i ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

10/2009. számú 2009. május 27-i ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a. Ikt.sz.: 6850-1/2009. 10/2009. számú 2009. május 27-i ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 88-114/2009. (V.27.) sz. Kth.) Kerekegyháza

Részletesebben

Alapító Okirat. EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság

Alapító Okirat. EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság . Alapító Okirat EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság (a XII/2008. sz. Alapítói határozat szerinti módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) 2008. december 23. Az Alapító a felsőoktatáshoz,

Részletesebben

NEMZETI TÁNCSZÍNHÁZ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

NEMZETI TÁNCSZÍNHÁZ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 7613-4/2010 NEMZETI TÁNCSZÍNHÁZ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRATA (A V-VII/2010. sz. Alapítói határozat szerinti módosítással egységes szerkezetbe foglalva, a módosítást félkövér,

Részletesebben

Kivonat. Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből.

Kivonat. Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből. DEMECSER VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 4516. Demecser, Kétezer-egy tér 1. Telefon: 42/533-500; Fax:42/533-509 E-mail: pm.hiv.demecser@gmail.com web: www.demecser.hu Kivonat Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Döntéshozatal módja: Előkészítette: dr. Uhrin Anna aljegyző Minősített többség az SZMSZ 18. (3) Egyéb előterjesztés

Döntéshozatal módja: Előkészítette: dr. Uhrin Anna aljegyző Minősített többség az SZMSZ 18. (3) Egyéb előterjesztés Tárgy: LISZ Kft átalakításával kapcsolatos hiánypótlás Sorszám: IV/8 Döntéshozatal módja: Előkészítette: dr. Uhrin Anna aljegyző Minősített többség az SZMSZ 18. (3) Véleményező bizottság: Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben