ÓVODAI HÁZIREND. 1.Bevezető rendelkezések. 1.1.A házirend célja

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÓVODAI HÁZIREND. 1.Bevezető rendelkezések. 1.1.A házirend célja"

Átírás

1 ÓVODAI HÁZIREND 1.Bevezető rendelkezések 1.1.A házirend célja A házirendben foglalt előírások célja, hogy biztosítsák az óvoda törvényes működését, a nevelés és oktatás zavartalan megvalósítását, valamint a gyerekek közösségi életének megszervezését. 1.2.A Házirend hatálya: Szabályai kiterjednek az óvodával jogviszonyban álló minden személyre, gyermekre, és az intézmény közalkalmazottaira. E szabályzat kiterjed a helyi Pedagógiai Program megvalósítását szolgáló óvoda területén, és az azokon kívül megtartandó programokra, tevékenységekre. 1.3.A Házirend elfogadása: A Házirendet az óvodavezető készíti el, majd a Nevelő Testület döntési jóváhagyásával válik érvényessé. A Házirendet elfogadásakor, illetve módosításakor a Szülők számára ki kell hirdetni, meg kell ismertetni, hozzáférhetővé kell tenni. A Szülői szervezet véleményét kikérjük. A házirendet nyilvánosságra kell hozni, és beiratkozáskor, át kell adni a szülőnek. 1.4.A Házirend tartalma: Az óvoda házirendje tartalmazza a gyermeki és a szülői jogok és kötelességek gyakorlásának módját, valamint az óvoda munkarendjével, pedagógiai munkájával kapcsolatos rendelkezéseket. Továbbá tartalmazza a gyermekek napirendjét, a foglalkozások rendjét, az óvoda helyiségei, berendezési tárgyai, eszközei használatának, valamint az étkezési-térítési díj fizetés rendjét. 1.5.A Házirend érvényessége: A házirend felülvizsgálata legalább kétévente szükségessé válik, még akkor is, ha erre nincs központi, illetve felsőbb rendelkezés. Az óvoda vezetőségének át kell tekintenie az éppen érvényes szabályzatot abból a szempontból, hogy megfelel-e a hatályos jogszabályi előírásoknak, érvényesülnek-e az előírásai, eleget tesz-e az intézmény által kitűzött szabályozási célnak. 1.6.Az Óvoda Pedagógiai Programja: Az óvoda a Pedagógiai Programja a szülők által szabadon megtekinthető. Az óvoda vezetője vagy az általa kijelölt pedagógus köteles a szülők részére tájékoztatást adni a Pedagógiai Programról, a Szervezeti és Működési szabályzatban meghatározottak szerint. 1

2 2. Általános tudnivalók 2.1. Információk az óvodáról Óvodánk fenntartója: Tompa Város Önkormányzata Óvodánk neve: Bokréta Önkormányzati Óvoda Címe: 6422 Tompa Szentháromság tér 16 Telefonszáma: címe: Az óvoda vezetője: Horváthné Tóth Andrea Fogadó órája: Minden hónap első hétfő Az óvodavezető helyettese: Friebelt Lászlóné Az óvoda titkára: Varga Györgyi Az óvoda orvosának neve,: Dr. Szarvas Gyula Az óvoda védőnője: Péter-Szabó Ottoné Az óvoda védőnőjének fogadóórája :Minden hónap első hétfője Az óvoda logopédusa: Pajtás Péterné Az óvoda gyógypedagógusa: Racsmán Anita Az óvoda gyermek és ifjúságvédelmi felelőse: Kovács Lászlóné 2. Az intézmény pontos nyitva tartása: 2.1. Az óvoda nyitva tartási ideje A nevelési év meghatározása: szeptember 1-től augusztus 31-ig. A téli zárás időpontja: a fenntartó engedélyével, a szülők igényeinek felmérését követően az iskolai szünet időpontjában. A nyári zárás időpontja: augusztus harmadik hetétől augusztus 31-ig. Nevelés nélküli munkanapok: Évente max.5 nap A szülőket 7 nappal előbb értesítjük, ügyeletet biztosítunk. A gyerekek óvodában tartózkodásának ideje: között. Hétvégén és ünnepnapokon az óvoda zárva tart. Kérjük, hogy érkezéskor és távozáskor az óvoda kapuját szíveskedjenek gondosan bezárni. (A kisgyermek naponta 10 óránál többet nem tartózkodhat óvodában!) A gyermekek napirendjét szülői értekezleten ismertetjük Az óvodai felvétel, átvétel rendje Az óvodai beiratkozás időpontja április hónapban 3 nap, amit plakátokon, a helyi médiában tesz közzé az óvoda. A beiratkozáskor a szülő és a gyermek személyes megjelenése szükséges. Beíratáshoz szükséges dokumentumok: O Szülő (gondviselő) lakcímkártyája, O a gyermek születési anyakönyvi kivonata, lakcím kártyája, O nem magyar állampolgárok esetén útlevél, regisztrációs kártya. Az óvodai felvételről, előjegyzésről határozatban kapnak értesítést a szülők. A gyermek igénybe veheti az óvodát, amikor 2

