AZ EÖTVÖS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA. Ercsi, 2013.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AZ EÖTVÖS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA. Ercsi, 2013."

Átírás

1 AZ EÖTVÖS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Ercsi, 2013.

2 Tartalom 1. BEVEZETŐ A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA, VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK Alapelvek: A szervezeti és működési szabályzat személyi és időbeli hatálya AZ INTÉZMÉNY ADATAI Intézmény egységek: A feladat ellátását szolgáló vagyon: A használatba adott vagyon feletti rendelkezési jog A felvehető maximális tanulólétszám: Évfolyamok száma: Az Alapfokú Művészeti Iskolában oktatott művészeti ágak: Az intézmény gazdálkodási jogköre, besorolása: Az intézményi bélyegzők Ellátandó szakfeladatok felsorolása: AZ INTÉZMÉNY SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE, MŰKÖDÉSÉNEK RENDJE AZ ISKOLA VEZETÉSE, SZERVEZETI RENDJE, HATÁSKÖRÖK Az intézmény vezetője (igazgató) Igazgatótanács Az intézményvezető (igazgató) közvetlen munkatársai: Általános iskolai intézményegység-vezető (igazgatóhelyettes) Az alapfokú művészetoktatási intézményegység-vezető A helyettesítés rendje: Általános iskolai intézményegység Alapfokú művészetoktatási intézményegység Az iskola vezetősége SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A szervezeti és működési szabályzat tartalma, szabályozási köre A nevelőtestület és a szakmai munkaközösségek A működés rendje, nyitva tartás A pedagógiai munka belső ellenőrzésének rendje A belépés és benntartózkodás rendje, a pedagógiai felügyelet A vezetők és a szervezeti egys égek közötti kapcsolattartás rendje, formája, a vezetők közötti feladatmegosztás, a szervezeti egységek... közötti kapcsolattartás rendje A helyettesítés rendje A vezetők és az iskolai szülői szervezet közötti kapcsolattartás... formája A szülők közössége A tanulók közösségei Az iskola közösségeinek kapcsolattartása A nevelők és a tanulók A nevelők és a szülők A jóléti célú pénzeszközök felhasználása A kiemelt munkavégzésért járó kereset kiegészítés felosztásának elvei Pedagógusok Pedagógiai munkát közvetlenül segítő alkalmazottak Technikai dolgozók Kizáró okok A külső kapcsolatok rendszere, form ája és módja Az ünnepélyek, megemlékezések rendje, a hagyományok ápolásával kapcsolatos feladatok A rendszeres egészségügyi felügyelet és ellátás rendje Intézményi védő, óvó előírások

3 Gyermek- és ifjúságvédelem Az iskola dolgozóinak feladatai a tanuló- és gyermekbaleset megelőzésével kapcsolatosan: Az iskola dolgozóinak feladatai a tanulóbalesetek eset én Rendkívüli esemény, bombariadó esetén szükséges teendők A szülői szervezet véleményezési, egyetértési joga A tanórán kívüli foglalkozások szervezeti formái A diákönkormányzati szerv, a diákképviselők, valamint az iskolai vezetők közötti kapcsolattartás formája és rendje, a. diákönkormányzat működéséhez szükséges feltételek A mindennapi testedzés formái, az iskolai sportkör, valamint az.. iskola vezetése közötti kapcsolattartás formái és rendje A tanuló által előállított dolog vagyoni jogára vonatkozó díjazás szabályai Az adatkezelés és - továbbítás intézményi rendje Tankönyvkölcsönzés, tankönyvtámogatás, iskolai tankönyvellátás A tankönyvellátás közfeladat Az ingyenes tankönyvellátás finanszírozása Az iskolai tankönyvrendelés és az ingyenes tankönyvellátás megszervezése A tankönyvek beszerzése Jogorvoslat, az iskolai közösségek felelőssége, ajánlások, határidők Az intézmény létesítményeinek használati rendje A helyiségek használati rendje Karbantartás és kártérítés A tanulók mulasztásának igazolása A térítési díj, tandíj befizetésére, visszafizetésére vonatkozó rendelkezések Munkaidő-nyilvántartás, túlóra-elszámolás A munkaidő-nyilvántartásra vonatkozó szabályok Tanítási időkeret Jutalmazás: Fegyelmi eljárás A f egyelmi eljárást megelőző egyeztető eljárá s r észletes szab ályai Az iskola dokumentumainak nyilv ánossága ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK MELLÉKLETEK Iratkezelési szabályzat Az ügyintézés és az iratkezelés A tanügyi nyilvántartások A tantárgyfelosztás és az órarend A jegyzőkönyv A tanügyi nyilvántartások vezetése A bizonyítvány-nyomtatványok kezelése Az elektronikus és az elektronikus úton előállított nyomtatványok kezelési rendje Irattári terv Tankönyvrendelés szabályzata A tankönyvrendelés szabályai Tankönyvterjesztés Tankönyvtámogatás

