ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY RÉSZÉRE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY RÉSZÉRE"

Átírás

1 ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY RÉSZÉRE a Legyen jobb a gyermekeknek! Nemzeti Stratégia végrehajtását szolgáló 3 éves kormányzati cselekvési terv tartalmáról Budapest, október 1

2 HATÁROZATI JAVASLAT A Kormány megtárgyalta és elfogadta a Legyen jobb a gyermekeknek! Nemzeti Stratégia végrehajtását szolgáló 3 éves kormányzati cselekvési terv tartalmáról szóló előterjesztést, és elrendeli az előterjesztés mellékletét képező Kormányhatározatnak a Magyar Közlönyben történő közzétételét. 2

3 A Kormány - 1../2007. (..) Korm. h a t á r o z a t a a Legyen jobb a gyermekeknek! Nemzeti Stratégiáról, szóló 47/2007. (V. 31.) OGY határozat végrehajtásával kapcsolatos kormányzati feladatokról ( ) 1. A Legyen jobb a gyermekeknek! Nemzeti Stratégiáról (a továbbiakban: stratégia), szóló 47/2007. (V. 31.) OGY határozat 2. pontjában foglalt felkérésnek eleget téve, a stratégiában meghatározott célkitűzések végrehajtása érdekében évekre - a szegénység újratermelődési ciklusainak megszakítását, - a gyermekes szülők munkavállalási esélyeinek javítását, a gyermekes háztartások szegénységének csökkentését, - a gyermekeknek nyújtott szolgáltatások minőségének javulását, ezen intézmények együttműködésének javítását, - a gyermekek jólétének emelését jelöli meg a három éves kormányzati cselekvési terv kiemelt fejlesztési területeiként. 2. A Kormány a három éves cselekvési terv kiemelt fejlesztési területeihez kapcsolódó intézkedésekről elfogadja a melléklet szerinti intézkedési tervet. 3

4 Melléklet az 1./2007. (.) Korm. határozathoz A évekre vonatkozó kormányzati cselekvési terv kiemelt fejlesztési területeihez kapcsolódó intézkedési terv I. A szegénység újratermelődési ciklusainak megszakítása A/ Teljesebb körű hozzáférés a korai felzárkóztatást szolgáló ellátási formákhoz 1. A problémák korai felismerése, a 0-7 éves korú gyermekek testi, értelmi, érzelmi és szociális fejlődésének segítése, a gyermekek sikeres iskolakezdése érdekében preventív képességgondozó és -fejlesztő szolgáltatásokat kell nyújtani, elsősorban a leghátrányosabb helyzetű, szolgáltatáshiányos térségekben. oktatási és kulturális miniszter Határidő: az előkészítésre: december 31. a szolgáltatások elindítására: I. negyedév 2. Ki kell dolgozni először a hátrányos helyzetű kistelepüléseken élő 0-7 éves korú gyermekek fejlődésének komplex (szomatikus, pszichomotoros, érzékszervi, kognitív stb.) méréséhez és követéséhez szükséges állapotfelmérő adatlapok standardjait és eljárási protokolljait, annak érdekében, hogy a fejlődésben való megakadás és a fejlődést hátráltató problémák időben felismerhetők és kezelhetők legyenek. Felelős: egészségügyi miniszter Határidő: december A 2. pont szerint kiépítendő adatbázison alapuló, preventív teljes körű szürő- és jelzőrendszereket kell kiépíteni a gyermekek szociális, egészségi, mentális állapotában, valamint magatartásában, és olvasási-számolási képességében mutatkozó fejlődés monitorozására. Felelős: oktatási és kulturális miniszter szociális és munkaügyi miniszter egészségügyi miniszter Határidő: szeptember Biztosítani kell a gyermekek egészségügyi helyzetének javítása érdekében a korszerű gyermek-egészségügyi ismeretek átadását tájékoztatással, oktatással, szemléletváltoztatás elősegítésével, illetve a nyelvi, megértési nehézségekkel küzdő, hátrányos helyzetű szülők számára is könnyen érthető, kipróbálható, begyakorolható ismeretközvetítéssel. Felelős: egészségügyi miniszter 4

5 B/ Jobb iskolázási esélyek a szegénységben felnevelkedő gyermekek számára 5. A tanulók eltérő ütemű fejlődéséből, fejlesztési szükségleteiből fakadó egyéni hátrányok csökkentése, az alapkészségek sikeres megalapozása és kibontakoztatása érdekében az általános iskolák első évfolyamos tanulói alapkészségek fejlesztésének érdekében, az ezt elősegítő pedagógiai tevékenység megalapozásához diagnosztikus fejlődésvizsgáló rendszert kell alkalmazni. Felelős: oktatási és kulturális miniszter Határidő: december, évente ismétlődően 6. Fejleszteni kell a térségi iskola- és óvodafejlesztő központok (TIOK) regionális hálózatát, az óvodákkal, iskolákkal való kapcsolattartásra, fejlesztő és szolgáltató típusú tevékenységek összehangolására, szolgáltatások nyújtására. Felelős: oktatási és kulturális miniszter 7. A gyermekek alapvető képességeinek fejlesztése, szociális helyzetükből eredő hátrányaik ellensúlyozására támogatni kell a pedagógusok képesség-kibontakoztató és integrációs felkészítését, az óvodai fejlesztő programok kidolgozását, fejlesztését, korszerű pedagógiai módszerek alkalmazását. Felelős: oktatási és kulturális miniszter 8. A közszolgáltatások jobb térségi ellátását célzó infrastrukturális beruházásokkal párhuzamosan javítani kell a gyermekek nevelését és oktatását szolgáló intézmények hatékonyságát és eredményességét pedagógiai, és intézményi reformokkal, a pedagógusok iskolavezetők képzésével, továbbképzésével. Felelős: oktatási és kulturális miniszter önkormányzati és területfejlesztési miniszter gazdasági és közlekedési miniszter 9. Meg kell újítani és ki kell terjeszteni az iskoláskor előtti, 0-7 éves korosztályok nevelési feladataira történő felsőfokú képzést. Felelős: oktatási és művelődési miniszter szociális és munkaügyi miniszter Határidő: szeptember 1. 5

6 C/ Küzdelem a szegregáció ellen, a gyermekek esélyegyenlőségének elősegítése 10. Elő kell segíteni az inkluzív, együttnevelő pedagógiai kultúra terjedését, a közoktatási intézményekben felismert szegregációs formák felszámolását. Támogatni kell az integrációs és a képesség-kibontakoztató felkészítést, valamint az óvodai fejlesztő programokat, a szakmai szolgáltató feladatok ellátását, a szakmai hálózat kiépítését. Felelős: oktatási és kulturális miniszter 11. A halmozottan hátrányos helyzetű és a roma tanulók szegregációjának visszaszorítása és az esélyegyenlőség megteremtése érdekében kiemelt figyelmet kell fordítani az oktatás hatékonyságát és eredményességét növelő programok fejlesztésére, széleskörű alkalmazására, valamint a minőségi oktatáshoz való hozzáférés társadalmi és területi szempontból való kiegyenlítésére. Folytatni kell az antidiszkriminációs jelzőrendszer kiépítését és működtetését a közoktatási intézményekben. Felelős: oktatási és kulturális miniszter 12. A tanköteles koron túli fiatalok magasabb iskolai végzettséghez juttatása érdekében folytatni kell a Képzésbe Ágyazott Foglalkoztatás módszerének kiterjesztését. A szülők és az iskola kapcsolatának javítása, az iskolai lemorzsolódás csökkentése céljából bővíteni kell a hátrányos helyzetű településeken alkalmazott pedagógiai asszisztensek létszámát. Felelős: oktatási és kulturális miniszter szociális és munkaügyi miniszter 13. A halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek iskolai sikerességének megerősítése érdekében a Tanoda programban résztvevő gyermekek számát növelni kell. Felelős: oktatási és kulturális miniszter 14. A hátrányos helyzetű szülők szegénységben nevelkedő gyermekei tanulását a továbbtanulást elősegítő, ösztönző támogatási formák, ösztöndíj-rendszerek bevezetésével kell segíteni. Felelős: oktatási és kulturális miniszter 15. A közép- és felsőoktatásban tanuló roma fiatalok tehetséggondozása, anyagi és szellemi támogatása érdekében támogatni kell a Láthatatlan Kollégiumi, valamint az Arany János Tehetséggondozó és Kollégiumi programokat. Felelős: oktatási és kulturális miniszter 6

7 16. A hátrányos helyzetű emberek kiszolgáltatottságának csökkentése, a helyi közösség szerepének a társadalmi integráció elősegítésében való növelése érdekében az aktív állampolgárságra, toleranciára felkészítő programokat kell kidolgozni. Felelős: oktatási és kulturális miniszter 17. A minőségi közszolgáltatások elérhetőségének biztosítása, ezen belül a gyermekek biztonságos utaztatása, valamint egyéb közösségi célok megvalósítása érdekében a Közösségi busz program keretében évente legalább 70 db buszt kell üzembe helyezni a leghátrányosabb helyzetű kistérségekben. Felelős: önkormányzati és területfejlesztési miniszter II. A gyermekes szülők munkavállalási esélyeinek javítása, a gyermekes háztartások szegénységének csökkentése A/ Foglalkoztatás 18. Támogatási formákat és szolgáltatásokat kell kidolgozni az alacsony iskolai végzettségű emberek elhelyezkedésének, munkahelyre történő tartós beilleszkedésének segítésére. 19. A hátrányok által leginkább érintett kisgyermekes nők, valamint a hozzátartozóik ápolása után a munkaerőpiacra visszatérni kívánók foglalkoztathatóságának javítása, a készségek és a szaktudás megújítása, új ismeretek elsajátítása, munkatapasztalat szerzés biztosítása érdekében kiemelten kell támogatni a nők munkaerő-piaci belépését, visszatérését. Határidő: negyedévtől folyamatosan 20. A munkaerő-kompetenciák fejlesztése érdekében olyan programokat kell indítani, amelyek a szakmai tudás mellett a tanuláshoz szükséges kompetenciák fejlesztésével járulnak hozzá a gazdaság versenyképességének növeléséhez szükséges képzett munkaerő biztosításához. A programok az idegen nyelv elsajátítását, felhasználói szintű számítógépes ismeretek megszerzését, valamint a vállalkozási ismeretek és életviteli kompetenciák fejlesztését támogatják. 21. A gyermekes szülők munkavállalási esélyeinek javítását célzó intézkedések és programok hatásait, a munkába lépés és munkában maradás eredményeit folyamatosan követő 7

8 indikátorokat kell kidolgozni és biztosítani kell ennek informatikai hátterét a folyamatos monitoring érdekében. B/ Gyermekek napközbeni ellátásának javítása 22. A szolgáltatáshiányos, illetve a férőhelyhiányos településeken ösztönözni kell a gyermekek napközbeni ellátásának kiépítését. Módszertani segítséget kell nyújtani az önkormányzatoknak az ellátórendszer teljesebb körű és jobb minőségű működtetéséhez. önkormányzati és területfejlesztési miniszter 23. A napközbeni ellátás térítési díj rendszerének átalakításával párhuzamosan olyan támogatási rendszert kell kidolgozni, amely kiegészíti a szociálisan rászoruló gyermekek szülei által fizetendő térítési díjakat. pénzügyminiszter Határidő: augusztus Ki kell dolgozni a bölcsődei-óvodai integráció szakmai, jogi és működési feltételeit, valamint a kistelepüléseken a 0-7 éves korosztályt ellátó intézményrendszer létrehozásának, működtetésének és finanszírozásának kereteit. oktatási és kulturális miniszter Határidő: a koncepció kidolgozására augusztus A szülők munkarendjéhez igazodóan át kell alakítani a gyermekintézmények nyitva tartását, a megnövekedett költségek állami finanszírozásának biztosításával. oktatási és kulturális miniszter pénzügyminiszter Határidő: július Meg kell vizsgálni, hogy a gyermekek napközbeni ellátását biztosító szolgáltatások milyen módon vállalhatnának nagyobb szerepet a fogyatékossággal élő gyermekek korai fejlesztésében és napközbeni felügyeletében. oktatási és kulturális miniszter Határidő: január 1. 8

9 27. Annak érdekében, hogy a gyermekek napközbeni ellátása ne csak a tanévhez kapcsolódjon, az általános iskolai napközi foglalkozás normatív támogatását ki kell terjeszteni a nyári időszakra is. Felelős: oktatási és kulturális miniszter pénzügyminiszter Határidő: július 1-től folyamatosan C/ A gyermekes családok szegénységét enyhítő intézkedések 28. A gyermekek szociális biztonságának növelése érdekében 2010-ig fokozatosan be kell vezetni az általános iskola felső tagozatán is a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők számára az ingyenes étkeztetést. oktatási és kulturális miniszter pénzügyminiszter Határidő: felső tagozat 5. osztály január 1-jétől felső tagozat 6. osztály január 1-jétől felső tagozat 7-8. osztály január 1-jétől 29. A nyári hónapokban a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek napi egyszeri melegétkeztetése érdekében ki kell dolgozni a nyári gyermekétkeztetés rendszerszerű működtetésének szabályait és biztosítani kell az ehhez szükséges forrásokat. Pályázati forrásokkal is ösztönözni kell az ehhez szükséges feltételek kialakítását. oktatási és kulturális miniszter pénzügyminiszter önkormányzati és területfejlesztési miniszter Határidő: a szabályozás kidolgozására: január 1. a nyári étkeztetés kiterjesztésére: július 1-jétől folyamatosan 30. Az egészséges táplálkozás biztosítása, az étkeztetés minőségének és körülményeinek javítása érdekében felül kell vizsgálni a gyermekétkeztetés normatíváját, az elismerhető költségeket, a díjrendszert, az állami hozzájárulást. oktatási és kulturális miniszter pénzügyminiszter Határidő: január A családok lakáshoz jutásának elősegítése, a lakhatási körülményeik javítása, a lakásvesztés kockázatának, a családok lakásfenntartási terheinek csökkentése érdekében felül kell vizsgálni a lakáscélú állami támogatások rendszerét. A szociális bérlakás és lakhatási támogatások átalakításával elő kell segíteni az egészséges, biztonságos, szegregációmentes lakhatást. 9

10 Felelős: önkormányzati és területfejlesztési miniszter szociális és munkaügyi miniszter (hajléktalanság miatt) pénzügyminiszter Határidő: december Felül kell vizsgálni a gyermekes családoknak nyújtott támogatások egész rendszerét, így a családi pótlék további differenciálásának lehetőségét, különös tekintettel a három és többgyermekesek, valamint az egyszülős családok családi pótlékának emelésére. pénzügyminiszter Határidő: december 31. különös tekintettel a családi pótlék differenciált emelésére: január 1. III. A gyermekek jóléte A/ A szabadidő kulturált eltöltésének segítése 33. A Kell egy hely! program keretében komplex ifjúsági közösségi terek, multifunkcionális létesítmények kialakítását kell támogatni, gyermek- és ifjúsági programok céljára. földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter oktatási és kulturális miniszter önkormányzati és területfejlesztési miniszter 34. Szabadon használható sportolásra alkalmas terek (grund) építésével és a meglévő sportlétesítmények, iskolai sportpályák délutáni és hétvégi nyitva tartásának támogatásával kell biztosítani a sportolási lehetőségek hétvégi és szünidei biztosítását, a fiatalok szabadidejének hasznosabb eltöltését, sportolási lehetőségének könnyítését. Felelős: önkormányzati és területfejlesztési miniszter oktatási és kulturális miniszter B/ A gyermekeknek nyújtott szolgáltatások színvonalának javítása 35. A regionális operatív program keretében megvalósuló, a gyermekek nevelését-oktatását szolgáló közszolgáltatások térségi ellátásának biztosítását célzó infrastrukturális beruházások eredményességét oktatási programcsomagok adaptációjával, pedagógusoknak, iskolavezetőknek nyújtott továbbképzésekkel, taneszközök, mérési eljárások, mérőeszközök biztosításával kell biztosítani. Felelős: oktatási és kulturális miniszter önkormányzati és területfejlesztési miniszter (közszolgáltatások miatt) 10

11 gazdasági és közlekedési miniszter (informatika miatt) 36. A prevenció hatékonyabb megvalósítását célozva a gyermekjóléti szolgálat szakmai fejlesztése keretében az önkormányzatok lehetőségeihez jól igazodó szolgáltatási rendszert, és finanszírozást kell kialakítani. Határidő: a kidolgozásra: szeptember 1. a bevezetésre: január A veszélyeztetett gyermekek személyiségfejlődésének biztosítása, sikeres iskolai karrierje és társadalmi beilleszkedése érdekében, a gyermekek és családjuk számára családi kríziseket kezelő programokat kell kidolgozni és működtetni. 38. A gyermekjóléti szolgáltatás minőségének javítása, hatékonyságának, hatásosságának, és célzottságának javulása érdekében fejleszteni kell a szolgálatok informatikai hátterét, adatbázisok kialakításával. önkormányzati és területfejlesztési miniszter gazdasági és közlekedési miniszter 39. Meg kell teremteni a Kék Vonal Gyermek és Ifjúsági telefonszolgálat kiszámítható működéséhez szükséges feltételeket a krízishelyzetben lévő, segítséget kérő gyermekek, fiatalok számára ingyenes, anonim szolgáltatás megteremtése, az eltűnt gyermekeket segítő, harmonizált európai hívószám bevezetése, valamint operációs központ létrehozása érdekében. Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter külügyminiszter gazdasági és közlekedési miniszter Határidő: január 1-től folyamatosan IV. A program megvalósítását szolgáló egyéb intézkedések A/ A gyermekeknek nyújtott szolgáltatások működési módjának, együttműködésének javítása 40. A gyermekek egyénre szabott képességfejlesztésének, a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek iskolai eredményének javítása érdekében javítani kell a szociális, egészségügyi, oktatási szakemberek együttműködésének hatékonyságát. Felelős: szociális és munkaügyi miniszter 11

12 egészségügyi miniszter oktatási és kulturális miniszter 41. Ki kell dolgozni a fogyatékos gyermekek korai diagnosztikája és fejlesztése érdekében az egészségügyi, közoktatási, szociális és gyermekvédelmi intézmények együttműködésének jogszabályi, intézményi, működési feltételeit. egészségügyi miniszter oktatási és kulturális miniszter Határidő: december 31. B/ A kormányzati intézkedések eredményességének és költséghatékonyságának mérése 42. A kormányzati cselekvési tervben szereplő intézkedések, programok eredményességének és költséghatékonyságának mérése és értékelése érdekében a) minden közreműködő miniszter, a felelőssége alá tartozó programhoz köteles a Miniszterelnöki Hivatallal és a KSH-val együttműködve kidolgozni a programok, intézkedések eredményeit mérő indikátorokat; b) A Miniszterelnöki Hivatal módszertani segítséget biztosít, folyamatosan figyelemmel kíséri és értékeli a programok megvalósulását és az újabb három éves cselekvési tervhez elemző értékelést készít, ebben együttműködik a Nemzeti Stratégia monitorozását végző Monitoring Bizottsággal; c) A Miniszterelnöki Hivatal az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztériummal együttműködve módszertani segítséget nyújt a kistérségi társulásoknak, települési önkormányzatoknak, annak érdekében, hogy a 47/2007. (V.31.) OGY határozat megvalósulását segítő helyi gyermekesély programokat dolgozzanak ki. A Miniszterelnöki Hivatal gyűjti és terjeszti a gyermekek esélyeit érdemben javító jó gyakorlatokat. Felelős: Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter önkormányzati és területfejlesztési miniszter KSH elnöke C/ Az uniós források felhasználásának koordinációja 43. Az uniós forrásokból megvalósuló fejlesztési tervek, programok előkészítése és végrehajtása során biztosítani kell a gyermekek esélyeit javító szempontok prioritásként való érvényesítését. Felelős: önkormányzati és területfejlesztési miniszter 44. Évente 5 modell-értékű, komplex, kistérségi szintű kiemelt programot kell indítani az OGY határozatban megfogalmazott célok összehangolt érvényesítésére. 12

13 Felelős: önkormányzati és területfejlesztési miniszter a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter 45. A gyermekek esélyeit javító uniós fejlesztési források felhasználása során biztosítani kell, hogy a pályázati (versenyeztetett) eljárások mellett a hátrányos helyzetű települések és térségek kedvezőtlen versenyfeltételeit az eljárási rend kompenzálja, és ezzel a programok a felzárkóztatás céljait is szolgálják. Felelős: önkormányzati és területfejlesztési miniszter a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter 13

14 Előterjesztés szöveges része A Legyen jobb a gyermekeknek! Nemzeti Stratégia végrehajtását szolgáló 3 éves kormányzati cselekvési terv tartalmáról A teljes parlamenti konszenzussal elfogadott 47/2007. (V.31.) országgyűlési határozat a Legyen jobb a gyermekeknek! Nemzeti Stratégiáról 2. határozati pontjában foglalt felkérés szerint a Stratégia célkitűzéseinek időarányos megvalósítását elősegítő 3 éves cselekvési tervet kell összeállítania a Kormánynak. A cselekvési terv előkészítése Kutatási eredmények, nemzetközi gyakorlatban bevált eljárások hasznosítása Az OGY határozat előkészítése és egyeztetése során határozott szándék volt az, hogy a Stratégia reális, megvalósítható célokat és feladatokat fogalmazzon meg. A szakmai egyeztetések folyamán, a 25 évre szóló stratégia dokumentumainak előkészítésével párhuzamosan, a már sikeres gyermekszegénység enyhítő nemzetközi kormánypolitikák tapasztalatai, a jó gyakorlatok, valamint a hazai kutató-műhelyek tudományos eredményeinek összegyűjtésével megkezdődött a rövidtávon megvalósíthatónak tartott kormányzati cselekvések, intézkedések bő választékának összeállítása. Ez a munkadokumentum volt a kormányzati cselekvési terv elkészítésének kiindulópontja. Új tervezési módszer Módszertani segédlet készült annak érdekében, hogy a költségvetés tervezése során alkalmazott inputtervezés és finanszírozás módszerétől eltérő szemléletű programtervezéshez és finanszírozáshoz a megfelelő eljárások és eszközök összhangját meg lehessen teremteni. A tervezés újszerű feladatot jelent a tárcáknak, mert egyidejűleg kell számot vetni az európai uniós társfinanszírozással készülő fejlesztési tervek gyermekek esélyegyenlőségét elősegítő elemeivel, valamint a költségvetési és jogalkotási területen 3 évre előre kell javaslatot tenni az intézkedésekre. Újszerű, hogy a programtervezés során a célállapot megtervezése, a kívánt változások mértékének kalibrálása megelőzte az ahhoz vezető lépések és forrásszükséglet tervezését. Ugyancsak új feladat, hogy a gyermekszegénység és esélykülönbségek csökkenéséhez, a változások tartalmát jól kifejező indikátorok képzésére is szükség van. Az intézkedések eredményeinek nyomon követéséhez ki kell alakítani a beavatkozások hatásainak, eredményeinek monitorozási rendszerét is. Hiányoznak az elérendő célokat bemutató jelzőszámok A szakértői kidolgozó folyamat során a tárcák fogalmazták meg a saját illetékességükbe tartozó cselekvések, intézkedések terveit, e tárcaanyagok szerkesztett változatát tartalmazza az előterjesztés. A tervezés új módja nehézséget jelent, ezért a 3 éves cselekvési terv céljainak megvalósítása eredményeként előálló elmozdulásokat még nem lehetett körülírni jelzőszámokkal. A tárcák az egyes programpontokhoz tartozóan később megvalósítandó feladatként szerepeltetik az indikátorok, jelzőszámok kialakítását. 14

15 Stratégiai prioritások és megfontolások A szegénységprobléma hagyományos megközelítése A gyermekek esélyegyenlőségének előtérbe kerülése, a gyermekszegénység csökkenése, és különösen, a szegénység újratermelődési ciklusainak megtörése egy sajátos szemléleti fordulat következménye. Korábban különösen a gyermekek szegénységének tárgyalásmódját együttérzés, szánalom és morális elköteleződés hatotta át. A gyermekek esetében nem vethetők fel a sorsuk iránti egyéni felelősségek, viszont annál nyomatékosabban vethető fel a társadalmi, közösségi felelősség a nélkülözés, a rossz életfeltételek miatt. Ez történetileg igen erős, és ma is élő, általánosan osztott attitűd. A gyermekszegénység új megközelítése Az utóbbi időkben számos fejlett országban felerősödött az a megközelítés, hogy a gyermekek elveszítése, az átlagos iskolai- és munkakarrierek trendjétől való leszakadása, a szegénység újratermelődése nem kizárólag erkölcsi probléma, hanem a gazdasági fejlődést és versenyképességet veszélyeztető kockázati tényező. A foglalkoztatás bővülését fókuszba állító gazdaságpolitikai stratégiákkal (Unió: Jobs and Growths ) párhuzamosan, egyre hangsúlyosabbak azok a célkitűzések, amelyek a jövő generációinak kívánnak általánosan jobb feltételeket teremteni magasabb képzettséget követelő munkahelyek, munkakörök betöltéséhez. Össztársadalmi gazdasági érdeket fogalmaznak meg sűrített formában igen jelentős kormányzati programok, kampányok az USA-ban ( No Child Left Behind Act Egyetlen gyereket sem hagyunk hátra- törvény ), vagy Nagy-Britanniában (pl. Every Child Matters Minden gyerek számít ; vagy Sure Start Biztos Kezdet ). E kormányzati politikák szerint a gyermekszegénység csökkentése, a korai életkori fejlődés elősegítése, beruházások a gyermekek egyenlőbb esélyű iskoláztatásába minden más kormányzati programnál, így autópálya-építési és más infrastruktúra-fejlesztési, kutatási és innovációmenedzselési programoknál is nagyobb valószínűséggel megtérülő ráfordítások. Beruházás a jövő generációjába A gyermekek szegénységének enyhítése, az általánosan jobb és egyenlőbb iskolai- és munkakarriereket elősegítő kormányzati stratégiák mozgatója az, hogy lépést kell tartani a világ fejlettebb térségeiben nagyobb sebességre kapcsolt gyermek-esélyegyenlőségi politikákkal, ha a gazdasági fejlődésben is lépést akarunk tartani velük. Különösen indokolttá teszi ezt az elhatározást az is, hogy számos olyan kényelmetlen jelzéssel kellett az utóbbi időben szembenézni mint a PISA jelentés, vagy a szakiskolák által nyújtott ismeretek elértéktelenedése munkaerőpiacon. A tárcák számos olyan, programpontot javasoltak, amelyek vagy már megkezdődtek, vagy már döntés van róluk ám e programelemek számbeli többsége ellenére nem ezek képezik a cselekvési terv leghangsúlyosabb intézkedéseit. A cselekvési terv alapvető szemléletváltozásokra épülő javaslatokat állít a fókuszba, amelyek nem kapcsolódnak a meglevő struktúrákhoz. Az alapstruktúrák működésébe épülnek be az esélyegyenlőség (hátrányos helyzetben élő gyermekek korai életkori fejlődésének elősegítése; diszkrimináció- és szegregáció-mentesség; a munkaerőpiacon értékes alapkompetenciák megerősítése, munkaerőpiaci belépés és részvétel támogatása, stb.) szempontjai. 15

16 Jövőben megtérülő ráfordítások fenntartható fejlődés A Legyen jobb a gyermekeknek! Nemzeti Stratégia sajátossága az, hogy nem kívánja bővíteni a gyermekek érdekében működtetett állami elvonásokat és újraelosztásokat, hanem olyan változásokat kezdeményez, amelyek révén a gyermekes szülőknek és a szegénységben élő gyermekeknek a jelenleginél lényegesen nagyobb esélyük nyílik arra, hogy saját maguk, a piacokon, mindenek előtt a munkaerőpiacokon is képesek legyenek boldogulni, pénzt keresni, abból jobban élni. Az eredményes piacra lépést, nagyobb boldogulási esélyt teremtő szándék érvényesül számos foglalkoztatási, oktatási és egészségügyi programkomponensben. A tervek arra építenek, hogy az Uniós forrásokból megvalósuló, egyszeri fejlesztések, beruházások, rendszer-átalakítások révén olyan struktúrák alakuljanak ki amelyek nem sokkal nagyobb működési költségszint mellett is a mainál lényegesen kisebb arányban termelik újjá a gyermekszegénységet, a gyermekek társadalmi kirekesztését. A Kormányzati Cselekvési Terv a javaslatok megjelenítésében, tartalmában és nyelvében is átvette a program előkészületeivel párhuzamosan zajló tervek, innovációs és tervezői műhelyek ( Magyarország Holnap Oktatási, Foglalkoztatási Kerekasztal, Államreform Bizottság, ÚMFT tervek, zászlóshajó programok) koncepcióit, formuláit. Kialakult a tervező műhelyekkel a folyamatos egyeztetés, konzultáció. A megvalósítás prioritásai és megfontolások Pénzügyi megfontolások A Konvergencia Program által körülírt fiskális környezetben a 3 éves program nem tartalmazhat olyan intézkedéseket, amelyeknek jelentős költségvetési többletkiadással járó következményei lehetnek. A program legfőbb fejlesztési forrását az Unió által, az Operatív Programok keretein belül biztosított társfinanszírozás, mindenek előtt a TÁMOP, a TIOP, a hét ROP, illetve az ezen forrásokat koncepcionálisan integráló zászlóshajók biztosítják. Elengedhetetlen, hogy a közeljövőben következetesen meginduljanak azok az előkészítő, tervező munkák, amelyek nyomán a későbbiekben nagy hatékonysággal lehet megkezdeni a források felhasználását. Ilyen, akár az Uniós források menedzsmenti költségei között is elszámolható, viszonylag alacsony költségekkel megindítható előkészületek lehetnek a különféle BA szintű kurrikulum-fejlesztések (kompetencia-alapú, korszerű pedagógiai módszerek; integrált, egyéni fejlesztési eljárások beépítése a pedagógusképzési tanmenetekbe, a 0-7 éves korosztály korai fejlődését elősegítő nevelésére felkészítő BA kurrikulum kidolgozása, stb.), valamint a későbbi, területi és társadalmi kiegyenlítést célzó intézményfejlesztések szükségletfelmérései, kutatási megalapozásai, vagy az új feladatok ellátásához megfelelő humánerőforrás megteremtése, a hatékonyabb feladat ellátáshoz elengedhetetlen adatbázisok, az érdemi elmozdulások mérésére alkalmas információs eszközök létrehozása Rövidtávon azon előkészületek finanszírozására van reális lehetőség amelyek az elkövetkezendő években megnyíló fejlesztési forrásoknak a jelenlegi szintnél sokkal jobb, eredményesebb, az elérendő állapotokra vonatkozó tisztázottabb tervek szerinti elköltését teszik lehetővé. 16

17 A Legyen jobb a gyermekeknek! Nemzeti Stratégia, végrehajtását szolgáló 3 éves kormányzati cselekvési terv elemei A gyermekek esélyeit javító program szempontjából a legfontosabb áttételes hatás a fejlesztések területi és társadalmi egyenlőséget szolgáló volta, igazságossága, méltányossága. A fejlesztési programokat a legkönnyebb a már meglevő kapacitások, megkezdett programok bővítésével megvalósítani. A gyermekek esélyeit kiegyenlíteni szándékozó programban számos esetben épp az lenne a cél, hogy a gyermekek fejlődését elősegítő ellátások, szolgáltatások jussanak el azokra a településekre, legyenek elérhetők azon csoportok tagjai számára is ahol és akik számára a jelenlegi struktúrában nem elérhetők. Elsősorban a jelenleg intézményhiányos kistelepülések, hátrányos helyzetű kistérségek, valamint ellátatlan célcsoportok romák, fogyatékosok, iskolázatlanok, stb.- elérése a kritikus kérdés. A szegénység újratermelődési ciklusainak megszakítása jobb iskolázási, munkába állási, mobilitási esélyek a szegénységben felnevelkedő gyermekek számára 2001 és 2006 között tovább nőtt az általános iskola nyolc osztályát elvégzők aránya, de mind 2001-ben, mind 2006-ban az átlaghoz képest kétszeres volt a szegények esélye, hogy legfeljebb a 8 általánosig jussanak el. Ugyancsak az átlaghoz viszonyítva a szegények mindkét vizsgált évben fele akkora eséllyel jutottak az érettségiig, és 4-5-ször kevesebb eséllyel a diplomáig. Míg országos szinten ezen az 5 éven belül is szignifikánsan tovább nőtt az érettségizettek és diplomások aránya, a szegény mintán belül jó esetben is inkább stagnálást, olykor enyhe romlást regisztráltunk. Ez a tendencia azt is jelenti, hogy az alacsony iskolai végzettség 2006-ban nagyobb eséllyel vezet szegénységhez, mint 2001-ben. 1 Míg az adott időszakban a jövedelmi helyzet nem romlott tovább, (a szociális rendszer jól teljesített, mert csökkentette a jövedelmi deprivációt a szegények körében), addig a szegények iskolázottsága és foglalkoztatása nem javult Az óvodai ellátás a gyerekek 87%-ának, a bölcsődei ellátás csak a korosztály 8%-a számára elérhető. A szegénységben élő gyermekek kisebb arányban járnak óvodába, bölcsődébe. A 0-7 évesek intézményes ellátása általában városi, nagyvárosi környezetben, a bölcsőde, jellemzően dolgozó szülők számára hozzáférhető szolgáltatás. I. A szegénység újratermelődési ciklusainak megszakítása A/ A teljesebb körű hozzáférés a korai felzárkóztatást szolgáló ellátási formákhoz Biztos Kezdet Program A Biztos Kezdet program középpontjában a hátrányos helyzetben lévők, így pl. a szegénységben élő, munkanélküli, halmozottan hátrányos helyzetű településeken élő gyermekes családok állnak, akik az egészségügyi, gyermekjóléti és szociális alapellátásokat azok területi hozzáférési és minőségi egyenlőtlenségei miatt kevésbé tudják igénybe venni, mint a többi család. A programot olyan településeken kell elkezdeni, ahol nagy arányban élnek jelentős szegénységi kockázatú családok, de ezeken a településeken a program az összes ott élő gyermeknek és szüleiknek szól, függetlenül a család szociális helyzetétől. A Biztos Kezdet Program esélyt ad a programban részt vevő 0-7 éves korú gyermekek és családjaik számára, hogy a gyermekek életének legkorábbi időszakában segítséget kapjanak a 1 ELTE TáTK Szegénység és kirekesztés kutatás megállapítása

18 testi, értelmi, érzelmi és szociális fejlődéshez. A problémák korai felismerése, a programhoz kapcsolódó szakemberek folyamatos támogatása, a gyermekekkel és a szülőkkel való közvetlen foglalkozás hozzájárul a programban részt vevő gyermekek sikeres iskolakezdéséhez. A program célja: a gyermekek szociális, érzelmi és kognitív fejlődésének elősegítése, tanulási képességeinek javítása, alkalmazkodási és nyelvi képességeinek fejlesztése; családok és szülők támogatása a deprivációs ciklus megtörése érdekében; az egészségkultúra fejlesztése, az egészségi állapot javítása; a speciális nevelést igénylő gyermekek és családjuk támogatása, beleértve a szakosított szolgáltatásokhoz való hozzáférést; a segítőszakmák koordinációja, a közösségi részvétel és a helyi közösségek erősítése, a civil részvétel terepeinek bővítése. Olyan elérhető és a szükségletekre válaszoló szolgáltatást kell nyújtani, amely figyelembe veszi a helyi igényeket és a település sajátosságait; a szülők aktív részvételére épít; megteremti az együttműködést a szociális, egészségügyi és oktatási intézmények között. Minden Biztos Kezdet program a helyi szükségletektől függően alakul, de minden programnak biztosítania kell az alábbiakat: az érintett gyermekek és családok felkutatását, bevonását a programba; a családok és szülők szolgáltatásokkal, tanácsadással történő támogatását, a szülők foglalkoztathatóságának javításával kapcsolatos tevékenységeket; jó minőségű játékot, tanulást és gondozást a gyermekek számára; gyermek-egészségügyi és -fejlesztési tanácsadást; a speciális nevelést igénylő gyermekek és családjuk támogatását, beleértve a szakosított szolgáltatásokhoz való hozzáférést. Forrás: TÁMOP művelet (TÁMOP akcióterv: és konsrtukciók) Preventív, teljes körű szűrő és jelzőrendszerek kiépítése a gyermekek szociális, egészségi, érzelmi fejlődéséről, valamint magatartási és olvasási-számolási képességeiben mutatkozó fejlődés monitorozására Az alapkészségek vizsgálatát, illetve a készségek fejlődésének követését az oktatás területén jogszabály garantálja. Országos mérés, értékelés keretében meg kell vizsgálni az anyanyelvi és a matematikai alapkészségek fejlődését a negyedik, a hatodik, a nyolcadik és a tizedik évfolyamon valamennyi tanulóra kiterjedően. A mérésekről országos, intézményi és fenntartói szintű elemzések készülnek. Forrás: TÁMOP, prioritás Koragyermekkori program, művelet Korai életkori komplex állapotfelméréshez és szűréshez protokolok kidolgozása A 0-7 éves gyermekek fejlődésének komplex felméréséhez és követéséhez szükséges eljárási protokollok kidolgozása. Célzott hatások: A gyermek egészségügyi, különös tekintettel a hátrányos helyzetben lévő és hátrányos helyzetű kistelepüléseken élő gyermekek, ellátási színvonalának és az ahhoz való hozzáférés javítása. 18

19 Indikátorképzés felelőse: Országos Tisztifőorvosi Hivatal/ Országos Gyermekegészségügyi Intézet/ Országos Szakfelügyeleti-Módszertani Központ Forrás: - fejlesztési forrás: TÁMOP, Koragyermekkori program, művelet Fenntartás: költségvetési források Korai életkori komplex állapotfelméréshez és szűréshez adatlap A 0-7 éves gyermekek fejlődésének komplex (szomatikus, pszichomotoros, érzékszervi, kognitív stb.) felméréséhez és követéséhez szükséges az állapotfelmérő adatlap standardjainak a kialakítása, mely nagyban támaszkodik a védőnői szolgálat meglévő, de nem digitalizált információira, a gyermekjóléti, gyermekvédelmi szolgálatok által gyűjtött adatokra, valamint a közoktatás hatókörében rendelkezésre álló információkra. Célzott hatások: a hátrányos helyzetben lévő és hátrányos helyzetű kistelepüléseken élő gyermekek egészségügyi ellátáshoz (elsősorban a prevenció részét képező testi, pszichomotoros, mentális és érzékszervi fejlődést követő, szűrővizsgálatokhoz) való hozzáférés javítási lehetőségének vizsgálata, annak érdekében, hogy a fejlődésben való megakadás és a fejlődést hátráltató problémák időben felismerhetők, és kezelhetők legyenek. A korai gondozás elősegíti a gyermekek sikeresebb iskolai pályafutását, a társadalmi beilleszkedését. Indikátor képzés felelőse: Országos Tisztifőorvosi Hivatal/ Országos Gyermekegészségügyi Intézet/ Országos Szakfelügyeleti-Módszertani Központ A szülők gyermekeik gondozásával, fejlesztésével, nevelésével kapcsolatos jártasságának növelése különösen a hátrányos helyzetű családok körében (szociálisan hátrányos helyzet, alulképzettség, nyelvi, megértési problémák) A nyelvi, megértési nehézséggel küzdő, hátrányos helyzetű szülők számára is könnyen érthető (pl. ábrákkal, rajzokkal) kiadványok, szórólapok, plakátok készítése, terjesztése. Mintamodell kialakítása, jó gyakorlatok megismertetése. Célzott hatások: a gyermek egészségügyi, különös tekintettel a hátrányos helyzetben lévő és hátrányos helyzetű kistelepüléseken élő gyermekek, ellátási színvonalának és az ahhoz való hozzáférés javítása. Forrás: - fejlesztési forrás: Társadalmi Megújulás Operatív Program (6. prioritás, művelet), Koragyermekkori program Fenntartás: költségvetési források B/ Jobb iskolázási esélyek a szegénységben felnevelkedő gyermekek számára A tanuló eltérő ütemű fejlődéséből, fejlesztési szükségleteiből fakadó egyéni hátrányoknak a csökkentése, továbbá az alapkészségek sikeres megalapozása és kibontakoztatása érdekében az általános iskolák felmérik azon első évfolyamos tanulóik körét, akiknél az óvodai jelzések, illetve a tanév kezdete óta szerzett tapasztalatok alapján az alapkészségek fejlesztését hangsúlyosabban kell a későbbiekben támogatni, és ezért indokolt az azt elősegítő pedagógiai tevékenység megalapozásához a diagnosztikus fejlődésvizsgáló rendszer alkalmazása. A közoktatás hatékonyságának, eredményességének javítása, az oktatási szektorban működő intézmények együttműködési, fejlesztési, koordinációs, valamint szolgáltató kompetenciáinak 19

20 korszerűsítése elősegíti a közoktatási intézményrendszer egészének modernizációs folyamatát. A térségi iskola- és óvodafejlesztő központok (TIOK) cselekvő szerepet vállalnak a regionális hálózat kiépítése után a közoktatási intézmények modernizálásában. A hálózatépítés célja az intézményekkel, együttműködő szervezetekkel való együttműködés, kapcsolattartás, fejlesztő és szolgáltató típusú tevékenységek összehangolása, szolgáltatások nyújtása, szakmai kompetenciák és kapacitások növelése. A gyermekek szociális helyzetéből és fejlettségéből eredő hátrányok ellensúlyozását célzó pedagógiai módszerek alkalmazását az eddiginél erőteljesebben kell ösztönözni. A képesség kibontakoztató felkészítés szervezésének keretei szabályozottak, célja a tanuló egyéni képességének, tehetségének kibontakoztatása, fejlődésének elősegítése, a tanuló tanulási, továbbtanulási esélyeinek kiegyenlítése. A 0-3 éves korosztály nevelési feladataira, a 0-7 éves, iskola-előtti korosztály összehangolt és integrált nevelésére történő felkészítés érdekében, a korosztályt ellátók egységes, komplex BA szintű képzésének kimunkálására lenne szükség. A képzések megújítása szerepel a TÁMOP műveletben (Beruházás a jövőnkbe) is. A gyermekek egyénre szabott képességfejlesztésének, a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek iskolai eredményességének javításának érdekében megvalósuló intézkedések a különböző szociális, egészségügyi, oktatási szakemberek, szolgáltatók együttműködése hatékonyságának javítását, kiterjesztését, a korai képességgondozást végző szakemberek kapacitásfejlesztését, a szakmai feltételek és képzés fejlesztését foglalja magában. A szegénységben felnevelkedő gyermekek jobb iskolázási esélyeinek biztosítása érdekében szükséges a korszerű pedagógiai módszerek elterjesztése, így a kommunikáció nyitottságára orientáló és kommunikatív képességeket fejlesztő, a korai felzárkóztatást támogató elvek beépítése a 0-7 éves korosztály nevelési feladataiba. A napközbeni ellátást érintő képzésekben, továbbképzésekben a hátrányos helyzetű családokkal való foglalkozáshoz szükséges ismeretek beépítésével sikeresebben, a szülőket is bevonva tudnak foglalkozni a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekekkel és családjaikkal. Cél: a pedagógusok problémaérzékenységének fejlesztése, felkészítés a problémák korai érzékelésében, jelzésében és a specializálódott segítő szakemberekkel való együttműködésre; felkészítés a szülőkkel, különösen a szegénységben élő, hátrányos helyzetű szülőkkel való együttműködésre. Forrás: TÁMOP új képzési struktúra kialakítása, új szakok nyitása Költségvetés: normatíva-emelkedés, működési költségtöbbletek, Intézményi költségvetésen belüli átrendezés Forrás: TÁMOP Beruházás a jövőnkbe, Gyerekesély óvodai komponens, új képzési struktúra kialakítása, új szakok nyitása 20

A Társadalmi Felzárkózási Stratégia oktatási intézkedéseinek bemutatása. 2013. november 27.

A Társadalmi Felzárkózási Stratégia oktatási intézkedéseinek bemutatása. 2013. november 27. A Társadalmi Felzárkózási Stratégia oktatási intézkedéseinek bemutatása 2013. november 27. 1. Keretek - ORÖ megállapodás, Nemzeti Társadalmi Felzárkózási stratégia 2. Keretek - EU 2007-2013 - EU 2020,

Részletesebben

Szakpolitikai válaszok és a legutóbbi magyarországi reformok. 2014. Október 13.

Szakpolitikai válaszok és a legutóbbi magyarországi reformok. 2014. Október 13. Beruházások a gyermekek érdekében Magyarországon: EU eszközök és támogatási lehetőségek Szakpolitikai válaszok és a legutóbbi magyarországi reformok SZEMINÁRIUM 2014. Október 13. Iván Sörös Osztályvezető,

Részletesebben

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv és a szociális ágazat

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv és a szociális ágazat Az Új Magyarország Fejlesztési Terv és a szociális ágazat Oross Jolán SZMM Tervezési és Fejlesztési Titkárság, Társadalmi befogadás iroda. Hajdúszoboszló, 2008. április 22. Miről lesz szó? Az uniós forrásokból

Részletesebben

Hazai és európai szakpolitikai irányok a kisgyermekkori nevelésben. 2014. December 2.

Hazai és európai szakpolitikai irányok a kisgyermekkori nevelésben. 2014. December 2. Hazai és európai szakpolitikai irányok a kisgyermekkori nevelésben SZEMINÁRIUM 2014. December 2. Helyzetelemzés - NTFS következtetései Oktatás Oktatási rendszerünk nem képes megfelelő mértékben csökkenteni

Részletesebben

Aktuális TÁMOP közoktatás fejlesztési pályázatok. Hajdúszoboszló, 2010. október 20.

Aktuális TÁMOP közoktatás fejlesztési pályázatok. Hajdúszoboszló, 2010. október 20. Aktuális TÁMOP közoktatás fejlesztési pályázatok Hajdúszoboszló, 2010. október 20. Aktuális pályázatok kategóriái Megjelentetésre váró közoktatási pályázati konstrukciók: 2010-ben terveink szerint 3 (TÁMOP

Részletesebben

Nagy Regina Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft elearning Igazgatóság

Nagy Regina Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft elearning Igazgatóság Az IKT fejlesztési folyamat-szaktanácsadó, valamint az IKT mentor szaktanácsadó felkészítése a digitális kompetencia fejlesztés támogatására Nagy Regina Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft elearning

Részletesebben

TÁMOP 6.1.4. Koragyermekkori (0-7 év) kiemelt projekt

TÁMOP 6.1.4. Koragyermekkori (0-7 év) kiemelt projekt TÁMOP 6.1.4. Koragyermekkori (0-7 év) kiemelt projekt Kapcsolat a Programmal II. cél: Gyermek alapellátás egységesebbé tétele az esélyegyenlőség javítása érdekében a hozzáférhetőség javításával és a jobb

Részletesebben

SZOLIDARITÁS ÉS SZERKEZETVÁLTÁS: Az informális intézmények szerepe a roma gyerekek. oktatásában

SZOLIDARITÁS ÉS SZERKEZETVÁLTÁS: Az informális intézmények szerepe a roma gyerekek. oktatásában SZOLIDARITÁS ÉS SZERKEZETVÁLTÁS: Az informális intézmények szerepe a roma gyerekek oktatásában Budapest, 2015. március 24. Stratégiai keretek - helyzetkép Oktatási rendszerünk nem képes megfelelő mértékben

Részletesebben

Ágazatközi együttműködés a gyakorlatban

Ágazatközi együttműködés a gyakorlatban Ágazatközi együttműködés a gyakorlatban A Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia bemutatása, a helyi megvalósítás kritikus sikertényezői, az érdekhordozók szerepe nemzeti és helyi szinten Ulicska László

Részletesebben

Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése című kiemelt projekt országos célkitűzései és eredményei

Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése című kiemelt projekt országos célkitűzései és eredményei Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése című kiemelt projekt országos célkitűzései és eredményei Bacsó Orsolya Nemzetgazdasági Minisztérium 2013. február 13.

Részletesebben

Az oktatás s szerepe a társadalmi felzárk

Az oktatás s szerepe a társadalmi felzárk Az oktatás s szerepe a társadalmi felzárk rkózásban Dr. Köpeczi-Bócz Tamás Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Társadalmi Felzárkózásért Felelős Államtitkárság Felzárk rkózás kitörési lehetőségek

Részletesebben

PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ. Pályázati felhívás: TÁMOP 3.1.4-08/2-2009 pályázatról Kompetencia alapú oktatás, egyenlő esélyek - innovatív intézményekben

PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ. Pályázati felhívás: TÁMOP 3.1.4-08/2-2009 pályázatról Kompetencia alapú oktatás, egyenlő esélyek - innovatív intézményekben PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ Pályázati felhívás: TÁMOP 3.1.4-08/2-2009 pályázatról Kompetencia alapú oktatás, egyenlő esélyek - innovatív intézményekben Projekt címe: A körmendi Dr. Batthyányné Coreth Mária Óvoda

Részletesebben

Koragyerekkori nevelés, az alapkészségek kifejlesztése

Koragyerekkori nevelés, az alapkészségek kifejlesztése Koragyerekkori nevelés, az alapkészségek kifejlesztése Herczog Mária A Közoktatás megújítása Magyarországon 2007. szeptember 25. Tények és tévhitek Azt, hogy a nép fia vagy, igazolnod, sejh, ma nem azzal

Részletesebben

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk PRIORITÁSTENGELY 1. Térségi a foglalkoztatási helyzet javítása

Részletesebben

GYERMEKEK AZ EGYSÉGES SZABÁLYOZÁS LOKÁLIS MEGVALÓSÍTÁS METSZÉSPONTJAIN

GYERMEKEK AZ EGYSÉGES SZABÁLYOZÁS LOKÁLIS MEGVALÓSÍTÁS METSZÉSPONTJAIN GYERMEKEK AZ EGYSÉGES SZABÁLYOZÁS LOKÁLIS MEGVALÓSÍTÁS METSZÉSPONTJAIN Darvas Ágnes (ELTE TáTK-MTA GYEP) Helyzet és válaszok Gyerekszegénység, gyerekjólét elmúlt évtizedek kiemelt témája miért? Beavatkozás

Részletesebben

4798 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 49. szám

4798 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 49. szám 4798 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 49. szám A Kormány 1210/2015. (IV. 10.) Korm. határozata az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program 2015. évre szóló éves fejlesztési keretének megállapításáról

Részletesebben

4798 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 49. szám

4798 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 49. szám 4798 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 49. szám A Kormány 1210/2015. (IV. 10.) Korm. határozata az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program 2015. évre szóló éves fejlesztési keretének megállapításáról

Részletesebben

J a v a s l a t. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ó z d, 2014. augusztus 25.

J a v a s l a t. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ó z d, 2014. augusztus 25. J a v a s l a t Területi együttműködést segítő programok kialakítása az önkormányzatoknál a konvergencia régiókban című ÁROP-1.A.3.- 2014. pályázat benyújtására Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH.

Részletesebben

A szakszolgálati ellátórendszer támogatása TÁMOP 3.4.2.B.

A szakszolgálati ellátórendszer támogatása TÁMOP 3.4.2.B. A szakszolgálati ellátórendszer támogatása TÁMOP 3.4.2.B. A pedagógiai szakszolgálati tevékenységek (2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről) a) a gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, oktatás

Részletesebben

Az új Országos Fogyatékosügyi Program végrehajtásának 2012 2013. évekre vonatkozó intézkedési terve

Az új Országos Fogyatékosügyi Program végrehajtásának 2012 2013. évekre vonatkozó intézkedési terve 6252 MAGYAR KÖZLÖNY 2012. évi 28. szám 1. melléklet az 1056/2012. (III. 9.) Korm. határozathoz Az új Országos Fogyatékosügyi Program végrehajtásának 2012 2013. évekre vonatkozó intézkedési terve I. Fogyatékossággal

Részletesebben

Új Magyarország Fejlesztési Terv- Nemzeti Stratégiai Referenciakeret

Új Magyarország Fejlesztési Terv- Nemzeti Stratégiai Referenciakeret A társadalmi befogadás és részvétel erısítése a 2007-2008-as és a 2009-2010-es Akcióterv keretében 2009. június 22. Új Magyarország Fejlesztési Terv- Nemzeti Stratégiai Referenciakeret Magyarország 2007-2013

Részletesebben

Munkaerőpiaci szolgáltatások a foglalkoztathatóság javításának új eszközei. Nemzetközi szakmai rehabilitációs konferencia 2006. Január 30-31.

Munkaerőpiaci szolgáltatások a foglalkoztathatóság javításának új eszközei. Nemzetközi szakmai rehabilitációs konferencia 2006. Január 30-31. Munkaerőpiaci szolgáltatások a foglalkoztathatóság javításának új eszközei Nemzetközi szakmai rehabilitációs konferencia 2006. Január 30-31. Igények, követelmények Befogadó társadalom Azonos jogok az élet

Részletesebben

CIVIL MUNKAKÖZVETÍTŐ IRODA

CIVIL MUNKAKÖZVETÍTŐ IRODA CIVIL MUNKAKÖZVETÍTŐ IRODA KÖZÖSEN A MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGŰEKÉRT BEFOGADÓ MUNKAHELYEK, BEFOGADÓ ÖNKORMÁNYZATOK című, TÁMOP 2.4.2/B-09/2-2009-0002 sz. azonosító számú program BEMUTATÁSA A projekt az

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM Foglalkoztatás Versenyképes munkaerő Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 5-6. prioritás Nemzetgazdasági Minisztérium Munkaerőpiaci Programok Főosztály Foglalkoztatáspolitikai

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA. Előterjesztés -a Közgyűléshez

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA. Előterjesztés -a Közgyűléshez NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA Ügyiratszám: 10.880/2009.05 Ügyintéző: Tóthné Csatlós Ildikó 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-585; Fax: (42)

Részletesebben

Tájékoztató a programról

Tájékoztató a programról Tájékoztató a programról NYITOK HÁLÓZAT A TÁRSADALMI BEFOGADÁSÉRT TÁMOP-5.3.9-11/1-2012-0001 A program keretei, előzményei A szegénység, a társadalmi és a munkaerő-piaci hátrányok újratermelődésnek megakadályozása

Részletesebben

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz 1. sz. melléklet Orientáló mátrix a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz Kistérség Projekt címe Összeg (mft) Baktalórántháza Játszva, tanulva, sportolva a társadalom hasznos tagjává válni Leírás

Részletesebben

A pedagógusképzés és -továbbképzés rendszerének összhangja, a felsőoktatási intézmények szerepe a pedagógustovábbképzésben

A pedagógusképzés és -továbbképzés rendszerének összhangja, a felsőoktatási intézmények szerepe a pedagógustovábbképzésben A pedagógusképzés és -továbbképzés rendszerének összhangja, a felsőoktatási intézmények szerepe a pedagógustovábbképzésben dr. Rádli Katalin szakmai főtanácsadó Oktatásügy és pedagógus-továbbképzés Pedagógusképzés

Részletesebben

Európai Uniós forrásokhoz való hozzájutás lehetőségei. Farkas Attila szakmai főtanácsadó Szociális és Munkaügyi Minisztérium

Európai Uniós forrásokhoz való hozzájutás lehetőségei. Farkas Attila szakmai főtanácsadó Szociális és Munkaügyi Minisztérium Európai Uniós forrásokhoz való hozzájutás lehetőségei Farkas Attila szakmai főtanácsadó Szociális és Munkaügyi Minisztérium Új Magyarország Fejlesztési Terv 2007-2013 Magyarország Nemzeti Stratégiai Referenciakerete

Részletesebben

TÁMOP-5.3.2-12/1-2012-0001

TÁMOP-5.3.2-12/1-2012-0001 FogLak projekt2 Az utcán élő hajléktalan személyek társadalmi visszailleszkedésének, sikeres munkaerő-piaci integrációjának megalapozása TÁMOP-5.3.2-12/1-2012-0001 A projekt célja Az utcán élő hajléktalan

Részletesebben

Társadalmi vállalkozás fejlesztése a műemléki topográfiai feladatok ellátására. Toborzó lap. anyja neve:... születési hely és idő: lakcím:.

Társadalmi vállalkozás fejlesztése a műemléki topográfiai feladatok ellátására. Toborzó lap. anyja neve:... születési hely és idő: lakcím:. Toborzó lap Tájékoztató: A pályázati program célja a műemléki topográfiák elkészítését segítő szakmai szolgáltatások társadalmi vállalkozási formában való megteremtése Magyarországon egy fenntartható innovatív

Részletesebben

Tájékoztató a munkaadói támogatásokról. Ujhelyi Zita osztályvezető Befektetés Ösztönzési és Szolgáltatási Osztály

Tájékoztató a munkaadói támogatásokról. Ujhelyi Zita osztályvezető Befektetés Ösztönzési és Szolgáltatási Osztály Tájékoztató a munkaadói támogatásokról Ujhelyi Zita osztályvezető Befektetés Ösztönzési és Szolgáltatási Osztály Szolgáltatások Lehetőségek munkaadók számára munkaerő-piaci információk nyújtása Közvetítés

Részletesebben

Foglalkoztathatóság ösztönzése és a vállalati alkalmazkodóképesség fejlesztései. a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 5.

Foglalkoztathatóság ösztönzése és a vállalati alkalmazkodóképesség fejlesztései. a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 5. Foglalkoztathatóság ösztönzése és a vállalati alkalmazkodóképesség fejlesztései a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 5. prioritásában 2014. május 28. I. Európai Szociális Alapból tervezett

Részletesebben

Javaslat Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében kiírt TÁMOP- 3.1.4-12/2 Innovatív iskolák fejlesztése című pályázatban való részvételre

Javaslat Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében kiírt TÁMOP- 3.1.4-12/2 Innovatív iskolák fejlesztése című pályázatban való részvételre Pásztó Városi Önkormányzat Általános Iskolája 3060 Pásztó, Nagymező út 36. 1 124/2012. A határozat elfogadása egyszerű szavazattöbbséget igényel. Javaslat Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

Részletesebben

A Gyermekszegénység Elleni Nemzeti Program: a Rövid Program lényege

A Gyermekszegénység Elleni Nemzeti Program: a Rövid Program lényege A Gyermekszegénység Elleni Nemzeti Program: a Rövid Program lényege A gyermekek szegénysége elfogadhatatlan. Minden negyedik-ötödik gyermek nélkülözésekkel, fejlődését nehezítő körülmények között él. Minden

Részletesebben

Életreval(l)ó Hajdúhadházi térségben élő hátrányos helyzetű, inaktív nők komplex önálló életvitelre való felkészítése TÁMOP-5.3.

Életreval(l)ó Hajdúhadházi térségben élő hátrányos helyzetű, inaktív nők komplex önálló életvitelre való felkészítése TÁMOP-5.3. Életreval(l)ó Hajdúhadházi térségben élő hátrányos helyzetű, inaktív nők komplex önálló életvitelre való felkészítése TÁMOP-5.3.1-C-09/2-2010-0102 PÁLYÁZÓ: Segítők Innovatív Közössége Közhasznú Egyesület

Részletesebben

Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése Együtt egy-másért!

Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése Együtt egy-másért! Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése Együtt egy-másért! TÁMOP-3.4.2/09/1. 2010. október 28. Pályázó: Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Projekt menedzser: Bukovszki Andrásné

Részletesebben

Újdonságok és lehetőségek az Európai Szociális Alap segítségével a gyerekek érdekében

Újdonságok és lehetőségek az Európai Szociális Alap segítségével a gyerekek érdekében Újdonságok és lehetőségek az Európai Szociális Alap segítségével a gyerekek érdekében Beruházások a gyermekek érdekében Magyarországon: EU eszközök és támogatási lehetőségek szeminárium Budapest, 2014.

Részletesebben

A 2013 utáni kohéziós politika kialakítása, a civilek szerepe, lehetőségei

A 2013 utáni kohéziós politika kialakítása, a civilek szerepe, lehetőségei A 2013 utáni kohéziós politika kialakítása, a civilek szerepe, lehetőségei Bécsy Etelka Pécs, 2012. december 5. Tartalom I. Kiindulás II. III. IV. Tervezés az Emberi Erőforrások Minisztériumában A 9. tematikus

Részletesebben

Önéletrajz. Név. Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail. discipula@freemail.hu Állampolgárság.

Önéletrajz. Név. Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail. discipula@freemail.hu Állampolgárság. Önéletrajz Név Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail discipula@freemail.hu Állampolgárság magyar Születési idő 1959. 01. 01. munkahelyek Időtartam (-tól -ig)

Részletesebben

KULTURÁLIS-KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK LEHETŐSÉGTÁRA

KULTURÁLIS-KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK LEHETŐSÉGTÁRA KULTURÁLIS-KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK LEHETŐSÉGTÁRA 2014-2020 Forrás: Operatív Programok, palyazat.gov.hu Tartalomjegyzék Bevezető 2 Az Operatív Programok szerkezete 3 Kulturális-közművelődési intézményeknek

Részletesebben

MEIXNER EGYMI MOHÁCS Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól!

MEIXNER EGYMI MOHÁCS Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! MEIXNER EGYMI MOHÁCS Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének támogatása és az egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény komplex szolgáltatásainak

Részletesebben

TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület projektjének eredményei

TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület projektjének eredményei TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület projektjének eredményei Társadalmi Megújulás Operatív Program Első lépés alacsony foglalkoztatási eséllyel rendelkezők képessé tevő és

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY RÉSZÉRE. a Legyen jobb a gyermekeknek! Nemzeti Stratégia Értékelő Bizottságának létrehozásáról

ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY RÉSZÉRE. a Legyen jobb a gyermekeknek! Nemzeti Stratégia Értékelő Bizottságának létrehozásáról MeH-et vezető miniszter Iktatószám:MEH/ ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY RÉSZÉRE a Legyen jobb a gyermekeknek! Nemzeti Stratégia Értékelő Bizottságának létrehozásáról Budapest, 2008. május Melléklet A Kormány./2008.

Részletesebben

TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001. Bernáth Ildikó elnök Szakmapolitikai Koordinációs Testület. 2015. szeptember 28.

TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001. Bernáth Ildikó elnök Szakmapolitikai Koordinációs Testület. 2015. szeptember 28. Rehabilitáció - Érték - Változás (RÉV): Megváltozott munkaképességű személyek munkaerő-piaci helyzetének elősegítése érdekében történő rendszerszintű képzési és szolgáltatásfejlesztési modellprogram Bernáth

Részletesebben

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás Kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló: - különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, - a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A HEFOP 3.1.3/05/01 A KOMPETENCIA-ALAPÚ OKTATÁS ELTERJESZTÉSE CÍMŰ PÁLYÁZAT ESEMÉNYEIRŐL

BESZÁMOLÓ A HEFOP 3.1.3/05/01 A KOMPETENCIA-ALAPÚ OKTATÁS ELTERJESZTÉSE CÍMŰ PÁLYÁZAT ESEMÉNYEIRŐL BESZÁMOLÓ A HEFOP 3.1.3/05/01 A KOMPETENCIA-ALAPÚ OKTATÁS ELTERJESZTÉSE CÍMŰ PÁLYÁZAT ESEMÉNYEIRŐL A kompetencia-alapú oktatás megvalósítása a fényeslitkei és tiszakanyári iskolákban HEFOP-3.1.3-05/1.-2005-10-0312/1.0

Részletesebben

A szakképz lat rben. Hajdúszoboszl. szoboszló,2007.december 14

A szakképz lat rben. Hajdúszoboszl. szoboszló,2007.december 14 A szakképz pzés és s felnőttk ttképzés s hatása a foglalkoztatásra, az Állami Foglalkoztatási Szolgálat lat új j szerepkörben rben Hajdúszoboszl szoboszló,2007.december 14 1 A képzés és foglalkoztatás

Részletesebben

A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése

A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése FÖK: A program egyike a legjobban kidolgozott anyagoknak. Tekintve az EU-források felhasználásában rejlő kockázatokat, az operatív program hangsúlyát

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI- SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK 2014. ÉVI HELYZETKÉPE

A PEDAGÓGIAI- SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK 2014. ÉVI HELYZETKÉPE XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 A PEDAGÓGIAI- SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK 2014. ÉVI HELYZETKÉPE EMPIRIKUS KUTATÁSOK EREDMÉNYEINEK ÖSSZEGZÉSE GASKÓ KRISZTINA

Részletesebben

Humánerőforrás fejlesztés az Új Széchenyi Tervben. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001

Humánerőforrás fejlesztés az Új Széchenyi Tervben. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 Humánerőforrás fejlesztés az Új Széchenyi Tervben Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 Társadalmi Megújulás Operatív Program /TÁMOP/ Támogatás intenzitás: 100 % - vissza

Részletesebben

EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ. Inklúzió

EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ. Inklúzió EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ = Inklúzió Integráció (együttnevelés) Inklúzió I-I-I Innováció A saját pedagógiai gyakorlatunk optimalizálására irányuló folyamat Integráció Inklúzió Az integrációval be kívánják

Részletesebben

MTVSZ, 2013.10.01. Versenyképes Közép- Magyarország Operatív Program bemutatása

MTVSZ, 2013.10.01. Versenyképes Közép- Magyarország Operatív Program bemutatása MTVSZ, 2013.10.01 Versenyképes Közép- Magyarország Operatív Program bemutatása A közép-magyarországi régió és a VEKOP speciális helyzete A KMR és a régió fejlesztését célzó VEKOP speciális helyzete: Párhuzamosan

Részletesebben

Továbbtanulást erősítő kezdeményezések a Keményben TÁMOP 3.3.10.A 12

Továbbtanulást erősítő kezdeményezések a Keményben TÁMOP 3.3.10.A 12 Továbbtanulást erősítő kezdeményezések a Tőlünk függ minden, csak akarjunk! Társadalmi Széchenyi Megújulás István Operatív Program Továbbtanulást erősítő Pályázati konstrukció Társadalmi Megújulás Operatív

Részletesebben

Körkép oktatási fejlesztések jelene és jövője

Körkép oktatási fejlesztések jelene és jövője Körkép oktatási fejlesztések jelene és jövője Kapcsáné Németi Júlia szakmai vezető SNI program EDUCATIO Kft. HEFOP 2.1.2 HEFOP 2.1.6 TÁMOP 3.1.6. Óvoda HEFOP 3.1.4 Iskola HEFOP 3.1.3 TÁMOP 3.4.2. TÁMOP

Részletesebben

TÁMOP 1.1.2 A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása /Decentralizált programok a konvergencia régiókban/

TÁMOP 1.1.2 A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása /Decentralizált programok a konvergencia régiókban/ TÁMOP 1.1.2 A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása /Decentralizált programok a konvergencia régiókban/ Gyula, 2013. október 17. Készítette: Szabó Imre Békés Megyei Kormányhivatal Szeghalmi

Részletesebben

Nők a foglalkoztatásban

Nők a foglalkoztatásban projekt Munkáltatói fórum 2011. 10.11. Budapest Nők a foglalkoztatásban Kőrösi Regina Nők foglalkoztatásban az UNIÓ-ban A nők és férfiak közötti esélyegyenlőség alapvető jog és az Európai Unió közös alapelve

Részletesebben

Esélyegyenlőségi Terv. Mátyás Király Általános Iskola Csömör

Esélyegyenlőségi Terv. Mátyás Király Általános Iskola Csömör Esélyegyenlőségi Terv Mátyás Király Általános Iskola Csömör 2 Amit az esélyegyenlőségről tudni kell Az Országgyűlés 2003-ban elfogadta az Európai Unió és a hazai társadalom elvárásait tükröző 2003. évi

Részletesebben

EMBERI ERŐFORRÁS FEJLESZTÉSI OP ÉS RÁSZORULÓ SZEMÉLYEKET TÁMOGATÓ OP BEMUTATÁSA HORVÁTH VIKTOR FŐOSZTÁLYVEZETŐ

EMBERI ERŐFORRÁS FEJLESZTÉSI OP ÉS RÁSZORULÓ SZEMÉLYEKET TÁMOGATÓ OP BEMUTATÁSA HORVÁTH VIKTOR FŐOSZTÁLYVEZETŐ EMBERI ERŐFORRÁS FEJLESZTÉSI OP ÉS RÁSZORULÓ SZEMÉLYEKET TÁMOGATÓ OP BEMUTATÁSA HORVÁTH VIKTOR FŐOSZTÁLYVEZETŐ EFOP tartalmi áttekintése Kiemelt beavatkozási irányok: a) társadalmi felzárkózás b) szociális

Részletesebben

Megszűntetett esetek száma a 18 év alatti védelembe vettek közül

Megszűntetett esetek száma a 18 év alatti védelembe vettek közül 4.1.1. számú táblázat - Védelembe vett és veszélyeztetett kiskorú gyermekek száma 4.1.2. számú táblázat - Rendszeres gyer év védelembe vett 18 év alattiak száma Megszűntetett esetek száma a 18 év alatti

Részletesebben

Azon kistérségek, amelyek a rendelet hatályba lépése előtt szereztek kedvezményezettséget, de e rendelet alapján már nem jogosultak kedvezményre,

Azon kistérségek, amelyek a rendelet hatályba lépése előtt szereztek kedvezményezettséget, de e rendelet alapján már nem jogosultak kedvezményre, ÚTMUTATÓ AZ NYDOP-2007-5.3.1 KONSTRUKCIÓ KERETÉBEN BEÉRKEZETT PÁLYÁZATOK SZAKMAI ÉRTÉKELÉSÉHEZ u u 3. A projekt céljának értékelése A pályázatban megfogalmazott célok, műszaki megoldások mennyire felelnek

Részletesebben

A KÖZOKTATÁS MEGÚJÍTÁSA MAGYARORSZÁGON

A KÖZOKTATÁS MEGÚJÍTÁSA MAGYARORSZÁGON A KÖZOKTATÁS MEGÚJÍTÁSA MAGYARORSZÁGON Oktatás és Gyermekesély Kerekasztal munkájának első szakaszát bemutató szakmai konferencia Budapest, 2007. szeptember 25. Az Oktatási Kerekasztal célja Egyrészt tisztázni

Részletesebben

MEZŐBERÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT IFJÚSÁGI KONCEPCIÓ CSELEKVÉSI TERVE 2015-2020.

MEZŐBERÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT IFJÚSÁGI KONCEPCIÓ CSELEKVÉSI TERVE 2015-2020. MEZŐBERÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT IFJÚSÁGI KONCEPCIÓ CSELEKVÉSI TERVE 2015-2020. A koncepcióban megfogalmazott feladatok elvégzéséhez szükséges elkészíteni a cselekvési tervet, amely tartalmazza a felelősöket

Részletesebben

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló Prioritások A prioritás vonatkozó A prioritáshoz kapcsolódó tervezett intézkedések: Intézkedések

Részletesebben

Előterjesztést készítette és előterjeszti: Hegedűs Ferenc polgármester FOGLALKOZTATÁS BŐVÍTÉSÉNEK LEHETŐSÉGE A TÁMOP-1.1.2-11/1 PROJEKT KERETÉBEN

Előterjesztést készítette és előterjeszti: Hegedűs Ferenc polgármester FOGLALKOZTATÁS BŐVÍTÉSÉNEK LEHETŐSÉGE A TÁMOP-1.1.2-11/1 PROJEKT KERETÉBEN RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette és előterjeszti: Hegedűs Ferenc polgármester

Részletesebben

Veszprém Megyei TOP. 2015. április 24.

Veszprém Megyei TOP. 2015. április 24. Veszprém Megyei TOP Veszprém Megyei Önkormányzat aktuális területfejlesztési tervezési feladatai, különös tekintettel Veszprém megye Integrált Területi Programjára 2015. április 24. NGM által megadott

Részletesebben

A közoktatási és szakképzési feladatok a közfoglalkoztatás tükrében. Dr. Köpeczi-Bócz Tamás Türr István Képző és Kutató Intézet

A közoktatási és szakképzési feladatok a közfoglalkoztatás tükrében. Dr. Köpeczi-Bócz Tamás Türr István Képző és Kutató Intézet A közoktatási és szakképzési feladatok a közfoglalkoztatás tükrében Dr. Köpeczi-Bócz Tamás Türr István Képző és Kutató Intézet A TKKI szakmai feladatai a 3/2011. KIM rendelet hátrányos helyzetűek képzettségének,

Részletesebben

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Tematika Felkészülés a 2014-2020-as időszakra

Részletesebben

A Nemzeti Tehetség Program, a Nemzeti Tehetség Alap és pályázataik

A Nemzeti Tehetség Program, a Nemzeti Tehetség Alap és pályázataik A Nemzeti Tehetség Program, a Nemzeti Tehetség Alap és pályázataik Géniusz Országos Tehetségnap Budapest, 2010. március 27. Sarka Ferenc a Magyar Tehetséggondozó Társaság alelnöke A tehetségsegítés nemzeti

Részletesebben

Munkaerő-piaci folyamatok az Észak-Alföldön (2007/2008)

Munkaerő-piaci folyamatok az Észak-Alföldön (2007/2008) Munkaerő-piaci folyamatok az Észak-Alföldön (2007/2008) Dr. Teperics Károly egyetemi adjunktus E-mail: teperics@puma.unideb.hu A tartós álláskeresők aránya nő 2005: 24,5%, 2007: 28,3% a tartósan álláskeresők

Részletesebben

Szabó Ferenc, Györgyiné Felföldi Éva, Sebőkné 42 Bencsik Elvira Kovács Andrea, Forgóné Balogh Erika, Mészárosné 42 Lajos Ildikó 14 Varga Andrea

Szabó Ferenc, Györgyiné Felföldi Éva, Sebőkné 42 Bencsik Elvira Kovács Andrea, Forgóné Balogh Erika, Mészárosné 42 Lajos Ildikó 14 Varga Andrea tanácsadás intézményi folyamat szaktanácsadó IKT fejlesztési folyamat szaktanácsadó Kompetenciaterületi mentorszaktanácsadó Szent László Általános Iskola Óraszám Pedagógusok 90 60 98 szövegértés-szövegalkotás

Részletesebben

Mell.: 2 db kimutatás ASZKGYSZ beszámolója

Mell.: 2 db kimutatás ASZKGYSZ beszámolója Csanádpalota Város Polgármesterétől 6913 Csanádpalota, Kelemen László tér 10. Telefon: 62/263-001 Fax: 62/263-105 731/2013. Tárgy: Az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának

Részletesebben

HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN

HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN DR. CZOMBA SÁNDOR államtitkár Nemzetgazdasági Minisztérium 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 76,3 74,1 72,9 71,4 71,0 Forrás: Eurostat TARTÓS LEMARADÁS

Részletesebben

ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERV

ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERV SZÉCHENYI ISTVÁN KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERV IV. KÖTET Békéscsaba, 2012. 2 2008-2013 2013 Széchenyi István Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola

Részletesebben

Jakabszálás-Fülöpjakab Álatános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Napközi Otthonos Óvoda. Esélyegyenlőségi Program

Jakabszálás-Fülöpjakab Álatános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Napközi Otthonos Óvoda. Esélyegyenlőségi Program Jakabszálás-Fülöpjakab Álatános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Napközi Otthonos Óvoda Esélyegyenlőségi Program 1. Helyzetelemzés Jakabszállás Az óvoda tanulóinak összlétszáma: 70 fő Halmozottan

Részletesebben

EGÉSZSÉGÜGYI-SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK LEHETŐSÉGTÁRA 2014-2020. Forrás: Operatív Programok, palyazat.gov.hu

EGÉSZSÉGÜGYI-SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK LEHETŐSÉGTÁRA 2014-2020. Forrás: Operatív Programok, palyazat.gov.hu EGÉSZSÉGÜGYI-SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK LEHETŐSÉGTÁRA 2014-2020 Forrás: Operatív Programok, palyazat.gov.hu Tartalomjegyzék Bevezető 3 Az Operatív Programok szerkezete 4 Egészségügyi-szociális intézményeknek

Részletesebben

Civil Szervezetek a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Programban

Civil Szervezetek a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Programban Civil Szervezetek a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Programban Soros Konferencia 2004. december 3. Törökné Rózsa Judit Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program 2004-2006 (2008) közötti időszakra

Részletesebben

TÁMOP 3.3.2-08/2-2008-0045

TÁMOP 3.3.2-08/2-2008-0045 Kedvezményezett: Szarvas Város Önkormányzata TÁMOP 3.3.2-08/2-2008-0045 Esélyegyenlőségi programok megvalósítása a szarvasi közoktatásban ****** Minden gyermeknek joga van a legjobb tanárhoz, a legeredményesebb

Részletesebben

TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019

TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019 Társadalmi Megújulás Operatív Program Hallgatói és intézményi szolgáltatásfejlesztés a felsőoktatásban pályázat Kódszám: TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019 A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai

Részletesebben

A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN

A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN Dr. Kaposi József 2014 A szaktanácsadó a köznevelési törvényben 61. A pedagógusok tevékenységét szakértők, szaktanácsadók segítik.

Részletesebben

1056/2012. (III. 9.) Korm. határozat az új Országos Fogyatékosügyi Program végrehajtásának 2012 2013. évekre vonatkozó intézkedési tervéről

1056/2012. (III. 9.) Korm. határozat az új Országos Fogyatékosügyi Program végrehajtásának 2012 2013. évekre vonatkozó intézkedési tervéről 1056/2012. (III. 9.) Korm. határozat az új Országos Fogyatékosügyi Program végrehajtásának 2012 2013. évekre vonatkozó intézkedési tervéről 1. A Kormány a) elfogadja az új Országos Fogyatékosügyi Programról

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSOKNAK, NONPROFIT SZERVEZETEKNEK. Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program. neve:

VÁLLALKOZÁSOKNAK, NONPROFIT SZERVEZETEKNEK. Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program. neve: A Széchenyi 2020, az Új Széchenyi Terv és a Nemzeti Együttműködési Alap összefoglaló táblázata vállalkozások költségvetési szervek és nonprofit szervezetek részére VÁLLALKOZÁSOKNAK, NONPROFIT SZERVEZETEKNEK

Részletesebben

TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001 RÉV projekt

TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001 RÉV projekt TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001 RÉV projekt Rehabilitáció - Érték - Változás (RÉV): Megváltozott munkaképességű személyek munkaerő-piaci helyzetének elősegítése érdekében történő rendszerszintű képzési és

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLATOK MEGÚJULÁSÁNAK SZAKMAI TÁMOGATÁSA, EREDMÉNYEI (TÁMOP 3.4.2-B) Kapcsáné Németi Júlia szakmai vezető

A PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLATOK MEGÚJULÁSÁNAK SZAKMAI TÁMOGATÁSA, EREDMÉNYEI (TÁMOP 3.4.2-B) Kapcsáné Németi Júlia szakmai vezető A PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLATOK MEGÚJULÁSÁNAK SZAKMAI TÁMOGATÁSA, EREDMÉNYEI (TÁMOP 3.4.2-B) Kapcsáné Németi Júlia szakmai vezető Az igénybe vehető pedagógiai többlet szolgáltatások támogatása TÁMOP 3.4.2/B

Részletesebben

AKKREDITÁLT KÉPZÉSEINK

AKKREDITÁLT KÉPZÉSEINK AKKREDITÁLT KÉPZÉSEINK 1. 2. 3. 4. 5. Képzés címe TÁMASZPONT Projektmenedzsment, változásmenedzsment, innováció a TÁMOP közoktatás-fejlesztési projektjeiben CSAPATTEST: Csapatépítő tréning megújuló közoktatási

Részletesebben

10. A mai magyar társadalom helyzete. Kovács Ibolya szociálpolitikus

10. A mai magyar társadalom helyzete. Kovács Ibolya szociálpolitikus 10. A mai magyar társadalom helyzete Kovács Ibolya szociálpolitikus Népességi adatok Magyarország népessége 2014. január 1-jén 9 877 365 fő volt, amely 1981 óta a születések alacsony, és a halálozások

Részletesebben

Módszertani feladatellátás

Módszertani feladatellátás Sidlovics Ferenc Módszertani feladatellátás A korábban kijelölt módszertani intézmények kijelölése 2012. december 31-én megszűnt. 2013. január 1-től a Főigazgatóság látja el az országos szociális, illetve

Részletesebben

ZÁRÓRENDEZVÉNY. Pécs és Kistérsége Foglalkoztatási Megállapodás. Az Ifjúsági Garancia Program lehetőségei. Sasvári Gábor igazgató-helyettes

ZÁRÓRENDEZVÉNY. Pécs és Kistérsége Foglalkoztatási Megállapodás. Az Ifjúsági Garancia Program lehetőségei. Sasvári Gábor igazgató-helyettes ZÁRÓRENDEZVÉNY Pécs és Kistérsége Foglalkoztatási Megállapodás Az Ifjúsági Garancia Program lehetőségei Sasvári Gábor igazgató-helyettes Pécs, 2014. december 11. A GDP alakulása Az ipari termelés volumenindexe

Részletesebben

A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI

A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI A 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet a 2015/2016. tanév rendjéről alapján. 1. A TANÉV A tanítási év első tanítási napja 2015. szeptember 1. A tanítási év első féléve

Részletesebben

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény helyi végrehajtásáról I. Rész Biharkeresztes

Részletesebben

HÉVÍZGYÖRKI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA intézményi adatlapja (2011. október 1-jei adatok alapján)

HÉVÍZGYÖRKI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA intézményi adatlapja (2011. október 1-jei adatok alapján) 1. sz. melléklet HÉVÍZGYÖRKI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA intézményi adatlapja (2011. október 1-jei adatok alapján) 1. Intézményi adatok OM azonosító: 032842 Intézmény neve: Fenntartó neve: Napköziotthonos Óvoda

Részletesebben

TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat

TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat A pályázat célja: a sikeres munkaerő - piaci alkalmazkodáshoz szükséges, az egész életen

Részletesebben

Partnerségi konferencia a helyi foglalkoztatásról

Partnerségi konferencia a helyi foglalkoztatásról Partnerségi konferencia a helyi foglalkoztatásról KEREKASZTAL BESZÉLGETÉSEK ÖSSZEFOGLALÁSA 2010. március 9. Kistérségi együttműködés a helyi gazdasági és foglalkoztatási potenciál erősítésére Projektazonosító:

Részletesebben

Ügyelet: a célcsoport folyamatos fogadása és szükségletfelmérés. Hátrányok leküzdését célzó tevékenységek

Ügyelet: a célcsoport folyamatos fogadása és szükségletfelmérés. Hátrányok leküzdését célzó tevékenységek A partnerszervezetek nevei és rövidítése: Belvárosi Tanoda Alapítvány - BTA Megálló Csoport Alapítvány Szenvedélybetegekért Belvárosi Tanoda Alapítványi Gimnázium és Szakközépiskola Leo Amici 2002 Addiktológiai

Részletesebben

A TISZK-ek feladatvállalása és gyakorlata a középiskolai tanulók hátránykezelésében

A TISZK-ek feladatvállalása és gyakorlata a középiskolai tanulók hátránykezelésében Tolna Megyei Önkormányzat Szent László Szakképző Iskolája és Kollégiuma (TISZK) A TISZK-ek feladatvállalása és gyakorlata a középiskolai tanulók hátránykezelésében VIII. OTK, 2009. május 29 Hátrányok eredete,

Részletesebben

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS/VAGY A FOGYATÉKKAL ÉLŐ TANULÓK RÉSZVÉTELE A SZAKKÉPZÉSBEN SZAKPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS/VAGY A FOGYATÉKKAL ÉLŐ TANULÓK RÉSZVÉTELE A SZAKKÉPZÉSBEN SZAKPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS/VAGY A FOGYATÉKKAL ÉLŐ TANULÓK RÉSZVÉTELE A SZAKKÉPZÉSBEN SZAKPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ Szakpolitikai kontextus A nemzetközi adatok azt mutatják, hogy a fogyatékkal élő, valamint

Részletesebben

MTA Gyerekesély program Gyerekesélyek Dél-Dunántúlon

MTA Gyerekesély program Gyerekesélyek Dél-Dunántúlon MTA Gyerekesély program Gyerekesélyek Dél-Dunántúlon Dandé István MTA Gyerekszegénység Elleni Programiroda Szekszárd, 2011. 05. 31. Egy kis történelem 2005. MTA Gyerekszegénység Elleni Programiroda megalakul

Részletesebben

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló Prioritás A prioritás vonatkozó specifikus céljai: A prioritáshoz kapcsolódó

Részletesebben

PÉCS ÉS KISTÉRSÉGE FOGLALKOZTATÁSI MEGÁLLAPODÁS PROJEKT (TÁMOP-1.4.5-12/1-2012-0008) ZÁRÓ RENDEZVÉNYE

PÉCS ÉS KISTÉRSÉGE FOGLALKOZTATÁSI MEGÁLLAPODÁS PROJEKT (TÁMOP-1.4.5-12/1-2012-0008) ZÁRÓ RENDEZVÉNYE PÉCS ÉS KISTÉRSÉGE FOGLALKOZTATÁSI MEGÁLLAPODÁS PROJEKT (TÁMOP-1.4.5-12/1-2012-0008) ZÁRÓ RENDEZVÉNYE A Pécsi Kistérségi Foglalkoztatási Paktum projekt tevékenységeinek bemutatása Petrovicsné Takács Rózsa

Részletesebben

A Stratégia rendszerének bemutatása

A Stratégia rendszerének bemutatása A Stratégia rendszerének bemutatása Csicsely Ágnes Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatások Főosztály A Stratégia elkészítésének indokai a) Jogszabályi kötelezettség A fogyatékos

Részletesebben