AZ ERASMUS+ PROGRAM ÉRTÉKELŐ BIZOTTSÁGÁNAK ELJÁRÁSI RENDJE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AZ ERASMUS+ PROGRAM ÉRTÉKELŐ BIZOTTSÁGÁNAK ELJÁRÁSI RENDJE"

Átírás

1 AZ ERASMUS+ PROGRAM ÉRTÉKELŐ BIZOTTSÁGÁNAK ELJÁRÁSI RENDJE Az Európai Bizottság által az Erasmus+ Program keretében a Nemzeti Irodák részére kiadott Kézikönyv (NA Guide) alapján, a pályázati döntés előkészítése érdekében létrehozott Értékelő Bizottság eljárásának, működésének szabályozására a Nemzeti Iroda hivatalos képviselője az alábbi eljárási szabályzatot adja ki. I. Az Értékelő Bizottság tagjai 1. Az Értékelő Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) nyolc tagból áll, tagjait a Nemzeti Iroda hivatalos képviselője kéri fel és bízza meg az adott naptári évre a 3. pontban szereplő delegálási rend szerint. 2. A Bizottság tagja csak olyan személy lehet, aki írásban elfogadó nyilatkozatot tesz a jelölésével kapcsolatban és: - megfelel az Erasmus+ Program szakmai és összeférhetetlenségi kritériumainak, ugyanakkor a pályázatok elbírálása, illetőleg az ifjúsági munka területén korábban szakmai tapasztalatra tett szert. - nyilatkozik arról, hogy a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló évi CLXXXI. törvényben megfogalmazott feltételeknek megfelel. 3. A Bizottság tagjainak felkérése a 2. pont figyelembevételével - az alábbi delegálási rend szerint történik: - a Fiatal Vállalkozók Országos Szövetsége által javasolt egy személy - a Magyar Ifjúsági Konferencia által állított jelölt; - a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája által jelölt egy személy; - a Doktoranduszok Országos Szövetsége által delegált személy; - a Magyar Református Egyház, a Magyar Katolikus Egyház és a Magyar Evangélikus Egyház által működtetett Ökumenikus Ifjúsági Iroda által állított jelölt; - a Nemzeti Ifjúsági Tanács által jelölt egy személy; - az AGRYA Fiatal Gazdák Magyarországi Szövetsége által delegált személy; - valamint az NCSSZI Erasmus+ Programiroda által jelölt irodán kívüli szakértő. 4. A Bizottság üléseinek tanácskozási joggal rendelkező állandó meghívottja az Erasmus+ Program nemzeti hatósági feladatait ellátó Emberi Erőforrások Minisztériuma képviseletében eljáró személy, az Erasmus+ Program Monitoring Bizottságának elnöke és tagjai, valamint a Nemzeti Iroda hivatalos képviselője, vagy akadályoztatásuk esetén az általa az adott ülésen való részvételre megbízott személy, valamint az NCSSZI Erasmus+

