A BUDAPESTI EVANGÉLIKUS LEÁNYGIMNÁZIUM ÉRTESÍTŐJE AZ ISKOLAI ÉVRŐL. Az iskola fennállásának 54. évében. KÖZZÉTE1TE:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A BUDAPESTI EVANGÉLIKUS LEÁNYGIMNÁZIUM ÉRTESÍTŐJE AZ 1937-38. ISKOLAI ÉVRŐL. Az iskola fennállásának 54. évében. KÖZZÉTE1TE:"

Átírás

1 G L O C K K U $R.(^r A BUDAPESTI EVANGÉLIKUS LEÁNYGIMNÁZIUM ÉRTESÍTŐJE AZ ISKOLAI ÉVRŐL. Az iskola fennállásának 54. évében. KÖZZÉTE1TE: Dr. BÁNKÚTI DEZSŐ IGAZGATÓ BUDAPEST, 1938 KIADJA AZ ISKOLA IGAZGATÓSÁGA : BUDAPEST, IV., DEÁK-TÉR 4. TELEFON :

2

3 &LOCK k l ä r -Rt A BUDAPESTI EVANGÉLIKUS LEÁNYGIMNÁZIUM ÉRTESÍTŐJE AZ ISKOLAI ÉVRŐL. Az iskola fennállásának 54. évében. KÖZZÉTETTE: Dr. BÁNKÚTI DEZSŐ IGAZGATÓ BUDAPEST, 1938 KIADJA AZ ISKOLA IGAZGATÓSÁGA : BUDAPEST, IV., DEÁK-TÉR 4. TELEFON:

4

5 Balra fönt: Kufstein vára. Balra le n t: Kufsteini emléktáblánk. Jobbra: A tábla famása a Deák-téri iskolaépület II. emeletén.

6 Fönt balra : A kiránduló csapat a vár alatt. Fönt jobbra: A kufsteini leleplezési ünnepély. L ent: A kirándulók a Hősök orgonája előtt (középen Wagner igazgató).

7 3 A kufsteini em léktábla. ír t a : Dr. Bánkúti Dezső. 1. Előzm ények. A kufsteini várban em léktáblát állított iskolánk. Ez a cselek e dete egyévi komoly m unka eredm énye volt. Jeszenszky Ilona és Dr. Zelenka Margit tanárunk nyarán Kufsteinban járt, és ott hiába kereste a sok m agyar vértanú emlékét. Ők ketten kezdték meg a m unkát az iskola Szép M agyarsággal Beszélők Egyesülete keretében, az egész iskola ifjúságának belevonásával, s a tanári karnak e célra kiküldött bizottságával. Az első nyilvános m egm ozd u lás decem ber 5. és 6. volt, mikor hazafias estélyeket re n deztünk; ezek jövedelm e m egalapozta azt a pénzösszeget, mely a terv anyagi biztosítására szolgált. Ehhez járult az 1936/37. iskolai év folyam án rendezett szülői teaestek jövedelm e, úgyhogy az em léktáblához szükséges 1750 P-t m ár az év folyam án sikerült előterem teni. A táblát Lux Elek szobrászm űvész tervezte, a Seenger-cég faragta piszkei vörös m árványból. Súlya hat és fél m ázsa, nagysága 2.20X1.65 m. Csak m ellékesen említem, hogy a kőfaragó cégnél Sántha nevű evangélikus betűfaragó m ester a szokottnál olcsóbban v éste a betűket. M ájus 3-án nyilvános e ste n szám oltunk be tervünkről és végzett m unkánkról. Erre a vértanuk hozzátartozóit és a hatóságokat hívtuk meg. Dr. Raffay Sándor püspök m ondotta a m egnyitó beszédet. A Deák-téri testvéregyházak közös felügyelője, Dr. Németh Ödön 100 P-vel sietett tám ogatásunkra: ez összegből egy növendék utazott ki K ufsteinba; majd az Iskola Volt Növendékeinek Egyesülete és egy kufsteini hős leszárm azottja, Dr. Josipovich Lajos, szintén hasonló összeget adom ányozott; végül az iskolafenntartó evangélikus közös egyház 200 P-t juttatott e célra hozzánk. K ülönben az iskolafenntartó hatóság megértése folytán a Simonyi-alapból 1000 P állott tanulm ányi ösztöndíj céljaira rendelkezésünkre: ezt ez évben a leleplezési ünnepségre kiutazó tanáraink útjára fordítottuk; ezenkívül az egyház további 2336 P-t kölcsönzött céljainkra; ezt m áris teljesen visszafizettük. Ebből először is az em léktábla kiszállítási költségét fedeztük, ami egym aga 536 P-t tett ki (bár a Schenkercég Gaeng Ján o s vezérigazgató jóvoltából semmi hasznot nem számított), azután a táblának kufsteini beszállítását, befalazását (217 P 70 f). Ezenkívül ez összegből 21 növendéket tudtunk kivinni, hogy kinn az iskola és a m agyarság méltó képviselője legyen. 11 tanár és 21 növendék m ent ki ilyen m ódon, öt tanítványunknak m eg áldozatkész szülei tették lehetővé a kiutazást. Azt hiszem, nem bánták meg áldozatukat, mert olyan m aradandót adtak gyerm ekeiknek, amit egész életükben em lékükben fognak tartani. K ívülünk öt

8 4 ism erő s magyar csatlakozott a társasághoz, úgyhogy 42 tagból állott a k iu ta zó csapat. N évso ru k : 11 tanár, Dr. Bánkúti Dezső, Agárdy Ilona, Dr. Bánki Lászlóné, Dr. Dömötörné Nőtel Elza, Fialka Margit, Jeszenszky Ilona, Dr. Kring Miklós, Lovas Sarolta, Ruttkay-Miklian G yula, dr. Steinert K atalin és Dr. Z elenka M argit; 26 növendék: B ánkúti Sarolta IVa., R ajkai Ida, W enninger Edit IVb., Bede Piroska V a., Dévai Sarolta, S ándor Judit Vb., Hoepfner Margit, Szalay K atalin VI., Bretter Éva, Cziráky Julia, Falussy Ágnes, Fleps Gerta, K och Olga, Komáromy Ilona, Konrád Lili. Zulauf Emilia VlI., MolnárM argit, Spirka Etel és Iza, Szendrői Ida Villa., Bolgár Éva, Gub Jolán, M ihály Éva, Petőházy Erzsébet VlIIb., Gécs Elvira, G yapay M agda érettségizett tanuló. Ezenkívül Nőtel Gyula egyháztanácsos, felesége é s Irm a leánya. V askó Istv án n á és B arthos Margit. Igen örvend ü n k e szép szám nak, csak azt sajnáljuk, hogy csak nem hivatalo s a k voltunk jelen. M agyar részről hallgatással fogadták az ügyet, a rá d ió visszavonta m ájusi ünnepélyünk m ár egyszer m egígért közvetítését... és m ég sokat lehetne erről panaszos hangon szólani. Június 12-én a bécsi magyar követ levélben közölte, hogy sem a táblát nem szab ad kivinnünk, sem em lékünnepet nem szabad ott kinn tartanunk. A záróünnepen kénytelen volt az igazgató ezt közölni, s ettől a naptól kezdve nehéz hét telt el, melynek folyamán Raffay p ü sp ö k magától H óm an Bálint vallás- és közoktatásügyi minisztertől szerezte meg a kiutazáshoz és a már kész tábla kiviteléhez az engedélyt. Jelen tések mentek különböző hatóságokhoz, de senkisem vett tudom ást a s z é p tervről, s a m ellőzés folytán m agunknak kellett az egész tervet megvalósítanunk. K álváriánknak ezzel vége is volt, mert mihelyt a k iu tazás végrehajtásához fogtunk, m inden a legsim ábban m en t: itt m á r mindenféle szív esség et és előzékenységet találtunk. A ren d ő rség en Vaskó Gyula rendőrfőtanácsos szíves tám ogatása közös útlevél váltását tette le h e tő v é ; az utazáshoz szükséges valuták besz e rz é sé b e n Dr. B ánki L ászló, postatakarékpénztári tisztviselő tám o gatott készséggel; a M ÁV külön Pullmann-kocsit adott utazásunkhoz, itt Falussy Károly MÁV főintéző segített. A m agyar kocsit a z osztrák állam vasutak készséggel átvették, úgyhogy kényelm esen, á tsz á llá s nélkül tettük m eg Budapesttől W örglig a m ajdnem 1000 km. utat. Ott a szárnyvonal állom ásán m aga a főnök fogadott s szállított át a másik pom pás kocsiba. A z utazást július 8-án éjjel k e z d tü k, s 9-én d. u. fél 5 órakor robogtunk be a kufsteini állom ásra, a régi német h atár mellé. Már messziről felénk m eredt a vár. melyben táblánk elhelyezést nyert. Tudtuk ekkor már, hogy a táb la megérkezett, sürgős lap jelezte ezt m ár elutazásunk előtt, s a z t is, hogy pom pásnak találták táblánkat, hogy em előkkel és csig ák k al vontatták fel, és m ajdnem egyheti m unkával falazták be a C sászártorony előre m egállapított helyén. Nyugodt, vidám út után értü n k oda, s nem is voltunk fáradtak. H át még mikor a kedves, m osolygó arcokat láttuk 1 Magyar szóval köszöntött Dr. H radetzky K urt járási főnök, mosolygó német barátsággal W agner Károly m úzeum i igazgató, a néprajzi egyesület elnöke, kiről még lesz szó, s ki a z egész m ozgalom nak legnagyobb tám ogatója volt. Ott volt a v á ro s képviselete, az idegenforgalmi iroda, a sajtó. Szép csapatban,

