1.1. A képlékeny alakító eljárások történelmi áttekintése

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1.1. A képlékeny alakító eljárások történelmi áttekintése"

Átírás

1 1.1. A képlékeny alakító eljárások történelmi áttekintése Olvassa el a bekezdést! Gyűjtse ki a képlékeny alakító eljárások ie. időszakra jellemző megoldásait! Keressen az interneten ie. időszakra jellemző képlékeny alakító eljárásokkal készült tárgyakat! Gyűjtse ki a képlékeny alakító eljárások középkori és újkori megoldásait! Keressen az interneten középkori és újkori időszakra jellemző képlékeny alakító eljárásokkal készült tárgyakat, munkadarabokat, gépalkatrészeket! A Képlékeny alakító eljárások évezredes múltra tekintenek vissza, míg az egyéb fémalakító eljárásokat (pl: forgácsolás) az emberiség alig néhány száz éve használja. Kezdete a Krisztus előtti 5-4. évezred történelem előtti időkre nyúlik vissza: i.e évvel A lemezalakítás első jelei; arany és réz kézműves kupák Mezopotámiában és Egyiptomban Mezopotámiai réz váza Bronz csákány ie i.e évvel a bronz felfedezése (Cu és 8 % Zn ) kovácsolás megjelenése dél Törökország i.e évvel Sajtolással történő lemezalakítás; bőr és fa sajtoló eszközök felhasználásával, a lemezt egy alakos bélyeggel nyomják, alkalmasint kalapálva. Ez időből származnak a Mykénei és Krétai alakító bélyegek. i.e évvel Nyersvas feldolgozása kovácsolással, egyúttal acélgyártási eljárás is volt. i.e évvel Bizonyítottan fémkalapácsokat használtak a földközi tengeri régiókban kovácsolásra i.e évvel A vas kiszorítja a bronzot a fegyverek gyártásában. Vas dárdahegy Görögország Római dárdahegy Római vasszeg 2

2 A középkorban már húzással állították elő a fémhuzalt. A XVI- XVII. Században a fegyvergyártás mestersége mellett a hajóépítés is igényelte a képlékeny alakító eljárások fejlesztését. Ekkor alkalmazták először a hengerlést, amellyel nagy tömegben gyárthattak további feldolgozáshoz előgyártmányt. A hidegen alakító eljárások a XIX. század közepétől indultak nagyobb mértékű fejlődésnek. A forgács nélküli alakítás fejlődését a különböző gépalkatrészek és tömegcikkek mennyiségi növekedése eredményezte. Egy kovácsolt vagy sajtolt gépalkatrész gyártásának általános menete az, hogy először a darab alakját és fő méretét képlékeny alakítással, pontos méretét pedig forgácsolással adják meg. A korszerű képlékeny alakítási technológia fejlődési iránya az, hogy a gépalkatrész alakját és méretét olyan pontosan állítsa elő, hogy az azt követő forgácsoló megmunkálás a lehető legkisebb legyen. A korszerű képlékeny alakító technológiák sok esetben forgácsoló megmunkálást már feleslegessé is teszik. A közlekedés (közúti, vasúti, vízi) mind nagyobb követelményeket támasztott a járműgyártással szemben. Így egyre biztonságosabb, nagyobb szilárdságú, kisebb súlyú járműveket alakítottak ki. Így váltak a járműgyártó üzemek a gyártástechnológia, ezen belül a képlékeny alakítás úttörőivé is. Olvassa el a bekezdést! Gyűjtse ki a képlékenységtan tudósainak nevét, meghatározó kutatási területeiket, eredményeiket! A képlékeny alakító eljárások korai kialakulása és fejlődése az idők folyamán gyakorlati tapasztalatokon alapult. Hosszú ideig megelégedtek azzal a tapasztalattal, hogy megfelelő nagyságú erő hatására a fém alakját célszerűen lehet változtatni. Hogy milyen összefüggés van a kifejtett erő-, az alakváltozás mértéke és a fém tulajdonságai között, csak az elmúlt századokban kezdték el kutatni. A képlékenyalakítás során lejátszódó jelenségek mélyebb megismerését csak a mechanika képlékenységtan fejezetének kidolgozása, a fémek fizikája (anyagszerkezettan) legújabb kori fejlődése és a metallográfia tette lehetővé. A képlékenységtan kialakulását Columb 1773-ban végzett talajok folyásának és törési jelenségeinek vizsgálatától számítják. A fémek képlékeny viselkedését Tresca tanulmányozta behatóan (1864) Kísérletei alapján megállapította, hogy a fémek képlékeny állapota akkor következik be, amikor a legnagyobb nyírófeszültség egy kritikus értéket elér. Ezzel lényegében megvetette az elméleti képlékenységtan alapjait. 3

