A Diákönkormányzat Szervezési és Működési Szabályzata

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Diákönkormányzat Szervezési és Működési Szabályzata"

Átírás

1 A Diákönkormányzat Szervezési és Működési Szabályzata 1 A Diákönkormányzat céljai: A diákönkormányzat célja, hogy olyan állapotot teremtsen és tartson fenn, mely lehetővé teszi, hogy a diákok jogai s érdekei maradéktalanul érvényesüljenek. A diákönkormányzat további célja, hogy jó hangulatot, jó közösséget teremtsen az iskolában. Ennek megfelelően szervezi rendezvényeit, programjait. Tevékenysége a tagokat érintő valamennyi kérdésre kiterjed. Az érdekképviseleten túl részt vesz az iskolai élet más területeinek segítésében, szervezésében is: versenyek, vetélkedők, pályázatok sportélet kulturális programok iskolarádió, iskolaújság (szechenyionline.hu) 2 A Diákönkormányzat jogai: 2.1 A diákönkormányzat a nevelőtestület véleményének kikérésével dönt (20/2012. VIII.31. EMMI Rendelet): saját működéséről a diákönkormányzat működéséhez biztosított anyagi eszközök felhasználásáról hatáskörei gyakorlásáról egy tanítás nélküli munkanap programjáról a diákönkormányzat tájékoztatási rendszerének létrehozásáról és működtetéséről a tájékoztatási rendszer (iskolaújság, iskolarádió, stb) tanuló vezetőjének, felelős szerkesztőjének, munkatársainak megbízásáról 2.2 A diákönkormányzat véleményt nyilváníthat, javaslattal élhet az iskola működésével és a tanulókkal kapcsolatos valamennyi kérdésben. 2.3 A diákönkormányzat véleményét ki kell kérni (2011. évi CXC. törvény és a 20/2012. EMMI rendelet): az iskolai SZMSZ jogszabályban meghatározott rendelkezéseinek elfogadása előtt a tanuló szociális juttatások elosztási elveinek meghatározása előtt az ifjúságpolitikai célokra biztosított pénzeszközök felhasználásakor a házirend elfogadása előtt a tanulók közösségét érintő kérdések meghozatalánál a tanulók helyzetét elemző, értékelő beszámolók elkészítéséhez, elfogadásához a tanulói pályázatok, versenyek meghirdetéséhez, megszervezéséhez az iskolai sportkör működési rendjének megállapításához az egyéb foglalkozás formáinak meghatározásához az intézményi SZMSZ-ben meghatározott ügyekben

2 2.4 A diákönkormányzat feladatainak ellátásához térítésmentesen használhatja az iskola helyiségeit, berendezéseit, ha ezzel nem korlátozza az iskola működését. 3 A Diákönkormányzat felépítése: 3.1 A diákönkormányzat tagjainak választása: A tagok választása osztályonként történik. A diákönkormányzat tagjait az osztályok választják. Minden osztálynak joga van osztályképviselőt delegálni a diákönkormányzatba. A képviselők száma osztályonként 2 fő. Az osztályképviselőket egyszerű többséggel választják. A választásnak minden tanév szeptemberének első felében le kell zajlania. 3.2 Az osztályképviselők feladatai: Kapcsolatot tartanak az osztályok és a diákönkormányzat között. Tájékoztatják az osztályukat a diákönkormányzat üléseiről. 3.3 A Diákönkormányzat tisztségviselői: DÖK segítő tanár DÖK elnök DÖK alelnök DÖK gazdasági elnökhelyettes DÖK kulturális-és médiáért felelős elnökhelyettes DÖK sportért felelős elnökhelyettes DÖK titkár Ezeken felül a diákönkormányzat bármikor létrehozhat új tisztségeket. 3.4 A tisztségviselők választása: Vezető tisztségre csak minimum 10. évfolyamos tanuló választható. A tisztségviselőknek 3,5 es átlaggal kell rendelkeznie a választási időszakban, hogy megválasztható legyen A tisztségviselők a megválasztott osztályképviselőkből kerülnek ki. Minden tisztségviselő mandátuma egy tanévre szól (június 1- május 31) Az elnökhelyetteseket a DÖK elnöke bízza meg 3.5 Az elnök feladatai: Koordinálja és vezeti a Diákönkormányzat munkáját a DMSP-vel együtt. Példát mutat cselekedeteivel és megnyilvánulásaival Kapcsolattartás más önkormányzatokkal. Együttműködés a patronáló tanárral, az iskola vezetőségével. Segít a diákönkormányzatot segítő pedagógusnak az éves beszámoló elkészítésében. A Diáktanács üléseire felkészül, azokat levezeti. Képviseli az iskolát együtt a megyei/országos rendezvényeken A DÖK-ülések összehívásának kezdeményezése a segítő tanárnál. Az általános elnökhelyettes (alelnök) felügyelete A gazdasági elnökhelyettes felügyelete Felel az iskolaújságért, rádióért, mint felelős kiadó

