Tátika Óvoda Házirend

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tátika Óvoda Házirend - 2009"

Átírás

1 Kedves Szülők! Kérjük, hogy intézményünk házirendjét figyelmesen olvassák el, és az eredményes együttműködés érdekében törekedjenek az abban foglaltak betartására. A házirendünkben megfogalmazott szabályok az óvodánkba történő jogszerű belépéstől az intézmény elhagyásáig terjedő időre, illetve - évente, a szülőkkel történő megállapodás szerint - a nevelési időn túl, vagy az intézmény épületén kívül szervezett programok ideje alatt érvényesek. 1. Általános információk Az óvoda címe, elérhetősége: Tátika Óvoda székhelye: 2360 Gyál Klapka György u. 5. Telefon/Fax: 06/ Tagóvoda: 2360 Gyál Bartók B. u. 52. Telefon/Fax: 06/ Intézményvezetés Óvodavezető: Németh Istvánné Fogadó órája: előzetes megbeszélés alapján bármikor Vezető-helyettes: Lukovszkiné Kiss Lívia Tagóvoda vezető: Bikkiné Teréki Anna Fogadó órája: előzetes megbeszélés alapján bármikor Fejlesztést segítő szakemberek: Logopédus : Dr. Arányiné Murcsán Mária Pszichológus: Pedagógiai munkát segítők: o Gyermekvédelmi felelős: Winkler Edit Klpka épületben Tóthné Fadgyas Melinda Bartók épületben Fogadó órájuk: előzetes megbeszélés alapján bármikor 2. Az intézmény nyitva tartása Intézményünk hétfőtől péntekig, öt napos munkarendben működik. Az óvoda napi nyitvatartási ideje: tól ig A gyermekek létszámától függően összevont csoportok működnek: o reggel 6-tól órig o délután tól óráig / tól az ügyeleti szobában vannak/ A gyermek óvodában tartózkodásának maximális ideje: 10 óra /közoktatási törvény 24 (4)/ o Távozás ebéd után: ig, pihenő után: tól. o A nevelési év szeptember 1.-től augusztus 31.-ig tart. A négy hétig tartó nyári zárás időpontjáról legkésőbb február 15-ig tájékoztatjuk a szülőket, melynek tudomásul vételét aláírásukkal hitelesítik. A szülő kérésére gyermekét - szükség szerint - a nyári zárva tartás időszaka alatt két hétig a város másik óvodájában helyezzük el. A nyári időszakban összevont csoportokkal működik intézményünk. Alacsony létszám esetén a nevelési év közben is élhetünk a csoportok összevonásának lehetőségével. (Az összevont csoport létszáma 25 fő). Nevelőtestületünk - a törvény által biztosított lehetőség szerint - nevelési évenként legfeljebb öt nevelés nélküli munkanapot vesz igénybe. A gyermekek elhelyezése szükség szerint igényfelmérés alapján történik. 3. Az óvodai ellátás igénybevételének feltételei - A betöltött harmadik életévtől, az iskolaérettség eléréséig. /Közokt. Tv. 6. (2)/ - Megbízható ágy- és szobatisztaság. - Egészséges testi állapot, orvosi vizsgálat igazolása. - Étkezési térítési díj befizetése 1

2 A gyermek óvodába járása beszoktatással kezdődik. Intézményünkben dolgozó óvónők elkötelezettek abban, hogy minél zökkenő mentesebbé tegyék a gyermekek és szüleik számára az elválással járó nehézségeket. Ezért biztosítjuk a fokozatos, illetve szülős beszoktatást. Az óvónők, a szülők megbeszélése alapján. 4. Gyermekek az óvodában A gyermekekkel az intézmény teljes nyitva tartása alatt - a csoportok heti és napirendjének megfelelően - óvodapedagógus foglalkozik Nevelésünk, oktatásunk eredményessége érdekében kérjük, hogy a gyermekeket minden nap ig szíveskedjenek behozni az óvodába. A gyermekek komplex foglalkozásokon, kötelező és kötetlen fejlesztésben részesülnek. Az egészségnevelés keretén belül időjárástól függően, délelőtt, délután levegőznek. Alkalmanként sétálnak, kirándulnak. A gyermekek jogai az óvodában: Az óvodában, biztonságban és egészséges környezetben neveljék. Óvodai napirendjét életkorának megfelelően alakítsák ki (játékidő, levegőztetés, pihenőidő, étkezés, testmozgás). Biztonsága érdekében, az óvodában tartózkodás ideje alatt végig óvodapedagógus felügyeljen rá. A gyermek emberi méltóságának és személyiségének tiszteletben tartása érdekében nem vethető alá embertelen, megalázó büntetésnek, testi fenyítésnek, zaklatásnak. Nem vonható meg: étel, levegőzés. A gyereket közvetlen, vagy közvetett hátrányos megkülönböztetés nem érheti. A gyermek joga, hogy képességének, érdeklődésének megfelelő nevelésben és oktatásban részesüljön (több szülő együttes kérése alapján). Vallási, világnézeti, nemzeti, vagy etnikai önazonosságát tiszteletben kell tartani. A gyerek nevelése az óvoda nevelési programja alapján történik, mely szerint ismeretek közlését tárgyilagosan és többoldalúan kell megvalósítani. Biztosítani kell a foglalkozásokon való részvételt. A gyermek cselekvési szabadságát, családi élethez, magánélethez való jogát az óvoda nem korlátozhatja, de a gyerek, jogának gyakorlása közben nem veszélyeztetheti saját, illetve társai, az óvoda alkalmazottainak testi épségét. Nem akadályozhatja viselkedésével a többiek művelődéshez, fejlődéshez való jogát. Családja anyagi helyzetétől függően ingyenes, vagy kedvezményes étkezésben részesülhet. A gyermek az óvoda eszközeit (játékok, foglalkozási- és fejlesztőeszközök), berendezéseit, felszerelését ingyen használhatja. A gyermekek kötelességei az óvodában: A gyermekek tartsák tiszteletben mások emberi méltóságát és jogait. A gyermekek, jogaik gyakorlása közben nem veszélyeztethetik saját, illetve társaik valamint az óvoda dolgozóinak testi épségét. Nem korlátozhatják viselkedésükkel a többiek művelődéshez, fejlődéshez való jogát. A gyermekek az óvodai eszközeit (játékokat, foglalkozási- és fejlesztőeszközöket) rendeltetésszerűen használhatják, és azokra vigyázzanak A gyermekek kötelessége, hogy jelezzék az óvoda bármely dolgozójának, ha balesetet, veszélyes állapotot, vagy tevékenységet észlel. Életkorának és fejlettségének megfelelően a napirendben megfogalmazottak szerint vegyen részt saját környezetének és az általa használt játékok, eszközök rendben tatásában. Óvja saját és társai testi épségét, egészségét. Betartsa az óvoda helyiségei és az óvodához tartozó területek használati rendjét 2

3 Védő óvó intézkedések Érkezéskor a szülők személyesen adják át gyermekeiket a vele foglalkozó óvónőnek, illetve ugyanilyen módon jelezzék távozási szándékukat. Felelősséget csak ebben az esetben tudunk vállalni. Amíg a szülő az óvodában tartózkodik, ő felel gyermekéért. A gyermekek védelme érdekében a bejárati ajtó zárának használata valamennyi dolgozó és szülő feladata. A gyermekeket szüleik, vagy az általuk (szóban vagy írásban) meghatalmazott nagykorú személy viheti el az óvodából. Tíz éven felüli, de kiskorú gyermek testvérét csak abban az esetben viheti el az óvodából, ha a szülő ezt írásban kéri. Szabályok, amelyeket a gyermekeknek az óvodában történő tartózkodás során be kell tartaniuk: - A gyermekek az egészségének, testi épségének védelmére vonatkozó előírásokat. - A tevékenységekkel együtt járó veszélyforrásokkal betartandó szabályokat. - Az elvárható magatartásformát ismertetjük az óvodai nevelés év megkezdésekor. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmet a tilos magatartásformákra. - Szükség szerint (kirándulások és egyéb programok, valamint új gyermekek érkezésekor) életkoruknak, fejlettségi szintjüknek megfelelően ismertetjük. Ezek tényét, tartalmát dokumentáljuk. A gyermekekkel kapcsolatos egészségügyi szabályok Intézményünk működtetése során az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat által meghatározott szabályokat szigorúan be kell tartani. - Az óvodában csak teljesen egészséges gyermekek tartózkodhatnak! - Fertőző betegség esetén a szülőnek bejelentési kötelezettsége van. - A gyermekek óvodába lépésekor a jelentkezés során a szülőnek tájékoztatást kell adnia gyermeke rejtett betegsége felől. Amennyiben ez később jut az érintett pedagógus tudomására, élhetünk az orvosi, pszichológusi kivizsgálás indítványozásával. - Az óvodában megbetegedett gyermek szüleit telefonon értesítjük, lázcsillapítót csak a szülő felhatalmazására adunk be. A betegség súlyosságától függően indokolt esetben a szülői tájékoztatással egy időben gondoskodni kell az orvosi ellátásról is. - A beteg gyermeket a szülő köteles orvoshoz vinni, gyógyulás után csak orvosi igazolással lehet újra óvodába jönni. Bevezetésre kerül az egységes egészségügyi füzet mindenkori alkalmazása. - Az óvodapedagógusoknak tilos otthonról behozott gyógyszert beadni a gyermeknek, ez alól csak a krónikus és allergiás betegségben szenvedők kivételek, kezelőorvosi igazolás alapján. - Lázas, beteg, megfázott, gyógyszert fogyasztó, lábadozó gyermeket a saját, és óvodástársai egészségének védelmében nem vehetünk be. Ilyen esetben az óvodapedagógus kötelessége a gyermek átvételének megtagadása. Az gyermekek felszerelései és eszközei Az óvodába gyermekeiket tisztán, egészségesen és gondozottan hozzák be szüleik. Öltözködés: - időjárásnak megfelelő, praktikus, kényelmes, a gyermek számára az önálló öltözködést lehetővé tevő, réteges ruházat, cipő. Az alábbi felszerelések szükségesek: - váltócipő a csoportszobai tartózkodáshoz (jól szellőző, megfelelő lábtartást biztosító lábbeli), - testneveléshez kényelmes ruha (rövidnadrág, póló, nem kell cipő, ha a benti cipő megfelelő) - egy-két váltás alsónemű, 3