3 Saint-Venant (1870) Tresca képlékenységi feltételét felhasználva felismerte, hogy képlékeny állapotban a feszültségek és az alakváltozások között nem állítható fel egyértelmű kapcsolat, csupán a feszültségek és az alakváltozások növekménye között. Lévy (1870) ezeket az egyenleteket általánosította térbeli feszültségi állapot esetére. Huber (1904), majd v. Mises (1913) és később Hencky (1924) egymástól függetlenül matematikai megfontolások alapján egy újabb képlékenységi feltételt állítottak fel. Eszerint a folyás akkor következik be, ha a fajlagos torzítási munka elér egy bizonyos kritikus értéket. Prandtl (1924) felírta a síkbeli állapotban levő rugalmas-képlékeny anyagú testek anyagegyenleteit. Reuss Endre (1930) ezeket az egyenleteket felhasználva háromtengelyű állapotra általánosította és ezzel megalkotta a képlékenységtan alapjait képező Prandtl-Reuss ún. képlékeny folyás elméletével (Hencky) ellentétben a feszültségeket nem az alakváltozások növekményeivel, hanem magukkal az alakváltozásokkal állítja kapcsolatba. Ezzel megvetette az alapját a később széles körben alkalmazott ún. alakváltozás-elméletnek! A képlékenységtan elméletét összefoglaló első könyvet Nadai (1927)-ben írta. A fémek képlékeny alakításának kérdésével v. Kármán Tódor (1925) foglalkozott első ízben. Eredményeit Sachs (1927) és Siebel (1931)fejlesztették tovább. A második világháború után a képlékenységtankutatás elsősorban az angolszászállamokban és az egykori Szovjetúnióban folytatódott tovább. Amíg 4

4 Angliában és az Egyesült Államokban főleg Prandt-Reuss képlékeny folyás elméletét alkalmazták és fejlesztették tovább, addig a szovjet iskola elsősorban Hencky alakváltozás-elméletét követte. E munkák eredményeként az években hat monográfia jelent meg, amelyek ma is alapvető forrásai a képlékenységtan elméletének Iljusin (1948), Freundental (1950), Hill (1950), Nadai (1950), Sokolovskij (1950), Prager, Hodge (1951). Igen jelentős eredményeket ért el és számos feladatnak mérnöki közelítő megoldását dolgozta ki Gelei Sándor professzor, akinek ilyen tárgyú könyveit idegen nyelvekre is lefordították. E könyvek megjelenését követően a képlékenységtani kutatás jelentősen fellendült és fémfizika ismeretekkel együtt, a képlékenyalakító eljárások területét jelentős mértékben szélesítve Forgács nélküli alakító eljárások definíciói Olvassa el a bekezdést! Gyűjtse ki a forgácsnélküli alakítás előnyeit! Gyűjtse ki a képlékeny alakító eljárások két fő típusát! Keressen képlékeny alakító eljárással készített munkadarabokat! Tanulja meg a képlékenység definícióját! Gyűjtse ki azokat a tulajdonságokat, amelyektől függ az anyag képlékenysége! Forgács nélküli alakító eljárások alatt a képlékenyalakító és a nyírással történő anyagszétválasztó eljárások összességét értjük. A tömeggyártásban a forgácsnélküli alakításnak a forgácsoló technológiával szemben a következő előnyei vannak: anyagtakarékos; mivel a forgácsnélküli alakítás után a kész munkadarab térfogata gyakorlatilag megegyezik a kiinduló agyag térfogatával, energiatakarékos; mivel a nagy alakváltozásokat viszonylag kisebb munkaráfordításokkal lehet elérni képlékeny alakítással mint forgácsolással, anyag tulajdonságát javítja; mivel a képlékeny alakváltozás során a munkadarab szövetszerkezete kedvezőbbé válik, ennek eredményeként mechanikai tulajdonságai javulnak. gazdaságosabb; az előzőekből következően, német statisztikai adatok alapján az alkatrész tömör anyagból való forgácsolásával szemben a meleg kovácsolás, a hidegalakítás költségaránya 1: 1,6 : 3. Képlékenyalakító eljárások csoportosítása az ipari gyakorlatban a kiinduló termék alakja szerint történik: 5

