_i_a_l_fl_s J_4_n_o_s_

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "_i_a_l_fl_s J_4_n_o_s_"

Átírás

1

2

3 J T I. "Baranya vármegye fcdzö&eégénak az 1933 évi szeptember hó 3 -én tartott rendes kisgyülésében FISCHER ELA, a véraegye akkori al-.;pn"j_- azt a javaslatot terjesztette e 15;hatérozza el a vérmegye közö:.. - t'j, hogj a vármegye magjar&ága r,ze iont néprajzának élő emlékeit feljegyezteti, ÖSBzegyüjtéti és kiadja» Az alispán a 17?9o/alisp sz. intéakadésével dr.berze Nagy Jánost bizta mer Irányításával a gyűjtés szervezettan megindult. A gyüjteoény falkutatásában és ÖBsaegyüjtéséban a legbu^góbb adatszolgáltatók a helyi tanítók voltak, közülük Is NEMES '-.''-,, hó s szánétea?l róa.kath. igazgató-tanitó. A feitáró-,kutató-,gyújtó 1 munka eredményeként - a volt negyei tanfelügyelő' szervezésében - összeéllott egy péda néllili nagyságrendű néprajzi anyag. Szakmai f eldőlgozása, s végul kiadása oegalapozta Baranya negye néprajzának és nápdalkincsének kutatási alapjait. _i_a_l_fl_s J_4_n_o_s_ Bogdasai Nemes János lb93-b*n S^entkúton szlilatatt. /A korábbi ÖnallO község a nal Pécs-Istenkttt városrész; a bogdásal «15- név feltételeahetífln Demesi száruazasra utal./ Három évae volt, amikor családjával Hosszühetenybe íoltbztitt, és itt élt haláláig. Az elemi isfola négy osztályát Hetéo^beo, a kő- Eépiskolát oá tanltúképz6t Pécsett Tegezte. Tanítói oklevelet a Pécsi Püspöki Tanítóképzőben állította* ki 1^12-ben. Ugyan«bben az évben sí«r*zte aeg kántori bizonyitvényát is. DiploaasEarEÉse ntán a hosszűh*teayl eleai a/piskolában kapott dilást, éa itt dolgozott nyugdijgzésáig,1957-ig. Pedagógiai tevékenységét a tényleges katonai nzclgálat 1^13-ban aegseakitóttá. Pásfft vett az I. világháborúban, majd hadifogoly volt 1913 ájusáig. Hazatérést után folytatta tanítói nunkáját; 1928-tűl a falu kántortanltója r l?jl-nr.n pedig az iskola Igazgatója lett. Több évtizedes tevékenysége sohasen korlátozódott csak a gjernakekr*, ő nitidig az egész falu tanítója volt, Eora Ifjúságától kezdve nagy érdeklődéssel kisérta e falusi emberek életét, szokásait. Így mind Jobban megérlelődött henna a fel* nettekkel valú szervezett foglalkozás, «népművelés gondolata. Kezdeménye ^ésöre az 193o-as évek fllejöa Biegalakult fi Polgári Olvasókör, nsjd a FaluElÖvétség. A hosszú téli estéken összegyűlt fiataloknak színdarabokat tanított, melyeket népes közönség előtt be is autattak. Figyelme kiterjedt a falusi gazdálkodás szinte minden területéra, így vezetője lett a helyi szúetkalászoa gazdatanfolyamnak. Az 193 -as évek derekán 6 is bekapcsolódott a dr.berze Nagy János által szervezett széles kürti megyei oéprajzi gyujtfimunkába. Tevékenységének Ja lent Őségéről maga a nzervezs Így emlékezik Bég:" Hosfixuhatény község hely történetének, néprajzának kutatója Neves János, Gyűjtése a magyar néprajz színié Binden részletére kiterjed, Ö nem gyűjtött csak úgy, hogy gyűjteni Járt. A nép kftzbtt élt, ás így tudott együtt élni a helyi hagyományokkal."

4 II, [ Hit ölel fel 6JÜJt6 munkája? Tájs*e.vak /22o db/, ~kif*j»- zésefc, szólások, közaondások, dulö- és hatéi-nevek /94 dt/ ( ellátok nevei és nivogat&i, néphit és szökések /születés, í,tresztöles, keretes, kézfogé, lakodal óm, halottsiratás/ 6 mi ádázon szokások, hagyományok, melyek az előbb említettekkel öszszefuggenek. Külön fejezete munkásságának a népköltés, a népszokások és "jeles napok 11 hagyományainak Összegyíjjtése /misztériumok és alakoskodo Játékok, betlehemas játékok, lneázó, &tb./ Behatóan foglalkozott a hetényi népdalkinca összeelejtésével. Több száz népdalt vetett kottapapirra. Az általa l»j&gyaett dallatnanyagot a helyi művészeti élet gazdagítására Is felhasználta. Nemes János nevéhez fuzödií a hetényi Gy öhgyüsbolsréta megalakitáea is, aaelynek néltú utóda az immár ors^égos r'.ru Hagyonán^^ 6rzS Népi Együttes. A háborús évek után nagyon lassan kelt életre a falusi népművelés. E "csendesabb" ids&zsk termése volt a c&odálatos hetenyi népviselet silngazdag negörokitése Bauer János hosszühetényi lakos segits'-'f'-tt ]. Az öassegjü j t öt t bet^&rdalokból é b törtönetekb5i fiín-fórgatökönyvat készitett. Kapcsolatot tartott a korábbi NápBiivésxeti HüzeumOial, de gyűjteményéből e londoni British Múzeuaban 15 tal&lható anyag. E rendkivul gazdag életacl alleineréseként 19^7-ben a ^népnuvészet Me&tare T Jtitüntet*sb»n részesült. TiBztvs kort ért aeg. Heg betegágyéban, l^ba-ben vette át tanitcl r-übír Oklevelét. Élete nyitott K-n_-v, aunkáesága sohak szájára forrás volt, hisz az általa lejegyzett dallamok és szövegek nagy részét talán o- rbkre nélkülöznünk kellene, nert az adatkijzlfk azóta ceaknea mindannyian g, he tény! temetőben nyugszanak, Ealélcét 0rzÍK tanítványai c- a Bzellemi hagyatékán kivul a volt lakása homlokzatán elhelyezett emléktábla is. A flemes János által Hosszuhetény ben g^öjtdtt "jeles napok" néprajzi anyaga és a több sfáz népdal közül a gyűjtemény egy része kapott csak nyilvánosságot. Nevezetesen a dr. Berza Nagy János szerkesztésében megjelent "Baranyai Magyar Néphagyoményok* /19^o/ I. kötetében szeraplö 56 néprajzi és népzenei értéku dal; továbbá "Kagyhetény de be vaq keritve r ' c. ho^szűhetényi népdal^iadvány Dr.Várnai Ferenc népzenekutató szerkesztésében /1991/ megjelent 16 népdal. Neoes János elhalálozása ut n hagyatékában még több mint másfélszáz betényl gyüjtésü népdal maradt az útadókra, Neues Dénes - a gyüjts fia ~ lehetővé tette, hagy az értékes népdal-anyagot áttekinthessen 5 kellő válogatással, "G* alapú hangfekvésbec feldolgozva csokorba szedjem. Hágám is I^^o-től foglalkoztam népdal gyűjtéssel nosszúnetényben s a gyűjtött dalok közül 43 dalt az I964.évi néprajzi pályázatra benyújtottam, Ebban az időszakban - mint azt a továbbiakban látni lebet - id^s kora ellenére - Nézés János tavább folytatta gyüjts aunkéját mind addig, amig azt egészségi ál lapót a lehetővé tette. Régóta foglalkoztatott a gondolat, hogy községünk Jeles népdalkutatójának munkásságából a gyűjtött népdalokat egjségas szerkezetben feldolgozva Összegezzem a teljesség igényével. Bizom abban, hogy törekvésem sikerrtl jártl Hoflsiűhe tény,1995-január ímtt S í»moíí-'''\ V

5 J III, _TARTAL^I_ÜTMÜTATÓ_ I. A Baranyai Magyar Kbpaagyományűk c. kiadványban megjelent néprajzi anyagok és dalok - Misztériumok és alaküükodó játékok 1. Lucázák Vizkereszti Játékok- Háromkirályok köszöntése 3. FünkÖHdölő 8. - Balladák ló. - Epikai dalok Betyár- és pasatorballadak Dalok 15, - Lakodalai kurjantéfiok 36. Hagjagyzasi Az egyes dalok kezdő sorai felett található számok a Baranyai Magyar Néphagyómeny ok c, kiadvány lapoldal azínai. A fenti«kec klvul a hitelesség végett Talaaennyl népdal ecetén közölten a gyűjtés idspont j.-1 p a nótafák és a gyűjtő nevét. Ez utóbbi o-étben aaért, mert több helyen csak Berae Hagy János gyüjtfi neve szerepel, holott Berze gyüjtfi útjén ainden ecetben közreműködőt t Napas János /Eat 6 maga mondta el ^esaéigetéssink : -áü /, II.Naaes János hagyatékából válogatott dalok 41,. K ggj? e.^?j- B: E rc---;i:.-.n nár csak a gyújtás Időpontját és a n6tafák nevét tartottam szükségesnek Jegyezni. Nemes János ABC sorrendben állította ->---?.?. az általa gyujtött összes dalt, melyek egy része szerepel a fent említett kiadvény okban Valamennyi dalnál, ahol Ezükségesnefc láttam, váltóztatí:,n az eredeti "népies" kifejezéseken a napjainkban használatos szavaknak megfelelő«n. Több esetben korrigálni kellett a dalok ritmikáját is; a dallamokon természetesen nem változtattam, csupán a hangnemeket tettem át "G" alaphangra.

6 .'...1. "4 BABANYAI HAGYAfl H6FHAGYGHÍWYOK" c. kiadványban megjelent dalok MISZTÉRIUMOK ÉS ALAKOSKÉPP JAlgKQK ^ _L_D_C_A_Z^Ű_K & * * _* * J o l á s : EEept.13: LUCA /Luca napján a férfiak az ismerős családoknál kotjolnak. A s s z o n y n a k ilyinkor N EH TAflACSQS HAS HÁJHOZ MENHI, nert arcát bekenik tthentrégyával t-, elzavarják Amikor a kotyoló férfi belép a konyhába, vagy a saobába, a GAZDAASSZONY A SAROKBA DOB neki EGY KISPÁKHAT,arra a kotyo- 16 ráül. :.- mondja:/ KiUy-tott^kitty-fcott^kitty-kottyr Majd juegvirrad, aajd bajnál lesz! Annyi csibéje legyen tandteknök, Mind ax égen 3 c&ulag, földbn a füsiáll Kitty-kotty ( kitty-kotty t kittj-kotty! Majd magvirrad, najd hajnal lesz* Galagonya kettő, az «n tököm is kattfl! A kflüdtet tyúkjai kávését kodóc E oljanak ts sokat tojjanake Fitty-kotty, kitty-kotty, kltty-kotty! Majd negvirrad, &ajd bajnál lesz: Galagonya kettő, az én tökön is kettő! Ügy álljon a kendtek fejszéje a nyalábé, "int ax án tökön a tcr ba! Kitty-kottj, kitty-kotty, kitty-kottyl Majd uegvirrad, majd bajnál lesz! Galagonya kettő, az un monyon is kettő! Kendtek lányának akkora ceöcse legyen, Hint az «cetes~korsól Kitty-kotty ( kitty-fcotty,kitty-kott l Olyan legyen a kendtek lányának a Csöcse, Mint a nagy - kétfillu- lakodalmáé káposztán talék 'Bd5-bubja! Kitty-kotty.kltty-kotty.kittj-kottyí A kendtek láncának ólján faketfl legyen a.. -a. Mind a kenence eleji, vágj a kéaény czurokjat Kitty-kottj^itty-kotty^itty-kottj! Ügy nyuisögjenek a csibék a kendtek udvarában. Mint a bangya, vagy a néh, odújába! Kitty-kotty, Hitty-kotty,kitty-kottyí Aklcora tojásokat tojjanak a keüdtefc tyúkjai. Hint az iskolában a földgonb és egy tojásbél báron cclbe is keljen! Kítty-kotty, kitty-kottj, hittj-kottyl

7 2. Kendtak aenyecskéjének olyan gömbölyű basa 11.*. o n, int a pék cipóját Kittir-kotty, kittj-kotty, kitty-kottyí A gazidaaeszooynak úgj mozogjon a fara, Hint a na l ön rostája! Kittj-kstty.kitty-kotty.kittj-fcotty! A házigazdának úgy domborodjon ki a busa. Mint a kanász hat iccé s kobakjai Sitty-kotty, fcittj-kotty.kitty-kottyr 'l,,;. 1 agvirrad, nsjd hajjal Icsil Galagonya két 15, az cn...n is kattsí /Hofifiiűhetóny ( 1935 Dicsértessék a Jézue Krisztusi Nemes János g-.f * 5f_I_S_K_E_R_C_S^Z_T_J = _J_A_r_í_K_Ö_S_ & ~ "Eáronkiráljok Eöazöntéaa" Ráronkirályok-járés / A BirDlkirilypk ünnape elfitti capckbsn Járnak a legén^kék házról-házra bárómkíréijokat" küs Dönteni, SzenélyeK: Háti, Gáfipir, fleténji pajtia, Hanjbárt, ffaleaó, Boldizsár, Hirntífc, fieródas. MATá.HETEfiYI PAJTÁS és KELEHQ a'itöeetcisapka.euba és csizma. KBzükb*n furkóaboí^ Ál lukat nagy kendarezakáll fedi. HIRMOK:Kaaémpapirbái ké&aült * lüstpapírral bevont - széles, abronycsalakű Ü vág. öinia t tnel 1U fehér ing --..U--, fehér ga* B ( tya é& csizma Kazébau kiugratnató diszea csillagot tart, GASPÁfíLHEKYHART! EaUstsainü, h*ng*ralafcű süvegi alöl aranykeresztttl. l ÍJQE«ttmvl lü fabér ing, széles fehér gatya és CBÍZ- a. Oldalú" ön fakard. BQLDIZ ÁE- Ugyanúgy öltözik, aiüt Gáspár és Menyhárt, csak az arca feketéra van mázolva. H E R D D 5 g! Arca téglavöröfl. fajéü aziíetszinü papirkorgta. Oltbzeta, - mint Gáspár, Menyhért és Boldizsáré,/ HÁTÉ: /Be«gy a házba,/ Dicsertessék a Jézus Eri^ztUB! S zabad-e bárónk irályokat köszönta ni? "SSABAD HÁT, csak gyartak be!^ /Ha err* az eng*déljt a ház gazdája negadja, Mátá jelt ad a kintmaradt kösiöatőknek t -.':>. azak az ajtó «16tt énaklik;/

8

9 4, jiate; SEa-s iá-szalonnán jó«stét adj oá lat** ft házigazdának ős gatdaabszonyaak? _Látö~«7 szarblnes gazdaasszony keresi a ládá- -Jáirak kulcsát, d*» peag*tl peaéaz*e húszasát! HÁTÉi/Botjívalkopofi./ Gyera :,. fef, Hstéayl pa^táb] HETÉWYIt /BeUp/ l *k6bászoa f aprópogácfiáa " J kívánok a házigazdának *s gazdaasi- SLonjoakl _H_lTfc/BotjáTal fcopog/.gjers ba, te von Kelen*! ISLEKOj/Belép./Látoa,saerelnetes györnakeibftl Idő bent Isatok-esatek, siegény breeapátohröl ne* gondolkodtok! _HÍT&: Ülj l*, apa. Ülj lel Oly Jól tartalak, hogj a hs E ad is a hfitadhoi czarad.

10 GÍS_PJU!./EBJ lépést elbre l*pv Ki vagyak, >i vagyok? Én Gáspár kirélj vagyok. Kérésén a zsidók újszülött királyát* jjgjjyhjhtj/eas lépést előre lép./ KI vagyok,ni vagyok? Én Henyhárt király vagyok. Azért Jöttén, hogy a kis Jézu B t inádjan. BQLD.IgSJHl /Egy lépést elsrt lép./ Ki vagyok, ni vagyok? Én Boldizsár kn-o-_ VBK?^^. H«BBZ«földről Jöttén; d«azt még na csodálják, hogy Így oágf*t*t*tadtea, mart én ErlEztus urunk tíiiéba születtem, kivül ifi, beiai'ís feketóra 6gt«a. HERÚDES: /Kg? lépést elsre lép./ Ki vagyok, mi vagyok? Én Haródea király vagyok. U«csodálják, hogy Ily vörös vagyok, nsrt óa hfironszázhatvanöt kjsdedst Dég öltén és azok vérében aaghenparegten! Boldizsár; /Kardot ránt,/ Hallgass, te vén Heródtt! H< peregjen aonyit a nyelved, biadjárt kardon hegyére szúron rongyos életadetl /Kardjaikat dühöfien összeverik, Bajd kerosztbeteva feltartják./ 5.

11 Hol Tan zeidök királya? Mert megjelent csillaga! Betlehemben találják. Kis Jézust körlil állják, Szép jel ec szép csiuíig, Laúp n^punc tavad,szép napúas támad! Királyok ajándékát, aranyat, tömjént, mirhát Vlgyuak ml is Uranknak t ártatlan JézusunkcakT SzÉp j«l ós E ^p csillag,szop napauk t mad v Szép napunk támad! Kérjük a Szűz Máriát, térje B.Z 6 szont Fiát, Hofy beodüuket megtartson, az ellenség na ártson! Szé~. Jel és szép csillag,szép naptihír tánad, íizép aapunn támad! _H^TÉí KI a verseket most aall^án, /MATE.HETEHYI^fiLEHU felállnaa./ borral, pólinlcaíal nem kínál, - kimenők naki oly nagy uraságot: cigányok közt fskapitanyságqtl /HInd-egekéivé/; Dirr- durr - deleié, /A gazda megajándékozza a kds önt ffst,/ H l n d;.'.öt són JLÍ í Ez^pea. Dicsértessék a Jezuí Xrisztuaf /Heuet közben éneklik:/

12

13 /123/ /!? Í.^-Ö-Í-Í.^JLÍL. 8. /A nagy lányok a L..,/ : > ünnepek alatt "pünkösdolnek,", M-É p K'son felöltözve, főjükre YancsbÖl /TÍDkáb6l/ //kúszónövény// pántlikával /szalaggal/ díszített koszjrut taszueh. Magukk*! vjr,znek egy 6-B év*s ktelán^t le, akit "KTSElBÍLY'-ftVk neveznek. Ahol köseünteni akarnak, naekérdazik- SZABAD-E PÜNKÖSDÖT KÖSZÖN- TEM? Ha a gazda, vagy gazdaasszony azt fele li, "Sogy "HEH", akkor a lényok a "KISKIRÁLYT" guggoló helyzetbe kénysieritik /laason- Ják/ és azt kiváaják: "Ekkora kenderjük lágyan keadtaknekl" Atuté". elfizaladnak. Ha a pübköedöléflt megengedik,akkor kezdődik a lányok éneki: H*ly«t Krisztus Ígért vala Akkor a tanitványiüak, Mikor i.' a JiB nnyorazágba Hindenftk láttára. Tiíies nyelveknek szólása. Ügy, mint szeleknek zúgána. Leszálla az 6 fejukre Bagy birtelencéggal. Kegtellének lentlélekkal, Eexdnek Gzólni mind nyelvekből, Hoodá nekik a Szentlélek. Köszöntsétek Istent! Dlcsért«&&él, Atya l rtcn: Vél«d egfutt, Fiú IstanT Szentlélakk*! egyetenbcn, Mindörökké ábden!

14 /KÖBZÖiiéE után két nagylépy a "KISKIRÁLY"-! nagasra emeli ée azt nondja:/ "Ekkora kanderjük legjnn Kgodtehaeh!" Beszéd hangon MIND: Dicsártessék & Jézus Krisztus! /Ho5szúhatény ( l935- éprilia, Ela.rPap Jánosnó t 69 éves. WemeB Jáno^ gy.

15 He hajigáld, biró fia., Hamvas gúnáron, Haü.i nagyfik, a apádnak eipanaszolob. "Adjon IitüAi, bíró urad, Szem ne GÉB jó napot l " "Adjon léten, Mari lányom, i«kbd! bajod?" fl H«ghfljisíta a fia G B«B gubaroml" "Hit Li,r:a érte, Harl láncom, N 6ked DegudoKl" "A Búzáért, a néjáért Két aranyalnát A téncoló kát lábáért Két >éka búsát!". rí n i-, H,1 Hit né g az a f giicbft E-gombos.galárisos gunár nyaka, Hát az aenaylt ér? Vég\ ti «ngen ( bíró fia, N0n kell senni bér! /Hoasiűnfiténj, 19J7 oltt, EU,:Bocz Kstalin.lé ív«h, MflBIB JáUOE ^j./

16 "Nincs itthon ura», eöflöganadér, A Bohácsi erdőn hidakat csinál." "."ó lovai vannak, hanar haza ér. Jaj lesz néked, rózsán, hogyha náind ér'. n "Rossz lovai vannak, n«v ér s, haza. Mulathatsz -.<--, rózsán, egész éccakai" "Jó lovai Tannak, hunar haza ér, Jaj L«E nék*d, roz^áa, hogyha n lad (.-: ;" /Hosszáhetónj.lyj^.dsc El».:Rad6 Józ&ef^t avas, f-flqöj; János ÍLJ f

17 Ne. Jött*, én g?fl B. & trob tetején A gszkocsi hoaott. HÓBsa lösz ülteti*. Csalfa volt * kis»i*1«e^.*, Arj_ a járqflk a hetényi lányok Ssjf evval csalogatott de- Sajírólam eiedik a»irá ff ot- Tametö kapuja Sísdjétefe,szedjétek Mind a ketts njltt», Rólaa a Tirégot! Bárcsak eagem odat^nietriébwk. Ceak azt az egy fehér lilionot, S»jl abba a fekete sirha. Sají rólan la ne szakítsátok. Ea laszakitjátok, El ne hersas&zátokl Ültessétek a sírom tetejére, Sejl abba a fekete földbe. r /Hüs&EŰhetÉny ( 193^.dec. Eln.:Rad6 J6zsef t 3^ éves. Nemes János gy-/

18 Pápainé, adjoa Isten j & esteti -Fogadj isten, kilenc betyár,sacrbnc ét! -Pápa Íné,ne kívánjon Eaöroncsét L Heg az éjjp! fisjv-bo csűrjük a kéét! Pápainé kiszaladt az udvarra. A két kezét a fejér* kapcsolta. Jajílétráén, bocsásd meg a bünoantt Kilenc betyár veszi el életűnet. Hegkösíült a kalocsai nagy ucca. Pápainéfaost viszik végig rajta. PápainéC, kát eladó* I/.D.V,.v_ l, BitTteével, negeskudött párjával /HoEszűhítény p 193^-sz*pt. ElB.iBocz László,5o évta. Ber*» Sflgv Jáaoe - Nenes János SS / BETY_AR^ _É_ ^4.s MJ^R_B A_L L A DÁ K _ KdBi,, anj'ia, én aár strázián nes állok, lnn.«.101 Jönn.t lovas dandárok! egillen 6n a,.l.,íg.. k, De. b^tjár... vette..t trífit.. Foluarott. Báraoay!.,«hétér.. vl«eiie gonddát háro. Sj.r B. t e nn.k, sa ^^^ ^, bojt í aah ^ Bársony lova el Is vitte Hisszire, Hert ott coak a betyárságot tanulja Egészen a bakonyai feny5ebe t De a lova. negbotlott a fenyfibbe, /Hofisaűhet ény, 193^. saept - Sin.: Szegény betyárt ott fogták el örökre, Katos János 62 éves;berze Nagy Töltették a IBflndárok a Kocsira. János-*s János / CE«k azt kérdl;holvan az S pej lova? Azt feleli rá a CEandörkapitányszegény bet^ár.naa ülcz többet paripídl

19 Vari a«g Isten a mogjoróboltrokat, Mért taremnek oly agyanas botokat! Ha ráv«rik -2 én g?ödg«.-"trónra t Tl«B ál gatyáa kettéhasad alatta, /Hosszúhflténj,133^,dac. E ív.jlfj.boei Gjdrgy t^^ ÍTam t leaea JáaOE ^y.,'

20 Zssndár káplár, hallj* kend, " H "t ne" loptál többet is, Engem la-ri: végjoa kendi Öt Yen, hatv a0 t hatvant le, Pergál inog, gyolcs gátjai Ötven, hatvan, hetvent iá 7" Fáj a teet» alattat Jutott volna nvkünk IE. Azt kérdi az aliepánt Hegkérdi.-z uraktul; "Hány ietéllóbál loptál? 11 "Melyik itt a nagyobb űr?" Naa loptan én nég több»t; "Alispán a nagjobb úr t Egy istállóból hetet. Az széaol a r&bokrul,* 1 /HŐSEzuhetény,193^-aug. E la,: Özv.G;örk6 Káznérná,^4 éves. Fémes Jénoa gj,/ D A L O K ~~~s_~s_i~~_s s

21 Hazajötte* esküvőről, kérdi az anyán: * Szereted-* a párodat, lányoa, igazén? - Ba oár eddig ncgelégedtan vcj^. E^atáo Bár párja leszak crokro! /Hosczűhetény, 133^, szipt. tlss.:haa6 Júzsaf t 3^ avas. Berso Nagy JáDOB-fleiavB Jáaos gy./

22 Via alá, viz alá, Viz hajtja a malmot. Via hajtja a aalmot. Szerelem ad cnókot. Szerelea, saer*la» f Átkozott gyötrelem, Még neg réti t«r«att«l Ktnd*n fa tttejín, /Hosgzdhatény, 193't. jún. Mind*n fa tetején. Rózsafa leveléní Hadd ezakltott volna Minden szegény legénj, Éa i 6 saakitottaa, De elszalajtottsn, Sok rozaarlng hözul KúrÖt választottam. E lm. t öz*.györk5 Kázméraé, 54 éves- Nemeg János gj./

23 Haga&at is, Bagaaat Is Bánatomba' végig negyek Bel* vi-túr* rózsának, A hetényi fsuccán, Aki szorít, 3" a kis lánj. Betekintők, bekacsintok Etakitson La magának. Az 60 babán ablakán. Bánatonba fölniántát oá Heg akkor is azt kiáltja; A hetényi fgqccát, '"-j.: ;, betyár, gyer«be! Vetak belí^ Vatflk b«l* Adj egy Ceókot.egy ütólaőt Piros punküsdi róisát Kacslat&ál a Sflamenba. Ea a Tisza, neg a Duna Piros rózsát tergpuie. Hiaden nagyhatén^l kis Caak Gagaaflt szeretne. lány /HoEESJÚhetóny, 193^. uov. íli.i.:-^^6 j6esef,3^ ^vea. Nemes János gy /

24

25

26

27

28 ;*?"'

29

30

31

32 Kicsiny tíná, nagy a Járom. Kictj-.fi -.: '! az éű páron! ií'rcn seteadalg várom, Mágia az 10 s z, az én páronf /HoflSEÚh*t*nj.193^. s^*pt, Ela.- zab6 Istváa T 3o év*b. Börze tfagy János - Hefflas János gy, B O R D A L O K ÉS L A K O D A L H I n=_±=====s======-^ ^ ^ ^ j^=i=s = ==-= == == =s =ff Gyér* haza ed.es páron, Séta tudok pihenni. Ha lafekszaj* az ág^anba, Nen tudok aludule Flzisd ki ás adósságot. Adj egy szásant a cigánynak! Elkísér hazáiff! /flossiúhetény,1934,sz*pt, E ín : zabó I&t7án 30 éves. Bíirz* Nagy János-Niaes János gy. ^

33 Anint a síkon negesúsztan, Akkor tőled elbúcsúztam, / ' Hossaühetéaj, 193^t. okt. KBdv«5, gyönyörű alagon, Eln.tXörSEit András, Ear«adfél Icce G kábákon? 16 avas! T R É F ÁS ÍS GÚKjtQS DALOK " ebös JáflOB ^' f FCa Bíghalok, neghalok ( *ltíbxix*k aft Ba aegdöglök^egdöglök,*! visjmí k sz angyaloic! ardögük! Sflj,haJJBoldlaEár fl Boldizsárt S*j fc*jtb01&ttl4r, Boldlceári S a l*iia ön dáre t di thsndár é, Salanon dara. dikbandará, -'.ildaon dár«f Dlkl galaaon dáre dikl Sej.haj, dlfcl t *J,haj, dik! EB J,haj p dikí, Sej,h*J, dík! lat a rázsáa hol lakik? Hát a rózsán hol lakik? " /HoEsfcűhatéDy,193^- dac. Eln,;Radó József, 34 éves. NBBI«E János gj.

34

35

36

37 y B _*_?-?_*,K O -?

38

39

40

41 : 36. /?49/ _LAKODAt.MI_KURJANTAsO _ l./ Cifra suba akárhány, De kedveara való lányi 2./ Keskeny ÉroJc, ugord it I Le ne törd c&iznád szárát] 3i/ Hipp-hopp, bleld át Karcsú derekát! **./ Gyapot-rost l Megyünk nostl 5./ Hesirj lénkön, ne sírj a faluba. Maradt legény nég a te s iánodra l 6./ Hopp GZÜE, koronbiizl Ég a szened, mind a tűz!?,/ Alól vigan t legények. Itt vagyok én, aegltak! 8«/ Húzzad cigánj.hegedüa! Fekete vagy, mint az Üst. Kiírton Jártok, nir.t a füst! 9./ Galanbfalvi nagy hegy alatt. Barna legény zabot arat. Zabot &rat t nen vadlenceét, Leányt szeret, nem oanyecskét? ló,/ Zúg a Tisza, árad, Járjad bolond, járjad: 11./ Három tepsi túrőslepény. Jaj, de csinos ez a legény! l?./ Húzzad cigány, húzzad. Hadd feopjók az ujjad! 13./ Húzzad cigány reggelig És a falu végéig! 14./ Félre tfilea, gézengúz! A szivén csak hozzád húz! 15-/ Csifcó-kantár, ökörjáro*. F6köt5d lesz nég a nyáron! 16,/ Szép a tavasz, szép a nyár, aép, aki párjával jár! l?,/ emplén,talaa p Ung p flerag. EK, ; a helyre-gyerekl 13./ Gyertyavilég ellobbaa. Ölelj enge* qég jobbanl 19,/ IÍCEÍ nekea *z a háa, Kirugon ax oldalátl

42 2o./ Gyi fal, EÍrg&, a tetcre, ". ol0: Begyek m*nnyekí5ra! 21.7 Volt BzaretfiB tizenh4ro», fiz elhagyott, maradt báron! 22,/ Bt hunyorits a szamtuba, Maghaluk szégyenlatenbeí 23,7 Ür*s hordó kong, szárad. Jól érzbb fliagam nálad! 2^.7 Banned a bor Igen sok. Felek, bog^ u^6 klcsorogl 25./ A nagy Í5b«n «lcci é^z, Ha aegkott^an, odat^sel 26./ Kapus elet-, ne rikoltozil A fülanbe n«blkoltoezf 27./ A nacbkáoak nincs nadráffja. Mert a poeztő Igeu drágái 28./ Aííly hamar negs&erattél. Olyan hamar elfeledtél! 29,/ "ültí5'"*g*pi, d«bzoretnén, Ha raá&sal e le s* re lh*tné» í 30-/ Nen iszon én t haioifl a bor. Let éntorit a lábadról. 31./ Vess figurát, olyan cifrát, Bogy a patkód veesfln szikrát! 32./ fle ülj rózsám az oleabe, H*m félek & i::ronce, ÖrÖMombe' 33./ -ü'-'-n., szolga nit is tehát? Mégis «flgél, ahogy lehet! 34./ Keresztúri saítakéreg, Maradj nálam, szépen kérlek! 35./ Kétszer Jártán a szomszédba, S már hire van a faluba! 36./ Béka terem a tóba. Nem a boroahordóba! 3?./ A szépnak is időre Csak ráacob I*EZ a bőre! 3B,/ Törfl, tiló, Bzakadók, Veled ÖB& zeskadék! 39./ A kutya i: héjat venne, Ha ráíaló pénae lennaí 4o,/ Még egy kicsit hörpülöfc, Inkább holnap böjtülök! r 37. *!./ Tizet tojott a t-rka p Mind elvitte a szarka! 42.7 Jaj. de drága most a ló! Drigább a hegediiszól

43 43./ Házasodj, ne panaszkodj. Hőst ideje, aost kapaszkodj! 44,/ Egy pohárral bánatomba Betette* az áristoaba-t 45./ Ki-ki Járja táncát, Ne sajnálja talpát! 46,/ Jobb a bor a pálinkánál. Egy aenyecaltb, BÉÉ a leánynál! 47,7 Ob t de ügyes, oh, de jó, Oh, de kadveare valói 48./ Száraz kóró nem nedvéé, A vénasszony nen kedves! 49./ Báróin krajcár a naps aanj a. Mégis fodros a -zoknyéja! 3o i/ A szépasszon^ Ént,. zo lát, Visszaküldi az urátl 31./ Kicsiny csupor, haaar forr, A vénasszony puskapor! 52,/ Láboa terafitt a táncra, S zenea a kac&lntáara, Szájaa a borivásral 53./ Egy-két-hároa Kupa bor, Leszivárog, alndenhor! '.>. ' Uccu bolond, Ami volt iá, ha niúcg eszed! mind elveszett! 55-/ A»énl*ány dereka. Hajlik, Mint a gyertyánfa! 56./ A kieasseony, ihaja! Azt se tudja, ni baja! 57,/ A enyecsfce jéabor fecske, Nem rúg, aen döf, Dint a hecskfl! 53./ Jó ax ör*g a háznál. Ha baj nincs, hát bajt csinál! 59./ Húzd ki cigány, a nótát. Ha aegetted a rókát! 60./ Azért, hogy én kopott vagyok, Szép lány szeretője vagyok! 61./ Beteg éa rózsám, szegény. Én vagyok a doktor legény! 62./ Szürószita, tejeslábas. Álljon félre, aki bázast 6j-/ Kicsi naken ez * csűr. Kirepülök, mind a für/j/! 64,/ Beteg az én azivea tája, Te vagy annak patikája! 65,/ Hej Budavár, Budavári Volt szeretfia, de nincs aár E 3S.

44 bű./ Tlbz*»enti a babám, Álért rongyos & gatyánl 67. / Beazeg ugyan jó vágj verni, S egy főkötőt ncr tudsz venni! 66. / Hopp a Jancsi csizmája! Bokáig ér a Etára! 6^.7 Nem mind arany, ami fényfis, A te szíved tekei-vényee! 7o./ Ugyan, édes Zsuzsikén, Szeretsz-e Bég igazán? 71. / így Jár, aki egy-két siónak Könnyen hiszen egy pár csóknak! 72- / Leszakadt a i-lncelakat, Jaj, de vén szeretőn akadt!?3_/.7.c,-ü-: engem, szeress É Hó Ina pú tán mást keress!?4./ Széles vizén keskeny padló, Igazán szeretni nen jó / Száláé a viz, keskeny padló, leestem, Rólad rűzsám ninden gondon levettem! 76. / Vékony cérna, kenderszál, J'.j, de kicsi maradtál! 77./ Sárga csikó, bársony nyereg, Ki rajta ül, csinos gyerek! 78, / Ügy szeretlek, majd neges&lek, Hegbecsüllek, na elveszlek! 39

45 *»o. 89./ Ihaja, csuhajal Llb*g-lcKJog a haja! 9o./ Kerüld &eg a kiaeacát, Ölald aeg a menyecskét] j«" 91./ Túl a vízin zabafíetag, tfekod kislány ni t adtak? 92./ Aki kinéz az ablakoo, Tarka tinű fofisa nyakon! 93./ Aki nodi tud táncolni, H«njan haza aludnil 34./ Tfjú leány bokréta. Házas eab«r favilla! 95./ Galagonya, piros neggy, Nen kell nek«n több, caak egy! 96./ Ne sajnáljad, neo anyád. Jól hflgrázzad a farát? 97,/ flároaszor négy ti zenköt 15, vissz-.-ez..ég a TerentSf 93./ EoldZEvérl káposzta, S zöke leány z&irozta[ 99./ Hatos borda, hetes ayijst, d* : ; uran t lassan ücs! loo./ Aki miránk báaészkoliik, Ál míhozzánk kivátiko ÍkE / Hossaűhaténj,1934,apr. Nemes Jányos gy. /

46 Összefolyik a Tisza vize Dunával, Összeülik a szöka a barnával Nén bánon -n, ha össze ÍE, vágj ha de nem is, Szőke vagyok éü, bema a szeretőn is. /1956-Elii. :KÍSB Rózsi,13 éves; ól tanulta./

47

48

49

50 4&. Anerre én Járok, nég a fák :: sirnak, I stanan, istenem, ed*s,],'- iate- GyÖnga ágairól levelak lehullnak. n*ff, Hulljatok levelek, rejtsetek el engem KiKor lasz énnekem stép ssa- Mert akit szerettem,míet szedet,nem bad életem? Bugán. Akkor léc énnéken szép eza- Hen Eörög a levél, &a a síéi nea fújja, Na* BZei-atek ülyadt, kit az anjja tiltja, Tilos a szerelem, félek az Anyádtól, A át hallottaa babáa, elváluflk egymástól. Udvs.''. -j T udvaron, száp kerek udvaron- Nem söpri - '.'<- többé,; én gyoűga karon. Söpb'rtea eledet, söpörje azt más ÍE» Szere ttelek babán,szere&een hát nás ÍG. lmahets7 r,elnehets, nár nékem nem '.ellesi. Elmúlt az, z idő, mikor voltál kedves, íanie voltál hosaám,nagcsalüi nen tudtál, Egy pár hanifi csókért máshoa foljanűdtál. Sste van, ásta van, de nm-i. micdan lánynak, ^sgk annak a lánynak,kibe ketten járnak, _::!-, -jn aem j árha 13 z, n i ne s i& néken esta t ^illagoe, nagas ég baborul fö!6ttap. folt nékem saeretsbi Hggjhe tény ben- KettS í é n v o l t s g é s z s é g e a, n e g h a l t m i n d a ka 116, ügylket tametten Tlaza fenekére, L násikat pedig szíván közepébe. bad életeni, Mihor a bab^st kedvear- /19b5.El":Rad6 Jöst B «f, 55- é./

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68 Kilenc tinót, kllen csikót fognak rám, Harminchárom bizonyság «kü szik rám. Föleskllszik barna babéin mellettem, Egész éjjel 6 ne lle tta he vertea. Széles árok, keskeny az út, i»ll menni. Veled rozsán, nem érek rá beszélni. Majd lesz még a bárány szőre feketa, Beszélek még a babámnál, kedvénre f /l939.elo.:felss Kies János, 39

69 l C A L E.E.E.E.&^CL _" --. _M _Z - _ ^ - Ablakodba van három cserép muskátli 41. Adjon Isten tulipános Ja estét 4. A hetén?! dobogós bid alatt 42. A betényi faluvégen tyuhaj van egy tó 16. A hetényi réztoronyba fennakadt az ostoron 16. A hetényi temetőbe* nem zörüg a falevél 17. A heténél Zeng5 hágj aljéba' 32. A núlt éjj*l de rosszul áldddtam 25. Arass legény, arass 17. Arra alá a j Baranya szélen 42. A vaigalanb rásiállott a vetésre 43, Árok t árok, de nely érők 43. Atal Bennék a Tiszán,daruszőrü paripán. 23. Barna kislány fehér egyet magasra vetette 43. Barna kisláng jól meggondold aagadat 44. Bánatoaba* fülszántatóm a betényl temetőt 18, Betyár g^ erek alatt ropóg a haraszt 26. Cifra szürll sajehaj 13, Cöillagok, ezépeű ragyogjatok 45, Csongorédi fiugér toronj de nagob 19. Dalos fecskesadér folszá.lott a levegőbe 19. Egyezer bázasadtaa, de hiába 39, 5 leéli t én én a kocsmába 27 Élnék, elmegyek, nem naradok e tájon 4, Eltörött a kntam gémje 46. lveszettakeselylébúlovam 47 É Ennek a kislángnak, ennek a barnának 4?. ±rd t.«dfl &zép kerek árd6 2o. Erre alá dörög a± ég villámuk 24. E rí-e alul dörög az ég alja 47. Esik *^~, de nem ézok 48. Esik eső, dörög az eg ( de nagyon villáslik 32. Esik es6 ( szay csendesen caöpörög 13. Este kesdtem Igazán a lovamat nyergein! 48. Esteledik a faluba* haza kéne nennl 43. Este van már, hetet Ütött az óra 49. Ez & kislány papucsot varratott 49. Édes jó anyán, nen irhatok levelet 5o. Éjfél elmúlt, kettőt ütött az óra 5o. Érik, érik a cseresznye 51. Farsangi köszönt6 7. Felülök e sültlttubplinak hátára 29. Ha bemegyek a hetényi csárdába 33, Ha én áztat tudhatnán, subridom 30. Hasam elstt folyik el az árok 20. Héxasodik a tücsök 33. Hol jártál az éjjel cönögemadár 11. Hol jártéi tfl kislány ilyen korán 2o. Hoasxú farkú fecske,hetényi manyecske 12. Isten tereptette a betyárokat 14. ItatánátaiBomborácki, ínöl ácsi 51. Jaj, de beteg vagyok 52.

70 65- Jaj, de magos ég, a csillagos ég 15. Jaj, de sokat arattan anyáron 53. J?J, de széles, Jaj, de hosszú ez az üt/pápalné/ 12. Kati néni megbabázott /Keraszttánc/ 61. Kedves hisangyalom, ölkor hézfcád jártam 33. Kerete alja a subának 53. Kék Ibolya sej-haj, búra hajtja a fejét 5^. Kék iftivévváttf koszorúzza az eget 53. Kidőlt a fa, bodzafa, hfl 3^*. Kihajtottam a libámat patak partjára ló. Kinek varród babám, ezt a selyenkendít 54..''i s. -i r.,.-.'. n h ba katona nem volnék 25. Lakodalmikurjantások 36. I>ucázó:Luca napi köszöntő l, Mártonra! lányok hogyan jártait 55. Hartonfai tűrűerétefi 3o. HartODfai utca végig akácfa 55. HegdÖalBtt a biró lova 55. Megdöglött a birü lova 56, Megellett a buga bárány 2?. Hegérett a piros alma 10 kellene szedni 56. MegUxenten a hetényl bírónak 57, Hegvert eagen az aaján 57, Meaj el,,j i útnak indultál 53. Nagy Heténybv két úton Kell bejárni 6 0. Sagy HetéDyba'nincs tobc legény 21. Kern l..t.ü én életeabe* 14. Kea szeréten én az idő járását 3^. H«D vagvok én birá fia 58. Nincs szebb lány a pesti lánynál Jó. Nincs több olyan örega Zoay 3!. Nincsen pénzem, de Majd lesz 59. fiszre jár az Íd5, elszálltak a Dadarak 21. Pattogatott kukoricareszelve 59. Pünküsdöl6:A Pünkösdnek jé les napján B. Héten,.,terem meg a nád /Mártogatós/ 61. Rigóaadár fölsxállott a fára 60. Rozmaringnak csak az s szokása 6E. Sárgarépa, zöld uborka, vad ratek 31. Sej 1 llba,,.tizenháronliba 22. Suba,..göndörszűrü suba 35. Súril ásó esik nagy sár van az utcán 22. Szabad a legénynek a láoyokhoz járni 31. Tegnap kapáltán szőlőiméi 28. Törik ÍE, zúzik Is a roamaring ága 23. Túlsó soron esik az esó 62. Vízkereszt! játékrháronkirályok-járáa 2. Voltam én már a szekszárdi börtönbe Zengő felatt vékony borút nagyra jár 23, Zobáki csárda aellatt ^5^ Zsuppb?! van á~~tis "házikóm teteje 25., ^. ^, " m ^_

Kenéz Heka Etelka. RÉGI IDŐK DALAI VERSBEN Népdalok, csárdások és saját vegyes szerzemények

Kenéz Heka Etelka. RÉGI IDŐK DALAI VERSBEN Népdalok, csárdások és saját vegyes szerzemények Kenéz Heka Etelka RÉGI IDŐK DALAI VERSBEN Népdalok, csárdások és saját vegyes szerzemények Kenéz Heka Etelka RÉGI IDŐK DALAI VERSBEN Népdalok, csárdások és saját vegyes szerzemények saját illusztrációival

Részletesebben

K/SS JÓZSEF. rmrntó RÉPKILOK

K/SS JÓZSEF. rmrntó RÉPKILOK K/SS JÓZSEF rmrntó RÉPKILOK A miskolci Herman Ottó Múzeum néprajzi kiadványai xiv. ' - Lektorálta: Olavai lore Borítóterv: Valent Ede Rajz: Eada Iatvánné éa Szolnoki Andráané Szappanos Erzsébet közreműködésevei

Részletesebben

100 forintnak 50 a fele

100 forintnak 50 a fele Daloskönyv 1 Tartalom 100 forintnak 50 a fele... 4 A Harmonikás... 4 Lidi néni... 4 A Börtön ablakába zeneszöveg... 5 Egy szál harangvirág... 5 Fekete vonat... 5 Kicsiny falum, ott születtem én... 6 Kislány

Részletesebben

50 Népdal. 50 MP3 ének a KMCSSZ honlapján van: > GYÛJTEMÉNYEK > népdalok. Cs. III. Kötelezõ népdalai a Jubileumi táborra: 2005

50 Népdal. 50 MP3 ének a KMCSSZ honlapján van: > GYÛJTEMÉNYEK > népdalok. Cs. III. Kötelezõ népdalai a Jubileumi táborra: 2005 50 Népdal Cs III Kötelezõ népdalai a Jubileumi táborra: 2005 50 MP3 ének a KMCSSZ honlapján van: > GYÛJTEMÉNYEK > népdalok 1 A csitári hegyek alatt A csitári hegyek alatt, régen leesett a hó Azt hallottam

Részletesebben

Pannon Egyetem Magyarnóta Kör. Nótaszövegek I.

Pannon Egyetem Magyarnóta Kör. Nótaszövegek I. Pannon Egyetem Magyarnóta Kör Nótaszövegek I. 1 A BUNDÁNAK NINCS GALLÉRJA... 14 A CIGÁNYOK SÁTORA, LADILADILOM, SÁRGA LILIOM... 7 A CSITÁRI HEGYEK ALATT RÉGEN LEESETT A HÓ... 11 A FÜREDI ANNA-BÁLON SZÓL

Részletesebben

KOTTÁK ANALITIKUS FELTÁRÁSA

KOTTÁK ANALITIKUS FELTÁRÁSA Gyöngyös KOTTÁK ANALITIKUS FELTÁRÁSA (TARTALOMJEGYZÉK-MUTATÓ) * Összeállította: Lovász Béláné Utolsó frissítés: 2012. szeptember 3. * A zenei gyűjtemény egyes kottáinak tartalmi feltárása nem teljes körű.

Részletesebben

A MAGYAR NÉPZENEI HANGFELVÉTELEK ANALITIKUS FELTÁRÁSA

A MAGYAR NÉPZENEI HANGFELVÉTELEK ANALITIKUS FELTÁRÁSA Gyöngyös A MAGYAR NÉPZENEI HANGFELVÉTELEK ANALITIKUS FELTÁRÁSA (TARTALOMJEGYZÉK-MUTATÓ) (Nagylemezek (LP), CD és kazetta) * Összeállította: Lovász Béláné Utolsó frissítés dátuma: 2011. július 12. 2.1.

Részletesebben

SZÉKI ÉNEKEK. LASSÚ Éjfél után mondta meg, hogy mi baja: Ő szeretne, de az anyja nem hagyja.

SZÉKI ÉNEKEK. LASSÚ Éjfél után mondta meg, hogy mi baja: Ő szeretne, de az anyja nem hagyja. SZÉKI ÉNEKEK Azt hallottam, jó galambom, hogy itt akarsz hagyni, Velem egy faluban nem is akarsz lakni. Csak azt mondd meg, jó galambom, melyik úton mész el, Felszántatom azt az utat aranyos ekével. Felszántatom

Részletesebben

Meg kell a búzának érni Válogatás Ág Tibor korai népzenei gyűjtéséből IV.

Meg kell a búzának érni Válogatás Ág Tibor korai népzenei gyűjtéséből IV. Meg kell a búzának érni Válogatás Ág Tibor korai népzenei gyűjtéséből IV. 1 A kiadvány megjelenését támogatták: Szlovák Köztársaság Kormányhivatala Realizované s finančnou podporou Úradu vlády Slovenskej

Részletesebben

SOLYMÁRI FÉRFIKÓRUS SOLYMÁRON ISMERT RÉGI MAGYAR ÉS NÉMET NÉPDALOK, NÓTÁK ÉS ÉNEKEK SZÖVEGGYŰJTEMÉNYE

SOLYMÁRI FÉRFIKÓRUS SOLYMÁRON ISMERT RÉGI MAGYAR ÉS NÉMET NÉPDALOK, NÓTÁK ÉS ÉNEKEK SZÖVEGGYŰJTEMÉNYE SOLYMÁRI FÉRFIKÓRUS SOLYMÁRON ISMERT RÉGI MAGYAR ÉS NÉMET NÉPDALOK, NÓTÁK ÉS ÉNEKEK SZÖVEGGYŰJTEMÉNYE A GYÜJTEMÉNY MEGÍRÁSÁNAK KEZDEMÉNYEZŐI ÉS AZ ÉNEKSZÁMOK EGY RÉSZÉNEK ÖSSZEGYŰJTŐI SZIRMAI JÁNOS, A

Részletesebben

Fáj a szívem egy fekete csikóért sziront art khe

Fáj a szívem egy fekete csikóért sziront art khe Fáj a szívem egy fekete csikóért sziront art khe Fáj a szívem egy fekete csikóért Gyűjtemény a lóalakot megjelenítő magyar népdalkincsből A kötetet illusztrálta: Gábor Feri Sziront'Art Közhasznú Egyesület

Részletesebben

Mihály O. István Funke Attiláné Mihály Katalin. Nagyapa nótái

Mihály O. István Funke Attiláné Mihály Katalin. Nagyapa nótái Mihály O. István Funke Attiláné Mihály Katalin Nagyapa nótái Mályinka Erding, 2001 A bihari határszélen... A bihari határszélen nem is olyan régen Halva találtak egy legényt a temetőszélen. Hűtlen lett

Részletesebben

Előszó Az 1848-as szabadság harcot követő évszázad történelmünknek egyik legvéresebb korszaka volt,

Előszó Az 1848-as szabadság harcot követő évszázad történelmünknek egyik legvéresebb korszaka volt, 2 3 4 Előszó Az 1848-as szabadság harcot követő évszázad történelmünknek egyik legvéresebb korszaka volt, magában foglalva két világháborút és a háborúkhoz kapcsolódó sorsdöntő eseményeket. A fenti korszakot

Részletesebben

Baba-Ének és Gyermek táncház Daloskönyve

Baba-Ének és Gyermek táncház Daloskönyve Brüsszeli magyar Baba-Ének és Gyermek táncház Daloskönyve Gyermekdalok, mondókák és játék 0-6 éves korú gyermekeknek és szüleiknek DALAINK - TÉMÁK SZERINT A Baba-Ének foglalkozás minden egyes alkalommal

Részletesebben

Hosszúhetényi lakodalmi szokások - ^ /történeti áttekintés/

Hosszúhetényi lakodalmi szokások - ^ /történeti áttekintés/ Hosszúhetényi lakodalmi szokások - ^ /történeti áttekintés/ J jühk^ül^ Hosszúhetány lakossága a üiázad alsó felében színtiszta nagy ár ajkü A vallás tekintetében le mindössze l evangélikus, 3 Izraelita

Részletesebben

AKKOR SIRASSATOK ENGEM Katona Pista összegyűjtött nótái

AKKOR SIRASSATOK ENGEM Katona Pista összegyűjtött nótái AKKOR SIRASSATOK ENGEM Katona Pista összegyűjtött nótái 1 2. kiadás ISBN 978 80 89001 48 4 Katona István Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely 2 AKKOR SIRASSATOK ENGEM KATONA PISTA ÖSSZEGYŰJTÖTT

Részletesebben

Nem azé, aki akarja...

Nem azé, aki akarja... MEDGYASSZAY LÁSZLÓ Nem azé, aki akarja... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 33 34 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET MEDGYASSZAY LÁSZLÓ Nem azé, aki akarja... ÉLETRAJZI BESZÉLGTÉS BESZÉLGETÕTÁRS KOZMA HUBA BESZÉDEK,

Részletesebben

Kovács Zsuzsanna ÜNNEPELJÜNK Iskolai műsorok az év ünnepnapjaira az alapiskolák és középiskolák tanulói számára

Kovács Zsuzsanna ÜNNEPELJÜNK Iskolai műsorok az év ünnepnapjaira az alapiskolák és középiskolák tanulói számára Kovács Zsuzsanna ÜNNEPELJÜNK Iskolai műsorok az év ünnepnapjaira az alapiskolák és középiskolák tanulói számára 1 A kiadvány megjelenését támogtták: a Szlovák Köztársaság Kormányhivatala, Kisebbségi kultúrák

Részletesebben

Pannónia Books. 2 Spadína Road. Toronto 4, Canada

Pannónia Books. 2 Spadína Road. Toronto 4, Canada Pannónia Books 2 Spadína Road Toronto 4, Canada ÉL KÖNYVEK * MAGYAR KLASSZIKUSOK AZ ELSZÓT ÍRTA GRÓF KLEBELSBERG KUNO ÉL KÖNYVEK MAGYAR KLASSZIKUSOK XXXIX. KÖTET A BEVEZETÉSEKET ÍRTÁK Ambrus Zoltán Baltazár

Részletesebben

Isten áldásában gazag, boldog új évet!

Isten áldásában gazag, boldog új évet! X. évfolyam 1. szám A keresztény nemzeti gondolat hírnöke * Tár sa dal mi, kul tu rá lis, ha gyo mány õr zõ fo lyó irat * Ára: 100 Ft 2003. ja nu ár Szá munk tar tal má ból: - Im memoriam: Szmola Sán dor

Részletesebben

Somogyi Dénes SZOMOLYÁN HAJ DA NÁN

Somogyi Dénes SZOMOLYÁN HAJ DA NÁN Somogyi Dénes SZOMOLYÁN HAJ DA NÁN A kiadvány a Garamond Kft gondozásában készült A grafikákat Lelesziné Tarnai Irén készítette 2002. május TARTALOMJEGYZÉK Előszó Gyermekkorunk karácsonya...5. oldal Kivégzések

Részletesebben

Marczell Béla: Naptár és néphagyomány, Csallóközi népszokások

Marczell Béla: Naptár és néphagyomány, Csallóközi népszokások Marczell Béla: Naptár és néphagyomány, Csallóközi népszokások 1 Illusztrációk: Gálffy Irén, Dunaszerdahely Gyurcsó István Alapítvány Füzetek 9. 2 Marczell Béla Naptár és néphagyomány Csallóközi népszokások

Részletesebben

Gyurcsekné Kisucki Ili. Nagykéri hagyományok, népi szokások

Gyurcsekné Kisucki Ili. Nagykéri hagyományok, népi szokások Gyurcsekné Kisucki Ili Nagykéri hagyományok, népi szokások A kötet megjelenését támogatta a Jobbágy Károly Alapítvány, Balassagyarmat Szakmai közreműködés: Krizsan Andrea és Fazekas Ágnes Gyurcsekné Kisucki

Részletesebben

LUK ÁCS TA MÁS. Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI

LUK ÁCS TA MÁS. Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI LUK ÁCS TA MÁS Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 33 34 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET LUK ÁCS TA MÁS Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 35 22 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET Git tá nak

Részletesebben

Pol gár mes ter mun ka köz ben Ta tár Lász ló pol gár mes tert kér dez tük mun ká já ról. Jól pá lyá zott a Sport egye sü let

Pol gár mes ter mun ka köz ben Ta tár Lász ló pol gár mes tert kér dez tük mun ká já ról. Jól pá lyá zott a Sport egye sü let Pol gár mes ter mun ka köz ben Ta tár Lász ló pol gár mes tert kér dez tük mun ká já ról. - Las san vé get ér az idei tan év. Ho gyan ké szül Fegy ver nek Nagy köz ség Ön kor mány za ta a kö vet ke zõ

Részletesebben

Rónay György: BETLEHEM

Rónay György: BETLEHEM XI. év fo lyam 12. szám A keresztény nemzeti gondolat hírnöke * Tár sa dal mi, kul tu rá lis, ha gyo mány õr zõ fo lyó irat * Rónay György: BETLEHEM Ára: 100 Ft Minden megíratott. A próféták megmondtak

Részletesebben

Van ér tel me! let te sen ki, sem mi más, / És nem se - gít se átok, sem si rás. // Az élet tá vol,

Van ér tel me! let te sen ki, sem mi más, / És nem se - gít se átok, sem si rás. // Az élet tá vol, evangélikus hetilap www.evangelikuselet.hu 79. évfolyam, 16. szám g 2014. április 20. g Húsvét ünnepe Ára: 275 Ft A kon cert ér zel mek re ha tó, és az Omega ed dig nem lá tott ar cát mu tat ja be. Koncert

Részletesebben

%fj^' ERDÉLYI JÖZSEF ^ ^ VILLÁM ES VIRÁG VERSEK TURUL KIADÁS ERDÉLYI 3ÓZSEF: VILLÁM ÉS VIRÁG TURUL SZÖVETSÉG KÖNYV- ÉS LAPTERJESZT KFT KIADÁSA LEKTOR : KOVÁCH ALADÁR A BORlíÖLAP RA3ZA ILLÉS ÁRPÁD MUNKÁ3A

Részletesebben

Szü re ti Mu lat ság ÜN NE PEL TÜNK A TAR TA LOM BÓL. A ha gyo má nyos szü re ti fel vo nu lás és bál Szent ki rá lyon 2013. szep tem ber 21-én lesz.

Szü re ti Mu lat ság ÜN NE PEL TÜNK A TAR TA LOM BÓL. A ha gyo má nyos szü re ti fel vo nu lás és bál Szent ki rá lyon 2013. szep tem ber 21-én lesz. XXIV. ÉV FO LYAM 9. szám ÁRA: 100,-Ft 2013. szep tem ber SZENT KI RÁ LYI ÜN NE PEL TÜNK www.szentkiraly.hu Köz sé günk név adó já nak, Szent Ist ván nak ne ve nap ján au gusz tus 20-án mél tó ság gal em

Részletesebben