h a t á r o z a t o t hozom:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "h a t á r o z a t o t hozom:"

Átírás

1 A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének FK-I/B-7250/2011. számú, fogyasztóvédelmi intézkedés alkalmazását és bírság kiszabását tartalmazó határozata a CIB Bank Zrt. számára A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (székhelye: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39., továbbiakban: Felügyelet) által ( ) és ( ) Ügyfelek kérelme alapján a CIB Bank Zrt.-nél (székhelye: 1027 Budapest, Medve u , továbbiakban: Bank) folytatott fogyasztóvédelmi eljárásban Dr. Szász Károly, a Felügyelet elnökének felhatalmazása alapján az alábbi hozom: h a t á r o z a t o t I. A Felügyelet a Banknak a fogyasztókkal szembeni kereskedelmi gyakorlatát illetően az Ügyfél által kérelmezett eljárásban jogszabálysértést nem állapított meg. II. III. III/A. A Felügyelet a Banknak a Központi Hitelinformációs Rendszerrel kapcsolatos eljárását illetően az Ügyfél által kérelmezett eljárásban jogszabálysértést nem állapított meg. A Felügyelet a Bankkal szemben - az ügyfelek időszakos tájékoztatására vonatkozó jogszabályi rendelkezés megsértése miatt - a határozat kézhezvételének napjával megtiltja a jogsértő magatartás további folytatását. A Felügyelet a Bankkal szemben - az ügyfelek időszakos tájékoztatására vonatkozó jogszabályi rendelkezés megsértése miatt Ft, azaz kettőszázezer forint fogyasztóvédelmi bírságot szab ki. A kiszabott fogyasztóvédelmi bírságokat a határozat jogerőre emelkedésétől számított 30 napon belül kell a Felügyeletnek a Magyar Államkincstárnál vezetett számú számlájára - "fogyasztóvédelmi bírság" megjelöléssel, valamint a határozat számának feltüntetésével - befizetni. A fogyasztóvédelmi bírság önkéntes befizetésének elmaradása esetén a közigazgatási végrehajtás szabályai kerülnek alkalmazásra. A fogyasztóvédelmi bírság befizetésére meghatározott határidő elmulasztása esetén, a be nem fizetett bírságösszeg után késedelmi pótlék felszámolására kerül sor, melynek mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365- öd része. A késedelmesen megfizetett késedelmi pótlék után nem számítható fel késedelmi pótlék. A késedelmi pótlékot a Felügyelet hivatkozott számú számlájára kell befizetni, a határozat számának feltüntetésével, késedelmi pótlék megjelöléssel. Ha a kötelezett a bírságfizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, a fizetési kötelezettség haladéktalanul végrehajtásra kerül. A határozat ellen közigazgatási eljárás keretében fellebbezésnek nincs helye. Az ügyfél, illetve a kifejezetten rá vonatkozó rendelkezés tekintetében az eljárás egyéb résztvevője a határozat felülvizsgálatát a közléstől számított 30 napon belül jogszabálysértésre hivatkozással a Fővárosi Bíróságtól keresettel kérheti. A keresetlevelet a Fővárosi Bíróságnak címezve a Felügyeletnél kell 3 példányban benyújtani vagy ajánlott

2 küldeményként postára adni. A keresetlevél benyújtásának a határozat végrehajtására nincs halasztó hatálya. I n d o k o l á s Ügyfelek február 24-én érkeztetett, a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéről szóló évi CXXXV. törvény (továbbiakban: Psztv.) 48/A. -ában meghatározott fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatására irányuló kérelemmel keresték meg a Felügyeletet, melyben a Bank eljárását kifogásolták az alábbiak szerint: I. Az Ügyfelek életbiztosítással kombinált szabad felhasználású hitel felvételére irányuló szerződést kötöttek a Bankkal. Az Ügyfelek mind a Bank felé, mind a ( ) Biztosító felé jelezték, hogy előreláthatóan fizetési nehézségeik lesznek. Az Ügyfelek kifogásolták, hogy a Banknak nem állt módjában méltányosságot gyakorolni, és nem kívánta a szerződést módosítani, csak abban az esetben, amennyiben kizárólag a Bankkal kötnek átstrukturálási szerződést és a Biztosítóval nem. Az Ügyfelek továbbá kifogásolták, hogy bár a Bank fizetési könnyítést ajánlott részükre, annak feltételei kedvezőtlenebbek voltak, mint az általuk kért méltányosság. II. Az Ügyfelek kifogásolták, hogy szeptember 2. napján adataik rögzítésre kerültek a Központi Hitelinformációs Rendszerben (a továbbiakban: KHR) annak ellenére, hogy telefonon több alkalommal tájékoztatást kértek az adatrögzítés várható időpontjáról. III. Az Ügyfelek kifogásolták, hogy a Bank nem bocsátotta rendelkezésükre az általuk kért, tartozást részletező kimutatást. A Psztv. 48/A. alapján a Felügyelet a fogyasztóvédelmi eljárás keretében ellenőrzi a Psztv. 4. -ában meghatározott szervezet vagy személy (a továbbiakban: szolgáltató) 4. -ban meghatározott tevékenységével összefüggésben nyújtott szolgáltatás igénybe vevőivel szemben tanúsítandó magatartására vonatkozó kötelezettséget megállapító, a Psztv. 4. -ban felsorolt törvényekben vagy az azok végrehajtására kiadott jogszabályban, a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló törvényben, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló törvényben, a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvényben előírt rendelkezések betartását. A Felügyelet a fogyasztóvédelmi eljárás keretében az alábbi tényállást állapította meg: I. A Felügyelet a rendelkezésére álló dokumentumokból és a Bank eljárás során tett nyilatkozataiból megállapította, hogy az Ügyfelek és a Bank között a ( ) számon nyilvántartott kölcsönszerződés jött létre augusztus 8-án, melyben az Ügyfelek, mint adós és adóstárs szerepeltek. A Bank és ( ), mint adós, valamint az Ügyfelek, mint adóstársak között június 8. napján a (...) számon nyilvántartott kölcsönszerződés jött létre.