9 hom okszínű m agyaros zu b b o n y b an, tollas B ocskay-sapkában vonultak növendékeink a város érdeklődése mellett a másik végen, de nem m essze levő szállásba. Útközben W agner igazgató egy helyt megállított s felmutatott a vár felé: Oda n é z zen e k! íme, a kufsteini vár orm án magyar lobogó lengett. Könny szökött m indnyájunk szem ébe, mikor elgondoltuk, hogy azon á váron, melyben száz meg száz m agyar szenvedett, a megértés az ő lobogójukat lengeti. A szálló, a Kienberg Klamm Hotel, szép erdős parkban állott, éppen megtöltöttük összes szobáit. Itt tiroli vendégszeretet fogadott: a szálló ormán is lengett egy hatalm as m agyar zászló. De a kufsteiniak s?íves barátságát m utatta az is, hogy tiszteletünkre külön levelezőlapot nyomattak Kufstein képével az 1703-as tűzvész után, s rajta e felírással: A m agyar hősök em léktáblájának leleplezése alkalm ával, július A le le p le z é si ünnep. Július 10. volt a nágy nap. 10 órára vonultunk fel a vár Császórtornyának előterébe, hol lepelbe burkolva készen várt a hatalm as tábla, előtte örökzöld növények, körötte zöld koszorú. Az ünnepségen megjelent a város vezetősége, a hivatalosak, és ott voltak a K ufsteinban nyaraló m agyarok, egy tanítványunk az a n y jával, egy református tan ár Kecskemétről, egy gyöngyösi és egy kecskeméti diák, tehát m egvolt a megértő k ö zö n ség ; a műsort pedig úgy állítottuk össze, hogy m indenkinek nyújtson valamit. Kezdte a növendékek én e k k ara : ném etül elénekelte az osztrák himnuszt. Rá Dr. H radelzky Kurt, járási főnök szólt először, magyar nyelven köszöntve a társaságot, m ajd következőkép folytatta: Ha m a Kufsteinban Önökkel együtt azokra a m agyarokra gondolunk, kik a szabadságért való harcban szabadságukat vesztették, legyenek biz tosak ab b an, hogy éppen Tirolban mindig nagy m egértést talá lh a t nak a szabadságküzdelem irá n t... A n ép ek történelm e hullám hegyeken és völgyeken vezet keresztül; nehéz lesujtottság után újra föllendülés következik. Itt Kufstein közelében, a wörgli völgykatlanban gázolták és győzték le a tiroliak hős csapatait, minden bátor ellenállás hiábavaló volt. De rövidesen utána, m ár május 29-én sikerült a tiroli népfelkelésnek újra összeszednie magát, az iselbergi csatában egész Tirolt m egszabadította az ellenségtől. Az ezeréves magyar királyság mellyel mi évszázadokon keresztül közös utat jártunk, és mellyel minket m a is szilárd barátság köt össze m a nehéz időket él. Reméljük és hisszük, hogy az Önök szép h azája szám ára is felvirrad rövidesen a fellendülés n a p ja. Ezután Dr. B ánkúti D e zső igazgató szólt ném et nyelven. M egemlítette, hogy eredetileg csak a két Kufsteinban szenvedett m agyar nőnek, gróf Teleki B lankának és Leövey K lárának kívántak em léket állítani. Az iskola hivatalos m egkeresésére W agner Károly igazgató útján igen szíves válasz érkezett, és az a kezdem ényezés is, hogy az összes ott szenvedett szabadsághősök em lékének áldozzunk. Közölte, hogy már novem ber 4-én m egkapták a kufsteini városi tanács engedélyét az em léktábla elhelyezésére, február 2-án m eg a tiroli rendőrhatóság engedélyét m agyar ünnepély tartására. H úsvétkor

10 6 szem élyes ott tartózkodása alkalm ával m indent m egbeszélt és együtt tű zték ki a leleplezés napját. H angsúlyozta, hogy a bu d ap esti e v a n gélikus leánygim názium hélyezle el a táblát, nem egy m agyar leányiskola vagy budapesti leánygim názium, mint a lapok írták. M ár itt megemlítette, hogy a tábla névsora esetleg kiegészítésre szorul, s szólott arról az emlékkönyvről, melynek m agyaros díszítésű lapjait az iskola tanulói készítették : ezekre jegyezték föl a vértanuk adatait. 94 kufsteini fogolyról van tudom ásunk. Ok legnagyobb részt a 18. század végén, tehát röviddel a francia forradalom után, és azu tán a következő század közepén, tehát a magyar negyvennyolcas szabadságharc után sínylődtek Kufsteinban. Neveik a magyarok elő tt nagyrészt ism eretesek, a legnagyobbakat ott fel is sorolta. Feltűnik emlékünkben úgymond B acsányi János, a költő, kinek itt e várban szerzett szép és mélyen vallásos elégiáját m a német fordításban is hallani fogjuk. Hozzá csatlakozik Kazinczy Ferenc, a nagy magyar nyelvújító, azután az ism ert költők: az itt meghalt Szentjóbi-Szabó László, a pálos V erseghy Ferenc, a dom onkosrendi Czuczor Gergely; H aubner Máté, evangélikus püspök, idősb. br. W esselényi Miklós, továbbá Lovessy László, a m agyar ifjúság vezére, kinek szellem e itt borult el, végül a két hősnő, Teleki Blanka és Leövey Klára. M inden társadalmi osztály, minden foglalkozás, m inden vallás és nem képviselve van e drága nevek között. Ezek u tán hálát mondott a kufsteiniak m egértéséért, s mint á magyar-tiroli barátság jelképét a d ta át a táblát. Anyujtotta egyúttal a művészi em lékkönyvet is, melyet W agner K ároly múzeumigazgztó vett őrizetébe és köszönt m eg keresetlen szavakkal. A m űsor további folyamán Falussy Á gnes VII. o. tanuló m ondotta el Dr. R enk Ernő iskolafelügyelő erre az alkalom ra írt ném etnyelvű ünnepi költeményét. Szendrői Ida Villa. o. tanuló pedig B acsányi János kufsteini elégiái közül magyarul A szenvedő -t a d ta elő, s ezt ném etül, Renk fordításában Z ulauf Etelka VII. o. ta n u ló tolmácsolta. A táblát átv ev ő hatóság nevében M ühlbauer Flórián, polgárm esterhelyettes szólt: Sok évtizeddel ezelőtt m agyar hazafiaknak önkénytelen tartózkodásra kellett idejönniök ; ma ismét hazafiak jöttek ide, de mint szívesen látott vendégek, hogy elődeik szenvedésének helyét em léktáblával jelöljék meg... Szabadsághősöknek ajánlják az em léket. Tirolban pedig közm ondásos a szabadsághoz és hazához való szeretet... Az ősrégi sorsközösség tudata, a barátság érzelmei, a hasonló szenvedés felismerése és hasonló remények izzása csodaszép kifejezést talál abban a koszorúban, amelyet Önök a tábla alá tettek. Ebben a hazájukból hozott üdvözletek, pusztai füvük, az árvalányhaj, a mi hazai hegyeinkből szárm azó fenyőgallyakkal szerencsés egységbe fűződött. B ár m arad n a ez m indig íg y! Még elm ondották a növendékek ném etül a m agyar Hiszekegyet é s elénekelték a m ag y a r Himnuszt. 3. A hősök em lé k é n é l. Az ünnepély h atása alatt álló társaság megtekintette a tábla közvetlen közelében nyíló cellákat, a vértanuk szenvedési helyét.

11 Rövid körséta után a csapat együttesen vonult a Hofer A ndrás em lékm űhöz, mely mögött a világháború hőseinek em lékkápolnája emelkedik. Ott Jeszenszky Ilona tanár mondott magyar beszédet é s ezt Dr. D öm ötör M iklósné tanár tolm ácsolta németül. Kiemelte, hogy a sorsközösség a világháborúban is összefűzte a magyar és osztrák nem zet k a to n á it... Ez a szabadságszerető nép adta nekünk, m a gyaroknak a hős Söll Vitálist ben hozzánk jött csapatával e hős tiroii a m agyar szabadság m egvédésére s ő volt az első vértanú, akit W indischgraelz B uda elfoglalása után a pesti Újépület előtt kivégeztetett... Itt újra érezzük, hogy a tiroii és magyar nem zetet közös rokonvonás fűzi össze: a szabadségszeretet. Fleps Gerta VII. o. t. szavalata és a növendékek éneke egészítette ki a beszédet. Az ünnepély végén m egkoszorúzta a csapat a világháború tiroii hőseinek em lékét. 4. M űsoros estély. Este a Hofer-szálló term ébe gyűlt össze Kufstein apraja-nagyja, hogy m eghallgassa tanulóink elő ad ását. Nem mertük W a g n er ig azgatóval a Nagy-szálló színházterm ének kibérelését vállalni, meri nem rem éltük, hogy az érdeklődés akkora lesz, hogy nemcsak a terem, hanem a m ellette levő helyiségek, az ablakok, sőt az utca is m egtelt kiváncsiakkal. Még ottnyaraló hollandok is jöttek o d a s h a n g súlyozták, hogy azért érdeklődnek, m ert evangélikus gim názium előadásáról olvastak, s ők mint protestánsok érdeklődnek. Az estély m űsorát jelenlevő tanítványainak tehetsége szerint kellett összeállítanunk, azonban úgy, hogy határozott m agyar színe legyen. Spirka Etelka és Izabella, Villa. Kéler Magyar nyitányát játszotta zongorán négykézre, Z u la u f Etelka újra elszavalta Bacsányi elégiáját, a növendékek alkalmi énekkara Dr. Bánki Lászlóné vezetésével előadta Praetorius Jó atyánknak, az Éva altatója. Cherubini Nevető kánon c. darabokat. Gub Jolán Vlllb. o. t. zongorán Lavotta szerelm ét és Egressy Komáromi emlékét játszotta. Koch Olga VII. o. t. a Szól a kakas már és Ej, haj, gyöngyvirág c. régi magyar dalokat énekelte. Újra az énekkar lépett föl és népies libésjátékot adott elő, továbbá A juhásznak... Szegény vagyok én... Virágéknál c. m agyar népdalokat. Bánkúti Sarolta IVa. o. t. m agyar táncot lejtett, Ge'cs Elvira, érettségizett tanulónk pedig Liszt egy valcerét zongorázta. Petőfiversek következtek ezután n ém etü l: Állj meg, feleségem (M olnár M argit Villa, és Bolgár Éva Vlllb.), Szeptem ber végén (Nőtel Irm a, volt növendék). 16 tanuló A gárdy Ilona tanár betanításában m agyar párnatáncot lejtett színes m agyar fiú- és lányruhában. A tánc végén egy szívalakú párnát rajta m agyar lány képe díszlett és Szív szívnek szívesen felírás volt olvasható adott át a táncoló m agyar csapat hálája jeléül W agner igazgatónak. A hangulatos ünnepélyt H ubay pattogó Horthy-indulója zárta be, ezt az énekkar adta elő négykezes zongorakísérettel. Bevezetőt és m agyarázatot mondott m inden szám előtt G yapay M agda, érettségizett tanuló, s a magyar szám ok közt a kufsteini Volkstrachtenverein énekelt, táncolt és zenélt tiroii dallam okat. O lyan jóindulattal mérték, hogy m ár éjfél volt, mire o tthonunkba visszatértünk.

