ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY RÉSZÉRE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY RÉSZÉRE"

Átírás

1 ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY RÉSZÉRE a Legyen jobb a gyermekeknek! Nemzeti Stratégia végrehajtását szolgáló 3 éves kormányzati cselekvési terv tartalmáról Budapest, október 1

2 HATÁROZATI JAVASLAT A Kormány megtárgyalta és elfogadta a Legyen jobb a gyermekeknek! Nemzeti Stratégia végrehajtását szolgáló 3 éves kormányzati cselekvési terv tartalmáról szóló előterjesztést, és elrendeli az előterjesztés mellékletét képező Kormányhatározatnak a Magyar Közlönyben történő közzétételét. 2

3 A Kormány - 1../2007. (..) Korm. h a t á r o z a t a a Legyen jobb a gyermekeknek! Nemzeti Stratégiáról, szóló 47/2007. (V. 31.) OGY határozat végrehajtásával kapcsolatos kormányzati feladatokról ( ) 1. A Legyen jobb a gyermekeknek! Nemzeti Stratégiáról (a továbbiakban: stratégia), szóló 47/2007. (V. 31.) OGY határozat 2. pontjában foglalt felkérésnek eleget téve, a stratégiában meghatározott célkitűzések végrehajtása érdekében évekre - a szegénység újratermelődési ciklusainak megszakítását, - a gyermekes szülők munkavállalási esélyeinek javítását, a gyermekes háztartások szegénységének csökkentését, - a gyermekeknek nyújtott szolgáltatások minőségének javulását, ezen intézmények együttműködésének javítását, - a gyermekek jólétének emelését jelöli meg a három éves kormányzati cselekvési terv kiemelt fejlesztési területeiként. 2. A Kormány a három éves cselekvési terv kiemelt fejlesztési területeihez kapcsolódó intézkedésekről elfogadja a melléklet szerinti intézkedési tervet. 3

4 Melléklet az 1./2007. (.) Korm. határozathoz A évekre vonatkozó kormányzati cselekvési terv kiemelt fejlesztési területeihez kapcsolódó intézkedési terv I. A szegénység újratermelődési ciklusainak megszakítása A/ Teljesebb körű hozzáférés a korai felzárkóztatást szolgáló ellátási formákhoz 1. A problémák korai felismerése, a 0-7 éves korú gyermekek testi, értelmi, érzelmi és szociális fejlődésének segítése, a gyermekek sikeres iskolakezdése érdekében preventív képességgondozó és -fejlesztő szolgáltatásokat kell nyújtani, elsősorban a leghátrányosabb helyzetű, szolgáltatáshiányos térségekben. oktatási és kulturális miniszter Határidő: az előkészítésre: december 31. a szolgáltatások elindítására: I. negyedév 2. Ki kell dolgozni először a hátrányos helyzetű kistelepüléseken élő 0-7 éves korú gyermekek fejlődésének komplex (szomatikus, pszichomotoros, érzékszervi, kognitív stb.) méréséhez és követéséhez szükséges állapotfelmérő adatlapok standardjait és eljárási protokolljait, annak érdekében, hogy a fejlődésben való megakadás és a fejlődést hátráltató problémák időben felismerhetők és kezelhetők legyenek. Felelős: egészségügyi miniszter Határidő: december A 2. pont szerint kiépítendő adatbázison alapuló, preventív teljes körű szürő- és jelzőrendszereket kell kiépíteni a gyermekek szociális, egészségi, mentális állapotában, valamint magatartásában, és olvasási-számolási képességében mutatkozó fejlődés monitorozására. Felelős: oktatási és kulturális miniszter szociális és munkaügyi miniszter egészségügyi miniszter Határidő: szeptember Biztosítani kell a gyermekek egészségügyi helyzetének javítása érdekében a korszerű gyermek-egészségügyi ismeretek átadását tájékoztatással, oktatással, szemléletváltoztatás elősegítésével, illetve a nyelvi, megértési nehézségekkel küzdő, hátrányos helyzetű szülők számára is könnyen érthető, kipróbálható, begyakorolható ismeretközvetítéssel. Felelős: egészségügyi miniszter 4

5 B/ Jobb iskolázási esélyek a szegénységben felnevelkedő gyermekek számára 5. A tanulók eltérő ütemű fejlődéséből, fejlesztési szükségleteiből fakadó egyéni hátrányok csökkentése, az alapkészségek sikeres megalapozása és kibontakoztatása érdekében az általános iskolák első évfolyamos tanulói alapkészségek fejlesztésének érdekében, az ezt elősegítő pedagógiai tevékenység megalapozásához diagnosztikus fejlődésvizsgáló rendszert kell alkalmazni. Felelős: oktatási és kulturális miniszter Határidő: december, évente ismétlődően 6. Fejleszteni kell a térségi iskola- és óvodafejlesztő központok (TIOK) regionális hálózatát, az óvodákkal, iskolákkal való kapcsolattartásra, fejlesztő és szolgáltató típusú tevékenységek összehangolására, szolgáltatások nyújtására. Felelős: oktatási és kulturális miniszter 7. A gyermekek alapvető képességeinek fejlesztése, szociális helyzetükből eredő hátrányaik ellensúlyozására támogatni kell a pedagógusok képesség-kibontakoztató és integrációs felkészítését, az óvodai fejlesztő programok kidolgozását, fejlesztését, korszerű pedagógiai módszerek alkalmazását. Felelős: oktatási és kulturális miniszter 8. A közszolgáltatások jobb térségi ellátását célzó infrastrukturális beruházásokkal párhuzamosan javítani kell a gyermekek nevelését és oktatását szolgáló intézmények hatékonyságát és eredményességét pedagógiai, és intézményi reformokkal, a pedagógusok iskolavezetők képzésével, továbbképzésével. Felelős: oktatási és kulturális miniszter önkormányzati és területfejlesztési miniszter gazdasági és közlekedési miniszter 9. Meg kell újítani és ki kell terjeszteni az iskoláskor előtti, 0-7 éves korosztályok nevelési feladataira történő felsőfokú képzést. Felelős: oktatási és művelődési miniszter szociális és munkaügyi miniszter Határidő: szeptember 1. 5