3 A Bank április 22-ei nyilatkozata szerint az Ügyfelek április 28-án nyújtottak be fizetési könnyítésre vonatkozó kérelmet. A Bank nyilatkozatát az Ügyfelek által csatolt méltányossági kérelem másolata alátámasztja. A Felügyelet a Bank által rendelkezésére bocsátott, ( ) folytatott telefonbeszélgetések rögzített hanganyagából megállapította, hogy 2009 áprilisától a Bank behajtással foglalkozó területének munkatársai több alkalommal így például június 15-én, december 10-én tájékoztatták az Ügyfelet, hogy lehetősége van a hitel átstrukturálását, illetve átütemezést kérni. A telefonbeszélgetések során többször elhangzott, mind az Ügyfél, mind a Bank munkatársának részéről, hogy átütemezés van folyamatban. Az Ügyfelek által csatolt dokumentumokból a Felügyelet megállapította, hogy július 3- án a Bank átstrukturálási ajánlatot tett a ( ) számú szerződéssel kapcsolatban. A Bank azt nyilatkozta, hogy az Ügyfelek végül március 16-án írták alá a Bank által felajánlott fizetési könnyítésre vonatkozó szerződésmódosítást a Bank által kínált kondíciókat addig nem kívánták elfogadni, amely szerint az egy éves könnyített időszak alatt a törlesztőrészlet mértéke a korábbi fizetési kötelezettség euróban meghatározott összegének 25 %-a. A Felügyelet továbbá megállapította, hogy március 16-án a ( ) számú szerződés is módosításra került a ( ) számon, amely szerint az egy éves könnyített időszak alatt a törlesztőrészlet mértéke szintén a korábbi fizetési kötelezettség euróban meghatározott összegének 25 %-a. A Felügyelet fentiek alapján megállapította, hogy az Ügyfelek a lakosság részére hitelt nyújtó pénzügyi szervezetek ügyfelekkel szembeni tisztességes magatartásáról szóló Magatartási Kódex (a továbbiakban: Kódex) január 1-jei hatálybalépését megelőzően április 28-án kértek méltányosságot a Banktól. Az Ügyfelek jelen eljárás megindítására vonatkozó február 24-én érkezetett kérelmét követően végül március 16-án aláírásra került az átstrukturálási szerződés. A Felügyelet megállapította, hogy a Bank a Kódexben vállalt együttműködő magatartást tanúsította az Ügyfelek fizetési nehézségeinek kezelésével kapcsolatban, és így nem valósult meg a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló évi XLVII. törvény 3. (1) bekezdésének megsértése. II. A Bank április 21-ei nyilatkozata szerint az Ügyfelek november 4-én tettek panaszt a CIB24 telefonos ügyfélszolgálaton keresztül a tartozásukkal, valamint az adataik KHR-ben való rögzítésével kapcsolatban. A Felügyelet a rendelkezésére álló dokumentumokból megállapította, hogy a Bank a december 2-án kelt levelében melyben az Ügyfelek által tett panaszra adott választ azt nyilatkozta, hogy az Ügyfelek tartozása szeptember 2-án érte el a 90 napot, így adataik automatikusan rögzítésre kerültek a KHR-ben. A Felügyelet rendelkezésére álló november 25-én rögzített telefonbeszélgetés hanganyaga szerint a Bank munkatársa szintén fentiekről tájékoztatta ( ), aki az adatok továbbításával nem értett egyet. A Bank április 5-én és június 22-én kelt nyilatkozatai szerint a ( ) számú szerződésre vonatkozó tartozás miatt az Ügyfelek adatai október 23-án kerültek rögzítésre a KHR-ben, amelynek kapcsán az előzetes értesítőlevelet szeptember 18-án, az utólagost pedig október 30-án postázta az Ügyfelek részére. A Bank továbbá azt

4 nyilatkozta, hogy a ( ) számú kölcsön esetében a mulasztás kezdete január 15. napja volt, melyre vonatkozóan az előzetes értesítőlevelet december 11-én, az utólagost január 22-én küldte meg az Ügyfeleknek. A Bank a Felügyelet rendelkezésére bocsátotta a ( ) számú szerződésre vonatkozó, szeptember 2-án kelt, ( ) részére címzett előzetes értesítőlevél szeptember 18-ai megküldését igazoló tértivevény másolatát, ( ) címzett szeptember 2-án kelt értesítőlevél megküldését azonban nem igazolta. A Felügyelet megállapította, hogy az utólagos értesítőlevelek Ügyfelek részére való október 30-ai megküldését a Bank a tértivevények másolatával igazolta. A Bank a június 22-én kelt levelében azt nyilatkozta, hogy az Ügyfeleknek küldött, szeptember 2-án kelt levele, és a Felügyelet felé április 5-én tett nyilatkozata közötti ellentmondás az Ügyfelek adatainak KHR-ben való rögzítésének dátumát illetően abból adódott, hogy 2009 szeptemberében a KHR felé történt adattovábbítás egy másik banki rendszeren keresztül történt, majd a végleges KHR-re vonatkozó értesítés kiküldésekor újabb informatikai rendszer került bevezetésre, és az Ügyfelek adatai ezen végleges értesítés alapján kerültek rögzítésre a KHR-ben. A Bank június 22-én azt nyilatkozta, hogy tekintettel arra, hogy mindkét kölcsön átstrukturálásra került március 16-án, a fizetési kötelezettség elmulasztásának vége március 12. volt, melyet követő egy év elteltével az Ügyfelek adatait törölte a KHR-ből. A Felügyelet az eljárás során megállapította, hogy a korábban az általa végzett célvizsgálat keretében hozott, és december 29-én kelt ( ) sz. határozat rendelkező részének III. pontjában felhívta a Bankot a KHR-rel kapcsolatos jogszabályi rendelkezések mindenkor következetes és maradéktalan betartására, így jelen eljárásban a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CXII. törvény (a továbbiakban: Hpt.) KHR-re vonatkozó rendelkezéseinek betartása nem vizsgálható, illetve annak kapcsán újabb intézkedés nem alkalmazható. III. A rendelkezésre álló dokumentumokból a Felügyelet megállapította, hogy az Ügyfél a november 16-án a Bank felé küldött elektronikus megkeresésében kimutatás megküldését kérte a Banktól. A Bank az eljárás során a június 22-én kelt válaszlevelében azt nyilatkozta, hogy a kimutatás az Ügyfél részére küldött, december 2. napján kelt válaszlevelében található. A válaszlevél a kimutatást az alábbiak szerint rögzíti: Levelünk keltének napján a ( ) számú életbiztosítással kombinált ingatlanfedezetes hitelével kapcsolatban a fennálló tartozása a következőkből tevődik össze: Lejárt tartozás: ( ) svájci frank, ( ) biztosító visszajelzése alapján elmaradt biztosítási díj: ( ) forint A Hpt (1)-(3) bekezdései az alábbiakat írják elő: 206. (1) Folyamatos szerződések (betétösszegek ismétlődő lekötésére szóló szerződés) esetében a pénzügyi intézmény köteles az ügyfél részére a) legalább évente egy alkalommal, valamint

