A Zsigmond Király Főiskola Hallgatói Önkormányzatának Alapszabálya 2008.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Zsigmond Király Főiskola Hallgatói Önkormányzatának Alapszabálya 2008."

Átírás

1 (1) Az önkormányzat neve: Zsigmond Király Főiskola Hallgatói Önkormányzata Rövidítve: ZSKF HÖK Székhelye: Budapest Cím: 1039 Kelta u. 2. Telefon: /213 (2) Az alapítás éve: A Zsigmond Király Főiskola Hallgatói Önkormányzatának Alapszabálya I. Fejezet Általános rendelkezések 1. A Hallgatói Önkormányzat (3) A ZSKF HÖK a továbbiakban: HÖK - a főiskola hallgatóinak érdekképviseleti és önkormányzati szerve, e jogkörében eljár, és dönt mindazon kérdésekben, amelyek a ZSKF hallgatóságának önigazgatásával, önkormányzatával kapcsolatosak, és a jogszabályok, a Főiskola szabályzatai, valamint a jelen Alapszabályban foglaltak keretei között részt vesz azon döntések meghozatalában, amelyek a hallgatókat érintik. (4) A HÖK Képviselőtestülete a) tagjait a hallgatóság választja meg, közvetlen, egyenlő, általános, és titkos választásokon. Ennek során minden hallgató választó és választható. b) A választások szabályait a jelen Alapszabály 1. számú melléklete tartalmazza. (5) A HÖK Alapszabálya határozza meg a hallgatói önkormányzat szervezetét, és működésének rendjét. A HÖK Alapszabályát Közgyűlése fogadja el, és az a Főiskola Szenátusának jóváhagyásával válik érvényessé. 2. A HÖK jogai és kötelességei (1) A HÖK észrevételeket és javaslatokat tesz a Főiskola vezetése felé a Főiskola működésével kapcsolatban. (2) A HÖK folyamatosan tájékoztatja a hallgatókat a Főiskola őket érintő döntéseiről és tevékenységéről, továbbá tájékoztatja az ZSKF oktatóit és vezetőit a hallgatókat foglalkoztató kérdésekről, ügyekről. Segíti az oktatók és a hallgatók közti minél közvetlenebb személyes és minél eredményesebb munkakapcsolat kialakítását. (3) A HÖK feladata továbbá a főiskolai közösségi élet mozgásban tartása és összefogása, a hallgatók önszerveződéseinek támogatása. (4) A HÖK törekszik a hallgatókkal kapcsolatos igazgatási és döntési mechanizmusok lehető legteljesebb hallgatói felügyeletére. A HÖK ennek érdekében a Főiskola SZMSZ-ében és a jelen Alapszabályban meghatározott választás alapján képviselő(ke)t delegál a Szenátusba, a Tanulmányi és Ösztöndíj Bizottságba, a Fegyelmi Bizottságba, a Kártérítési Bizottságba valamint más, a főiskolai SZMSZ-ben meghatározott testületekbe. 1

2 (5) A HÖK egyetértési jogot gyakorol a Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadásakor és módosításakor, az alábbi körben: a) Tanulmányi és Vizsgaszabályzat; b.) Térítési és Juttatási Szabályzat; c.) az oktatói munka hallgatói véleményezésének rendje; Egyetértési jogot gyakorol továbbá az ifjúságpolitikai és hallgatói célokra biztosított pénzeszközök felhasználásakor. (6) A HÖK javaslattal élhet a szabadon választható tantárgyak, szemináriumok bevezetésére, külső oktató (előadó) meghívására. (7) A HÖK részt vesz a tudományos és szakmai diákkörök szervezésében, a dolgozatok közzétételében, a hallgatók hazai és külföldi oktatási, kulturális és tudományos képzési kapcsolatainak építésében. (8) A HÖK a Főiskola vezetésével együttműködve részt vesz a szociális, kulturális, sport vagy más szabadidős tevékenység szervezésében, gondoskodik az e célra rendelkezésre bocsátott helyiségek és eszközök rendeltetésszerű felhasználásáról és megóvásáról. (9) A HÖK véleményezi a hallgatók rendelkezésére álló létesítmények, helyiségek, eszközök, felszerelések használatának rendjét. (10) A HÖK dönt a Térítési és Juttatási Szabályzatban meghatározott ügyekben, továbbá a Térítési és Juttatási Szabályzatban, valamint a Tanulmányi és Vizsgaszabályzatban meghatározottak szerint közreműködik a hallgatók tanulmányi, ösztöndíj, szociális és más támogatási ügyeinek intézésében. (11) Kollégium létesítése esetén az SZMSZ-ben meghatározottak szerint közreműködik annak vezetésében, ellátja a kollégista hallgatók érdekképviseletét. (12) Az intézkedésre jogosult személy vagy szervezet a HÖK javaslatára harminc napon belül Szenátus esetében a harmincadik napot követő első ülésen érdemi választ köteles adni. (13) A HÖK igyekszik megteremteni tevékenységének gazdasági hátterét, törekedve ezáltal saját anyagi függetlenségére. A HÖK Főiskola által biztosított működési költségeit köteles az előírások szerint kezelni, és arról a Főiskola vezetésének elszámolni. II. Fejezet A HÖK Szervezete 1. A HÖK Közgyűlése (1) A HÖK Közgyűlésének (a továbbiakban Közgyűlés) tagja a Főiskola minden hallgatója. (2) A Közgyűlés tanulmányi félévenként, a szorgalmi időszakban legalább egyszer megtartásra kerülhet. A Közgyűlés üléseinek időpontját a mindenkori HÖK elnök jelöli ki. (4) Az ülés időpontját, helyét, és tervezett napirendjét a HÖK hirdetési felületein, jól látható helyen, 14 nappal az ülés előtt meg kell jelentetni a faliújságokon, illetve elektronikus formában a Főiskola hivatalos honlapján is (www.zskf.hu). (5) Az ülést a HÖK elnöke, akadályoztatása esetén alelnöke nyitja meg, vezeti le, illetve rekeszti be. Az ülésről jelenléti ívet kell felvenni, amely tartalmazza a részt vevő hallgató nevét, szakát és évfolyamát, tagozatát, valamint aláírását. Az ülésről a Képviselőtestület egy jelenlévő tagja jegyzőkönyvet vezet, mely tartalmazza az ülés időpontját, helyét, a napirendi pontokat, a hozzászólásokat, és az elfogadott határozatokat. 2

3 (6) A Közgyűlésen valamennyi résztvevő hallgató felszólalhat a közzétett napirendi pontokhoz kapcsolódóan. A napirend előtti felszólalásokat a levezető elnök engedélyezi, a napirend módosítását a Közgyűlés fogadja el. Napirendi pontként fel kell venni azt a kérdést is, amelyet a Közgyűlés valamely tagja javasol, ha annak felvételét a Közgyűlés egyszerű többséggel elfogadott határozattal támogatja. A Közgyűlés határozatait a jelenlévők egyszerű többségének szavazatával, nyílt, kézfeltartásos szavazást követően hozza meg. (7) A Közgyűlés a Képviselőtestület elnökének előterjesztése alapján elfogadja és módosítja az Alapszabályt, véleménynyilvánítási joga van a hallgatókat nagy számban érintő kérdésekben, valamint határozatot hozhat az elfogadott napirenden szereplő ügyekben. A Közgyűlés hatáskörei gyakorlását kivéve a képviselők megválasztását - a Képviselőtestületre átruházhatja. A Képviselőtestület a Közgyűlésnek köteles félévente egy alkalommal beszámolni az érdekképviseleti tevékenység eredményeiről, és a további elképzelésekről. A Képviselőtestület a Közgyűlés határozataiban foglaltak figyelembe vételével köteles érdekképviseleti tevékenységét ellátni. 2. A képviselők és megválasztásuk (1) A HÖK Képviselőtestületének tagja az a hallgató (képviselő), akit a jelen Alapszabály 1. számú melléklete szerinti választáson képviselőnek megválasztottak. (2) A képviselő a) joga és egyben kötelessége, hogy a köz érdekében tevékenykedjék, és legjobb tudása szerint szolgálja hallgatótársai és a Főiskola javát; b) joga és egyben kötelessége különösen, hogy jelen legyen a Képviselőtestület, annak bizottságainak ülésein, és részt vegyen azok munkájában, ott felszólaljon, javaslatot tegyen, a határozatok meghozatala során szavazzon; c) joga a Képviselőtestületben tisztséget vállalni, köteles a vállalt tisztséget legjobb tudása szerint ellátni, és eljárni a Képviselőtestület vagy annak bizottsága által rá átruházott jogkörben; d) jogosult felvilágosítást kérni a Képviselőtestület elnökétől, a felelősöktől, a tisztségviselőktől, a bizottságoktól, valamint az egyes feladatokkal megbízott képviselőktől tevékenységükkel kapcsolatban, azzal, hogy az érintettek kötelesek a kért felvilágosítást legkésőbb 15 napon belül részére megadni; (3) A képviselői mandátum a képviselő megválasztását követően, két éves időtartamra szól. (4) A képviselő mandátuma megszűnik: a) a Képviselőtestület megszűnésével; b) a képviselő hallgatói jogviszonyának megszűnésével; c) írásban benyújtott lemondással; d) közügyektől eltiltó büntetés jogerőre emelkedésével; e) ha a képviselő hallgatói jogviszonya bármely okból szünetel; f) képviselő visszahívásával. A képviselőtestület 2/3-a szavaz és a résztvevő képviselők minősített többségének (2/3) egyetértése szükséges. (5) A képviselő mandátuma szünetel, ha képviselői munkáját tartós akadályoztatás miatt, huzamos időn - 3 hónapon keresztül- nem látja el (pl.: külföldi tanulmányok vagy gyakorlat, betegség stb.). (6) Ha valamely képviselő mandátuma annak lejárta előtt megszűnik, vagy szünetel, helyébe a Képviselőtestület soron következő póttagja lép (l. az 1.sz. mellékletben írtakat). 3. A HÖK Képviselőtestülete (1) A HÖK Képviselőtestülete (a továbbiakban: Képviselőtestület) a ZSKF hallgatóinak választott képviselete. 3