2 2 Programiroda munkacsoport vezetői. A Bizottság ülésein az Erasmus+ Program alprogram-koordinátorai tanácskozási joggal részt vehetnek. 5. A Nemzeti Iroda hivatalos képviselője bármikor indoklás nélkül írásban visszavonhatja a megbízást, és az Értékelő Bizottság tagja megbízatásáról bármikor indoklás nélkül lemondhat írásban. II. Az Értékelő Bizottság feladatai, kötelezettségei 6. A Bizottság: - javaslatot tesz a Nemzeti Hatóság és az Európai Bizottság által, adott évre meghatározott prioritások fogalmának, értelmezésének kidolgozására, a Nemzeti Irodával együttműködésben; - megtárgyalja az egyes pályázatokat a Nemzeti Iroda megbízásából elvégzett külső szakértői értékelés, valamint a programkoordinátori értékelés alapján készített lista, és a hozzá kapcsolódó dokumentumok alapján és a pályázatok minőségére való tekintettel javaslatot tesz azok támogatására, várólistára helyezésére, illetve elutasítására; - javaslatot tesz a Nemzeti Iroda részére, hogy mely pályázatok esetében kerüljön sor szakmai ellenőrző és szakmai támogató látogatásra; - bármely tagja jogosult a pályázóknál a hivatalos szakmai ellenőrző látogatások alkalmával a hivatalosan megbízott ellenőr mellett, azzal egyidejűleg, illetve önállóan szakmai támogató, valamint önállóan szakmai ellenőrző látogatás végzésére, amelyért megbízási díj illeti meg; - javaslatot tesz az E+ díjazott projektjeire. 7. A Bizottság tagjai kötelesek: - részt venni az Értékelő Bizottság ülésein, annak kezdetétől a végéig; - megismerni az Erasmus+ Programmal kapcsolatos, a Nemzeti Iroda által rendelkezésükre bocsátott szabályzatokat, útmutatókat, és a döntési javaslatok megtétele során az egyes dokumentumokban foglaltakat alkalmazni; - megismerni a Nemzeti Iroda által rendelkezésükre bocsátott ún. problémás pályázók listáját 1, és a pályázatokkal kapcsolatos javaslatok megtételénél ezen listát figyelembe venni. - elősegíteni az Erasmus+ Program népszerűsítését. III. Az Értékelő Bizottság elnöke 8. A Bizottság elnökét a tagok maguk közül választják egy évre, akit a Nemzeti Iroda hivatalos képviselője jelöl ki. Az elnöki megbízatás a tag mandátumának lejártával megszűnik. Az elnök megválasztásához a jelen lévő tagok kétharmadának támogató szavazata, valamint az elnök elnöki tisztséget elfogadó nyilatkozata szükséges. 1 A lista tartalmát a Pályázatkezelési Rend szabályozza.

3 3 Amennyiben több jelölt neve is felmerült és egyikük sem szerezte meg a jelen lévő tagok kétharmadának támogatását, úgy a két legtöbb szavazatot elért tag között újabb szavazást kell tartani. Ha az újabb szavazás során egyik tag sem szerzi meg a jelen lévő tagok kétharmadának támogatását, úgy a Bizottság elnökét a Nemzeti Iroda hivatalos képviselője jelöli ki a második szavazás során legtöbb szavazatot elért jelölt személyében. Amennyiben az elnöki tisztségre csak egyetlen személy került jelölésre, úgy a Nemzeti Iroda hivatalos képviselője függetlenül attól, hogy a jelölt a tagok kétharmadának támogatását megszerezte-e ezen személyt kéri fel az elnöki tisztség ellátására. Az elnök feladatai: - az Értékelő Bizottság határozatképességének megállapítása és üléseinek levezetése; - Az Értékelő Bizottság képviselete. A helyettesítésre vonatkozóan a 12. és 13. pontok rendelkezéseit kell alkalmazni. IV. Az Értékelő Bizottság ülései 9. A Bizottság üléseit a pályázati határidőkhöz igazítva tartja, a beadási határidőt követő két hónapon belül. 10. Az üléseket a Nemzeti Iroda hivatalos képviselője hívja össze, írásban, elektronikus úton, az ülés napját megelőző legalább 5. munkanapig. 11. Az ülésre szóló meghívó tartalmazza az ülés dátumát, helyszínét, napirendjét, valamint a megvitatandó pályázatok értékelőlapjait és egyéb szükséges dokumentumokat vagy a dokumentumokhoz való elektronikus hozzáféréshez szükséges kódot. 12. A Bizottság üléseit az elnök, illetve távolléte, vagy akadályoztatása esetén a Bizottság tagjai közül általa írásban az adott ülés levezetésére kijelölt személy (levezető elnök) vezeti. (Az elnökön a továbbiakban a levezető elnököt is érteni kell.) 13. Amennyiben levezető elnök nem került kijelölésre, úgy a Bizottság tagjai maguk közül egyszerű szótöbbséggel hozott határozattal levezető elnököt választanak. 14. Az elnök az ülés megnyitását követően megállapítja a Bizottság határozatképességét. 15. A Bizottság akkor határozatképes, ha a tagok több mint fele jelen van. 16. Amennyiben a Bizottság határozatképtelen, vagy az ülés ideje alatt, a napirend megtárgyalásának befejezése előtt határozatképtelenné válik, a Bizottság elnöke az ülést berekeszti, és felkéri a Nemzeti Iroda hivatalos képviselőjét, hogy 8 napon belüli időpontra, azonos napirendi pontok mellett megismételt ülést hívjon össze. A megismételt ülés időpontjára és helyére, valamint arra vonatkozó információt, hogy a megismételt ülés