3 3.6 Az alelnök feladatai: Segíti az elnök munkáját Az elnök betegsége esetén koordinálja és vezeti a Diákönkormányzat munkáját. Példát mutat cselekedeteivel és megnyilvánulásaival A Diáktanács üléseire felkészül, azokat levezeti. Képviseli az iskolát a megyei/országos rendezvényeken A kulturális-és médiáért felelős elnökhelyettes felügyelete A sportért felelős elnökhelyettes felügyelete Felel az iskolaújság Diákélet rovatáért Elnökhelyettesek /Titkár feladatai: Gazdasági elnökhelyettes A DÖK pénztárát kezeli Kimutatásokat készít a bevételekről és kiadásokról Példát mutat cselekedeteivel és megnyilvánulásaival Az elnök és az alelnök betegsége/akadályoztatása esetén ellátja a helyettesítésüket Kulturális-és médiáért felelős elnökhelyettes Karbantartja a DÖK faliújságot Felel az iskolaújságért, mint főszerkesztő Példát mutat cselekedeteivel és megnyilvánulásaival Minden iskolai program, melyben a DÖK is érintett lebonyolítása, koordinálása A gazdasági elnökhelyettest betegsége esetén helyettesíti Sportért felelős elnökhelyettes Az iskola sportéletéért, a diákságot érintő sport programokért felelős Felel az iskolaújság sport rovatárét Példát mutat cselekedeteivel és megnyilvánulásaival Szervezi és kapcsolatot tart az iskolák közti sportversenyeket Betegség esetén a 4. helyettesítő Titkár A diáktanács ülésein jegyzőkönyvet készít A jelenléti íveket összesíti, nyilvántartja Példát mutat cselekedeteivel és megnyilvánulásaival 3.7 A segítő tanár feladatai, hatásköre: Kapcsolatot tart a diákönkormányzat és az iskolavezetés között. Segíti és irányítja a diákönkormányzat munkáját. A segítő tanárnak szavazati joga van a diákönkormányzatban. Azokon a fórumokon, melyekre nem kap meghívást a DÖK diákképviselője a DÖK-öt a patronáló pedagógus képviseli. Kezeli a diákönkormányzat pénzét, és róla nyilvántartást vezet. Félévente beszámol a diákönkormányzat gazdasági helyzetéről, bevételeiről, kiadásairól. Gondoskodik a bevételeket és kiadásokat igazoló papírok meglétéről.

4 3.8 A Diákönkormányzat ülései: A diákönkormányzatot legalább havonta egy alkalommal össze kell hívni. ezen felül bárki, bármikor kezdeményezheti az összehívását a diákönkormányzatot segítő pedagógusnál. A diákönkormányzat ülését kizárólag a diákönkormányzatot segítő pedagógus hívhatja össze. A diákönkormányzat ülései nyilvánosak. Az ülésekről jegyzőkönyv készül 3.9 A diákönkormányzatban minden tagnak egy szavazati joga van, beleértve a segítő tanárt is. Minden döntés elfogadásához egyszeri többség szükséges, kivéve a munkaterv elfogadásához, ebben az esetben a szavazók szavazatának 50%-a + 1 szavazat szükséges A diákönkormányzat akkor határozatképes, ha a tagok legalább 50%-a jelen van. 4 A Diákönkormányzat feladatai: Biztosítja a diákjogok érvényre jutását az iskolában. Az év elején elkészített munkaterv alapján végzi a munkáját, melyet az osztályképviselők útján az osztályokkal egyeztetve a diákönkormányzat fogad el. döntéshozatal az önkormányzatot érintő valamennyi anyagi ügyekben; a faliújság gondozása; iskolarádió működtetése; rendezvényeinek megszervezése, lebonyolítása; a DÖK vezetőség, elnökség munkájának figyelemmel kísérése, szükség esetén annak visszahívása, képviselői többséggel /50%+1fő/. Munkájáról köteles folyamatosan tájékoztatni az őket megválasztókat /osztályfőnökin órán/. Ha a nevelőtestület értekezletének témája indokolja, a közoktatási törvény 31. -a biztosít jelenléti jogokat a DÖK számára A DÖK két képviselője minden esetben részt vesz a szociális és a fegyelmi bizottság ülésein. Időbeni meghívásukról az iskola vezetősége gondoskodik. 5 A Diákönkormányzati vezetők megválasztásának menete A diákönkormányzat évente egyszer, április május hónapban tart választási ülést. Időközi választás írható ki vagy megbízás adható ki, ha az elnök lemond, távozik az iskolából, fegyelmi eljáráson elmarasztalják, fél évnél hosszabb ideig van távol; az elnökség két, vagy több tagja a fenti okokból nem vesz részt a munkában; az elnököt vagy az elnökség két, vagy több tagját visszahívta a képviselőtestület: A testület 50%+1 fő a visszahívás mellett dönt. Az időközi választáson az elnök mandátuma az adott tanév végéig szól. Megbízás esetén az alelnök tölti be az elnöki jogkört a tanév végéig vagy legkésőbb a következő választásig!

5 Az alelnök az elnökválasztás 2. helyezettje lesz a tanév során. Amennyiben nem volt az elnöknek kihívója, úgy az elnök javaslatára a képviselőtestület szavazza meg 50%+1 fős aránnyal az alelnököt. A további elnökhelyetteseket a DÖK vezetősége (elnök, alelnök, segítő tanár, DÖK-öt felügyelő igazgatóhelyettes) bízza meg. A normál választás előtt 2 héttel összeáll egy 5 tagú szavazó bizottság /titkár,2diák,2 nevelő/ A bizottság feladata: DÖK elnöki pályázat kiírása DÖK elnöki pályázat bírálata DÖK választási közgyűlés összehívása a jelöltek listájának közzététele- 1 héttel korábban; a választási szabályok betartása / SZMSZ szerint/; szavazatszámlálás; az ülésekről, eredményeikről jegyzőkönyvet készíteni; A választási ülésen a képviselőtestület a bizottság által előterjesztett 1 fő elnököt és 1 fő alelnököt jóváhagyja. A szavazás kézfeltartással 50%+1 szavazattal történik. Amennyiben nem éri el az 50%+1 főt a szavazás, úgy a DÖK elnöksége (elnök, alelnök, segítő tanár, DÖK-öt felügyelő igazgatóhelyettes) új pályázatot ír ki. A pályázat beadási határideje 5 tanítási nap. Ebben az esetben az új pályázatok közül a szavazóbizottság által előterjesztett elnököt és alelnököt egyszeri többséggel hagyja jóvá a képviselőtestület. Az alelnök és elnökhelyettesek mandátumát az elnökség bármikor visszahívhatja az elnökségi tagok 2/3-os többségének beleegyezésével. Az új elnökségi tagokat az elnök javaslatára a DÖK elnöksége szavazza meg a közgyűlés jóváhagyásával. Székesfehérvár, április 14. DÖK közgyűléssel megszavazva: május 6. DÖK elnöke: DÖK segítő tanár: DÖK felügyelő igazgatóhelyettes:

Diákönkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata

Diákönkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata Ikt.sz: Békés Megyei Harruckern János Gimnázium, Szakképző Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Kollégium Gyula Szent István út 38- Diákönkormányzat

Részletesebben

ZIPERNOWSKY KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA A DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

ZIPERNOWSKY KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA A DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA ZIPERNOWSKY KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA A DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Jelen Szervezeti és Működési Szabályzat az 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról és annak végrehajtására kiadott

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata Dózsa György Általános Iskola Diákönkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzata Tel.: 62/ 260-007 62/ 520-04 Apátfalva 2012 A Diákönkormányzat a Közoktatásról szóló 2011. évi CXC. törvény 48., 58

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SASHALMI TANODA ÁLTALÁNOS ISKOLA SZÜLŐI KÖZÖSSÉG 1163 BUDAPEST, METRÓ U 3-9. A SZÜLŐI KÖZÖSSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA /v3.1/ Elfogadva: 2003. december 9. 1 TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések...

Részletesebben

A Kecskeméti Főiskola HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALAPSZABÁLYA

A Kecskeméti Főiskola HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALAPSZABÁLYA A Kecskeméti Főiskola HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALAPSZABÁLYA 5. sz. verzió Hatálybalépés napja: 2010. február 12. (Érvényes visszavonásig) Jóváhagyta: Dr. Danyi József rektor A Kecskeméti Főiskola Hallgatói

Részletesebben

I. rész Általános rendelkezések

I. rész Általános rendelkezések Az Óbudai Árpád Gimnázium Diákönkormányzatának Küldöttgyűlése a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvénynek, a hatályos jogszabályoknak és az iskolai szabályoknak megfelelően az Óbudai Árpád

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RÉSZ. 1. Diákönkormányzat neve, címe: Mikszáth Középiskola Diákönkormányzata 2660 Balassagyarmat, Hétvezér út 26.

I. ÁLTALÁNOS RÉSZ. 1. Diákönkormányzat neve, címe: Mikszáth Középiskola Diákönkormányzata 2660 Balassagyarmat, Hétvezér út 26. ÖNMEGFOGALMAZÁS Az iskola alapvetı feladata, hogy a fiatalokat a társadalomba beilleszkedni tudó, kialakult személyiséggé nevelje. Ehhez a tanórai ismeretátadás, a különbözı szakkörökben végzett munka,

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Pécsi Leőwey Klára Gimnázium Klara-Leőwey-Gymnasium Pécs Lycée Klára Leőwey de Pécs 1 2014. november 18. 1 A továbbiakban Pécsi Leőwey Klára Gimnázium 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A KODÁLY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011.

A KODÁLY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011. A KODÁLY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011. H A T V A N, G É Z A F E J E D E L E M U T C A 2. Tartalom I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 I.1. AZ OKTATÁSI INTÉZMÉNY... 3 I.2.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014 GANZ ÁBRAHÁM KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1195 Budapest Üllői út 303. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Mellékletek jegyzéke... 5 1. Bevezetés...

Részletesebben

Balmazújvárosi Általános Iskola (4060 Balmazújváros, Dózsa Gy. u.17-23.)

Balmazújvárosi Általános Iskola (4060 Balmazújváros, Dózsa Gy. u.17-23.) Balmazújvárosi Általános Iskola (4060 Balmazújváros, Dózsa Gy. u.17-23.) Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. március OM azonosító: 200931 1 Tartalomjegyzék I. Bevezető 1.Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

AZ ISKOLAI SZÜLŐI SZERVEZET (KÖZÖSSÉG) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ ISKOLAI SZÜLŐI SZERVEZET (KÖZÖSSÉG) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1. sz. melléklet AZ ISKOLAI SZÜLŐI SZERVEZET (KÖZÖSSÉG) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. rész Általános rendelkezések A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 73. (1) bekezdése, továbbá

Részletesebben

9. Ünnepélyek, megemlékezések rendje, az iskolai hagyományok 32 ápolása 9.1. A pedagógusok jutalmazása és kitüntetése 32

9. Ünnepélyek, megemlékezések rendje, az iskolai hagyományok 32 ápolása 9.1. A pedagógusok jutalmazása és kitüntetése 32 Tartalomjegyzék 1. A célja és feladata 2 2. A alapjául szolgáló jogszabályok 2 3. Az SZMSZ általános rendelkezései, az SZMSZ hatálya 2 4. Az intézmény meghatározása az Alapító Okirat szerint 3 5. Az intézmény

Részletesebben

I. AZ SZMSZ CÉLJA, JOGI ALAPJA ÉS HATÁLYA

I. AZ SZMSZ CÉLJA, JOGI ALAPJA ÉS HATÁLYA HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI INTEGRÁLT SZAK- KÉPZŐ KÖZPONT SZAKISKOLA ÉS SZAK- KÖZÉPISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. AZ SZMSZ CÉLJA, JOGI ALAPJA ÉS HATÁLYA 5 II. AZ ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA, ALAPTEVÉKENYSÉGE,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Zipernowsky Károly 1039 BUDAPEST Zipernowsky utca 1-3. 388-6556 OM 034846 2013. 0 Tartalom BEVEZETŐ... 3 1. A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK...

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. Alapításának éve: 1994. (jogutódlással) OM: 032357. Telephelye: 2461. Tárnok, Rákóczi u. 78.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. Alapításának éve: 1994. (jogutódlással) OM: 032357. Telephelye: 2461. Tárnok, Rákóczi u. 78. II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA, SPORTISKOLA és PEDAGÓGIAIA SZAKSZOLGÁLAT Székhelye: 2461.Tárnok Iskola u.1 Telephelye: 2461. Tárnok, Rákóczi u. 78. OM: 032357 Alapításának éve: 1994. (jogutódlással)

Részletesebben

Szigethalmi Széchenyi István Általános Iskola

Szigethalmi Széchenyi István Általános Iskola Szigethalmi Széchenyi István Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. június Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 3 1.1. Az SZMSZ célja, tartalma... 3 1.2. Jogszabályi háttér... 4 1.3. Az SZMSZ

Részletesebben

27. oldal. Az iskolaközösség

27. oldal. Az iskolaközösség 1 I. Általános rendelkezések 3. oldal A Szervezeti és Működési Szabályzat rendeltetése, elfogadási rendje, hatálya 3. oldal Az iskola általános jellemzői Az iskola törvényes működésének dokumentumai Az

Részletesebben

SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Comenius Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvű Iskola 8000 Székesfehérvár, Koppány u. 2/a. SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2010. NOVEMBER 1 Általános rendelkezések Az Iskola Szülői Szervezete

Részletesebben

Mikszáth Kálmán Líceum

Mikszáth Kálmán Líceum Mikszáth Kálmán Líceum SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyta: 2013. szeptember 10. PH.. Herczegné Varga Ilona igazgató 2013 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések 4 1.1. A szervezeti és működési

Részletesebben

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készült: 2011. 1 Gyengénlátók Általános Iskolája, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye és Diákotthona 1147 Budapest, Miskolci u. 77. Tel./Fax: 252 90 15, 468

Részletesebben

ALAPSZABÁLYA. I. Az Egyesület adatai. II. Az Egyesület célja és feladatai

ALAPSZABÁLYA. I. Az Egyesület adatai. II. Az Egyesület célja és feladatai BARBONCÁS BÁBOKKAL NEMCSAK A GYERMEKEKÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. (1) bekezdése alapján létrehozták a BARBONCÁS Bábokkal

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat. Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium

Szervezeti és működési szabályzat. Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium Szervezeti és működési szabályzat Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium Érvényes: 2013. április 01-től Ph.. Igazgató Tartalom Szervezeti és működési szabályzat... 3 Az intézmény általános

Részletesebben

Marcali Város Önkormányzat Széchenyi Zsigmond Szakközépiskola és Szakiskola Diáksport-egyesületének alapszabálya

Marcali Város Önkormányzat Széchenyi Zsigmond Szakközépiskola és Szakiskola Diáksport-egyesületének alapszabálya Marcali Város Önkormányzat Széchenyi Zsigmond Szakközépiskola és Szakiskola Diáksport-egyesületének alapszabálya Az alapítók élve a Magyar Köztársaság Alkotmányában alapvető jogként rögzített egyesülési

Részletesebben

BARACSI ÁGNES-HAGYMÁSY KATALIN-MÁRTON SÁRA NEVELÉSI GYAKORLAT VÁLTOZÓ ISKOLAI SZÍNTEREKEN DIÁKÖNKORMÁNYZATOK AZ ISKOLÁKBAN

BARACSI ÁGNES-HAGYMÁSY KATALIN-MÁRTON SÁRA NEVELÉSI GYAKORLAT VÁLTOZÓ ISKOLAI SZÍNTEREKEN DIÁKÖNKORMÁNYZATOK AZ ISKOLÁKBAN BARACSI ÁGNES-HAGYMÁSY KATALIN-MÁRTON SÁRA NEVELÉSI GYAKORLAT VÁLTOZÓ ISKOLAI SZÍNTEREKEN DIÁKÖNKORMÁNYZATOK AZ ISKOLÁKBAN DIÁKÖNKORMÁNYZATOK AZ ISKOLÁKBAN Bevezetés Minden pedagógus találkozik munkája

Részletesebben

HÁZIREND. Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelemi Szakközépiskola

HÁZIREND. Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelemi Szakközépiskola HÁZIREND 2013 Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelemi Szakközépiskola Tartalomjegyzék I. BEVEZETÉS... 3 II. A TANULÓI JOGOK GYAKORLÁSÁNAK MÓDJA... 5 II.1. A tanuló jogai... 5 II.2.

Részletesebben

KÖNYVTÁROSTANÁROK EGYESÜLETE ALAPSZABÁLY

KÖNYVTÁROSTANÁROK EGYESÜLETE ALAPSZABÁLY KÖNYVTÁROSTANÁROK EGYESÜLETE ALAPSZABÁLY BUDAPEST 2006 I. fejezet AZ EGYESÜLET ÉS CÉLJAI 1. Az egyesület adatai 1) Az egyesület neve: Könyvtárostanárok Egyesülete (rövid névváltozata: KTE) a) School Librarian

Részletesebben

A békési Szegedi Kis István Református Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A békési Szegedi Kis István Református Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A békési Szegedi Kis István Református Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 5 1.1. A szervezeti és működési

Részletesebben

A Csokonai Vitéz Mihály 12 Évfolyamos Gimnázium Szülői Munkaközösségének Szervezeti és Működési Szabályzata

A Csokonai Vitéz Mihály 12 Évfolyamos Gimnázium Szülői Munkaközösségének Szervezeti és Működési Szabályzata A Csokonai Vitéz Mihály 12 Évfolyamos Gimnázium Szülői Munkaközösségének Szervezeti és Működési Szabályzata A köznevelésről szóló 2011.évi CXC. törvény73. -a alapján a szülők jogaik érvényesítése, kötelességük

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. Tartalomjegyzék ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 AZ INTÉZMÉNY FENNTARTÁSA, MŰKÖDTETÉSE... 5 AZ INTÉZMÉNY SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE... 6 ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS FEJLESZTŐ NEVELÉS

Részletesebben