Tárgyfajta Kód Tantárgymegnevezés ea + gy fz kr Elıtanulmányi követelmény SGYMKOM7252XL Talajmechanika, alapozás, mélyépítés 28 V 7

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tárgyfajta Kód Tantárgymegnevezés ea + gy fz kr Elıtanulmányi követelmény SGYMKOM7252XL Talajmechanika, alapozás, mélyépítés 28 V 7"

Átírás

1 Tanterv Tárgyfajta Kód Tantárgymegnevezés ea + gy fz kr Elıtanulmányi követelmény SGYMKOM7252XL Talajmechanika, alapozás, mélyépítés 28 V 7 SGYMKOM7171XL Építéstechnológia I. 32 V 8 Zsaluzások, betonmunkák Kımőves, befejezı és szakipari munkák Épületgépészet SGYMKOM7263XL Tartószerkezetek 28 V 7 Építési anyagok, szerkezetek, eljárások Mőtárgyépítés SGYMKOM7182XL Építéstechnológia II. 32 V 8 Fa- és acélszerkezetek Épületfelújítások SGYMKOM7194XL Építéstechnológia III. 24 V 6 Építıanyagok Települési közmőépítés Munkavédelem Környezetvédelem SGYMKOM7301XL Vezetési ismeretek 24 F 6 Vezetés-módszertani tréning Vezetıi magatartás Kommunikáció SGYMKOM7212XL Idıbeli organizáció 32 V 8 Szervezési, vezetési ismeretek Építıipari gépek SGYMKOM7201XL Építésvezetés 24 V 6 SGYMKOM7233XL Projektmenedzsment 28 V 7 SGYMKOM7294XL Vállalkozásvezetés 36 F 8 Minıségirányítás Üzleti etika SGYMKOM7221XL Jogi alapismeretek 24 V 6 ARGE-céltársulások SGYMKOM7162XL Elıkalkuláció, árképzés 24 V 6 SGYMKOM7143XL Ajánlatkészítés 24 V 6 Tendereljárások Biztosítások Gazdasági alapismeretek SGYMKOM7151XL Általános gazdasági ismeretek 24 V 6 Adózási ismeretek EU-ismeretek SGYMKOM7273XL Vállalati gazdálkodási ismeretek I. 24 V 8 SGYMKOM7284XL Vállalati gazdálkodási ismeretek II. 28 V 7 Marketing SGYMKOM7244XL Szakdolgozat 4 A 10 A kreditpontok a jelzett tantárgyakra együttesen értendık. 1 kreditpont 30 óra összmunkát (kontakt + otthoni) jelent. e: elıadás gy: gyakorlat kr: kreditpont fz: félévzárás F: folyamatos számonkérés V: vizsga (kollokvium, beszámoló) A: aláírás 9

2 ÉPÍTİMESTER SZAKMÉRNÖKI SZAK 1. félév 2. félév 3. félév 4. félév ÉPÍTÉSTECHNOLÓGIA III. 8 (Építıanyagok) 12 ÉPÍTÉSTECHNOLÓGIA I. (Települési közmőépítés) 12 TALAJMECHANIKA, TARTÓSZERKEZETEK (Zsaluzások, betonmunkák) (Munkavédelem) ALAPOZÁS, MÉLYÉPÍTÉS (Mőtárgyépítés) 16 (Kımőves, befejezı (Környezetvédelem) 16 SGYMKOM7252XL SGYMKOM7263XL és szakipari munkák ) SGYMKOM7194XL 20 (Épületgépészet) 20 SGYMKOM7171XL F É L É V E N K É N T I Ó R A S Z Á M 40 VÁLLALKOZÁSVEZETÉS 40 VEZETÉSI ISMERETEK ÉPÍTÉSTECHNOLÓGIA II. PROJEKTMENEDZSMENT (Minıségirányítás) (Vezetés-módszertani tréning) 44 (Fa- és acélszerkezetek) SGYMKOM7233XL (Üzleti etika) 44 (Vezetıi magatartás) (Épületfelújítások) SGYMKOM7294XL (Kommunikáció) 48 SGYMKOM7182XL 36/F/8 48 SGYMKOM7301XL 24/F/ ÉPÍTÉSVEZETÉS AJÁNLATKÉSZÍTÉS (Tendereljárások, 68 SGYMKOM7201XL biztosítások) 72 SGYMKOM7143XL VÁLLALATI 72 GAZDÁLKODÁSI IDİBELI ORGANIZÁCIÓ ISMERETEK II (Építıipari gépek) (Marketing) SGYMKOM7212XL SGYMKOM7284XL F É L É V E N K É N T I Ó R A S Z Á M 88 VÁLLALATI JOGI ALAPISMERETEK SZAKDOLGOZAT 92 GAZDÁLKODÁSI 92 (ARGE-céltársulások) 4/A/10 ISMERETEK I. SGYMKOM7221XL 96 SGYMKOM7273XL 96 24/V/ ELİKALKULÁCIÓ, ÁRKÉPZÉS 104 SGYMKOM7162XL ÁLTALÁNOS GAZDASÁGI ISMERETEK (Adózási ismeretek) 116 (EU-ismeretek) 120 SGYMKOM7151XL Órasz Kredit Vizsga Félévk Aláírás