4 4 az eredeti meghívóban szereplő napirendi pontok tekintetében a jelenlévők létszámától függetlenül határozatképes, az eredeti meghívó tartalmazza. 17. A Bizottság ülései minden esetben nyilvánosak, de előzetes regisztráció szükséges az ülésen való részvételhez. 18. A Bizottság tagjai minden ülés előtt összeférhetetlenségi nyilatkozatot tesznek, amelyben jelzik az egyes pályázatokkal kapcsolatos érintettségüket. Összeférhetetlenség fennállása, illetőleg az összeférhetetlenségi szabály megsértésével hozott döntés esetén a évi CLXXXI. törvény szabályait kell alkalmazni. 19. A Bizottság üléseiről emlékeztetőt, valamint a megvizsgált pályázatok listáját és a javasolt támogatási összeget tartalmazó jegyzőkönyvet kell készíteni. Az emlékeztető és a jegyzőkönyv elkészítéséért a Nemzeti Iroda felelős. 20. Az emlékeztető tartalmazza az ülés helyét, idejét, a jelenlévők névsorát, az ülés napirendjét, valamint röviden az ülésen történt egyéb eseményeket, nyilatkozatokat, hozzászólásokat. 21. Az emlékeztetőt a Nemzeti Iroda hivatalos képviselője, valamint a Bizottság elnöke írja alá. 22. Az emlékeztető megőrzéséről a Nemzeti Iroda gondoskodik legalább a vonatkozó szerződés lezártát követő 5 évig. 23. A jegyzőkönyv tartalmazza az ülés helyét, idejét, a jelenlévők névsorát, valamint a megvizsgált pályázatok listáját és a javasolt támogatási összegeket. 24. A jegyzőkönyvet a Bizottság valamennyi, az ülésen jelenlévő tagja aláírja, valamint a Nemzeti Iroda hivatalos képviselője ellenjegyzi, és azt legalább a vonatkozó szerződés lezártát követő öt évig meg kell őrizni. V. A döntéshozatal rendje 25. A Bizottság döntési javaslatai elfogadásához kivéve az elnöki tisztség betöltésével kapcsolatos szavazást - a jelenlévő tagok egyszerű többségének támogató szavazata szükséges. 26. Szavazategyenlőség esetén, a kérdéses pontot a tagok újratárgyalják és a kérdést újra szavazásra bocsátják. Ismételt szavazategyenlőség esetén a kérdéses pontot úgy kell tekinteni, hogy azokat a Bizottság nem fogadta el. 27. A Bizottság képviseletét az elnök, illetve az elnök írásbeli meghatalmazása alapján a Bizottság tagja látja el. 28. A Bizottság a Nemzeti Iroda által előterjesztett lista alapján hozza meg döntési javaslatait.