5 b) a szerződés lejártakor egyértelmű, közérthető és teljes körű írásbeli kimutatást (kivonatot) küldeni. (2) A számláról megküldött kimutatást - az üzletszabályzat vagy szerződés eltérő rendelkezése hiányában - elfogadottnak kell tekinteni, ha az ügyfél a kézbesítéstől számított hatvan napon belül írásban nem emelt kifogást; ez nem érinti a követelés érvényesíthetőségét. (3) Az ügyfél - saját költségére - a kérést megelőző öt évben végrehajtott egyedi ügyletekről kimutatást kérhet. Az ilyen kimutatást a pénzügyi intézmény legkésőbb kilencven napon belül köteles az ügyfélnek írásban megküldeni. Fentiek alapján a Felügyelet megállapította, hogy a Bank megsértette a Hpt (3) bekezdését, mivel nem a Hpt.-nek az írásbeli kimutatás kapcsán meghatározott egyértelműség, közérthetőség és teljes körűség előírásának betartásával tájékoztatta Ügyfelet, azaz egy összegben határozta meg az Ügyfél lejárt tartozását, annak alakulását nem részletezte a jogszabályban előírt módon. Psztv. 48/H. (1) Ha a Felügyelet megállapítja a 48/A. a) és b) pontjában meghatározott rendelkezések vagy a fogyasztóvédelmi eljárásban hozott határozatának megsértését, a 47. (4) bekezdés a), c) és e) i) pontjában felsoroltak figyelembevételével és az arányosság követelményének szem előtt tartásával az alábbi jogkövetkezményeket alkalmazza: b) megtiltja a jogsértő magatartás további folytatását, e) fogyasztóvédelmi bírságot szab ki. A Felügyelet a Bankkal szemben a határozat rendelkező részének III. pontjában foglaltak szerint - az ügyfelek időszakos tájékoztatására vonatkozó jogszabályi rendelkezés megsértése miatt - a határozat kézhezvételének napjával megtiltotta a jogsértő magatartás további folytatását, annak érdekében, hogy a Bank a továbbiakban tevékenysége során legyen tekintettel az időszakos tájékoztatásra vonatkozó jogszabályi rendelkezésre. A Felügyelet a Bankkal szemben a határozat rendelkező részének III/A. pontjában - az ügyfelek időszakos tájékoztatására vonatkozó jogszabályhely megsértése miatt Ft, azaz kettőszázezer forint fogyasztóvédelmi bírságot szabott ki. A bírság kiszabását a Felügyelet a megállapított jogsértés körülményeire alapozta. E körben, a jogsértés súlyát illetően a Felügyelet figyelembe vette, hogy a megsértett jogszabályi rendelkezés a fogyasztók azon jogát védelmezi, amely a megfelelő tájékoztatásukhoz fűződik, ugyanis a fogyasztók érdeke az általuk igénybe vett szolgáltatásért járó ellenszolgáltatás teljesítésének folyamata kapcsán felmerült részletek, a velük szemben fennálló követelés valamint az addig teljesített és a még fennálló kötelezettségről való tudomásszerzés. Emiatt a Bank kötelezettsége, hogy megfelelően el tudjon számolni a fogyasztóval a teljesítés vonatkozásában, akár a szerződés lejáratakor is. A Felügyelet ebben az esetben figyelembe vette, hogy a Bank azzal, hogy Ügyfél tőkére, kamatra és kezelési költségre vonatkozó kimutatás kérésére nem küldött írásban erre vonatkozó adatot, akadályozta a szerződésből eredő, addig teljesített kötelezettségeivel kapcsolatos tájékozódásra vonatkozó, jogszabályban rögzített jogosultságában. A Felügyelet a bírság kiszabása során súlyosító körülményként értékelte, hogy a Bank a fenti jogszabályi rendelkezésétől eltérően automatikusan nem csak az ügyfelek külön kérésére küld értesítést az ügyfeleknek a hitel lezárásáról.