5 Térfogat-alakítás; kiinduló termékek: kokillába öntött ill. folyamatos öntésű vagy előalakított különböző keresztmetszetű rúdacél.( Közel azonos térfogati kiterjedéssel jellemezgető termék.) Lemezalakítás; kiinduló termék: melegen vagy hidegen hengerelt lemez ill. szalag, felületi kiterjedéssel ( vastagsági mérete sokkal kisebb, mint szélessége és hosszúsága) Képlékenység alatt az anyagoknak azt a tulajdonságát értjük, hogy a belőlük előállított termékek alakja, a külső célirányos erők hatására, repedés és szakadás nélkül alakítható ki. A képlékenység azonban a fémeknek, ötvözeteknek nemcsak anyagi sajátossága. A fém belső szerkezetét állandónak homogénnak ( azonosnak) és izotrópnak ( összenyomhatatlannak ) feltételezve, az anyag képlékenysége függ továbbá: feszültségi állapotától, hőmérsékletétől az alakítás sebességétől. A képlékeny alakítás során az alakítandó anyagban a külső erők hatására feszültségek ébrednek. A külső erőket általában az alkalmazott technológiai eljárásnak megfelelő szerszám közvetíti. Így az anyagban ébredő feszültségeket a szerszám célszerű alakja, mérete és az alakító erő nagysága határozza meg. Olvassa el a bekezdést! Rajzolja le az 1. ábrát! Nevezze meg az ábra részeit, majd tanulja meg a fogalmakat! Gyűjtse ki a képlékeny alakítás két meghatározó tényezőjét! Gyűjtse ki a forgácsnélküli alakítás tervezéséhez tartozó három számítási eljárást, alkalmazási területeiket! Az alakítási technológiák elemeinek egységes szimbólum rendszerét mutatja be az 1. ábra. Az alakítási technológiák egységes szimbólum rendszerének legfontosabb összetevői: 1. Alakítási zóna 2. Az alakítandó anyag jellemzői 3. Az alakítás utáni anyagjellemzők 4. Határréteg 5. Alakító szerszám 6. Az alakított fém és a környezete közötti kölcsönhatások 7. Hőmérséklet 8.Alakítógép 6 1. ábra A képlékeny alakítás vizsgálatánál ill. annak tervezésénél két fontos kérdésre keresik a választ: A külső terhelő erők hatására az anyagban mekkora belső feszültségek keletkeznek, és azok mekkora alakváltozást eredményeznek? Mekkora belső feszültségek szükségesek az adott alkatrészt megvalósító alakváltozás létrejöttéhez, ill. a folyás megindulásához. A képlékenységtani elméletre támaszkodva meghatározhatók azok az erők, és munkaszükségletek, amelyek az alakításhoz szükségesek.