6 C/ Küzdelem a szegregáció ellen, a gyermekek esélyegyenlőségének elősegítése 10. Elő kell segíteni az inkluzív, együttnevelő pedagógiai kultúra terjedését, a közoktatási intézményekben felismert szegregációs formák felszámolását. Támogatni kell az integrációs és a képesség-kibontakoztató felkészítést, valamint az óvodai fejlesztő programokat, a szakmai szolgáltató feladatok ellátását, a szakmai hálózat kiépítését. Felelős: oktatási és kulturális miniszter 11. A halmozottan hátrányos helyzetű és a roma tanulók szegregációjának visszaszorítása és az esélyegyenlőség megteremtése érdekében kiemelt figyelmet kell fordítani az oktatás hatékonyságát és eredményességét növelő programok fejlesztésére, széleskörű alkalmazására, valamint a minőségi oktatáshoz való hozzáférés társadalmi és területi szempontból való kiegyenlítésére. Folytatni kell az antidiszkriminációs jelzőrendszer kiépítését és működtetését a közoktatási intézményekben. Felelős: oktatási és kulturális miniszter 12. A tanköteles koron túli fiatalok magasabb iskolai végzettséghez juttatása érdekében folytatni kell a Képzésbe Ágyazott Foglalkoztatás módszerének kiterjesztését. A szülők és az iskola kapcsolatának javítása, az iskolai lemorzsolódás csökkentése céljából bővíteni kell a hátrányos helyzetű településeken alkalmazott pedagógiai asszisztensek létszámát. Felelős: oktatási és kulturális miniszter szociális és munkaügyi miniszter 13. A halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek iskolai sikerességének megerősítése érdekében a Tanoda programban résztvevő gyermekek számát növelni kell. Felelős: oktatási és kulturális miniszter 14. A hátrányos helyzetű szülők szegénységben nevelkedő gyermekei tanulását a továbbtanulást elősegítő, ösztönző támogatási formák, ösztöndíj-rendszerek bevezetésével kell segíteni. Felelős: oktatási és kulturális miniszter 15. A közép- és felsőoktatásban tanuló roma fiatalok tehetséggondozása, anyagi és szellemi támogatása érdekében támogatni kell a Láthatatlan Kollégiumi, valamint az Arany János Tehetséggondozó és Kollégiumi programokat. Felelős: oktatási és kulturális miniszter 6

7 16. A hátrányos helyzetű emberek kiszolgáltatottságának csökkentése, a helyi közösség szerepének a társadalmi integráció elősegítésében való növelése érdekében az aktív állampolgárságra, toleranciára felkészítő programokat kell kidolgozni. Felelős: oktatási és kulturális miniszter 17. A minőségi közszolgáltatások elérhetőségének biztosítása, ezen belül a gyermekek biztonságos utaztatása, valamint egyéb közösségi célok megvalósítása érdekében a Közösségi busz program keretében évente legalább 70 db buszt kell üzembe helyezni a leghátrányosabb helyzetű kistérségekben. Felelős: önkormányzati és területfejlesztési miniszter II. A gyermekes szülők munkavállalási esélyeinek javítása, a gyermekes háztartások szegénységének csökkentése A/ Foglalkoztatás 18. Támogatási formákat és szolgáltatásokat kell kidolgozni az alacsony iskolai végzettségű emberek elhelyezkedésének, munkahelyre történő tartós beilleszkedésének segítésére. 19. A hátrányok által leginkább érintett kisgyermekes nők, valamint a hozzátartozóik ápolása után a munkaerőpiacra visszatérni kívánók foglalkoztathatóságának javítása, a készségek és a szaktudás megújítása, új ismeretek elsajátítása, munkatapasztalat szerzés biztosítása érdekében kiemelten kell támogatni a nők munkaerő-piaci belépését, visszatérését. Határidő: negyedévtől folyamatosan 20. A munkaerő-kompetenciák fejlesztése érdekében olyan programokat kell indítani, amelyek a szakmai tudás mellett a tanuláshoz szükséges kompetenciák fejlesztésével járulnak hozzá a gazdaság versenyképességének növeléséhez szükséges képzett munkaerő biztosításához. A programok az idegen nyelv elsajátítását, felhasználói szintű számítógépes ismeretek megszerzését, valamint a vállalkozási ismeretek és életviteli kompetenciák fejlesztését támogatják. 21. A gyermekes szülők munkavállalási esélyeinek javítását célzó intézkedések és programok hatásait, a munkába lépés és munkában maradás eredményeit folyamatosan követő 7

8 indikátorokat kell kidolgozni és biztosítani kell ennek informatikai hátterét a folyamatos monitoring érdekében. B/ Gyermekek napközbeni ellátásának javítása 22. A szolgáltatáshiányos, illetve a férőhelyhiányos településeken ösztönözni kell a gyermekek napközbeni ellátásának kiépítését. Módszertani segítséget kell nyújtani az önkormányzatoknak az ellátórendszer teljesebb körű és jobb minőségű működtetéséhez. önkormányzati és területfejlesztési miniszter 23. A napközbeni ellátás térítési díj rendszerének átalakításával párhuzamosan olyan támogatási rendszert kell kidolgozni, amely kiegészíti a szociálisan rászoruló gyermekek szülei által fizetendő térítési díjakat. pénzügyminiszter Határidő: augusztus Ki kell dolgozni a bölcsődei-óvodai integráció szakmai, jogi és működési feltételeit, valamint a kistelepüléseken a 0-7 éves korosztályt ellátó intézményrendszer létrehozásának, működtetésének és finanszírozásának kereteit. oktatási és kulturális miniszter Határidő: a koncepció kidolgozására augusztus A szülők munkarendjéhez igazodóan át kell alakítani a gyermekintézmények nyitva tartását, a megnövekedett költségek állami finanszírozásának biztosításával. oktatási és kulturális miniszter pénzügyminiszter Határidő: július Meg kell vizsgálni, hogy a gyermekek napközbeni ellátását biztosító szolgáltatások milyen módon vállalhatnának nagyobb szerepet a fogyatékossággal élő gyermekek korai fejlesztésében és napközbeni felügyeletében. oktatási és kulturális miniszter Határidő: január 1. 8

