A Zsigmond Király Főiskola Hallgatói Önkormányzatának Alapszabálya 2008.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Zsigmond Király Főiskola Hallgatói Önkormányzatának Alapszabálya 2008."

Átírás

1 (1) Az önkormányzat neve: Zsigmond Király Főiskola Hallgatói Önkormányzata Rövidítve: ZSKF HÖK Székhelye: Budapest Cím: 1039 Kelta u. 2. Telefon: /213 (2) Az alapítás éve: A Zsigmond Király Főiskola Hallgatói Önkormányzatának Alapszabálya I. Fejezet Általános rendelkezések 1. A Hallgatói Önkormányzat (3) A ZSKF HÖK a továbbiakban: HÖK - a főiskola hallgatóinak érdekképviseleti és önkormányzati szerve, e jogkörében eljár, és dönt mindazon kérdésekben, amelyek a ZSKF hallgatóságának önigazgatásával, önkormányzatával kapcsolatosak, és a jogszabályok, a Főiskola szabályzatai, valamint a jelen Alapszabályban foglaltak keretei között részt vesz azon döntések meghozatalában, amelyek a hallgatókat érintik. (4) A HÖK Képviselőtestülete a) tagjait a hallgatóság választja meg, közvetlen, egyenlő, általános, és titkos választásokon. Ennek során minden hallgató választó és választható. b) A választások szabályait a jelen Alapszabály 1. számú melléklete tartalmazza. (5) A HÖK Alapszabálya határozza meg a hallgatói önkormányzat szervezetét, és működésének rendjét. A HÖK Alapszabályát Közgyűlése fogadja el, és az a Főiskola Szenátusának jóváhagyásával válik érvényessé. 2. A HÖK jogai és kötelességei (1) A HÖK észrevételeket és javaslatokat tesz a Főiskola vezetése felé a Főiskola működésével kapcsolatban. (2) A HÖK folyamatosan tájékoztatja a hallgatókat a Főiskola őket érintő döntéseiről és tevékenységéről, továbbá tájékoztatja az ZSKF oktatóit és vezetőit a hallgatókat foglalkoztató kérdésekről, ügyekről. Segíti az oktatók és a hallgatók közti minél közvetlenebb személyes és minél eredményesebb munkakapcsolat kialakítását. (3) A HÖK feladata továbbá a főiskolai közösségi élet mozgásban tartása és összefogása, a hallgatók önszerveződéseinek támogatása. (4) A HÖK törekszik a hallgatókkal kapcsolatos igazgatási és döntési mechanizmusok lehető legteljesebb hallgatói felügyeletére. A HÖK ennek érdekében a Főiskola SZMSZ-ében és a jelen Alapszabályban meghatározott választás alapján képviselő(ke)t delegál a Szenátusba, a Tanulmányi és Ösztöndíj Bizottságba, a Fegyelmi Bizottságba, a Kártérítési Bizottságba valamint más, a főiskolai SZMSZ-ben meghatározott testületekbe. 1

2 (5) A HÖK egyetértési jogot gyakorol a Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadásakor és módosításakor, az alábbi körben: a) Tanulmányi és Vizsgaszabályzat; b.) Térítési és Juttatási Szabályzat; c.) az oktatói munka hallgatói véleményezésének rendje; Egyetértési jogot gyakorol továbbá az ifjúságpolitikai és hallgatói célokra biztosított pénzeszközök felhasználásakor. (6) A HÖK javaslattal élhet a szabadon választható tantárgyak, szemináriumok bevezetésére, külső oktató (előadó) meghívására. (7) A HÖK részt vesz a tudományos és szakmai diákkörök szervezésében, a dolgozatok közzétételében, a hallgatók hazai és külföldi oktatási, kulturális és tudományos képzési kapcsolatainak építésében. (8) A HÖK a Főiskola vezetésével együttműködve részt vesz a szociális, kulturális, sport vagy más szabadidős tevékenység szervezésében, gondoskodik az e célra rendelkezésre bocsátott helyiségek és eszközök rendeltetésszerű felhasználásáról és megóvásáról. (9) A HÖK véleményezi a hallgatók rendelkezésére álló létesítmények, helyiségek, eszközök, felszerelések használatának rendjét. (10) A HÖK dönt a Térítési és Juttatási Szabályzatban meghatározott ügyekben, továbbá a Térítési és Juttatási Szabályzatban, valamint a Tanulmányi és Vizsgaszabályzatban meghatározottak szerint közreműködik a hallgatók tanulmányi, ösztöndíj, szociális és más támogatási ügyeinek intézésében. (11) Kollégium létesítése esetén az SZMSZ-ben meghatározottak szerint közreműködik annak vezetésében, ellátja a kollégista hallgatók érdekképviseletét. (12) Az intézkedésre jogosult személy vagy szervezet a HÖK javaslatára harminc napon belül Szenátus esetében a harmincadik napot követő első ülésen érdemi választ köteles adni. (13) A HÖK igyekszik megteremteni tevékenységének gazdasági hátterét, törekedve ezáltal saját anyagi függetlenségére. A HÖK Főiskola által biztosított működési költségeit köteles az előírások szerint kezelni, és arról a Főiskola vezetésének elszámolni. II. Fejezet A HÖK Szervezete 1. A HÖK Közgyűlése (1) A HÖK Közgyűlésének (a továbbiakban Közgyűlés) tagja a Főiskola minden hallgatója. (2) A Közgyűlés tanulmányi félévenként, a szorgalmi időszakban legalább egyszer megtartásra kerülhet. A Közgyűlés üléseinek időpontját a mindenkori HÖK elnök jelöli ki. (4) Az ülés időpontját, helyét, és tervezett napirendjét a HÖK hirdetési felületein, jól látható helyen, 14 nappal az ülés előtt meg kell jelentetni a faliújságokon, illetve elektronikus formában a Főiskola hivatalos honlapján is (www.zskf.hu). (5) Az ülést a HÖK elnöke, akadályoztatása esetén alelnöke nyitja meg, vezeti le, illetve rekeszti be. Az ülésről jelenléti ívet kell felvenni, amely tartalmazza a részt vevő hallgató nevét, szakát és évfolyamát, tagozatát, valamint aláírását. Az ülésről a Képviselőtestület egy jelenlévő tagja jegyzőkönyvet vezet, mely tartalmazza az ülés időpontját, helyét, a napirendi pontokat, a hozzászólásokat, és az elfogadott határozatokat. 2

3 (6) A Közgyűlésen valamennyi résztvevő hallgató felszólalhat a közzétett napirendi pontokhoz kapcsolódóan. A napirend előtti felszólalásokat a levezető elnök engedélyezi, a napirend módosítását a Közgyűlés fogadja el. Napirendi pontként fel kell venni azt a kérdést is, amelyet a Közgyűlés valamely tagja javasol, ha annak felvételét a Közgyűlés egyszerű többséggel elfogadott határozattal támogatja. A Közgyűlés határozatait a jelenlévők egyszerű többségének szavazatával, nyílt, kézfeltartásos szavazást követően hozza meg. (7) A Közgyűlés a Képviselőtestület elnökének előterjesztése alapján elfogadja és módosítja az Alapszabályt, véleménynyilvánítási joga van a hallgatókat nagy számban érintő kérdésekben, valamint határozatot hozhat az elfogadott napirenden szereplő ügyekben. A Közgyűlés hatáskörei gyakorlását kivéve a képviselők megválasztását - a Képviselőtestületre átruházhatja. A Képviselőtestület a Közgyűlésnek köteles félévente egy alkalommal beszámolni az érdekképviseleti tevékenység eredményeiről, és a további elképzelésekről. A Képviselőtestület a Közgyűlés határozataiban foglaltak figyelembe vételével köteles érdekképviseleti tevékenységét ellátni. 2. A képviselők és megválasztásuk (1) A HÖK Képviselőtestületének tagja az a hallgató (képviselő), akit a jelen Alapszabály 1. számú melléklete szerinti választáson képviselőnek megválasztottak. (2) A képviselő a) joga és egyben kötelessége, hogy a köz érdekében tevékenykedjék, és legjobb tudása szerint szolgálja hallgatótársai és a Főiskola javát; b) joga és egyben kötelessége különösen, hogy jelen legyen a Képviselőtestület, annak bizottságainak ülésein, és részt vegyen azok munkájában, ott felszólaljon, javaslatot tegyen, a határozatok meghozatala során szavazzon; c) joga a Képviselőtestületben tisztséget vállalni, köteles a vállalt tisztséget legjobb tudása szerint ellátni, és eljárni a Képviselőtestület vagy annak bizottsága által rá átruházott jogkörben; d) jogosult felvilágosítást kérni a Képviselőtestület elnökétől, a felelősöktől, a tisztségviselőktől, a bizottságoktól, valamint az egyes feladatokkal megbízott képviselőktől tevékenységükkel kapcsolatban, azzal, hogy az érintettek kötelesek a kért felvilágosítást legkésőbb 15 napon belül részére megadni; (3) A képviselői mandátum a képviselő megválasztását követően, két éves időtartamra szól. (4) A képviselő mandátuma megszűnik: a) a Képviselőtestület megszűnésével; b) a képviselő hallgatói jogviszonyának megszűnésével; c) írásban benyújtott lemondással; d) közügyektől eltiltó büntetés jogerőre emelkedésével; e) ha a képviselő hallgatói jogviszonya bármely okból szünetel; f) képviselő visszahívásával. A képviselőtestület 2/3-a szavaz és a résztvevő képviselők minősített többségének (2/3) egyetértése szükséges. (5) A képviselő mandátuma szünetel, ha képviselői munkáját tartós akadályoztatás miatt, huzamos időn - 3 hónapon keresztül- nem látja el (pl.: külföldi tanulmányok vagy gyakorlat, betegség stb.). (6) Ha valamely képviselő mandátuma annak lejárta előtt megszűnik, vagy szünetel, helyébe a Képviselőtestület soron következő póttagja lép (l. az 1.sz. mellékletben írtakat). 3. A HÖK Képviselőtestülete (1) A HÖK Képviselőtestülete (a továbbiakban: Képviselőtestület) a ZSKF hallgatóinak választott képviselete. 3

4 (2) A Képviselőtestület 16 főből (hallgatói képviselőből) áll. (3) A Képviselőtestület megalakulásakor törekedni kell a hallgatók szakonkénti és évfolyamonkénti, valamint tagozatonkénti arányos képviseletének biztosítására. A Képviselőtestület alakuló ülését az érvényesen lezajlott választásokat követően, a választásokról készült jegyzőkönyvek alapján a még hivatalban lévő HÖK elnök hívja össze a választást követő 15 napon belül. A választást követően a Hallgatói Képviselőtestület mandátumának lejártáig ügyvezető Képviselőtestületként hivatalban marad. Ha a választás nem volt érvényes, a még hivatalban lévő HÖK elnök köteles az új választások kiírásáról 5 munkanapon belül intézkedni. Ha a képviselőnek megválasztott személy a képviselői feladatokat nem tudja, vagy nem kívánja elvégezni, akkor az alakuló ülésre helyette a választáson a következő legtöbb szavazatot elért személyt kell meghívni. (4) A Képviselőtestület dönt mindazon kérdésekben, amelyek a ZSKF hallgatóinak önigazgatásával, önkormányzatával kapcsolatosak, képviseli a főiskolai hallgatóit a főiskola testületei és tisztségviselői előtt, és részt vesz azon főiskolai döntések meghozatalában, amelyek a főiskola hallgatóit, mint főiskolai polgárokat érintik. (5) A jogszabályokban, illetve főiskolai szabályzatokban a HÖK számára megállapított jogokat, feladatokat a Képviselőtestület, illetve az általa kijelölt képviselők gyakorolják, illetve látják el. (6) A Képviselőtestület: a) előkészíti az Alapszabályt és az annak módosítására vonatkozó javaslatot; b) megválasztja, illetve felmenti elnökét, alelnökét és egyéb tisztségviselőit; c) létrehozza, illetve megszünteti bizottságait; d) elfogadja vagy elutasítja az Elnökség tagjainak beszámolóját; e) megbízza az elnököt, hogy kezdeményezze a Rektornál, a Szenátus rendkívüli ülésének összehívását; f) képviselőket küld a Szenátus bizottságaiba, és a jogszabályok valamint a főiskolai Szabályzatok szerint a HÖK képviselőinek közreműködésével működő testületekbe; g) gyakorolja a HÖK egyetértési, véleményezési, javaslattételi, és döntési jogait. h) a HÖK feloszlathatja magát a Képviselőtestület 2/3-ának minősített többségű szavazásával és az Elnökség konszenzusos döntésével. i) döntést hoz országos-, illetve nemzetközi diákszervezethez, vagy bármely más érdekképviseleti szervhez, szervezethez való csatlakozásról. (7) A Képviselőtestület felhatalmazhatja az Elnökséget, az elnököt, az egyéb tisztségviselőket, vagy bármely képviselőjét arra, hogy valamely konkrét ügyben, illetve a ráruházott feladatkörben önállóan eljárjon, és intézkedéseket tegyen, azzal, hogy a felhatalmazott az általa megtett intézkedésről, illetve az ellátott feladatról a Képviselőtestületnek köteles beszámolni. (8) A Képviselőtestület rendes üléseinek időpontját alakuló ülésén határozza meg. Az üléseket az elnök nyitja meg, vezeti le, és zárja be. Akadályoztatása esetén a helyettesítést az alelnök látja el. A rendes ülések mellett rendkívüli ülés is összehívható. Rendkívüli ülést kell összehívni, ha az elnök úgy dönt, vagy azt a képviselők egyharmada a napirend megjelölésével írásban (a képviselők aláírásával) kéri. A Képviselőtestület ülései zártak. Írásbeli kérelem benyújtása esetén a Képviselőtestület engedélyezheti a részvételt. (9) A Képviselőtestület ülése határozatképes akkor, ha azon a megválasztott képviselők több mint fele jelen van. A képviselők jogaikat csak személyesen gyakorolhatják, de konkrét napirendi pontban meghatalmazással más Képviselőtestületének tag is szavazhat. Határozatképtelenség esetén az ülést el kell napolni, és a napirendet újra tárgyalni kell. A Képviselőtestület, illetve annak bármely tagja bármely ügy tárgyalására tanácskozási joggal meghívhat olyan személyt, aki a tárgyalt ügyben szervezetileg vagy szakmailag illetékes. A tanácskozási jogú tag az ülésen felszólalhat, és javaslatot terjeszthet elő. 4

5 (10) A Képviselőtestület az ülésen munkáját elfogadott napirend szerint végzi. A napirendet az elnök az ülés időpontját megelőző 5 nappal elektronikus formában megküldött Meghívóban közli a tagokkal, és az ülés megnyitása után ismerteti. Napirendi pontként fel kell venni azt a kérdést is, amelyet a testület valamely tagja javasol. (11) A Képviselőtestület a határozatait fő szabály szerint nyílt szavazással, a jelenlévő tagok szavazatának egyszerű többségével hozza meg, azzal, hogy minden megválasztott képviselőnek egy szavazata van. Titkos szavazást kell elrendelni az elnök és alelnök vagy bármely képviselő által javasolt kérdésben, ha annak elrendelését a tagok egyszerű többséggel támogatják. (12) Minősített többséggel, azaz a határozatképes ülésen jelenlévők több mint kétharmadának egyetértésével meghozott határozat szükséges: a) az Alapszabály elfogadására és az annak módosítására vonatkozó javaslat esetén; b) illetve mindazon esetben, ahol a jelen Alapszabály a határozathozatalhoz minősített többséget ír elő. (13) Az ülésről jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyvben fel kell tüntetni a Képviselőtestület megnevezését, a jelenlévő tagok és a levezető elnök nevét, az ülés helyét, idejét, valamint annak tartalmaznia kell a testület által hozott határozatokat, állásfoglalásokat, akként, hogy a jegyzőkönyv alapján a határozathozatali eljárás szabályszerűsége ellenőrizhető legyen. Az ülés bármely tagja kérheti különvéleményének jegyzőkönyvbe foglalását. A jegyzőkönyvet az elnök, a jegyzőkönyvvezető, valamint két képviselő aláírásával kell hitelesíteni. A jegyzőkönyv eredeti példányának megőrzéséről a HÖK jegyzője gondoskodik. A jegyzőkönyvbe betekintési joga van minden főiskolai hallgatónak. 4. A Képviselőtestület Elnöksége (1) A Képviselőtestület Elnöksége (továbbiakban Elnökség) a HÖK operatív feladatokat ellátó testülete. (2) Az Elnökség 9 főből áll, akiket a Képviselőtestület választ meg az Alapszabályban írtak szerint. Ha valamely elnökségi tagnak megválasztott személy a tagságból fakadó feladatokat nem tudja vagy nem kívánja elvégezni, akkor az elnökség megválasztásán az adott posztra, a következő legtöbb szavazatot elért személyt kell az Elnökség munkájába bevonni. (3) Az Elnökség tagjai az elnök, az alelnök, és az egyes szakterületek felelősei. Az elnököt, tartós akadályoztatása esetén az alelnök helyettesíti. (4) Elnökségi tagnak csak a főiskolán aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező olyan hallgató választható meg, aki Képviselőtestületi tagsággal rendelkezik (5) Az Elnökség tagjai: a) Elnök b) Alelnök c) Gazdasági felelős d) Kulturális- és rendezvényfelelős e) Tanulmányi és szociális ügyek felelőse f) Sportfelelős g) Kommunikáció-felelős h) Pályázat felelős i) Jegyző (6) Az alelnök a Szenátus tagja, amennyiben a HÖK a jogszabályok és a Főiskola SZMSZ-e szerint legalább 2 képviselő delegálására jogosult. Az elnök helyettesítési sorrendjében az első. Az elnök lemondása, lemondatása, megbízatása idő előtti megszűnése esetén az ügyvezető elnök. 5

6 (7) A gazdasági felelős a HÖK pénzügyeinek kezeléséért felelős. Félévente pénzügyi tervet készít, amelyet a Képviselőtestület fogad el. Hatáskörébe tartozik a HÖK rendelkezésére bocsátott pénzügyi eszközök kezeléséről, felhasználásáról történő egyeztetés a Főiskola kancellárjával, a HÖK által szervezett rendezvények pontos elszámolása és a gondoskodás a törvényi feltételeknek való megfelelésről (pl. a jogdíjak befizetéséről). (8) A kulturális- és rendezvényfelelős feladata a HÖK hivatalos rendezvényeinek koordinálása, az iskolai élet mozgalmasabbá tétele. (9) A tanulmányi és szociális felelős feladata a hallgatói támogatások és a tanulmányi ösztöndíjak elosztásának koordinálása a Hallgatói Térítések és Juttatások Szabályzata alapján. A Tanulmányi- és Ösztöndíjbizottság tagjaként eljár a HÖK képviseletében. (10) A sportfelelős feladata a hallgatói sport élet szervezése és a sport foglalkozások koordinálása, időpontok kihirdetése, az iskolai csapatok szervezése, kapcsolatok fenntartása diáksport hazai és nemzetközi szervezeteivel. (11) A kommunikáció felelős feladata a HÖK működésével kapcsolatos információk, a működés során keletkezett határozatok, beszámolók közzététele, a kommunikációs tevékenység koordinálása. Gondoskodik a HÖK iratainak kezeléséről, az iroda rendjének fenntartásáról. Ellátja a jegyzői, titkári feladatokat. (12) A Pályázati felelős feladata a kapcsolattartás a HÖK szponzoraival, támogatók szerzése, és a diákok tájékoztatása az éppen aktuális pályázatokról (13) A Jegyző feladata a HÖK elnökségi, illetve képviselőtestületi ülésein jegyzőkönyvet készíteni. A tanácskozásokon történekről összefoglalót készíteni, azt eljuttatni a HÖK képviselőinek. Gondoskodik a HÖK iratainak kezeléséről, az iroda rendjének fenntartásáról. (14) Az Elnökség végrehajtja a Képviselőtestület döntéseit, az általa meghozott határozatok nem lehetnek ellentétesek a Képviselőtestület határozataival. (15) Az Elnökség feladat- és hatáskörébe tartozik az, hogy: a) kezdeményezze a Képviselőtestület ülésének összehívását; b) eljárjon a Képviselőtestület határozatai alapján rá átruházott hatáskörökben; (16) Az elnök és az elnökségi tagok szemeszterenként legalább két alkalommal írásban beszámolnak tevékenységükről és annak eredményéről a Képviselőtestületnek. (17) Az Elnökség megválasztását követően ülésein folytatja munkáját. Az üléseket az elnök nyitja meg, vezeti le és rekeszti be. Akadályoztatása esetén helyettesítését az alelnök látja el. Az ülések időpontját az Elnökség az első ülésén határozza meg. Rendkívüli ülést kell összehívni, ha az Elnök vagy az elnökségi tagok legalább egyharmada a napirendi javaslat egyidejű megjelölésével ezt kéri. Az Elnökség ülései zártak. Az Elnökség bármely tagja bármely kérdés tárgyalására tanácskozási joggal meghívhat olyan személyt, aki a tárgyalt ügyben szervezetileg vagy szakmailag illetékes. A tanácskozási joggal meghívott személy az ülésen felszólalhat, és javaslatot terjeszthet elő. (18) Az Elnökség az ülésen munkáját elfogadott napirend szerint végzi. A napirendet az elnök az ülés időpontját megelőző 5 nappal elektronikusan küldi meg a tagoknak. Napirendi pontként fel kell venni azt a kérdést is, amelyet a testület valamely tagja javasol, ha annak tárgyalását a testület egyszerű többséggel támogatja. Az elnök napirend előtti felszólalást engedélyezhet. (19) Az Elnökség határozatait szavazást követően hozza meg, azzal, hogy minden tag egy szavazattal rendelkezik, és a döntésekhez egyszerű többség szükséges. 6

7 (20) Az ülésről jegyzőkönyvet kell vezetni. A jegyzőkönyvben fel kell tüntetni az Elnökség megnevezését, a jelenlevő tagok és a levezetőelnök nevét, ülés helyét idejét, valamint tartalmaznia kell a testület által hozott határozatokat, állásfoglalásokat, akként hogy a jegyzőkönyv alapján a határozathozatali eljárás szabályszerűsége ellenőrizhető legyen. Az Elnökség bármely tagja kérheti különvéleményének jegyzőkönyvbe foglalását. A jegyzőkönyvet az elnök, a jegyzőkönyvvezető, valamint két elnökségi tag aláírásával kell hitelesíteni. A jegyzőkönyv eredeti példányát az HÖK jegyzője őrzi. A jegyzőkönyvbe betekintési joga van minden főiskolai polgárnak. (21) Az Elnökség kötelessége, hogy működéséről - elsősorban a kommunikáció-felelős által - a hallgatóság széles körét tájékoztassa. 5. A Képviselőtestület bizottságai (1) A Képviselőtestület a hatáskörébe tartozó egyes feladatok ellátására ad hoc vagy állandó bizottságot hozhat létre, amelyek megbízatása a feladat elvégzéséig, illetve a tevékenységre vonatkozó jelentés Elnökség által történő elfogadásáig tart. a) a bizottságok elnökét, illetve tagjait a Képviselőtestület elsősorban saját tagjai sorából jelöli ki. A bizottság elnöke szervezi és irányítja a bizottság munkáját, előkészíti és vezeti a bizottság üléseit és tájékoztatja a testületet a bizottság munkájáról; b) a bizottság maga állapítja meg ügyrendjét, melyet a Képviselőtestület hagy jóvá; c) az állandó bizottság köteles működéséről a testületet folyamatosan tájékoztatni, az egyes idényjellegű feladatok elvégzése után, pedig írásban beszámolni. d) Az ad hoc bizottságnak beszámolási kötelessége van. 6. Az elnök (1) A Képviselőtestület tagjai sorából elnököt választ, aki hivatalból a) a ZSKF HÖK elnöke, b) az Elnökség tagja és vezetője, c) a Tanulmányi- és Ösztöndíj Bizottság tagja, d) a Szenátus tagja. (2) Az elnök megbízatása elnökké választása napjával kezdődik és megszűnik: a) képviselői minősége megszűnésével; b) az új elnök megválasztásával; c) lemondással; d) visszahívással (3) A Képviselőtestület elnökének személyére javaslatot tehet bármely képviselő. Elnökjelölt az lesz, akit a Képviselőtestület valamely tagja jelöl. Az elnök megválasztása szavazólapokkal történik. Érvényes a választás, ha azon a képviselőtestület valamennyi tagja részt vesz. Megválasztott Elnöknek az tekintendő, aki a Képviselőtestület minősített többségű szavazatát megkapta. Ha ez alapján nem születik döntés, akkor a két legtöbb szavazatot kapott Elnökjelöltről újabb szavazást kell tartani. Az Elnök visszahívásához valamennyi képviselő legalább 2/3-ának egyetértése szükséges. A visszahívásról bármelyik képviselő előterjesztése alapján szavazással kell dönteni. Az elnök visszahívása esetén lehetőség szerint ugyanazon az ülésen az új elnököt is meg kell választani. Az elnök megválasztásáról, személyéről, és visszahívásáról a Főiskola vezetését a Rektori Hivatal vezetője útján 8 napon belül írásban tájékoztatni kell. (4) Az elnök képviseli a HÖK-öt a Főiskola vezetése, a bel- és külföldi hallgatói szervezetek, és egyéb személyek előtt, szervezi és irányítja a Képviselőtestület és az Elnökség munkáját. Ennek során előkészíti, összehívja és vezeti a Képviselőtestület és az Elnökség rendes és rendkívüli üléseit, és javaslatot tesz azok napirendjére. 7

8 (5) Az elnök szükség szerint rendkívüli ülést is összehívhat. Rendkívüli ülést kell összehívnia az elnöknek, ha az összes képviselő legalább harmada a napirend megjelölésével ezt kéri. (6) Az elnök gondoskodik a Képviselőtestület és az Elnökség határozatainak végrehajtásáról. (7) Az elnök felügyeli a HÖK iroda működését és munkatársainak tevékenységét. (8) Az érvényesen lezajlott választásokat követően összehívja az új Képviselőtestület alakuló ülését. (9) Az elnök az új Képviselőtestület megalakulása után is hivatalában marad és ellátja az elnöki teendőket mandátuma lejártáig. (10) Az elnök joga, hogy megválasztása után az Elnökség tagjainak személyére javaslatot tegyen. (11) Az elnök jogosult: a) javaslatot tenni a hallgatói önkormányzati választások időpontjára; majd azt a Képviselőtestület jóváhagyását követően köteles kiírni; b) javaslatot tenni a tisztségviselők személyére, bizottság létrehozására, annak elnökére és tagjaira, illetve a bizottság megszüntetésére, valamint bármely képviselő valamely a testület hatáskörébe tartozó feladattal való megbízására; c) tanácskozási joggal részt vehet a Képviselőtestület bizottságainak ülésein; d) tájékoztatást kérni a bizottságok, illetve a tisztségviselők, és a HÖK iroda működéséről. e) kifogást emelhet a HÖK érdekeit sértő vagy veszélyeztető működéssel szemben. A Képviselőtestület bizottságai által hozott határozatot megsemmisítheti, ha az jogszabállyal, főiskolai szabályzattal, az Alapszabállyal, vagy egyéb hallgatói önkormányzati határozattal ellentétes; f) a Képviselőtestület nevében szerződéseket és megállapodásokat javasol az Elnökség többi tagjának egyetértésével; (12) Az elnök az Alapszabály által meghatározott működési körében, illetve a Képviselőtestület határozata alapján rá átruházott feladat- és hatáskörben önállóan eljárhat, valamint intézkedéseket tehet, melyekről köteles tájékoztatni az Elnökség tagjait. (13) Működéséről az elnök az Elnökséget, a képviselőket folyamatosan tájékoztatja. Évente kétszer kötelezően beszámol a Képviselőtestületnek a végzett munkáról, amelyet az egyszerű többséggel hozott határozattal elutasít, vagy elfogad. A Képviselőtestület vagy az Elnökség kifogást emelhet a HÖK érdekeiket sértő vagy veszélyeztető eljárással, illetve intézkedéssel szemben. 7. Az elnökségi tag, a bizottsági tag visszahívására vonatkozó szabályok. (1) A Képviselőtestület elnökségi tagjának, és a Képviselőtestület bizottsági tagjának visszahívására vonatkozó szabályokra az Elnök visszahívására vonatkozó szabályok az irányadók, azzal, hogy a visszahíváshoz elegendő valamennyi képviselő szavazatának minősített többsége, és a visszahívást követően az új elnökségi tagot, vagy bizottsági tagot is meg kell választani. III. Fejezet 1. A HÖK gazdálkodása (1) A HÖK működéséhez és a jelen Alapszabályban meghatározott feladatai elvégzéséhez szükséges infrastrukturális és pénzügyi feltételeket a ZSKF jóváhagyott költségvetésének keretei között, a jogszabályokban írtaknak megfelelően biztosítja. A rendelkezésre bocsátott pénzeszközök felhasználása felett az Elnökség dönt. A HÖK pénzeszközeinek 8

9 jogszerű felhasználását a Főiskola kancellárja ellenőrzi, egyben a HÖK pénzeszközei felett a HÖK elnökének ellenjegyzése alapján utalványozási jogot gyakorol. (2) A HÖK a feladat- és hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtására, az adminisztratív teendők ellátása céljából irodát működtet. (3) A HÖK Irodában (a továbbiakban Iroda) a Képviselőtestület és az Elnökség látja el tevékenységét. Az Iroda működése során: a) ügyfélfogadási időben tájékoztatja a Főiskola hallgatóit; b) ügyfélfogadási időben segít a hallgatók adminisztratív ügyeinek intézésében; d) gondoskodik a HÖK tevékenységéhez kapcsolódó adminisztrációs feladatok ellátásáról, e) elvégzi a HÖK képviselők választásához, a Közgyűlés, a Képviselőtestület, a Bizottságok, és az Elnökség üléseinek összehívásával, lebonyolításával, határozatainak közzétételével kapcsolatos adminisztratív tevékenységeket; f) ellátja a HÖK által vagy közreműködésével kiírt pályázati anyagok adminisztrációját, a pályázatok összegyűjtését és feldolgozását, elbírálásának előkészítését, az eredmények közzétételét. IV. Fejezet Záró és hatályba léptető rendelkezések (1) A Képviselőtestület ezen Alapszabályt napján megtartott ülésén megtárgyalta és elfogadta. Ezt követően az Alapszabály megállapítása és módosítása a Képviselőtestület előterjesztése alapján a Közgyűlés hatáskörébe tartozik. (2) Ezen Alapszabály a Főiskola Szenátusának jóváhagyásával lép hatályba. 1. számú melléklet ZSIGMOND KIRÁLY FŐISKOLA HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALAPSZABÁLYÁHOZ A ZSKF Hallgatói Képviselőtestület tagjainak megválasztására vonatkozó szabályok 1. (1) A választás célja, hogy a főiskolai hallgatók képviselőket válasszanak a Képviselőtestületbe. (2) A megválasztható hallgatói képviselők számát a HÖK Alapszabálya határozza meg. 2. (1) A választások alapelvei: a.) A választójog egyenlő és általános: - minden hallgató, aki nem áll fegyelmi, vagy közügyektől eltiltó büntetés hatálya alatt, választó és egyben választható, ha - minden hallgató, aki aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezik. b.) A választás közvetlen és titkos, a szavazás a korábbi HÖK Képviselőtestülete által hitelesített elektronikus felületen történik. (2) A választások 2 évente kerülnek megrendezésre, illetve ha szükséges a HÖK működésének folyamatosságához évente bővítés. (3) A képviselők mandátuma négy félévre szól és megújítható. 3. 9

10 A választás megszervezése a HÖK Képviselőtestületének feladata, ehhez a Főiskola Rektori Hivatala és a PR és Marketing Centrum nyújt segítséget. 4. (1) A választásokat a mindenkori HÖK elnök írja ki, minden második év február 15. napjáig. A választásokat meg kell tartani ugyanezen év március 15. március 31. napja között. A pótválasztásokat ugyanazon év április 30-ig kell kiírni, és május 1. és május 15. között kell megtartani. (2) A választásokat megelőző 2 hétben az elnök köteles egy Hallgatói Közgyűlést összehívni, ahol a jelöltségre pályázók bemutatkoznak és jelöltségüket az Intézmény hallgatói a Közgyűlés utolsó napirendi pontjaként nyílt szavazásonkivéve, ha a jelenlévők egyszerű többséggel kérik a titkos szavazást - egyszerű többséggel elfogadhatják vagy elutasíthatják. Akit a Közgyűlés elutasított, nem indulhat a választásokon. A többségi szavazatot kapott jelölteket fel kell venni a Jelöltlistára. A jelöltek nevét abc-sorrendben kell feltüntetni a Képviselőtestület által hitelesített szavazólapokon. (3) A Közgyűlés megtartása után lehet a Közgyűlés által meghatározott időpontban lebonyolítani a Jelöltlistára felvett jelöltekre a szavazást. A szavazást olyan oktatási napra illetve napokra kell kiírni, amikor valamennyi levelező tagozatos hallgatónak van lehetősége szavazni. A szavazás(ok) napján 0-24 óráig elektronikus felületen lehet leadni a szavazatokat. A szavazás(ok) előkészítésében a HÖK Iroda közreműködik. (4) A HÖK elnöke kérheti a Főiskola vezetését, hogy biztosítson saját köréből a választások lebonyolítását segítő és egyben felügyelő személyt. (5) Minden hallgató egy szavazattal rendelkezik. A szavazás titkos. (6) A szavazás érvényes, ha a szavazati joggal rendelkező hallgatók legalább 20%-a élt a szavazati jogával, ellenkező esetben a szavazás érvénytelen. 1 A Képviselőtestület létszáma 16 fő. A jelöltek közül a legtöbb érvényes szavazattal rendelkezőket kell megválasztott képviselőnek tekinteni, feltéve, hogy a szavazás érvényes volt. (7) Ha a szavazás érvénytelen, akkor a szavazást követő 8 napon belül a HÖK elnökének új választást kell kiírnia. Az új választások lebonyolítására az első választásokra irányadó szabályok érvényesek, azzal, hogy a választás akkor is érvényes, ha azon a hallgatók legalább 20%-a 2 nem vett részt, és a jelöltek közül azok tekintendők megválasztott képviselőnek, akikre a meghatározott keretszámon belül a legtöbb leadott szavazat érkezett. (8) Szavazategyenlőség esetén a képviselőtestület 2/3-a, egyszerű többséggel dönt a jelöltek között. Póttagnak az a jelölt tekinthető, aki a megválasztott rendes tagok után sorrendben a legtöbb szavazatot kapta. (9) A szavazás végeredményét a szavazást követően ki kell hirdetni, elektronikus formában a Főiskola hivatalos honlapjának a Hallgatói Önkormányzat részére biztosított hirdetményi felületén. (10) A Szavazatszámláló Bizottság köteles a választásokról jegyzőkönyvet készíteni. A Képviselőtestületi választások eredményéről HÖK köteles a Főiskola vezetését a Rektori Hivatal vezetője útján az utolsó választást követő 8 napon belül írásban tájékoztatni. 1 A nemzeti felsőoktatásról szóló évi CCIV. törvény 60. (1) bekezdés b) pontja szerint a választáson a nappali tagozatos hallgatók 25%- ának kell részt vennie az érvényességhez. 2 A nemzeti felsőoktatásról szóló évi CCIV. törvény 60. (1) bekezdés b) pontja szerint a választáson a nappali tagozatos hallgatók 25%- ának kell részt vennie az érvényességhez. 10

A Kecskeméti Főiskola HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALAPSZABÁLYA

A Kecskeméti Főiskola HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALAPSZABÁLYA A Kecskeméti Főiskola HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALAPSZABÁLYA 5. sz. verzió Hatálybalépés napja: 2010. február 12. (Érvényes visszavonásig) Jóváhagyta: Dr. Danyi József rektor A Kecskeméti Főiskola Hallgatói

Részletesebben

H A L L G A T Ó I Ö N K O R M Á N Y Z A T

H A L L G A T Ó I Ö N K O R M Á N Y Z A T Wesley János Lelkészképző Főiskola H A L L G A T Ó I Ö N K O R M Á N Y Z A T SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Budapest 2006. április A Wesley János Lelkészképző Főiskola (a továbbiakban: Főiskola) hallgatói

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. A Nemzeti Pedagógus Kar Országos Küldöttgyűlése abból a felismerésből kiindulva, hogy

ALAPSZABÁLY. A Nemzeti Pedagógus Kar Országos Küldöttgyűlése abból a felismerésből kiindulva, hogy ALAPSZABÁLY A Nemzeti Pedagógus Kar Országos Küldöttgyűlése abból a felismerésből kiindulva, hogy - kiemelkedően fontos a köznevelésben foglalkoztatott pedagógusok egységes szakmai hivatásrendjének kialakításához

Részletesebben

TOMORI PÁL FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

TOMORI PÁL FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TOMORI PÁL FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Változat száma: 20. Elfogadás dátuma: 2014.10.21. Határozat száma: 2014/6/43. Hatálybalépés napja: 2014.10.22-től Felelős személy: a rektor és a mindenkori

Részletesebben

A TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR A TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Megtárgyalta és a Szenátusnak elfogadásra javasolta a TTK Kari Tanácsa,

Részletesebben

Hallgatói Önkormányzatának. Szervezeti és Működési Szabályzata

Hallgatói Önkormányzatának. Szervezeti és Működési Szabályzata Ikt. szám: 691/1300/6-2/2011. A Debreceni Református Hittudományi Egyetem Hallgatói Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzata Debrecen, 2011. Tartalom Preambulum...4 I. Bevezető rendelkezések...4

Részletesebben

MÁVAG HORGÁSZ EGYESÜLET

MÁVAG HORGÁSZ EGYESÜLET A MÁVAG HORGÁSZ EGYESÜLET MÓDOSÍTOTT ALAPSZABÁLYA 2015. 1 Bevezető rendelkezések Az Egyesület alapszabályának célja, hogy az abban meghatározott célkitűzéseknek megfelelően biztosítsa a szervezet demokratikus,

Részletesebben

Bevezető rendelkezések. HÖOK céljai, tagsága

Bevezető rendelkezések. HÖOK céljai, tagsága ALAPSZABÁLY A Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 62. (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következő Alapszabályt alkotja:

Részletesebben

FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 20/2003. ( XII. 15.) Önk. rendelete

FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 20/2003. ( XII. 15.) Önk. rendelete 1 FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 20/2003. ( XII. 15.) Önk. rendelete Fehérgyarmat Város Önkormányzat Képviselő testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról ( SZMSZ ) Fehérgyarmat

Részletesebben

IBS NEMZETKÖZI ÜZLETI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

IBS NEMZETKÖZI ÜZLETI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AZ IBS NEMZETKÖZI ÜZLETI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Jelen szabályzatot a főiskolai Szenátus 3/2015. sz. határozatával 2015. február 25-i ülésén fogadta el. Tartalomjegyzék 1. Általános

Részletesebben

Címzett: Tárgy: Az anyagot készítette: Az anyagot látta:... Véleményezésre megküldve: Sokszorosításra érkezett: Napirend kapcsán meghívandó személyek:

Címzett: Tárgy: Az anyagot készítette: Az anyagot látta:... Véleményezésre megküldve: Sokszorosításra érkezett: Napirend kapcsán meghívandó személyek: Iktatószám: 01- /2006. Címzett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tárgy: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának és szerveinek szervezeti és működési szabályzatának elfogadása Az

Részletesebben

MAGYAR KÖRNYEZETTUDATOS ÉPÍTÉS EGYESÜLETE ALAPSZABÁLY

MAGYAR KÖRNYEZETTUDATOS ÉPÍTÉS EGYESÜLETE ALAPSZABÁLY MAGYAR KÖRNYEZETTUDATOS ÉPÍTÉS EGYESÜLETE ALAPSZABÁLY BUDAPEST, 2014 1 A Magyar Környezettudatos Építés Egyesületének alapszabálya I. fejezet Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve, képviselői, alapítás

Részletesebben

A CSONGRÁD MEGYEI POLGÁRŐR SZERVEZETEK SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA. 2015. március 07.

A CSONGRÁD MEGYEI POLGÁRŐR SZERVEZETEK SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA. 2015. március 07. 1 A CSONGRÁD MEGYEI POLGÁRŐR SZERVEZETEK SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA 2015. március 07. 2 A CSONGRÁD MEGYEI POLGÁRŐR SZERVEZETEK SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA 2015. Egységes szerkezetbe foglalva elfogadott módosításokkal

Részletesebben

MNASZ ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

MNASZ ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK MNASZ ALAPSZABÁLY A 2014.február 21-i Közgyűlés által elfogadott egységes szövegszerkezet szerint. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) A Magyar Nemzeti Autósport Szövetség (a továbbiakban: Szövetség) az

Részletesebben

Nyírparasznya község Önkormányzat SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Nyírparasznya község Önkormányzat SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Nyírparasznya község Önkormányzat SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Nyírparasznya község Önkormányzatának 6/2003.(IV.29.) Önk. számú rendelete a Szervezeti és Működési

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT-RÓL

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT-RÓL TÖRÖKBÁLINT NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 1 7/2003.(III. 24.) RENDELETE A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT-RÓL a módosító 27/2003.(VI.27.), 12/2004.(IV. 16.), 24/2004.(V. 14.), 32/2004.IX.27.), 52/2004.(XII.20.)

Részletesebben

A Magyarországi Uszkárbarátok Társasága ALAPSZABÁLYA

A Magyarországi Uszkárbarátok Társasága ALAPSZABÁLYA A Magyarországi Uszkárbarátok Társasága egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Az Egyesület adatai 1. (1) Az Egyesület neve: Magyarországi Uszkárbarátok Társasága.

Részletesebben

Egységes szerkezetben. Bevezetés

Egységes szerkezetben. Bevezetés Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének a többszörösen módosított 22/2008.(XII.23.) számú a Szervezeti és Működési Szabályzat módosításáról szóló rendelete Egységes szerkezetben Bevezetés A Magyar

Részletesebben

A MAGYAR MARKETING SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA

A MAGYAR MARKETING SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA A MAGYAR MARKETING SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA I. AZ EGYESÜLET JOGÁLLÁSA, ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Szövetség neve magyarul: A Szövetség magyar nevének rövidítése: A Szövetség neve angolul: A Szövetség angol

Részletesebben

Kerekasztal a Részvételi Demokráciáért Egyesület (KARD) A l a p s z a b á l y a. I. Az Egyesület adatai

Kerekasztal a Részvételi Demokráciáért Egyesület (KARD) A l a p s z a b á l y a. I. Az Egyesület adatai Kerekasztal a Részvételi Demokráciáért Egyesület (KARD) A l a p s z a b á l y a I. Az Egyesület adatai 1. A Szervezet neve: Kerekasztal a Részvételi Demokráciáért Egyesület Nevének rövidítése: KARD Székhelye:

Részletesebben

- egységes szerkezetbe foglalva - 2014. május 19. napján

- egységes szerkezetbe foglalva - 2014. május 19. napján VEZÉR HALLGATÓI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA - egységes szerkezetbe foglalva - 2014. május 19. napján I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Vezér Hallgatói Egyesület" alakuló közgyűlésén alapszabályát a 2014. március

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A képviselő-testület 2011. május 25-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. A képviselő-testület 2011. május 25-i ülésére 2. ELŐTERJESZTÉS A képviselő-testület 2011. május 25-i ülésére Tárgy: Tiszaug Község Önkormányzati Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatának, valamint Ügyrendjének módosításáról. Ikt.

Részletesebben

52/2006. (11.10.) Kgy. sz. rendelet 1. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának és SzerveinekSzervezeti és Működési Szabályzatáról

52/2006. (11.10.) Kgy. sz. rendelet 1. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának és SzerveinekSzervezeti és Működési Szabályzatáról 52/2006. (11.10.) Kgy. sz. rendelet 1 Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának és SzerveinekSzervezeti és Működési Szabályzatáról Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése

Részletesebben

Alapszabály. Általános rendelkezések 1.

Alapszabály. Általános rendelkezések 1. Alapszabály Általános rendelkezések 1. 1. 1. Az Egyesület neve: " 1. 2. Székhelye: 1051 Budapest, Dorottya u. 8. 1. 3. Kiadásait tagdíjakból, valamint természetes- és jogi személyek adományaiból fedezi.

Részletesebben

MAGYAR PSZICHOLÓGUSOK ÉRDEKVÉDELMI EGYESÜLETE ALAPSZABÁLYA módosításainak egységes szerkezetbe foglalt hatályos szövege. Módosítva: 2015.

MAGYAR PSZICHOLÓGUSOK ÉRDEKVÉDELMI EGYESÜLETE ALAPSZABÁLYA módosításainak egységes szerkezetbe foglalt hatályos szövege. Módosítva: 2015. 1 MAGYAR PSZICHOLÓGUSOK ÉRDEKVÉDELMI EGYESÜLETE ALAPSZABÁLYA módosításainak egységes szerkezetbe foglalt hatályos szövege Módosítva: 2015. május hó napján 2 I. fejezet Általános rendelkezések 1. (1) A

Részletesebben

Szaporodásbiológiai Társaság Alapszabálya (az 2014. november 7. i napi módosításokkal egységes szerkezetben) I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Szaporodásbiológiai Társaság Alapszabálya (az 2014. november 7. i napi módosításokkal egységes szerkezetben) I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1 Szaporodásbiológiai Társaság Alapszabálya (az 2014. november 7. i napi módosításokkal egységes szerkezetben) I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az egyesület neve: Szaporodásbiológiai Társaság 2. Székhelye:

Részletesebben

Előterjesztés A Képviselő-testület 2013. május 30.-án tartandó ülésére A képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról

Előterjesztés A Képviselő-testület 2013. május 30.-án tartandó ülésére A képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról Füzesgyarmat Város Önkormányzat P O L G Á R M E S T E R É T Ő L 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu Előterjesztés A Képviselő-testület 2013. május

Részletesebben

A Magyar Röplabda Szövetség Alapszabálya Egységes szerkezetben. (Jelen alapszabály az MRSZ 2015. január 22-i Közgyűlésén került jóváhagyásra.

A Magyar Röplabda Szövetség Alapszabálya Egységes szerkezetben. (Jelen alapszabály az MRSZ 2015. január 22-i Közgyűlésén került jóváhagyásra. A Magyar Röplabda Szövetség Alapszabálya Egységes szerkezetben (Jelen alapszabály az MRSZ 2015. január 22-i Közgyűlésén került jóváhagyásra.) - változások dőlt betűvel szedve - 1. oldal I. rész ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Óhíd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. Szervezeti és Működési Szabályzata

Óhíd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. Szervezeti és Működési Szabályzata Óhíd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzata Óhíd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzata Óhíd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 1 ÉS TEVÉKENYSÉGE... 2 AZ EGYESÜLET TAGJAI ÉS JOGÁLLÁSUK... 4 AZ EGYESÜLET SZERVEI ÉS MŰKÖDÉSI RENDJE...

TARTALOMJEGYZÉK ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 1 ÉS TEVÉKENYSÉGE... 2 AZ EGYESÜLET TAGJAI ÉS JOGÁLLÁSUK... 4 AZ EGYESÜLET SZERVEI ÉS MŰKÖDÉSI RENDJE... TARTALOMJEGYZÉK ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 1 AZ EGYESÜLET CÉLJA, FELADATAI ÉS TEVÉKENYSÉGE... 2 AZ EGYESÜLET TAGJAI ÉS JOGÁLLÁSUK... 4 AZ EGYESÜLET SZERVEI ÉS MŰKÖDÉSI RENDJE... 7 A KÖZGYŰLÉS... 7 AZ ELNÖKSÉG...

Részletesebben