ELŐTERJESZTÉS A SZENÁTUS ÖSSZETÉTELÉRE VONATKOZÓ, VALAMINT EGYES KAPCSOLÓDÓ SZABÁLYOK MÓDOSÍTÁSÁRA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ELŐTERJESZTÉS A SZENÁTUS ÖSSZETÉTELÉRE VONATKOZÓ, VALAMINT EGYES KAPCSOLÓDÓ SZABÁLYOK MÓDOSÍTÁSÁRA"

Átírás

1 ELŐTERJESZTÉS A SZENÁTUS ÖSSZETÉTELÉRE VONATKOZÓ, VALAMINT EGYES KAPCSOLÓDÓ SZABÁLYOK MÓDOSÍTÁSÁRA A nemzeti felsőoktatásról szóló évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.) 12. (7) bekezdés a)-e) pontjai rögzítik a szenátus összetételének törvényi kereteit, kötelező elveit, szabályait. Az Nftv (3) bekezdése szerint ha a törvény hatálybalépésekor működő felsőoktatási intézmény szenátusának összetétele nem felel meg a törvény előírásainak, összetételét december 31-ig kell e törvénynek megfelelően átalakítani. (Az Nftv. vonatkozó szabályait az 1. sz. melléklet ismerteti.) Mind a rektori, mind az egyetemvezetői értekezlet egyetértett abban, hogy e körben tekintettel arra, hogy 2012 tavaszán egyébként is szenátusi választásokat kell tartani célszerű a hatályos SzMR rendelkezéseit még a tavasz folyamán módosítani, hogy a választások az előre tervezett időben, de már az új szabályok szerint legyenek lebonyolíthatóak. A szenátus mandátuma egyébként is szeptember 1. napján kezdődik, így ez az Nftv. hatályba lépésével is összhangban lenne. Az Nftv.-nek megfelelő összetétel kidolgozásakor a kiinduló pontot a status quo jelentette a következő szempontok figyelembe vétele mellett: az összetételben a karok képviseleténél az ELTE sok évtizedes hagyományai szerinti egyenlő számú tagot biztosító megoldás mellett a BTK és a TTK átall megfogalmazott kérést is figyelembe véve kerüljön az egyes karokat képviselők száma meghatározásra, a hallgatói képviselet aránya a törvényi maximumhoz közelítsen. A szakszervezeti delegált 1 főben meghatározása mellett a nem oktató-kutató dolgozók két fős képviseletének megtartása javasolt a 2006-ban kényszer-szülte doktori iskolai képviselet megszüntetése mellett. Az oktató-kutató képviselők arányának megnövekedése, valamint a nem oktató-kutatói dolgozók esetében a képviselői szám eleve nem a létszám nagyságát tükröző száma is alátámasztja a nem oktató-kutató dolgozók 2 fős képviseletének megőrzését. A dékánokkal történt egyeztetés alapján a javaslat bővíti a 2/3-os többséget igénylő kérdések körét. A javaslat ezen túlmenően néhány apróbb minisztériumi észrevételből fakadó korrekciót is tartalmaz (pl. tanácskozási jogú meghívottak köre, visszahívás szabályai). Mindezekre tekintettel a rektor az alábbi javaslatot teszi:

2 A szenátus létszáma 42 főben kerül meghatározására, amely a 2 törvény erejénél fogva (hivatalból) tag (az elnök rektor és a gazdasági főigazgató) mellett 28 választott és 12 delegált képviselőből áll, az alábbiak szerint: Választott képviselők: ÁJTK, BGGYK, IK, PPK, TáTK, TÓK 3 fő, összesen 18 fő (6 dékán, 12 külön választott oktató-kutató, akik közül karonként 1 fő oktató képviselő nem rendelkezik vezetői megbízással) BTK, TTK 4 fő, összesen 8 fő (2 dékán, 6 külön választott oktatókutató, akik közül karonként 1 fő oktató képviselő nem rendelkezik vezetői megbízással) 2 nem oktató-kutató képviselő Delegált képviselők: 10 hallgató 1 doktorandusz hallgató 1 szakszervezeti képviselő A hatályos és a lehetséges összetétel-megoldásokat a 2. sz. melléklet mutatja be. A normaszöveg-változás a 3. sz. mellékletben követhető nyomon. HATÁROZATI JAVASLAT 1. Az ELTE Szervezeti és Működési Szabályzat I. kötete, a Szervezeti és Működési Rend (a továbbiakban: SzMR) 59. helyébe az alábbi rendelkezés lép: 59. (1) A Szenátus létszáma a jelen szabályzatban meghatározott 2 hivatalbóli taggal együtt 42 fő. (2) A Szenátus elnöke a rektor, aki a Szenátusnak hivatalból tagja. (3) A Szenátusnak hivatalból tagja a gazdasági főigazgató. (4) A Szenátus 26 oktató-kutató tagját a karok a 61. -ban meghatározott módon választják (5) A Szenátus 2 nem oktató-kutató közalkalmazott képviselőjét a 63. -ban meghatározott módon kell megválasztani. (6) A Szenátus 1 tagját az Egyetemen működő reprezentatív szakszervezet a Szakszervezeti Bizottság útján választja. (7) A Szenátus 10 hallgató tagját (karonként legalább egy tagot) az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat az Alapszabályában meghatározott módon delegálja. (8) A Szenátus 1 doktori képzésben részt vevő tagját a Doktorandusz Önkormányzat az Alapszabályában meghatározott módon delegálja.

3 (9) A Szenátus titkára az Egyetem főtitkára, aki a Szenátus ülésén tanácskozási joggal vesz részt. (10) A Szenátus ülésére tanácskozási joggal meg kell hívni a) a Gazdasági Tanács elnökét, b) a rektorhelyetteseket, c) a Közalkalmazotti Tanács elnökét, d) az Egyetemi Könyvtár főigazgatóját, e) az Egyetemi Kollégium főigazgatóját, f) az Oktatási Igazgatóság vezetőjét, g) a Pályázati és Innovációs Központ vezetőjét és h) a Rektor Ellenőrzési Önálló Osztály vezetőjét. (11) A Szenátus ülésére a rektor további személyeket is meghívhat. 2. Az ELTE Szervezeti és Működési Szabályzat I. kötete, a Szervezeti és Működési Rend (a továbbiakban: SzMR) 61. helyébe az alábbi rendelkezés lép: 61. (1) A Szenátus oktató-kutató tagjait a karok választják oly módon, hogy a) az ÁJTK, a BGGyK, az IK, a TáTK és a TÓK 3-3 főt, b) a BTK és a TTK 4-4 főt választ két külön eljárás keretében. (2) Két a BTK és a TTK esetében három személyt a kari tanács oktató és kutató tagjai szenátusi tag választó gyűlésként eljárva választják meg titkos szavazáson. A két a BTK és a TTK esetében három személy egyike nem vezetői megbízással rendelkező oktató. A Szenátus tagjának bármely az Egyetemmel közalkalmazotti jogviszonyban álló és az adott karon munkát végző oktató és kutató jelölhető. Jelöltállításra a kar önálló oktatási, kutatási szervezeti egységei (intézet, önálló tanszék) jogosultak. Szervezeti egységenként legfeljebb két-két a BTK és a TTK esetében három-három jelölt állítható. Javaslatukat a kar vezetőjének a szenátusi tag választó gyűlés időpontját megelőző legalább tíz nappal meg kell küldeni, csatolva a javasolt személy nyilatkozatát arról, hogy a jelölést elfogadja. (3) Az oktató-kutató, valamint a vezetői megbízással nem rendelkező oktató tagok megválasztása két külön szavazási eljárásban az alábbi szabályok alapján történik: A szenátusi tag választó gyűlés nyílt szavazással és egyszerű többséggel dönt a jelöltek szavazólapra történő felvételéről. A választás titkosan, írásbeli szavazás útján történik. A jelöltek közül az lesz a Szenátus tagja, aki a leadott szavazatok több mint felét megszerzi. Ha ilyen jelölt nincs, akkor a szavazást meg kell ismételni. A megismételt szavazáson már csak a három legtöbb szavazatot kapott jelöltről kell dönteni. A megismételt szavazás esetében beálló szavazategyenlőség esetén a szavazást meg kell ismételni. (4) A Szenátus harmadik a BTK és a TTK esetében negyedik kari tagját a kari tanács választja a dékán (kari vezető) választás keretében oly módon, hogy a kari vezető személyéről történő határozathozatal alkalmával egyidejűleg a kari vezetőnek a szenátusi taggá választásáról is dönt (a Szenátus kari vezető tagja). 3. Az ELTE Szervezeti és Működési Szabályzat I. kötete, a Szervezeti és Működési Rend (a továbbiakban: SzMR) 64. helyébe az alábbi rendelkezés lép: 64. (1) A Szenátus közalkalmazotti jogviszonnyal rendelkező választott tagjainak megbízatása négy évre szól.

4 (2) Az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat és a doktorandusz önkormányzat által delegált tagok megbízatása az Alapszabályban meghatározott időtartamra, de legalább egy, legfeljebb három évre szól. (3) A szenátusi tagság megszűnik a) a mandátum lejártával, b) a Szenátus kari vezető tagjának vezetői megbízása megszűnésével, c) a vezetői megbízással nem rendelkező oktató tag esetében, ha vezetői megbízást kap, a vezetői megbízás kezdetét megelőző napon, d) lemondással, e) az (5) bekezdésben foglalt visszahívással, (4) A Szenátus tagja bármikor lemondhat tisztségéről. (5) A Szenátus tagja köteles bejelenteni, ha előre láthatólag valamely okból (ösztöndíj, külföldi munkavállalás, egészségügyi ok stb.) a Szenátus munkájában nem tud rész venni. Ha a tag legalább három egymást követő ülésen nem képes ellátni feladatát, a rektor kezdeményezésére a Szenátus a jelenlévők 2/3-ának többségével meghozott határozatával kezdeményezheti a választó, delegáló testületnél a tag visszahívását. A visszahívásra a megválasztás, delegálás szabályait kell értelemszerűen alkalmazni. A határozathozatal során az érintett tag nem szavazhat és őt a határozatképesség és az érvényesség számításánál figyelmen kívül kell hagyni. (6) Ha a szenátusi tagság a (3) bekezdés c)-e) pontjában meghatározott módon szűnik meg, a szenátusi tagot választó, delegáló testület köteles új tag választásáról 30 napon belül gondoskodni. 4. Az ELTE Szervezeti és Működési Szabályzat I. kötete, a Szervezeti és Működési Rend (a továbbiakban: SzMR) 71. (3) bekezdés b) pontja kiegészül az alábbi két francia bekezdéssel: 71. (3) A Szenátus határozatait a jelenlevő tagok egyszerű többségével (az érvényes szavazatok több mint fele) hozza meg, kivéve a törvényben előírt következő eseteket: [ ] b) a Szenátus tagjai kétharmadának igenlő szavazatával [ ] dönthet kar alapításáról, megszüntetéséről, módosíthatja az Szervezeti és Működési Rend Szenátus összetételére, hatáskörére, határozathozatalára vonatkozó rendelkezéseit. 5. A jelen határozat elfogadását követően lép hatályba azzal, hogy rendelkezéseit a szeptember 1. napjától megalakuló szenátusra, illetve annak megalakítására kell alkalmazni. 6. Az SzMR augusztus 31. napján hatályát veszti. Budapest, március 29. Dr. Mezey Barna s.k. rektor

5 1. Szenátus összetételét tartalmazó törvényi szabályok Nftv. 12. (7) Az állami felsőoktatási intézményben a szenátus tagjai a rektor, gazdasági vezető kivételével választás útján nyerik el megbízatásukat. A szenátus működésével kapcsolatos minden kérdést a felsőoktatási intézmény szervezeti és működési szabályzatában kell meghatározni, a következők figyelembevételével: a) a szenátus létszáma nem lehet kevesebb kilenc főnél, továbbá az oktatók és kutatók által választott tagoknak az elnökkel együtt a testület tagjainak többségét kell alkotniuk, a karok, a vezetői megbízással nem rendelkező oktatók képviseletét biztosítani kell, b) a hallgatói önkormányzat a 60. (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feltételek szerint a szenátus létszáma legalább húsz, legfeljebb huszonöt százalékának megfelelő számban delegál képviselőt, c) a doktorandusz önkormányzat egy fő képviselőt jogosult delegálni, d) az egyéb munkakörben foglalkoztatott tagok, a reprezentatív szakszervezetek képviselőinek létszáma nem lehet több, mint a szenátus létszámának öt-öt százaléka, de legalább egy-egy fő, e) a szenátus tagjainak megbízatása négy év, a hallgatói és a doktorandusz önkormányzat képviselője esetében legalább egy és legfeljebb három év lehet,

6 2. Szenátus összetételének áttekintő táblázata A szenátus HATÁLYOS JAVASLAT összlétszáma hivatalbóli tagok 1 2 oktató-kutatók 16 (dékán + 1) 26 ÁJTK, BGGYK, IK, PPK TÁTK, TÓK (dékán + 1 oktató-kutató + 1 nem vezető oktató) BTK, TTK (dékán + 2 oktató-kutató + 1 nem vezető oktató) nem oktató-kutató 2 2 szakszervezet 2 1 doktori iskolák 1 0 EHÖK 11 (benne EHÖK elnök és doktorandusz is) (1/3) 10 (benne EHÖK elnök is) (23,8%) doktorandusz képv. - 1

7 3. Szenátus összetételének szabályzatmódosítása Ssz. Eredeti szöveg Módosítási javaslat (1) A Szenátus létszáma 33 fő. A Szenátus elnöke a rektor, aki a Szenátusnak hivatalból tagja. (2) A Szenátus 16 oktató-kutató tagját a karok a 61. -ban meghatározott módon választják (3) A Szenátus 2 nem oktató-kutató közalkalmazott képviselőjét a 63. -ban meghatározott módon kell megválasztani. (4) A Szenátus 2 tagját az Egyetemen működő reprezentatív szakszervezet a Szakszervezeti Bizottság útján választja. (5) Az Egyetemen működő doktori iskolák 1 képviselőjét a 62. -ban meghatározott módon kell megválasztani. (6) A Szenátus 11 hallgató tagját (karonként legalább egy tagot és egy doktori képzésben részt vevő tagot) az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat az Alapszabályában meghatározott módon választja. (7) A Szenátus titkára az Egyetem főtitkára, aki a Szenátus ülésén tanácskozási joggal vesz részt. (8) A Szenátus ülésére tanácskozási joggal meg kell hívni a) a Gazdasági Tanács elnökét, b) a gazdasági főigazgatót, c) a rektorhelyetteseket, d) a Közalkalmazotti Tanács elnökét, e) az Egyetemi Könyvtár főigazgatóját, f) az Egyetemi Kollégium főigazgatóját, g) az Oktatási Igazgatóság vezetőjét és h) a Pályázati és Innovációs Központ vezetőjét. (9) A Szenátus ülésére a rektor további személyeket is meghívhat (1) A Szenátus oktató-kutató tagjait a karok választják oly módon, hogy minden kar 2-2 főt választ két külön eljárás keretében. (2) Egy személyt a kari tanács oktató és kutató tagjai szenátusi tag választó gyűlésként eljárva választják meg titkos szavazáson. A Szenátus tagjának bármely az Egyetemmel közalkalmazotti jogviszonyban álló és az adott karon munkát végző oktató és kutató jelölhető. Jelöltállításra a kar önálló oktatási, kutatási szervezeti egységei (intézet, önálló tanszék) jogosultak. Szervezeti egységenként legfeljebb két jelölt állítható. Javaslatukat a kar vezetőjének a szenátusi tag választó gyűlés időpontját megelőző legalább tíz nappal meg kell küldeni, csatolva a javasolt személy nyilatkozatát arról, hogy a jelölést elfogadja. 59. (1) A Szenátus létszáma 33 fő a jelen szabályzatban meghatározott 2 hivatalbóli taggal együtt 42 fő. (2) A Szenátus elnöke a rektor, aki a Szenátusnak hivatalból tagja. (3) A Szenátusnak hivatalból tagja a gazdasági főigazgató. (4) A Szenátus oktató-kutató tagját a karok a ban meghatározott módon választják (5) A Szenátus 2 nem oktató-kutató közalkalmazott képviselőjét a 63. -ban meghatározott módon kell megválasztani. (6) A Szenátus 2 1 tagját az Egyetemen működő reprezentatív szakszervezet a Szakszervezeti Bizottság útján választja. Az Egyetemen működő doktori iskolák 1 képviselőjét a 62. -ban meghatározott módon kell megválasztani. (7) A Szenátus hallgató tagját (karonként legalább egy tagot és egy doktori képzésben részt vevő tagot) az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat az Alapszabályában meghatározott módon választja delegálja. (8) A Szenátus 1 doktori képzésben részt vevő tagját a Doktorandusz Önkormányzat az Alapszabályában meghatározott módon delegálja. (9) A Szenátus titkára az Egyetem főtitkára, aki a Szenátus ülésén tanácskozási joggal vesz részt. (10) A Szenátus ülésére tanácskozási joggal meg kell hívni a) a Gazdasági Tanács elnökét, a gazdasági főigazgatót b) a rektorhelyetteseket, c) a Közalkalmazotti Tanács elnökét, d) az Egyetemi Könyvtár főigazgatóját, e) az Egyetemi Kollégium főigazgatóját, f) az Oktatási Igazgatóság vezetőjét, g) a Pályázati és Innovációs Központ vezetőjét és h) a Rektor Ellenőrzési Önálló Osztály vezetőjét. (11) A Szenátus ülésére a rektor további személyeket is meghívhat. 61. (1) A Szenátus oktató-kutató tagjait a karok választják oly módon, hogy minden kar 2-2 főt a) az ÁJTK, a BGGyK, az IK, a TáTK és a TÓK 3-3 főt, b) a BTK és a TTK 4-4 főt választ két külön eljárás keretében. (2) Egy Két a BTK és a TTK esetében három személyt a kari tanács oktató és kutató tagjai szenátusi tag választó gyűlésként eljárva választják meg titkos szavazáson. A két a BTK és a TTK esetében három személy egyike nem vezetői megbízással rendelkező oktató. A Szenátus tagjának bármely az Egyetemmel közalkalmazotti jogviszonyban álló és az adott karon munkát végző oktató és kutató jelölhető. Jelöltállításra a kar önálló oktatási, kutatási szervezeti egységei (intézet, önálló tanszék) jogosultak. Szervezeti egységenként legfeljebb két-két a BTK és a TTK esetében háromhárom jelölt állítható. Javaslatukat a kar vezetőjének a

8 (3) A szenátusi tag választó gyűlés nyílt szavazással és egyszerű többséggel dönt a jelöltek szavazólapra történő felvételéről. A választás titkosan, írásbeli szavazás útján történik. A jelöltek közül az lesz a Szenátus tagja, aki a leadott szavazatok több mint felét megszerzi. Ha ilyen jelölt nincs, akkor a szavazást meg kell ismételni. A megismételt szavazáson már csak a három legtöbb szavazatot kapott jelöltről kell dönteni. A megismételt szavazás esetében beálló szavazategyenlőség esetén a szavazást meg kell ismételni. (4) A Szenátus másik kari tagját a kari tanács választja a dékán (kari vezető) választás keretében oly módon, hogy a kari vezető személyéről történő határozathozatal alkalmával egyidejűleg a kari vezetőnek a szenátusi taggá választásáról is dönt (a Szenátus kari vezető tagja) (1) A Szenátus doktori iskolákat képviselő tagját a doktori iskolák szenátusi tag választó értekezlete választja meg. (2) A rektor a Szenátus tagjai megválasztásának kiírása alkalmával felhívja az Egyetemen működő doktori iskolák vezetőit, hogy gondoskodjanak arról, hogy a doktori iskola megválassza azokat a küldötteket, akik a doktori iskolák szenátusi tag választó értekezletén részt vesznek. Egyidejűleg közli a választó értekezlet időpontját. (3) Doktori iskolánként egy küldöttet kell választani. Küldött csak az Egyetemmel közalkalmazotti jogviszonyban álló, a doktori iskolában működő személy lehet. (4) A küldöttet a doktori iskola bármely közalkalmazott tagja jelölheti, a szavazólapra azt a jelöltet kell felvenni, aki a jelenlevők egyszerű szótöbbségű támogatását megszerezte és a jelölést elfogadta. (5) A szavazólapra felvett küldött-jelöltek közül a küldöttet (küldötteket) titkos szavazással kell megválasztani. Küldött az lesz, aki a leadott szavazatok többségét megszerezte. (6) A szenátusi tag választó értekezlet akkor határozatképes, ha a megválasztott küldöttek több mint fele jelen van. (7) A Szenátus doktori iskolákat képviselő tagjára az értekezlet tagjai a jelenlévő küldöttek közül tehetnek javaslatot. A szavazólapra azt a jelöltet kell felvenni, aki a jelenlévők egyszerű szótöbbségű támogatását megszerezte és a jelölést elfogadta. (8) A szavazólapra felvett jelöltek közül Szenátus tagjait titkos szavazással kell megválasztani. A Szenátus tagja az a jelölt lesz, aki a legtöbb szavazatot, de legalább a leadott szavazatok több mint felét megszerezte. (9) A jelen szakaszban meghatározott választás megszervezéséért és lebonyolításáért a főtitkár felel (1) A Szenátus választott tagjainak megbízatása a Szenátus kari vezető-tagja kivételével három évre szól. A Szenátus kari vezető tagjának megbízatása a kari vezetői megbízatás idejével esik egybe. (2) A szakszervezet által választott tagok mandátuma három évre, az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat által szenátusi tag választó gyűlés időpontját megelőző legalább tíz nappal meg kell küldeni, csatolva a javasolt személy nyilatkozatát arról, hogy a jelölést elfogadja. (3) Az oktató-kutató, valamint a vezetői megbízással nem rendelkező oktató tagok megválasztása két külön szavazási eljárásban az alábbi szabályok alapján történik: A szenátusi tag választó gyűlés nyílt szavazással és egyszerű többséggel dönt a jelöltek szavazólapra történő felvételéről. A választás titkosan, írásbeli szavazás útján történik. A jelöltek közül az lesz a Szenátus tagja, aki a leadott szavazatok több mint felét megszerzi. Ha ilyen jelölt nincs, akkor a szavazást meg kell ismételni. A megismételt szavazáson már csak a három legtöbb szavazatot kapott jelöltről kell dönteni. A megismételt szavazás esetében beálló szavazategyenlőség esetén a szavazást meg kell ismételni. (4) A Szenátus másik harmadik a BTK és a TTK esetében negyedik kari tagját a kari tanács választja a dékán (kari vezető) választás keretében oly módon, hogy a kari vezető személyéről történő határozathozatal alkalmával egyidejűleg a kari vezetőnek a szenátusi taggá választásáról is dönt (a Szenátus kari vezető tagja). 62. (1) A Szenátus doktori iskolákat képviselő tagját a doktori iskolák szenátusi tag választó értekezlete választja meg. (2) A rektor a Szenátus tagjai megválasztásának kiírása alkalmával felhívja az Egyetemen működő doktori iskolák vezetőit, hogy gondoskodjanak arról, hogy a doktori iskola megválassza azokat a küldötteket, akik a doktori iskolák szenátusi tag választó értekezletén részt vesznek. Egyidejűleg közli a választó értekezlet időpontját. (3) Doktori iskolánként egy küldöttet kell választani. Küldött csak az Egyetemmel közalkalmazotti jogviszonyban álló, a doktori iskolában működő személy lehet. (4) A küldöttet a doktori iskola bármely közalkalmazott tagja jelölheti, a szavazólapra azt a jelöltet kell felvenni, aki a jelenlevők egyszerű szótöbbségű támogatását megszerezte és a jelölést elfogadta. (5) A szavazólapra felvett küldött-jelöltek közül a küldöttet (küldötteket) titkos szavazással kell megválasztani. Küldött az lesz, aki a leadott szavazatok többségét megszerezte. (6) A szenátusi tag választó értekezlet akkor határozatképes, ha a megválasztott küldöttek több mint fele jelen van. (7) A Szenátus doktori iskolákat képviselő tagjára az értekezlet tagjai a jelenlévő küldöttek közül tehetnek javaslatot. A szavazólapra azt a jelöltet kell felvenni, aki a jelenlévők egyszerű szótöbbségű támogatását megszerezte és a jelölést elfogadta. (8) A szavazólapra felvett jelöltek közül Szenátus tagjait titkos szavazással kell megválasztani. A Szenátus tagja az a jelölt lesz, aki a legtöbb szavazatot, de legalább a leadott szavazatok több mint felét megszerezte. (9) A jelen szakaszban meghatározott választás megszervezéséért és lebonyolításáért a főtitkár felel. 64. (1) A Szenátus közalkalmazotti jogviszonnyal rendelkező választott tagjainak megbízatása a Szenátus kari vezető-tagja kivételével három négy évre szól. (2) A szakszervezet által választott tagok mandátuma három évre, az Az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat és a

9 választott tagok megbízatása egy évre szól. (3) A szenátusi tagság megszűnik a) a mandátum lejártával, b) lemondással, c) az (5) bekezdésben foglalt szenátusi intézkedéssel, d) a jelen Szabályzat erejénél fogva [64. (6) bek.], e) a tag halálával. (4) A Szenátus tagja bármikor lemondhat tisztségéről. (5) A Szenátus tagja köteles bejelenteni, ha előre láthatólag valamely okból (ösztöndíj, külföldi munkavállalás, egészségügyi ok stb.) a Szenátus munkájában nem tud rész venni. Ha a tag neki fel nem róható okból legalább három egymást követő ülésen nem képes ellátni feladatát, a rektor kezdeményezésére a Szenátus a tagságát a jelenlévők 2/3-ának többségével meghozott határozatával megszüntetheti. A határozathozatal során az érintett tag nem szavazhat és őt a határozatképesség és az érvényesség számításánál figyelmen kívül kell hagyni. (6) Ha a tag neki felróható okból legalább három egymást követő ülésen nem vesz részt a Szenátus munkájában, szenátusi tagsága a jelen Szabályzat erejénél fogva a harmadik ülést követő napon megszűnik. (7) Ha a szenátusi tagság a (3) bekezdés b)-e) pontjában meghatározott módon szűnik meg, a szenátusi tagot választó testület köteles új tag választásáról 30 napon belül gondoskodni (3) A Szenátus határozatait a jelenlevő tagok egyszerű többségével (az érvényes szavazatok több mint fele) hozza meg, kivéve a törvényben előírt következő eseteket: [...] b) a Szenátus tagjai kétharmadának igenlő szavazatával kezdeményezheti a rektor visszahívását, rangsorolja az egyetemi tanári pályázatokat, engedélyezheti magasabb vezetői megbízás időtartama egy részének a hatvanötödik életév betöltését követő kitöltését; [...] doktorandusz önkormányzat által választott delegált tagok megbízatása az Alapszabályban meghatározott időtartamra, de legalább egy, legfeljebb három évre szól. (3) A szenátusi tagság megszűnik a) a mandátum lejártával, b) a Szenátus kari vezető tagjának vezetői megbízása megszűnésével, c) a vezetői megbízással nem rendelkező oktató tag esetében, ha vezetői megbízást kap, a vezetői megbízás kezdetét megelőző napon, d) lemondással, e) az (5) bekezdésben foglalt szenátusi intézkedéssel, visszahívással, d) a jelen Szabályzat erejénél fogva [64. (6) bek.], e) a tag halálával. (4) A Szenátus tagja bármikor lemondhat tisztségéről. (5) A Szenátus tagja köteles bejelenteni, ha előre láthatólag valamely okból (ösztöndíj, külföldi munkavállalás, egészségügyi ok stb.) a Szenátus munkájában nem tud rész venni. Ha a tag neki fel nem róható okból legalább három egymást követő ülésen nem képes ellátni feladatát, a rektor kezdeményezésére a Szenátus a tagságát a jelenlévők 2/3-ának többségével meghozott határozatával megszüntetheti kezdeményezheti a választó, delegáló testületnél a tag visszahívását. A visszahívásra a megválasztás, delegálás szabályait kell értelemszerűen alkalmazni. A határozathozatal során az érintett tag nem szavazhat és őt a határozatképesség és az érvényesség számításánál figyelmen kívül kell hagyni. (6) Ha a tag neki felróható okból legalább három egymást követő ülésen nem vesz részt a Szenátus munkájában, szenátusi tagsága a jelen Szabályzat erejénél fogva a harmadik ülést követő napon megszűnik. (6) Ha a szenátusi tagság a (3) bekezdés b)-e) c)-e) pontjában meghatározott módon szűnik meg, a szenátusi tagot választó, delegáló testület köteles új tag választásáról 30 napon belül gondoskodni. 71. (3) A Szenátus határozatait a jelenlevő tagok egyszerű többségével (az érvényes szavazatok több mint fele) hozza meg, kivéve a törvényben előírt következő eseteket: [ ] b) a Szenátus tagjai kétharmadának igenlő szavazatával kezdeményezheti a rektor visszahívását, rangsorolja az egyetemi tanári pályázatokat, engedélyezheti magasabb vezetői megbízás időtartama egy részének a hatvanötödik életév betöltését követő kitöltését; dönthet kar alapításáról, megszüntetéséről, módosíthatja az Szervezeti és Működési Rend Szenátus összetételére, hatáskörére, határozathozatalára vonatkozó rendelkezéseit. [...]