4 8.3.4 Tartós tankönyvek kiválasztása és kezelése Ingyenes tankönyv A diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzata Leltározási szabályzat A leltár fogalma A leltár céljai A leltározás fogalma A leltárral szemben támasztott követelmények A leltározási ütemterv A leltározás szakmai előkészítése A leltározási bizottság A leltározásban közreműködők feladatai A leltározás módja A leltár tartalma, a leltározás bizonylati rendje Az iskola leltározási körzetei és egységei A leltározás szabályai A leltárkülönbözetek megállapítása A leltár értékelésének szabályai A leltárellenőrzés és a mérleg helyesbítése Záró rendelkezések Selejtezési szabályzat Bevezető rész A felesleges vagyontárgyak fajtái A feleslegessé vált vagyontárgyak feltárása A felesleges vagyontárgyak hasznosítása Feleslegessé vált vagyontárgyak selejtezése A selejtezési bizottság A selejtezési eljárás A selejtezés során használható nyomtatványok Záró rendelkezés Belső ellenőrzési szabályzat A gazdálkodási tevékenység ellenőrzése: A szakmai pedagógiai tevékenységgel összefüggő ellenőrzési feladatok: A nevelő-oktató munka belső ellenőrzésre jogosultak: Az ellenőrzés módszerei: Belső szabályzatok

5 1. BEVEZETŐ Az intézmény szervezeti és működési szabályzatának legfontosabb funkciója, hogy - a jogszabályok előírásainak megfelelően - elősegítse az intézmény életének normaszabályozását, egyúttal optimalizálja a pedagógiai programban kitűzött célok elérését, valamint az ott meghatározott feladatok végrehajtását. A szervezeti és működési szabályzat alapján az intézmény eredményes és hatékony működéséhez az egyes munkaterületekre vonatkozóan az intézmény vezetője további igazgatói utasításokat (belső szabályzatokat) készít. 2. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA, VONATKO- ZÓ JOGSZABÁLYOK Az intézmény jogszerű működésének biztosítása, a zavartalan működés garantálása, a gyermeki, tanulói jogok érvényesülése, a szülők, gyermekek, tanulók és pedagógusok közötti kapcsolat erősítése, az intézményi működés demokratikus rendjének garantálása érdekében az Eötvös József Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola nevelőtestülete az iskola közösségeinek egyetértésével - az alábbi szervezeti és működési szabályzatot fogadta el a következő törvények és rendeletek alapján: Törvények: évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről évi LXXIX. törvény a közoktatásról évi CLXXXVIII. törvény a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről 1992.évi XXXIII. törvény: A közalkalmazottak jogállásáról Kormányrendeletek: 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény végrehajtásáról Miniszteri rendeletek: 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 23/2004. (VIII.27.) OM-rendelet a tanulói tankönyvtámogatás és az iskola tankönyvellátás rendjéről 26/1997. (IX.3.) NM-rendelet iskola-egészségügyi ellátásról 5

6 2.1. ALAPELVEK: 1. A szervezeti és működési szabályzat feladata a jogszabályok által biztosított keretek között meghatározni az Eötvös József Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény egyedi működési rendjét. 2. A szervezeti és működési szabályzatban foglaltak megismerése, megtartása feladata és kötelessége az iskola minden vezetőjének, pedagógusának, egyéb közalkalmazottjának, az iskola tanulóinak. E kötelezettség azokkal szemben is fennáll, akik kapcsolatba kerülnek az intézménnyel, részt vesznek feladatainak megvalósításában, illetőleg igénybe veszik, használják helyiségeit, létesítményeit. 3. A szervezeti és működési szabályzatban foglalt rendelkezések megtartása minden iskolahasználónak közös érdeke, egyben kötelessége, ezért az abban foglaltak megszegése esetén: az alkalmazottakkal szemben az igazgató, illetőleg az illetékes helyettese - munkáltatói jogkörében eljárva - hozhat intézkedést; a tanulóval szemben fegyelmező intézkedés, illetve fegyelmi büntetés kiszabására van lehetőség; a külső személyek figyelmét fel kell hívni a szabályzat betartására, s ha ez nem vezet eredményre, fel kell szólítani az iskola épületének elhagyására A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZEMÉLYI ÉS IDŐBELI HATÁLYA 1. A szervezeti és működési szabályzat és a mellékletét képző egyéb belső szabályzatok, intézményvezető utasítások betartása az intézmény valamennyi közalkalmazottjára nézve kötelező érvényű. Az SZMSZ-ben foglalt rendelkezéseket azok is kötelesek megtartani, akik az intézménnyel kapcsolatba kerülnek, valamint igénybe veszik annak szolgáltatásait. 2. b, A szervezeti és működési szabályzat a fenntartó jóváhagyási időpontjával lép hatályba és határozatlan időre szól. Ezzel egyidejűleg hatályon kívül helyeződik az intézmény előző szervezeti és működési szabályzata. 6

7 3. AZ INTÉZMÉNY ADATAI Az intézmény neve: Eötvös József Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Székhelye: 2451 Ercsi, Szent István u Az intézmény alapítója: Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2451 Ercsi, Fő utca 20. Az intézmény működtetője: Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete Az intézmény irányító (felügyeleti) szerve és székhelye: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (KIK) 1055 Budapest Szalay u adószám: Az intézmény működési területe: Ercsi város közigazgatási területe OM azonosító: Az intézmény típusa: Többcélú, közös igazgatású közoktatási intézmény: általános iskola, alapfokú művészetoktatási intézmény Az intézmény alaptevékenysége: alapfokú általános iskolai oktatás alapfokú művészeti oktatás 7