3 O a 3. életévét betöltötte, ha a gyermek napközbeni ellátásával összefüggő feladatok ellátására szorul; O ha a gyermek betöltötte az 5. életévét; O akinek a felvételét a gyámhatóság kezdeményezte; O ha a gyermek halmozottan hátrányos helyzetű; O teljesen egészséges, szobatiszta O a szülő az étkezési, térítési díjat befizette. Az újonnan jelentkező gyermekek fogadása folyamatosan történik, ha a férőhely ezt lehetővé teszi. A gyermek abban az évben, amelyben ötödik életévét betölti, óvodakötelessé válik, így a nevelési év kezdő napjától legalább napi 4 órát köteles az óvodában tölteni. Az óvodai nevelés a gyermek beíratását követően, három éves korában kezdődik és az iskolába lépéshez szükséges fejlettség eléréséig tart. Másik óvodából érkező gyermek átvételesetén a hivatalos formanyomtatványt használjuk. A beszoktatást minden esetben megelőzi családlátogatás, a beszoktatás időtartama két hét. Újonnan érkező gyerekektől orvosi igazolást kérünk, hogy a gyermek egészséges, közösségbe mehet A gyermekek érkezésének, távozásának szabályai A reggeli érkezés a nyitástól folyamatosan történik, a gyermekek érdekében azonban fontos, hogy ig érkezzenek be az óvodába. A gyermeket a szülő átöltöztetve, személyesen adja be a csoportba, mert ha az óvónő nem tud a gyerek jelenlétéről, nem vállalhat érte felelősséget.távozáskor az óvónő által átadott gyermekért a szülő felel. A szülő, ill. szülő által írásban bejelentett személy érkezhet a gyermekért az óvodába. Egyedül érkező illetve távozó gyermeket csak a szülő írásos kérésére engedünk el az óvodából. Elvált vagy válófélben lévő szülők esetén csak a bírói ítélet szerint megállapított, szülői felügyeletet gyakorló anya vagy apa viheti el a gyermeket. Amennyiben nincs ilyen döntés, mindkét szülő bármikor élhet ezzel a jogával. A gyermekek kötelező és kötetlen fejlesztésben részesülnek életkoruktól és fejlettségüktől függően, az óvónők és a fejlesztő pedagógusok döntése alapján. Naponta hallgatnak mesét, tornáznak, rajzolnak vagy festenek, hetente legalább egyszer énekelnek, kapnak természeti és társadalmi környezetükkel kapcsolatos és matematikai ismereteket. Megfelelő időjárási viszonyok mellett naponta legalább 1 óra hosszat levegőznek délelőtt és lehetőség szerint délután is./-10 fokig/ A gyermekek ebéd után legalább 1 óra hosszat pihennek.délután kor uzsonnáznak. A gyermek óvodába érkezése is a szülő felelőssége! 3

4 2.4. Hiányzásra vonatkozó szabályok. A távolmaradás megkérése Ha a gyermek az óvodai foglalkozásról távol marad, mulasztását igazolni kell! A mulasztást igazoltnak kell tekinteni, ha a szülő előzetesen bejelentette az óvónőnek, hogy gyermekét nem viszi óvodába, és erről írásban igazolást ad, valamint ha gyermek beteg volt és azt orvosi igazolással igazolják. A gyermeknek a szülő egy tanévben, maximum 10 napot igazolhat. 10 igazolatlan hiányzást követően az óvodavezető értesíti szabálysértési hatóságot és a jegyzőt Óvodai elhelyezés megszűnése Megszűnik az óvodai elhelyezés a szülő kérelmére, másik óvodába történő átvétellel A beiskolázás szabályai A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti, legkésőbb az azt követő évben tankötelessé válik. Abban az évben, amelyikben a gyermek a hetedik életévét betölti, és augusztus 31. után született a Szakértői és Rehabilitációs Bizottság az óvoda nevelőtestületének egyetértésével javasolhatja az óvodai nevelés újabb 1 évig történő meghosszabbítását. Ha a szülő és a pedagógus véleménye nem egyezik, a gyermek beiskolázásáról a Nevelési Tanácsadó szakvéleménye dönt A csoport szervezés szabályai Az életkori, nemi megosztás figyelembe vételével történik a gyermekek beosztása. A csoportszervezésről a szülők és a nevelőtestület véleményének ismeretében az óvodavezető dönt Az ünnepek rendje, az óvodán kívüli rendezvények szabályai o Az óvoda nevelési programja tartalmazza az óvoda ünnepeit, a jeles napokat, rendezvényeket. o A közös ünnepeken, rendezvényeken és egyéb alkalmakkor kérjük, hogy a felnőttek és a gyermek családtagok is óvják a berendezési tárgyakat, az óvoda értékeit, figyelembe véve kialakított szabályainkat. o Az óvodán kívül szervezett programok tudnivalóiról a szülők a faliújságon meghirdetettek, és előzetes megbeszélések alkalmával szerezhetnek információt. Kérjük azok pontos betartását. Ünnepek és egyéb óvodai események alkalmával a gyermekekről fényképek és videofelvételek készülnek. A készült fényképeket honlapunkon is megtekinthetik. Amennyiben a szülő nem járul hozzá gyermekéről készült felvétel nyilvánosságra hozatalához, úgy arról írásban nyilatkozzon. 4

5 3. Gyermekek az óvodában 3.1. A gyermekek jogai /KNtv.46 (3)/ O Képességeinek, adottságainak megfelelő nevelésben részesüljön. O A gyermek joga, hogy a nevelési és oktatási intézményben, biztonságban és egészséges környezetben neveljék, oktassák. Óvodai napirendjét életkorának megfelelően alakítsák ki (játékidő, levegőztetés, pihenőidő, étkezés, testmozgás...). O Biztonsága érdekében az óvodában tartózkodása ideje alatt, végig pedagógus felügyelete alatt álljon. O A gyermek emberi méltóságának és személyiségének tiszteletben tartása. Vallási, világnézeti, nemzeti vagy etnikai önazonosságát tiszteletben kell tartani. O A gyermek nevelése és oktatása az intézmény pedagógiai programja alapján történik, amely szerint az ismeretek közlését, átadását tárgyilagosan és többoldalúan kell megvalósítani. Biztosítani kell a foglalkozásokon való részvételét. O A gyermek cselekvési szabadságát, családi élethez, magánélethez való jogát az óvoda nem korlátozhatja, de a gyermek ezen jogának gyakorlása közben nem veszélyeztetheti saját, illetve társai, az óvoda alkalmazottjainak egészségét, testi épségét. Nem akadályozhatja viselkedésével a többiek fejlődéshez, művelődéshez való jogát. O A gyermek a család anyagi helyzetétől függően ingyenes vagy kedvezményes étkezésben részesülhet. O A gyermek az intézmény eszközeit (játékok, foglalkozási, fejlesztőeszközök), berendezéseit (bútorok, rádió, magnó...), felszereléseit ingyenesen használhatja. Neveléssel törekszünk arra, hogy ezekre vigyázzon, és azokat rendeltetésszerűen használja. O Életkorának és fejlettségének megfelelően a napirendben és a házirendben megfogalmazottak szerint vegyen részt saját környezete és az általa használt játékok, eszközök rendben tartásában. o Személyiségét, emberi méltóságát és jogait tiszteletben tartsák, és védelmet biztosítsanak számára a fizikai és lelki erőszakkal szemben. o Rendszeres egészségügyi felügyeletben, ellátásban részesüljön, 3.2. A gyermekek ruházata Jellemezze praktikusság, kényelem, tisztaság. Szükséges az átöltözéshez tartalék ruha,(alsónemű, zokni, trikó, nadrág, overál) legyen minden óvodásnak váltócipője. Kérjük, hogy a ruhadarabokat, lábbeliket megkülönböztető jelzéssel lássák el (jel!) és az öltözőszekrényben helyezzék el a polcon. Tornafelszerelés meglétéről (az adott csoport óvónőinek kérésé alapján) és annak tisztaságáról gondoskodjanak a heti nagytorna napján. Az értékek behozatalának felelőssége a szülőé (ékszerek, ruhák stb.) Az ágyhuzatot a szülők biztosítják, mosásáról havonta gondoskodnak. 5

6 3.3. Étkezés, térítési díjak megállapítása, befizetése A gyermekek naponta háromszor étkeznek az óvodában, melynek díját a szülő köteles befizetni. A térítési díjak befizetésének időpontját az óvodatitkár írásban közli a szülőkkel. A térítési díjat havonta, előre kell fizetni, mindenhónap második hetében szerdán és csütörtökön. A gyermek távolléte, betegsége nem mentesíti a szülőt a befizetési kötelezettség alól. A térítési díj megállapítása az érvényes önkormányzati rendelet alapján történik. A térítési díjak megállapítása a szülői nyilatkozat alapján történik. Az óvodavezető a nyilatkozat és a jogosultságot igazoló okiratok birtokában a következő kedvezményeket állapíthatja meg: O 100% étkezési kedvezmény a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők számára, O 50% étkezési kedvezmény a három vagy több gyermekes, tartósan beteg, valamint szakértői véleménnyel rendelkező sajátos nevelési igényű gyermeket nevelő család. A jogosultság megszűnését a szülő kötelessége jelezni az óvodavezetőnek Az étkezések lemondása Hiányzás esetén az étkezések lerendelése minden nap 9 óráig lehetséges telefonon, az as számon. Felhívjuk a kedves szülők figyelmét, hogy a díjkedvezményre jogosult szülőnek is le kell mondania az étkezést a gyermek hiányzása esetén. Be nem jelentett hiányzás esetén a térítési díj jóváírására nincs mód. A tízórait 9 órakor kapják a gyerekek, ezért fontos, hogy aki korán reggel érkezik az óvodába, otthon egyen néhány falatot. Az ebédidő és óra között van, így a félnapos óvodások hazamenetele fél 1-kor lehetséges. Középső csoporttól naposi feladatokat látnak el a gyerekek. Terítenek, megkínálják társaikat, töltenek a kancsókból. Az önálló étkezés az óvodába lépés feltétele, a kulturált étkezési szokások megszilárdításában köszönettel fogadjuk a Szülők segítségét! 3.4. Egészségügyi szabályok Betegségre gyanús, lázas gyermeket az intézménybe behozni nem szabad. A napközben megbetegedett gyermeket elkülönítjük, lefektetjük, szükség esetén orvoshoz visszük. A szülőket azonnal értesíteni kell! A kisgyermek újból csak orvosi igazolással jöhet óvodába! Az óvodában balesetet szenvedett gyermeket azonnal ellátjuk, ha szükséges, orvoshoz visszük. Ha a gyermeknek fertőző betegsége van, kérjük a Szülőket, értesítsék az óvodát haladéktalanul! Tetűvel fertőzött gyerek az óvodát mindaddig nem látogathatja, amíg a serkék nincsenek letisztítva! Lábadozó, még gyógyszert szedő gyermek nem jöhet óvodába, az óvónőnek a nap folyamán gyógyszert beadni TILOS! 6

7 3.5. Az óvodába behozható tárgyak Otthoni kedvenc játékukat behozhatják a gyermekek az óvodába, ha az egyéb - egészségügyi, balesetvédelmi - szempontból megfelelő, de felelősséget vállalni érte nem tudnak az óvónők. Nem hozható be az óvodába: cumi, cumisüveg, mobil telefon, ékszerek, drága ruhadarabok. Amennyiben ez mégis megtörténik, az óvónő ezeket elveszi a gyermektől, biztonságba helyezi, és hazamenetelkor átadja a szülőnek. A kerékpárral érkező gyermekek a kerékpártárolóban helyezzék el eszközeiket a megfelelő óvintézkedések megtétele mellett. Érkezéskor a kapuban szálljanak le a kerékpárokról, illetve távozáskor a kapun kívül szálljanak fel. 3.6 A gyermekek jutalmazásának elvei és formái Az óvodások viselkedésének alakításában a jutalmazás tárgyi formáit ritkán alkalmazzuk: farsangi bemutatkozás, sportrendezvényeken, versenyek során, közösségért végzett feladatok pl. udvarrendezésben való önkéntes részvétel. Mindannyiszor figyelembe vesszük a gyermek önmagához képest való teljesítését, erőfeszítését. Nem az elért teljesítményt, hanem a bele fektetett energiát ismerjük el, vigyázva arra, hogy önértékelésében senki ne sérüljön. A jutalmazás eszmei formája mindennapi életünkben naponta jelen levő nevelési módszer. Többféle formája van verbális és nonverbális egyaránt. Tekintetváltás, elismerő mosoly, érintés, simogatás, dicséret, buzdítás, elismerés, mind a gyermeki viselkedés pozitívumainak megerősítésére szolgálnak. 3.7 A gyermekek értékelése A gyermekek értékelését az óvodapedagógusok folyamatosan végzik az egyéni fejlődési napló alapján. Az értékelés kiterjed a gyermek viselkedésére, szokásaira, társas kapcsolatára, testi, értelmi képességeinek, készségeinek fejlődésére. Ha a gyermek viselkedése indokolja, saját és társai nyugalma, fejlődése érdekében elkerülhetetlen az elmarasztalás. 4. Szülők az óvodában 4.1. A szülők jogai A szülő joga a szabad óvodaválasztás (állami, egyházi, magán). o A szülő joga, hogy megismerje a nevelési intézmény pedagógiai programját, intézményi minőségirányítási programját, szervezeti és működési szabályzatát, házirendjét, tájékoztatást kapjon az abban foglaltakról. A házirend egy példányát a beiratkozáskor betekintés céljából át kell adni a szülőnek. o Joga, hogy saját gyermeke fejlődéséről, magaviseletéről rendszeresen részletes és érdemi tájékoztatást, a gyerek neveléséhez tanácsokat, segítséget kapjon. o Az intézmény vezetője és a pedagógus hozzájárulásával részt vegyen a foglalkozásokon.( nyílt napok, ünnepélyek) 7

8 o Az óvodai szülői szervezet (SZMK) figyelemmel kíséri a gyermeki jogok érvényesülését, a pedagógiai munka eredményességét. o A gyermekek nagyobb csoportját érintő bármely kérdésben tájékoztatást kérhet az óvoda vezetőjétől, és az adott kérdés megtárgyalásakor, mint a szülői szervezet képviselője, tanácskozási joggal részt vehet a nevelőtestületi értekezleten. 4.2 A szülő kötelességei o A szülő kötelessége, hogy gondoskodjon a gyermeke testi, érzelmi, értelmi és erkölcsi fejlődéséhez szükséges feltételekről. o Kötelessége, hogy biztosítsa gyermeke zavartalan és rendszeres óvodába járását; hátrányos helyzetű gyermek esetén hároméves kortól, rendezett körülmények között élő gyerek esetén ötéves kortól. A fenti két esetben nem szűnhet meg a gyermek óvodai nevelése a szülő bejelentése, befizetési kötelezettség elmulasztása vagy igazolatlan hiányzás miatt. Amennyiben a szülő másik óvodába kívánja vinni a gyermekét, az új óvoda igazolását meg kell kérni. Visszajelzés hiányában értesíteni kell az illetékes jegyzőt. o Kötelessége, hogy figyelemmel kísérje gyermeke fejlődését, és a tőle elvárható módon segítse a fejlődés folyamatát, valamint a gyermek közösségbe való beilleszkedését, a közösségi élet szabályainak elsajátítását. o Rendszeresen tartson kapcsolatot a gyermekével foglalkozó pedagógusokkal, és részükre az együttnevelés érdekében a szükséges tájékoztatást adja meg. o Tartsa tiszteletben az óvoda dolgozóinak emberi méltóságát és jogait. A pedagógus, valamint az ő munkáját segítő alkalmazottak a nevelői - oktatói munka, illetve a gyermekekkel összefüggő tevékenysége során büntetőjogi védelem szempontjából közfeladatot ellátó személyeknek számítanak A család és óvoda közös nevelési elveinek kialakítása Az óvodánkba járó gyerekeket arra neveljük, hogy tanulják meg tisztelni a felnőtteket, szeressék és fogadják el társaik egyéniségét, másságát, tudják kifejezni magukat, de legyenek képesek alkalmazkodni is. Az esetleges konfliktusokat ne durvasággal, erőszakossággal, árulkodással oldják meg. Ezen törekvésünk sikerének érdekében kérjük, hogy otthon is ezeket az alapelveket erősítsék gyermekeikben. Például, ne tegyenek a gyerek előtt indulatos, negatív megjegyzéseket mások gyerekére, annak származására, az óvodára, az ott dolgozó felnőttekre, és ne bíztassák gyermeküket verekedésre, még ha előző nap az Ön gyermekét is érte esetleg sérelem. Az óvodában történő gyermekviták esetén szülő- szülőt, szülőgyermeket nem vonhat felelősségre Együttműködés, kapcsolattartás Annak érdekében, hogy a gyermekeket a nekik legmegfelelőbb módszer szerint neveljük, szükség van az igazi együttműködésre, nyitottságra és őszinteségre. Komolyabb probléma, konfliktus, ellentét esetén mindenképpen keressék fel az óvónőt, illetve az óvoda vezetőjét, és velük közösen próbálják megoldani a konkrét helyzetet. A szülőknek lehetőségük van rá - és igényeljük is - hogy az óvodában folyó pedagógiai munka kialakításában a megfelelő fórumokon aktívan részt vegyenek, ötleteikkel segítsék elő a közös gondolkodást. 8

9 Fórumok: O a szülői értekezletek, O nyílt napok, O közös rendezvények, O óvónővel történő rövid, esetenkénti megbeszélés. A szülők panaszaikat, észrevételeiket ezeken a fórumokon tehetik meg, melyre az óvodavezető írásban 15 napon belül válaszol. Sürgős probléma esetén előzetes egyeztetés szükséges, a panasz, észrevétel így is bejelenthető. A panasztétel eljárásrendjét az óvodavezetői irodában megtekinthetik. Betekintés a csoportok életébe előre bejelentett igény szerint, óvodavezetői engedéllyel bármikor lehetséges. A szülők óvodai neveléssel kapcsolatos véleménynyilvánítási jogának gyakorlása, szülői értekezlet keretében valamint intézményi dokumentumok elfogadása esetén biztosított. A véleménynyilvánítás szabadságának korlátja az-az elvárás, hogy ne sérüljön a gyermekek és óvodai alkalmazottak személyiségi joga, illetve emberi méltósága. Ünnepeink: Mihály-napi vásár, Népmese napja, Idősek napja, Makk Marci és a gyümölcs, Makk Marci és a zöldségek, Mesetúrák, Oviolimpia, Mikulás, Luca nap, Betlehemezés, Karácsony, Makk Marci és a tisztálkodás, Farsang, Télűző, Március 15., Makk Marci és a magvak, Húsvét, Komatál, Makk Marci és a mozgás, Mesemondó verseny, Anyák napja, Gyermeknap, Ballagás. Óvodánkban a vallási és világnézeti semlegesség elveit érvényesítjük, ünnepvárással, ünnepi hangulat teremtésével, az ünnepek érzelmi nevelésben betöltött szerepét, a szeretetet és örömszerzést hangsúlyozzuk. Kérjük a szülőket, hogy ünnepeink örömét, saját elkötelezettségük szellemében osszák meg gyermekeikkel A szülők értesítésének, tájékoztatásának formái A gyermek csoportjára vonatkozó, tájékoztató jellegű információkat a faliújságokon rendszeresen olvashatják. (nevelési szokáskialakítás, egészségvédelem, rendezvények, egyéb információk) Üzenő füzet tartalma a mindig aktuális közlendők a szülők felé. A szülők tájékoztatásának folyamata: Az intézmény egész életéről, az óvodai munkatervről, aktuális feladatokról az óvodavezető tájékoztatja a Szülői Szervezet tagjait tanévkezdéskor. A csoportok életével kapcsolatos tájékoztatást a csoport óvodapedagógusai szülői értekezletek keretében nyújtanak. A gyermekekre vonatkozó információk átadása a szülők részéről, személyesen az óvodapedagógusnak történjék. A szülő köteles minden olyan esetben tájékoztatást adni, amikor adataiban változás történik. (munkahely, lakcím, telefonszám változásai stb.) 9

10 4.6. Az óvoda helyiségeinek használata A szülők az öltözőben tartózkodhatnak, a csoportszobákba (váltócipővel) a beszoktatás, nyílt napok, és szülői értekezletek alkalmával. Nem használhatják a gyerekek mosdóit, WC-it, a konyhában sem tartózkodhatnak. Az intézmény területén politikai célú mozgalom, vagy párthoz kötődő szervezet nem működhet. 5. A gyermekek értékelésének rendje A gyermekek nevelése folyamatosan történik, a pedagógusok által tervezett formában, figyelemmel kísérve az életkori és egyéni fejlesztés feladatait, a készség és a képesség fejlesztés anyagát és módszereit. Óvodánk nevelőmunkáját nevelési programunk alapján és szellemében végzi, melynek során a gyerekek szert tesznek az életkorukhoz szükséges jártasságokra, készségekre, képességekre. A tanév elején történő felmérés szükséges a fejlesztési lehetőségek és módszerek kiválasztásához. A gyermekek fejlődésének mérése személyiség lap vezetésével, egyéni fejlesztési terv készítésével évente kétszer történik. A szülők a gyermek fejlődéséről évente kétszer, az óvónők által meghatározott napon és időben tájékozódhatnak. A szülő kötelessége, hogy figyelemmel kísérje gyermeke fejlődését, s ehhez megadjon minden tőle várható segítséget, valamint rendszeresen kapcsolatot tartson a gyermekével foglalkozó óvodapedagógussal. Az óvodában gyermekvédelmi munka keretében figyelemmel kísérjük a hátrányos helyzetű és veszélyeztetett gyerekek fejlődését. Szükség esetén a gyermekvédelmi felelős feladata a családsegítő szervezetekkel, védőnővel a kapcsolat felvétele. Az óvodai nevelés területein a folyamatos megfigyelést és a diagnosztikus értékelési formát alkalmazzuk, ezzel az értékelési formával a személyiség bármely összetevőjét, a teljes személyiséget mérjük. Célzott vizsgálatot csak szükséges esetben a szülők egyetértésével végzünk a pedagógiai szakszolgálatok és a fejlesztő pedagógus, logopédus segítségével. 5.1 Egyéni fejlesztésre szoruló gyermekek ellátása o A logopédiai ellátás ingyenes szolgáltatás. Az utazó logopédus megadott órarend szerint foglalkozik a gyermekekkel. A logopédus vizsgálati eredményeit az általa tartott fogadóórákon tekinthetik meg. A szülők szakmai véleményt kérhetnek. o iskolaérettségi problémák esetén ingyenesen vehetik igénybe a Nevelési Tanácsadó szolgáltatásait. o SNI és BTMN-s gyerekekkel gyógypedagógus díjmentesen foglalkozik 6. Külön foglalkozások Ingyenesen biztosítjuk nevelési időn belül: logopédiai és egyéni fejlesztések. Egyéb szolgáltatások: hittan, angol, kirándulások, színházlátogatás stb. aktualitásnak megfelelően történik. Minden évben a szülői igények alapján szerveződik. 10

11 7. Az intézmény védő-óvó előírásai 7.1 A gyermekek egészségét veszélyeztető helyzetek kezelésére irányuló eljárásrend: A teljeskörű egészségfejlesztés célja, hogy az intézményben eltöltött időben minden gyermek részesüljön testi-lelki jóllétét, egészségét, egészségi állapotát hatékonyan fejlesztő, az óvoda nevelési folyamatainak mindennapjaiban működő egészségfejlesztő tevékenységekben. A helyi pedagógiai program és az éves munkaterv alapján az óvodapedagógusok úgy befolyásolják a nevelési folyamatot, hogy az a gyermek egészségi állapotának kedvező irányú változását idézzék elő. Az óvoda mindennapos működésében kiemelt figyelmet fordít különösen: egészséges táplálkozás mindennapos testnevelés, testmozgás bántalmazás megelőzése baleset megelőzés személyi higiéné 7.2 Balesetmegelőzés: A balesetmegelőzés főbb feladatai: Az óvodában a nyitvatartási időben, és az óvodán kívüli tevékenységek alkalmával biztosítani kell a gyermekek felügyeletét, védelmét. Figyelemmel a balesetmegelőzés szempontjaira. Az óvodában olyan környezet teremtése, amely alkalmas a balesetbiztonsággal kapcsolatos szokások, magatartásformák kialakítására. fejleszteni kell a gyermekek biztonságra törekvő viselkedését Védő-óvó előírás: Az egészségük és testi épségük védelme A foglalkozásokkal együtt járó veszélyforrások ismertetése A tilos és az elvárható magatartásforma meghatározása, ismertetése Feladat: Minden dolgozónak ismerni kell, és be kell tartani a munka- és balesetvédelmi szabályzat, valamint a tűzvédelmi utasítás és a tűzriadó terv rendelkezéseit. A gyermekek biztonságos és egészséges környezetben történő nevelése érdekében a szükséges feltételrendszer vizsgálata, a feltételek javítása állandó feladat. A napközben megbetegedett gyermeket el kell különíteni, és le kell fektetni. Szükség esetén azonnal orvoshoz kell vinni. Gondoskodni kell a szülők mielőbbi értesítéséről. 11

12 Beteg gyermek az orvos által meghatározott időszakban nem látogathatja az óvodát. Azt, hogy a gyermek egészséges, orvosnak kell igazolnia. Minden nevelési év kezdetén, valamint kirándulások, séták előtt és egyéb esetekben szükség szerint minden óvodai csoportban - a gyermekek életkorának megfelelően ismertetni kell a testi épségük védelmére vonatkozó előírásokat, veszélyforrásokat és az elvárható magatartásformákat. Egészséges életmóddal kapcsolatos tevékenység alkalmával behozható elektromos háztartási eszköz, de azt csak felnőtt használhatja, rendeltetésszerűen. Az óvoda dolgozói csak olyan játékot, eszközt hozhatnak be az óvodába, amelyek a gyermekek egészségét nem veszélyeztetik. 7.3 Gyermekbaleset esetén az intézmény dolgozóinak feladata: A gyermekek felügyeletét ellátó óvodapedagógusnak, nevelőnek a gyermeket ért bármilyen baleset, sérülés vagy rosszullét esetén haladéktalanul meg kell tennie a következő intézkedéseket: A sérült gyereket elsősegélyben kell részesítenie, ha szükséges, orvost kell hívnia, meg kell oldani a többi gyermek felügyeletét. E feladatok ellátásában a gyermekbaleset helyszínén jelenlévő nevelőknek is részt kell vennie. A balesetet szenvedett gyermeket elsősegélynyújtásban részesítő dolgozó a sérülttel csak annyit tehet, amihez biztosan ért. Ha bizonytalan abban, hogy az adott esetben mit kell tennie, akkor feltétlenül orvost kell hívnia, és a beavatkozással meg kell vámi az orvosi segítséget. A balesetet, sérülést okozó veszélyforrást a tőle telhető módon meg kell szüntetnie. Minden gyermeki balesetet, sérülést, rosszullétet azonnal jelezni kell az intézményvezetőnek. A Szülőt értesíteni kell. A gyermek ellátása után a balesetet dokumentálni kell az erre kijelölt naplóban. Minden gyermekbalesetet követően meg kell tenni a szükséges intézkedést a hasonló esetek megelőzésére. A nyolc napon túl gyógyuló sérüléssel járó gyermekbaleseteket óvodavezetőnek (az általa megbízott személynek) ki kell vizsgálnia. A vizsgálat során tisztázni kell a balesetet kiváltó okokat és azt, hogy hogyan lehetett volna elkerülni a balesetet. A vizsgálat eredményeképpen meg kell állapítani, hogy mit kell tenni hasonló balesetek megelőzése érdekében, és a szükséges intézkedéseket végre kell hajtani. A gyermekbaleset kivizsgálásába, ha a szülői szervezet igényli, be kell vonni a szülők képviselőjét. Ezeket a baleseteket az oktatási hivatal internetes oldalán elektronikus jegyzőkönyvvezető rendszer segítségével az óvodavezetőnek nyilván kell tartania, ha erre átmenetileg nincs lehetőség jegyzőkönyvet kell felvenni, és annak egy példányát megküldenie a fenntartónak. 12

13 Amennyiben a baleset súlyosnak minősül, az óvodavezető a rendelkezésre álló adatok közlésével azonnal bejelenti a fenntartónak, a baleset kivizsgálásába legalább középfokú munkavédelmi szakképesítéssel rendelkező személyt kell bevonni. (Megbízott Munkavédelmi ellenőr) Fertőző betegség esetén a szülőnek az óvodát azonnal értesíteni kell. A további fertőzések elkerülése miatt fokozott figyelmet kell fordítani a fertőtlenítésre, tisztaságra. A csoportszobában szülő csak az engedélyezett alkalmakkor tartózkodhat. (nyílt nap, ünnepélyek, értekezlet, megbeszélések) Szülőknek a váltócipő kötelező Elsősegélydoboz helye: óvodatitkári iroda 7.4 Az intézményben történő dohányzás szabályozása: Az épület füstmentes, az intézmény területén, valamint 5 méteres körzetében tilos a dohányzás! 7.5 Az intézmény létesítményeinek és helyiségeinek használati rendje Az óvodaépületet címtáblával, kell ellátni. Az épületen ki kell tűzni a nemzeti és az Unio-s lobogót. Az óvoda minden munkavállalója, kisgyermeke és szülei felelős: a tűz- és balesetvédelmi, valamint munkavédelmi szabályok betartásáért, a közösségi tulajdon védelméért, állapotának megőrzéséért, az óvoda rendjének, tisztaságának megőrzéséért, az energiafelhasználással való takarékoskodásért, A gyerekek az intézmény létesítményeit, helyiségeit csak pedagógusi felügyelettel használhatják. Az egyes helyiségek, létesítmények berendezéseit, felszereléseit, eszközeit elvinni csak az óvodavezető engedélyével, átvételi elismervény ellenében lehet. Vagyonvédelmi okok miatt az üresen hagyott termeket, szertárakat zárni kell. Az óvoda épületében való tartózkodást az óvodavezető szabályozza az alábbi esetekben: - az óvoda iránt érdeklődő, leendő szülők, - a munkatársak hozzátartozói, - ügynökök, árusok. Reklám jellegű anyagok (óvoda profiljával kapcsolatos) elhelyezését az óvodavezető engedélyezheti. Az óvoda udvarát óráig a pihenő gyermekek érdekében használni tilos. 13

Az atkári Árnyaskert Óvoda házirendje

Az atkári Árnyaskert Óvoda házirendje Az atkári Árnyaskert Óvoda házirendje Kedves Szülők! Kérem, hogy az alábbiakban megfogalmazott házirendet olvassák végig, és a gyermekek érdekében törekedjenek a benne foglaltak betartására! 1. Bevezető

Részletesebben

SZIVÁRVÁNY NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA HÁZIRENDJE 2013-2014 Nevelési évre

SZIVÁRVÁNY NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA HÁZIRENDJE 2013-2014 Nevelési évre Szivárvány Napköziotthonos Óvoda 2351 Alsónémedi, Szent I. tér 8. OM : 032986 email: nemediovi@gmail.com SZIVÁRVÁNY NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA HÁZIRENDJE 2013-2014 Nevelési évre Nevelő Testület elfogadta: 10./NT./

Részletesebben

KIRÁLY-TÓ ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE 9330.KAPUVÁR ARANY JÁNOS U. 10/A

KIRÁLY-TÓ ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE 9330.KAPUVÁR ARANY JÁNOS U. 10/A KIRÁLY-TÓ ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE 9330.KAPUVÁR ARANY JÁNOS U. 10/A Tel: 96/242-611 96/241-088 Fax: 96/ 241-088 E-mail: postmaster@kiralytoovoda.t-online.hu Intézmény OM azonosítója: 030269 Intézményvezető: Aláírás

Részletesebben

WEÖRES SÁNDOR ÓVODA HÁZIRENDJE

WEÖRES SÁNDOR ÓVODA HÁZIRENDJE WEÖRES SÁNDOR ÓVODA HÁZIRENDJE - 1 - Tartalomjegyzék 1. Általános információk 2. A házirend célja, nyilvánossága 3. Az óvodai felvétel rendje 3.1 Mikor veheti igénybe a gyermek az óvodát 4. Az intézmény

Részletesebben

KARATE KÖLYÖK MAGÁNÓVODA HÁZIREND

KARATE KÖLYÖK MAGÁNÓVODA HÁZIREND KARATE KÖLYÖK MAGÁNÓVODA HÁZIREND Intézmény neve: KARATE KÖLYÖK MAGÁNÓVODA Intézmény székhelye, címe: 1183 Budapest Korpona u 5. Intézmény OM-azonosítója: 200 026 Intézmény fenntartója: Óvodasport Nonprofit

Részletesebben

Bábolnai Százszorszép Óvoda és Bölcsőde intézményének Óvodai házirendje

Bábolnai Százszorszép Óvoda és Bölcsőde intézményének Óvodai házirendje Bábolnai Százszorszép Óvoda és Bölcsőde intézményének Óvodai házirendje Tartalomjegyzék I. Általános rendelkezések 2.old. II. Általános információk 3.old. 1. Az intézmény adatai 2. Az intézmény nyitva

Részletesebben

A Bélmegyeri Óvoda Házirendje Bélmegyer, 2013. augusztus 15.

A Bélmegyeri Óvoda Házirendje Bélmegyer, 2013. augusztus 15. Page 1 A Bélmegyeri Óvoda Házirendje Bélmegyer, 2013. augusztus 15. Page 2 I. A házirend célja, feladata és tartalma A házirendben foglalt előírások célja, hogy biztosítsák az óvoda törvényes működését,

Részletesebben

Pázmándi Pitypang Óvoda HÁZIRENDJE

Pázmándi Pitypang Óvoda HÁZIRENDJE Pázmándi Pitypang Óvoda HÁZIRENDJE 2014/2015 HÁZIREND A házirend célja, hogy az óvodába járó gyermekek nyugodt biztonságos körülmények között, életkori sajátosságaikhoz igazodó, sajátos nevelési igénynek

Részletesebben

Házirend Intézmény székhelye, címe: 2510 Dorog, Intézmény OM-azonosítója: 202010 Intézmény fenntartója: Dorog Város Képviselő- testülete

Házirend Intézmény székhelye, címe: 2510 Dorog, Intézmény OM-azonosítója: 202010 Intézmény fenntartója: Dorog Város Képviselő- testülete Intézmény neve: Dorog Városi Óvoda Szabályzat típusa: Házirend Intézmény székhelye, címe: 2510 Dorog, Intézmény OM-azonosítója: 202010 Intézmény fenntartója: Dorog Város Képviselő- testülete Az óvoda vezetője:

Részletesebben

Cseperedő Óvoda 1148 Lengyel utca 21 HÁZIREND 2014/2015

Cseperedő Óvoda 1148 Lengyel utca 21 HÁZIREND 2014/2015 Cseperedő Óvoda 1148 Lengyel utca 21 HÁZIREND 2014/2015 1 A Házirend jogszabályi háttere - A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény - 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

Házirend 2013/2014-es nevelési évre

Házirend 2013/2014-es nevelési évre Napsugár Óvoda és Bölcsőde 4090 Polgár, Bessenyei út. 4-5. Házirend 2013/2014-es nevelési évre Intézmény OM- azonosítója: Intézményvezető:. Nevelőtestület nevében: Alkalmazotti közösség nevében:.... Icsu

Részletesebben

Intézmény neve: Csillagszem Óvoda. Szabályzat típusa: Házirend. Intézmény OM-azonosítója: 032854. Önkormányzata. Intézményvezető-helyettes(ek):

Intézmény neve: Csillagszem Óvoda. Szabályzat típusa: Házirend. Intézmény OM-azonosítója: 032854. Önkormányzata. Intézményvezető-helyettes(ek): Intézmény neve: Csillagszem Óvoda Szabályzat típusa: Házirend Intézmény székhelye, címe: 2142 Nagytarcsa Sport utca 6 sz. Intézmény OM-azonosítója: 032854 Intézmény fenntartója: Nagytarcsa Község Önkormányzata

Részletesebben

DUNASZENTGYÖRGYI ÓVODA HÁZIREND

DUNASZENTGYÖRGYI ÓVODA HÁZIREND i Óvoda DUNASZENTGYÖRGYI ÓVODA HÁZIREND 2013 márciusában módosított változata 1 i Óvoda I. A házirend célja, feladata és tartalma A házirendben foglalt előírások célja, hogy biztosítsák az óvoda törvényes

Részletesebben

HÁZIREND MEZŐBERÉNY VÁROS ÓVODAI INTÉZMÉNYE. OM azonosító: 028138 Mezőberény Liget tér 5. Telefon/fax: 66/421-870 E-mail: ovoda@mezobereny.

HÁZIREND MEZŐBERÉNY VÁROS ÓVODAI INTÉZMÉNYE. OM azonosító: 028138 Mezőberény Liget tér 5. Telefon/fax: 66/421-870 E-mail: ovoda@mezobereny. HÁZIREND MEZŐBERÉNY VÁROS ÓVODAI INTÉZMÉNYE OM azonosító: 028138 Mezőberény Liget tér 5. Telefon/fax: 66/421-870 E-mail: ovoda@mezobereny.hu 1 1. A házirend célja, feladata és tartalma A házirendben foglalt

Részletesebben

HÁZIREND. (Módosított kivonat 2013. szeptember 01-től) Kedves Szülők!

HÁZIREND. (Módosított kivonat 2013. szeptember 01-től) Kedves Szülők! HÁZIREND (Módosított kivonat 2013. szeptember 01-től) Kedves Szülők! Szeretettel és tisztelettel köszöntjük az Aprók Háza Óvodánkban. Az elkövetkező években közös lesz az örömünk és a felelősségünk a gyermekük

Részletesebben

KECSKEMÉTI REFORMÁTUS PÁLMÁCSKA ÓVODA H Á Z I R E N D J E 2013.

KECSKEMÉTI REFORMÁTUS PÁLMÁCSKA ÓVODA H Á Z I R E N D J E 2013. A KECSKEMÉTI REFORMÁTUS PÁLMÁCSKA ÓVODA H Á Z I R E N D J E 2013. BEVEZETŐ Tisztelt Szülők! Tisztelt Kollégák! Az óvodai nevelés célja, feladata a 3-7 éves korú gyermekek személyiségfejlesztése. Ennek

Részletesebben

Csicserke Óvoda Tápiószele 2766 Tápiószele Somogyi B. út 1 HÁZIREND. Készítette: Keszi Gyuláné

Csicserke Óvoda Tápiószele 2766 Tápiószele Somogyi B. út 1 HÁZIREND. Készítette: Keszi Gyuláné Csicserke Óvoda Tápiószele 2766 Tápiószele Somogyi B. út 1 Intézmény OM - azonosítója: 037277 HÁZIREND Készítette: Keszi Gyuláné intézményvezető aláírás Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló

Részletesebben

Mágocsi Bokréta Óvoda Házirend : 2013.09.01 Mágocsi Bokréta Óvoda, Blumenstrauss Kindergarten Mágocs, Mágocs Templom tér 2 :

Mágocsi Bokréta Óvoda Házirend : 2013.09.01 Mágocsi Bokréta Óvoda, Blumenstrauss Kindergarten Mágocs, Mágocs Templom tér 2 : Mágocsi Bokréta Óvoda Házirend A házirend célja: a törvénybe foglalt jogi, magatartási szabályok hatékony érvényesülése tartalma: a törvényi felhatalmazásnak megfelelő végrehajtási, eljárási, gyakorlati

Részletesebben

Karmel Kiskertje Katolikus Óvoda 2014-2015. Házirend OM: 201 258. Készült: Budapest, 2014. augusztus 28.

