A rendelet célja. A rendelet hatálya. 2. (1) A rendelet területi hatálya Öttömös község közigazgatási belterületére terjed ki.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A rendelet célja. A rendelet hatálya. 2. (1) A rendelet területi hatálya Öttömös község közigazgatási belterületére terjed ki."

Átírás

1 Öttömös Község Képviselőtestületének 1/2004.(II.20.) Ktr. számú rendelete települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelező igénybevételéről Öttömös Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a hulladékgazdálkodásról szóló évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hgt.) 23. -ában biztosított jogkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja: A rendelet célja 1. Az emberi egészség védelme, a természeti és épített környezet megóvása a települési szilárd hulladék káros hatásaitól. A rendelet hatálya 2. (1) A rendelet területi hatálya Öttömös község közigazgatási belterületére terjed ki. (2) A rendelet személyi hatálya kiterjed a területi hatály szerint fekvő ingatlan tulajdonosára, birtokosára vagy használójára (a továbbiakban: együtt ingatlantulajdonos). (3) Gazdálkodó szervezet a Hgt. 20. (4) bekezdésében meghatározott kivétellel - akkor köteles a közszolgáltatás igénybevételére, ha a gazdasági tevékenységével összefüggésben keletkezett, nem elkülönítetten gyűjtött és a Hgt a alapján nem hasznosított vagy ártalmatlanított hulladéka tekintetében települési szilárd hulladék kezeléséről: a.) a hulladékgazdálkodásról szóló évi XLIII. törvény (továbbiakban: Hgt.) 13. -ban foglaltaknak megfelelően nem gondoskodik, vagy b.) a közszolgáltatás keretében nyújtott települési szilárd hulladékkezelés a környezetvédelmi felügyelőség által igazoltan a Hgt ában meghatározottaknál lényegesen kedvezőbb megoldással történik. (4) A rendelet tárgyi hatálya kiterjed a háztartásokból származó szilárd hulladékra, illetőleg a háztartási hulladékhoz hasonló jellegű és összetételű, azzal együtt kezelhető más hulladékra. (5) Nem terjed ki a rendelet hatálya a veszélyes hulladékra, valamint a települési folyékony hulladékra és a velük összefüggő tevékenységre. A közszolgáltatás tartalma 3. A község közigazgatási belterületén az önkormányzat a települési szilárd kommunális hulladék kezelésére hulladékkezelési közszolgáltatást (a továbbiakban: közszolgáltatás) szervez és tart fenn. A szolgáltató megnevezése és működési területe 4. (1) Öttömös Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás ellátására a Felső Bácskai Hulladékgazdálkodási Kftt (6521. Vaskút, Kossuth u. 90., képviselője: Majoros Róbert ügyvezető igazgató, Adószám:

2 , Cg.: , Hulladékkezelési engedély száma: /2003.) továbbiakban: szolgáltató bízza meg és kötelezi a közszolgáltatás ellátásával kapcsolatos jelen rendeletben meghatározott jogosítványok gyakorlására. (2) A szolgáltató működési területe az e rendelet 2. (1) bekezdésében meghatározott terület. (3) A Képviselőtestület a szolgáltatóval 10 évre szóló - e rendelet 1. sz. melléklete - közszolgáltatási szerződést köt. A közszolgáltatás ellátásának rendje és módja 5. (1) A települési szilárd hulladék gyűjtése, tárolása során olyan gondossággal kell eljárni, hogy a hulladék sem az ingatlanon, sem a közterületen, sem a szállító járműre történő felrakodáskor ne szóródjon szét, ne porozzon, és egyéb módon környezetterhelést ne idézzen elő. Amennyiben szállítójárműre felrakodáskor a szennyezés mégis előfordul, a szolgáltató haladéktalanul köteles azt megszűntetni. (2) A települési szilárd hulladék gyűjtése 80 l-es, illetve 120 l-es gyűjtőedényzetben (kuka) történik. Igény esetén a szolgáltatóval történt előzetes egyeztetés alapján egyéb gyűjtőedényzet is használható. (3) A hulladékgyűjtő edény csak az ingatlanon belül helyezhető el. A gyűjtőedényzetet a szállítási napok kivételével a közterületen csak engedély birtokában lehet elhelyezni. Az összegyűjtött hulladék elszállítása hetente történik. (4) A nagyobb méretű berendezési tárgy (lom) szervezett gyűjtéséről és szállításáról évente egyszeri alkalommal a szolgáltatást végző gondoskodik. A közszolgáltatásra vonatkozó szerződés egyes tartalmi elemei 6. (1) Az ingatlantulajdonos, gazdálkodó szervezet a háztartásában, illetőleg tevékenysége során várhatóan keletkező hulladékmennyiség elszállítására közszolgáltatási szerződést köteles kötni. A szerződés egyes tartalmi elemeit ezen rendelet 3. számú melléklete tartalmazza. (2) A közszolgáltatás kötelező igénybevétele nem szükséges abban az esetben, ha az ingatlan igazoltan lakatlan, illetve az ingatlan tulajdonosa az ingatlanon keletkező hulladékot saját maga elszállítja az ingatlanról, és a hulladékot hulladékkezelési engedéllyel rendelkező kezelőnek adja át. A szolgáltató jogai és kötelezettségei 7. (1) Öttömös Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a Hgt. 23. g) alapján felhatalmazza a szolgáltatót a közszolgáltatással összefüggő személyes adatok (a közszolgáltatást igénybevevő neve, lakcíme, születési helye és ideje, anyja neve) kezelésére. (2) A szolgáltató köteles a hulladéklerakó telep üzemeltetőjének a hulladék eredetére vonatkozó adatokat megadni. (3) A díj beszedése a szolgáltató feladata.

3 (4) A rendelet hatálya alá tartozó hulladékot a szolgáltató köteles hetenkénti rendszerességgel összegyűjteni és elszállítani a Vaskúti Regionális Hulladéklerakó üzembe helyezéséig Felsőszentiván község hulladéklerakójára. (5) Az ingatlantulajdonos igénye esetén a szolgáltató köteles egyéb gyűjtőedény fajtát biztosítani. (6) A szolgáltató köteles a szemétgyűjtő edényzet kiürítését kíméletesen, az elvárható gondossággal elvégezni. A szolgáltató által az ingatlantulajdonos részére használatra, rendelkezésre bocsátott edényzet karbantartását, felújítását és szükség szerinti cseréjét a szolgáltató végzi a hozzá beérkező jelzés alapján. Ez a szolgáltatás díjmentes, amennyiben a meghibásodás az ingatlantulajdonosnak felróható okból történt az edényzet javításáról, pótlásáról, illetve cseréjéről az ingatlantulajdonos saját költségén köteles gondoskodni. A 80 l-es ás a 120 l-es edényzet tisztántartása az ingatlantulajdonos feladata, míg a konténerek tisztítása a szolgáltató feladata. (7) A szolgáltató a rendelet hatálya alá nem tartozó hulladék elszállítását megtagadhatja. (8) A szolgáltató köteles a közszolgáltatói tevékenységéről évente részletes költségelszámolást készíteni és azt a települési önkormányzatnak benyújtani. (9) A szolgáltató a szemétszállítás rendjéről és annak megváltoztatásáról a közszolgáltatás valamennyi érdekeltjét 8 nappal korábban értesíteni köteles. Az ingatlantulajdonos jogai és kötelezettségei 8. (1) Az ingatlantulajdonos köteles a települési szilárd hulladékot gyűjteni, a hulladékgyűjtő edényt az ingatlan elé a járatnapon rendszeresen kihelyezni úgy, hogy az a forgalmat ne akadályozza. (2) Tilos a hulladékot az ingatlanon felhalmozni. (3) Az ingatlantulajdonos a 7. (5) bekezdésében foglalt kivétellel köteles a használatában, tulajdonában lévő gyűjtőedényzet javításáról, pótlásáról és cseréjéről gondoskodni. (4) A hulladékgyűjtő edényzetben nem helyezhető el veszélyes hulladék, az állati tetem, trágya, jég, hó, sár, fertőző vagy robbanásveszélyes anyag, tűzveszélyes hulladék, amely veszélyezteti a szolgáltatást végző munkavállalóinak testi épségét, vagy a szállító jármű megrongálódását eredményezheti. E rendelkezést a lomtalanítás során is alkalmazni kell. A közszolgáltatás díja 9. (1) A települési hulladék kezeléséért az ingatlantulajdonosnak, mint a települési hulladék gyűjtésére és a közszolgáltatónak való átadására kötelezettnek, közszolgáltatási díjat kell fizetnie.

4 (2) Nem kell közszolgáltatási díjat fizetni a lakatlan ingatlan esetében arra az időre, amíg azt nem lakják, vagy használatát szüneteltetik. A lakatlanság és a használat szüneteltetésének tényét a tulajdonos köteles a közszolgáltató felé a változás előtt 15 nappal bejelenteni. (3) Tulajdonos változás esetén az előző ingatlantulajdonos 15 napon belül köteles e tényt a közszolgáltatónak írásban bejelenteni, egyidejűleg tájékoztatnia kell az új ingatlantulajdonos személyéről. A díjfizetési kötelezettség az új tulajdonost a birtokbavétel napjától terheli. (4) Nem tagadhatja meg a közszolgáltatási díj megfizetését az, aki a települési hulladékkal kapcsolatos kötelezettségeit nem teljesíti, feltéve, hogy a közszolgáltató számára a közszolgáltatást felajánlja, illetve a közszolgáltatás teljesítésére vonatkozó rendelkezésre állását igazolja. (5) A fizetendő közszolgáltatási díj az egységnyi díjtétel és a szolgáltatás mennyiségének, illetve gyakoriságának a szorzata. (6) A közszolgáltatás ellátásáért a szolgáltatót megillető díjat negyedéves bontásban utólag kell megfizetni. Az egységnyi díjtételt ezen rendelet 2. sz. melléklete tartalmazza. (7) A közszolgáltatás díját meghatározó önkormányzati rendelet elfogadását megelőzően a közszolgáltatás rendjére és módjára tekintettel részletes költségelemzést köteles a szolgáltató készíteni minden év november 20. napjáig. Szabálysértési rendelkezés 10. Aki e rendelet 5. (1) és (3) bekezdésében, valamint 8. (4) bekezdésében foglalt rendelkezéseket megszegi, szabálysértést követ el, és Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható. Záró rendelkezések 11. (1) Ezen rendelet március 1. napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg a község köztisztaságának fenntartásáról szóló 7/2002. (VI.25.) Ktr. számú rendelet 7. -a és 8. -a hatályát veszti. (2) A rendelet az Európai Uniós jogharmonizáció céljából felülvizsgált, és a közösségi normákkal harmonizált központi jogszabályokon alapul. Öttömös, február 18. Bata Ferenc polgármester Gárgyán István jegyző A rendelet kihirdetve február 20-án.

5 1. számú melléklet az 1/2004. (II.20.) Ktr. sz. rendelethez KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről Öttömös Községi Önkormányzat (cím: 6784 Öttömös Felszabadulás u. 12. képviselője: Bata Ferenc polgármester), mint megrendelő, másrészről a Felső Bácskai Hulladékgazdálkodási Kft. (6521. Vaskút, Kossuth u. 90., képviselője: Majoros Róbert ügyvezető igazgató, Adószám: , Cg.: ), mint szolgáltató között alulírott napon, helyen az alábbiak szerint: I. A szerződés tárgya 1. A megrendelő megrendeli a szolgáltatótól Öttömös Község közigazgatási területére eső összes ingatlannál képződött hulladék gyűjtését és szállítását. 2. A szolgáltató vállalja a települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás elvégzését, valamint ezen tevékenység során összegyűjtött települési hulladék elhelyezését, kezelését, ártalmatlanítását. 3. A vállalkozó tevékenysége a évi XLIII. Hulladékgazdálkodási törvény szerint közszolgáltatásnak minősül, melynek igénybevétele a helyi közszolgáltatással ellátott területen az önkormányzat által bekapcsolt ingatlan tulajdonosára, használójára nézve kötelező. II. A szerződés időtartama 1. Jelen szerződés a felek között március 1. napján lép hatályba és határozott időtartamra 10 évre kötik. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a szerződés hatályának megszűnte előtt 6 hónappal tárgyalnak a szerződés meghosszabbításáról. 60 nap elteltével, amennyiben a tárgyalások során nem tudnak megegyezni a szerződés meghosszabbításáról, az önkormányzat a szolgáltatás ellátására pályázatot ír ki. 2. A közszolgáltatási szerződés megszűnik: a) a meghatározott időtartam lejártával, b) a közszolgáltató jogutód nélküli megszűnésével, c) elállással, ha a teljesítés még nem kezdődött meg, d) felmondással, e) amennyiben a szolgáltató gazdálkodó szervezet (jelen esetben a Felső Bácskai Hulladékgazdálkodási Kft.) többségi önkormányzati tulajdona megszűnik, a megszűnéstől számított 6. hónap utolsó napján. 3. A szolgáltató a szerződéstől a teljesítés megkezdéséig elállhat, azt követően a szerződést felbonthatja, ha a közszolgáltatási szerződés megkötését követően alkotott jogszabály a közszolgáltatási szerződés tartalmi elemeit úgy változtatja meg, hogy az a szolgáltatónak a közszolgáltatás szerződésszerű teljesítése körébe tartozó lényeges és jogos érdekeit jelentős mértékben sérti. 4. A megrendelő a közszolgáltatási szerződést felmondhatja, ha

6 a) a szolgáltató közszolgáltatás ellátása során a tevékenységére vonatkozó jogszabályokat vagy hatósági előírásokat súlyosan megsértette, és a jogsértés tényét bíróság vagy hatóság jogerősen megállapította, b) A szolgáltató a közszolgáltatási szerződésben megállapított kötelezettségét neki felróhatóan súlyosan megsértette 5. A szolgáltató a közszolgáltatási szerződést akkor mondhatja fel, ha a megrendelő a közszolgáltatási szerződésben meghatározott kötelezettségét a szolgáltató felszólítása ellenére súlyosan megsérti, és ezzel a szolgáltatónak kárt okoz vagy akadályozza a közszolgáltatás teljesítését. 6. A közszolgáltatási szerződés felmondási ideje 6 hónap. III. A megrendelő kötelezettségei: 1. A közszolgáltatás hatékony és folyamatos ellátásához a közszolgáltató számára szükséges információk szolgáltatása. 2. A közszolgáltatás körébe tartozó és a településen folyó egyéb hulladékkezelési tevékenységek összehangolásának elősegítése, 3. A településen működtetett különböző közszolgáltatások összehangolásának elősegítése, 4. Megrendelő a települési szilárd hulladék gyűjtésére, kezelésére, ártalmatlanítására szolgáló helyként Vaskúti Regionális Hulladéklerakó üzembe helyezéséig Felsőszentiván község lerakóját jelöli ki. 5. A megrendelő jelen szerződés megkötésével egyidejűleg átadja a szolgáltató részére a település térképét és a címjegyzéket. 6. Megrendelő tájékoztatni köteles a szolgáltatót az önkormányzati rendeletnek a szolgáltatást érintő lényeges módosításairól. Amennyiben a módosítás a szolgáltatás elvégzését az eddigiekhez képest a szolgáltatóra nézve terhesebbé tenné, úgy a vállalkozót a közléstől számított 6 hónapon belül felmondási jog illeti meg. A felmondási idő 6 hónap. 7. Megrendelő a szolgáltató számára a tevékenység elvégzésére szolgáló kizárólagos közszolgáltatási jogot biztosít. IV. A szolgáltató kötelezettségei: 1. A szolgáltató köteles a közszolgáltatást folyamatos jelleggel, teljes körűen ellátni. A szolgáltató a közszolgáltatást hetente egy napon, csütörtökön végzi. 2. Amennyiben a szolgáltató a hetente esedékes szolgáltatási napon a szolgáltatást elvégezni nem tudja (pl.: gépjármű meghibásodás, időjárási körülmények, stb.), úgy köteles helyettesítéséről gondoskodni, arra engedéllyel és kapacitással rendelkező helyettes útján. 3. Ha a helyettesítés nem megoldható, és ilyen módon a szolgáltatás a szolgáltatási napon elmarad, arról a szolgáltató haladéktalanul értesíteni köteles a megrendelőt. Ez esetben a

7 megrendelő jogosult a szolgáltató költségére helyettesről gondoskodni. Amennyiben a helyettesítés a megrendelő által sem volt megoldható, úgy a szolgáltató az akadály elhárulását követő legközelebbi szolgáltatási napon a szolgáltatás szünetelése idején felgyűlt hulladékot is köteles elszállítani. 4. A hulladék gyűjtése 80 literes és 120 literes gyűjtőedényekben minden héten csütörtöki napon történik. 5. Szolgáltató kötelessége a közszolgáltatás teljesítéséhez szükséges mennyiségű, és minőségű jármű, gép, eszköz, berendezés biztosítása, valamint a szükséges létszámú és képzettségű szakember alkalmazása. 6. Amennyiben a szolgáltatás folyamatos és biztonságos elvégzéséhez szükséges, a szolgáltató köteles a megkívánt fejlesztéseket, beruházásokat és karbantartásokat elvégezni. 7. A közszolgáltatás körébe tartozó hulladék ártalmatlanítását a szolgáltató a Vaskúti Regionális Hulladéklerakó üzembe helyezéséig a Felsőszentiváni Hulladéklerakó igénybevételével végzi. A vaskúti Regionális Hulladéklerakó üzembe helyezését követően a Regionális Hulladéklerakó igénybevételével végzi. 8. A szolgáltató legalább évente egyszer tájékoztatni köteles a megrendelőt az alkalmazott közszolgáltatási díj mértékéről és az alkalmazás tapasztalatairól. 9. A szolgáltató köteles a begyűjtött hulladék mennyiségét és összetételét fajtánként nyilvántartani, az általa végzett kezelésről, a kezelt és a kezelés eredményéből származó hulladékokról nyilvántartást, a kezelőlétesítmények működéséről üzemnaplót vezetni, és ezekről a hatóságoknak bejelentést tenni. 10. A nyilvántartott adatokról a szolgáltató a megrendelőt kérésére tájékoztatni köteles. 11. A fogyasztók számára a Szolgáltató ügyfélszolgálatot működtet (6500 Baja, Keleti Ipartelep 1. Tel.: 79/ Fax.: 79/ ), ahol a fogyasztói panaszok és észrevételek kivizsgálásra kerülnek és a vizsgálat eredményéről az ügyfelet az önkormányzatok rendeletébe foglalt kötelezettség alapján minden esetben értesítik. V. Szolgáltatási díj: 1. A szolgáltatási díj megállapítása a évi XLIII. Hulladékgazdálkodási törvény 25.. és a 242/2000. (XII:23.) Korm. rendelet rendelkezéseinek megfelelően történik és szerződő felek a díj megállapításánál ezeket a rendelkezéseket tekintik irányadónak a szerződés időtartamára. 2. Szolgáltató a szolgáltatási díjat évente felülvizsgálja a fenti rendelkezéseknek megfelelően, s amennyiben az így kiszámított díj magasabb az előző évre megállapított díjnál, úgy azt a megrendelő felé jelzi. A megrendelő a közölt díj tekintetében az erre hatáskörrel rendelkező szerve útján határoz. 3. A következő évi szolgáltatási díjjavaslatot, illetve a kapcsolódó költségszámítást a szolgáltató minden év november 20-ig benyújtja elfogadásra az önkormányzatnak.

8 Amennyiben a megrendelő a közszolgáltatási díjat a jogszabályokban meghatározott módszerek alapján számított díjnál alacsonyabb mértékben állapítja meg, a különbséget díjkompenzáció formájában köteles a szolgáltatónak megtéríteni. Abban az esetben, ha a megrendelő rendeletében szabályozott módon díjkedvezményt vagy mentességet állapít meg, a felmerülő költségeket a szolgáltató számára köteles megtéríteni. 4. Lakossági díjak Edényzet Ft/ ürítés nettó 80 l-es l-es l-es l-es l-es l-es l-es l-es l-es l-es Intézmények, vállalkozások Önkormányzati intézményeknek lakossági áron szolgáltatunk. Lomtalanítás az éves egyszeri kötelező alkalmon (mely térítésmentes) felül eseti megrendelés és elszámolás alapján történik. Intézmények, közületek, vállalkozások Edényzet Ft+ÁFA/ürítés 110 l-es l-es l-es l-es l-es l-es l-es l-es l-es l-es Az önkormányzat által elfogadott lakossági díjakat a Szolgáltató negyedéves bontásban számlázza az ingatlantulajdonosok felé. A fent megadott árak magukba foglalják a hulladékszállítás, elhelyezés, valamint a hulladék kezelésének, ártalmatlanításának költségeit. 7. A szolgáltatási díj beszedése a szolgáltató feladata, amely csekk, átutalás vagy személyes befizetés útján történik meg. Amennyiben díjhátralék keletkezik, úgy az ezt követő 30 napon belül a szolgáltató felhívja az ingatlantulajdonos figyelmét a díjfizetési kötelezettségének elmulasztására és felszólítja annak teljesítésére.

9 A felszólítás eredménytelensége esetén az igazolt díjhátralék keletkezését követő 90. napot követően a szolgáltató a felszólítás megtörténtének igazolása mellett a díjhátralékot a megrendelőtől igényelheti. 8. A szabályosan benyújtott igénylés alapján a megrendelő haladéktalanul intézkedik a díjhátralék és a felmerült költségek köztartozás módjára történő behajtása érdekében. A behajtott díjhátralékot a megrendelő nyolc napon belül átutalja a szolgáltatónak. Ha a köztartozás behajthatatlan, a megrendelő a behajthatatlanság tényének megállapítását követő nyolc napon belül megtéríti a díjhátralékot a szolgáltató részére. VI. Vegyes rendelkezések A jelen szerződésben foglalt szolgáltatás ellátásának és finanszírozásának kötelezettsége kizárólag a szolgáltatót terheli. A megrendelő anyagi felelőssége csupán az V. pontban meghatározott alábbi esetekre terjed ki: 1. a szolgáltató által be nem hajtható hátralékos díjak megtérítése, 2. a jogszabályokban meghatározott módszerek alapján számított díj és a megrendelő által alacsonyabb mértékben megállapított díj különbözetének megtérítése, 3. a megrendelő által rendeletben szabályozott módon biztosított díjkedvezmény vagy mentesség miatt felmerülő költségek megtérítése. A megrendelő gondoskodik arról, hogy a lakosságot tájékoztatja a hulladékgyűjtéssel kapcsolatos tennivalókról és a gyűjtés időpontjáról. Jelen szerződés módosítása közös megegyezéssel és írásban lehetséges. Jelen okiratot a felek képviselői elolvasás és közös értelmezés után, mint jogügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláírták.,... Megrendelő polgármester Szolgáltató

10 2. melléklet a 13/2011. (XII.22.) önkormányzati rendelethez Közszolgáltatás éves díja A B Ssz. Edényzet Díj l-es edényzet esetén 238 Ft/ürítés + Áfa l-es edényzet esetén 444 Ft/ürítés + Áfa l-es edényzet esetén 484 Ft/ürítés + Áfa l-es edényzet esetén 969 Ft/ürítés + Áfa l-es edényzet esetén Ft/ürítés + Áfa l-es edényzet esetén Ft/ürítés + Áfa l-es edényzet esetén Ft/ürítés + Áfa l-es edényzet esetén Ft/ürítés + Áfa l-es edényzet esetén Ft/ürítés + Áfa l-es edényzet esetén Ft/ürítés + Áfa l-es edényzet esetén Ft/ürítés + Áfa

11 3. számú melléklet az 1/2004. (II.20.) Ktr. sz. rendelethez A szerződés egyes tartalmi elemei a) A szerződő felek megnevezése, b) A szolgáltatás szervezett, és rendszeres elvégzésére irányuló kötelezettségvállalás, c) A szállítás helye és gyakorisága, d) A gyűjtőedény ürítésre való ki és behelyezésével kapcsolatos kötelezettségek, e) Az arra irányuló szolgáltatói kötelezettségvállalás, hogy a szállítást a mindenkor hatályos önkormányzati rendeletben foglaltak szerint és az abban meghatározott, - mint legmagasabb mértékű díj ellenében, illetve figyelembevételével végzi. f) A szolgáltatási díj megállapításának alapja, amely az egyszeri elszállításra átvett hulladék térfogat szerint meghatározott díja, és az abban bekövetkező változásokkal kapcsolatos bejelentési kötelezettséget, g) A szolgáltatási díj megfizetésének módja, határideje és a díjfizetés elmulasztásának jogkövetkezményei, h) A szerződésben rendelkezni kell továbbá a szerződés módosítása, felmondása feltételeiről.

NAGYBÁNHEGYES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2008. (IX. 26.) ÖR.

NAGYBÁNHEGYES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2008. (IX. 26.) ÖR. NAGYBÁNHEGYES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2008. (IX. 26.) ÖR. számú rendelete A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról. Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

5/2012. (II.28) KT. rendelet. A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról

5/2012. (II.28) KT. rendelet. A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról 5/2012. (II.28) KT. rendelet A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról Báránd Község Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. (1) és

Részletesebben

Balatonfőkajár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Balatonfőkajár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Balatonfőkajár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2011.(X.5.) sz. önkormányzati rendelettel, valamint a 6/2010. (XII. 15.) sz. önkormányzati rendelettel módosított 14/2005.(XII.21.) sz. önkormányzati

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések A rendelet hatálya 1.. (1) A rendelet területi hatálya Zagyvaszántó község közigazgatási területére terjed ki.

I. Fejezet Általános rendelkezések A rendelet hatálya 1.. (1) A rendelet területi hatálya Zagyvaszántó község közigazgatási területére terjed ki. EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA 14/2004.(IV.30.) Rendelet a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 01/2005.(I.31.), a 2/2006.(I.26.) és 15/2006.(XI.30.) és 7/2007.(XI.22.) Rendelettel

Részletesebben

Balatonederics Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2004. (VIII. 1.) Rendelete 1

Balatonederics Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2004. (VIII. 1.) Rendelete 1 Balatonederics Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2004. (VIII. 1.) Rendelete 1 a közterületek tisztántartásáról és a települési szilárdhulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról (egységes szerkezetben)

Részletesebben

DERECSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK 4/2006. (III.03.) RENDELETE

DERECSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK 4/2006. (III.03.) RENDELETE DERECSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK 4/2006. (III.03.) RENDELETE a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról Derecske Város Képviselõ-testülete a helyi

Részletesebben

A rendelet hatálya 1.

A rendelet hatálya 1. Kunpeszér Község Önkormányzatának 16/2005. (IV.15.)sz. r e n d e l e t e A szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról Kunpeszér Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Cece Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 31/2014. (XII.30.) önkormányzati rendelete. a hulladékgazdálkodás helyi rendjéről

Cece Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 31/2014. (XII.30.) önkormányzati rendelete. a hulladékgazdálkodás helyi rendjéről Cece Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 31/2014. (XII.30.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodás helyi rendjéről Cece Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.

Részletesebben

A RENDELET CÉLJA ÉS HATÁLYA

A RENDELET CÉLJA ÉS HATÁLYA Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 20/2004. (V.05.) önkormányzati rendelete a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése

Részletesebben

I. fejezet A RENDELET CÉLJA ÉS HATÁLYA

I. fejezet A RENDELET CÉLJA ÉS HATÁLYA Kulcs Község Önkormányzatának 18/2011. (X. 27.) számú önkormányzati rendelete a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról Kulcs Község Önkormányzata (továbbiakban:

Részletesebben

Balatonkenese Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 30/2004.(VII.14.) rendelete

Balatonkenese Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 30/2004.(VII.14.) rendelete Egyes helyi közszolgáltatások kötelező igénybevételéről, a szervezett kommunális szilárd és folyékony hulladék gyűjtésére és elszállítására vonatkozó rendelet 30/2004.(VII.14.) rendelet Balatonkenese Nagyközség

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2004. (XII. 10.) rendelete a települési szilárd hulladék gyűjtésével és kezelésével összefüggő tevékenységről A 1/2005. (I. 27.), 20/2005. (IX. 30.),

Részletesebben

5/2002. (IV.3.) sz. rendelete. a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról. (1) fejezet

5/2002. (IV.3.) sz. rendelete. a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról. (1) fejezet Rákóczifalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének a 11/2003. (VI. 13.) a 4/2005.(II.16.) a 22/2008.)XII. 12.) a 15/2009.(IX.04.) a 16/2009.(IX.29.) és a 19/2009.(XII. 11.) a 17/2010. (XII. 16.)

Részletesebben

E L S Ő R É S Z I. FEJEZET

E L S Ő R É S Z I. FEJEZET Petőfibánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2009.(VI.25.) önkormányzati rendelete a település köztisztaságáról, valamint a települési szilárd és folyékony hulladékkal összefüggő feladatok

Részletesebben

Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete. 20/2003. (XII. 30.) számú

Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete. 20/2003. (XII. 30.) számú Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 20/2003. (XII. 30.) számú Rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról ( egységes szerkezetben a

Részletesebben

a közterületek tisztántartásáról és a települési szilárdhulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról

a közterületek tisztántartásáról és a települési szilárdhulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról BIRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 7/2004. (III.01.) önkormányzati rendelete a közterületek tisztántartásáról és a települési szilárdhulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról Biri Község Önkormányzat a hulladékgazdálkodásról

Részletesebben

VILLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 1/2012. (II.14.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 19/2007. (XII.19.) RENDELETÉNEK (RENDELET) MÓDOSÍTÁSÁRÓL

VILLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 1/2012. (II.14.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 19/2007. (XII.19.) RENDELETÉNEK (RENDELET) MÓDOSÍTÁSÁRÓL VILLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 1/2012. (II.14.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE VILLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK A TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉKKAL KAPCSOLATOS HULLADÉKKEZELÉSI HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL ÉS A KÖZTERÜLETEK

Részletesebben

MOSONSZOLNOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 10/2002.(X.08.) ÖKT számú R E N D E L E T E. a köztisztaságról és a hulladékgazdálkodásról

MOSONSZOLNOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 10/2002.(X.08.) ÖKT számú R E N D E L E T E. a köztisztaságról és a hulladékgazdálkodásról MOSONSZOLNOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2002.(X.08.) ÖKT számú R E N D E L E T E a köztisztaságról és a hulladékgazdálkodásról Mosonszolnok Község Önkormányzat Képviselő-testülete a

Részletesebben

Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2008.(XII.19.), 12/2009.(VIII.14.), 24/2009.(XII.18.) rendeletekkel módosított 19/2002.(XII.12.) rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Nagytarcsa. Község Önkormányzatának 12/2004. (IX.22.) rendelete a közterületek tisztántartásáról és a települési szilárdhulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról Egységes szerkezetben Nagytarcsa Község

Részletesebben

FOGALMI MEGHATÁROZÁSOK

FOGALMI MEGHATÁROZÁSOK Pethőhenye Község Önkormányzatának 9/2012(V.7.) önkormányzati rendelete a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról (egységes szerkezetben a 2/2013(III.7.), a 15/2013(IX.23.)

Részletesebben

A HULLADÉKKEZELÉSI KÖZSZOLGÁLTATÁS HATÁLYA

A HULLADÉKKEZELÉSI KÖZSZOLGÁLTATÁS HATÁLYA Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2010. (XII.20. ) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról Bocskaikert Község Önkormányzatának

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS ÉS EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJE Szám: EPL/6/2/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 56/2001. (XII.12.) önkormányzati rendelete

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 56/2001. (XII.12.) önkormányzati rendelete MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 56/2001. (XII.12.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról (Egységes szerkezetben a módosításáról

Részletesebben

Települési hulladék gyűjtésére, szállítására, kezelésére és ártalmatlanítására vonatkozó KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

Települési hulladék gyűjtésére, szállítására, kezelésére és ártalmatlanítására vonatkozó KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS 1 Települési hulladék gyűjtésére, szállítására, kezelésére és ártalmatlanítására vonatkozó KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Mely létrejött egyfelől továbbiakban Önkormányzat, másfelől Balatonvilágos Község Önkormányzata

Részletesebben

Polgár Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Polgár Város Önkormányzat Képviselő-testületének Polgár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendelete a települési hulladékgazdálkodásról (egységes szerkezetben a 2/2015. (I. 30.), a 31/2015. (VII. 31.) önkormányzati

Részletesebben

I. FEJEZET. Általános rendelkezések

I. FEJEZET. Általános rendelkezések Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 5 / 2009. (V.28.) rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásokról, valamint a szervezett köztisztasági

Részletesebben

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG Bécsi út 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : varoshaza@dorog.

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG Bécsi út 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : varoshaza@dorog. DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG Bécsi út 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : varoshaza@dorog.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Dorog Város Képviselő-testületének 2014.

Részletesebben

Hajdúhadház Városi Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/2014.(II.24.) önkormányzati rendelete. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Hajdúhadház Városi Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/2014.(II.24.) önkormányzati rendelete. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Hajdúhadház Városi Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2014.(II.24.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Hajdúhadház Városi Önkormányzat Képviselő- testülete Magyarország

Részletesebben

Magyarszerdahely Községi Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2007. (XII.14.) rendelete A TELEPÜLÉSI HULLADÉKKAL KAPCSOLATOS KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL

Magyarszerdahely Községi Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2007. (XII.14.) rendelete A TELEPÜLÉSI HULLADÉKKAL KAPCSOLATOS KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL VII. sz. melléklet Magyarszerdahely Községi Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2007. (XII.14.) rendelete A TELEPÜLÉSI HULLADÉKKAL KAPCSOLATOS KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL Magyarszerdahely Községi Önkormányzat

Részletesebben