4 (2) A Képviselőtestület 16 főből (hallgatói képviselőből) áll. (3) A Képviselőtestület megalakulásakor törekedni kell a hallgatók szakonkénti és évfolyamonkénti, valamint tagozatonkénti arányos képviseletének biztosítására. A Képviselőtestület alakuló ülését az érvényesen lezajlott választásokat követően, a választásokról készült jegyzőkönyvek alapján a még hivatalban lévő HÖK elnök hívja össze a választást követő 15 napon belül. A választást követően a Hallgatói Képviselőtestület mandátumának lejártáig ügyvezető Képviselőtestületként hivatalban marad. Ha a választás nem volt érvényes, a még hivatalban lévő HÖK elnök köteles az új választások kiírásáról 5 munkanapon belül intézkedni. Ha a képviselőnek megválasztott személy a képviselői feladatokat nem tudja, vagy nem kívánja elvégezni, akkor az alakuló ülésre helyette a választáson a következő legtöbb szavazatot elért személyt kell meghívni. (4) A Képviselőtestület dönt mindazon kérdésekben, amelyek a ZSKF hallgatóinak önigazgatásával, önkormányzatával kapcsolatosak, képviseli a főiskolai hallgatóit a főiskola testületei és tisztségviselői előtt, és részt vesz azon főiskolai döntések meghozatalában, amelyek a főiskola hallgatóit, mint főiskolai polgárokat érintik. (5) A jogszabályokban, illetve főiskolai szabályzatokban a HÖK számára megállapított jogokat, feladatokat a Képviselőtestület, illetve az általa kijelölt képviselők gyakorolják, illetve látják el. (6) A Képviselőtestület: a) előkészíti az Alapszabályt és az annak módosítására vonatkozó javaslatot; b) megválasztja, illetve felmenti elnökét, alelnökét és egyéb tisztségviselőit; c) létrehozza, illetve megszünteti bizottságait; d) elfogadja vagy elutasítja az Elnökség tagjainak beszámolóját; e) megbízza az elnököt, hogy kezdeményezze a Rektornál, a Szenátus rendkívüli ülésének összehívását; f) képviselőket küld a Szenátus bizottságaiba, és a jogszabályok valamint a főiskolai Szabályzatok szerint a HÖK képviselőinek közreműködésével működő testületekbe; g) gyakorolja a HÖK egyetértési, véleményezési, javaslattételi, és döntési jogait. h) a HÖK feloszlathatja magát a Képviselőtestület 2/3-ának minősített többségű szavazásával és az Elnökség konszenzusos döntésével. i) döntést hoz országos-, illetve nemzetközi diákszervezethez, vagy bármely más érdekképviseleti szervhez, szervezethez való csatlakozásról. (7) A Képviselőtestület felhatalmazhatja az Elnökséget, az elnököt, az egyéb tisztségviselőket, vagy bármely képviselőjét arra, hogy valamely konkrét ügyben, illetve a ráruházott feladatkörben önállóan eljárjon, és intézkedéseket tegyen, azzal, hogy a felhatalmazott az általa megtett intézkedésről, illetve az ellátott feladatról a Képviselőtestületnek köteles beszámolni. (8) A Képviselőtestület rendes üléseinek időpontját alakuló ülésén határozza meg. Az üléseket az elnök nyitja meg, vezeti le, és zárja be. Akadályoztatása esetén a helyettesítést az alelnök látja el. A rendes ülések mellett rendkívüli ülés is összehívható. Rendkívüli ülést kell összehívni, ha az elnök úgy dönt, vagy azt a képviselők egyharmada a napirend megjelölésével írásban (a képviselők aláírásával) kéri. A Képviselőtestület ülései zártak. Írásbeli kérelem benyújtása esetén a Képviselőtestület engedélyezheti a részvételt. (9) A Képviselőtestület ülése határozatképes akkor, ha azon a megválasztott képviselők több mint fele jelen van. A képviselők jogaikat csak személyesen gyakorolhatják, de konkrét napirendi pontban meghatalmazással más Képviselőtestületének tag is szavazhat. Határozatképtelenség esetén az ülést el kell napolni, és a napirendet újra tárgyalni kell. A Képviselőtestület, illetve annak bármely tagja bármely ügy tárgyalására tanácskozási joggal meghívhat olyan személyt, aki a tárgyalt ügyben szervezetileg vagy szakmailag illetékes. A tanácskozási jogú tag az ülésen felszólalhat, és javaslatot terjeszthet elő. 4

5 (10) A Képviselőtestület az ülésen munkáját elfogadott napirend szerint végzi. A napirendet az elnök az ülés időpontját megelőző 5 nappal elektronikus formában megküldött Meghívóban közli a tagokkal, és az ülés megnyitása után ismerteti. Napirendi pontként fel kell venni azt a kérdést is, amelyet a testület valamely tagja javasol. (11) A Képviselőtestület a határozatait fő szabály szerint nyílt szavazással, a jelenlévő tagok szavazatának egyszerű többségével hozza meg, azzal, hogy minden megválasztott képviselőnek egy szavazata van. Titkos szavazást kell elrendelni az elnök és alelnök vagy bármely képviselő által javasolt kérdésben, ha annak elrendelését a tagok egyszerű többséggel támogatják. (12) Minősített többséggel, azaz a határozatképes ülésen jelenlévők több mint kétharmadának egyetértésével meghozott határozat szükséges: a) az Alapszabály elfogadására és az annak módosítására vonatkozó javaslat esetén; b) illetve mindazon esetben, ahol a jelen Alapszabály a határozathozatalhoz minősített többséget ír elő. (13) Az ülésről jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyvben fel kell tüntetni a Képviselőtestület megnevezését, a jelenlévő tagok és a levezető elnök nevét, az ülés helyét, idejét, valamint annak tartalmaznia kell a testület által hozott határozatokat, állásfoglalásokat, akként, hogy a jegyzőkönyv alapján a határozathozatali eljárás szabályszerűsége ellenőrizhető legyen. Az ülés bármely tagja kérheti különvéleményének jegyzőkönyvbe foglalását. A jegyzőkönyvet az elnök, a jegyzőkönyvvezető, valamint két képviselő aláírásával kell hitelesíteni. A jegyzőkönyv eredeti példányának megőrzéséről a HÖK jegyzője gondoskodik. A jegyzőkönyvbe betekintési joga van minden főiskolai hallgatónak. 4. A Képviselőtestület Elnöksége (1) A Képviselőtestület Elnöksége (továbbiakban Elnökség) a HÖK operatív feladatokat ellátó testülete. (2) Az Elnökség 9 főből áll, akiket a Képviselőtestület választ meg az Alapszabályban írtak szerint. Ha valamely elnökségi tagnak megválasztott személy a tagságból fakadó feladatokat nem tudja vagy nem kívánja elvégezni, akkor az elnökség megválasztásán az adott posztra, a következő legtöbb szavazatot elért személyt kell az Elnökség munkájába bevonni. (3) Az Elnökség tagjai az elnök, az alelnök, és az egyes szakterületek felelősei. Az elnököt, tartós akadályoztatása esetén az alelnök helyettesíti. (4) Elnökségi tagnak csak a főiskolán aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező olyan hallgató választható meg, aki Képviselőtestületi tagsággal rendelkezik (5) Az Elnökség tagjai: a) Elnök b) Alelnök c) Gazdasági felelős d) Kulturális- és rendezvényfelelős e) Tanulmányi és szociális ügyek felelőse f) Sportfelelős g) Kommunikáció-felelős h) Pályázat felelős i) Jegyző (6) Az alelnök a Szenátus tagja, amennyiben a HÖK a jogszabályok és a Főiskola SZMSZ-e szerint legalább 2 képviselő delegálására jogosult. Az elnök helyettesítési sorrendjében az első. Az elnök lemondása, lemondatása, megbízatása idő előtti megszűnése esetén az ügyvezető elnök. 5

6 (7) A gazdasági felelős a HÖK pénzügyeinek kezeléséért felelős. Félévente pénzügyi tervet készít, amelyet a Képviselőtestület fogad el. Hatáskörébe tartozik a HÖK rendelkezésére bocsátott pénzügyi eszközök kezeléséről, felhasználásáról történő egyeztetés a Főiskola kancellárjával, a HÖK által szervezett rendezvények pontos elszámolása és a gondoskodás a törvényi feltételeknek való megfelelésről (pl. a jogdíjak befizetéséről). (8) A kulturális- és rendezvényfelelős feladata a HÖK hivatalos rendezvényeinek koordinálása, az iskolai élet mozgalmasabbá tétele. (9) A tanulmányi és szociális felelős feladata a hallgatói támogatások és a tanulmányi ösztöndíjak elosztásának koordinálása a Hallgatói Térítések és Juttatások Szabályzata alapján. A Tanulmányi- és Ösztöndíjbizottság tagjaként eljár a HÖK képviseletében. (10) A sportfelelős feladata a hallgatói sport élet szervezése és a sport foglalkozások koordinálása, időpontok kihirdetése, az iskolai csapatok szervezése, kapcsolatok fenntartása diáksport hazai és nemzetközi szervezeteivel. (11) A kommunikáció felelős feladata a HÖK működésével kapcsolatos információk, a működés során keletkezett határozatok, beszámolók közzététele, a kommunikációs tevékenység koordinálása. Gondoskodik a HÖK iratainak kezeléséről, az iroda rendjének fenntartásáról. Ellátja a jegyzői, titkári feladatokat. (12) A Pályázati felelős feladata a kapcsolattartás a HÖK szponzoraival, támogatók szerzése, és a diákok tájékoztatása az éppen aktuális pályázatokról (13) A Jegyző feladata a HÖK elnökségi, illetve képviselőtestületi ülésein jegyzőkönyvet készíteni. A tanácskozásokon történekről összefoglalót készíteni, azt eljuttatni a HÖK képviselőinek. Gondoskodik a HÖK iratainak kezeléséről, az iroda rendjének fenntartásáról. (14) Az Elnökség végrehajtja a Képviselőtestület döntéseit, az általa meghozott határozatok nem lehetnek ellentétesek a Képviselőtestület határozataival. (15) Az Elnökség feladat- és hatáskörébe tartozik az, hogy: a) kezdeményezze a Képviselőtestület ülésének összehívását; b) eljárjon a Képviselőtestület határozatai alapján rá átruházott hatáskörökben; (16) Az elnök és az elnökségi tagok szemeszterenként legalább két alkalommal írásban beszámolnak tevékenységükről és annak eredményéről a Képviselőtestületnek. (17) Az Elnökség megválasztását követően ülésein folytatja munkáját. Az üléseket az elnök nyitja meg, vezeti le és rekeszti be. Akadályoztatása esetén helyettesítését az alelnök látja el. Az ülések időpontját az Elnökség az első ülésén határozza meg. Rendkívüli ülést kell összehívni, ha az Elnök vagy az elnökségi tagok legalább egyharmada a napirendi javaslat egyidejű megjelölésével ezt kéri. Az Elnökség ülései zártak. Az Elnökség bármely tagja bármely kérdés tárgyalására tanácskozási joggal meghívhat olyan személyt, aki a tárgyalt ügyben szervezetileg vagy szakmailag illetékes. A tanácskozási joggal meghívott személy az ülésen felszólalhat, és javaslatot terjeszthet elő. (18) Az Elnökség az ülésen munkáját elfogadott napirend szerint végzi. A napirendet az elnök az ülés időpontját megelőző 5 nappal elektronikusan küldi meg a tagoknak. Napirendi pontként fel kell venni azt a kérdést is, amelyet a testület valamely tagja javasol, ha annak tárgyalását a testület egyszerű többséggel támogatja. Az elnök napirend előtti felszólalást engedélyezhet. (19) Az Elnökség határozatait szavazást követően hozza meg, azzal, hogy minden tag egy szavazattal rendelkezik, és a döntésekhez egyszerű többség szükséges. 6

7 (20) Az ülésről jegyzőkönyvet kell vezetni. A jegyzőkönyvben fel kell tüntetni az Elnökség megnevezését, a jelenlevő tagok és a levezetőelnök nevét, ülés helyét idejét, valamint tartalmaznia kell a testület által hozott határozatokat, állásfoglalásokat, akként hogy a jegyzőkönyv alapján a határozathozatali eljárás szabályszerűsége ellenőrizhető legyen. Az Elnökség bármely tagja kérheti különvéleményének jegyzőkönyvbe foglalását. A jegyzőkönyvet az elnök, a jegyzőkönyvvezető, valamint két elnökségi tag aláírásával kell hitelesíteni. A jegyzőkönyv eredeti példányát az HÖK jegyzője őrzi. A jegyzőkönyvbe betekintési joga van minden főiskolai polgárnak. (21) Az Elnökség kötelessége, hogy működéséről - elsősorban a kommunikáció-felelős által - a hallgatóság széles körét tájékoztassa. 5. A Képviselőtestület bizottságai (1) A Képviselőtestület a hatáskörébe tartozó egyes feladatok ellátására ad hoc vagy állandó bizottságot hozhat létre, amelyek megbízatása a feladat elvégzéséig, illetve a tevékenységre vonatkozó jelentés Elnökség által történő elfogadásáig tart. a) a bizottságok elnökét, illetve tagjait a Képviselőtestület elsősorban saját tagjai sorából jelöli ki. A bizottság elnöke szervezi és irányítja a bizottság munkáját, előkészíti és vezeti a bizottság üléseit és tájékoztatja a testületet a bizottság munkájáról; b) a bizottság maga állapítja meg ügyrendjét, melyet a Képviselőtestület hagy jóvá; c) az állandó bizottság köteles működéséről a testületet folyamatosan tájékoztatni, az egyes idényjellegű feladatok elvégzése után, pedig írásban beszámolni. d) Az ad hoc bizottságnak beszámolási kötelessége van. 6. Az elnök (1) A Képviselőtestület tagjai sorából elnököt választ, aki hivatalból a) a ZSKF HÖK elnöke, b) az Elnökség tagja és vezetője, c) a Tanulmányi- és Ösztöndíj Bizottság tagja, d) a Szenátus tagja. (2) Az elnök megbízatása elnökké választása napjával kezdődik és megszűnik: a) képviselői minősége megszűnésével; b) az új elnök megválasztásával; c) lemondással; d) visszahívással (3) A Képviselőtestület elnökének személyére javaslatot tehet bármely képviselő. Elnökjelölt az lesz, akit a Képviselőtestület valamely tagja jelöl. Az elnök megválasztása szavazólapokkal történik. Érvényes a választás, ha azon a képviselőtestület valamennyi tagja részt vesz. Megválasztott Elnöknek az tekintendő, aki a Képviselőtestület minősített többségű szavazatát megkapta. Ha ez alapján nem születik döntés, akkor a két legtöbb szavazatot kapott Elnökjelöltről újabb szavazást kell tartani. Az Elnök visszahívásához valamennyi képviselő legalább 2/3-ának egyetértése szükséges. A visszahívásról bármelyik képviselő előterjesztése alapján szavazással kell dönteni. Az elnök visszahívása esetén lehetőség szerint ugyanazon az ülésen az új elnököt is meg kell választani. Az elnök megválasztásáról, személyéről, és visszahívásáról a Főiskola vezetését a Rektori Hivatal vezetője útján 8 napon belül írásban tájékoztatni kell. (4) Az elnök képviseli a HÖK-öt a Főiskola vezetése, a bel- és külföldi hallgatói szervezetek, és egyéb személyek előtt, szervezi és irányítja a Képviselőtestület és az Elnökség munkáját. Ennek során előkészíti, összehívja és vezeti a Képviselőtestület és az Elnökség rendes és rendkívüli üléseit, és javaslatot tesz azok napirendjére. 7

8 (5) Az elnök szükség szerint rendkívüli ülést is összehívhat. Rendkívüli ülést kell összehívnia az elnöknek, ha az összes képviselő legalább harmada a napirend megjelölésével ezt kéri. (6) Az elnök gondoskodik a Képviselőtestület és az Elnökség határozatainak végrehajtásáról. (7) Az elnök felügyeli a HÖK iroda működését és munkatársainak tevékenységét. (8) Az érvényesen lezajlott választásokat követően összehívja az új Képviselőtestület alakuló ülését. (9) Az elnök az új Képviselőtestület megalakulása után is hivatalában marad és ellátja az elnöki teendőket mandátuma lejártáig. (10) Az elnök joga, hogy megválasztása után az Elnökség tagjainak személyére javaslatot tegyen. (11) Az elnök jogosult: a) javaslatot tenni a hallgatói önkormányzati választások időpontjára; majd azt a Képviselőtestület jóváhagyását követően köteles kiírni; b) javaslatot tenni a tisztségviselők személyére, bizottság létrehozására, annak elnökére és tagjaira, illetve a bizottság megszüntetésére, valamint bármely képviselő valamely a testület hatáskörébe tartozó feladattal való megbízására; c) tanácskozási joggal részt vehet a Képviselőtestület bizottságainak ülésein; d) tájékoztatást kérni a bizottságok, illetve a tisztségviselők, és a HÖK iroda működéséről. e) kifogást emelhet a HÖK érdekeit sértő vagy veszélyeztető működéssel szemben. A Képviselőtestület bizottságai által hozott határozatot megsemmisítheti, ha az jogszabállyal, főiskolai szabályzattal, az Alapszabállyal, vagy egyéb hallgatói önkormányzati határozattal ellentétes; f) a Képviselőtestület nevében szerződéseket és megállapodásokat javasol az Elnökség többi tagjának egyetértésével; (12) Az elnök az Alapszabály által meghatározott működési körében, illetve a Képviselőtestület határozata alapján rá átruházott feladat- és hatáskörben önállóan eljárhat, valamint intézkedéseket tehet, melyekről köteles tájékoztatni az Elnökség tagjait. (13) Működéséről az elnök az Elnökséget, a képviselőket folyamatosan tájékoztatja. Évente kétszer kötelezően beszámol a Képviselőtestületnek a végzett munkáról, amelyet az egyszerű többséggel hozott határozattal elutasít, vagy elfogad. A Képviselőtestület vagy az Elnökség kifogást emelhet a HÖK érdekeiket sértő vagy veszélyeztető eljárással, illetve intézkedéssel szemben. 7. Az elnökségi tag, a bizottsági tag visszahívására vonatkozó szabályok. (1) A Képviselőtestület elnökségi tagjának, és a Képviselőtestület bizottsági tagjának visszahívására vonatkozó szabályokra az Elnök visszahívására vonatkozó szabályok az irányadók, azzal, hogy a visszahíváshoz elegendő valamennyi képviselő szavazatának minősített többsége, és a visszahívást követően az új elnökségi tagot, vagy bizottsági tagot is meg kell választani. III. Fejezet 1. A HÖK gazdálkodása (1) A HÖK működéséhez és a jelen Alapszabályban meghatározott feladatai elvégzéséhez szükséges infrastrukturális és pénzügyi feltételeket a ZSKF jóváhagyott költségvetésének keretei között, a jogszabályokban írtaknak megfelelően biztosítja. A rendelkezésre bocsátott pénzeszközök felhasználása felett az Elnökség dönt. A HÖK pénzeszközeinek 8

