FeleluS szerkesztő: GYULA PATHÓ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "FeleluS szerkesztő: GYULA PATHÓ"

Átírás

1 !I. évfolyam 43. szám. Ára 20 fiüér. Komárom, október ELŐFIZETÉSI ÁR : Egz évre 10 P. I Negyedévre 2*50 P. Félévre 5 P. Egyes szam ára 20 fül. Megjelenik minden szombaton. FeleluS szerkesztő: PTHÓ GYUL SZERKESZTŐSÉG ÉS KIDÓHIVTL: Komárom, Igmándi-ut 12. Telefon 61. Hirdetek árai díjszabás szerint. Kéziratokat nem adunk vissza. Őseink nyomain. Mi már sok mindent megértünk. Török ült nyankon S fiainkból janicsároka: neveltek. Tatár horbégették városainkat es falvainkat Esztendőkön keresztül asszonyaink fogták ekeszarvát s gyenge gyermekek próbálkoztak férfierőt :eni karjaikba. Itt nálunk már egyszer minden kötél szakadt. Gyilkos szemmel testvér testvért keresett, hogy eszitse. Mibennünk egyszer már a lélek rendje is *L bomlott; mi már sokszor láttuk kzülni sírunkat - Kszor jutottunk odáig, hogy elmerülünk a népek tengerében. De acélos karunk, bátor szivünk, lelkes élniakarásunk a magyar becsi et megmentettek minket. Es most? Most, mint.kor a büszke Karthágó, fegyver nélkül kenyérőségben, lerongyolódva tekintünk bele a jövő sötétjébe s kzülünk neki a közelgő telnek. Barátunk nincs, ki csengő arannyal megváltsa nyomorúságunkat. Irimas szamaritánus nem a utainkaí, hogy felszedje megsebzett, éhező koldus test ereinket. Melegszívű emberbarátok helyett ridegen számító szomszédok öleinek körül. Magunkra maradtunk, mint a múltban is mindig, ha baj volt. Magára maradottságban onban ennek a nemzetnek a fiai mindig megmutatták, hogy mekkora 'erejük hogy bennünket egy kézlegyintsel elintezrü nem lehet. Nem lehetett a múltban nem lehet most sem, mert most nét önmagunkra leltünk. (z.eieinkbö! szent színeink b:ztatón mosolyognak felénk,.!,:ve a magyar tudást, becsületességet akaratot. lelkünkbe új remények lopják be magukat, ha arra gondolunk, hogy a Magyar Hétből" magyar esztendők lesznek, amikor a becsületes magyar munka kiszorítja a mi lelkünknek meg nem felelő, idegen portékát nem kell on rimánkodnunk, hogy a magyar árunak külföldön piacot adjanak. komáromi Önmagunkra leltünk nem hagyjuk megfagyni a magyar jövő reménységeit, a didergő magyar gyermekeket, hanem leszünk mi magunk irgarmas szamaritánusok, hogy összeszedjük elesetteket bekötözzük fájó sebeiket. Nem hagyjuk elpetyhüdni acélos izmokat, hanem munkát adunk a magyar munkáskézbe ezzel kenyeret a magyar családoknak. zthiszem, hogy ebben a gondolatban mindnyájan találkozunk, mert kell is találkoznunk, ha élni akarunk. Nézzünk bele egymás szemébe, ismerjük meg egymást kezet kézbetéve, újult reménységgel induljunk el erős hittel hitt szebb magyar századok fele. Rozmán Ferenc. képviselőtestület értekezlete inségakció. Folyó hó 20.-án, hétfőn d. u. 4 órakor értekezletet tartott a város képviselőtestülete, melynek egyetlen tárgya a munkanélküliség súlyos kérde volt. lapy Gáspár kormányfőtanácsos, polgármester elnöki megnyitójában bemutatta a munkanélküliekről kzitett katasztert, s vázolta a város jelenlegi helyzetét, valamint okat a lehetőségeket, amelyek rendelkezére állanak, hogy közmunkák megindításával enyhíthessük a munkanélküliségek. Bejelentette, hogy nagyobb társadalmi akcióra esetleg ínségadó kivetre van szükség, hogy némileg is csökkentsük a munkanélküliséget, enyhítsük a velejáró rettenetes nyomort. képviselőtestületi tagok majdnem mindegyike jő akaratulag szólt a tárgyhoz s keresett, javasolt módozatot, hogy a reánk háramió nagy feladat megoldását elősegítse. Sajnos konkrét terv nem alakult ki értekezleten a munkanélküliség problémájának megoldásara, egy sürgős inségakció lebonyolítására. Pedig idő sürget. Mas városok P. államsegélyt ís kaptak, megyenkbői Esztergom 50.OJÜ P.-t, hogy onnal megkezdhessék a szükségmimkakat. vármegye bizottságot szervezett, gyűjtt inditott, hogy egyesitett vármegyék Ínségeseinek ügyét támogathassa. Csak mi nem tudjuk tettekre váltani törekvünket. vz pedig cselekvt követe!. Véleményünk szerint sürgősen egy szűkebb bizottságot kell alakítani, amely záros határidőn belül kz javaslatot köteles terjeszteni a képviselőtestület elé a munkanélküliség kérdének megoldására. E bizottság a társadalmi s minden illetékes szervvel rövid uton keil hogy letárgyalja mindon lehetőségeket, melyeknek keresztülvitele inség elhárítását eredményezheti. Költségvett kzít, munkatervet doigoz ki, szóral rzletesen elökziteti anyagot, melyet a képviselőtestület utján kivan megvalósítani. Sürgősen egybe kell hívni a képviselőtestületet, de nem értekezletre, hanem közgyűlre, s a legrövidebb határidővel munkába kell állítani inségakció intézőbizottságát. ddig is minden erőnkkel indítsunk gyűjtt, hogy minden nélkülözhető ÜUér a városi inségakció célját szolgái hassa. Komáromrr.egyei Hírlap a polgároké! Fizessen tehát elő mindenki lapunkra. fiíf tudomány hatalom. Nekünk, trianoni átokkal sújtott magyaroknak kétszeresen szükségünk van a tudás hatalmára. Egyéni érdekünk hafiúi kötelsségünk parancsolja, hogy ezen egyetlen, kezünkbenmaradt hatalmi lehetőséget erősítsük, hogy a Népek nagy csatájában emberies eszközökkel, atudomány mindent iegyözö hatalmával kivívhassuk a magyar Igságot. Komárommegyei Hirlap szükségesnek tartja, hogy minden olyan mozgalomról, tevékenységről, mely a kultúrát erősíti, támogatja, tájékoztasa olvasóközönségét.e nemes cél erdekében nyitottuk meg a Tanügyéi Népművel rovatunkat, melyben időközönként a kultúra iránt érdeklődő olvasóinknak iskola népművel eseményeiről számolunk be. Tanítói munka megbecsülének szép ünnepe volt tulso Komáromban a nyugalomba vonult Pathó Flóris Lohner József róm. kath. (Majlath iskolai) tanítók búcsúztatása iskolától. régi nagy Komárom megyének kiváló, nagy tanitói voltak a jól megérdemelt nyugalomba vonuló tanférfiak, akiktől rendkívüli díszközgyűl keretében búcsúzott el a tulsóíéli rom. kath. egyház, a Majláth- községi iskola tantestülete, a tanítványok nagy serege, a polgári iskolák, főgimnázium, a kath. egyesületek, a dalárdák küldöttségei. Ezúton mondunk mi is Isten hozzád"-ota tanügy e két kiváiáló munkássanak. Továbbképző szeminárimon vettek rzt Komárom körzetének tanitói f* hó 20-án a helybeli zárda nagytermében. Dr. Sághy Imre kir. tanfelügyelő kitűnő szakértő vezetével már harmadízben tartottak Komáromban pedagógiai előadásokat Ez alkalommal Kerényi Rezső esztergomi ig. tanitó tartott lebilinj cselöen értékes tanulságos, a modern pedagógiai elvek alapján szakszerűen felépített előadást gyakorlati tanítást. teljes számba megjelent tanítóságon kívül örömmel láttuk a hallgatóság soraiban a tanügy mindenkor lelkes barátait: Surányi Fe ene komá r romi apátplébánost, Németh ván ácsi plébánost, Rozmán Ist Fe-

2 2. oldal. KomárommcL r yei Hírlap október 25. Porcellánfestő égető műhely (Eladás kicsinyben nagyban.) V é d jegy Komárom, Ország-út 20 a. Tel, 49. (Hiányos szerviszek pótlása.) L Speciális, művzi kivitelű étszerviszek vitrintárgyak legjobb legolcsóbb beszerzi forrása. Borbélv Gusztáv Egy leány egy fiu tanoncnak felvétetik. renc hittanár Esztergomi ntal káplánt a kath. egyházak rzéről ; továbbá a komáromi evang. egyház agilis vezetőjét, Fadgyas ladár lelkzt. szemináriumi előadás 10 órától d. u. 2 óráig tartott. E szemináriumi előadást f. hó 21.-én Tatabányán 22.-én pedig Tóvároson is megrendezte dr. Sághy Imre kir. tanfelügyelő, a két körzet tanítósága rzére. Népműveli egzségügyi előadások megtartása céljából járási értekezletek voltak e hét folyamán Esztergomban, Komáromban Tóvároson, melyeken illetékes Helyi Népműveli Bizottságok elnökei a hatósági orvosok is vettek rzt. szervezt irányítást dr. Sajó Lajos vármegyei tiszti főorvos Wiesenbacher józseí varmegyei népműveli titkár végzik. Magyar Vöröskereszt rzéről ré6zt vettek Magyary Kossá ladárné dr. Maksay Ferenc főorvos. vármegye minden községében, nagyobb ipari telepén népesebb pusztáján a tél folyamán két-két népműveli egzségügyi előadás lesz orvosi tanácsokkal kisérő filmmel kapcsoltan. z első film Miért van annyi sir a magyar temetőben", a második film Ember küzdj bizva bízzál" című lesz. Komáromban első Népműveli előadást í. hó 28.-an, kedden este 8 órai kezdettel ünnepélyes keretben, gdag műsoros összealliíásban tartjak meg. z előadás műsora: 1. Erkel; Himnusz. Előadja : a róm. kath. Szent Imre Dalkör. 2. ünnepi megnyitót mond : Surányi Ferenc apátplébános. 3. Hubai : Cremonia hegedűs. Előadja : Ocskay Endre, zongorán kisen : Bischoff Géza rk. karnagy. 4. Györköny : Lesz még országunk. Szavalja : Gärtner Margit. 5. a) Két gyöngye volt... b) Nem szól a tiiinkóm... c) Csereborgar, sárga cserebogár... d) Rácsos kapu, rácsos ablak... e) Peng a kasza... Előadja : a rom. kath. Szent Imre Dalkor. 6. Magyar Hétrö'r előadási tart: Gyalókay Kálmán, a komáromi kereskedők egyesületének elnöke. 7. Magyar dalok. linekli : Bischoff Géza rk. karnagy, Rigó Gyula cigányzenekarának kísérete mellett. 8. Végvári : Nagy magyar télben... Szavalja : Gyalókay Béla. 9. a) Pogatsni^ : Csak magyarok legyünk... b) mnier: Nem, nem soha... Előadja a róm. kath. Szent Imre Dalkör. Vezényel: Bischoff Géza róm. kath. karnagy. Jegyek elő Modernül berendezett épületes géplakatos üzem. utó- gépjavítás. Henger rováíkolás. utogén hegeszt. Vas- fémesztergályozás. vételben Hacker Dezső papirkereskedében 2ü fillérért kaphatók. Kisbér Népműveli Bizottsága is megkezdte már előadásait. Jakatics Ferenc előadások ügyvezetője első előadást a magyar termékek pártolása, a magyar mezőgdaság, ipar kereskedelem segítére szentelte. z előadássorozatot Pálmay József főjegyző nyitoita meg. szakelőadást Hollós Béla ipariskolai iggató tartotta, kinek gyönyörűen felépített beszédét nagy figyelemmel hallgatta a közönség. Füstös Ferenc Bogár Imre a Magyar Hétről mondtak alkalmi költeményeket. z előadás vé- <^én ipar közleked fejlődéről egy rendkívül tanulságos oktatófilm volt. Továros f. hó 21.-én tartarotta első népműveli előadását. z előadást Halmos ntal főjegyző nyitotta meg. Klotz Ignácz esperesplébános a Magvar Hét jelentőségét, mezőgdaságunk, iparunk kereskedelmünk súlyos helyzetét festette óva intette a közönséget idegen cikkek vásárlásától. Muck Rózsi Dely Eszter gyönyörű szavalataikkal alkalmkodtak előadó tárgyához. Tóvárosi Keresztény Polgári Kör férfikara ízlesen jól előadott műdalai fejezték be előadást. kart Wiesenbacher József vezette. Tanítói könyvtár. Dr. Sághy Imre kir. tanfelügyelő kezdeményezere a Vármegyei Ált. Tanító Egyesület mintegy 60 kötetből álló könyvtárt létesített. E könyvtarból igen értékes tanügyi könyvet kölcsönözhet a két vármegye tanítósága 20 fillér befizete ellenében. Könyvtáros: Hajnali Kálmán esztergomitanitó. jobbágy kályha jobb, mint a cserépkályha. Magy w Két kirakat versenye. z idei Magyar Hét, mint ismeretes október hó 18-tól 2őig tart. magyar ipar mezőgdaság termékeinek i^gyasztására, a magyar kereskedelem támogatásai.', irányuló orsy;tg is propaganda munkában Komárom város iparos kereskedő társadalma is méltóképen vesz reszt. városban szebbnél-szebb kirakatok tűnnek fel. ízlesei: rendezett kirakataink magyar árut hirdetnek, a magyar gyártmányt, termékeket mutatnak a vásárló közönségnek meggyőző erővel. Üzleteink kirakatai fővárosi ní SIRCZ vízvezeték csatornázási bádogos lakatos vóra emelkedtek. Kereskedőink nemes versenyre kelnek. 28 kereskedő 34 kirakattal vesz rzt a Magyar Hét alkalmával rendezett kirakat versenyben, melyet a Kereskedők Társulata oly gondosan kzített elő. kirakatokat a rendező egyesület által feikért 5 tagu zsűri szemléli meg bírálja el. zsűri tagjai: Pungor Lajos ny. máv. főfelügyelő, mint zsűri elnök, ngyal Kálmán polg. isk. rajztanár, festőművz, Pathó Gyula tanító, lapszerkesztő, Petőcz János mübutor asztalosgyáros, ipartestületi elnök, Dr. Sulacsik László városi aljegyző. zsűri a hét folyamán többször tart szemlét a kirakatok felett vasárnap d. e. ül össze, hogy a versenydijra érdemesült kirakatokat elbírálja. Hisszük, hogy a Magyar Hét maradandó nyomokat fog hagyni a lelkekben s a nagy propaganda megtermi gyümölcsét. Magyar Hét" célja a magyar termel védelme. Magyar Hét" október 18-tól 26-ig tart. házadómentességért ezentúl nem kell folyamodni. z eddigi törvényes rendelkez szerint ideiglenes házadómentesség elnyeréért külön kérvényben kellett illeiekes adóhivatalhoz folyamodni, aminek elmulasztása esetén véglegesen elveszitették adózók ideiglenes házadómentességre vonatkozó igényüket. z adóhivatalok adómentesség engedélyeze előtt helyszíni szemlét voltak kénytelenek tartani, holott a lakhatási engedély megadása céljából a legtöbb helyen már úgyis volt hatósági szemle. pénzügyminiszter legújabb rendelete egyszerűsíti ideiglenes hadómentesség körüli eljárást, s a jövőben nem kell külön folyamodni ideiglenes házadómentességért, miután újonnan emelt épületek használatbavételezéhez szükséges lakhatási engedély iránti beadvány egyúttal házadómentesség engendélyeze iránti kérelemnek is tekintendő. köziggatási hatóságnak, a lakhatási engedély megadása, vagy megta- Löwv-nél GYŐR, Gr. TISZ ISTVÁN-TÉR 5. Tartós, szép mégis szállítja. Kedvező fizeti Kérjen díjtalan JÁNOS vállalkozó üzeme Telefon 58. Komárom. Piac-tér. Telefon 58. olcsó feltételek. ajánlatot. Épület bádogos munkák. Vízvezeték csatornázás, tervez kzít. Fürdőszoba berendez. Szívó- nyomó szivattyúk. K gad; mell bau pén; hói kell eng( közil szei oi házd poni meni is a 1 leszi új é tósá iga; vári zottl tesi a g< vak mell ból csati tán ter áthi végi vicii évi nyej "j lell< N Fel

3 1930. október oldal. Komárommegyei Hirlap. ÉKSZEREK, ÓRÁK, LKLMI ÉS NÁSZJÁNDÉKOK, É S VERSENYEMJK, KÖZÖK SPORT EVŐESZ ÁLLNDÓN z új angol ROYL ENFIELD NGY VÁLSZTÉKBN. É Szolid árak. K S Z E Pontos kiszolgálás. Látszerek állandóan raktáron! Vezetem alatt álló elsőrendű óra É új v e z é r k é p v i s e l e t h e z. Budapest, I. Budaörsi-ut 101. legalkalmasabb t*dm» m e g é r k e z t e k JOHN F O W L E R & COMP. R m o t o r k e r é k p á r o k emléktárgy é k s z e r inert: Jólétben ékesít Szükségben mmm L E G J O B B GYERMEKÄPOLÖ6ZI K E K K E L GONDOZZK. kisegít". K o in á r o m, J K I Ú T Í Í 5 5 K f c T \ r-i G H U M T E T I B & R V ű r l Ö i i É ü é T. H N. O f t O G Í R i B- M, ILL i it R T R B N K P f i l O- I g m á n d i - ú t 12. F i ó k : H a j m á s k é r. g a d á s a után, a kérelmet a d ó mentesség megállapítása tárgyá ban hivatalból át k e l l t e n n i a p e n z ügy i h a t ó s á g h o z, házadómentesség céljá ból külön helyszíni s z e m l é t sem kell t a r t a n i, hanem a lakhatási engedély eldöntére hivatott köziggatási szerv helyszíni s z e m l é i é n e k k e l l tisztáznia m i n d * m körülményeket, melyek a h á z a d ó m e n t e s s é g m e g a d á s a szem pontjából szükségesek. z a d ó mentesség megadása továbbra is a pénzügyi hatóság feladata lesz. Oly községekben, a h o l uj épületek h a s z n a v é t e l e h e z h a tósági engedély nem s z ü k s é g e s, továbbra is eddigi eljárás m a r a d é r v é n y b e n, vagyis a d ó zóknak külön k e l l f o l y a m o d n i o k a d ó m e n t e s s é g e n g e d é l y e z é s é ért.' z a d ó m e n t e s s é g r e vonat kozó igényüket a z o n b a n csak a b b a n esetben veszítik el ily kis k ö z s é g b e n lakó é r d e k e l tek, ha adómentességért a k ö z s é g i e l ö l j á r ó s á g írásbeli f i g y e l m e z t e t é s e ellenére sem f o l y a modnak. kérvényhez, m e l y b e n ú j o n n a n emelt épület t u l a j d o n o s a lakhatási engedély elnyeréért f o l y a m o d i k, épület tervrajzát is c s a t o l n i k e l l. kérvény 1 p e n g ő 60 filléres bélyeggel lá tandó el. gesztesi járás székhelye: Komárom. Köziggatásilag rendezték Komárom vármegye járásait. Komárom-Esztergom köz i g a z g a t á s i l a g egyelőre egyesitett vármegyék törvényhatósági bi zottsági k ö z g y ű l é s é n e k, a geszesi j á r á s székhelyének Nagyigmándról Komáromba való á t helyeze é s ezzel k a p c s o l a t b a n Kocs, K ö m l ő d, D a d k ö z s é g e k n e k a gesztesi j á r á s b ó l a tatai j á r á s b a, valamint Dunaalmás Nesz mély k ö z s é g e k n e k a tatai j á r á s ból a gesztesi j á r á s b a való á t csatolása tárgyában hozott ha tározatát a m. k i r. b e l ü g y m i n i s z ter j ó v á h a g y t a. jelzett s z é k h e l y á t h e l y e z é s, i l l e t v e á t c s a t o l á s végrehajtásának időpontjául szenk vici Palkovics L á s z l ó a l i s p á n f. évi n o v e m b e r hó 1 - ét tűzte k i. s z o l g a b i r ó s á g, élén t e v i s nyei Revitzky István f ő s z o l g a b í r ó, uj hivatalát K o m á r o m b a n i d e i g lenesen, míg saját palotájába nem költözhet, a méntelepen h e l y e z i el. z á t c s a t o l á s teljes m e g nyugvást k e l t u g y a két j á r á s ban, m i n t érdekelt k ö z s é g e k nél is, kivéve Dad é s Kömlőd k ö z s é g e k e t. E két k ö z s é g n e k uj b e o s z t á s u k b a n nincs vasúti ö s s z e köttetük járási székhelyükkel. Dunaalmás Neszmély k ö z s é g e k csak k e d v e z ő b b vasúti m e n e t r e n d - beállítást kérnek, m i után érvényben levő vasúti menetrend lehetetlenné teszi a járási székhellyel való é r i n t k e züket. k o m á r o m i piac k e d v e z ő b b f e l v e v ő k é p e s s é g é t ő l vár j á k g a z d a s á g i fellendülüket. Igságügyi átcsatolásról még nern történt d ö n t é s, így a régi j á r á s b í r ó s á g területi illeté k e s s é g e áll f e n n a peresügyek elintézénél. Ne legyünk rövidlátók! jöveteleiket, teadélutánjaikat. M i n d e n fillért, m i t m u l a t s á g u k, vigságuk közepette szereznek, odaadják a szegényeknek, nincst n l e n e k n e k, hogy egy-egy k ö n y cseppet f e l s z á r í t s a n a k, örömet, v i g s á g o t v i g y e n e k e l h a g y a t o t tak s z o m o r ú tanyájára. E nemes törekv tette széppé, erkölcsi anyagi sikerekbe gdaggá a Feleslegesek-e a teadélutánok rendeze? Jótékonysági egyesületeink sok f á r a d s á g o s m u n k a é s n a g y áldozatok árán rendezik össze- közkedveit teádéiutánokat. t á r s a d a l o m e vállvetett, példás m e g m o z d u l á s a k a p c s á n h a l l o t t u n k onban kijelenteket, sajnos n e m felelőtlen e g y é nek rzéről melyek felett nem térhetünk n a p i r e n d r e. Feleslegesek a teadél utánok rendeze, mert ha a buffett értékét m i n d e n k i befizetné egyes egyesületek pénztáraiba, úgy sokkal t ö b b e t lehetne j ó t é konyságra f o r d í t a n i ", m o n d ják a felületes szemlélők. Ily m o n d á s n a g y o n a l k a l mas a r r a, h o g y l e r o n t s a a j ó t é konysági akciók nyomán szük s é g e s lelkesültséget, t e v é k e n y s é g e s, á l d o z a t k é s z s é g e t, miért is szükségesnek tartjuk hangsú l y o z n i, h o g y j ó t é k o n y s á g i egye sületeink helyes úton j á r n a k, a teadélutánok rendeze üdvös e l g o n d o l á s nem felesleges. H o g y a n g o n d o l j á k el a k i jelentt hangoztatok a jóté konysági egyesületek anyagi e s z k ö z e i n e k gyarapítását, ha ily közvetett módot nem v á l a s z t a nának? M i k é p vélik a nagy t ö megeket j ó t é k o n y s á g r a b i r n i a rövidlátó k r i t i k u s o k, ha s e m m i ellenértéket nem nyújtanának egyes társadalmi szervek? D e v a n n a k egyéb s z e m p o n t o k is, melyeket nem szabad f i g y e l m e n kivül h a n g y n i. teadélutánok növelik üzleti f o r g a l m á t a c u k r á s z n a k, hentesnek, fűszeresnek, m u n k a a l k a l m a t ad a s z a b ó n a k, c i p é s z nek, fodrásznak s t b. i p a r á g n a k. Kérdezzük! z egzséges forgalom szempontjából milyen j e l e n t ő s é g e v a n i l y jóténysági a k ciónak, a m i k o r tevékenységük a kereskedelem, i p a r m u n k á s é r d e k e k e t is szolgálja? vagy a szórakozást, v i g ságot i r i g y l i k a rövidlátó kri tikusok? Túlvagyunk már a z o n a nézeten, h o g y be ne látnánk a társadalmi é s j ó t é k o n y s á g i e g y e sületek igen f o n t o s hivatását, m e l y s z e r i n t a létküzdelem n e héz g o n d j a i v a l sújtott emberi ség szórakozásáról, lelki felfris süléről g o n d o s k o d n i a is k e l l. De k ö t e l e s s é g e m é g e g y e s ü l e t e k nek, h o g y ifjúság nemes s z ó rakozását előmozdítsa, vigalmaiknak a l k a l m a t a d j o n s a társadalmi öszszefogás kialakulását elő segítse. Milyen szép v o l n a, ha a birálgatás helyett mindnyájan ö s s z e f o g n á n k, ha rövidlátó m e g jegyzek helyett m i n d e n k i t á mogatná j ó t é k o n y s á g i e g y e s ü l e teinket. Meg vagyunk győződve, hogy a n y o m o r enyhitén, v a lamint a szegénysorsu ember társak felsegitén o l y nagy a m bícióval d o l g o z ó egyesületeket a j ö v ő b e n épp e rövidlátó kri t i k u s o k fogják l e g m e s s z e b b m e n ő támogatásban rzesíteni, s h a n goztatni kivánják: teadél utánok sikerét előmozdítani den embernek kötelessége!* min U r i - női d i v a t c i k kek, posztó, szövet, vászon rövidáruk, valamint minden e szakmába vágó cikkek legolcsóbban kaphatók a 25 fennálló éve Hajnal Oszkár cégnél Komárom, Igmáiirii-ut I S. ESZTERGOMBN K o s s u t h L a j o s utca 4. sz. alatt a Három Szerecsen" vendéglő étterem, egyesitett vármegye l e g a l k a l masabb találkozóhelye. Magyar konyha. Fajborok. S z o l i d polgári árak.

4 4. oldal. Komárommegyei Hírlap.,j?30. október 25 H Í R E K. nesztora: Csepy Dániel dr. ügyvéd október 18.-án ünnepelte feleségével Halász Mária úrnővel ötven éves házassági évfordulóját. nagyszámú előkelő rokonság, jóbarátok, ügyvédi kar egz komáromi közönség elhalmozta jókívánságaival a jubiláns házaspart. Kongresszus Komáromban. gyöi egyházmegyei papság Eucnaristikus kongresszusát folyó évben, november hó 13-án Komáromban tartja meg. Európai hirü orgonamüvzünk tart hangversenyt a szegedi fogadalmi templomban. Egyházi zene szempontból számottevő esemény október 24, 25, 2ó-iki szegedi ünnepségeknek három napos hangversenye, amelyet Európa legnagyobb orgonáján a legkiválóbb művzek közreműködével tartanak meg. őszinte büszkeség öröm hat át bennünket, komáromiakat, amikor a legkiválóbb művzek között látjuk szerepelni jeles földi nket,schmidhauer Lajos Európahirü orgonaművzünket. Okt. 25-én este 6 órakor tartja nagy hangversenyét Szegeden, ahol Bossi orgona hangversenyét jatsza a szegedi Filmharmonikus zenekar kisérete mellett. hangversenyt a rádió közvetíti. Kalor kályha Gyalókaynál. Vallásos est. z evang. Nöegyesület a reformáció évfordulója alkalmából f. hó 26-án vasárnap d. u. 6 órakor egyház imaházában vallásos estélyi rendez. Emlékbeszédet tart: Irányi Kamill székesfehérvári evang. lelkz. Szavalnak : Németh Irmus Trogmayer Gusztáv. Karénekkel szerepel egyesület négyszólamú női kara Bethlendy Sándor karnagy vezetével. Szólót énekel: Luka Zsófia. z imaház berendezi alap javára offertórium. J Ó T T E S Z! önmagával rádiójával, ha VLVO csövet használ. Kapható: KRMER FERENC rádiószaküzletében, Komárom. Vidéki előfizetőinkhez. Tisztelettel kéljük, hogy eddig küldött megtartott lapok elő Istentiszteletek. z evang. imaházban a reformáció évfordulója napján okt. 31-én pénfizetére szánt dijat beküldeni szíveskedjenek, mivel lapunkat teken reggel 8 órakor a katonaság rzére lü órakor ünnepi csak úgy tudjuk fejleszteni, ha istentisstelet, d. u. 3 órakor pedig liturgikus ifjúsági istentiszdik, nehogy a lap szállításában előfizetőink hátralékukat bekültelet tart. fennakadás legyen. kiadóhivatal. Hivatalvizsgálat. Folyó hó 22-én Teller Gyula kerületi rendűi főkapitány vitéz Vida Csillár Kramernál. Elemér rendőrkapitány, Garay Károly kerületi rendőrfőtel ügyelő Kitüntet. Dr. baráti Huszár Vaskó Kálmán számtanácsos, ladár főispán f. hó 16-án adta számvevőségi főnök kíséretében át Benkő M. Szeréna esztergomi városunkba érkezett, s a ni. kir. apáca-fönöknönek a kormányzói állami rendőrség komáromi kapitányságánál hivatalviszgálatot egyik iskolaterme ebből al kitüntett. vízivárosi zárda tart. ' kalomból zsúfolásig megtelt a szeretett főnöknő tisztelőivel ranylakodalom. tulsóféli Komárom ügyvédi tanítványaival. karának vármegyei inségakció bizottságába városunkból Vetsey Ede ny. altábornagyot Keleti József állategzségügyi főfelügyelőt, a gesztesi járásból Lengyel István császári r. kath. plébánost felpéci Péntek Pál országgyűli képviselőt, a tatai járásból Lőke Károly ref. esperest Rehling Konrád banyaiggatót, törvényhatósági bizottsági tagokat kérte fel szenkviczi Palkovics László alispán, a bizottság elnöke. bizottságnak hivatalból tagjai a városok polgármesterei a járások föszolgabirái. Jobbágy kályha Gyalókaynál. Beöthy Zsolt síremléke. Kisfaludy Társaság több kulturális társulattal bizottsággal 4 többek között a Tisza István szoborbizottsággal együttesen művzi síremléket kzíttetett nagynevű elnöke Beöthy Zsolt sírja fölé. síremlék leleplezi ünnepségét október 26-án tartják meg. Ez alkalomra Berzeviczy lbert v. b. t. t. a Kisfaludy Társaság jelenlegi elnöke mond ünnepi beszédet, Kozma ndor, a Kisfaludy Társaság alelnöke, pedig ez alkalomra irt ünnepi ódáját olvassa fel. Mindenszentek napján. Szeretteink sírjára csak egy szal gyertyát néhány szál virágot vigyünk. Koszorúkra, gyertyákra szánt összegeket adjuk ínségesek javára. Kegyeletünk sokkal kedvesebb lesz Ur előtt, ha irgalmasságot gyakorolunk. Nemes adományainkat juttassuk a Vetsey Edéné népkonyha" javára. Városháza 22 sz. ajtó. Rádió Kramernál. la. teavaj, lágy keménysajt, évi termű bor falitégía, hornyolt gerinccserép, alagcső nagyban kicsinyben jutányos áron kapható a Kisbéri M. kir. Ménesbirtok Iggatóságánál Ugyanott tisztavérü yorkshire berkshire malacok is kaphatók. Posta, vasút: Kisbér Telefon : Kisbér 1. Vetsey Edéné népkonyha. Szociális Missiótársulat megmozdulása mily megértre talált, amikor inség, a nyomor enyhítét magáévá tette, igolják a nemesszivü adakozások, melyekkel Egyesületet elhalmozzák. Hálás köszönetet mond Elnökség ezúton is minden adományért. z elmúlt héten a következők adakoztak: Schmiedthuuer cég 50 pengőt. N. N. 6 zsák lisztet, 10 q. burgonyát zöldségei Jelinek Salamon 10 kg. sót, Ungard Béláné 1 drb. 25 literes zsiros bödönt, havonta 5 kg. lisztet 1 q. porosz szenet, Balog Rezső 10 q. burgonyát 25 kg. babot. Juttasuk adományainkat mielőbb a gyűjtőhelyre: 22. sz. ajtó! Városháza Záróra a Magyar Hét tartama alatt. kereskedelemügyi miniszter legújabb rendeletében ország egz területén engedélyezte, hogy a Magyar Hét tartama alatt a nyilt árusítással bíró üzleteket vasárnap reggel 7 órától 12 óráig nyitva lehet tartani. Hősiszobor leleplez. Nyergesujfalu nagyközség elöljárósága közönsége vasárnap leplezte le József főherceg jelenlétében elesett hőseinek emlékszobrát nagy ünnepség keretében. Ez alkalommal adták át rendeltetélek uj községházát ipartestületi székházat. GraniOÍOíl Kramernál. 50 százalék villanyáram kedvezmény a Magyar Hét" kirakatainak kivilágítására. Komárommegyei Hírlap" felhívására a Dorogvidéki R' T. villamossági vállalata értesítette a Komáromi Kereskedők Társulatát, hogy a Magyar Hét tartamára mindon kereskedőknek, kik a kirakataikat hosszabb ideig fokozottab mértékben kívánják kivilágítani, 50 százalék áramkedvezményt adnak, örömmel mondunk ezúton is köszönetet a megértő áldozatkz vállalatnak, ki felhívásunkra kzségesen támogatja a Magyar Hét" propagálását. Pénzt takarít meg, ha fűszer- csemege-árú szükségletét Spielmann Imre fűszer- csemegekereskedőnél szerzi be. Komárom, Igmándi-út. Weiss Manfréd cél Fémművei r. t. hogy varrógép lerakatosait elláthassa művzi kivitelű propaganda anyaggal, alkalmni óhajt elsőrangú himzönőket, akik eredeti Csepel, vagy eredeti Pfaff varrógépeken beigolhatóan gyakorlattal birnak szakmájukban elsőrun^úi produkálnak a következő mühimzi munkálatokban : laposöltü vagy virág-, sur-, kockás vagy csipkéülteses-, betű vagy im> nogram-, applikációs-, hardanger-, grainir-^vagy homoköltü-, smyriia-t poinl lacc- vagy szalag-, madeira^ vagy fchér-, perzsa sur-, filét tömőinunka-, richelieu- vagy renaissance-, arab szines himzes. mühimzönő rzben a fővárosban, rzben vidéken nyernek elhelvezt minden társadalmi osztály tagjai jelenkezhetnek. Levelek eredeli okmányok nélkül Weiss Manfréd cél Fémmüvei r. t. Budapest, V. Mária Valéria-utca 17. szám alá cim/endök. Ha fáradt Izgatott, ha álmatlanságban gyakori félelemérzetben szenved, ha hasgörcs, mellnyomás vagy szivfájás kínozza, akkor igyék reggel éhgyomorra 1 2 pohár termzetes Ferenc József" keserüvizet, mert ez megszünteti emzti zavarok okait s elhárítja a vértólulást. z emztőszervek gyógyításának több orvostanára elismeri, hogy olyan tüneteknél, melyek tápcsatorna tartalmának önmérgezéböl szármnak, a Ferenc József víz kitűnően beválik. Ferenc József keserűvíz gyógyszertárakban, drogériákban, íüszerüzletekben kapható. Teaest. mult években közkedveltségnek örvendő műsoros teaestjét evang. nöegyesület a jövő hó 9.-én rendezi. vezetőség most végzi előkzít munkáját, hogy a rztvevőknek ismét egy kellemes estet nyújtson. Megjelent a népszámlálásról szóló rendelet. kormány most adta ki a népszámlálásra vonatkozó rendeletet, mely szerint a/, egz ország területén a december hó 31-iki január hó elseje közötti éjféli időpontnak megfelelő állapot szeiint altalános népszámlálást rendel el. kiadott utasítás kifejezetten hangsúlyozza, hogy e 10 évenkint megtartandó népszámlálás nem adó/tatás céljából történik, sőt szigorúan tiltja a törvény. népszámlálási adatokat adóztatás szempontjából felhasználni nem szabad. Széntartók Gyalókaynál. Délibáb képes színházi hetilap legújabb száma Földes Imre ismeretien darabjáról közöl érdekes intimitásokat. hét két szenzációs premierjéről Molnár Ferenc Fodor László darabjairól is beszámol írásban képben. Cikket közöl egy szerzőről, aki még nem látta darabját, majd egy másik szerzőről, akinek egz világon nagy sikere van, csak itthon nem tud szinrekerülni, ismert uszóbajnoknöről, akivarriete iggató lesz, Móricz Zsigmond szegedi látogatásáról, Weigand Tibor vocalquartettjéról Hajdu Ilonka amerikai élményeiről. Ezeken kívül változatos filmrovat, érdekes cikkek képek egz sora tarkítja a Délibáb legújabb számát, amelyet egyfelvonásos színdarab kottamelléklet egzít ki. Megjelenik szombaton, ára 30 fillér. városi adóhivatal felhívása. házbérvallomási ivet évi november hó 1-i állapotnak megfelelően mindenkinek a legpontosabban kell kitöltenie t úgy a lakókkal, mint a háztulajdonosoknak sajátkezüleg aláírva legkőbb november hó 20-ig kell a városi adóhivatalhoz beadni. házadómentességi adatokat a házbérbevallási iven fel kell tüntetni. Talált tárgyak. Október hó 11-én Országúton egy gyermekkabátot, október hó 15-én pedig a közúti hídfőnél egy lepedőt találtak. talált tárgyakat igolt tulajdonosaik a rendőri, hatóságnál átvehetik.

Komárom varmegyei és városi érdekű társadalmi, közgazdasági hetilap. Dogcs hivánságoh. -- május 14. fi hajszál. Irta : Goda Geza.

Komárom varmegyei és városi érdekű társadalmi, közgazdasági hetilap. Dogcs hivánságoh. -- május 14. fi hajszál. Irta : Goda Geza. Komárom, 1914. május 14. XIV. évfolyam?q. szám 1. I > Komárom varmegyei és városi érdekű társadalmi, közgazdasági hetilap Megjelenik minden csütörtökön. Előfizetési ára: Egész évre 10 K., félévre 5 K negyed

Részletesebben

Szerda. s le. A győri reáliskola tanulói levelet írtak a Dueenak. nai.edi im FÜSZER, CSEMEGE EDÉNYÁRUK, TÜZELŐANYAGOK ÁRUSI-

Szerda. s le. A győri reáliskola tanulói levelet írtak a Dueenak. nai.edi im FÜSZER, CSEMEGE EDÉNYÁRUK, TÜZELŐANYAGOK ÁRUSI- Györ, 1936_ november 4. évfolyam l4. szdm. Szerkesztőség és kladdölvatal : Győr, Gr«Tisza István-!ér 7. szdin. Nappali leleldn: 808. LtJJell felelőn r 7-63. Szerda..10 Előfizetési dra egy *56napra 2 P,

Részletesebben

Vári Albert ur Loco Str. AI. Vlähutä 6 [Bolyai-u.J

Vári Albert ur Loco Str. AI. Vlähutä 6 [Bolyai-u.J XLI. évf. Cluj-Kolozsvár, 1931 szeptember. 9. sz. AmLLASOS ÉS EMÜLC5ÖS Bálint Balázs (1882-1931). Az unitárius nevelő mintaképe, kit hosszú, munkás élete és hűséges szive érdemesített lapunknak erre az

Részletesebben

ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR MAGYAR NEMZETI KÖNYVTÁR BIBLIOTHEOUE NATIONALE SZÉCHÉNYI BUDAPEST HONGRIE

ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR MAGYAR NEMZETI KÖNYVTÁR BIBLIOTHEOUE NATIONALE SZÉCHÉNYI BUDAPEST HONGRIE ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR MAGYAR NEMZETI KÖNYVTÁR BIBLIOTHEOUE NATIONALE SZÉCHÉNYI BUDAPEST HONGRIE F M 3 / 3 1 8 5 I 2 1912 Sj >í. // A MIKROFILMEZÉSBŐL SZÁNDÉKOSAN KIHAGYOTT LAP AZ EREDETI DOKUMENTUMBAN

Részletesebben

Vasárnap. A vármegye hármas ünnepnapja. Győr, Moson, Pozsony vár- FÜSZER, CSEMEGE

Vasárnap. A vármegye hármas ünnepnapja. Győr, Moson, Pozsony vár- FÜSZER, CSEMEGE trwewww«1«..~. 11. Győr, 1936.november 22.1. évfolyam 30. szám. iseryesztőség és kladóblvatal : Győr, Gróf Tisza Istvánfér 7. szám- Nappali telefón : 808. Effell telefón: 7-63_ A vármegye hármas ünnepnapja

Részletesebben

Kecskeméti Vasszerkezeti Művek"

Kecskeméti Vasszerkezeti Művek II. évfolyam. Nagykőrös, 1912. márczius 7. 10-ik szám. Ókécske, Ujkécske, Jászkarajenő, Kocsér, Törtel s a szomszédos Tiszamenti községek társadalmi és közérdekű hirdetési közlönye. A nagykőrösi Kertészeti

Részletesebben

A szt. Benedekrend 1400 éves. jubileuma Kőszegen.

A szt. Benedekrend 1400 éves. jubileuma Kőszegen. M HMM m M n n Kőszeg, 1 *íí9. n 's hó 24-én 12. szám 49. övfoly*«4- Kü. ^ wtési ÁR egynegyed évre: házhoz szállitva 1-50 Pengő * póstár. 1-80 Pengó dre egy évre 3 dollár (50 szokol). mijid&u vaiifcrri&fc.

Részletesebben

TÁRSADALMI ÉS SZÉPIRODALMI HETILAP. Felelős sííérkes-alö? Sámuel Andor,

TÁRSADALMI ÉS SZÉPIRODALMI HETILAP. Felelős sííérkes-alö? Sámuel Andor, SZERKESZTŐSÉG: JBeJlozey'Ut 9 f hova a lap ezcuamj részét illető közlemények kulűondqk. Nyilttérben egy sor közlési dija 50 fillér. Kéziratokat a szerkesztőség npm kiijd vissza. Sohase lehet tudni mitől

Részletesebben

ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR MAGYAR NEMZETI KÖNYVTÁR BIBLIOTHEOUE NATIONALE SZÉCHÉNYI BUDAPEST HONGRIE

ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR MAGYAR NEMZETI KÖNYVTÁR BIBLIOTHEOUE NATIONALE SZÉCHÉNYI BUDAPEST HONGRIE ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR MAGYAR NEMZETI KÖNYVTÁR BIBLIOTHEOUE NATIONALE SZÉCHÉNYI BUDAPEST HONGRIE F M 3 / 3 1 8 5 I 2 1912 Sj >í. // A MIKROFILMEZÉSBŐL SZÁNDÉKOSAN KIHAGYOTT LAP AZ EREDETI DOKUMENTUMBAN

Részletesebben

Újpesti. Helytörténeti Értesítô

Újpesti. Helytörténeti Értesítô A Türelem Csarnoka so - sem állt a város középpont jában. Fennállása óta a Ve netianer utca sarkáról kö vette az ese ményeket. Ab la kaival kifelé, meleg falaival befelé fi - gyelt. Születésekor, 1921-ben,

Részletesebben

A Stenczinger-ház kisajátítása

A Stenczinger-ház kisajátítása ELŐFIZETÉSI ÁB: Egész évre... 6 korona. Eljei szára ára 6 fillér. MEGJELENIK HETENKÉNT EGYSZER: pénteken és minden törvényhatósági bizottsági közgyűlést megelőző és követő napon. Debreczen, péntek 1904

Részletesebben

TÁRSADALMI ÉS SZÉPIRODALMI HETILAP. Kelolds szőrkoszto : Tfj. Krecámárik

TÁRSADALMI ÉS SZÉPIRODALMI HETILAP. Kelolds szőrkoszto : Tfj. Krecámárik TÁRSADALMI ÉS SZÉPIRODALMI HETILAP. SZERKESZTŐSÉG: Beliczey-ut 9, hova a lap szellemi részét illető közlemények küldendők. Nyilttérben egy sor közlési dija 50 fillér. Kéziratokat a szerkesztőség nem küld

Részletesebben

A VÉSZKORSZAK IDÖSZAKA, MIT ÍRTAK.

A VÉSZKORSZAK IDÖSZAKA, MIT ÍRTAK. A VÉSZKORSZAK IDÖSZAKA, MIT ÍRTAK. A korabeli újságok elsősorban a napi sajtó rendszeresen foglalkoznak a vészkorszak előkészületeivel. Ezért érdekes a helyi és egyes megyei újságok cikkeinek olvasása.

Részletesebben

Rákosliget az MTI illetve a MOT híreiben 1924-1949

Rákosliget az MTI illetve a MOT híreiben 1924-1949 Rákosliget az MTI illetve a MOT híreiben 1924-1949 Az összeállításban a Magyar Távirati Iroda és a Magyar Országos Tudósító Rákosligetről szóló híreit használtam fel 1950-ig, vagyis a Nagy-Budapestbe történő

Részletesebben

HELYTÖRTÉNETI ESETEK, ESEMÉNYEK (MORZSÁK) SZARVAS KÖZSÉGRÕL: 1945-1949

HELYTÖRTÉNETI ESETEK, ESEMÉNYEK (MORZSÁK) SZARVAS KÖZSÉGRÕL: 1945-1949 HELYTÖRTÉNETI ESETEK, ESEMÉNYEK (MORZSÁK) SZARVAS KÖZSÉGRÕL: 1945-1949 ISBN: 963 430 336 6 Kigyûjtötte és szerkesztette: Szilvássy László Szövegkivitelezõ: Pekárné Kovács Tünde Kiadó: Hidasiné Sztancsik

Részletesebben

Görögkatholikus Tudósító

Görögkatholikus Tudósító lii. évfolyam, 1923. 25 szám. Nyíregyháza, junius 24. Görögkatholikus Tudósító A Magyar O5r5gkatholikusok Országos Szövetségének hivatalos közlönye. Főszerkesztő: Dr. VASZKÓ ENDRE. Előfizetési ára: Szerkesztőség

Részletesebben

ÁR K o m á r o m, Igrnándi-ut 24. Hirdetések árai d í j s z a b á s s z e r i n t. a mai nőmozgalmi törekvé seknek mindenfajta szél

ÁR K o m á r o m, Igrnándi-ut 24. Hirdetések árai d í j s z a b á s s z e r i n t. a mai nőmozgalmi törekvé seknek mindenfajta szél Vü. é v f o l y m 34. szám Ar 20 fillér. Komárom. 1935. ugusztus 24.....,.. ELŐFIZETÉSI Egz évre Félévre 10 P. 5 P. SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL: ÁR Negyedévre 250 Egyes s z á m ár Megjelenik minden P.

Részletesebben

Aranyvirág szappanegyedülkapható

Aranyvirág szappanegyedülkapható I. évfolyam. Nagykőrös, 1911. május 18. 12-ik szám. HIRDETÉSI KÖZLÖNYE Gazdasági, ipari, kereskedelmi, társadalmi és közérdekű hirdetési heti lap Szerkesztőség és kiadóhivatal: Nagykőrösön Széchenyi-tér

Részletesebben

Kecskeméti Vasszerkezeti Müvek"

Kecskeméti Vasszerkezeti Müvek II. évfolyam Nagykőrös, 1912. február 29. Ókécsle, Ujkécske, Jászkarajenő, Kocsér, Törtel s a szomszédos Tiszamenti községek társadalm közérdekű hirdetési közlönye. A nagykőrösi Kertészeti és az Ókécskei

Részletesebben

Induljunk az életnek!

Induljunk az életnek! J I II. évfolyam. 1922. 24. szám Nyíregyháza, augusztus 13. A MAGVAR GÖRÖGKATHOLIKUSOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉNEK HIVATALOS KÖZLÖNYE. Szerkesztőség és kiadóhivatal: Nyírcsászári, (Szatmár megye.) Minden lapunkat

Részletesebben

2. Tápiógyörgye 2010 december. Önkormányzati hírek

2. Tápiógyörgye 2010 december. Önkormányzati hírek 2. Tápiógyörgye 2010 december Önkormányzati hírek Tápiógyörgye Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megalakulása óta három alkalommal ülésezett, 33 napirendi pontot tárgyalt, 34 határozatot és egy

Részletesebben

Felelős szerkesztő: D R BARANYAY JÓZSEF Kiadé laptulajdontsok: FÜLÖPZSIÖMOND 4a Dt. BARANYAY JÓZSEF.

Felelős szerkesztő: D R BARANYAY JÓZSEF Kiadé laptulajdontsok: FÜLÖPZSIÖMOND 4a Dt. BARANYAY JÓZSEF. Komárom. 1916 március 30 XVI. évfolyam 13. szám Komárom vármegyei és városi érdekű társadalmi, közgazdasági hetilap A Komáromi Vörös K reszt Egylet és a Komáromvármegye Tözoltószövetségének hivatalos lapja.

Részletesebben

Szentes, 1888. junius 8.

Szentes, 1888. junius 8. Szentes, 1888. junius 10. 27. szári). Tizennyolczadik évi folyan\. Előfizetési árak: Egy évre 4 forint. Fél évre 2 forint. Negyed évre.... 1 forint. Szerkesztőség: Kurcaparti-utca 31. szám, hova a lap

Részletesebben

Orosházi. Konzumkultúra helyett igazit!

Orosházi. Konzumkultúra helyett igazit! Élet Orosházi XIV. évfolyam 4. szám INGYENES VÁROSI HETILAP 2009. január 23., péntek Megyei szintû rendezvény helyszíne volt a mûvelõdési ház nagyterme szerdán este, amikor a kultúra állt ünneplésünk középpontjában.

Részletesebben

SEMJÉNI KRÓNIKA 2009. március 2009/1. szám

SEMJÉNI KRÓNIKA 2009. március 2009/1. szám Kállósemjén Önkormányzatának lapja SEMJÉNI KRÓNIKA 2009. március 2009/1. szám Köszönet minden mosolyért természet újjászületését jel- Egy mondás szerint a nõ günk minden hölgy lakosázik, s mi férfiak is

Részletesebben

Alapította: Dr. BOROS OYÖRGY.

Alapította: Dr. BOROS OYÖRGY. Cenzúrát. XLVI. évf. Clui, 1936. január. 1. szám. Alapította: Dr. BOROS OYÖRGY. Boldog uj esztendőt!... Lelkünk telve van ünnepi gondolatokkal... Csak most hangzott el minden templomban a magasztos karácsonyi

Részletesebben

Megjeléuik minden rnsárntip. Szerkesztőség ós kiadóhivatal: Kőszeg, Várkör 39. Felelős szerkesztő és kiadó Rénai Frigyes.

Megjeléuik minden rnsárntip. Szerkesztőség ós kiadóhivatal: Kőszeg, Várkör 39. Felelős szerkesztő és kiadó Rénai Frigyes. ü6sz«április hó 13-án 15. szám 00. é folyni i05ze6 VIDEKE ELŐFIZETÉSI ÁR egynegyed évre: Helyben házhoz szállítva 1-50 Pengő Vidékre póttár. 1-80 Pengő Külföldre egy évre 3 dollár Megjeléuik minden rnsárntip.

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS TISZTI KASZINÓ MŰKÖDÉSE A XX. SZÁZAD HARMADIK ÉVTIZEDÉBEN

AZ ORSZÁGOS TISZTI KASZINÓ MŰKÖDÉSE A XX. SZÁZAD HARMADIK ÉVTIZEDÉBEN Papp Ferenc alezredes a ZMNE doktorandusz hallgatója AZ ORSZÁGOS TISZTI KASZINÓ MŰKÖDÉSE A XX. SZÁZAD HARMADIK ÉVTIZEDÉBEN A XIX század végén létrejött tiszti kaszinó az első világháború beköszöntével,

Részletesebben

a széthúzást szitok aknamunkája

a széthúzást szitok aknamunkája V. évflyam 5. szám. Ara 20 fillér. Kmárm, 1933. febrár 4. LŐFIZTÉSI ÁR : gész évre 10 P. egyedévre 250 P. Félévre 5 P. gyes szám ára 20 fiit. egjelenik ntéefl szmbatn. Vdels szerkesztő: PATHÓ GYULA SZRKSZTŐSÉG

Részletesebben

XVIII. évfolyam 2. szám

XVIII. évfolyam 2. szám FORUM MARTINI Martonvásár város lapja Megjelenik havonta XVIII. évfolyam 2. szám 2009. február Várjuk Önöket február 28-án 16 órakor az Ifjúság Klubjába (Dózsa Gy. u. 4.) Szerep vagy valóság c. kiállításra;

Részletesebben