5 5 29. A lista amely a külső szakértői értékelés, valamint a programkoordinátor által készített értékelés alapján készül tartalmazza a pályázatok szakmai ellenőrzés, valamint formai ellenőrzés eredménye alapján történő felsorolását. 30. A Bizottságnak a pályázatok minősége alapján javaslatot kell tennie azok támogatására, várólistára helyezésére, illetve elutasítására vonatkozóan. 31. A szakértők által javasoltaktól való eltérést tartalmazó döntést a Bizottságnak indokolnia és dokumentálnia kell. 32. A Bizottság döntései meghozatalánál köteles figyelembe venni az Európai Bizottság által meghatározott éves, valamint a Programiroda által az adott körre allokált pályázati kereteket. 33. Az NCSSZI Erasmus+ Programiroda munkatársai a formai hibás pályázatok esetében ismertetik a formai hiba típusát a Bizottság tájékoztatásának céljából. A formai hiba súlyának kezelése a főosztály Pályázatkezelési Rendjében kifejtésre kerül, így azok mérlegelése nem tartozik az Értékelő Bizottság hatáskörébe. A Bizottság tagjai a formai ellenőrzés eredményét nem vitathatják. 34. A várólistára került pályázatok esetében is meg kell határozni a javasolt támogatás összegét. A várólistára került pályázatok abban az esetben kerülnek támogatásra, amennyiben azonos pályázati körben, azonos alprogramban a szerződéskötés előtt visszalép a nyertes pályázó, és a tartaléklistán szereplő pályázat nem lépi át az adott pályázati körre meghatározott keretösszeg felső határát. VI. A Bizottság munkamódszere 35. A Nemzeti Iroda által előterjesztett külső szakértői értékelés, valamint a programkoordinátori értékelés alapján készített lista, és a hozzá kapcsolódó dokumentumok alapján megtárgyalja az egyes pályázatokat. Szükség esetén további információk és dokumentumok beszerzését az elnök kérheti. A megfelelő információk birtokában a Bizottság minden egyes pályázattal kapcsolatban javaslatot tesz a Nemzeti Iroda hivatalos képviselőjének a pályázat támogatására, várólistára helyezésére, illetve elutasítására. A pályázatokkal kapcsolatos végső döntést a Nemzeti Iroda nevében szerződéskötésre jogosult személy hozza meg. A döntés meghozatala során a Bizottság javaslatát figyelembe veszi. 36. A Bizottság a jelen eljárási rendben felsorolt, az éves prioritásokkal, a díjazott projektekkel, a monitorozással kapcsolatos feladatainak ellátása során a tagok egyszerű szótöbbséggel hozott határozatával hozza meg döntéseit.

6 6 VII. Egyéb rendelkezések 37. A Bizottság tagjai részére nyújtható tiszteletdíjra, a költségtérítések mértékére, folyósítására és elszámolására vonatkozó részletes szabályokat az eljárási rend 1. számú melléklete tartalmazza. 38. Jelen Eljárási Rend aláírásának napjától hatályos, és ezáltal a korábbi ügyrend hatályát veszti. 39. Jelen Eljárási Rend hatálybalépésével egyidejűleg a Bizottság tagjainak megbízatása megszűnik. Jelen eljárási rend hatálybalépésétől számított 10 napon belül kell intézkedni a Bizottság új tagjainak felkéréséről. Budapest, január 10. a Nemzeti Iroda hivatalos képviselője

H A L L G A T Ó I Ö N K O R M Á N Y Z A T

H A L L G A T Ó I Ö N K O R M Á N Y Z A T Wesley János Lelkészképző Főiskola H A L L G A T Ó I Ö N K O R M Á N Y Z A T SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Budapest 2006. április A Wesley János Lelkészképző Főiskola (a továbbiakban: Főiskola) hallgatói

Részletesebben

A Kecskeméti Főiskola HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALAPSZABÁLYA

A Kecskeméti Főiskola HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALAPSZABÁLYA A Kecskeméti Főiskola HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALAPSZABÁLYA 5. sz. verzió Hatálybalépés napja: 2010. február 12. (Érvényes visszavonásig) Jóváhagyta: Dr. Danyi József rektor A Kecskeméti Főiskola Hallgatói

Részletesebben

A MAGYARORSZÁGI AMERIKAI STAFFORDSHIRE TERRIER EGYESÜLET

A MAGYARORSZÁGI AMERIKAI STAFFORDSHIRE TERRIER EGYESÜLET A MAGYARORSZÁGI AMERIKAI STAFFORDSHIRE TERRIER EGYESÜLET Szervezeti és Működési Szabályzata 2015. A MAGYARORSZÁGI AMERIKAI STAFFORDSHIRE TERRIER EGYESÜLET Magyarországi Amerikai Staffordshire Terrier Egyesület

Részletesebben

19/2012. (II. 22.) Korm. rendelet. a felsőoktatási minőségértékelés és -fejlesztés egyes kérdéseiről