9 27. Annak érdekében, hogy a gyermekek napközbeni ellátása ne csak a tanévhez kapcsolódjon, az általános iskolai napközi foglalkozás normatív támogatását ki kell terjeszteni a nyári időszakra is. Felelős: oktatási és kulturális miniszter pénzügyminiszter Határidő: július 1-től folyamatosan C/ A gyermekes családok szegénységét enyhítő intézkedések 28. A gyermekek szociális biztonságának növelése érdekében 2010-ig fokozatosan be kell vezetni az általános iskola felső tagozatán is a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők számára az ingyenes étkeztetést. oktatási és kulturális miniszter pénzügyminiszter Határidő: felső tagozat 5. osztály január 1-jétől felső tagozat 6. osztály január 1-jétől felső tagozat 7-8. osztály január 1-jétől 29. A nyári hónapokban a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek napi egyszeri melegétkeztetése érdekében ki kell dolgozni a nyári gyermekétkeztetés rendszerszerű működtetésének szabályait és biztosítani kell az ehhez szükséges forrásokat. Pályázati forrásokkal is ösztönözni kell az ehhez szükséges feltételek kialakítását. oktatási és kulturális miniszter pénzügyminiszter önkormányzati és területfejlesztési miniszter Határidő: a szabályozás kidolgozására: január 1. a nyári étkeztetés kiterjesztésére: július 1-jétől folyamatosan 30. Az egészséges táplálkozás biztosítása, az étkeztetés minőségének és körülményeinek javítása érdekében felül kell vizsgálni a gyermekétkeztetés normatíváját, az elismerhető költségeket, a díjrendszert, az állami hozzájárulást. oktatási és kulturális miniszter pénzügyminiszter Határidő: január A családok lakáshoz jutásának elősegítése, a lakhatási körülményeik javítása, a lakásvesztés kockázatának, a családok lakásfenntartási terheinek csökkentése érdekében felül kell vizsgálni a lakáscélú állami támogatások rendszerét. A szociális bérlakás és lakhatási támogatások átalakításával elő kell segíteni az egészséges, biztonságos, szegregációmentes lakhatást. 9

10 Felelős: önkormányzati és területfejlesztési miniszter szociális és munkaügyi miniszter (hajléktalanság miatt) pénzügyminiszter Határidő: december Felül kell vizsgálni a gyermekes családoknak nyújtott támogatások egész rendszerét, így a családi pótlék további differenciálásának lehetőségét, különös tekintettel a három és többgyermekesek, valamint az egyszülős családok családi pótlékának emelésére. pénzügyminiszter Határidő: december 31. különös tekintettel a családi pótlék differenciált emelésére: január 1. III. A gyermekek jóléte A/ A szabadidő kulturált eltöltésének segítése 33. A Kell egy hely! program keretében komplex ifjúsági közösségi terek, multifunkcionális létesítmények kialakítását kell támogatni, gyermek- és ifjúsági programok céljára. földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter oktatási és kulturális miniszter önkormányzati és területfejlesztési miniszter 34. Szabadon használható sportolásra alkalmas terek (grund) építésével és a meglévő sportlétesítmények, iskolai sportpályák délutáni és hétvégi nyitva tartásának támogatásával kell biztosítani a sportolási lehetőségek hétvégi és szünidei biztosítását, a fiatalok szabadidejének hasznosabb eltöltését, sportolási lehetőségének könnyítését. Felelős: önkormányzati és területfejlesztési miniszter oktatási és kulturális miniszter B/ A gyermekeknek nyújtott szolgáltatások színvonalának javítása 35. A regionális operatív program keretében megvalósuló, a gyermekek nevelését-oktatását szolgáló közszolgáltatások térségi ellátásának biztosítását célzó infrastrukturális beruházások eredményességét oktatási programcsomagok adaptációjával, pedagógusoknak, iskolavezetőknek nyújtott továbbképzésekkel, taneszközök, mérési eljárások, mérőeszközök biztosításával kell biztosítani. Felelős: oktatási és kulturális miniszter önkormányzati és területfejlesztési miniszter (közszolgáltatások miatt) 10

11 gazdasági és közlekedési miniszter (informatika miatt) 36. A prevenció hatékonyabb megvalósítását célozva a gyermekjóléti szolgálat szakmai fejlesztése keretében az önkormányzatok lehetőségeihez jól igazodó szolgáltatási rendszert, és finanszírozást kell kialakítani. Határidő: a kidolgozásra: szeptember 1. a bevezetésre: január A veszélyeztetett gyermekek személyiségfejlődésének biztosítása, sikeres iskolai karrierje és társadalmi beilleszkedése érdekében, a gyermekek és családjuk számára családi kríziseket kezelő programokat kell kidolgozni és működtetni. 38. A gyermekjóléti szolgáltatás minőségének javítása, hatékonyságának, hatásosságának, és célzottságának javulása érdekében fejleszteni kell a szolgálatok informatikai hátterét, adatbázisok kialakításával. önkormányzati és területfejlesztési miniszter gazdasági és közlekedési miniszter 39. Meg kell teremteni a Kék Vonal Gyermek és Ifjúsági telefonszolgálat kiszámítható működéséhez szükséges feltételeket a krízishelyzetben lévő, segítséget kérő gyermekek, fiatalok számára ingyenes, anonim szolgáltatás megteremtése, az eltűnt gyermekeket segítő, harmonizált európai hívószám bevezetése, valamint operációs központ létrehozása érdekében. Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter külügyminiszter gazdasági és közlekedési miniszter Határidő: január 1-től folyamatosan IV. A program megvalósítását szolgáló egyéb intézkedések A/ A gyermekeknek nyújtott szolgáltatások működési módjának, együttműködésének javítása 40. A gyermekek egyénre szabott képességfejlesztésének, a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek iskolai eredményének javítása érdekében javítani kell a szociális, egészségügyi, oktatási szakemberek együttműködésének hatékonyságát. Felelős: szociális és munkaügyi miniszter 11