6 A Felügyelet a fentiek szerint határozatában számot adott azon körülményekről, amelyek alapján indokoltnak és szükségesnek tartotta fogyasztóvédelmi intézkedés alkalmazását és bírság kiszabását. A Felügyelet a bírság összegének megállapításakor a Psztv. 48/I. (1) bekezdése a) pontját vette figyelembe. A határozatot a Felügyelet a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) 71. (1) bekezdése alapján, a Psztv. 4. c) pontjában, valamint a 48/A. - 48/J. -aiban biztosított hatáskörében eljárva hozta meg. A késedelmi pótlék Felügyelet általi felszámításának lehetőségét a Ket a biztosítja. A közigazgatási végrehajtás szabályainak a Felügyelet által kiszabott bírság kapcsán való alkalmazási lehetősége a Psztv. 35. (2) bekezdésén, valamint a Ket (1) bekezdésének a) pontján alapul. A határozat elleni jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ket (1) bekezdés d) pontján, a 100. (2) bekezdésén, 109. (1) bekezdésén, 110. (1) bekezdésén, valamint a polgári perrendtartásról szóló évi III. törvény (Pp.) 326. (7) bekezdésén, a 327. (1)-(2) bekezdésein és 330. (2) bekezdésén alapul. A határozat a Ket (1) bekezdés c) pontja értelmében a közlés napjával jogerős. Budapest, július 29. dr. Kolozsi Sándor s.k., a PSZÁF főosztályvezetője

h a t á r o z a t o t

h a t á r o z a t o t A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének FK-I-FB-50044/2011. számú, fogyasztóvédelmi bírság kiszabását és intézkedést tartalmazó határozata a CIB Bank Zrt. számára A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete

Részletesebben

h a t á r o z a t o t

h a t á r o z a t o t Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének FK-I/B-7414/2011. számú, fogyasztóvédelmi bírság kiszabását tartalmazó határozata az Budapest Bank Nyrt. számára A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (székhelye:

Részletesebben

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének FK-I-FB-157/2012. számú, fogyasztóvédelmi bírság kiszabását és intézkedést tartalmazó határozata az

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének FK-I-FB-157/2012. számú, fogyasztóvédelmi bírság kiszabását és intézkedést tartalmazó határozata az A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének FK-I-FB-157/2012. számú, fogyasztóvédelmi bírság kiszabását és intézkedést tartalmazó határozata az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe számára. A Pénzügyi

Részletesebben

h a t á r o z a t o t

h a t á r o z a t o t A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének FK I 50083/2011. számú, fogyasztóvédelmi intézkedést tartalmazó határozata az ERSTE Bank Hungary Zrt. számára A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (székhelye:

Részletesebben

I n d o k o l á s AZ ÜGYFÉL KÉRELME, A FOGYASZTÓVÉDELMI ELJÁRÁS MEGINDÍTÁSÁNAK INDOKA

I n d o k o l á s AZ ÜGYFÉL KÉRELME, A FOGYASZTÓVÉDELMI ELJÁRÁS MEGINDÍTÁSÁNAK INDOKA A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének H-FK-I-B-1429/2012. számú, fogyasztóvédelmi bírság kiszabását és intézkedést tartalmazó határozata az FHB Bank Zrt. számára A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete

Részletesebben

hozom: I n d o k o l á s

hozom: I n d o k o l á s A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének H-FH-II-1026/2012. számú, fogyasztóvédelmi intézkedést tartalmazó határozata a KÖBE Közép-európai Kölcsönös Biztosító Egyesület számára. A Pénzügyi Szervezetek

Részletesebben

Alsónémedi és Vidéke Takarékszövetkezet. Alsónémedi Fő út 66/a 2351. Tárgy: Felhívás intézkedések megtételére, valamint bírság kiszabása

Alsónémedi és Vidéke Takarékszövetkezet. Alsónémedi Fő út 66/a 2351. Tárgy: Felhívás intézkedések megtételére, valamint bírság kiszabása Alsónémedi és Vidéke Takarékszövetkezet Alsónémedi Fő út 66/a 2351 Tárgy: Felhívás intézkedések megtételére, valamint bírság kiszabása Az Alsónémedi és Vidéke Takarékszövetkezetnél (székhelye: 2351 Alsónémedi,

Részletesebben

Telefon: 428-2600/1327 E-mail: fenyvesim@mnb.hu Telefax: 428-2536 Iktatószám: PFE/65-6/2012 HATÁROZAT

Telefon: 428-2600/1327 E-mail: fenyvesim@mnb.hu Telefax: 428-2536 Iktatószám: PFE/65-6/2012 HATÁROZAT Szigetvári Takarékszövetkezet Ügyintéző neve: Fenyvesi Miklós Telefon: 428-2600/1327 E-mail: fenyvesim@mnb.hu Telefax: 428-2536 Pécs Iktatószám: PFE/65-6/2012 Bajcsy-Zsilinszky út. 7. Hivatkozási szám:

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT pénzkölcsön nyújtási tevékenységre (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva)

ÜZLETSZABÁLYZAT pénzkölcsön nyújtási tevékenységre (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) Santander Consumer Finance Pénzügyi Vállalkozás Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1027 Budapest, Kapás u. 6-12.) ÜZLETSZABÁLYZAT pénzkölcsön nyújtási tevékenységre (a módosításokkal egységes szerkezetbe

Részletesebben

Vezetékesszolgáltatás-felügyeleti kompetencia központ

Vezetékesszolgáltatás-felügyeleti kompetencia központ Vezetékesszolgáltatás-felügyeleti kompetencia központ Iktatószám: VU/28967-8/2011. Tárgy: szolgáltatás korlátozásával és számlázással kapcsolatos tevékenység vizsgálata HATÁROZAT A Nemzeti Média- és Hírközlési

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

ÜZLETSZABÁLYZAT a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Santander Consumer Finance Pénzügyi Vállalkozás Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1027 Budapest, Kapás u. 6-12.) ÜZLETSZABÁLYZAT a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Készült: a hitelintézetekről

Részletesebben

2014. évi XL. törvény

2014. évi XL. törvény 2014. évi XL. törvény a Kúriának a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseire vonatkozó jogegységi határozatával kapcsolatos egyes kérdések rendezéséről szóló 2014. évi XXXVIII. törvényben rögzített

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

ÜZLETSZABÁLYZAT a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Santander Consumer Finance Pénzügyi Vállalkozás Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1027 Budapest, Kapás u. 6-12.) ÜZLETSZABÁLYZAT a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Készült: a hitelintézetekről

Részletesebben

Duna Takarék Bank Zrt. által kötött szerződés mintaszövege Lakossági személyi kölcsön futamidő alatt fix kamatozással

Duna Takarék Bank Zrt. által kötött szerződés mintaszövege Lakossági személyi kölcsön futamidő alatt fix kamatozással 1. oldal KÖLCSÖNSZERZŐDÉS (futamidő alatt fix kamatozású személyi kölcsönhöz) Szerződő felek, egyrészről: neve:.. születési neve: szül. helye, ideje:... anyja neve: lakóhelyének címe: személyi azonosító

Részletesebben

Á L T A L Á N O S Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T

Á L T A L Á N O S Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T SZABADSZÁLLÁS ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET Á L T A L Á N O S Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T Jelen szabályzatot a Takarékszövetkezet Igazgatósága a 63/2013.07.25. számú határozatával egységes szerkezetben

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT. Hatályba lépés időpontja: 2015. szeptember 03.

ÜZLETSZABÁLYZAT. Hatályba lépés időpontja: 2015. szeptember 03. Tiszavasvári Takarékszövetkezet 4440Tiszavasvári, Kossuth L. út 1. Cg: 15-02-050265 ÜZLETSZABÁLYZAT Hatályba lépés időpontja: 2015. szeptember 03. Tevékenységi engedélyek: 428-291/6-93. számú MNB Határozat

Részletesebben

Hajós és Vidéke Takarékszövetkezet /Szövetkezeti Hitelintézet/ ÜZLETSZABÁLYZAT

Hajós és Vidéke Takarékszövetkezet /Szövetkezeti Hitelintézet/ ÜZLETSZABÁLYZAT Hajós és Vidéke Takarékszövetkezet /Szövetkezeti Hitelintézet/ ÜZLETSZABÁLYZAT S-01/2015. számú Igazgatósági Szabályzat Jóváhagyó határozat száma: 10/I/2015. számú határozat Jóváhagyó határozat kelte:

Részletesebben

Á L T A L Á N O S Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T

Á L T A L Á N O S Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T SZABADSZÁLLÁS ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET Á L T A L Á N O S Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T Jelen szabályzatot a Takarékszövetkezet Igazgatósága a 104/2015.08.14. számú határozatával egységes szerkezetben

Részletesebben

SZABADSZÁLLÁS ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET Á L T A L Á N O S Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T

SZABADSZÁLLÁS ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET Á L T A L Á N O S Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T SZABADSZÁLLÁS ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET Á L T A L Á N O S Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános üzleti feltételek... 6 2. Bevezető rendelkezések... 6 2.1. Üzletszabályzat nyilvánossága...

Részletesebben

adatkezelése H A T Á R O Z A T

adatkezelése H A T Á R O Z A T Ügyszám: NAIH-826-13/2014/H. Tárgy: termékbemutató adatkezelése H A T Á R O Z A T A... (a továbbiakban: Kötelezett) (...) által folytatott jogellenes adatkezelést megtiltom azáltal, hogy elrendelem adatkezelési

Részletesebben

Duna Takarék Bank Zrt. által kötött szerződés mintaszövege Jelzálogalapú szabad felhasználású forint kölcsönszerződés

Duna Takarék Bank Zrt. által kötött szerződés mintaszövege Jelzálogalapú szabad felhasználású forint kölcsönszerződés 1. oldal KÖLCSÖNSZERZŐDÉS (Jelzálogalapú szabad felhasználású forintkölcsön) amely létrejött egyrészről: a DUNA TAKARÉK BANK Zrt. (székhelye: 9022 Győr, Árpád út 93., adószáma: 24719018-2-44, statisztikai

Részletesebben

SZÖVETKEZETI HITELINTÉZETI ÜZLETSZABÁLYZAT

SZÖVETKEZETI HITELINTÉZETI ÜZLETSZABÁLYZAT HARTAI TAKARÉKSZÖVETKEZET SZÖVETKEZETI HITELINTÉZETI ÜZLETSZABÁLYZAT Szabályzat száma: S-04./2015 Döntést hozó testület: a Szövetkezeti Hitelintézet Igazgatósága Igazgatósági határozat száma: IG.VI./3./2015.06.30.