4 A gyermekek ruhája és cipője gyakran összecserélődhet, a könnyebb felismerés érdekében is kérjük jellel ellátni ruháikat és cipőiket. Az óvodai ünnepek és egyéb rendezvények alkalmával szükséges ünneplő, vagy egyéb más ruházat szükségességéről a szülőket időben tájékoztatjuk. Az óvodai neveléshez nem szükséges eszközök behozatalát lehetőség szerint kérjük mellőzni, Ha a gyermek az óvodába értéktárgyakat hoz (aranylánc, karóra, karkötő, egyéb értékes tárgyak, stb.) azok megőrzésére, eltűnéséért való felelősségvállalására az óvoda nem vállalkozhat, amennyiben erre sor kerül, kérjük jelezni szíveskedjenek a gyermekkel foglalkozó óvodapedagógusnak. Tilos óvodánkba cumit, cumisüveget behozni. A gyermekek étkeztetése az óvodában Az óvoda élelmiszer biztonsági minőségbiztosítás alapján dolgozik (HACCP), amelynek betartása mindenki számára kötelező. A szülők is csak származási, vásárlási helyet igazoló szelvénnyel hozhatnak be bármi nemű ételt az óvodába (pl. születésnapra süteményt). Az óvoda háromszori étkezést tízórai, ebéd, uzsonna - nyújt a gyerekeknek. Kérjük, hogy a gyermekek otthoni reggeli után érkezzenek meg az óvodába. Az óvodai ellátás félnapos igénybe vétele esetén, az uzsonnát ki kell adni. Kérjük, hogy az óvoda területén ne kínálják gyermekeiket édességgel, és egyéb élelmiszerekkel. A térítési díjak befizetése és visszafizetése Az étkezési térítési díjbefizetéssel kapcsolatos támogatási formákról, (szabályozó rendeletekről) a nevelési év elején szülői értekezleten, valamint a faliújságon, folyamatosan tájékoztatjuk a szülőket. Ha előre nem látható a gyermek hiányzása (betegség miatt), telefonos jelentést délelőtt ig lehet bejelenteni. Be nem jelentett hiányzás esetén, két napig jelenti az óvónő a gyermeket étkezésre, melyet a szülőnek ki kell fizetni. Étkezési térítési díjkedvezmények: - Normatív támogatásként az étkezési térítési díj fizetése alól mentesülnek a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő családok. A három gyermekes és a tartósan beteg gyermeket nevelő családok a napi térítési díj 50%-át fizetik. A befizetések rendje - A befizetés időpontjának pontos dátumát havonta három nap - az óvodában jól látható helyre kifüggesztjük. - Hiányzás esetén az étkezést le lehet mondani személyesen, valamint telefonon. A lejelentés másnaptól lép életbe, és a lerendelést követő hónap befizetésnél írható jóvá. - Be nem jelentett hiányzás esetén a szülő a térítési díj visszafizetésére nem tarthat igényt. - A térítésmentesen étkező gyermekek hiányzását is be kell jelenteni. A gazdasági ügyintéző felszólítást küld, a fizetési kötelezettség elmulasztása esetén. Amennyiben fizetési probléma merül fel, az intézményvezetőt tájékoztatni köteles a szülő a hátralék kifizetésének módjáról. A távolmaradás igazolása A gyermekek távolmaradásának okát a szülőnek be kell jelenteni A tanköteles, egészséges gyermek tartós hiányzását indokolt esetben az óvodavezető engedélyezheti. A tanköteles gyermek kimaradását a szülőnek be kell jelentenie jelezve, hogy gyermeke melyik óvodába távozik. Megszűnik az óvodai elhelyezés az iskolai életmódra történő felkészítő foglalkozás kivételével ha a gyermek az óvodából igazolatlanul tíznél több napot van távol, feltéve, ha a szülőt legalább két alkalommal figyelmeztette az óvodavezető, az igazolatlan mulasztás következményeire. Ha a tanköteles gyermek egy nevelési évben hét napnál többet hiányzik igazolatlanul, az óvodavezető értesíti az illetékes jegyzőt. Ha a gyermek szülője óvodáztatási támogatásra jogosult 4

5 a gyermeknek egy óvodai nyitvatartási napon legalább hat órát az óvodában kell tartózkodnia, az óvoda vezetője az első igazolatlan nap után írásban tájékoztatja a szülőt a mulasztás következményeiről, a kifizetés esedékességét megelőzően (a jegyző által meghatározott időpontban) tájékoztatja a jegyzőt azoknak a napoknak a számáról, amelyekről a gyermek igazoltan és igazolatlanul az óvodából mulasztott, értesíti a jegyzőt, ha a gyermek óvodai elhelyezése megszűnik, mert a támogatás kifizetésének feltétele a rendszeres óvodába járás. 5. Szülők az óvodában A szülők jogai: A gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, amelynek kerületében lakik, illetve, ahol a szülő dolgozik. A felvételről az óvoda vezetője dönt. A szülő joga, hogy megismerje az óvoda Élet programját (nevelési program), házirendjét, a Tátika Óvoda Minőségirányítási Programját, valamint a Szervezeti és Működési Szabályzatát. A házirend egy példányát a beiratkozásnál a szülőnek át kell adni. A szülő joga, hogy gyermeke fejlődéséről, magaviseletéről érdemi tájékoztatást, neveléséhez segítséget kapjon. A tájékoztatást azonban csak olyan időpontban kérheti, amikor az óvodapedagógusnak nem az a feladata, hogy a gyermekekkel foglalkozzon. A szülő az óvónőt telefonon is megkeresheti, de csak akkor, ha a helyettesítése megoldott. Óvodánkban ez az időpont óra között van. A szülő joga, hogy kezdeményezze szülői közösség, óvodaszék létrehozását, s abban tevékenyen közreműködést vállaljon! Az óvodai szülői közösség figyelemmel kíséri a gyermeki jogok érvényesülését. Írásbeli javaslataik kivizsgálására és érdemben történő megválaszolására. Gyermekeik számára a nevelési időn túl szervezett tevékenységekben történő részvételre. Bekapcsolódási és részvételi lehetőségre az óvoda életébe. Gyermeke részére a törvényi előírások szerinti fakultatív hit és vallásoktatás, megszervezésének kezdeményezésére. Az óvoda az óvodás gyermekek fejlődését folyamatosan nyomon követi, indokolt esetben kezdeményezi a szülőnél a szakszolgálat igénybevételét. Az óvoda a gyermek értelmi, beszéd-, hallás-, látás-, mozgásfejlődésének eredményét szükség szerint, de legalább félévenként rögzíti. Rögzíteni kell a gyermek fejlődését szolgáló - intézkedéseket, - megállapításokat, - javaslatokat. A szülő kérésére az óvoda, tájékoztatót készít a gyermek óvodai fejlődéséről, és javaslatot tesz a gyermek további fejlődéséhez szükséges intézkedésekre (a továbbiakban: fejlesztési javaslat). A fejlesztési javaslat elkészítését a szülő az iskolába lépést megelőző három, illetve az iskola megkezdését követő hat hónapon belül kérheti. A fejlesztési javaslatot az óvoda átadja a szülő részére. Ezt a szabályt először a 2009/2010-es nevelési évben kell alkalmazni. A szülő kötelességei: 5