6 ( A nehézséget az jelenti; hogy a legtöbb technológiai folyamatnál az alakítás háromtengelyű feszültségi állapotban történik, míg az alakítandó anyag számításokhoz felhasználandó alapvető sajátosságait, az anyagvizsgálatban általában egytengelyű feszültségi állapotban határozzák meg.) Ma a forgácsnélküli alakítás minden eljárása, folyamata számítható. A számításikhoz három út kínálkozik; egzakt módszer: Ez általában parciális differenciálegyenletekhez vezet, amelyek ritkán integrálhatók zárt formában, de számítógéppel megoldhatók. Ma már egyre több képlékenyalakítási technológiát tervező programcsomag kapható a piacon. egyszerűsített módszer: A folyamatok egyszerűsítő perem feltételekkel közönséges differenciál egyenletekkel le lehet írni, amelyek zárt formában, viszonylag egyszerűen integrálhatók. gyakorlati módszer: Ezzel a feladatok az üzemi gyakorlatot kielégítő pontossággal megoldhatók differenciál egyenletek alkalmazása nélkül. Az alkalmazandó módszer attól függ, hogy az adott technológiai folyamatot milyen pontossággal igényli Képlékeny alakító eljárások felosztása/ osztályozása DIN szerint. Olvassa el a bekezdést! Gyűjtse ki a képlékenyalakító eljárások típusait! Tanulja meg a típust azonosító DIN kódot! Tanulja meg a képlékenyalakító eljárások típusaihoz tartozó legfontosabb gyakorlati megoldások, technológiák nevét! Fordítsa le magyarra a 2-7. ábrán látható eljárások, alkatrészek neveit! A képlékeny alakító eljárásokat DIN 8582 az alakító erő által létrehozott és a műveletre jellemző feszültség jellege alapján rendszerezi 2-7. ábrák. Képlékeny alakító eljárások: DIN 8582 Nyomásos alakítás ( DIN 8583) 2. ábra 7

7 Az alakváltozást egy vagy többtengelyű nyomófeszültség hozza létre. Ez a képlékenyalakítás legnagyobb területe: hengerlés, szabad-alakítás, szerszámban történő alakítás, kisajtolás, folyatás. 3. ábra Hengerlés Meleg hengerlés Szabadalakító kovácsolás Szerszámban történő alakítás Húzó-nyomó alakítás ( DIN 8584) Területei: rúd-, huzal-, csőhúzás, lemezek mélyhúzása 4. ábra 8

8 Mélyhúzás Húzó igénybevételen alapuló alakítás ( DIN 8585) Területei: húzás, üreges testek feltágítása, lemezek nyújtva húzása és domborítása. 5. ábra Hajlító igénybevételen alapuló alakítás (DIN 8586) Területei: lemezek élhajlítása szerszámban, görgős profilhajlítás. 6. ábra Kézi hajlítógép Hajlítás animáció Csúsztatófeszültséggel létrehozott alakváltozás (DIN 8587 ) Területei: szabadalakító kovácsolásnál az áttolás és csavarás műveletei, lemezek vágása egyenes vonal mentén ollóval, és zárt vonal mentén szerszámban; kivágás, lyukasztás. 7. ábra 9

GÉPIPARI TECHNOLÓGIÁK

GÉPIPARI TECHNOLÓGIÁK SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM Anyagismereti és Járműgyártási Tanszék GÉPIPARI TECHNOLÓGIÁK / FORGÁCSNÉLKÜLI ALAKÍTÁS / ÖSSZEÁLLÍTOTTA Dr. Halbritter Ernő egyetemi docens GÉPIPARI TECHNOLÓGIÁK Alapfogalmak Technológia

Részletesebben

Innovatív alakító eljárások

Innovatív alakító eljárások MISKOLCI EGYETEM MECHANIKAI TECHNOLÓGIAI TANSZÉK Innovatív alakító eljárások Tanulmány Kidolgozta: Dr. Tisza Miklós 1 -Dr. KissAntal 2 - Kovács Péter Zoltán 3 1 egyetemi tanár, 2 egyetemi adjunktus, 3

Részletesebben

Dr. Danyi József dr. Végvári Ferenc LEMEZMEGMUNKÁLÁS

Dr. Danyi József dr. Végvári Ferenc LEMEZMEGMUNKÁLÁS Dr. Danyi József dr. Végvári Ferenc LEMEZMEGMUNKÁLÁS KECSKEMÉT 2011 3 Szerkesztette: Dr. Végvári Ferenc főiskolai tanár Fejezeteket írták: Dr. Danyi József főiskolai tanár Fejezetek Dr. Végvári Ferenc

Részletesebben

Tevékenység: Olvassa el a bekezdést! Gyűjtse ki és tanulja meg a lemezalakító technológiák jellemzőit!

Tevékenység: Olvassa el a bekezdést! Gyűjtse ki és tanulja meg a lemezalakító technológiák jellemzőit! Olvassa el a bekezdést! Gyűjtse ki és tanulja meg a lemezalakító technológiák jellemzőit! 2.1. Lemezalakító technológiák A lemezalakító technológiák az alkatrészgyártás nagyon jelentős területét képviselik

Részletesebben

1. Hidegalakítás, melegalakítás, félmelegalakítás

1. Hidegalakítás, melegalakítás, félmelegalakítás Ismételje át a hidegalakítás fogalmát, hatását a fémek tulajdonságaira! Olvassa el a bekezdést! Jegyezze meg a hideg-, félmeleg és melegalakító eljárások jellemzőit és alkalmazási területeit. 1. Hidegalakítás,

Részletesebben

Közlekedésmérnöki Kar Gépjárművek Tanszék

Közlekedésmérnöki Kar Gépjárművek Tanszék Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Közlekedésmérnöki Kar Gépjárművek Tanszék Autóbuszok ütközésállósági vizsgálatai és vizsgálati módszerei, különös tekintettel a borulásbiztonságra, a vázszerkezetek

Részletesebben

Szent István Egyetem. MŰSZAKI MŰANYAG/ACÉL CSÚSZÓPÁROK TRIBOLÓGIAI KUTATÁSA - polimer/acél fogfelületek súrlódása -

Szent István Egyetem. MŰSZAKI MŰANYAG/ACÉL CSÚSZÓPÁROK TRIBOLÓGIAI KUTATÁSA - polimer/acél fogfelületek súrlódása - Szent István Egyetem MŰSZAKI MŰANYAG/ACÉL CSÚSZÓPÁROK TRIBOLÓGIAI KUTATÁSA - polimer/acél fogfelületek súrlódása - Doktori (Ph.D.) értekezés Keresztes Róbert Zsolt Gödöllő 2009. - 1 - A doktori iskola

Részletesebben

VÉKONYLEMEZEK ELLENÁLLÁS- PONTKÖTÉSEINEK MINŐSÉG- CENTRIKUS OPTIMALIZÁLÁSA

VÉKONYLEMEZEK ELLENÁLLÁS- PONTKÖTÉSEINEK MINŐSÉG- CENTRIKUS OPTIMALIZÁLÁSA MISKOLCI EGYETEM GÉPÉSZMÉRNÖKI KAR MECHANIKAI TECHNOLÓGIAI TANSZÉK VÉKONYLEMEZEK ELLENÁLLÁS- PONTKÖTÉSEINEK MINŐSÉG- CENTRIKUS OPTIMALIZÁLÁSA PhD ÉRTEKEZÉS GÉPÉSZMÉRNÖKI TUDOMÁNYOK DOKTORI PROGRAM, GYÁRTÁSI

Részletesebben

GÉPÉSZETI ANYAGISMERET I FÉMEK ÉS FÉMES ANYAGOK. Írta: Dormán Lajos okl.gépészmérnök, főiskolai tanár

GÉPÉSZETI ANYAGISMERET I FÉMEK ÉS FÉMES ANYAGOK. Írta: Dormán Lajos okl.gépészmérnök, főiskolai tanár GÉPÉSZETI ANYAGISMERET I FÉMEK ÉS FÉMES ANYAGOK Írta: Dormán Lajos okl.gépészmérnök, főiskolai tanár Újvidék, 001 Tartalomjegyzék: 1. Gépipari anyagok jellemzői...1 1.01. Az anyagok vegyi jellemzői...1

Részletesebben

MECHANIKAI TECHNOLÓGIÁK

MECHANIKAI TECHNOLÓGIÁK MECHANIKAI TECHNOLÓGIÁK Dr. Balogh András Dr. Schäffer József Dr. Tisza Miklós Szerkesztette: Dr. Tisza Miklós Miskolci Egyetem Gépészmérnöki és Informatikai Kar KÉSZÜLT A HEFOP-3.3.1-P.-2004-09-0102/1.0

Részletesebben

AZ ABRAZÍV VÍZSUGARAS VÁGÁS MINŐSÉGÉNEK

AZ ABRAZÍV VÍZSUGARAS VÁGÁS MINŐSÉGÉNEK MISKOLCI EGYETEM GÉPÉSZMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KAR AZ ABRAZÍV VÍZSUGARAS VÁGÁS MINŐSÉGÉNEK ÉS HATÉKONYSÁGÁNAK VIZSGÁLATA PhD ÉRTEKEZÉS KÉSZÍTETTE: DR. MAROS ZSOLT OKLEVELES GÉPÉSZMÉRNÖK SÁLYI ISTVÁN GÉPÉSZETI

Részletesebben

10. Ismertesse az acélok jellemző ötvöző elemeit és a különféle acélok tulajdonságait. Az acélok főleg vasat tartalmaznak, széntartalmuk 1,8%-nál

10. Ismertesse az acélok jellemző ötvöző elemeit és a különféle acélok tulajdonságait. Az acélok főleg vasat tartalmaznak, széntartalmuk 1,8%-nál TECHNOLÓGIA 1. Ismertesse az atom felépítését Az atomok atommagból és azt körülvevő elektronhéjakból állnak. Az atommagot a pozitív töltésű protonok és a semleges neutronok alkotják. A két elemi részecske

Részletesebben

Az összetétel és az előállítási technológia hatása az Al- SiCp kompozitok szövetszerkezetére, valamint mechanikai

Az összetétel és az előállítási technológia hatása az Al- SiCp kompozitok szövetszerkezetére, valamint mechanikai Kerpely Antal Anyagtudományok és Technológiák Doktori Iskola Az összetétel és az előállítási technológia hatása az Al- SiCp kompozitok szövetszerkezetére, valamint mechanikai tulajdonságaira PhD Értekezés

Részletesebben

1.1 ANYAGOK RENDSZEREZÉSE

1.1 ANYAGOK RENDSZEREZÉSE 1.1 ANYAGOK RENDSZEREZÉSE 1.1 MELYEK AZ ANYAGOK JELLEGZETES HALMAZÁLLAPOTAI ÉS ÁLLAPOTVÁLTOZÁSAI? 1.1.1 Halmazállapotok: szilárd (kristályos pl: fémek és amorf pl:üveg) cseppfolyós (folyadék, olvadék)

Részletesebben

Szent István Egyetem HIDEG FÉMPORSZÓRÁSSAL LÉTREHOZOTT FELÜLETI RÉTEG TULAJDONSÁGAI ÉS TECHNOLÓGIÁJUK KAPCSOLATA. Doktori (Ph.

Szent István Egyetem HIDEG FÉMPORSZÓRÁSSAL LÉTREHOZOTT FELÜLETI RÉTEG TULAJDONSÁGAI ÉS TECHNOLÓGIÁJUK KAPCSOLATA. Doktori (Ph. Szent István Egyetem HIDEG FÉMPORSZÓRÁSSAL LÉTREHOZOTT FELÜLETI RÉTEG TULAJDONSÁGAI ÉS TECHNOLÓGIÁJUK KAPCSOLATA Doktori (Ph.D) értekezés Fazekas Lajos Gödöllő 2011 A doktori iskola megnevezése: Műszaki

Részletesebben

ELEKTROREOLÓGIAI FOLYADÉKOK STACIONÁRIUS SÍKÁRAMLÁSI RENDSZERBEN

ELEKTROREOLÓGIAI FOLYADÉKOK STACIONÁRIUS SÍKÁRAMLÁSI RENDSZERBEN Szent István Egyetem ELEKTROREOLÓGIAI FOLYADÉKOK STACIONÁRIUS SÍKÁRAMLÁSI RENDSZERBEN Doktori (Ph.D) értekezés Földi László Gödöllő 01 A doktori iskola megnevezése: Műszaki Tudományi Doktori Iskola tudományága:

Részletesebben

MUNKAANYAG. Dabi Ágnes. Termikus vágás, darabolás - Plazmavágás. A követelménymodul megnevezése: Hegesztő feladatok

MUNKAANYAG. Dabi Ágnes. Termikus vágás, darabolás - Plazmavágás. A követelménymodul megnevezése: Hegesztő feladatok Dabi Ágnes Termikus vágás, darabolás - Plazmavágás A követelménymodul megnevezése: Hegesztő feladatok A követelménymodul száma: 0240-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-002-30 TERMIKUS

Részletesebben

Bevezetés. Dr. Dezső Gergely, főiskolai tanár, tantárgyfelelős

Bevezetés. Dr. Dezső Gergely, főiskolai tanár, tantárgyfelelős Bevezetés Ez a segédlet a Nyíregyházi Főiskola Műszaki és Mezőgazdasági arán, gépészmérnök szakos hallgatóknak oktatott, VEM alapjai című tantárgyhoz kapcsolódik. Nem fedi le a tantárgy teljes anyagát,

Részletesebben

SZILÁRD TESTEK SZTATIKÁJA

SZILÁRD TESTEK SZTATIKÁJA SOPRONI EGYETEM FAIPARI MÉRNÖKI KAR Dr. Szala József egyetem tanár MŰSZAKI MECHANIKA II. SZILÁRD TESTEK SZTATIKÁJA (Rugalmasság- és szlárdságtan) Jegyzet fapar-, papírpar-, erdő- és környezetmérnök hallgatók

Részletesebben

Feladat címe: Készítette: MSc szintű, gépészmérnök szakos CAD/CAM szakirányos hallgató

Feladat címe: Készítette: MSc szintű, gépészmérnök szakos CAD/CAM szakirányos hallgató GÉPÉSZMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KAR DIPLOMATERV Feladat címe: SOROZATSZERSZÁM TERVEZÉSE NX PDW ALKALMAZÁSÁVAL Készítette: CSERNUS ATTILA MSc szintű, gépészmérnök szakos CAD/CAM szakirányos hallgató Tervezésvezető:

Részletesebben

Számítógéppel segített gyártás. Dr. Pálinkás Sándor, Balogh Gábor, Gyönyörű Attila

Számítógéppel segített gyártás. Dr. Pálinkás Sándor, Balogh Gábor, Gyönyörű Attila Számítógéppel segített gyártás Dr. Pálinkás Sándor, Balogh Gábor, Gyönyörű Attila Készült: Terjedelem: 159 oldal Kézirat lezárva: 2015. augusztus 31. A tananyag elkészítését a Munkaerő-piaci igényeknek

Részletesebben

Karbantartás elmélet

Karbantartás elmélet Elektronikus tansegédlet http://infosrv.tech.klte.hu/~pokoradi http://pokoradilaszlo.tk Összeállította: dr. Pokorádi László, főiskolai tanár Debrecen, 2002 Előszó Ez az elektronikus tansegédlet alapvetően

Részletesebben

I. RÉSZ NAGYHAJÓK ÉPÍTÉSE

I. RÉSZ NAGYHAJÓK ÉPÍTÉSE Tartalomjegyzék Előszó... 7 I. rész Nagyhajók építése... 8 1. A hajógyártás előkészítése... 8 1.1 A hajógyártás jellemző tulajdonságai... 8 1.2 A hajógyártás műszaki előkészítése... 9 1.3 A hajógyártás

Részletesebben

Finommechanikai elemek Dr. Halmai, Attila

Finommechanikai elemek Dr. Halmai, Attila Finommechanikai elemek Dr. Halmai, Attila Finommechanikai elemek írta Dr. Halmai, Attila Publication date 2012 Szerzői jog 2012 Dr. Halmai Attila Kézirat lezárva: 2012. január 31. Készült a TAMOP-4.1.2.A/2-10/1

Részletesebben

Régi és új anyagok. Lézertípusok. Egy érdekes analógia. Áramkörök rezonanciája 1993-94/4

Régi és új anyagok. Lézertípusok. Egy érdekes analógia. Áramkörök rezonanciája 1993-94/4 Régi és új anyagok Lézertípusok Egy érdekes analógia Áramkörök rezonanciája 1993-94/4 TARTALOM 1993-94/4 Ismerd meg Régi és új anyagok 111 Lézertípusok 115 Egy érdekes analógia 122 Számoljunk a megfelelő

Részletesebben

K Ö Z Ú T I É S M É LY É P Í T É S I S Z E M L E 57. É V F O LYA M 12. S Z Á M

K Ö Z Ú T I É S M É LY É P Í T É S I S Z E M L E 57. É V F O LYA M 12. S Z Á M K Ö Z Ú T I É S M É LY É P Í T É S I S Z E M L E 57. É V F O LYA M 12. S Z Á M 2 0 07. D E C E M B E R tartalom 1 Kovács Tamás A nagyteljesítményű betonok alkalmazás hidakban - helyzetkép és aktuális feladatok

Részletesebben

ÓBUDAI EGYETEM TARTALMI KIVONATOK XL. TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIA. 2014. november 19.

ÓBUDAI EGYETEM TARTALMI KIVONATOK XL. TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIA. 2014. november 19. ÓBUDAI EGYETEM TARTALMI KIVONATOK XL. TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIA 2014. november 19. További információ az honlapján: www.uni-obuda.hu Főszerkesztő: Vámossy Zoltán Szerkesztők: Bagyinszki Gyula Borbély

Részletesebben

Anyagismeret I. A töréssel szembeni ellenállás vizsgálata. Összeállította: Csizmazia Ferencné dr.

Anyagismeret I. A töréssel szembeni ellenállás vizsgálata. Összeállította: Csizmazia Ferencné dr. Anyagismeret I. A töréssel szembeni ellenállás vizsgálata Összeállította: Csizmazia Ferencné dr. Az anyag viselkedése terhelés hatására Az anyagok lehetnek: szívósak, képlékenyek és ridegek. Szívós vagy

Részletesebben

ALUMÍNIUM ÉS ÖTVÖZETEI. Cél

ALUMÍNIUM ÉS ÖTVÖZETEI. Cél ALUMÍNIUM ÉS ÖTVÖZETEI Cél Az alumínium és ötvözeteinek szerkezete, tulajdonságai, a hőkezelés, szilárdságnövelés és könnyű megmunkálhatóság elvi alapjainak, valamint autóipari alkalmazásainak elsajátítása

Részletesebben

Szerkezeti anyagok mechanikai tulajdonságainak vizsgálata

Szerkezeti anyagok mechanikai tulajdonságainak vizsgálata Szerkezeti anyagok mechanikai tulajdonságainak vizsgálata 215 A szerkezeti anyagok mechanikai tulajdonságainak leggyakoribb eljárásai a következők: -szakítóvizsgálat -keménységmérés -zömítési vizsgálat:

Részletesebben