8 3.1 INTÉZMÉNY EGYSÉGEK: 1. Eötvös József Általános Iskola 2451 Ercsi, Szent István u Eötvös József Alapfokú Művészeti Iskola 2451 Ercsi, Szent István u A FELADAT ELLÁTÁSÁT SZOLGÁLÓ VAGYON: 1. ingatlanok az önkormányzat tulajdonában,a KIK használatában vannak a következők: 2451 Ercsi, Szent István u Ercsi, Bem utca ingóságok Az intézmény számviteli nyilvántartásában szereplő adatok szerint. A feladat ellátását szolgáló ingatlan-és ingó vagyon feletti tulajdonosi jogokat az alapító gyakorolja. 3.3 A HASZNÁLATBA ADOTT VAGYON FELETTI RENDELKEZÉSI JOG A felsorolt ingatlanok és azok berendezései, valamint az intézmény működése során beszerzett vagyontárgyak Ercsi Város Önkormányzat tulajdonában vannak, KIK használatában. Az intézmény a rendelkezésére álló vagyontárgyakat a közoktatást segítő feladatok ellátásához szabadon használhatja, de azokat nem idegenítheti el és nem terhelheti meg. 3.4 A FELVEHETŐ MAXIMÁLIS TANULÓLÉTSZÁM: általános iskolai oktatás: művészeti oktatás o zeneművészeti oktatás: 600 fő 100 fő 8

9 3.5 ÉVFOLYAMOK SZÁMA: általános iskolai oktatás: 8 művészeti oktatás: AZ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLÁBAN OKTATOTT MŰVÉSZETI ÁGAK: Zeneművészet tanszakok: hegedű, furulya, gitár, zongora, szintetizátor, ütő, kórus, kamara, klari nét, fuvola, trombita, valamint szolfézs. 3.7 AZ INTÉZMÉNY GAZDÁLKODÁSI JOGKÖRE, BESOROLÁSA: Jogi személyiségű szervezeti egység. Tevékenységének jellege alapján közszolgáltató költségvetési szerv, alaptevékenysége szerint többcélú, közös igazgatású közoktatási közintézmény. Az intézmény pénzügyi, gazdasági feladati ellátására Ercsi Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala (2451 Ercsi, Fő utca 20.), mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv köteles, valamint Klebelsberg Intézményfenntartó Központ ( 1055 Budapest, Szalay u ) 3.8 AZ INTÉZMÉNYI BÉLYEGZŐK 1. A bélyegző lenyomata: 9

10 2. A bélyegző használatára jogosult és a felhasználásért felel: Igazgató, Igazgató-helyettes(ek), Iskolatitkár 3. A fenti lenyomatú bélyegzőt az alábbi feladatokra szabad felhasználni: levelezés, határozatok, hitelesítés, megrendelők, teljesítés igazolások, tanügyigazgatási dokumentumok, vállalkozási szerződések A bélyegző használója, őrzője a használatért felelősséggel tartozik. Köteles gondoskodni arról, hogy illetéktelen személy a bélyegzőhöz ne férhessen hozzá. 3.9 ELLÁTANDÓ SZAKFELADATOK FELSOROLÁSA: Általános Iskola: Alapfokú általános iskolai oktatás szakfeladatai Száma Általános iskolai nappali nevelés, oktatás Napközi otthoni és tanulószobai ellátás Sajátos nevelési igényű tanulók nappali általános iskolai oktatása aki, a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény /a) pontja alapján: testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető tartós és súlyos rendellenességével küzd; valamint b) pontja alapján: a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza 10

11 nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzd) Oktatási célok egyéb feladatok Önkormányzatok elszámolásai Iskolai intézményi étkeztetés Diáksport Sport célok és feladatok Sportintézmények, sportlétesítmények működtetése Egyéb szórakoztatási és kulturális tevékenység Máshova nem sorolt sport tevékenység Költségvetési szervek egyéb vállalkozási tevékenysége Alapfokú Művészeti Iskola Alapfokú általános iskolai oktatás szakfeladatai Száma Alapfokú művészet(zenei) - oktatás Egyéb szórakoztatási és kulturális tevékenység AZ INTÉZMÉNY SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE, MŰKÖDÉSÉNEK RENDJE Az intézmény felépítése: Eötvös József Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Intézményvezető Eötvös József Általános Iskola Intézményegység-vezető Intézményegység-vezetőhelyettes Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Intézményegység-vezető Intézményegység-vezetőhelyettes 11

