T/2087. számú. törvényj avasla t

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "T/2087. számú. törvényj avasla t"

Átírás

1 MAGYARORSZÁG KORMÁNYA ORSZÁGGYо I -f.уа А Érkezett * 2014 NOV 1 S. T/2087. számú törvényj avasla t а nemzetközi fejlesztési együttm űködésr ől és а nemzetközi humanitáriu s segítségnyújtásról El őadó : Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Budapest, november

2 2014. évi... törvény а nemzetközi fejlesztési együttm ű ködésről és а nemzetközi humanitárius segítségnyújtásró l Az Országgy űlés, Magyarország globális kihívások iránti elkötelezettségére tekintettel, az Egyesült Nemzetek Alapokmányára, az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatára, valamint a z Európai Unió fejlesztéspolitikájára és humanitárius segélyezési alapelveire figyelemmel, а következ ő törvényt alkotja : 1. Általános rendelkezése k 1. Е törvény alkalmazásában : 1. nemzetközifejlesztési együttm űködés : а Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szerveze t Fejlesztési Támogatási Bizottsága által felállított lista alapján fejlődő országnak minősülő kedvezményezett partnerországoknak е törvényben meghatározott eszközök útján nyújtott támogatás, amelynek célja а szegénység elleni küzdelem, valamint az emberi és kisebbség i jogok, а fenntartható fejl ődés, továbbá а nemzetközi biztonság és stabilitás el ősegítése, 2. nemzetközi humanitárius segítségnyújtás : а természeti és civilizációs katasztrófák által okozott humanitárius válságok, illetve komplex veszélyhelyzetek esetén az emberi élete k megmentése és а szenvedés enyhítése, az alapvető életfeltételek helyreállításához val ó hozzájárulás, а hosszú távú következmények és negatív hatások csökkentése, valamin t közreműködés а válsághelyzetekre való felkészülésbér. 2. Magyarország а nemzetközi fejlesztési együttműködési tevékenységét nemzetköz i kötelezettségeivel összhangban, nemzeti érdekeit is tükröz ő külkapcsolatai alapján, az ország teherbíró képességének, valamint külpolitikai és külgazdasági prioritásainak figyelemb e vételével valósítja meg. 3. (1) А nemzetközi fejlesztési együttműködési tevékenységet а segítségnyújtás hatékonyságának növelésével, а források elszámoltatható, átlátható és nyomon követhető felhasználásával, а segélyhatékonyság alapelveinek figyelembe vételével, valamint а végrehajtásban használt eszközök és módszerek, és az elért eredmények fenntarthatóságának biztosításával kell megvalósítani. (2) А nemzetközi fejlesztési együttműködési tevékenységet els ő sorban а kedvezményezett partnerországokkal való kétoldalú együttm űködés útján, а lehetséges hazai gazdaság- é s kereskedelemélénkítő hatásokra figyelemmel kell megvalósítani. (3) А nemzetközi fejlesztési együttm űködési tevékenység а kedvezményezett partnerországo k szükségleteihez, igényeihez és fejlesztési célkitűzéseihez illeszkedve valósul meg, és а kedvezményezett partnerországok saját er őfeszítéseit egészíti ki. 4. Magyarországa nemzetközi humanitárius jog, а nemzetközi menékültjog és а nemzetközi emberi jogi egyezmények alapján, az európai uniós szakpolitikával összhangban nemzetköz i humanitárius segítségnyújtási tevékenységét végez. 5. (1) А nemzetközi humanitárius segítségnyújtás а humanitárius válsághelyzet által megkívánt időtartamban, а szükségleteknek megfelel ően, а támogatott ország társadalmi, gazdasági és politikai viszonyaitól függetlenül adható.

3 (2) А nemzetközi humanitárius segítségnyújtás során tiszteletben kell tartani az emberiesség, а semlegesség, а pártatlanság és а függetlenség elvét. 2. Tervezés 6. А nemzetközi fejlesztési együttm űködési tevékenység tervezése és а szakpolitikák fejlesztési célú összhangja érdekében а külgazdaságért felelős miniszter az érintett minisztériumokkal együttm űködve és а civil társadalommal konzultálva legalább négy éve s időtávra szakpolitikai stratégiát készít. А szakpolitikai stratégia meghatározza а kedvezményezett partnerországok körét és kijelöli az ágazati prioritásokat. 7. А szakpolitikai stratégia alapján а külgazdaságért felelős miniszter а költségvetésért felelős miniszterrel együttműködve éves cselekvési tervet készít, amely az adott költségvetés i évre vonatkozóan tartalmazza а nemzetközi fejlesztési együttműködési tevékenysé g végrehajtásának ütemezését és pénzügyi tervezését, valamint а jövőbeni tevékenysé g hatékonyságának növelésére vonatkozó javaslatot. 3. Végrehajtás és koordináci ó 8. (1) А központi államigazgatási szervek а feladat- és hatáskörükbe tartozó területeken nemzetközi fejlesztési együttműködési tevékenységet folytatnak, amelyet а külgazdaságért felelős miniszter koordinál. (2) Е tevékenységük végrehajtása során а központi államigazgatási szervek а társadalmi részvétel alapelvével összhangban együttm űködnek а civil szervezetekkel és más társadalm i partnerekkel, különösen а tudomány, а kultúra, az érdekképviseleti szervek és а parlament i pártok képvisel őivel. Az együttműködés rendszeres tájékoztatás és konzultáció formájában valósul meg а szakpolitikához kapcsolódó jogalkotás, tervezés, végrehajtás és ellen őrzé s folyamán. (3) А központi államigazgatási szervek а nemzetközi fejlesztési együttm űködési tevékenysé g végrehajtásába bevonnak olyan gazdasági szerepl őket, amelyek fenntartható, környezeti é s társadalmi szempontból а nemzetközi normáknak megfelel ő gyakorlatot folytatnak, és а nemzetközi fejlesztési hatékonysági elveknek, különösen az átláthatóság elvének megfelel ően működnek. (4) А nemzetközi fejlesztési együttműködési tevékenység pénzügyi és tárgyi támogatás, technikai segítségnyújtás, illetve а Magyar Export-Import Bank Részvénytársaságról és а Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaságról szóló törvényben meghatározott eszközö k útján valósul meg. 9. (1) А nemzetközi humanitárius segítségnyújtás kormányzati koordinációját а külpolitikáért felelős miniszter látja el. Ennek során kiemelt figyelmet fordít а Kormány által elfogadott nemzetközi humanitárius segítségnyújtási stratégiák és szakpolitikai koncepció k megvalósítására. (2) А nemzetközi humanitárius segítségnyújtási felajánlással kapcsolatos döntéseket а külpolitikáért felel ős miniszter hozza meg, figyelembe véve а nemzetközi szervezetek, valamint а Nemzetközi Vöröskereszt és Vörösfélhold Mozgalom által készített felhívásokat.

4 (3) А nemzetközi humanitárius segítségnyújtás pénzügyi és tárgyi felajánlás révén egyarán t megvalósulhat. 10. (1) А nemzetközi humanitárius segítségnyújtásban az alábbi szervezetek m űködhetnek közre : a) humanitárius nemzetközi, regionális és helyi szervezetek, b) а hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szerve, c) minisztériumok, d) Magyarország külképviseletei, e) magyarországi székhellyel rendelkező civil szervezetek, f) Nemzetközi Vöröskereszt és Vörösfélhold Mozgalom, illetve nemzeti szervezetei, g) gazdasági szereplők. (2) Nemzetközi katasztrófa-segítségkérés esetén а katasztrófák elleni védekezésért felel ő s miniszter а külpolitikáért felelős miniszterrel együttműködve biztosítja а humanitáriu s segítségnyújtással való összhang megteremtését. 11. (1) А Kormány а nemzetközi fejlesztési együttműködési és humanitáriu s segítségnyújtási tevékenység koordinációja és а szakpolitikák fejlesztési célú összhangja érdekében tárcaközi bizottságot m űködtet. (2) А külgazdaságért felel ős miniszter és а külpolitikáért felel ős miniszter а nemzetközi fejlesztési együttműködési és humanitárius segítségnyújtási tevékenység hatékonyságána k növelése érdekében а projekt alapú tevékenység ellátását el ősegít ő ügynökséget működtet. 4. Nemzetközi fejlesztési tudatosság növelés e 12. А külgazdaságért felelős miniszter, а külpolitikáért felel ős miniszter és az oktatásért felelős miniszter közrem űködik а nemzetközi fejlesztési együttm űködési és nemzetközi humanitárius segítségnyújtási tevékenység hazai társadalmi támogatottságának növelésében, а fiatal generáció szemléletformálásában és az önkéntesség szerepének erősítésében. 5. Finanszírozá s 13. (1) А nemzetközi fejlesztési együttm űködési és nemzetközi humanitárius segítségnyújtási tevékenység összkormányzati költségigényét а külgazdaságért felel ős miniszter és а külpolitikáért felelő s miniszter terjeszti el ő, és az fejezeti kezelés ű el őirányzatként az éves költségvetésben elkülönítésre kerül. (2) Az (1) bekezdés szerinti fejezeti kezelés ű előirányzat felhasználását а külgazdaságért felel ős miniszter és а külpolitikáért felelős miniszter irányítja. 6. Átláthatóság 14. А költségvetési támogatással megvalósuló projektekr ől а külgazdaságért felel ő s miniszter és а külpolitikáért felel ős miniszter nyilvánosan hozzáférhet ő adatbázist vezet, amelynek részletes szabályait az е törvény végrehajtására kiadott miniszteri rendele t tartalmazza.

5 15. А külgazdaságért felelős miniszter és а külpolitikáért felel ős miniszter minden év július 31-ig jelentést készít а Kormány részére az el őző évi nemzetközi fejlesztési együttműködési és nemzetközi humanitárius segítségnyújtási tevékenységr ől. А jelentést, annak Kormán y általi elfogadását követően, а külgazdaságért felel ős miniszter és а külpolitikáért felelős miniszter az általa vezetett minisztérium honlapján nyilvánosságra hozza. 7. Záró rendelkezése k 16. (1) Felhatalmazást kap а Kormány, hogy а nemzetközi fejlesztési együttm űködés végrehajtásában résztvev ő ügynökség feladatait ellátó szervezetet kijelölje. (2) Felhatalmazást kap а külgazdaságért felelős miniszter és а külpolitikáért felelős miniszter, hogy feladatkörében : a) а kedvezményezett partnerországok és az ágazati prioritások kijelölési szempontjainak, b) а nemzetközi fejlesztési együttműködési tevékenység formáinak, c) az adatbázis vezetésének részletes szabályait és az adatbázis tartalmát rendeletben állapítsa meg. 17. А nemzetközi fejlesztési együttműködéshez és humanitárius segítségnyújtáshoz nyújtot t költségvetési támogatás vonatkozásába n a) а közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvényt а tót а ig, b) az államháztartásról szóló évi СХСУ. törvény 50. (5) bekezdését és 51. -át, c) az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet са) 67. (1) bekezdés f) pontját, ha а pályázó az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján alanyi adómentes adóalanynak min ősül, cb) 72. és 76. (1) bekezdés f) pontját az el őminősítő rendszerr ől szóló miniszteri rendele t alapján előminősített civil szervezetek esetében, сс) 73. (3) bekezdését, 78. (3) bekezdését és а 80. (4) bekezdését nem kell alkalmazni, cd) 88/А. (1) bekezdését azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy а beszámolót а kedvezményezett bizonylatok helyett könyvvizsgálói jelentéssel is alátámaszthatja. 18. Ez а törvény július 1 jén lép hatályba. 19. А Magyar Export-Import Bank Részvénytársaságról és а Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaságról szóló évi XLII. törvény I. (5a) bekezdésének 4. pontja helyébe а következ ő rendelkezés lép : (E törvény alkalmazásában.) 4. nemzetközi fejlesztési együttm űködés : а nemzetközi fejlesztési együttműködésr ől és а nemzetközi humanitárius segítségnyújtásról szóló törvényben meghatározott fogalom ;

6 INDOKOLÁS Általános indokolá s Magyarországa nemzetkőzi donorközösség tagjaként, nemzeti érdekeivel összhangban és a z ország teherbíró képességének figyelembevételével közrem űködik а szegénység ellen i küzdelem, az emberi és kisebbségi jogok, а fenntartható fejl ődés, valamint а nemzetköz i biztonság és stabilitás el ősegítését célzó nemzetközi fejlesztési együttműködési tevékenységben, továbbá humanitárius segítségnyújtással részt vállal а természeti é s civilizációs katasztrófák által okozott válsághelyzetek negatív hatásainak csökkentésében. А nemzetközi fejlesztési együttm űködési tevékenységünk elősegíti külkapcsolataink fejlesztését, а hazai gazdasági szerepl ők külpiacra jutását, az állami szektor (pl. oktatás, egészségügy) egyes szegmenseinek részvételét és kapcsolati rendszerének b ővülését, valamint el őmozdítja а hazai tudás- és technológiatranszfer fejlesztését. А nemzetközi fejlesztési együttműködésr ől és а nemzetközi humanitárius segítségnyújtásró l szóló törvény megalkotását а szakpolitikák végrehajtásában résztvevő hazai és nemzetközi szereplők régóta szorgalmazzák. А Magyarország nemzetközi fejlesztési együttm űködésre vonatkozó szakpolitikai stratégiája és nemzetközi humanitárius segítségnyújtásra vonatkozó szakpolitikai koncepciójáról ( ) szóló 1182/2014. (III. 27.) Korm. határozat 1.3. pontja felhívja а külügyminisztert, hogy а tárgybeli törvényr ől szóló előterjesztést készítse elő és nyújtsa be а Kormány részére. А nemzetközi fejlesztési együttm űködésről és а nemzetközi humanitárius segítségnyújtásró l szóló törvényjavaslat keret jelleggel meghatározza ezen két szakpolitika alapelveit, valamin t а tervezés, végrehajtás, finanszírozás és ellen őrzés alapvet ő szabályait. А részletes végrehajtási szabályokat а törvény hatálybalépéséig megalkotásra kerülő kormányrendelet és miniszteri rendeletek fogják tartalmazni. Részletes indokolás Az okhoz Az I. alcím általános rendelkezéseket tartalmaz. Az I. -ba foglalt értelmező rendelkezések után а 2. és 3. а nemzetközi fejlesztési együttműködési tevékenységre vonatkozó alapelveket állapítja meg. Az alapelvek között hangsúlyosan szerepel а fenntarthatóság elve, а segélyhatékonyság elve, valamint а források elszámoltatható, átlátható és nyomon követhető felhasználásának követelménye. А 4. és 5. а nemzetközi humanitárius segítségnyújtá s alapelveit rögzíti, amelyek között feltüntetésre kerül az emberiesség, а semlegesség, а pártatlanság és а függetlenség elve. А okhoz А 2. alcím а tervezésről szól : а nemzetközi fejlesztési együttm űködési tevékenység hatékony megvalósítása érdekében а 6. előírja а külgazdaságért felelős miniszter számára, hog y legalább négy éves időtartamra készítsen szakpolitikai stratégiát. А stratégia végrehajtásának pénzügyi és időbeni ütemezése éves feladattervek kidolgozásával valósul meg.

7 А okhoz А 3. alcím а végrehajtás alapvető szabályait rögzíti. А 7. kapcsán fontos megemlíteni а Magyarország nemzetközi fejlesztési együttm űködésére vonatkozó szakpolitikai stratégiájáró l és nemzetközi humanitárius segítségnyújtására vonatkozó szakpolitikai koncepciójáról ( ) szóló 1182/2014. (III. 27.) Кorm. határozat 1.5. pontját, amely szerint а nemzetközi fejlesztési együttm űködési és humanitárius fejezeti kezelés ű előirányzatok növekedés i mértékét az éves költségvetési tervezés keretében kell meghatározni. А 8. alapján а központi államigazgatási szervek; civil szervezetek és gazdasági szerepl ők folytatnak nemzetközi fejlesztési együttműködési tevékenységet, amelyet а külgazdaságért felel ős miniszte r koordinál. А 9. alapján а nemzetközi humanitárius segítségnyújtási tevékenységet а külpolitikáért felelő s miniszter koordinálja. А tevékenységben résztvev ő szerepl őket а 10. (1) bekezdés nevesíti. Az összehangolt működés érdekében а 11. -ban felvázolt intézményrendszer működik : а Nemzetközi Fejlesztési Együttműködés Koordináció s Tárcaközi Bizottság és а nemzetközi fejlesztési együttműködés és humanitárius segítségnyújtás területén а költségvetési támogatások elosztását és az uniós pályázatokba n való részvétel elősegítését végző ügynökség. А 12. -hoz А szakpolitikák hazai társadalmi támogatottságának növelése hangsúlyos célként jelenik me g а törvényjavaslatban, ezért 4. alcímként külön kiemelve szerepel а nemzetközi fejlesztés i tudatosság növelése. А 13. -hoz Az 5. alcím а finanszírozásról szól. А nemzetközi fejlesztési együttm űködési és nemzetköz i humanitárius segítségnyújtási tevékenység költségvetési támogatással valósul meg. А költségvetési támogatás fejezeti kezelés ű el őirányzatként а külgazdaságért és külpolitikáért felel ős miniszter által vezetett minisztérium költségvetésében jelenik meg. А költségvetés i támogatás pályázati eljárás lefolytatásával vagy egyedi döntés alapján kerül а végrehajtó szervekhez (az eljárási szabályokat miniszteri rendelet állapítja meg). А okhoz А 6. alcím а nemzetközi fejlesztési együttműködési és а nemzetközi humanitáriu s segítségnyújtási tevékenység átláthatóságának biztosítását szolgáló rendelkezéseket tartalmaz. А okhoz А 7. alcím а záró rendelkezések közö tt felhatalmazó, módosító és hatályba léptet ő rendelkezéseket tartalmaz.

Budapest, 2014. október

Budapest, 2014. október MAGYARORSZÁG KORMÁNYA ORSZÁGGYÜLÉS HIVATALA Érkezett : 2014 OKT 2 7. T/1768. számú törvényjavaslat a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról Előadó: Lázár Jáno s Miniszterelnökséget vezet

Részletesebben

01 :,L,.giryUies rilvaw ta. Irománysz.~m~ 1 Lg( 1 J.2L. Érkezett 2015 JÓN 0 8. Tisztelt Elnök Úr!

01 :,L,.giryUies rilvaw ta. Irománysz.~m~ 1 Lg( 1 J.2L. Érkezett 2015 JÓN 0 8. Tisztelt Elnök Úr! 01 :,L,.giryUies rilvaw ta Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága Irománysz.~m~ 1 Lg( 1 J.2L Érkezett 2015 JÓN 0 8. Egységes javaslat Kövér László úr, az Országgy űlés elnöke részére Tisztelt Elnök

Részletesebben

2011. évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról

2011. évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó 2011. évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról 1 Az Országgyűlés, a lakosság biztonságának és biztonságérzetének

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 80. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 80. szám MAGYAR KÖZLÖNY 80. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. június 12., péntek Tartalomjegyzék 142/2015. (VI. 12.) Korm. rendelet Az állami és önkormányzati nyilvántartások együttműködésének általános szabályairól

Részletesebben

124/2003. (VIII. 15.) Korm. rendelet

124/2003. (VIII. 15.) Korm. rendelet 124/2003. (VIII. 15.) Korm. rendelet az Európai Unió által nyújtott egyes pénzügyi támogatások felhasználásával megvalósuló programok monitoring rendszerének kialakításáról Az államháztartásról szóló 1992.

Részletesebben

T/1382. számú. törvényjavaslat

T/1382. számú. törvényjavaslat A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNY A T/1382. számú törvényjavaslat a jogszabályok el őkészítésében való társadalmi részvételről Előadó: dr. Navracsics Tibor közigazgatási és igazságügyi miniszte r Budapest,

Részletesebben

2010. évi CLXXXII. törvény. a Bethlen Gábor Alapról. 1. Az Alap célja, kedvezményezettjei

2010. évi CLXXXII. törvény. a Bethlen Gábor Alapról. 1. Az Alap célja, kedvezményezettjei 2010. évi CLXXXII. törvény a Bethlen Gábor Alapról Az Országgyűlés - a Magyarország határain kívül élő magyarság szülőföldjén való boldogulásának, Magyarországgal való sokoldalú kapcsolatai ápolásának

Részletesebben

2011. évi CXCV. törvény. az államháztartásról 1

2011. évi CXCV. törvény. az államháztartásról 1 1. oldal 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról 1 Az Országgyűlés az államháztartás egyensúlyának és a közpénzekkel való áttekinthető, hatékony, ellenőrizhető gazdálkodás garanciáinak megteremtése

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 98. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 98. szám MAGYAR KÖZLÖNY 98. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. július 18., péntek Tartalomjegyzék 2014. évi XXXVII. törvény A pénzügyi közvetítőrendszer egyes szereplőinek biztonságát erősítő intézményrendszer

Részletesebben

Egyezmény a kulturális kifejezések sokszínűségének védelméről és előmozdításáról

Egyezmény a kulturális kifejezések sokszínűségének védelméről és előmozdításáról Egyezmény a kulturális kifejezések sokszínűségének védelméről és előmozdításáról Az Egyesült Nemzetek Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezete (a továbbiakban: UNESCO) Általános Konferenciája,

Részletesebben

KÜLÜGYMINISZTER. Beszámoló a magyar nemzetközi fejlesztési együttműködés 2008-ban megvalósított tevékenységéről. Budapest, 2009.

KÜLÜGYMINISZTER. Beszámoló a magyar nemzetközi fejlesztési együttműködés 2008-ban megvalósított tevékenységéről. Budapest, 2009. KÜLÜGYMINISZTER Beszámoló a magyar nemzetközi fejlesztési együttműködés 2008-ban megvalósított tevékenységéről Budapest, 2009. március TARTALOM 1. A nemzetközi fejlesztési együttműködés helye a külkapcsolatokban...

Részletesebben

Az 1698/2013. (X. 4.) Korm. határozattal elfogadott

Az 1698/2013. (X. 4.) Korm. határozattal elfogadott Az 1698/2013. (X. 4.) Korm. határozattal elfogadott Migrációs Stratégia és az azon alapuló, az Európai Unió által a 2014-2020. ciklusban létrehozásra kerülő Menekültügyi és Migrációs Alaphoz kapcsolódó

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 164. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 164. szám MAGYAR KÖZLÖNY 164. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. december 3., szerda Tartalomjegyzék 297/2014. (XII. 3.) Korm. rendelet A nehéz tehergépkocsik közlekedésének korlátozásáról szóló 190/2008. (VII.

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 15. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. január 30., szerda. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 15. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. január 30., szerda. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 15. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. január 30., szerda Tartalomjegyzék 17/2013. (I. 30.) Korm. rendelet A büntetés-végrehajtási szervezet részérõl a központi államigazgatási szervek

Részletesebben

Nemzeti Együttműködési Alap

Nemzeti Együttműködési Alap Nemzeti Együttműködési Alap Képzési segédlet 2012. A megújult civil támogatási rendszer a Nemzeti Együttműködési Alap bemutatása Képzési segédlet Készült az ÁROP 2.2.10-10-2010-0001 program keretében Budapest,

Részletesebben

179/1999. (XII. 10.) Korm. rendelet

179/1999. (XII. 10.) Korm. rendelet 179/1999. (XII. 10.) Korm. rendelet a katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetérl és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésrl szóló 1999. évi LXXIV. törvény

Részletesebben

A részes államok által benyújtott jelentések vizsgálata az egyezmény 35. cikke értelmében. Magyarország

A részes államok által benyújtott jelentések vizsgálata az egyezmény 35. cikke értelmében. Magyarország Egyesült Nemzetek CRPD/C/HUN/CO/1 Fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló egyezmény Kapják: általános JAVÍTOTT, SZERKESZTÉS NÉLKÜLI VÁLTOZAT 2012. szeptember 27. Fogyatékossággal Élő Személyek Jogaival

Részletesebben

T/4997. számú. törvényjavaslat. a nemzetiségek jogairól

T/4997. számú. törvényjavaslat. a nemzetiségek jogairól ORSZÁGGY ŰLÉS HIVATAL A Érkezett : 2011 NOV 1 9. MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/4997. számú törvényjavaslat a nemzetiségek jogairól Előadó : dr. Navracsics Tibor közigazgatási és igazságügyi miniszter Budapest,

Részletesebben

1. (1) A látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról,

1. (1) A látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, A Kormány 268/2011. (XII. 16.) Korm. rendelete A látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének

Részletesebben

MEGHÍVÓ 2015. február 12.

MEGHÍVÓ 2015. február 12. MEGHÍVÓ 2015. február 12. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2015. február 12-én (csütörtök) 09 00 órai kezdettel munkaülést tart. Az ülés helye: Veszprém, Megyeház tér 1. Szent István terem Javasolt

Részletesebben

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2014.11.25.)

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2014.11.25.) EURÓPAI BIZOTTSÁG Strasbourg, 2014.11.25. C(2014) 9048 final A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2014.11.25.) a Bizottság főigazgatói, valamint a szervezetek vagy önfoglalkoztató személyek közötti megbeszélésekről

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 123. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 123. szám MAGYAR KÖZLÖNY 123. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. szeptember 5., péntek Tartalomjegyzék 44/2014. (IX. 5.) BM rendelet Az Itthon vagy Magyarország, szeretlek programsorozat támogatása felhasználásának

Részletesebben

KONCEPCIONÁLIS JAVASLAT

KONCEPCIONÁLIS JAVASLAT MINISZTERELNÖKSÉG KONCEPCIONÁLIS JAVASLAT az Európai Unió 2014 tavaszán elfogadott közbeszerzési tárgyú új irányelveinek hazai jogba történő átültetésére és új közbeszerzési törvény elfogadására 2014.

Részletesebben

97/2005. (XII. 25.) OGY határozat. az Országos Területfejlesztési Koncepcióról. I. A területfejlesztési politika funkciói és alapelvei

97/2005. (XII. 25.) OGY határozat. az Országos Területfejlesztési Koncepcióról. I. A területfejlesztési politika funkciói és alapelvei 97/2005. (XII. 25.) OGY határozat az Országos Területfejlesztési Koncepcióról Az Országgyűlés a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény alapján elfogadja a területi folyamatok

Részletesebben

EURÓPAI TAÁCS Brüsszel, 2013. december 20. (OR. en)

EURÓPAI TAÁCS Brüsszel, 2013. december 20. (OR. en) EURÓPAI TAÁCS Brüsszel, 2013. december 20. (OR. en) EUCO 217/13 CO EUR 15 COCL 8 FEDŐLAP Küldi: Címzett: Tárgy: a Tanács Főtitkársága a delegációk EURÓPAI TAÁCS 2013. DECEMBER 19 20. KÖVETKEZTETÉSEK Mellékelten

Részletesebben

168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet. a központosított közbeszerzési rendszerről, valamint a központi beszerző szervezet feladat- és hatásköréről

168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet. a központosított közbeszerzési rendszerről, valamint a központi beszerző szervezet feladat- és hatásköréről A jogszabály mai napon hatályos állapota 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet a központosított közbeszerzési rendszerről, valamint a központi beszerző szervezet feladat- és hatásköréről A Kormány a közbeszerzésekről

Részletesebben

2011. évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről 1 ELSŐ RÉSZ. Általános rendelkezések. I. Fejezet. A törvény célja és alapelvei

2011. évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről 1 ELSŐ RÉSZ. Általános rendelkezések. I. Fejezet. A törvény célja és alapelvei 2011. évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről 1 ELSŐ RÉSZ Általános rendelkezések I. Fejezet A törvény célja és alapelvei 1. E törvény szabályozza a közbeszerzési eljárásokat és az azokhoz kapcsolódó jogorvoslat

Részletesebben

219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről

219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről OptiJus Opten Kft. I. 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről A 2012.1.1. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 79. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 79. szám MAGYAR KÖZLÖNY 79. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. május 22., szerda Tartalomjegyzék 2013. évi LIX. törvény A Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény és az erdőről, az erdő védelméről

Részletesebben

2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet. egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya

2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet. egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról A Kormány a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 110.

Részletesebben