6 A szülő kötelessége, hogy gondoskodjék a gyermeke testi, érzelmi, értelmi és erkölcsi fejlődéséhez szükséges feltételekről. A szülő kötelessége biztosítani a gyermek zavartalan és rendszeres óvodába járását. o A gyermek a Közokt. Tv ) pontja értelmében, abban az évben, amikor betölti az 5. életévét, a nevelési év első napjától óvodaköteles lesz, napi négy órán keresztül óvodai nevelésben kell részesülnie. o A szülő kötelessége, hogy figyelemmel kísérje a gyermeke fejlődését és segítse a fejlődés folyamatát, o Segítse elő gyermeke közösségbe történő beilleszkedését, az óvoda rendjének, a közösségi élet magatartási szabályainak elsajátítását o A szülő kötelessége, hogy rendszeresen kapcsolatot tartson, a gyermekével foglalkozó pedagógusokkal és részükre, az együttnevelés érdekében a szükséges tájékoztatást megadja. o Érvényesítse gyermeke jogait. A szülő kötelessége, hogy tiszteletben tartsa az óvoda dolgozóinak emberi méltóságát és jogait. Az óvodapedagógusok, valamint az ő munkájukat segítő alkalmazottak a nevelőmunka és az egyéb összefüggő tevékenységek során büntetőjogi védelem szempontjából közfeladatot ellátó személynek számítanak. A gyermekek elvitelekor az óvoda területét, szükséges megbeszélések után legyenek szívesek elhagyni, mivel a szülő jelenlétekor is baleset esetén az óvodavezető felelős a történtekért. A déli udvari játék a szülők felügyeletével sem lehet, a fenti okok és a pihenő gyermekek nyugalmának biztosítása érdekében. Az óvoda helységeinek - szülők által történő - használhatóságának rendje Helyi nevelési programunk küldetésének megfelelve munkánk fontos eleme a hozzánk járó gyermekek szüleinek, családtagjainak bevonása az óvoda életébe, illetve a szülők segítő támogatása nevelési és egyéb vonatkozásokban. Ennek gyakorlata - a szokásostól eltérő módon fokozottabban igényli, és lehetővé teszi a szülők gyakoribb óvodai jelenlétét. A higiénés szokásokat és szabályokat betartva a szülők az intézmény alábbi helyiségeit használhatják: - A csoportok foglalkoztató termei az otthonról hozott váltócipő használatával - Az óvoda udvara - Lehetőség van a szülők részére készült kerékpártároló használatára. Kártérítési felelősség: A kártérítési felelősséget a Közoktatási törvény ban foglaltak alapján érvényesítjük. Anyagi felelősség kérdése: 6. Egyéb, a gyermekek és az intézmény biztonságát garantáló szabályok A gyermekeket napközben bármikor be lehet hozni, el lehet vinni, figyelembe véve és nem megzavarva a gyermekcsoport tevékenységét és nyugalmát. A gyermekek biztonsága érdekében 9 órakor az ajtókat bezárjuk, kor nyitjuk ki ismét. Bejutni a csengő használatával letet. /A déli nyitva tartás: ig/ Dohányozni csak az intézmény épületén kívül lehet! Alkohol fogyasztását kérjük az intézmény teljes területén mellőzni! Erősen ittas személynek a gyermekek védelmében - az intézmény dolgozói gyermeket nem adhatnak ki. Az óvoda területén ügynöki és reklám tevékenység nem folytatható! Kereskedelmi tevékenység - helyi nevelési program családsegítő funkciójából eredően - alkalmanként szervezhető. A szabályok betartását célzó intézkedések, formái és alkalmazásának elvei nem sérthetik a gyermek jogait. 6

7 Jóváhagyási, egyetértési és véleményezési záradék A Házirenddel kapcsolatos eljárásjogi intézkedések: A Szülők szervezete / SZMK / szeptember 23-án a Házirendet véleményezte, és az abban foglaltakkal egyetértett. A nevelőtestület szeptember 23-án a Házirendet elfogadta. Az intézmény fenntartója hó napján a Házirendet jóváhagyta. A dokumentum ezzel egy időben lép hatályba. Az eljárásjogi intézkedések dokumentumai az intézmény irattárában megtalálhatók. A Házirend nyilvánosságra hozásával kapcsolatos rendelkezések: A dokumentum egy példányát az óvodába történő beiratkozás alkalmával a szülők kézhez kapják. A Házirend mindenki számára jól látható helyen az intézményben kifüggesztésre kerül A főbejáratnál a faliújságon, és az óvoda honlapján is megtekinthető. A Házirend felülvizsgálatának módjai: Törvényi változások Fenntartói határozatok, igények Nevelőtestületi igények Gyál, szeptember 24. Dancs Erika szülői szervezet képviselője Karap Erzsébet nevelőtestület képviselője Németh Istvánné óvodavezető 7

Gyáli Tátika Óvoda Házirend 2013. Tagóvoda:2360 Gyál Bartók B. u. 52. Telefon/Fax: 06/29-340-142

Gyáli Tátika Óvoda Házirend 2013. Tagóvoda:2360 Gyál Bartók B. u. 52. Telefon/Fax: 06/29-340-142 Tátika Óvoda 2360. Gyál, Klapka Gy. u. 5. Tel./Fax: 06-29 340 175 Tagóvoda:2360 Gyál Bartók B. u. 52. Telefon/Fax: 06/29-340-142 E-mail: tatika@monornet.hu Honlap: www.tatikaovoda.hu OM azonosító: 032

Részletesebben

Házirend. Budaörsi Kincskereső Óvoda 2040 Budaörs Szabadság út 64. Legitimációs eljárás. név

Házirend. Budaörsi Kincskereső Óvoda 2040 Budaörs Szabadság út 64. Legitimációs eljárás. név Házirend Budaörsi Kincskereső Óvoda 2040 Budaörs Szabadság út 64. Az intézmény OM azonosítója: 202686 Intézményvezető: Szilágyi Anikó Ph. Legitimációs eljárás Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma:

Részletesebben

Alsóhegy Utcai Óvoda HÁZIREND

Alsóhegy Utcai Óvoda HÁZIREND Alsóhegy Utcai Óvoda HÁZIREND 1 Alsóhegy Utcai Óvoda 1118 Budapest Alsóhegy utca 13-15. HÁZIREND Készítette: Csikné Vaskuti Judit Intézmény OM - azonosítója: 034439 intézményvezető aláírás Legitimációs

Részletesebben

Házirend Holdfény Utcai Óvoda

Házirend Holdfény Utcai Óvoda Házirend Holdfény Utcai Óvoda 2040 Budaörs Holdfény u.31. Az intézmény OM azonosítója: 201162 Intézményvezető: Maksainé Gecse Erika Ph Legitimációs eljárás Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma: 3/2013.(III.27.)

Részletesebben

HÁZIREND. Pesterzsébeti Kerekerdő Óvoda 1202 Budapest Nagysándor J. u. 189. Tel/fax: +36 1 285-0275 E-mail: kerekerdo@ecom.hu

HÁZIREND. Pesterzsébeti Kerekerdő Óvoda 1202 Budapest Nagysándor J. u. 189. Tel/fax: +36 1 285-0275 E-mail: kerekerdo@ecom.hu Pesterzsébeti Kerekerdő Óvoda 1202 Budapest Nagysándor J. u. 189. Tel/fax: +36 1 285-0275 E-mail: kerekerdo@ecom.hu HÁZIREND Budapest, 2014. szeptember 1.... Varga Ibolya óvodavezető HÁZIREND Alapja az

Részletesebben

NAPRAFORGÓ ÓVODA HÁZIREND

NAPRAFORGÓ ÓVODA HÁZIREND NAPRAFORGÓ ÓVODA (2381. Táborfalva, Petőfi S.u.19.) HÁZIREND Intézmény OM - azonosítója: 033005 Készítette:.. intézményvezető aláírás Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: 1. /2013.

Részletesebben

Keszthelyi Életfa Óvoda Házirend

Keszthelyi Életfa Óvoda Házirend Keszthelyi Életfa Óvoda Házirend 1 ÉLETFA ÓVODA Intézmény OM - azonosítója: 037251 Készítette:.. intézményvezető aláírás Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: /2013. (.) határozatszámon

Részletesebben

MESEVÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE NAGYVÁZSONY HÁZIREND

MESEVÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE NAGYVÁZSONY HÁZIREND MESEVÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE NAGYVÁZSONY HÁZIREND Intézmény OM - azonosítója: 036956 Készítette:.. intézményvezető aláírás Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: /2013. (.) határozatszámon

Részletesebben

Cseperedő Óvoda 1148 Lengyel utca 21 HÁZIREND 2014/2015

Cseperedő Óvoda 1148 Lengyel utca 21 HÁZIREND 2014/2015 Cseperedő Óvoda 1148 Lengyel utca 21 HÁZIREND 2014/2015 1 A Házirend jogszabályi háttere - A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény - 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

Csicserke Óvoda Tápiószele 2766 Tápiószele Somogyi B. út 1 HÁZIREND. Készítette: Keszi Gyuláné

Csicserke Óvoda Tápiószele 2766 Tápiószele Somogyi B. út 1 HÁZIREND. Készítette: Keszi Gyuláné Csicserke Óvoda Tápiószele 2766 Tápiószele Somogyi B. út 1 Intézmény OM - azonosítója: 037277 HÁZIREND Készítette: Keszi Gyuláné intézményvezető aláírás Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló

Részletesebben

A Pátyolgató Óvoda Házirendje

A Pátyolgató Óvoda Házirendje A Pátyolgató Óvoda Házirendje Készítette: Intézmény OM - azonosítója: 032940.. intézményvezető aláírás Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: Nevelőtestület nevében Szakalkalmazottak

Részletesebben

HÁZIREND. 1. Általános információk

HÁZIREND. 1. Általános információk 1 HÁZIREND. A házirend a köznevelési törvény felhatalmazása alapján alkotott helyi szabályzat, a benne foglaltak betartása minden érintett számára kötelező, megszegése jogi következményeket vonhat maga

Részletesebben

HÁZIREND 2013. Készítette: Intézmény OM - azonosítója: 200771 Intézményvezető. Legitimációs eljárás- Az érvényességet igazoló aláírások:

HÁZIREND 2013. Készítette: Intézmény OM - azonosítója: 200771 Intézményvezető. Legitimációs eljárás- Az érvényességet igazoló aláírások: HÁZIREND 2013. Készítette: Intézmény OM - azonosítója: 200771. Intézményvezető Legitimációs eljárás- Az érvényességet igazoló aláírások:.. Nevelőtestület nevében.. Szakalkalmazottak nevében Szülői Szervezet

Részletesebben

H Á Z I R E N D 2 0 1 3.

H Á Z I R E N D 2 0 1 3. Búzaszem Nyugati Óvoda Városmajori Tagintézmény 4400 Nyíregyháza, Búza u. 7-17. sz. 4400 Nyíregyháza Városmajor u.1. Tel./fax: (42) 512-940 Tel./fax: (42) 512-946 Email: buzaszemovi@gmail.com Email: varosmajoriovi@gmail.com

Részletesebben

Pápai Városi Óvodák HÁZIREND. Készítette: Csákvári Judit Vaspöri Ferencné. Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások:

Pápai Városi Óvodák HÁZIREND. Készítette: Csákvári Judit Vaspöri Ferencné. Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: Pápai Városi Óvodák HÁZIREND Intézmény OM - azonosítója: 036783 Készítette: Csákvári Judit Vaspöri Ferencné Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: 1./2014. (02. 28.) határozatszámon

Részletesebben

Házirend Intézmény székhelye, címe: 2510 Dorog, Intézmény OM-azonosítója: 202010 Intézmény fenntartója: Dorog Város Képviselő- testülete

Házirend Intézmény székhelye, címe: 2510 Dorog, Intézmény OM-azonosítója: 202010 Intézmény fenntartója: Dorog Város Képviselő- testülete Intézmény neve: Dorog Városi Óvoda Szabályzat típusa: Házirend Intézmény székhelye, címe: 2510 Dorog, Intézmény OM-azonosítója: 202010 Intézmény fenntartója: Dorog Város Képviselő- testülete Az óvoda vezetője:

Részletesebben

I.SZ. ÖSSZEVONT ÓVODA. 1238. Budapest, Szitás utca 99. HÁZIREND 2013. Intézmény OM-azonosítója: 034717

I.SZ. ÖSSZEVONT ÓVODA. 1238. Budapest, Szitás utca 99. HÁZIREND 2013. Intézmény OM-azonosítója: 034717 1238. Budapest, Szitás utca 99. I.SZ. ÖSSZEVONT ÓVODA HÁZIREND 2013 Intézmény OM-azonosítója: 034717 Intézmény fenntartója: XXIII. ker. Soroksár Önkormányzata 1 Kötelező és ajánlott elemek I. Az óvodát

Részletesebben

WEÖRES SÁNDOR ÓVODA HÁZIRENDJE

WEÖRES SÁNDOR ÓVODA HÁZIRENDJE WEÖRES SÁNDOR ÓVODA HÁZIRENDJE - 1 - Tartalomjegyzék 1. Általános információk 2. A házirend célja, nyilvánossága 3. Az óvodai felvétel rendje 3.1 Mikor veheti igénybe a gyermek az óvodát 4. Az intézmény

Részletesebben

Bölcsőde. Házirend. Szabályzat típusa: Intézmény székhelye, címe: Tagintézmény címe: Balatonkenese, Balatoni út 63. Balatonkenese, Bakony u.7.

Bölcsőde. Házirend. Szabályzat típusa: Intézmény székhelye, címe: Tagintézmény címe: Balatonkenese, Balatoni út 63. Balatonkenese, Bakony u.7. Intézmény neve: Kippkopp Óvoda és Bölcsőde Szabályzat típusa: Házirend Intézmény székhelye, címe: Tagintézmény címe: Balatonkenese, Balatoni út 63. Balatonkenese, Bakony u.7. Intézmény OM-azonosítója:

Részletesebben

HÁZIREND MEZŐBERÉNY VÁROS ÓVODAI INTÉZMÉNYE. OM azonosító: 028138 Mezőberény Liget tér 5. Telefon/fax: 66/421-870 E-mail: ovoda@mezobereny.

HÁZIREND MEZŐBERÉNY VÁROS ÓVODAI INTÉZMÉNYE. OM azonosító: 028138 Mezőberény Liget tér 5. Telefon/fax: 66/421-870 E-mail: ovoda@mezobereny. HÁZIREND MEZŐBERÉNY VÁROS ÓVODAI INTÉZMÉNYE OM azonosító: 028138 Mezőberény Liget tér 5. Telefon/fax: 66/421-870 E-mail: ovoda@mezobereny.hu 1 1. A házirend célja, feladata és tartalma A házirendben foglalt

Részletesebben

HÁZIREND BÓBITA ÓVODA

HÁZIREND BÓBITA ÓVODA HÁZIREND BÓBITA ÓVODA,, A gyermeknek joga, hogy óvodában, biztonságban és egészséges környezetben neveljék, óvodai életrendjét pihenőidő, szabadidő, testmozgás beépítésével, sportolási, étkezési lehetőség

Részletesebben

CSEMETE ÓVODA HÁZIREND

CSEMETE ÓVODA HÁZIREND CSEMETE ÓVODA HÁZIREND Az óvoda feladatának tekinti, hogy derűs nyugodt légkört biztosítson a gyermekeknek, sokoldalúan fejlessze személyiségüket s megőrizze testi épségüket. Ezek megvalósításához szükséges

Részletesebben

Bábolnai Százszorszép Óvoda és Bölcsőde intézményének Óvodai házirendje

Bábolnai Százszorszép Óvoda és Bölcsőde intézményének Óvodai házirendje Bábolnai Százszorszép Óvoda és Bölcsőde intézményének Óvodai házirendje Tartalomjegyzék I. Általános rendelkezések 2.old. II. Általános információk 3.old. 1. Az intézmény adatai 2. Az intézmény nyitva

Részletesebben

HÁZIREND. Szeretettel és tisztelettel köszöntjük a Bősárkányi Tündérfátyol Óvodában.

HÁZIREND. Szeretettel és tisztelettel köszöntjük a Bősárkányi Tündérfátyol Óvodában. HÁZIREND Szeretettel és tisztelettel köszöntjük a Bősárkányi Tündérfátyol Óvodában. Az elkövetkező években közös lesz örömünk és felelősségünk a gyerekek nevelése során. Ezért szeretnénk, ha kapcsolatunk

Részletesebben

Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde

Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde Óvodai Házirend 1 Az óvoda adatai Az intézmény neve: Az intézmény székhelye: Az intézmény elérhetőségei: Az intézmény vezetője: Az intézmény fenntartója: Telekgerendás Községi

Részletesebben

ÓVODAI HÁZIREND. Mucsony

ÓVODAI HÁZIREND. Mucsony Játékvár Óvoda ÓVODAI HÁZIREND Mucsony A gyermek ember, szellemi személyes életre, szabadságra és felelősségre, közösségre, nyelvre és kultúrára van rendelve. Joga van e törvények nyújtotta védelemre,

Részletesebben

H Á Z I R E N D 2013.

H Á Z I R E N D 2013. Törökvész úti Kézműves Óvoda H Á Z I R E N D 2013. Intézmény székhelye: 1022 Budapest, Törökvész út 18. Intézmény OM-azonosítója: 034228 Intézmény fenntartója: Intézmény vezetője: Intézményvezető-helyettes:

Részletesebben

HÁZIREND. Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: 1/2014. (VIII:29.) (V.) határozatszámon jóváhagyta: Óvodavezető Ph

HÁZIREND. Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: 1/2014. (VIII:29.) (V.) határozatszámon jóváhagyta: Óvodavezető Ph Borzavári Manókert Óvoda 8428 Borzavár, Hóvirág u. 8. Tel.:88/468-021 HÁZIREND Intézmény OM - azonosítója: 036973 Készítette: A Nevelőtestület Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások:

Részletesebben

Intézmény neve: Csillagszem Óvoda. Szabályzat típusa: Házirend. Intézmény OM-azonosítója: 032854. Önkormányzata. Intézményvezető-helyettes(ek):

Intézmény neve: Csillagszem Óvoda. Szabályzat típusa: Házirend. Intézmény OM-azonosítója: 032854. Önkormányzata. Intézményvezető-helyettes(ek): Intézmény neve: Csillagszem Óvoda Szabályzat típusa: Házirend Intézmény székhelye, címe: 2142 Nagytarcsa Sport utca 6 sz. Intézmény OM-azonosítója: 032854 Intézmény fenntartója: Nagytarcsa Község Önkormányzata

Részletesebben

KARATE KÖLYÖK MAGÁNÓVODA HÁZIREND

KARATE KÖLYÖK MAGÁNÓVODA HÁZIREND KARATE KÖLYÖK MAGÁNÓVODA HÁZIREND Intézmény neve: KARATE KÖLYÖK MAGÁNÓVODA Intézmény székhelye, címe: 1183 Budapest Korpona u 5. Intézmény OM-azonosítója: 200 026 Intézmény fenntartója: Óvodasport Nonprofit

Részletesebben