12 Általános intézményegységvezetőhelyettes Nevelési intézményegységvezetőhelyettes Közalkalmazottak Közalkalmazottak 5. AZ ISKOLA VEZETÉSE, SZERVEZETI RENDJE, HATÁSKÖRÖK 5.1 AZ INTÉZMÉNY VEZETŐJE (IGAZGATÓ) Az iskola élén az igazgató áll, aki vezetői tevékenységét az intézményegység vezetők, valamint az intézményegység-vezetőhelyettesek közreműködésével látja el. Felelős az intézmény szakszerű és törvényes működéséért, az ésszerű és költséghatékony gazdálkodásért. Az igazgatótanáccsal megosztva gyakorolja a munkáltatói jogokat és dönt az intézmény működésével kapcsolatos minden olyan ügyben, amelyeket jogszabály vagy belső szabályzat nem utal más szerv vagy személy hatáskörébe. Feladatkörébe tartozik: a nevelőtestület vezetése; a nevelőtestület jogkörébe tartozó döntések előkészítése, végrehajtásuk szakszerű megszervezése és ellenőrzése; a rendelkezésre álló források alapján az intézmény működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítása; az iskolaszékkel, érdekképviseleti szervekkel, a diákönkormányzattal és a szülői szervezettel történő együttműködés; a nemzeti és iskolai ünnepek munkarendhez igazodó, méltó megszervezése; a gyermek- és ifjúságvédelmi-felelős munkájához szükséges feltételek biztosítása Az igazgató feladatai különösen: az intézmény képviselete; külső kapcsolatok ápolása, fejlesztése, a minőségirányítási rendszer működtetése; a tantárgyfelosztás jóváhagyása; 12

13 az osztályok és egyéb tanulócsoportok kialakításának jóváhagyása; az ellenőrzési terv elkészítése, véleményeztetése; a továbbképzési program, terv elkészítése, véleményeztetése; kapcsolattartás a diákönkormányzattal; gondoskodás a diákönkormányzat működési feltételeinek biztosításáról; a személyi állomány feletti teljes munkáltatói jogkör gyakorlása, az intézményegység-vezetők esetében az egyéb munkáltatói jogkör gyakorlása; az intézményegység-vezetők, valamint az általános iskolai intézményegység-vezető helyettes munkájának közvetlen irányítása; a gazdálkodási feladatok felügyelete; a selejtezés, leltározás ellenőrzése. Kizárólagos jogkörébe tartozik: a pedagógusok feletti teljes munkáltatói jogkör (az intézményegységvezetők esetében az egyéb munkáltatói jogkör) gyakorlása; a kötelezettségvállalási jogkör; az utalványozási jogkör; 5.2 IGAZGATÓTANÁCS A közös igazgatású közoktatási intézmény vezetését, az intézményegységek munkájának összehangolását - az intézményegységek azonos számú képviselőiből álló - igazgatótanács segíti. Az igazgatótanács jogköre A munkáltatói jogkör gyakorlóját megillető jogosítványok közül az intézményegység-vezetői megbízásról és a megbízás visszavonásáról az igazgatótanács dönt. Minden más munkáltatói jogkör az igazgatót illeti meg. Az igazgatótanács tagjai A munkavégzés folyamatossága és zavartalanságának biztosítása érdekében az igazgatótanácsnak tagja az igazgató és az intézményegységvezetők, továbbá az általános iskola intézményegység és a művészetoktatási intézményegység 1-1 választott képviselője. 13

14 Az igazgatón és az intézményegység-vezetőn kívüli tagot az intézményegységek nevelőtestületei titkos szavazással, egyszerű többséggel választják meg. Az igazgatótanács választott tagjainak megbízása 2 tanévre érvényes és többször meghosszabbítható. Abban az esetben, ha az igazgatótanács választott tagja megbízásáról le kíván mondani, az erről szóló nyilatkozatát az igazgatótanács elnökéhez írásban köteles benyújtani. Az elnök dönt, hogy a lemondást elfogadja vagy elutasítja, és erről a tagot 15 napon belül értesíti. Az igazgatótanács választott tagját az őt delegáló intézményegység nevelőközössége visszahívhatja. Erről az intézményegység nevelőközössége szabályosan összehívott értekezleten, a nevelőtestület tagjainak 50+1%- os jelenléte esetén, titkos szavazással, egyszerű többséggel (szavazatok 50+1%-a) dönt, és erről jegyzőkönyvet készít. Az igazgatótanács elnöke Az igazgatótanács elnökét az igazgatótanács tagjai titkos szavazással, egyszerű többséggel választják meg. Az igazgatótanács elnökének elnöki megbízatása 2 tanévre szól, mely többször is meghosszabbítható. Az igazgatótanács elnöke az igazgatótanács tagjai közül helyettest bíz meg. Az elnök helyettesének megbízatása 2 tanévre szól. Abban az esetben, ha az igazgatótanács elnöke megbízásáról le kíván mondani, az erről szóló nyilatkozatát az igazgatótanácshoz írásban köteles benyújtani. Az igazgatótanács elnökét az igazgatótanács visszahívhatja. Erről az igazgatótanács tagjainak kétharmados jelenléte esetén, titkos szavazással, egyszerű többséggel (jelen lévők 50+1%-a) az igazgatótanács dönt, és erről jegyzőkönyvet készít. Az igazgatótanács elnökének helyettese lemondását az igazgatótanács elnökéhez írásban köteles benyújtani. Az igazgatótanács működése Az igazgatótanács egy tanévben egyszer (május elején) ülésezik. Abban az esetben, ha azt a tagok egyharmada kezdeményezi, vagy az igazgató indokoltnak tartja, az ülést az Igazgatótanács elnöke - a napirend megnevezésével -, az Igazgatótanács elnökének távolléte vagy akadályoztatása esetén, az Igazgatótanács elnökhelyettese - bármikor összehívhatja. Az igazgatótanács ülésén a tagok összefoglalják és rögzítik a tanév szakmai munkájával kapcsolatos észrevételeiket, valamint ajánlásokat 14