12 8 A jól végzett m unka tudata mellett az is növelte jóérzésüket, hogy barátokat szereztü n k a m essze idegenben. E kirándulás nem c s a k a k irándulóknak szem ély szerint, s a z iskolának a m aga egés z é b e n jelentett sokat, h an em m agyar szem pontból is értékes volt. 5. Iste n tisz telet és orgon ah an gversen y. V asárnap délelőtt a szálló term ében Ruttkay Miklian Gyula tartott alkalmi istentiszteletet. U tána déli 12 órakor a H ősök orgonáját hallgatták meg. 5 km. körzetben zengett a műsor, melyet az ottani helyettes orgonista, Greiderer állított össze a mi tiszteletünkre. B ach Praeludium és Fugájával kezdte, Liszt Erzsébet-legendájának egy részével folytatta s azután az ott ism ert Sugár Viktor darabját a d ta elő. Ennek cím e a m űsorban ez v o lt: Hiozdag Istenben Mint kisült, Hiszekegy-változat rejtőzött a cím mögött. Majd a Szózatot játszotta el kétszer, azután a magyar Him nuszt szintén kétszer; nagy volt öröme, hogy játékát igazán kifogástalennak találtuk. A hatásos han g v ersen y t a G uter K am erad és az osztrák Him nusz fejezte be. Ezzel végződött hétn ap o s útunk hiv atalo s része. 6. K irándulások. A laposan m egtekintették kirándulóink W a g n er igazgató v ezetésével a várat, földalatti járatait, rémségeit, a várbeli múzeumot őskori leleteivel. Búcsút vettek kis ünnepséggel a táblától, s itt újra e lh a n g zott W a g n er igazgató kívánságára B acsányi elégiájának ném et fordítása. Ekkor vetődött fel mind magyar, m ind kufsteini részről az a gondolat, hogy évenként menjen ki iskolánk júliusban s tegye le az em lékezés koszorúját a tábla alá. De az a gondolat is felmerült, hogy a tábla közvetlen közelében levő celláb an m agyar szobát ren dezzen be iskolánk. M agyaros bútorok, az emlékkönyv, a kufsteini hősök ereklyéi, róluk szóló könyvek, írások nyerjenek itt elhelyezést, s itt írnák be nevüket az általunk már m ost nyáron otthagyott vendégkönyvbe m indazok, kik a táblát m egtekintették. A következő n a p o k o n a városhoz közel fekvő Hecht-Seet, körutazással a regényes Császár-hegységet nézték meg, majd a C sászárvölgyben sétáltak. De m esszibbre is eljutottak növendékeink: olcsó autóbuszutazással M ünchent és Innsbruckot ism erhették meg, visszafelé utaztukban meg Salzburgban szakították meg útjukat. A külön vasúti kocsi m egvárta a csapatot, s az esti gyorsvonattal vitte vissza B écsen át Budapestre. 16.-án reggel érkeztünk haza sok szép em lékkel gazdagabban. A barátságnak kint tapasztalt jelein kívül m utatja azt W agner igazgatóval való állandó levelezésünk, továbbá Hradetzky járási főnök szep tem b erb en küldött ajándéka, a M ein schönes Land Tirol díszm ű, m elynek első la p já ra ezt írta: K edves m agyar b arátainak em lék ü l. De nem felejthetjük el az utolsó estét, melyen ők ketten körünkben voltak, s hallgatták növendékeink nótázását, sőt ebben ifjúkori em lékeinek h a tá s a alatt a járási főnök is részt vett, s befejezésül velünk együtt énekelte a Szózatot.

13 9 Azonban nem csak a tiroliak voltak ilyen szívesek, hanem a bajorok is : a bajor Tegernsee fürdőhelyen még beszéddel is üdvözöltek bennünket. íme, hogy vannak kinn baráiaink, egy ilyen utazás m utatja legjobban. Ott.kell keresnünk barátainkat, ahol régen is voltak, s m a is vannak. Öröm ez a kirándulás a kirándulóknak, öröm az utazóknak, d e öröm és érték az egész m agyarságnak. * * * E beszám oló iskolánk október 28.-án rendezett estjén hangzott el. Ennek keretében bem utattuk a kufsteini m űsoros est leghatásosabb szám ait. Az emlékkönyv m ásodpéldányát ekkor adtuk át a Nemzeti M úzeum kiküldöttjének, Dr. Joó Tibor, m úzeum i őrnek. Ö szíves szavakkal vette át a Széchenyi-könyvtár részére. Még csak azt említjük meg pótlólag, hogy a nyári ünnepség óta m ég körülbelül tíz vértanú hozzátartozói jelentkeztek és szolgáltattak a d a to k a t. Igyekszünk a z ő em lékük m egörökítésére is.

14 lü I l)r. Németh öd n e,r e s e ts. (A S im onyi-ünnepen elh an g zo tt előadás.) í r t a : Jeszenszky Ilona tanár. Négy hónappal ezelőtt láítuk utoljára, öröm ünnepünkön, m eghitt templomunkban, Isten oltára előtt, egyházunk fennállásának 150. évfordulóján, am int egyházfelügyelői tisztségének eleget téve nyitotta m eg az ünnepi közgyűlést. Ma is ünneplésre gyűltünk össze, tem plom unk tőszom szédságáb an, iskolánk, az 0 kedves iskolája falai közt, ahonnét gyermekk o rá b a n elindult. De m a a gyász sajgó fájdalm a nyilallik á t lelkűnkön abban a tudatban, hogy 0 már nincs közöttünk! H iába keress ü k megszokott helyén tiszteletet keltő alakját, mély tekintetű, m egé rtő lényét, eg y h ázu n k n ak hű fiát, iskolánk bölcs vezérférfiát, ifjúságunknak jóságos, atyai b arátját! M egdöbbenve eszm élünk rá, hogy 0 már nincs közöttünk testi m ivoltában 1 Szinte érthetetlenül hirtelen tűnt el előlünk! S m a, mikor az a feladat vár reám, hogy pályafutását és nem es egyéniségét jellemezzem, elfogulttá tesz a bennünket ért csapás súlya, a gyászos n a p közelsége, s a z a gondolat, hogy róla,- nélküle, beszéljünk. Feladatom at még inkább megnehezíti, hogy zárkózott lelkiségének, de m ég élete külső adatainak felkutatásakor is, tartózkodnom kellett attól a tapintatlanságtól, hogy Róla adatokat keresve legközelebbi hozzátartozóinak em lékei között, m ég hev esen sajgó b án ato t illessek. Így inkább keresem Őt a hozzánk, tanárokhoz legközelebb álló m unkakörben, egyházi- és iskolafelügyelői pályáján, to v áb b á a társadalom ban és közéletben kifejtett nagyhatású orvosi m unkásságáb a n, s részben a pszichiátria terén kifejtett tudom ányos m űködéséb e n. Tehetem ezt joggal. Hiszen Ő, aki a mi evangélikus gim názium unknak és akkori igazgatójának, a nagy m agyar bölcselőnek, B őhm K árolynak n ö v en d ék e volt, bizonyára m agába szívta és m a g áv al vitte a nagy n evelőnek és filozófusnak leikéből kisarjadt vallom ástételét : amit az em ber értéknek tart az életben, az legbelsőbb lelkiségének kisugárzása. Úgy érzem, ez az igazság feljogosít arra, hogy Dr. Ném eth Ö dön lelkiségét úgy jellem ezzem, am int a z m unkásságában kisugárzott. Ez a hum anista gimnázium nevelhette őt olyan emberséges em berré, em berszerető em berbaráttá, hogy bármily sokoldalú volt is m u nkássága, mindig, m indenütt az em beri lélek foglalkoztatta : mint iskolafelügyelőt az egészségesen fejlődő gyermeki lélek, orvosi pályáján a rendellenes, vagy beteg gyermek, a megtévelyedett felnőtt lelkülete, egyházának szolgálatában, nem hiába szánták szülei papi pályára, megint csak különösen a segítségre szoruló emberi lélek. Mint m aga m ondja ünnepi beszéd éb en : Egyh á z u n k és iskolánk m egerősítése a m ai korban annál nagyobb fontossággal bír, mert a hitetlenség és az atheizm us az egész világon terjedőben van. K ü zd en ü n k kell az egyház- és állam ellenes lelkijárványok ellen. A hivatásos orvos legbensőbb lelkim ozzanata, a szenvedő em b e r m egsegítésének vágya, lelkiségének olyan kisugárzása, m ely min-

15 11 den m unkaterén megnyilvánul. Mint Kornis Gyula m ondja: Lelkiéletünk m inden m ozzanala m agábanrejti egész múltúnkat, m agábanhordja m indannak visszhangját, amit valaha átélt." Németh Ödön m agas értelm iségét, összetett lelkületét ezért igyekszem gyerm ekkorán át megközelíteni augusztus 12-én született Nagykanizsán, mint a család m ásodik gyermeke. N éhány hetes korában édesapját, Németh Pál postafőnököt Szekszárdra, Tolna-m egyébe, a család ősi fészkébe h e lyezik át, majd később Budapestre. Ekkor lép be a kis iskolásfiú iskolánk falai közé, ide, a mi házunkba és itt folytatja gimnáziumi tanulm ányait is. Már gyerm ekkorában feltűnően nyilatkozik m eg fejlett érzésvilágának uralkodó jellem vonása : a szeretet. Meleg családi életükben, szülei és hat testvére körében fejlődhetett ki lelkében a z egym ásért való áldozatos szeretet nem es érzése. Mindig akar és tud is apró m eglepetésekkel, kedves ötletekkel öröm et szerezni. A c s a lád kis ének k arán ak m indvégig énekes, hegedűs tagja. S zíndarabokat is ír és rendez, de m aga mindig csak a háttérből irányít, onnét élvezi a sikert. Titokban írt verseiről is csak egyetlen bizalm asa, húga tud. A szeretet legm agasztosabb m egnyilvánulása, Isten iránt való m ély érzése nyilatkozik m eg vallásosságában. Ezért is szánja vallásos lelkületű s egykor szintén lelkésznek indult édesapja fiát is a papi pályára. Értelmessége is feltűnik m ár kisgyermek korában. Ha iskolásdit játszik, komolyan tanítja testvéreit. Pajkos, fiús játékokban nem vesz részt. Ehelyett olvas, tanul, valósággal hajtani kell a könyvtől. Otletessége, szorgalma szinte felnőtthöz méltó értelm essége azonban nem tűnik fel az iskolában, m ert egyrészt gyenge szervezete, m á s részt túlzottan szerény, zárkózott természete mindig m egakadályozza a z érvényesülésben. De testben m egerősödve, igazi hivatását m egtalálva, mint orvostanhallgató, m ár a m ásodik évben kiválik. T hanhoffer orvostanár egy készülő m unkája írásakor segítségül hívja. így nyílik meg előtte az egyetem könyvtára, a lélektan végtelen világa és a sebésznek induló egyetem i hallgatóból az em beri lélek k u ta tója lesz. Szorgalm át és ráterm ettségét m utatja, hogy 1890-ben érettségizik és 96-ban már avatják egyetemes orvostudorrá. Egyetemi év einek szorgalm át és elm élyedő alaposságát m utatja, hogy e tan u l m ányai alapján írja meg pályanyertes nagy művét. Még törökből is fordít, hogy minél szélesebb körű ismereteket szerezzen. Szellemi frisseségét és sokoldalú érdeklődését pedig az, hogy még a legutóbbi év ekben is angolul tanul. Rendkívüli értelm ességéhez szerencsésen társul törhetetlen a k a ratereje, fáradtságot nem ism erő m unkaképessége. Csak e tulajdonságok tehették őt képessé annak a nagy és sokoldalú m unkának a végzésére. Egész orvosi és hivatalos pályáján a megfeszített idegm unkának és felfokozott felelősségérzetnek súlyos terhe nehezedett rá. M oravcsik professzor mellett a törvényszéki elm ekórtan és lélektan m egalapozója és kifejlesztője óta a budapesti törvényszék lélektani és óta, a korm ány bizalmi sz av a z a ta folytán, a p e stvidéki bűntetőtörvényszék törvényszéki szakértője, óta a z Országos Megfigyelőintézet és Elmegyógyintézet főorvosa, m ajd igaz

16 12 gatója ; a törvényszéki orvosi vizsgálóbizottság tagja, m ajd elnökhelyettese ; az igazságügyi orvosi tan ács tagja, óta egyetemi rendkívüli tanár. Em ellett állandóan nag y szab ású elm életi m u n k ásságot is fejt ki : m agyar, német és francia nyelven jelennek meg munkái. Ezek közül n evezetesek : A színlelés érdekesebb esetei, Az epilepsziások bűncselekm ényei, Törvényszéki elmekórtani vizsgálati módszerekről, A datok a tanúvallom ások pszichológiájához és még annyi más, önállóan és tudományos folyóiratokban megjelent műve. írásáb an és szóbeli előadásában is m indig világos, szabatos, v á la sz tékos. És hogy ezt a sokoldalú idegorvosi m unkásságot milyen lelkiism eretességgel végezte, milyen szakértelem m el és alapossággal folytatta, azt m utatja Lázár igazságügyminiszternek június 15-én kelt elismerő irata, melyet Németh Ödönnek az elmegyógyintézet igazgatói állásából való nyugalom bavonulásakor hozzáintézett, s melyb en többek között így szól: M éltóságod az igazságügyi szolgálatban 40 évet m eghaladó m űködése után kiváló hivatali m űködésre tekint vissza a törvényszéki elm ekórtan terén külföldön is elismert kim agasló szaktevékenységet fejlett ki, felelősségteljes hivatali állásá v al járó kötelességeit m indenkor a legnagyobb o d a a d ássa l és hűséggel teljesítette. K ülönösen a m. kir. országos Megfigyelő- és elm e gyógyintézet fejlesztése körül kifejtett fáradhatatlan tevékenységéért őszinte köszönetem et és elism erésem et fejezem ki." Egyik óta vele együtt m űködött orvos k a rtársán ak vélem énye szerint igen szorgalm as volt, az orvosi szakvélem ényeket m eggondoltan és h ig gadtan szerkesztette, felismerte és m erte m egm ond a n i az igazságot. Bám ulatos em lékezőtehetsége volt, különösen nevek irányában éves esetek legapróbb részleteire is pontosan emlékezett. Kitűnő em lékezetét bám ulatos szorgalommal rendbentartott irattárával tám ogatta. Lakásán m a is ott található m inden szakvélem ényének go n d o san készített m áso lata. Lelkének kisugárzása, legbensőbb énjének m egnyilatkozása nagy elődjéről, Moravcsikról, az elhunyt tudós tiszteletére 1926-ban kiadott Emlékkönyv-be írt m éltatása. Ebben szinte önvallom ást ad, am ikor az orvosi hivatásról nyilatkozik. Bátran tekinthetjük Németh Ö dön e m egem lékezését önm agára nézve is jellemzőnek, annál is inkább, mert so k an, kik m indkettőjüket ism erték, hangoztatták kettőjük egyéniségének hasonlóságát: tudásuk mélységét, megfigyelőképességük élességét, összefoglaló észjárásuk világosságát, továbbá csen d es, szerény m odorukat tekintve. E tulajdonságoknak m egem lítése mellett kiem eli nagy elődjéről, hogy önerejével emelkedett, s c s a k oda állt, h o v á önereje állította. Kifejti, hogy M oravcsik szám ára is a kötelességtudással teljesített m unka öntudata és a derék em berek elism erése volt a legnagyobb jutalom. Izzó m agyarság, fajszeretet, egyházszeretet, az em beriség jobbá és tökéletesebbé tevése volt M oravcsik é le tcé lja, m ondja N ém eth Ödön. S kiről m ondhatn ék el mi több joggal ugyanezt, m int legm éltóbb tanítványáról, Ném eth Ödönről? E hivatalos, tudom ányos és szak v élem én y ek mellett végül idézzük kiváló orvosi m űködésének legszívhezszólóbb bizonyítékait, néhány levél részletét abból a hatalm as gyűjteményből, melyet a

17 I 13 háború és kom munizm us áldozatai írtak megmentőjüknek. Kiváló é s m a is előkelő szerepet játszó szem élyiségek magánleveleiből, tehát a nevek mellőzésével, idézem a következő s o ro k a t:. Te, k e d v e s B arátunk, nem csak szim bólum nak hordod a genfi keresztet. Te m eg m entetted a Reád bízott eletet. Egész orvosi tudományod latbavetésével viselted gondom at, mentettél meg. a kom m unisták semmi m e s terkedése sem tudott rávenni, hogy orvosi vélem ényeddel, lelkiism e reteddel meghátrálj előlük s kiszolgáltasd nekik az áldozatot. V agy... hozzám nem csak, mint em ber állott közel, de mély és el nem múló h á lá ra vagyok kötelezve azo n nehéz időkből, amikor m eg m e nekülésem et s így életem et is kizárólag ked v es férjének k ö sz ö n h ettem, m ondják a részvétsorok. E m berszeretetének és orvosi kötelességérzetének b eszédes bizonyítéka e két levél, valamint az az irat is, mely a kom munizm us idején önfeláldozó m unkássága miatt életében is veszélyeztetett orvos és c sa lá d ja m enekülését tehette vo ln a lehetővé, végső esetben. K i tűnik ebből is, hogy a reábízott életet saját és családja épségének, sőt éleiének kockáztatásával is m enti még e rendkívüli, zav aro s p o litikai viszonyok között is. Orvosi pályafutásának mégis, talán egyik legnehezebb s z a k a sza, háborús szolgálata volt, 1915 m árcius 16-tól 1918 novem ber 16-ig. Ekkor a háború rokkantaiban kellett látnia az emberi test é s lélek csődjét, neki, ki az emberiség jobbá, nem esebbé tételét tűzte ki életcéljául. Látnia kellett a világégés szerencsétleneiben a jog é s igazság m egrendülését. Lelki egyensúlyát azo n b an tudom ányos k u ta tásaival biztosítja és a tudós válságait m indenkor meg tudja o ld an i s a világrend m agasabb összhangját mindig megtalálja a hivő lélek alázatáv al. E lelki válságok mellett, m elyeket a világháború s az u tán a k ö vetkező társadalmi m egrázkódtatás miatt szenvedett el Németh Ö dön, családi életében is reánehezedik az első csapás, elveszti édesapját, egyben legjobb barátját, saját elhalálozásához hasonló, m egdöbbentő hirtelenséggel. E nnek súlyát csak akkor érezzük át vele együtt ig a zán, h a m eggondoljuk, mennyire ragaszkodott később is, saját c s a ládi életének boldogságában is szüleihez. A két Izabella utcai h á z között, szülei és saját otthona közt állandó, szoros és közvetlen a z együttérzés ; nincs nap, hogy legnagyobb elfoglaltsága mellett is, h a csak percekre is, fel ne szaladna szüleihez Édesatyjának elvesztése után is egyházához m enekül m egváltásért. Ekkor szegődik teljes leikéből az egyház szolgálatába és vállal felelősséggel teljes v ezető szerepet is. Mint a z 1911-i Egyházi Értesítő közli, ekkor m ár ré g e b ben egyházunk presbitere, szerepel a közös képviselőtestület p ó tta g jai és a vallástanítási bizottság tagjai közt ben egyhangúlag vallástanítási felügyelővé választják, s így írnak róla : Ü gybuzgalm ával, a z egyház ügyei iránt való nagyfokú érdeklődésével m ár e d dig is szép tanújelét adta egyházias gondolkodásának. Mint vallástanítási felügyelőt, ezentúl meghívják a képviselőtestületi ülésekre. E szorosan vett egyházi tisztségek mellett a z eg y ház iskoláinak életébe is bekapcsolódik ben 11. iskolafelügyelő, s e m unkakörét 1933-ban a közös felügyelői tisztségre váltja fel. L ankadatlan m unkateljesítése e két, látszólag teljesen elk ü lö

18 14 n ü lő s külön-külön is egész embert kívánó m unkakörben csak úgy m agyarázható, h a m ind orvosi és tudom ányos pályáján, mind egyh á z á n a k szolgálatában hivatását látta. Ezért nem keresett pihentető, sú ly o s orvosi gondjaitól mentesítő kedvtelést, mint a legtöbb orvos. Egyházi tevékenykedése volt életének kiteljesedése. Ezt pedig c s a k legnagyobbjainkról mondhatjuk, de ezekről büszkén vallhatjuk, m in t magyarok és m int evangélikusok egyaránt, az E vangélikus Érte s ítő évi egyik szám ának szav ait id é z v e: B udapesten az orv o s o k és a term észettudósok az egyház iránt nagy érdeklődéssel viseltetnek. H áberern Jonatán Pál, M oravcsik Emil, Bókay Á rpád és Já n o s, Dirner G usztáv, Németh Ödön, a jeles professorok, míg a külföldi term észettudósok az egyházzal szem ben többé-kevésbbé elle n sé g e s állást foglalnak el. Hogy Dr. N ém eth Ödön e hosszú időre visszanyúló egyházi m unkásságában m ilyen magasztos hivatást látott, arról valóságos hitv allást ad az 1933 június 18-i képviselőtestületi gyűlésen elm ondott b eik tatási b eszédében, amikor így szól : Nagy elfoglaltságom mellett v állaltam e súlyos kötelezettségekkel járó tisztet azért is, mert úgy vélem, hogy akit az egyház, a társadalom, az iskola és a közélet egyéni fejlődésében elősegílett, tis z te s állásra em elt, s a közjóra célzó törekvéseiben m indenkor p á r tolt, annak kötelessége a társadalom nak és az egyháznak nem csak an n y it visszaszolgálni, amennyit m úlhatatlanul kötelessége volna visszaadni, hanem m ég azon felül is. E nyilatkozata ism ét hálás szív én ek megkapó kifejeződése. E hálaérzetét, m int az iskolának volt növendéke, elsősorban épp e n az iskola iránt fejezi ki. Elemi iskolánkat két ízben menti meg a z egyház kiváló vezetőivel együtt, 1922-ben és 1931-ben. K ülönös e n az első alkalom m al volt válságos az iskola sorsa, am ikor a v a llá s- és közoktatási miniszter csekély tanuló-létszám a m iatt intézk e d e tt m egszüntetése ügyében. Ez akkor 121 éves elemi iskola m egm entésében m indenesetre döntő volt Ném eth Ö dönnek a z az érv e lé se, hogy elem i iskolánk elsősorban erkölcsi érték, nem tekinth e tő üzleti vállalkozásnak. Még súlyos áldozatot is kell hoznunk érte, mint ahogy őseink is sokat áldoztak reá. E felfogásából is, a n a g y beszédében is em lített hálaérzet é s hagyom ánytisztelet tűnik ki. De ez érzései n em irányítják tekintetét csak a múlt felé. A jövő terveit is világosan látja, s éppen I. felügyelői tisztségének idejére e s ik leányközépiskolánk átszervezésének nagy ügye s en n ek m egvalósítása, mint az ekkori jegyzőkönyvek s a Leányiskola 50.eves tö rtén ete tanúsítják, az átszervezés püspök urunk és Németh Ödön érdem e. Iskolafelügyelői munkáját elemi- és leányközépiskolánk sorsa n e h ézzé és felelősségteljessé tette. Milyen nemes öröm lehetett s z á m á ra mindvégig, hogy szerencsésebb fasori gim názium unk nyug o d t viszonyok m ellett, megfelelően elhelyezve, szép eredm énnyel dolgozott. Ez iskolánknak a legutóbbi évben elért országos sikerét a középiskolai tanulm ányi-versenyen sz erz e tt dicsőségét, büszkén álla p ítja meg legutolsó nyilvános ünnepi beszéd éb en is. Mint h um anista gondolkozású elm e, a z iskola m inden ered m é n y é n e k alapját a tanítói és tanári lelkületben látja, m u n k áján ak tulajdonítja. Egyik beszédében így nyilatkozik: A szellemi értéket és

19 Dr. NÉMETH ÖDÖN ( ).

20 Dr. LÁNG MÁRIA.

KÖZÖS UTASÍTÁSA. A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. ÉS IV. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK 004. számú. Budapest, 1965. évi március hó 1-én BELÜGYMINISZTÉRIUM

KÖZÖS UTASÍTÁSA. A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. ÉS IV. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK 004. számú. Budapest, 1965. évi március hó 1-én BELÜGYMINISZTÉRIUM BELÜGYMINISZTÉRIUM SZOLGÁLATI HASZNÁLATRA! 10-26/4/1965. Hatályon kívül helyezve: 17/73. min. par. A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. ÉS IV. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK 004. számú KÖZÖS UTASÍTÁSA Budapest, 1965. évi március

Részletesebben

atályonkívülhelyezve:14/1970.m

atályonkívülhelyezve:14/1970.m SZOLGÁLATI HASZNÁLATRA! B E L Ü G Y M IN ISZ T É R IU M 10-24/8/ 1965. H atályonkívülhelyezve:14/1970.m in.ut. A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERHELYETTESÉNEK 008. számú UTASÍTÁSA Budapest, 1965.

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

NÖVÉNYTERMESZTÉSTAN. Az egyes növények termesztésének a részleteivel foglalkozik

NÖVÉNYTERMESZTÉSTAN. Az egyes növények termesztésének a részleteivel foglalkozik NÖVÉNYTERMESZTÉSTAN Az egyes növények termesztésének a részleteivel foglalkozik Növénytermesztés irányzatai: Hagyományos vagy konvencionális Integrált (fenntartható, környezetbarát) Ökológiai, biotermesztés

Részletesebben

Emlékezzünk az elődökre!

Emlékezzünk az elődökre! Emlékezzünk az elődökre! Pályázók: Nagy Ottó (16 éves) Tamaskó Marcell (16 éves) Iskola neve: SZOI Vörösmarty Mihály Gimnáziuma A pályamunka befejezésének időpontja: 2012. március 29. Dolgozatunk a hagyományteremtés

Részletesebben

Hatályonkívülhelyezve:08/1970

Hatályonkívülhelyezve:08/1970 M ó d o s í t v a BELÜGYMINISZTÉRIUM 10- : 0 1 6 / 6 6. m i n h. u t. SZ IG O R Ú A N TITKOS! 2 4 /2 3 /1 9 6 5. Hatályonkívülhelyezve:08/1970 A M A G Y A R N ÉP K Ö Z T Á R S A S Á G BELÜGYMINISZTERHELYETTESÉNEK

Részletesebben

a László Mária tanító néni adventi koszorú készítő délutánja: a Fancsali Adélka-Leilla tanító néni karácsonyi és húsvéti kézműves délutánjai:

a László Mária tanító néni adventi koszorú készítő délutánja: a Fancsali Adélka-Leilla tanító néni karácsonyi és húsvéti kézműves délutánjai: KAPCSOLATAINK Számomra minden kisgyermek csoda. És mindegy, hogy szép vagy eláll a kisfüle, mindegy, hogy csillagszemű vagy kancsal egy picit kisgyermek, tehát csoda. Esendő és kiszolgáltatott. Óvjuk és

Részletesebben

021. sz á m ú PARANCSA

021. sz á m ú PARANCSA f BELÜGYM INISZTÉRIUM S z ig o r ú a n titk o s! Szám: 10-21/21/1967. é A M a g y a r N é p k ö z tá r sa s á g B e lü g y m in i s z t e r é n e k 021. sz á m ú PARANCSA Hatályonkívülhelyezve:10-21/26/72

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. szeptember 30. TARTALOM UTASÍTÁSOK 20/2006. (ÜK. 9.) LÜ utasítás a vádelõkészítéssel, a nyomozás törvényessége feletti

Részletesebben

Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007.

Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007. VARSÁNYI LÁSZLÓNÉ SZOLFÉZS TANSZAKI NAP A VÁCI ZENEISKOLÁBAN Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007. március 22-én. A személyes meghíváson kívül egy szép meghívó

Részletesebben

10-2147/1962. BELÜGYMINISZTÉRIUM E G É S Z S É G Ü G Y I ÜGYRENDJE ÁBTL-4.2.-10-2147/1962

10-2147/1962. BELÜGYMINISZTÉRIUM E G É S Z S É G Ü G Y I ÜGYRENDJE ÁBTL-4.2.-10-2147/1962 BELÜGYMINISZTÉRIUM 10-2147/1962. SZIGORÚAN TITKOS! B E LÜG Y M I N IS ZTÉR I U M E G É S Z S É G Ü G Y I O SZ T Á L Y ÜGYRENDJE BELÜGYM INISZTÉRIUM 10-2147/1962. SZIGORÚAN TITKOS! Jóváhagyom! Budapest,

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám TARTALOMJEGYZÉK 2008:

Részletesebben

Didíer«E s' v a s ú t i k o c s i k t ó l. A k ö v e tk e z ő f e l t é t e l e k n e k k e l l u i. m e g fe l e l n i e s

Didíer«E s' v a s ú t i k o c s i k t ó l. A k ö v e tk e z ő f e l t é t e l e k n e k k e l l u i. m e g fe l e l n i e s -.59 - Didíer«E s' K Ö N Y V - V O N A T Annak é rd e k é b e n, h ogy az o l v a s á s á ld á s a ib a n azo k n ak a k ö z é p n a g y sá g ú á llo m á s h e ly e k n e k v a s u t a s a i i s r é s

Részletesebben

SZERVEZETI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI SZABÁLYZATA A MAfiVARORSZAB EVAfBÊLKUS EGVHÁZEGVETEM LUTHER-OTTHOHAHAK SZERVEZET SZABÁLYZATA MEGÁLLAPÍTOTTA ÉS AZONNAL HATÁLLYAL ÉLETBELÉPTETTE A MAGYARORSZÁG EVAN- GÉLKUS EGYHÁZEGYETEM 942 ÉV NOV HÓ 20-ÁN TARTOTT

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A DUNAKANYAR TÁJÉKOZTATÓBAN MEGJELENT ERDÉSZETTÖRTÉNETI VONATKOZÁSÚ ÍRÁSOK. Nagy Domokos Imre

A DUNAKANYAR TÁJÉKOZTATÓBAN MEGJELENT ERDÉSZETTÖRTÉNETI VONATKOZÁSÚ ÍRÁSOK. Nagy Domokos Imre 335 A DUNAKANYAR TÁJÉKOZTATÓBAN MEGJELENT ERDÉSZETTÖRTÉNETI VONATKOZÁSÚ ÍRÁSOK Nagy Domokos Imre A Dunakanyar Tájékoztató (r ö v id itv e : DkT) a Dunakanyar Intéző B iz o ttsá g évente két-három alkalommal

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

Már a tanítóképző utolsó évét jártam, mikor meglegyintett úgyszólván az első komoly szerelem. Ez a

Már a tanítóképző utolsó évét jártam, mikor meglegyintett úgyszólván az első komoly szerelem. Ez a V Barna legény. Te szegény, te szép. Dús hajad egy leány álma. Elvesztettem az eszem s szemem könnyet hullat, mint estalkonyatkor az ég. Ó, miféle babona űzi tekintetem utánad? Végigkísérlek a fasoron,

Részletesebben

Vetélkedő. Keresztury Dezső születésének 110. évfordulója alkalmából. 12 18 évesek számára

Vetélkedő. Keresztury Dezső születésének 110. évfordulója alkalmából. 12 18 évesek számára Vetélkedő Keresztury Dezső születésének 110. évfordulója alkalmából 12 18 évesek számára A pályázó csapat neve: (egyéni pályázó esetén a pályázó neve) A csapattagok nevei: Elérhetőség (postacím, e mail):

Részletesebben

Pannonhalma (Szent Márton hegy) kb. 966. Kolostori iskola, a Benedek-rend regulái szerint

Pannonhalma (Szent Márton hegy) kb. 966. Kolostori iskola, a Benedek-rend regulái szerint Kaposi József Pannonhalma (Szent Márton hegy) kb. 966. Kolostori iskola, a Benedek-rend regulái szerint egyházi, állami hivatalnokok képzése új hitvilág és erkölcsi felfogás terjesztése mindennapok élete

Részletesebben

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek) Téli szünet: 2015. december 21 2015. december 31.

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek) Téli szünet: 2015. december 21 2015. december 31. A tanév rendje 1. Tanítási napok és szünetek A tanév első napja: 2015. szeptember 1. (kedd) A tanév első féléve: 2016. január 22. (péntek) A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek)

Részletesebben

IRODALOM. re n g e te g é b e azzal, h o g y b e m u ta tja, h o g y a n le h e t a s ta tis z tik a i a d a to k

IRODALOM. re n g e te g é b e azzal, h o g y b e m u ta tja, h o g y a n le h e t a s ta tis z tik a i a d a to k IRODALOM Internationale Abortsituation, Abortbekämpfung, Antikonzeption. (Nem zetközi abortusz-helyzet, abortusz elleni küzdelem, fogam zásgátlás.) Összeállíto tta : prof. dr. med. habil K. H. Mehlan.

Részletesebben

A HITOKTATÁSRÓL. Jézus ezt mondta: Engedjétek, és ne akadályozzátok, hogy hozzám jöjjenek a kisgyermekek, mert ilyeneké a mennyek országa.

A HITOKTATÁSRÓL. Jézus ezt mondta: Engedjétek, és ne akadályozzátok, hogy hozzám jöjjenek a kisgyermekek, mert ilyeneké a mennyek országa. A HITOKTATÁSRÓL Jézus ezt mondta: Engedjétek, és ne akadályozzátok, hogy hozzám jöjjenek a kisgyermekek, mert ilyeneké a mennyek országa. (Mt 19,14) HIT ÉS ERKÖLCSTAN VAGY ERKÖLCSTAN? Az általános iskolai

Részletesebben

H atályon kívül helyezve: 15/1976. A TERV- ÉS PÉNZÜGYI CSOPORTFŐNÖK KÖRLEVELE. Budapest, 1973. évi május hó 31-én.

H atályon kívül helyezve: 15/1976. A TERV- ÉS PÉNZÜGYI CSOPORTFŐNÖK KÖRLEVELE. Budapest, 1973. évi május hó 31-én. BELÜGYMINISZTÉRIUM Szolgálati használatra! Szám: 7001/21 1973 H atályon kívül helyezve: 15/1976. A TERV- ÉS PÉNZÜGYI CSOPORTFŐNÖK KÖRLEVELE Budapest, 1973. évi május hó 31-én. Tárgy: A betegségi biztosításra

Részletesebben

ÉLETREVALÓ fiataloknak

ÉLETREVALÓ fiataloknak ÉLETREVALÓ fiataloknak ÉLETREVALÓ fiataloknak Budapest, 2008 A könyv a Microsoft Magyarország felkérésére és finanszírozásával jött létre. Köszönjük Somogyi Edit tanárnô és Szabó Vince munkáját a Jedlik

Részletesebben

A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERE KÖZBIZTONSÁGI ÉS PÉNZÜGYI-ANYAGI-MŰSZAKI HELYETTESÉNEK 25/1978. számú EGYÜTTES INTÉZKEDÉSE

A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERE KÖZBIZTONSÁGI ÉS PÉNZÜGYI-ANYAGI-MŰSZAKI HELYETTESÉNEK 25/1978. számú EGYÜTTES INTÉZKEDÉSE BELÜGYMINISZTÉRIUM BELSŐ HASZNÁLATRA! S z á m : 10 27/25/1978, A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERE KÖZBIZTONSÁGI ÉS PÉNZÜGYI-ANYAGI-MŰSZAKI HELYETTESÉNEK 25/1978. számú EGYÜTTES INTÉZKEDÉSE a Rendőrség

Részletesebben

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se 711/I/2003. AB eln ki v gz s 1779 711/I/2003. AB eln ki v gz s Az Al kot m ny b r s g el n ke jog sza b ly alkot m ny elle ness g nek ut la gos vizs g la

Részletesebben

VARÁZSLÓ TULAJ- DONSÁG- ÉRTÉK ERŐ ÜGY ÜGYESSÉG ÁLL INT INTELLIGENCIA BÖL KAR KARIZMA. Egyéb módosító ALAPTÁMADÁS

VARÁZSLÓ TULAJ- DONSÁG- ÉRTÉK ERŐ ÜGY ÜGYESSÉG ÁLL INT INTELLIGENCIA BÖL KAR KARIZMA. Egyéb módosító ALAPTÁMADÁS KASZTFÜGGÉS VARÁZSLÓ A KARAKTER NEVE: FAJ: _ SZINT: NEM: _ JELLEM: TULAJ- DONSÁG- TULAJ- DONSÁG- IDŐLEGES IDŐLEGES TERMET: KOR: _ SÚLY: MAGASSÁG: HAJ: _ SZEM: VALLÁS: SZAKÉRTELMEK MAX. SZINT / ERŐ ERŐ

Részletesebben

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda 38. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 79/2006. (IV. 5.) Korm. r. A fel sõ ok ta tás ról szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény egyes

Részletesebben

BELÜGYMINISZTERÉNEK. 001. s z á m ú PARANCSA. Budapest, 1965. évi január hó 3 án.

BELÜGYMINISZTERÉNEK. 001. s z á m ú PARANCSA. Budapest, 1965. évi január hó 3 án. BELÜGYMINISZTÉRIUM 10- SZIGORÚAN TITKOS! 2 1 /1 /1 9 6 5. H atá ly o nk ív ü lh ely ezv e:9/76.m in iszterip aran c s A MAGYAR N É P K Ö Z T Á R S A S Á G BELÜGYMINISZTERÉNEK 001. s z á m ú PARANCSA Budapest,

Részletesebben

A berendezkedés programja

A berendezkedés programja DÉLVIDÉK VISSZATÉRT A berendezkedés programja 1 9 4 1 k o r a t a v a s z á n H it le r t e r v e a S z o v j e t u n ió le r o h a - n á s á r a, a z is m e r t F a li B a r b a r o s s a e lő k é s z

Részletesebben

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve:

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve: Fényképalbum Az interjúalany neve: A fénykép készítésének helye: A fénykép készítésének éve: Szüleim Budapest 1980-as évek Ők a szüleim. Ez a kép már itt készült, Budapesten. Volt egy kicsi lakásuk, és

Részletesebben

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni.

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni. Ajánlás A családtörténet feltárása hidat épít múlt és jövõ között, összeköti a nemzedékeket oly módon, ahogyan azt más emléktárgyak nem képesek. Azok a változások, melyek korunk szinte minden társadalmában

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. jú li us 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK Oldal 95. szám 2009. évi LXXVII. tör vény A köz te her vi se lés rend sze ré nek át ala kí tá sát cél zó tör - vénymódosításokról...

Részletesebben

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről,

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 19., szerda 46. szám I. kötet Ára: 1679, Ft TARTALOMJEGYZÉK 20/2006. (IV. 19.) BM r. A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek, valamint

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Különös közzétételi lista Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó legfontosabb információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

Befogadás és munkába állítás Pálhalmán

Befogadás és munkába állítás Pálhalmán Befogadás és munkába állítás Pálhalmán 1985 ja n u árjáb an befogad ó cso p o rto t létesítettünk a Pálhalm ai B örtön és F ogházban. A zóta m ódunk nyílott tapasztalatain k at összegezni, bizonyos következtetéseket

Részletesebben

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102.

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. szám II. rész JOGSZABÁLYOK A Kormány rendeletei A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete a felszín alatti vizek védelmérõl A Kor mány a kör nye zet vé del

Részletesebben

2012/2013. tanév rendje (kivonat)

2012/2013. tanév rendje (kivonat) 2012/2013. tanév rendje (kivonat) Első tanítási nap: Őszi szünet: Téli szünet: Első félév: Tavaszi szünet: Utolsó tanítási nap: Tanítási napok száma: 2012. szeptember 3. /hétfő/ 2012. október 29-től november

Részletesebben

A SZABADKAI KÖZSÉGI FŐGYMNASIUM RÖVID TÖRTÉNETE (1860 1918)

A SZABADKAI KÖZSÉGI FŐGYMNASIUM RÖVID TÖRTÉNETE (1860 1918) A SZABADKAI KÖZSÉGI FŐGYMNASIUM RÖVID TÖRTÉNETE (1860 1918) Az egykori szabadkai gimnázium épülete 8 A Szabadkai Községi Főgymnasium története 1861-ben kezdődött, amikor az 1747-ben alapított iskola megnyitotta

Részletesebben

A MUNKÁSIFJÚSÁG GYÓGYÜDÜLTETÉSÉNEK TÁRSADALOMEGÉSZSÉGÜGYI ÉS TÁRSADALOMNEVELŐI JELENTŐSÉGE ÍRTA: DR. BATIZ DÉNES

A MUNKÁSIFJÚSÁG GYÓGYÜDÜLTETÉSÉNEK TÁRSADALOMEGÉSZSÉGÜGYI ÉS TÁRSADALOMNEVELŐI JELENTŐSÉGE ÍRTA: DR. BATIZ DÉNES A MUNKÁSIFJÚSÁG GYÓGYÜDÜLTETÉSÉNEK TÁRSADALOMEGÉSZSÉGÜGYI ÉS TÁRSADALOMNEVELŐI JELENTŐSÉGE ÍRTA: DR. BATIZ DÉNES Azt olvassuk a Társadalombiztosító Intézet jogelődjének, az Országos Munkásbiztosító Pénztárnak

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 2. szám 2008. feb ru ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

Oros László: IRODALMUNK EMLÉKEI A felső szeli Bibliotheca Pro Patria könyvtár rövid története

Oros László: IRODALMUNK EMLÉKEI A felső szeli Bibliotheca Pro Patria könyvtár rövid története Oros László: IRODALMUNK EMLÉKEI A felső szeli Bibliotheca Pro Patria könyvtár rövid története A könyvek általában új ismeretekkel és értékekkel bő vítik az érdeklő dő emberi elmét. Lehet az regény, hely-

Részletesebben

D r.u J J A n d r i s ő r n a g y, f ő i s k o l a i a d ju n k t u s A G O N D O L A T T O L A M E G V A L Ó S U L A S IG, A V A G Y. I I I.

D r.u J J A n d r i s ő r n a g y, f ő i s k o l a i a d ju n k t u s A G O N D O L A T T O L A M E G V A L Ó S U L A S IG, A V A G Y. I I I. D r.u J J A n d r i s ő r n a g y, f ő i s k o l a i a d ju n k u s A G O N D O L A T T O L A M E G V A L Ó S U L A S IG, A V A G Y A S E M L E G E S S É G > d A L A K U L Á S Á N A K F O L Y A M A T A

Részletesebben

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete 2009/96. sz m M A G Y A R K Z L N Y 24407 A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete a k lcs n s megfeleltet s k r be tartoz ellenдrz sek lefolytat s val, valamint

Részletesebben

a z 1995. év i L X V. 2 8. -á ra fig y e le m m e l A BELÜGYMINISZTÉRIUM 2. s z á m ú UTASÍTÁSA Budapest, 1967. évi február hó 6-án.

a z 1995. év i L X V. 2 8. -á ra fig y e le m m e l A BELÜGYMINISZTÉRIUM 2. s z á m ú UTASÍTÁSA Budapest, 1967. évi február hó 6-án. BELÜG Y M IN ISZ TÉ R IU M SZOLGÁLATI HASZNÁLATRA! 1 0-2 6 / 2 / 1967. a z 1995. év i L X V. 2 8. -á ra fig y e le m m e l A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. F Ő C S O P O R T F Ő N Ö K É N E K 2. s z á m ú UTASÍTÁSA

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS!

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! LVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1-120. OLDAL 2007. január 9. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Ol va só ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé

Részletesebben

Áprily Lajos emléke Nagyenyeden

Áprily Lajos emléke Nagyenyeden Józsa Miklós Áprily Lajos emléke Nagyenyeden Áprily Lajos, a jeles transzszilván költő 1887. november 14-én született Brassóban. Édesapja Jékely Lajos, édesanyja Zigler Berta. A család két év múlva Parajdra

Részletesebben

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)...

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2011. áp ri lis 30. TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... Oldal Melléklet

Részletesebben

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE XIII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2007. SZEPTEMBER 30. 2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE A Turisz ti kai Ér te sí tõ Szer kesz tõ sé ge

Részletesebben

Javasolt szervezet/i téz é y/progr am. Sapie tia Erdélyi Magyar. Mezőségi Szórvá ykollégiu, Válaszút Mezőségi Téka

Javasolt szervezet/i téz é y/progr am. Sapie tia Erdélyi Magyar. Mezőségi Szórvá ykollégiu, Válaszút Mezőségi Téka Ne zeti jele tőségű i téz é yek és progra ok 201 Sors zá Javaslatot tevő MÁÉRT tag szervezet Erdély Javasolt szervezet/i téz é y/progr am 5. 6. i alapjá i alapjá Sapie tia Erdélyi Magyar Tudo á yegyete

Részletesebben

NTP-TM-13-0003 A szem muzsikája. A szem muzsikája című projekt szakmai beszámolója

NTP-TM-13-0003 A szem muzsikája. A szem muzsikája című projekt szakmai beszámolója A szem muzsikája című projekt szakmai beszámolója Az Orosházi Táncsics Mihály Tehetséggondozó Gimnázium, Szakközépiskola, Általános Iskola és Kollégium Vörösmarty Mihály Tagintézményében az ének-zenei

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó legfontosabb információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 29., csütörtök 172. szám II. kö tet TARTALOMJEGYZÉK 125/2005. (XII. 29.) GKM r. A köz úti jár mû vek mû sza ki meg vizs gá lá sá ról szóló

Részletesebben

SCHIEDEL QUADRO Építési utasítás

SCHIEDEL QUADRO Építési utasítás SCHIEDEL QUADRO Építési utasítás 2x '10 '11 Schiedel Kéménygyár Kft. 8200 Veszprém, Kistó u. 12. Tel.: 88 576 700 Fax: 88 576 704 E-mail: info@schiedel.hu www.schiedel.hu Part of the MONIER GROUP Általános

Részletesebben

IV. FÖLDMÉRÕ TALÁLKOZÓ

IV. FÖLDMÉRÕ TALÁLKOZÓ S Z E M L E IV. FÖLDMÉRÕ TALÁLKOZÓ Csíksomlyó, 2003. június19 22. Dr. Ferencz József levezetõ elnök (és az EMT Földmérõ Szakosztály elnöke) fotók: Hodobay-Böröcz András A már hagyományosnak minõsített,

Részletesebben

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A jó gyakorlat célja Az idegen nyelvi nap során a tanulók különböző idegen nyelvi foglalkozásokon, workshopokon

Részletesebben

Egy iparista életútja Az iskolapadtól a Magyar Tudományos Akadémiáig DR. SZTIPANOVITS JÁNOS

Egy iparista életútja Az iskolapadtól a Magyar Tudományos Akadémiáig DR. SZTIPANOVITS JÁNOS Egy iparista életútja Az iskolapadtól a Magyar Tudományos Akadémiáig DR. SZTIPANOVITS JÁNOS 1946-ban született Pécsett egy iparos család egyetlen gyermekeként. 1960-ban jelentkezett a Zipernowski Károly

Részletesebben

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd 148. szám Ára: 1701, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: C. t v. A kül föl di bi zo nyít vá nyok és ok le ve lek el is me ré sé rõl szóló 2001.

Részletesebben

ÉVKÖNYVE AZ 1938 39. ISKOLAI ÉVRŐL.

ÉVKÖNYVE AZ 1938 39. ISKOLAI ÉVRŐL. (» L O C K K L Ä R j\- A BUDAPESTI EVANGÉLIKUS LEÁNYGIMNÁZIUM ÉVKÖNYVE AZ 1938 39. ISKOLAI ÉVRŐL. Az iskola fennállásának 55. évében. KÖZZÉTETTE: Dr. BÁNKÚTI DEZSŐ IGAZGATÓ BUDAPEST, 1939. KIADJA AZ ISKOI.A

Részletesebben

AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV. Általános kerettantervű képzés, emelt szintű nyelvoktatással (Tagozatkód: 13)

AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV. Általános kerettantervű képzés, emelt szintű nyelvoktatással (Tagozatkód: 13) AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV Cím: 3524 Miskolc, Klapka Gy. u. 2. OM kód: 029264 Telefon: 46/562-289; 46/366-620 E-mail: titkarsag@avasi.hu Honlap: www.avasi.hu I. A 2014/2015.

Részletesebben

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag.

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag. Bonifert Zoltán 44 év vállalkozó 21 éve élek Tahiban, feleségem Kollár Edit. 2 lányom van, 18 és 14 évesek. 23 éve vagyok vállalkozó. Bonifert Zoltánné Kollár Edit 43 év védőnő Korábban még nem volt képviselőtestületi

Részletesebben

VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁSA. Tárgy: Üzemanyag ellátás és gazdálkodás rendszerének

VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁSA. Tárgy: Üzemanyag ellátás és gazdálkodás rendszerének BELÜGYMINISZTÉRIUM I/II. CSOPORTFŐNÖKSÉG SZOLGÁLATI HASZNÁLATRA! 10-26/5/A/1969. Az 5/1969. számúfőcsoportfőnöki UTASÍTÁS VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁSA Budapest, 1969. évi június hó 16-án. Tárgy: Üzemanyag ellátás

Részletesebben

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Tájékoztató a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Kedves leendő első osztályosok, Tisztelt Szülők! Hamarosan első osztályba kell íratniuk

Részletesebben

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013.

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. Dezső Ilona Anna: Máglya (50x40 cm, vászon, olaj zsűrizett) A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. A BARÁTOK VERSLISTA KIADVÁNYA SZERETET és SZEX Szex nélkül lehet élni, de szeretet nélkül nem. (Dobrosi

Részletesebben

JANIKOVSZKY EVA MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA

JANIKOVSZKY EVA MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA Budapest Főváros X. kerület Kőbányai önkormányzat Képviselő-testület ulcsc BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT "OT Budapcsl, JANIKOVSZKY EVA MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA

Részletesebben

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről Egyesületünk 2005. október 27 én alakult szülői kezdeményezésre. Célja: Tápiószecsőn és a környező Tápió vidék - Kistérségben értelmi vagy testi

Részletesebben

ˆ PERESZLÉNYI ERIKA masszázságy '

ˆ PERESZLÉNYI ERIKA masszázságy ' ˆ PERESZLÉNYI ERIKA masszázságy ' H ov a t e t s z i k mo st me n n i? A re n d e lő b e n v o l t a m a le le t e ké r t, mo st me g me g y e k a kö r ze t i o r v o s h o z, h o g y me g b e s zé l j

Részletesebben

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ OM azonosító: 201190 7632 Pécs, Melinda u. 23. Tel./fax: 72/410-596 email: postmaster@pjngszi.t-online.hu Kedves Érdeklődő! Ön a Pécsi

Részletesebben

Időpont: 2013. 05. 06 09. Károlyi István 12 Évfolyamos Gimnázium

Időpont: 2013. 05. 06 09. Károlyi István 12 Évfolyamos Gimnázium Időpont: 2013. 05. 06 09. Károlyi István 12 Évfolyamos Gimnázium Az emeletes buszunk, mellyel utaztunk Így mentünk Kárpátaljára Elindultunk: 7 órakor, Budapestről Délkor elértük a határt, kis idő után

Részletesebben

Megrendülten tudatjuk, hogy. Varga Árpád MINTA. Táviratcím: Varga Árpádné, 1228 Budapest, Rónai János u. 7. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

Megrendülten tudatjuk, hogy. Varga Árpád MINTA. Táviratcím: Varga Árpádné, 1228 Budapest, Rónai János u. 7. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy 1 Megrendülten tudatjuk, hogy 2013. január 26-án 87 éves korában, hosszú szenvedés után elhunyt. Szeretett halottunk hamvait 2013. február 10-én 10.30 órakor a Budafoki Temetőben a Római Katolikus Egyház

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 9. szám 2008. szep tem ber 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest,

Részletesebben

lljk. számú előterjesztés

lljk. számú előterjesztés lljk. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Budapest X. kerület, 144. utca elnevezésének Albert Camus utcára

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. október 4. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/40. szám Ára: 315 Ft T A R T A L O M Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Apc

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVIII. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 3657-3768. OLDAL 2008. július 7. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1365 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, köztársasági

Részletesebben

2. A tordai középtanodáröl.

2. A tordai középtanodáröl. 2 3 4 ISKOLAI ÉRTESÍTŐ. 234 lóknak a mivelődlietésre s az önerején való kiképzésre szép alkalom van nyílva. Vajha az ifjúság kellően tudná méltányolni e kedvező körülményt s teljes erejökből egyen-egyen

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Tartalom VI. ÉVFOLYAM 1. szám 2008. ja nu ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 11/1994. (VI. 8.) MKM r. 8. (6) bekezdés kötelezi az intézményeket az ún. különös közzétételi lista megjelentetésére. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége

Részletesebben

3 kötet. 6 nagy doboz (14 cm), 94 doboz, 91 kötet, 6 csomó. 5 nagy doboz (14 cm), 67 doboz, 60 kötet

3 kötet. 6 nagy doboz (14 cm), 94 doboz, 91 kötet, 6 csomó. 5 nagy doboz (14 cm), 67 doboz, 60 kötet Levéltári jelzet Iratfajta Évkör Iratmennyiség Doboz, kötet, iratcsomó 1 nagy doboz (36 cm), 4 nagy doboz (31 cm ), 2 nagy doboz (26 cm), 1 nagy doboz Egyházközség Könyvtára (19 cm), 3 nagy doboz (17 és

Részletesebben

Séta a szülőfalumban. Beder Beáta V. osztályos tanuló

Séta a szülőfalumban. Beder Beáta V. osztályos tanuló Séta a szülőfalumban Egy szép napon elmentünk a barátnőmmel sétálni a szülőfalumban. Az Erzsébet parkban megmutattam az emlékművet, a református templomot meg a nyári színpadot. _ Te, nagyon szereted a

Részletesebben

Az Előzd meg a kisvasutat versenysorozat 1. eseménye Budai hegység 2008. IV. 12. 21 km 370 m ᔗ呇 5 óra aj Széchenyi-hegy, Gyermekvasút végállomása a Széchenyi-hegy Normafa Tündér-hegy Szépjuhászné Makkosmária

Részletesebben

Pedagógiai program. Lánycsóki Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola OM 027302

Pedagógiai program. Lánycsóki Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola OM 027302 2013 Pedagógiai program Lánycsóki Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola OM 027302 1 Tartalom Köszöntő...4 Küldetésünk...5 1. Az intézmény nevelési programja...7 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai

Részletesebben

UTASÍTÁSA. Hatályonkívül: 17/73miniszteri parancs A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERHELYETTESÉNEK. 4. számú. Budapest, 1967. évi február hó 16-án

UTASÍTÁSA. Hatályonkívül: 17/73miniszteri parancs A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERHELYETTESÉNEK. 4. számú. Budapest, 1967. évi február hó 16-án BELÜGYMINISZTÉRIUM Hatályonkívül: 17/73miniszteri parancs Szolgálati használatra! 10-24/4/1967. A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERHELYETTESÉNEK 4. számú UTASÍTÁSA Budapest, 1967. évi február hó 16-án

Részletesebben

Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója

Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója 1. Az intézmény neve: EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIM- NÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 2. Címe, telefonszáma: 3300 EGER, IFJÚSÁG

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 32/2008. ( XI. 24.) a nevelési- oktatási intézmények működéséről szóló OKM rendelet alapján az alábbi adatokkal működik intézményünk. Intézmény neve: Általános Iskola Tápiószele

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258.

ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4 TÉMAHÉT: 1848/49 ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258. A

Részletesebben

A Kürti Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola 2006/2007

A Kürti Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola 2006/2007 A Kürti Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola 2006/2007 2006-2007 2005-2006 2004-2005 2003-2004 2002-2003 2001-2002 2000-2001 A tanulók száma 300 250 200 150 100 50 0 257 267 267 243 225 213 199 Osztályok

Részletesebben

A Belvárosi Általános Iskola programjai, éves ütemterve

A Belvárosi Általános Iskola programjai, éves ütemterve A Belvárosi Általános Iskola programjai, éves ütemterve időpont program felelős Augusztus 24. Alakuló értekezlet 25. 8 00 Osztályozóvizsga Dr. Kapusiné Szigethi Emese 26. Szakalkalmazotti értekezlet 27.

Részletesebben

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 29-én 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 29-én 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. K I V O N A T Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 29-én 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Hevesy György Általános Iskola pedagógiai programjának módosítása

Részletesebben

SZIGORÚAN TITKOS! Hatályon kívül helyezve: 001/65 min. 0017. számú. B u d a p e s t, 1964. j ún i u s 1 - é n.

SZIGORÚAN TITKOS! Hatályon kívül helyezve: 001/65 min. 0017. számú. B u d a p e s t, 1964. j ún i u s 1 - é n. BELÜGYMINISZTÉRI UM 1024/17/1964 A SZIGORÚAN TITKOS! Hatályon kívül helyezve: 001/65 min. u t. MAGYAR N É P K Ö Z T Á R S A S Á G b e l ü g y m i n i s z t e r h e l y e t t e s é n e k 0017. számú U T

Részletesebben

S. TURCSÁNYI ILDIKÓ BANNER JÁNOS EMLÉKSZOBA. Vezető a Jantyik Mátyás Múzeum állandó kiállításához (Békés, Széchenyi tér 6.)

S. TURCSÁNYI ILDIKÓ BANNER JÁNOS EMLÉKSZOBA. Vezető a Jantyik Mátyás Múzeum állandó kiállításához (Békés, Széchenyi tér 6.) S. TURCSÁNYI ILDIKÓ BANNER JÁNOS EMLÉKSZOBA Vezető a Jantyik Mátyás Múzeum állandó kiállításához (Békés, Széchenyi tér 6.) BÉKÉSI TÉKA 11.sz. A békési Jantyik Mátyás Múzeum tájékoztatója Szerkeszti: B.

Részletesebben

Krúdy Gyula. Magyar tükör (1921)

Krúdy Gyula. Magyar tükör (1921) Krúdy Gyula Magyar tükör (1921) 2011 AZ ÉGETT EMBERHEZ Ne hajtsd búbánatnak fejed, jó magyarom; amit elvettek tőled a hegyszorosban, ahová bekergettek a viszontagságok, balsorsok: amit elvett a rossz szomszéd,

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. szeptember 20. Megjelenik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/38. szám Ára: 315 Ft TARTALOM Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szervezeti hírek A Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

Képzési formák. Hatosztályos gimnázium. Négyosztályos gimnázium. Szakközépiskolai képzés

Képzési formák. Hatosztályos gimnázium. Négyosztályos gimnázium. Szakközépiskolai képzés Képzési formák Hatosztályos gimnázium Négyosztályos gimnázium Szakközépiskolai képzés (kertész- és növényvédelmi technikus, bor és pezsgőgyártó technikus 4+1 év) A gimnáziumi képzés eredményei Célja, hogy

Részletesebben

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek 75. szám Ára: 2478, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXI. tv. A cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég el szá

Részletesebben

A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2014/2015-ös tanévben. Augusztus

A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2014/2015-ös tanévben. Augusztus A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2014/2015-ös tanévben Augusztus Augusztus 18. Augusztus 21. Augusztus 21-22 Augusztus 21-25. Augusztus 26. Augusztus 27. Augusztus 28. Vezetőségi értekezlet

Részletesebben

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 6. évfolyam

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 6. évfolyam SZÖVEGÉRTÉS-SZÖVEGALKOTÁS RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 6. évfolyam TANULÓI MUNKAFÜZET Készítette: Molnár Krisztina 3 Az angyali üdvözlet Három festmény A KIADVÁNY KHF/4531-13/2008 ENGEDÉLYSZÁMON 2008. 12.

Részletesebben

Vig Zoltán Emlék-Alapítvány Sokorópátka

Vig Zoltán Emlék-Alapítvány Sokorópátka Vig Zoltán Emlék-Alapítvány Sokorópátka Vig Zoltán Sokorópátkán született 1942. augusztus 11-én. Apja, Vig Béla 1943. januárjában eltűnt a Don-kanyarban. Anyja Balogh Irén, hadiözvegyként egyetlen gyermekének

Részletesebben