Dr. Szarvák Tibor PhD Vezetıi program - Szociálpedagógia Tanszék

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Dr. Szarvák Tibor PhD Vezetıi program - Szociálpedagógia Tanszék 2007-2010"

Átírás

1 Dr. Szarvák Tibor PhD Vezetıi program - Szociálpedagógia Tanszék 2010 A program alapmotívumai - helyzetértékelés,,a merev struktúrák és egyéb akadályok miatt kihasználatlan marad a felsıoktatási potenciál írja az egyik legutóbbi javaslatában a felsıoktatásról az Európai Bizottság. Úgy gondolom, hogy ebben a brüsszeli megállapításban arról az innovációs cselekvésrıl van szó, amely ahhoz szükséges, hogy megfeleljünk korunk szakma és ágazatközi hívásainak. Vezetıi programomban idézek a Kurt Lewin Alapítvány és az Eötvös Lóránd Tudományegyetem Társadalmi Kapcsolatok Intézetének, a Közép-Magyarországi régióra vonatkozó ban végzett vizsgálatának megállapításaiból. Ez a kutatási projekt a társadalomtudományi diplomával való elhelyezkedés irányairól szólt a szociológus, szociális munkás, szociálpolitikus képzés jellemzıinek tükrében. Úgy gondolom, hogy bár egyetemi képzésrıl van szó; s a központi régió státusza is magasabb, mint a SZIE ABK rekrutációs bázisát jelentı három keleti régióé, a Héra Gábor, Grajczár István, Ligeti György és Örkény Antal vezette kutatócsoport számunkra is alkalmazhatóan vezette le egy felsıoktatási képzés (az átadott tudás; az elsajátított készségek és a személyes kapcsolatrendszer hármasságában értelmezhetı) hatékonyságának mutatóit. A szerzık szerint az elhelyezkedés nehézségeit több kategória jellemzi. Így például fontos a felsıoktatási képzés és a munka világának szórványos kapcsolata. Formális kommunikációs (visszacsatolási) csatornák kellenek ahhoz, hogy feltérképezzük a munka világának azon szegmenseinek véleményét, amelyek képzésünk potenciális megrendelıi lehetnek. Lényeges az is, hogy nehéz a képzés tartalmának beazonosítása. A team által hangsúlyozott jellemzı (,,egy kicsit ilyet, egy kicsit olyat ) utal ugyan a sokrétő tudásra, de arra is rámutat, hogy (a kar szociális munkás képzéséhez hasonlóan) nincs sem szakirány, sem mőveltségi terület meghirdetve.,,a cégek, civil szerveztek és intézmények vezetıi a konkrét tudáselemeket és a jól behatárolható, speciális végzetséget preferálják a munkaerı rekrutációja során (Héra Gábor és munkatársai). Ez a bizonytalanság ugyan kevésbé igaz a tipikus szociális foglalkoztatókra, de az ilyen intézményekre jellemzı zártabb belépési mobilitási utak miatt a képzés professziója minden résztvevı számára hasznosan alakíthat ki organikus kapcsolatokat és alapozhatja meg a,,hozzáértés attitődöt. 1

2 Egy adott területen otthonosan mozgó munkavállaló nagyobb eséllyel jut munkához a jövendı munkahelyhez (munkakörhöz) kapcsolódó speciális ismereteivel vagy esetleg léphet be a MA szintő képzésekre. A társadalomtudományi képzéshez, így a segítı szakmához is kapcsolódó diplomával speciális kompetenciákra tesznek szert a hallgatók ez olvasható a Héra Gábor és munkatársai által jegyzett anyagban. Ezek a kompetenciák arra jogosítják fel ıket, amellyel képesek ok-okozati összefüggések feltárására, rendszerben való gondolkodásra, a társadalmi jelenségek átlátására. Az ilyen szakokon végzett munkavállalók inkább a munkaadók által leginkább igényelt készségek (Pl. tolerancia, empátia, monotóniatőrés, fegyelmezettség, lojalitás, problémamegoldás) szintjén vannak elınyben a munkaerıpiacon. Jászberény földrajzi helyének erıssége az, hogy a képzés rekrutációja zömmel az un. belsı periféria területekrıl kerül ki. Ez a tény középtávon azt eredményezheti, hogy a demográfiai hullámvölgy idején olyan képzési lehetıségeket kell bevezetni, amelyek a társadalom-és területfejlesztés, a munka világa és a szociális tudás hármasságában értelmezhetıek. Mindez kapcsolódik ahhoz, hogy a magasabb színvonalú, integrált szociális szolgáltatások megvalósítása ma a hátrányos rétegek felzárkóztatását célzó programok központi eleme az Európai Unióban, amelyhez a hazai szociális munkás képzésnek is fel kell zárkóznia. Ezt támasztja alá az elöregedı társadalmak növekvı aránya, a szociális munka folyamatos devalválódása - amely megnehezíti a munkavállalók szektorba csábítását-, valamint az inaktív, leszakadó rétegekhez tartozók számának fokozott növekedése. Ezek a jelenségek új kihívást jelentenek a szociális szakma számára is. Amennyiben nem következik be az erıforrások jobb és integráltabb felhasználása a munkaerı-piaci és foglalkoztatási rendszerrel, valamint a társterületekkel (pl. bőnmegelızés, szociális informatika, neveléstudomány, alkalmazott társadalomkutatás) az csökkenti a társadalmi befogadás sikeres megvalósítását is. Szervezetszociológiai és a változó makrokörnyezet oldaláról fontos megállapítás az, hogy,,minden felsıoktatási intézménynek meg kell találnia azt az egyensúlyt a képzés, a kutatás és a (társadalmi) innováció között, amely a régióban betöltött szerepének a leginkább megfelel. Az EU Bizottság alapelve mind intézményi, mind tanszéki (szakmai képviseleti) szinten felvállalható. 2

3 Mindenképpen lényeges kiemelni azt, hogy a szociális szakma (kompetencia) a településitársadalmi versenyképesség folyamatát segíti. A versenyképesség fejlesztésének értelmezésünkben van egy horizontális oldala, amit földrajzi megközelítésnek hívhatunk, amely a térség és a felsıoktatási tudásközpont kapcsolatának fejlesztését jelenti. Másik fontos kulcsszó a hálózatosodás, a hálózati stratégia. Mindez a szőkebb-tágabb régió munkaerıpiaci (pl. szociális szakmai, felsıoktatási, önkormányzati, kistérségi) hálózatához való kapcsolódást jelent. Vertikális oldalnak a szakmai tartalomfejlesztést nevezhetjük, amely az eltérı helyzető hallgatói (rész)társadalmi csoportok versenyképességének növelését jelenti. Mindez olyan ismeretátadást-közvetítést jelent, amely elsıdlegesen az egyéni mobilitási csatornák szélesedésében válik mérhetıvé. Az alábbi komplex program-csomag (idıbeli kerete 2010) bár a szociális munkás / szociálpedagógus képzésre íródott, de természetesen ABK keretben is értelmezhetı. Az elképzeléssor kibontására, részletezésére a területi tervezésbıl merített tudáskészletet (SWOT analízis és célpiramis felállítása) alkalmaztam. 3

