FeleluS szerkesztő: GYULA PATHÓ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "FeleluS szerkesztő: GYULA PATHÓ"

Átírás

1 !I. évfolyam 43. szám. Ára 20 fiüér. Komárom, október ELŐFIZETÉSI ÁR : Egz évre 10 P. I Negyedévre 2*50 P. Félévre 5 P. Egyes szam ára 20 fül. Megjelenik minden szombaton. FeleluS szerkesztő: PTHÓ GYUL SZERKESZTŐSÉG ÉS KIDÓHIVTL: Komárom, Igmándi-ut 12. Telefon 61. Hirdetek árai díjszabás szerint. Kéziratokat nem adunk vissza. Őseink nyomain. Mi már sok mindent megértünk. Török ült nyankon S fiainkból janicsároka: neveltek. Tatár horbégették városainkat es falvainkat Esztendőkön keresztül asszonyaink fogták ekeszarvát s gyenge gyermekek próbálkoztak férfierőt :eni karjaikba. Itt nálunk már egyszer minden kötél szakadt. Gyilkos szemmel testvér testvért keresett, hogy eszitse. Mibennünk egyszer már a lélek rendje is *L bomlott; mi már sokszor láttuk kzülni sírunkat - Kszor jutottunk odáig, hogy elmerülünk a népek tengerében. De acélos karunk, bátor szivünk, lelkes élniakarásunk a magyar becsi et megmentettek minket. Es most? Most, mint.kor a büszke Karthágó, fegyver nélkül kenyérőségben, lerongyolódva tekintünk bele a jövő sötétjébe s kzülünk neki a közelgő telnek. Barátunk nincs, ki csengő arannyal megváltsa nyomorúságunkat. Irimas szamaritánus nem a utainkaí, hogy felszedje megsebzett, éhező koldus test ereinket. Melegszívű emberbarátok helyett ridegen számító szomszédok öleinek körül. Magunkra maradtunk, mint a múltban is mindig, ha baj volt. Magára maradottságban onban ennek a nemzetnek a fiai mindig megmutatták, hogy mekkora 'erejük hogy bennünket egy kézlegyintsel elintezrü nem lehet. Nem lehetett a múltban nem lehet most sem, mert most nét önmagunkra leltünk. (z.eieinkbö! szent színeink b:ztatón mosolyognak felénk,.!,:ve a magyar tudást, becsületességet akaratot. lelkünkbe új remények lopják be magukat, ha arra gondolunk, hogy a Magyar Hétből" magyar esztendők lesznek, amikor a becsületes magyar munka kiszorítja a mi lelkünknek meg nem felelő, idegen portékát nem kell on rimánkodnunk, hogy a magyar árunak külföldön piacot adjanak. komáromi Önmagunkra leltünk nem hagyjuk megfagyni a magyar jövő reménységeit, a didergő magyar gyermekeket, hanem leszünk mi magunk irgarmas szamaritánusok, hogy összeszedjük elesetteket bekötözzük fájó sebeiket. Nem hagyjuk elpetyhüdni acélos izmokat, hanem munkát adunk a magyar munkáskézbe ezzel kenyeret a magyar családoknak. zthiszem, hogy ebben a gondolatban mindnyájan találkozunk, mert kell is találkoznunk, ha élni akarunk. Nézzünk bele egymás szemébe, ismerjük meg egymást kezet kézbetéve, újult reménységgel induljunk el erős hittel hitt szebb magyar századok fele. Rozmán Ferenc. képviselőtestület értekezlete inségakció. Folyó hó 20.-án, hétfőn d. u. 4 órakor értekezletet tartott a város képviselőtestülete, melynek egyetlen tárgya a munkanélküliség súlyos kérde volt. lapy Gáspár kormányfőtanácsos, polgármester elnöki megnyitójában bemutatta a munkanélküliekről kzitett katasztert, s vázolta a város jelenlegi helyzetét, valamint okat a lehetőségeket, amelyek rendelkezére állanak, hogy közmunkák megindításával enyhíthessük a munkanélküliségek. Bejelentette, hogy nagyobb társadalmi akcióra esetleg ínségadó kivetre van szükség, hogy némileg is csökkentsük a munkanélküliséget, enyhítsük a velejáró rettenetes nyomort. képviselőtestületi tagok majdnem mindegyike jő akaratulag szólt a tárgyhoz s keresett, javasolt módozatot, hogy a reánk háramió nagy feladat megoldását elősegítse. Sajnos konkrét terv nem alakult ki értekezleten a munkanélküliség problémájának megoldásara, egy sürgős inségakció lebonyolítására. Pedig idő sürget. Mas városok P. államsegélyt ís kaptak, megyenkbői Esztergom 50.OJÜ P.-t, hogy onnal megkezdhessék a szükségmimkakat. vármegye bizottságot szervezett, gyűjtt inditott, hogy egyesitett vármegyék Ínségeseinek ügyét támogathassa. Csak mi nem tudjuk tettekre váltani törekvünket. vz pedig cselekvt követe!. Véleményünk szerint sürgősen egy szűkebb bizottságot kell alakítani, amely záros határidőn belül kz javaslatot köteles terjeszteni a képviselőtestület elé a munkanélküliség kérdének megoldására. E bizottság a társadalmi s minden illetékes szervvel rövid uton keil hogy letárgyalja mindon lehetőségeket, melyeknek keresztülvitele inség elhárítását eredményezheti. Költségvett kzít, munkatervet doigoz ki, szóral rzletesen elökziteti anyagot, melyet a képviselőtestület utján kivan megvalósítani. Sürgősen egybe kell hívni a képviselőtestületet, de nem értekezletre, hanem közgyűlre, s a legrövidebb határidővel munkába kell állítani inségakció intézőbizottságát. ddig is minden erőnkkel indítsunk gyűjtt, hogy minden nélkülözhető ÜUér a városi inségakció célját szolgái hassa. Komáromrr.egyei Hírlap a polgároké! Fizessen tehát elő mindenki lapunkra. fiíf tudomány hatalom. Nekünk, trianoni átokkal sújtott magyaroknak kétszeresen szükségünk van a tudás hatalmára. Egyéni érdekünk hafiúi kötelsségünk parancsolja, hogy ezen egyetlen, kezünkbenmaradt hatalmi lehetőséget erősítsük, hogy a Népek nagy csatájában emberies eszközökkel, atudomány mindent iegyözö hatalmával kivívhassuk a magyar Igságot. Komárommegyei Hirlap szükségesnek tartja, hogy minden olyan mozgalomról, tevékenységről, mely a kultúrát erősíti, támogatja, tájékoztasa olvasóközönségét.e nemes cél erdekében nyitottuk meg a Tanügyéi Népművel rovatunkat, melyben időközönként a kultúra iránt érdeklődő olvasóinknak iskola népművel eseményeiről számolunk be. Tanítói munka megbecsülének szép ünnepe volt tulso Komáromban a nyugalomba vonult Pathó Flóris Lohner József róm. kath. (Majlath iskolai) tanítók búcsúztatása iskolától. régi nagy Komárom megyének kiváló, nagy tanitói voltak a jól megérdemelt nyugalomba vonuló tanférfiak, akiktől rendkívüli díszközgyűl keretében búcsúzott el a tulsóíéli rom. kath. egyház, a Majláth- községi iskola tantestülete, a tanítványok nagy serege, a polgári iskolák, főgimnázium, a kath. egyesületek, a dalárdák küldöttségei. Ezúton mondunk mi is Isten hozzád"-ota tanügy e két kiváiáló munkássanak. Továbbképző szeminárimon vettek rzt Komárom körzetének tanitói f* hó 20-án a helybeli zárda nagytermében. Dr. Sághy Imre kir. tanfelügyelő kitűnő szakértő vezetével már harmadízben tartottak Komáromban pedagógiai előadásokat Ez alkalommal Kerényi Rezső esztergomi ig. tanitó tartott lebilinj cselöen értékes tanulságos, a modern pedagógiai elvek alapján szakszerűen felépített előadást gyakorlati tanítást. teljes számba megjelent tanítóságon kívül örömmel láttuk a hallgatóság soraiban a tanügy mindenkor lelkes barátait: Surányi Fe ene komá r romi apátplébánost, Németh ván ácsi plébánost, Rozmán Ist Fe-