3 TANTÁRGYI PROGRAMOK AJÁNLATKÉSZÍTÉS (Jávor Péter) Cél, program: Esettanulmányok az ajánlatkészítés elvének és gyakorlatának megismertetésre. Vállalati ármunka a profitmaximum elve alapján, versenyképes ajánlat feltételeinek kidolgozása. A tantárgyon belül a hallgatók megismerik az építési tevékenység szabályozását, (építési törvény, mőszaki ellenıri tevékenységrıl szóló törvény) a közbeszerzési eljárások fajtáit, alkalmazási lehetıségeit, a tendereljárások lebonyolításának lépéseit, a tervpályázatok, a nemzetközi versenytárgyalások eljárásait, a FIDIC-szerzıdéskötés feltételeit. A biztosítások c. modulban az építési és egyéb vállalati tevékenységhez kapcsolódó kockázatok felismerése, mérséklésük lehetıségei, biztosítások fajtáinak (felelısség-, vagyon-, szállítmány- és baleset-) áttekintése, alapvetı kárrendezési ismeretek elsajátítása az oktatás célja. DESSEFFY ANNA VÁRDAY GYÖRGY: A módosított közbeszerzési törvény gyakorlati alkalmazása. II., bıvített kiadás. Századvég Kiadó, Budapest, (TERC) ÁLTALÁNOS GAZDASÁGI ISMERETEK (Dr. Dévai Katalin) Cél, program: Az általános gazdasági ismeretek c. tantárgyban a korábbi tanulmányok során megszerzett ismeretanyag felfrissítése, rendszerezése, kiegészítése történik oly mértékben, hogy az építımester képzés során felmerülı közgazdasági alapfogalmak és mechanizmusok a továbbhaladás érdekében ismertnek tekinthetıek legyenek. Az adózási ismeretek c. modulban az oktatási cél: az építımester mint a vállalkozás vezetıje ismerje az adózási alapfogalmakat, a vállalkozást érintı adófajtákat, költségvetési támogatások rendszerét, a vállalati tervezéshez (költségkalkulációhoz) szükséges mértékben ki tudja számolni a vállalkozás által befizetendı adók és adójellegő kötelezettségek mértékét. A hallgatók rövid összefoglalást kapnak a tárgyhoz kapcsolódó legfontosabb és aktuális EU-ismeretekrıl is. DELINÉ PÁLINKÓ ÉVA SOLT KATALIN SZABÓ MÁRTA: Gazdasági alapismeretek. EKTF Liceum Kiadó, Eger, ELİKALKULÁCIÓ, ÁRKÉPZÉS (Patkó Ákos) Cél, program: költségtudatosan gondolkodni, cselekedni. A svájci építımester-képzés elméleti és gyakorlati anyagait felhasználva, a magyarországi viszonyokra adaptálva ismerteti a tananyagot. A ma leggyakrabban használt módszer, a pótlékolt elıkalkuláció alkalmazásával, az építımesteri munkák szerkezetépítés témakörben szakmai táblázatok, segédletek alkalmazásával az árképzési prioritások figyelembevételével képez árat. CHIKÁN ATTILA: Vállalat-gazdaságtan. KJK Aula Kiadó, Budapest, / BEDİ IVANYOS TOMCSÁNYI VÁRDAY: Vállalkozások gazdaságtana. Perfekt Kiadó, Budapest, / CSANÁDI ÁRPÁD: Vállalkozások pénzügyei. KJK, Budapest, ÉPÍTÉSTECHNOLÓGIA I. (Kittka Péter) Cél, program: Megoldások, eszközök és erıforrások alkalmazási lehetıségeinek olyan mértékő ismerete, mely lehetıvé teszi a feladatok optimális megvalósítását, ellenırzését. Az építımester alapvetı szakmai ismeretanyaga, melyre alapozottan az építési eljárások szintézisét, teljes körő és felelısségő illesztését el tudja látni. Ezzel a vállalkozás szakmai feladatainak teljes felelısségő ellátására képes. A téma sokirányúságának tudatában a tárgy csak a súlypontinak tekintett témakörökkel foglalkozik. Az 1. szemeszterben a zsaluzások, betonmunkák, valamint a kımőves, befejezı és szakipari munkák témaköre kerül áttekintésre. KOVÁCS IMRE: A hatályos építési elıírások gyakorlati lexikonja. Verlag Dashöfer, / WIESNER GYÖRGY: Szárazépítési kézikönyv. Gyorsjelentés Kiadó Kft.,1999. ÉPÍTÉSTECHNOLÓGIA II. (Nagyné Erdei Mária) Cél, program: Megoldások, eszközök és erıforrások alkalmazási lehetıségeinek olyan mértékő ismerete, mely lehetıvé teszi a feladatok optimális megvalósítását, ellenırzését a fa- és acélszerkezetek kivitelezése, illetve a szakipari munkák és az épület-felújítások, mőemlék-helyreállítások során. A téma sokirányúságának tudatában a tárgy csak a súlypontinak tekintett témakörökkel, esettanulmányokkal foglalkozik. Az épületgépészeti modul a szerelıipari tevékenységet vizsgálja az építımester szempontjai szerint. Fokozott figyelmet fordít a szerelıipar építési folyamatba való integrálására, súlypontinak tekinti az ebbıl adódó feladatok idıben való felismerésének és a szükséges intézkedések meghozatalának tárgyalását. A munka-elıkészítési folyamat áttekintése is megtörténik. Bemutatásra kerülnek mindazon tárgyi ismeretek, melyek az építımester munkájával kapcsolatosak, amelyekkel vállalkozásai során találkozhat. VAJDOVICH GYÖRGY: Épületgépészeti minıségellenırzés. Mőszaki Könyvkiadó, Budapest,

4 ÉPÍTÉSTECHNOLÓGIA III. (Dr. Major János) Cél, program: Az építıanyagok területén a hallgató a feltételezett alaptudás mellé új anyagismeretet szerez, melylyel nemcsak a mőszaki feltételeknek, hanem az ökológiai és a gazdasági feltételeknek is megfelelı építıanyagot tudja kiválasztani, különös tekintettel az anyagok tartóssági problémáira. A munkavédelem modul célja az alapfogalmak megismerése mellett a jogszabályi háttér összefüggéseinek, a munkavédelem költségérzékenységének és a munkavédelem oktatás (biztonságtudat, felelısségtudat, biztonságos munkavégzés iránti igény) szerepének feltárása valamint a munkavédelmi eszközök bemutatása. A környezetvédelem modulban az általános szabályok megismerése mellett a környezetvédelem törvényi hátterének és a környezetvédelmi technikák alkalmazási lehetıségeinek bemutatása és oktatása a cél. A tárgy foglalkozik még a települési közmőépítés témakörével is. ÉPÍTÉSVEZETÉS (Dr. Major János) Cél, program: Napjainkban a kivitelezési tevékenység folyamatosan növekvı követelményt támaszt az érintett mőszaki vezetıkkel szemben. A vezetı számára az építésinapló-vezetés kötelezettségénél is fontosabb az építések nyereségességét támogató új irányítási-dokumentálási (jelentési) mechanizmus bevezetése, mőködtetése. Ez a folyamat egyben elvezet a építési kontrollinghoz. Növekvı jelentıséget kap a felmérési tevékenység is, mert nem csak az egységáras szerzıdés számlázási alapfeltételeként tarthatjuk számon, hanem az átalányáras munkák mérhetıségének alapelemeként is. Fontos vezetıi feladat az elvégzett munkáért járó követelés megfogalmazása, számlába állítása. Az oktatás célja a fenti tevékenységekhez szükséges alapismeretek átadása. A tárgyat a számlázási ismeretek összefoglalása zárja. IDİBELI ORGANIZÁCIÓ (Dr. Hajdu Miklós; Patkó Ákos) Cél, program: Az idıbeli organizáció c. modulon belül a cél a fıiskolai és egyetemi tanulmányok során megszerzett tudás felfrissítése, rendszerezése, széles körő összefüggések feltárása a részletek tárgyalása nélkül. Alapvetınek tartjuk a komplett építési folyamat idıbeli tervezhetıségének kihangsúlyozását, adott fázisokban a megismert technikák közül az adekvát megoldás kiválasztását, a már rendelkezésre álló információk alapján, a felhasználói kör igényeinek megfelelıen. Gyakorlati feladatok megoldásával az újonnan feltárt összefüggések alkalmazását és alkalmazhatóságát ismertetjük meg a hallgatókkal. A hatékonyság növelésének és az új technológiák alkalmazásának a feltétele a gépesítés. Az építımester-jelölt ismerje az építıipari kisgépeket, a teljesítmény és idıarányos gépeket. Legyen tisztában a telepítési tervekkel, a korlátozó feltételekkel, az üzembe helyezési eljárásokkal, az üzemeltetési feladatokkal. Adott esetben tudjon a konkrét feladatra alkalmas gépeket kiválasztani. Ismerje a gépek törzskönyveit, a gépüzemnaplókat, és jelentıségük tudatában kezelje azokat. JOGI ALAPISMERETEK (Dr. Jámbor Attila) Cél, program: Cél a vállalkozás mőködéséhez, tevékenységéhez, kötelezettségvállalásaihoz kapcsolódó jogi alapismeretek megszerzése, az építési tevékenységgel kapcsolatos jogszabályok általános ismerete. Külön hangsúlyt kapnak a gazdálkodó szervezetek jogállásával, szerzıdéskötéseivel kapcsolatos, ill. munkajogi kérdések. Ismertetjük az építési tevékenységgel szorosan összefüggı törvényeket is. Az építıipari projektek megvalósításában fokozatosan növekvı szerepet kapnak az adott létesítmény létrehozására alakuló egyszeri társaságok. Az ARGE-céltársulások modul célja ezen társaságok szervezeti felépítésének és mőködésének, formáinak és funkcióinak megismertetése a megalakulástól a feloszlásig. Kívánatos, hogy a hallgatók el tudjanak igazodni a mind gyakrabban létrejövı ARGE-ok rendszerében, ismerjék a résztvevıként rájuk háruló jogokat és kötelességeket. PROJEKTMENEDZSMENT (Dr. Hajdu Miklós) Cél, program: A tárgy célja a projektmenedzsment fogalmának, tárgykörének ismertetésén túl a teljes beruházási folyamat áttekintése, elemzése. A beruházási folyamat egyes fázisaiban az építımester konkrét irányítási, szervezési és ellenırzési feladatainak részletes tárgyalása, a rendelkezésre álló eszközök, módszerek megismerése. HAJDU MIKLÓS KLAFSZKY EMIL: Hálós tervezési technikák az építések tervezésében és irányításában. Mőegyetemi Kiadó, Budapest, SZAKDOLGOZAT 4/A/10 (Dr. Major János) Cél, program: A 4 félév során tanultak szintézise egy oldal terjedelmő szakdolgozatban, konzulensek segítségével, egy az ajánlott témák közül tetszılegesen választott konkrét feladaton keresztül bemutatva. Megadott szakdolgozat témák típusai: A : Ajánlatadás, építés-elıkészítés / B : Megvalósult munka kiértékelése / C : Építési anyag, szerkezet, technológia alkalmazása / D : Üzleti terv (pl. eladási célú építés saját vállalkozásban) / E : Projektmenedzsment 12

5 TALAJMECHANIKA, ALAPOZÁS, MÉLYÉPÍTÉS (Prof. Dr. Telekes Gábor) Cél, program: A jövendı építımesternek fel kell ismernie és tudnia kell kezelni az építmények létesítésével és fenntartásával kapcsolatos geotechnikai problémákat. Ismernie kell a különbözı alapozási módokat, azok célszerő alkalmazási területeit. Biztonságosan és gazdaságosan kell kialakítani a térszín alatti munkatereket. Legyen képes kisebb forgalmú utak pályaszerkezetének meghatározására és ezen utak, valamint térburkolatok szakszerő megépítésére. RÓZSA LÁSZLÓ: Alapozás kézikönyv. Mőszaki Könyvkiadó, Budapest, / FARKAS JÓZSEF: Alapozás. BME Kiadó, Budapest, TARTÓSZERKEZETEK (Dr. Sajtos István) Cél, program: Az egyetemi vagy fıiskolai diplomával rendelkezı építıipari szakemberek a legtöbb szerkezetet már gyakorlatból ismerik. Képzésünk feladata, hogy a modellfelvétel a kivitelezés miatti esetleges modell-átalakítás és ezek esetleges következményei tudatosodjanak a hallgatókban. Felhasználható ismeretanyaguk legyen a tervek esetleges hibáinak kijavítására vagy jobb megoldások alkalmazására. Ismerjék a kész szerkezetek vizsgálatának módjait, a tartószerkezeti hibákból tudjanak következtetéseket levonni. A mőtárgyépítés modulban a korábban tárgyalt alapelveknek megfelelıen néhány nagy mőtárgy felszerkezetének és alapozásának különleges problémáit érintjük. Rámutatunk az elvi, fıként dinamikai sajátosságokra. Mérnöki építmények és szerkezetek tervezése. Szerkesztette Kollár Lajos. Akadémia Kiadó, Budapest, VÁLLALATI GAZDÁLKODÁSI ISMERETEK I. 24/V/8 (Deliné Dr. Pálinkó Éva) Cél, program: A tantárgy oktatásának célja, hogy a leendı építımester (és egyben vállalkozó) a pénzügyi, számviteli és üzemgazdasági alapfogalmakat, számítási eljárásokat olyan mértékben megismerje, hogy azokat felhasználva vagy más, az adott szakterület által szolgáltatott számszerő adatok és egyéb információk alapján a vállalatra valamint az egyes vállalkozásokra vonatkozó döntések meghozatalára és a döntések következményeinek meglátására, felmérésére képes legyen. VÁLLALATI GAZDÁLKODÁSI ISMERETEK II. (Deliné Dr. Pálinkó Éva) Cél, program: A tantárgy oktatásának célja az, hogy a leendı építımester (s egyben vállalkozó) a pénzügyi, számviteli és üzemgazdasági alapfogalmakat, számítási eljárásokat olyan mértékben megismerje, hogy azokat felhasználva vagy más, az adott szakterület által szolgáltatott számszerő adatok és egyéb információk alapján a vállalatra valamint az egyes vállalkozásokra vonatkozó döntések meghozatalára és a döntések következményeinek meglátására, felmérésére képes legyen. Az építımester-jelöltnek ismernie kell a marketinget mint vezetési szemlélet módot és eszközrendszert. Fontos a marketingmix alapelveinek ismerete, az átfogóbban értelmezett 6P összefüggés-rendszere, a marketingstratégiák kidolgozásának módja, a PR, a konkurens analízis, az önértékelés és a reklámfogások ismerete és alkalmazása. Példatár és feladatgyőjtemény a Könyvviteli alapismeretek c. tankönyvhöz. Perfekt Kiadó, Budapest, / BARICZ REZSİ RÓTH JÓZSEF: Könyvviteltan. Aula Kiadó, Budapest, / BARICZ REZSİ: Mérlegtan. Aula Kiadó, Budapest, / BÉHM IMRE: Pénzügyi ügyintézık kézikönyve. NOVORG Kiadó, Budapest, / CSIKÓS JUHÁSZ KERTÉSZ: Operatív controlling I. Költség- és teljesítmény-controlling. NOVORG Kiadó, Budapest, / CSIKÓS JUHÁSZ PAPP: Operatív controlling II. Beruházás- és projekt-controlling. NOVORG Kiadó, Budapest, / CSIKÓS JUHÁSZ: Operatív controlling III. Pénzügyi controlling. NOVORG Kiadó, Budapest, / HORVÁTH & PARTNER: Controlling. Út egy hatékony controlling rendszerhez. Közgazdasági és Jogi Kiadó, Budapest, / VAR- SÁNYI JUDIT VIRÁG MIKLÓS: Cégstratégiák piaci, pénzügyi megalapozása. Mőszaki Könyvkiadó, Budapest, VÁLLALKOZÁSVEZETÉS 36/F/8 (Arató István) Cél, program: A tárgy vállalkozásfilozófiai kérdéseket tárgyal. Fokozott hangsúllyal kerülnek elemzésre az építıipari tevékenység specifikumából fakadó feladatok a vállalkozási akarat megjelenésétıl az akarat keresztülviteléig. Az anyag ismeretében a hallgatók alkalmasak lesznek építıipari vállalkozás szervezeti kereteinek kiépítésére és annak mőködtetésére, ill. szükség esetén a rendelkezésre álló szervezet átalakítására. Különbözı vállalkozási formák lehetıségeinek ismerete segítséget nyújt a hallgatóknak saját vállalkozásuk adekvát szervezeti formájának kialakításához. Az építıipari kivitelezése vonatkozó hazai és nemzetközi szabványok, mőszaki elıírások áttekintése. Az ISO szabványsorozat alkalmazása az építıipari minıségirányításban. A teljes körő minıségbiztosítás (TQM) alapelveinek megismerése. Ismertetésre kerül az üzleti etika fogalma és szerepe a gazdasági életben. Tisztességes verseny szerepe az építıipar öntisztulási folyamatában, ill. a mindennapi tevékenység során. ÉVOSZ Etikai Kódex, a Versenyhivatal szerepe. Mathias Blumer: Baufhürung. Baufachverlag AG., Zürich, / Ernst Ruosch: Projekt management im Bauwesen. Baufachverlag AG., / Max Schweizer: Kaufnännische Führung der 13

6 Bauunternehmung. Baufachverlag AG., / Üzleti etika. Szerkesztette Hajdó Péter és Csurgó Ottóné. Saldo Kiadó, Budapest, VEZETÉSI ISMERETEK (Kálló József) Cél, program: A résztvevık megismerik a stressz fogalmát, okait és következményeit; átfogó ismereteket szereznek a stressz megelızésének módjáról és a kialakult állapot kezelésérıl is. A vezetıi munka folyamatának elemzésével, majd saját munkavégzési módszerük megismerésével és az egyéni munkavégzési technika elsajátításával birtokába jutnak egy korszerő, a hatékony munkavégzést elısegítı rendszernek. A résztvevık ismeretet szereznek az emberi információ-felfogás, -feldolgozás módjairól. Megismerkednek a feladatok rendszerezésének, a módszeres feladatmegoldás folyamatának lépéseivel. Felhasználják az egyéni és a csoportmunka lehetıségeit, vezetésmódszertani tréningen vesznek részt. A vezetıi magatartás modulban megismerik az alapvetı személyiségi jellemvonásokat. (pl. kolerikus, melankolikus stb.) A Blake Mouton-teszt kitöltésével a saját vezetıi személyiségérıl kap képet. Az általa irányított csoport vezetésénél a vezetı központi feladatait ellátja, a feladatokat egyértelmően meghatározza, a célokat közvetíti, motivál és mindenki számára elviselhetı munkahelyi légkört teremt. A kommunikáció c. modulban megismerik a kommunikáció modelljén keresztül a kommunikáció alaptörvényeit. A munkahelyi, alárendeltségi kapcsolatokban tudatosan alkalmazza az én-üzenet praktikáit, mőszaki tárgyalásokat készít elı, vezet le és értékel. Ismeri a kritikai beszélgetés viselkedési szabályait. V. BIRKENBIHL: Stroh im Kopf / TH. WEBER: Von einem, der Anszog dass führen zu Lehrnen. / R.F. MAGER: Lehrnziele und Unterricht / R.F. MAGER: Lehrnziele und Unterricht / G. VOLLNER G. HOBERG: Lernen Behalten-Anwenden

Építőmester szakmérnöki szak

Építőmester szakmérnöki szak 2015 Szent István Egyetem 1 Tantárgyi programok Építéstechnológia I. 2 Megoldások, eszközök és erőforrások alkalmazási lehetőségeinek olyan mértékű ismerete, mely lehetővé teszi a feladatok optimális megvalósítását,

Részletesebben

"Virtual campus for SMEs in a multicultural milieu" Erasmus Multilateral Projects Virtual campuses

Virtual campus for SMEs in a multicultural milieu Erasmus Multilateral Projects Virtual campuses "" Erasmus Multilateral Projects Virtual campuses ( SMEdigcamp ) HÍRLEVÉL Budapesti Gazdasási Fıiskola 1149 Budapest, Buzogány utca 11-13. http://www.bgf.hu/project/llp/erasmus/evc A program vezetıje:

Részletesebben

Logisztikai műszaki menedzserasszisztens

Logisztikai műszaki menedzserasszisztens Dunaújvárosi Főiskola Logisztikai műszaki menedzserasszisztens felsőfokú szakképzés 2008 lezárva: 2008. augusztus 21. Tartalomjegyzék Alapadatok... 3 1. A szakképesítés munkaterületei.... 4 2. A szakképesítés

Részletesebben

MŐSZAKI INFORMATIKAI MÉRNÖKASSZISZTENS OKJ-55 5423 02 ÚJ: 56 810 01 0010 5509 TANTÁRGYLEÍRÁSAI

MŐSZAKI INFORMATIKAI MÉRNÖKASSZISZTENS OKJ-55 5423 02 ÚJ: 56 810 01 0010 5509 TANTÁRGYLEÍRÁSAI PANNON EGYETEM FELNİTTKÉPZÉSI INTÉZET A MŐSZAKI INFORMATIKAI MÉRNÖKASSZISZTENS OKJ-55 5423 02 ÚJ: 56 810 01 0010 5509 TANTÁRGYLEÍRÁSAI Veszprém, 2006 Regisztrációs szám: 02-0021-04 FAT akkreditációs szám:

Részletesebben

MŰSZAKI MENEDZSER SZAK

MŰSZAKI MENEDZSER SZAK MŰSZAKI MENEDZSER SZAK (BSc) ALAPKÉPZÉS Az alapképzési szak megnevezése: műszaki menedzser Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: műszaki menedzser A szakirányok megnevezése: gépész szakirány

Részletesebben

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat B á r c z i G é z a Á l t a l á n o s I s k o l a 1039 Budapest, Bárczi Géza u. 2. 243-1509 453-2039 Ema il: ba rcz i-a @kszki.h u Honlap unk: www.ba rcz igai.s ulinet.h

Részletesebben

PTE KTK BA-TANTERV ÜZLETI KÉPZÉSI ÁG: PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL BA2006 TELJES MUNKAIDŐS (NAPPALI) KÉPZÉS RÉSZMUNKAIDŐS (LEVELEZŐ) KÉPZÉS ALAPSZAK

PTE KTK BA-TANTERV ÜZLETI KÉPZÉSI ÁG: PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL BA2006 TELJES MUNKAIDŐS (NAPPALI) KÉPZÉS RÉSZMUNKAIDŐS (LEVELEZŐ) KÉPZÉS ALAPSZAK PTE KTK BA-TANTERV ÜZLETI KÉPZÉSI ÁG: PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL ALAPSZAK BA2006 TELJES MUNKAIDŐS (NAPPALI) KÉPZÉS RÉSZMUNKAIDŐS (LEVELEZŐ) KÉPZÉS Utolsó módosítás: 2011-06-06 Gáspár Tamás Pécs, 2006. AZ ÜZLETI

Részletesebben

A VÁLLALATIRÁNYÍTÁSI INTEGRÁLT

A VÁLLALATIRÁNYÍTÁSI INTEGRÁLT Szent István Egyetem Gazdasági- és Társadalomtudományi Kar Gazdaságelemzési és Módszertani Intézet Gazdasági- és Informatikai Tanszék A VÁLLALATIRÁNYÍTÁSI INTEGRÁLT INFORMÁCIÓS RENDSZEREK ÉS FEJLİDÉSÜK

Részletesebben

LOGISZTIKA-KONTROLLING SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK

LOGISZTIKA-KONTROLLING SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK LOGISZTIKA-KONTROLLING SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK TARTALOMJEGYZÉK I. Adatlap 3 II. A szaklétesítési kérelem indoklása 4 Az új szak létrehozásának indoklása 4 1. A szakképzettség várható hasznosítási

Részletesebben

Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola. Gyakornoki szabályzata

Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola. Gyakornoki szabályzata Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola Gyakornoki szabályzata Készült 1. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 22. (9) bekezdése alapján (Tv), illetve 2. A

Részletesebben

Pannon Egyetem ELŐTERJESZTÉS. a Szenátus 2009. június 11-i ülésére. Az előterjesztés címe: PROJEKTMENEDZSMENT (FŐVÁLLALKOZÁS) SZAKÉRTŐ

Pannon Egyetem ELŐTERJESZTÉS. a Szenátus 2009. június 11-i ülésére. Az előterjesztés címe: PROJEKTMENEDZSMENT (FŐVÁLLALKOZÁS) SZAKÉRTŐ Pannon Egyetem ELŐTERJESZTÉS a Szenátus 2009. június 11-i ülésére Az előterjesztés címe: PROJEKTMENEDZSMENT (FŐVÁLLALKOZÁS) SZAKÉRTŐ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK INDÍTÁSA Képzési hely: Veszprém, Nagykanizsa

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat. Orosháza Város Általános Iskolája

Gyakornoki szabályzat. Orosháza Város Általános Iskolája Gyakornoki szabályzat Orosháza Város Általános Iskolája Orosháza 2007 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 1. Fogalmak meghatározása... 4 2. A szabályzat területi, személyi hatálya... 4 3. A szabályzat

Részletesebben

Tantárgy neve: VÁLOGATOTT FEJEZETEK A MIKRO- ÉS MAKROÖKONÓMIÁBÓL. Kódja: NMG_KG101K5. Kreditszáma: 5

Tantárgy neve: VÁLOGATOTT FEJEZETEK A MIKRO- ÉS MAKROÖKONÓMIÁBÓL. Kódja: NMG_KG101K5. Kreditszáma: 5 Tantárgy neve: VÁLOGATOTT FEJEZETEK A MIKRO- ÉS MAKROÖKONÓMIÁBÓL NMG_KG101K5 Kreditszáma: 5 A tanóra típusa: ELŐADÁS + GYAKORLAT és száma: 2 + 2 KÖTELEZŐ A számonkérés módja: KOLLOKVIUM A tantárgy tantervi

Részletesebben

KONTROLLING SZAKIRÁNY

KONTROLLING SZAKIRÁNY Gazdaság és Társadalomtudományi Kar KÖZGAZDÁSZ GAZDÁLKODÁSI SZAK KIEGÉSZÍTŐ KÉPZÉS KONTROLLING SZAKIRÁNY Előterjesztés: A Kari Tanács 2004, november 14. Előterjesztő: Szórádiné Szabó Márta, tanszékvezető

Részletesebben

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT A PEDAGÓGIAI PROGRAM KIEGÉSZÍTÉSE

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT A PEDAGÓGIAI PROGRAM KIEGÉSZÍTÉSE Bolyai János Általános Iskola Tatabánya GYAKORNOKI SZABÁLYZAT A PEDAGÓGIAI PROGRAM KIEGÉSZÍTÉSE KÉSZÜLT: TATABÁNYA, 2007. DECEMBER HÓ Együtt egymásért GYAKORNOKI SZABÁLYZAT A NEVELÉSI PROGRAM KIEGÉSZÍTÉSE

Részletesebben

A GÁBOR DÉNES FİISKOLA Minıségirányítási rendszere (MIRE)

A GÁBOR DÉNES FİISKOLA Minıségirányítási rendszere (MIRE) GÁBOR DÉNES FİISKOLA A GÁBOR DÉNES FİISKOLA Minıségirányítási rendszere (MIRE) Jóváhagyta: Dr. Szelezsán János s.k. a GDF rektora 1 TARTALOMJEGYZÉK ELİSZÓ... 7 JELMAGYARÁZAT... 8 A GÁBOR DÉNES FİISKOLA...

Részletesebben

MI MINDENT KELL TUDNI. 2010-2011. tanév. 14. évfolyam IDEGENFORGALMI SZAKMENEDZSER SZAK

MI MINDENT KELL TUDNI. 2010-2011. tanév. 14. évfolyam IDEGENFORGALMI SZAKMENEDZSER SZAK MI MINDENT KELL TUDNI ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK ÉS TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK 2010-2011. tanév 14. évfolyam IDEGENFORGALMI SZAKMENEDZSER SZAK Közgazdasági Politechnikum 2010 ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK Általános tudnivalók

Részletesebben

A MODUL TANANYAGA VEZETİI INFORMÁCIÓS RENDSZEREK ÉS KOCKÁZATKEZELÉS

A MODUL TANANYAGA VEZETİI INFORMÁCIÓS RENDSZEREK ÉS KOCKÁZATKEZELÉS Erasmus Multilateral Projekts Virtual campuses A projekt referenciaszáma: 134350-LLP-1-2007-1-HU-ERASMUS-EVC A projekt címe: Virtual campus for SMEs in a multicultural milieu ( SMEdigcamp ) Ez a kiadvány

Részletesebben

SZEGEDI RENDÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA. Szeged 2008.

SZEGEDI RENDÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA. Szeged 2008. SZEGEDI RENDÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA Szám: 118-8/7/2008. ált.számú példány A SZEGEDI RENDÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA Szeged 2008. 1 Tartalomjegyzék 1. Törvényi hivatkozás, Fogalmak meghatározása...

Részletesebben

KONTROLLING SZAKIRÁNY

KONTROLLING SZAKIRÁNY Gazdaság és Társadalomtudományi Kar KÖZGAZDÁSZ - GAZDÁLKODÁSI SZAK KONTROLLING SZAKIRÁNY Előterjesztés: A Kari Tanács 2003, november 18. Előterjesztő: Szórádiné Szabó Márta, tanszékvezető Pénzügy és Számvitel

Részletesebben

elhangzott előadás MKVK PTT Tagozatának 2010. december 9-i rendezvényén A MER szabályzat szükségessége, a csatolt szabályzat jellemzıi:

elhangzott előadás MKVK PTT Tagozatának 2010. december 9-i rendezvényén A MER szabályzat szükségessége, a csatolt szabályzat jellemzıi: A MER szabályzat szükségessége, a csatolt szabályzat jellemzıi: Alapvetı követelmény, hogy minden könyvvizsgáló megértse a standardok lényegét és a saját lehetıségei alapján, a saját megbízóira tekintettel

Részletesebben

PTE KTK FOKSZ-TANTERV

PTE KTK FOKSZ-TANTERV PTE KTK FOKSZ-TANTERV ÜZLETI KÉPZÉSI ÁG GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS FOKSz2013 TELJES MUNKAIDŐS (NAPPALI) KÉPZÉS Pécs, 2015. Utolsó módosítás: 2015-01-14 1. ALAPVETŐ JELLEMZŐK 1.1

Részletesebben

Képzési program. 1. A program megnevezése: Fogyasztóvédelmi ismeretek Felnıttképzési tevékenység azonosítója: 340020

Képzési program. 1. A program megnevezése: Fogyasztóvédelmi ismeretek Felnıttképzési tevékenység azonosítója: 340020 Képzési program 1. A program megnevezése: Fogyasztóvédelmi ismeretek Felnıttképzési tevékenység azonosítója: 340020 2. A program tulajdonosa: Sämling Gazdasági Továbbképzı Kft. 1124 Budapest, Németvölgyi

Részletesebben

Semmelweis Egyetem Mentálhigiéné Intézet

Semmelweis Egyetem Mentálhigiéné Intézet Mentálhigiénés és szervezetfejlesztı szakirányú továbbképzési szak programja Semmelweis Egyetem Mentálhigiéné Intézet (2010-2012) 1 Mentálhigiénés és szervezetfejlesztı szakirányú továbbképzési szak programja

Részletesebben

PhD Fekete István. Kockázatelemzés és controlling

PhD Fekete István. Kockázatelemzés és controlling PhD Fekete István Kockázatelemzés és controlling 1. A bizonytalanság, a kockázat és a kockázatmenedzsment fogalma. A kockázat típusai. Bármely feladat megoldásának egyik lényegi sajátossága a bizonytalanságok

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Filep Gyula főiskolai tanár Tantárgyfelelős tanszék kódja

TANTÁRGYLEÍRÁS. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Filep Gyula főiskolai tanár Tantárgyfelelős tanszék kódja Tantárgy neve Közgazdaságtan alapjai PÜ1139 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (előadás+gyakorlat) 1+1 gyakorlati jegy Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Filep Gyula főiskolai tanár

Részletesebben

Társadalmi részvétel a helyi fejlesztéspolitikában különös tekintettel a civil/nonprofit szervezetek szerepére

Társadalmi részvétel a helyi fejlesztéspolitikában különös tekintettel a civil/nonprofit szervezetek szerepére Széchenyi István Egyetem Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskola Reisinger Adrienn Társadalmi részvétel a helyi fejlesztéspolitikában különös tekintettel a civil/nonprofit szervezetek szerepére

Részletesebben

Kérelem Vezetői készségek és kompetenciák fejlesztése szakirányú továbbképzési szak létesítésére és indítására

Kérelem Vezetői készségek és kompetenciák fejlesztése szakirányú továbbképzési szak létesítésére és indítására Kérelem Vezetői készségek és kompetenciák fejlesztése szakirányú továbbképzési szak létesítésére és indítására Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar 2009. A VEZETŐI KÉSZSÉGEK ÉS KOMPETENCIÁK FEJLESZTÉSE

Részletesebben

39/2012. (XI. 21.) EMMI rendelet

39/2012. (XI. 21.) EMMI rendelet 39/2012. (XI. 21.) EMMI rendelet Hatályos: 2012.12.06 39/2012. (XI. 21.) EMMI rendelet a felsıoktatási szakképzések képzési és kimeneti követelményeirıl A nemzeti felsıoktatásról szóló 2011. évi CCIV.

Részletesebben

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE V I AD O R O K Ö Z I G A Z G A T Á S F E J L E S Z T É S I T A N Á C S A D Ó É S S Z O L G Á L T A T Ó K F T. 82 30 B A L A T O N F Ü R E D, V A J D A J. U. 3 3. +36 (3 0 ) 55 5-9 09 6 A R O P.PA L Y A

Részletesebben