Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6."

Átírás

1 Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Témafelelős: Kiss Ferenc Ikt.sz.: E-3802/2014. Tárgy: hulladékgazdákodási közszolgáltatási szerződés megkötése a Szentes Városellátó Nonprofit Kft.-vel Mell: : hulladékgazdákodási közszolgáltatási szerződés tervezet Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete H e l y b e n Tisztelt Képviselő-testület! A hulladékról szóló évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 90. (8) bekezdése legkésőbb július 01. napjáig teszi lehetővé a települési önkormányzatok részére a Ht.-ben rögzített új előírások szerinti hulladékgazdálkodási szerződés megkötését hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedéllyel és az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség Nonprofit kft. által kiállított minősítő okirattal rendelkező nonprofit gazdasági társasággal. Szentes Városellátó Nonprofit Kft. rendelkezik hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedéllyel és minősítő okirattal. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés tartalmi elemeit rögzítő, a közszolgáltató kiválasztásáról és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződésről szóló 317/2013. (VIII. 28.) Korm. Rendeletnek megfelelően elkészült a mellékelt szerződés tervezet. Kérem az előterjesztést megtárgyalni, és a Szentes Városellátó Nonprofit Kft.-vel kötendő hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést jóváhagyni szíveskedjenek.../2014.(vi.30.) Tárgy: hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés megkötése a Szentes Városellátó Nonprofit Kft.-vel HATÁROZATI JAVASLAT Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Szentes Városellátó Nonprofit Kft.-vel hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés megkötésére irányuló előterjesztést, és azt a jelen határozat mellékletét képező tartalommal jóváhagyja, ennek megfelelően felhatalmazza Szentes Város Polgármesterét annak aláírására. A határozatról értesítést kap: 1./ Szirbik Imre Szentes Város Polgármestere 2./ Krajsóczki Sándorné irodavezető 3./ Varga Sándor ügyvezető Szentes, június 11. Szirbik Imre

2 Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés mely létrejött egyrészről: Szentes Város Önkormányzata Székhely: 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Törzsszám: Adószám: Képviseli: Szirbik Imre polgármester Bankszámlaszáma: Raiffeisen Bank Zrt. továbbiakban, mint Megrendelő másrészről: Szentes Városellátó Nonprofit Kft. Székhely: 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Cg KSH szám: Adószám: Képviseli: Varga Sándor ügyvezető Bankszámlaszáma: Raiffeisen Bank Zrt. KÜJ szám: , KTJ szám: közszolgáltatási engedély száma: 14/ /2013, 14/ /2013 minősítési okirat száma: A-195/2014., minősítési besorolás: B/I a továbbiakban, mint Közszolgáltató- együttesen Felek- között az alábbi feltételekkel: Szerződő Felek a hulladékról szóló évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 33. és 34. -a alapján hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést kötnek az önkormányzat hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátási kötelezettségének jelen közszolgáltatási szerződés útján történő biztosítása érdekében. 1. A Közszolgáltató jelen közszolgáltatási szerződés alapján hulladék begyűjtési, szállítási és kezelési közszolgáltatást köteles végezni, amelynek teljesítését a Közszolgáltató jelen szerződés aláírásával vállalja. 2. A Közszolgáltató feladata különösen az alábbiakra terjed ki: - települési szilárd hulladékok begyűjtése (beleértve a nem hasznosítható, a hasznosítható biológiailag lebomló, és a papír, műanyag, fém, üveg csomagolóanyagok gyűjtőszigetes és házhoz menő rendszeres átvételét), - a begyűjtött hulladékok ártalmatlanító vagy kezelő telepre történő szállítása, - a begyűjtött hulladékok lehetőség szerinti előkezelése, hasznosítása, - lakossági lomtalanítás lebonyolítása, - lakosságnál keletkező, szabványos gyűjtőedényben nem elhelyezhető, biológiailag lebomló hulladékok (karácsonyfák, őszi zöldhulladékok) begyűjtése, - önkormányzati tulajdonú ingatlanokon illegálisan lerakott, elhelyezett hulladékok begyűjtése. A Közszolgáltató tevékenységét a Ht. és annak végrehajtási rendeletei, valamint Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a települési hulladékról és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló../2014. (VI.30.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) előírásai szerint köteles végezni. 1

3 A közszolgáltatás teljesítésének területi kiterjedése Szentes Város közigazgatási területe. Közszolgáltató nem köteles a közszolgáltatás teljesítésére Szentes Város közigazgatási területének azon részein, ahol a szerződésben foglalt feladatok ellátása a technikailag nem megoldható (pl.: a szolgáltatási helyszín időjárási körülményektől függetlenül történő megközelítése szilárd burkolatú út hiányában nem biztosítható). 3. Jelen közszolgáltatási szerződés július 01. napjától kezdődően határozott időtartamra, december 31. napjáig kerül megkötésre. 4. A Közszolgáltató kötelezettséget vállal: a. a közszolgáltatás folyamatos és teljes körű ellátására, a közszolgáltatás teljesítése kizárólag törvényben vagy kormányrendeletben meghatározott esetekben szüneteltethető vagy korlátozható, b. a közszolgáltatás Rendelet szerinti rendszer, módszer és gyakoriság szerinti teljesítésére, c. a közszolgáltatásnak a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelő környezetszennyezésmentes és az önkormányzat igényei szerinti gyakoriságú elvégzésére, amiért szavatossággal tartozik, d. a közszolgáltatás teljesítéséhez szükséges mennyiségű és minőségű jármű, gép, eszköz, berendezés biztosítására, valamint a szükséges létszámú és képzettségű szakember alkalmazására, illetve a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás minősítő okirat követelményeinek közszolgáltatási szerződés hatályossága ideje alatti folyamatos biztosítására, e. a közszolgáltatás folyamatos, biztonságos és bővíthető teljesítéséhez szükséges fejlesztések, beruházások és karbantartások elvégzésére, f. a közszolgáltatás körébe tartozó hulladék begyűjtésére, szállítására, lehetőség szerinti előkezelésére, hasznosítására és végső esetben hulladéklerakó telepen történő elhelyezésére a Rendeletben kijelölt helyek és létesítmények igénybevételével, g. a közszolgáltatás teljesítésével összefüggő adatszolgáltatás rendszeres teljesítésére, és nyilvántartási rendszer működtetésére, h. az ingatlantulajdonos hulladékgazdálkodási közszolgáltatással kapcsolatos bejelentéseinek intézése, panaszainak kivizsgálása és a közszolgáltatással kapcsolatos általános tájékoztatásnyújtás biztosítása érdekében könnyen hozzáférhető helyen ügyfélszolgálat (6600 Szentes, Kossuth tér 6.,) és tájékoztatási rendszer működtetésére, i. fogyasztói panaszok és észrevételek 30 napon belüli kivizsgálására, ennek eredményéről a bejelentő írásbeli tájékoztatására. 5. A Megrendelő kötelezettséget vállal: a. a közszolgáltatás hatékony és folyamatos ellátásához a közszolgáltató számára szükséges információk ellenszolgáltatás mentes szolgáltatására, b. a közszolgáltatás körébe tartozó és a településen folyó egyéb hulladékkezelési tevékenységek összehangolásának elősegítésére, c. a településen működtetett különböző közszolgáltatások összehangolásának elősegítésére, d. a települési igények kielégítésére alkalmas hulladék gyűjtésére, kezelésére, ártalmatlanítására szolgáló helyek és létesítmények kijelölésére, 2