2 2. oldal. KomárommcL r yei Hírlap október 25. Porcellánfestő égető műhely (Eladás kicsinyben nagyban.) V é d jegy Komárom, Ország-út 20 a. Tel, 49. (Hiányos szerviszek pótlása.) L Speciális, művzi kivitelű étszerviszek vitrintárgyak legjobb legolcsóbb beszerzi forrása. Borbélv Gusztáv Egy leány egy fiu tanoncnak felvétetik. renc hittanár Esztergomi ntal káplánt a kath. egyházak rzéről ; továbbá a komáromi evang. egyház agilis vezetőjét, Fadgyas ladár lelkzt. szemináriumi előadás 10 órától d. u. 2 óráig tartott. E szemináriumi előadást f. hó 21.-én Tatabányán 22.-én pedig Tóvároson is megrendezte dr. Sághy Imre kir. tanfelügyelő, a két körzet tanítósága rzére. Népműveli egzségügyi előadások megtartása céljából járási értekezletek voltak e hét folyamán Esztergomban, Komáromban Tóvároson, melyeken illetékes Helyi Népműveli Bizottságok elnökei a hatósági orvosok is vettek rzt. szervezt irányítást dr. Sajó Lajos vármegyei tiszti főorvos Wiesenbacher józseí varmegyei népműveli titkár végzik. Magyar Vöröskereszt rzéről ré6zt vettek Magyary Kossá ladárné dr. Maksay Ferenc főorvos. vármegye minden községében, nagyobb ipari telepén népesebb pusztáján a tél folyamán két-két népműveli egzségügyi előadás lesz orvosi tanácsokkal kisérő filmmel kapcsoltan. z első film Miért van annyi sir a magyar temetőben", a második film Ember küzdj bizva bízzál" című lesz. Komáromban első Népműveli előadást í. hó 28.-an, kedden este 8 órai kezdettel ünnepélyes keretben, gdag műsoros összealliíásban tartjak meg. z előadás műsora: 1. Erkel; Himnusz. Előadja : a róm. kath. Szent Imre Dalkör. 2. ünnepi megnyitót mond : Surányi Ferenc apátplébános. 3. Hubai : Cremonia hegedűs. Előadja : Ocskay Endre, zongorán kisen : Bischoff Géza rk. karnagy. 4. Györköny : Lesz még országunk. Szavalja : Gärtner Margit. 5. a) Két gyöngye volt... b) Nem szól a tiiinkóm... c) Csereborgar, sárga cserebogár... d) Rácsos kapu, rácsos ablak... e) Peng a kasza... Előadja : a rom. kath. Szent Imre Dalkor. 6. Magyar Hétrö'r előadási tart: Gyalókay Kálmán, a komáromi kereskedők egyesületének elnöke. 7. Magyar dalok. linekli : Bischoff Géza rk. karnagy, Rigó Gyula cigányzenekarának kísérete mellett. 8. Végvári : Nagy magyar télben... Szavalja : Gyalókay Béla. 9. a) Pogatsni^ : Csak magyarok legyünk... b) mnier: Nem, nem soha... Előadja a róm. kath. Szent Imre Dalkör. Vezényel: Bischoff Géza róm. kath. karnagy. Jegyek elő Modernül berendezett épületes géplakatos üzem. utó- gépjavítás. Henger rováíkolás. utogén hegeszt. Vas- fémesztergályozás. vételben Hacker Dezső papirkereskedében 2ü fillérért kaphatók. Kisbér Népműveli Bizottsága is megkezdte már előadásait. Jakatics Ferenc előadások ügyvezetője első előadást a magyar termékek pártolása, a magyar mezőgdaság, ipar kereskedelem segítére szentelte. z előadássorozatot Pálmay József főjegyző nyitoita meg. szakelőadást Hollós Béla ipariskolai iggató tartotta, kinek gyönyörűen felépített beszédét nagy figyelemmel hallgatta a közönség. Füstös Ferenc Bogár Imre a Magyar Hétről mondtak alkalmi költeményeket. z előadás vé- <^én ipar közleked fejlődéről egy rendkívül tanulságos oktatófilm volt. Továros f. hó 21.-én tartarotta első népműveli előadását. z előadást Halmos ntal főjegyző nyitotta meg. Klotz Ignácz esperesplébános a Magvar Hét jelentőségét, mezőgdaságunk, iparunk kereskedelmünk súlyos helyzetét festette óva intette a közönséget idegen cikkek vásárlásától. Muck Rózsi Dely Eszter gyönyörű szavalataikkal alkalmkodtak előadó tárgyához. Tóvárosi Keresztény Polgári Kör férfikara ízlesen jól előadott műdalai fejezték be előadást. kart Wiesenbacher József vezette. Tanítói könyvtár. Dr. Sághy Imre kir. tanfelügyelő kezdeményezere a Vármegyei Ált. Tanító Egyesület mintegy 60 kötetből álló könyvtárt létesített. E könyvtarból igen értékes tanügyi könyvet kölcsönözhet a két vármegye tanítósága 20 fillér befizete ellenében. Könyvtáros: Hajnali Kálmán esztergomitanitó. jobbágy kályha jobb, mint a cserépkályha. Magy w Két kirakat versenye. z idei Magyar Hét, mint ismeretes október hó 18-tól 2őig tart. magyar ipar mezőgdaság termékeinek i^gyasztására, a magyar kereskedelem támogatásai.', irányuló orsy;tg is propaganda munkában Komárom város iparos kereskedő társadalma is méltóképen vesz reszt. városban szebbnél-szebb kirakatok tűnnek fel. ízlesei: rendezett kirakataink magyar árut hirdetnek, a magyar gyártmányt, termékeket mutatnak a vásárló közönségnek meggyőző erővel. Üzleteink kirakatai fővárosi ní SIRCZ vízvezeték csatornázási bádogos lakatos vóra emelkedtek. Kereskedőink nemes versenyre kelnek. 28 kereskedő 34 kirakattal vesz rzt a Magyar Hét alkalmával rendezett kirakat versenyben, melyet a Kereskedők Társulata oly gondosan kzített elő. kirakatokat a rendező egyesület által feikért 5 tagu zsűri szemléli meg bírálja el. zsűri tagjai: Pungor Lajos ny. máv. főfelügyelő, mint zsűri elnök, ngyal Kálmán polg. isk. rajztanár, festőművz, Pathó Gyula tanító, lapszerkesztő, Petőcz János mübutor asztalosgyáros, ipartestületi elnök, Dr. Sulacsik László városi aljegyző. zsűri a hét folyamán többször tart szemlét a kirakatok felett vasárnap d. e. ül össze, hogy a versenydijra érdemesült kirakatokat elbírálja. Hisszük, hogy a Magyar Hét maradandó nyomokat fog hagyni a lelkekben s a nagy propaganda megtermi gyümölcsét. Magyar Hét" célja a magyar termel védelme. Magyar Hét" október 18-tól 26-ig tart. házadómentességért ezentúl nem kell folyamodni. z eddigi törvényes rendelkez szerint ideiglenes házadómentesség elnyeréért külön kérvényben kellett illeiekes adóhivatalhoz folyamodni, aminek elmulasztása esetén véglegesen elveszitették adózók ideiglenes házadómentességre vonatkozó igényüket. z adóhivatalok adómentesség engedélyeze előtt helyszíni szemlét voltak kénytelenek tartani, holott a lakhatási engedély megadása céljából a legtöbb helyen már úgyis volt hatósági szemle. pénzügyminiszter legújabb rendelete egyszerűsíti ideiglenes hadómentesség körüli eljárást, s a jövőben nem kell külön folyamodni ideiglenes házadómentességért, miután újonnan emelt épületek használatbavételezéhez szükséges lakhatási engedély iránti beadvány egyúttal házadómentesség engendélyeze iránti kérelemnek is tekintendő. köziggatási hatóságnak, a lakhatási engedély megadása, vagy megta- Löwv-nél GYŐR, Gr. TISZ ISTVÁN-TÉR 5. Tartós, szép mégis szállítja. Kedvező fizeti Kérjen díjtalan JÁNOS vállalkozó üzeme Telefon 58. Komárom. Piac-tér. Telefon 58. olcsó feltételek. ajánlatot. Épület bádogos munkák. Vízvezeték csatornázás, tervez kzít. Fürdőszoba berendez. Szívó- nyomó szivattyúk. K gad; mell bau pén; hói kell eng( közil szei oi házd poni meni is a 1 leszi új é tósá iga; vári zottl tesi a g< vak mell ból csati tán ter áthi végi vicii évi nyej "j lell< N Fel

3 1930. október oldal. Komárommegyei Hirlap. ÉKSZEREK, ÓRÁK, LKLMI ÉS NÁSZJÁNDÉKOK, É S VERSENYEMJK, KÖZÖK SPORT EVŐESZ ÁLLNDÓN z új angol ROYL ENFIELD NGY VÁLSZTÉKBN. É Szolid árak. K S Z E Pontos kiszolgálás. Látszerek állandóan raktáron! Vezetem alatt álló elsőrendű óra É új v e z é r k é p v i s e l e t h e z. Budapest, I. Budaörsi-ut 101. legalkalmasabb t*dm» m e g é r k e z t e k JOHN F O W L E R & COMP. R m o t o r k e r é k p á r o k emléktárgy é k s z e r inert: Jólétben ékesít Szükségben mmm L E G J O B B GYERMEKÄPOLÖ6ZI K E K K E L GONDOZZK. kisegít". K o in á r o m, J K I Ú T Í Í 5 5 K f c T \ r-i G H U M T E T I B & R V ű r l Ö i i É ü é T. H N. O f t O G Í R i B- M, ILL i it R T R B N K P f i l O- I g m á n d i - ú t 12. F i ó k : H a j m á s k é r. g a d á s a után, a kérelmet a d ó mentesség megállapítása tárgyá ban hivatalból át k e l l t e n n i a p e n z ügy i h a t ó s á g h o z, házadómentesség céljá ból külön helyszíni s z e m l é t sem kell t a r t a n i, hanem a lakhatási engedély eldöntére hivatott köziggatási szerv helyszíni s z e m l é i é n e k k e l l tisztáznia m i n d * m körülményeket, melyek a h á z a d ó m e n t e s s é g m e g a d á s a szem pontjából szükségesek. z a d ó mentesség megadása továbbra is a pénzügyi hatóság feladata lesz. Oly községekben, a h o l uj épületek h a s z n a v é t e l e h e z h a tósági engedély nem s z ü k s é g e s, továbbra is eddigi eljárás m a r a d é r v é n y b e n, vagyis a d ó zóknak külön k e l l f o l y a m o d n i o k a d ó m e n t e s s é g e n g e d é l y e z é s é ért.' z a d ó m e n t e s s é g r e vonat kozó igényüket a z o n b a n csak a b b a n esetben veszítik el ily kis k ö z s é g b e n lakó é r d e k e l tek, ha adómentességért a k ö z s é g i e l ö l j á r ó s á g írásbeli f i g y e l m e z t e t é s e ellenére sem f o l y a modnak. kérvényhez, m e l y b e n ú j o n n a n emelt épület t u l a j d o n o s a lakhatási engedély elnyeréért f o l y a m o d i k, épület tervrajzát is c s a t o l n i k e l l. kérvény 1 p e n g ő 60 filléres bélyeggel lá tandó el. gesztesi járás székhelye: Komárom. Köziggatásilag rendezték Komárom vármegye járásait. Komárom-Esztergom köz i g a z g a t á s i l a g egyelőre egyesitett vármegyék törvényhatósági bi zottsági k ö z g y ű l é s é n e k, a geszesi j á r á s székhelyének Nagyigmándról Komáromba való á t helyeze é s ezzel k a p c s o l a t b a n Kocs, K ö m l ő d, D a d k ö z s é g e k n e k a gesztesi j á r á s b ó l a tatai j á r á s b a, valamint Dunaalmás Nesz mély k ö z s é g e k n e k a tatai j á r á s ból a gesztesi j á r á s b a való á t csatolása tárgyában hozott ha tározatát a m. k i r. b e l ü g y m i n i s z ter j ó v á h a g y t a. jelzett s z é k h e l y á t h e l y e z é s, i l l e t v e á t c s a t o l á s végrehajtásának időpontjául szenk vici Palkovics L á s z l ó a l i s p á n f. évi n o v e m b e r hó 1 - ét tűzte k i. s z o l g a b i r ó s á g, élén t e v i s nyei Revitzky István f ő s z o l g a b í r ó, uj hivatalát K o m á r o m b a n i d e i g lenesen, míg saját palotájába nem költözhet, a méntelepen h e l y e z i el. z á t c s a t o l á s teljes m e g nyugvást k e l t u g y a két j á r á s ban, m i n t érdekelt k ö z s é g e k nél is, kivéve Dad é s Kömlőd k ö z s é g e k e t. E két k ö z s é g n e k uj b e o s z t á s u k b a n nincs vasúti ö s s z e köttetük járási székhelyükkel. Dunaalmás Neszmély k ö z s é g e k csak k e d v e z ő b b vasúti m e n e t r e n d - beállítást kérnek, m i után érvényben levő vasúti menetrend lehetetlenné teszi a járási székhellyel való é r i n t k e züket. k o m á r o m i piac k e d v e z ő b b f e l v e v ő k é p e s s é g é t ő l vár j á k g a z d a s á g i fellendülüket. Igságügyi átcsatolásról még nern történt d ö n t é s, így a régi j á r á s b í r ó s á g területi illeté k e s s é g e áll f e n n a peresügyek elintézénél. Ne legyünk rövidlátók! jöveteleiket, teadélutánjaikat. M i n d e n fillért, m i t m u l a t s á g u k, vigságuk közepette szereznek, odaadják a szegényeknek, nincst n l e n e k n e k, hogy egy-egy k ö n y cseppet f e l s z á r í t s a n a k, örömet, v i g s á g o t v i g y e n e k e l h a g y a t o t tak s z o m o r ú tanyájára. E nemes törekv tette széppé, erkölcsi anyagi sikerekbe gdaggá a Feleslegesek-e a teadélutánok rendeze? Jótékonysági egyesületeink sok f á r a d s á g o s m u n k a é s n a g y áldozatok árán rendezik össze- közkedveit teádéiutánokat. t á r s a d a l o m e vállvetett, példás m e g m o z d u l á s a k a p c s á n h a l l o t t u n k onban kijelenteket, sajnos n e m felelőtlen e g y é nek rzéről melyek felett nem térhetünk n a p i r e n d r e. Feleslegesek a teadél utánok rendeze, mert ha a buffett értékét m i n d e n k i befizetné egyes egyesületek pénztáraiba, úgy sokkal t ö b b e t lehetne j ó t é konyságra f o r d í t a n i ", m o n d ják a felületes szemlélők. Ily m o n d á s n a g y o n a l k a l mas a r r a, h o g y l e r o n t s a a j ó t é konysági akciók nyomán szük s é g e s lelkesültséget, t e v é k e n y s é g e s, á l d o z a t k é s z s é g e t, miért is szükségesnek tartjuk hangsú l y o z n i, h o g y j ó t é k o n y s á g i egye sületeink helyes úton j á r n a k, a teadélutánok rendeze üdvös e l g o n d o l á s nem felesleges. H o g y a n g o n d o l j á k el a k i jelentt hangoztatok a jóté konysági egyesületek anyagi e s z k ö z e i n e k gyarapítását, ha ily közvetett módot nem v á l a s z t a nának? M i k é p vélik a nagy t ö megeket j ó t é k o n y s á g r a b i r n i a rövidlátó k r i t i k u s o k, ha s e m m i ellenértéket nem nyújtanának egyes társadalmi szervek? D e v a n n a k egyéb s z e m p o n t o k is, melyeket nem szabad f i g y e l m e n kivül h a n g y n i. teadélutánok növelik üzleti f o r g a l m á t a c u k r á s z n a k, hentesnek, fűszeresnek, m u n k a a l k a l m a t ad a s z a b ó n a k, c i p é s z nek, fodrásznak s t b. i p a r á g n a k. Kérdezzük! z egzséges forgalom szempontjából milyen j e l e n t ő s é g e v a n i l y jóténysági a k ciónak, a m i k o r tevékenységük a kereskedelem, i p a r m u n k á s é r d e k e k e t is szolgálja? vagy a szórakozást, v i g ságot i r i g y l i k a rövidlátó kri tikusok? Túlvagyunk már a z o n a nézeten, h o g y be ne látnánk a társadalmi é s j ó t é k o n y s á g i e g y e sületek igen f o n t o s hivatását, m e l y s z e r i n t a létküzdelem n e héz g o n d j a i v a l sújtott emberi ség szórakozásáról, lelki felfris süléről g o n d o s k o d n i a is k e l l. De k ö t e l e s s é g e m é g e g y e s ü l e t e k nek, h o g y ifjúság nemes s z ó rakozását előmozdítsa, vigalmaiknak a l k a l m a t a d j o n s a társadalmi öszszefogás kialakulását elő segítse. Milyen szép v o l n a, ha a birálgatás helyett mindnyájan ö s s z e f o g n á n k, ha rövidlátó m e g jegyzek helyett m i n d e n k i t á mogatná j ó t é k o n y s á g i e g y e s ü l e teinket. Meg vagyunk győződve, hogy a n y o m o r enyhitén, v a lamint a szegénysorsu ember társak felsegitén o l y nagy a m bícióval d o l g o z ó egyesületeket a j ö v ő b e n épp e rövidlátó kri t i k u s o k fogják l e g m e s s z e b b m e n ő támogatásban rzesíteni, s h a n goztatni kivánják: teadél utánok sikerét előmozdítani den embernek kötelessége!* min U r i - női d i v a t c i k kek, posztó, szövet, vászon rövidáruk, valamint minden e szakmába vágó cikkek legolcsóbban kaphatók a 25 fennálló éve Hajnal Oszkár cégnél Komárom, Igmáiirii-ut I S. ESZTERGOMBN K o s s u t h L a j o s utca 4. sz. alatt a Három Szerecsen" vendéglő étterem, egyesitett vármegye l e g a l k a l masabb találkozóhelye. Magyar konyha. Fajborok. S z o l i d polgári árak.

4 4. oldal. Komárommegyei Hírlap.,j?30. október 25 H Í R E K. nesztora: Csepy Dániel dr. ügyvéd október 18.-án ünnepelte feleségével Halász Mária úrnővel ötven éves házassági évfordulóját. nagyszámú előkelő rokonság, jóbarátok, ügyvédi kar egz komáromi közönség elhalmozta jókívánságaival a jubiláns házaspart. Kongresszus Komáromban. gyöi egyházmegyei papság Eucnaristikus kongresszusát folyó évben, november hó 13-án Komáromban tartja meg. Európai hirü orgonamüvzünk tart hangversenyt a szegedi fogadalmi templomban. Egyházi zene szempontból számottevő esemény október 24, 25, 2ó-iki szegedi ünnepségeknek három napos hangversenye, amelyet Európa legnagyobb orgonáján a legkiválóbb művzek közreműködével tartanak meg. őszinte büszkeség öröm hat át bennünket, komáromiakat, amikor a legkiválóbb művzek között látjuk szerepelni jeles földi nket,schmidhauer Lajos Európahirü orgonaművzünket. Okt. 25-én este 6 órakor tartja nagy hangversenyét Szegeden, ahol Bossi orgona hangversenyét jatsza a szegedi Filmharmonikus zenekar kisérete mellett. hangversenyt a rádió közvetíti. Kalor kályha Gyalókaynál. Vallásos est. z evang. Nöegyesület a reformáció évfordulója alkalmából f. hó 26-án vasárnap d. u. 6 órakor egyház imaházában vallásos estélyi rendez. Emlékbeszédet tart: Irányi Kamill székesfehérvári evang. lelkz. Szavalnak : Németh Irmus Trogmayer Gusztáv. Karénekkel szerepel egyesület négyszólamú női kara Bethlendy Sándor karnagy vezetével. Szólót énekel: Luka Zsófia. z imaház berendezi alap javára offertórium. J Ó T T E S Z! önmagával rádiójával, ha VLVO csövet használ. Kapható: KRMER FERENC rádiószaküzletében, Komárom. Vidéki előfizetőinkhez. Tisztelettel kéljük, hogy eddig küldött megtartott lapok elő Istentiszteletek. z evang. imaházban a reformáció évfordulója napján okt. 31-én pénfizetére szánt dijat beküldeni szíveskedjenek, mivel lapunkat teken reggel 8 órakor a katonaság rzére lü órakor ünnepi csak úgy tudjuk fejleszteni, ha istentisstelet, d. u. 3 órakor pedig liturgikus ifjúsági istentiszdik, nehogy a lap szállításában előfizetőink hátralékukat bekültelet tart. fennakadás legyen. kiadóhivatal. Hivatalvizsgálat. Folyó hó 22-én Teller Gyula kerületi rendűi főkapitány vitéz Vida Csillár Kramernál. Elemér rendőrkapitány, Garay Károly kerületi rendőrfőtel ügyelő Kitüntet. Dr. baráti Huszár Vaskó Kálmán számtanácsos, ladár főispán f. hó 16-án adta számvevőségi főnök kíséretében át Benkő M. Szeréna esztergomi városunkba érkezett, s a ni. kir. apáca-fönöknönek a kormányzói állami rendőrség komáromi kapitányságánál hivatalviszgálatot egyik iskolaterme ebből al kitüntett. vízivárosi zárda tart. ' kalomból zsúfolásig megtelt a szeretett főnöknő tisztelőivel ranylakodalom. tulsóféli Komárom ügyvédi tanítványaival. karának vármegyei inségakció bizottságába városunkból Vetsey Ede ny. altábornagyot Keleti József állategzségügyi főfelügyelőt, a gesztesi járásból Lengyel István császári r. kath. plébánost felpéci Péntek Pál országgyűli képviselőt, a tatai járásból Lőke Károly ref. esperest Rehling Konrád banyaiggatót, törvényhatósági bizottsági tagokat kérte fel szenkviczi Palkovics László alispán, a bizottság elnöke. bizottságnak hivatalból tagjai a városok polgármesterei a járások föszolgabirái. Jobbágy kályha Gyalókaynál. Beöthy Zsolt síremléke. Kisfaludy Társaság több kulturális társulattal bizottsággal 4 többek között a Tisza István szoborbizottsággal együttesen művzi síremléket kzíttetett nagynevű elnöke Beöthy Zsolt sírja fölé. síremlék leleplezi ünnepségét október 26-án tartják meg. Ez alkalomra Berzeviczy lbert v. b. t. t. a Kisfaludy Társaság jelenlegi elnöke mond ünnepi beszédet, Kozma ndor, a Kisfaludy Társaság alelnöke, pedig ez alkalomra irt ünnepi ódáját olvassa fel. Mindenszentek napján. Szeretteink sírjára csak egy szal gyertyát néhány szál virágot vigyünk. Koszorúkra, gyertyákra szánt összegeket adjuk ínségesek javára. Kegyeletünk sokkal kedvesebb lesz Ur előtt, ha irgalmasságot gyakorolunk. Nemes adományainkat juttassuk a Vetsey Edéné népkonyha" javára. Városháza 22 sz. ajtó. Rádió Kramernál. la. teavaj, lágy keménysajt, évi termű bor falitégía, hornyolt gerinccserép, alagcső nagyban kicsinyben jutányos áron kapható a Kisbéri M. kir. Ménesbirtok Iggatóságánál Ugyanott tisztavérü yorkshire berkshire malacok is kaphatók. Posta, vasút: Kisbér Telefon : Kisbér 1. Vetsey Edéné népkonyha. Szociális Missiótársulat megmozdulása mily megértre talált, amikor inség, a nyomor enyhítét magáévá tette, igolják a nemesszivü adakozások, melyekkel Egyesületet elhalmozzák. Hálás köszönetet mond Elnökség ezúton is minden adományért. z elmúlt héten a következők adakoztak: Schmiedthuuer cég 50 pengőt. N. N. 6 zsák lisztet, 10 q. burgonyát zöldségei Jelinek Salamon 10 kg. sót, Ungard Béláné 1 drb. 25 literes zsiros bödönt, havonta 5 kg. lisztet 1 q. porosz szenet, Balog Rezső 10 q. burgonyát 25 kg. babot. Juttasuk adományainkat mielőbb a gyűjtőhelyre: 22. sz. ajtó! Városháza Záróra a Magyar Hét tartama alatt. kereskedelemügyi miniszter legújabb rendeletében ország egz területén engedélyezte, hogy a Magyar Hét tartama alatt a nyilt árusítással bíró üzleteket vasárnap reggel 7 órától 12 óráig nyitva lehet tartani. Hősiszobor leleplez. Nyergesujfalu nagyközség elöljárósága közönsége vasárnap leplezte le József főherceg jelenlétében elesett hőseinek emlékszobrát nagy ünnepség keretében. Ez alkalommal adták át rendeltetélek uj községházát ipartestületi székházat. GraniOÍOíl Kramernál. 50 százalék villanyáram kedvezmény a Magyar Hét" kirakatainak kivilágítására. Komárommegyei Hírlap" felhívására a Dorogvidéki R' T. villamossági vállalata értesítette a Komáromi Kereskedők Társulatát, hogy a Magyar Hét tartamára mindon kereskedőknek, kik a kirakataikat hosszabb ideig fokozottab mértékben kívánják kivilágítani, 50 százalék áramkedvezményt adnak, örömmel mondunk ezúton is köszönetet a megértő áldozatkz vállalatnak, ki felhívásunkra kzségesen támogatja a Magyar Hét" propagálását. Pénzt takarít meg, ha fűszer- csemege-árú szükségletét Spielmann Imre fűszer- csemegekereskedőnél szerzi be. Komárom, Igmándi-út. Weiss Manfréd cél Fémművei r. t. hogy varrógép lerakatosait elláthassa művzi kivitelű propaganda anyaggal, alkalmni óhajt elsőrangú himzönőket, akik eredeti Csepel, vagy eredeti Pfaff varrógépeken beigolhatóan gyakorlattal birnak szakmájukban elsőrun^úi produkálnak a következő mühimzi munkálatokban : laposöltü vagy virág-, sur-, kockás vagy csipkéülteses-, betű vagy im> nogram-, applikációs-, hardanger-, grainir-^vagy homoköltü-, smyriia-t poinl lacc- vagy szalag-, madeira^ vagy fchér-, perzsa sur-, filét tömőinunka-, richelieu- vagy renaissance-, arab szines himzes. mühimzönő rzben a fővárosban, rzben vidéken nyernek elhelvezt minden társadalmi osztály tagjai jelenkezhetnek. Levelek eredeli okmányok nélkül Weiss Manfréd cél Fémmüvei r. t. Budapest, V. Mária Valéria-utca 17. szám alá cim/endök. Ha fáradt Izgatott, ha álmatlanságban gyakori félelemérzetben szenved, ha hasgörcs, mellnyomás vagy szivfájás kínozza, akkor igyék reggel éhgyomorra 1 2 pohár termzetes Ferenc József" keserüvizet, mert ez megszünteti emzti zavarok okait s elhárítja a vértólulást. z emztőszervek gyógyításának több orvostanára elismeri, hogy olyan tüneteknél, melyek tápcsatorna tartalmának önmérgezéböl szármnak, a Ferenc József víz kitűnően beválik. Ferenc József keserűvíz gyógyszertárakban, drogériákban, íüszerüzletekben kapható. Teaest. mult években közkedveltségnek örvendő műsoros teaestjét evang. nöegyesület a jövő hó 9.-én rendezi. vezetőség most végzi előkzít munkáját, hogy a rztvevőknek ismét egy kellemes estet nyújtson. Megjelent a népszámlálásról szóló rendelet. kormány most adta ki a népszámlálásra vonatkozó rendeletet, mely szerint a/, egz ország területén a december hó 31-iki január hó elseje közötti éjféli időpontnak megfelelő állapot szeiint altalános népszámlálást rendel el. kiadott utasítás kifejezetten hangsúlyozza, hogy e 10 évenkint megtartandó népszámlálás nem adó/tatás céljából történik, sőt szigorúan tiltja a törvény. népszámlálási adatokat adóztatás szempontjából felhasználni nem szabad. Széntartók Gyalókaynál. Délibáb képes színházi hetilap legújabb száma Földes Imre ismeretien darabjáról közöl érdekes intimitásokat. hét két szenzációs premierjéről Molnár Ferenc Fodor László darabjairól is beszámol írásban képben. Cikket közöl egy szerzőről, aki még nem látta darabját, majd egy másik szerzőről, akinek egz világon nagy sikere van, csak itthon nem tud szinrekerülni, ismert uszóbajnoknöről, akivarriete iggató lesz, Móricz Zsigmond szegedi látogatásáról, Weigand Tibor vocalquartettjéról Hajdu Ilonka amerikai élményeiről. Ezeken kívül változatos filmrovat, érdekes cikkek képek egz sora tarkítja a Délibáb legújabb számát, amelyet egyfelvonásos színdarab kottamelléklet egzít ki. Megjelenik szombaton, ára 30 fillér. városi adóhivatal felhívása. házbérvallomási ivet évi november hó 1-i állapotnak megfelelően mindenkinek a legpontosabban kell kitöltenie t úgy a lakókkal, mint a háztulajdonosoknak sajátkezüleg aláírva legkőbb november hó 20-ig kell a városi adóhivatalhoz beadni. házadómentességi adatokat a házbérbevallási iven fel kell tüntetni. Talált tárgyak. Október hó 11-én Országúton egy gyermekkabátot, október hó 15-én pedig a közúti hídfőnél egy lepedőt találtak. talált tárgyakat igolt tulajdonosaik a rendőri, hatóságnál átvehetik.