15 fogalmaznak meg az igazgató felé a jövő feladatait illetően jegyzőkönyv formájában. Az ülésről készült jegyzőkönyvet május 15-ig átadják az igazgatónak. Az igazgatótanács a jegyzőkönyv tartalmáról a soron következő nevelőtestületi értekezleten tájékoztatást ad a nevelőtestületnek. Intézményegység-vezetői pályázat esetén az igazgatótanács a jogszabályban meghatározott feladatait látja el. Erről részletesen az igazgatótanács SZMSZ rendelkezik, melynek elkészítéséért az igazgatótanács elnöke a felelős. 5.3 AZ INTÉZMÉNYVEZETŐ (IGAZGATÓ) KÖZVETLEN MUNKATÁRSAI: Általános iskolai intézményegység-vezető (igazgatóhelyettes) Feladat- és hatásköre különösen: > Az igazgató közvetlen munkatársa. > Az igazgatót helyettesíti annak akadályoztatása esetén, helyettesítési jogkörében hozott intézkedéseit teljes felelősséggel és jogkörrel hozza. > Ellenőrzi az igazgató útmutatásainak végrehajtását, az igazgató útmutatása szerint intézkedik az intézmény mindennapi életében. > A nevelőtestület tagjaként alakítója és részese a jó munkahelyi légkörnek, részt vesz a testületi és vezetőségi értekezletek előkészítésében, vitájában, támogatja a végrehajtásukat. > A pedagógiai program, az SZMSZ, az intézményi munkaterv, a hatályos rendelkezések, továbbá az igazgató útmutatása alapján tervezi, szervezi, irányítja és ellenőrzi a pedagógusok adminisztratív tevékenységét. > Kiemelt feladatot lát el az intézményben a folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés és a belső ellenőrzés területén. Ellenőrzési feladatait az SZMSZ-ben, az éves ellenőrzési tervben leírtak, az igazgató utasításai, valamint a teljesítményértékelés eljárásrendje szerint végzi. Tapasztalatait, észrevételeit az érintettekkel megbeszéli, az igazgatót tájékoztatja. 15

16 > Nyilvántartja az SZMSZ alapján a közvetlen irányítása alá tartozó technikai dolgozók hiányzását, gondoskodik a hiányzók helyettesítéséről. > Elkészíti a közvetlen irányítása alá tartozó technikai dolgozók éves szabadságolási tervét. > Összesíti a technikai dolgozók túlmunkáját és hiányzását > Nyilvántartja a pedagógusok hiányzását és gondoskodik a hiányzók helyettesítéséről. > Elkészíti a pedagógusok éves szabadságolási tervét. > Összesíti a határidőig leadott túlmunkát > Részt vesz az 5-8. évfolyam tantárgyfelosztásának, órarendjének és teremrendjének elkészítésében. > Az Ellenőrzési Tervben foglaltak alapján ellenőrzi a naplókat, ellenőrzőket, törzslapokat, nyilvántartásokat. > Vezető-helyettessel együttműködve támogatja a nevelőtestület által elfogadott pedagógiai innovációk gondozását, az adaptív programok, szakmai projektek megvalósítását Az alapfokú művészetoktatási intézményegység-vezető Feladat- és hatásköre különösen: > a művészetoktatásra vonatkozó tantárgyfelosztás előkészítése; > a pedagógiai munka tervezése, szervezése, ellenőrzése a művészetoktatás területén; > tanév helyi rendjének tervezése a tanév rendjére vonatkozó miniszteri rendelet értelmében; > a munkaterv, rendezvényterv elkészítése a művészetoktatás területén; > az eszközbeszerzés megtervezése a művészetoktatás területén; > bizonyítványok, igazolások ellenjegyzése a művészetoktatás területén; > a munkaközösségek irányítása a művészetoktatás területén; 16