4 e. a közszolgáltató kizárólagos közszolgáltatási jogának biztosítására a közszolgáltatási szerződés időtartama alatt a közszolgáltatásba bevont területen. 6. A közszolgáltatás finanszírozásának (a díjfizetésnek) elveit és szabályait a mindenkor hatályos jogszabályok, jelenleg a Ht., annak végrehajtási rendelete, a helyi sajátos szabályokat a Rendelet állapítja meg. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat a Magyar Energia Hivatal javaslatának figyelembevételével a miniszter rendeletben állapítja meg. 7. A Közszolgáltató kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj mértékét mindenkor a vonatkozó hatályos jogszabályok alapján alkalmazza. 8. Amennyiben a Közszolgáltató a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe nem tartozó tevékenységet is végez, akkor az egyes tevékenységeire olyan elkülönült nyilvántartást köteles vezetni, amely biztosítja az egyes tevékenységek átláthatóságát, valamint kizárja a keretfinanszírozást. 9. Ha a Közszolgáltató tevékenysége során harmadik fél közreműködik, vagy teljesítési segédet vesz igénybe, annak tevékenységéért teljes körű helytállási felelősséggel tartozik. 10. Szerződő Felek jelen közszolgáltatási szerződést jogszabályi keretek között egybehangzó akarattal módosíthatják. 11. Jelen közszolgáltatási szerződés megszűnik: a. a benne meghatározott időtartam lejártával, b. a közszolgáltató jogutód nélküli megszűnésével, c. a szerződő Felek közös megegyezésével, d. felmondással. 12. A Megrendelő jelen közszolgáltatási szerződést a Ptk-ban meghatározottakon túlmenően akkor mondhatja fel, ha: a. a Közszolgáltató a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátása során a környezet védelmére és a tevékenységére vonatkozó jogszabályokat vagy hatósági előírásokat súlyosan megsértette, és a jogsértés tényét bíróság vagy hatóság jogerősen megállapította, b. a Közszolgáltató a jelen közszolgáltatási szerződésben megállapított kötelezettségét neki felróható módon súlyosan megsértette. 13. A Közszolgáltató a közszolgáltatási szerződést a Ptk-ban meghatározottakon túlmenően akkor mondhatja fel, ha: a. a Megrendelő a közszolgáltatási szerződésben meghatározott kötelezettségét - a Közszolgáltató felszólítása ellenére - súlyosan megsérti, és ezzel a Közszolgáltatónak kárt okoz, vagy akadályozza a közszolgáltatás teljesítését, b. a közszolgáltatási szerződés megkötését követően hatályba lépett jogszabály a közszolgáltatási szerződés tartalmi elemeit úgy változtatja meg, hogy az a Közszolgáltatónak a közszolgáltatás szerződésszerű teljesítése körébe tartozó lényeges és jogos érdekeit jelentős mértékben sérti. 3

5 14. Szerződő Felek kijelentik, hogy a Közszolgáltató 100 %-os önkormányzati tulajdonú nonprofit gazdasági szervezet. 15. A Közszolgáltatónak, mint a Ht. hatálybalépésekor működő hulladékgazdálkodási közszolgáltatást ellátó gazdálkodó szervezetnek a törvény hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedélyre, valamint az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség által kiadott minősítésre vonatkozó rendelkezéseinek a törvényben meghatározottak szerint és a meghatározott határidőben meg kell felelnie. 16. A közszolgáltatási szerződés felmondási ideje 6 hónap. 17. Jelen közszolgáltatási szerződés nyilvános, így a lakosság tájékoztatása érdekében jelen közszolgáltatási szerződést a Megrendelő internetes honlapján közzéteszi. 18. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a mindenkor hatályos vonatkozó jogszabályok, így a Ptk. vállalkozási szerződésre vonatkozó szabályai, a hulladékról szóló évi CLXXXV. törvény és a végrehajtási rendeletei, valamint Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a települési hulladékról és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló../2014. (VI. 30.) önkormányzati rendelete az irányadók. 19. Jelen közszolgáltatási szerződést Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a.. /2014.(VI. 30.) sz. határozatával jóváhagyta. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés készült 4 eredeti példányban, melyet a Felek elolvasás és értelmezést követően, mint akaratukkal mindenben megegyezőt cégjegyzésre jogosult képviselők útján írtak alá. Szentes, június 30. Szirbik Imre Megrendelő Szentes Város Önkormányzata Varga Sándor Szolgáltató Szentes Városellátó Nonprofit Kft. Pénzügyi ellenjegyzés: Szentes, június 30. Krajsóczki Sándorné Pénzügyi ellenjegyző Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Számviteli és Tervezési Irodavezető 4

HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS. Alsómocsolád Község Önkormányzata

HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS. Alsómocsolád Község Önkormányzata 112.:s.10 HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészt: másrészt: Alsómocsolád Község Önkormányzata székhely: 7345 Alsómocsolád, Rákóczi utca 21. PIR szám: 334770 adószám: 15334778-1-02

Részletesebben

a Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatok ellátása a Homokhátsági Regionális

a Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatok ellátása a Homokhátsági Regionális Kunfehértó Polgármesterétől E l ő t e r j e s z t é s a Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatok ellátása a Homokhátsági Regionális Szilárdhulladék Kezelési Konzorciumban részt vevő, Homokhátsági

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS ÉS EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJE Szám: EPL/6/2/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 58/2013 (XII.21.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 58/2013 (XII.21.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 58/2013 (XII.21.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a hulladékról szóló 2012.

Részletesebben

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 35/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelete. a települési hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 35/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelete. a települési hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 35/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelete a települési hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Mezőkövesd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet

4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás és a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtése közszolgáltatás ellátásáról Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. október 3-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. október 3-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 168/2013. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. október 3-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: A Hegyvidéki Önkormányzattal

Részletesebben

1. A rendelet célja. 2. Általános rendelkezések

1. A rendelet célja. 2. Általános rendelkezések Bátaapáti község Önkormányzata Képviselőtestületének 10/2013. (VII.26.) önkormányzati rendelete A települési szilárd hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Bátaapáti község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Arnót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1./2014.(I. 30.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Arnót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1./2014.(I. 30.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Arnót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1./2014.(I. 30.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Arnót Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012.

Részletesebben

Polgár Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 13/2014. (VI. 27.) önkormányzati rendelete a települési hulladékgazdálkodásról

Polgár Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 13/2014. (VI. 27.) önkormányzati rendelete a települési hulladékgazdálkodásról Polgár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2014. (VI. 27.) önkormányzati rendelete a települési hulladékgazdálkodásról Polgár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2014. (VI. 27.) önkormányzati

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 115. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 115. szám MAGYAR KÖZLÖNY 115. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. július 4., csütörtök Tartalomjegyzék 2013. évi CXXV. törvény A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység minősítéséről 63448 2013. évi

Részletesebben

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás)

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás) PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690 Ügyfél azonosító szám: (szolgáltató tölti ki) Iktatószám:.../2014. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás)

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 Nyílt ülésen tárgyalandó ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2014. március 26-i ülésére

Részletesebben

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. február 14. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

Szám: 36600/3626-21/2015.ált. Tárgy: Túrkeve város hulladékgazdálkodási közszolgáltatásának ideiglenes ellátására közérdekű szolgáltató kijelölése

Szám: 36600/3626-21/2015.ált. Tárgy: Túrkeve város hulladékgazdálkodási közszolgáltatásának ideiglenes ellátására közérdekű szolgáltató kijelölése Szám: 36600/3626-21/2015.ált. Tárgy: Túrkeve város hulladékgazdálkodási közszolgáltatásának ideiglenes ellátására közérdekű szolgáltató kijelölése HATÁROZAT Az NHSZ Szolnok Közszolgáltató Nonprofit Kft-t

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt. sz.:1/349-1/2014/i. Üi: Csomor Ágnes E l ő t e r j e s z t é s Tárgy: IX. számú fogorvosi körzet működtetése. Melléklet: Feladat-ellátási szerződés

Részletesebben

Hortobágy Községi Önkormányzat. Képviselő-testületének 9/2014. (VII. 4.)