9 jogszerű felhasználását a Főiskola kancellárja ellenőrzi, egyben a HÖK pénzeszközei felett a HÖK elnökének ellenjegyzése alapján utalványozási jogot gyakorol. (2) A HÖK a feladat- és hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtására, az adminisztratív teendők ellátása céljából irodát működtet. (3) A HÖK Irodában (a továbbiakban Iroda) a Képviselőtestület és az Elnökség látja el tevékenységét. Az Iroda működése során: a) ügyfélfogadási időben tájékoztatja a Főiskola hallgatóit; b) ügyfélfogadási időben segít a hallgatók adminisztratív ügyeinek intézésében; d) gondoskodik a HÖK tevékenységéhez kapcsolódó adminisztrációs feladatok ellátásáról, e) elvégzi a HÖK képviselők választásához, a Közgyűlés, a Képviselőtestület, a Bizottságok, és az Elnökség üléseinek összehívásával, lebonyolításával, határozatainak közzétételével kapcsolatos adminisztratív tevékenységeket; f) ellátja a HÖK által vagy közreműködésével kiírt pályázati anyagok adminisztrációját, a pályázatok összegyűjtését és feldolgozását, elbírálásának előkészítését, az eredmények közzétételét. IV. Fejezet Záró és hatályba léptető rendelkezések (1) A Képviselőtestület ezen Alapszabályt napján megtartott ülésén megtárgyalta és elfogadta. Ezt követően az Alapszabály megállapítása és módosítása a Képviselőtestület előterjesztése alapján a Közgyűlés hatáskörébe tartozik. (2) Ezen Alapszabály a Főiskola Szenátusának jóváhagyásával lép hatályba. 1. számú melléklet ZSIGMOND KIRÁLY FŐISKOLA HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALAPSZABÁLYÁHOZ A ZSKF Hallgatói Képviselőtestület tagjainak megválasztására vonatkozó szabályok 1. (1) A választás célja, hogy a főiskolai hallgatók képviselőket válasszanak a Képviselőtestületbe. (2) A megválasztható hallgatói képviselők számát a HÖK Alapszabálya határozza meg. 2. (1) A választások alapelvei: a.) A választójog egyenlő és általános: - minden hallgató, aki nem áll fegyelmi, vagy közügyektől eltiltó büntetés hatálya alatt, választó és egyben választható, ha - minden hallgató, aki aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezik. b.) A választás közvetlen és titkos, a szavazás a korábbi HÖK Képviselőtestülete által hitelesített elektronikus felületen történik. (2) A választások 2 évente kerülnek megrendezésre, illetve ha szükséges a HÖK működésének folyamatosságához évente bővítés. (3) A képviselők mandátuma négy félévre szól és megújítható. 3. 9

10 A választás megszervezése a HÖK Képviselőtestületének feladata, ehhez a Főiskola Rektori Hivatala és a PR és Marketing Centrum nyújt segítséget. 4. (1) A választásokat a mindenkori HÖK elnök írja ki, minden második év február 15. napjáig. A választásokat meg kell tartani ugyanezen év március 15. március 31. napja között. A pótválasztásokat ugyanazon év április 30-ig kell kiírni, és május 1. és május 15. között kell megtartani. (2) A választásokat megelőző 2 hétben az elnök köteles egy Hallgatói Közgyűlést összehívni, ahol a jelöltségre pályázók bemutatkoznak és jelöltségüket az Intézmény hallgatói a Közgyűlés utolsó napirendi pontjaként nyílt szavazásonkivéve, ha a jelenlévők egyszerű többséggel kérik a titkos szavazást - egyszerű többséggel elfogadhatják vagy elutasíthatják. Akit a Közgyűlés elutasított, nem indulhat a választásokon. A többségi szavazatot kapott jelölteket fel kell venni a Jelöltlistára. A jelöltek nevét abc-sorrendben kell feltüntetni a Képviselőtestület által hitelesített szavazólapokon. (3) A Közgyűlés megtartása után lehet a Közgyűlés által meghatározott időpontban lebonyolítani a Jelöltlistára felvett jelöltekre a szavazást. A szavazást olyan oktatási napra illetve napokra kell kiírni, amikor valamennyi levelező tagozatos hallgatónak van lehetősége szavazni. A szavazás(ok) napján 0-24 óráig elektronikus felületen lehet leadni a szavazatokat. A szavazás(ok) előkészítésében a HÖK Iroda közreműködik. (4) A HÖK elnöke kérheti a Főiskola vezetését, hogy biztosítson saját köréből a választások lebonyolítását segítő és egyben felügyelő személyt. (5) Minden hallgató egy szavazattal rendelkezik. A szavazás titkos. (6) A szavazás érvényes, ha a szavazati joggal rendelkező hallgatók legalább 20%-a élt a szavazati jogával, ellenkező esetben a szavazás érvénytelen. 1 A Képviselőtestület létszáma 16 fő. A jelöltek közül a legtöbb érvényes szavazattal rendelkezőket kell megválasztott képviselőnek tekinteni, feltéve, hogy a szavazás érvényes volt. (7) Ha a szavazás érvénytelen, akkor a szavazást követő 8 napon belül a HÖK elnökének új választást kell kiírnia. Az új választások lebonyolítására az első választásokra irányadó szabályok érvényesek, azzal, hogy a választás akkor is érvényes, ha azon a hallgatók legalább 20%-a 2 nem vett részt, és a jelöltek közül azok tekintendők megválasztott képviselőnek, akikre a meghatározott keretszámon belül a legtöbb leadott szavazat érkezett. (8) Szavazategyenlőség esetén a képviselőtestület 2/3-a, egyszerű többséggel dönt a jelöltek között. Póttagnak az a jelölt tekinthető, aki a megválasztott rendes tagok után sorrendben a legtöbb szavazatot kapta. (9) A szavazás végeredményét a szavazást követően ki kell hirdetni, elektronikus formában a Főiskola hivatalos honlapjának a Hallgatói Önkormányzat részére biztosított hirdetményi felületén. (10) A Szavazatszámláló Bizottság köteles a választásokról jegyzőkönyvet készíteni. A Képviselőtestületi választások eredményéről HÖK köteles a Főiskola vezetését a Rektori Hivatal vezetője útján az utolsó választást követő 8 napon belül írásban tájékoztatni. 1 A nemzeti felsőoktatásról szóló évi CCIV. törvény 60. (1) bekezdés b) pontja szerint a választáson a nappali tagozatos hallgatók 25%- ának kell részt vennie az érvényességhez. 2 A nemzeti felsőoktatásról szóló évi CCIV. törvény 60. (1) bekezdés b) pontja szerint a választáson a nappali tagozatos hallgatók 25%- ának kell részt vennie az érvényességhez. 10

Preambulum. 1.. Általános rendelkezések

Preambulum. 1.. Általános rendelkezések Preambulum A Bhaktivedanta Hittudományi Főiskola Hallgatói Önkormányzata a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény, valamint a Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzatának figyelembevételével

Részletesebben

Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje

Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje I. A Számvizsgáló Bizottság és tagjai 1. Az IPA Magyar Szekció (a továbbiakban: Magyar Szekció) Számvizsgáló Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság)

Részletesebben

VILLAMOSENERGIA-IPARI MUNKAVÁLLALÓK ÉRDEKVÉDELMI SZAKSZERVEZETE

VILLAMOSENERGIA-IPARI MUNKAVÁLLALÓK ÉRDEKVÉDELMI SZAKSZERVEZETE VILLAMOSENERGIA-IPARI MUNKAVÁLLALÓK ÉRDEKVÉDELMI SZAKSZERVEZETE (VIMÉSZ) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Tatabánya, 2012. október 29. VILLAMOSENERGIA-IPARI MUNKAVÁLLALÓK ÉRDEKVÉDELMI SZAKSZERVEZETE (VIMÉSZ)

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEMEN FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐ HALLGATÓK ELŐNYBEN RÉSZESÍTÉSÉVEL FOGLALKOZÓ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE

A MISKOLCI EGYETEMEN FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐ HALLGATÓK ELŐNYBEN RÉSZESÍTÉSÉVEL FOGLALKOZÓ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE A MISKOLCI EGYETEMEN FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐ HALLGATÓK ELŐNYBEN RÉSZESÍTÉSÉVEL FOGLALKOZÓ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE Miskolc, 2012. 8.2. számú Egyetemi Szabályzat Hallgatók Előnyben Részesítésével Foglalkozó Bizottság