17 > a Pp, az IMIP és az intézményi esélyegyenlőségi program megvalósításának irányítása, ellenőrzése, a dokumentumok karbantartása, követése a művészetoktatás területén; > a szabadságolási terv elkészítése az alapfokú művészetoktatási intézményegységben alkalmazottak körében. > kapcsolattartás az szakmai egyesületekkel és az érdekképviseleti szervezetekkel a művészetoktatás területén (az igazgatóval egyeztetett tartalommal és formában); > kapcsolattartás a szülői közösséggel, iskolaszékkel az alapfokú művészetoktatási intézményt érintő ügyekben. 5.4 A HELYETTESÍTÉS RENDJE: Az igazgatót távolléte vagy akadályoztatása esetén teljes felelősséggel az általános iskola intézményegység-vezető (igazgató-helyettes) helyettesíti. Mindkettőjük távolléte vagy akadályoztatása esetén az általános iskola intézményegység helyettesítési rendje lép hatályba Általános iskolai intézményegység Az igazgatót akadályoztatása esetén teljes felelősséggel az intézményegység-vezető helyettes helyettesíti. Az igazgató és az általános iskolai intézményegység-vezető helyettes egyidejű akadályoztatása esetén az igazgató helyettesítése nevelési általános iskolai intézményegység-vezető helyettes feladata. A felsorolt vezetők egyidejű távolléte esetén az általános iskolai intézményegységben a legtöbb szolgálati idővel rendelkező, határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszonyban lévő pedagógus a helyettesítésre jogosult személy Alapfokú művészetoktatási intézményegység A távollévő intézményegység-vezetőt az intézményegység-vezető helyettes helyettesíti. Abban az időszakban, amikor igazgató, intézményegység-vezető, intézményegység-vezető helyettes, nem tartózkodik az épületben, a legrégebben alkalmazásban lévő, határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszonyban lévő nevelő tartozik felelősséggel az azonnali intézkedések meghozatalában. A 17

18 vezetői helyettesítés felelőssége kiterjed az igazgató értesítésére, az intézkedésekkel kapcsolatos dokumentálásra is. 5.5 AZ ISKOLA VEZETŐSÉGE Az iskola operatív vezetőségének tagjai: az igazgató; az intézményegység-vezetők; intézményegység-vezető helyettesek. Az iskola operatív vezetősége konzultációs, véleményező fórum, amely döntési joggal nem rendelkezik. Az iskola operatív vezetősége rendszeresen (általában havonta egyszer, az éves munkatervben meghatározott időpontokban) megbeszélést tart, melyről - szükség szerint - emlékeztető készül. Az emlékeztető nyilvános, a titkársági iktatásban megtekinthető, a nevelőtestület tájékoztatását szolgálja a döntés-előkészítésről, a közösséget érintő információkról. Az iskola operatív vezetőségének tagjai belső ellenőrzési feladatokat is ellátnak 6. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 6.1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TARTALMA, SZABÁ- LYOZÁSI KÖRE A Szervezeti és Működési Szabályzat meghatározza és szabályozza az intézmény tevékenységét, irányításának rendjét, működésének folyamatait, öszszefüggéseit, szervezeti felépítését, a hatásköri és függelmi kapcsolatokat, a felelősséget a nevelés és gazdálkodás területén, az ellenőrzés rendjét, a belső és külső kapcsolatokra vonatkozó szabályozást. Biztosítja az alapfeladatok elvégzését, és kötelezettséget jelent a benne foglaltak végrehajtására. 1. Az intézmény munkáját: az alapító okiratban foglaltak, a pedagógiai program, és a program végrehajtására készült éves munkatervek, az általános iskolai nevelési és oktatási terv, a minőségirányítási program, 18

19 valamint e szabályzat alapján végzi. A Szervezeti és Működési Szabályzat és a mellékleteit képező egyéb belső szabályzatok hatálya kiterjed az intézmény valamennyi dolgozójára és tanulójára. A Szervezeti és Működési Szabályzat a fenntartó jóváhagyásával lép hatályba,- ezzel, az ezt megelőző Szervezeti és Működési Szabályzat érvénytelenné válik. A hatálybalépés napja a jóváhagyásra felterjesztéstől számított harminc nap elteltével az első munkanap. A Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadáskor, a jogszabályban meghatározottak szerint, egyetértési jogot gyakorolt a diákönkormányzat és az iskolai szülői szervezet. Az SZMSZ és az intézmény más belső szabályzatainak összefüggései, kapcsolata A Munka törvénykönyve és a Közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény alapján az intézményben közalkalmazotti tanácsot kell választani, melynek szabályzatát a közalkalmazotti tanács elnöke készíti el. A KT és a munkáltató képviselettel rendelkező szakszervezet hiányában intézményi megállapodást készít. 2. Az iskola vezetőségének tagjai: igazgató, igazgatóhelyettesek, minőségügyi vezető a szakmai munkaközösség vezetői, a diákönkormányzat vezetője, a közalkalmazotti tanács elnöke, Az iskola vezetősége, az iskolai élet egészére kiterjedő konzultatív, véleményező és javaslattevő joggal rendelkezik. Az iskola vezetősége rendszeresen tart megbeszélést az aktuális feladatokról. Az iskolavezetőség megbeszéléseit az igazgató készíti el és vezeti. Az iskola vezetőségének tagjai a belső ellenőrzési szabályzatban foglaltak szerint ellenőrzési feladatokat is ellátnak. 19

20 3. Az iskola dolgozói Az iskola dolgozóit a magasabb jogszabályok előírásai és a fenntartó engedélyezése alapján megállapított munkakörökre az iskola igazgatója alkalmazza. Az iskola dolgozói munkájukat munkaköri leírásaik alapján végzik A NEVELŐTESTÜLET ÉS A SZAKMAI MUNKAK ÖZÖSSÉGEK 1. Az iskolai közösség Az iskolaközösséget az iskola dolgozói, a szülők és a tanulók alkotják. Az iskolaközösség tagjai érdekeiket, jogosítványaikat az e fejezetben felsorolt közösségek révén és módon érvényesíthetik. 2. Az iskolai alkalmazottak (közalkalmazottak) közössége Az iskolai alkalmazottak közössége az intézménnyel közalkalmazotti jogviszonyban álló dolgozókból tevődik össze. Az iskolai közalkalmazottak jogait és kötelességeit, juttatásait, valamint iskolán belüli érdekérvényesítési lehetőségeit a magasabb jogszabályok rögzítik. 3. A nevelők közösségei A nevelőtestület A nevelőtestület tagja az iskola valamennyi pedagógus munkakört betöltő alkalmazottja. A nevelőtestület a magasabb jogszabályokban megfogalmazott döntési jogkörökkel rendelkezik. A nevelőtestület véleményét ki kell kérni a magasabb jogszabályban megfogalmazott esetekben. A nevelőtestület véleményt nyilváníthat vagy javaslatot tehet az iskola működésével kapcsolatos valamennyi kérdésben. 4. Egy tanév során a nevelőtestület az alábbi értekezleteket tartja: tanévnyitó értekezlet tanévzáró értekezlet félévi és év végi osztályozó értekezlet nevelési értekezlet munkaértekezletek 20

A HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA EGER, FADRUSZ U. 1/A

A HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA EGER, FADRUSZ U. 1/A A HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013 EGER, FADRUSZ U. 1/A 2 TARTALOM 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA, HATÁLYA... 6 2. AZ INTÉZMÉNY JELLEMZŐ ADATAI, SZAKMAI

Részletesebben

9. Ünnepélyek, megemlékezések rendje, az iskolai hagyományok 32 ápolása 9.1. A pedagógusok jutalmazása és kitüntetése 32

9. Ünnepélyek, megemlékezések rendje, az iskolai hagyományok 32 ápolása 9.1. A pedagógusok jutalmazása és kitüntetése 32 Tartalomjegyzék 1. A célja és feladata 2 2. A alapjául szolgáló jogszabályok 2 3. Az SZMSZ általános rendelkezései, az SZMSZ hatálya 2 4. Az intézmény meghatározása az Alapító Okirat szerint 3 5. Az intézmény

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT OM: 033405 2009. TARTALOMJEGYZÉK A Kertvárosi Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása és jóváhagyása 1. I. A Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

ZÖLDLIGET MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ BAPTISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

ZÖLDLIGET MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ BAPTISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA ZÖLDLIGET MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ BAPTISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2014. TARTALOMJEGYZÉK A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, A SZERVEZETI ÉS

Részletesebben

Balmazújvárosi Általános Iskola (4060 Balmazújváros, Dózsa Gy. u.17-23.)

Balmazújvárosi Általános Iskola (4060 Balmazújváros, Dózsa Gy. u.17-23.) Balmazújvárosi Általános Iskola (4060 Balmazújváros, Dózsa Gy. u.17-23.) Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. március OM azonosító: 200931 1 Tartalomjegyzék I. Bevezető 1.Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

István Király Baptista Általános Iskola Kótaj

István Király Baptista Általános Iskola Kótaj SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT István Király Baptista Általános Iskola Kótaj 2014. TARTALOMJEGYZÉK PREAMBULUM... 7 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ) CÉLJA, JOGI ALAPJA... 8 1.1. A Szervezeti

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

NYÍREGYHÁZI BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT NYÍREGYHÁZI BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014 Tartalom II. AZ ISKOLA ÉS TAGINTÉZMÉNYEINEK ALAPADATAI... 4 III. AZ ISKOLA HASZNÁLATI ÉS MŰKÖDÉSI RENDJE... 5 III. 1. Általános

Részletesebben

Kiskanizsai Általános Iskola 2013.

Kiskanizsai Általános Iskola 2013. 1 Kiskanizsai Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. 2 Tartalomjegyzék I. A szervezeti és működési szabályzat tartalma, szabályozási köre 4.o. II. Az intézmény alapító okiratában foglaltak

Részletesebben

Szigethalmi Széchenyi István Általános Iskola

Szigethalmi Széchenyi István Általános Iskola Szigethalmi Széchenyi István Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. június Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 3 1.1. Az SZMSZ célja, tartalma... 3 1.2. Jogszabályi háttér... 4 1.3. Az SZMSZ

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT DR. CSEPREGI HORVÁTH JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT DR. CSEPREGI HORVÁTH JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT DR. CSEPREGI HORVÁTH JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2 0 1 3 1. Általános rendelkezések... 5 2. Az intézmény szervezeti rendszere, irányítása... 8

Részletesebben

Gothard Jenő Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata

Gothard Jenő Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata Gothard Jenő Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata A Szervezeti és Működési Szabályzat célja...1 Az intézmény jogállása...1 2009. december 31-ig alkalmazott szakfeladatok:...2 2010. január

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Zipernowsky Károly 1039 BUDAPEST Zipernowsky utca 1-3. 388-6556 OM 034846 2013. 0 Tartalom BEVEZETŐ... 3 1. A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK...

Részletesebben

SZENT GELLÉRT KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM

SZENT GELLÉRT KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM SZENT GELLÉRT KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Jóváhagyta:,. év. hónap. nap. fenntartó TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezető... 3 1.1. Jogszabályi háttér... 3 1.2. A szervezeti

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT KLIK Érdi Tankerület Százhalombattai 1. Számú Általános Iskola 2440 Százhalombatta, Damjanich út 24. Telefon/fax:23/354-192, 23/359-845 E-mail: titkarsag@egyesiskola.hu OM azonosító: 037767 SZERVEZETI

Részletesebben

2652 Tereske Telefon +35 559002. Tartalom

2652 Tereske Telefon +35 559002. Tartalom SZMSZ ÁLTALÁNOS ISKOLA TERESKE 2013 Tartalom 1. Az SZMSZ re vonatkozó hatályos törvények, jogszabályok, rendeletek 2. Az SZMSZ általános rendelkezései, hatálya 3. Az intézmény alapadatai 4. Az iskola szervezeti

Részletesebben

Tartalom Mellékletek

Tartalom Mellékletek SZMSZ AZ ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM azonosító:031810 Készítette:Baranya István Igazgató Elfogadta:Arany János Általános Iskola nevelőtestülete Jóváhagyta:Esztergom

Részletesebben

A Táncsics Mihály Közgazdasági, Ügyviteli, Kereskedelmi és Vendéglátó-ipari Szakközépiskola és Szakiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A Táncsics Mihály Közgazdasági, Ügyviteli, Kereskedelmi és Vendéglátó-ipari Szakközépiskola és Szakiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Táncsics Mihály Közgazdasági, Ügyviteli, Kereskedelmi és Vendéglátó-ipari Szakközépiskola és Szakiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA érvényes 2014. szeptember 9-től 1 A szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

A körmendi KÖLCSEY UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2008.

A körmendi KÖLCSEY UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2008. A körmendi KÖLCSEY UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2008. Jóváhagyta: Körmend Város Önkormányzati Képviselőtestületének Oktatási, Kulturális

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat OM 032377

Szervezeti és Működési Szabályzat OM 032377 Blaskovits Oszkár Általános Iskola 2142. Nagytarcsa, Múzeumkert utca 2-4. Szervezeti és Működési Szabályzat OM 032377 NAGYTARCSA, 2013. március 18. Tóthné Seres Katalin intézményvezető 1 T A R T A L O

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Budapest XIX. kerület Gábor Áron Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készült: 2013. Tartalomjegyzék: 1. AZ SZMSZ CÉLJA... 4 1.1. A szabályzat tartalma és hatálya... 4 1.1.1. A szabályzat

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata Ikt.sz.: 501/2014. Ügyintéző: Kozák Zsolt Gyula A Mezőtúri II. Rákóczi Ferenc Magyar Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola (5400 Mezőtúr, Rákóczi utca 40.) OM: 035 869

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Nádasdy Kálmán Alapfokú Művészeti és Általános Iskola 1222. Nagytétényi út 31-33 Alapító okirat kelte: Alapító okirat száma:. 0 Honlap: http://nadasdy.suli.hu/ TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium Jóváhagyta: 2013. március 27. PH.. Mravcsik Sándor igazgató TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1.1 A szervezeti

Részletesebben

GYULAI DÜRER ALBERT ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

GYULAI DÜRER ALBERT ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT GYULAI DÜRER ALBERT ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. 1 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 I. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI... 6 1. AZ SZMSZ CÉLJA...

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT - Szentendre, 2009. 2

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT - Szentendre, 2009. 2 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT - Szentendre, 2009. 2 TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések... 5 1.1 A Szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi háttere és hatálya... 5 1.2 Az intézmény

Részletesebben

Egry József Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2010.

Egry József Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2010. Egry József Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2010. Tartalom Bevezető...7. oldal I. rész...8. oldal Az alapító okiratban foglaltak részletezése

Részletesebben

A Nagykőrösi Kolping. Katolikus. Általános Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzata

A Nagykőrösi Kolping. Katolikus. Általános Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzata A Nagykőrösi Kolping Katolikus Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata OM 037722 Az mindenkitől elvárható, hogy lehetőleg mindazt megtegye, amire képes Adolph Kolping Nagykőrös, 2013. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat Szervezeti és működési szabályzat OM 029374 Szepsi Csombor Márton Gimnázium, Szakképző Iskola és Általános Iskola 3800 Szikszó, Miskolci út 9. Készült: Szikszó,2014. február 10. Jóváhagyva: Szikszó, 2014.

Részletesebben

KINIZSI PÁL ÁLTALÁNOS ISKOLA és ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY

KINIZSI PÁL ÁLTALÁNOS ISKOLA és ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY KINIZSI PÁL ÁLTALÁNOS ISKOLA és ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Intézmény címe: Nagyvázsony, Iskola u.1 Intézmény OM azonosítója: 037131 Intézmény fenntartója: Klebelsberg

Részletesebben

A Gyulai Implom József Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata

A Gyulai Implom József Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata A Gyulai Implom József Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2014 Gyulai Implom József Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat 2014. Tartalomjegyzék I. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben