SZERVEZETI SZABÁLYZATA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZERVEZETI SZABÁLYZATA"

Átírás

1 A MAfiVARORSZAB EVAfBÊLKUS EGVHÁZEGVETEM LUTHER-OTTHOHAHAK SZERVEZET SZABÁLYZATA MEGÁLLAPÍTOTTA ÉS AZONNAL HATÁLLYAL ÉLETBELÉPTETTE A MAGYARORSZÁG EVAN- GÉLKUS EGYHÁZEGYETEM 942 ÉV NOV HÓ 20-ÁN TARTOTT KÖZGYŰLÉSE 4 a JEGYZŐ- KÖNYV PONTBAN FOGLALT HATÁROZATÁVAL A magyarországi EvangéílKus Egyházegyetem hivatalos Kiadványa BUDAPEST, 94 3

2 M A W M4 v V * <( ^ M- V 7V H H i l - it k\ f f; / 5» v " < / fis«j : -A 5 ; -V V ; âïi; Ä/v Êpiér ; A - T A v - v"<; vl" ft tl toim f f < V fee -!," va as? - /, V - f Bl%4i» < VvA i ; - ifv-v : v iíirí Í V,; irr - V M, n >» VtÄ T ; j/im A m» f i 7,V/V " VV t ; y -fi, a i L V- ff ->>i,-nfi r - ^ " >?, ^ -^ivii c * v", ji -H -i < " ; < V - :-ifa,! rl«?! V-V m, u»v H J i» í ; *% -m V/Sp- W á ï r V v\v ív fh,, --K,-, ji VYv- W! -;tv ; # fc», il V < " /f i ip- < : - VC V ; i-d- Y / m A-- i /íí: m n - y-frffn % í H ^ m «;,J - > T / i,! s f ;, - «

3 A MAGYARORSZÁG EVANGÉLKUS EGYHÁZEGYETEMLUTHER-OTTHONÁNAK SZERVEZET SZABÁLYZATA MEGÁLLAPÍTOTTA ÉS AZONNAL HATÁLLYAL ÉLETBELÉPTETTE A MAGYARORSZÁG EVAN- GÉLKUS EGYHÁZEGYETEM 9 42 ÉV NOV HÔ 20-ÁN TARTOTT KÖZGYŰLÉSE 4ja JEGYZŐ- KÖNYV PONTBAN FOGLALT HATÁROZATÁVAL A magyarországi Evangélikus Egyházegyetem hivatalos Kiadványa BUDAPEST, 94 3

4 4 A kiadásért felel; Kuthy Dezső - Fébé-nyomda, Budapest Fel: Kalmár János

5 A m AG VARORSZÁG EVANGÉLKUS EG YHÁZ EG YETEH LUTHER-OTTHONÁNAK SZERVEZET SZABÁLYZATA Megállapította és azonnali hatállyal életbeléptette a Magyarországi Evangélikus Egyházegyetem 942 évi november hó 20-án tartott közgyűlése 4/a jegyzőkönyvi pontban foglalt határozatával Äz intézet neve A magyarországi evangélikus egyház a vallásszabadságot biztosító bécsi békekötés emlékére Budapest székesfővárosban 908-ban egyetemi és főiskolai tanulók számára családias otthont alapított, melynek neve: Luther-Otthon n R Luther-Otthon célja Az egyház meg akarja védeni a szülői ház oltalma alól kikerült ifjakat a nagyvárosi élet káros befolyásaitól, hogy testüket és lelküket épen és tisztán őrizzék meg s az egyháznak és hazának hívő, példás erkölcsű, munkás és hű tagjai legyenek Hogy ezt a célt a Luther-Otthon útján minél eredményesebben szolgálhassa, az ifjúságot testvéri közösségbe tömörítve, hitében erősíti, erkölcsös életre neveli, evangélikus öntudatát és együttérzését fejleszti és megadja számára azokat a feltételeket, amelyek tanulmányainak nyugodt és eredményes folytatásához szükségesek

6 4 Felügyelet és igazgatás A Luther-Otthon az egyetemes közgyűlés hatósága alatt áll, mely az intézet kormányzására évről-évre az egyetemes felügyelő, mint elnök, egy ügyvezető alelnök és nyolc tagból álló nagybizottságot választ: hivatalból tagjai a nagy bizottságnak : az egyház püspökei és az egyházkerületi felügyelők, valamint a Luther-Otthon igazgatója és jogtanácsosa Tanácskozási joggal tagjai: a Luther-Otthon orvosa és íiz egyházegyetem pénztárosa A nagybizottság gyakorolja általában az intézet felett a felügyeletet, megállapítja a vezetés főbb elveit, tárgyalja az igazgató koronkénti jelentéseit, megvizsgálja számadásait,ellenőrzi a könyvvitelt, megállapítja a költségelőirányzatot; az intézet életéről és viszonyairól az egyetemes presbitérium útján az egyetemes közgyűlésnek évenként kimerítő jelentést tesz A nagy bizottság az intézet belső életének gyakorlati irányítására, a, felvételre, a felvételi, ellátási és egyéb díjak megállapítására, az igazgató ügykörének megállapítására, az igazgatás ellenőrzésére és súlyosabb fegyelmi ügyek elintézésére az ügyvezető alelnök vezetése alatt két tagú kisbizottságot alakít, melynek hivatalból tagja a Luther-Otthon igazgatója és jogtanácsosa A kisbizottság működéséről koronként beszámol a nagybizottságnak és előkészíti az egyetemes közgyűlésnek teendő évi jelentést Az igazgató (egyben gondnok) a Luther-Otthon szellemi és anyagiéletének közvetlen vezetője, az ifjúság hit- és erkölcsi életének irányítója, az utóbbinak érdekében időnként hitmélyítő, erkölcsnemesítő és egyházi ismereteket terjesztő előadások tartásáról gondoskodik A Luther-Otthont egyesekkel, a szülőkkel és a hatóságokkal szemben képviseli Ügyel a házirend megtartására s szemmel tartja, hogy az ifjak tanulmányaikat lelkiismeretesen teljesítik-e Általában m indent elkövet, hogy az intézet valójában a szeretet hajléka, az evangélikus hit és a magyar hazafias szellem egyik tűzhelye és bástyája legyen Működéséről és az intézeti állapotokról a kisbizottság elnökének évnegyedenként jelentést tesz A Luther-Otthon igazgatóját a kisbizottság javaslatára a nagy bizottság választja meg ós erről a legközelebbi egyetemes közgyűlésnek jelentést tesz Javadalmát s alkalmazásának feltételeit a nagybizottság szerződésileg szabályozza, mely jóváhagyás végett az egyetemes presbitériumnak bemutatandó

7 5 Az igazgató teendőiben való segédkezés céljából, így különösen az anyagi ügyek, rendfenntartás és lelkigondozás átruházott, hatáskörben való részbeni ellátására az igazgató ja vaslata alapján a kisbizottság megfelelő segéderőket (prefektus stb) alkalmazhat, akiknek illetményét a Luther-Otthon költségvetésének terhére a nagy bizottság elnöke, illetve átruházott hatáskörben a kisbizottság elnöke állapítja meg és utalványozza V Záróhatározat A Luther-Otthonba való felvétel és a kötelékéből való kilépés, az ellátási szolgáltatások, a kedvezmények, a házirend és a fegyelmi rend tárgyában a szabályzat megalkotását az egyetemes közgyűlés a nagybizottságra bízza az egyetemes presbitérium jóváhagyása mellett

8

9

10

11 F* M m M virv : f, ; P m 0, * \ - - V, ïï- < * tf, m * / < : : -

12 " \» * C; N * F É B fi NYOMDA B P E ST

A MAGYARORSZÁGI ÁGOSTAI HITVALLÁSÚ EVANGÉLIKUS KERESZTYÉN EGYHÁZ 1934-1937. ÉVBEN BUDAPESTEN TARTOTT

A MAGYARORSZÁGI ÁGOSTAI HITVALLÁSÚ EVANGÉLIKUS KERESZTYÉN EGYHÁZ 1934-1937. ÉVBEN BUDAPESTEN TARTOTT t$ ib. A MAGYARORSZÁGI ÁGOSTAI HITVALLÁSÚ EVANGÉLIKUS KERESZTYÉN EGYHÁZ 1934-1937. ÉVBEN BUDAPESTEN TARTOTT O R S Z Á G O S ZSINATÁN ALKOTOTT EGYHÁZI TÖRVÉNYEK ÉS AZ 1891-1894. ÉVI BUDAPESTI ORSZÁGOS ZSINATON

Részletesebben

1994. ÉVI II. TÖRVÉNY A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ ALKOTMÁNYÁRÓL ÉS KORMÁNYZATÁRÓL

1994. ÉVI II. TÖRVÉNY A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ ALKOTMÁNYÁRÓL ÉS KORMÁNYZATÁRÓL 1994. ÉVI II. TÖRVÉNY A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ ALKOTMÁNYÁRÓL ÉS KORMÁNYZATÁRÓL (az 1996. évi II. tv; 2001. évi II. tv; 2002. évi III. tv; 2005. évi VII. tv; 2006. évi I. és 2006. évi IV; 2010.

Részletesebben

SZLOVÁKIAI REFORMÁTUS KERESZTYÉN EGYHÁZ HATÁLYOS EGYHÁZI JOGSZABÁLYOK HIVATALOS GYŰJTEMÉNYE 2015/2.

SZLOVÁKIAI REFORMÁTUS KERESZTYÉN EGYHÁZ HATÁLYOS EGYHÁZI JOGSZABÁLYOK HIVATALOS GYŰJTEMÉNYE 2015/2. SZLOVÁKIAI REFORMÁTUS KERESZTYÉN EGYHÁZ HATÁLYOS EGYHÁZI JOGSZABÁLYOK HIVATALOS GYŰJTEMÉNYE 2015/2. 2 TARTALOM Az Egyház Alkotmánya... 7 Bevezető rendelkezések... 7 Az egyháztag jogai és kötelességei...

Részletesebben

1/2013.(IV.07.) sz. szabályrendelet az egyházközség szervezeti és működési szabályzatáról

1/2013.(IV.07.) sz. szabályrendelet az egyházközség szervezeti és működési szabályzatáról A Magyarországi Evangélikus Egyháznak az egyházi jogszabályokról szóló 2005. évi VI. tv. 4..(2) bekezdésében biztosított hatáskör alapján a Debreceni Evangélikus Egyházközség közgyűlése az Egyházközség

Részletesebben

1995. évi I. törvény. Magyarországi Református Egyház közoktatási törvénye. egységes szerkezetben

1995. évi I. törvény. Magyarországi Református Egyház közoktatási törvénye. egységes szerkezetben 1995. évi I. törvény Magyarországi Református Egyház közoktatási törvénye a 1998. évi II. és a 2005. évi II. törvény és a Zs-184/2008. sz. zsinati határozat módosításaival egységes szerkezetben BEVEZETÉS

Részletesebben

2005. ÉVI VIII. TÖRVÉNY AZ EGYHÁZ INTÉZMÉNYEIRŐL ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. fejezet Az intézmények és formáik

2005. ÉVI VIII. TÖRVÉNY AZ EGYHÁZ INTÉZMÉNYEIRŐL ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. fejezet Az intézmények és formáik 2005. ÉVI VIII. TÖRVÉNY AZ EGYHÁZ INTÉZMÉNYEIRŐL ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. fejezet Az intézmények és formáik 1. 1 (1) Az evangélikus egyházi intézmény (a továbbiakban: intézmény) valamely jogi

Részletesebben

1995. ÉVI I. TÖRVÉNY A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ KÖZNEVELÉSI TÖRVÉNYE

1995. ÉVI I. TÖRVÉNY A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ KÖZNEVELÉSI TÖRVÉNYE 1995. ÉVI I. TÖRVÉNY A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ KÖZNEVELÉSI TÖRVÉNYE (az 1998. évi I.; a 2005. évi II. és a végrehajtási utasítással, továbbáa 2013. évi V. tv. átfogó módosításaival egységes szerkezetben)

Részletesebben

A Magyarországi Református Egyház. 2014 (2014. január 1-jei állapot)

A Magyarországi Református Egyház. 2014 (2014. január 1-jei állapot) A Magyarországi Református Egyház TörvénytárA 2014 (2014. január 1-jei állapot) A Magyarországi Református Egyház TörvénytárA 2014 (2014. január 1-jei állapot) TARTALOMJEGYZÉK I. A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS

Részletesebben

A Magyarországi Református Egyház. 2014 (2014. szeptember 1-jei állapot)

A Magyarországi Református Egyház. 2014 (2014. szeptember 1-jei állapot) A Magyarországi Református Egyház TörvénytárA 2014 (2014. szeptember 1-jei állapot) A Magyarországi Református Egyház TörvénytárA 2014 (2014. szeptember 1-jei állapot) TARTALOMJEGYZÉK I. A MAGYARORSZÁGI

Részletesebben

2006. évi 1. jogszabály A Romániai Református Egyház szervezetéről és kormányzásáról

2006. évi 1. jogszabály A Romániai Református Egyház szervezetéről és kormányzásáról 2006. évi 1. jogszabály A Romániai Református Egyház szervezetéről és kormányzásáról 1 A ROMÁNIAI REFORMÁTUS EGYHÁZ SZERVEZETÉRŐL ÉS KORMÁNYZÁSÁRÓL 2 ELSŐ RÉSZ AZ EGYHÁZKÖZSÉG Első fejezet Az egyházközségekről

Részletesebben

Tisza-Tarna-Rima-Mente Fejlesztéséért Közhasznú Egyesület

Tisza-Tarna-Rima-Mente Fejlesztéséért Közhasznú Egyesület Tisza-Tarna-Rima-Mente Fejlesztéséért Közhasznú Egyesület Alapszabálya Alapítva: 2008. október 3. Alapító tagok az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. (1) bekezdése, valamint a közhasznú

Részletesebben

A ROMÁNIAI REFORMÁTUS EGYHÁZ SZERVEZETÉRŐL ÉS KORMÁNYZÁSÁRÓL

A ROMÁNIAI REFORMÁTUS EGYHÁZ SZERVEZETÉRŐL ÉS KORMÁNYZÁSÁRÓL A ROMÁNIAI REFORMÁTUS EGYHÁZ SZERVEZETÉRŐL ÉS KORMÁNYZÁSÁRÓL ELSŐRÉSZ AZ EGYHÁZKÖZSÉG Elsőfejezet Az egyházközségekről általában 1.. Az egyházközség az egyház tagjainak egy meghatározott területen, az

Részletesebben

MAGYARORSZÁGI UNITÁRIUS EGYHÁZ ALAPTÖRVÉNYE

MAGYARORSZÁGI UNITÁRIUS EGYHÁZ ALAPTÖRVÉNYE A MAGYARORSZÁGI UNITÁRIUS EGYHÁZ ALAPTÖRVÉNYE Elfogadta a Magyarországi Unitárius Egyház Zsinata 2005. február 5.-i ülésén 1 A MAGYARORSZÁGI UNITÁRIUS EGYHÁZ ALAPTÖRVÉNYE Tartalomjegyzék: Preambulum I.

Részletesebben

A MAGYAR BELGYÓGYÁSZ TÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA

A MAGYAR BELGYÓGYÁSZ TÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA A MAGYAR BELGYÓGYÁSZ TÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.) A társaság a) neve: Magyar Belgyógyász Társaság (továbbiakban Társaság) - angolul: Hungarian Society of Internal Medicine, - németül:

Részletesebben

A Magyar Edzők Társaságának alapszabálya

A Magyar Edzők Társaságának alapszabálya A Magyar Edzők Társaságának alapszabálya I. Általános szabályok 1. A társaság neve: Magyar Edzők Társasága (rövidítve: MET). 2. A társaság működési területe: Magyarország 3. A társaság székhelye: 1146

Részletesebben

A MAGYAR GASZTROENTEROLÓGIAI TÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA

A MAGYAR GASZTROENTEROLÓGIAI TÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA A MAGYAR GASZTROENTEROLÓGIAI TÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA Budapest, 2009. június 14. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. 1] A társaság a. neve magyarul: MAGYAR GASZTROENTEROLÓGIAI TÁRSASÁG (MGT), b. angolul: HUNGARIAN

Részletesebben

VÁLTOZÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT

VÁLTOZÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT VÁLTOZÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT JERUZSÁLEMI, RODOSZI ÉS MÁLTAI SZUVERÉN ISPOTÁLYOS SZENT JÁNOS LOVAGREND MAGYAR SZÖVETSÉGÉNEK (2004. november 12.) ALAPSZABÁLYA PREAMBULUM A Jeruzsálemi, Rodoszi

Részletesebben

TUDOMÁNYOS ISMERETTERJESZTŐ TÁRSULAT ALAPSZABÁLYA

TUDOMÁNYOS ISMERETTERJESZTŐ TÁRSULAT ALAPSZABÁLYA TUDOMÁNYOS ISMERETTERJESZTŐ TÁRSULAT ALAPSZABÁLYA A Tudományos Ismeretterjesztő Társulat jogutódként, eszmei örökösként folytatja és megújítja az 1841-ben alapított Magyar Természettudományi Társulat és

Részletesebben

Alapszabály I. AZ EGYESÜLET ADATAI

Alapszabály I. AZ EGYESÜLET ADATAI Magyar Szomato-pszichoterápiás Egyesület Alapszabály A Magyar Szomato-pszichoterápiás Egyesület 2008. február 27-én alakult és a Fővárosi Bíróság 12886. sorszám alatt a társadalmi szervezetek nyilvántartásába

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat 2014. február hó Magyar Urbanisztikai Tudásközpont Nonprofit Kft. H-1094 Budapest, Liliom u. 48. Tartalom A társaság működésének alapjai... 3 A társaság alapítása... 3

Részletesebben

A SÁROSPATAKI REFORMÁTUS TEOLÓGIAI AKADÉMIA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1

A SÁROSPATAKI REFORMÁTUS TEOLÓGIAI AKADÉMIA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 A SÁROSPATAKI REFORMÁTUS TEOLÓGIAI AKADÉMIA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 A Sárospataki Református Teológia Akadémia Szenátusa a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011 évi CCIV. törvény (a továbbiakban

Részletesebben

MÁRIAREMETE-HIDEGKÚTI ÖKUMENIKUS ISKOLASZÉK EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 2012.

MÁRIAREMETE-HIDEGKÚTI ÖKUMENIKUS ISKOLASZÉK EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 2012. A MÁRIAREMETE-HIDEGKÚTI ÖKUMENIKUS ISKOLASZÉK EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 2012. A Máriaremete-Hidegkúti Ökumenikus Iskolaszék Egyesület (a továbbiakban: "Egyesület") Közgyűlése 2012. január 13. napján az alábbi

Részletesebben

A Deák Téri Evangélikus Gimnázium. Szervezeti és Működési Szabályzata

A Deák Téri Evangélikus Gimnázium. Szervezeti és Működési Szabályzata A Deák Téri Evangélikus Gimnázium (1052 Budapest, Sütő utca 1. OM azonosító: 035321) Szervezeti és Működési Szabályzata Budapest, 2013. Tartalomjegyzék 1 Általános Rendelkezések... 3 1.1 A Szervezeti és

Részletesebben

Budakeszi Hagyományőrző Kör Egyesület Alapszabálya

Budakeszi Hagyományőrző Kör Egyesület Alapszabálya Budakeszi Hagyományőrző Kör Egyesület Alapszabálya Budakeszi Hagyományőrző Kör Egyesület (továbbiakban: Egyesület vagy Kör) közgyűlése alapszabályát a következőképpen állapítja meg: I. Az Egyesület jogi

Részletesebben

A MAGYAR UNITÁRIUS EGYHÁZ ALAPTÖRVÉNYE ÉS MÁS JOGSZABÁLYAI

A MAGYAR UNITÁRIUS EGYHÁZ ALAPTÖRVÉNYE ÉS MÁS JOGSZABÁLYAI A MAGYAR UNITÁRIUS EGYHÁZ ALAPTÖRVÉNYE ÉS MÁS JOGSZABÁLYAI A MAGYAR UNITÁRIUS EGYHÁZ ALAPTÖRVÉNYE ÉS MÁS JOGSZABÁLYAI MAGYAR UNITÁRIUS EGYHÁZ KOLOZSVÁR, 2015 Szerkesztő: Szabó László Műszaki szerkesztő

Részletesebben

A Magyar Unitárius Egyház Szervezeti és Működési Szabályzata

A Magyar Unitárius Egyház Szervezeti és Működési Szabályzata A Magyar Unitárius Egyház Szervezeti és Működési Szabályzata (A 2012. június 30-án elfogadott Szervezeti és Működési Szabályzat 2014. június 28-án módosított tartalma 2014. június 28-án lépett hatályba

Részletesebben

A Gázló Környezet- És Természetvédő Egyesület Alapszabálya.

A Gázló Környezet- És Természetvédő Egyesület Alapszabálya. 1 A Gázló Környezet- És Természetvédő Egyesület Alapszabálya. 1. Az egyesület neve, székhelye: 1.1. Az egyesület neve: Gázló Környezet- És Természetvédő Egyesület 1.2. Rövidített megnevezése: Gázló Egyesület

Részletesebben

Alapszabály. (2) Az Egyesület székhelye: 9700 Szombathely, Bolyai u 11. NymE Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium

Alapszabály. (2) Az Egyesület székhelye: 9700 Szombathely, Bolyai u 11. NymE Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium Alapszabály A Bolyais Szülők Egyesülete alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény 61-64. -ai

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L YA EGYSÉGES SZERKEZETBEN

A L A P S Z A B Á L YA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Wadrózsa Pedagógiai Műhely Közhasznú Egyesület A L A P S Z A B Á L YA EGYSÉGES SZERKEZETBEN 1 A Wadrózsa Pedagógiai Műhely Közhasznú Egyesület ezen módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt létesítő

Részletesebben

Nagycsaládosok Országos Egyesülete Alapszabály

Nagycsaládosok Országos Egyesülete Alapszabály Nagycsaládosok Országos Egyesülete Alapszabály (A 2014. november 29-én elfogadott módosításokkal egységes szerkezetű szövegben a változásokat vastagított betűk jelzikaláhúzás és eltérő szín, a törölt részeket

Részletesebben