A háború hatása Európára és az USA-ra, különös tekintettel a foglalkoztatottságra és a termelékenységre.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A háború hatása Európára és az USA-ra, különös tekintettel a foglalkoztatottságra és a termelékenységre."

Átírás

1 Miskolci Egyetem VILÁG-ÉS REGIONÁLIS GAZDASÁGTAN INTÉZET Kocziszky György, Világgazdaságtan Tanszék A háború hatása Európára és az USA-ra, különös tekintettel a foglalkoztatottságra és a termelékenységre. Sedlák Gábor 2011

2 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés Témaválasztás indoklása Bemutatás Az I. világháború A II. világháború A Vietnami háború A terror elleni háború A háborúk makrogazdasági összefüggései indikátorok segítségével Elemzett indikátorok Elemzés Az elmúlt évszázad háborúinak az európai és az amerikai gazdaságra gyakorolt hatásai Termelékenység, foglalkoztatottság Az Egyesült Államok gazdasága az ezredfordulón Makrogazdasági teljesítmény a 90-es években Strukturális változások az üzleti szférában Külgazdasági összefüggések Európa és az Európai Uniós régió A gazdasági helyzet sajátosságai az Egyesült Államokban és az Európai Unióban Elırejelzések

3 5. Befejezés Irodalomjegyzék Summary Táblajegyzék Ábrajegyzék Melléklet

4 1. Bevezetés Dolgozatomat, egy volt amerikai elnök idézetével kezdeném meg, mivel ez a kijelentés méltán tükrözi a mai állapotot. Az egyik legkiszolgáltatottabb, legteljesebben irányított és dominált kormány lettünk a világonolyan, amely többé nem a szabad véleményen, többségi választó akaraton alapul, hanem domináns emberek egy kis csoportjának kezében van -Woodrow Wilson

5 1.2. Témaválasztás indoklása Arra, hogy megírjam ezt a dolgozatot, több motiváció erıt éreztem, mint a többi beadványomnál. Szakdolgozatom megírásakor több motivációt éreztem arra, hogy bemutassam a háborúk hatásait az USA és az Európai Unió gazdaságára vonatkozóan. Az elsı befolyást a mai háborús helyzet keltette bennem. Lehet, mások szerint nem ezzel kellett volna foglalkoznom, de sokan el is felejtik, hogy mennyi minden van ezek mögött. A gazdaság szerepe nagyon fontos, bármelyik országról is beszélünk. A második inspiráló dolog munkám során az volt, hogy így mélyebb betekintést tudok nyerni ezeknek az országoknak a világban betöltött szerepébe. Az Európai Unió 2000-ben, létrehozott egy 10 évre szóló, fejlesztési és modernizációs programot, amelynek keretében fı célul tőzte ki, hogy 2010-re, a világ legversenyképesebb és legdinamikusabb, tudásalapú gazdaságává akar válni. Miért is kell ez a program? Az EU, el akarja feledtetni magával a év elıtt lévı idıszakot, mivel 1970-tıl 2000-ig tartó idıszak nem mondható valami sikeresnek. Az Európai Unió a program segítségével akarja elérni, hogy az egyre élesebb világgazdasági versenyben, megelızze fı vetélytársait, az USA-t és a Távol- Keletet. Nem is tőnik elérhetetlennek az, az elképzelés, miszerint az EU legyızi az USA-t, hogyha így folytatja. Nem beszélve a TRIAD-ban nyújtott teljesítményérıl sem. Míg az EU nagyjából félúton van a célok elérésében, az USA messze lemaradt, erıfeszítése megsokszorozására van szükség. Vannak jelek arra vonatkozóan, hogy az USA növelni akarja erıfeszítéseit, azonban errıl biztos ütemterv és vállalás, eddig nem látott napvilágot. Egyértelmő, hogy az EU, az USA és Japán közül ki az, aki a legmeghatározóbb szerepet tölti be, ebben a kapcsolatban. Elsı az EU, második az USA, és csak utánuk következik Japán. 5

6 Rob Grespi 1 Amerika a válság felé halad as kitekintés címő cikkében így fogalmazott, az USA gazdaságát néhány éven belül eléri a súlyos válság idıszaka. Az USA-t nem megfelelı, hozzá nem értı emberek irányítják. Az Egyesült- Államokban zajló ingatlanpiaci, export és pénzügyi válság, a hatalmas költségvetési hiány, a kereskedelmi hiány és a rossz vezetés miatt, hatalmas árat fog fizetni ezért az ország. Dolgozatomban, több nagyobb részt különböztetek meg. Az elsı rész visszanyúl a történelemben, amelyben a három legnagyobb háborút fogom bemutatni, majd eljutunk a huszonegyedik század talán egyik legmegrázóbb eseményéhez, a szeptember 11-ei terrortámadáshoz. Ettıl az idıponttól kezdve, már egy új háborúról beszélhetünk, a terror elleni háborúról, ami napjainkban is számos területen lezajlik. A második részegységben bemutatom, majd elemzem az Amerikai- Egyesült- Államok és az Európai- Unió gazdasági fejlettségét a foglalkoztatottság és a munkatermelékenység aspektusából. Az utolsó részben, dolgozatom befejezésében, levonom a következtetéseket a témával illetıen, és kifejtem, hogy a jövıben mivel szeretnék tovább foglalkozni, milyen irányban fogok tovább kutatni. Témaválasztásomnak oka az volt, hogy úgy gondolom a gazdaság irányítására, és a hatalmas profit megszerzésére nincs is nagyobb lehetıség annál, mint hogy háborút kezdeményezzünk egy országgal szemben. 1 Befektető-közgazdász 6

7 2. Bemutatás 2.1. Az I. világháború 1914-ben tört ki az elsı világháború az angolok és a németek között, tehát Amerikának nem volt érdeke, hogy háborúzzon. Woodrow Wilson, volt amerikai elnök, kihirdette Amerika semlegességét, augusztus 19-én pedig a Kongresszushoz intézett üzenetében kifejtette, hogy az Egyesült Államoknak semlegesnek kell lennie ténylegesen és névlegesen, népe maradjon pártatlan gondolataiban és cselekedeteiben. Az elnök azonban nem tartotta be saját elveit. A háttérben már azon gondolkodtak, hogy hogyan lehetne Amerikát beléptetni a háborúba. Nagy-Britannia a háború kitörésekor zárlat alá vonta ellenfeleit, megtiltva minden hadviselést szolgáló termék, úgynevezett hadi dugáru, számukra történı szállítását. Ilyen termékeket a semleges államok hajóiról el is koboztak, hivatkozva a tengeri hadviselés szabályait rögzítı 1856-os párizsi és 1909-es londoni nyilatkozatra. Elvben a semleges államok minden más terméket szabadon szállíthattak, de 1915 elejétıl a britek az élelmiszert is hadi dugárunak nyilvánították ki. Németország nem tudott ellenblokádot kiépíteni a brit flotta túlsúlya miatt. Az angolhoz hasonló blokádpolitika vágya vezetett a német tengeralattjáró-program felgyorsításához. A gyors ütemben kiépített búvárhajó-flotta tette lehetıvé az ellenblokád legalább részleges érvényesítését. Az ellenséges hajókat, vagy a rakomány átvizsgálására tett felszólításnak nem engedelmeskedı semleges hajókat elsüllyesztették. Anglia 1914 novemberében az egész Északi-tengert hadizónának nyilvánította, amire válaszként Németország 1915 februárjában a brit szigetek körüli vizeket nyilvánította annak. 7

8 Ezek a lépések az akkori nemzetközi jog szempontjából is vitathatók voltak, gyakorlati végrehajtásuk pedig igen sok esetben kifejezetten jogsértı. Az Egyesült Államok a brit eljárást tudomásul vette, míg a németeknél tiltakozott. Colonel Edward House ezredes és Anglia külügyminisztere között történt egy megbeszélés, ami arról szólt, hogy hogyan lehetne Amerikát bevonni a csatába. Arra jutottak, hogy a németek elsüllyesztenek egy óceánjárót amerikaiakkal a fedélzeten és ez akkora ügyet szül, amely az USA hadba lépését vonná maga után A Lousitania nevő hajót német vizekre küldték, amit megtorpedóztak, felrobbant a több tonnányi robbanóanyaggal és 1200 emberrel együtt, amelybıl pár százan amerikai állampolgárok voltak. Mára bizonyított, hogy a hajó törvénytelen rakományt, hadianyagot szállított. A németek figyelmeztették az amerikaiakat, hogy csak saját felelısségükre szálljanak fel a hajóra. Mivel a hajót felrobbantották, ezért az USA belép a háborúba. Újabb incidensek és megegyezési kísérletek kudarca után Németország február 1-jével bejelentette, hogy minden Nagy-Britanniába tartó hajót meg fog támadni. A korlátlan tengeralattjáró-háborútól a német hadvezetés azt várta el, hogy az élelmiszer és nyersanyagszállítások megakadályozásával Angliát térdre tudja kényszeríteni. Várható volt, hogy Amerika válasza hadüzenet lesz, ami április 6-án be is következett. A hadba lépést az amerikai közvélemény többsége azért is fogadta egyetértéssel, mert egyrészt Németország Amerika háborús részvételének korlátozása érdekében szövetséget kínált Mexikónak, és a háborús gyızelem esetére megígérte az 1848-ban az Egyesült Államok által annektált 2 egykori 2 hozzácsatolt, bekebelezett 8

9 mexikói területek visszacsatolását Mexikóhoz. Ezt a kódolt üzenetet a britek megfejtették. Másrészt az amerikai sajtó ekkorra már sikerrel terjesztette el a német katonák bestiális kegyetlenkedéseirıl szóló utóbb kivétel nélkül alaptalannak bizonyulthíreket. Az elnök és környezete angol-francia szimpátiái és az amerikai nép hangulatának sikeres megváltoztatása volt tehát a két fontos tényezı az amerikai semlegesség feladásában. Számos szakértı szerint azonban a döntı egy harmadik tényezı az üzlet volt. Amerika számára a háború ugyanis óriási üzleti lehetıségeket kínált. A hadianyag mellett felszökött az élelmiszerek, az acél és textiláruk iránti hagyományos európai kereslet is. A blokád miatt elsısorban az antant-országok lettek az amerikai export felvevıi. Amerika szállításaival elıször kiegyenlítette a korábbi közel négymilliárdos tartozásait Angliának és Franciaországnak, de ezek levásárlása után sem Anglia, sem Franciaország már nem tudott fizetni. Ezért a magánbankok hitelszolgáltatásai mellett, 1915-tıl Wilson engedélyezte kölcsönkötvények kibocsátását. Két év alatt az antant államai 2,5 milliárd dollár értékben vettek fel kölcsönt az amerikai pénzpiacon. Joggal jegyezte meg az egykori külügyminiszter, a pacifista Bryan, hogy a pénz a háború legveszélyesebb tényezıje. Amikor az 1917-es orosz forradalom elırevetítette annak árnyékát, hogy a keleti fronton szabaddá váló hadseregével Németország nyugaton kicsikarhatja a gyızelmet, Amerika nem vállalhatta a kockázatot. Az USA futott a pénze után, s a német tengeralattjárók mőködése csak jó ürügyet teremtett a hadüzenethez. Amerikának 323 ezer halottja lett. Ez az egész háború, körülbelül 30 milliárd dollárjába került, amit a jegybanktól vett kölcsön. 9

10 1. ábra: Az USA bevétele és kiadása Forrás: eh.net alapján saját szerkesztés Az USA bevétele és kiadása 1. táblázat Az USA bevétele (millió $) Az USA kiadása (millió $) Forrás: eh.net alapján saját szerkesztés Az 1. ábrából jól kivehetı, hogy nagyon költséges volt Amerika számára ez a háború tól mérve, a háború végéig több mint tízszeresére nıtt az állam kiadása, míg bevétele alig gyarapodott. Egyértelmően megállapíthatjuk, hogy nem volt valami jó ötlet az Amerikai- Egyesült- Államok részérıl, hogy becsatlakozott az elsı világháborúba. Bár hiába azt mondom, hogy nem volt nyertese ennek a háborúnak, de a világháború után bekövetkezett gazdasági összeomlást, csak ık úszták meg. Kisebb nagyobb mértékben is, de minden hadviselı országot érintett ez a válság. 10

11 Ha más szemszögbıl nézzük, akkor egy nagyon okos húzás volt az USA részérıl, hogy csatlakozott. A háború Európában zajlott le, mindent szétrombolva. Neki csak az emberei vesztek és a felszerelés. Nem az ı országát bombázták le. Amint már említettem, az Egyesült- Államok kivételével mindenhol gazdasági összeomlás történt, amit kihasználva az USA lett a leggyorsabban fejlıdı ország, és gazdasági nagyhatalommá vált A II. világháború A következı háborút azzal kezdem, hogy bemutatom a második világháború kirobbanásának különbözı okait. Az évi és évi világgazdasági válság kiélezte az imperialista ellentéteket, 1931 és 1939 között háborús tőzfészkek jöttek létre a világ több pontján, helyi jellegő háborús konfliktusok és háborúk zajlottak le, amelyek a II. világháború közvetlen elıtörténetét alkotják szeptemberében a japán imperialisták hadüzenet nélkül megkezdték Észak-Kína (Mandzsúria) meghódítását ban Németországban Hitler vezetésével uralomra jutott a fasizmus. Ezzel a távol-keleti háborús tőzfészek létrejötte után kialakult a háborús veszély európai tőzfészke. A hitleri Németország a Versailles-i békeszerzıdést megszegve 1935-ben bevezette az általános hadkötelezettséget, 1936-ban pedig hadseregével megszállta a rajnai demilitarizált övezetet 3, ban, a fasiszta Olaszország meghódította Etiópiát és 1939 között Németország és Olaszország a fasiszta lázadókat támogatva katonai intervenciót 4 hajtott végre a spanyol-köztársaság ellen. 3 Egyezményben meghatározott terület, melyen tilos katonai létesítményeket építeni és csapatokat tartani. 4 beavatkozás, közbeavatkozás, erőszakos beavatkozás (egy állam belügyeibe) 11

12 Az október 25-én kötött német-olasz szerzıdés alapján létrejött a Berlin- Róma tengely, november 25-én pedig Németország és Japán megkötötte az antikomintern paktumot, amelyhez november 6-án Olaszországhoz is csatlakozik. Kialakult a világ újrafelosztásában érdekelt agresszív fasiszta hatalmak, az úgynevezett tengelyhatalmak katonai és politikai szövetsége (1940-tıl Berlin- Róma-Tókió háromszög.) július 7-én Japán új támadást kezdett, amelynek célja egész Kína meghódítása volt tól Hitler sikerei láttán egyre többen szeretnék Ausztriában az anschlusst februárjában, Hitler utasítja Schuschnigg osztrák kancellárt, hogy nevezze ki belügyminiszterré Seiss-Inquartot. Schuschnigg március 13-ra népszavazást irat ki, független maradjon-e Ausztria vagy csatlakozzon március 11-én Németország követeli, hogy Ausztria álljon el a népszavazástól március 12- én a fasiszta Németország csapatai megszállták Ausztriát. A Távol-Keleten a Szovjetunió sikeresen visszaverte a Japán július 29-én indított fegyveres támadását (Hasszan-tói incidens). A nyugati hatalmak megbékéltetési politikájának eredménye volt az szeptember 29-ei müncheni konferencia (Chamberlaine, Daladier, Mussolini, Hitler) szeptember 30-ai müncheni egyezmény, amellyel megkezdıdött Csehszlováki feldarabolása. Feldarabolásának indoka a 3 millió német. A szudéta vidék Németországhoz kerül, Ausztria és Franciaország szavatolja az új határokat. Lengyelország megszállja Teschent november 2-án megtörtént az elsı bécsi döntés (Hitler és Mussolini): Magyarország megkapja a Felvidék, magyarok lakta területeit (cserébe Magyarország csatlakozik az antikomintern paktumhoz és megalakul a Volksbund 5. 5 magyarországi németek náci szervezete 12

13 1939. március 15-én a Németek bevonultak Prágába, ezzel a korábbi megállapodásokat felrúgva, megszállta Csehországot és Morvaország egész területét, amelyekbıl német protektorátust létesített. Szlovákiából külön bábállamot hozott létre, Magyarország pedig megszállta egész Kárpát-Ukrajnát. Ugyancsak, 1939 márciusában, Németország elszakította Litvániától a Memel vidéket április 7-én Olaszország megszállta Albániát. A német fasizmus ezek után hozzáfogott a Lengyelország elleni agresszió elıkészítéséhez április 28-án Hitler érvénytelennek nyilvánította az 1934-es lengyel-német szerzıdést és az ös angol-német flottaegyezményt. Nagy-Britannia és Franciaország ilyen körülmények között kijelentette, hogy garantálja Lengyelország, Görögország, Románia és Törökország állami függetlenségét augusztus 11-én Anglia és Franciaország tárgyalásokat kezdett a Szovjetunióval a német agresszió megállításával, kölcsönös segélynyújtási szerzıdés megkötésével kapcsolatban. Az angol és francia kormány azonban valójában nem törekedett ıszintén megegyezésre és együttmőködésre. Nehezítette a megegyezést a reakciós lengyel kormány is, amely elutasított minden érdemleges megállapodást a szovjet kormánnyal. Közben a Távol-Keleten 1939 májusában Japán a Halhin-Gol folyó térségében fegyveres támadást intézett a Mongol Népköztársaság ellen, amelynek az 1936-ai szovjet-mongol kölcsönös segélynyújtási szerzıdés értelmében a SZU segítséget nyújtott és a támadókat augusztus végén és szeptember elején visszaverték. A nemzetközi elszigeteltség kedvezıtlen helyzetben a SZU nyugaton és a Távol- Keleten egyaránt háború fenyegette. Mivel a nyugati hatalmakkal azok hibájáról nem sikerült a megegyezés, a szovjet kormány a fenyegetı német és japán háborús agresszió elhárítása, valamint idınyerés céljából kénytelen volt tárgyalásokba bocsátkozni a német kormánnyal és augusztus 23-án megkötni a németek által javasolt megnemtámadási szerzıdést (Molotov és Ribbentrop). 13

14 10 évre béke semlegesség a másik fél háborúja eset nem vesznek részt a másik fél ellen irányuló katonai csoportosulásban Délkelet-Európában teljes német érdektelenség titkos jegyzıkönyv: Lengyelország felosztása A Szovjetuniónak ezzel sikerült meghiúsítania az imperialista hatalmak egységes szovjetellenes tömbjének kialakulását és idıt nyernie a védelemre való felkészüléshez. Németország augusztus végén fokozta Lengyelországgal szemben támasztott követeléseit, majd szeptember 1-jén megtámadta. Nagy-Britannia és Franciaország, a Lengyelországnak nyújtott garancia alapján, a német támadás megszőntetését követelte, ennek visszautasítása után, szeptember 3-án hadat üzent Németországnak. Ezzel megkezdıdött a második világháború december 7-én a japánok megtámadták Pearl Harbort. Ezzel azt érték el, hogy az Egyesült Államok is belépett a második világháborúba. F. Roosevelt erre a napra azt mondta, szégyenletes. Nem a japánok támadási módszerére értette ezt, hanem, hogy nem csak hetekkel elıtte tudtak a támadásról, kiprovokálták azt. Amerikának háborúzni kell, a már megemlített profit szerzés érdekében. Henry Stimson 6 lejegyezte egy november 25-én elhangzott beszélgetését az elnökkel. Arról beszéltek, hogy, hogyan kényszeríthetnék ıket az elsı lövésre. 6 az elnök háborús ügyekkel megbízott minisztere 14

15 Ez azért volt fontos kérdés, mert, ha elérik, hogy a japánok támadjanak elsıként, semmi akadálya nem lesz annak, hogy azonnal támadhassanak. Megemlítettem már, hogy az amerikaiak, illetve Roosevelt kiprovokálta a támadást. Olyan cselekedetei voltak, mint például: beszüntette az üzemanyag szállítását Japánnak, befagyasztotta az amerikai japán érdekeltségeket, támogatta Kínát és segélyezte Angliát. Ezek a pontok megszegik a nemzetközi hadi törvényeket. Négy nappal a támadás elıtt ausztrál felderítık közölték, hogy japán sereg halad feléjük, de Rooseveltet nem érdekelte. Ezért a döntéséért súlyos árat fizettek katona halt meg. A támadás elıtt az amerikaiak 83%-a volt a háború ellen. Azt követıen, egy millióan jelentkeztek önkéntes katonának a háborúba. Fontos itt megemlítenem, hogy Németországot két oldalról támogatták. 2. ábra: I.G. Farben & N.Y. Union Bank Forrás: Sasuly R. [1952] 15

16 Az egyik oldalon ált az I.G Farben, mely Németország robbanóanyag készletének 83%-át állította elı, illetve a ciklon B gázt, amely milliók halálát okozta. Ennek a vállalatnak volt egy titkos partnere, a U.S. Standard Oil, amely Rockefeller 7 kezében volt. Az ı általa szabadalmaztatott adalékanyag nélkül a német repülıgépek nem tudtak repülni. A londoni bombázás sem történt volna meg, ha Rockefeller 20 millió dolláros üzemanyag szállítmánya nem érkezik meg. Germany & USA Olajtermelés 2. táblázat Germany (millió tonna) 7,7 8,9 6,4 USA (millió tonna) Forrás: angelfire.com alapján saját szerkesztés Ebbıl látjuk, hogy Amerika mindkét háborúzó felet támogatta. A másik oldalon a New York-i Union Bank ált, amely nem csak Hitlert finanszírozta, hanem pénzmosóként is szolgált a németeknek. A bankot a törvényeknek megfelelıen felszámolták. Elnökhelyettese: Prescott Bush volt. Az elızı amerikai elnök nagyapja és az elıtte lévı elnök édesapja. 7 amerikai vállalkozó 16

17 2.3. A Vietnami háború Mint minden háborúnak ennek a háborúnak is voltak elızményei. A vietnámi háború 1957 és 1975 között zajlott le. Alapvetıen az elsı indokínai háború folytatásának tekinthetı. Ezt a háborút a gyarmatosító Franciaország vívta Indokína visszaszerzéséért a Ho Si Minh vezette, Vietkong nevő függetlenségi mozgalom csapatai ellen. Míg a Vietkong a kommunista országok támogatását élvezte, addig a franciák a Truman-doktrína alapján az Egyesült Államoktól kaptak mind nagyobb pénzügyi és logisztikai segítséget, hogy a kommunizmus további térnyerésének elejét vegyék. A háború utolsó éveiben a költségek túlnyomó részét már az USA viselte. Ennek ellenére a gyarmati hadsereg képtelen volt úrrá lenni a helyzeten, s május 7-én Dien Bien Phu alatt döntı vereséget szenvedett június 22-én megbukott a francia kormány és a háborút ellenzı Pierre Mendés-France került hatalomra. Ígéretet tett a francia nemzetgyőlésnek, hogy 30 napon belül rendezi az indokínai kérdést, ellenkezı esetben lemond. Az július 21-én Franciaország és a Vietnami Demokratikus Köztársaság által aláírt genfi tőzszüneti egyezményben a franciák elismerték Vietnam függetlenségét és az országot ideiglenesen a 17. szélességi fok mentén déli és északi zónára osztották, köztük egy demilitarizált övezettel. A megállapodás szerint a francia csapatok a 17. szélességi foktól délre, a Viet Minh csapatai pedig attól északra tartózkodhatnak. Északon a Ho Si Minh vezette kommunisták vették kezükbe az ország irányítását, délen a franciák által támogatott Bao-Dai államelnök (korábban császár) kezében volt a hatalom. Az elnök a genfi értekezlet során az addig ismeretlen Ngo Dinh Diemet nevezte ki az ország miniszterelnökének Genfben a VDK, Franciaország, Nagy-Britannia, Kína és a Szovjetunió egy második megállapodást- úgynevezett végsı nyilatkozatot- is aláírt, amely szerint 1956 júliusában népszavazást kell tartani az ország újraegyesítésérıl és egy egységes kormány létrehozásáról. 17

18 Mivel azonban a választásokat nagy eséllyel a kommunisták nyerték volna, a délvietnami kormány- Eisenhower amerikai elnök támogatásával- elutasította ennek megtartását, mondván, hogy a szerzıdés megkötésében nem vettek részt, s így a számukra nem kötelezı hatályú. Úgy tőnt, hogy az ország kettéosztottsága tartós marad, akárcsak a néhány évvel korábban felosztott Koreáé. November 20-án a francia miniszterelnök washingtoni látogatása után bejelentették, hogy a franciák kivonulnak Indokínából, s hogy ezentúl helyettük közvetlenül a dél-vietnami kormánynak folyósítják az amerikai támogatását. Ezzel az Egyesült Államok teljesen magára vállalta a dél-vietnami fegyveres erık kiképzését március 29-én a Nemzeti Felszabadítási Front Saigonban fegyveres felkelést robbantott ki Diem miniszterelnök uralma ellen. A dél-vietnami fegyveres erık 1955 októberére fojtották el a felkeléseket. Az Egyesült Államok, hogy a kormányt a felkelı gerillák elleni harcba segítse, katonai tanácsadókat küldött az országba. Észak-Vietnam, mely maga is segítséget kapott a Szovjetuniótól és Kínál, a Nemzeti Felszabadítási Frontot (röviden NFF vagy DNFF, ismertebb nevén Vietkong) támogatta fegyverekkel, hadianyaggal, tanácsadókkal, valamint reguláris csapatok küldésével. Az erısödı amerikai támogatás bizonyításáért Eisenhower elnök 1955-ben különleges megbízottat küldött Dél-Vietnamba Joseph Lawton Collins tábornok személyében, aki 100 millió dolláros segélyt ajánlott fel az új délvietnami kormánynak. Az USA 1964-ben deklarált 8 háborút Vietnam ellen. 2 amerikai rombolót támadtak meg az észak- vietnami partoknál 9. Ezután kitört a háború. Kutatásaim során megtudtam, hogy ez a csata meg sem történt. Ez is csak egy megrendezett színjáték volt, mint a többi, a háborúba való belépés érdekében. Számos akkori tiszt beismerte, hogy meg volt játszva az egész. 8 kihirdet, kijelent, kibocsát 9 Tonkin öbölbeli incidens 18

19 3. ábra: Egyesült- Államok kereskedelme Forrás: allcountries.org alapján saját szerkesztés Egyesült- Államok kereskedelme 3. táblázat Év Kereskedelmi mérleg Import Export Forrás: allcountries.org alapján saját szerkesztés Ahogyan a többi háborúban is, a pénz volt a fıszerepben októberében Johnson elnök eltörölte a szovjetunióval szembeni kereskedelmi korlátot. A szovjetek, az észak vietnami utánpótlások 80%-át adták. Az ábra és táblázat jól szemlélteti, hogy milyen volt az USA kereskedelme ebben az idıszakban. 19

20 Folyamatosan nıtt az import és az export érték, ami betudható a már megemlített kereskedelmi korlát megszőntetésének. Hét év alatt majdcsak nem megduplázódott az export kereskedelem. Számos más szabály is volt életben a háború ideje alatt, amit nem szőntettek meg, és ezért óriási veszteséget okozott az Államoknak végére, az ország már negatív kereskedelmi mérleggel rendelkezett. Ennek az óriási hatalommal bíró országnak az lehetett a célja ezzel a háborúval, hogy ott tudjanak lenni egy olyan országban, amely stratégiai szempontból nézve, igen erıs. Inkább veszteséget termelt az országnak ez a tevékenysége, ami hosszú évekre elnyúlt. A háború folyamán 58 ezer amerikai és 3 millió vietnami katona halt meg A terror elleni háború Terror elleni háborúról 2001 után kezdhetünk el beszélni. Pontosabban szeptember 11. Amikor az országot terrortámadás érte. Nem szeretem ismételgetni magam, de véleményem szerint ez is egy, a történelembıl jól ismert terv része volt. A célpont Afganisztán és Irak. Van egy másik gond is, a terrortámadáson kívül. G. Bush elnök: kijelentette, hogy szeptember 11. mindent megváltoztatott (Soros Gy ) Ezzel elkezdıdött egy másik háború is, még pedig Te ellened. Az Amerikai Egyesült Államok egy Soros György szerint egy nyílt társdalom, ami most összedılni látszik. Elveszik a polgárok szabadságjogait, amik nélkül senkik lesznek. Kutatásom alatt készítettem egy riportot is, egy üzletemberrel, aki már több mint 10 éve él kint az USA-ban. A beszélgetés alatt megtudtam, hogy elég, ha csak azt mondják rád, hogy terrorista vagy és már visznek is. Egy hasonlóságot is fel véltem fedezni, amíg kutattam a könyveket Hitler leégettette a Reichstag 10 -t, és ı is a terroristákra fogta. 10 német parlament 20

21 Bush szándéka az volt, hogy megingassa az országot, megszerezve az irányítást és a nyersanyagot, katonai bázisokat létrehozva. Ezek által lehetıség nyílik arra, hogy újabb támadásokat indíthassanak például Irán vagy Szíria ellen. Fı cél, az olaj megszerzése. 4. ábra: Az USA kıolajtermelése Forrás: eurostat alapján saját szerkesztés Az USA kıolajtermelése 4. táblázat Év Termelés (ballon/nap) Rang Forrás: eurostat alapján saját készítés 21

22 Megemlítettem, hogy a 2001-ei terrortámadás valószínőleg álca volt. Ezekbıl az értékekbıl láthatjuk, hogy mi is lehetett az egyik ok, ami mögött ez a támadás állt szerintem. Az ábra és a táblázat 2003-tól mutat értékeket, de a kitermelés folyamatos csökkenése 2000 óta ismeretes. Azt is láthatjuk, hogy az állam kezdi elveszíteni pozícióját ezen a területen. Míg 2003-ban második volt a világranglistán, napjainkban már csak a harmadik helyet foglalja el. Ezért tenni kellett valamit. Az Amerikai- Egyesült- Államok számos bázist létrehozott Irakban, amitıl azt várta, hogy az ország felett is át fogja tudni venni az irányítást. Véleményem szerint ez nem így történt, hiába szállták meg Bagdadot. Azt el kell ismerni, hogy sakkban tudták tartani az embereket, de nem tudták eltéríteni ıket a hitüktıl. Részben sikeres volt Amerika azon tevékenysége, miszerint menjünk be, lázítsuk fel az embereket és hagyjuk, hogy megöljék egymást, részben nem. Mára elérkeztünk az új elnök megválasztásához. George Bush eddigi tevékenysége hozott is hasznot az országnak, és nem is. Ugyan úgy, mint a Vietnami háború. Fenn kellett tartani ezt a viszálykodást. Mivel Bush mandátuma lejárt és így új elnök került a helyére, befejezettnek látszik a háborúskodás. 22

23 3. A háborúk makrogazdasági összefüggései indikátorok segítségével Dolgozatomban, három szint közül is, a makroszintet választottam, ami alapján 2 nemzetgazdaságot, az Amerikai- Egyesült- Államok és az Európai Unió gazdasági fejlettségét hasonlítom össze az IMD 11, elıre kiválasztott indikátorai alapján Elemzett indikátorok GDP állása egészen a háborúk elıtti idıszaktól (USA, Nagy-Britannia az EU-t képviselve) A GDP mozgása Európában és az USA-ban 1939 és 1945 között Mezıgazdasági foglalkoztatottság és termelékenység a négy nagy erınél, USA hadi kiadásai billió $ Foglalkoztatottsági megoszlás az EU-ban, százalékban Foglalkoztatottsági megoszlás az USA-ban, százalékban Munkatermelékenység éves átlagos növekedése százalékban EU-USA ipari munkatermelékenységének növekedése Növekedési különbség az EU és az USA között Forrás: saját szerkesztés 11 The World Competitiveness Yearbook 23

24 3.2. Elemzés USA UK ábra: GDP állása egészen a háborúk elıtti idıszaktól (USA, Nagy-Britannia az EU-t képviselve) Forrás: Appendix C és Maddison (1995) alapján saját szerkesztés Ez az ábra abból a szemszögbıl mutat érdemleges adatokat, hogy egészen a háborúk elıtti idıszaktól, a háborús idıszakon át tár elénk értékeket. Az Európai Unió képviseletében az Egyesült Királyságot vettem bele az ábrámba. Jól látható, hogy 1895-ben, azaz jóval az elsı háború kitörésének éve elıtt, a két nagyhatalom bruttó hazai terméke közeli értéket mutat. Azonban az elsı világháború hatására a két hatalom GDP-je abszolút mértékben különbözik egymástól. Míg az UK stagnált, az USA több mint kétszeresére növelte az adott indikátor értékét. Köszönhetıen annak is, hogy az Egyesült Államoknak sikerült növelnie befolyását számos országban. 24

25 A második világháború végére már Nagy-Britanniának is sikerült több mint kétszeresére növelnie a GDP-t, de akkor is elmarad az USA értékétıl. Míg Európa próbál feltámadni a háborús veszteségekbıl és fejlıdni, addig az USA újabb háborúba kezdett, de ez sem vetette vissza a fejlıdését körül, amikor a Vietnami háborúnak vége szakadt, a két hatalom közötti ellentét közel háromszorosára nıtt. USA ,7-49, ,2 114,4 Egyesült Királyság Hollandia Németország Franciaország ábra: A GDP mozgása Európában és az USA-ban 1939 és 1945 között Forrás: Appendix C. alapján saját szerkesztés Ez az indikátor azt mutatja be nekünk, hogy hogyan is alakult a GDP mozgása Európában és az USA-ban, a második világháború idıszakában. Európának az volt a nagy hátránya az USA-val szemben, hogy amíg néhány országa lineárisan fejlıdik, addig van olyan országa, amely visszahúzza. Ilyen ország például Hollandia és Franciaország. A háború idıszakában ez a két ország hatalmasat bukott. Jól szemlélteti az ábra, hogy Németország és az Egyesült Királyság elkeseredve küzd, hogy tartsa a lépést az Államokkal. Míg az utóbbi két ország huszonkettı, huszonnégy százalékpontos növekedésváltozást produkált, addig az USA száztizennégy százalékponttal változtatta GDP-jét a második világháborúban. 25

A magyar gazdaság főbb számai európai összehasonlításban

A magyar gazdaság főbb számai európai összehasonlításban A magyar gazdaság főbb számai európai összehasonlításban A Policy Solutions makrogazdasági gyorselemzése 2011. szeptember Bevezetés A Policy Solutions a 27 európai uniós tagállam tavaszi konvergenciaprogramjában

Részletesebben

Engelberth István főiskolai docens BGF PSZK

Engelberth István főiskolai docens BGF PSZK Engelberth István főiskolai docens BGF PSZK Gazdaságföldrajz Kihívások Európa előtt a XXI. században 2013. Európa (EU) gondjai: Csökkenő világgazdasági súly, szerep K+F alacsony Adósságválság Nyersanyag-

Részletesebben

Összefoglaló. A világgazdaság

Összefoglaló. A világgazdaság Összefoglaló A világgazdaság A világgazdasági kilátásokat továbbra is jelentıs bizonytalanság övezi, ami minden jel szerint az elkövetkezı két évben is megmarad. A bizonytalanság forrása ıszi jelentésünkhöz

Részletesebben

A Régiók Bizottsága tagjainak kinevezési folyamata. A tagállamokban alkalmazott eljárás

A Régiók Bizottsága tagjainak kinevezési folyamata. A tagállamokban alkalmazott eljárás A Régiók Bizottsága tagjainak kinevezési folyamata A tagállamokban alkalmazott eljárás ÖSSZEFOGLALÓ Az Európai Unióról szóló szerzıdés célkitőzései között szerepel az, hogy a szerzıdı felek tovább viszik

Részletesebben

Egészség: Készülünk a nyaralásra mindig Önnél van az európai egészségbiztosítási kártyája?

Egészség: Készülünk a nyaralásra mindig Önnél van az európai egészségbiztosítási kártyája? MEMO/11/406 Brüsszel, 2011. június 16. Egészség: Készülünk a nyaralásra mindig Önnél van az európai kártyája? Nyaralás: álljunk készen a váratlan helyzetekre! Utazást tervez az EU területén, Izlandra,

Részletesebben

Gazdasági válság és ciklikusság a felsıoktatásban Berács József Budapesti Corvinus Egyetem

Gazdasági válság és ciklikusság a felsıoktatásban Berács József Budapesti Corvinus Egyetem Gazdasági válság és ciklikusság a felsıoktatásban Berács József Budapesti Corvinus Egyetem A gazdasági válság hatása a szervezetek mőködésére és vezetésére Tudomány napi konferencia MTA Gazdálkodástudományi

Részletesebben

A MAGYAR-UKRÁN KÜLGAZDASÁGI KAPCSOLATOK PERSPEKTÍVÁI AZ UKRÁN GAZDASÁGI NÖVEKEDÉS TÜKRÉBEN

A MAGYAR-UKRÁN KÜLGAZDASÁGI KAPCSOLATOK PERSPEKTÍVÁI AZ UKRÁN GAZDASÁGI NÖVEKEDÉS TÜKRÉBEN A MAGYAR-UKRÁN KÜLGAZDASÁGI KAPCSOLATOK PERSPEKTÍVÁI AZ UKRÁN GAZDASÁGI NÖVEKEDÉS TÜKRÉBEN 1. Ukrajna általános bemutatása 1.1. Rövid történelmi áttekintés (1991-tıl) Szovjet elızmények. Függetlenség elnyerése

Részletesebben

Az építőipar 2012.évi teljesítménye. Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége

Az építőipar 2012.évi teljesítménye. Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége Az építőipar 2012.évi teljesítménye Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége Az építőipari termelés alakulása 2012-ben is folytatódott az építőipari termelés 2006 óta tartó csökkenése Az építőipar egésze

Részletesebben

AZ EURO BEVEZETÉSÉNEK RÖVID- ÉS KÖZÉPTÁVÚ HATÁSAI A MAGYAR GAZDASÁG SZÁMÁRA

AZ EURO BEVEZETÉSÉNEK RÖVID- ÉS KÖZÉPTÁVÚ HATÁSAI A MAGYAR GAZDASÁG SZÁMÁRA Pénzügykutató Rt AZ EURO BEVEZETÉSÉNEK RÖVID- ÉS KÖZÉPTÁVÚ HATÁSAI A MAGYAR GAZDASÁG SZÁMÁRA Gáspár Pál és Várhegyi Éva PÜK Munkafüzet 1999/1 Budapest, 1998 december Tartalomjegyzék BEVEZETÉS 3 ÖSSZEFOGLALÁS

Részletesebben

A Heves megyei egyéni vállalkozók 2011. évi tevékenységének alakulása

A Heves megyei egyéni vállalkozók 2011. évi tevékenységének alakulása A Heves megyei egyéni vállalkozók 2011. évi tevékenységének alakulása Az elmúlt évek válsághatásai a társas vállalkozásokhoz képest súlyosabban érintették az egyéni vállalkozásokat, mivel azok az egyre

Részletesebben

A Negyedéves munkaerı-gazdálkodási felmérés Heves megyei eredményei. 2014. I. negyedév

A Negyedéves munkaerı-gazdálkodási felmérés Heves megyei eredményei. 2014. I. negyedév Heves Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja A Negyedéves munkaerı-gazdálkodási felmérés Heves megyei eredményei A foglalkoztatottak számának változása körzetenként 250 200 150 100 50 0-50 2014.03.31

Részletesebben

Közlekedésbiztonsági trendek az Európai Unióban és Magyarországon

Közlekedésbiztonsági trendek az Európai Unióban és Magyarországon Közlekedésbiztonsági trendek az Európai Unióban és Magyarországon Prof. Dr. Holló Péter, az MTA doktora KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. kutató professzor Széchenyi István Egyetem, Győr egyetemi

Részletesebben

Mire, mennyit költöttünk? Az államháztartás bevételei és kiadásai 2003-2006-ban

Mire, mennyit költöttünk? Az államháztartás bevételei és kiadásai 2003-2006-ban Mire, mennyit költöttünk? Az államháztartás bevételei és kiadásai 2003-2006-ban Kiadások változása Az államháztartás kiadásainak változása (pénzforgalmi szemléletben milliárd Ft-ban) 8 500 8 700 9 500

Részletesebben

HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN

HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN DR. CZOMBA SÁNDOR államtitkár Nemzetgazdasági Minisztérium 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 76,3 74,1 72,9 71,4 71,0 Forrás: Eurostat TARTÓS LEMARADÁS

Részletesebben

Beruházások Magyarországon és a környező országokban. A Budapest Bank és a GE Capital kutatása. 2013. május 28.

Beruházások Magyarországon és a környező országokban. A Budapest Bank és a GE Capital kutatása. 2013. május 28. Beruházások Magyarországon és a környező országokban A Budapest Bank és a GE Capital kutatása 2013. május 28. A kutatásról A kutatás a GE Capital, a Budapest Bank anyavállalata és a Budapest Bank által

Részletesebben

A gazdasági növekedés elırejelzésének nehézségei a pénzügyi válságban

A gazdasági növekedés elırejelzésének nehézségei a pénzügyi válságban A gazdasági növekedés elırejelzésének nehézségei a pénzügyi válságban Csermely Ágnes Államadósság és Gazdasági Növekedés A Költségvetési Tanács munkáját támogató szakmai konferencia 2012. Május 15. 2 Trend

Részletesebben

A magyar építőipar számokban és a 2015. évi várakozások

A magyar építőipar számokban és a 2015. évi várakozások A magyar építőipar számokban és a 2015. évi várakozások Az építőipari termelés alakulása A magyar építőipari termelés hat éves csökkenés után mélyponton 2012. évben volt ~1600 Mrd Ft értékkel. 2013-ban

Részletesebben

Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselı Hölgyek és Urak! Tisztelt Miniszter Úr!

Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselı Hölgyek és Urak! Tisztelt Miniszter Úr! Ülésnap Napirend Felszólaló Az Állami Számvevőszék elnökének expozéja - A Magyar Köztársaság 2011. 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló törvényjavaslatról és a Domokos László szeptember 20.

Részletesebben

Központi Statisztikai Hivatal

Központi Statisztikai Hivatal Központi Statisztikai Hivatal Korunk pestise az Európai Unióban Míg az újonnan diagnosztizált AIDS-megbetegedések száma folyamatosan csökken az Európai Unióban, addig az EuroHIV 1 adatai szerint a nyilvántartott

Részletesebben

A nemzetközi kapcsolatok története (1914 1946)

A nemzetközi kapcsolatok története (1914 1946) A nemzetközi kapcsolatok története (1914 1946) 2012. szeptember Valki László www.nemzetkozi jog.hu 15 m halott I. világháború Összehasonlítás: áldozatok száma millióban 62 II. világháború 40 Mongol hódítások

Részletesebben

Más szektorok (múltik, hazai nagyvállalatok és KKV-ék) HR trendjei és a közszolgálati emberi erıforrás menedzsment 2010

Más szektorok (múltik, hazai nagyvállalatok és KKV-ék) HR trendjei és a közszolgálati emberi erıforrás menedzsment 2010 Humán Szakemberek Országos Szövetsége Budapest, 2010. március 24. Más szektorok (múltik, hazai nagyvállalatok és KKV-ék) HR trendjei és a közszolgálati emberi erıforrás menedzsment 2010 Dr. Poór József

Részletesebben

Területi fejlettségi egyenlőtlenségek alakulása Európában. Fábián Zsófia KSH

Területi fejlettségi egyenlőtlenségek alakulása Európában. Fábián Zsófia KSH Területi fejlettségi egyenlőtlenségek alakulása Európában Fábián Zsófia KSH A vizsgálat célja Európa egyes térségei eltérő természeti, társadalmi és gazdasági adottságokkal rendelkeznek. Különböző történelmi

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM, Gödöllı. Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola. Doktori (PhD) értekezés

SZENT ISTVÁN EGYETEM, Gödöllı. Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola. Doktori (PhD) értekezés SZENT ISTVÁN EGYETEM, Gödöllı Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola Doktori (PhD) értekezés A TERMELİI ÉRTÉKESÍTİ SZERVEZETEK (TÉSZ) LEHETİSÉGEI A ZÖLDSÉG-GYÜMÖLCS TERMELİK KOORDINÁLÁSÁBAN

Részletesebben

MUNKAERİPIACI ELİREJELZÉS 2008-RA

MUNKAERİPIACI ELİREJELZÉS 2008-RA SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA MUNKAERİPIACI ELİREJELZÉS 2008-RA JAVULÓ VÁRAKOZÁSOK, KISMÉRTÉKBEN NÖVEKVİ FOGLALKOZTATÁS Az SZMM és az MKIK közös sajtótájékoztatója

Részletesebben

Nyugdíjasok, rokkantsági nyugdíjasok az EU országaiban

Nyugdíjasok, rokkantsági nyugdíjasok az EU országaiban Nyugdíjasok, rokkantsági nyugdíjasok az EU országaiban Biztosításmatematikus, ONYF ESSPROS (European System of integrated Social Protection Statistics) A szociális védelem integrált európai statisztikai

Részletesebben

Szervezeti innovációk és tudás felhasználási minták összehasonlító vizsgálata: szektor- és ország különbségek (Elızetes kutatási eredmények)

Szervezeti innovációk és tudás felhasználási minták összehasonlító vizsgálata: szektor- és ország különbségek (Elızetes kutatási eredmények) Szervezeti innovációk és tudás felhasználási minták összehasonlító vizsgálata: szektor- és ország különbségek (Elızetes kutatási eredmények) Makó Csaba Szociológiai Kutatóintézet Magyar Tudományos Akadémia,

Részletesebben

Együttmőködés a fejlıdı országokkal a jó adóügyi kormányzás elımozdítása terén

Együttmőködés a fejlıdı országokkal a jó adóügyi kormányzás elımozdítása terén P7_TA(2011)0082 Együttmőködés a fejlıdı országokkal a jó adóügyi kormányzás elımozdítása terén Az Európai Parlament 2011. március 8-i állásfoglalása Adók és a fejlesztés Együttmőködés a fejlıdı országokkal

Részletesebben

Az Európai Parlament 2012. szeptember 11-i állásfoglalása a nık munkakörülményeirıl a szolgáltatási ágazatban (2012/2046(INI))

Az Európai Parlament 2012. szeptember 11-i állásfoglalása a nık munkakörülményeirıl a szolgáltatási ágazatban (2012/2046(INI)) P7_TA-PROV(2012)0322 A nık munkakörülményei a szolgáltatási ágazatban Az Európai Parlament 2012. szeptember 11-i állásfoglalása a nık munkakörülményeirıl a szolgáltatási ágazatban (2012/2046(INI)) Az Európai

Részletesebben

Tematikus füzetek. Az uniós tagállamok időarányos abszorpciós teljesítménye

Tematikus füzetek. Az uniós tagállamok időarányos abszorpciós teljesítménye Az uniós tagállamok időarányos abszorpciós teljesítménye Tartalomjegyzék Bevezetés... 4 Időközi kifizetések időbeni alakulása a 2007-2013-as időszakban uniós szinten... 6 Időközi kifizetések országcsoportonként....

Részletesebben

DEMOGRÁFIAI VÁLTOZÁS, ÉLETKOR-KEZELÉS ÉS KOMPETENCIÁK AZ EURÓPAI GÁZRA VÁRÓ KIHÍVÁSOK FÉNYÉBEN

DEMOGRÁFIAI VÁLTOZÁS, ÉLETKOR-KEZELÉS ÉS KOMPETENCIÁK AZ EURÓPAI GÁZRA VÁRÓ KIHÍVÁSOK FÉNYÉBEN DEMOGRÁFIAI VÁLTOZÁS, ÉLETKOR-KEZELÉS ÉS KOMPETENCIÁK AZ EURÓPAI GÁZRA VÁRÓ Bevezetés Az európai polgárok átlagéletkora növekszik, ami azt jelenti, hogy a jövıben kevesebb munkaképes korú ember lesz, aki

Részletesebben

Visszaesés vagy új lendület? A nemzetközi válság hatása a közép-európai térség járműgyártására

Visszaesés vagy új lendület? A nemzetközi válság hatása a közép-európai térség járműgyártására Visszaesés vagy új lendület? A nemzetközi válság hatása a közép-európai térség járműgyártására Túry Gábor MTA Világgazdasági kutatóintézet Válságról válságra A gazdasági világválság területi következményei

Részletesebben

XXIII. TÉGLÁS NAPOK. 2008. november 7. Balatonfüred

XXIII. TÉGLÁS NAPOK. 2008. november 7. Balatonfüred XXIII. TÉGLÁS NAPOK 2008. november 7. Balatonfüred Tájékoztató az iparág helyzetéről Európa, illetve Magyarország Előadó: Kató Aladár Európában a lakáspiac az építés motorja 19 ország építési teljesítménye

Részletesebben

Menü. Az Európai Unióról dióhéjban. Továbbtanulás, munkavállalás

Menü. Az Európai Unióról dióhéjban. Továbbtanulás, munkavállalás Az Európai Unióról dióhéjban Továbbtanulás, munkavállalás Dorka Áron EUROPE DIRECT - Pest Megyei Európai Információs Pont Cím: 1117 Budapest Karinthy F. utca 3. Telefon: (1) 785 46 09 E-mail: dorkaa@pmtkft.hu

Részletesebben

24 Magyarország 125 660

24 Magyarország 125 660 Helyezés Ország GDP (millió USD) Föld 74 699 258 Európai Unió 17 512 109 1 Amerikai Egyesült Államok 16 768 050 2 Kína 9 469 124 3 Japán 4 898 530 4 Németország 3 635 959 5 Franciaország 2 807 306 6 Egyesült

Részletesebben

A magyar építőipar számokban

A magyar építőipar számokban Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége Landesfachverband der Bauunternehmer A magyar építőipar számokban 1. Az építőipari termelés alakulása A magyar építőipari termelés hat éves csökkenés után mélyponton

Részletesebben

Magyar tıke külföldön. Budapest 2008. nov. 6.

Magyar tıke külföldön. Budapest 2008. nov. 6. Magyar tıke külföldön Budapest 2008. nov. 6. A globalizáció eredménye a növekvı tıkemozgás a világgazdaságban A magyar közgondolkodás középpontjában eddig a beáramló mőködı tıke állt Ha komolyan vesszük

Részletesebben

Bérek és munkaerõköltségek Magyarországon az EU-integráció tükrében

Bérek és munkaerõköltségek Magyarországon az EU-integráció tükrében EURÓPAI UNIÓ Közgazdasági Szemle, XLVIII. évf., 2001. március (244 260. o.) VISZT ERZSÉBET ADLER JUDIT Bérek és munkaerõköltségek Magyarországon az EU-integráció tükrében A fejlettségi szintek alakulása,

Részletesebben

Piac és tényezıi. Ár = az áru ellenértéke pénzben kifejezve..

Piac és tényezıi. Ár = az áru ellenértéke pénzben kifejezve.. Piac és tényezıi TÉMAKÖR TARTALMA - Piac és tényezıi - Piacok csoportosítása - Piaci verseny, versenyképesség - Nemzetgazdaság - Gazdasági élet szereplıi PIAC A piac a kereslet és a kínálat találkozási

Részletesebben

Készült: A Csepel-sziget és Környéke Többcélú Önkormányzati Társulás számára. Tett Consult Kft. www.tettconsult.eu. Budapest, 2009. április 16.

Készült: A Csepel-sziget és Környéke Többcélú Önkormányzati Társulás számára. Tett Consult Kft. www.tettconsult.eu. Budapest, 2009. április 16. Készült: A Csepel-sziget és Környéke Többcélú Önkormányzati Társulás számára Budapest, 2009. április 16. Tett Consult Kft. www.tettconsult.eu Készítette: TeTT Consult Kft 1023 Budapest, Gül Baba utca 2.

Részletesebben

Az EU gazdasági és politikai unió

Az EU gazdasági és politikai unió Brüsszel 1 Az EU gazdasági és politikai unió Egységes piacot hozott létre egy egységesített jogrendszer révén, így biztosítva a személyek, áruk, szolgáltatások és a tőke szabad áramlását. Közös politikát

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ febr.

TÁJÉKOZTATÓ febr. TÁJÉKOZTATÓ A DÉL-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ MUNKAERİ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI Nevezés 2011. Változás az elızı hónaphoz képest Változás az elızı évhez képest Fıben

Részletesebben

A változatos NUTS rendszer

A változatos NUTS rendszer Nomenclature of Territorial Units for Statistics GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR, GÖDÖLLŐ A változatos NUTS rendszer Péli László RGVI Statisztikai Célú Területi Egységek Nomenklatúrája, 1970-es évek

Részletesebben

Trendforduló volt-e 2013?

Trendforduló volt-e 2013? STATISZTIKUS SZEMMEL Trendforduló volt-e 2013? Bár a Magyar Nemzeti Bank és a KSH is pillanatnyilag 2013-ról csak az első kilenc hónapról rendelkezik az utasforgalom és a turizmus tekintetében a kereskedelmi

Részletesebben

Lisszaboni folyamat. 2005- részjelentés: nem sikerült, új célok

Lisszaboni folyamat. 2005- részjelentés: nem sikerült, új célok Gyermekszegénység EU szociális modell célok, értékek, közös tradíció közös érdekek a gazdaságpolitikát és szociálpolitikát egységes keretben kezeli társadalmi biztonság szociális jogok létbiztonság garantálása

Részletesebben

14-469/2/2006. elıterjesztés 1. sz. melléklete. KOMPETENCIAMÉRÉS a fıvárosban

14-469/2/2006. elıterjesztés 1. sz. melléklete. KOMPETENCIAMÉRÉS a fıvárosban KOMPETENCIAMÉRÉS a fıvárosban 2005 1 Tartalom 1. Bevezetés. 3 2. Iskolatípusok szerinti teljesítmények.... 6 2. 1 Szakiskolák 6 2. 2 Szakközépiskolák. 9 2. 3 Gimnáziumok 11 2. 4 Összehasonlítások... 12

Részletesebben

c. Fıiskolai tanár 2010.02.25. IT fogalma, kialakulása 1

c. Fıiskolai tanár 2010.02.25. IT fogalma, kialakulása 1 Az Információs Társadalom fogalma, kialakulása Dr. Bakonyi Péter c. Fıiskolai tanár 2010.02.25. IT fogalma, kialakulása 1 Az információs társadalom fogalma Az információs és kommunikációs technológiák

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ ápr.

TÁJÉKOZTATÓ ápr. TÁJÉKOZTATÓ A DÉL-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ MUNKAERİ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI Nevezés 2011. Változás az elızı hónaphoz képest Változás az elızı évhez képest Fıben

Részletesebben

A Világgazdasági Fórum globális versenyképességi indexe 2014-2015

A Világgazdasági Fórum globális versenyképességi indexe 2014-2015 A Világgazdasági Fórum globális versenyképességi indexe 2014-2015 Sajtóközlemény Készítette: Kopint-Tárki Budapest, 2014 www.kopint-tarki.hu A Világgazdasági Fórum (WEF) globális versenyképességi indexe

Részletesebben

HAZAI BIOTECHNOLÓGIAI KKV-K A NEMZETKÖZIESEDİ TUDÁSHÁROMSZÖGBEN

HAZAI BIOTECHNOLÓGIAI KKV-K A NEMZETKÖZIESEDİ TUDÁSHÁROMSZÖGBEN NKTH Innotárs program KKVENT_8 HAZAI BIOTECHNOLÓGIAI KKV-K A NEMZETKÖZIESEDİ TUDÁSHÁROMSZÖGBEN Dr. Antalóczy Katalin Halász György Imre Tatabánya, 2010. november 24. IKU Innovációs Kutató Központ (Pénzügykutató

Részletesebben

2005. október 1. 2005 december 31. elsı negyedév (nem auditált mérlegadatok alapján)

2005. október 1. 2005 december 31. elsı negyedév (nem auditált mérlegadatok alapján) Az EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság gyorsjelentése a Budapesti Értéktızsde számára 2005. október 1. 2005 december 31. elsı negyedév (nem auditált mérlegadatok alapján) Az EGIS Nyrt.

Részletesebben

STATISZTIKAI TÜKÖR. Jelentés a beruházások 2014. évi alakulásáról. Tartalom. 1. Összefoglalás...2. 2. Nemzetközi kitekintés...2

STATISZTIKAI TÜKÖR. Jelentés a beruházások 2014. évi alakulásáról. Tartalom. 1. Összefoglalás...2. 2. Nemzetközi kitekintés...2 215. április Jelentés a beruházások 214. évi alakulásáról STATISZTIKAI TÜKÖR Tartalom 1. Összefoglalás...2 2. Nemzetközi kitekintés...2 3. Gazdasági környezet...2 4. A beruházások főbb jellemzői...3 5.

Részletesebben

Rövidtávú Munkaerő- piaci Előrejelzés - 2015

Rövidtávú Munkaerő- piaci Előrejelzés - 2015 Rövidtávú Munkaerő- piaci Előrejelzés - 2015 Üzleti helyzet 2009- ben rendkívül mély válságot élt meg a magyar gazdaság, a recesszió mélysége megközelítette a transzformációs visszaesés (1991-1995) során

Részletesebben

Fenntarthatóság és nem fenntarthatóság a számok tükrében

Fenntarthatóság és nem fenntarthatóság a számok tükrében Fenntarthatóság és nem fenntarthatóság a számok tükrében Fenntartható fejlıdés: a XXI. Század globális kihívásai vitasorozat 2007. október 18. Dr. Laczka Éva 1 Elızmények 1996 az ENSZ egy 134 mutatóból

Részletesebben

Jelen cikkemben Vietnam háborúit vázlatszerűen mutatom be a korai időktől kezdve egészen a XX. századig.

Jelen cikkemben Vietnam háborúit vázlatszerűen mutatom be a korai időktől kezdve egészen a XX. századig. SZABÓ BÉLA VIETNAM HÁBORÚI WARS IN VIETNAM Jelen cikkemben Vietnam háborúit vázlatszerűen mutatom be a korai időktől kezdve egészen a XX. századig. In this article I present wars in Vietnam shortly, at

Részletesebben

Recesszió Magyarországon

Recesszió Magyarországon Recesszió Magyarországon Makrogazdasági helyzet 04Q1 04Q2 04Q3 04Q4 05Q1 05Q2 05Q3 05Q4 06Q1 06Q2 06Q3 06Q4 07Q1 07Q2 07Q3 07Q4 08Q1 08Q2 08Q3 08Q4 09Q1 09Q2 09Q3 09Q4 A bruttó hazai termék (GDP) növekedése

Részletesebben

ÜZLETI JELENTÉS TEST-VÉR MAGÁNBIZTOSÍTÓ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2009.

ÜZLETI JELENTÉS TEST-VÉR MAGÁNBIZTOSÍTÓ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2009. ÜZLETI JELENTÉS TEST-VÉR MAGÁNBIZTOSÍTÓ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2009. TARTALOMJEGYZÉK 1. A PÉNZTÁR VAGYONI, PÉNZÜGYI, JÖVEDELMI HELYZETE, VÁRHATÓ FEJLŐDÉS... 3 2. A MÉRLEG FORDULÓNAPJA UTÁN BEKÖVETKEZETT LÉNYEGES

Részletesebben

Bruttó hazai termék, 2010. III. negyedév

Bruttó hazai termék, 2010. III. negyedév Közzététel: 1. december 9. Sorszám: 19. Következik: 1. december 9., Külkereskedelmi termékforgalom, 1. január-október (előzetes) Bruttó hazai termék, 1. III. Magyarország bruttó hazai terméke 1 III. ében

Részletesebben

Fogyasztói Fizetési Felmérés 2013.

Fogyasztói Fizetési Felmérés 2013. Fogyasztói Fizetési Felmérés 13. A felmérés hátteréről Külső felmérés a lakosság körében 10 000 válaszadó Adatgyűjtés: 13. május-június között, az adott ország anyanyelvén 21 országban (azokban az országokban,

Részletesebben

4. ábra: A GERD/GDP alakulása egyes EU tagállamokban 2000 és 2010 között (%) 1,8 1,6 1,4 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 2000 2001 2002 2003 Észtország Portugália 2004 2005 2006 2007 Magyarország Románia 2008

Részletesebben

2006.12.26. Elgépiesedő világ, vagy humanizált technológia

2006.12.26. Elgépiesedő világ, vagy humanizált technológia Elgépiesedő világ, vagy humanizált technológia Az emberi szenvedés kalkulusai Az utóbbi 15 évben lezajlott a kettős átmenet A társadalmi intézményrendszerekbe vetett bizalom csökken Nem vagyunk elégedettek

Részletesebben

Történelmi tanulmányi verseny

Történelmi tanulmányi verseny Kováts Mihály Emléknapok Történelmi tanulmányi verseny 8. évfolyam 2006 1. Válaszd ki az idırendileg helyes sort! A. Károlyi M. kormányt alakít A Monarchia aláírja a fegyverszünetet Megalakul a Magyar

Részletesebben

A FOGLALKOZTATÁS KÖZGAZDASÁGI ELMÉLETEI A GLOBALIZÁCIÓ TÜKRÉBEN

A FOGLALKOZTATÁS KÖZGAZDASÁGI ELMÉLETEI A GLOBALIZÁCIÓ TÜKRÉBEN A FOGLALKOZTATÁS KÖZGAZDASÁGI ELMÉLETEI A GLOBALIZÁCIÓ TÜKRÉBEN Lipták Katalin Ph.D. hallgató Miskolci Egyetem, Gazdaságtudományi Kar Világgazdaságtani Tanszék Eddigi kutatásaim eredményeképpen a közgazdasági

Részletesebben

Munkaidő-szab{lyoz{s Európ{ban A Policy Solutions közpolitikai h{ttérelemzése az Európai Unió egyes tag{llamainak munkaidő-szab{lyoz{s{ról

Munkaidő-szab{lyoz{s Európ{ban A Policy Solutions közpolitikai h{ttérelemzése az Európai Unió egyes tag{llamainak munkaidő-szab{lyoz{s{ról Munkaidő-szab{lyoz{s Európ{ban A Policy Solutions közpolitikai h{ttérelemzése az Európai Unió egyes tag{llamainak munkaidő-szab{lyoz{s{ról 2011. augusztus Vezetői összefoglaló A munkaidőre vonatkozó szabályozás

Részletesebben

2014. január március 1. A kereskedelmi szálláshelyek vendégforgalmának alakulása

2014. január március 1. A kereskedelmi szálláshelyek vendégforgalmának alakulása MAGYARORSZÁG TURIZMUSÁNAK ALAKULÁSA 2014. január március 1. A kereskedelmi szálláshelyek vendégforgalmának alakulása A Központi Statisztikai Hivatal elızetes adatai 1 szerint 2014 márciusában a kereskedelmi

Részletesebben

Nemzetközi vándorlás az Európai Unió országaiban

Nemzetközi vándorlás az Európai Unió országaiban 21/63 Összeállította: Központi Statisztikai hivatal www.ksh.hu IV. évfolyam 63. szám 21. május 26. Nemzetközi vándorlás az Európai Unió országaiban A tartalomból 1 Bevezetõ 1 Az Európai Unió országaiban

Részletesebben

Gazdaságra telepedő állam

Gazdaságra telepedő állam Gazdaságra telepedő állam A magyar államháztartás mérete jóval nagyobb a versenytársakénál Az állami kiadások jelenlegi szerkezete nem ösztönzi a gazdasági növekedést Fókusz A magyar államháztartás mérete

Részletesebben

Globális pénzügyi válság, avagy egy új világgazdasági korszak határán

Globális pénzügyi válság, avagy egy új világgazdasági korszak határán Globális pénzügyi válság, avagy egy új világgazdasági korszak határán 2009. október 16. Dr. Bernek Ágnes főiskolai tanár Zsigmond Király Főiskola "A jelenlegi globális világgazdaságban mindössze csak két

Részletesebben

Az NFSZ ismer tségének, a felhasználói csopor tok elégedettségének vizsgálata

Az NFSZ ismer tségének, a felhasználói csopor tok elégedettségének vizsgálata Az NFSZ ismer tségének, a felhasználói csopor tok elégedettségének vizsgálata Készült: a TÁMOP 1.3.1. kódszámú kiemelt projekt 3.2. alprojektjének keretében a TÁRKI Zrt. kutatásaként Összefoglaló tanulmány

Részletesebben

A jegybank a belföldi monetáris kondíciók változtatásával igyekszik megakadályozni

A jegybank a belföldi monetáris kondíciók változtatásával igyekszik megakadályozni Az MNB tevékenységének fõbb jellemzõi 1998-ban 1. Monetáris politika AMagyar Nemzeti Bank legfontosabb feladata az infláció fenntartható csökkentése, hosszabb távon az árstabilitás elérése. A jegybank

Részletesebben

Integrált rendszerek az Európai Unió országaiban Elınyeik és hátrányaik

Integrált rendszerek az Európai Unió országaiban Elınyeik és hátrányaik TÁMOP 1.3.1-07/1-2008-0002 kiemelt projekt A foglalkoztatási szolgálat fejlesztése az integrált munkaügyi és szociális rendszer részeként Stratégiai irányítás és regionális tervezés támogatása komponens

Részletesebben

LOVASKOCSIVAL AZ INFORMÁCIÓS SZUPERSZTRÁDÁN. információtartalma 2006-2010 2011/1

LOVASKOCSIVAL AZ INFORMÁCIÓS SZUPERSZTRÁDÁN. információtartalma 2006-2010 2011/1 LOVASKOCSIVAL AZ INFORMÁCIÓS SZUPERSZTRÁDÁN Magyar egyetemi honlapok információtartalma 2006-2010 2011/1 LOVASKOCSIVAL AZ INFORMÁCIÓS SZUPERSZTRÁDÁN Magyar egyetemi honlapok információtartalma 2006-2010

Részletesebben

31. Hét 2009. július.31. Péntek

31. Hét 2009. július.31. Péntek Napii Ellemzéss 31. Hét 2009. július.31. Péntek Összegzés Kedvezı makrogazdasági adatok által támogatott optimista hangulatban telt a tegnapi amerikai kereskedés. Már a nyitásban jelentıs pluszok mutatkoztak

Részletesebben

Az állami tulajdon sorsa. (Dr. Kovács Árpád, az Állami Számvevıszék elnöke)

Az állami tulajdon sorsa. (Dr. Kovács Árpád, az Állami Számvevıszék elnöke) Duna Charta és az Élılánc Magyarországért konferenciája: Vagyonleltár Budapest, 2008. szeptember 27. Az állami tulajdon sorsa (Dr. Kovács Árpád, az Állami Számvevıszék elnöke) Tisztelt Hallgatóim! Megköszönve

Részletesebben

Dr. Bakonyi Péter c. docens

Dr. Bakonyi Péter c. docens EU indikátorok Magyarország Dr. Bakonyi Péter c. docens eeurope 2005 indikátorok Indikátorok INTERNET INDIKÁTOROK A. Az állampolgárok hozzáférési és használati jellemzıi A.1 Az otthoni internethozzáféréssel

Részletesebben

A környezetbarát (zöld) közbeszerzés helyzete és lehetıségei az Európai Unióban

A környezetbarát (zöld) közbeszerzés helyzete és lehetıségei az Európai Unióban A közbeszerzések aktuális kérdései Budapest, 2011. november 16-17. A környezetbarát (zöld) közbeszerzés helyzete és lehetıségei az Európai Unióban Szuppinger Péter Regionális Környezetvédelmi Központ Magyar

Részletesebben

Szélessávú szolgáltatások: Csökken a különbség Európa legjobban és legrosszabbul teljesítő országai között

Szélessávú szolgáltatások: Csökken a különbség Európa legjobban és legrosszabbul teljesítő országai között IP/08/1831 Kelt Brüsszelben, 2008. november 28-án. Szélessávú szolgáltatások: Csökken a különbség Európa legjobban és legrosszabbul teljesítő országai között A szélessávú szolgáltatások elterjedtsége továbbra

Részletesebben

ÜZLETI JELENTÉS TEST-VÉR MAGÁNBIZTOSÍTÓ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2010.

ÜZLETI JELENTÉS TEST-VÉR MAGÁNBIZTOSÍTÓ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2010. TEST-VÉR Egészségpénztár Cím: 1119 Budapest, Hengermalom út 6/C, 2/39. Tel: (1) 361-4901 Tel/fax: (+ 36 1) 385-8586 Levelezési cím: 1509 Bp., Pf.5. Ingyen hívható: (+36 80) 20 44 73 Honlap: www.tvep.hu

Részletesebben

TURIZMUS ÉS REGIONALITÁS

TURIZMUS ÉS REGIONALITÁS A magyarországi turisztikai régiók vendégforgalma 2002-ben 1 Kiss Kornélia Sulyok Judit kapacitása 2002-ben 2 Magyarországon 3377 kereskedelmi szálláshely mûködött, összesen 77 155 szobával és 335 163

Részletesebben

MAGYAR SZÁLLODÁK ÉS ÉTTERMEK SZÖVETSÉGE

MAGYAR SZÁLLODÁK ÉS ÉTTERMEK SZÖVETSÉGE MAGYAR SZÁLLODÁK ÉS ÉTTERMEK SZÖVETSÉGE TREND RIPORT 2014 A hazai és nemzetközi szállodaipar teljesítményéről JANUÁR 1 TARTALOM TREND RIPORT... 1 ÖSSZEFOGLALÓ... 1 RÉSZLETES ELEMZÉSEK... 5 1. HAZAI SZÁLLODAI

Részletesebben

Magyarország versenyképessége az IKT szektorban A tudás mint befektetés. Ilosvai Péter, IT Services Hungary

Magyarország versenyképessége az IKT szektorban A tudás mint befektetés. Ilosvai Péter, IT Services Hungary Magyarország versenyképessége az IKT szektorban A tudás mint befektetés Ilosvai Péter, IT Services Hungary IT Services Hungary, a legnagyobb IT szolgáltató központ Magyarországon Tevékenységünk: Nemzetközi

Részletesebben

A hazai kkv-k versenyképességének egyes összetev i nemzetközi összehasonlításban

A hazai kkv-k versenyképességének egyes összetev i nemzetközi összehasonlításban A hazai kkv-k versenyképességének egyes összetev i nemzetközi összehasonlításban Hazai kkv-politika Értékelés és lehetséges kitörési pontok M helymunka 2010. március 27. Némethné Gál Andrea Modern Üzleti

Részletesebben

1. A teheráni konferencia

1. A teheráni konferencia 12.tétel: A II. világháború lezárása és az új világrend kialakulása: a szövetségesek tanácskozásai: Teherán, Jalta és Potsdam, nemzetközi együttműködés, megszállások, békeszerződések 1. A teheráni konferencia

Részletesebben

A rejtett gazdaság okai és következményei nemzetközi összehasonlításban. Lackó Mária MTA Közgazdaságtudományi Intézet 2005. június 1.

A rejtett gazdaság okai és következményei nemzetközi összehasonlításban. Lackó Mária MTA Közgazdaságtudományi Intézet 2005. június 1. A rejtett gazdaság okai és következményei nemzetközi összehasonlításban Lackó Mária MTA Közgazdaságtudományi Intézet 2005. június 1. Vázlat Definíciók dimenziók Mérési problémák Szubjektív adóráta A szubjektív

Részletesebben

Szegedi Gábor vezető főtanácsos Európai Országok és Külgazdasági Elemző Főosztály Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium Szeged, 2009.

Szegedi Gábor vezető főtanácsos Európai Országok és Külgazdasági Elemző Főosztály Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium Szeged, 2009. Szegedi Gábor vezető főtanácsos Európai Országok és Külgazdasági Elemző Főosztály Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium Szeged, 2009. október 20. Ország Magyar export 1998 2003 2005 2006 2007 2008

Részletesebben

MKIK GVI. 2007. március

MKIK GVI. 2007. március MKIK GVI 27 elsı negyedévében exportélénkülés jellemezte a magyar gazdaságot, miközben a belföldi kereslet stagnált. Az építıipar szerzıdésállománya hosszú idıszakot figyelembe véve nagyon alacsony szintre

Részletesebben

CSATLAKOZÁSUNK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ - A MAGYAR MEZİGAZDASÁG ÉS A JÁSZSÁG A LEHETİSÉGEI

CSATLAKOZÁSUNK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ - A MAGYAR MEZİGAZDASÁG ÉS A JÁSZSÁG A LEHETİSÉGEI Kis Zoltán CSATLAKOZÁSUNK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ - A MAGYAR MEZİGAZDASÁG ÉS A JÁSZSÁG A LEHETİSÉGEI Az ezredforduló felé közeledve egyre reálisabbnak és kézzelfoghatóbbnak tőnik Magyarország csatlakozása a

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAERŐPIACI POLITIKÁK MAGYARORSZÁGON

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAERŐPIACI POLITIKÁK MAGYARORSZÁGON ÁTMENETI GAZDASÁGOKKAL FOGLALKOZÓ EGYÜTTMŰKÖDÉSI KÖZPONT MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM NÉPJÓLÉTI MINISZTÉRIUM ORSZÁGOS MŰSZAKI INFORMÁCIÓS KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR SZOCIÁLIS ÉS MUNKAERŐPIACI POLITIKÁK MAGYARORSZÁGON

Részletesebben

Nyilvántartási szám: J/5674 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL MAGYARORSZÁG, 2007

Nyilvántartási szám: J/5674 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL MAGYARORSZÁG, 2007 MAGYARORSZÁG, 2007 Nyilvántartási szám: J/5674 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL MAGYARORSZÁG, 2007 Budapest, 2008 Központi Statisztikai Hivatal, 2008 ISSN: 1416-2768 A kézirat lezárásának idõpontja: 2008.

Részletesebben

A Gazdasági- és Monetáris Unió. Elızmények. EMS Európai Monetáris Rendszer

A Gazdasági- és Monetáris Unió. Elızmények. EMS Európai Monetáris Rendszer Európai Uniós ismeretek A Gazdasági- és Monetáris Unió Elızmények Bretton-Woods kulcsvaluta: USD rögzített árfolyamrendszer 1969 Hága Werner-terv - kudarc 1971-73:Bretton-Woods-i rendszer szétesik, olajválság

Részletesebben

CIB ÁRFOLYAM- ÉS KAMATELİREJELZÉS

CIB ÁRFOLYAM- ÉS KAMATELİREJELZÉS CIB ÁRFOLYAM- ÉS KAMATELİREJELZÉS A CIB Elemzés összes publikus anyaga a következı internetes címen is elérhetı: http://www.cib.hu/maganszemelyek/aktualis/elemzesek/index Továbbra is lehetséges a magyar

Részletesebben

A magyar felsõoktatás helye Európában

A magyar felsõoktatás helye Európában Mûhely Ladányi Andor, ny. tudományos tanácsadó E-mail: ladanyi.andrea@t-online.hu A magyar felsõoktatás helye Európában E folyóirat hasábjain korábban két alkalommal is elemeztem az európai felsőoktatás

Részletesebben

Október hónapban jelentıs korrekció következett be a harmadik negyedévi állapotokhoz képest.

Október hónapban jelentıs korrekció következett be a harmadik negyedévi állapotokhoz képest. Az év elsı négy hónapjában a részvénypiacok kifejezetten jól teljesítettek, csak a fejlıdı piacok teljesítménye volt némileg lemaradó. A magyar részvények április közepére 10% feletti teljesítményt értek

Részletesebben

Magyarország külpolitikája a XX. században

Magyarország külpolitikája a XX. században Fülöp Mihály-Sipos Péter Magyarország külpolitikája a XX. században SUB Göttingen 7 210 085 436 99 A 5460 Aula, 1998 TARTALOM Első fejezet MAGYARORSZÁG AZ ÚJ NEMZETKÖZI RENDBEN AZ I. VILÁGHÁBORÚ UTÁN 9

Részletesebben

A közúti közlekedésbiztonság helyzete Magyarországon

A közúti közlekedésbiztonság helyzete Magyarországon A közúti közlekedésbiztonság helyzete Magyarországon Prof. Dr. Holló Péter KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. kutató professzor Széchenyi István Egyetem egyetemi tanár Tartalom 1. A hazai közúti

Részletesebben

CÍMLAP. (a jegyzetcsoport bocsájtja rendelkezésre) Szeghegyi Ágnes Tudásmenedzsment I.

CÍMLAP. (a jegyzetcsoport bocsájtja rendelkezésre) Szeghegyi Ágnes Tudásmenedzsment I. CÍMLAP (a jegyzetcsoport bocsájtja rendelkezésre) Szeghegyi Ágnes Tudásmenedzsment I. Impresszum, azonosító 2 Tartalomjegyzék ELİSZÓ... 7 1 A TUDÁSMENEDZSMENT SZEREPE A SZERVEZETEKBEN... 9 1.1 TÉZISEK...

Részletesebben

Trend riport. A nemzetközi és hazai szállodaipar 2013 I. negyedéves teljesítményéről

Trend riport. A nemzetközi és hazai szállodaipar 2013 I. negyedéves teljesítményéről Trend riport A nemzetközi és hazai szállodaipar 2013 I. negyedéves teljesítményéről Összefoglaló - 2013 I. negyedévében nemzetközi viszonylatban a legjobb teljesítményt az elmúlt évhez hasonlóan Közel

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ. Készítette: Takács Szilvia Mátyás Tibor Attila

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ. Készítette: Takács Szilvia Mátyás Tibor Attila Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Készítette: Takács Szilvia Mátyás Tibor Attila TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETİ... 1 2. A 2007. I. FÉLÉVI MONITORING VIZSGÁLAT ÖSSZEFOGLALÓ ADATAI... 1 3. A MONITORING

Részletesebben

Postai liberalizáció szakszervezeti tapasztalatok. 2011. szeptember 29. Választmány dr. Berta Gyula

Postai liberalizáció szakszervezeti tapasztalatok. 2011. szeptember 29. Választmány dr. Berta Gyula Postai liberalizáció szakszervezeti tapasztalatok 2011. szeptember 29. Választmány dr. Berta Gyula 3. postai irányelv (2008/6/EK) Az EU egyik legfontosabb célkitűzése az egységes belső piac megteremtése

Részletesebben