Karmel Kiskertje Katolikus Óvoda 2014-2015. Házirend OM: 201 258. Készült: Budapest, 2014. augusztus 28. Karmel Kiskertje Katolikus Óvoda 2014-2015 Házirend OM: 201 258 Készült: Budapest, 2014. augusztus 28. 1 Tartalomjegyzék Jogszabályi hivatkozások Az intézmény adatai 3. o 3. o általános tudnivalók 4. o.

Részletesebben

H Á Z I R E N D 2 0 1 3.

H Á Z I R E N D 2 0 1 3. Búzaszem Nyugati Óvoda Városmajori Tagintézmény 4400 Nyíregyháza, Búza u. 7-17. sz. 4400 Nyíregyháza Városmajor u.1. Tel./fax: (42) 512-940 Tel./fax: (42) 512-946 Email: buzaszemovi@gmail.com Email: varosmajoriovi@gmail.com

Részletesebben

Apponyi Franciska Óvoda. 2014./2015. nevelési év HÁZIREND

Apponyi Franciska Óvoda. 2014./2015. nevelési év HÁZIREND Apponyi Franciska Óvoda 2014./2015. nevelési év HÁZIREND Készítette: Nyirő K. Judit A törvényi változásoknak megfelelően Intézmény OM azonosítója: 032818 Óvodavezető: Nyirő K. Judit.. aláírás Legitimációs

Részletesebben

Intézmény neve: Kenézlői Óvoda. Házirend. Szabályzat típusa: Intézmény címe: 3955 Kenézlő, Rózsa út 1. Intézmény OM-azonosítója: 028787

Intézmény neve: Kenézlői Óvoda. Házirend. Szabályzat típusa: Intézmény címe: 3955 Kenézlő, Rózsa út 1. Intézmény OM-azonosítója: 028787 Intézmény neve: Kenézlői Óvoda Szabályzat típusa: Házirend Intézmény címe: 3955 Kenézlő, Rózsa út 1. Intézmény OM-azonosítója: 028787 Kedves Szülők! Kérjük, hogy az alábbiakban megfogalmazott házirendet

Részletesebben

Óvoda. Intézmény székhelye, címe: 2119 Pécel, Eszperantó köz 1. Intézmény OM azonosítója: 200337. Presbitériuma

Óvoda. Intézmény székhelye, címe: 2119 Pécel, Eszperantó köz 1. Intézmény OM azonosítója: 200337. Presbitériuma Intézmény neve: Harangvirág Református Óvoda Szabályzat típusa: Házirend Intézmény székhelye, címe: 2119 Pécel, Eszperantó köz 1. Intézmény OM azonosítója: 200337 Intézmény fenntartója: Péceli Református

Részletesebben

H Á Z I R E N D 2013.

H Á Z I R E N D 2013. Törökvész úti Kézműves Óvoda H Á Z I R E N D 2013. Intézmény székhelye: 1022 Budapest, Törökvész út 18. Intézmény OM-azonosítója: 034228 Intézmény fenntartója: Intézmény vezetője: Intézményvezető-helyettes:

Részletesebben

SZAJOLI TISZAVIRÁG ÓVODA HÁZIRENDJE

SZAJOLI TISZAVIRÁG ÓVODA HÁZIRENDJE Szajoli Tiszavirág Óvoda 5081 Szajol, Szent István király út 70. OM azonosító: 201969 Telefon: 56/446-003 E-mail: szajovi@gmail.com Intézményvezető: Sinka Edit SZAJOLI TISZAVIRÁG ÓVODA HÁZIRENDJE PH. Készítette:.

Részletesebben

Mindszentgodisai Óvoda 7391 Mindszentgodisa, Béke u.9. HÁZIREND 2013. Készítette: Kónyáné Füst Szilvia óvodavezető

Mindszentgodisai Óvoda 7391 Mindszentgodisa, Béke u.9. HÁZIREND 2013. Készítette: Kónyáné Füst Szilvia óvodavezető 1 Mindszentgodisai Óvoda 7391 Mindszentgodisa, Béke u.9. HÁZIREND 2013. Készítette: Kónyáné Füst Szilvia óvodavezető 2 TARTALOM 1. Bevezető rendelkezések 5 1.1 Törvényi háttér 5 1.2. Érvényességi rendelkezések

Részletesebben

NAPRAFORGÓ ÓVODA HÁZIREND

NAPRAFORGÓ ÓVODA HÁZIREND NAPRAFORGÓ ÓVODA (2381. Táborfalva, Petőfi S.u.19.) HÁZIREND Intézmény OM - azonosítója: 033005 Készítette:.. intézményvezető aláírás Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: 1. /2013.

Részletesebben

Napközi Otthonos Óvoda

Napközi Otthonos Óvoda Napközi Otthonos Óvoda 3015 Csány, Malom út 1. OM azonosító: 031 411 HÁZIREND 2013. Készült: 2013.június Tartalomjegyzék Bevezető 3 1.Házirend bevezető rendelkezése, jogszabályi háttere, 3 Az intézmény

Részletesebben

Házirend. Budaörsi Kincskereső Óvoda 2040 Budaörs Szabadság út 64. Legitimációs eljárás. név

Házirend. Budaörsi Kincskereső Óvoda 2040 Budaörs Szabadság út 64. Legitimációs eljárás. név Házirend Budaörsi Kincskereső Óvoda 2040 Budaörs Szabadság út 64. Az intézmény OM azonosítója: 202686 Intézményvezető: Szilágyi Anikó Ph. Legitimációs eljárás Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma:

Részletesebben

KÖZÉP UTCAI ÓVODA OM:030883

KÖZÉP UTCAI ÓVODA OM:030883 HÁZIREND KÖZÉP UTCAI ÓVODA OM:030883 2013 2.oldal TARTALOMJEGYZÉK A Házirend jogszabályi alapja, nyilvánossága 3. 1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1. 1. Általános információk 3. 1. 2. Az óvoda nyitva tartása 4.

Részletesebben