5 1930. október 25. vármegye mezőg dasági bizottságának közgyű l é s e T a t á n. K o m á r o m E s z t e r g o m köziggatásilag e g y e l ő r e egyesttett v á r m e g y é k mezőg dasági b i z o t t s á g a Tatán évi o k t ó b e r hó é n (szomba t o n ) d. u. 2 ó r a k o r a k ö z s é g háza t a n á c s t e r m é b e n tart k ö z g y ű lt a következő tárgysorozat tal : Elnöki m e g n y i t ó, j e g y z ő nyv hitelesíte. 1. Molnár Iván m. k i r. g a z d a s á g i főtaná csos ő m é l t ó s á g a e l t á v o z á s a f o l y tan megüresedett elnöki tisztség 3 12 ennek betöltével netán san m e g ü r e s e d ő e g y é b tisztségeknek választás utján leendő b e t ö l t é s e. 2. z VII. t. c. ( f ö l d b i r t o k r e f o r m nö veli;:) a értelmében Hladny Vince u r a d a l m i intéző úr e l h a lásával megüresedett szak értői tisztség b e t ö l t é s e. 3. V á r megyei s z a b á l y r e n d e l e t a s z a r v a s marha-, s e r t é s - é s j u t e n y é s z t é s rol. 4. V a r m e g y e i s z a b á l y r e n d e let a ^ z d a s a g i c s e l é d e k rzére bériével kiállításának k ö t e l e z ő v é tételéről. 5. Vármegyei lóte nyzti s z a b á l y r e n d e l e t m ó d o sítása. 6. g a b o n a ü s z ö g e l l e n i védekezről szóló vármegyei szabályrendelet módosítása. 7. T e n y é s z h ú s s e r t é s állami k e d v e z ménnyel való b e s z e r z é s e. 8. T e >/allat d i j a z á s o k. 9. z O. F. B. áltai j u t t a t o t t földek k a taszteri tiszta j ö v e d e l m é n e k r e vízió a l á vétele. 10. G a b o n a zraktárak felállitása. 11. törvényhatósági b i z o t t s á g i t a g kra vonatkozó kizárási érhetetlenségi okokat sza b á l y z ó törvényes intézkedek nek a vidéki v i s z o n y o k n a k m e g telelő m ó d o s í t á s a. 12. Gyenesy G á b o r hajóskapitány közgdas igi t a n u l m á n y a i. 13. g a z d á k biztosító szövetkezetének évi j e l e n t é s e. Felhivatnak mindon h a d i ö z v e g y e k, akiknek hozzá tartozói hadbavonultak a világháborúból m i n d e z i d e i g nem tértek vissza, sem m a g u k r ó l é l e t I nem a d t a k, tehát eltűntek, tgy h a d i f o g s á g b a j u t o t t a k, hogy okmányaikkal es l e v e l e i k k e l ikes a n y a k ö n y v i h i v a t a l o k b a n sszeirás végett m i e l ő b b j e l e n t kezzenek. FILMSZÍNHÁZ Komárom. Kun Mikíós-u. Október 2ö-án, vasárnap 4. 6 é s fél 9 ó r a k o r 1 3 Csókolom a kezét, Madame! Vidám változatok 8 f e l v o n á s b a n. Z EZÜST PÓK 5. oldal. magyar ipar diadala. Csepel" kerékpárok nagy s i k e r e i után, melyek a külföldi kerékpárbehozatalt úgyszólván teljesen megállították ' 400 magyar mérnök- munkáscsa ládot j u t t a t t a k á l l a n d ó f o g l a l k o záshoz Weisz Manfréd gyár most f o r g a l o m b a hozta a C s e p e l " varrógépet is. E g é p e k oly t ö k é letes k i v i t e l b e n kzülnek o l y kedvező fizeti feltételekkel vásárolhatók, hogy nemsokára e t e k i n t e t b e n nem leszünk a kül lőidre utalva a külföldi v a r r ó gépekért e d d i g évente kiadott 4 5 millió p e n g ő o r s z á g b a n m a r a d. g y á r ezenkívül d í j m e n tes v a r r á s é s h i m z é s o k t a t á s t is rendez m i n d e n é r d e k l ő d ő rzére vetelkötelezettség nélkül, m i g a Csepel" varrógépvevöket ingyen s z a b á s z a t r a is kitaníttatja, ütött a 12-ik óra. h o g y ne csak szóval, hanem tettel is p á r t o l j u k a hai ipart így véget érjen m i n d e n baj o k o z ó j a, a m u n k a n é l k ü l i s é g. z a r a n y o r s z á g r e g é n y e. Éppen m o s t v a n négyszáz éve, h o g y P i z a r r o, jórzt spanyol k a l a n d o r o k b ó l álló csapata élén b e v o n u l t r a n y o r s z á g " f ö l d j é r e, inkák b i r o d a l m á b a. H a lál, tűzvz r a b l á s jelezte út ját mindenütt a r a n n y a l ezüsttel m e g r a k o t t flották i n d u l t a k ha, S p a n y o l o r s z á g b a. N é g y s z á z esz tendeje ennek, de e m b e r e k fantáziáját még m i n d i g izgatják ok a kincsek, amelyeket inkák a s p a n y o l hódítók elöl e l d u g t a k. M o s t végre napvilágra f o g kerülni a m e s é s k i n c s. P e r u ban ismét megkezdték á s a t á s o k a t é s megtalálták egyik u t o l s ó i n k a király rejtett sirját. z r a n y o r s z á g regényéről r e n d kívül é r d e k e s képekkel illusztrált c i k k e t közöl T o l n a i Világlapja l e g ú j a b b s z á m a, a m e l y b e n ezenkivül számtalan érdekesebbnél é r d e k e s e b b c i k k e t, novellát, r i p o r t o t két f o l y t a t á s o s regényt hetven p o m p á s képet talál o l v a s ó. J ö v ő heti s z á m á b a n k e z d i közölni M a g y a r o r s z á g o n k i z á r ó lagos j o g g a l g a t h e C r i s t i e v i lághírű detektív regényét t i t o k z a t o s Stylesi eset"-et. Ez a regény külföldön kilenc fél millió p é l d á n y b a n jelent meg. n é p s z e r ű k é p e s l a p egy száma m i n d ö s s z e 24 filér. negyedévi előfizeti ára p e d i g 2 p e n g ő 90 fillér. T o l n a i V i l á g l a p j a m i n den o l v a s ó j a t i z p e n g ő b o l t i ár helyett 2 p e n g ő 90 fillérért b é r mentve m e g k a p j a T o l n a i Világlexikona, Világtörténelme é s a M ű v e l t s é g utja e g y - e g y 320 o l dalas t ö b b s z á z képpel illusztrált d i s z k ö t é s ü kötetét. T o l n a i V i l á g l a p j a kiadóhivatala : Budapest, VII. Dohány-ucca 12-szám. Kérje mindenütt a K o márommegyei Hírlapot! SPORT. G y ő r s z i g e t K. F. C. 4 : 1 Biró: Schwarcz. félidő v é g e felé egy j o g o s t i z e n e g y e s b ő l lövi Kühnel e l s ő egyetlen g ó l j á t. I I. félidő csak 17 p e r c i g t a r t o t t, de ez is elég v o l t arra, hogy W i l f i n g e r hasonló játékot m u t a s s o n, m i n t első félidőben. Két gólt k a p o t t a m á s o d i k f é l időben K o m á r o m. csapat álta l á b a n nem elégített k i, kiválót csak Kiss R a d i c s I. nyújtottak, m i g Kühnel m o s t is b e i g a z o l t a, h o g y nem való k ö z é p r e. W i l f i n g e r i n diszponáltsága reméljük muló termzetű é s l e g k ö z e l e b b ismét a régi tudású kapus lesz. V a s á r n a p á n d. u. fél 3 órai kezdettel a K. F. C. a F o l y a m ő r s é g váll. c s a p a t á v a l j á t szik tréning m é r k ő z é s i. E l ő b b 1 órai kezdettel p e d i g a P o l g. i s k. a D r u k k e r e k reváns m é r k ő züket j á t s z á k le. T o k o d i. C Nyergesujíalui L. E. 4 : 1 (1 : 0) Gyönyörű football időben n a g y s z á m ú k ö z ö n s é g előtt ját szotta le b a j n o k i mérkőzét a két csapat. mérkőzt T o k o d biztosan m e g é r d e m e l t e n nyerte. tokodiak szép játékával i n d u l a játék állandó t o k o d i fölény jegyében f o l y i k le a m é r kőz, m i g N y e r g e s u j í a l u veszély telen t á m a d á s o k k a l kísérletezik. győztes csapat m i n d e n tagját d i c s é r e t i i l e t i, de k ü l ö n ö sen T i l l m a n, Szabó, Kubalek n t a l v o l t a k jók, m i g a vesztes c s a p a t b ó l a két C a k ó tűnt k i. mérkőzt Gyémánt ( S z ő n y ) kitűnően mindkét fel teljes m e g e l é g e d é s é r e vezette. Magyar híradó! tóber á n csütörtökön ' " fél 9 ó r a k o r csak 16 éven felülieknek LON CHNEY k halálára o p e a rh á z Fantomja E m b e r i tragédia 10 f e l v. Mister papucshős vigjáték Jegyelővétel. 10 f e l v. Rendes helyárak. Gözíürz íftieis. Szállít nagyban (2:0) M e g nem érdemelt súlyos vereséget szenvedett Komárom, a g y e n g é b b ellenfelétől. K. F. C. s o k k a l j o b b a n szebben ját szott, m i n t ellenfele, de V i l f i n g e r kapus indiszponáltsagán Kühnel center önző játékán k á r baveszett m i n d e n igyekezet. Szél nap ellen kezd K. F. C. a m i k i s s é zavarja j á t é kában. M e z ő n y j á t é k alakul k i, a m i k o r a félpályáról egy ártat l a n n a k látszó Komárom elleni s z a b a d r ú g á s alkalmával a l e g n a gyobb meglepetre Vilfinger a labdát a h á l ó b a ejti. g y o r s eredmény egy kissé meglepi Komáromot, mire fölocsudna Buza ÓS W i l f i n g e r, együttes h i bájukból már a második gól is a kapuban van van. Komárom m o s t összeszedi magát s i n n e n kezdve állandó föllényben játszik, de e r e d m é n y t n e m t u d elérni Kühnel önző játéka f o l y t a n, a k i még üresen álló k a p u b a sem tudja berúgni a labdát. misztikus történet 8 f e l v o n á s b a n. f IECJOBBT IK0LÖÓBBH!2 kicsinyben mindennemű keményfát, talpfát, tűzifát bognárfát. dfattdard 5a VILÁGSIKER! ÁR KPHTO' HVI RÉSZLETRE Minden jobb szaküzletben. > z őszi viharok közelednek. z Etornit-faiburko-iás h a t h a tósan védi a falé! a z időjárás v.szontagságai ellen. fa:ak k i s z á r a d n a k alatta. Kérjen prosoektust araiántatot E T E R N I T MŰVEK B u d a p e s t, VI., ndrássy-út 3 3 Elárusító hely: Schutzengel Ferenc Komárom. K ö z l e k e d é s i r e n d. ba lesetmentes k ö z l e k e d é s n e k általában a k ö z r e n d a fentartása b i z t o s í t á s a egyaránt é r deke a h a t ó s á g o k n a k é s a tár sadalomnak. nagyon fontos feladat t e l j e s í t é s é b e n a r e n d ő r h a t ó s á g i intézkedekkel szem ben a k ö z ö n s é g n e k jóindulatú megértt í e g y e l m e z e t t s é g e t kell tanúsítani. köziekeues rendjének megóvása érdekébén k i a d o t t rendeletek végrehajtását m i n d e n k o r szem eiött kell tar t a n i, mert csak Így kerülhetjük el a n a g y o n sokszor e l ő f o r d u l h a t ó testi é p s é g e i veszélyeztet'' közlekedi zavarokat. Különö sen a k e r é k p á r o s o k tartózkod j a n a k a g y a l o g j á r ó n való kerék p á r o z á s o k t ó l. Hatóságunk erélyes intézkedei, melv ismételt k i h á gas esetén szabadságveszt büntöíét v o n j a maga után, a közérdeket szolgálja n a g y o n h e lyesen.

6 6. oldal. Komárommegyei Hirjap október 25. Üzlet áthelyez. Értesitem a m. t. közönséget, hogy Komaromban, Igmándiúton levő háztartási, bádog, zománcedény valamint üzletemet bádogos szerelő üzememet Ország-út 30. szám alá helyezem át. Ezen áthelyez folytán árucikkeimet jutányosán leszáilitott árban árusítom. Teljes tisztelettel JELLINEK BÉL bádogos szerelő szi:m vegr. Árveri hirdetmény. lulírott kiküldött kir. bírósági vegrthajto ezennel közhírre teszi, hogy a Komáromi királyi járásbíróságnak számú végze folytan dr. Rónai Sándor ügyvéd által képviselt Grümer. végrehajtató rzére egy végrehajtást szenvedett ellen 300 P. 52 fülér tőkekövetel a költségek erejtig elrendelt kielégíti végrehajtás folytan alperestől lefoglalt 1478 P.-re becsült ingoságokr a komáromi kir. jbirosag Pk sz. vizesével árver elrendeltetvén, annak a korábbi vagy felülfoglaltatók követele erejéig is amenynyiben ok törvényes zálogjogot nyertek volna, alperes üzletében Kocson leendő megtartására határidőül évi október 29.-én d. u. 3 órája kitüzetik, amikor a bíróilag lefoglalt bátorok áruk s egyéb ingóságok a legtöbbet ígérőnek kzpénzfizet mellett, szükség eseten becsaron alul is el fognak adatni. Feihivatnak mindok, kik elárverezendő ingóságok vételárából a végrehajtató követelesét megelőző kieiegittethez jogot tartanak, hoc.;.' amennyiben rzükre a foglalás korábban eszközöltetett voina ez a végrehajtási jegyzőkönyvből ki nem tűnik, elsőbbségi bejelenteiket árver megkezdéig aluiirt kiküldöttnél Írásban vagy pedig szóval bejelenteni el ne mulasszák. törvényes határidő a hirdetménynek a biróság tábláján történt kil.ja-t-szteset követő naptol számíttatik Kel: Komárom, évi október hó 8-án. Borsitzky László kir. bír. végrehajtó. Pályázati felhívás. Magyar Emberbarátok Országos Egyesülete közli, hogy további 220 partfogoltat vehet védelmébe. z egyesület védelmének lényege, hogy erkölcsi anyagi támogatásban fogja rzesíteni pártfogoltjait, amikor ők életben való elhelyezked előtt állanak. betöltendő helyekre kizárólag árva, félárva vagy többtagú családok gyermekei pályázhatnak. Fiúgyermekek 7 13, a K E G Y E L E T leánygyermekek 5 11 éves korhatár között. pártfogásbavételről egyesület ügyviteli szabályzata nyújt rzletes felvilágosítást, amit érdeklődőknek postabélyeg bekülde mellett egyesület megküld. Cim : Magyar Emberbarátiok Országos Egyesülete, Budapest V!., Terez-körut 9. I. emelet. Gépkezelői tanfolyam. győri m. kir. állami fa- fémipari szakiskolában a folyó tanévben a következő gőzgép kezelői tanfolyamok nyílnak meg : 1. Stabil gőzkáníütői tanfolyam október 15-töI november 3ö-ig. (Haí hét, hetenkint 3x3 elméleti 3 gyakorlati óra. 2. Lokomobil- cséplőgépkezelöi tanfolyam január 1-töi március 30-ig. (12 hét, hetenkint 3x3 elméleti 3 gyakorlati óra.) 3. Stabilgépkezelői tanfolyam október 15- től december 30-ig. (10 hét, hetenkint 3x3 elméleti 3 gyakorlati óra.) Elméleti órák este 6-tól, illetve fél 7-9-ig. z 1-3. számú tanfolyamra beiratkozhatnak géptulajdonosok oly egyének, kik ily gépeket üzemben tartani akarnak, szakmabeli iparosok, gdálkodók más iparosok is, kik 18-ik életévüket már betöltötték, stabilgépkezelő tanfolyamra csak ok iratkozhatnak be, akik úgy a stabilgőzkánfütői, mint a lokomobü cséplőgépkezelöi vizsgát már jó sikerrel letették arról bizonyítványt mutatnak fel. Beiratkozni lehet iskola iggatóságánál hétköznapokon este 6-7-ig, ünnep- vasárnap pedig d. e. 9-1 l-ig. Beiratási tandíj együtt I. számú tanfolvamra P., a többire P. Eltűnt. Ifi. Vörös János, 11 éves, ácsi (Komárom-Esztergommegye) lakos f. hó 15.-én Ács községből, anyja lakásáról eltávozott es óta nem tért vissza. fiii legutóbbi ruhája : szürke, rongyos kabát, fekete, rongyos pantalló. Kalap lábbeli nem volt rajta. csendőrség a vézna testalkatú, kék szemű, hosszas arcú fiút keresi. magyar gdasági válságból a kivezető utat csak a magyar fogyasztó biztosithatja. Ha minden ember magyar árut vasáról, nem lesz munkanéiküiiség gdasági válság. Ezt tanitja a Magyar Hét", mely október 18-án kezdődött 26-ig tart. Magyar cikkek fogyasztásával biztosítsuk a magyar munkásoknak kenyeret. Ezt akarja a Magyar Hét", mely október 18-án kezciö.i'.it 26-ig tart. FEJEI GÉZ Győri-utca 4. sz. Első komáromi temetkez? vállalatát űjonan felszereke. Nagy választék legújabb kivitelű szemfedelekből, érc-, puha- keményfa koporsókból, valamint sirkoszorűk bzaiagokból. Exhumálás hitllaszálliíás bel- külföldre. jutányos árak. Pontos kiszolgálás. Fried Kálmán Fia Magyar általános kösaénbánya r. t. vezérképviselete. grcí Eszterházy, Budapest-Szentlőrinci, tatai, neszmélyi-, nyergesujfalusi-, István téglagyárak központi eladási irodája. Ostrerreichisehe Gipswerke képviselete. jánljuk : Tüzelőanyagainkat Interurbán nevezetesen: kitűnő minőségű tatai szenet, tatai brikettet, porosz sálon príma szenet, coaksot, tűzifát egz apritott állapotban, ugy waggontéttib-n, mint kicsiben. Építkezi anyagainkat: MK nagyszilárdságú portland cementet, gyorsan kötő legkitűnőbb C1TDUR" védjegyű bauxit cementet, prima felsőgallai fehér meszet, beton- vasbeton építkezhez dunakavicsot, falitéglát, tetőcserepet, Stukkatur gipszet. Prima gipsz trágya. Prima gipsz trágya. Hajózást váilalunk ugy kis tételekben motor-, mint uszályrakományokban. Komárommegyei Hitelbank R. T. Komárom-Újváros. laptöke tartalékalap: 200 ezer P. Komárom, Igmándi-út 6. szám. bank működe kiterjed a bankszakma minden ágatára: betétek; betétkönyvecskékre folyószámlákra. Értékpapírok vétele eladása. Tőzsdei megbízások lebonyolítása a budapesti külföldi tőzsdéken. Kül- belföldi csekkek kereskedelmi utalványok behajtása. Átutalások meghitelezek bel- külföldre. Külföldi pénzek beváltása mindenkor a hivatalos napi árfolyamon. Magyar-Francia Biztosító Rzvénytársaság Komárommegyei Menetjegyiroda Vezérügynöksége. fiókja. WmWB»rara MI mumm OBB mmwb Hl ans^ í Fiedler 36. János I 1 lenipari r. t. I Komárom, telefon 81. Lenkikzitö-, fonó-, szövő-, impregnáló- cérnagyár. Fióktelepek : Gyártmányok: Somogycsurgó, ^kikzítő fonógyár. Barbacs, lenkikzitö telep. mindennemű nyers fehérített lenfonalak, lencérnák festve fehérítve. Mindennemű lenáruk, zsákok ponyvák. Központi iroda: Budapest, V., Nádor-ucca 14. Telefon: Lipót i i Nyomatott Hacker Dezső könyvnyomdájában Komárom, ígmándi-ut 12. Felelős kiadó : Hacker Dezső.

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

TISZA CIPŐGYÁR KULTÚROTTHONÁNAK TÁJÉKOZTATÓJA

TISZA CIPŐGYÁR KULTÚROTTHONÁNAK TÁJÉKOZTATÓJA TISZA CIPŐGYÁR KULTÚROTTHONÁNAK TÁJÉKOZTATÓJA Felelő* kiadó: A kultúrotthon igazgatója Az MSZMP művelődési irányelvei meghatározzák, hogy elsősorban a munkásosztályunk művelődését biztosítsuk A közeljövőben

Részletesebben

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions Tenor 1 Tenor 2 Bariton Bass Trumpet in Bb 1 Trumpet in Bb 2 Trombone Percussions Organ 136 Con Dolore Tube bell X. Nikodémus: Mer - re vagy, Jé - zus, hol ta - lál - lak? Mu-tass u - tat az út - ta- lan

Részletesebben

MENETRENDI TÁJÉKOZTATÓ

MENETRENDI TÁJÉKOZTATÓ Helyközi Személyszállítási Üzletág 2800 Tatabánya I., Csaba u. 19. Levélcím: 2801 Pf.:126 Telefon: 34/515-244 Fax: 34/515-258 VV-14/2011-2012. Érvényes: 2011. december 19. 2012. január 03.-ig MENETRENDI

Részletesebben

PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.com

PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.com Az Oroszlányi kistérség lakossági fórumai További információ Bokod: (Hősök tere 6.) Dad: Faluház (Fő utca 91.) Kömlőd: (Komáromi utca 16.) Kecskéd: (Fő út 1.) Szákszend: Faluház (Száki u. 89.) 2008. február

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Távol maradt: Babina Éva alpolgármester, Gáspár Imréné Koseluk Zsuzsanna képviselő, Veres Zsolt PGB elnök

JEGYZŐKÖNYV. Távol maradt: Babina Éva alpolgármester, Gáspár Imréné Koseluk Zsuzsanna képviselő, Veres Zsolt PGB elnök JEGYZŐKÖNYV Készült Balatonföldvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2014. június 5. napján tartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Balatonföldvár - Városháza Jelen vannak: Holovits Huba polgármester,

Részletesebben

A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete

A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete 2556 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2007/39. szám A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM BM együttes rendelet módosításáról A köz úti köz le

Részletesebben

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek 145. szám Ára: 1344, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXVII. tv. A fog lal koz ta tói nyug díj ról és in téz mé nye i rõl... 10192 282/2007.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI Óvodánk a hagyományőrzést, a népi kultúra ápolását egyik legfontosabb feladatának tekinti. Megteremtjük azt a miliőt, amelyben az óvodába lépés első pillanatától a nevelés

Részletesebben

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök 166. szám Ára: 2921, Ft TARTALOMJEGYZÉK 289/2005. (XII. 22.) Korm. r. A felsõoktatási alap- és mesterképzésrõl, valamint a

Részletesebben

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda 38. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 79/2006. (IV. 5.) Korm. r. A fel sõ ok ta tás ról szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény egyes

Részletesebben

CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERI HIVATALA

CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERI HIVATALA könyvéből: 120/2012.(VI.28.) sz. képviselő-testületi határozat: A Képviselő-testület tudomásul vette a rendőrkapitány közbiztonság helyzetéről szóló beszámolóját. könyvéből: 121/2012.(VI.28.) sz. képviselő-testületi

Részletesebben

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102.

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. szám II. rész JOGSZABÁLYOK A Kormány rendeletei A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete a felszín alatti vizek védelmérõl A Kor mány a kör nye zet vé del

Részletesebben

A katolikus egyház Magyarországon a XX. században 1918-1989.

A katolikus egyház Magyarországon a XX. században 1918-1989. A katolikus egyház Magyarországon a XX. században 1918-1989. A katolikus egyház Magyarországon A századelsőfelében a lakosság 63%-a katolikus 1941-re az arány 55%-ra csökken határváltozások Mint bevett

Részletesebben

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27.

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. T A R T A L O M Szám Tárgy O l d a l Törvények 2006: X. tv. A szövetkezetekrõl --------------------------------------- 370 2006: XI. tv. Az ál lat

Részletesebben

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd 79. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: XLVI. tv. A ma gyar ál lam pol gár ság ról szóló 1993. évi LV. tör vény és a kül föl di ek be uta

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. július 24-én (szerda) 18 órakor megtartott rendkívüli ülésén, a Varsányi Közös Önkormányzati Hivatalban. Jelen vannak: Pintérné Kanyó Judit polgármester Bárány Erzsébet

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 16., péntek TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról... 10754 Oldal 2007: CXXVII. tv. Az ál ta lá nos for gal

Részletesebben

Mosonszolnoki Hírmondó

Mosonszolnoki Hírmondó 2006 február Mosonszolnoki Hírmondó 3 Tisztelt Választópolgárok! Mint bizonyára tudják, a Magyar Köztársaság Elnöke az országgyűlési képviselők választás I. fordulóját április 9-ére, míg a második fordulóját

Részletesebben

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott Me se ku tyá val és bi cik li vel Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott egy gyö nyö rû bi cik lit. volt két nagy ke re ke, két kis ke re ke, egy szél vé dõ je, ben zin tar tá lya, szi ré ná ja,

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. jú li us 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK Oldal 95. szám 2009. évi LXXVII. tör vény A köz te her vi se lés rend sze ré nek át ala kí tá sát cél zó tör - vénymódosításokról...

Részletesebben

Programajánló. Idopontváltozás! Idopontváltozás! Márton-napi Dínom-dánom. Adventi gyertyagyújtás. Örökzöld Nyugdíjas klub találkozója

Programajánló. Idopontváltozás! Idopontváltozás! Márton-napi Dínom-dánom. Adventi gyertyagyújtás. Örökzöld Nyugdíjas klub találkozója XVI évfolyam - 11 szám 2015 November Programajánló óvoda, iskola, ápolóotthon, Tompaháti Közösségi Tér karácsonyi műsora, az estet a Szegedi Miniszínház műsora zárja Hozzon egy díszt a falu karácsonyfájára!

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS!

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! LVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1-120. OLDAL 2007. január 9. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Ol va só ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé

Részletesebben

A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2014/2015-ös tanévben. Augusztus

A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2014/2015-ös tanévben. Augusztus A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2014/2015-ös tanévben Augusztus Augusztus 18. Augusztus 21. Augusztus 21-22 Augusztus 21-25. Augusztus 26. Augusztus 27. Augusztus 28. Vezetőségi értekezlet

Részletesebben

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd 148. szám Ára: 1701, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: C. t v. A kül föl di bi zo nyít vá nyok és ok le ve lek el is me ré sé rõl szóló 2001.

Részletesebben

A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE

A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE Mirnics Károly A DESTRUKTURÁLÓ TÉNYEZÕK SZÁMBAVÉTELE ÉS A DESTRUKCIÓ FOLYAMATÁNAK SZOCIOLÓGIAI MEGVILÁGÍTÁSA Egy nemzetrész

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bükkszék Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 2-án, 20,00 órakor a Bükkszéki Községházán (3335 Bükkszék, Dobó u.1.) tartott rendkívüli ülésen. Határozat

Részletesebben

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek 75. szám Ára: 2478, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXI. tv. A cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég el szá

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 7., szerda TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXI. tv. Egyes szo ciá lis tár gyú tör vé nyek mó do sí tá sá ról... 10456 2007: CXXII. tv. A szol gá la

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: kultura.derekegyhaz@gmail.com Telefon: 06 20/258-55-11 december 14. (péntek) 18:00 Derekegyházi Horgász Egyesület taggyűlése Könyvtár TOP lista - november 1. Kristin Cashore:

Részletesebben

Kösd össze az összeillı szórészeket!

Kösd össze az összeillı szórészeket! há tor gyöngy tás mor kás fu ház ál rom á mos sá rus szo dály moz szít szom széd ol vad pond ró dí ves da dony ned rál süly lyed tom na ka bog ge gár bál dol lo bol bun bát bár da bo be kar pa e ca koc

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Tartalom VI. ÉVFOLYAM 1. szám 2008. ja nu ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

KÖSZÖNTŐ. Örömmel köszöntöm a Magyar Egyetemi és Főiskolai Országos Bajnokság futsal-döntőjének csapatait, sportolókat és vezetőiket.

KÖSZÖNTŐ. Örömmel köszöntöm a Magyar Egyetemi és Főiskolai Országos Bajnokság futsal-döntőjének csapatait, sportolókat és vezetőiket. MAGYAR EGYETEMI-FŐISKOLAI ORSZÁGOS BAJNOKSÁG NŐI FUTSAL DÖNTŐ A KUPÁÉRT FÉRFI FUTSAL DÖNTŐ A KUPÁÉRT Széchenyi István Egyetem Győr 2009. március 9-10. KÖSZÖNTŐ Örömmel köszöntöm a Magyar Egyetemi és Főiskolai

Részletesebben

Boldog Nőnapot kívánunk minden kedves Hölgyolvasónknak! A Balatonberényi Tükörkép Szerkesztősége

Boldog Nőnapot kívánunk minden kedves Hölgyolvasónknak! A Balatonberényi Tükörkép Szerkesztősége Boldog Nőnapot kívánunk minden kedves Hölgyolvasónknak! A Balatonberényi Tükörkép Szerkesztősége Őstermelői igazolványok érvényesítése 1. Kiemelt elvárás a hatékony és költségtakarékos gazdálkodás 2. A

Részletesebben

08.30-12.30 Oroszlány, Csákvári út (8119 sz út), (143 sz kereszteződése

08.30-12.30 Oroszlány, Csákvári út (8119 sz út), (143 sz kereszteződése 2015. február 01. 07.00-09.00 Tata, Baji u. 09.05-11.00 Tata, Vértessszőlősi út 11.05-12.00 Tata, Honvéd u. 12.05-14.00 Szomód belterület 14.05-16.00 Tata, Kocsi u. 16.05-17.00 Tata, Ady E. u. 2015. február

Részletesebben

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től Ajánlat Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től UNIQA Biztosító Zrt. 1134 Budapest, Károly krt. 70 74. Tel.: +36 1 5445-555 Fax: +36 1 2386-060 Gyertyaláng III. Temetési biztosítás Ajánlatszám: Ajánlat

Részletesebben

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete 26734 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2008/193. szám A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról

Részletesebben

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete 2009/96. sz m M A G Y A R K Z L N Y 24407 A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete a k lcs n s megfeleltet s k r be tartoz ellenдrz sek lefolytat s val, valamint

Részletesebben

VIII. 54. Sümegi Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium iratai 1878-1955

VIII. 54. Sümegi Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium iratai 1878-1955 ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK VIII. 54. Sümegi Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium iratai 1878-1955 Az intézmény névváltozásai: - Sümegi M. Kir. Állami Kisfaludy

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám TARTALOMJEGYZÉK 2008:

Részletesebben

GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL 182 SZÖVETKEZÉS XXXIII. évfolyam, 2012/1 2. szám Dr. Kár olyi Géza 1 GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL Cselekvési változatok A szö vet ke zet a ha tá lyos meg fo gal ma zás 2 sze rint:

Részletesebben

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés november 29-ei ülésére

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés november 29-ei ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŰLÉS ALELNÖKE ELŐTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2012. november 29-ei ülésére Tárgy: A neszmélyi vörösiszap tározó bejárásán szerzett tapasztalatok és az ezzel

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: a Vas Megyei Közgyűlés 2012. január 20-án 10.00 órától a Megyeháza Dísztermében megtartott rendkívüli üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: a Vas Megyei Közgyűlés 2012. január 20-án 10.00 órától a Megyeháza Dísztermében megtartott rendkívüli üléséről Jegyzőkönyv Készült: a Vas Megyei Közgyűlés 2012. január 20-án 10.00 órától a Megyeháza Dísztermében megtartott rendkívüli üléséről Jelen vannak: Kovács Ferenc, a közgyűlés elnöke, Majthényi László, Marton

Részletesebben

Határtalan lehetőségek

Határtalan lehetőségek VII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2008. OKTÓBER ÜVEGIPARI TERMÉKGYÁRTÓK, KERESKEDÕK ÉS FELHASZNÁLÓK LAPJA a tar ta lom ból: ARCCAL AZ ÜVEG FELÉ - AVAGY A HOGYANTOVÁBB JÜLLICH GLAS MÓDRA 2. oldal HAGYOMÁNY, HAGYOMÁNYOSAN

Részletesebben

VEGYÉSZ KASSZA ALAPVÍTVÁNY. (székhely: 1068 Budapest, Benczúr u. 45.) ALAPÍTÓ OKIRATA

VEGYÉSZ KASSZA ALAPVÍTVÁNY. (székhely: 1068 Budapest, Benczúr u. 45.) ALAPÍTÓ OKIRATA VEGYÉSZ KASSZA ALAPVÍTVÁNY (székhely: 1068 Budapest, Benczúr u. 45.) ALAPÍTÓ OKIRATA A Fővárosi Bíróság által a Pk.66.371 sz. ügyszámmal ellátott és 1991. augusztus 8. napján hozott 1. sorszámon hozott

Részletesebben

VIII. 54. Sümegi Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium iratai 1868-1955

VIII. 54. Sümegi Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium iratai 1868-1955 ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK VIII. 54. Sümegi Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium iratai 1868 1955 Az intézmény névváltozásai: Sümegi M. Kir. Állami Kisfaludy

Részletesebben

SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL

SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL Az érettségi vizsga tartalmi részét az alább felsorolt témakörök képezik, azaz a feladatok minden vizsgarészben tematikusan ezekre épülnek. Ez a lista az érettségi

Részletesebben

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Immár hoz hasznos magvakat, díszíti ékes,

Részletesebben

Emerson. (Halálának 50 éves és hires úrvacsorai beszédének 100-ik évfordulójára).

Emerson. (Halálának 50 éves és hires úrvacsorai beszédének 100-ik évfordulójára). (Halálának 50 éves és hires úrvacsorai beszédének 100-ik évfordulójára). Április 27-ikén volt 50 esztendeje, hogy Ralph Waldo Emerson, Amerika legkiválóbb gondolkodója 79 éves korában örökre lehunyta szemeit.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 19., szerda 46. szám I. kötet Ára: 1679, Ft TARTALOMJEGYZÉK 20/2006. (IV. 19.) BM r. A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek, valamint

Részletesebben

A TANÉV RENDJE 2016/2017.

A TANÉV RENDJE 2016/2017. A TANÉV RENDJE 2016/2017. AUGUSZTUS SZEPTEMBER OKTÓBER 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Hétfő 1 8 15 22 29 Hétfő 5 12 19 26 Hétfő 3 10 17 24 31 Kedd 2 9 16 23 30 Kedd 6 13 20 27 Kedd 4 11 18 25 Szerda 3 10 17 24 31 Szerda

Részletesebben

A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2016/2017-es tanévben. Augusztus

A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2016/2017-es tanévben. Augusztus A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2016/2017-es tanévben Augusztus Augusztus 15. Augusztus 22. Augusztus 15-24 Augusztus 23-26. Augusztus 29. Augusztus 30. Vezetőségi értekezlet Tantestületi

Részletesebben

XII. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2013. OKTÓBER. Havilapja. . Októ

XII. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2013. OKTÓBER. Havilapja. . Októ XII. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2013. OKTÓBER Pusztaföldvári Önkormányzat Hivatalos Havilapja VÁR ÁLLOTT S MOST FÖLDHALOM 2013. Októ ber XII. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2 2013. OKTÓBER MEGHÍVÓ Egy kicsit el kell menni világot

Részletesebben

Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata Magyarországon is látható! Ünnepélyes Megnyitó és Nemzetközi Sajtóesemény

Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata Magyarországon is látható! Ünnepélyes Megnyitó és Nemzetközi Sajtóesemény Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata Magyarországon is látható! Ünnepélyes Megnyitó és Nemzetközi Sajtóesemény A Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata először érkezik

Részletesebben

tűzött, (/ízen át." Felelős kiadó : Molnár Béla szds Jászberényi Nyomda 300

tűzött, (/ízen át. Felelős kiadó : Molnár Béla szds Jászberényi Nyomda 300 tűzött, (/ízen át." Felelős kiadó : Molnár Béla szds. 60-901 Jászberényi Nyomda 300 SO órától SAS TENGERALATTJÁRÓ 1939-ben a háború kitörésének napjaiban lejátszódó drámai történet, egy lengyel tengeralattjáró

Részletesebben

Pályaudvarok, vasútállomások

Pályaudvarok, vasútállomások Pályaudvarok, vasútállomások Két tényező szerint csoportosíthatók a pályaudvarok és a vasútállomások, építésük és rendeltetésük szerint, ez utóbbi és méretük alapján különíthetők el egymástól. Míg a vasútállomások

Részletesebben

95. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, jú li us 31., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 693, Ft. Oldal

95. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, jú li us 31., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 693, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. jú li us 31., hétfõ 95. szám Ára: 693, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: LXIX. tv. Az európai szövetkezetrõl... 7792 2006: LXX. tv. Az éle tük tõl és a sza bad

Részletesebben

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Tisztelt Kőteleki Lakosok! Az augusztus 20-i hétvégén sikeresen megrendezésre kerültek a falunapi programjaink. Rendezvényünk kiemelt eseménye volt a testvér

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 28-án 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 28-án 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 152-22/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

JANIKOVSZKY EVA MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA

JANIKOVSZKY EVA MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA Budapest Főváros X. kerület Kőbányai önkormányzat Képviselő-testület ulcsc BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT "OT Budapcsl, JANIKOVSZKY EVA MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA

Részletesebben

160. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. no vem ber 23., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3801, Ft. Oldal

160. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. no vem ber 23., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3801, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 23., péntek 160. szám Ára: 3801, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXXIII. tv. A bá nyá szat ról szóló 1993. évi XLVIII. tör vé ny mó do sí tá sá

Részletesebben

Küldj egy Bibliát a határon túli magyaroknak!! Elküldte Igéjét. (Zsolt 107,20) Jótékonysági hangverseny

Küldj egy Bibliát a határon túli magyaroknak!! Elküldte Igéjét. (Zsolt 107,20) Jótékonysági hangverseny Küldj egy Bibliát a határon túli magyaroknak!! Elküldte Igéjét (Zsolt 107,20) Jótékonysági hangverseny a Zeneakadémián 1992. szept. 13., vasárnap, 19.30 Védnökök: Dr. Franz König bíboros, Bécs nyugalmazott

Részletesebben

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. 943 Ft. Szám Tárgy Oldal.

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. 943 Ft. Szám Tárgy Oldal. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 943 Ft T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Jog sza bá lyok 95/2006. (IV. 18.) Korm. ren de let 11/2006. (IV. 10.) HM ren

Részletesebben

Kovács Péter felelôs szerkesztô

Kovács Péter felelôs szerkesztô ELEKTRONIKA ÉS ÜZLET 2013 MÉDIAAJÁNLAT ı Az ELEKTRONET megújulása folytatódik Lapunk alapítása óta eltelt 21 év alatt igen sokat változott az elekt - ronikai ipar, a kommunikáció és a média. A Több mint

Részletesebben

MAGYAR ÉPÍTŐMŰVÉSZEK SZÖVETSÉGE ELNÖKSÉGE ÉVI HATÁROZATOK

MAGYAR ÉPÍTŐMŰVÉSZEK SZÖVETSÉGE ELNÖKSÉGE ÉVI HATÁROZATOK MAGYAR ÉPÍTŐMŰVÉSZEK SZÖVETSÉGE ELNÖKSÉGE 2014. ÉVI HATÁROZATOK 1./2014. (február 14.) sz. MÉSZ elnökségi határozat A MÉSZ Elnöksége az Elnöki beszámolót a 2014. január 9. óta eltelt idő eseményekről elfogadja.

Részletesebben

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise D A G A Bevonulás Két ember eléd lép, két ember Téged kér, D A G A Két ember eléd áll, két ember Téged vár, A D H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk! Cis Fis H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk!

Részletesebben

Nyilvántartási száma 1/2010

Nyilvántartási száma 1/2010 I. A kereskedő neve: címe: székhelye: Bakkancsos Istvánné 4534 Székely, Váci u. 13. 4534 Székely, Váci u. 13. Nyilvántartási száma 1/2010 cégjegyzékszám: statisztikai szám: 62198864 vállalkozói nyilvántartási

Részletesebben

Hantos Községi Önkormányzat Képviselőtestületének. 10/2004. (IX.27.) számú és 10/2006. (III.29 számú rendelettel módosított

Hantos Községi Önkormányzat Képviselőtestületének. 10/2004. (IX.27.) számú és 10/2006. (III.29 számú rendelettel módosított Hantos Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 10/2004. (IX.27.) számú és 10/2006. (III.29 számú rendelettel módosított 10./2000 (X. 19.) számú rendelete A LAKÁSÉPÍTÉS ÉS VÁSÁRLÁS HELYI TÁMOGATÁSÁRÓL

Részletesebben

NYILVÁNTARTÁS a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenységrõl

NYILVÁNTARTÁS a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenységrõl Velem községi... önkormányzat megnevezése NYILVÁNTARTÁS a bejelentéshez kötött kereskedelmi rõl A nyilvántartás vezetése a 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet 6. (1) bekezdése alapján kötelezõ. A nyilvántartás

Részletesebben

Boldog pillanatokat gyûjtünk

Boldog pillanatokat gyûjtünk Boldog pillanatokat gyûjtünk Az Adományboltról A beérkezett adományokat osztályozzuk, rendbe hozzuk, ha kell, megjavítjuk, majd eladjuk. Az arra alkalmas ru hákat és haszná lati tárgyakat az Ado mánybolt

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ IV. év fo lyam 14. szám 1344 Ft 2007. december 31. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink

Részletesebben

Szeged város helyi közlekedésében 2013. karácsonyi, és szilveszteri, valamint a 2014. újévi ünnepek 2013. december

Szeged város helyi közlekedésében 2013. karácsonyi, és szilveszteri, valamint a 2014. újévi ünnepek 2013. december TÁJÉKOZTATÓ Tájékoztatjuk a Tisztelt Utazóközönséget, hogy Szeged város helyi közlekedésében a 2013. karácsonyi, és szilveszteri, valamint a 2014. újévi ünnepek körüli napokban az autóbuszok, trolibuszok

Részletesebben

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek 155. szám Ára: 1110, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2008: LXI. tv. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szóló 1992. évi XXXIII. tör -

Részletesebben

Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva.

Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva. Az iskola nyitvatartása: Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva. Az iskola szombaton, vasárnap és egyéb munkaszüneti napokon zárva tart, kivételt képez

Részletesebben

Légpisztoly 20, serdülő fiú csapatok OB Nyíregyházi PLE Bodnár Géza Leszkoven Dániel Kósa Dávid Hód PLE Molnár Ben

Légpisztoly 20, serdülő fiú csapatok OB Nyíregyházi PLE Bodnár Géza Leszkoven Dániel Kósa Dávid Hód PLE Molnár Ben Serdülők Országos Bajnoksága Budapest, Mexikói út - 2005. december 10. Légpisztoly 20, serdülő lányok 1 Herendi Réka 1992 Pécs VLK 73 69 142 2 Fedor Zsófia 1993 Nyíregyházi PLE 69 71 140 3 Mokos Nikoletta

Részletesebben

Melegedőhelyek Komárom-Esztergom megyében

Melegedőhelyek Komárom-Esztergom megyében helyek Komárom-Esztergom megyében Vértestolna Polgármesteri Hivatal Vértestolna, Petőfi u. 82. ESZI Szent Erzsébet Központ hajléktalanszálló Tatabánya, Tatabánya Hegy utca 20. Csém melegedőhely Csém, Béke

Részletesebben

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY A ma gyar la kos ság bel föl di uta zá sai PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY Ké szí tet te: a Ma gyar Tu riz mus Rt. Ku ta tá si Igaz ga tó sá gá nak meg bí zá sá ból a M.Á.S.T. Pi ac- és Köz vé le mény ku ta tó

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 21., kedd 31. szám I. kö tet Ára: 4807, Ft TARTALOMJEGYZÉK 57/2006. (III. 21.) Korm. r. A gyám ha tó sá gok ról, valamint a gyer mek vé del

Részletesebben

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 29., csütörtök 172. szám II. kö tet TARTALOMJEGYZÉK 125/2005. (XII. 29.) GKM r. A köz úti jár mû vek mû sza ki meg vizs gá lá sá ról szóló

Részletesebben

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 32/2009. (XI. 13.) számú R E N D E L E T E

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 32/2009. (XI. 13.) számú R E N D E L E T E Marcali Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 32/2009. (XI. 13.) számú R E N D E L E T E az egészségügyi

Részletesebben

statisztikai szám: 144846675610113

statisztikai szám: 144846675610113 Berente Község Önkormányzata... önkormányzat e NYILVÁNTARTÁS a bejelentéshez kötött kereskedelmi rõl A nyilvántartás vezetése a 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet 6. (1) bekezdése alapján kötelezõ. A nyilvántartás

Részletesebben

NYILVÁNTARTÁS a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenységrõl

NYILVÁNTARTÁS a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenységrõl Velem községi... önkormányzat e NYILVÁNTARTÁS a bejelentéshez kötött kereskedelmi rõl A nyilvántartás vezetése a 210/2009. (I.29.) Korm. rendelet 6. (1) bekezdése alapján kötelezõ. A nyilvántartás vezetésére

Részletesebben

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök 147. szám Ára: 2116, Ft TARTALOMJEGYZÉK 246/2005. (XI. 10.) Korm. r. A vil la mos ener gi á ról szóló 2001. évi CX. tör vény

Részletesebben

Kom-Eg megye

Kom-Eg megye Engedélyezési terv beadásának tervezett Kivitelezés megkezdés Kivitelezés befejezés Kontakt személy Járás Település Nyertes pályázó Közintézményi IH Üzleti IH Lakossági IH határideje tervezett határideje

Részletesebben

SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. II. FÉLÉVI M U N K A T E R V E

SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. II. FÉLÉVI M U N K A T E R V E 1 SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. II. FÉLÉVI M U N K A T E R V E Jóváhagyta a képviselő-testület a 79/2015.(VI.29.) KT határozatával 2 M U N K A T E R V 2015. július 1-től

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 11., szerda 93. szám Ára: 588, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CIII. tv. A pénz mo sás meg elõ zé sé rõl és meg aka dá lyo zá sá ról szó ló 2003.

Részletesebben

27.. Sárisápi Egyesületi Borverseny díjátadó ünnepsége

27.. Sárisápi Egyesületi Borverseny díjátadó ünnepsége 27.. Sárisápi Egyesületi Borverseny díjátadó ünnepsége 2012. 03. 03. Idén 27. alkalommal rendeztek Sárisápon borversenyt a Bányász Művelődési Házban. Hagyomány, hogy a borverseny megrendezésére mindig

Részletesebben

30. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 17., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2047, Ft. Oldal

30. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 17., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2047, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 17., péntek 30. szám Ára: 2047, Ft TARTALOMJEGYZÉK 4/2006. (III. 17.) MNB r. A Bartók Béla születésének 125. évfordulója emlékérme kibocsá

Részletesebben

Szinyei Merse Pál: Parkban (részlet)

Szinyei Merse Pál: Parkban (részlet) Szinyei Merse Pál: Parkban (részlet) Májusi Program HONVÉD KULTURÁLIS KÖZPONT 1899 óta a katonaközösségek szolgálatában Nyitva: minden nap 8-22 óráig 1143 Budapest, Stefánia út 34-36. Telefon: (1) 460

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 11-17. Ikt.sz.:./2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Tekintettel az ülés hangfelvételen történt rögzítésére, a jegyzőkönyv

Részletesebben

Kny.C 4.192 ALAPSZABÁLYAI HÁZRENDJE. A NEMZETI CASINO 1923.

Kny.C 4.192 ALAPSZABÁLYAI HÁZRENDJE. A NEMZETI CASINO 1923. Kny.C 4.192 A NEMZETI CASINO ALAPSZABÁLYAI KS HÁZRENDJE. 1923. ^ C Q.l ALAPSZABÁLYOK. 1. A Nemzeti Casino halhatatlan emlékű hazánkfia, gróf Széchenyi István által 1827. évben oly célból alkotott egyesület,

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 31., péntek 35. szám I. kö tet Ára: 943, Ft TARTALOMJEGYZÉK 24/2006. (III. 31.) FVM r. Az Európai Mezõgazdasági Orientációs és Garancia Alap

Részletesebben

Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása (12070/2004)

Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása (12070/2004) 356 Közbeszerzési Értesítõ, a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja (2005. I. 5.) 1. szám Pos tai irá nyí tó szám: 1163 Te le fon: 401-1459 Telefax: E-ma il: B. MEL LÉK LET: A RÉ SZEK RE VO NAT KO ZÓ

Részletesebben

Tanítóképzők, tanítók a 20. századi Magyarországon. A budai képző 100 éve. TBN08M15

Tanítóképzők, tanítók a 20. századi Magyarországon. A budai képző 100 éve. TBN08M15 Tanítóképzők, tanítók a 20. századi Magyarországon. A budai képző 100 éve. TBN08M15 2012. február 22. A félévi munka megbeszélése: tematika, ütemterv, követelmények. 2012. február 29. Tanítóképzők, tanítók

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben

ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben A je len mó do sí tás sal az Ala pí tók a Fô vá ro si Bí ró ság ál tal nyil ván tar - tás ba vett Ala pít vány Ala pí tó oki ra tát úgy kí ván ják mó do sí

Részletesebben

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE XIII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2007. SZEPTEMBER 30. 2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE A Turisz ti kai Ér te sí tõ Szer kesz tõ sé ge

Részletesebben

A SZABADKAI KÖZSÉGI FŐGYMNASIUM RÖVID TÖRTÉNETE (1860 1918)

A SZABADKAI KÖZSÉGI FŐGYMNASIUM RÖVID TÖRTÉNETE (1860 1918) A SZABADKAI KÖZSÉGI FŐGYMNASIUM RÖVID TÖRTÉNETE (1860 1918) Az egykori szabadkai gimnázium épülete 8 A Szabadkai Községi Főgymnasium története 1861-ben kezdődött, amikor az 1747-ben alapított iskola megnyitotta

Részletesebben