Hortobágy Községi Önkormányzat. Képviselő-testületének 9/2014. (VII. 4.) Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2014. (VII. 4.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e a települési hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási helyi közszolgáltatásról Hortobágy

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. szeptember 18-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. szeptember 18-i ülésére Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592 660. Pf.: 76. fax: 592 676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések 1. A rendelet hatálya

I. Fejezet Általános rendelkezések 1. A rendelet hatálya Pátka Község Önkormányzata 2/2014 (II.5.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések A rendelet hatálya

I. fejezet Általános rendelkezések A rendelet hatálya Bucsa Község Önkormányzat Képviselő- testületének 6/2011. (IV.1.) önkormányzati rendelete a szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatos közszolgáltatásról, a település közigazgatási területén Bucsa Község

Részletesebben

Úrhida Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2013. (XII.13.) önkormányzati rendelete a település hulladékgazdálkodásáról

Úrhida Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2013. (XII.13.) önkormányzati rendelete a település hulladékgazdálkodásáról MHK JogszabJly szolgjltatjs 1. oldal, összesen: 6 oldal Úrhida Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2013. (XII.13.) önkormányzati rendelete a település hulladékgazdálkodásáról Úrhida Község Önkormányzat

Részletesebben

Kunfehértó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2014. (...) önkormányzati rendelet-tervezete a hulladékkezelési közszolgáltatásról

Kunfehértó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2014. (...) önkormányzati rendelet-tervezete a hulladékkezelési közszolgáltatásról Kunfehértó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2014. (...) önkormányzati rendelet-tervezete a hulladékkezelési közszolgáltatásról Kunfehértó Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

MULTISZINT Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

MULTISZINT Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság MULTISZINT Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ÜZLETSZABÁLYZAT Budapest, 2014. 1 Tartalomjegyzék AZ ÜZLETSZABÁLYZAT TÁRGYA, ÉS HATÁLYA... 5. oldal Az üzletszabályzat hatálya Személyi

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 20/2002. (XII. 18.) számú rendelete a települési szilárd hulladékkal és szelektív hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi 1 Törökszentmiklós Város Önkormányzatának Képviselő - testülete a helyi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság 2015. február 18-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság 2015. február 18-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: Sz-68/2015. ELŐTERJESZTÉS a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság 2015. február 18-i ülésére Tárgy: Előterjesztő:

Részletesebben

ÚJRÓNAFŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA K É P V I S E L Ő- T E S T Ü L E T É N E K. 14/2013.(XII.18.) önkormányzati r e n d e l e t e

ÚJRÓNAFŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA K É P V I S E L Ő- T E S T Ü L E T É N E K. 14/2013.(XII.18.) önkormányzati r e n d e l e t e ÚJRÓNAFŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA K É P V I S E L Ő- T E S T Ü L E T É N E K 14/2013.(XII.18.) önkormányzati r e n d e l e t e a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

2/B. sz. melléklet III. A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGE

2/B. sz. melléklet III. A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGE 1 2/B. sz. melléklet Szentes Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okirata Bevezetés A Városellátó Intézmény, mint költségvetési intézmény, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás

Részletesebben

Márkó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2010. (V.19.) önkormányzati rendelete

Márkó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2010. (V.19.) önkormányzati rendelete Márkó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2010. (V.19.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról Márkó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. A Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. április 30-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. A Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. április 30-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S A Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. április 30-i ülésére Tárgy: A szelektív hulladékgyűjtés bevezetésével kapcsolatos feladatok Előterjesztő: Dr. Kelemen

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 218/2013. (XII. 18.) számú. h a t á r o z a t a

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 218/2013. (XII. 18.) számú. h a t á r o z a t a ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben