ISSN Czim mer Já nos A Csil lag só lyom ban...

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ISSN 2061-8573. 20 21 Czim mer Já nos A Csil lag só lyom ban..."

Átírás

1 299 Ft

2

3 ISSN Ka la pács Li mi tált pél dány szá mú, ex klu zív ju bi leu mi box az egy év ti ze des ju bi leum ra 7 Le mez-szem le Szebb Na pok, Tit kolt El le nál lás 8 10 Kör kap cso lás His to ria, Nem ze ti Front, RPG Szi va Ba lázs Fõ haj tás Ian Stu art elõtt Posz ter mel lék let Szi va Ba lázs, Ka la pács 15 Fe ke te Mam ba Gyön gyö si mér ges kí gyó-ra jon gók Jó zan Zol tán Ak ti vis ta 19 Le mez-szem le Hun ga ri ca Czim mer Já nos A Csil lag só lyom ban Le vé dia Er délyi NS ha za fi ak nak Fe hér Tör vény 15 év összeg zé se I M P R E S S Z U M : Ala pí tó fõ szer kesz tõ: Kiss T. At ti la Társ szer kesz tõ: Ki ma Nor bert Fõmun ka társ: Ma ci Munkatárs: Odal Nyom da: Bu dai Nyom dai pa ri Kft., Mis kolc Ter jesz tés: Al ter na tív ter jesz tõk ma gyar han gin Tisz telt elõ adók, együt te sek, is me - rõ se im, ba rá taim! A MH kö vet ke zõ számai nak el ké szü lé sé hez vá rjuk Tõ le tek a ze ne ka ro tok kal kap cso la tos (fon tos!) in for má ció kat le mez-, DVD-, vi de ó- klip-, könyv meg je le nés, tag cse re, na gyobb fel lé pés, stb. té ma kör ben, ame lye ket a na gyobb nyil vá - nos ság elé sze ret né tek tár ni a lap se gít sé gé vel. A Tisz telt Ol va sók fi gyel mét is fel hív nám, hogy az új - ság gal, an nak tar tal má val, öt le tek kel, észrevételekkel kap cso la tos vé le mé nye ket is szí ve sen várjuk. Mind két eset ben az aláb bi cím re írjatok: ma gyar han gin Sziasz tok! Új évet kezdtünk, és az el múlt hó na pok ban, a ma - gunk mö gött ha gyott 2010-ben sok min den meg - vál to zott kö rü löt tünk, sok min den tör tént ve lünk, ter mé sze te sen nem csak ze nei ér te lem ben véve. A Ma gyar Hang már ne gye dik számá val köszönti a bízzunk benne, hogy sokkal sikeresebbé, kiegyensúlyozottabbá és nyugodtabbá váló új esztendõt, és jócs kán tartalmaz újí tást az elõ zõ - ek hez ké pest. Négy plusz ol dal lal tol dot tuk meg az ed di gi e ket, is mét avat tunk friss ar co kat cik kí ró - ként, to vább gya ra pod tak a se gí tõ ke zek, két va - do na túj ér de kes ro va tot in dí tot tunk út já ra, va la - mint az ed dig fel vál lalt szí nes pa let ta sem csor - bult a nem ze ti vo nal ban dá it te kint ve. Is mét jól meg fér nek ha sáb ja in kon egy más mel lett a kü lön bö zõ stí lus ban ját szó, és nem min dig egy - for ma esz me i sé get hir de tõ csa pa tok, elég csak a tar ta lom jegy zék be be le ol vas ni. A cím la pon együtt sze re plõ Ka la pács Jó zsef és Szi va Ba lázs pe dig lát vá nyos jel ké pe an nak a már az el sõ szám tól hir de tett gon do lat nak, hogy nyis sunk nyu god - tan a má sik fe lé is, ne le gyünk sze mel len zõ sek. Az újság fontos szereplõje még Czim mer Já nos, aki majd más fél év hall ga tá sát tö ri meg az zal, hogy a nyom ta tott sajtók kö zül, ne künk nyi lat ko zik elõ ször az el múlt idõ sza król, és a je len le gi hely ze trõl. Ahogy bevezetõ soraimat zárni szoktam, most is kellemes idõtöltést, jó szó ra ko zást kívánok, aki - nek eset leg nin cse nek meg az elõ zõ Magyar Hang-ok, az bát ran ke res se azo kat is! A to váb bia kat meg lát juk K.T.A. Kö szö net: a Hammer Records-nak, a Loyalty Recordsnak, Koppánynak, Czimmer Jánosnak, va la mint a ha sá bo kon sze re plõk nek és az együtteseknek, hogy se gí tet ték ennek a számnak a lét re jöt tét. Fo tók: ki adói és ze ne ka ri ar chí vu mok, internet. 3

4 Mi kor szü le tett meg az öt let, és ki nek a fe - jé ben, hogy egy ilyen vo lu me nû ki ad vánnyal ün ne - pel jé tek meg a tí zé ves ju bi leu mo to kat és mennyi idõt, ener gi át for dí tot ta tok az el ké szí té sé re? Ré gi do log ez már, hogy hon nan in dult az öt - let. A lé nyeg, hogy mél tó mó don sze ret tünk vol na A má so dik disz kre az egy kor még Os si an ta - gok se gít sé gé vel rög zí tett Az el sõ me rény let al - bum új ra fel ját szott számai ke rült ek. Pak si End re jó szív vel ad ta köl csön a ze né sze it eh hez a mun ká - hoz? És most egyér tel mû volt a dön tés a töb bi ek ré szé rõl, hogy ezt az anya got a Ka la pács tag ság hang sze re lé sé ben is mer jük meg új ra? A Hammer Records nagy fába vágta a fejszéjét, hiszen fittyet hányva a kiadókat, mûvészeket, eladókat egyaránt szép lassan rombadöntõ fájlcsereberélõs trendnek még tavaly novemberben egy három cédét és egy DVD-t magába foglaló, exkluzív megjelenésû jubileumi boxot adott ki a Kalapács zenekar tízéves születésnapját megünneplendõ. Természetesen a rendkívûl igényesen összeállított kiadvány volt kérdéseim középpontjában, de úgy gondoltam kihasználom az alkalmat, és a névadó-frontember Kalapács Józsefet egyéb érdekességekrõl, aktualitásokról is kikérdezem. ün ne pel ni egy ilyen ke rek év for du lót, hi szen ke ve - sen érik meg a mai idõk ben a tíz esz ten dõt azo nos fe lál lás sal. Ez ta lán az zal ma gya ráz ha tó, hogy a leg - több eset ben nem a ze nei, mû vé szi el kö te le zett ség, ha nem az anya gi ér dek az össze kö tõ ka pocs a ta - gok kö zött. Anya gi ja vak pe dig a mai idõk ben saj nos nem a rockze ne ka rok nál hal mo zód nak fel. Ve gyük sor ra a ki ad vány ko rong jait. El sõ - ként a DVD-t, ami öt kon cert anya gá ból sze mez get 29 szá mon ke resz tül. Eze ket a bu li kat an no kon k- ré tan egy maj da ni nagy kö zös fel hasz ná lás hoz mint pl. ez a mos ta ni rög zí tet té tek, vagy ak kor épp volt rá le he tõ sé ge tek, és egy sze rû en csak él - te tek ve le? Utób bi. Va ló já ban sze ren csés egy be esés, hogy idõn ként a ki adónk rög zí tet te né me lyik kon cer - tün ket sa ját hasz ná lat ra, így volt mi bõl vá lo gat ni. Az el sõ cé dén han ga nyag ként is élõ fel vé te - le ket ta lál ha tunk, ame lyek ér de kes sé ge, hogy a set list majd nem tel jes át fe dé sei el le né re nem azo no sak a DVD-n hall ha tó ak kal. Gon do lom szán - dé ko san nem ugya na zo kat a hang fel vé te le ket tet - té tek rá er re a ko ron gra? Fel szok tá tok-e ven ni egyéb ként min den kon cer te te ket? Nyil ván tö re ked tünk ar ra, hogy ha dalt is mét - lünk is, ne ugya nar ról a kon cer trõl le gyen. Min den bu li más han gu la tú és mi nõ sé gû, így iz gal ma sabb a vé gered mény. Min den kon - cert fel vé te lé re nincs is szük ség, de tech ni kai lag sem tud nánk meg ol da ni. An no End re ba rá tom öt le te volt az al bum, már - mint Az el sõ me rény let. Ak ko ri ban én ép pen az Omen-bõl va ló ki vá lá som kap csán nyert se be im nyal - do sá sá val vol tam el fog lal va. Min dezt fû sze rez te né - mi ma gá né le ti csúc svál ság, és kö zel jár tam a tel jes össze om lás hoz. Sze ren csém re tal pon ma rad tam, és meg ér het tük a Ka la pács ze ne kar ral ezt a szép kort. Pak si End re hoz zá ál lá sa min dig is ba rá ti volt fe lénk és az egész Os si an le gény ség gel na gyon jó a kap - csol atunk. Pél da mu ta tó roc ker ma ga tar tás volt pél - dá ul az End re ré szé rõl, hogy a sa ját telt há zas PE CSA kon cert je köz ben, after party gya nánt, a mi Wigwam bu lin kat ja va sol ta kö zön sé gé nek, ez zel is tá mo gat va, hogy ná lunk is te le le gyen csár da. A 'Me rény let új ra ját szá sát ál ta lunk az in do kol ta, hogy be te hes sük az iga zi Ka la pács al bu mok kö zé sor le - mez nek. A har ma dik ko ron gon a már a Ham merworld mel lék le te ként is meg je lent Dü hös nem ze dék vá lo ga tás le mez számait ta lál juk. Mi lyen vissz hang ja volt az új sá gos meg je le nés nek, és mi alap ján dön töt te tek ezek mel lett a nó ták mel lett? Még min dig vissz hang zik:) Igye kez tünk egy mi - nél na gyobb igé nye ket ki elé gítõ és mi nél szé le sebb kör ben tet szést ki ví vó vá lo ga tást ki ad ni, ami egy ben mél tó ke reszt met sze tet is ad a Ka la pács élet mû bõl. Re mél tük, hogy új ba rá to kra is szert te szünk az al - bum mal, és a ré gi cim bo rá ink is szí ve sen hall gat ják majd út köz ben a ko csi ban, vagy há zi bu lik ban. Úgy ér - zem, re mé nye ink be vál tak. Az ed di gi anya gaitok nak majd nem a fe le sze - re pel en nek a box nak va la me lyik le me zén, vagy 4

5 hang ként, vagy kép ként, plusz ugye a kom plett el - sõ le mez új ra fel játsz va. Ez sze rin tem több, mint egy mun kás ság sze rény ke reszt met sze te, rá - adá sul a meg je le nés is tény leg ex klu zív. A le töl té - sek ko rá ban a hard co re Ka la pács ra jon gók mel - lett mi lyen ér dek lõ dõk re, vá sár ló kra szá mí to tok még? A le töl té sek ko rá ban nem is szá mí tunk vá sár - ló kra, csak örü lünk, ha van nak:) Mi jár juk az utun kat és fo lya ma to san csa pód nak hoz zánk új ba rá tok, mint ahogy van nak olya nok is, akik nem jön nek töb - bé. Csa lád, be teg sé gek, sors, vagy bár mi más köz - be szól hat. Ez a gyûj te mény vi szont a da lai ál tal le he tõ sé get ad hat azok nak is, akik ke vés bé is mer - nek min ket, hogy kö ze lebb ke rül je nek hoz zánk. Ko run kat te kint ve egy szûk fél ge ner áció köz - tünk a kü lönb ség, de sze rin tem nagy já ból azo nos ese mé nye ket él tünk meg, és ha son ló dol go kon men tünk ke resz tül, ami a hét köz na pi éle tet il le ti. Ter mé sze te sen ne kem is meg van a vé le - mé nyem az el telt év ti ze de krõl, de a Te ol va sat ad ban mit je lent az új da lo - tok, és egy egész le mez, sõt a ju bi leu mi box cí mét is adó Dü - hös nem ze dék? Po li ti kai fel - hang ja is van en nek, vagy csak a r'n'r kö te le zõ lá za - dá sát akar tá tok szim bo li zál ni ez zel? Ha aka rod, le het po li ti kai is. Né hány vers - szak ba nem fér het be - le min den, in kább csak ér zé sek, han gu - la tok, amik sû rûn vá - gott klip ként idé zik az el múlt év ti ze de - ket. Egy olyan nem - ze dék tag jai va - gyunk, akik sok min - de nen át men tek, és sok min den át ment raj tuk. Mi még is itt va gyunk és re mé lünk. Meg õriz tük a lá za dá sun - kat, mert ez a lá za dás va - ló já ban a re mény ma ga. Aka runk, hi szünk és re mé - lünk, ez él tet és bol do gít min ket. Száz szor össze - tör het nek min ket, még is épek va gyunk és erõ sek, mert ké szek a job bí tás ra és job bu lás ra! A DVD-n, a 2002-es ri port ban, még ar ról be - szél tek, hogy min den bu li to kon megy a Gépe zés a kö zön ség egy ré szé rõl. Ak kor azt mond tá tok, hogy ez nem za var Ti te ket. Vi szont az el telt évek alatt elér té tek azt, hogy ez a kó rus egyér tel mû en Ka la pács skan dá lás ba kezd, ha meg je len tek a szín pa don. Ez min den kép pen nagy fegy ver tény, és egyér tel mû en azt iga zol ja, hogy a Ka la pács ze ne - kar számai fe lér nek a ré gi 'Gép opu szok szint jé re, el fo ga dott új sze rep kör ben is a ra jon gó tá bor, és nem csak a nosz tal gia miatt sze ret nek Té ged. Mi - lyen ér zés, hogy a ne ved del fém jel zett ban dád is fe lért azok ra a csú cso kra? Oly kor ma is elõ for dul azért Gépe zés, de ez ma már in kább azt je len ti, hogy hall gat ná nak ré gi 'Gép da lo kat is tõ lünk. Van olyan kon cert, hogy ele - ve nincs Po kol gép nó ta a mû sor ban, vagy csak né - hány ré gi szá mot ter ve zek be. Azok a ré gi da lok azon ban nem vé let le nül vál tak klasszi ku sok ká. Nem csu pán szü le té sük ide jén, de a mai ze nei élet ben is ke mé nyen meg áll ják a he lyü ket, ze nei leg is és tar tal mi lag is idõ sze rû ek. Óha tat la nul ké rik oly kor eze ket, és én szí ve sen ját szom. Csú csok?:) Min dig úgy ér zem, hogy csak az ele jén va gyok. Nem is sze ret nék a vé gé re ér ni, min dig csak men ni, men ni Az út a cél. Hét le mez után iga zán il lik meg kér - dez ni igaz az el sõ al bum még nem együtt ké szült, ho gyan ér zi tek együtt egy mást, meg van-e még a kel lõ lel ke se dés és össz hang a csa pa ton be lül, bír já tok-e még egy mást hi - szen mint ahogy már Te is em lí - tet ted vál to - zat lan fe lál lás - ban, tag cse rék nél kül dol goz tok? 5

6 Mint min den kap cso lat ban, itt is jó ha tá sú az ön ál ló ság meg - õr zé se. Nem me gyünk egy más agyá ra, mert nem va gyunk ál lan - dón össze zár va, min den ki csi nál va la mit a Ka la pács ze ne ka ron kí - vül. A Be lo berk test vé rek az Ego pro jekt út ját egyen ge tik, a Ki csi a Zo rall-t is csi nál ja, ne kem ott van az Akusz ti ka és a szín ház. Ja nu - ár ban kez dõd nek a pró bák Szol no kon, a Szig li ge ti Szín ház ban, ahol a Jé zus Krisz tus Szu per sztár roc ko pe rá ban Si mont ala kí tom, a Ma dách Szín ház ban pe dig to vább ra is ját szom Mr. Me fisz tu lészt a Macs kák mu si cal ben. Me gül té tek a tí zé ves ju bi leu mot, ho gyan to vább? Az út ve lünk van, és, ahogy már mond tam, még na gyon az ele jén va gyunk. Eze ket a gö rön gyö ket jól is mer jük, sze ret jük is ta - lán, me gyünk hát to vább. Jö võ re úgyis vi lág vé ge és még utá na is egy cso mó dol gunk van. SZEBB NAPOK Új Kor Hajnala A pör gõ sebb, bu li zós Oi! ze ne ra - jon gó i nak ked vez ez a nem ré gi ben meg je lent cé dé, amely 7 dalt tar tal - maz, töb bek kö zött egy Skrew dri - ver, egy Drop kick Murphys és egy Hun gá ria(!:d) fel dol go zást. Aki is - me ri a ze ne kart, az hall hat ja majd, hogy a ko ráb ban meg je lent de mó - fel vé te le krõl is sze re pel raj ta pár dal, de ez stú dió ban fel vett, ki vá ló mi nõ sé gû anyag. Kis ki té rõk ént, egy egé szen más jel le gû kér dés. Sze re pel - tél a Hun ga ri ca Nem ze ti dal számá ban ven dé gé ne kes ként. Mi - vel õk is új EP-vel je lent kez tek raj ta ez zel a nó tá val te hát ak - tuá lis a do log, ér de kel ne a vé le mé nyed Szi va Ba lázs ról és mun - kás sá gá ról. Iga zá ból én a Men tes Nor bi hí vá sá ra ke rült em kép be, a Ba lázst fe lü le te seb ben is me rem, és amennyit ta lál koz tunk, az ke vés egy ala po sabb vé le mény meg fo gal ma zá sá hoz. Úgy gon do lom, õ egy el - tö kélt hon véd, aki nek a nem zet ér de kei min den nél elõbb re va lók. Olyan em ber nek gon do lom, aki csak ak kor be szél, ha mon da ni akar va la mit, és ha mond ja, ak kor azt úgy is gon dol ja. A mun kás - sá gát ter mé sze te sen job ban is me rem. Hoz zám ze nei leg a Hun ga - ri ca vi lá ga áll kö ze lebb, mint a Ro mer-é. 6 Vé ge ze tül, nem áru lunk el nagy tit kot az zal, hogy a kö vet ke zõ lap szá munk ban is sze re pel ni fogsz egy má sik ak - tuá lis for má ciód dal, az Akusz ti - ká val. Kedvcsi ná ló nak mit árul - nál el ez zel kap cso lat ban az ol va só - ink nak? Fe bru ár 18-án meg je le nik az el sõ Akusz ti ka al bum, ugya n- ek kor le mez be mu ta tót tar tunk a Club 202-ben (ré gi Wigwam) több köz re mû kö dõ vel. Va la hogy úgy lesz, hogy a Sze líd Me ta lo sok és az Akusz ti ka kö zös kon cert je elõtt lesz még egy Ru dán Joe Akusz tik és egy Kor mo rán Me mory kon cert is, majd a nyolc fõ re bõ vült Akusz ti ka kö vet ke zik. A be lé põ jegy az új al bum lesz, si ma be lé põ ár ban. la pacs.net A ko rong az Amíg élünk cí mû dal - lal in dít, ami ne kem a ko rai Ro man - ti kus Erõ szak stí lu sát idé zi mind ze - nei leg, mind szö ve gi leg, de ezt egy - ál ta lán nem ne ga tí vum ként élem meg. Ki csit gyor sabb tem pó jú R.A.C., ám még is van ben ne dal - lam. A má so dik dal a Sí ron nõtt vi - rág, ami ne kem szin tén eszem be jut tat egy ze ne kart, még pe dig az Egész sé ges Fej bõrt, ezt az ér zést erõ sí ti benn em a fu ru lya szó is. Ez egy las sabb nó ta, de a szö veg vi lág - hoz na gyon is il lik ez a mu zsi ka, hi - szen egy ár tat la nul ha lál ra vert éde sa pá nak, férjnek ál lít em lé ket. A kö vet ke zõ trekk az Eu ró pai álom, ami a Skrew dri ver Eu ro pe - an Dre am -jé nek ki vá ló át dol go zá - sa, szá mom ra ez az egyik ked venc er rõl a le mez rõl. Jól si ke rült a szö - veg is, és a ze ne is pro fin el van ta - lál va, aki sze re ti az ere de tit, an nak ez sem fog csa ló dást okoz ni. A ne - gye dik szám a Hun gá ria együt tes Csa vard fel a szõny eget szer ze - mé nyé nek át ira ta, ami a Tán coi! cí met kap ta a ze ne kar tól. Iga zi bu - li zós nó ta, hu mor ral és sok csor da - vo kál lal fû sze rez ve. Ötö dik ként az

7 Ágyúk sza va szól, ami ne kem õszin tén szól va egy ál ta lán nem tet szik, mi vel sze rin tem na gyon kár pá tiás ra si ke re dett, és a Szebb Na pok nem eb ben a stí lus ban erõs. Job ban áll nak a ban dá nak a ki csit ag resszí vabb, ám még is dal - la mos té mák. Ne kem ez ki csit gyen gébb de aki sze re ti azt a vo na - lat, an nak biz to san tet sze ni fog. Az utol só elõt ti ként sze re plõ Drop kick Murphys fel dol go zás, a Dol go zók da la vi szont kár pó tol min de nért, na gyon jól si ke rült! Le zá rás ként pe - dig a Ma gyar or szág cí mû dalt hall hat juk, ami szin tén egy pör gõ - sebb fo ci druk ker nó ta:). Min dent össze gez ve, egy ki vá ló ze ne kar be - mu tat ko zó anya gát kap ja, aki ál doz rá egy cse kély össze get. Kop csó TITKOLT ELLENÁLLÁS A Harc Folytatódik A Tit kolt El le nál lás 17 éves fen nál - lá sá nak le gu tób bi pro duk tu ma ez a A harc foly ta tó dik cí met ka pott ki ad vány, ami egy ben az ed di gi gi - tá ros, Mar ci utol só hoz zá já ru lá sa a ze ne kar te vé keny sé gé hez. Nem tu - dom, hogy (rész ben) ezért vagy sem, de a nem ze ti me tál él har co - sai ezút tal igen csak ki tet tek ma gu - kért, és ta lán egész ed di gi pá lya fu - tá suk leg pro fibb le me zét si ke rült te tõ alá hoz ni uk. Az elõ zõ al bu muk meg je le né se után na gyon so kan pa nasz kod tak a hang zás ra, ami az ed dig meg szo - kott Tit kolt-so und tól igen csak el - tért és fe let tébb kí sér le te zõs re si - ke re dett. Sze mély sze rint ne kem na gyon tet szett, és azt hit tem, hogy eb ben az irány ban ha lad majd to vább a csa pat, de visszak anya - rod tak a meg szo kott, tisz ta hang - zás hoz. Ezút tal egy iga zán nagy ne - vû stú dió ba men tek a da lo kat rög - zí te ni, ahol tény leg tud ják a mód ját, ho gyan kell le ke ver ni egy me tál le - mezt, és így vég re meg szü le tett az el sõ ha zai, iga zán pro fi hang zá sú nem ze ti me tál anyag. Ze nei leg in kább az Így lé te zem foly ta tá sa ként jel le mez he tõ az al - bum, a stí lus és a szá mok han gu - la ta is in kább azo kat az idõ ket idé - zi: az ala pot, a Tit kolt véd je gyé nek ne vez he tõ thrash-es da rá lás ad ja, de megint hall ha tó egy bal la da is, va la mint he avy me tal, hard rock és egy mi ni má lis hard co re ha tás is tet ten ér he tõ, így a Még min dig ugya naz ki csit nyer sebb és nu-me - tal ha tá so kat sem nél kü lö zõ vi lá gát tel je sen el hagy ták és vissza tér tek a gyö ke re ik hez. A szó lók és a gi tár já ték rend ben van nak, mint min dig; még a dob já - ték is né mi ne mû fej lõ dést mu tat a ko ráb biak hoz ké pest, és itt-ott még jól el ta lált csor da vo ká lok kal is fel - dob ták az anya got. Az egyet len ne - ga tí vum az ének, ami a mo no to ni - tá sá val né ha unal mas sá te szi az egyéb ként na gyon jól si ke rült le - mezt. Gyu ri or gá nu má ból iga zá ból sok kal töb bet ki le het ne hoz ni, csak en ged ni ké ne ne ki (vagy ösz - tö nöz ni), hogy pró bál gas son ki csit ját sza ni a hang já val: le het ne né ha ag resszí vebb, eset leg pár sort hö - rög het ne is, amit re me kül le he tett vol na el len sú lyoz ni Mar ci dal la mos éne ké vel. Re mél he tõ leg a jö võ ben ezen is ja ví ta nak! A szö ve gek ezút tal ki csit me ré szeb - bek, mint az ed dig meg szo kot tak, és job ban be le szól nak az ak tuál po - li ti kai tör té né sek be, de van tör té - nel mi ese mé nyek kel fog lal ko zó szám is (... és igen, min den ki nagy örö mé re, megint van má so dik vi - lág há bo rús té ma is ezek kö zött). A bo rí tó meg le põ en jó, min den kép - pen az ed dig leg job ban si ke rült al - ko tás a Tit kolt há za tá já ról. Egy nagy, posz ter szerû lap ra van nyom - tat va a sö tét szín vi lá gú kép mon - tázs, amin a szö ve gek és a ze ne - kar fény ké pe mel lett min den fé le, a ban da szö ve ge i vel kap cso la tos ké - pet lát hat az em ber, a bo rí tó tú lol - da la meg egy tény le ges pla kát. A CD-ko ron gon ezek mel lett ze ne ka ri fény ké pek és egy vi de ó klip is ta lál - ha tó, ami a ze ne kar pro mó fény ké - pe i nek a ké szí té sét mu tat ja be, szó val min den kép pen gaz dag kö rí - tés sel dob ta piac ra a ki ad ványt a Tit kolt Re cords. Re mél he tõ leg a be fek te tett mun ka majd az ela dá - so kon is lát szód ni fog! Odal

8 A 2010-es év re vissza te kint ve mi lyen fon to - sabb tör té né se ket, leg si ke re sebb pil la na to kat emel né tek ki a ze ne ka ro tok éle té bõl? His to ri ca: Ta valy, az elõ zõ évek hez ké pest több, mint két szer annyi kon cer tet si ke rült ad ni. Éves fel lé pé se ink száma majd nem elér te az öt ve net, és kö zel 30 ezer ki lo mé tert utaz tunk. Ezt ki csit meg - dob ta ugyan, hogy má jus ban ele get tet tünk egy spa nyo l- or szá gi meg hí vás nak, és négy szer vol tunk Er dély - ben és Par ti um ban. Au gusz tus ban a gi tá ros posz - ton tör tént vál to zá sok miatt ne vet is vál tot tunk, és a H-599 rockze ne kar he lyett a sok kal ki fe je zõbb His to ri ca ne vet vá lasz tot tuk. Nem ze ti Front, Nagy A.: Ta valy el ké szült két vi de ó kli pünk a Dex tra Mé dia jó vol tá ból, a Még azt mond ják és a Ki tar tás cí mû szá mun kra, ame lye ket a ku ru c.in fo- ra ke rü lés nap ján kb en néz tek meg! A yo u tu be-on azó ta is lát ha tók. Sze ren csét len - ség is tör tént, mert éne ke sünk, Ti va dar el tör te a bo ká ját va la mint, 2010-ben sem si ke rült (már töb bed szer re) ki jut nunk Er dély be, hi szen a fel lé pé sünk is mét meg hiú sult! RPG: Min den - képp ki eme len dõ - nek tart juk a má - so dik ki ad vá nyunk ( Elit Ha dosz tály EP) meg je le né sét, amely ta valy ja nu ár - ban lá tott nap vi lá - got. A má sik mér - föld kõ a ze ne ka runk éle té ben, hogy a Dél - vi dé ken élõ ma gya rok - nak ját szot tunk az EMI-tá bor ban. Ezen kí vül fon tos meg em lí te ni a leg si ke re sebb kon cert je in ket eb ben az év ben: Tu rul-fesz ti vál, X. Ma gyar Szi get, III. Ron gyos Gár da Em lék nap és az év záró Hû ség na pi rock est. 8 A Ter jeszd, ne má sold! szlo gen köz tu dat ba súly ko - lá sa mel lett sze rin - Kör kap cso lás jel leg gel há rom nem ze ti ze ne - kart kér tem fel egy kis évér té ke lés re, öt - le te ket vár tam a ra jon gók le mez vá sár lá si ked vé nek vissza csa lo ga tá sá hoz, le en dõ kon cert part ne rek ne vé re vol tam kí ván csi, az idei ter vek fe lõl ér dek lõd tem, va la mint egy kis ön re klám ke re tén be lül egy pár po zi tí - vum fel so ro lá sát kér tem a sa ját csa pa tu kat il le tõ en. A His to ri ca kép vi se le té ben Ézsi ás Pé ter éne - kes, a Nem ze ti Front-ból Nagy At ti la basszus - gi tá ros és Mi che lis Já nos gi tá ros, az RPG so - rai ból pe dig Sör tély At ti la éne kes adott elgondolkodtató, érdekes, néhol viszont, elsõre meglepõnek tûnõ vá la szo kat. te tek mi vel le het ne ösz tö nöz ni, vissza csa lo gat ni az em be re ket a le töl té sek vi lá gá ból? Egy ál ta lán van-e ér tel me még a ha gyo má nyos hang hor do zó kon (cé dé ken, ne tán ba ke lit le me ze ken) va ló megje le né sek nek? His to ri ca: Mi so se csi nál tunk eb bõl nagy gon - dot, az összes da lunk min dig is le tölt he tõ volt a sa - ját hon la pun król, és a to váb bi ak ban se na gyon aka - runk ezen vál toz tat ni. A mi ta pasz ta la tunk az, hogy az iga zi ra jon gók így is, úgy is meg ve szik a le mezt, hi szen azt el le het ten ni em lék be, ki le het ten - ni a polcra, aján dék ba le het ad ni, stb.. Na - gyon so kan van nak, saj nos, akik nek nem fér be le, hogy a kon cert be lé põk mel lé, még a cé dé ket is meg ve gyék, de mi õket se sze ret nénk meg fosz ta ni at tól az él mény tõl, hogy ma guk kal vi - hes sék a da la in - kat. Nem utol só sor ban pe dig mi sen kit nem csa - punk be, mert mi - vel így meg hall gat - hat ják elõ re a szá - mo kat, csak ak kor vesz nek le mezt, ha az va ló ban tet szik ne kik. Ez így sze rin tem na gyon tisz ta. Aki tá - mo gat ni akar ja a ze ne kart, az el sõ sor ban az zal tud - ja, ha el jön va la me lyik kon cer tün kre. A töb bi a mi dol gunk! N.F., Mi che lis J.: Ezen a kér dé sen so kat tör - tük a fe jün ket, de a meg fej tést még nem si ke rült meg lel ni; se ne künk, se a ze ne i par sze re plõ i nek. Az in gyen nél von zóbb al ter na tí vát ugya nis ne héz ki ta lál - ni! A ha gyo má nyos hang hor do zók és hasz ná la tuk,

9 va la mint a ha gyo má nyos ze ne hall ga tás, hát tér be szo rult ak, az em be rek számá ra egy re fon to sabb a vi zua li tás. Úgy gon dol juk, fon to sabb éven te egy-két új vi de ó klip pel meg je len ni; és azo kat pu bli kál ni kü - lön bö zõ meg osz tó por tá lo kon a kö zön ség számá ra, így biz to sít va, hogy elér hes sék a da la in kat. Ez per - sze nem pó tol ja a nagy le mez meg je le né sét, mert egy al bum még min dig mér föld kõ egy ze ne kar éle - té ben. Egy igé nyes ki ad vány el ké szí té - se, ki adá sa és ter jesz té se szá mun kra ko moly anyagi ál do zat tal jár na, ami az ál ta lad em lí tett le töl - té sek vi lá ga miatt olyan ala csony pél dány szám ban lel ne gaz dá ra, hogy a be ke rü - lé si költ ség tö re dé két hoz ná vissza! N.F., Nagy A.: Ne künk fon tos, hogy igé nyes bo rí tó val (ha van rá mód, szö veg könyv vel) kéz be ve he tõ, mi nõ sé gi ze nét tar tal - ma zó mû so ros cé dé ink je len je nek meg, de ez nagy költ sé gek kel jár, mert sa ját szer zõi ki adó va gyunk, és így, szpon zo rok nél kül majd hogy nem le he tet len vál lal ko zás. Egy szó - val a ze ne ka ro kat meg öli az in gye nes in ter ne tes le - töl tés, ami nek rá adá sul a mi nõ sé ge is rossz abb! RPG: Nyil ván va ló an so kan má sol nak, töl te nek le ze né ket, hi szen az in ter net vi lá gá ban élünk, ami - nek van jó és rossz ol da la is. Vi szont tény ként kö - zöl het jük, hogy a nem ze ti ol dal hall ga tó sá ga ige nis tá mo gat ja ked venc ze ne ka rait az zal, hogy meg vá sá - rol ja cé dé i ket, ami egy kéz zel fog ha tó erek lye is le - het akár. Gon dolj csak be le, mi lyen vic ces len ne úgy di cse ked ni a gye re keid nek, hogy: Gye re fiam, rá - kat tint hatsz a cé dé gyûj te mé nyem re! :) Mi vel a leg ha té ko nyabb, és egy ben leg lát vá - nyo sabb szó csö ve a gon do la tok köz lé sé nek, az ige ter jesz té sé nek az élõ fel lé pés ha üzen het né tek a kon cert szer ve zõk nek, kit aján la ná tok ma ga tok mel lé ál lan dó part ner nek a bu lik hoz, a már be fu - tott nagy ne vek kö zül, il let ve az után pót lást se gí - ten dõ, a fia tal csa pa tok kö zül? His to ri ca: Az el múlt tíz év ben, ha nem is min - den ki vel, de ren ge teg nem ze ti rock csa pat tal ját - szot tunk már egy szín pa don, hogy csak a leg na gyob - ba kat em lít sem: Kár pá tia, Is me rõs Ar cok, Kor mo rán, Ro man ti kus Erõ szak, Ma go zott Cse resz nye és még so kan má sok. Ze nei leg ta lán az Ar cok áll nak hoz - zánk a leg kö ze lebb, de min den ki más sal szí ve sen fel lé pünk, nem tud nék vá lasz ta ni. A fia tal együt te se - ket te kint ve a Nap vá gás ze ne kar ral va gyunk na gyon szo ros ba rá ti vi szony ban már évek óta. Ve lük tû zönví zen át, bár hova... N.F., Nagy A.: Mi nem ha rag szunk és nem va - gyunk iri gyek sen ki re, így a szer ve zõ kön mú lik, hogy ki vel lé pünk fel kö zö sen. Ma nap ság na gyon fel hí gult a nem ze ti rock mû faj, ál lí tó lag kb. negy ven ze ne kar lett hir te len, és egye sek tel je sít mé nye, mi nõ sé ge hagy né mi kri ti kát ma ga után! RPG: Szá mun kra na gyon fon tos a szö veg vi lág mel lett a ze ne i ség. Min den képp olyan ne ve ket aján la nánk, akik pro duk ció ja nem csak el gon dol - kod tat, ha nem ze - nei él ményt is nyújt a na gyér de - mû nek. Aki te he ti, ve gye kéz be a hang szert és gyúr - jon ezer rel, hisz mi is ezt tes szük. A ma gyar tár sa da lom - hoz ne he zen jut nak el a nem ze ti ol dal gon do la tai, en nek meg vál toz ta tá sá hoz, az em be rek sze mé nek fel nyi tá - sá hoz az egyik esz köz va ló ban a ze ne, azon ban eh - hez az kell, hogy mi nõ sé gi mu zsi kát kap jon az át lag ma gyar. Elõ relát ha tó lag ter vez tek-e va la mi lyen na - gyobb vo lu me nû dol got, eset leg le mezt 2011-ben? His to ri ca: Na gyon ko moly ter ve ink van nak 2011-re, re mé lem a jó Is ten meg se gít és vég ig is tud juk csi nál ni. Ta vasszal is mét útra ke lünk Er dély - be, már most szer ve zõ dik már ci us 15-e kö ré az er - délyi tur né. En nek lesz egy nem erdé lyi ál lo má sa is, mert úgy gon dol tuk, hogy ha a ro má nok annyi ra sze - re tik Bu da pes ten ün ne pel ni a nem ze ti ün ne pü ket, ak kor mi is me gün ne pel jük a ma gun két Bu ka rest - ben! Nem utol só sor ban tí ze zer ma gyar él ott is, ró - luk sem sze ret nénk meg fe led kez ni. Elõ relát ha tó lag a ro mán fõ vá ro son kí vül vár ha tó an Ma ros vá sár hely, Szé ke lyud var hely, Csík sze re da, Kéz di vá sár hely lesz - nek az ál lo má sok. Ez egy ben a le mez be mu ta tó tur - nénk nak len ne a ré sze, ami nek a fel vé te lei ta lán most a na pok ban már el kez dõd nek vég re. A má sik nagy dur ra nás a nyá ron vár ha tó! Au gusz tus 7-én Tö rö kor szág ban, Ro do stó ban lép fel a ze ne kar a Rá kóc zi Sza bad ság harc bu ká sá nak 300-ik év for - du ló ja al kal má ból. Ez egy nagy mo to ros tú ra ke re té - ben lesz, ami a Mi kes kö rút ne vet vi se li. (Bõ veb b információ errõl a bas bo tond.hu ol da lon található.) 9

10 N.F., Nagy A.: Ta valy sze ret tük vol na ki ad ni az új N.F. al bu mot, de több ok miatt is ez ké sik: pl. a ki - adá si költ sé gek hez szpon zort kell ta lál nunk ha va la - ki nek van ki do ban dó pén ze, szól jon ne künk nyu god tan! RPG: Fe bru ár 11-én lesz egy nagy sza - bá sú ren dez vény Bu - da pes ten, a Club 202-ben (volt Wigwam), ahol a Hun ga - ri cá val lé pünk fel. Már ci us 12-én so pro - ni ba rá ta ink se gít sé - gé vel szer ve zünk egy ön ál ló bu lit az Is me rõs Ar cok, a Co ol He ad Klan és az Erõ és Meg tor lás ze ne ka rok köz re mû kö - dé sé vel. Eb bõl a kon cer - tünk bõl sze ret nénk egy DVD-t is ki ad ni, amit az idén a nyu gat-ma gyar or szá gi har cok és az 1921-es so pro ni nép sza va zás 90. év - for du ló ján meg je le nõ cé dénk hez csa to lunk majd. A csa pat nak van-e va la mi lyen egye di véd je - gye, eset leg ren del ke zik-e olyan do log - gal, ami iga zi ku riózum má te he ti? His to ri ca: Ta lán a fen ti ese mé nyek mind-mind egy faj ta ku riózu mok, más fe lõl a té ma vá lasz tás miatt úgy ér zem, tíz éve an - nak szá mí tunk! A tel jes ma gyar ze nei pa - let tát te kint ve pe dig az len ne a jó, ha nem szá mí ta na kü lön le ges ség nek, hogy né - hány ze ne kar a ha za sze re te trõl, nem ze t- rõl, össze tar to zás ról, hû ség rõl és be csü - let rõl éne kel. Nem gon do lom, hogy min - den ki nek ezt kel le ne ten nie, de nem vol na sza bad me güt kö zést kel te nie az em be rek - ben. Még min dig nem ér tik so kan, mi ért em lé kez te tünk Tria non ra, pe dig ab ban, hogy má ra ez hi va ta los em lék nap lett, ta - lán ne künk, nem ze ti ze ne ka rok nak is van egy kis sze re pünk, ugya núgy mint azok nak a név te len tö me gek nek, akik év rõl-év re tün tet tek, fel vo nul tak, til ta koz tak ez el len az igaz ság ta lan dön tés el len. Le het, né - hány év múl va ki szo ru lunk eze krõl a meg - em lé ke zé se krõl, és majd új pró fé ták fog - ják az észt osz ta ni. Azt hi szem, ma ra dunk ku riózu mok min dan nyi an, akik a nem zet sor sá val is fog lal ko zunk. Csak em lé ke ze tül aján la nám Pe tõ fi so rait: Va n n a k ha mis pró - fé ták, akik/ Azt hir de tik nagy go no szan,/hogy már meg áll ha tunk, mert it ten/az ígé ret nek föl de van./haz ug ság, szem - te len haz ug ság,/mit mil li ók cá fol nak meg,/kik nap he vé ben, éhen-szom jan,/két ség be esve ten ge nek. Nem ze ti Front, Nagy A.: Itt va la mi na gyot ké ne ír ni biz - tos, de csak annyit mon dok, hogy iszo nyú mennyi sé gû italt le szûr tünk a 17 év alatt a szesz tar tó sít ja az N.F.-ot, ahogy a pél da is mu tat ja. RPG: Akik már vol - tak a vár me gyén ken be lül RPG kon cer ten, azok bi zo - nyá ra lát hat ták ve lünk a Hon véd Ha gyo má nyõr zõ Egye sü let So p- ro ni Ta go za tá nak ka - to náit a szín pa don. So kak sze rint nem hiá ba hív nak min ket a nem ze ti HC zász ló vi võ i nek, mi vel ezt a mû - fajt raj tunk kí vül ke vés ze ne kar tud hat ja ma gá énak a nem ze ti ol da lon. 10

A ver seny: Min den ze ne kar nak két ze ne szám elõ adá sá ra van le he tõ ség, egy sa ját tal és egy fel dol go zás sal kell ké szül nie.

A ver seny: Min den ze ne kar nak két ze ne szám elõ adá sá ra van le he tõ ség, egy sa ját tal és egy fel dol go zás sal kell ké szül nie. Ne ve zés: Ne vez het min den olyan, már mû kö dõ Ma gyar ze ne kar, aki je len leg még hi va ta lo san ki adott han ga nyag gal nem ren del ke zik. (Nem hi va ta los nak szá mít: ga rázs fel vé tel, de

Részletesebben

Húsz éve ka to nák kö zött

Húsz éve ka to nák kö zött Evangélikus hetilap www.evangelikuselet.hu 79. évfolyam, 9. szám g 2014. március 2. g Ötvened vasárnap Ára: 275 Ft de át él tem ha son lót a ha tal mas dél ba jor hegy csú cso kon, a ha vas Har gi tán

Részletesebben

LUK ÁCS TA MÁS. Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI

LUK ÁCS TA MÁS. Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI LUK ÁCS TA MÁS Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 33 34 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET LUK ÁCS TA MÁS Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 35 22 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET Git tá nak

Részletesebben

Van ér tel me! let te sen ki, sem mi más, / És nem se - gít se átok, sem si rás. // Az élet tá vol,

Van ér tel me! let te sen ki, sem mi más, / És nem se - gít se átok, sem si rás. // Az élet tá vol, evangélikus hetilap www.evangelikuselet.hu 79. évfolyam, 16. szám g 2014. április 20. g Húsvét ünnepe Ára: 275 Ft A kon cert ér zel mek re ha tó, és az Omega ed dig nem lá tott ar cát mu tat ja be. Koncert

Részletesebben

MÛHELY VÁLTOZÓ CSALÁD VÁLTOZÓ POLITIKÁK* NEMÉNYI Má ria TA KÁCS Ju dit

MÛHELY VÁLTOZÓ CSALÁD VÁLTOZÓ POLITIKÁK* NEMÉNYI Má ria TA KÁCS Ju dit Szociológiai Szemle 2005/4, 3 35. MÛHELY VÁLTOZÓ CSALÁD VÁLTOZÓ POLITIKÁK* NEMÉNYI Má ria TA KÁCS Ju dit MTA Szociológiai Kutatóintézet 1014 Budapest, Országház u. 30.; e-mail: nem13249@socio.mta.hu MTA

Részletesebben

Nem ze ti ér té ke ink vé del mé ben

Nem ze ti ér té ke ink vé del mé ben SIMICSKÓ ISTVÁN Nem ze ti ér té ke ink vé del mé ben SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 33 34 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET SIMICSKÓ ISTVÁN Nem ze ti ér té ke ink vé del mé ben SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 35 22

Részletesebben

Nem azé, aki akarja...

Nem azé, aki akarja... MEDGYASSZAY LÁSZLÓ Nem azé, aki akarja... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 33 34 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET MEDGYASSZAY LÁSZLÓ Nem azé, aki akarja... ÉLETRAJZI BESZÉLGTÉS BESZÉLGETÕTÁRS KOZMA HUBA BESZÉDEK,

Részletesebben

Így se jó, úgy se jó. A hónap mûvésze. Kis haraszti helytörténet II. Képviselõ-testületi ülés. Muzsikával a civil Európáért

Így se jó, úgy se jó. A hónap mûvésze. Kis haraszti helytörténet II. Képviselõ-testületi ülés. Muzsikával a civil Európáért XXI. évfolyam 2012. április * Dunaharaszti Város Önkormányzatának Lapja Így se jó, úgy se jó A hónap mûvésze Kis haraszti helytörténet II. Képviselõ-testületi ülés Muzsikával a civil Európáért 2. oldal

Részletesebben

A hónap mûvésze. Képviselõ-testületi ülés. Dunaharaszti Gazdakör. Faragó Tibortól búcsúzunk

A hónap mûvésze. Képviselõ-testületi ülés. Dunaharaszti Gazdakör. Faragó Tibortól búcsúzunk XXI. évfolyam 2012. január * Dunaharaszti Város Önkormányzatának Lapja A hónap mûvésze Képviselõ-testületi ülés Dunaharaszti Gazdakör Faragó Tibortól búcsúzunk 2. oldal 8. oldal 12. oldal 18. oldal 6.

Részletesebben

TISCHLER JÁ NOS AZ ONÓDY-ÜGY, 1964 *

TISCHLER JÁ NOS AZ ONÓDY-ÜGY, 1964 * A HATVANAS ÉVEK MAGYARORSZÁGON (POLITIKA)TÖRTÉNETI KÖZELÍTÉSEK 239 TISCHLER JÁ NOS AZ ONÓDY-ÜGY, 1964 * 1964. de cem ber 5-én a Nép sza bad ság hí rül ad ta, hogy a Bu da pes ti Rend õr-fõ ka pi - tány

Részletesebben

Tompaládonyban. zajlik az élet. 2015. június V. évfolyam 6. szám www.repcevidek.hu

Tompaládonyban. zajlik az élet. 2015. június V. évfolyam 6. szám www.repcevidek.hu Tompaládonyban zajlik az élet Má jus fa ál lí tá sa Te le pü lé sünk má jus fá ját áp ri lis 30-án es te ál lí tot tuk fel a fa lu ház ud va rán. A fa a köz ség ha tá rá ban ta lál ha tó er dõ bõl szár

Részletesebben

Közgyűlésekmindháromegyházkerületben Tisztújításazészakiakcsaládjában

Közgyűlésekmindháromegyházkerületben Tisztújításazészakiakcsaládjában Evangélikus hetilap www.evangelikuselet.hu 77. évfolyam, 39. szám g 2012. szeptember 30. g Szentháromság ünnepe után 17. vasárnap Ára: 250 Ft Az, hogy ma már nem erő szak kal aka runk/akar nak val lá si

Részletesebben

Segítô Jobb Egészségügyi-Humanitárius Alapítvány 2001

Segítô Jobb Egészségügyi-Humanitárius Alapítvány 2001 GYÓGYÍTÓ ÉVTIZED 1 Segítô Jobb Egészségügyi-Humanitárius Alapítvány 2001 Kiadja a Segítô Jobb Egészségügyi-Humanitárius Alapítvány Felelôs kiadó: Kalmár László Szerkesztette: Kalmár László, Rózsa András,

Részletesebben

Szü re ti Mu lat ság ÜN NE PEL TÜNK A TAR TA LOM BÓL. A ha gyo má nyos szü re ti fel vo nu lás és bál Szent ki rá lyon 2013. szep tem ber 21-én lesz.

Szü re ti Mu lat ság ÜN NE PEL TÜNK A TAR TA LOM BÓL. A ha gyo má nyos szü re ti fel vo nu lás és bál Szent ki rá lyon 2013. szep tem ber 21-én lesz. XXIV. ÉV FO LYAM 9. szám ÁRA: 100,-Ft 2013. szep tem ber SZENT KI RÁ LYI ÜN NE PEL TÜNK www.szentkiraly.hu Köz sé günk név adó já nak, Szent Ist ván nak ne ve nap ján au gusz tus 20-án mél tó ság gal em

Részletesebben

Fegyverneki. Hírmondó. Fegyvernek Önkormányzatának kiadványa XVII. évfolyam 4. szám 2006. augusztus 14.

Fegyverneki. Hírmondó. Fegyvernek Önkormányzatának kiadványa XVII. évfolyam 4. szám 2006. augusztus 14. Fegyverneki Hírmondó Fegyvernek Önkormányzatának kiadványa XVII. évfolyam 4. szám 2006. augusztus 14. 2. oldal Fegyverneki Hírmondó 2006. augusztus 14. A leg utób bi Hír mon dó meg je le né se óta a Kép

Részletesebben

Somogyi Dénes SZOMOLYÁN HAJ DA NÁN

Somogyi Dénes SZOMOLYÁN HAJ DA NÁN Somogyi Dénes SZOMOLYÁN HAJ DA NÁN A kiadvány a Garamond Kft gondozásában készült A grafikákat Lelesziné Tarnai Irén készítette 2002. május TARTALOMJEGYZÉK Előszó Gyermekkorunk karácsonya...5. oldal Kivégzések

Részletesebben

Pol gár mes ter mun ka köz ben Ta tár Lász ló pol gár mes tert kér dez tük mun ká já ról. Jól pá lyá zott a Sport egye sü let

Pol gár mes ter mun ka köz ben Ta tár Lász ló pol gár mes tert kér dez tük mun ká já ról. Jól pá lyá zott a Sport egye sü let Pol gár mes ter mun ka köz ben Ta tár Lász ló pol gár mes tert kér dez tük mun ká já ról. - Las san vé get ér az idei tan év. Ho gyan ké szül Fegy ver nek Nagy köz ség Ön kor mány za ta a kö vet ke zõ

Részletesebben

Aján lá sok a sváj ci ta pasz ta la tok fel hasz ná lá sá val

Aján lá sok a sváj ci ta pasz ta la tok fel hasz ná lá sá val MT_füzet_2014_2_magyar_0918_2_Layout 1 9/23/14 2:06 PM Page 1 Az idő sebb ko rosz tály hoz tar to zó mun ka vál la lók fog lal koz ta tá sát elő se gí tő megol dá sok Aján lá sok a sváj ci ta pasz ta la

Részletesebben

- Gyer mek or vo si ügye let csak be uta ló val A VÁROS HÍREI A Pest me gyei Flór Fe renc Kór ház fő or vo sá nak tá jé koz ta tá sa sze rint ügye le ti idő ben sok szü lő nem lé vén kü lön gyer mek or

Részletesebben

Dupla szülinap. Szombathely, Csepreg és Kõszeg fúvósai

Dupla szülinap. Szombathely, Csepreg és Kõszeg fúvósai Rövid hírek Iklanberény Kis te le pü lés az or szág leg na gyobb há zá ban Iklanberényben hos szú ide je szo kás, hogy a fa lu la kói kö zö sen men nek ki rán dul ni. Ez idén sem volt más ként. Az úti

Részletesebben

A KI HALL GA TÁ SI TECH NI KÁK EM LÉ KE ZET RE GYA KO ROLT HA TÁ SA: A SZEM TA NÚ-EM LÉ KE ZET SÉ RÜ LÉ KENY SÉ GÉ NEK BI ZO NYÍ TÉ KAI

A KI HALL GA TÁ SI TECH NI KÁK EM LÉ KE ZET RE GYA KO ROLT HA TÁ SA: A SZEM TA NÚ-EM LÉ KE ZET SÉ RÜ LÉ KENY SÉ GÉ NEK BI ZO NYÍ TÉ KAI ALKALMAZOTT PSZICHOLÓGIA 2011/4, 39 62. 39 A KI HALL GA TÁ SI TECH NI KÁK EM LÉ KE ZET RE GYA KO ROLT HA TÁ SA: A SZEM TA NÚ-EM LÉ KE ZET SÉ RÜ LÉ KENY SÉ GÉ NEK BI ZO NYÍ TÉ KAI RÉPÁSI Éva HA LÁSZ Er

Részletesebben

EGY LEHETSÉGES JÖVŐKÉP (ÚJ TIPUSÚ MODELL) A FOGYASZTÁSI SZÖVETKEZETI KERESKEDELEMBEN

EGY LEHETSÉGES JÖVŐKÉP (ÚJ TIPUSÚ MODELL) A FOGYASZTÁSI SZÖVETKEZETI KERESKEDELEMBEN Cselekvési változatok 157 Dr. Géró Imre 1 EGY LEHETSÉGES JÖVŐKÉP (ÚJ TIPUSÚ MODELL) A FOGYASZTÁSI SZÖVETKEZETI KERESKEDELEMBEN Cselekvési változatok A ma gyar szö vet ke ze ti moz ga lom te rü le tén a

Részletesebben

Képeslapok Dunaharasztiról 5. oldal. Mutassuk meg szép kertjeinket 8. oldal. Mûfüves pályák Dunaharasztin 9. oldal

Képeslapok Dunaharasztiról 5. oldal. Mutassuk meg szép kertjeinket 8. oldal. Mûfüves pályák Dunaharasztin 9. oldal XXII. évfolyam 2013. augusztus * Dunaharaszti Város Önkormányzatának Lapja Képeslapok Dunaharasztiról 5. oldal Mutassuk meg szép kertjeinket 8. oldal Mûfüves pályák Dunaharasztin 9. oldal Komoly fejlesztések

Részletesebben

- Kistarcsai Híradó A VÁROS HÍREI Ok tó ber 23-án vá ros hoz mél tó mó don ün ne pel tek Kistarcsán Az 1956-os for ra da lom és sza bad ság harc 51. év for du ló ján dél előtt 10 órá tól ün - ne pi prog

Részletesebben

HOR VÁTH SÁN DOR HU LI GÁ NOK, JAM PE COK, GA LE RIK FI A TA LOK SZUB KUL TÚ RÁI A HAT VA NAS ÉVEK BEN

HOR VÁTH SÁN DOR HU LI GÁ NOK, JAM PE COK, GA LE RIK FI A TA LOK SZUB KUL TÚ RÁI A HAT VA NAS ÉVEK BEN 408 HORVÁTH SÁNDOR HOR VÁTH SÁN DOR HU LI GÁ NOK, JAM PE COK, GA LE RIK FI A TA LOK SZUB KUL TÚ RÁI A HAT VA NAS ÉVEK BEN Sztá lin ha lá la után egy év vel, 1954 ta va szán egy Bill Haley ne vû ame ri

Részletesebben

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal XX. ÉVFOLYAM, 9. SZÁM 2011. szeptember T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal 458/D/2008. AB határozat A bün te tõ el já rás ról szó ló 1998. évi XIX. tör vény 74. (1) be kez dés c) pont - ja szö ve gé ben a

Részletesebben

Multi Casco Plus. gépjármû-biztosítási szabályzat. Módozat: 275

Multi Casco Plus. gépjármû-biztosítási szabályzat. Módozat: 275 Multi Casco Plus gépjármû-biztosítási szabályzat ALAP BIZ TO SÍ TÁS 1. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK A fe lek jog vi szo nyá ra a biz to sí tá si szer zô dés, a sza bály zat, va la mint a ha tá lyos ma gyar jog

Részletesebben

CI VIL (AL TER NA TÍV) JE LEN TÉS AZ ENSZ GYER MEK JO GI EGYEZ MÉNY MA GYAR OR SZÁ GI VÉG RE HAJ TÁ SÁ RÓL 2006-2012

CI VIL (AL TER NA TÍV) JE LEN TÉS AZ ENSZ GYER MEK JO GI EGYEZ MÉNY MA GYAR OR SZÁ GI VÉG RE HAJ TÁ SÁ RÓL 2006-2012 CI VIL (AL TER NA TÍV) JE LEN TÉS AZ ENSZ GYER MEK JO GI EGYEZ MÉNY MA GYAR OR SZÁ GI VÉG RE HAJ TÁ SÁ RÓL 2006-2012 CI VIL (AL TER NA TÍV) JE LEN TÉS AZ ENSZ GYER MEK JO GI EGYEZ MÉNY MA GYAR OR SZÁ GI

Részletesebben

félidőben 2012. november sport, kultúra, egészség

félidőben 2012. november sport, kultúra, egészség 2010 2012 félidőben 2012. november A különkiadása sport, kultúra, egészség 2 köszöntő Tisztelt Bagi Polgárok! Az Önök bi zal má ból im má ron második pol gár mes teri meg bí za tá so mat tölt he tem, és

Részletesebben

Ellenõrzési Figyelõ. 2007. 3. szám Ellenõrzési szakfolyó irat

Ellenõrzési Figyelõ. 2007. 3. szám Ellenõrzési szakfolyó irat Ellenõrzési Figyelõ Interjú Wittich Tamással, az NFH fõigazgatójával Kerekasztal: Ellenõrzések a feketegazdaság visszaszorítására Fókusz: Uniós támogatások teljesítmény-ellenõrzése Mûhely: A folyószámla-kezelés

Részletesebben