_i_a_l_fl_s J_4_n_o_s_

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "_i_a_l_fl_s J_4_n_o_s_"

Átírás

1

2

3 J T I. "Baranya vármegye fcdzö&eégénak az 1933 évi szeptember hó 3 -én tartott rendes kisgyülésében FISCHER ELA, a véraegye akkori al-.;pn"j_- azt a javaslatot terjesztette e 15;hatérozza el a vérmegye közö:.. - t'j, hogj a vármegye magjar&ága r,ze iont néprajzának élő emlékeit feljegyezteti, ÖSBzegyüjtéti és kiadja» Az alispán a 17?9o/alisp sz. intéakadésével dr.berze Nagy Jánost bizta mer Irányításával a gyűjtés szervezettan megindult. A gyüjteoény falkutatásában és ÖBsaegyüjtéséban a legbu^góbb adatszolgáltatók a helyi tanítók voltak, közülük Is NEMES '-.''-,, hó s szánétea?l róa.kath. igazgató-tanitó. A feitáró-,kutató-,gyújtó 1 munka eredményeként - a volt negyei tanfelügyelő' szervezésében - összeéllott egy péda néllili nagyságrendű néprajzi anyag. Szakmai f eldőlgozása, s végul kiadása oegalapozta Baranya negye néprajzának és nápdalkincsének kutatási alapjait. _i_a_l_fl_s J_4_n_o_s_ Bogdasai Nemes János lb93-b*n S^entkúton szlilatatt. /A korábbi ÖnallO község a nal Pécs-Istenkttt városrész; a bogdásal «15- név feltételeahetífln Demesi száruazasra utal./ Három évae volt, amikor családjával Hosszühetenybe íoltbztitt, és itt élt haláláig. Az elemi isfola négy osztályát Hetéo^beo, a kő- Eépiskolát oá tanltúképz6t Pécsett Tegezte. Tanítói oklevelet a Pécsi Püspöki Tanítóképzőben állította* ki 1^12-ben. Ugyan«bben az évben sí«r*zte aeg kántori bizonyitvényát is. DiploaasEarEÉse ntán a hosszűh*teayl eleai a/piskolában kapott dilást, éa itt dolgozott nyugdijgzésáig,1957-ig. Pedagógiai tevékenységét a tényleges katonai nzclgálat 1^13-ban aegseakitóttá. Pásfft vett az I. világháborúban, majd hadifogoly volt 1913 ájusáig. Hazatérést után folytatta tanítói nunkáját; 1928-tűl a falu kántortanltója r l?jl-nr.n pedig az iskola Igazgatója lett. Több évtizedes tevékenysége sohasen korlátozódott csak a gjernakekr*, ő nitidig az egész falu tanítója volt, Eora Ifjúságától kezdve nagy érdeklődéssel kisérta e falusi emberek életét, szokásait. Így mind Jobban megérlelődött henna a fel* nettekkel valú szervezett foglalkozás, «népművelés gondolata. Kezdeménye ^ésöre az 193o-as évek fllejöa Biegalakult fi Polgári Olvasókör, nsjd a FaluElÖvétség. A hosszú téli estéken összegyűlt fiataloknak színdarabokat tanított, melyeket népes közönség előtt be is autattak. Figyelme kiterjedt a falusi gazdálkodás szinte minden területéra, így vezetője lett a helyi szúetkalászoa gazdatanfolyamnak. Az 193 -as évek derekán 6 is bekapcsolódott a dr.berze Nagy János által szervezett széles kürti megyei oéprajzi gyujtfimunkába. Tevékenységének Ja lent Őségéről maga a nzervezs Így emlékezik Bég:" Hosfixuhatény község hely történetének, néprajzának kutatója Neves János, Gyűjtése a magyar néprajz színié Binden részletére kiterjed, Ö nem gyűjtött csak úgy, hogy gyűjteni Járt. A nép kftzbtt élt, ás így tudott együtt élni a helyi hagyományokkal."

4 II, [ Hit ölel fel 6JÜJt6 munkája? Tájs*e.vak /22o db/, ~kif*j»- zésefc, szólások, közaondások, dulö- és hatéi-nevek /94 dt/ ( ellátok nevei és nivogat&i, néphit és szökések /születés, í,tresztöles, keretes, kézfogé, lakodal óm, halottsiratás/ 6 mi ádázon szokások, hagyományok, melyek az előbb említettekkel öszszefuggenek. Külön fejezete munkásságának a népköltés, a népszokások és "jeles napok 11 hagyományainak Összegyíjjtése /misztériumok és alakoskodo Játékok, betlehemas játékok, lneázó, &tb./ Behatóan foglalkozott a hetényi népdalkinca összeelejtésével. Több száz népdalt vetett kottapapirra. Az általa l»j&gyaett dallatnanyagot a helyi művészeti élet gazdagítására Is felhasználta. Nemes János nevéhez fuzödií a hetényi Gy öhgyüsbolsréta megalakitáea is, aaelynek néltú utóda az immár ors^égos r'.ru Hagyonán^^ 6rzS Népi Együttes. A háborús évek után nagyon lassan kelt életre a falusi népművelés. E "csendesabb" ids&zsk termése volt a c&odálatos hetenyi népviselet silngazdag negörokitése Bauer János hosszühetényi lakos segits'-'f'-tt ]. Az öassegjü j t öt t bet^&rdalokból é b törtönetekb5i fiín-fórgatökönyvat készitett. Kapcsolatot tartott a korábbi NápBiivésxeti HüzeumOial, de gyűjteményéből e londoni British Múzeuaban 15 tal&lható anyag. E rendkivul gazdag életacl alleineréseként 19^7-ben a ^népnuvészet Me&tare T Jtitüntet*sb»n részesült. TiBztvs kort ért aeg. Heg betegágyéban, l^ba-ben vette át tanitcl r-übír Oklevelét. Élete nyitott K-n_-v, aunkáesága sohak szájára forrás volt, hisz az általa lejegyzett dallamok és szövegek nagy részét talán o- rbkre nélkülöznünk kellene, nert az adatkijzlfk azóta ceaknea mindannyian g, he tény! temetőben nyugszanak, Ealélcét 0rzÍK tanítványai c- a Bzellemi hagyatékán kivul a volt lakása homlokzatán elhelyezett emléktábla is. A flemes János által Hosszuhetény ben g^öjtdtt "jeles napok" néprajzi anyaga és a több sfáz népdal közül a gyűjtemény egy része kapott csak nyilvánosságot. Nevezetesen a dr. Berza Nagy János szerkesztésében megjelent "Baranyai Magyar Néphagyoményok* /19^o/ I. kötetében szeraplö 56 néprajzi és népzenei értéku dal; továbbá "Kagyhetény de be vaq keritve r ' c. ho^szűhetényi népdal^iadvány Dr.Várnai Ferenc népzenekutató szerkesztésében /1991/ megjelent 16 népdal. Neoes János elhalálozása ut n hagyatékában még több mint másfélszáz betényl gyüjtésü népdal maradt az útadókra, Neues Dénes - a gyüjts fia ~ lehetővé tette, hagy az értékes népdal-anyagot áttekinthessen 5 kellő válogatással, "G* alapú hangfekvésbec feldolgozva csokorba szedjem. Hágám is I^^o-től foglalkoztam népdal gyűjtéssel nosszúnetényben s a gyűjtött dalok közül 43 dalt az I964.évi néprajzi pályázatra benyújtottam, Ebban az időszakban - mint azt a továbbiakban látni lebet - id^s kora ellenére - Nézés János tavább folytatta gyüjts aunkéját mind addig, amig azt egészségi ál lapót a lehetővé tette. Régóta foglalkoztatott a gondolat, hogy községünk Jeles népdalkutatójának munkásságából a gyűjtött népdalokat egjségas szerkezetben feldolgozva Összegezzem a teljesség igényével. Bizom abban, hogy törekvésem sikerrtl jártl Hoflsiűhe tény,1995-január ímtt S í»moíí-'''\ V

5 J III, _TARTAL^I_ÜTMÜTATÓ_ I. A Baranyai Magyar Kbpaagyományűk c. kiadványban megjelent néprajzi anyagok és dalok - Misztériumok és alaküükodó játékok 1. Lucázák Vizkereszti Játékok- Háromkirályok köszöntése 3. FünkÖHdölő 8. - Balladák ló. - Epikai dalok Betyár- és pasatorballadak Dalok 15, - Lakodalai kurjantéfiok 36. Hagjagyzasi Az egyes dalok kezdő sorai felett található számok a Baranyai Magyar Néphagyómeny ok c, kiadvány lapoldal azínai. A fenti«kec klvul a hitelesség végett Talaaennyl népdal ecetén közölten a gyűjtés idspont j.-1 p a nótafák és a gyűjtő nevét. Ez utóbbi o-étben aaért, mert több helyen csak Berae Hagy János gyüjtfi neve szerepel, holott Berze gyüjtfi útjén ainden ecetben közreműködőt t Napas János /Eat 6 maga mondta el ^esaéigetéssink : -áü /, II.Naaes János hagyatékából válogatott dalok 41,. K ggj? e.^?j- B: E rc---;i:.-.n nár csak a gyújtás Időpontját és a n6tafák nevét tartottam szükségesnek Jegyezni. Nemes János ABC sorrendben állította ->---?.?. az általa gyujtött összes dalt, melyek egy része szerepel a fent említett kiadvény okban Valamennyi dalnál, ahol Ezükségesnefc láttam, váltóztatí:,n az eredeti "népies" kifejezéseken a napjainkban használatos szavaknak megfelelő«n. Több esetben korrigálni kellett a dalok ritmikáját is; a dallamokon természetesen nem változtattam, csupán a hangnemeket tettem át "G" alaphangra.

6 .'...1. "4 BABANYAI HAGYAfl H6FHAGYGHÍWYOK" c. kiadványban megjelent dalok MISZTÉRIUMOK ÉS ALAKOSKÉPP JAlgKQK ^ _L_D_C_A_Z^Ű_K & * * _* * J o l á s : EEept.13: LUCA /Luca napján a férfiak az ismerős családoknál kotjolnak. A s s z o n y n a k ilyinkor N EH TAflACSQS HAS HÁJHOZ MENHI, nert arcát bekenik tthentrégyával t-, elzavarják Amikor a kotyoló férfi belép a konyhába, vagy a saobába, a GAZDAASSZONY A SAROKBA DOB neki EGY KISPÁKHAT,arra a kotyo- 16 ráül. :.- mondja:/ KiUy-tott^kitty-fcott^kitty-kottyr Majd juegvirrad, aajd bajnál lesz! Annyi csibéje legyen tandteknök, Mind ax égen 3 c&ulag, földbn a füsiáll Kitty-kotty ( kitty-kotty t kittj-kotty! Majd magvirrad, najd hajnal lesz* Galagonya kettő, az «n tököm is kattfl! A kflüdtet tyúkjai kávését kodóc E oljanak ts sokat tojjanake Fitty-kotty, kitty-kotty, kltty-kotty! Majd negvirrad, &ajd bajnál lesz: Galagonya kettő, az én tökön is kettő! Ügy álljon a kendtek fejszéje a nyalábé, "int ax án tökön a tcr ba! Kitty-kottj, kitty-kotty, kitty-kottyl Majd uegvirrad, majd bajnál lesz! Galagonya kettő, az un monyon is kettő! Kendtek lányának akkora ceöcse legyen, Hint az «cetes~korsól Kitty-kotty ( kitty-fcotty,kitty-kott l Olyan legyen a kendtek lányának a Csöcse, Mint a nagy - kétfillu- lakodalmáé káposztán talék 'Bd5-bubja! Kitty-kotty.kltty-kotty.kittj-kottyí A kendtek láncának ólján faketfl legyen a.. -a. Mind a kenence eleji, vágj a kéaény czurokjat Kitty-kottj^itty-kotty^itty-kottj! Ügy nyuisögjenek a csibék a kendtek udvarában. Mint a bangya, vagy a néh, odújába! Kitty-kotty, Hitty-kotty,kitty-kottyí Aklcora tojásokat tojjanak a keüdtefc tyúkjai. Hint az iskolában a földgonb és egy tojásbél báron cclbe is keljen! Kítty-kotty, kitty-kottj, hittj-kottyl

7 2. Kendtak aenyecskéjének olyan gömbölyű basa 11.*. o n, int a pék cipóját Kittir-kotty, kittj-kotty, kitty-kottyí A gazidaaeszooynak úgj mozogjon a fara, Hint a na l ön rostája! Kittj-kstty.kitty-kotty.kittj-fcotty! A házigazdának úgy domborodjon ki a busa. Mint a kanász hat iccé s kobakjai Sitty-kotty, fcittj-kotty.kitty-kottyr 'l,,;. 1 agvirrad, nsjd hajjal Icsil Galagonya két 15, az cn...n is kattsí /Hofifiiűhetóny ( 1935 Dicsértessék a Jézue Krisztusi Nemes János g-.f * 5f_I_S_K_E_R_C_S^Z_T_J = _J_A_r_í_K_Ö_S_ & ~ "Eáronkiráljok Eöazöntéaa" Ráronkirályok-járés / A BirDlkirilypk ünnape elfitti capckbsn Járnak a legén^kék házról-házra bárómkíréijokat" küs Dönteni, SzenélyeK: Háti, Gáfipir, fleténji pajtia, Hanjbárt, ffaleaó, Boldizsár, Hirntífc, fieródas. MATá.HETEfiYI PAJTÁS és KELEHQ a'itöeetcisapka.euba és csizma. KBzükb*n furkóaboí^ Ál lukat nagy kendarezakáll fedi. HIRMOK:Kaaémpapirbái ké&aült * lüstpapírral bevont - széles, abronycsalakű Ü vág. öinia t tnel 1U fehér ing --..U--, fehér ga* B ( tya é& csizma Kazébau kiugratnató diszea csillagot tart, GASPÁfíLHEKYHART! EaUstsainü, h*ng*ralafcű süvegi alöl aranykeresztttl. l ÍJQE«ttmvl lü fabér ing, széles fehér gatya és CBÍZ- a. Oldalú" ön fakard. BQLDIZ ÁE- Ugyanúgy öltözik, aiüt Gáspár és Menyhárt, csak az arca feketéra van mázolva. H E R D D 5 g! Arca téglavöröfl. fajéü aziíetszinü papirkorgta. Oltbzeta, - mint Gáspár, Menyhért és Boldizsáré,/ HÁTÉ: /Be«gy a házba,/ Dicsertessék a Jézus Eri^ztUB! S zabad-e bárónk irályokat köszönta ni? "SSABAD HÁT, csak gyartak be!^ /Ha err* az eng*déljt a ház gazdája negadja, Mátá jelt ad a kintmaradt kösiöatőknek t -.':>. azak az ajtó «16tt énaklik;/

8

9 4, jiate; SEa-s iá-szalonnán jó«stét adj oá lat** ft házigazdának ős gatdaabszonyaak? _Látö~«7 szarblnes gazdaasszony keresi a ládá- -Jáirak kulcsát, d*» peag*tl peaéaz*e húszasát! HÁTÉi/Botjívalkopofi./ Gyera :,. fef, Hstéayl pa^táb] HETÉWYIt /BeUp/ l *k6bászoa f aprópogácfiáa " J kívánok a házigazdának *s gazdaasi- SLonjoakl _H_lTfc/BotjáTal fcopog/.gjers ba, te von Kelen*! ISLEKOj/Belép./Látoa,saerelnetes györnakeibftl Idő bent Isatok-esatek, siegény breeapátohröl ne* gondolkodtok! _HÍT&: Ülj l*, apa. Ülj lel Oly Jól tartalak, hogj a hs E ad is a hfitadhoi czarad.

10 GÍS_PJU!./EBJ lépést elbre l*pv Ki vagyak, >i vagyok? Én Gáspár kirélj vagyok. Kérésén a zsidók újszülött királyát* jjgjjyhjhtj/eas lépést előre lép./ KI vagyok,ni vagyok? Én Henyhárt király vagyok. Azért Jöttén, hogy a kis Jézu B t inádjan. BQLD.IgSJHl /Egy lépést elsrt lép./ Ki vagyok, ni vagyok? Én Boldizsár kn-o-_ VBK?^^. H«BBZ«földről Jöttén; d«azt még na csodálják, hogy Így oágf*t*t*tadtea, mart én ErlEztus urunk tíiiéba születtem, kivül ifi, beiai'ís feketóra 6gt«a. HERÚDES: /Kg? lépést elsre lép./ Ki vagyok, mi vagyok? Én Haródea király vagyok. U«csodálják, hogy Ily vörös vagyok, nsrt óa hfironszázhatvanöt kjsdedst Dég öltén és azok vérében aaghenparegten! Boldizsár; /Kardot ránt,/ Hallgass, te vén Heródtt! H< peregjen aonyit a nyelved, biadjárt kardon hegyére szúron rongyos életadetl /Kardjaikat dühöfien összeverik, Bajd kerosztbeteva feltartják./ 5.

11 Hol Tan zeidök királya? Mert megjelent csillaga! Betlehemben találják. Kis Jézust körlil állják, Szép jel ec szép csiuíig, Laúp n^punc tavad,szép napúas támad! Királyok ajándékát, aranyat, tömjént, mirhát Vlgyuak ml is Uranknak t ártatlan JézusunkcakT SzÉp j«l ós E ^p csillag,szop napauk t mad v Szép napunk támad! Kérjük a Szűz Máriát, térje B.Z 6 szont Fiát, Hofy beodüuket megtartson, az ellenség na ártson! Szé~. Jel és szép csillag,szép naptihír tánad, íizép aapunn támad! _H^TÉí KI a verseket most aall^án, /MATE.HETEHYI^fiLEHU felállnaa./ borral, pólinlcaíal nem kínál, - kimenők naki oly nagy uraságot: cigányok közt fskapitanyságqtl /HInd-egekéivé/; Dirr- durr - deleié, /A gazda megajándékozza a kds önt ffst,/ H l n d;.'.öt són JLÍ í Ez^pea. Dicsértessék a Jezuí Xrisztuaf /Heuet közben éneklik:/

12

13 /123/ /!? Í.^-Ö-Í-Í.^JLÍL. 8. /A nagy lányok a L..,/ : > ünnepek alatt "pünkösdolnek,", M-É p K'son felöltözve, főjükre YancsbÖl /TÍDkáb6l/ //kúszónövény// pántlikával /szalaggal/ díszített koszjrut taszueh. Magukk*! vjr,znek egy 6-B év*s ktelán^t le, akit "KTSElBÍLY'-ftVk neveznek. Ahol köseünteni akarnak, naekérdazik- SZABAD-E PÜNKÖSDÖT KÖSZÖN- TEM? Ha a gazda, vagy gazdaasszony azt fele li, "Sogy "HEH", akkor a lényok a "KISKIRÁLYT" guggoló helyzetbe kénysieritik /laason- Ják/ és azt kiváaják: "Ekkora kenderjük lágyan keadtaknekl" Atuté". elfizaladnak. Ha a pübköedöléflt megengedik,akkor kezdődik a lányok éneki: H*ly«t Krisztus Ígért vala Akkor a tanitványiüak, Mikor i.' a JiB nnyorazágba Hindenftk láttára. Tiíies nyelveknek szólása. Ügy, mint szeleknek zúgána. Leszálla az 6 fejukre Bagy birtelencéggal. Kegtellének lentlélekkal, Eexdnek Gzólni mind nyelvekből, Hoodá nekik a Szentlélek. Köszöntsétek Istent! Dlcsért«&&él, Atya l rtcn: Vél«d egfutt, Fiú IstanT Szentlélakk*! egyetenbcn, Mindörökké ábden!

14 /KÖBZÖiiéE után két nagylépy a "KISKIRÁLY"-! nagasra emeli ée azt nondja:/ "Ekkora kanderjük legjnn Kgodtehaeh!" Beszéd hangon MIND: Dicsártessék & Jézus Krisztus! /Ho5szúhatény ( l935- éprilia, Ela.rPap Jánosnó t 69 éves. WemeB Jáno^ gy.

15 He hajigáld, biró fia., Hamvas gúnáron, Haü.i nagyfik, a apádnak eipanaszolob. "Adjon IitüAi, bíró urad, Szem ne GÉB jó napot l " "Adjon léten, Mari lányom, i«kbd! bajod?" fl H«ghfljisíta a fia G B«B gubaroml" "Hit Li,r:a érte, Harl láncom, N 6ked DegudoKl" "A Búzáért, a néjáért Két aranyalnát A téncoló kát lábáért Két >éka búsát!". rí n i-, H,1 Hit né g az a f giicbft E-gombos.galárisos gunár nyaka, Hát az aenaylt ér? Vég\ ti «ngen ( bíró fia, N0n kell senni bér! /Hoasiűnfiténj, 19J7 oltt, EU,:Bocz Kstalin.lé ív«h, MflBIB JáUOE ^j./

16 "Nincs itthon ura», eöflöganadér, A Bohácsi erdőn hidakat csinál." "."ó lovai vannak, hanar haza ér. Jaj lesz néked, rózsán, hogyha náind ér'. n "Rossz lovai vannak, n«v ér s, haza. Mulathatsz -.<--, rózsán, egész éccakai" "Jó lovai Tannak, hunar haza ér, Jaj L«E nék*d, roz^áa, hogyha n lad (.-: ;" /Hosszáhetónj.lyj^.dsc El».:Rad6 Józ&ef^t avas, f-flqöj; János ÍLJ f

17 Ne. Jött*, én g?fl B. & trob tetején A gszkocsi hoaott. HÓBsa lösz ülteti*. Csalfa volt * kis»i*1«e^.*, Arj_ a járqflk a hetényi lányok Ssjf evval csalogatott de- Sajírólam eiedik a»irá ff ot- Tametö kapuja Sísdjétefe,szedjétek Mind a ketts njltt», Rólaa a Tirégot! Bárcsak eagem odat^nietriébwk. Ceak azt az egy fehér lilionot, S»jl abba a fekete sirha. Sají rólan la ne szakítsátok. Ea laszakitjátok, El ne hersas&zátokl Ültessétek a sírom tetejére, Sejl abba a fekete földbe. r /Hüs&EŰhetÉny ( 193^.dec. Eln.:Rad6 J6zsef t 3^ éves. Nemes János gy-/

18 Pápainé, adjoa Isten j & esteti -Fogadj isten, kilenc betyár,sacrbnc ét! -Pápa Íné,ne kívánjon Eaöroncsét L Heg az éjjp! fisjv-bo csűrjük a kéét! Pápainé kiszaladt az udvarra. A két kezét a fejér* kapcsolta. Jajílétráén, bocsásd meg a bünoantt Kilenc betyár veszi el életűnet. Hegkösíült a kalocsai nagy ucca. Pápainéfaost viszik végig rajta. PápainéC, kát eladó* I/.D.V,.v_ l, BitTteével, negeskudött párjával /HoEszűhítény p 193^-sz*pt. ElB.iBocz László,5o évta. Ber*» Sflgv Jáaoe - Nenes János SS / BETY_AR^ _É_ ^4.s MJ^R_B A_L L A DÁ K _ KdBi,, anj'ia, én aár strázián nes állok, lnn.«.101 Jönn.t lovas dandárok! egillen 6n a,.l.,íg.. k, De. b^tjár... vette..t trífit.. Foluarott. Báraoay!.,«hétér.. vl«eiie gonddát háro. Sj.r B. t e nn.k, sa ^^^ ^, bojt í aah ^ Bársony lova el Is vitte Hisszire, Hert ott coak a betyárságot tanulja Egészen a bakonyai feny5ebe t De a lova. negbotlott a fenyfibbe, /Hofisaűhet ény, 193^. saept - Sin.: Szegény betyárt ott fogták el örökre, Katos János 62 éves;berze Nagy Töltették a IBflndárok a Kocsira. János-*s János / CE«k azt kérdl;holvan az S pej lova? Azt feleli rá a CEandörkapitányszegény bet^ár.naa ülcz többet paripídl

19 Vari a«g Isten a mogjoróboltrokat, Mért taremnek oly agyanas botokat! Ha ráv«rik -2 én g?ödg«.-"trónra t Tl«B ál gatyáa kettéhasad alatta, /Hosszúhflténj,133^,dac. E ív.jlfj.boei Gjdrgy t^^ ÍTam t leaea JáaOE ^y.,'

20 Zssndár káplár, hallj* kend, " H "t ne" loptál többet is, Engem la-ri: végjoa kendi Öt Yen, hatv a0 t hatvant le, Pergál inog, gyolcs gátjai Ötven, hatvan, hetvent iá 7" Fáj a teet» alattat Jutott volna nvkünk IE. Azt kérdi az aliepánt Hegkérdi.-z uraktul; "Hány ietéllóbál loptál? 11 "Melyik itt a nagyobb űr?" Naa loptan én nég több»t; "Alispán a nagjobb úr t Egy istállóból hetet. Az széaol a r&bokrul,* 1 /HŐSEzuhetény,193^-aug. E la,: Özv.G;örk6 Káznérná,^4 éves. Fémes Jénoa gj,/ D A L O K ~~~s_~s_i~~_s s

21 Hazajötte* esküvőről, kérdi az anyán: * Szereted-* a párodat, lányoa, igazén? - Ba oár eddig ncgelégedtan vcj^. E^atáo Bár párja leszak crokro! /Hosczűhetény, 133^, szipt. tlss.:haa6 Júzsaf t 3^ avas. Berso Nagy JáDOB-fleiavB Jáaos gy./

22 Via alá, viz alá, Viz hajtja a malmot. Via hajtja a aalmot. Szerelem ad cnókot. Szerelea, saer*la» f Átkozott gyötrelem, Még neg réti t«r«att«l Ktnd*n fa tttejín, /Hosgzdhatény, 193't. jún. Mind*n fa tetején. Rózsafa leveléní Hadd ezakltott volna Minden szegény legénj, Éa i 6 saakitottaa, De elszalajtottsn, Sok rozaarlng hözul KúrÖt választottam. E lm. t öz*.györk5 Kázméraé, 54 éves- Nemeg János gj./

23 Haga&at is, Bagaaat Is Bánatomba' végig negyek Bel* vi-túr* rózsának, A hetényi fsuccán, Aki szorít, 3" a kis lánj. Betekintők, bekacsintok Etakitson La magának. Az 60 babán ablakán. Bánatonba fölniántát oá Heg akkor is azt kiáltja; A hetényi fgqccát, '"-j.: ;, betyár, gyer«be! Vetak belí^ Vatflk b«l* Adj egy Ceókot.egy ütólaőt Piros punküsdi róisát Kacslat&ál a Sflamenba. Ea a Tisza, neg a Duna Piros rózsát tergpuie. Hiaden nagyhatén^l kis Caak Gagaaflt szeretne. lány /HoEESJÚhetóny, 193^. uov. íli.i.:-^^6 j6esef,3^ ^vea. Nemes János gy /

24

25

26

27

28 ;*?"'

29

30

31

32 Kicsiny tíná, nagy a Járom. Kictj-.fi -.: '! az éű páron! ií'rcn seteadalg várom, Mágia az 10 s z, az én páronf /HoflSEÚh*t*nj.193^. s^*pt, Ela.- zab6 Istváa T 3o év*b. Börze tfagy János - Hefflas János gy, B O R D A L O K ÉS L A K O D A L H I n=_±=====s======-^ ^ ^ ^ j^=i=s = ==-= == == =s =ff Gyér* haza ed.es páron, Séta tudok pihenni. Ha lafekszaj* az ág^anba, Nen tudok aludule Flzisd ki ás adósságot. Adj egy szásant a cigánynak! Elkísér hazáiff! /flossiúhetény,1934,sz*pt, E ín : zabó I&t7án 30 éves. Bíirz* Nagy János-Niaes János gy. ^

33 Anint a síkon negesúsztan, Akkor tőled elbúcsúztam, / ' Hossaühetéaj, 193^t. okt. KBdv«5, gyönyörű alagon, Eln.tXörSEit András, Ear«adfél Icce G kábákon? 16 avas! T R É F ÁS ÍS GÚKjtQS DALOK " ebös JáflOB ^' f FCa Bíghalok, neghalok ( *ltíbxix*k aft Ba aegdöglök^egdöglök,*! visjmí k sz angyaloic! ardögük! Sflj,haJJBoldlaEár fl Boldizsárt S*j fc*jtb01&ttl4r, Boldlceári S a l*iia ön dáre t di thsndár é, Salanon dara. dikbandará, -'.ildaon dár«f Dlkl galaaon dáre dikl Sej.haj, dlfcl t *J,haj, dik! EB J,haj p dikí, Sej,h*J, dík! lat a rázsáa hol lakik? Hát a rózsán hol lakik? " /HoEsfcűhatéDy,193^- dac. Eln,;Radó József, 34 éves. NBBI«E János gj.

34

35

36

37 y B _*_?-?_*,K O -?

38

39

40

41 : 36. /?49/ _LAKODAt.MI_KURJANTAsO _ l./ Cifra suba akárhány, De kedveara való lányi 2./ Keskeny ÉroJc, ugord it I Le ne törd c&iznád szárát] 3i/ Hipp-hopp, bleld át Karcsú derekát! **./ Gyapot-rost l Megyünk nostl 5./ Hesirj lénkön, ne sírj a faluba. Maradt legény nég a te s iánodra l 6./ Hopp GZÜE, koronbiizl Ég a szened, mind a tűz!?,/ Alól vigan t legények. Itt vagyok én, aegltak! 8«/ Húzzad cigánj.hegedüa! Fekete vagy, mint az Üst. Kiírton Jártok, nir.t a füst! 9./ Galanbfalvi nagy hegy alatt. Barna legény zabot arat. Zabot &rat t nen vadlenceét, Leányt szeret, nem oanyecskét? ló,/ Zúg a Tisza, árad, Járjad bolond, járjad: 11./ Három tepsi túrőslepény. Jaj, de csinos ez a legény! l?./ Húzzad cigány, húzzad. Hadd feopjók az ujjad! 13./ Húzzad cigány reggelig És a falu végéig! 14./ Félre tfilea, gézengúz! A szivén csak hozzád húz! 15-/ Csifcó-kantár, ökörjáro*. F6köt5d lesz nég a nyáron! 16,/ Szép a tavasz, szép a nyár, aép, aki párjával jár! l?,/ emplén,talaa p Ung p flerag. EK, ; a helyre-gyerekl 13./ Gyertyavilég ellobbaa. Ölelj enge* qég jobbanl 19,/ IÍCEÍ nekea *z a háa, Kirugon ax oldalátl

42 2o./ Gyi fal, EÍrg&, a tetcre, ". ol0: Begyek m*nnyekí5ra! 21.7 Volt BzaretfiB tizenh4ro», fiz elhagyott, maradt báron! 22,/ Bt hunyorits a szamtuba, Maghaluk szégyenlatenbeí 23,7 Ür*s hordó kong, szárad. Jól érzbb fliagam nálad! 2^.7 Banned a bor Igen sok. Felek, bog^ u^6 klcsorogl 25./ A nagy Í5b«n «lcci é^z, Ha aegkott^an, odat^sel 26./ Kapus elet-, ne rikoltozil A fülanbe n«blkoltoezf 27./ A nacbkáoak nincs nadráffja. Mert a poeztő Igeu drágái 28./ Aííly hamar negs&erattél. Olyan hamar elfeledtél! 29,/ "ültí5'"*g*pi, d«bzoretnén, Ha raá&sal e le s* re lh*tné» í 30-/ Nen iszon én t haioifl a bor. Let éntorit a lábadról. 31./ Vess figurát, olyan cifrát, Bogy a patkód veesfln szikrát! 32./ fle ülj rózsám az oleabe, H*m félek & i::ronce, ÖrÖMombe' 33./ -ü'-'-n., szolga nit is tehát? Mégis «flgél, ahogy lehet! 34./ Keresztúri saítakéreg, Maradj nálam, szépen kérlek! 35./ Kétszer Jártán a szomszédba, S már hire van a faluba! 36./ Béka terem a tóba. Nem a boroahordóba! 3?./ A szépnak is időre Csak ráacob I*EZ a bőre! 3B,/ Törfl, tiló, Bzakadók, Veled ÖB& zeskadék! 39./ A kutya i: héjat venne, Ha ráíaló pénae lennaí 4o,/ Még egy kicsit hörpülöfc, Inkább holnap böjtülök! r 37. *!./ Tizet tojott a t-rka p Mind elvitte a szarka! 42.7 Jaj. de drága most a ló! Drigább a hegediiszól

43 43./ Házasodj, ne panaszkodj. Hőst ideje, aost kapaszkodj! 44,/ Egy pohárral bánatomba Betette* az áristoaba-t 45./ Ki-ki Járja táncát, Ne sajnálja talpát! 46,/ Jobb a bor a pálinkánál. Egy aenyecaltb, BÉÉ a leánynál! 47,7 Ob t de ügyes, oh, de jó, Oh, de kadveare valói 48./ Száraz kóró nem nedvéé, A vénasszony nen kedves! 49./ Báróin krajcár a naps aanj a. Mégis fodros a -zoknyéja! 3o i/ A szépasszon^ Ént,. zo lát, Visszaküldi az urátl 31./ Kicsiny csupor, haaar forr, A vénasszony puskapor! 52,/ Láboa terafitt a táncra, S zenea a kac&lntáara, Szájaa a borivásral 53./ Egy-két-hároa Kupa bor, Leszivárog, alndenhor! '.>. ' Uccu bolond, Ami volt iá, ha niúcg eszed! mind elveszett! 55-/ A»énl*ány dereka. Hajlik, Mint a gyertyánfa! 56./ A kieasseony, ihaja! Azt se tudja, ni baja! 57,/ A enyecsfce jéabor fecske, Nem rúg, aen döf, Dint a hecskfl! 53./ Jó ax ör*g a háznál. Ha baj nincs, hát bajt csinál! 59./ Húzd ki cigány, a nótát. Ha aegetted a rókát! 60./ Azért, hogy én kopott vagyok, Szép lány szeretője vagyok! 61./ Beteg éa rózsám, szegény. Én vagyok a doktor legény! 62./ Szürószita, tejeslábas. Álljon félre, aki bázast 6j-/ Kicsi naken ez * csűr. Kirepülök, mind a für/j/! 64,/ Beteg az én azivea tája, Te vagy annak patikája! 65,/ Hej Budavár, Budavári Volt szeretfia, de nincs aár E 3S.

44 bű./ Tlbz*»enti a babám, Álért rongyos & gatyánl 67. / Beazeg ugyan jó vágj verni, S egy főkötőt ncr tudsz venni! 66. / Hopp a Jancsi csizmája! Bokáig ér a Etára! 6^.7 Nem mind arany, ami fényfis, A te szíved tekei-vényee! 7o./ Ugyan, édes Zsuzsikén, Szeretsz-e Bég igazán? 71. / így Jár, aki egy-két siónak Könnyen hiszen egy pár csóknak! 72- / Leszakadt a i-lncelakat, Jaj, de vén szeretőn akadt!?3_/.7.c,-ü-: engem, szeress É Hó Ina pú tán mást keress!?4./ Széles vizén keskeny padló, Igazán szeretni nen jó / Száláé a viz, keskeny padló, leestem, Rólad rűzsám ninden gondon levettem! 76. / Vékony cérna, kenderszál, J'.j, de kicsi maradtál! 77./ Sárga csikó, bársony nyereg, Ki rajta ül, csinos gyerek! 78, / Ügy szeretlek, majd neges&lek, Hegbecsüllek, na elveszlek! 39

45 *»o. 89./ Ihaja, csuhajal Llb*g-lcKJog a haja! 9o./ Kerüld &eg a kiaeacát, Ölald aeg a menyecskét] j«" 91./ Túl a vízin zabafíetag, tfekod kislány ni t adtak? 92./ Aki kinéz az ablakoo, Tarka tinű fofisa nyakon! 93./ Aki nodi tud táncolni, H«njan haza aludnil 34./ Tfjú leány bokréta. Házas eab«r favilla! 95./ Galagonya, piros neggy, Nen kell nek«n több, caak egy! 96./ Ne sajnáljad, neo anyád. Jól hflgrázzad a farát? 97,/ flároaszor négy ti zenköt 15, vissz-.-ez..ég a TerentSf 93./ EoldZEvérl káposzta, S zöke leány z&irozta[ 99./ Hatos borda, hetes ayijst, d* : ; uran t lassan ücs! loo./ Aki miránk báaészkoliik, Ál míhozzánk kivátiko ÍkE / Hossaűhaténj,1934,apr. Nemes Jányos gy. /

46 Összefolyik a Tisza vize Dunával, Összeülik a szöka a barnával Nén bánon -n, ha össze ÍE, vágj ha de nem is, Szőke vagyok éü, bema a szeretőn is. /1956-Elii. :KÍSB Rózsi,13 éves; ól tanulta./

47

48

49

50 4&. Anerre én Járok, nég a fák :: sirnak, I stanan, istenem, ed*s,],'- iate- GyÖnga ágairól levelak lehullnak. n*ff, Hulljatok levelek, rejtsetek el engem KiKor lasz énnekem stép ssa- Mert akit szerettem,míet szedet,nem bad életem? Bugán. Akkor léc énnéken szép eza- Hen Eörög a levél, &a a síéi nea fújja, Na* BZei-atek ülyadt, kit az anjja tiltja, Tilos a szerelem, félek az Anyádtól, A át hallottaa babáa, elváluflk egymástól. Udvs.''. -j T udvaron, száp kerek udvaron- Nem söpri - '.'<- többé,; én gyoűga karon. Söpb'rtea eledet, söpörje azt más ÍE» Szere ttelek babán,szere&een hát nás ÍG. lmahets7 r,elnehets, nár nékem nem '.ellesi. Elmúlt az, z idő, mikor voltál kedves, íanie voltál hosaám,nagcsalüi nen tudtál, Egy pár hanifi csókért máshoa foljanűdtál. Sste van, ásta van, de nm-i. micdan lánynak, ^sgk annak a lánynak,kibe ketten járnak, _::!-, -jn aem j árha 13 z, n i ne s i& néken esta t ^illagoe, nagas ég baborul fö!6ttap. folt nékem saeretsbi Hggjhe tény ben- KettS í é n v o l t s g é s z s é g e a, n e g h a l t m i n d a ka 116, ügylket tametten Tlaza fenekére, L násikat pedig szíván közepébe. bad életeni, Mihor a bab^st kedvear- /19b5.El":Rad6 Jöst B «f, 55- é./

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68 Kilenc tinót, kllen csikót fognak rám, Harminchárom bizonyság «kü szik rám. Föleskllszik barna babéin mellettem, Egész éjjel 6 ne lle tta he vertea. Széles árok, keskeny az út, i»ll menni. Veled rozsán, nem érek rá beszélni. Majd lesz még a bárány szőre feketa, Beszélek még a babámnál, kedvénre f /l939.elo.:felss Kies János, 39

69 l C A L E.E.E.E.&^CL _" --. _M _Z - _ ^ - Ablakodba van három cserép muskátli 41. Adjon Isten tulipános Ja estét 4. A hetén?! dobogós bid alatt 42. A betényi faluvégen tyuhaj van egy tó 16. A hetényi réztoronyba fennakadt az ostoron 16. A hetényi temetőbe* nem zörüg a falevél 17. A heténél Zeng5 hágj aljéba' 32. A núlt éjj*l de rosszul áldddtam 25. Arass legény, arass 17. Arra alá a j Baranya szélen 42. A vaigalanb rásiállott a vetésre 43, Árok t árok, de nely érők 43. Atal Bennék a Tiszán,daruszőrü paripán. 23. Barna kislány fehér egyet magasra vetette 43. Barna kisláng jól meggondold aagadat 44. Bánatoaba* fülszántatóm a betényl temetőt 18, Betyár g^ erek alatt ropóg a haraszt 26. Cifra szürll sajehaj 13, Cöillagok, ezépeű ragyogjatok 45, Csongorédi fiugér toronj de nagob 19. Dalos fecskesadér folszá.lott a levegőbe 19. Egyezer bázasadtaa, de hiába 39, 5 leéli t én én a kocsmába 27 Élnék, elmegyek, nem naradok e tájon 4, Eltörött a kntam gémje 46. lveszettakeselylébúlovam 47 É Ennek a kislángnak, ennek a barnának 4?. ±rd t.«dfl &zép kerek árd6 2o. Erre alá dörög a± ég villámuk 24. E rí-e alul dörög az ég alja 47. Esik *^~, de nem ézok 48. Esik eső, dörög az eg ( de nagyon villáslik 32. Esik es6 ( szay csendesen caöpörög 13. Este kesdtem Igazán a lovamat nyergein! 48. Esteledik a faluba* haza kéne nennl 43. Este van már, hetet Ütött az óra 49. Ez & kislány papucsot varratott 49. Édes jó anyán, nen irhatok levelet 5o. Éjfél elmúlt, kettőt ütött az óra 5o. Érik, érik a cseresznye 51. Farsangi köszönt6 7. Felülök e sültlttubplinak hátára 29. Ha bemegyek a hetényi csárdába 33, Ha én áztat tudhatnán, subridom 30. Hasam elstt folyik el az árok 20. Héxasodik a tücsök 33. Hol jártál az éjjel cönögemadár 11. Hol jártéi tfl kislány ilyen korán 2o. Hoasxú farkú fecske,hetényi manyecske 12. Isten tereptette a betyárokat 14. ItatánátaiBomborácki, ínöl ácsi 51. Jaj, de beteg vagyok 52.

70 65- Jaj, de magos ég, a csillagos ég 15. Jaj, de sokat arattan anyáron 53. J?J, de széles, Jaj, de hosszú ez az üt/pápalné/ 12. Kati néni megbabázott /Keraszttánc/ 61. Kedves hisangyalom, ölkor hézfcád jártam 33. Kerete alja a subának 53. Kék Ibolya sej-haj, búra hajtja a fejét 5^. Kék iftivévváttf koszorúzza az eget 53. Kidőlt a fa, bodzafa, hfl 3^*. Kihajtottam a libámat patak partjára ló. Kinek varród babám, ezt a selyenkendít 54..''i s. -i r.,.-.'. n h ba katona nem volnék 25. Lakodalmikurjantások 36. I>ucázó:Luca napi köszöntő l, Mártonra! lányok hogyan jártait 55. Hartonfai tűrűerétefi 3o. HartODfai utca végig akácfa 55. HegdÖalBtt a biró lova 55. Megdöglött a birü lova 56, Megellett a buga bárány 2?. Hegérett a piros alma 10 kellene szedni 56. MegUxenten a hetényl bírónak 57, Hegvert eagen az aaján 57, Meaj el,,j i útnak indultál 53. Nagy Heténybv két úton Kell bejárni 6 0. Sagy HetéDyba'nincs tobc legény 21. Kern l..t.ü én életeabe* 14. Kea szeréten én az idő járását 3^. H«D vagvok én birá fia 58. Nincs szebb lány a pesti lánynál Jó. Nincs több olyan örega Zoay 3!. Nincsen pénzem, de Majd lesz 59. fiszre jár az Íd5, elszálltak a Dadarak 21. Pattogatott kukoricareszelve 59. Pünküsdöl6:A Pünkösdnek jé les napján B. Héten,.,terem meg a nád /Mártogatós/ 61. Rigóaadár fölsxállott a fára 60. Rozmaringnak csak az s szokása 6E. Sárgarépa, zöld uborka, vad ratek 31. Sej 1 llba,,.tizenháronliba 22. Suba,..göndörszűrü suba 35. Súril ásó esik nagy sár van az utcán 22. Szabad a legénynek a láoyokhoz járni 31. Tegnap kapáltán szőlőiméi 28. Törik ÍE, zúzik Is a roamaring ága 23. Túlsó soron esik az esó 62. Vízkereszt! játékrháronkirályok-járáa 2. Voltam én már a szekszárdi börtönbe Zengő felatt vékony borút nagyra jár 23, Zobáki csárda aellatt ^5^ Zsuppb?! van á~~tis "házikóm teteje 25., ^. ^, " m ^_

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions Tenor 1 Tenor 2 Bariton Bass Trumpet in Bb 1 Trumpet in Bb 2 Trombone Percussions Organ 136 Con Dolore Tube bell X. Nikodémus: Mer - re vagy, Jé - zus, hol ta - lál - lak? Mu-tass u - tat az út - ta- lan

Részletesebben

QALFÜZÉR a nép ajka, után egybe gyüjté egy

QALFÜZÉR a nép ajka, után egybe gyüjté egy i ( LEGUJABB QALFÜZÉR a nép ajka, után egybe gyüjté egy 1-= :-: dalkedvelö. :-: 1,,:,1 Megjelent H.-Nl... Vásárhelyen. t Kapható,: Török Pál könyvárusnill "'IL" "Kigyó-u. 2.... ", NYOMATOTT NEMES ÁRMIN

Részletesebben

A debrői kertek alatt (gyermekjáték / Heves vm.) A kazári piacon Bábi, Bábi, de beteg (gyermekjáték)... 2

A debrői kertek alatt (gyermekjáték / Heves vm.) A kazári piacon Bábi, Bábi, de beteg (gyermekjáték)... 2 Tartalom A debrői kertek alatt (gyermekjáték / Heves vm.)... 2 A kazári piacon... 2 Bábi, Bábi, de beteg (gyermekjáték)... 2 Búbb bújj zöld ág (magyar népdal)... 2 Elfogyott a krumplileves... 3 Elvesztettem

Részletesebben

Szentcsaládjárás (szokásjáték) Szentcsalád-járás

Szentcsaládjárás (szokásjáték) Szentcsalád-járás Szentcsaládjárás (szokásjáték) Szentcsalád-járás Karácsony elõtt kilenc napon át, kilenc család viszi egymáshoz a Szent Család képét vagy szobrát. A szobrot vagy képet a földíszített házioltárra tesszük.

Részletesebben

GÖRÖG ILONA BALLADÁJA Színpadra állította Magerusan Katalin tanítónő, 1981-ben Besztercén.

GÖRÖG ILONA BALLADÁJA Színpadra állította Magerusan Katalin tanítónő, 1981-ben Besztercén. GÖRÖG ILONA BALLADÁJA Színpadra állította Magerusan Katalin tanítónő, 1981-ben Besztercén. A színpad közepén lányok, fiúk körben állnak, arccal a kör közepe felé. Elől, a színpad bal oldalán, Bertalaki

Részletesebben

MULATÓS NÓTÁK, CSÁRDÁSOK, HALLGATÓK: A 46-os sárga villamoson. A faluba nincs több kislány. A horgosi csárda. A lányok a lányok egyveleg

MULATÓS NÓTÁK, CSÁRDÁSOK, HALLGATÓK: A 46-os sárga villamoson. A faluba nincs több kislány. A horgosi csárda. A lányok a lányok egyveleg MULATÓS NÓTÁK, CSÁRDÁSOK, HALLGATÓK: A 46-os sárga villamoson A faluba nincs több kislány A horgosi csárda A lányok a lányok egyveleg A rátóti legények A régi mániám A szegedi csikós A szeretőm Dunántúli

Részletesebben

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

BANÓ ISTVÁN FOLKLÓRKUTATÓRA, EGYKORI ZENTAI KÖZÉPISKOLAI TANÁRRA EMLÉKEZÜNK

BANÓ ISTVÁN FOLKLÓRKUTATÓRA, EGYKORI ZENTAI KÖZÉPISKOLAI TANÁRRA EMLÉKEZÜNK Tripolsky Géza BANÓ ISTVÁN FOLKLÓRKUTATÓRA, EGYKORI ZENTAI KÖZÉPISKOLAI TANÁRRA EMLÉKEZÜNK Nagy Abonyi Ági megkért egy előadásra, viszont arra is megkért, hogy beszéljek Banó Istvánról. Banó Istvánról,

Részletesebben

Fülöp Duó Buli Band Mulatós zenelista

Fülöp Duó Buli Band Mulatós zenelista Fülöp Duó Buli Band Mulatós zenelista A babám fekete romalány A börtön árnyékában áll egy lány A börtön rácsos ablakán A cigányok sátora A házunk tetején zsup fedél van A menyasszony akkor sír A nógrádi

Részletesebben

Híres Komárom be van véve Klapka György a fővezére Büszkén kiáll a csatatérre Hajrá huszárok! Utánam előre! 02. Százados úr sejehaj

Híres Komárom be van véve Klapka György a fővezére Büszkén kiáll a csatatérre Hajrá huszárok! Utánam előre! 02. Százados úr sejehaj 01 Klapka induló Föl-föl vitézek a csatára A Szent Szabadság oltalmára Mennydörög az ágyú csattog a kard Ez lelkesíti a magyart Föl-föl látjátok lobogómat Indulj vidáman robogó had Édes hazánkért hősi

Részletesebben

Kösd össze az összeillı szórészeket!

Kösd össze az összeillı szórészeket! há tor gyöngy tás mor kás fu ház ál rom á mos sá rus szo dály moz szít szom széd ol vad pond ró dí ves da dony ned rál süly lyed tom na ka bog ge gár bál dol lo bol bun bát bár da bo be kar pa e ca koc

Részletesebben

Tizenötödik lecke. ágyad nagyapam családja. felesége, nagyapam. kislánya nagynénem

Tizenötödik lecke. ágyad nagyapam családja. felesége, nagyapam. kislánya nagynénem Tizenötödik lecke Családi kép Te, Gergely, mindig meg akarom kérdezni, csak elfelejtem: kik vannak azon a nagy képen az ágyad fölött? Ja, azok, azon a régi képen? Az az apai nagyapám családja, még a háború

Részletesebben

1. Hány király él a mesében? egy... Hány lánya van neki? három... Hány országa van? három...

1. Hány király él a mesében? egy... Hány lánya van neki? három... Hány országa van? három... A SÓ (népmese) Hol volt, hol nem volt, élt egyszer egy öreg király s volt három szép lánya. Volt néki három dúsgazdag országa, mindhárom lányának jutott egy-egy ország. Hanem ahogy mondják: nincs három

Részletesebben

Örvendjetek, mert Isten úgy szeret

Örvendjetek, mert Isten úgy szeret Örvendjetek, mert Isten úgy szeret il 4,4; Jn 3,16; Mt 24,42 Sz: r. Pálhegyi erenc : Pálhegyi ávid m é- két a- kar, Ör- vend- je- tek, m mert Is- ten úgy sze- ret. m m nem zord í- vend- té- le- tet! m

Részletesebben

DALSZÖVEGEK. (a példatárban 1-gyel jelölt szövegek további versszakai, az ottani sorszámmal)

DALSZÖVEGEK. (a példatárban 1-gyel jelölt szövegek további versszakai, az ottani sorszámmal) DALSZÖVEGEK (a példatárban 1-gyel jelölt szövegek további versszakai, az ottani sorszámmal) 14. Támaszd meg oldalad Két arany pálcával. Meg is simakodjál, Meg is mosakodjál, Beszélve: Töröld meg magad

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám TARTALOMJEGYZÉK 2008:

Részletesebben

Január, a polgári év elsõ hónapja tehát a Vízöntõ csillagkép nevét viseli. A régi magyar neve pedig Boldogasszony hava, mert eleink az év elsõ hónapját Szûz Máriának szentelték. A keresztény (katolikus)

Részletesebben

DALSZÖVEGEK 2. KyA, 2010. február 23.

DALSZÖVEGEK 2. KyA, 2010. február 23. DALSZÖVEGEK 2. KyA, 2010. február 23. Van olyan ember Tartalomjegyzék 67-es út (Republic)... 18 A széllel szemben járok (Fonográf)... 13 Az ünnep (Zorán)... 17 Élsz valahol (Fonográf)... 11 Elvonult a

Részletesebben

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda 38. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 79/2006. (IV. 5.) Korm. r. A fel sõ ok ta tás ról szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény egyes

Részletesebben

2003. február A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Játszótereinek lapja III.évf. 2. szám

2003. február A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Játszótereinek lapja III.évf. 2. szám 2003. február A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Játszótereinek lapja III.évf. 2. szám Kalendárium ebruár - Böjtelő, Télutó hava A február igazi téli hónap, de azért a vége felé mind több jel mutat arra,

Részletesebben

Isten mondja: hallod-e te, Noé! Kóstoljuk meg hogy a bogyó jó-é! Noé mondja: már megöregedtem! De még ilyen bogyót sosem ettem.

Isten mondja: hallod-e te, Noé! Kóstoljuk meg hogy a bogyó jó-é! Noé mondja: már megöregedtem! De még ilyen bogyót sosem ettem. Isten mondja: hallod-e te, Noé! Isten mondja: hallod-e te, Noé! Kóstoljuk meg hogy a bogyó jó-é! Noé mondja: már megöregedtem! De még ilyen bogyót sosem ettem. Isten mondja: hallod-e te, Noé! Kóstoljuk

Részletesebben

GUGGÓCSKÁK SÉTÁLUNK, SÉTÁLUNK EGY KIS DOMBRA LECSÜCSÜLÜNK, CSÜCCS I

GUGGÓCSKÁK SÉTÁLUNK, SÉTÁLUNK EGY KIS DOMBRA LECSÜCSÜLÜNK, CSÜCCS I GUGGÓCSKÁK SÉTÁLUNK, SÉTÁLUNK EGY KIS DOMBRA LECSÜCSÜLÜNK, CSÜCCS I 112 ÉG A GYERTYA, ÉG Ég a gyertya, ég, El ne aludjék! Aki lángot akar látni, Mind leguggolják! 113 GOMBOLYAG CÉRNA, FAGGYÚGYERTYA Gombolyag

Részletesebben

Feladatok a tavaszi ünnepekhez Összeállította: Pathy Lívia

Feladatok a tavaszi ünnepekhez Összeállította: Pathy Lívia Feladatok a tavaszi ünnepekhez Összeállította: Pathy Lívia Feladatok a Magyar nemzetismeret/haza a magasban c. könyvhöz Magyar nemzeti ünnepek I. Az ünnep http://www.nemzetismeret.hu/index.php?id=1.6 1.

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 1. (1) A ren de let cél ja a mo ni tor ing ada tok egy sé ges rend - szer alap ján tör té nõ adat szol gál ta tá si ke re te i nek meg ha tá - ro zá sa. (2)

Részletesebben

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd 79. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: XLVI. tv. A ma gyar ál lam pol gár ság ról szóló 1993. évi LV. tör vény és a kül föl di ek be uta

Részletesebben

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 338 A fény ké pe ket a Ma gyar Nem ze ti Mú ze um Tör té ne ti Fény kép tárából (Nép sza bad ságar chí vu m, Ká dár

Részletesebben

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd 148. szám Ára: 1701, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: C. t v. A kül föl di bi zo nyít vá nyok és ok le ve lek el is me ré sé rõl szóló 2001.

Részletesebben

http://webovoda.blogspot.com/

http://webovoda.blogspot.com/ http://webovoda.blogspot.com/ B e t l e h e m e s j á t é k Szereplők: Király, szolga, Mária, József, egy paraszt család (akiknél a betlehemes játszódik), a betlehemet vivők, angyalok, pásztorok. Az egész

Részletesebben

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 29., csütörtök 172. szám II. kö tet TARTALOMJEGYZÉK 125/2005. (XII. 29.) GKM r. A köz úti jár mû vek mû sza ki meg vizs gá lá sá ról szóló

Részletesebben

SZABÁLYSÉRTÉSI IRATOK ÜGYKEZELÉSI SZABÁLYZATA

SZABÁLYSÉRTÉSI IRATOK ÜGYKEZELÉSI SZABÁLYZATA BELÜGYMINISZTÉRIUM TITKÁRSÁGA 10 2 4 9 2 / 1 9 74. BELSŐ HASZNÁLATRA! 19 Sorszám: SZABÁLYSÉRTÉSI IRATOK ÜGYKEZELÉSI SZABÁLYZATA 1975 ÁBTL - 4.2-10 - 2492/1974 /1 BELÜGYMINISZTÉRIUM TITKÁRSÁGA 10-2492/

Részletesebben

Lassúné Ruskó Renáta ÉNEK-ZENE. Tankönyv elsõ osztályosoknak TARTÓS TANKÖNYV

Lassúné Ruskó Renáta ÉNEK-ZENE. Tankönyv elsõ osztályosoknak TARTÓS TANKÖNYV Lassúné Ruskó Renáta ÉNEK-ZENE Tankönyv elsõ osztályosoknak TARTÓS TANKÖNYV Mozaik Kiadó Szeged, 2013 Hõc, hõc... Zsipp, zsupp... Húzz, húzz... Ritzáljuk az ismert dalok kezdetét! Mf. 5/6. tá tá ti - ti

Részletesebben

TÁVOL TŐLED 2 A MI SZÉTTÉPETT SZÍVEINK 2 KÉTSÉGEK KÖZÖTT 3 ESTE 3 GONDOLATBAN 4 EGY PÁR A PADON 4

TÁVOL TŐLED 2 A MI SZÉTTÉPETT SZÍVEINK 2 KÉTSÉGEK KÖZÖTT 3 ESTE 3 GONDOLATBAN 4 EGY PÁR A PADON 4 TÁVOL TŐLED 2 A MI SZÉTTÉPETT SZÍVEINK 2 KÉTSÉGEK KÖZÖTT 3 ESTE 3 GONDOLATBAN 4 EGY PÁR A PADON 4 ŐRZÖM AZ ÁLMODAT 5 AZ IGAZ SZERETET 5 MA EGY VERSEM KAPCSÁN 6 BIZONY! 7 A HÁRSFAILLATÚ ESTÉKEN 7 A MI VERSÜNK

Részletesebben

Fordította: Szedő Dénes. Carmina Burana (részletek) Ó, FORTUNA (O Fortuna) A KIS PARASZTLEÁNYKA (Exiit diluculo)

Fordította: Szedő Dénes. Carmina Burana (részletek) Ó, FORTUNA (O Fortuna) A KIS PARASZTLEÁNYKA (Exiit diluculo) Carmina Burana (részletek) Ó, FORTUNA (O Fortuna) Ó, Fortuna, mint a Luna egyre-másra változol: majd nagyobbodsz, majd meg elfogysz; hej, az élet ronda sor: gabalyítja s igazítja játszva az ember fejét:

Részletesebben

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE XIII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2007. SZEPTEMBER 30. 2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE A Turisz ti kai Ér te sí tõ Szer kesz tõ sé ge

Részletesebben

Heart ra te correc ti on of t he QT interva l d ur i ng e xercise

Heart ra te correc ti on of t he QT interva l d ur i ng e xercise Heart ra te correc ti on of t he QT interva l d ur i ng e xercise Gáb or Andrássy, Attila S zab o, 1 Andrea Duna i, Es zter Sim on, Ádá m T a hy B u d a p e s t i S z e nt Ferenc Kó r há z, K a r d io

Részletesebben

NYELVOKTATÁSA. A SIK ETNÉM Á K TÁRGYI ÉS ALAKJ 7 GYÜ JTŐ NYEL VO KT AT ÁS. évf~ug.-szept. szám ához.kjihgfedcb. Kézh-atnak tekintendő. II. FO K.

NYELVOKTATÁSA. A SIK ETNÉM Á K TÁRGYI ÉS ALAKJ 7 GYÜ JTŐ NYEL VO KT AT ÁS. évf~ug.-szept. szám ához.kjihgfedcb. Kézh-atnak tekintendő. II. FO K. l\'ieliéklet a "K A LAUZ" V IlI.vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPO évf~ug.-szept. szám ához.kjihgfedcb A SIK ETNÉM Á K TÁRGYI ÉS ALAKJ 7 NYELVOKTATÁSA. ~ '" II. FO K. GYÜ JTŐ NYEL VO KT AT ÁS. HARMADIK

Részletesebben

A szomorú királykisasszony. Feldolgozta: BRÉDA SZILVIA

A szomorú királykisasszony. Feldolgozta: BRÉDA SZILVIA A szomorú királykisasszony Feldolgozta: BRÉDA SZILVIA 119 120 A mese Egyszer volt, hol nem volt, volt a világon egy király, annak volt egy gyönyörűséges szép leánya, aki soha el nem mosolyodott, mindig

Részletesebben

Mezőkövesdi betlehemes

Mezőkövesdi betlehemes Mezőkövesdi betlehemes Mezőkövesd, 1965 Gari Takács Margit és Lázár Pálné (Bori néne) / Lyányok jádzották az 1920-as években. / Szereplők: Betlehemet vivő asszony: fekete matyó öltözet. Jancsika: korozsmás

Részletesebben

VoIP h á l ó z a t ok m á s s z e m s z ö g b ő l HBONE t á b o r 2003. n o v e m b e r 4-6. K e r e k e s T i b o r, L N X L I A S - N E T W O R X H Á L Ó Z A T I N T E G R Á C I Ó S R t. 1 Témák M ú

Részletesebben

Népi és cserkész játékok szövege

Népi és cserkész játékok szövege Külföldi Magyar Cserkészszövetség, Csapatfejlesztés Népi és cserkész játékok szövege A KMCSSZ alakuló csapatainak Marshall Tamás csapatfejlesztési vezetőtiszt és Tózsa Mikolt Kőrösi Csoma Sándor ösztöndíjas

Részletesebben

2012. Május ANGYALKERTI HÍRMONDÓ

2012. Május ANGYALKERTI HÍRMONDÓ 2012. Május ANGYALKERTI HÍRMONDÓ KATICA Mennyi, mennyi minden. Annyi minden történt mostanában. Áprilist zártuk a kiállítással, utána készültünk az anyák-napjára nagyon ügyesek voltak, 11-én pénteken délelőt

Részletesebben

Népzene 2. dalok 2012/2013 Pte-Mk Halmos Béla kurzusa

Népzene 2. dalok 2012/2013 Pte-Mk Halmos Béla kurzusa Népzene 2. dalok 2012/2013 Pte-Mk Halmos Béla kurzusa A mérai hegytetőn A mérai hegytetőn Ott lakik a, ott lakik a szeretőm. Fehér kendőt lobogtat, Engem oda, engem oda csalogat. Ne csalogass engemet,

Részletesebben

Somogy megyei népdalok és gyermekjátékok egy Győrött őrzött kéziratban

Somogy megyei népdalok és gyermekjátékok egy Győrött őrzött kéziratban A Kaposvári Rippl-Rónai Múzeum Közleményei 01: 299 304 Ka pos vár, 2013 Somogy megyei népdalok és gyermekjátékok egy Győrött őrzött kéziratban Xántus János Múzeum, H-9022 Győr, Pf. 93., e-mail: perger.gyula@gymsmuzeum.hu

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 11., szerda 93. szám Ára: 588, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CIII. tv. A pénz mo sás meg elõ zé sé rõl és meg aka dá lyo zá sá ról szó ló 2003.

Részletesebben

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek 75. szám Ára: 2478, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXI. tv. A cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég el szá

Részletesebben

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek 123. szám TARTALOMJEGYZÉK 241/2007. (IX. 21.) Korm. r. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXXIII. tör

Részletesebben

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott Me se ku tyá val és bi cik li vel Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott egy gyö nyö rû bi cik lit. volt két nagy ke re ke, két kis ke re ke, egy szél vé dõ je, ben zin tar tá lya, szi ré ná ja,

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. má jus 21., hétfõ 63. szám I. kö tet Ára: 3234, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: XXXIX. tv. Egyes adótör vények mó do sí tá sá ról... 4132 18/2007. (V. 21.)

Részletesebben

Tizenharmadik lecke Juszuf és Gergely

Tizenharmadik lecke Juszuf és Gergely Tizenharmadik lecke Juszuf és Gergely Vendégek jönnek Te, Gergely, nem akarsz fölkelni? Tizenegy óra van! Mi van? Már tizenegy óra? És te már fönn vagy? Akkor nekem is föl kell kelnem. Mindjárt itt vannak

Részletesebben

7. Kifordítom, befordítom, zongorázom, furulyázom. Ujjaimat tornáztatom. 9. Esik az eső, hajlik a vessző, haragszik a katona, mert megázik a lova.

7. Kifordítom, befordítom, zongorázom, furulyázom. Ujjaimat tornáztatom. 9. Esik az eső, hajlik a vessző, haragszik a katona, mert megázik a lova. 1. Ziki-zaka zakatol, ez a vonat valahol. Én vagyok a vasutas, te meg leszel az utas. 2. Süss fel nap, fényes nap. Kertek alatt a ludaim megfagynak. 3. Sétálunk, sétálunk egy kis dombra lecsücsülünk, csüccs.

Részletesebben

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se 711/I/2003. AB eln ki v gz s 1779 711/I/2003. AB eln ki v gz s Az Al kot m ny b r s g el n ke jog sza b ly alkot m ny elle ness g nek ut la gos vizs g la

Részletesebben

FORGATÓKÖNYV. MEGNYITÓ MŰSOR: Köszöntő: (Földi Erika)

FORGATÓKÖNYV. MEGNYITÓ MŰSOR: Köszöntő: (Földi Erika) FORGATÓKÖNYV Esemény: Madarak és fák napja Időpont: 2014. május 12. (hétfő) A program szervezői: Földi Erika, Török Éva, Vinnai Krisztina, Helyszín: PARK, Művelődési ház előtti terület, Iskolai ebédlő

Részletesebben

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise D A G A Bevonulás Két ember eléd lép, két ember Téged kér, D A G A Két ember eléd áll, két ember Téged vár, A D H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk! Cis Fis H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk!

Részletesebben

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Pasarét, 2012. július 1. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Alapige: Galata 4,4-7 De amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte Fiát, aki asszonytól

Részletesebben

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. 943 Ft. Szám Tárgy Oldal.

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. 943 Ft. Szám Tárgy Oldal. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 943 Ft T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Jog sza bá lyok 95/2006. (IV. 18.) Korm. ren de let 11/2006. (IV. 10.) HM ren

Részletesebben

30. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 17., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2047, Ft. Oldal

30. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 17., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2047, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 17., péntek 30. szám Ára: 2047, Ft TARTALOMJEGYZÉK 4/2006. (III. 17.) MNB r. A Bartók Béla születésének 125. évfordulója emlékérme kibocsá

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap 128. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap TARTALOMJEGYZÉK 24/2008.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. szeptember 20. Megjelenik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/38. szám Ára: 315 Ft TARTALOM Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szervezeti hírek A Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS!

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! LVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1-120. OLDAL 2007. január 9. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Ol va só ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé

Részletesebben

1. ablaka Azt mondom a szomszéd háznak az udvarra néz az.. (mutatással) Ez a szobának az (mutatással)

1. ablaka Azt mondom a szomszéd háznak az udvarra néz az.. (mutatással) Ez a szobának az (mutatással) 1. ablaka Azt mondom a szomszéd háznak az udvarra néz az.. (mutatással) Ez a szobának az (mutatással) 2. üvege Amin átlátunk, az az ablaknak az.. 3. i t t Megkérdik tőlem: Hol van a szék? Rámutatok, s

Részletesebben

SCHIEDEL QUADRO Építési utasítás

SCHIEDEL QUADRO Építési utasítás SCHIEDEL QUADRO Építési utasítás 2x '10 '11 Schiedel Kéménygyár Kft. 8200 Veszprém, Kistó u. 12. Tel.: 88 576 700 Fax: 88 576 704 E-mail: info@schiedel.hu www.schiedel.hu Part of the MONIER GROUP Általános

Részletesebben

AZ ÉNEKELT ZSOLOZSMA DALLAMAI

AZ ÉNEKELT ZSOLOZSMA DALLAMAI AZ ÉNEKELT ZSOLOZSMA DALLAMAI ", -.-., ',, - I. Bevezetés 1949 --- Pap: Istenem, jöjj segítsé gem -re! Hívek: Uram, segíts meg en -gem! 181 Együtt: Dicsoség az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek -nek, ITÚképpen

Részletesebben

tematikus képek segítségével, Munkafüzet 4. old.: A tanult dal ritmusának lejegyzése, kettes ütembe rendezése A fél-, negyed- és nyolcadszünet

tematikus képek segítségével, Munkafüzet 4. old.: A tanult dal ritmusának lejegyzése, kettes ütembe rendezése A fél-, negyed- és nyolcadszünet Évi óraszám: 37 óra Óra Dalanyag Zeneelméleti ismeretek Készségfejlesztés Szemléltetés, 1., négyes ütem A tanult dalok felismerése A tankönyv ábrái és képei Járok egyedül ritmusról, betűkottáról Népi mesterségek

Részletesebben

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete 26734 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2008/193. szám A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról

Részletesebben

FELSŐBÜKI NAGY PÁL ALSÓ TAGOZATOS TANULMÁNYI VERSENY Bük, 2013. március 25. MATEMATIKA 1. OSZTÁLY

FELSŐBÜKI NAGY PÁL ALSÓ TAGOZATOS TANULMÁNYI VERSENY Bük, 2013. március 25. MATEMATIKA 1. OSZTÁLY FELSŐBÜKI NAGY PÁL ALSÓ TAGOZATOS TANULMÁNYI VERSENY Bük, 2013. március 25. MATEMATIKA 1. OSZTÁLY név:... iskola:... 1. Számolj pontosan! Milyen szám kerül az utolsó helyre? 19-3 + 2-7 - 2 + 5-2 + 6 =

Részletesebben

Dajkarímek Nepimondokakk_2013szept13.indd :25:13

Dajkarímek Nepimondokakk_2013szept13.indd :25:13 Altatók Altatók Parlando, q = cca 96 œ œ œ œ œ œ œ œ Ki Ki Hun - li, bu - ba, a bő - cső - be. œ œ œ œ œ œ œ j œ - csi ku - tya künn a csűr - be. œ œ œ œ œ œ œ j œ - li, bu - ba, a pár - ná - ba, œ œ œ

Részletesebben

SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS!

SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS! SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS! Urunk, Jézus Krisztus, te azt mondtad:,,ahol ketten-hárman összejönnek az én nevemben, ott vagyok köztük.'' És az egyház így énekel:,,ahol

Részletesebben

A róka és a farkas. Ahogy ment-mendegélt a két kis báránynyal, eccer csak eleibe állott egy farkas.

A róka és a farkas. Ahogy ment-mendegélt a két kis báránynyal, eccer csak eleibe állott egy farkas. A róka és a farkas Vót, hol nem vót, heted hét országon is túl, de még az operenciás tengeren is túl, hol a kis kurta farkú malac túr, vót eccer egy róka. Vót ennek a rókának két báránnyó. Csált 1 magánok

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVIII. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 3657-3768. OLDAL 2008. július 7. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1365 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, köztársasági

Részletesebben

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27.

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. T A R T A L O M Szám Tárgy O l d a l Törvények 2006: X. tv. A szövetkezetekrõl --------------------------------------- 370 2006: XI. tv. Az ál lat

Részletesebben

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal 2006/6. HATÁROZATOK TÁRA 51 Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ 6. TARTALOMJEGYZÉK 2019/2006. (II. 13.) Korm. h. Az Or szá gos Tu do má nyos Ku ta tá si Alap prog ra mok 2006. évi több - lettámogatához

Részletesebben

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)...

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2011. áp ri lis 30. TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... Oldal Melléklet

Részletesebben

VARÁZSLÓ TULAJ- DONSÁG- ÉRTÉK ERŐ ÜGY ÜGYESSÉG ÁLL INT INTELLIGENCIA BÖL KAR KARIZMA. Egyéb módosító ALAPTÁMADÁS

VARÁZSLÓ TULAJ- DONSÁG- ÉRTÉK ERŐ ÜGY ÜGYESSÉG ÁLL INT INTELLIGENCIA BÖL KAR KARIZMA. Egyéb módosító ALAPTÁMADÁS KASZTFÜGGÉS VARÁZSLÓ A KARAKTER NEVE: FAJ: _ SZINT: NEM: _ JELLEM: TULAJ- DONSÁG- TULAJ- DONSÁG- IDŐLEGES IDŐLEGES TERMET: KOR: _ SÚLY: MAGASSÁG: HAJ: _ SZEM: VALLÁS: SZAKÉRTELMEK MAX. SZINT / ERŐ ERŐ

Részletesebben

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök 166. szám Ára: 2921, Ft TARTALOMJEGYZÉK 289/2005. (XII. 22.) Korm. r. A felsõoktatási alap- és mesterképzésrõl, valamint a

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 2. szám 2008. feb ru ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 19., szerda 46. szám I. kötet Ára: 1679, Ft TARTALOMJEGYZÉK 20/2006. (IV. 19.) BM r. A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek, valamint

Részletesebben

Héra Jeges öle tüskés hópelyhekt ől duzzadó felh đ Héra szeme eső eső eső esđ eső esđ esđ

Héra Jeges öle tüskés hópelyhekt ől duzzadó felh đ Héra szeme eső eső eső esđ eső esđ esđ Héra Jeges öle tüskés hópelyhekt ől duzzadó felh đ Héra szeme eső eső eső esđ eső esđ esđ a gyémántgolyó ' vígan szaladgál a fekete lemez serceg ő ereiben a gumifal nélküli fekete biliárdasztalon Vétkek

Részletesebben

SZIFON.COM CSAPAT. Húsvét Nyuszifon

SZIFON.COM CSAPAT. Húsvét Nyuszifon SZIFON.COM CSAPAT Húsvét Nyuszifon SZIFON.COM Nyuszifon? Ezt az ibook-ot azért készítettük, hogy megmutassuk Nektek, mennyire egyszerű egy ilyen könyvet létrehozni. A Nyuszifon könyvben gyerekek és felnőttek

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM V. ÉVFOLYAM 1. szám 2007. ja nu ár 31. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Szo ci á lis Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Akadémia u. 3. Telefon: 475-5745 Megjelenik szükség szerint.

Részletesebben

Horváth Szabolcs. Visszatapsolva MÁSODIK VERSKÖTET

Horváth Szabolcs. Visszatapsolva MÁSODIK VERSKÖTET Horváth Szabolcs Visszatapsolva MÁSODIK VERSKÖTET Lenni Egy kis tréning sosem árthat meg, Így egy rossz papíron nevezlek, Téged, kit oly nagyon kedvellek, S el nem engedlek. De látod, így néz ki szobám,

Részletesebben

96. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. jú li us 10., TARTALOMJEGYZÉK. péntek. Ára: 3825 Ft

96. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. jú li us 10., TARTALOMJEGYZÉK. péntek. Ára: 3825 Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. jú li us 10., TARTALOMJEGYZÉK Oldal péntek 96. szám Ára: 3825 Ft 2009. évi LXXX. tör vény A Bün te tõ Tör vény könyv rõl szóló 1978. évi IV. tör vény

Részletesebben

... Talyigán vetett ágy. hózz mosni, takarftaxri, én meg ideástam e mögé a dög taliga mögé és

... Talyigán vetett ágy. hózz mosni, takarftaxri, én meg ideástam e mögé a dög taliga mögé és Németh István Talyigán vetett ágy Háti itt van a tavasz is megint. A tavasz mindig eljön, meg a: nyár is, meg a tél is, ha várják, ha nem. Az ember szerencséje em jđn el soha. Hiába várják, hiába futnak

Részletesebben

Tizennegyedik lecke. nálam

Tizennegyedik lecke. nálam Tizennegyedik lecke Vendégségben Péter: Szeretettel üdvözöllek benneteket nálam. A kabátokat itt hagyhatjátok az előszobában. Juszuf: Köszönjük szépen. Ezt a kis bort neked hoztuk. Le kell venni a cipőt?

Részletesebben

A fölkelő nap legendája

A fölkelő nap legendája Prof. Dr. Tapolyai Mihály A fölkelő nap legendája Máréfalvi barátaimnak mestereim egyikéről Dr. Szalay Károly pszichiáter emlékére Dr. Szalay Károly pszichiáter élete (1894-1973) Régen mesternek hívtuk

Részletesebben

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től Ajánlat Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től UNIQA Biztosító Zrt. 1134 Budapest, Károly krt. 70 74. Tel.: +36 1 5445-555 Fax: +36 1 2386-060 Gyertyaláng III. Temetési biztosítás Ajánlatszám: Ajánlat

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. szeptember 30. TARTALOM UTASÍTÁSOK 20/2006. (ÜK. 9.) LÜ utasítás a vádelõkészítéssel, a nyomozás törvényessége feletti

Részletesebben

Kiss Ottó. Csillagszedő Márió. Versek gyerekhangra Paulovkin Boglárka rajzaival

Kiss Ottó. Csillagszedő Márió. Versek gyerekhangra Paulovkin Boglárka rajzaival Kiss Ottó Csillagszedő Márió Versek gyerekhangra Paulovkin Boglárka rajzaival Az ember jóból és rosszból van összegyúrva. Fehérből meg feketéből. Ezért van az, ha rajtakapsz valami rossz dolgon, mindig

Részletesebben

MAHLER. Lieder aus Des Knaben Wunderhorn. A fiú csodakürtje

MAHLER. Lieder aus Des Knaben Wunderhorn. A fiú csodakürtje MAHLER Lieder aus Des Knaben Wunderhorn A fiú csodakürtje GÁDOR ÁGNES nyersfordítása 2007 Lieder aus Des Knaben Wunderhorn Der Schildwache Nachtlied Az őrszem éji dala Nem tudok, nem szeretek vidám lenni;

Részletesebben

TISZTELT TAGTÁRSAK! Tagság létszámának alakulása

TISZTELT TAGTÁRSAK! Tagság létszámának alakulása TISZTELT TAGTÁRSAK! 1994. ja nu ár 26-án 151 sze mély meg ala kí tot - ta a Moz gás kor lá to zot tak Mély kú ti Egye sü le tét. A he lyi szer ve zet lét re ho zá sá nak több cél ja is volt. Leg fon to

Részletesebben

Hallottalak sírni téged

Hallottalak sírni téged Haza melyik út vezet A szívem égtıl elzárt madár De érzem egyszer hazatalál Karodon vittél évekig És most is énrám vársz Már érzem haza melyik út vezet Nélküled minden nagyvárosban Az utcán kígyók közt

Részletesebben

13. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. március 31.] 2769

13. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. március 31.] 2769 13. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. március 31.] 2769 y szám: 16112 * * * A Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft. (Cg.: [01 09 920128]; szék hely: 1055 Bu da pest, Baj csy-zsi

Részletesebben

Feladatlap. lókedvelő könyvbarátoknak

Feladatlap. lókedvelő könyvbarátoknak Feladatlap lókedvelő könyvbarátoknak Összegyűjthető 56 / Név: Iskola, osztály:. Lakcím:. Elérhetőség: mail, telefon Beküldés határideje: 2012. április 13. Cím: Békés Megyei Tudásház és Könyvtár, Gyermekkönyvtár

Részletesebben

Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása (12070/2004)

Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása (12070/2004) 356 Közbeszerzési Értesítõ, a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja (2005. I. 5.) 1. szám Pos tai irá nyí tó szám: 1163 Te le fon: 401-1459 Telefax: E-ma il: B. MEL LÉK LET: A RÉ SZEK RE VO NAT KO ZÓ

Részletesebben

Didíer«E s' v a s ú t i k o c s i k t ó l. A k ö v e tk e z ő f e l t é t e l e k n e k k e l l u i. m e g fe l e l n i e s

Didíer«E s' v a s ú t i k o c s i k t ó l. A k ö v e tk e z ő f e l t é t e l e k n e k k e l l u i. m e g fe l e l n i e s -.59 - Didíer«E s' K Ö N Y V - V O N A T Annak é rd e k é b e n, h ogy az o l v a s á s á ld á s a ib a n azo k n ak a k ö z é p n a g y sá g ú á llo m á s h e ly e k n e k v a s u t a s a i i s r é s

Részletesebben

Gyermekimák. mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában.

Gyermekimák. mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. PPEK 879 Gyermekimák Gyermekimák mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. Bővebb felvilágosításért és a könyvtárral kapcsolatos legfrissebb

Részletesebben

Jelentkezési lap NÉV. Lakcím:. Iskola:... Osztály:. E-mail cím:... Telefonszám:

Jelentkezési lap NÉV. Lakcím:. Iskola:... Osztály:. E-mail cím:... Telefonszám: Jelentkezési lap.. NÉV Lakcím:. Iskola:... Osztály:. E-mail cím:... Telefonszám: 1.Feladat TOTÓ (Húzd alá a helyes választ!) 1. Mibe lépett bele Kópé, amikor vérzett a lába? egy hegyes szögbe egy süni

Részletesebben

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 18. SZÁM 2006. szep tem ber 20. 861 Ft. Jog sza bá ly

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 18. SZÁM 2006. szep tem ber 20. 861 Ft. Jog sza bá ly CXXXIII. ÉVFOLYAM 18. SZÁM 2006. szep tem ber 20. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 861 Ft T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Jog sza bá ly 23/2006. (VI II. 30.) HM ren de let A mun ka ügyi el len

Részletesebben

atályonkívülhelyezve:14/1970.m

atályonkívülhelyezve:14/1970.m SZOLGÁLATI HASZNÁLATRA! B E L Ü G Y M IN ISZ T É R IU M 10-24/8/ 1965. H atályonkívülhelyezve:14/1970.m in.ut. A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERHELYETTESÉNEK 008. számú UTASÍTÁSA Budapest, 1965.

Részletesebben