19/2012. (II. 22.) Korm. rendelet. a felsőoktatási minőségértékelés és -fejlesztés egyes kérdéseiről 19/2012. (II. 22.) Korm. rendelet a felsőoktatási minőségértékelés és -fejlesztés egyes kérdéseiről A Kormány a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. (1) bekezdés 19. pontjában foglalt

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról 1

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról 1 Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról 1 Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

A Szülők Önkéntes Szervezetének (SZÖSZ) szabályzata

A Szülők Önkéntes Szervezetének (SZÖSZ) szabályzata Tarkabarka Óvoda Kindergarten Kunterbunt A Szülők Önkéntes Szervezetének (SZÖSZ) szabályzata A szülői (munkaközösség) szervezet a Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. Törvény 59 (3) bekezdése alapján a

Részletesebben

IBS NEMZETKÖZI ÜZLETI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

IBS NEMZETKÖZI ÜZLETI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AZ IBS NEMZETKÖZI ÜZLETI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Jelen szabályzatot a főiskolai Szenátus 3/2015. sz. határozatával 2015. február 25-i ülésén fogadta el. Tartalomjegyzék 1. Általános

Részletesebben

AZ ORSZÁGGYŰLÉSRŐL SZÓLÓ 2012. ÉVI XXXVI. TÖRVÉNY HATÁLYOS HÁZSZABÁLYI RENDELKEZÉSEI

AZ ORSZÁGGYŰLÉSRŐL SZÓLÓ 2012. ÉVI XXXVI. TÖRVÉNY HATÁLYOS HÁZSZABÁLYI RENDELKEZÉSEI AZ ORSZÁGGYŰLÉSRŐL SZÓLÓ 2012. ÉVI XXXVI. TÖRVÉNY HATÁLYOS HÁZSZABÁLYI RENDELKEZÉSEI ELSŐ RÉSZ AZ ORSZÁGGYŰLÉS SZERVEZETE I. Fejezet Az Országgyűlés tisztségviselői 1. Az Országgyűlés tisztségviselője

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI TANÁCS SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI TANÁCS SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI TANÁCS SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ÉS CÉLOK I./1. A Társulás létrehozásának célja, jogszabályi

Részletesebben

A MAGYAR KÉZILABDA SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA

A MAGYAR KÉZILABDA SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA A MAGYAR KÉZILABDA SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA 2014 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) A Magyar Kézilabda Szövetség (a továbbiakban: Szövetség) a Magyarországon működő, a kézilabda sportágban sporttevékenységet

Részletesebben

Magyar Reprográfiai Szövetség. Alapszabály. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege

Magyar Reprográfiai Szövetség. Alapszabály. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege Magyar Reprográfiai Szövetség Alapszabály módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I.1 A Szövetség neve: Magyar Reprográfiai Szövetség I.2 A Szövetség rövid neve:

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT Budapest 2006. (2014. szeptember

Részletesebben

INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION MAGYAR SZEKCIÓ SZOMBATHELYI SZERVEZET ALAPSZABÁLYA

INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION MAGYAR SZEKCIÓ SZOMBATHELYI SZERVEZET ALAPSZABÁLYA INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION (IPA) MAGYAR SZEKCIÓ Szombathelyi Szervezet 9701 Szombathely, Petőfi S. u. 1/b.; Pf.325. INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION MAGYAR SZEKCIÓ SZOMBATHELYI SZERVEZET ALAPSZABÁLYA

Részletesebben

szervezeti és működési szabályzat

szervezeti és működési szabályzat szervezeti és működési szabályzat Az Alapító jóváhagyta 2014. szeptember 30-án meghozott 4/2014. sz. határozatával Hatályba lépésének napja a Felügyeletnek a Társaság mint pénzügyi vállalkozás alapítását

Részletesebben

BOTAFOGO Szabadidő-, Sport és Kulturális Szolgáltató Egyesület. ALAPSZABÁLYA egységes szerkezetben

BOTAFOGO Szabadidő-, Sport és Kulturális Szolgáltató Egyesület. ALAPSZABÁLYA egységes szerkezetben BOTAFOGO Szabadidő-, Sport és Kulturális Szolgáltató Egyesület ALAPSZABÁLYA egységes szerkezetben Elfogadva a 2015. március 27-i Közgyűlésen. (A 2010-es Alapszabályhoz képest a változtatások dőlt betűvel

Részletesebben

BIZALOM ORSZÁGOS ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS NYUGDÍJPÉNZTÁR A L A P S Z A B Á L Y A

BIZALOM ORSZÁGOS ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS NYUGDÍJPÉNZTÁR A L A P S Z A B Á L Y A BIZALOM ORSZÁGOS ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS NYUGDÍJPÉNZTÁR A L A P S Z A B Á L Y A Budapest, 2015. 03. 13. BIZALOM ORSZÁGOS ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS NYUGDÍJPÉNZTÁR... 1 I. FEJEZET... 3 ÁLTALÁNOS RÉSZ... 3 II. FEJEZET...

Részletesebben

124/2003. (VIII. 15.) Korm. rendelet

124/2003. (VIII. 15.) Korm. rendelet 124/2003. (VIII. 15.) Korm. rendelet az Európai Unió által nyújtott egyes pénzügyi támogatások felhasználásával megvalósuló programok monitoring rendszerének kialakításáról Az államháztartásról szóló 1992.

Részletesebben

Világ Királynője Engesztelő Mozgalom Alapszabálya módosításokkal egységes szerkezetben

Világ Királynője Engesztelő Mozgalom Alapszabálya módosításokkal egységes szerkezetben Világ Királynője Engesztelő Mozgalom Alapszabálya módosításokkal egységes szerkezetben mely Alapszabályt a Taggyűlésen megjelent tagok az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek

Részletesebben

A Danubius Hotels Nyrt. nyilatkozata a BÉT Zrt. által kiadott Felelős Társaságirányítási Ajánlásokban (FTA) foglaltaknak való megfelelésről

A Danubius Hotels Nyrt. nyilatkozata a BÉT Zrt. által kiadott Felelős Társaságirányítási Ajánlásokban (FTA) foglaltaknak való megfelelésről A Danubius Hotels Nyrt. nyilatkozata a BÉT Zrt. által kiadott Felelős Társaságirányítási Ajánlásokban (FTA) foglaltaknak való megfelelésről A Danubius Hotels Nyrt. mindig is kiemelten fontosnak tartotta

Részletesebben

SEGÉDLET a civil szervezetekre vonatkozó szabályok áttekintéséhez zárás: 2014. árpilis 08. napján

SEGÉDLET a civil szervezetekre vonatkozó szabályok áttekintéséhez zárás: 2014. árpilis 08. napján SEGÉDLET a civil szervezetekre vonatkozó szabályok áttekintéséhez zárás: 2014. árpilis 08. napján Ptk. általános Ptk. speciális Civil tv. 3:1. [A jogi személy jogképessége] (1) A jogi személy jogképes:

Részletesebben

A Marvel Team Testépítő Szabadidő Sport Egyesület alapszabálya

A Marvel Team Testépítő Szabadidő Sport Egyesület alapszabálya A Marvel Team Testépítő Szabadidő Sport Egyesület alapszabálya I. Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve: Marvel Team Testépítő Szabadidő Sport Egyesület 2. Az Egyesület rövidített neve: Marvel Team

Részletesebben

I. A Magyar Ügyvédi Kamara létrejöttével kapcsolatos rendelkezések

I. A Magyar Ügyvédi Kamara létrejöttével kapcsolatos rendelkezések Elfogadva: 1999. március 1., egységes szerkezet: 2007. május 7. Kihirdetve: IK 1999. évi 6. szám, egységes szerkezet: IK 2007. évi 10. szám Hatályba lépés: 1999. június 30. Módosítva: 2007. október 31-i

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ALAPÍTÓ OKIRAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ALAPÍTÓ OKIRAT Szálka Község Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) 8. (1), (4) és (5) bekezdéseiben meghatározott kötelezően ellátandó közfeladatokról,

Részletesebben

1. A HK ülés felépítése

1. A HK ülés felépítése 1. számú melléklet A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Hallgatói Önkormányzat Kari Hallgatói Képviselet Ügyrendje A BME GTK Hallgatói Önkormányzat Szervezeti

Részletesebben

Az Európai Tanács eljárási szabályzata A Tanács eljárási szabályzata

Az Európai Tanács eljárási szabályzata A Tanács eljárási szabályzata ISSN 1830-4982 HU A TANÁCS FŐTITKÁRSÁGA Az Európai Tanács eljárási szabályzata A Tanács eljárási szabályzata REFERENCIASZÖVEGEK 2009. DECEMBER Az Európai Tanács eljárási szabályzata A Tanács eljárási szabályzata

Részletesebben

ALAPSZABÁLYA ERSTE ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR. H-1138 Budapest, Népfürdő u.24-26. Postacím: 1385 Budapest, Pf. 846 office@erstenyp.hu

ALAPSZABÁLYA ERSTE ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR. H-1138 Budapest, Népfürdő u.24-26. Postacím: 1385 Budapest, Pf. 846 office@erstenyp.hu ERSTE ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR H-1138 Budapest, Népfürdő u.24-26. Postacím: 1385 Budapest, Pf. 846 office@erstenyp.hu Telefon: (+36 1) 41103200 Telefax: (+36 1) 411 2140 www.erstenyugdijpenztar.hu Adószám:

Részletesebben

A HEGYRE FEL! TERMÉSZETJÁRÓ EGYESÜLET RÖVIDEN 'HFTE' ALAPSZABÁLYA

A HEGYRE FEL! TERMÉSZETJÁRÓ EGYESÜLET RÖVIDEN 'HFTE' ALAPSZABÁLYA A HEGYRE FEL! TERMÉSZETJÁRÓ EGYESÜLET RÖVIDEN 'HFTE' ALAPSZABÁLYA Preambulum: Jelen Alapító okirat az Egyesület 2013. 05. 24. napján megtartott közgyűlésen elfogadott, a 2013. 06. 30. és 2014.02.28. megtartott

Részletesebben

DEBRECEN VÁROSI LÖVÉSZ EGYLET ALAPSZABÁLY Elfogadta a Debrecen Városi Lövész Egylet közgyűlése Érvényes: 2006. május 27-től

DEBRECEN VÁROSI LÖVÉSZ EGYLET ALAPSZABÁLY Elfogadta a Debrecen Városi Lövész Egylet közgyűlése Érvényes: 2006. május 27-től DEBRECEN VÁROSI LÖVÉSZ EGYLET ALAPSZABÁLY Elfogadta a Debrecen Városi Lövész Egylet közgyűlése Érvényes: 2006. május 27-től BEVEZETŐ A Debrecen Városi Lövész Egylet tagjai megállapítják, hogy az Egyesület

Részletesebben

Magyar Lovassport Szövetség elnöksége által elfogadott, 2015. február 21-től hatályos Szervezeti és Működési Szabályzat

Magyar Lovassport Szövetség elnöksége által elfogadott, 2015. február 21-től hatályos Szervezeti és Működési Szabályzat Magyar Lovassport Szövetség elnöksége által elfogadott, 2015. február 21-től hatályos Szervezeti és Működési Szabályzat 1 Általános rendelkezések 1. A Szabályzat hatálya A Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

KARTONPACK DOBOZIPARI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG FELELŐS TÁRSASÁGIRÁNYÍTÁSI JELENTÉSE 2014. ÉV

KARTONPACK DOBOZIPARI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG FELELŐS TÁRSASÁGIRÁNYÍTÁSI JELENTÉSE 2014. ÉV KARTONPACK DOBOZIPARI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG FELELŐS TÁRSASÁGIRÁNYÍTÁSI JELENTÉSE 2014. ÉV Debrecen, 2015 Kartonpack Nyrt. Felelős Társaságirányítási Jelentés a Budapesti Értéktőzsde Zrt.

Részletesebben