12 egészségügyi miniszter oktatási és kulturális miniszter 41. Ki kell dolgozni a fogyatékos gyermekek korai diagnosztikája és fejlesztése érdekében az egészségügyi, közoktatási, szociális és gyermekvédelmi intézmények együttműködésének jogszabályi, intézményi, működési feltételeit. egészségügyi miniszter oktatási és kulturális miniszter Határidő: december 31. B/ A kormányzati intézkedések eredményességének és költséghatékonyságának mérése 42. A kormányzati cselekvési tervben szereplő intézkedések, programok eredményességének és költséghatékonyságának mérése és értékelése érdekében a) minden közreműködő miniszter, a felelőssége alá tartozó programhoz köteles a Miniszterelnöki Hivatallal és a KSH-val együttműködve kidolgozni a programok, intézkedések eredményeit mérő indikátorokat; b) A Miniszterelnöki Hivatal módszertani segítséget biztosít, folyamatosan figyelemmel kíséri és értékeli a programok megvalósulását és az újabb három éves cselekvési tervhez elemző értékelést készít, ebben együttműködik a Nemzeti Stratégia monitorozását végző Monitoring Bizottsággal; c) A Miniszterelnöki Hivatal az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztériummal együttműködve módszertani segítséget nyújt a kistérségi társulásoknak, települési önkormányzatoknak, annak érdekében, hogy a 47/2007. (V.31.) OGY határozat megvalósulását segítő helyi gyermekesély programokat dolgozzanak ki. A Miniszterelnöki Hivatal gyűjti és terjeszti a gyermekek esélyeit érdemben javító jó gyakorlatokat. Felelős: Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter önkormányzati és területfejlesztési miniszter KSH elnöke C/ Az uniós források felhasználásának koordinációja 43. Az uniós forrásokból megvalósuló fejlesztési tervek, programok előkészítése és végrehajtása során biztosítani kell a gyermekek esélyeit javító szempontok prioritásként való érvényesítését. Felelős: önkormányzati és területfejlesztési miniszter 44. Évente 5 modell-értékű, komplex, kistérségi szintű kiemelt programot kell indítani az OGY határozatban megfogalmazott célok összehangolt érvényesítésére. 12

13 Felelős: önkormányzati és területfejlesztési miniszter a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter 45. A gyermekek esélyeit javító uniós fejlesztési források felhasználása során biztosítani kell, hogy a pályázati (versenyeztetett) eljárások mellett a hátrányos helyzetű települések és térségek kedvezőtlen versenyfeltételeit az eljárási rend kompenzálja, és ezzel a programok a felzárkóztatás céljait is szolgálják. Felelős: önkormányzati és területfejlesztési miniszter a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter 13

14 Előterjesztés szöveges része A Legyen jobb a gyermekeknek! Nemzeti Stratégia végrehajtását szolgáló 3 éves kormányzati cselekvési terv tartalmáról A teljes parlamenti konszenzussal elfogadott 47/2007. (V.31.) országgyűlési határozat a Legyen jobb a gyermekeknek! Nemzeti Stratégiáról 2. határozati pontjában foglalt felkérés szerint a Stratégia célkitűzéseinek időarányos megvalósítását elősegítő 3 éves cselekvési tervet kell összeállítania a Kormánynak. A cselekvési terv előkészítése Kutatási eredmények, nemzetközi gyakorlatban bevált eljárások hasznosítása Az OGY határozat előkészítése és egyeztetése során határozott szándék volt az, hogy a Stratégia reális, megvalósítható célokat és feladatokat fogalmazzon meg. A szakmai egyeztetések folyamán, a 25 évre szóló stratégia dokumentumainak előkészítésével párhuzamosan, a már sikeres gyermekszegénység enyhítő nemzetközi kormánypolitikák tapasztalatai, a jó gyakorlatok, valamint a hazai kutató-műhelyek tudományos eredményeinek összegyűjtésével megkezdődött a rövidtávon megvalósíthatónak tartott kormányzati cselekvések, intézkedések bő választékának összeállítása. Ez a munkadokumentum volt a kormányzati cselekvési terv elkészítésének kiindulópontja. Új tervezési módszer Módszertani segédlet készült annak érdekében, hogy a költségvetés tervezése során alkalmazott inputtervezés és finanszírozás módszerétől eltérő szemléletű programtervezéshez és finanszírozáshoz a megfelelő eljárások és eszközök összhangját meg lehessen teremteni. A tervezés újszerű feladatot jelent a tárcáknak, mert egyidejűleg kell számot vetni az európai uniós társfinanszírozással készülő fejlesztési tervek gyermekek esélyegyenlőségét elősegítő elemeivel, valamint a költségvetési és jogalkotási területen 3 évre előre kell javaslatot tenni az intézkedésekre. Újszerű, hogy a programtervezés során a célállapot megtervezése, a kívánt változások mértékének kalibrálása megelőzte az ahhoz vezető lépések és forrásszükséglet tervezését. Ugyancsak új feladat, hogy a gyermekszegénység és esélykülönbségek csökkenéséhez, a változások tartalmát jól kifejező indikátorok képzésére is szükség van. Az intézkedések eredményeinek nyomon követéséhez ki kell alakítani a beavatkozások hatásainak, eredményeinek monitorozási rendszerét is. Hiányoznak az elérendő célokat bemutató jelzőszámok A szakértői kidolgozó folyamat során a tárcák fogalmazták meg a saját illetékességükbe tartozó cselekvések, intézkedések terveit, e tárcaanyagok szerkesztett változatát tartalmazza az előterjesztés. A tervezés új módja nehézséget jelent, ezért a 3 éves cselekvési terv céljainak megvalósítása eredményeként előálló elmozdulásokat még nem lehetett körülírni jelzőszámokkal. A tárcák az egyes programpontokhoz tartozóan később megvalósítandó feladatként szerepeltetik az indikátorok, jelzőszámok kialakítását. 14

15 Stratégiai prioritások és megfontolások A szegénységprobléma hagyományos megközelítése A gyermekek esélyegyenlőségének előtérbe kerülése, a gyermekszegénység csökkenése, és különösen, a szegénység újratermelődési ciklusainak megtörése egy sajátos szemléleti fordulat következménye. Korábban különösen a gyermekek szegénységének tárgyalásmódját együttérzés, szánalom és morális elköteleződés hatotta át. A gyermekek esetében nem vethetők fel a sorsuk iránti egyéni felelősségek, viszont annál nyomatékosabban vethető fel a társadalmi, közösségi felelősség a nélkülözés, a rossz életfeltételek miatt. Ez történetileg igen erős, és ma is élő, általánosan osztott attitűd. A gyermekszegénység új megközelítése Az utóbbi időkben számos fejlett országban felerősödött az a megközelítés, hogy a gyermekek elveszítése, az átlagos iskolai- és munkakarrierek trendjétől való leszakadása, a szegénység újratermelődése nem kizárólag erkölcsi probléma, hanem a gazdasági fejlődést és versenyképességet veszélyeztető kockázati tényező. A foglalkoztatás bővülését fókuszba állító gazdaságpolitikai stratégiákkal (Unió: Jobs and Growths ) párhuzamosan, egyre hangsúlyosabbak azok a célkitűzések, amelyek a jövő generációinak kívánnak általánosan jobb feltételeket teremteni magasabb képzettséget követelő munkahelyek, munkakörök betöltéséhez. Össztársadalmi gazdasági érdeket fogalmaznak meg sűrített formában igen jelentős kormányzati programok, kampányok az USA-ban ( No Child Left Behind Act Egyetlen gyereket sem hagyunk hátra- törvény ), vagy Nagy-Britanniában (pl. Every Child Matters Minden gyerek számít ; vagy Sure Start Biztos Kezdet ). E kormányzati politikák szerint a gyermekszegénység csökkentése, a korai életkori fejlődés elősegítése, beruházások a gyermekek egyenlőbb esélyű iskoláztatásába minden más kormányzati programnál, így autópálya-építési és más infrastruktúra-fejlesztési, kutatási és innovációmenedzselési programoknál is nagyobb valószínűséggel megtérülő ráfordítások. Beruházás a jövő generációjába A gyermekek szegénységének enyhítése, az általánosan jobb és egyenlőbb iskolai- és munkakarriereket elősegítő kormányzati stratégiák mozgatója az, hogy lépést kell tartani a világ fejlettebb térségeiben nagyobb sebességre kapcsolt gyermek-esélyegyenlőségi politikákkal, ha a gazdasági fejlődésben is lépést akarunk tartani velük. Különösen indokolttá teszi ezt az elhatározást az is, hogy számos olyan kényelmetlen jelzéssel kellett az utóbbi időben szembenézni mint a PISA jelentés, vagy a szakiskolák által nyújtott ismeretek elértéktelenedése munkaerőpiacon. A tárcák számos olyan, programpontot javasoltak, amelyek vagy már megkezdődtek, vagy már döntés van róluk ám e programelemek számbeli többsége ellenére nem ezek képezik a cselekvési terv leghangsúlyosabb intézkedéseit. A cselekvési terv alapvető szemléletváltozásokra épülő javaslatokat állít a fókuszba, amelyek nem kapcsolódnak a meglevő struktúrákhoz. Az alapstruktúrák működésébe épülnek be az esélyegyenlőség (hátrányos helyzetben élő gyermekek korai életkori fejlődésének elősegítése; diszkrimináció- és szegregáció-mentesség; a munkaerőpiacon értékes alapkompetenciák megerősítése, munkaerőpiaci belépés és részvétel támogatása, stb.) szempontjai. 15

16 Jövőben megtérülő ráfordítások fenntartható fejlődés A Legyen jobb a gyermekeknek! Nemzeti Stratégia sajátossága az, hogy nem kívánja bővíteni a gyermekek érdekében működtetett állami elvonásokat és újraelosztásokat, hanem olyan változásokat kezdeményez, amelyek révén a gyermekes szülőknek és a szegénységben élő gyermekeknek a jelenleginél lényegesen nagyobb esélyük nyílik arra, hogy saját maguk, a piacokon, mindenek előtt a munkaerőpiacokon is képesek legyenek boldogulni, pénzt keresni, abból jobban élni. Az eredményes piacra lépést, nagyobb boldogulási esélyt teremtő szándék érvényesül számos foglalkoztatási, oktatási és egészségügyi programkomponensben. A tervek arra építenek, hogy az Uniós forrásokból megvalósuló, egyszeri fejlesztések, beruházások, rendszer-átalakítások révén olyan struktúrák alakuljanak ki amelyek nem sokkal nagyobb működési költségszint mellett is a mainál lényegesen kisebb arányban termelik újjá a gyermekszegénységet, a gyermekek társadalmi kirekesztését. A Kormányzati Cselekvési Terv a javaslatok megjelenítésében, tartalmában és nyelvében is átvette a program előkészületeivel párhuzamosan zajló tervek, innovációs és tervezői műhelyek ( Magyarország Holnap Oktatási, Foglalkoztatási Kerekasztal, Államreform Bizottság, ÚMFT tervek, zászlóshajó programok) koncepcióit, formuláit. Kialakult a tervező műhelyekkel a folyamatos egyeztetés, konzultáció. A megvalósítás prioritásai és megfontolások Pénzügyi megfontolások A Konvergencia Program által körülírt fiskális környezetben a 3 éves program nem tartalmazhat olyan intézkedéseket, amelyeknek jelentős költségvetési többletkiadással járó következményei lehetnek. A program legfőbb fejlesztési forrását az Unió által, az Operatív Programok keretein belül biztosított társfinanszírozás, mindenek előtt a TÁMOP, a TIOP, a hét ROP, illetve az ezen forrásokat koncepcionálisan integráló zászlóshajók biztosítják. Elengedhetetlen, hogy a közeljövőben következetesen meginduljanak azok az előkészítő, tervező munkák, amelyek nyomán a későbbiekben nagy hatékonysággal lehet megkezdeni a források felhasználását. Ilyen, akár az Uniós források menedzsmenti költségei között is elszámolható, viszonylag alacsony költségekkel megindítható előkészületek lehetnek a különféle BA szintű kurrikulum-fejlesztések (kompetencia-alapú, korszerű pedagógiai módszerek; integrált, egyéni fejlesztési eljárások beépítése a pedagógusképzési tanmenetekbe, a 0-7 éves korosztály korai fejlődését elősegítő nevelésére felkészítő BA kurrikulum kidolgozása, stb.), valamint a későbbi, területi és társadalmi kiegyenlítést célzó intézményfejlesztések szükségletfelmérései, kutatási megalapozásai, vagy az új feladatok ellátásához megfelelő humánerőforrás megteremtése, a hatékonyabb feladat ellátáshoz elengedhetetlen adatbázisok, az érdemi elmozdulások mérésére alkalmas információs eszközök létrehozása Rövidtávon azon előkészületek finanszírozására van reális lehetőség amelyek az elkövetkezendő években megnyíló fejlesztési forrásoknak a jelenlegi szintnél sokkal jobb, eredményesebb, az elérendő állapotokra vonatkozó tisztázottabb tervek szerinti elköltését teszik lehetővé. 16

17 A Legyen jobb a gyermekeknek! Nemzeti Stratégia, végrehajtását szolgáló 3 éves kormányzati cselekvési terv elemei A gyermekek esélyeit javító program szempontjából a legfontosabb áttételes hatás a fejlesztések területi és társadalmi egyenlőséget szolgáló volta, igazságossága, méltányossága. A fejlesztési programokat a legkönnyebb a már meglevő kapacitások, megkezdett programok bővítésével megvalósítani. A gyermekek esélyeit kiegyenlíteni szándékozó programban számos esetben épp az lenne a cél, hogy a gyermekek fejlődését elősegítő ellátások, szolgáltatások jussanak el azokra a településekre, legyenek elérhetők azon csoportok tagjai számára is ahol és akik számára a jelenlegi struktúrában nem elérhetők. Elsősorban a jelenleg intézményhiányos kistelepülések, hátrányos helyzetű kistérségek, valamint ellátatlan célcsoportok romák, fogyatékosok, iskolázatlanok, stb.- elérése a kritikus kérdés. A szegénység újratermelődési ciklusainak megszakítása jobb iskolázási, munkába állási, mobilitási esélyek a szegénységben felnevelkedő gyermekek számára 2001 és 2006 között tovább nőtt az általános iskola nyolc osztályát elvégzők aránya, de mind 2001-ben, mind 2006-ban az átlaghoz képest kétszeres volt a szegények esélye, hogy legfeljebb a 8 általánosig jussanak el. Ugyancsak az átlaghoz viszonyítva a szegények mindkét vizsgált évben fele akkora eséllyel jutottak az érettségiig, és 4-5-ször kevesebb eséllyel a diplomáig. Míg országos szinten ezen az 5 éven belül is szignifikánsan tovább nőtt az érettségizettek és diplomások aránya, a szegény mintán belül jó esetben is inkább stagnálást, olykor enyhe romlást regisztráltunk. Ez a tendencia azt is jelenti, hogy az alacsony iskolai végzettség 2006-ban nagyobb eséllyel vezet szegénységhez, mint 2001-ben. 1 Míg az adott időszakban a jövedelmi helyzet nem romlott tovább, (a szociális rendszer jól teljesített, mert csökkentette a jövedelmi deprivációt a szegények körében), addig a szegények iskolázottsága és foglalkoztatása nem javult Az óvodai ellátás a gyerekek 87%-ának, a bölcsődei ellátás csak a korosztály 8%-a számára elérhető. A szegénységben élő gyermekek kisebb arányban járnak óvodába, bölcsődébe. A 0-7 évesek intézményes ellátása általában városi, nagyvárosi környezetben, a bölcsőde, jellemzően dolgozó szülők számára hozzáférhető szolgáltatás. I. A szegénység újratermelődési ciklusainak megszakítása A/ A teljesebb körű hozzáférés a korai felzárkóztatást szolgáló ellátási formákhoz Biztos Kezdet Program A Biztos Kezdet program középpontjában a hátrányos helyzetben lévők, így pl. a szegénységben élő, munkanélküli, halmozottan hátrányos helyzetű településeken élő gyermekes családok állnak, akik az egészségügyi, gyermekjóléti és szociális alapellátásokat azok területi hozzáférési és minőségi egyenlőtlenségei miatt kevésbé tudják igénybe venni, mint a többi család. A programot olyan településeken kell elkezdeni, ahol nagy arányban élnek jelentős szegénységi kockázatú családok, de ezeken a településeken a program az összes ott élő gyermeknek és szüleiknek szól, függetlenül a család szociális helyzetétől. A Biztos Kezdet Program esélyt ad a programban részt vevő 0-7 éves korú gyermekek és családjaik számára, hogy a gyermekek életének legkorábbi időszakában segítséget kapjanak a 1 ELTE TáTK Szegénység és kirekesztés kutatás megállapítása

Kistérségi Gyerekesély Stratégia

Kistérségi Gyerekesély Stratégia Kistérségi Gyerekesély Stratégia TÁMOP-5.2.3-A-11/1-2011-0003 http://www.gyerekesely-delzselic.hu/ Szigetvár 2013. Tartalomjegyzék Preambulum Előszó 1. A kistérségi gyermekesély program és stratégiájának

Részletesebben

A Kormány. /2010. ( ) Korm. h a t á r o z a t a

A Kormány. /2010. ( ) Korm. h a t á r o z a t a A Kormány /2010. ( ) Korm. h a t á r o z a t a a Roma Integráció Évtizede Program Stratégiai Tervhez kapcsolódó, a 2010-2011. évekre szóló kormányzati intézkedési tervről A Kormány a Roma Integráció Évtizede

Részletesebben

I. Gyermek jól-lét területét érintő feladatok Feladatok összefoglalása: Beavatkozási irányok: I. Gyermek jól-lét

I. Gyermek jól-lét területét érintő feladatok Feladatok összefoglalása: Beavatkozási irányok: I. Gyermek jól-lét I. Gyermek jól-lét I. Gyermek jól-lét területét érintő feladatok Feladatok összefoglalása: Beavatkozási irányok: Programok/intézkedések megnevezése TÁMOP 5.1.1 LHH kistérségek projektjei (LHH eljásárásrendek

Részletesebben

Szociális Jelentés Magyarország 2014

Szociális Jelentés Magyarország 2014 Szociális Jelentés Magyarország 2014 1. Bevezető... 5 2. A szegénység és társadalmi kirekesztés megszüntetését célzó meghatározó intézkedések... 6 3. A társadalmi felzárkózás területén a közelmúltban végrehajtott

Részletesebben

NEMZETI TÁRSADALMI FELZÁRKÓZÁSI STRATÉGIA. Nyomonkövetési jelentés. 2013. június

NEMZETI TÁRSADALMI FELZÁRKÓZÁSI STRATÉGIA. Nyomonkövetési jelentés. 2013. június NEMZETI TÁRSADALMI FELZÁRKÓZÁSI STRATÉGIA Nyomonkövetési jelentés 2013. június Tartalomjegyzék 1. Vezetői összefoglaló 3 2. Beavatkozási területek szerinti áttekintés 10 I. Gyermek jól-lét 11 II. Oktatás

Részletesebben

68/2007. (VI. 28.) OGY határozat. a Roma Integráció Évtizede Program Stratégiai Tervről

68/2007. (VI. 28.) OGY határozat. a Roma Integráció Évtizede Program Stratégiai Tervről 68/2007. (VI. 28.) OGY határozat a Roma Integráció Évtizede Program Stratégiai Tervről Az Országgyűlés a magyarországi cigány, illetőleg roma népesség sikeres társadalmi integrációjának elősegítésére,

Részletesebben

Országgyűlési határozat-tervezet az Országos Fogyatékosságügyi Programról (2015-2020)

Országgyűlési határozat-tervezet az Országos Fogyatékosságügyi Programról (2015-2020) 1 Országgyűlési határozat-tervezet az Országos Fogyatékosságügyi Programról (2015-2020) A 2007-2013. évekre vonatkozó Országos Fogyatékosügyi Program időtartamának leteltével szükségessé vált az új, 2015-2020.

Részletesebben

Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program. Programkiegészítő Dokumentum

Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program. Programkiegészítő Dokumentum Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program Programkiegészítő Dokumentum 2004-2006 Magyar Köztársaság Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium Oktatási Minisztérium Egészségügyi Szociális és Családügyi

Részletesebben

Ébresztő! Kopogtat a jövőd! - Kistérségi Gyerekesély Stratégia

Ébresztő! Kopogtat a jövőd! - Kistérségi Gyerekesély Stratégia 1 Tartalomjegyzék Vezetői összefoglaló 5 1. Előzmény 8 1.1. A Legyen jobb a gyermekeknek Nemzeti Stratégia elindításának indoka 8 2. Bevezető 12 2.1. A Ébresztő! Kopogtat a jövőd! Kistérségi Gyerekesély

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Integrált térségi programok a gyerekek és családjaik felzárkózási esélyeinek növelésére c. pályázati felhívásához (A leghátrányosabb helyzetű

Részletesebben

Nemzeti Szociális Jelentés 2012. Magyarország

Nemzeti Szociális Jelentés 2012. Magyarország Nemzeti Szociális Jelentés 2012 Magyarország 1. Bevezetés 1.1. Általános gazdasági és szociális helyzet kiemelt tekintettel a szociális védelemhez és a társadalmi befogadáshoz kapcsolódó kihívásokra A

Részletesebben

HOGY ÁLTALUK LEGYEN JOBB! NEMZETI IFJÚSÁGI STRATÉGIA 2008-2023

HOGY ÁLTALUK LEGYEN JOBB! NEMZETI IFJÚSÁGI STRATÉGIA 2008-2023 HOGY ÁLTALUK LEGYEN JOBB! NEMZETI IFJÚSÁGI STRATÉGIA 2008-2023 Bevezető Az öregedő társadalom, az elhúzódó tanulóidő, a tanulmányokat folytató fiatalok megnövekedett aránya, ezzel együtt az aktív dolgozó

Részletesebben

2011. december 12-2011. december 25.

2011. december 12-2011. december 25. 2011. december 12-2011. december 25. MAGYAR KÖZLÖNY 149. szám 2011. december 13. 37 426 oldal 1430/2011. (XII. 13.) Korm. Határozat A Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégiáról, valamint végrehajtásának

Részletesebben

Nemzeti Foglalkoztatási Akcióterv Összefoglaló

Nemzeti Foglalkoztatási Akcióterv Összefoglaló Nemzeti Foglalkoztatási Akcióterv Összefoglaló A Nemzeti foglalkoztatási akcióterv (a továbbiakban: Akcióterv) a Kormány foglalkoztatáspolitikai céljait és intézkedéseit foglalja össze az Európai foglalkoztatási

Részletesebben

Legyen jobb a gyerekeknek! Nemzeti Stratégia, 2007 2032

Legyen jobb a gyerekeknek! Nemzeti Stratégia, 2007 2032 Legyen jobb a gyerekeknek! Nemzeti Stratégia, 2007 2032 I. fejezet A Legyen jobb a gyerekeknek! Nemzeti Stratégia alapelvei I. Általános stratégia alapelvek 1. A Nemzeti Stratégia indokoltsága A Legyen

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Kerekegyháza Város Önkormányzata 2015.

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Kerekegyháza Város Önkormányzata 2015. Helyi Esélyegyenlőségi Program Kerekegyháza Város Önkormányzata 2015. 1 Előszó Helyi Esélyegyenlőségi Program (röviden HEP) A hátrányos helyzetű társadalmi csoportok életkörülményeinek javítását szolgáló

Részletesebben

MAGYAR NEMZETI TÁRSADALMI FELZÁRKÓZÁSI STRATÉGIA II.

MAGYAR NEMZETI TÁRSADALMI FELZÁRKÓZÁSI STRATÉGIA II. Mindenkinek éreznie kell, hogy a nemzeti közösség tagja! gróf Tisza István miniszterelnök (1861 1918) MAGYAR NEMZETI TÁRSADALMI FELZÁRKÓZÁSI STRATÉGIA II. TARTÓSAN RÁSZORULÓK SZEGÉNY CSALÁDBAN ÉLŐ GYERMEKEK

Részletesebben

1. Aktív és preventív intézkedések a munkanélküliek és az inaktívak számára... 8. 2. Munkahelyteremtés és vállalkozás... 12

1. Aktív és preventív intézkedések a munkanélküliek és az inaktívak számára... 8. 2. Munkahelyteremtés és vállalkozás... 12 NEMZETII FOGLALKOZTATÁSII AKCIIÓTERV MAGYARORSZÁG 2004 TARTALOM BEVEZETÉS... V I. GAZDASÁGI ÉS SZAKPOLITIKAI KONTEXTUS... 3 1. Gazdasági helyzet...3 2. Főbb munkaerő-piaci tendenciák... 4 2.1. A jelenlegi

Részletesebben

Halmozottan hátrányos helyzetű tanulók a magyar oktatási rendszerben, az Integrációs Program (IPR) megvalósulása Zala megye általános iskoláiban

Halmozottan hátrányos helyzetű tanulók a magyar oktatási rendszerben, az Integrációs Program (IPR) megvalósulása Zala megye általános iskoláiban Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Alkalmazott Pedagógia és Pszichológia Intézet Műszaki Pedagógia Tanszék Közoktatási Vezető Szakirányú Továbbképzési Szak Halmozottan hátrányos helyzetű tanulók

Részletesebben

TUDÁST MINDENKINEK! Cselekvési terv 2006-2010

TUDÁST MINDENKINEK! Cselekvési terv 2006-2010 TUDÁST MINDENKINEK! Cselekvési terv 2006-2010 KÖZOKTATÁS Amit örököltünk A PISA 2000 és a PISA 2003 vizsgálat szerint hazánk 15 éves diákjai olvasás-szövegértésben a fejlettebb világ országainak rangsorában

Részletesebben

KISTÉRSÉGI GYEREKESÉLY CSELEKVÉSI PROGRAM ÉS FORRÁSTÉRKÉP

KISTÉRSÉGI GYEREKESÉLY CSELEKVÉSI PROGRAM ÉS FORRÁSTÉRKÉP Szatmári Többcélú Kistérségi Társulás TÁMOP-5.2.3-A-12/1-2012-0007 Integrált térségi programok a gyerekek és családjaik felzárkózási esélyeinek növelésére a Mátészalkai kistérségben KISTÉRSÉGI GYEREKESÉLY

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYÁNAK STRATÉGIÁJA AZ EGÉSZ ÉLETEN ÁT TARTÓ TANULÁSRÓL

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYÁNAK STRATÉGIÁJA AZ EGÉSZ ÉLETEN ÁT TARTÓ TANULÁSRÓL A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYÁNAK STRATÉGIÁJA AZ EGÉSZ ÉLETEN ÁT TARTÓ TANULÁSRÓL 2005. szeptember 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. AZ EGÉSZ ÉLETEN ÁT TARTÓ TANULÁS HAZAI FEJLESZTÉSÉNEK FŐ STRATÉGIAI IRÁNYAI... 5 1.1.

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Szakoly Község Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Szakoly Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Szakoly Község Önkormányzata 2013-2018 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 3 Célok...

Részletesebben

Jelentés a Legyen jobb a gyermekeknek! Nemzeti Stratégia Értékelő Bizottság 2011. évi feladatainak végrehajtásáról

Jelentés a Legyen jobb a gyermekeknek! Nemzeti Stratégia Értékelő Bizottság 2011. évi feladatainak végrehajtásáról Jelentés a Legyen jobb a gyermekeknek! Nemzeti Stratégia Értékelő Bizottság 2011. évi feladatainak végrehajtásáról Budapest, 2012. március 29. SZERKESZTETTE: Drosztmérné Kánnai Magdolna magdolna.kannai@kim.gov.hu

Részletesebben

A gyerekek. Szemenyei Mariann Végh Zoltán Ákos. Bevezetés. A tanulmány fókuszai

A gyerekek. Szemenyei Mariann Végh Zoltán Ákos. Bevezetés. A tanulmány fókuszai Szemenyei Mariann Végh Zoltán Ákos A gyerekek Bevezetés A következõ tanulmány a kötetben szereplõ más fejezetekben található írásoktól némiképp eltérõ. Jelen írás egy szöveggyûjtés, amely összegzi a gyermek,

Részletesebben

Társadalmi kirekesztés elleni küzdelem az oktatásban. Tanulmány. Szerző: Kozák András köznevelési szakértő

Társadalmi kirekesztés elleni küzdelem az oktatásban. Tanulmány. Szerző: Kozák András köznevelési szakértő Társadalmi kirekesztés elleni küzdelem az oktatásban Tanulmány Szerző: Kozák András köznevelési szakértő Minden ügyben azt kell keresni, ami összeköt minket, nem azt, ami elválaszthat. (Barack H. Obama)

Részletesebben

ZALAKOMÁR KÖZSÉG ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE

ZALAKOMÁR KÖZSÉG ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE ZALAKOMÁR KÖZSÉG ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE 2011. 1 / 39 oldal 0.1. Tartalomjegyzék 0.1. Tartalomjegyzék... 2 0. 2. Rövidítések... 3 0.3. Fogalommagyarázatok... 4 1. Bevezető... 9 2. Jogszabályi háttér...

Részletesebben

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programjának (2013 2018) 2015. évi felülvizsgálata

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programjának (2013 2018) 2015. évi felülvizsgálata Jogú Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programjának (2013 2018) 2015. évi felülvizsgálata Készítette: Jogú Város Önkormányzata EDC Debrecen Város- és Gazdaságfejlesztési Központ Nonprofit Kft.

Részletesebben

1. BEVEZETÉS: A HAZAI SZAKMAPOLITIKAI FEJLESZTÉSEK ÉS A LISSZABONI STRATÉGIA KAPCSOLATA

1. BEVEZETÉS: A HAZAI SZAKMAPOLITIKAI FEJLESZTÉSEK ÉS A LISSZABONI STRATÉGIA KAPCSOLATA A magyar Oktatási Minisztérium beszámolója a Tanács és Bizottság 2006. évi közös időközi jelentéséhez az EU oktatási és képzési munkaprogramjának megvalósításáról 2005. május Tartalom: 1. Bevezetés: A

Részletesebben

Peking+15. Az ENSZ Pekingi Nők Világkonferenciájának (1995) Cselekvési Terve megvalósulásának értékelése Magyarországon - 2009

Peking+15. Az ENSZ Pekingi Nők Világkonferenciájának (1995) Cselekvési Terve megvalósulásának értékelése Magyarországon - 2009 Peking+15 Az ENSZ Pekingi Nők Világkonferenciájának (1995) Cselekvési Terve megvalósulásának értékelése Magyarországon - 2009 I. rész: Eredmények és buktatók áttekintése a nemek közti egyenlőség és a nők

Részletesebben