ISSN Czim mer Já nos A Csil lag só lyom ban...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ISSN 2061-8573. 20 21 Czim mer Já nos A Csil lag só lyom ban..."

Átírás

1 299 Ft

2

3 ISSN Ka la pács Li mi tált pél dány szá mú, ex klu zív ju bi leu mi box az egy év ti ze des ju bi leum ra 7 Le mez-szem le Szebb Na pok, Tit kolt El le nál lás 8 10 Kör kap cso lás His to ria, Nem ze ti Front, RPG Szi va Ba lázs Fõ haj tás Ian Stu art elõtt Posz ter mel lék let Szi va Ba lázs, Ka la pács 15 Fe ke te Mam ba Gyön gyö si mér ges kí gyó-ra jon gók Jó zan Zol tán Ak ti vis ta 19 Le mez-szem le Hun ga ri ca Czim mer Já nos A Csil lag só lyom ban Le vé dia Er délyi NS ha za fi ak nak Fe hér Tör vény 15 év összeg zé se I M P R E S S Z U M : Ala pí tó fõ szer kesz tõ: Kiss T. At ti la Társ szer kesz tõ: Ki ma Nor bert Fõmun ka társ: Ma ci Munkatárs: Odal Nyom da: Bu dai Nyom dai pa ri Kft., Mis kolc Ter jesz tés: Al ter na tív ter jesz tõk ma gyar han gin Tisz telt elõ adók, együt te sek, is me - rõ se im, ba rá taim! A MH kö vet ke zõ számai nak el ké szü lé sé hez vá rjuk Tõ le tek a ze ne ka ro tok kal kap cso la tos (fon tos!) in for má ció kat le mez-, DVD-, vi de ó- klip-, könyv meg je le nés, tag cse re, na gyobb fel lé pés, stb. té ma kör ben, ame lye ket a na gyobb nyil vá - nos ság elé sze ret né tek tár ni a lap se gít sé gé vel. A Tisz telt Ol va sók fi gyel mét is fel hív nám, hogy az új - ság gal, an nak tar tal má val, öt le tek kel, észrevételekkel kap cso la tos vé le mé nye ket is szí ve sen várjuk. Mind két eset ben az aláb bi cím re írjatok: ma gyar han gin Sziasz tok! Új évet kezdtünk, és az el múlt hó na pok ban, a ma - gunk mö gött ha gyott 2010-ben sok min den meg - vál to zott kö rü löt tünk, sok min den tör tént ve lünk, ter mé sze te sen nem csak ze nei ér te lem ben véve. A Ma gyar Hang már ne gye dik számá val köszönti a bízzunk benne, hogy sokkal sikeresebbé, kiegyensúlyozottabbá és nyugodtabbá váló új esztendõt, és jócs kán tartalmaz újí tást az elõ zõ - ek hez ké pest. Négy plusz ol dal lal tol dot tuk meg az ed di gi e ket, is mét avat tunk friss ar co kat cik kí ró - ként, to vább gya ra pod tak a se gí tõ ke zek, két va - do na túj ér de kes ro va tot in dí tot tunk út já ra, va la - mint az ed dig fel vál lalt szí nes pa let ta sem csor - bult a nem ze ti vo nal ban dá it te kint ve. Is mét jól meg fér nek ha sáb ja in kon egy más mel lett a kü lön bö zõ stí lus ban ját szó, és nem min dig egy - for ma esz me i sé get hir de tõ csa pa tok, elég csak a tar ta lom jegy zék be be le ol vas ni. A cím la pon együtt sze re plõ Ka la pács Jó zsef és Szi va Ba lázs pe dig lát vá nyos jel ké pe an nak a már az el sõ szám tól hir de tett gon do lat nak, hogy nyis sunk nyu god - tan a má sik fe lé is, ne le gyünk sze mel len zõ sek. Az újság fontos szereplõje még Czim mer Já nos, aki majd más fél év hall ga tá sát tö ri meg az zal, hogy a nyom ta tott sajtók kö zül, ne künk nyi lat ko zik elõ ször az el múlt idõ sza król, és a je len le gi hely ze trõl. Ahogy bevezetõ soraimat zárni szoktam, most is kellemes idõtöltést, jó szó ra ko zást kívánok, aki - nek eset leg nin cse nek meg az elõ zõ Magyar Hang-ok, az bát ran ke res se azo kat is! A to váb bia kat meg lát juk K.T.A. Kö szö net: a Hammer Records-nak, a Loyalty Recordsnak, Koppánynak, Czimmer Jánosnak, va la mint a ha sá bo kon sze re plõk nek és az együtteseknek, hogy se gí tet ték ennek a számnak a lét re jöt tét. Fo tók: ki adói és ze ne ka ri ar chí vu mok, internet. 3

4 Mi kor szü le tett meg az öt let, és ki nek a fe - jé ben, hogy egy ilyen vo lu me nû ki ad vánnyal ün ne - pel jé tek meg a tí zé ves ju bi leu mo to kat és mennyi idõt, ener gi át for dí tot ta tok az el ké szí té sé re? Ré gi do log ez már, hogy hon nan in dult az öt - let. A lé nyeg, hogy mél tó mó don sze ret tünk vol na A má so dik disz kre az egy kor még Os si an ta - gok se gít sé gé vel rög zí tett Az el sõ me rény let al - bum új ra fel ját szott számai ke rült ek. Pak si End re jó szív vel ad ta köl csön a ze né sze it eh hez a mun ká - hoz? És most egyér tel mû volt a dön tés a töb bi ek ré szé rõl, hogy ezt az anya got a Ka la pács tag ság hang sze re lé sé ben is mer jük meg új ra? A Hammer Records nagy fába vágta a fejszéjét, hiszen fittyet hányva a kiadókat, mûvészeket, eladókat egyaránt szép lassan rombadöntõ fájlcsereberélõs trendnek még tavaly novemberben egy három cédét és egy DVD-t magába foglaló, exkluzív megjelenésû jubileumi boxot adott ki a Kalapács zenekar tízéves születésnapját megünneplendõ. Természetesen a rendkívûl igényesen összeállított kiadvány volt kérdéseim középpontjában, de úgy gondoltam kihasználom az alkalmat, és a névadó-frontember Kalapács Józsefet egyéb érdekességekrõl, aktualitásokról is kikérdezem. ün ne pel ni egy ilyen ke rek év for du lót, hi szen ke ve - sen érik meg a mai idõk ben a tíz esz ten dõt azo nos fe lál lás sal. Ez ta lán az zal ma gya ráz ha tó, hogy a leg - több eset ben nem a ze nei, mû vé szi el kö te le zett ség, ha nem az anya gi ér dek az össze kö tõ ka pocs a ta - gok kö zött. Anya gi ja vak pe dig a mai idõk ben saj nos nem a rockze ne ka rok nál hal mo zód nak fel. Ve gyük sor ra a ki ad vány ko rong jait. El sõ - ként a DVD-t, ami öt kon cert anya gá ból sze mez get 29 szá mon ke resz tül. Eze ket a bu li kat an no kon k- ré tan egy maj da ni nagy kö zös fel hasz ná lás hoz mint pl. ez a mos ta ni rög zí tet té tek, vagy ak kor épp volt rá le he tõ sé ge tek, és egy sze rû en csak él - te tek ve le? Utób bi. Va ló já ban sze ren csés egy be esés, hogy idõn ként a ki adónk rög zí tet te né me lyik kon cer - tün ket sa ját hasz ná lat ra, így volt mi bõl vá lo gat ni. Az el sõ cé dén han ga nyag ként is élõ fel vé te - le ket ta lál ha tunk, ame lyek ér de kes sé ge, hogy a set list majd nem tel jes át fe dé sei el le né re nem azo no sak a DVD-n hall ha tó ak kal. Gon do lom szán - dé ko san nem ugya na zo kat a hang fel vé te le ket tet - té tek rá er re a ko ron gra? Fel szok tá tok-e ven ni egyéb ként min den kon cer te te ket? Nyil ván tö re ked tünk ar ra, hogy ha dalt is mét - lünk is, ne ugya nar ról a kon cer trõl le gyen. Min den bu li más han gu la tú és mi nõ sé gû, így iz gal ma sabb a vé gered mény. Min den kon - cert fel vé te lé re nincs is szük ség, de tech ni kai lag sem tud nánk meg ol da ni. An no End re ba rá tom öt le te volt az al bum, már - mint Az el sõ me rény let. Ak ko ri ban én ép pen az Omen-bõl va ló ki vá lá som kap csán nyert se be im nyal - do sá sá val vol tam el fog lal va. Min dezt fû sze rez te né - mi ma gá né le ti csúc svál ság, és kö zel jár tam a tel jes össze om lás hoz. Sze ren csém re tal pon ma rad tam, és meg ér het tük a Ka la pács ze ne kar ral ezt a szép kort. Pak si End re hoz zá ál lá sa min dig is ba rá ti volt fe lénk és az egész Os si an le gény ség gel na gyon jó a kap - csol atunk. Pél da mu ta tó roc ker ma ga tar tás volt pél - dá ul az End re ré szé rõl, hogy a sa ját telt há zas PE CSA kon cert je köz ben, after party gya nánt, a mi Wigwam bu lin kat ja va sol ta kö zön sé gé nek, ez zel is tá mo gat va, hogy ná lunk is te le le gyen csár da. A 'Me rény let új ra ját szá sát ál ta lunk az in do kol ta, hogy be te hes sük az iga zi Ka la pács al bu mok kö zé sor le - mez nek. A har ma dik ko ron gon a már a Ham merworld mel lék le te ként is meg je lent Dü hös nem ze dék vá lo ga tás le mez számait ta lál juk. Mi lyen vissz hang ja volt az új sá gos meg je le nés nek, és mi alap ján dön töt te tek ezek mel lett a nó ták mel lett? Még min dig vissz hang zik:) Igye kez tünk egy mi - nél na gyobb igé nye ket ki elé gítõ és mi nél szé le sebb kör ben tet szést ki ví vó vá lo ga tást ki ad ni, ami egy ben mél tó ke reszt met sze tet is ad a Ka la pács élet mû bõl. Re mél tük, hogy új ba rá to kra is szert te szünk az al - bum mal, és a ré gi cim bo rá ink is szí ve sen hall gat ják majd út köz ben a ko csi ban, vagy há zi bu lik ban. Úgy ér - zem, re mé nye ink be vál tak. Az ed di gi anya gaitok nak majd nem a fe le sze - re pel en nek a box nak va la me lyik le me zén, vagy 4

5 hang ként, vagy kép ként, plusz ugye a kom plett el - sõ le mez új ra fel játsz va. Ez sze rin tem több, mint egy mun kás ság sze rény ke reszt met sze te, rá - adá sul a meg je le nés is tény leg ex klu zív. A le töl té - sek ko rá ban a hard co re Ka la pács ra jon gók mel - lett mi lyen ér dek lõ dõk re, vá sár ló kra szá mí to tok még? A le töl té sek ko rá ban nem is szá mí tunk vá sár - ló kra, csak örü lünk, ha van nak:) Mi jár juk az utun kat és fo lya ma to san csa pód nak hoz zánk új ba rá tok, mint ahogy van nak olya nok is, akik nem jön nek töb - bé. Csa lád, be teg sé gek, sors, vagy bár mi más köz - be szól hat. Ez a gyûj te mény vi szont a da lai ál tal le he tõ sé get ad hat azok nak is, akik ke vés bé is mer - nek min ket, hogy kö ze lebb ke rül je nek hoz zánk. Ko run kat te kint ve egy szûk fél ge ner áció köz - tünk a kü lönb ség, de sze rin tem nagy já ból azo nos ese mé nye ket él tünk meg, és ha son ló dol go kon men tünk ke resz tül, ami a hét köz na pi éle tet il le ti. Ter mé sze te sen ne kem is meg van a vé le - mé nyem az el telt év ti ze de krõl, de a Te ol va sat ad ban mit je lent az új da lo - tok, és egy egész le mez, sõt a ju bi leu mi box cí mét is adó Dü - hös nem ze dék? Po li ti kai fel - hang ja is van en nek, vagy csak a r'n'r kö te le zõ lá za - dá sát akar tá tok szim bo li zál ni ez zel? Ha aka rod, le het po li ti kai is. Né hány vers - szak ba nem fér het be - le min den, in kább csak ér zé sek, han gu - la tok, amik sû rûn vá - gott klip ként idé zik az el múlt év ti ze de - ket. Egy olyan nem - ze dék tag jai va - gyunk, akik sok min - de nen át men tek, és sok min den át ment raj tuk. Mi még is itt va gyunk és re mé lünk. Meg õriz tük a lá za dá sun - kat, mert ez a lá za dás va - ló já ban a re mény ma ga. Aka runk, hi szünk és re mé - lünk, ez él tet és bol do gít min ket. Száz szor össze - tör het nek min ket, még is épek va gyunk és erõ sek, mert ké szek a job bí tás ra és job bu lás ra! A DVD-n, a 2002-es ri port ban, még ar ról be - szél tek, hogy min den bu li to kon megy a Gépe zés a kö zön ség egy ré szé rõl. Ak kor azt mond tá tok, hogy ez nem za var Ti te ket. Vi szont az el telt évek alatt elér té tek azt, hogy ez a kó rus egyér tel mû en Ka la pács skan dá lás ba kezd, ha meg je len tek a szín pa don. Ez min den kép pen nagy fegy ver tény, és egyér tel mû en azt iga zol ja, hogy a Ka la pács ze ne - kar számai fe lér nek a ré gi 'Gép opu szok szint jé re, el fo ga dott új sze rep kör ben is a ra jon gó tá bor, és nem csak a nosz tal gia miatt sze ret nek Té ged. Mi - lyen ér zés, hogy a ne ved del fém jel zett ban dád is fe lért azok ra a csú cso kra? Oly kor ma is elõ for dul azért Gépe zés, de ez ma már in kább azt je len ti, hogy hall gat ná nak ré gi 'Gép da lo kat is tõ lünk. Van olyan kon cert, hogy ele - ve nincs Po kol gép nó ta a mû sor ban, vagy csak né - hány ré gi szá mot ter ve zek be. Azok a ré gi da lok azon ban nem vé let le nül vál tak klasszi ku sok ká. Nem csu pán szü le té sük ide jén, de a mai ze nei élet ben is ke mé nyen meg áll ják a he lyü ket, ze nei leg is és tar tal mi lag is idõ sze rû ek. Óha tat la nul ké rik oly kor eze ket, és én szí ve sen ját szom. Csú csok?:) Min dig úgy ér zem, hogy csak az ele jén va gyok. Nem is sze ret nék a vé gé re ér ni, min dig csak men ni, men ni Az út a cél. Hét le mez után iga zán il lik meg kér - dez ni igaz az el sõ al bum még nem együtt ké szült, ho gyan ér zi tek együtt egy mást, meg van-e még a kel lõ lel ke se dés és össz hang a csa pa ton be lül, bír já tok-e még egy mást hi - szen mint ahogy már Te is em lí - tet ted vál to - zat lan fe lál lás - ban, tag cse rék nél kül dol goz tok? 5

6 Mint min den kap cso lat ban, itt is jó ha tá sú az ön ál ló ság meg - õr zé se. Nem me gyünk egy más agyá ra, mert nem va gyunk ál lan - dón össze zár va, min den ki csi nál va la mit a Ka la pács ze ne ka ron kí - vül. A Be lo berk test vé rek az Ego pro jekt út ját egyen ge tik, a Ki csi a Zo rall-t is csi nál ja, ne kem ott van az Akusz ti ka és a szín ház. Ja nu - ár ban kez dõd nek a pró bák Szol no kon, a Szig li ge ti Szín ház ban, ahol a Jé zus Krisz tus Szu per sztár roc ko pe rá ban Si mont ala kí tom, a Ma dách Szín ház ban pe dig to vább ra is ját szom Mr. Me fisz tu lészt a Macs kák mu si cal ben. Me gül té tek a tí zé ves ju bi leu mot, ho gyan to vább? Az út ve lünk van, és, ahogy már mond tam, még na gyon az ele jén va gyunk. Eze ket a gö rön gyö ket jól is mer jük, sze ret jük is ta - lán, me gyünk hát to vább. Jö võ re úgyis vi lág vé ge és még utá na is egy cso mó dol gunk van. SZEBB NAPOK Új Kor Hajnala A pör gõ sebb, bu li zós Oi! ze ne ra - jon gó i nak ked vez ez a nem ré gi ben meg je lent cé dé, amely 7 dalt tar tal - maz, töb bek kö zött egy Skrew dri - ver, egy Drop kick Murphys és egy Hun gá ria(!:d) fel dol go zást. Aki is - me ri a ze ne kart, az hall hat ja majd, hogy a ko ráb ban meg je lent de mó - fel vé te le krõl is sze re pel raj ta pár dal, de ez stú dió ban fel vett, ki vá ló mi nõ sé gû anyag. Kis ki té rõk ént, egy egé szen más jel le gû kér dés. Sze re pel - tél a Hun ga ri ca Nem ze ti dal számá ban ven dé gé ne kes ként. Mi - vel õk is új EP-vel je lent kez tek raj ta ez zel a nó tá val te hát ak - tuá lis a do log, ér de kel ne a vé le mé nyed Szi va Ba lázs ról és mun - kás sá gá ról. Iga zá ból én a Men tes Nor bi hí vá sá ra ke rült em kép be, a Ba lázst fe lü le te seb ben is me rem, és amennyit ta lál koz tunk, az ke vés egy ala po sabb vé le mény meg fo gal ma zá sá hoz. Úgy gon do lom, õ egy el - tö kélt hon véd, aki nek a nem zet ér de kei min den nél elõbb re va lók. Olyan em ber nek gon do lom, aki csak ak kor be szél, ha mon da ni akar va la mit, és ha mond ja, ak kor azt úgy is gon dol ja. A mun kás - sá gát ter mé sze te sen job ban is me rem. Hoz zám ze nei leg a Hun ga - ri ca vi lá ga áll kö ze lebb, mint a Ro mer-é. 6 Vé ge ze tül, nem áru lunk el nagy tit kot az zal, hogy a kö vet ke zõ lap szá munk ban is sze re pel ni fogsz egy má sik ak - tuá lis for má ciód dal, az Akusz ti - ká val. Kedvcsi ná ló nak mit árul - nál el ez zel kap cso lat ban az ol va só - ink nak? Fe bru ár 18-án meg je le nik az el sõ Akusz ti ka al bum, ugya n- ek kor le mez be mu ta tót tar tunk a Club 202-ben (ré gi Wigwam) több köz re mû kö dõ vel. Va la hogy úgy lesz, hogy a Sze líd Me ta lo sok és az Akusz ti ka kö zös kon cert je elõtt lesz még egy Ru dán Joe Akusz tik és egy Kor mo rán Me mory kon cert is, majd a nyolc fõ re bõ vült Akusz ti ka kö vet ke zik. A be lé põ jegy az új al bum lesz, si ma be lé põ ár ban. la pacs.net A ko rong az Amíg élünk cí mû dal - lal in dít, ami ne kem a ko rai Ro man - ti kus Erõ szak stí lu sát idé zi mind ze - nei leg, mind szö ve gi leg, de ezt egy - ál ta lán nem ne ga tí vum ként élem meg. Ki csit gyor sabb tem pó jú R.A.C., ám még is van ben ne dal - lam. A má so dik dal a Sí ron nõtt vi - rág, ami ne kem szin tén eszem be jut tat egy ze ne kart, még pe dig az Egész sé ges Fej bõrt, ezt az ér zést erõ sí ti benn em a fu ru lya szó is. Ez egy las sabb nó ta, de a szö veg vi lág - hoz na gyon is il lik ez a mu zsi ka, hi - szen egy ár tat la nul ha lál ra vert éde sa pá nak, férjnek ál lít em lé ket. A kö vet ke zõ trekk az Eu ró pai álom, ami a Skrew dri ver Eu ro pe - an Dre am -jé nek ki vá ló át dol go zá - sa, szá mom ra ez az egyik ked venc er rõl a le mez rõl. Jól si ke rült a szö - veg is, és a ze ne is pro fin el van ta - lál va, aki sze re ti az ere de tit, an nak ez sem fog csa ló dást okoz ni. A ne - gye dik szám a Hun gá ria együt tes Csa vard fel a szõny eget szer ze - mé nyé nek át ira ta, ami a Tán coi! cí met kap ta a ze ne kar tól. Iga zi bu - li zós nó ta, hu mor ral és sok csor da - vo kál lal fû sze rez ve. Ötö dik ként az

7 Ágyúk sza va szól, ami ne kem õszin tén szól va egy ál ta lán nem tet szik, mi vel sze rin tem na gyon kár pá tiás ra si ke re dett, és a Szebb Na pok nem eb ben a stí lus ban erõs. Job ban áll nak a ban dá nak a ki csit ag resszí vabb, ám még is dal - la mos té mák. Ne kem ez ki csit gyen gébb de aki sze re ti azt a vo na - lat, an nak biz to san tet sze ni fog. Az utol só elõt ti ként sze re plõ Drop kick Murphys fel dol go zás, a Dol go zók da la vi szont kár pó tol min de nért, na gyon jól si ke rült! Le zá rás ként pe - dig a Ma gyar or szág cí mû dalt hall hat juk, ami szin tén egy pör gõ - sebb fo ci druk ker nó ta:). Min dent össze gez ve, egy ki vá ló ze ne kar be - mu tat ko zó anya gát kap ja, aki ál doz rá egy cse kély össze get. Kop csó TITKOLT ELLENÁLLÁS A Harc Folytatódik A Tit kolt El le nál lás 17 éves fen nál - lá sá nak le gu tób bi pro duk tu ma ez a A harc foly ta tó dik cí met ka pott ki ad vány, ami egy ben az ed di gi gi - tá ros, Mar ci utol só hoz zá já ru lá sa a ze ne kar te vé keny sé gé hez. Nem tu - dom, hogy (rész ben) ezért vagy sem, de a nem ze ti me tál él har co - sai ezút tal igen csak ki tet tek ma gu - kért, és ta lán egész ed di gi pá lya fu - tá suk leg pro fibb le me zét si ke rült te tõ alá hoz ni uk. Az elõ zõ al bu muk meg je le né se után na gyon so kan pa nasz kod tak a hang zás ra, ami az ed dig meg szo - kott Tit kolt-so und tól igen csak el - tért és fe let tébb kí sér le te zõs re si - ke re dett. Sze mély sze rint ne kem na gyon tet szett, és azt hit tem, hogy eb ben az irány ban ha lad majd to vább a csa pat, de visszak anya - rod tak a meg szo kott, tisz ta hang - zás hoz. Ezút tal egy iga zán nagy ne - vû stú dió ba men tek a da lo kat rög - zí te ni, ahol tény leg tud ják a mód ját, ho gyan kell le ke ver ni egy me tál le - mezt, és így vég re meg szü le tett az el sõ ha zai, iga zán pro fi hang zá sú nem ze ti me tál anyag. Ze nei leg in kább az Így lé te zem foly ta tá sa ként jel le mez he tõ az al - bum, a stí lus és a szá mok han gu - la ta is in kább azo kat az idõ ket idé - zi: az ala pot, a Tit kolt véd je gyé nek ne vez he tõ thrash-es da rá lás ad ja, de megint hall ha tó egy bal la da is, va la mint he avy me tal, hard rock és egy mi ni má lis hard co re ha tás is tet ten ér he tõ, így a Még min dig ugya naz ki csit nyer sebb és nu-me - tal ha tá so kat sem nél kü lö zõ vi lá gát tel je sen el hagy ták és vissza tér tek a gyö ke re ik hez. A szó lók és a gi tár já ték rend ben van nak, mint min dig; még a dob já - ték is né mi ne mû fej lõ dést mu tat a ko ráb biak hoz ké pest, és itt-ott még jól el ta lált csor da vo ká lok kal is fel - dob ták az anya got. Az egyet len ne - ga tí vum az ének, ami a mo no to ni - tá sá val né ha unal mas sá te szi az egyéb ként na gyon jól si ke rült le - mezt. Gyu ri or gá nu má ból iga zá ból sok kal töb bet ki le het ne hoz ni, csak en ged ni ké ne ne ki (vagy ösz - tö nöz ni), hogy pró bál gas son ki csit ját sza ni a hang já val: le het ne né ha ag resszí vebb, eset leg pár sort hö - rög het ne is, amit re me kül le he tett vol na el len sú lyoz ni Mar ci dal la mos éne ké vel. Re mél he tõ leg a jö võ ben ezen is ja ví ta nak! A szö ve gek ezút tal ki csit me ré szeb - bek, mint az ed dig meg szo kot tak, és job ban be le szól nak az ak tuál po - li ti kai tör té né sek be, de van tör té - nel mi ese mé nyek kel fog lal ko zó szám is (... és igen, min den ki nagy örö mé re, megint van má so dik vi - lág há bo rús té ma is ezek kö zött). A bo rí tó meg le põ en jó, min den kép - pen az ed dig leg job ban si ke rült al - ko tás a Tit kolt há za tá já ról. Egy nagy, posz ter szerû lap ra van nyom - tat va a sö tét szín vi lá gú kép mon - tázs, amin a szö ve gek és a ze ne - kar fény ké pe mel lett min den fé le, a ban da szö ve ge i vel kap cso la tos ké - pet lát hat az em ber, a bo rí tó tú lol - da la meg egy tény le ges pla kát. A CD-ko ron gon ezek mel lett ze ne ka ri fény ké pek és egy vi de ó klip is ta lál - ha tó, ami a ze ne kar pro mó fény ké - pe i nek a ké szí té sét mu tat ja be, szó val min den kép pen gaz dag kö rí - tés sel dob ta piac ra a ki ad ványt a Tit kolt Re cords. Re mél he tõ leg a be fek te tett mun ka majd az ela dá - so kon is lát szód ni fog! Odal

8 A 2010-es év re vissza te kint ve mi lyen fon to - sabb tör té né se ket, leg si ke re sebb pil la na to kat emel né tek ki a ze ne ka ro tok éle té bõl? His to ri ca: Ta valy, az elõ zõ évek hez ké pest több, mint két szer annyi kon cer tet si ke rült ad ni. Éves fel lé pé se ink száma majd nem elér te az öt ve net, és kö zel 30 ezer ki lo mé tert utaz tunk. Ezt ki csit meg - dob ta ugyan, hogy má jus ban ele get tet tünk egy spa nyo l- or szá gi meg hí vás nak, és négy szer vol tunk Er dély - ben és Par ti um ban. Au gusz tus ban a gi tá ros posz - ton tör tént vál to zá sok miatt ne vet is vál tot tunk, és a H-599 rockze ne kar he lyett a sok kal ki fe je zõbb His to ri ca ne vet vá lasz tot tuk. Nem ze ti Front, Nagy A.: Ta valy el ké szült két vi de ó kli pünk a Dex tra Mé dia jó vol tá ból, a Még azt mond ják és a Ki tar tás cí mû szá mun kra, ame lye ket a ku ru c.in fo- ra ke rü lés nap ján kb en néz tek meg! A yo u tu be-on azó ta is lát ha tók. Sze ren csét len - ség is tör tént, mert éne ke sünk, Ti va dar el tör te a bo ká ját va la mint, 2010-ben sem si ke rült (már töb bed szer re) ki jut nunk Er dély be, hi szen a fel lé pé sünk is mét meg hiú sult! RPG: Min den - képp ki eme len dõ - nek tart juk a má - so dik ki ad vá nyunk ( Elit Ha dosz tály EP) meg je le né sét, amely ta valy ja nu ár - ban lá tott nap vi lá - got. A má sik mér - föld kõ a ze ne ka runk éle té ben, hogy a Dél - vi dé ken élõ ma gya rok - nak ját szot tunk az EMI-tá bor ban. Ezen kí vül fon tos meg em lí te ni a leg si ke re sebb kon cert je in ket eb ben az év ben: Tu rul-fesz ti vál, X. Ma gyar Szi get, III. Ron gyos Gár da Em lék nap és az év záró Hû ség na pi rock est. 8 A Ter jeszd, ne má sold! szlo gen köz tu dat ba súly ko - lá sa mel lett sze rin - Kör kap cso lás jel leg gel há rom nem ze ti ze ne - kart kér tem fel egy kis évér té ke lés re, öt - le te ket vár tam a ra jon gók le mez vá sár lá si ked vé nek vissza csa lo ga tá sá hoz, le en dõ kon cert part ne rek ne vé re vol tam kí ván csi, az idei ter vek fe lõl ér dek lõd tem, va la mint egy kis ön re klám ke re tén be lül egy pár po zi tí - vum fel so ro lá sát kér tem a sa ját csa pa tu kat il le tõ en. A His to ri ca kép vi se le té ben Ézsi ás Pé ter éne - kes, a Nem ze ti Front-ból Nagy At ti la basszus - gi tá ros és Mi che lis Já nos gi tá ros, az RPG so - rai ból pe dig Sör tély At ti la éne kes adott elgondolkodtató, érdekes, néhol viszont, elsõre meglepõnek tûnõ vá la szo kat. te tek mi vel le het ne ösz tö nöz ni, vissza csa lo gat ni az em be re ket a le töl té sek vi lá gá ból? Egy ál ta lán van-e ér tel me még a ha gyo má nyos hang hor do zó kon (cé dé ken, ne tán ba ke lit le me ze ken) va ló megje le né sek nek? His to ri ca: Mi so se csi nál tunk eb bõl nagy gon - dot, az összes da lunk min dig is le tölt he tõ volt a sa - ját hon la pun król, és a to váb bi ak ban se na gyon aka - runk ezen vál toz tat ni. A mi ta pasz ta la tunk az, hogy az iga zi ra jon gók így is, úgy is meg ve szik a le mezt, hi szen azt el le het ten ni em lék be, ki le het ten - ni a polcra, aján dék ba le het ad ni, stb.. Na - gyon so kan van nak, saj nos, akik nek nem fér be le, hogy a kon cert be lé põk mel lé, még a cé dé ket is meg ve gyék, de mi õket se sze ret nénk meg fosz ta ni at tól az él mény tõl, hogy ma guk kal vi - hes sék a da la in - kat. Nem utol só sor ban pe dig mi sen kit nem csa - punk be, mert mi - vel így meg hall gat - hat ják elõ re a szá - mo kat, csak ak kor vesz nek le mezt, ha az va ló ban tet szik ne kik. Ez így sze rin tem na gyon tisz ta. Aki tá - mo gat ni akar ja a ze ne kart, az el sõ sor ban az zal tud - ja, ha el jön va la me lyik kon cer tün kre. A töb bi a mi dol gunk! N.F., Mi che lis J.: Ezen a kér dé sen so kat tör - tük a fe jün ket, de a meg fej tést még nem si ke rült meg lel ni; se ne künk, se a ze ne i par sze re plõ i nek. Az in gyen nél von zóbb al ter na tí vát ugya nis ne héz ki ta lál - ni! A ha gyo má nyos hang hor do zók és hasz ná la tuk,

9 va la mint a ha gyo má nyos ze ne hall ga tás, hát tér be szo rult ak, az em be rek számá ra egy re fon to sabb a vi zua li tás. Úgy gon dol juk, fon to sabb éven te egy-két új vi de ó klip pel meg je len ni; és azo kat pu bli kál ni kü - lön bö zõ meg osz tó por tá lo kon a kö zön ség számá ra, így biz to sít va, hogy elér hes sék a da la in kat. Ez per - sze nem pó tol ja a nagy le mez meg je le né sét, mert egy al bum még min dig mér föld kõ egy ze ne kar éle - té ben. Egy igé nyes ki ad vány el ké szí té - se, ki adá sa és ter jesz té se szá mun kra ko moly anyagi ál do zat tal jár na, ami az ál ta lad em lí tett le töl - té sek vi lá ga miatt olyan ala csony pél dány szám ban lel ne gaz dá ra, hogy a be ke rü - lé si költ ség tö re dé két hoz ná vissza! N.F., Nagy A.: Ne künk fon tos, hogy igé nyes bo rí tó val (ha van rá mód, szö veg könyv vel) kéz be ve he tõ, mi nõ sé gi ze nét tar tal - ma zó mû so ros cé dé ink je len je nek meg, de ez nagy költ sé gek kel jár, mert sa ját szer zõi ki adó va gyunk, és így, szpon zo rok nél kül majd hogy nem le he tet len vál lal ko zás. Egy szó - val a ze ne ka ro kat meg öli az in gye nes in ter ne tes le - töl tés, ami nek rá adá sul a mi nõ sé ge is rossz abb! RPG: Nyil ván va ló an so kan má sol nak, töl te nek le ze né ket, hi szen az in ter net vi lá gá ban élünk, ami - nek van jó és rossz ol da la is. Vi szont tény ként kö - zöl het jük, hogy a nem ze ti ol dal hall ga tó sá ga ige nis tá mo gat ja ked venc ze ne ka rait az zal, hogy meg vá sá - rol ja cé dé i ket, ami egy kéz zel fog ha tó erek lye is le - het akár. Gon dolj csak be le, mi lyen vic ces len ne úgy di cse ked ni a gye re keid nek, hogy: Gye re fiam, rá - kat tint hatsz a cé dé gyûj te mé nyem re! :) Mi vel a leg ha té ko nyabb, és egy ben leg lát vá - nyo sabb szó csö ve a gon do la tok köz lé sé nek, az ige ter jesz té sé nek az élõ fel lé pés ha üzen het né tek a kon cert szer ve zõk nek, kit aján la ná tok ma ga tok mel lé ál lan dó part ner nek a bu lik hoz, a már be fu - tott nagy ne vek kö zül, il let ve az után pót lást se gí - ten dõ, a fia tal csa pa tok kö zül? His to ri ca: Az el múlt tíz év ben, ha nem is min - den ki vel, de ren ge teg nem ze ti rock csa pat tal ját - szot tunk már egy szín pa don, hogy csak a leg na gyob - ba kat em lít sem: Kár pá tia, Is me rõs Ar cok, Kor mo rán, Ro man ti kus Erõ szak, Ma go zott Cse resz nye és még so kan má sok. Ze nei leg ta lán az Ar cok áll nak hoz - zánk a leg kö ze lebb, de min den ki más sal szí ve sen fel lé pünk, nem tud nék vá lasz ta ni. A fia tal együt te se - ket te kint ve a Nap vá gás ze ne kar ral va gyunk na gyon szo ros ba rá ti vi szony ban már évek óta. Ve lük tû zönví zen át, bár hova... N.F., Nagy A.: Mi nem ha rag szunk és nem va - gyunk iri gyek sen ki re, így a szer ve zõ kön mú lik, hogy ki vel lé pünk fel kö zö sen. Ma nap ság na gyon fel hí gult a nem ze ti rock mû faj, ál lí tó lag kb. negy ven ze ne kar lett hir te len, és egye sek tel je sít mé nye, mi nõ sé ge hagy né mi kri ti kát ma ga után! RPG: Szá mun kra na gyon fon tos a szö veg vi lág mel lett a ze ne i ség. Min den képp olyan ne ve ket aján la nánk, akik pro duk ció ja nem csak el gon dol - kod tat, ha nem ze - nei él ményt is nyújt a na gyér de - mû nek. Aki te he ti, ve gye kéz be a hang szert és gyúr - jon ezer rel, hisz mi is ezt tes szük. A ma gyar tár sa da lom - hoz ne he zen jut nak el a nem ze ti ol dal gon do la tai, en nek meg vál toz ta tá sá hoz, az em be rek sze mé nek fel nyi tá - sá hoz az egyik esz köz va ló ban a ze ne, azon ban eh - hez az kell, hogy mi nõ sé gi mu zsi kát kap jon az át lag ma gyar. Elõ relát ha tó lag ter vez tek-e va la mi lyen na - gyobb vo lu me nû dol got, eset leg le mezt 2011-ben? His to ri ca: Na gyon ko moly ter ve ink van nak 2011-re, re mé lem a jó Is ten meg se gít és vég ig is tud juk csi nál ni. Ta vasszal is mét útra ke lünk Er dély - be, már most szer ve zõ dik már ci us 15-e kö ré az er - délyi tur né. En nek lesz egy nem erdé lyi ál lo má sa is, mert úgy gon dol tuk, hogy ha a ro má nok annyi ra sze - re tik Bu da pes ten ün ne pel ni a nem ze ti ün ne pü ket, ak kor mi is me gün ne pel jük a ma gun két Bu ka rest - ben! Nem utol só sor ban tí ze zer ma gyar él ott is, ró - luk sem sze ret nénk meg fe led kez ni. Elõ relát ha tó lag a ro mán fõ vá ro son kí vül vár ha tó an Ma ros vá sár hely, Szé ke lyud var hely, Csík sze re da, Kéz di vá sár hely lesz - nek az ál lo má sok. Ez egy ben a le mez be mu ta tó tur - nénk nak len ne a ré sze, ami nek a fel vé te lei ta lán most a na pok ban már el kez dõd nek vég re. A má sik nagy dur ra nás a nyá ron vár ha tó! Au gusz tus 7-én Tö rö kor szág ban, Ro do stó ban lép fel a ze ne kar a Rá kóc zi Sza bad ság harc bu ká sá nak 300-ik év for - du ló ja al kal má ból. Ez egy nagy mo to ros tú ra ke re té - ben lesz, ami a Mi kes kö rút ne vet vi se li. (Bõ veb b információ errõl a bas bo tond.hu ol da lon található.) 9

10 N.F., Nagy A.: Ta valy sze ret tük vol na ki ad ni az új N.F. al bu mot, de több ok miatt is ez ké sik: pl. a ki - adá si költ sé gek hez szpon zort kell ta lál nunk ha va la - ki nek van ki do ban dó pén ze, szól jon ne künk nyu god tan! RPG: Fe bru ár 11-én lesz egy nagy sza - bá sú ren dez vény Bu - da pes ten, a Club 202-ben (volt Wigwam), ahol a Hun ga - ri cá val lé pünk fel. Már ci us 12-én so pro - ni ba rá ta ink se gít sé - gé vel szer ve zünk egy ön ál ló bu lit az Is me rõs Ar cok, a Co ol He ad Klan és az Erõ és Meg tor lás ze ne ka rok köz re mû kö - dé sé vel. Eb bõl a kon cer - tünk bõl sze ret nénk egy DVD-t is ki ad ni, amit az idén a nyu gat-ma gyar or szá gi har cok és az 1921-es so pro ni nép sza va zás 90. év - for du ló ján meg je le nõ cé dénk hez csa to lunk majd. A csa pat nak van-e va la mi lyen egye di véd je - gye, eset leg ren del ke zik-e olyan do log - gal, ami iga zi ku riózum má te he ti? His to ri ca: Ta lán a fen ti ese mé nyek mind-mind egy faj ta ku riózu mok, más fe lõl a té ma vá lasz tás miatt úgy ér zem, tíz éve an - nak szá mí tunk! A tel jes ma gyar ze nei pa - let tát te kint ve pe dig az len ne a jó, ha nem szá mí ta na kü lön le ges ség nek, hogy né - hány ze ne kar a ha za sze re te trõl, nem ze t- rõl, össze tar to zás ról, hû ség rõl és be csü - let rõl éne kel. Nem gon do lom, hogy min - den ki nek ezt kel le ne ten nie, de nem vol na sza bad me güt kö zést kel te nie az em be rek - ben. Még min dig nem ér tik so kan, mi ért em lé kez te tünk Tria non ra, pe dig ab ban, hogy má ra ez hi va ta los em lék nap lett, ta - lán ne künk, nem ze ti ze ne ka rok nak is van egy kis sze re pünk, ugya núgy mint azok nak a név te len tö me gek nek, akik év rõl-év re tün tet tek, fel vo nul tak, til ta koz tak ez el len az igaz ság ta lan dön tés el len. Le het, né - hány év múl va ki szo ru lunk eze krõl a meg - em lé ke zé se krõl, és majd új pró fé ták fog - ják az észt osz ta ni. Azt hi szem, ma ra dunk ku riózu mok min dan nyi an, akik a nem zet sor sá val is fog lal ko zunk. Csak em lé ke ze tül aján la nám Pe tõ fi so rait: Va n n a k ha mis pró - fé ták, akik/ Azt hir de tik nagy go no szan,/hogy már meg áll ha tunk, mert it ten/az ígé ret nek föl de van./haz ug ság, szem - te len haz ug ság,/mit mil li ók cá fol nak meg,/kik nap he vé ben, éhen-szom jan,/két ség be esve ten ge nek. Nem ze ti Front, Nagy A.: Itt va la mi na gyot ké ne ír ni biz - tos, de csak annyit mon dok, hogy iszo nyú mennyi sé gû italt le szûr tünk a 17 év alatt a szesz tar tó sít ja az N.F.-ot, ahogy a pél da is mu tat ja. RPG: Akik már vol - tak a vár me gyén ken be lül RPG kon cer ten, azok bi zo - nyá ra lát hat ták ve lünk a Hon véd Ha gyo má nyõr zõ Egye sü let So p- ro ni Ta go za tá nak ka - to náit a szín pa don. So kak sze rint nem hiá ba hív nak min ket a nem ze ti HC zász ló vi võ i nek, mi vel ezt a mû - fajt raj tunk kí vül ke vés ze ne kar tud hat ja ma gá énak a nem ze ti ol da lon. 10

11

12 Ki nek az öt le te volt en nek a ki ad vány nak a lét re jöt te, és mi ért ép pen Rád esett a vá lasz tás a da - lok elõ adá sá hoz? A Loy alty Re cords ré gi ter ve volt egy ilyen gyûj te mé nyes Skrew - dri ver bal la da al bum meg je len te té - se. Ró luk ér de mes tud ni, hogy a ki - adó 2004-ben jött lét re, el sõ ki ad - vá nyuk a RAC le gen da Bru tal At tack Gre a test Hits 2. cí mû CD-je volt, amit há rom év vel ké sõbb az En glish Ro se A tri bu te to Ian Stu art and Skrew dri ver és a Ven det ta A Skrew dri ver örök cí mû le me ze kö ve tett, de õk gon doz ták az Ar chí vum, az Ar row Cross és a Vo i ce Of Jus - ti ce kü lön bö zõ anya gait is. Va la mi kor 2010 ele - jén kér tek fel, hogy köz - re mû köd jek ezen az iga zán kü lön le ges al bu - mon. El küld ték a már ré gó ta kész ze nei ala - po kat, én pe dig öröm - mel vál lal tam a kö zös mun kát. A Loy alty Re cords gon do zá sá ban egy ma gyar nyel vû Skrew dri ver bal la dák al bum je lent meg ka - rá csony kor, Szi va Ba láz zsal a mi kro fon nál. Ter mé sze te - sen a ki ad vány ku riózum mi vol tá ra te kin tet tel azon nal lép tem az ügy - ben, és a le mez bir tok ba - vé te le után egy pár kér dést küld tem Ba lázs nak ezzel kapcsolatban, valamint persze a rendes csapatait sem hagytam ki. A CD bo rí tó já ban egy pár mon da tos elõ szó - ban fe le le ve ní ted el sõ ta lál - ko zá so dat a Skrew dri ver számai val. Az el telt két év ti - zed alatt im már érett fej jel mi a vé le mé nyed a mu zsi ká ju k- ról, mon da ni va ló ju król, egy ál ta - lán Ian Stu art mun kás sá gá ról? A Te ze nész pá lya fu tá so dra mennyi - ben vol tak ha tás sal õk és szer ze - mé nye ik? A Skrew dri ver két ség te le - nül a skin he ad kul tusz le gem b- le ma ti ku sabb ze ne ka ra volt. Min dan nyi unk nak, akik eb ben a kö zeg ben nõt tünk fel, hoz - zá tar toz nak a fiat al sá - gá hoz ezek a nó ták, így ter mé sze te sen ne kem is, és ha - tás sal vol tak a 12

13 ze nei íz lé sem re, fõ leg a ko rai idõk ben. Ezért is örü - lök kü lö nö sen, hogy vég re ma gya rul is hoz zá fér he tõ - ek let tek Ian Stu art cso dá la tos bal la dái, és eh hez én is hoz zá já rul hat tam a ma gam esz kö ze i vel. Me lyik dal lal volt a leg ne he zebb meg bir kóz ni a fel vé te lek so rán? Egyik sem volt könnyû, hi szen itt egy szál gi - tár ra, vagy zon go rá ra kel lett éne kel ni, nem dü bör - gött mö göt tem egy tel jes rockze ne kar, ahogy azt meg szok tam. Mel let ted két nagy múl tú köz re mû kö dõ, va la - mint egy höl gyé ne kes ne ve ol vas ha tó a bo ok letben. Ved res Joe és Hir le mann Ber ta lan sze rin tem min den ki számá ra is mert, Wé ber Iré na-ról azon - ban, kér lek mondj légy szí ves egy pár szót. Hogy ke rült Õ a kép be? Õ egy dél vi dé ki szár ma zá sú lány, aki már né - hány éve So pron ban él. Men tes Nor bi ék kér ték fel, hogy köz re mû köd jön a Hun ga ri ca fel lé pé se in. A ta - va lyi Pe Csás kon cer ten ta lál koz tunk elõ ször, és ami - kor fel me rült, hogy ezen a bal la da anya gon szük ség len ne nõi ének han gra, egy bõl rá gon dol tam. Elé ge dett vagy a vé gered ménnyel? Min den részt ve võ nek a szí vü gye volt ez a le mez, és sze rin tem jól si ke rült. Mi lyen pro gram mal, és ven dé gek kel ké szül tök ezek re? Va la mint, mik a ter ve i tek a 2011-es év re? A Hun ga ri ca bu li va ló já ban a Fel vi dék Nem Szlo vá kia le mez be mu ta tó ja lesz. Ez nem egy so ral bum, ha nem egy aján dék ki ad vány a fe bru ár 11-ei kon cer - tünk höz, vagy for dít va ki nek, hogy tet szik, a kis - le mez hez egy aján dék kon cert jegy. Ná lunk en nek ha gyo má nya van már, ez a har ma dik ilyen jel le gû öt - le tünk! Tu laj don kép pen egy fel ké rés in dí tot ta el az egé szet, a du na szer da he lyi fut ball szur ko lók kér tek fel min ket egy in du ló meg írá sá ra, és e kö ré épült az egész el gon do lás! A ven dég ze ne kar a so pro ni nem - ze ti hard co re zász ló ví võ je, az RPG lesz. Úgy gon do lom, hogy 2011 ta va szá nak egyik leg na - gyobb nem ze ti rock ese mé nye le het a már ci us 13- án, a Club202-ben (az egy ko ri Wigwam he lyén) meg - ren de zés re ke rü lõ MÚK, (azaz Már ci us ban Új ra Kezdjük) el ne ve zé sû Ro man ti kus Erõ szak kon cert, to váb bi há rom nagy sze rû ban da fel lé pé sé vel. Itt, a nem rég ütõs be mu tat ko zó al bum mal je lent - ke zõ fia tal csa pat, a Szebb Na pok nyit majd, akik mél tó mó don vi szik to vább a Bal la gó Idõ és az Egész sé ges Fej bõr ál tal meg te rem tett ze nei vo na - lat. If jú bõr fe jû ek, ré gi is ko la Az es te kü lön le ges ven dé ge ként az 1983-ban ala kult le gen dás ban da, az Oi-Kor lép a desz ká kra kö zel más fél órás mû - sor ral! Õk azt hi szem nem szo rul nak kü lön be mu - ta tás ra. Majd fél 11-kor kezd a Ro man ti kus Erõ szak. Mi lyen jö võt jó solsz en nek a cé dé nek? Ez nem egy meg szo kott ki ad vány, hi szen csak las sú da lo kat tar tal maz, de ezi dá ig na gyon bíz ta tó ak a vissza jel zé sek. Szán dé koz tok-e ezek kel a da lok kal élõ ben, akusz ti kus elõ adás ke re té ben kon cer tez ni? Egyen lõ re nincs terv be vé ve. A két ren des ze ne ka rod Ro mer, Hun ga ri ca nagy kia dós. Ne kik mi a vé le mé nyük er rõl a pro - jek trõl, és ma gá ról a le mez rõl, nem volt pro blé ma, hogy egy Loy alty Re cords-os anya gon vagy fõ sze - re plõ? Sem mi lyen pro blé mát nem oko zott. Nem szól nak be le az egyéb te vé keny sé ge im be, már csak azért sem, mert a Ro man ti kus Erõ szak kal és a Hun ga ri cával is tel jes az alko tói sza bad sá gunk. Az év el sõ ré szé ben mind ket tõ vel fe bru ár - ban a Hun ga ri ca-val, már ci us ban pe dig a Ro mer-rel nagy sza bá sú kon cer tet ad tok a Club 202-ben.

14 A ré geb bi szá mok mel lett fel csen - dül nek a kö zel múlt ban rög zí tett, és az Ar chí vum mal kö zös ki ad vá - nyon meg je le nõ kis le me zünk va - do na túj nó tai, köz tük a vár me - gyés dal. Le ve ze tés ként a Bõ gõ - ma si na fog lal ja el a szín pa dot. A ki - lenc ta gú za la e ger sze gi bri gád kon cert jé nek kü lön ér de - kes sé ge, hogy a Skan ze li zé egy - ko ri éne ke se Vasszi Zo li, azaz Va - nek a fron tem ber ük, és a ma már kul ti kus nak szá mí tó ze ne ka rá nak leg na gyobb nó táit is húsz év után vég re élõ ben hall hat ja a kö zön - ség. Ez összes sé gé ben 4 együt - tes és kö zel 6 óra ze ne! Nem ze ti roc ke rek, hu li gá nok, skin he a dek, ott a he lye tek! Ami az idei ter ve ket il le ti, a Hun - ga ri cá val már elõ ké szü let ben van a ta valy már ci us ban, a Pe tõ fi Csar nok ban rög zí tett kon cer tünk DVD-je, és emel lé rak juk össze a ne gye dik sor le me zün ket, amin a mos ta ni két új dal mel lé ké szül - nek új nó ták is, en nek egy ré - sze össze állt. Hogy mi kor je - le nik meg, az sok min den - tõl függ még, de idén vég re be aka rom in dí ta - ni az egy ide je már be í - gért Szent Su han cok ne vû ban dá mat is. Be fe je zés ként, nem csak azért, mert a cím la pon is együtt sze re pel tek, ha nem mert már több ször a stú dió ban és élõ ben is ven dé gül lát - tad, mi a vé le mé nyed Ka la pács Jó zsi ról és a ha zai ze nei élet ben el fog lalt he lyé rõl és ed dig elért ered mé nye i rõl? Ka la pács Jó zsi egy fan tasz - ti kus éne kes, meg tisz te lõ, hogy együtt éne kel het tem ve le stú dió - ban és kon cer ten is. man ti ku se ro szak.hu ga ri ca music.hu Mió ta ze nél tek együtt eb ben a ban dá ban? Vol tak már tag cse rék? Kb. öt éve nyom juk együtt eb ben a for má ció ban. Sze ren csé re min den fa sza, jól ki jö vünk egy más sal. Tag - cse re Fe ke te Mam ba név alatt min dössze egy szer volt, éne kes posz ton. A bassze - rünk je len leg kül föl dön dol go - zik és mi vel nem sze ret tünk vol na má sik bõ gõst ke res ni (idõnk sem volt rá), ezért az ének mel lett azt is vi szem. Így most négy ta gú a ze ne kar. A ta gok nak volt már ze nei elõ éle te? Je len leg van még más pro jectje va la ki nek a Mam ba mel lett? A Mam ba elõtt min den - ki volt egy pár ze ne kar ban, kü lön bö zõ stí lu so kat kép vi - sel ve. Pil la nat nyi lag a do bo - sunk, Szé ki, a Dog Ban gers ne vû rap for má ció ban szö ve - gel, rit mus gi tár osunk Jó zsi a Qas sam ban pen get, szó ló gi tár osunk Rol csi pe dig a Bey ondban bõ gõ zik. Mi lyen a kap cso la to - tok más he lyi ban dák kal? A Bey ond, vagy más kör nyék - be li ve te rán ban da se gí tett ti te ket el sõ lé pé se i tek nél? A ko rosz tály ban hoz zánk kö zel ál ló ze ne ka rok kal, ami saj nos egy re ke ve sebb, elég jó kap cso lat ban ál lunk. Amit elér tünk le het nem sok, de ma gunk nak kö szön het jük. Mi in do kol ta, hogy ezt a ne vet vá lasszá tok? Nem oko zott még gon dot, nem túl ijesz tõ az át lag em be rek számá ra? A leg ve szé lye sebb kí - gyó faj ta Nem gon do lom, hogy bár kit is meg ijesz te nénk ez zel a név vel.

15 Van va la me lyik ban da tag - nak ott hon fe ke te mam bá ja, eset leg más eg zo ti kus kis ked - ven ce? Jó zsi nak van egy ve sze del - mes pe rui csó tá nya:) Volt már több kon cer te - tek is olyan ze ne ka rok kal, mint az Ag resszív Fel lé pés, vagy a Fe hér Tör vény. Hon nan az is me - ret ség? Nem pro blé más szá mo - tok ra az ilyen jel le gû ban dák kal va ló együtt mû kö dés, a kö zön - sé ge tek nem for dul el emiatt tõ le tek? A fent em lí tett ze ne ka rok kö - zül még sen ki vel nem volt kö zös fel lé pé sünk, de nem azért, mert el - zár kóz tunk az öt let tõl, ha nem csak így ala kult. Va ló szí nû leg köz re ját - szik az, hogy ze nei leg más stí lus - ban moz gunk. Az is me ret ség on - nan ered, hogy Szé ki az Ag resszív Fel lé pés ben do bolt. Kon cert je in - ken van egy ma gyar blokk el ne - ve zé sû rész fel dol goz tuk az Ó Ma gyar or szág, XX. Szá zad, A csi tá ri he gyek alatt cí mû da lo kat, amit a kö zön sé günk na gyon sze - ret. Sem mi lyen ne ga tív él mé nyünk nem volt! Szö ve ge ink sok fé lék, a min den na pok ról, az élet ben elõ - for du ló hely ze te krõl szól nak. Né - há nyuk ból ki ér zõ dik, hogy mit ho gyan gon do lunk, de eze ket is élet hely ze tek hoz zák össze. Ma - gá nem ber ként egyér tel mûbb a do log. Mi lyen gya kran van nak élõ fel lé pé se i tek? Több nyi re ha - zai te re pen ját szo tok? Csak élõ fel lé pé se ink van - nak!:) És bár hova szí ve sen el me - gyünk, ha hív nak. Vol tak már ezek tõl el té rõ bu lik is? Eset leg van olyan, ame lyi krõl kü lön le ges él mé - nyek kel tér te tek ha za? Ál ta lá ban jól si ke rül nek a kon cert je ink, és min dig tör tén - nek olyan dol gok, ami tõl kü lön le - ges, de egy át la gos nak in - du ló kon cert után fel ke rül - ni a 100% Ma gyar vol. 2. vá lo ga tás le mez re hát ez min dent ûber el! Mi fo lyik itt Gyön gyö sön? eset leg va la mi új anyag ki - adá sa? Egyet len de mónk ké szült ed - dig, amit sa ját erõ bõl hoz tunk össze, és csak a ze ne ka ron ke - resz tül le het hoz zá jut ni. Egy-két vi - de ónk meg ta lál ha tó a yo u tu be-on. Kö szön jük a vá la szo kat, to váb bi sok si kert a ze ne kar - hoz, vé gül ta lán még annyit kér - dez nék, hogy mik a ter ve i tek a kö zel jö võ re? Sze ret nénk össze hoz ni egy le mezt, ami re tíz-tizenkét szá mot ter ve zünk és ter mé sze te sen mi nél több fel lé pés! Ma ci ke te mam ba.uw.hu Egye sek számá ra biz tos tel je sen is me ret len még a Fe ke te Mam ba név. Akik vi szont ber uház tak a 100% Ma gyar vá lo ga tás le mez má so dik ré szé - be, azok nak már de reng ta lán va la mi. Mi vel az omi nó zus ko ron gon is egy na gyon jó kis dal lal sze re pel tek, gon dol tam a vi lág há lón is ku ta ko - dom utá nuk. Két na gyon ügyes há zi vi de ó juk kal is ta lál koz tam, ame lyek nél mind a ze ne, mind a ké pa nyag ki fe je zet ten szim pa ti kus. Ezt kö ve tõ en bá tor kod tam né hány kér dést in téz ni hoz zá juk, hogy meg is mer hes sük ki csit job ban õket. Kér dé - se im re a fron tem ber Csap da vá la szolt. Szö ve ge i tek mi lyen té má k- ról szól nak? A ze ne kar ral is fel - vál lal tok né mi po li ti kai ho va tar - to zást? A To ka-pa tak. Van már ön ál ló hang - hor do zó tok, ha igen, hogy le het hoz zá jut ni? Terv be van vé ve 15

16 Mi ért, s hon nan e mû vész név: Jó zan? 2005 kö rül a Ge ro ni mó ban mú lat tuk az idõt Da gadt Ár pi val és Swiny -vel, akik már ol dott han gu - lat ban vol tak, ró lam pe dig már ak kor kö zis mert volt, hogy ré gó ta nem iszom al ko holt. Swiny, an gol még ha a ta gok fo gyasz tot tak is sze szes ita lo kat, nem érez ték szük sé gét, hogy ez zel nó ták ban hi val - kod ja nak. Én a Bé ké sen meg ren de zett Blue Ey ed De vils/ag gra va ted As sault bu li után dön töt tem úgy, hogy elég volt, le te szem a po ha rat, 1997-ben. A ba - rá ti tár sa ság ból ezt né há nyan nem akar ták el fo gad - ni és meg pró bál tak új ra vissza csá bí ta ni a le ré sze - ge dés út já ra. Sze ren csé re erõs ma rad tam és ki tar - tot tam dön té sem mel lett. Az el sõ egy-más fél hó nap ki csit ne héz volt, de ki le he tett bír ni. Be bi zo nyí tot - tam ma gam nak és a töb bi ek nek, hogy al ko hol nél - kül is jól tu dom érez ni ma gam hét vé gen ként. Egy idõ után a ké tel ke dõk is elis mer ték, hogy ez az em ber tény leg nem iszik és nem pisz kál tak töb bé. Tisz te let ben tar tot ták, hogy ezt az utat vá lasz tot - tam. Ek kor még egy ál ta lán nem volt jel lem zõ itt hon a SXE-élet for ma, én sem tar tot tam ma gam an nak. Egy új ro va tot in dí tunk, mellyel sze ret nénk be mu tat ni a ze nei pa let tánk egy-egy olyan sze re plõ - jét, akik nem csak ze nél nek, de sok más te vé keny sé gük kel is po zi tív pél da ként ál lít ha tók a ma - nap ság egy re si lá nyabb fiat al ság elé. Re mél he tõ leg a jó pél da hasz nos lesz, po zi tív gon do la to kra, s tet tek re sar kall va ti te ket is! El sõ al ka lom mal Jó zan Zol tán hoz for dul tunk kér dé se ink kel. ba rá tom hir te len meg kér dez te, hogy van az ma gya rul, hogy jó zan? Meg mond tam ne ki, er re nagy ne ve - tés ben tört ki, na gyon tet szett ne ki a Jó zán Zol tán össze csen gé se és in nen tõl kezdve így kez dett el hív ni. Elõ ször fur csa volt, de ké sõbb meg ba rát koz tam új be ce ne vem mel és raj tam ma radt. A sors iró niá ja, hogy egy év vel ké sõbb már it tam al ko holt, bár iga zi ré szeg ség ig nem ju tot tam, azó ta sem. A Jó zan név raj tam ma radt, le tö röl he tet le nül. Ezt meg elõ zõ en sok al ko holt fo gyasz tot tál? Mit gon dolsz a kon cer te ken fo lyó mér ték te len ita - lo zás le het rész ben az oka sok né ze tel té rés nek, pro blé má nak? Vé le mé nyed sze rint mi le het ne a meg ol dás er re? Igen, a nyolcva nas évek vé ge-ki lenc ve nes évek el sõ fe le ter mé sze te sen sok szor szólt az ita - lo zás ról, ez az élet mód szer ves ré sze volt a skin he adélet for má nak, az Oi! ze ne ka rok is gya kran éne kel - tek vi dám sör-nó tá kat, ezért mi sem akar tunk ki lóg - ni a sor ból, sok szor néz tünk a po hár fe ne ké re. Ez ak ko ri ban tel je sen ter mé sze tes nek szá mí tott. Mi - kor az Ar chí vum szín re lé pett, kez det ben még õk is ját szot tak két sör nó tát a kon cer te ken, vi szont 1995-ben, a Le szá mo lás de mó ra nem vet ték fel eze ket a szá mo kat, mi vel úgy érez ték, hogy egy NSze ne kar nak nem kell nép sze rû sí te ni a le ré sze ge - dést. Ez ak kor egy tel je sen új do log nak szá mí tott, a töb bi NS-ban da is kö vet te ezt az utat, Igen, a kon cer te ken tör té nõ mér ték te len al ko holfo gyasz tás sok kon flik tust okoz saj nos. En nek a meg ol dá sá ra az orosz min tát tud nám pél da ként em lí te ni, mert az ot ta ni mi li táns moz ga lom egy sze - rû en ki lö ki ma gá ból a ré sze ges tró ge re ket, szin te min den ki ko mo lyan spor tol, a kon cer te ken pe dig, ha va la ki ré sze gen je le nik meg, azt leg jobb eset ben ha za za var ják, rossz abb eset ben meg is ve rik, hogy pél dát sta tu ál ja nak. Ez drasz ti kus meg ol dás, de ahogy Paul Burnley mond ta ré gen: Szél sõ sé ges gyógy sze rek re van szük ség, ha a dol gok szél sõ sé - ge sen rosszak! Ne kem nem len ne gon dom, ha az em be rek tud ná nak mér té ket tar ta ni az al ko holfo gyasz tás ban és meg áll ná nak a vi dám szint nél. Saj nos az élet ben ez rit kán mû kö dik így, az it tas em ber egy re töb bet akar in ni, míg vé gül már nem ura a cse le ke de te i nek. A '90-es évek ben ha zánk ban több olyan kon - cert is lét re jött, ame lye ken, mond hat ni, a vi lág leg is mer tebb NS ban dái lép tek fel. So kat tet tél te is eze kért a fe lejt he tet len ese mé nye kért, me sél nél eze krõl a ren dez vé nyek rõl? Azo kat az idõ ket le het a ha zai NS-skin he ad élet fény ko rá nak ne vez ni. Fia ta lok vol tunk és el - szán tak, baj tár sat és nem el len fe let lát tunk egy - más ban. Nem mon dom, hogy ak ko ri ban min den és min den ki tö ké le tes volt, de tel je sen más volt a lég - kör, mint ma nap ság. Mi kor be le csöp pen tünk a nem zet kö zi NS-moz ga lom ba, min den hol azon nal baj - tár sként fo gad tak min ket, sze ret ték a ma gya ro kat. 16

17 Ki ala kult egy ko moly, nem zet kö zi kap cso lat rend - szer, ahol mi is elis mert, kor rekt em be rek nek let - tünk el köny vel ve. Elõ ször a Squ a dron-t lát tuk ven - dé gül 1995 szep tem be ré ben, az tán az olasz A.D.L.122 és a Co ro na Fer rea tet te ná lunk tisz te le - tét 1995 de cem be ré ben. Ezek a kon cer tek to vább öreg bí tet ték jó hí rün ket és ezu tán nem volt meg ál - lás. Fel ke rült ünk az NS moz ga lom tér ké pé re, elis mer tek let tünk és ren ge teg jó bu lit si ke rült le bo - nyo lí ta ni a jó szer ve zõb ri gá dok nak kö szön he tõ en. A ki lenc ve nes évek ve ze tõ NS-ze ne ka rai szin te ki vé tel nél kül meg for dul tak ha zánk ban, né hány név a sok kö zül: Konkwis ta 88, Ex ca li bur, Bru tal At tack, Pro vi - den je, En glish Ro se, Blue Ey ed De vils, Ag gra va ted As sault, Bo und for Glory, Aryan, Max Re sist, Svas ti ka, For tress, Land ser, Ava lon, Vlaj ka és még so rol hat nám. A sok jó bu li - nak kö szön he tõ en a ha zai NS-ban - dák is több meg hí vást kap tak kül - föl drõl, csak úgy pezs gett az élet. Hogy tud tá tok ezt te tõ alá hoz ni, s mi le het az oka an nak, hogy mos tan ság ez már nem úgy mû kö dik, mint ak ko ri ban? Va la hogy min den olyan ter mé sze tes volt, min - den ki tud ta a dol gát, hogy mit tud ten ni egy si ke res bu li le bo nyo lí tá sa ér de ké ben, sen ki sem nya valy - gott, min den ki oda tet te ma gát. Mos ta ná ban hal lok olyan han go kat a fia ta lok szá já ból, hogy az öre - gek nem mu tat ják meg ne kik a tu do mányt, hogy kell kon cer tet szer vez ni, sa töb bi. Ne kik el mon da - nám, hogy ne künk se mu tat ta meg sen ki, nem is vár tuk el sen ki tõl. Hét köz nap dol goz tunk, nem az in ter net elõtt ül tünk, és vár tuk a hét vé gét, mert pén te ken és szom ba ton min dig együtt vol tunk, össze jár tunk, es tén ként el men tünk ve re ked ni, mu - la toz ni. Össze tar tot tunk min dig és min den hol. Jó ér zés volt más vá ro sok ban élõ NS-skin he a dek kel ta lál koz ni, köl csö nö sen tisz tel tük és meg be csül tük egy mást. Ta lán ez hi ány zik ma nap ság: egy más tisz te le te és meg be csü lé se. Szá mom ra túl sok a rosszin du lat, egy más ki be szé lé se és le né zé se a mai szín té ren, túl sok a ne ga tív em ber kö reink ben. Ha min den ki ten né a dol gát, po zi tív dol go kat csi nál ná nak min - den nap, ak kor nem len ne idõ és ener gia az zal fog - lal koz ni, hogy mit csi nál a má sik em ber a moz ga - lom ban. A ne ga tív élet szem lé let könnyen rár agad a be fo lyá sol ha tó em be rek re és ez a ve szé lyes ten - den cia egy re csak nö vek szik, a moz ga lom pe dig szép las san egy köp kö dõ ver seny re ha son lít. A fél - té keny ség és a rosszin du lat he lyett ma gunk ba ké ne néz ni. Nem csak egy más hi báit kell ész re ven ni, zsör tö lõd ni, há bo rog ni, mert ez zsá kut ca. Ezek ben az idõk ben mely ban dák vol tak sze - mé lyes ked ven ceid? Ez má ra meg vál to zott, van - nak eset leg új trón kö ve te lõk a top-lis tád élén? A ki lenc ve nes évek ze nei szín te re na gyon szí - nes és iz gal mas volt, ke vés rossz ze ne kar mû kö - dött, a nyolcva nas évek ben egye d- u ral ko dó Oi!/R.A.C. stí lus mel lett meg je len tek a ke mé nyebb hú ro kat pen ge tõ ame ri kai ban dák (élü kön a Bo und for Glory-val, ami az egyik leg meg ha tá ro zóbb ze ne kar volt mû kö dé se so rán), és ek kor je lent meg a ha te co re stí lus is (a Blue Ey ed De vils ve ze té sé vel). A Skrew - dri vert ter mé sze te sen sen ki sem ta szít hat ja le a kép ze let be li trón - ról! Nagy ha tás sal volt rám a Bru tal At tack, fõ leg az élõ fel lé pé se i vel, ezek a bu lik mind fe led he tet len él - mé nyek ma rad nak. A Squ a dron is nagy ked venc volt, és a Skull he adet sem hagy ha tom ki. A For tress mu zsi ká ja és Scott hang ja szin tén meg ha tá ro zó do log volt az éle tem - ben. A Land ser sem szo rul kü lö nö sebb be mu ta tás - ra, min den al bu muk ön ma gá ért be szél. Ter mé sze - te sen van nak újabb trón kö ve te lõk is a kép ze let be li top-lis tá mon, hi szen szám ta lan új ban da ját szik pro fi mu zsi kát, ami tõl meg dob ban az em ber szí ve. Né hány név a sok kö zül: Gi gi und die Bra u nen Stadt mu si kan ten, Kill baby, Kill!, Faust recht, Le git ti ma Of fe sa Most, ha vég te len mennyi sé gû pénz áll na ren del ke zé sed re (így nem áll na anya gi aka dály a te álom-kon cer ted lét re jöt té hez), mely nap ja - ink ban mû kö dõ ban dá kat trom bi tál nád össze? Ha-ha! Va ló szí nû leg nem álom kon cer tet szer - vez nék, ha nem más dol gok ba for gat nám a pénzt, amik kel job ban elõ re le het ne moz dí ta ni az ügyün ket. Pro pa gan dá ra, klub hely sé gek re, kon cert he lyek re, stb. Ha kö te le zõ len ne kon cer tet szer vez ni, ak kor az elõ zõ vá lasz ban meg em lí tett ban dák bár me lyi két szí ve sen meg néz ném. So kat me lóz tál hosszú éve kig egy fan zin ban is, ami lé te zé se kor az egyik leg jobb in for má ció köz ve tí tõ ki ad vány volt ha zánk ban. Mi lyen nek íté - led meg ezt így utó lag? Sze rin ted mi ért nincs ma nap ság ha son ló? 17

18 So kat se gí tet tem az új ság szer kesz tõ jé nek, el sõ sor ban for dí tá sok kal, kon taktcí mek kel, fény ké - pek kel. Elég jó új ság volt, bár én job ban örült em vol na vál to za to sabb kér dé sek nek, amik spe ciá li san az adott ze ne kar nak szól tak vol na, nem ugya nazt a kér dés sort tet tem vol na fel min den ki - nek. Sze rin tem az in - ter net ko rá ban már ki csit ela vult lett a fan zi n (saj nos), a vi lághá ló sok ré gi ér té ket meg ölt már, nem csak a ra jon gók ál tal szer kesz tett kis új sá go kat. Pró bál ko zá sok van nak né ha, de ke res let hi á nyá ban né hány szám után meg szûn nek a ki sebb moz gal mi la pok. Kár ér tük. Ezt a fan zint jócs kán be elõz ve egy né gyol da las Blo od & Ho no ur hír le ve let kap hat tak egy Vi king Clu b-os ren dez vény lá to ga tói tõ led. En nek mi ért nem volt foly ta tá sa? Hú, ez jó ré gen volt! Azt hi szem, ez a hír le vél meg elõz te a ko rát, az ak ko ri moz ga - lom még ta lán nem volt er re fel ké szül ve. El - kezdtük szer kesz te ni a má so dik szá mot, de már nem em lék szem, mi ért nem volt foly ta - tás. Ak ko ri ban még nem vol tak el ter jed ve a szá mí tó gé pek, a szö veg szer kesz tõk, nyom - dai kap cso la ta ink sem vol tak, te hát sok kal ne he zebb dol gunk volt, mint ma nap ság. Elõ zõ kér dé sem is B&H kö ze li volt, és ha már itt tar tunk a ta va lyi Sons of Eu ro pe kon cer ten a 30 éves skin he ad le gen dát, a Bru tal At tack-et te kon fe rál tad, majd kö - szön töt ted, s úgy tûnt na gyon jó ba rát ság köt a leg ré geb bi, mond hat ni ori gi nal B&H ban dá hoz! Hon nan az is me ret ség? Vár ha tó ta lán a kö zel jö võ ben újabb BA fel lé pés ha - zánk ban? A Bru tal At tack õs ré gi ked ven cem, so kat hall - gat tam a le me ze i ket if jú ko rom ban, úgy mint a töb - bi an gol B&H ze ne kart. Is me ret sé günk 1996-ra te - he tõ, ab ban az év ben az En glish Ro se-t sze ret tük vol na meg hív ni a má so dik Ian Stu art Em lék kon cer tre, amit vé gül le mon dott Jo nesy (ER éne kes), ta lán va - la mi tag cse re miatt. Na gyon saj nál ta a dol got és meg ígér te, hogy se gít le - szer vez ni egy beug ró an gol csa pa tot ma guk he lyett. Az ál lam le e sett, mi kor fel hí vott és meg kér dez te, hogy mit szól nánk a Bru tal At tack-hez?! Be in dult a gépe zet és 1996 szep tem be ré ben a le gen da fel lé pett ná lunk. Aki ott volt, az ma is em lék szik a bu da ör si rep té ren meg tar tott kon cer tre, ami min den ki számá ra örök él mény ma rad. Az Always ne ar cí mû em lék dal elõtt Ken leug rott a szín pa dról és el - tûnt. A nó ta el kez dõ dött és Ken éne - kelt, de elõ ször sen ki sem tud ta hon nan, nem volt a szín pa don. Nagy meg le pe té sün kre Ken fel má szott a szín pad fe let ti eme let re, a kar za ton ült, on nan ló gat ta a lábait és on nan éne kelt ne künk! Ha tal mas showt csi - nált, õ tény leg a szín pa dra szü le tett! Azó ta szá mom ra õk a leg jobb kon cert ban da, bár - me lyik fia tal csa pa tot ken ter be ve rik, pe dig nem mai srá cok ban kezdték az ipart. Azó ta szám ta lan szor lát tam a Bru tal At tack mû so rát, több or szág ban és min dig leny ûgöz nek. Ba rát sá gom Ken-nel idén lesz 15 éves és er re na gyon büsz ke va gyok. Tu do má som sze rint idén is ta lál koz ha tunk vele a szín pa don, va la hol, va la mi kor, egye lõ re azon ban nem sze ret ném fel fed ni a tit kot! A B&H lét re jöt te kor a leg is mer tebb brit ban - dák össze fo gá sa kel tet te élet re ezt a szer ve ze tet. Nap ja ink ban is így mû kö - dik ez vi lág szer te, vagy akár ha zánk ban? Ian Stu art ha lá la sok min dent meg vál toz ta tott. A kez de ti sokk után úgy tûnt, hogy tal pra tud áll ni az an - gol moz ga lom, de az 1994 ja nu ár já ban meg hiú sult lon do ni Ian Stu art Em lék - kon cert után hir te len min - den a da rab jai ra hul lott és rossz irány ba men tek el a dol gok, a rosszin du lat so ká ig mér gez te az agya kat. Kö rül be lül kö rül bé kül tek ki új ra a ré gi ba - rá tok. An gliá ban ren de zõ dött a hely zet és a B&H is - mét erõs nek mond ha tó. A ha zai B&H in kább ren - dez vény szer ve zõ ként vo nult be a köz tu dat ba, nem a ma gyar NS-ban dák össze fo gá sa lett vé gül az el sõd - le ges cél, bár 1995 kö rül még ez lett vol na az irány - vo nal, még sem így ala kul tak a dol gok. A B&H egy ko ri mo tor ja ISD, ró la egy köny - vet is ír tál. Mi ért gon dol tad fon tos nak, hogy meg - je len jen Ma gyar or szá gon egy ilyen ki ad vány? A meg je le nés óta mi lyen vissza jel zé se ket kap tál? 18

19 Szá mom ra Ian Stu art éle te és mun kás sá ga pél da - ér té kû és fon tos nak tar tot tam, hogy egy át fo gó ol vas - mány is meg je len jen ró la, hi szen a Skrew dri ver a mai na - pig óriá si ha tás sal van a moz ga lom tag jai ra, le gyen az év kö zöt ti öreg skin he ad, év kö rü li ak ti vis ta, vagy a fia ta labb ko rosz tály, akik nek szük sé ge van pél da - ké pek re. A vissza jel zé sek sze ren csé re ki vé tel nél kül po - zi tí vak, sok gra tu lá ci ót kap tam már ba rá taim tól és az ol va sók tól, ami na - gyon jó le sett. Van már eset leg olyan újon nan szer zett in for má ciód, ké pa nya - god, stb., ami vel ma már bõ vebb len ne a mû ved? Látsz esélyt egy új ra kia - dás ra a jö võ ben? Ter mé sze te sen, a meg je le nés óta to vább bõ vült a ké pa nya gom, új in for má cióm nem túl sok van, és még ren ge teg pél dány nem ta lált gaz dá ra az el sõ nyo más ból, így egye lõ re még nem gon dol ko dom az új ra - kia dá son. HUNGARICA Felvidék Nem Szlovákia A csa pat a már jól be vált cé dé+kon cert jegy össze ál lí tá sû EP for má tum ban je len tet te meg új ko rong ját. Az öt let és a ki vi te le zés is - mét jó szol gá la tot te het a ra jon gók nak, és ezek sze rint a ze ne kar nak is be vált. A nyi tó Lesz nek szép na pok egy ha mi sí - tat lan Hun ga ri ca nó ta, Men tes Nor bi gi tár já - té ka és Pusz tai Zol tán szö ve ge egyér tel mû - en szem be sí ti a hall ga tót a már véd jegy sze - rû mu zsi ká val és so rok kal, hi szen most is eb ben a szel lem ben íro dott ez a szám. A má sik új don ság a köz tu dot tan a du na szer - da he lyi fo ci ul trák ké ré sé re meg írt DAC in - du ló, ami a té má hoz il lõ en egy egy sze rûbb, pör gõs, pun kos nó ta. Sze rin tem tö ké le te sen meg fe lel az elvárt kö ve tel mény nek. Ol vas hat tuk A rock and roll ki ta szí tott jai -ban, hogy rád rend kí vül nagy ha tás sal volt ISD. A te mun kás - sá god is ha tás sal le het eset leg sok mai fia tal ra, mit üzen nél ne kik? Mit tar ta nál leg fon to sabb nak, amit min - den képp sze ret nél el mon da ni kor tár said nak, vagy az új nem ze dék nek? Saj nos az el múlt né hány év ben va la mi na gyon el - rom lott, és ezt sze rin tem min den ki ér zi va la hol leg be lül. Az én ge ner ációm is el ron tott va la mit az ez red for du ló után és a rend szer vál tás utá ni fo lya ma tos er köl csi zül - lés a mos ta ni fia ta lok ban is vissza for dít ha tat lan ká ro kat oko zott. A szü lõk nek nincs ide je ne vel ni a gye re ke ket, az is ko la sem tud ja már fe gyel mez ni a fia ta lo kat, a sorka to naság el tör lé se pe dig a fe gyel me zett ség és az idõ sebb tisz te le té nek meg ta nu lá sát is meg öl te. A ki lenc ve nes évek ben még élt a Waf fen-ss kul tusz, egy más tisz te le te és elis me ré se, a baj tár si as ság. Má ra eb bõl szin te sem mi sem ma radt. Saj nos sok kor tár sam nem mu tat jó pél dát a fia ta lok - nak, sok szor úgy ér zem, hogy sok kal job ban utál juk egy - mást, mint az iga zi el len sé ge in ket. Egy más köp kö dé se fon to sabb lett, mint bár mi más. Ez zsá kut ca, fel ké ne is mer ni. A fia ta lok, akik be le csöp pen nek eb be az egész - be, mert va la mi erõt és tisz ta sá got ke res nek a je len káo szá ban, nem azt fog ják ta lál ni, amit ke res nek, ha nem pont az el len ke zõ jét. Ezen ké ne vál toz tat ni sür gõ sen! Ma ci Há rom élõ fel vé telt tar tal maz még a ko rong, ame lyek ter mé sze te sen úgy let tek ide szer - keszt ve, hogy te ma ti ká já ban szo ro san kap - cso lód ja nak az elõ zõ ek hez. Ezek a Med dig vár junk, a Hár mas ha lom és ket tõs ke reszt, va la mint a Var ga Mik lós sal és Ka la pács Jó zsef - fel elõ adott Nem ze ti dal. Utób bi vi de ó klip - ként is meg te kint he tõ, és Csá szár Ta más mun ká ja. A le mez mon da ni va ló já hoz szo ro san kap - cso ló dó me rész bo rí tó kép so kak nak okoz - hat kel le met len pil la na to kat, ezért a ka rá - cso nyi, ma gyar Par la men tes aján dé ko zást más hol is foly tat - nám ez zel a ki advánnyal K.T.A. 19

20 Ho gyan és mi lyen apro pó ból szü le tett meg a ze ne kar? A Csil lag só lyom ze ne kar az én ré szem rõl ért - he tõ igény volt, hisz az Egész sé ges Fej bõr fe lo szlá - sa után ké szül tünk a töb bi ze nésszel a foly ta tás ra, ezért is ké szí tet tem jó né hány szá mot. Az in du lás - ból az tán nem lett sem mi. Az tán a Ma zu la hí vott en gem is, és min den kit, hogy csi nál junk egy ze ne - kart. Ez meg le pett, hisz két ban - dá ban is ját szott ak kor. Az, hogy a Fej bõr és egy Ma - go zott Cse resz nye mel lett mi ért ho zott ilyen dön tést, az meg ér ne egy ri - por tot! Csak úgy sú gok! A Fá bi án At ti lát a do bok mö gé õ hív ta, Szi lá gyi At ti la gi tá ros ba - rá tunk pe dig a H- 599 fe lo szlá sa miatt ma radt mun - ka nél kül. Az el sõ pil la nat tól kezdve, az el sõ pró bán át sõt, mi vel már az el sõ kon cer ten is túlva gyunk, el mond ha tom, hogy min den oké! Ezek a srá cok sze ré nyek, és na gyon jó ze né - szek. Nincs gyen ge lánc szem a csa pat ban, fõ leg, hogy Zo rán is tá pol gat ja Imi hang szá la it. So kat gya - ko rol gat nak együtt, kész me zei pa csir ta lesz a vé - gén! A Ma zu la na gyon ko moly ener giá kat ad be le az egész be! A ter ve zett má ju si nagy le mez re már egy égés-föld Im re fog éne kel ni. A csa pat stí lu sá val kap cso lat ban nem volt kér dés. An nak elé ré sét, a ze né szek ma guk kal ho zott múlt - juk ból ere dõ en más és más úton kép ze lik meg va - ló sí ta ni. Et tõl iz gal mas a do log. Még a mun ka ele - jén va gyunk, a hang zás és a ze nei ele mek össze - gyú rá sá ban. Te hát egy ma gyar ér zel mû nem ze ti rockze ne kar össze ra ká sa volt a cél, amit be sze ret nénk int egrál ni a már meg lé võk kö zé. Eh hez kér jük tü rel mét és tá mo ga tá sát kö zön sé günk nek! Há rom szá mo tok már meg hall gat ha tó a hon la po to kon. Pró bál ni ha gyo má nyo san pró bál - tok, össze ül tök va la hol, vagy más képp old já tok meg a kö zös mun kát? 20 Ta valy a Ma gyar Hang de bü tá ló számá ban a Fej bõr for má ció bemutatkozása és le mez meg je le né se kap - csán Zo rán és Ma zu la Im re vé le mé nyét ol vas hat tuk egy-két fon tos do lo gról, most pe dig (vég re) Czim mer Já nos lát ta elér ke zet tnek az idõt, hogy talán hosszas kér le lé sem ered mé nye - kép pen a Csil lag só lyom ze - ne kar Fehér Karácsonyos bemutatkozása után vá la szol jon né hány ké rdés re. Nem, saj nos az a baj, hogy nem na gyon van idõnk. Igé nyünk az len ne rá, de most már más vi lág van, ma nap ság a ze né szek nem na gyon ül nek össze dzsem mel get - ni, ze nél get ni, pe dig az egy na gyon jó po fa do log. A fel vé tel re és a kon cer tre ket tõ da rab pró bánk volt, két-két órá ban, te hát négy órá ban(!) össze sen. És ak kor a há rom szá mot hogy rak tá tok össze? A négy óra alatt! Ott hon per sze min den ki meg ír ja az öt le te it, és ez más hogy nem is mû kö - dik, mert ren ge teg a szak mai pro blé ma. Én ki mon dot tam sze re tek így dol goz ni, most is pél dá ul, az én ré sze met ott hon vet - tem fel, hogy az mil li mé ter re pon tos le gyen. Sze rin tem egy sze rûbb így ki - dol goz ni, át néz ni, ki pró bál ni dol go - kat, és több fájlt be kül de ni a stú dió - ba. Ne kem pél dá ul nem volt meg a he ge dû, fu ru lya vál to zat, és ami kor meg ér kez tek ezek a fel vé te - lek, jó pár basszus me - ne tet át kel lett ír - nom. Ha va la mi nem jól szól, és hal lod, ak kor tes sék ha za - men ni, ki cse - rél ni az adott részt, mert a kö zön ség meg - ér demli, hogy száz szá za lé kot kap jon. A Szi lá gyi At ti la még a ré gi stú dió ban fel ját szós tech ni ka hí ve, Imi pe dig a ket - tõ kö zött van, õ ve gyes. Per sze szem elõtt kell tar ta ni, hogy a tech ni kát csak ad dig a pon tig hí vom se gít sé gül, míg nem megy az élõ ze ne, hang zás ká rá ra. De akár hogy is ra goz zuk, a lé nyeg a vég ter mék, és er re a kö zön - ség mond ja ki az íté le tet. Tényleg, vannak már vissza jel zé sek az ed di gi nó ták ra? So kan a Kár pá tiá hoz ha son lít ják az ed dig pu b- li kált há rom da lun kat. Ez bo nyo lult kér dés, mert hogy mi (Ma zu la, Zo rán, én), min dig ilyet ját szot - tunk. És ezek a szá mok gya kor la ti lag hár munk agy - szü le mé nye. Az, hogy köz ben jöt tek Pe trás Ja ni ék, és meg csi nál ták az õ ver zió ju kat hoz zá te szem, hogy nem ez zel a struk tú rá val, így a kö zön ség számá ra össze ke ver he tõ. El gon dol kod ta tó, hogy mi azért vál toz zunk, mert

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám TARTALOMJEGYZÉK 2008:

Részletesebben

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek 75. szám Ára: 2478, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXI. tv. A cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég el szá

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 16., péntek TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról... 10754 Oldal 2007: CXXVII. tv. Az ál ta lá nos for gal

Részletesebben

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda 38. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 79/2006. (IV. 5.) Korm. r. A fel sõ ok ta tás ról szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény egyes

Részletesebben

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE XIII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2007. SZEPTEMBER 30. 2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE A Turisz ti kai Ér te sí tõ Szer kesz tõ sé ge

Részletesebben

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd 148. szám Ára: 1701, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: C. t v. A kül föl di bi zo nyít vá nyok és ok le ve lek el is me ré sé rõl szóló 2001.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek. 133. szám. Ára: 465, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek. 133. szám. Ára: 465, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek 133. szám Ára: 465, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek 133. szám TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL 182 SZÖVETKEZÉS XXXIII. évfolyam, 2012/1 2. szám Dr. Kár olyi Géza 1 GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL Cselekvési változatok A szö vet ke zet a ha tá lyos meg fo gal ma zás 2 sze rint:

Részletesebben

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott Me se ku tyá val és bi cik li vel Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott egy gyö nyö rû bi cik lit. volt két nagy ke re ke, két kis ke re ke, egy szél vé dõ je, ben zin tar tá lya, szi ré ná ja,

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 7., szerda TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXI. tv. Egyes szo ciá lis tár gyú tör vé nyek mó do sí tá sá ról... 10456 2007: CXXII. tv. A szol gá la

Részletesebben

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek 123. szám TARTALOMJEGYZÉK 241/2007. (IX. 21.) Korm. r. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXXIII. tör

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS!

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! LVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1-120. OLDAL 2007. január 9. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Ol va só ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 19., szerda 46. szám I. kötet Ára: 1679, Ft TARTALOMJEGYZÉK 20/2006. (IV. 19.) BM r. A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek, valamint

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 1. (1) A ren de let cél ja a mo ni tor ing ada tok egy sé ges rend - szer alap ján tör té nõ adat szol gál ta tá si ke re te i nek meg ha tá - ro zá sa. (2)

Részletesebben

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 338 A fény ké pe ket a Ma gyar Nem ze ti Mú ze um Tör té ne ti Fény kép tárából (Nép sza bad ságar chí vu m, Ká dár

Részletesebben

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27.

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. T A R T A L O M Szám Tárgy O l d a l Törvények 2006: X. tv. A szövetkezetekrõl --------------------------------------- 370 2006: XI. tv. Az ál lat

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 11., szerda 93. szám Ára: 588, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CIII. tv. A pénz mo sás meg elõ zé sé rõl és meg aka dá lyo zá sá ról szó ló 2003.

Részletesebben

28. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 10., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1863, Ft. Oldal

28. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 10., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1863, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 10., péntek 28. szám TARTALOMJEGYZÉK 49/2006. (III. 10.) Korm. r. A föld gáz el lá tás ról szóló 2003. évi XLII. tör vény egyes ren del ke

Részletesebben

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)...

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2011. áp ri lis 30. TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... Oldal Melléklet

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú li us 5., kedd 92. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: LXX. tv. A fog lal koz ta tás elõ se gí té sé rõl és a mun ka nél kü li ek el lá tá sá ról szóló 1991.

Részletesebben

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek 155. szám Ára: 1110, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2008: LXI. tv. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szóló 1992. évi XXXIII. tör -

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM TARTALOM TÖRVÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK UTASÍTÁSOK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM TARTALOM TÖRVÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK UTASÍTÁSOK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. TARTALOM TÖRVÉNYEK Oldal Oldal SZEMÉLYI HÍREK 2006. évi LI. tör vény a bün te tõ el já rás ról szó ló

Részletesebben

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd 79. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: XLVI. tv. A ma gyar ál lam pol gár ság ról szóló 1993. évi LV. tör vény és a kül föl di ek be uta

Részletesebben

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY A ma gyar la kos ság bel föl di uta zá sai PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY Ké szí tet te: a Ma gyar Tu riz mus Rt. Ku ta tá si Igaz ga tó sá gá nak meg bí zá sá ból a M.Á.S.T. Pi ac- és Köz vé le mény ku ta tó

Részletesebben

Pan non hal ma, 2011.

Pan non hal ma, 2011. Meditációk a Szûzanya életérõl Szentóra-iMádSág Szûz Mária tiszteletére ös sze ál lí tot ta: Bán he gyi Mik sa OSB Pan non hal ma, 2011. 1. Szûz Má ria, is ten any ja Ének: Má ri át di csér ni... (SzVU

Részletesebben

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102.

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. szám II. rész JOGSZABÁLYOK A Kormány rendeletei A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete a felszín alatti vizek védelmérõl A Kor mány a kör nye zet vé del

Részletesebben

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions Tenor 1 Tenor 2 Bariton Bass Trumpet in Bb 1 Trumpet in Bb 2 Trombone Percussions Organ 136 Con Dolore Tube bell X. Nikodémus: Mer - re vagy, Jé - zus, hol ta - lál - lak? Mu-tass u - tat az út - ta- lan

Részletesebben

(Margitszigeti sétány, 1940 körül; MNM) Copyright Márai Sándor jogutódai L. C. Gaal (Toronto)

(Margitszigeti sétány, 1940 körül; MNM) Copyright Márai Sándor jogutódai L. C. Gaal (Toronto) A borítóillusztráció Gruber Ferenc fotójának felhasználásával készült (Margitszigeti sétány, 1940 körül; MNM) A borító Kiss László munkája. Copyright Márai Sándor jogutódai L. C. Gaal (Toronto) Kiadja

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. jú li us 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK Oldal 95. szám 2009. évi LXXVII. tör vény A köz te her vi se lés rend sze ré nek át ala kí tá sát cél zó tör - vénymódosításokról...

Részletesebben

A SZOCIÁLIS SZÖVETKEZETEK JELLEMZŐI ÉS TÉNYSZERŰ ADATAI 2

A SZOCIÁLIS SZÖVETKEZETEK JELLEMZŐI ÉS TÉNYSZERŰ ADATAI 2 136 SZÖVETKEZÉS XXXIII. évfolyam, 2012/1 2. szám Né meth Lász ló 1 A SZOCIÁLIS SZÖVETKEZETEK JELLEMZŐI ÉS TÉNYSZERŰ ADATAI 2 Cselekvési változatok Ki in du lás ként fon tos meg fo gal maz ni azt, hogy

Részletesebben

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek 145. szám Ára: 1344, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXVII. tv. A fog lal koz ta tói nyug díj ról és in téz mé nye i rõl... 10192 282/2007.

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 2. szám 2008. feb ru ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter 33/2009. (VI. 30.) KHEM rendelete

A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter 33/2009. (VI. 30.) KHEM rendelete 23584 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2009/90. szám A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter 33/2009. (VI. 30.) KHEM rendelete a szélerõmû kapacitás létesítésére irányuló pályázati kiírás feltételeirõl,

Részletesebben

III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése

III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése 31/2006. (VII. 5.) AB végzés 1021 31/2006. (VII. 5.) AB végzés Az Al kot mány bí ró ság al kot mány jo gi pa nasz és utó

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 22., péntek TARTALOMJEGYZÉK 1. kö tet 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730 Oldal 2. kö tet

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ III. év fo lyam 7. szám 28 Ft 2006. jú li us 0. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny

Részletesebben

95. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, jú li us 31., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 693, Ft. Oldal

95. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, jú li us 31., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 693, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. jú li us 31., hétfõ 95. szám Ára: 693, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: LXIX. tv. Az európai szövetkezetrõl... 7792 2006: LXX. tv. Az éle tük tõl és a sza bad

Részletesebben

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal 2006/6. HATÁROZATOK TÁRA 51 Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ 6. TARTALOMJEGYZÉK 2019/2006. (II. 13.) Korm. h. Az Or szá gos Tu do má nyos Ku ta tá si Alap prog ra mok 2006. évi több - lettámogatához

Részletesebben

6060 Ti sza kécs ke, Er kel fa sor 10. Te le fon: 76/441-255, 76/441-592 Fax: 76/440-063, 76/441-592 OM azo no sí tó: 027 955

6060 Ti sza kécs ke, Er kel fa sor 10. Te le fon: 76/441-255, 76/441-592 Fax: 76/440-063, 76/441-592 OM azo no sí tó: 027 955 fuzet 2011:SZOROLAP10.QXD 2011.10.13. 8:10 Page 1 MÓ RICZ ZSIG MOND Ál ta lá nos Is ko la, Gim ná zi um, Szak kép zõ Is ko la, Kollégium, Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény és Pe da gó gi ai Szak szol

Részletesebben

Kosztolányi Ádám jegyzetfüzetéből

Kosztolányi Ádám jegyzetfüzetéből Kosztolányi Ádám jegyzetfüzetéből 68 Emlékek között Karinthy Gáborról Kö ze leb bi kap cso lat ba ti zen há rom éves ko rom ba ke - rül tünk egy más sal. Álom vi lág ban élt, ami ta lán nem lett vol na

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 9. szám 2008. szep tem ber 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest,

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. má jus 21., hétfõ 63. szám I. kö tet Ára: 3234, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: XXXIX. tv. Egyes adótör vények mó do sí tá sá ról... 4132 18/2007. (V. 21.)

Részletesebben

TISZTELT TAGTÁRSAK! Tagság létszámának alakulása

TISZTELT TAGTÁRSAK! Tagság létszámának alakulása TISZTELT TAGTÁRSAK! 1994. ja nu ár 26-án 151 sze mély meg ala kí tot - ta a Moz gás kor lá to zot tak Mély kú ti Egye sü le tét. A he lyi szer ve zet lét re ho zá sá nak több cél ja is volt. Leg fon to

Részletesebben

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök 147. szám Ára: 2116, Ft TARTALOMJEGYZÉK 246/2005. (XI. 10.) Korm. r. A vil la mos ener gi á ról szóló 2001. évi CX. tör vény

Részletesebben

13. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ja nu ár 30., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3555, Ft. Oldal

13. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ja nu ár 30., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3555, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. ja nu ár 30., péntek 13. szám TARTALOMJEGYZÉK 19/2009. (I. 30.) Korm. ren de let A föld gáz el lá tás ról szóló 2008. évi XL. tör vény ren del ke zé

Részletesebben

104. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú li us 26., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1150, Ft. Oldal

104. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú li us 26., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1150, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú li us 26., kedd 104. Ára: 1150, Ft TARTALOMJEGYZÉK 67/2005. (VII. 26.) FVM r. A 2004. évi nem ze ti ha tás kör ben nyúj tott ag rár- és vi dék fej

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap 128. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap TARTALOMJEGYZÉK 24/2008.

Részletesebben

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 3. SZÁM

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 3. SZÁM CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 3. SZÁM AZ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA B U D A P E S T, 2 0 0 6. M Á R C I U S 3 1. TARTALOM TÖRVÉNYEK 2006: XIII. tv. a Ma gyar Köz tár sa ság Al kot má nyá ról

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM V. ÉVFOLYAM 1. szám 2007. ja nu ár 31. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Szo ci á lis Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Akadémia u. 3. Telefon: 475-5745 Megjelenik szükség szerint.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. ja nu ár 5., péntek 1. szám TARTALOMJEGYZÉK 2007: I. tv. A sza bad moz gás és tar tóz ko dás jo gá val ren del ke zõ sze mé lyek be uta zá sá ról és

Részletesebben

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek 40. szám Ára: 207, Ft TARTALOMJEGYZÉK 83/2006. (IV. 7.) Korm. r. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVIII. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 3657-3768. OLDAL 2008. július 7. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1365 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, köztársasági

Részletesebben

19. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A pénzügyminiszter 12/2005. (II. 16.

19. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A pénzügyminiszter 12/2005. (II. 16. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. feb ru ár 16., szerda 19. szám TARTALOMJEGYZÉK 12/2005. (II. 16.) PM r. A kincs tá ri rend szer mû kö dé sé vel kap cso la tos pénz ügyi szolgálta -

Részletesebben

Feltétel. Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás. Érvényes: 2007. januártól

Feltétel. Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás. Érvényes: 2007. januártól Feltétel Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás Érvényes: 2007. januártól Perfekt Vagyon- és üzemszünet biztosítás feltételei TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK 3 1.1 A BIZTOSÍTÁSI SZERZÔDÉS HATÁLYA

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. szeptember 20. Megjelenik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/38. szám Ára: 315 Ft TARTALOM Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szervezeti hírek A Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. március 8. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/10. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Sze mély ügyi hírek...

Részletesebben

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök 166. szám Ára: 2921, Ft TARTALOMJEGYZÉK 289/2005. (XII. 22.) Korm. r. A felsõoktatási alap- és mesterképzésrõl, valamint a

Részletesebben

63. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, má jus 8., TARTALOMJEGYZÉK. péntek. Ára: 1395, Ft. Oldal

63. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, má jus 8., TARTALOMJEGYZÉK. péntek. Ára: 1395, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. má jus 8., TARTALOMJEGYZÉK Oldal péntek 63. szám Ára: 1395, Ft 2009. évi XXVIII. tör vény Egyes agrártárgyú törvények módosításáról.... 15832 2009.

Részletesebben

S Z L A U K Ó L Á S Z L Ó C O M I X

S Z L A U K Ó L Á S Z L Ó C O M I X SZLAUKÓ LÁSZLÓ C O M I X A cím OL da LOn SZLAUKÓ LÁSZLÓ COMIX (RÉSZLET) 1996 SZLAUKÓ LÁSZLÓ 2006 KÉPÍRÁS MÛVÉSZETI ALAPÍTVÁNY 2006 SZLAUKÓ LÁSZLÓ COMIX KÉPÍRÁS MÛVÉSZETI ALAPÍTVÁNY, KAPOSVÁR SZIGETVÁRI

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. áp ri lis 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK Oldal 44. szám 2009. évi XVII. tör vény A Ma gyar Köz tár sa ság 2008. évi költ ség ve té sé rõl szó ló 2007. évi

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv.

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2005. évi CLXIII. tv. 2005. évi CLXXIV. tv. Az adózás rendjérõl szóló törvény egyes rendelkezéseinek alkalmazásáról

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben

ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben A je len mó do sí tás sal az Ala pí tók a Fô vá ro si Bí ró ság ál tal nyil ván tar - tás ba vett Ala pít vány Ala pí tó oki ra tát úgy kí ván ják mó do sí

Részletesebben

A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE

A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE Mirnics Károly A DESTRUKTURÁLÓ TÉNYEZÕK SZÁMBAVÉTELE ÉS A DESTRUKCIÓ FOLYAMATÁNAK SZOCIOLÓGIAI MEGVILÁGÍTÁSA Egy nemzetrész

Részletesebben

92. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 10., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3234, Ft. Oldal

92. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 10., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3234, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 10., kedd 92. szám Ára: 3234, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CI. tv. A döntéselõkészítéshez szükséges adatok hozzáférhetõségének biz to sí tá sá

Részletesebben

84 AZ ÖRDÖG TEMPLOMA. Ma ria

84 AZ ÖRDÖG TEMPLOMA. Ma ria 84 AZ ÖRDÖG TEMPLOMA Ma ria A nô az egyik kö nyö ké re tá masz kod va néz te Ur qu hart sû rû szôr rel be - nôtt mell ka sát. Mu ta tó uj já val vé gig ván do rolt a szôr ze ten, és min dun - ta lan ki

Részletesebben

A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete

A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete 2007/181. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 13569 A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete a vasúti pályahálózathoz történõ nyílt hozzáférés részletes szabályairól A vas úti

Részletesebben

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. május 31., kedd 72. szám Ára: 506, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2005: XXXVII. tv. Má jus 9-e Eu ró pa Nap já vá nyil vá ní tá sá ról... 3520 2005: XXXVIII. tv.

Részletesebben

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től Ajánlat Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től UNIQA Biztosító Zrt. 1134 Budapest, Károly krt. 70 74. Tel.: +36 1 5445-555 Fax: +36 1 2386-060 Gyertyaláng III. Temetési biztosítás Ajánlatszám: Ajánlat

Részletesebben

2009. évi XXXVII. törvény

2009. évi XXXVII. törvény 2009/71. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 16273 2009. évi XXXVII. törvény az erdõrõl, az erdõ védelmérõl és az erdõgazdálkodásról* Az er dei élet kö zös sé gek nél kü löz he tet len fennmara - dása, vé dõ

Részletesebben

165. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. no vem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 680, Ft. Oldal

165. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. no vem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 680, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. no vem ber 21., péntek 165. szám Ára: 680, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2008: LXXIV. tv. A Ma gyar Fej lesz té si Bank Rész vény tár sa ság ról szó ló 2001. évi

Részletesebben

Feltétel. Quattro. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel

Feltétel. Quattro. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel Feltétel Quattro Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel Ügyféltájékoztató QUATTRO fo lya ma tos dí jas, be fek te té si egy sé gek hez kö tött élet biz to sí tás

Részletesebben

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal XX. ÉVFOLYAM, 9. SZÁM 2011. szeptember T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal 458/D/2008. AB határozat A bün te tõ el já rás ról szó ló 1998. évi XIX. tör vény 74. (1) be kez dés c) pont - ja szö ve gé ben a

Részletesebben

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. 943 Ft. Szám Tárgy Oldal.

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. 943 Ft. Szám Tárgy Oldal. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 943 Ft T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Jog sza bá lyok 95/2006. (IV. 18.) Korm. ren de let 11/2006. (IV. 10.) HM ren

Részletesebben

2 0 1 2. F E B R U Á R. egyenlítô L L É K L E T. BÁ RÁN DY GER GELY PhD AZ IGAZ SÁG ÜGYI A CHRONOLOGY OF JUDICIAL CONSTITUTIONALIZATION FROM PAGE 24

2 0 1 2. F E B R U Á R. egyenlítô L L É K L E T. BÁ RÁN DY GER GELY PhD AZ IGAZ SÁG ÜGYI A CHRONOLOGY OF JUDICIAL CONSTITUTIONALIZATION FROM PAGE 24 2 0 1 2. F E B R U Á R egyenlítô M E L L É K L E T BÁ RÁN DY GER GELY PhD OR SZÁG GYÛ LÉ SI KÉP VI SE LÔ AZ IGAZ SÁG ÜGYI AL KOT MÁ NYO ZÁS KRONOLÓGIÁJA A CHRONOLOGY OF JUDICIAL CONSTITUTIONALIZATION FROM

Részletesebben

191. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, de cem ber 15., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 966, Ft. Oldal

191. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, de cem ber 15., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 966, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2004. de cem ber 15., szerda 191. szám Ára: 966, Ft TARTALOMJEGYZÉK 334/2004. (II. 15.) Korm. r. Az európai ügyekért felelõs tárca nélküli miniszter feladat-

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M 2006/4. szám H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 137 A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. január 25. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/4. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ:

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 31., péntek 35. szám I. kö tet Ára: 943, Ft TARTALOMJEGYZÉK 24/2006. (III. 31.) FVM r. Az Európai Mezõgazdasági Orientációs és Garancia Alap

Részletesebben

A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete

A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete 2556 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2007/39. szám A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM BM együttes rendelet módosításáról A köz úti köz le

Részletesebben

A COOP-RENDSZER KIFEJLŐDÉSÉNEK STÁCIÓI, TOVÁBBRA IS A FOGYASZTÓK SZOLGÁLATÁBAN 2

A COOP-RENDSZER KIFEJLŐDÉSÉNEK STÁCIÓI, TOVÁBBRA IS A FOGYASZTÓK SZOLGÁLATÁBAN 2 146 SZÖVETKEZÉS XXXIII. évfolyam, 2012/1 2. szám Mu rá nyi Lász ló 1 A COOP-RENDSZER KIFEJLŐDÉSÉNEK STÁCIÓI, TOVÁBBRA IS A FOGYASZTÓK SZOLGÁLATÁBAN 2 Cselekvési változatok Az ál ta lá nos fo gyasz tá si

Részletesebben

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete 26734 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2008/193. szám A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról

Részletesebben

XVIII. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM ÁRA: 2625 Ft 2009. január

XVIII. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM ÁRA: 2625 Ft 2009. január XVIII. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM ÁRA: 2625 Ft 2009. január F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink fi gyel mét Az Alkotmánybíróság Határozatai utol só ol da lán köz zé tett tá jé koz ta tóra és

Részletesebben

12. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. február 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

12. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. február 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. február 3., péntek 12. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 22/2006. (II. 3.) Korm. r. A fiatalok lakáskölcsönéhez kapcsolódó állami kezesség vállalásá

Részletesebben

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal. Jog sza bá lyok. Ha tá ro za tok. Miniszteri utasítások

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal. Jog sza bá lyok. Ha tá ro za tok. Miniszteri utasítások CXXXIII. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2006. áp ri lis 26. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 943 Ft T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Jog sza bá lyok 71/2006. (IV. 3.) Korm. ren de let 80/2006. (IV. 6.) Korm.

Részletesebben

118. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. szep tem ber 1., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal

118. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. szep tem ber 1., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. szep tem ber 1., csütörtök 118. szám Ára: 506, Ft TARTALOMJEGYZÉK 170/2005. (IX. 1.) Korm. r. A Magyar Köztársaság Kormánya és az Olasz Köztársaság

Részletesebben

102. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, au gusz tus 14., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 693, Ft. Oldal

102. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, au gusz tus 14., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 693, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. au gusz tus 14., hétfõ 102. szám Ára: 693, Ft TARTALOMJEGYZÉK 175/2006. (VIII. 14.) Korm. r. A fel sõ ok ta tá si hall ga tók jut ta tá sa i ról...

Részletesebben

Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám TARTALOMJEGYZÉK

Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám TARTALOMJEGYZÉK Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2006. évi LIX. tv. Az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról... 224 2006. évi LX. tv.

Részletesebben

115. szám 1. kö tet* A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. 1 2. kö tet ára: 5124, Ft

115. szám 1. kö tet* A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. 1 2. kö tet ára: 5124, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek 115. szám 1. kö tet* 1 2. kö tet ára: 5124, Ft TARTALOMJEGYZÉK 1. kö tet: 224/2007. (VIII. 31.) Korm. r. A köz al kal ma zot

Részletesebben

64. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, má jus 30., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3703, Ft. Oldal

64. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, má jus 30., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3703, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. má jus 30., kedd 64. szám TARTALOMJEGYZÉK 127/2006. (V. 30.) Korm. r. A Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya és a Hor vát Köz tár sa ság Kor - mánya között

Részletesebben

Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása (12070/2004)

Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása (12070/2004) 356 Közbeszerzési Értesítõ, a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja (2005. I. 5.) 1. szám Pos tai irá nyí tó szám: 1163 Te le fon: 401-1459 Telefax: E-ma il: B. MEL LÉK LET: A RÉ SZEK RE VO NAT KO ZÓ

Részletesebben

21. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. feb ru ár 20., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1935, Ft. Oldal

21. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. feb ru ár 20., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1935, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. feb ru ár 20., péntek 21. szám Ára: 1935, Ft TARTALOMJEGYZÉK 33/2009. (II. 20.) Korm. ren de let A he lyi ön kor mány za tok vis ma i or tá mo ga tá

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 28., csütörtök. 32. szám. Ára: 1970, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 28., csütörtök. 32. szám. Ára: 1970, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 28., csütörtök 32. szám Ára: 1970, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 28., csütörtök 32. szám Ára: 1970, Ft

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 61/2009. (V. 14.) FVM rendelete

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 61/2009. (V. 14.) FVM rendelete 15946 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2009/66. szám A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 61/2009. (V. 14.) FVM rendelete az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott agrár-környezetgazdálkodási

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LIX. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 577-768. OLDAL 2009. március 31. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1775 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, kormányrendeletek

Részletesebben

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Ügyfél-tájékoztató

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Ügyfél-tájékoztató Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Ügyfél-tájékoztató 1. A biz to sí tó tár sa ság ra vo nat ko zó ada tok UNION Vienna Insurance Group Biz to sí tó Zrt. 1082 Bu da pest, Ba ross u. 1. H-1461 Bu da

Részletesebben

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete 2009/96. sz m M A G Y A R K Z L N Y 24407 A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete a k lcs n s megfeleltet s k r be tartoz ellenдrz sek lefolytat s val, valamint

Részletesebben

SzerkesztetteRAINER M. JÁ NOS. Ta nul má nyok HAT VA NAS ÉVEK MA GYAR OR SZÁ GON. 1956-os Intézet

SzerkesztetteRAINER M. JÁ NOS. Ta nul má nyok HAT VA NAS ÉVEK MA GYAR OR SZÁ GON. 1956-os Intézet HAT VA NAS ÉVEK MA GYAR OR SZÁ GON Ta nul má nyok SzerkesztetteRAINER M. JÁ NOS 1956-os Intézet HAT VA NAS ÉVEK MA GYAR OR SZÁ GON HATVANAS ÉVEK MAGYARORSZÁ GON TA NUL MÁ NYOK Szerkesztette RAINER M.

Részletesebben

63. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, má jus 8., TARTALOMJEGYZÉK. péntek. Ára: 1395, Ft. Oldal

63. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, má jus 8., TARTALOMJEGYZÉK. péntek. Ára: 1395, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. má jus 8., TARTALOMJEGYZÉK Oldal péntek 63. szám Ára: 1395, Ft 2009. évi XXVIII. tör vény Egyes ag rár tár gyú tör vények mó do sí tá sá ról.... 15832

Részletesebben