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Szenátusának a november 26-i rendkívüli ülésen meghozott határozatai. Határozatok tára

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Szenátusának a november 26-i rendkívüli ülésen meghozott határozatai. Határozatok tára Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Szenátusának a 2012. november 26-i rendkívüli ülésen meghozott határozatai Határozatok tára CCXII/2012. (XI. 26.) Szen. sz. határozat a Szenátus összetételének módosítására

Részletesebben

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SZENÁTUS VÁLASZTÁSÁNAK SZABÁLYZATA

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SZENÁTUS VÁLASZTÁSÁNAK SZABÁLYZATA A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SZENÁTUS VÁLASZTÁSÁNAK SZABÁLYZATA Szeged, 2013. február 25. A Szegedi Tudományegyetem Szenátus Választásának Szabályzata 1 A Szegedi Tudományegyetem Szenátusa a Nemzeti Felsőoktatásról

Részletesebben

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SZENÁTUS VÁLASZTÁSÁNAK SZABÁLYZATA

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SZENÁTUS VÁLASZTÁSÁNAK SZABÁLYZATA A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SZENÁTUS VÁLASZTÁSÁNAK SZABÁLYZATA Szeged, 2016. december 19. A Szegedi Tudományegyetem Szenátusa a Nemzeti Felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. tv. előírásai (továbbiakban:

Részletesebben

Preambulum. 1.. Általános rendelkezések

Preambulum. 1.. Általános rendelkezések Preambulum A Bhaktivedanta Hittudományi Főiskola Hallgatói Önkormányzata a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény, valamint a Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzatának figyelembevételével

Részletesebben

AZ ILLYÉS GYULA SZAKKOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 1. Általános rendelkezések

AZ ILLYÉS GYULA SZAKKOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 1. Általános rendelkezések AZ ILLYÉS GYULA SZAKKOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Kar (továbbiakban: PTE IGYK) hatályos szabályzatai alapján az Illyés Gyula Szakkollégium (továbbiakban:

Részletesebben

VÁLASZTÁSI SZABÁLYZAT 2013.

VÁLASZTÁSI SZABÁLYZAT 2013. VÁLASZTÁSI SZABÁLYZAT 2013. Jelen Szabályzatot 2013. május 29-én fogadta el a HVDSZ 2000 Országos Értekezlete (10/2013. sz. Országos Értekezleti határozat) 2 1. Általános rendelkezések 1.1 A választások

Részletesebben

A Tudományos és Innovációs Dolgozók Szakszervezete Választási Szabályzata

A Tudományos és Innovációs Dolgozók Szakszervezete Választási Szabályzata A Tudományos és Innovációs Dolgozók Szakszervezete Választási Szabályzata A szabályozási dokumentum alkalmazási területe: kiterjed a TUDOSZ minden szervezeti egységére, tisztségviselőjére, tagjára és munkatársára.

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI EGYETEM A ZENEI INTÉZET ÜGYRENDJE

NYÍREGYHÁZI EGYETEM A ZENEI INTÉZET ÜGYRENDJE NYÍREGYHÁZI EGYETEM A ZENEI INTÉZET ÜGYRENDJE Elfogadva: 2013. október 15., hatályba lép: 2013. október 17-én Utolsó módosítás: 2016. február 16., hatályba lép: 2016. február 18-án A Zenei Intézet ügyrendjét

Részletesebben

Választási Szabályzat

Választási Szabályzat ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM 5.sz. melléklet a 1164 / 115.ZMNE számhoz 1.sz. példány Választási Szabályzat - 2007 - Bevezető A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) szenátusa

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM A REKTORI PÁLYÁZATOK VÉLEMÉNYEZÉSÉNEK SZENÁTUSI ELJÁRÁSI RENDJE

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM A REKTORI PÁLYÁZATOK VÉLEMÉNYEZÉSÉNEK SZENÁTUSI ELJÁRÁSI RENDJE SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM A REKTORI PÁLYÁZATOK VÉLEMÉNYEZÉSÉNEK SZENÁTUSI ELJÁRÁSI RENDJE Szeged, 2013. december 16. A rektori pályázatok véleményezésének szenátusi eljárási rendje 1 A Szegedi Tudományegyetem

Részletesebben

A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM PÁLYÁZTATÁSI SZABÁLYZATA

A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM PÁLYÁZTATÁSI SZABÁLYZATA ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM 6. sz. melléklet a 1164/115 ZMNE számhoz 1. sz. példány A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM PÁLYÁZTATÁSI SZABÁLYZATA 2007 2 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET... 3 Általános

Részletesebben

Közgyűlés lebonyolításának rendje és választási szabályzata

Közgyűlés lebonyolításának rendje és választási szabályzata SzMSz 3. sz. melléklete Közgyűlés lebonyolításának rendje és választási szabályzata Érvényes: 2012. május 24-től visszavonásig 1 Hűtő- és Klímatechnikai Vállalkozások Szövetsége tisztújító/választó közgyűlés

Részletesebben

A KODOLÁNYI JÁNOS FŐISKOLA SZENÁTUSI TAGJAINAK VÁLASZTÁSI ELJÁRÁSI SZABÁLYZATA 2016.

A KODOLÁNYI JÁNOS FŐISKOLA SZENÁTUSI TAGJAINAK VÁLASZTÁSI ELJÁRÁSI SZABÁLYZATA 2016. A SZENÁTUSI TAGJAINAK VÁLASZTÁSI ELJÁRÁSI SZABÁLYZATA 2016. 1 BEVEZETÉS A Kodolányi János Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzatában rögzítettek szerint, a Szenátusnak hivatalból tagjai a rektor mellett

Részletesebben

Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje

Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje I. A Számvizsgáló Bizottság és tagjai 1. Az IPA Magyar Szekció (a továbbiakban: Magyar Szekció) Számvizsgáló Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság)

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések 1. Általános rendelkezések (1) A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény, valamint a Magyar Képzőművészeti Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) Szervezeti és Működési Rendjének (a továbbiakban:

Részletesebben

MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYETEM

MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYETEM RKH/333/5/2015. MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYETEM MŰVÉSZETELMÉLETI TANSZÉK ÜGYRENDJE Elfogadva a Szenátus 27/2015. (VI. 1.) számú határozata alapján. 2015. június 1. 1. Általános rendelkezések (1) A nemzeti

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Külügyi Bizottságának Ügyrendje 1

A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Külügyi Bizottságának Ügyrendje 1 A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Külügyi Bizottságának Ügyrendje 1 A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának Külügyi Bizottsága a jogszabályokkal és a vonatkozó egyetemi szabályzatokkal

Részletesebben

BÖLCSŐDÉK ÉS FOGYATÉKOSOK INTÉZMÉNYE

BÖLCSŐDÉK ÉS FOGYATÉKOSOK INTÉZMÉNYE Vác Város Önkormányzat Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye 2600 Vác Kölcsey Ferenc u. 4. Tel./Fax.: (27)504-105 E-mail: bfi@bfi.vac.hu Egységes Szakmai program 7. sz. melléklet BÖLCSŐDÉK ÉS FOGYATÉKOSOK

Részletesebben

A SCHNEIDER ELECTRIC Szakszervezet választási szabályzata.

A SCHNEIDER ELECTRIC Szakszervezet választási szabályzata. A SCHNEIDER ELECTRIC Szakszervezet választási szabályzata. 1. Bizalmi választás a Szakszervezeti csoportban A szakszervezeti csoport a SCHNEIDER ELECTRIC Szakszervezet legkisebb szervezeti egysége. Az

Részletesebben

2.2. sz. Egyetemi Szabályzat

2.2. sz. Egyetemi Szabályzat 2.2. sz. Egyetemi Szabályzat A MISKOLCI EGYETEM DOKTORANDUSZ ÖNKORMÁNYZAT ALAPSZABÁLYA A Miskolci Egyetem Szenátusának 379/2012. sz. határozata. - 1 - A Miskolci Egyetem Doktorandusz Önkormányzat Alapszabálya

Részletesebben

A DEBRECENI EGYETEM KONZISZTÓRIUMÁNAK MŰKÖDÉSI RENDJE

A DEBRECENI EGYETEM KONZISZTÓRIUMÁNAK MŰKÖDÉSI RENDJE A DEBRECENI EGYETEM KONZISZTÓRIUMÁNAK MŰKÖDÉSI RENDJE Debrecen 2016. február 9. Tartalomjegyzék 1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK... 2 2. A KONZISZTÓRIUM MŰKÖDÉSÉRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK... 2 3. A KONZISZTÓRIUM

Részletesebben

MŰKÖDÉSI REND KÓRHÁZI FELÜGYELŐ TANÁCS. MAGYAR HONVÉDSÉG HONVÉDKÓRHÁZ Szakterület:

MŰKÖDÉSI REND KÓRHÁZI FELÜGYELŐ TANÁCS. MAGYAR HONVÉDSÉG HONVÉDKÓRHÁZ Szakterület: Költségvetési szerv megnevezése: Magyar Honvédség Honvédkórház Rövidített megnevezése: Honvédkórház Angol nyelvű megnevezése: Military Hospital Tartalomjegyzék 1. Megnevezés 2. Székhely 3. Tevékenysége

Részletesebben

MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYETEM

MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYETEM MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYETEM RESTAURÁTOR TANSZÉK ÜGYRENDJE Elfogadva a Szenátus 54/2015. (IX.30.) számú határozata alapján. 2015. október 1. 1. Általános rendelkezések (1) A nemzeti felsőoktatásról szóló

Részletesebben

SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Comenius Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvű Iskola 8000 Székesfehérvár, Koppány u. 2/a. SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2010. NOVEMBER 1 Általános rendelkezések Az Iskola Szülői Szervezete

Részletesebben

Hatályba lépett: május 4-én

Hatályba lépett: május 4-én A BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM FIZIKAI INTÉZETÉNEK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Jóváhagyta a BME Természettudományi Kar Tanácsa 2011. május 4-én Hatályba lépett: 2011. május 4-én

Részletesebben

SEMMELWEIS EGYETEM Fogorvostudományi Kar

SEMMELWEIS EGYETEM Fogorvostudományi Kar SEMMELWEIS EGYETEM Fogorvostudományi Kar 36/2016.(XI.8) sz. Kari Tanácsi határozat A Kari Szenátusi Tagok Választási Rendjéről Szóló Szabályzatról 2016. 1 Tartalomjegyzék Oldalszám: I. Fejezet 1. A választási

Részletesebben

5310 Kisújszállás, Arany János utca 1/A 59/ OM azonosító:

5310 Kisújszállás, Arany János utca 1/A 59/ OM azonosító: Az Illéssy Sándor Baptista Szakközépiskola és Szakiskola Iskolaszékének szervezeti és működési szabályzata 2014. szeptember 5310 Kisújszállás, Arany János utca 1/A 59/321-329 OM azonosító: 201732 www.illessy.sulinet.hu

Részletesebben

A Zsigmond Király Főiskola Hallgatói Önkormányzatának. Ideiglenes Alapszabálya 1. Általános rendelkezések

A Zsigmond Király Főiskola Hallgatói Önkormányzatának. Ideiglenes Alapszabálya 1. Általános rendelkezések A Zsigmond Király Főiskola Hallgatói Önkormányzatának Ideiglenes Alapszabálya 1 A Zsigmond Király Főiskola (a továbbiakban: Főiskola) Hallgatói Önkormányzata (a továbbiakban: Hallgatói Önkormányzat) a

Részletesebben

Az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár küldötteinek és pótküldötteinek választási rendjéről szóló szabályzata. Hatályos március 19.

Az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár küldötteinek és pótküldötteinek választási rendjéről szóló szabályzata. Hatályos március 19. Az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár küldötteinek és pótküldötteinek választási rendjéről szóló szabályzata Hatályos 2013. március 19. napjától LEBONYOLÍTÁSI SZABÁLYZAT Az OTP Önkéntes Kiegészítő

Részletesebben

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM DOKTORANDUSZ ÖNKORMÁNYZAT ALAPSZABÁLYA

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM DOKTORANDUSZ ÖNKORMÁNYZAT ALAPSZABÁLYA A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM DOKTORANDUSZ ÖNKORMÁNYZAT ALAPSZABÁLYA Szeged, 2013. február 04. A Szegedi Tudományegyetem Doktorandusz Önkormányzat Alapszabálya 1 I. A Doktorandusz Önkormányzat fogalma és

Részletesebben

GYÖNGYHÁZ Önkéntes Nyugdíjpénztár KÜLDÖTTKÖZGYŰLÉSÉNEK ÜGYRENDJE. Dunaújváros, 2014.

GYÖNGYHÁZ Önkéntes Nyugdíjpénztár KÜLDÖTTKÖZGYŰLÉSÉNEK ÜGYRENDJE. Dunaújváros, 2014. GYÖNGYHÁZ Önkéntes Nyugdíjpénztár KÜLDÖTTKÖZGYŰLÉSÉNEK ÜGYRENDJE Dunaújváros, 2014. 2 A Gyöngyház Önkéntes Nyugdíjpénztár Küldöttgyűlésének ügyrendje I. Általános rendelkezések 1. A Gyöngyház Önkéntes

Részletesebben

Magyar Elektrotechnikai Egyesület. Szervezeteinek Koordinációs Együttműködése

Magyar Elektrotechnikai Egyesület. Szervezeteinek Koordinációs Együttműködése Magyar Elektrotechnikai Egyesület. Szervezeteinek Koordinációs Együttműködése MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Működési Szabályzat ajánlás a regionális koordinációk részére. Egyesületi Elnökség által jóváhagyva: 2011.

Részletesebben

VENDÉGLÁTÓ ÉS TURISZTIKAI SZAKSZERVEZET

VENDÉGLÁTÓ ÉS TURISZTIKAI SZAKSZERVEZET VENDÉGLÁTÓ ÉS TURISZTIKAI SZAKSZERVEZET Választási szabályzat (ajánlás) 2015. Alapszervezeti választások 2015. szeptember 3 - október 31-ig Országos testületek és vezetőik választása A VISZ VI. Kongresszusa

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 44. számú melléklete

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 44. számú melléklete A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 44. számú melléklete Az Intézményi Érdekegyeztető Tanács Szervezeti és Működési Szabályzata Pécs 2006 A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX.

Részletesebben

AZ ERASMUS+ PROGRAM ÉRTÉKELŐ BIZOTTSÁGÁNAK ELJÁRÁSI RENDJE

AZ ERASMUS+ PROGRAM ÉRTÉKELŐ BIZOTTSÁGÁNAK ELJÁRÁSI RENDJE AZ ERASMUS+ PROGRAM ÉRTÉKELŐ BIZOTTSÁGÁNAK ELJÁRÁSI RENDJE Az Európai Bizottság által az Erasmus+ Program keretében a Nemzeti Irodák részére kiadott Kézikönyv (NA Guide) alapján, a pályázati döntés előkészítése

Részletesebben

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Doktorandusz Önkormányzatának Alapszabálya

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Doktorandusz Önkormányzatának Alapszabálya A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Doktorandusz Önkormányzatának Alapszabálya A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (továbbiakban: Egyetem) Egyetemi Doktorandusz Képviselete (továbbiakban

Részletesebben

SZERVEZETI FELÉPÍTÉS ÉS MŰKÖDÉSI REND

SZERVEZETI FELÉPÍTÉS ÉS MŰKÖDÉSI REND BUDAPESTI M Ű SZAKI É S GAZDASÁ GTUDOMÁ NYI EGYETEM SZERVEZETI FELÉPÍTÉS ÉS MŰKÖDÉSI REND Egységes szerkezetben a 2006. december 4-i, a 2007. március 26-i, a 2007. június 25-i, a 2008. szeptember 29-i,

Részletesebben

ELTE EGYETEMI HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT TUDOMÁNYOS BIZOTTSÁG

ELTE EGYETEMI HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT TUDOMÁNYOS BIZOTTSÁG Az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat Tudományos Bizottság Ügyrendje Az Eötvös Loránd Tudományegyetem (továbbiakban: Egyetem) Egyetemi Hallgatói Önkormányzat (továbbiakban: EHÖK) Tudományos Bizottsága (továbbiakban:

Részletesebben

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE REGIONÁLIS OKTATÁSI ÉS INNOVÁCIÓS KÖZPONT SZÉKESFEHÉRVÁR

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE REGIONÁLIS OKTATÁSI ÉS INNOVÁCIÓS KÖZPONT SZÉKESFEHÉRVÁR 5. verzió A Budapesti Műszaki Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 38. függelék A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE REGIONÁLIS

Részletesebben

GERMANISZTIKAI INTÉZET

GERMANISZTIKAI INTÉZET A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR GERMANISZTIKAI INTÉZET SZERVEZETI- ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA PÉCS, 2008. TARTALOM I. AZ INTÉZETRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...3 1. AZ INTÉZET NEVE

Részletesebben

ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE

ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE Nyt. szám: /2012 1. számú példány NYUGÁLLOMÁNYÚ LÉGVÉDELMI TÜZÉREK BAJTÁRSI EGYESÜLETE ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE NAGYOROSZI 2012. 1. BEVEZETŐ (1) A Nyugállományú Légvédelmi Tüzérek Bajtársi Egyesülete

Részletesebben

A BUDAPESTI M SZAKI F ISKOLA SZERVEZETI ÉS M KÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE REJT SÁNDOR KÖNNY IPARI ÉS KÖRNYEZETMÉRNÖKI KAR

A BUDAPESTI M SZAKI F ISKOLA SZERVEZETI ÉS M KÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE REJT SÁNDOR KÖNNY IPARI ÉS KÖRNYEZETMÉRNÖKI KAR A Budapesti M szaki F iskola Szervezeti és M ködési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és M ködési Rend 7. függelék 2. verzió A BUDAPESTI M SZAKI F ISKOLA SZERVEZETI ÉS M KÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE REJT

Részletesebben

A PTE TTK Fizikai Intézetének Szervezeti és Mőködési Szabályzata

A PTE TTK Fizikai Intézetének Szervezeti és Mőködési Szabályzata A PTE TTK Fizikai Intézetének Szervezeti és Mőködési Szabályzata 1. A Fizikai Intézet 1.1. Az Intézet neve: Pécsi Tudományegyetem Fizikai Intézete Angolul: Institute of Physics of Pécs 1.2. Az Intézet

Részletesebben

BAPTISTA TEOLÓGIAI AKADÉMIA HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT

BAPTISTA TEOLÓGIAI AKADÉMIA HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT BAPTISTA TEOLÓGIAI AKADÉMIA HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Budapest, 2015. szeptember 23. 1 Preambulum (1) A Baptista Teológiai Akadémia (továbbiakban BTA) Hallgatói Önkormányzata

Részletesebben

A BARTÓK BÉLA KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A BARTÓK BÉLA KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A BARTÓK BÉLA KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1.... 3 II. A KOLLÉGIUM VEZETÉSE ÉS IRÁNYÍTÁSA... 3 2.... 3 A Kollégiumi Közgyűlés... 3 3....

Részletesebben

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Hatály: 2015. X. 29 - NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Doktorandusz Önkormányzatának Alapszabálya EGYSÉGES SZERKEZETBEN a 66/2015. (X. 28.) szenátusi határozat módosító rendelkezéseivel) Budapest 2013. 1

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEMEN FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐ HALLGATÓK ELŐNYBEN RÉSZESÍTÉSÉVEL FOGLALKOZÓ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE

A MISKOLCI EGYETEMEN FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐ HALLGATÓK ELŐNYBEN RÉSZESÍTÉSÉVEL FOGLALKOZÓ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE A MISKOLCI EGYETEMEN FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐ HALLGATÓK ELŐNYBEN RÉSZESÍTÉSÉVEL FOGLALKOZÓ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE Miskolc, 2012. 8.2. számú Egyetemi Szabályzat Hallgatók Előnyben Részesítésével Foglalkozó Bizottság

Részletesebben

A HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZATOK ORSZÁGOS KONFERENCIÁJÁNAK ÉS TAGÖNKORMÁNYZATAINAK VÁLASZTÁSI KÓDEXE

A HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZATOK ORSZÁGOS KONFERENCIÁJÁNAK ÉS TAGÖNKORMÁNYZATAINAK VÁLASZTÁSI KÓDEXE A HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZATOK ORSZÁGOS KONFERENCIÁJÁNAK ÉS TAGÖNKORMÁNYZATAINAK VÁLASZTÁSI KÓDEXE Preambulum A Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája, tagönkormányzataival (továbbiakban: hallgatói

Részletesebben

Tisztelt Polgármester Asszony! Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Polgármester Asszony! Tisztelt Képviselő-testület! Orgovány Község Önkormányzata, Önkormányzat Polgármestere, Képviselő-testülete részére Tárgy: Bölcsődei Érdekképviseleti Fórum Működési Szabályzatának elfogadása Tisztelt Polgármester Asszony! Tisztelt

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem szervezeti és működési szabályzatának. 19. számú melléklete. A Pedagógusképzési Koordinációs Központ

A Pécsi Tudományegyetem szervezeti és működési szabályzatának. 19. számú melléklete. A Pedagógusképzési Koordinációs Központ A Pécsi Tudományegyetem szervezeti és működési szabályzatának 19. számú melléklete A Pedagógusképzési Koordinációs Központ Szervezeti és Működési Szabályzata Pécs 2007. 2010. december 16. napjától hatályos

Részletesebben

Az ajánlás hatálya az ítélőtáblákra, a törvényszékekre valamint a járásbíróságokra terjed ki.

Az ajánlás hatálya az ítélőtáblákra, a törvényszékekre valamint a járásbíróságokra terjed ki. ELNÖKE 1055 Budapest, Szalay utca 16. t. 06 1 354 4108 f. 06 1 332 6312 e. obh@obh.birosag.hu www.birosag.hu 4/2013. (X. 10.) OBH Elnöki ajánlás az ítélőtáblák és a törvényszékek kollégiumaiba választható

Részletesebben

Nyíregyházi Főiskola Kulturális és Sport Bizottság Kulturális Albizottságának ügyrendje

Nyíregyházi Főiskola Kulturális és Sport Bizottság Kulturális Albizottságának ügyrendje Nyíregyházi Főiskola Kulturális és Sport Bizottság Kulturális Albizottságának ügyrendje 1. A Nyíregyházi Főiskola (a továbbiakban: NYF) Kulturális Albizottsága (a továbbiakban: KAB) a NYF Szenátusa által

Részletesebben

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Emlősvédelmi Szakosztály

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Emlősvédelmi Szakosztály Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Emlősvédelmi Szakosztály Budapest, 1121 Költő u. 21. Szervezeti és Működési Szabályzat 1. A szakosztály megnevezése, jelképe: A szakosztály magyar neve: Magyar

Részletesebben

SZERVEZETI FELÉPÍTÉS ÉS MŰKÖDÉSI REND

SZERVEZETI FELÉPÍTÉS ÉS MŰKÖDÉSI REND BUDAPESTI M Ű SZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM SZERVEZETI FELÉPÍTÉS ÉS MŰKÖDÉSI REND Egységes szerkezetben a 2006. december 4-i, és a 2007. március 26-i és a 2007. június 25-i szenátusi ülésen hozott

Részletesebben

MAGYAR KÖZTISZTVISELŐK, KÖZALKALMAZOTTAK ÉS KÖZSZOLGÁLATI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE (MKKSZ) SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI SZERVEZET (TITKÁRI TANÁCS)

MAGYAR KÖZTISZTVISELŐK, KÖZALKALMAZOTTAK ÉS KÖZSZOLGÁLATI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE (MKKSZ) SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI SZERVEZET (TITKÁRI TANÁCS) MAGYAR KÖZTISZTVISELŐK, KÖZALKALMAZOTTAK ÉS KÖZSZOLGÁLATI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE (MKKSZ) SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI SZERVEZET (TITKÁRI TANÁCS) Ü G Y R E N D J E Elfogadta a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM DOKTORANDUSZ ÖNKORMÁNYZAT ALAPSZABÁLYA

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM DOKTORANDUSZ ÖNKORMÁNYZAT ALAPSZABÁLYA SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM DOKTORANDUSZ ÖNKORMÁNYZAT ALAPSZABÁLYA Szeged, 2016. április 25. I. A Doktorandusz Önkormányzat fogalma és felépítése NFtv. 63. (1) A doktori képzésben részt vevők intézményi képviseletét

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND B U D A P E S T I M Ű S Z A K I ÉS G A Z D A S Á G T U D O M Á N Y I E G Y E T E M SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND Egységes szerkezetben a 2015. június 29-i szenátusi ülésen hozott határozattal. Elfogadta

Részletesebben

PALLASZ ATHÉNÉ EGYETEM

PALLASZ ATHÉNÉ EGYETEM 1 PALLASZ ATHÉNÉ EGYETEM GAZDÁLKODÁSI KAR DÉKÁNI UTASÍTÁS A PALLASZ ATHÉNÉ EGYETEM GAZDÁLKODÁSI KAR Kari Tanácsának választási rendje A HATÁLYBALÉPÉS DÁTUMA: 2016. OKTÓBER 11. HATÁLYOS: VISSZAVONÁSIG DR.

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM AZ ÉRDEKEGYEZTETŐ TANÁCS ÜGYRENDJE

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM AZ ÉRDEKEGYEZTETŐ TANÁCS ÜGYRENDJE NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM AZ ÉRDEKEGYEZTETŐ TANÁCS ÜGYRENDJE SOPRON 2011 A Nyugat-magyarországi Egyetem mint munkáltató és a munkáltatónál képviselettel rendelkező NymE Felsőoktatási Dolgozók Szakszervezete,

Részletesebben

1. számú napirendi pont NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE. Ikt. szám: 37-34/2015. Az előterjesztés törvényes: dr. Szabó József JAVASLAT

1. számú napirendi pont NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE. Ikt. szám: 37-34/2015. Az előterjesztés törvényes: dr. Szabó József JAVASLAT 1. számú napirendi pont NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE Ikt. szám: 37-34/2015. Az előterjesztés törvényes: dr. Szabó József JAVASLAT a közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Részletesebben

A POLGÁRI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR BIZOTTSÁG MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A POLGÁRI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR BIZOTTSÁG MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A POLGÁRI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR BIZOTTSÁG MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Egységes szerkezetben az 53/2016. (IV.28.), 91/2016.(VI.16.)sz. KT. határozattal 1 Polgár Város Képviselő-testülete a magyar nemzeti értékek

Részletesebben

A Katona József Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium

A Katona József Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium A Katona József Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium 1138 Budapest, Váci út 107. Felnőttképzési szervezete A SZAKMAI TANÁCSADÓ TESTÜLET MŰKÖDÉSI RENDJE Összeállította: Tajti Zsuzsanna Elfogadta

Részletesebben

Az ÓBUDAI EGYETEM ÉRDEKEGYEZTETŐ TANÁCSÁNAK SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Az ÓBUDAI EGYETEM ÉRDEKEGYEZTETŐ TANÁCSÁNAK SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 14. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM ÉRDEKEGYEZTETŐ TANÁCSÁNAK SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BUDAPEST,

Részletesebben

6. számú melléklet. A juttatási ügyekben eljáró bizottságok ügyrendje. A kari Diákjuttatási és Kollégiumi Bizottság feladata és hatásköre

6. számú melléklet. A juttatási ügyekben eljáró bizottságok ügyrendje. A kari Diákjuttatási és Kollégiumi Bizottság feladata és hatásköre 6. számú melléklet A juttatási ügyekben eljáró bizottságok ügyrendje 1. A melléklet hatálya kiterjed a kari Diákjuttatási és Kollégiumi Bizottság, valamint a kari Pályá-zati és Ösztöndíj Bizottság (továbbiakban

Részletesebben

1. A törvényjavaslat 1. -ának a következő módosítását javasoljuk:

1. A törvényjavaslat 1. -ának a következő módosítását javasoljuk: Hivatkozási szám a TAB ülésén: 1. (T/4767) A bizottság kormánypárti tagjainak javaslata. Javaslat módosítási szándék megfogalmazásához a Törvényalkotási bizottság számára, egyes, a felsőoktatás szabályozására

Részletesebben

Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE TREFORT ÁGOSTON MÉRNÖKPEDAGÓGIAI KÖZPONT

Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE TREFORT ÁGOSTON MÉRNÖKPEDAGÓGIAI KÖZPONT 2. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 37. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE TREFORT ÁGOSTON MÉRNÖKPEDAGÓGIAI

Részletesebben

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE REGIONÁLIS OKTATÁSI ÉS INNOVÁCIÓS KÖZPONT SZÉKESFEHÉRVÁR

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE REGIONÁLIS OKTATÁSI ÉS INNOVÁCIÓS KÖZPONT SZÉKESFEHÉRVÁR 2. verzió A Budapesti Műszaki Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 38. függelék A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE REGIONÁLIS

Részletesebben

A MOZDONYVEZETŐK SZAKSZERVEZETE V Á L A S Z T Á S I S Z A B Á L Y Z A T A

A MOZDONYVEZETŐK SZAKSZERVEZETE V Á L A S Z T Á S I S Z A B Á L Y Z A T A A MOZDONYVEZETŐK SZAKSZERVEZETE V Á L A S Z T Á S I S Z A B Á L Y Z A T A A Mozdonyvezetők Szakszervezetének Alapszabálya szerint a négyévente sorra kerülő tisztújító kongresszus előtt tagcsoporti és területi

Részletesebben

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI HABILITÁCIÓS SZAKBIZOTTSÁGÁNAK ÜGYRENDJE

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI HABILITÁCIÓS SZAKBIZOTTSÁGÁNAK ÜGYRENDJE A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI HABILITÁCIÓS SZAKBIZOTTSÁGÁNAK ÜGYRENDJE 1. Az Ügyrend hatálya 1. Jelen szabályozás az SZTE Közgazdaságtudományi Habilitációs Szakbizottságának a működésére

Részletesebben

ISKOLAI DIÁKBIZOTTSÁG

ISKOLAI DIÁKBIZOTTSÁG ISKOLAI DIÁKBIZOTTSÁG Szervezeti és Működési Szabályzat 2012. október 1. A Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium Iskolai Diákbizottságának Szervezeti és Működési Jelen Szervezeti és

Részletesebben

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE TANÁRKÉPZŐ ÉS MÉRNÖKPEDAGÓGIAI KÖZPONT

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE TANÁRKÉPZŐ ÉS MÉRNÖKPEDAGÓGIAI KÖZPONT 6. verzió A Budapesti Műszaki Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 37. függelék A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE TANÁRKÉPZŐ

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND B U D A P E S T I M Ű S Z A K I ÉS G A Z D A S Á G T U D O M Á N Y I E G Y E T E M SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND Egységes szerkezetben a 2015. június 29-i, valamint a 2015. december 21-i szenátusi üléseken

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar Biológiai Intézet Szervezeti és Működési Szabályzata ( )

A Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar Biológiai Intézet Szervezeti és Működési Szabályzata ( ) PTE TTK Biológiai Intézet Szervezeti és Működési Szabályzat - 1 A Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar Biológiai Intézet Szervezeti és Működési Szabályzata (2013.06.05.) 1. A Biológiai Intézet

Részletesebben

A SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A közoktatásról szóló 1996. évi LXII. törvénnyel módosított 1993. évi LXXIX. törvény 59.. rendelkezései alapján a Than

Részletesebben

A TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR A TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Megtárgyalta és a Szenátusnak elfogadásra javasolta a TTK Kari Tanácsa,

Részletesebben

ÉRDEKKÉPVISELETI FÓRUM MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

ÉRDEKKÉPVISELETI FÓRUM MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Pick Alapítványi Bölcsőde 6725 Szeged Szabadkai út 18. Tel. /fax: 62/567-177 Tel.: 62/ 421-477 Fenntartó: Pick Gyermeknevelési Alapítvány Adószám: 18469910-1-06 E-mail: pickalapitvany@invitel.hu ÉRDEKKÉPVISELETI

Részletesebben

A PULSZKY TÁRSASÁG MAGYAR MÚZEUMI EGYESÜLET ÜGYRENDJE

A PULSZKY TÁRSASÁG MAGYAR MÚZEUMI EGYESÜLET ÜGYRENDJE A PULSZKY TÁRSASÁG MAGYAR MÚZEUMI EGYESÜLET ÜGYRENDJE A Pulszky Társaság Magyar Múzeumi Egyesület (Pulszky Társaság) Alapszabályával összhangban a Választmány a Pulszky Társaság ügyeinek intézésére ügyrendet

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA MUNKÁLTATÓI JOGKÖRÖK GYAKORLÁSÁNAK RENDJE A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLÁN

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA MUNKÁLTATÓI JOGKÖRÖK GYAKORLÁSÁNAK RENDJE A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLÁN NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA MUNKÁLTATÓI JOGKÖRÖK GYAKORLÁSÁNAK RENDJE A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLÁN (a Szervezeti és működési szabályzat 8. sz. melléklete) Elfogadva: 2009. május 5., hatályba lép: 2009.

Részletesebben

5. sz. melléklet AZ ALAPSZERVEZETI VÁLASZTÁSOK ELŐKÉSZÍTÉSE ÉS LEBONYOLÍTÁSA

5. sz. melléklet AZ ALAPSZERVEZETI VÁLASZTÁSOK ELŐKÉSZÍTÉSE ÉS LEBONYOLÍTÁSA 5. sz. melléklet AZ ALAPSZERVEZETI VÁLASZTÁSOK ELŐKÉSZÍTÉSE ÉS LEBONYOLÍTÁSA 1) Az alapszervezet SZMSZ-ében meghatározott testületének - általában a szakszervezeti bizottságnak - a feladata : A VSZ Választási

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET

ALAPSZABÁLY. / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET ALAPSZABÁLY / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET 1. Az egyesület neve: Országos Humánmenedzsment Egyesület (a továbbiakban: Egyesület). 2. Az Egyesület országos

Részletesebben

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KARÁNAK BELSŐ TUDOMÁNYOS PÁLYÁZATI SZABÁLYZATA

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KARÁNAK BELSŐ TUDOMÁNYOS PÁLYÁZATI SZABÁLYZATA A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KARÁNAK BELSŐ TUDOMÁNYOS PÁLYÁZATI SZABÁLYZATA A Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kara (SZTE BTK) szabályzatot készít a karon kari saját bevételekből

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI ÜGYRENDJE

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI ÜGYRENDJE MAGYAR MÉRNÖKI KAMARA ÉPÍTÉSI TAGOZAT TERÜLET-ÉS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI SZAKOSZTÁLY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI ÜGYRENDJE 2011. 2 TARTALOMJEGYZÉK MAGYARÁZAT 1. A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI SZAKOSZTÁLY 2. A

Részletesebben

SZÜLŐI (SZERVEZET) VÁLASZTMÁNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZÜLŐI (SZERVEZET) VÁLASZTMÁNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZÜLŐI (SZERVEZET) VÁLASZTMÁNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2012. TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések 3 II. A Szülői Munkaközösség alapvető célja 3 III. A Szülői Munkaközösség alapvető feladata

Részletesebben

A SZAKMAI TAGOZATOK MŰKÖDÉSE évtől

A SZAKMAI TAGOZATOK MŰKÖDÉSE évtől A SZAKMAI TAGOZATOK MŰKÖDÉSE 2012. évtől Készítette: Tóth Andrea MESZK Felnőtt Ápolás Tagozat, Országos Tagozatvezető MESZK Országos Szervezet 1082 Budapest, Üllői út 82. Szakmai Tagozatok Alapszabály

Részletesebben

AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM. Szervezeti és Működési Szabályzat. I. kötet. Szervezeti és Működési Rend. 4.s. sz. melléklete

AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM. Szervezeti és Működési Szabályzat. I. kötet. Szervezeti és Működési Rend. 4.s. sz. melléklete AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM Szervezeti és Működési Szabályzat I. kötet Szervezeti és Működési Rend 4.s. sz. melléklete AZ ELTE TANÁRKÉPZŐ KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BUDAPEST, 2014.

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat HARMADIK RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. FEJEZET FELVÉTELI SZABÁLYZAT 4. SZ. VERZIÓ

Szervezeti és Működési Szabályzat HARMADIK RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. FEJEZET FELVÉTELI SZABÁLYZAT 4. SZ. VERZIÓ Szervezeti és Működési Szabályzat HARMADIK RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. FEJEZET FELVÉTELI SZABÁLYZAT 4. SZ. VERZIÓ HATÁLYBALÉPÉS NAPJA: 2015. január 15. JÓVÁHAGYTA: DR. AILER PIROSKA REKTOR 2

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. A Természettudományi Kar. Szervezeti és Működési Szabályzata

A Pécsi Tudományegyetem. A Természettudományi Kar. Szervezeti és Működési Szabályzata A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 29. számú melléklete A Természettudományi Kar Szervezeti és Működési Szabályzata 2015. július 1. napjától hatályos ELSŐ RÉSZ... 3 Általános

Részletesebben

A MAGYAR KÉZILABDA SZÖVETSÉG SZAKMAI- ÉS VERSENYBIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E

A MAGYAR KÉZILABDA SZÖVETSÉG SZAKMAI- ÉS VERSENYBIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E A MAGYAR KÉZILABDA SZÖVETSÉG SZAKMAI- ÉS VERSENYBIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E Elfogadta az MKSZ Szakmai- és Versenybizottsága 2012. május 31-én Jóváhagyta az MKSZ Elnöksége 2012. július 3-án 2 Az MKSZ

Részletesebben

ELTE Eötvös József Collegium. Hallgatói Önkormányzatának. Működési Szabályzata. Preambulum

ELTE Eötvös József Collegium. Hallgatói Önkormányzatának. Működési Szabályzata. Preambulum ELTE Eötvös József Collegium Hallgatói Önkormányzatának Működési Szabályzata Preambulum Az Eötvös Loránd Tudományegyetem (továbbiakban ELTE) Eötvös József Collegiumának (továbbiakban Collegium) Közgyűlése

Részletesebben

MAGYAR KÖZTISZTVISELŐK, KÖZALKALMAZOTTAK és KÖZSZOLGÁLATI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE

MAGYAR KÖZTISZTVISELŐK, KÖZALKALMAZOTTAK és KÖZSZOLGÁLATI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE MAGYAR KÖZTISZTVISELŐK, KÖZALKALMAZOTTAK és KÖZSZOLGÁLATI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE MUNKAÜGYI SZAKIGAZGATÁSBAN DOLGOZÓK ORSZÁGOS SZAKMAI TANÁCSA (MKKSZ MUNKAÜGYI OSZT) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat HARMADIK RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. FEJEZET FELVÉTELI SZABÁLYZAT 3. SZ. VERZIÓ

Szervezeti és Működési Szabályzat HARMADIK RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. FEJEZET FELVÉTELI SZABÁLYZAT 3. SZ. VERZIÓ Szervezeti és Működési Szabályzat HARMADIK RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. FEJEZET FELVÉTELI SZABÁLYZAT 3. SZ. VERZIÓ HATÁLYBALÉPÉS NAPJA: 2013. november 8. JÓVÁHAGYTA: DR. AILER PIROSKA REKTOR 2

Részletesebben

KÖRÖSLADÁNYI AMK BÖLCSŐDE ÉRDEKKÉPVISELETI FÓRUM MÜKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015.

KÖRÖSLADÁNYI AMK BÖLCSŐDE ÉRDEKKÉPVISELETI FÓRUM MÜKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. KÖRÖSLADÁNYI AMK BÖLCSŐDE ÉRDEKKÉPVISELETI FÓRUM MÜKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. Az Érdekképviseleti Fórum megalakítása és működtetése: A gyermeki jogok érvényesülésének és védelmének érdekében a gyermekjóléti

Részletesebben

Bánya,- Energia- és Ipari Dolgozók Szakszervezete. Útmutató a 2010 évi Üzemi Tanács választásokhoz

Bánya,- Energia- és Ipari Dolgozók Szakszervezete. Útmutató a 2010 évi Üzemi Tanács választásokhoz Bánya,- Energia- és Ipari Dolgozók Szakszervezete Útmutató a 2010 évi Üzemi Tanács választásokhoz Az üzemi tanács, üzemi megbízott (továbbiakban: ÜT) választásával kapcsolatos teendőket a MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVE

Részletesebben

ÉRDEKKÉPVISELETI FÓRUM SZABÁLYZATA

ÉRDEKKÉPVISELETI FÓRUM SZABÁLYZATA ÉRDEKKÉPVISELETI FÓRUM SZABÁLYZATA Érdekképviseleti Fórum Szabályzata A szabályzat az 1993. évi III. törvényben biztosított felhatalmazás és a 11/2000 (10.26) Ö.R. alapján készült. I. fejezet Az Érdekképviseleti

Részletesebben

Etikai Bizottság Szervezeti és Működési Rendje

Etikai Bizottság Szervezeti és Működési Rendje S z o l n o k i Főiskola Etikai Bizottság Szervezeti és Működési Rendje S z o l n o k 2010 Preambulum A Szolnoki Főiskola Szenátusa 2006. április 25-én hozott döntése alapján Etikai Bizottságot működtet.

Részletesebben

Kaposvári Egyetem Rippl-Rónai Művészeti Kar. A Kari Tanács Működési Rendje

Kaposvári Egyetem Rippl-Rónai Művészeti Kar. A Kari Tanács Működési Rendje Kaposvári Egyetem Rippl-Rónai Művészeti Kar A Kari Tanács Működési Rendje A Kaposvári Egyetem Rippl-Rónai Művészeti Kar Szervezeti és Működési Rendje 19/B. 2017 TÖRTÉNETISÉG A Kaposvári Egyetem 2004. július

Részletesebben

MUNKÁJÁT SEGÍTŐ MUNKAKÖRBEN FOGLALKOZTATOTT MUNKAVÁLLALÓK KÖVETELMÉNYRENDSZERE, valamint EZEN MUNKAKÖRÖK BETÖLTÉSÉVEL KAPCSOLATOS ELJÁRÁSOK RENDJE

MUNKÁJÁT SEGÍTŐ MUNKAKÖRBEN FOGLALKOZTATOTT MUNKAVÁLLALÓK KÖVETELMÉNYRENDSZERE, valamint EZEN MUNKAKÖRÖK BETÖLTÉSÉVEL KAPCSOLATOS ELJÁRÁSOK RENDJE 3. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 2. melléklet Foglalkoztatási Követelményrendszer 2. függelék Az ÓBUDAI EGYETEMEN OKTATÓK, TUDOMÁNYOS KUTATÓK és TANÁROK MUNKÁJÁT SEGÍTŐ MUNKAKÖRBEN

Részletesebben

A HORIZONT Magánnyugdíjpénztár Küldöttválasztási Szabályzata

A HORIZONT Magánnyugdíjpénztár Küldöttválasztási Szabályzata A HORIZONT Magánnyugdíjpénztár Küldöttválasztási Szabályzata Érvényes: 2016. szeptember 23-tól A HORIZONT Magánnyugdíjpénztár (a továbbiakban: Pénztár) Szervezeti és Működési Szabályzata közös rendelkezései

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 31. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem Karalapítási szabályzata

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 31. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem Karalapítási szabályzata A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 31. számú melléklete A Pécsi Tudományegyetem Karalapítási szabályzata Pécs 2007 A Pécsi Tudományegyetem (továbbiakban: Egyetem) Szenátusa a

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 24. számú melléklete. a Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Kar

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 24. számú melléklete. a Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Kar A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 24. számú melléklete a Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Kar Szervezeti és Működési Szabályzata Pécs 2006 2013. június 1. napjától

Részletesebben