Részletesebben

ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE

ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE Nyt. szám: /2012 1. számú példány NYUGÁLLOMÁNYÚ LÉGVÉDELMI TÜZÉREK BAJTÁRSI EGYESÜLETE ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE NAGYOROSZI 2012. 1. BEVEZETŐ (1) A Nyugállományú Légvédelmi Tüzérek Bajtársi Egyesülete

Részletesebben

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2008. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Sportegyesület jogállása Az Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület alakuló közgyűlése

Részletesebben

A KŐSZEGI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR TESTÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A KŐSZEGI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR TESTÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A KŐSZEGI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR TESTÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a magyar nemzeti értékek és hungarikumok gondozásáról szóló 2012. évi XXX. törvény

Részletesebben

ISKOLAI DIÁKBIZOTTSÁG

ISKOLAI DIÁKBIZOTTSÁG ISKOLAI DIÁKBIZOTTSÁG Szervezeti és Működési Szabályzat 2012. október 1. A Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium Iskolai Diákbizottságának Szervezeti és Működési Jelen Szervezeti és

Részletesebben

Tisztelt Polgármester Asszony! Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Polgármester Asszony! Tisztelt Képviselő-testület! Orgovány Község Önkormányzata, Önkormányzat Polgármestere, Képviselő-testülete részére Tárgy: Bölcsődei Érdekképviseleti Fórum Működési Szabályzatának elfogadása Tisztelt Polgármester Asszony! Tisztelt

Részletesebben

A BARTÓK BÉLA KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A BARTÓK BÉLA KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A BARTÓK BÉLA KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1.... 3 II. A KOLLÉGIUM VEZETÉSE ÉS IRÁNYÍTÁSA... 3 2.... 3 A Kollégiumi Közgyűlés... 3 3....

Részletesebben

A Katona József Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium

A Katona József Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium A Katona József Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium 1138 Budapest, Váci út 107. Felnőttképzési szervezete A SZAKMAI TANÁCSADÓ TESTÜLET MŰKÖDÉSI RENDJE Összeállította: Tajti Zsuzsanna Elfogadta

Részletesebben

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2009. 1 1. Általános rendelkezések: A Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban: Szabályzat) rendelkezéseit a tervező-és

Részletesebben

A Stromfeld Aurél Gépipari, Építőipari és Informatikai Szakközépiskola Szülői Közössége Választmányának szervezeti és működési szabályzata

A Stromfeld Aurél Gépipari, Építőipari és Informatikai Szakközépiskola Szülői Közössége Választmányának szervezeti és működési szabályzata A Stromfeld Aurél Gépipari, Építőipari és Informatikai Szakközépiskola Szülői Közössége Választmányának szervezeti és működési szabályzata (Továbbiakban: SZMSZ) I. A Iskolai Szülői Közösség Választmányának

Részletesebben

A Tudományos és Innovációs Dolgozók Szakszervezete Választási Szabályzata

A Tudományos és Innovációs Dolgozók Szakszervezete Választási Szabályzata A Tudományos és Innovációs Dolgozók Szakszervezete Választási Szabályzata A szabályozási dokumentum alkalmazási területe: kiterjed a TUDOSZ minden szervezeti egységére, tisztségviselőjére, tagjára és munkatársára.

Részletesebben

Egyesületi alapszabály

Egyesületi alapszabály EASZ-01 - Egyesület adatai 1. Kötelező rendelkezések az általános rendelkezések körében 1.1. az egyesület neve Nemzeti Ifjúsági Tanács Egyesület 1.2. az egyesület székhelye Irányítószám Község, város Közterület

Részletesebben

SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Comenius Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvű Iskola 8000 Székesfehérvár, Koppány u. 2/a. SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2010. NOVEMBER 1 Általános rendelkezések Az Iskola Szülői Szervezete

Részletesebben

AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Ü G Y R E N D J E. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Ü G Y R E N D J E. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Hatályos: 2010. október 26. napjától AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ

Részletesebben

A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az alapítók ezen okirattal kinyilvánítják, hogy az 1989. évi II. törvény és a 2000. évi CXLV. törvény alapján, határozatlan időre jogi személynek minősülő

Részletesebben

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SZENÁTUS VÁLASZTÁSÁNAK SZABÁLYZATA

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SZENÁTUS VÁLASZTÁSÁNAK SZABÁLYZATA A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SZENÁTUS VÁLASZTÁSÁNAK SZABÁLYZATA Szeged, 2013. február 25. A Szegedi Tudományegyetem Szenátus Választásának Szabályzata 1 A Szegedi Tudományegyetem Szenátusa a Nemzeti Felsőoktatásról

Részletesebben

TISZTA LAP. Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY. ( a módosítással egységes szerkezetben ) Általános rendelkezések.

TISZTA LAP. Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY. ( a módosítással egységes szerkezetben ) Általános rendelkezések. TISZTA LAP Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY ( a módosítással egységes szerkezetben ) I. Általános rendelkezések. 1. (1) Az Egyesület neve: Tiszta lap Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület

Részletesebben

VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA

VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók létrehozták a Vagyonépítő Klubot. A Vagyonépítő Klub 2008. március 29 -i Klubgyűlése az alábbi alapszabályt fogadta el. I. A Klub adatai 1 A Klub neve:

Részletesebben

ÉRDEKKÉPVISELETI FÓRUM MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

ÉRDEKKÉPVISELETI FÓRUM MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Pick Alapítványi Bölcsőde 6725 Szeged Szabadkai út 18. Tel. /fax: 62/567-177 Tel.: 62/ 421-477 Fenntartó: Pick Gyermeknevelési Alapítvány Adószám: 18469910-1-06 E-mail: pickalapitvany@invitel.hu ÉRDEKKÉPVISELETI

Részletesebben

A Lövő Ifjúsági Klub. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2014. November 01-től érvényes

A Lövő Ifjúsági Klub. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2014. November 01-től érvényes A Lövő Ifjúsági Klub Szervezeti és Működési Szabályzata 2014. November 01-től érvényes 1 A Lövő Ifjúsági Klub Szervezeti és Működési Szabályzata 1. I. Általános rész a.) Az Ifjúsági Klub, az Alapszabály

Részletesebben

A Diákönkormányzat Szervezési és Működési Szabályzata

A Diákönkormányzat Szervezési és Működési Szabályzata A Diákönkormányzat Szervezési és Működési Szabályzata 1 A Diákönkormányzat céljai: A diákönkormányzat célja, hogy olyan állapotot teremtsen és tartson fenn, mely lehetővé teszi, hogy a diákok jogai s érdekei

Részletesebben

A Felügyelő Bizottság feladatai

A Felügyelő Bizottság feladatai I. A Felügyelő Bizottság feladatai A Felügyelő Bizottság feladata a Társaság ügyvezetésének ellenőrzése, munkájának szakmai támogatása, a tulajdonos érdekeinek védelme. Ennek érdekében ellenőrzi a társaság

Részletesebben

Nyíregyházi Főiskola Kulturális és Sport Bizottság Kulturális Albizottságának ügyrendje

Nyíregyházi Főiskola Kulturális és Sport Bizottság Kulturális Albizottságának ügyrendje Nyíregyházi Főiskola Kulturális és Sport Bizottság Kulturális Albizottságának ügyrendje 1. A Nyíregyházi Főiskola (a továbbiakban: NYF) Kulturális Albizottsága (a továbbiakban: KAB) a NYF Szenátusa által

Részletesebben

MAGYAR KÖZTISZTVISELŐK, KÖZALKALMAZOTTAK és KÖZSZOLGÁLATI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE

MAGYAR KÖZTISZTVISELŐK, KÖZALKALMAZOTTAK és KÖZSZOLGÁLATI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE MAGYAR KÖZTISZTVISELŐK, KÖZALKALMAZOTTAK és KÖZSZOLGÁLATI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE MUNKAÜGYI SZAKIGAZGATÁSBAN DOLGOZÓK ORSZÁGOS SZAKMAI TANÁCSA (MKKSZ MUNKAÜGYI OSZT) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A

Részletesebben

Békés Megyei Kábítószerügyi Egyeztető Fórum. A Fórum üléseinek helyszíne: 5600 Békéscsaba, Árpád sor 18. Békés Megye Önkormányzat Közgyűlésének

Békés Megyei Kábítószerügyi Egyeztető Fórum. A Fórum üléseinek helyszíne: 5600 Békéscsaba, Árpád sor 18. Békés Megye Önkormányzat Közgyűlésének A BÉKÉS MEGYEI KÁBÍTÓSZERÜGYI EGYEZTETŐ FÓRUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Fórum adatai A Fórum neve: A Fórum rövidített neve: Békés Megyei Kábítószerügyi Egyeztető

Részletesebben

Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar. Hallgatói Önkormányzatának

Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar. Hallgatói Önkormányzatának A Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Hallgatói Önkormányzatának ALAPSZABÁLYA Budapest, 2013. december 11. 1 PREAMBULUM 1 A Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi

Részletesebben

Magyar Elektrotechnikai Egyesület szervezete

Magyar Elektrotechnikai Egyesület szervezete MAGYAR ELEKTROTECHNIKAI EGYESÜLET 1075 Budapest, Madách Imre út 5. III. emelet Magyar Elektrotechnikai Egyesület szervezete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Verzió: 1 Készítette: Készítette: Sebestény

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat ZALAEGERSZEGI VÁROSI DIÁKÖNKORMÁNYZAT Szervezeti és Működési Szabályzat Módosította a Zalaegerszegi Városi Diákönkormányzat Képviselőtestülete, a Zalaegerszegi Városi Diákparlament jóváhagyásával Zalaegerszeg

Részletesebben

STÚDIUM TÉRI KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2014. augusztus 29.

STÚDIUM TÉRI KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2014. augusztus 29. STÚDIUM TÉRI KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. augusztus 29. I. A kollégium célja (1) A kollégium célja, hogy elhelyezést nyújtson az Edutus Főiskolán tanulmányokat folytató hallgatók számára,

Részletesebben

AZ ETYEKI POLGÁRŐRSÉG BŰNMEGELŐZÉSI ÉS VAGYONVÉDELMI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

AZ ETYEKI POLGÁRŐRSÉG BŰNMEGELŐZÉSI ÉS VAGYONVÉDELMI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA AZ ETYEKI POLGÁRŐRSÉG BŰNMEGELŐZÉSI ÉS VAGYONVÉDELMI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. Általános rendelkezések 1. A szervezet neve Etyeki Polgárőrség Bűnmegelőzési és Vagyonvédelmi Egyesület. 2. A szervezet székhelye:

Részletesebben

Rózsa Ferenc Gimnázium Diákönkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzata

Rózsa Ferenc Gimnázium Diákönkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzata Rózsa Ferenc Gimnázium Diákönkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzata A DÖK az 1993. évi LXXIX. tv. 62 64. -aiban foglaltak alapján működik, kiegészülve a gimnázium Szervezeti Működési Szabályzatával

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések 1. Általános rendelkezések (1) A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény, valamint a Magyar Képzőművészeti Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) Szervezeti és Működési Rendjének (a továbbiakban:

Részletesebben

Magyar Közjegyzőhelyettesek és Közjegyzőjelöltek Egyesülete. Alapszabálya. (egységes szerkezetbe foglalt)

Magyar Közjegyzőhelyettesek és Közjegyzőjelöltek Egyesülete. Alapszabálya. (egységes szerkezetbe foglalt) 1 Magyar Közjegyzőhelyettesek és Közjegyzőjelöltek Egyesülete Alapszabálya (egységes szerkezetbe foglalt) 2 Magyar Közjegyzőhelyettesek és Közjegyzőjelöltek Egyesülete - Alapszabály Mi, alulírott közjegyzőhelyettesek,

Részletesebben

NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY

NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések A szervezet neve: Nyírségi Háziorvosok Egyesülete A szervezet székhelye: 4400 Nyíregyháza, Szent István út 59. A szervezet működési

Részletesebben

MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYETEM

MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYETEM MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYETEM RESTAURÁTOR TANSZÉK ÜGYRENDJE Elfogadva a Szenátus 54/2015. (IX.30.) számú határozata alapján. 2015. október 1. 1. Általános rendelkezések (1) A nemzeti felsőoktatásról szóló

Részletesebben

Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Kollégium Ügyrendje

Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Kollégium Ügyrendje Szám: 04-37-21/2009. Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Kollégium Ügyrendje 2 Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Kollégium ÜGYRENDJE I. Általános rendelkezések 1.. A Kollégium megnevezése,

Részletesebben

BFTE - Megismételt rendkívüli taggyűlés 2014. Jegyzőkönyv. Nyílt szavazás. Tartózkodás és nem szavazat nélkül egyhangúlag elfogadva.

BFTE - Megismételt rendkívüli taggyűlés 2014. Jegyzőkönyv. Nyílt szavazás. Tartózkodás és nem szavazat nélkül egyhangúlag elfogadva. Helye: Ökológiai Intézet, BFTE iroda. 3525 Miskolc, Kossuth u. 13. I. emelet Ideje: 2014.10.30., szerda 17.00 óra BFTE - Megismételt rendkívüli taggyűlés 2014. Jegyzőkönyv Boronkai József: Köszöntöm az

Részletesebben

DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Hajdúsámson, 2012. szeptember. Készítette: Módis Tamás

DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Hajdúsámson, 2012. szeptember. Készítette: Módis Tamás II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 4251 Hajdúsámson, Kossuth u. 2-8. 52/590-400 Fax: 52/590-407 hsamsonisk@t-online.hu DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Részletesebben

A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA

A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA I. A társadalmi szervezet neve: 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖRE A társadalmi szervezet székhelye: Magyar Honvédség Baranya Megyei Hadkiegészítő

Részletesebben

ÜGYREND. Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány. Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12.

ÜGYREND. Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány. Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12. ÜGYREND Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12. Tartalomjegyzék 1. A Felügyelő Bizottság működése...3 1.1.

Részletesebben

BÖLCSŐDÉK ÉS FOGYATÉKOSOK INTÉZMÉNYE

BÖLCSŐDÉK ÉS FOGYATÉKOSOK INTÉZMÉNYE Vác Város Önkormányzat Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye 2600 Vác Kölcsey Ferenc u. 4. Tel./Fax.: (27)504-105 E-mail: bfi@bfi.vac.hu Egységes Szakmai program 7. sz. melléklet BÖLCSŐDÉK ÉS FOGYATÉKOSOK

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT ALAPSZABÁLYA

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT ALAPSZABÁLYA SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT ALAPSZABÁLYA a 2012. szeptember 11-i és 2012. október 25-i módosításokkal egységes szerkezetben SZEGED, 2012. PREAMBULUM A Szegedi Tudományegyetem (a továbbiakban:

Részletesebben

A NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALAPSZABÁLYA

A NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALAPSZABÁLYA Hatály: 2015. X. 29 - A NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALAPSZABÁLYA (EGYSÉGES SZERKEZETBEN a 66/2015. (X. 18.) szenátusi határozat módosító rendelkezéseivel) 2015. A Nemzeti Közszolgálati

Részletesebben

A 40-es Cirkáló Osztály Osztályszövetségének Szervezeti és Működési Szabályzata 1.. 2.. 3.. Az Osztályszövetség célja: 4.. Az Osztályszövetség tagja:

A 40-es Cirkáló Osztály Osztályszövetségének Szervezeti és Működési Szabályzata 1.. 2.. 3.. Az Osztályszövetség célja: 4.. Az Osztályszövetség tagja: A 40-es Cirkáló Osztály Osztályszövetségének Szervezeti és Működési Szabályzata 1.. Az Osztályszövetség arra törekszik, hogy a magyar 40-es hajóflotta önálló versenyosztályként az MVSZ-szel együttműködve,

Részletesebben

A Vasutasok Szakszervezete Felügyelő Bizottságának ÜGYRENDJE

A Vasutasok Szakszervezete Felügyelő Bizottságának ÜGYRENDJE A Vasutasok Szakszervezete Felügyelő Bizottságának ÜGYRENDJE 1. Általános rendelkezések A Vasutasok Szakszervezete ( a továbbiakban: VSZ) XVIII. Kongresszusán 2015. 05.16-án megválasztott Felügyelő Bizottság

Részletesebben

A Kecskeméti Főiskola HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALAPSZABÁLYA

A Kecskeméti Főiskola HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALAPSZABÁLYA A Kecskeméti Főiskola HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALAPSZABÁLYA 5. sz. verzió Hatálybalépés napja: 2010. február 12. (Érvényes visszavonásig) Jóváhagyta: Dr. Danyi József rektor A Kecskeméti Főiskola Hallgatói

Részletesebben

AZ I. ISTVÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ I. ISTVÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AZ I. ISTVÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 Együttműködési megállapodás 1.sz.melléklet Együttműködési megállapodás mely létrejött az I. István Szakképző Iskola nevelőtestülete

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT ALAPSZABÁLYA SZEGED, 2007. Az SZTE Hallgatói Önkormányzatának Alapszabálya 1 PREAMBULUM A Szegedi Tudományegyetem (a továbbiakban: SZTE) Hallgatói Önkormányzata

Részletesebben

A Kecskeméti Főiskola HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALAPSZABÁLYA

A Kecskeméti Főiskola HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALAPSZABÁLYA A Kecskeméti Főiskola HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALAPSZABÁLYA 5. sz. verzió Hatálybalépés napja: 2010. február 12. (Érvényes visszavonásig) Jóváhagyta: Dr. Danyi József rektor A Kecskeméti Főiskola Hallgatói

Részletesebben

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM DOKTORANDUSZ ÖNKORMÁNYZAT ALAPSZABÁLYA

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM DOKTORANDUSZ ÖNKORMÁNYZAT ALAPSZABÁLYA A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM DOKTORANDUSZ ÖNKORMÁNYZAT ALAPSZABÁLYA Szeged, 2013. február 04. A Szegedi Tudományegyetem Doktorandusz Önkormányzat Alapszabálya 1 I. A Doktorandusz Önkormányzat fogalma és

Részletesebben

Diákönkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata

Diákönkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata Ikt.sz: Békés Megyei Harruckern János Gimnázium, Szakképző Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Kollégium Gyula Szent István út 38- Diákönkormányzat

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TOMPA MIHÁLY REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA Kazincbarcika A Kisdiákok Presbitériumának SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA ELFOGADTA: A Tompa Mihály Református Általános Iskola NEVELŐTESTÜLETE 2011. szeptember

Részletesebben

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Emlősvédelmi Szakosztály

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Emlősvédelmi Szakosztály Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Emlősvédelmi Szakosztály Budapest, 1121 Költő u. 21. Szervezeti és Működési Szabályzat 1. A szakosztály megnevezése, jelképe: A szakosztály magyar neve: Magyar

Részletesebben

Villamosipari Kereskedők és Gyártók Országos Szakmai Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2001. június 21.

Villamosipari Kereskedők és Gyártók Országos Szakmai Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2001. június 21. Villamosipari Kereskedők és Gyártók Országos Szakmai Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2001. június 21. 2 TARTALOMJEGYZÉK I./ Szervezeti felépítés 1./ Közgyűlés 2./ Elnökség 3./ Munkaszervezet:

Részletesebben

Józsefvárosi Közösségi Házak Nonprofit. Korlátolt Felelősségű Társaság Tanácsadó Testületének. ÜGYRENDJE (a továbbiakban: Ügyrend)

Józsefvárosi Közösségi Házak Nonprofit. Korlátolt Felelősségű Társaság Tanácsadó Testületének. ÜGYRENDJE (a továbbiakban: Ügyrend) Józsefvárosi Közösségi Házak Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Tanácsadó Testületének ÜGYRENDJE (a továbbiakban: Ügyrend) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1) A Tanácsadó Testület megnevezése: Józsefvárosi Közösségi

Részletesebben

Alapszabály- Rábatamási Sportkör ALAPSZABÁLY

Alapszabály- Rábatamási Sportkör ALAPSZABÁLY ALAPSZABÁLY 1 1. Általános rendelkezések: A sportegyesület neve: Rábatamási Sportkör Székhelye: 9322 Rábatamási, Rákóczi u. 1. Színe: Sárga-fekete Működési területe: Győr-Moson-Sopron megye A sportegyesület

Részletesebben

I. Fejezet 1. Általános rendelkezések

I. Fejezet 1. Általános rendelkezések A Soproni Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 4/2015. (I. 26.) SHNÖ határozata a Soproni Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról A Soproni Horvát Nemzetiségi Önkormányzat (továbbiakban:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság 2012. május 2-i ülésére. A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság Ügyrendje

ELŐTERJESZTÉS A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság 2012. május 2-i ülésére. A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság Ügyrendje Iktató szám: Sz-288/2012. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság 2012. május 2-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: A Pénzügyi és

Részletesebben

FELÜGYELŐBIZOTTSÁGI ÜGYREND

FELÜGYELŐBIZOTTSÁGI ÜGYREND FELÜGYELŐBIZOTTSÁGI ÜGYREND TrophyResort Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 2038 Sóskút, Petőfi Sándor utca 39., cégjegyzékszám: 13-10-041236) ("Társaság") 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1 A

Részletesebben

Alapszabály. I. fejezet. Általános rendelkezések. 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány keretei között.

Alapszabály. I. fejezet. Általános rendelkezések. 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány keretei között. 1. oldal, összesen: 11 Alapszabály I. fejezet Általános rendelkezések 1./ Az Egyesület neve: 2./ Az Egyesület székhelye: 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány

Részletesebben

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Műegyetemi Szakkollégiumok Közössége Szervezeti és Működési Szabályzata

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Műegyetemi Szakkollégiumok Közössége Szervezeti és Működési Szabályzata 6. számú melléklet A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Műegyetemi Szakkollégiumok Közössége Szervezeti és Működési Szabályzata A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (továbbiakban:

Részletesebben

ELTE Eötvös József Collegium. Hallgatói Önkormányzatának. Működési Szabályzata. Preambulum

ELTE Eötvös József Collegium. Hallgatói Önkormányzatának. Működési Szabályzata. Preambulum ELTE Eötvös József Collegium Hallgatói Önkormányzatának Működési Szabályzata Preambulum Az Eötvös Loránd Tudományegyetem (továbbiakban ELTE) Eötvös József Collegiumának (továbbiakban Collegium) Közgyűlése

Részletesebben

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2001. május 03.

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2001. május 03. Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyva: 2001. május 03. 1 A szervezeti és működési szabályzat összefoglalóan tartalmazza

Részletesebben

H A L L G A T Ó I Ö N K O R M Á N Y Z A T

H A L L G A T Ó I Ö N K O R M Á N Y Z A T Wesley János Lelkészképző Főiskola H A L L G A T Ó I Ö N K O R M Á N Y Z A T SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Budapest 2006. április A Wesley János Lelkészképző Főiskola (a továbbiakban: Főiskola) hallgatói

Részletesebben

VÁNDOR SÁNDOR ÉS RÉVÉSZ LÁSZLÓ EMLÉKE ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMÁNAK ÜGYRENDJE

VÁNDOR SÁNDOR ÉS RÉVÉSZ LÁSZLÓ EMLÉKE ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMÁNAK ÜGYRENDJE VÁNDOR SÁNDOR ÉS RÉVÉSZ LÁSZLÓ EMLÉKE ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMÁNAK ÜGYRENDJE 2009. I. Általános rendelkezések A kuratórium az alapítvány vagyonának kezelője, általános ügydöntő, ügyvivő szerve. Kezeli az

Részletesebben

KECSKEMÉTI FŐISKOLA TANÍTÓKÉPZŐ FŐISKOLAI KAR HALLGATÓI KÉPVISELETÉNEK. ÜGYRENDJE (hatályos 2009. június 10-től)

KECSKEMÉTI FŐISKOLA TANÍTÓKÉPZŐ FŐISKOLAI KAR HALLGATÓI KÉPVISELETÉNEK. ÜGYRENDJE (hatályos 2009. június 10-től) KECSKEMÉTI FŐISKOLA TANÍTÓKÉPZŐ FŐISKOLAI KAR HALLGATÓI KÉPVISELETÉNEK ÜGYRENDJE (hatályos 2009. június 10-től) I. Általános rendelkezések 1. a) Neve: Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar Hallgatói

Részletesebben

HAJÓIPARI VÁLLALKOZÓK EGYLETE

HAJÓIPARI VÁLLALKOZÓK EGYLETE HAJÓIPARI VÁLLALKOZÓK EGYLETE A L A P S Z A B Á L Y 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1 Az egyesület neve, székhelye, működése 1.1.1 Az egyesület neve: Hajóipari Vállalkozók Egylete 1.1.2 Az egyesület székhelye:

Részletesebben

A MAGYAR TELEKOM TáVKÖZLÉSI NYILVáNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTáRSASáG AUDIT BIZOTTSáGáNAK ÜGYRENDJE

A MAGYAR TELEKOM TáVKÖZLÉSI NYILVáNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTáRSASáG AUDIT BIZOTTSáGáNAK ÜGYRENDJE A MAGYAR TELEKOM TáVKÖZLÉSI NYILVáNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTáRSASáG AUDIT BIZOTTSáGáNAK ÜGYRENDJE 1. STÁTUSZ, CÉL ÉS SZEREP 1.1. A Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (a Társaság

Részletesebben

SZÜLŐI (SZERVEZET) VÁLASZTMÁNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZÜLŐI (SZERVEZET) VÁLASZTMÁNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZÜLŐI (SZERVEZET) VÁLASZTMÁNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2012. TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések 3 II. A Szülői Munkaközösség alapvető célja 3 III. A Szülői Munkaközösség alapvető feladata

Részletesebben

TAGOZATI ALAPSZABÁLY. ÉVOSZ Mérnöki Vállalkozások Tagozata

TAGOZATI ALAPSZABÁLY. ÉVOSZ Mérnöki Vállalkozások Tagozata TAGOZATI ALAPSZABÁLY A Mérnöki Vállalkozások Tagozata, mint az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ) társadalmi szervezet keretében megalakuló Tagozatot, az Alapítók az Alkotmány, a Polgári

Részletesebben

A Budapest VI. Kerületi Erkel Ferenc Általános Iskola Intézményi Tanácsának ügyrendje

A Budapest VI. Kerületi Erkel Ferenc Általános Iskola Intézményi Tanácsának ügyrendje Budapest VI. Kerületi Erkel Ferenc Általános Iskola 1068 Budapest, Felső erdősor u. 20. A Budapest VI. Kerületi Erkel Ferenc Általános Iskola Intézményi Tanácsának ügyrendje Készítette: a Budapest VI.

Részletesebben

KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM TANÍTÓKÉPZŐ FŐISKOLAI KAR HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALAPSZABÁLYA

KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM TANÍTÓKÉPZŐ FŐISKOLAI KAR HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALAPSZABÁLYA KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM TANÍTÓKÉPZŐ FŐISKOLAI KAR HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALAPSZABÁLYA Budapest, 2015 Preambulum 1 A Károli Gáspár Református Egyetem Tanítóképző Főiskolai Kar (továbbiakban:

Részletesebben

Intézmény neve: Martfűi József Attila Általános Iskola. Szabályzat típusa: Diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzata

Intézmény neve: Martfűi József Attila Általános Iskola. Szabályzat típusa: Diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzata Intézmény neve: Martfűi József Attila Általános Iskola Szabályzat típusa: Diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzata Intézmény székhelye, címe: 5435 Martfű Május 1. út 2. Intézmény OM-azonosítója:

Részletesebben

Zalaegerszegi Városi Diákönkormányzat

Zalaegerszegi Városi Diákönkormányzat Zalaegerszegi Városi Diákönkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzat A Szervezeti és Működési Szabályzat a Zalaegerszeg Megyei Jogú Város területén működő általános és középiskolai, valamint kollégiumi

Részletesebben

(1) A Szervezet neve: Szénhidrogén-szállítóvezetéki Szakági Műszaki Bizottság Székhelye: Siófok

(1) A Szervezet neve: Szénhidrogén-szállítóvezetéki Szakági Műszaki Bizottság Székhelye: Siófok Szénhidrogén-szállítóvezetéki Szakági Műszaki Bizottság MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT I. Általános rendelkezések 1. A Műszaki Bizottság neve, székhelye (1) A Szervezet neve: Szénhidrogén-szállítóvezetéki Szakági

Részletesebben

Preambulum. 1. Általános rendelkezések

Preambulum. 1. Általános rendelkezések Tartalom Preambulum... 3 1. Általános rendelkezések... 3 2. A Hallgatói Önkormányzat jogai és kötelezettségei... 3 3. Hallgatói képviselet az Egyetem testületeiben... 5 4. A HÖK szervezete és működése...

Részletesebben

Alapszabály módosítás, a 2013. február 28-án tartott közgyűlés által elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben

Alapszabály módosítás, a 2013. február 28-án tartott közgyűlés által elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben Alapszabály módosítás, a 2013. február 28-án tartott közgyűlés által elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben Általános rendelkezések: A Tiszaújvárosban működő társasházak, lakásszövetkezetek képviselői

Részletesebben

NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. I. Fejezet Általános Rendelkezések

NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. I. Fejezet Általános Rendelkezések NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Német Nemzetiségi Önkormányzat a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 113. a) pontjában kapott

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Komárom Városi Sportegyesület 2922 Komárom, Stadion út 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyva: 2009. április 24. 1 A szervezeti és működési szabályzat összefoglalóan tartalmazza az egyesület szerveinek,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: a jelen jegyzőkönyv jelenléti ívén szereplő 10 szavazásra jogosult egyesületi tag és 1 vendég

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: a jelen jegyzőkönyv jelenléti ívén szereplő 10 szavazásra jogosult egyesületi tag és 1 vendég JEGYZŐKÖNYV amely készült 2011. június 25. 10 óra 30 perces kezdettel a Wikimédia Magyarország Egyesület megismételt közgyűlésén, a 1035 Budapest, Raktár utca 1. szám alatt. Jelen vannak: a jelen jegyzőkönyv

Részletesebben

MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés)

MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés) MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés) I. fejezet Általános rendelkezések 1.) A társadalmi szervezet neve: MAGYAR

Részletesebben

ALAPSZABÁLY EGYSÉGES SZERKEZETBEN A MÓDOSÍTÁSOKKAL

ALAPSZABÁLY EGYSÉGES SZERKEZETBEN A MÓDOSÍTÁSOKKAL ALAPSZABÁLY EGYSÉGES SZERKEZETBEN A MÓDOSÍTÁSOKKAL (A MÓDOSÍTÁSOK A TAGOK 2014/3., 2014/4., 2014/6. ÉS 2014/7.SZÁMÚ HATÁROZATAIN ALAPULNAK. A MÓDOSÍTÁSOKAT DŐLT BETŰS SZEDÉS JELZI.) Franciaországi Ösztöndíjasok

Részletesebben

MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 I. A Magyar Vámügyi Szövetség (továbbiakban: Szövetség) adatai Elnevezése: Magyar: Angol: Német: Francia: Magyar Vámügyi Szövetség Hungarian

Részletesebben

BARANYAI CAMPING CLUB ALAPSZABÁLYA

BARANYAI CAMPING CLUB ALAPSZABÁLYA A BARANYAI CAMPING CLUB ALAPSZABÁLYA 1 BARANYAI CAMPING CLUB ALAPSZABÁLYA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.) A Club neve:.. Baranyai Camping Club ( a továbbiakban :.-Club ) 2.) A Club székhelye : Pécs,- 7621.Pécs,-Búza

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. I. fejezet Általános rendelkezések

ALAPSZABÁLY. I. fejezet Általános rendelkezések ALAPSZABÁLY I. fejezet Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Veszprémi Múzeumegylet 2. Az egyesület székhelye: 8200 Veszprém, Erzsébet sétány 1. 3. Az egyesület működési területe: Veszprém megye.

Részletesebben

KANIZSAI DARTS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. I. Fejezet. Általános rendelkezések. II. Fejezet. Az egyesület célja és tevékenysége

KANIZSAI DARTS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. I. Fejezet. Általános rendelkezések. II. Fejezet. Az egyesület célja és tevékenysége KANIZSAI DARTS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az egyesület alapító tagjai a 2006. JANUÁR 19.-én megtartott alakuló taggyűlésén a szabadidő kultúrált eltöltése, valamint a darts sport gyakorlása, fejlesztése és

Részletesebben

A Svetits Katolikus Gimnázium. Diákönkormányzatának Szervezeti és. Működési Szabályzata

A Svetits Katolikus Gimnázium. Diákönkormányzatának Szervezeti és. Működési Szabályzata A Svetits Katolikus Gimnázium Diákönkormányzatának Szervezeti és Működési 2011 1 Tartalomjegyzék I. Az SZMSZ célja, jogi alapjai...3 II. A diákönkormányzat szerepe, feladatai, jogai...3 1. A diákönkormányzat

Részletesebben

BMF SZMSZ 22. melléklete TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI SZABÁLYZAT. Budapest, 2001 június

BMF SZMSZ 22. melléklete TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI SZABÁLYZAT. Budapest, 2001 június BMF SZMSZ 22. melléklete TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI SZABÁLYZAT Budapest, 2001 június T A R T A L O M J E G Y Z É K Oldal 1. Tudományos Diákkör.2. 2. A Tudományos Diákköri munka.. 2. 3. A Főiskolai Tudományos

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AZ ARANYPART KOLLÉGIUM DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. Tartalomjegyzék 2. A diákönkormányzat felépítése és működése...3 3. A diákönkormányzat választási szabályai és megbízatási

Részletesebben

ALBA REGIA ATLÉTIKAI KLUB SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

ALBA REGIA ATLÉTIKAI KLUB SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA ALBA REGIA ATLÉTIKAI KLUB SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ: 1.1. A klub: Neve: ALBA REGIA ATLÉTIKAI KLUB rövidítve: A.R.A.K. Székhelye: 8000 Székesfehérvár, Bregyó köz 1. Színe: Zászlója:

Részletesebben

AZ ISKOLAI SZÜLŐI SZERVEZET (KÖZÖSSÉG) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ ISKOLAI SZÜLŐI SZERVEZET (KÖZÖSSÉG) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1. sz. melléklet AZ ISKOLAI SZÜLŐI SZERVEZET (KÖZÖSSÉG) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. rész Általános rendelkezések A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 73. (1) bekezdése, továbbá

Részletesebben

Az Addetur Baptista Gimnázium, Szakközépiskola és Speciális Szakiskola Diákönkormányzatának szervezeti és működési szabályzata

Az Addetur Baptista Gimnázium, Szakközépiskola és Speciális Szakiskola Diákönkormányzatának szervezeti és működési szabályzata Az Addetur Baptista Gimnázium, Szakközépiskola és Speciális Szakiskola Diákönkormányzatának szervezeti és működési szabályzata 2014. Tartalom 1. Általános rendelkezések... 3 2. A diákönkormányzat célja,

Részletesebben

A MAGYAR KÉKKERESZT EGYESÜLET (MKKE) HELYI CSOPORTJAINAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI MINTA SZABÁLYZATA

A MAGYAR KÉKKERESZT EGYESÜLET (MKKE) HELYI CSOPORTJAINAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI MINTA SZABÁLYZATA A MAGYAR KÉKKERESZT EGYESÜLET (MKKE) HELYI CSOPORTJAINAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI MINTA SZABÁLYZATA I. A HELYI CSOPORTOK JOGÁLLÁSA A Magyar Kékkereszt Egyesület tagjai az Egyesület 1-1 településen, földrajzi

Részletesebben

Általános Rendelkezések. Célok. Feladatok

Általános Rendelkezések. Célok. Feladatok Gyermek Kosárlabda Sportegyesület Szekszárd ALAPSZABÁLYA Általános Rendelkezések 1. Az Egyesület neve: Gyermek Kosárlabda Sportegyesület Szekszárd 2. Az egyesület rövidített neve: GY.K.S.E. Szekszárd 3.

Részletesebben

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1. sz. melléklet A diákönkormányzatának szervezeti és működési Szabályzata Ezen szervezeti és működési Szabályzat a

Részletesebben

Szent István Egyetem Gödöllő

Szent István Egyetem Gödöllő Szent István Egyetem Gödöllő A SZENT ISTVÁN EGYETEM ÁLLATORVOS-TUDOMÁNYI KARON ÉRVÉNYES SZERVEZETI ÉSMŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 5/F melléklet A KOLLÉGIUMI JELENTKEZÉSEK ELBÍRÁLÁSÁNAK ELJÁRÁSI ÉS SZERVEZETI RENDJE

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A MAGYAR KÖZTISZTVISELŐK, KÖZALKALMAZOTTAK ÉS KÖZSZOLGÁLATI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE KÖRNYEZET- ÉS TERMÉSZETVÉDELMI DOLGOZÓK ORSZÁGOS SZAKMAI TANÁCSA /MKKSZ KÖRNYEZET- ÉS TERMÉSZETVÉDELMI OSZT/ SZERVEZETI

Részletesebben