4 A szociális képzés SWOT analízise ABK- keretben Erısségek - 15 éves képzési múlt, ismertség - tereptanári (és levelezı hallgatói) kapcsolatok (munkaerıpiaci visszajelzés) - gyakolatorientált képzés - hallgatói bevonódási minták kialakulása - belsı periféria (földrajzitársadalmi) helyzet, rekrutációs bázis Gyengeségek - túlzottan általános képzési,,mix, a hagyományos képzési irányok túlsúlya - Az,,A -,,B épület humán erıforrásainak szakmai integrációja - A Ph.D képzés és az oktatás által fizikailag és szellemileg is leterhelt oktatói team - Tudományos minısítettek aránya - Tudományos-szakmai integráció (konferenciák, kötetek, szakmai szervezeti tagság, közéleti megjelenés) hiányosságai - alacsony a tudásmenedzsment (teremtés és átadás) képessége felsıoktatás PR, pályázatok írása, komplex társadalomkutatás-fejlesztés végigvitele, felhasználhatósági pontok ismerete). - Komplex munkáltatói visszajelzés, nyomonkövetéses vizsgálatok hiánya - Info-kommunikációs infrastruktúra és a digitális ismeretek állapota - Az e-learning alkalmazások alacsony szintje Lehetıségek - A 2013-as komplex kutatási és humán fejlesztés pályázatokon való indulás - Az alkalmazott bölcsészettudományi (társadalomtudományi) tudásközponti szerep elérése - A tereptanári kapcsolat révén fejleszthetı szakmaközi együttmőködések erısítése - Ágazati-földrajzi szakmai hálózatok kialakítása, partnerség építés - A hallgatói szakmai szocializáció erısítése - a képzési háló markánsabb, az egyéni és a közösségi fejlesztés igényeknek jobban megfelelı profilok kidolgozása - helyi, kistérségi középiskolák tantervében az alkalmazott bölcsészettudományi kar oktatási profiljának megfelelı képzési irányok integrálása - az MA szakokhoz való kapcsolódás tervezése - a felsıfokú szakképzés lehetıségeinek kihasználása - az e-learning modulok létrehozás - fiatal, a térséghez erısebben kötıdı, interdiszciplináris szakmai csoport meggyökeresítése Veszélyek - a belsı periféria ellehetetlenülése (ellehetetlenítése) - bizonytalan törvényi szabályozás - demográfiai hullámvölgy - nem versenyképes infrastrukturális és szellemi környezet - az MA szakokhoz való kapcsolódás esetlegessége -,,agyelszívás Erısség-lehetıség 1. A másfél évtizedes képzési múlt hagyomány-és innovációalapú fejlesztése 2. Az ágazati-területi kapcsolatok hálózatos fejlesztése 3. A hallgatói szakmai szocializációs lehetıségek bıvítése, a rekrutációs bázis szélesítése Erısség-veszély 1. A versenyképes infrastrukturális és szellemi környezet kialakítása 2. A belsı periféria érdekérvényesítı képességének erısítése Gyengeség - lehetıség 1. Országos és helyi tudásokat ötvözı képzési modell továbbfejlesztése 2. A tudományos-szakmai integráció és a tudásmenedzsment szerepének erısítése Gyengeség-veszély 1. A szociális (felsıfokú) képzés önreflexiós és érdekérvényesítı képességének javítása, a (vélt vagy valós) ellenérdekeltségek csökkentése 4

5 Képzési stratégia és célpiramis (prioritások, célok, intézkedések, operatív programok) Célpiramis (Jászsági) kreatív szociális képzés a társadalmi versenyképességért ÁTFOGÓ CÉL 1. A társadalmi közösségek fejlesztése és a felsıoktatáshoz kapcsolódó szerepek megújítása, 2. Gyakorlatorientált, a munkaerıpiac és a periférikus helyzetek csökkentésére reflektáló képzések indítása PRIORITÁSOK I. A hallgatói közösségek érzékenységének és problémamegoldó készségének növelése II. Alkalmazott bölcsészettudományi tudásközponti szerep elérése III. Az egyén és a közösség problémáit hatékonyabban lefedı képzési profilok begyőjtése 2. Hallgatói bejegyzett civil szervezet(ek) létrehozása 3. Középiskolákban PR (felvételi) kampány folytatása 4. Hallgatói demonstrátori ösztöndíjprogram létrehozása Hallgatói kreatív produktumok (OTDK, festmények, kollázsok, szociofotók stb.) megjelentetésének támogatása 6. Hallgatói önkéntes program támogatása hazánkban és külföldön Szociális Szakkollégium alapítása (hazai és határon túli diákoknak, kiemelten roma fiataloknak) párhuzamosan az idegen nyelvő képzéssel I.2 A belsı periféria konferenciák szervezése Jászberényben 3. A 15 éves szociális képzés rendezvényeinek megszervezése 4. Térségi hírlevél, periodika megjelentetése, szerkesztése, 5. Egyéni kutatások publikációjának támogatása 6. Határon túli szakmai képzésekkel való kapcsolatfelvétel erısítése 7. A tanszék internetes megjelenésének fejlesztése Folyamatos munkaerıpiaci monitoring elindítása az Alföldön 9. 4 régiós (Közép-Magyarország, INTÉZKEDÉSEK ÉS AZ IDİBELI ÜTEMEZÉS I.1. A hallgatói szakmai II.1 Az ágazati-területi kapcsolatok szocializációs lehetıségek hálózatos fejlesztése bıvítése, a rekrutációs bázis 1. Részvétel a tágabb térségben szélesítése rendezett konferenciákon 1. Netes kérdıív segítségével a 2. Rendszeres szakmaimódszertani hallgatói vélemények találkozók, Észak-Magyarország, Dél- Alföld és Észak-Alföld) szintő szociális szakmai programtanács (munkaadók és képzési szakemberek részvételével) felállítása 2008 II.2. A versenyképes infrastrukturális és szellemi környezet kialakítása III.1. A másfél évtizedes képzési múlt hagyomány-és innovációalapú fejlesztése 1. A kötıjeles szakirányok (modellképzések, mőveltségi területek) meggyökeresítése 2007/2008- Lehetséges súlypontok: 1.a. a(z apró)falvakban és a tanyákon élık és a romák problémáinak kezelése (leszakadó térségek szakértıje) 1.b fiatalok, tanulási nehézségekkel küzdık, deprivációk (ifjúsági szociális munka, utcai szociális munka szakértıje) 1.c. Közösségfejlesztı szociális munkás 1.d bőnmegelızésben dolgozó szociális munkás 1.e. egészségügyi szociális munkás 1.f a foglalkoztatási szférában dolgozó szociális munkás, változás menedzser 1.g Információs társadalom mentor (a kistelepülések digitális kultúrájának fejlesztıje és szociális segítı) Egyéb tartalmi fejlesztések: 1.h Idegen nyelvő (német,angol) képzések indítása 1.i A felsıfokú 5

6 érdekérvényesítı képességének erısítése 1. Jászberény Tudásegyeteme címmel rendszeres,,kihelyezett találkozók szervezése a tágabb térség településein. 2. Egy jászsági településen kihelyezett gyakorlati képzési központ létesítése Tanszéki PR (közkapcsolati) fejlesztések kialakítása 2. További info-kommunikációs fejlesztések biztosítása 3. Baba-mama szoba kialakítása Munkaerıpiaci kapcsolatok kiépítését és gondozását felvállaló iroda mőködtetése 5. Fórum, állásbörze szervezése Pályázatíró és projektgyőjtı csoport létrehozása II.4. A tudományos-szakmai integráció és a tudásmenedzsment szerepének erısítése 1. A tanszék tudományos kutatómunkájának tudatos fejlesztése - pl. OTKA és OKA pályázatok, valamint a as idıszakhoz kapcsolódó hazai és közösségi finanszírozású pályázatok beadása, kutatócsoport elindítása 2. A publikációs és a hivatkozási szám emelése Könyvtári fejlesztések 4. Az eredmények rendszeres média megjelenésének biztosítása 5. E-learning anyagok fejlesztése szakképzéshez kapcsolódó képzések indítása (ezzel a BA képzés rugalmasságának biztosítása) III.2. A szociális (felsıfokú) képzés önreflexiós és érdekérvényesítı képességének javítása, a (vélt vagy valós) ellenérdekeltség csökkentése 1. A fenti szakirányokhoz megfelelı tudás biztosítása, az áttanítás megszervezése, 2. A tanszéki kollégák habilitációjának támogatása, MA szak indítása ( ) Jászberény, május 11. Dr. Szarvák Tibor PhD fıiskolai docens 6

Közép-dunántúli regionális szakképzés-fejlesztési stratégia 2009-2015

Közép-dunántúli regionális szakképzés-fejlesztési stratégia 2009-2015 Közép-dunántúli regionális szakképzés-fejlesztési stratégia 2009-2015 Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési és Képzési Bizottság Veszprém, 2009 Szerkesztették: Dr. Temesvári Balázs Dr. Madarász Sándor

Részletesebben

A HEFOP 2.2.1 A társadalmi befogadás elısegítése a szociális területen dolgozó szakemberek képzésével" nyertes pályázóinak eredményvizsgálata

A HEFOP 2.2.1 A társadalmi befogadás elısegítése a szociális területen dolgozó szakemberek képzésével nyertes pályázóinak eredményvizsgálata A HEFOP 2.2.1 A társadalmi befogadás elısegítése a szociális területen dolgozó szakemberek képzésével" nyertes pályázóinak eredményvizsgálata Zárótanulmány Készült a Revita Alapítvány kutatómőhelyében

Részletesebben

INTÉZMÉNYAKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS 2012/2013. Az ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FİISKOLA akkreditációs jelentése

INTÉZMÉNYAKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS 2012/2013. Az ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FİISKOLA akkreditációs jelentése INTÉZMÉNYAKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS 2012/2013 Harmadik akkreditációs értékelés Az ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FİISKOLA akkreditációs jelentése a 2013/8/IX/1. sz. MAB HATÁROZAT MELLÉKLETE 2013. szeptember 27. Elızı

Részletesebben

társadalom- TUDOMÁNYIvégzettséggel a munkaerôpiacon a Kurt Lewin Alapítvány kutatási beszámolója

társadalom- TUDOMÁNYIvégzettséggel a munkaerôpiacon a Kurt Lewin Alapítvány kutatási beszámolója társadalom- TUDOMÁNYIvégzettséggel a munkaerôpiacon a Kurt Lewin Alapítvány kutatási beszámolója A kiadvány az Európai Unió társfinanszírozásával készült. Készült a Nemzeti Fejlesztési Terv Regionális

Részletesebben

Az Észak-Magyarországi Régió Innovációs Stratégiája

Az Észak-Magyarországi Régió Innovációs Stratégiája Az Észak-Magyarországi Régió Innovációs Stratégiája (A 2008. évben jóváhagyott stratégia aktualizált és felülvizsgált változata) (2011.) Miskolc, 2011. Tartalomjegyzék 1. Vezetıi összefoglaló... 3 2. Bevezetés...

Részletesebben

ÚJ TÍPUSÚ REGIONÁLIS FOGLALKOZTATÁSI

ÚJ TÍPUSÚ REGIONÁLIS FOGLALKOZTATÁSI ÚJ TÍPUSÚ REGIONÁLIS FOGLALKOZTATÁSI PARTNERSÉG STRATÉGIAI TERVEZÉSE Szerkesztette: Dr Bényei Andrásné Nonprofit Humán Szolgáltatók Országos Szövetsége Budapest, 2009. A kiadvány megjelenését támogatta:

Részletesebben

A Barcsi Kistérség Foglalkoztatási Stratégiája

A Barcsi Kistérség Foglalkoztatási Stratégiája A Barcsi Kistérség Foglalkoztatási Stratégiája Készült: a PAKTUM A PARTON! címő TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0032 számú Helyi és határon átnyúló foglalkoztatási megállapodások címő pályázathoz kapcsolódóan Készítették:

Részletesebben

JELENTÉSEK A MAGYAR FELSİOKTATÁS MINİSÉGÉRİL. Párhuzamos vizsgálatok: informatika alapképzési szakok. Budapest 2011

JELENTÉSEK A MAGYAR FELSİOKTATÁS MINİSÉGÉRİL. Párhuzamos vizsgálatok: informatika alapképzési szakok. Budapest 2011 JELENTÉSEK A MAGYAR FELSİOKTATÁS MINİSÉGÉRİL 5 Párhuzamos vizsgálatok: informatika alapképzési szakok Budapest 2011 Magyar Felsıoktatási Akkreditációs Bizottság Kiadja: a Magyar Felsıoktatási Akkreditációs

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR A doktori iskola vezetıje: Dr. UDOVECZ GÁBOR MTA doktora, egyetemi tanár Témavezetı: Dr. PIROS MÁRTA Fıiskolai tanár AZ ISKOLARENDSZEREN

Részletesebben

A Kodolányi János Fıiskola Könyvtárának szervezeti és minıségstratégiája 2007 2013 (2010 13) Készült a TÁMOP-3.2.4-08/1-2009-0029 projekt részeként

A Kodolányi János Fıiskola Könyvtárának szervezeti és minıségstratégiája 2007 2013 (2010 13) Készült a TÁMOP-3.2.4-08/1-2009-0029 projekt részeként A Kodolányi János Fıiskola Könyvtárának szervezeti és minıségstratégiája 2007 2013 (2010 13) Készült a TÁMOP-3.2.4-08/1-2009-0029 projekt részeként 1 Tartalom 1. A stratégia készítésének módszerei... 3

Részletesebben

Észak-alföldi Informatikai Klaszter. Tartalomjegyzék

Észak-alföldi Informatikai Klaszter. Tartalomjegyzék ÉSZAK-ALFÖLDI INFORMATIKAI KLASZTER 2009. AUGUSZTUS Tartalomjegyzék ÉSZAK-ALFÖLDI INFORMATIKAI KLASZTER... 1... 1 1. Vezetıi összefoglaló... 4 2. Bevezetés... 6 2.1. A stratégiai terv céljai... 6 2.2.

Részletesebben

INTÉZMÉNYAKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS 2010/2011 NYÍREGYHÁZI FİISKOLA

INTÉZMÉNYAKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS 2010/2011 NYÍREGYHÁZI FİISKOLA INTÉZMÉNYAKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS 2010/2011 (Harmadik akkreditációs értékelés) NYÍREGYHÁZI FİISKOLA A 2011/7/V/4. SZ. MAB HATÁROZAT MELLÉKLETE 2011. szeptember 30. Elızı intézményakkreditáció: 2006/8/IX/1.

Részletesebben

Az Edelényi kistérségre elkészült fejlesztési tervdokumentumok harmonizálása

Az Edelényi kistérségre elkészült fejlesztési tervdokumentumok harmonizálása MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA REGIONÁLIS KUTATÁSOK KÖZPONTJA Észa k-m a g ya ro rszá g i Osztá ly Az Edelényi kistérségre elkészült fejlesztési tervdokumentumok harmonizálása TARTALOM I. Bevezetés... 2 a.

Részletesebben

IT-mentor. Best experiences EQUAL A/016. Befogadást az Információs Társadalomba - Most!! Az informatikai szektor, mint munkaadó

IT-mentor. Best experiences EQUAL A/016. Befogadást az Információs Társadalomba - Most!! Az informatikai szektor, mint munkaadó IT-mentor Az informatikai szektor, mint munkaadó EQUAL A/016 Best experiences Befogadást az Információs Társadalomba - Most!! Az életminıség, digitális esélyegyenlıség és a társadalmi megújulás Magyarországa

Részletesebben

Az együttmőködés kényszere

Az együttmőködés kényszere Az együttmőködés kényszere A Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kar Tanárképzı Intézetének és a Magyar Pedagógiai Társaság Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Tagozatának közös kutatása Kutatásvezetı: Knausz

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FORRÁSKÖZPONT 7630 Pécs, Zsolnay Vilmos u.45. Tel.: 72/ 514-100 Fax: 72/ 514-101 E-mail: ddrfk@axelero..hu www.ddrfk.

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FORRÁSKÖZPONT 7630 Pécs, Zsolnay Vilmos u.45. Tel.: 72/ 514-100 Fax: 72/ 514-101 E-mail: ddrfk@axelero..hu www.ddrfk. DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FORRÁSKÖZPONT 7630 Pécs, Zsolnay Vilmos u.45. Tel.: 72/ 514-100 Fax: 72/ 514-101 E-mail: ddrfk@axelero..hu www.ddrfk.hu A Dél-Dunántúli Regionális Forrásközpont Szolgáltató Közhasznú

Részletesebben

PANNON EGYETEM akkreditációs jelentése

PANNON EGYETEM akkreditációs jelentése INTÉZMÉNYAKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS 2012/2013 (Harmadik akkreditációs értékelés) PANNON EGYETEM akkreditációs jelentése a 2013/8/IX/4. sz. MAB HATÁROZAT MELLÉKLETE 2013. szeptember 27. Elızı intézményakkreditáció:

Részletesebben

FEJLESZTÉSI STRATÉGIA

FEJLESZTÉSI STRATÉGIA TARTALOMJEGYZÉK A kistérségre vonatkozó korábbi stratégiák összefoglalása... 4 Az NFT III új Uniós költségvetési idıszakára vonatkozó alapelvei... 8 B.-A.-Z. megye fejlesztési cél- és programrendszere...

Részletesebben

SZINTETIZÁLÓ ZÁRÓJELENTÉS

SZINTETIZÁLÓ ZÁRÓJELENTÉS SZINTETIZÁLÓ ZÁRÓJELENTÉS TÁMOP 4.1 felülvizsgálat és elemzés Oktatási Hivatal részére TÁMOP 7.2.1.-11/K-2012-0005 Felsőoktatási szakpolitikai és fejlesztéspolitikai elemzések az ESZA fejlesztések tervezése

Részletesebben

Második esély típusú intézmények és programjaik

Második esély típusú intézmények és programjaik Második esély típusú intézmények és programjaik Készült az Equal program Ifjúság tematikus hálózat megrendelésére Készítette: Di Benedetto, Dario Erdei Gábor Györgyi Zoltán Kiss Ákos Budapest Debrecen,

Részletesebben

INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI TERV 2010-2012.

INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI TERV 2010-2012. TOMORI PÁL FİISKOLA INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI TERV 2010-2012. Változat száma: 3 Elfogadás dátuma: 2010.01.13. Határozat száma: 2010/1/2. Hatályos: 2010. 01.13. oldalszám: 3 / oldalak száma: 39 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A munkaanyag készítői: Dr. Csatári Bálint, kandidátus, geográfus, intézetigazgató, MTA RKK ATI, Kecskemét

A munkaanyag készítői: Dr. Csatári Bálint, kandidátus, geográfus, intézetigazgató, MTA RKK ATI, Kecskemét A munkaanyag készítői: Dr. Csatári Bálint, kandidátus, geográfus, intézetigazgató, MTA RKK ATI, Kecskemét Dr. Lengyel Imre, az MTA Doktora, közgazdász, dékánhelyettes, tanszékvezető egyetemi tanár, Szegedi

Részletesebben

TÁMOP-4.2.1/D-15/1/KONV. Tudásközponti funkciók bővítése, hálózatépítés a kutatások és a tudástranszfer-szolgáltatások területén

TÁMOP-4.2.1/D-15/1/KONV. Tudásközponti funkciók bővítése, hálózatépítés a kutatások és a tudástranszfer-szolgáltatások területén TÁMOP-4.2.1/D-15/1/KONV Tudásközponti funkciók bővítése, hálózatépítés a kutatások és a tudástranszfer-szolgáltatások területén MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY 1 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 1. Helyzetértékelés...

Részletesebben

KÉRELEM A SZOCIÁLIS MUNKA ALAPKÉPZÉSI SZAK INDÍTÁSÁRA

KÉRELEM A SZOCIÁLIS MUNKA ALAPKÉPZÉSI SZAK INDÍTÁSÁRA KÉRELEM A SZOCIÁLIS MUNKA ALAPKÉPZÉSI SZAK INDÍTÁSÁRA A kérelmezı intézmény a Szent István Egyetem A kérelem címzettje: az oktatási miniszter A véleményezı: a Magyar Akkreditációs Bizottság 2005. április

Részletesebben

Szerkesztı: Rostásné Pátkai Zsuzsanna 2009. FEBRUÁR. Kiadó: Fıvárosi Közhasznú Foglalkoztatási Szolgálat Kht. ISBN 978-963-87965-3-0

Szerkesztı: Rostásné Pátkai Zsuzsanna 2009. FEBRUÁR. Kiadó: Fıvárosi Közhasznú Foglalkoztatási Szolgálat Kht. ISBN 978-963-87965-3-0 HÁTRÁNYBÓL ELİNYT! VÁLASZOK A MUNKAERİPIACI (RE)INTEGRÁCIÓ KIHÍVÁSAIRA Szerkesztı: Rostásné Pátkai Zsuzsanna 2009. FEBRUÁR Kiadó: Fıvárosi Közhasznú Foglalkoztatási Szolgálat Kht. ISBN 978-963-87965-3-0

Részletesebben

KÉSZÜLİ KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ TÉMATERÜLETENKÉNT MUNKACSOPORTOK RÉSZÉRE ELEMZİ RÉSZ

KÉSZÜLİ KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ TÉMATERÜLETENKÉNT MUNKACSOPORTOK RÉSZÉRE ELEMZİ RÉSZ KÉSZÜLİ KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ TÉMATERÜLETENKÉNT MUNKACSOPORTOK RÉSZÉRE ELEMZİ RÉSZ 2. TÉMATERÜLET 2.1. A megye belsı kapcsolatrendszere, érdekérvényesítés 2.1.1. A MEGYE

Részletesebben

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának Ifjúsági Cselekvési Terve (tervezet) Szakmai összefoglaló. Kecskemét, 2009. május 25.

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának Ifjúsági Cselekvési Terve (tervezet) Szakmai összefoglaló. Kecskemét, 2009. május 25. Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának Ifjúsági Cselekvési Terve (tervezet) Szakmai összefoglaló Kecskemét, 2009. május 25. Tartalomjegyzék 1. Vezetıi összefoglaló 5 1.1. A cselekvési terv elkészítésében

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM akkreditációs jelentése

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM akkreditációs jelentése INTÉZMÉNYAKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS 2012/2013 (Harmadik akkreditációs értékelés) NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM akkreditációs jelentése a 2013/9/VII/3. sz. MAB HATÁROZAT MELLÉKLETE 2013. október 25. Elızı intézményakkreditáció:

Részletesebben

Integrált Termékfejlesztési Hálózat MENTORÁLÁS/MENTORSÁG munkacsoportja Kutatás II. témakör:

Integrált Termékfejlesztési Hálózat MENTORÁLÁS/MENTORSÁG munkacsoportja Kutatás II. témakör: Integrált Termékfejlesztési Hálózat MENTORÁLÁS/MENTORSÁG munkacsoportja Kutatás II. témakör: Magyarországon a munkaerı-piaci szereplık igényének, ill. viszonyulásának meghatározása a mentorság-mentorálás

Részletesebben

Problémák az oktatás és képzés felnıttkori szakaszában. szerkesztette: Karlovitz János Tibor

Problémák az oktatás és képzés felnıttkori szakaszában. szerkesztette: Karlovitz János Tibor Problémák az oktatás és képzés felnıttkori szakaszában szerkesztette: Karlovitz János Tibor Neveléstudományi Egyesület Budapest 2009 Neveléstudományi Egyesület Kiskönyvtára, 2. Sorozatszerkesztık: Karlovitz

Részletesebben