Részletesebben

Hajós és Vidéke Takarékszövetkezet /Szövetkezeti Hitelintézet/ ÜZLETSZABÁLYZAT

Hajós és Vidéke Takarékszövetkezet /Szövetkezeti Hitelintézet/ ÜZLETSZABÁLYZAT Hajós és Vidéke Takarékszövetkezet /Szövetkezeti Hitelintézet/ ÜZLETSZABÁLYZAT S-01/2015. számú Igazgatósági Szabályzat Hatályos: 2015. július 01. napjától Tartalom I. Bevezető rendelkezések... 6 II. Általános

Részletesebben

Duna Takarék Bank Zrt. által kötött szerződés mintaszövege Jelzálogalapú szabad felhasználású forintosított devizahitel kiváltó forintkölcsön

Duna Takarék Bank Zrt. által kötött szerződés mintaszövege Jelzálogalapú szabad felhasználású forintosított devizahitel kiváltó forintkölcsön 1. oldal KÖLCSÖNSZERZŐDÉS ( ) amely létrejött egyrészről: a DUNA TAKARÉK BANK Zrt. (székhelye: 9022 Győr, Árpád út 93., adószáma: 24719018-2-44, statisztikai számjele: 24719018-6419-114-08, cégjegyzékszáma:

Részletesebben

Á L T A L Á N O S Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T

Á L T A L Á N O S Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T SZABADSZÁLLÁS ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET Á L T A L Á N O S Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T Jelen Üzletszabályzatot az Igazgatóság az 51/2011.08.01. határozattal egységes szerkezetben elfogadta. A szabályzat

Részletesebben

1/2011. sz. Igazgatósági szabályzat Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Fogyasztóvédelem és ügyfélpanasz kezelés rendjéről. 5. sz.

1/2011. sz. Igazgatósági szabályzat Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Fogyasztóvédelem és ügyfélpanasz kezelés rendjéről. 5. sz. 1/2011. sz. Igazgatósági szabályzat Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Fogyasztóvédelem és ügyfélpanasz kezelés rendjéről 5. sz. módosítás SOPRON BANK BURGENLAND ZRT Előterjesztő: Jogi osztály

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Hatályos: 2015. február 01.-től Zalavölgye Takarékszövetkezet oldal 2 Ez az oldal technikai okok miatt üres! oldal 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT HATÁLYA... 7 2. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT

Részletesebben

HATÁROZAT. kötelezi, Továbbá a Hatóság a jelen határozat jogerőre emelkedésétől számított 30 napos határidő tűzésével kötelezi

HATÁROZAT. kötelezi, Továbbá a Hatóság a jelen határozat jogerőre emelkedésétől számított 30 napos határidő tűzésével kötelezi Pécsi hatósági iroda Iktatószám: CP/16921-4/2012 Tárgy: Kötelezés. Ügyintéző: HATÁROZAT A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (a továbbiakban: Hatóság) hivatalból indított általános hatósági

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Fegyvernek és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Az Általános Üzletszabályzatot az Igazgatóság a 42/2014.(04.04.) számú határozatával aktualizálta, és egységes szerkezetbe foglalta.

Részletesebben

Duna Takarék Bank Zrt. által kötött szerződés mintaszövege Jelzálogalalú lakáscélú forintkölcsön

Duna Takarék Bank Zrt. által kötött szerződés mintaszövege Jelzálogalalú lakáscélú forintkölcsön 1. oldal KÖLCSÖNSZERZŐDÉS (Jelzálogalapú lakáscélú forintkölcsön) amely létrejött egyrészről: a DUNA TAKARÉK BANK Zrt. (székhelye: 9022 Győr, Árpád út 93., adószáma: 24719018-2-44, statisztikai számjele:

Részletesebben