AZ ÉRDEKÉRVÉNYESÍTÉS ÚJ MÓDSZEREI ÉS FOGADTATÁSUK A XX. SZÁZAD ELSŐ FELÉBEN ÉS A XXI. SZÁZAD ELEJÉN

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AZ ÉRDEKÉRVÉNYESÍTÉS ÚJ MÓDSZEREI ÉS FOGADTATÁSUK A XX. SZÁZAD ELSŐ FELÉBEN ÉS A XXI. SZÁZAD ELEJÉN"

Átírás

1 AZ ÉRDEKÉRVÉNYESÍTÉS ÚJ MÓDSZEREI ÉS FOGADTATÁSUK A XX. SZÁZAD ELSŐ FELÉBEN ÉS A XXI. SZÁZAD ELEJÉN Dr. Somkuti Bálint 2015

2 Absztrakt: Az I. világháború pokoli pusztítása nyomán a hadviselő országok mindegyikében megindult a kutatás, hogyan lehet elkerülni a szörnyű állásháború megismétlődését. Az új elméletek azonban lassan nyertek polgárjogot, és csak a II. világháború még iszonyatosabb pusztítása során kerültek széles körben elfogadásra. A világháborúk tapasztalatai nyomán a XX. század második fele számos olyan változást hozott az érdekérvényesítésben, melyek alapjaiban változtatták meg a hagyományos katonai-diplomáciai folyamatokat. Az Egyesült Nemzetek Szövetsége, az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata, a tömegpusztító, elsősorban nukleáris fegyverek, a gerilla hadviselés vagy a globalizáció mindent átszövő hálója, valamint az Egyesült Államok és szövetségeseinek iraki és afganisztáni kudarcai nyomán megindult egy, a korábbiaknál is drasztikusabb elméleti változásokat hozó folyamat. Azonban, ahogy a mondás tartja senki sem lehet próféta a hazájában, így a gyors és drasztikus változásokat javasló elméletek sorsa a XXI. században is hasonló a korábbi teóriákéhoz. A tanulmányt a következtetések és s bibliográfia zárják. I. Bevezetés Jelen tanulmány röviden bemutatja azokat az elméleteket, melyek a két korszak megváltozott körülményeihez alkalmazkodva igyekeztek az érdekérvényesítés gyakorlatát átalakítani. Terjedelmi okok miatt természetesen csak a legfőbb teoretikusok és elképzeléseik rövid ismertetésére kerülhet sor. A célkitűzéshez és a címhez igazodva az második fejezet az I. világháború hatásait mutatja be a korszak érdekérvényesítésére, azaz a diplomáciai, de elsősorban katonai műveletekre. A harmadik fejezet témája a mobil vagy manőverező, megint másképp mélységi hadműveletek kidolgozói, illetve az elképzelések érvényesülése a korszakban. Ezzel párhuzamosan a negyedik fejezet a II. világháború által okozott hatalmas változásokat és az ezeken alapuló elméleteket ismerteti. Az 1930-as évek katonai teoretikusait országtól függetlenül egy kérdés foglalkoztatta: hogyan lehet elkerülni az I. világháború, vagy ahogy akkoriban hívták a Nagy Háború értelmetlen pazarlását, úgy emberélet, mind hadianyag területén. A győztes és a vesztes államok egyaránt megtalálni vélték a megoldást. Nagy Britanniában J.F.C Fuller és Basil Liddel-Hart, Franciaországban Charles de Gaulle, Németországban Heinz Guderian, Szovjetunióban Mihail Tuhacsevszkij hasonló következtetésre jutottak. A nagyszámú harckocsi által, a védelem mélységébe végrehajtott támadás lebénítja az ellenfelet és megtöri harci kedvét, így

3 elkerülhető az ös patthelyzet. Hasonló céllal tervezte bevetni a légierőt az amerikai William Mitchell, vagy az olasz Giulio Douhet. Elképzeléseiket a kor tudományos áttöréseire, illetve a friss háborús tapasztalatokra alapozták. Némileg meglepő módon azonban a vesztes államok voltak azok, melyek lehetőségeikhez képest felkarolták a forradalmi elképzeléseket, és támogatták az új elméleteket, míg a győztes államok maradtak a jól bevált módszereknél. Hasonló jelenséget tapasztalhatunk napjainkban is. William S. Lind, T.X. Hammes, John H. Poole, John Robb, John Arquila és számos szakértő hiába érvel, hogy korunkban a fő törekvés már nem az ellenfél közvetlen katonai vereségének elérése, hanem kifárasztása és összeomlásának előidézése minden lehetséges eszközzel, írásaik meglehetősen kevés eredménnyel jártak. Véleményük szerint körvonalazódni látszik egy új érdekérvényesítési módszer, mely egyrészt felhasználva a XXI. század vívmányait egyesíti számos terület összhatását másrészt elsősorban nem erőszakos módszereket alkalmaz. Ez a módszer pontosan meghatározott politikai célok érdekében végzett, gyakran több szervezet ideológiai közösségén alapuló, általában nem-katonai tevékenység, mely szakít a hagyományos hadviselés szabályaival és hatását több, egymást kiegészítő és felerősítő területen végrehajtott műveletek eredményképpen fejti ki. Létrejöttéhez elengedhetetlenek voltak az alábbiak: a tömegpusztító fegyverek elterjedése, az egyetemes emberi jogok deklarációja, a nemzetközi szervezetek (NGO-k) megerősödése, a globalizáció és gazdasági kísérő jelenségei, valamint az információtechnológiai robbanás. De miért is fontosak a fentiek? A nemzetállamokon nyugvó Vesztfáliai-rendszer XVII. századi kialakulása óta az államok szabályos és korlátozott háborúkat vívtak, melyeket Russel F. Weigley amerikai történész, a krónikusan eldöntetlen háborúk korának nevezett. Az érdekérvényesítést elsősorban a hadüzenet-hadműveletek-békekötés diplomáciai-katonai lépésekből álló ciklus jellemezte, a fő cél az ellenséges hadsereg legyőzésével legtöbbször egy adott földrajzi terület megszerzése volt. Ezt a hagyományos felfogást törte darabokra az I. világháború. II. Az I. világháború hatása az érdekérvényesítésre Nem túlzás azt állítani, hogy a Nagy Háború alapjaiban rázta meg a korabeli világot. Nemcsak a cári rendszer összeomlása és a Szovjetunió létrejötte, mely a Francia Forradaloméhoz mérhető ideológiai felfordulást okozott, hanem a háborús évek tapasztalatai: az óriási veszteségek, a hatalmas anyagi költségek, illetve a technikai fejlődés együttesen

4 vezettek egy új felismeréshez. Abban a korszak legtöbb teoretikusa egyetértett, hogy az államok érdekérvényesítésének évszázadok óta változatlan rendszere az elméleti és gyakorlati változások nyomán drasztikus mértékben átalakult. Ugyan a hagyományos katonaidiplomáciai eszköztár változatlan maradt, azonban hatékonyságuk jelentős mértékben megnőtt. Ugyan tengeri blokádokra korábban is volt példa, sőt Napóleon Európa szinte egész területére kihirdette a Kontinentális Zárlatot, ezek hatékonysága meg sem közelítette a britek által alkalmazott távoli blokádét, mely szinte teljesen elszigetelte Németországot a tengeri kereskedelemtől addig ismeretlen nehézségeket okozva az ellátásban. Ugyanez mondható el a háború ütközeteinek óriási emberveszteségeiről és intenzitásáról. Korábban is voltak hatalmas áldozatokkal járó összecsapások, de a technikai és hadelméleti fejlődés nyomán minden egyes ütközet korábban elképzelhetetlen szenvedést mért a résztvevőire, legyen szó tengeri, vagy szárazföldi csatáról. A fenti összetett eredetű hatásokat kiegészítette és felnagyította a háborús évek gyors technikai fejlődése, melynek legfőbb jelképeivé a harckocsi és a repülőgép váltak. Tömeges rendszerbeállításukkal lehetővé vált a korábban áttörhetetlen, több vonalból álló védelem felszakítása és döntő csapás mérése. Gazdasági előnyük révén az antant hatalmak százával küldték a csatatérre a harckocsikat és ezrével a repülőgépeket. Az új technikai eszközök felhasználását támogató új katonai elméletek, számos gyakorlati alkalmazás során elkövetett tévedés után, a háború végére megfogalmazásra kerültek, pontosításuk és az érdekérvényesítés rendszerére gyakorolt hatásuk azonban még nem került felismerésre. Úgy a győztes, mind a vesztes oldalon szinte azonnal megindult a tapasztalatok feldolgozása és ennek során a távolabbra látó teoretikusok jelentős változásokat jósoltak és javasoltak. Az antant országokban, Nagy Britanniában J.F.C Fuller és Basil Liddel-Hart, Franciaországban Charles de Gaulle voltak azok, akik elsőként ismerték fel, hogy az érdekérvényesítés leghatékonyabb eszköze, a hagyományos hadviselés, jelentős változáson ment át. Hasonló következtetésre jutott Németországban Heinz Guderian, Szovjetunióban Mihail Tuhacsevszkij. III. Az új elméletek, fogadtatásuk és hatásuk Az angol teoretikusok, Nagy-Britannia földrajzi sajátosságai és történelmi tapasztalatai miatt, a harckocsikra úgy tekintettek melyek szárazföldi hadviselést fognak folytatni

5 szárazföldön. 1 A háborús tapasztalatokat feldolgozva, a védelem mélységébe vezetett támadás céljaként, helyesen, nem az ellenséges hadsereg megsemmisítését, hanem vezetésének összezavarását, a hadsereg demoralizálását, a hadviselési képesség az ellenséges hadsereg Achilles-sarka elleni döntő csapásra, az idegközpontok, a közlekedési vonalak és a parancsnoki központok helyezte. 2 Fuller és Liddel-Hart támogatásával Nagy-Britanniában létrehozott kísérleti gépesített haderőt 1927-ben hozták létre, de 1929-ben már fel is oszlatták. Hasonló sorsra jutott az amerikai próbálkozás is, sőt a franciák a kezdettől fogva a gyalogság kiegészítéseként, és nem önálló fegyvernemként tekintettek a harckocsikra. A döntésben több tényező is közrejátszott, köztük a fegyveres erők eredendő és leküzdhetetlen konzervativizmusa, a súlyos és addig ismeretlen szenvedéseket hozó világháborúból tapasztalatai, 3 és az átfegyverzés jelentős költségei, sőt személyes ellentétek egyaránt szerepet játszottak abban, hogy az antant hatalmakban nem nyert jelentős támogatást a gépesített alakulatokon alapuló, mélységi hadműveletek elképzelése. 4 Franciaországban Charles de Gaulle, az ország későbbi elnöke, a légierő és a szárazföldi gépesített alakulatok szoros együttműködéséről írt, az angol teoretikusok által megfogalmazottakhoz hasonló céllal: a legnagyobb eredmény eléréséhez a legkevesebb öldöklés (árán S. B.) [ ] a legnagyobb haszon húzása avégből, hogy a cél a lehető leggyorsabban legyen elérhető és ezáltal a veszteségeinket csökkentsük. 5 A fenti országokkal ellentétben az I. világháborúból vesztesként kikerülő Németországban, illetve a drasztikus változásokon átmenő Szovjet-Oroszországban, majd Szovjetunióban eltérő okokból ugyan, de támogatást kapott az új felfogás. Adolf Hitler hatalomra jutása után felgyorsult az új típusú hadviselés térhódítása a német fegyveres erőkben, melyet az 1920-as években létrejött titkos szovjet-német kiképző és kísérleti telepeken nyert tapasztalatok, valamint a spanyol polgárháború tapasztalatai egyaránt elősegítettek. Ugyan a német haderő a háború végéig nem lett teljesen gépesített, ezt a dicsőséget először az angol, majd az amerikai 1 BIDDLE, Stephen: Szárazföldi hadviselés: elmélet és gyakorlat. In.: BAYLIS, John et al. (szerk.): Stratégia a modern korban. Bevezetés a stratégiai tanulmányokba, Zrínyi Kiadó, Bp., 2005, 129. o. 2 LIDDEL HART, Basil: Emlékiratok (részletek) IV. A gépesített hadviselés elgondolása, In.: KOCSI Bernát (szerk.) Válogatás burzsoá hadtudományi írásokból, Zrínyi Katonai Kiadó, Budapest, 1985, 551. o. 3 A francia hadsereget például küldetés nélküli hadseregnek nevezték a két háború között. HOLMES, Richard (szerk.): A háborúk világtörténete: katonai újítások, amelyek megváltoztatták a történelem menetét, Corvina, Budapest, 1992, 168. o. 4 A háborúk világtörténete, 169. o. 5 DE GAULLE, Charles André Joseph Marie: Út a hivatásos hadsereghez, In.: KOCSI Bernát (szerk.) Válogatás burzsoá hadtudományi írásokból, Zrínyi Katonai Kiadó, Budapest, 1985

6 hadsereg tudhatta magáénak, azonban elég nagy része rendelkezett gépjárművekkel, hogy a kevésbé mobil, vagy rosszabbul vezetett ellenfeleit bekeríthesse. 6 A manőverező, vagy mélységi hadviselés egyetlen helyen vált már a múlt század harmincas éveire hivatalossá: első pillantásra meglepő módon a Vörös Hadseregben. A mélységi hadművelet elmélete, mely a maga korában unorthodoxnak, sőt kifejezetten merésznek számított, Szovjetunió különleges helyzetéből fakadó okok miatt nyerhetett polgárjogot. Az első és talán legfontosabb, hogy vezetőinek jelentős része nem, vagy csak alacsony szintű katonai képzettséggel rendelkezett, így a hagyományos katonai konzervativizmus nem, vagy nem olyan erősen jelentkezett. A második, hogy rendelkezett a forradalmi hadseregek újító szellemével, elég csak a francia forradalom nyomán elterjedt, bár korábban is ismert katonai újításokra gondolni. 7 Harmadikként nemcsak a polgárháború tapasztalatai, hanem a német együttműködés eredményei is a gépesített hadviselés irányába mutattak. Végezetül nem szabad elfelejteni Mikhail Tuhacsevszkij szerepét sem. 8 Az általa kidolgozott, harcászati légierővel és ejtőernyős deszanttal megtámogatott mélységi műveletek több gyakorlaton is meggyőző eredménnyel zárultak, így 1936-ra nemcsak a Szovjetunió rendelkezett a világon a legtöbb harckocsival, 9 hanem modern és kipróbált módszerek szerinti alkalmazásuk is biztosított volt. Más kérdés, hogy a sztálini önkény 1938-ra nemcsak az elméleti szakamber Tuhacsevszkijt, hanem követőit is kivégeztette, vagy száműzte, így az 1941-es Vörös Hadsereg csak árnyéka volt 5 évvel korábbi önmagának. Az az ország, ahol a leginkább felhasználták az I. világháború tapasztalatait a hitleri Németország volt. Hagyományosan Heinz Guderian 1937-ben megjelent Riadó, páncélosok! című könyvéhez 10 szokták kötni a manőverező, vagy gépesített hadviselés megjelenését, azonban valószínűsíthető, hogy az 1922-ben megkötött szovjet-német rapallói szerződés alapján szovjet területen létrehozott kutatóbázisokon német kezdeményezésre, de jelentős szovjet együttműködéssel került megfogalmazásra az elmélet. 11 Később ez az együttműködés képezte az sztálini 1938-as Vörös Hadseregbéli tisztogatás áldozataival szemben megfogalmazott vádak többségének alapját. Ugyan az együttműködés Hitler hatalomra jutásával és a Versailles-i békeszerződés nyílt felmondásával fokozatosan minimálisra csökkent, a közösen kidolgozott elméleti alapokon indult el Guderian. 6 BIDDLE, Stephen: Szárazföldi hadviselés: elmélet és gyakorlat, o. 7 Hadkiegészítés, hadtest szervezet, oszlop harcrend, logisztikai újítások stb. 8 BIDDLE, Stephen: Szárazföldi hadviselés: elmélet és gyakorlat, 130. o. 9 A háborúk világtörténete, 167. o. 10 magyarul GUDERIAN, Heinz: Riadó! Páncélosok!, Kossuth Kiadó, h.n., BARKER, A.J.: Páncélosok a a háborúban, A Harmadik Birodalom páncélos csapatainak küzdelme a II. világháborúban, Hajja és Fiai, Debrecen, o.

7 Figyelembe véve a korabeli Németország földrajzi és gazdasági adottságait egy rövid ideig tartó, intenzív az ellenség haderejének minél gyorsabb megsemmisítését célzó hadviselés létrehozása mellett kardoskodott, melyet rövidesen Hitler is támogatott. Több maradi katonai vezető akadékoskodása ellenére a szinte teljesen új alapokon nyugvó Wehrmachtot, az ipari kapacitás korlátainak függvényében ezen a stratégiai célt figyelembe véve építették fel. Az eredeti címén jobban ismert Achtung! Panzer! -ben arról ír hogy a páncélosok sikeréhez három tényező szükséges: alkalmas terep, meglep(et)és és tömeges bevetés a szükséges szélességben és mélységben. 12 Az elmélet másik lényeges eleme, a többi fegyvernem, sőt haderőnem, elsősorban a légierő elsődleges feladata is a páncélosok harcának támogatása. 13 A fenti két tényező együttes alkalmazása, melyet összefoglalóan blitzkriegnek szoktak nevezni, földindulásszerű győzelmeket hozott a II. világháború első éveiben. A két háború közötti elméletek közül kiemelkedik az olasz Giulio Douhet írása, mely A légi uralom címet viselte. 14 Különlegessége abban állt, hogy Douhet az első teoretikus, aki felvetette a totális háborút, azaz a lakosság és a hátország terrorbombázását. A bombázások céljaként az ipari potenciál megsemmisítését és a lakosság moráljának megtörését jelölte meg. Ez az elképzelés megjelenésekor 1921-ben nemcsak túlzónak, hanem technológiailag kivitelezhetetlennek is bizonyult. Húsz évvel később először a németek, majd az angolszász hatalmak is megpróbálkoztak az elmélet alkalmazásával. Óriási veszteségek és pusztítás után azonban kiderült, hogy a szárazföldi elméletekkel ellentétben ez az elképzelés nem vezet döntő eredményhez. Elmondható, hogy bizonyos feltételek teljesülése mellett az új elméletek még a következő konfliktus kirobbanása előtt elterjedhetnek a döntéshozók körében, azonban ehhez, mint az a Szovjetunió példájánál is bemutatásra került, számos tényező szerencsés együttállása szükséges. Összefoglalva elmondható, hogy a nyugati világ történelmében először került megfogalmazásra célkitűzésként az indirekt, másképp manőverező, vagy mozgás centrikus hadviselés, azaz az ellenfél hadviselési képességeinek, moráljának és nem a haderejének fizikai megsemmisítése. Azonban ez az új, unorthodox ötlet nehezen vert gyökeret abban a közegben, mely talán a legkonzervatívabb felfogást képviseli az összes bürokratikus elven felépülő szervezet között: az államok fegyveres erőiben. A hitleri Németország és később a Vörös Hadsereg átkaroló-megsemmisítő győzelmeinek sora kellett hozzá, hogy az elmélet polgárjogot nyerjen. 12 GUDERIAN, Heinz: Riadó! Páncélosok!, 211 o. 13 Uo o. 14 DOUHET, Giulio: Légi uralom, In.: KOCSI Bernát (szerk.): Válogatás burzsoá hadtudományi írásokból, Zrínyi Katonai Kiadó, Budapest, 1985, o.

8 IV. A II. világháború hatásai az érdekérvényesítésre Amikor Hirosima és Nagaszaki felett a történelem során először és remélhetőleg utoljára megjelent az atomrobbanás jellegzetes gombafelhője, még kevesen értették meg milyen hatalmas változásokat hoznak a tömegpusztító fegyverek, különösen a pusztító erejüknél is hatalmasabb elrettentő erővel rendelkező nukleáris fegyverek. A II. világháború után meginduló nukleáris fegyverkezési verseny hamarosan döntetlenre végződött, és abban többékevésbé mindkét oldal szakértői egyetértettek, hogy az 1960-as évekre kialakult a nukleáris paritás, avagy a kölcsönösen garantált megsemmisítés (Mutually Assured Destruction - MAD). 15 A két szuperhatalom által felhalmozott több tízezernyi robbanófej minden nagyhatalmak közötti közvetlen katonai összecsapást értelmetlenné tett. Ennek felismerésében óriási szerepe volt a nukleáris télről szóló cikknek, mely megjelenéséig csak elképzelések léteztek egy tömeges nukleáris csapás következményeiről. 16 A korszakban számos szakember próbálkozott meg olyan stratégia kidolgozásával, mely egy nukleáris holokauszt veszélye nélkül lett volna képes a meghatározott politikai célok elérésére, azonban minden nagyhatalmak közötti közvetlen összecsapás esetén a vesztes elkerülhetetlenül atomfegyverekkel válaszolt volna. Így a hidegháború bebizonyította, hogy a nukleáris fegyverek sokkal inkább a politikai stabilitás eszközei, mint tényleges fegyverek. Nem véletlen, hogy nukleáris fegyvereket birtokló államok között még nem robbant ki jelentős méretű hagyományos fegyveres konfliktus (az márciusi szovjet-kínai összecsapást mindkét állam határincidensként és nem katonai összecsapásként fogott fel). Sir Michael Quinlan, egykori brit helyettes védelmi államtitkár szavaival: A nukleáris állam olyan állam, amelyet senki sem taszíthat büntetlenül a kétségbeesésbe. 17 Az átlagban évtizedenként kirobbanó izraeli-arab háborúk elmaradása (1948, 1956, 1967, 1973, 1982), és a valószínűsíthető izraeli atomfegyverek létezése között nehezen tagadható az összefüggés. Pakisztán és India között is megszűntek a hagyományos katonai konfliktusok, amióta mindkét ország nukleáris hatalommá vált. Más kérdés, hogy a Izrael, Pakisztán és India 15 HOWARD, Louis, et al. (szerk.): Oxford, Világtörténet a XX. században, Napvilág Kiadó, Budapest, 2002, 197. o. 16 Az olyan híres tudósok által, mint a csillagász Carl Sagan, írt és kitűnő időzítéssel karácsony előtt megjelentetett cikk, a legelismertebb tudományos magazin, a Science december 23-i számában részletezte egy esetleges atomháború súlyos környezeti következményeit,. Bővebben TURCO R. P., et al.: Nuclear Winter: Global Consequences of Multiple Nuclear Explosions, letöltve idézi DAVIS, Malcolm R. és GRAY, Colin, S.: Tömegpusztító fegyverek, In.: BAYLIS, John et al. (szerk.): Stratégia a modern korban. Bevezetés a stratégiai tanulmányokba, Zrínyi Kiadó, Bp., 2005, 334. o.

9 atomhatalommá válására az atomsorompó szerződés hatálya mellett, illetve azt megkerülve kerülhetett sor. Érdekes történelmi párhuzamot kínál a Népszövetség, valamint a nukleáris fegyverek elterjedésének korlátozását célzó szerződés sorsa, különösen az utóbbi évek iráni és észak-koreai törekvéseit figyelve. Ugyan a II. világháború után létrejött nemzetközi szervezetekhez (international organisations IO) hasonló entitásokat már látott a történelem, 18 mégis az Egyesült Nemzetek Szövetsége Biztonsági Tanácsára a szervezet tagállamai szuverenitásuk jelentős részét átruházták, amikor elfogadták az ENSZ Alapokmányt. 19 A dokumentum kimondja, hogy a szervezet összes tagországa köteles a békés megoldást keresni, és tartózkodni az agressziótól. Ahogy az Alapokmány fogalmaz: A szervezet összes tagjai kötelesek nemzetközi viszályaikat békés eszközökkel és oly módon rendezni, hogy a nemzetközi béke és biztonság, valamint az igazságosság ne kerüljön veszélybe. 20 Az aláíró államok azonban nem kizárólag jól felfogott érdekükben cselekszenek így, hanem valamely nemzetközi szervezet(ek) felé fennálló kiszolgáltatottság, illetve a kiközösítéstől való félelem okán is. Bár a legnagyobb és legkiterjedtebb befolyással rendelkező szervezet az ENSZ, a Nemzetközi Valutalap (International Monetary Fund), vagy a Világkereskedelmi Szervezet (World Trade Organisation), számos nemcsak politikai, hanem gazdasági, és/vagy tudományos, környezetvédelmi területen működő nem állami szervezet (non-governmental organization NGO) is rendelkezik hasonló szankcionáló lehetőségekkel. Amíg a nemzetek feletti szervezetek képesek érdekeiket érvényesíteni, akár a többi tagállam kiközösítése, akár valamely erősebb állam által alkalmazott, de a többiek által is jóváhagyott erőszak révén, addig az emberi történelem túlnyomó részére jellemző diplomáciai-katonai érdekérvényesítési rendszer nem használható. A fenti folyamattól nem elválasztható napjaink legbefolyásosabb ideológiájának: az emberi jogoknak megjelenése. A folyamat kiindulópontját az 1941-es Atlanti Chartán alapuló Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata képezi, amely összefoglalja az ENSZ álláspontját a minden embert megillető alapvető jogokról, és a Föld minden lakójára kiterjeszti ezeket. Az december 10-én elfogadott Nyilatkozat egy bevezetőből és 30 cikkből áll. Ebben a 30 cikkben részletes felsorolásra kerülnek az emberi jogok (az alapvető polgári, kulturális, gazdasági, politikai és szociális jogok), melyek megilletnek minden embert, fajra, színre, nemre, nyelvre, 18 példának okáért a Szent Szövetség, vagy a Népszövetség 19 BOKORNÉ SZEGŐ Hanna: Nemzetközi jog, Aula Kiadó, Budapest, o 20 MORRIS, MCCOUBREY: Jog, politika és az erő alkalmazása, In.: BAYLIS, John et al. (szerk.): Stratégia a modern korban. Bevezetés a stratégiai tanulmányokba, Zrínyi Kiadó, Bp., 2005, 79. o.

10 vallásra vagy politikai meggyőződésre való tekintet nélkül. 21 A deklaráció nem törvényerejű és így nem kötelez, de mivel uralkodó ideológiává vált hatásosan lehet vele diplomáciai és erkölcsi nyomást gyakorolni kormányzatokra, úgy állami, mind nem-állami szereplők által (Human Rights Watch, Amnesty International stb.). Az emberi jogokra hivatkozó nyomásgyakorlás eszköztárát jelentősen bővíti a globalizáció nyomán létrejött kölcsönös gazdasági függőség, vagy másképp interdependencia. Egyes szakértők az iráni atomprogrammal kapcsolatos problémákat idézik fel, mint a globalizáció és a kölcsönös gazdasági függőség hatását az érdekérvényesítésre: Az Egyesült Államok tehetetlensége Iránnal szemben jól mutatja a globális gazdasági keresztfüggőség hatását. India és Kína rászorultsága az iráni olajra és földgázra, meghiúsítja az USA szándékát, még egy esetleg a Biztonsági Tanács által jóváhagyott akcióra is. 22 Az érdekérvényesítés módszereire hatást gyakorló jelenségek közül a II. világháború utáni világban kiemelkedő szerepet játszott a gerillaháború, mely a gyarmatbirodalmak felbomlása során teljesedett ki előtt a francia szóhasználattal forradalmi, a szocialista táborban felszabadító vagy másképp gerilla háborúkként ismert jelenség legfeljebb néhány alig ismert teoretikus és hadvezér elképzeléseiben léteztek, függetlenül attól, hogy maga az elképzelés már a XIX. század elején Denisz Vasziljevics Davidov 23 munkássága nyomán megjelent, sőt a hadelmélet olyan nagy alakjai is foglalkoztak vele, mint Clausewitz és Gneisenau. A két világháború közötti nagyobb méretű felkeléseket, mint például a spanyol, később francia gyarmati területre is átterjedt marokkói Rif Háború ( ), vagy az angolok elleni Nagy Iraki Felkelés ( ) a gyarmati lét szerves részének tekintették. Mihail Dimitrijevics Szkobelev orosz tábornok szavaival: Ázsiában az a szabály, hogy a béke hossza egyenes arányban van a lemészárolt ellenség létszámával. Minél erősebben csapsz oda, annál tovább tart a béke. 24 Megfelelő méretű katonai erővel, az európai államok technológiai fölényére támaszkodva a hódítóknak az összes fejletlenebb területet sikerült meghódítani, gyakran jelentős létszámhátrány esetén is. A katonai fölényre támaszkodva az összes 1945 előtti felkelést sikerült kegyetlen megtorlás után elnyomni, ezért valóban nem volt ok külön kérdésként kezelni az akkoriban csak kis háborúként emlegetett problémát. A gerilla-háború 21 Az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata, ENSZ Emberi Jogok Főképviselőjének Honlapja, letöltve ROBB, John: Brave new war, John Wiley and Sons, Hoboken, 2007, 70 p. 23 DAVIDOV, Denisz Vasziljevics: A partizánháborúról. In: Kocsis Bernát (szerk.) Válogatás burzsoá hadtudományi írásokból, Zrínyi Katonai Kiadó, Budapest, 1985, o. 24 ARCHER, Christon I. FERRIS, John R., HERWIG, Holger H., TRAVERS, Timothy H.E.: World History of Warfare, University of Nebraska Press, Lincoln, 2002, 464. o.

11 azonban egyidős a hadviseléssel. Tűnjék bármennyire barbárnak, vagy primitívnek a gerillahadviselés, az emberiség története során mindig is folytak ilyen jellegű háborúk, elég csak a makkabeusok, a Bibliában is bemutatott, küzdelmére gondolni a Szeleukidák ellen. 25 Joggal feltételezhető, hogy amíg lesznek a világon hatalmi egyenlőtlenségek lesznek gerillák is, ugyanis a nép elégedetlensége, ha elér egy szintet, fegyveres akciókban fog megtestesülni. Szun Ce szavaival Akkor lehetsz biztos a támadásaid sikerében, ha olyan helyeket támadsz meg melyeket nem védenek. Akkor bízhatsz a védelmed biztonságában, ha olyan pozíciókat tartasz, melyeket nem lehet megtámadni. 26 Törzsek, felkelők, sőt bűnszervezetek is egyaránt ehhez a rajtaütésekből álló harcmodorhoz folyamodtak felhasználva a lakosság (természetes, vagy kikényszerített) támogatását, rajtaütéseik után ismét ártatlan földművesnek, vagy polgárnak tettetve magukat. A történelem nagy részében a lakosság csak az egyik, és nem is a legfontosabb, erőforrása volt egy meghódított területnek az ilyenfajta küzdelemnek csak akkor volt esélye a sikerre, ha a hódító nem tudott elég erős sereget küldeni a területre. Egy megfelelő erőfölényben lévő haderő azonban több módon is megszüntethette ezt a hátországot, akár fizikailag (népirtás, vagy átköltöztetés), akár kényszerítés (megszállás) útján. Ezek a sokszor rendkívül erőszakos módszerek azonban a II. világháború utánra tiltottá váltak, így megnyílt a tér a népi ellenállás fegyveres módja előtt. A kínai polgárháborúban, majd a japán megszállók elleni küzdelemben jelentős mennyiségű tapasztalatot szerzett Mao Ce-tung foglalta egységes rendszerbe a gerilla-hadviselés elméletét. Felismerte, hogy a gerilláknak többé-kevésbé katonaként viselkedni, ezért hinniük is kell abban, hogy ellenállásuk sikerrel járhat. Kimutatta gerilláknak katonai ismeretekkel is kell rendelkezniük, ám tevékenységük elsősorban nem anyagi, sokkal inkább szellemi jellegű. Harcmodoruk lényege a hagyományos hadviselés megfordítása: koncentráció helyett az erők szétosztása, gyorsaság helyett a hadműveletek időbeni elhúzása és a nyílt ütközet helyett az ellenség folyamatos zaklatása. Mao Ce-tung szerint: A gerilla legjellegzetesebb tulajdonsága, hogy el tud futni. 27 Mao teoretikusi jelentőségének másik fontos eleme, hogy a gerilla hadviselést a társadalmi forradalom részévé tette, így eszközt adott azon csoportok kezébe, melyek érdekeik érvényesítésében nem számíthattak az állami lét előnyeire. Fontos azonban még egyszer leszögezni: a gerillának nincs esélye a sikerre mindaddig, míg a hagyományos módon harcoló ellenség elég erős és elszánt volt ahhoz, hogy kikényszerítse a nép lojalitását. 25 Biblia, Szent István Társulat, Budapest, 1987, Makkabeusok I. és II. könyve 26 SZUN Ce: A hadviselés művészete, Cartaphilus, Budpest, 2006, 52.o. 27 MAO Tse Tung: On guerilla warfare, https://www.marxists.org/reference/archive/mao/works/1937/guerrillawarfare/, letöltve

12 Mivel a hadviselés az élet az összes területére kiterjedt, elmondható, hogy a II. világháború vált az első igazán totális háborúvá. A győzelmet nem az elméleti, vagy gyakorlati újdonságok, haditechnikai vagy egyéb újítások hozták el a szövetségesek részére, hanem gazdaságuk a tengelyhatalmakénál jóval nagyobb mérete. A II. világháború volt nemcsak az első totális háború, hanem az első olyan konfliktus, ahol a nagystratégiát alkalmazták. Basil S. Liddel Hart szavaival: A nagystratégia szerepe ugyanis az, hogy koordinálja a nemzet, vagy az országcsoport minden erőforrását a háború politikai célkitűzésének elérésére. [ ] Ideértendők a morális erőforrások is, mert a nép harci szellemének fenntartása gyakran ugyanolyan fontos. [ ] Mi több a harcoló erő csupán egyik eszköze a nagystratégiának, mert az utóbbi számba veszi és alkalmazza a diplomáciai, kereskedelmi, és - nem utolsósorban - az etikai nyomás eszközeit is az ellenfél akaratának gyengítése érdekében. 28 V. A modern kor kihívásait leíró elméletek Jelen tanulmány az érdekérvényesítésről szóló új elméletekről, illetve az elfogadásukat kísérő elméleti vitákról és nehézségekről szól, ám a modern elméletek bemutatásakor nem hagyható ki a kor divatos, és egyértelmű korlátai ellenére a kétezres évek elején a nyugati katonai vezetés által széles körben és ellenvetés nélkül elfogadott elképzelése az ún. hadügyi forradalom elmélete. A modern hadügyi forradalom (Revolution in Military Affairs - RMA), a hadügyi forradalmak legújabb fejezete, ahogy Colin S. Gray jellemezte a jelenséget, 29 mások szerint A történelemben akkor beszélünk hadügyi forradalomról, amikor az új technológiák beépülnek a katonai rendszerekbe és innovatív felhasználási módjaik, valamint [az általuk kiváltott] szervezeti változások nyomán alapvetően változik meg a katonai műveletek jellege és lefolyása. 30 Az elsősorban NATO országok döntéshozói között népszerű elmélet támogatói szerint a haditechnika a fejlődés kizárólagos hajtóereje. A teória, mint azt a neve is mutatja, a civil és a katonai területen végbemenő technológiai fejlődést titulálja forradalminak. Az információs uralomra támaszkodva, a csúcstechnológiájú eszközök által végzett felderítés segítségével célra vezetett precíziós fegyverek, rövid időn belül és 28 LIDDEL-HART, Basil H.: Stratégia, Európa Könyvkiadó, Budapest, 2002, 494. o. 29 GRAY, Colin S.: Another bloody century, Orion House, London, 2005, 117. o. 30 idézi William J. Perry védelmi miniszter 1995-ös szavait MORAN, Daniel: A stratégiaelmélet és a hadviselés története: In.: BAYLIS, John et al. (szerk.): Stratégia a modern korban. Bevezetés a stratégiai tanulmányokba, Zrínyi Kiadó, Bp., 2005, o.

A (stratégiai) kommunikáció és a háború kapcsolata napjainkban

A (stratégiai) kommunikáció és a háború kapcsolata napjainkban Németh József Lajos A (stratégiai) kommunikáció és a háború kapcsolata napjainkban A terrorizmus elleni háború során elõtérbe kerültek olyan régi-új módszerek, amelyek a szembenálló felek a közvélemény

Részletesebben

A LÉLEKTANI MŰVELETEK JELLEMZŐINEK VIZSGÁLATA

A LÉLEKTANI MŰVELETEK JELLEMZŐINEK VIZSGÁLATA Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Hadtudományi Doktori Iskola PIX GÁBOR ALEZREDES A LÉLEKTANI MŰVELETEK JELLEMZŐINEK VIZSGÁLATA DOKTORI (PHD-) ÉRTEKEZÉS TÉMAVEZETŐ: DR. HARAI DÉNES EZREDES. Budapest,

Részletesebben

Konfliktusok a világ egyharmadán

Konfliktusok a világ egyharmadán borító 1 Konfliktusok a világ egyharmadán Selján Péter Konzulens: Dr. Kaiser Ferenc egyetemi adjunktus Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Kossuth Lajos Hadtudományi Kar 2008 Budapest 2 Tartalom Bevezetés...4

Részletesebben

Bevezetés a nemzetközi politikai viszonyok tanulmányozásába Bíró, Gáspár

Bevezetés a nemzetközi politikai viszonyok tanulmányozásába Bíró, Gáspár Bevezetés a nemzetközi politikai viszonyok tanulmányozásába Bíró, Gáspár Bevezetés a nemzetközi politikai viszonyok tanulmányozásába Bíró, Gáspár Publication date 2003-03-31 Szerzői jog 2003-03-31 Gáspár,

Részletesebben

Fábián Sándor őrnagy. Alternatív védelmi stratégia kis államoknak 1

Fábián Sándor őrnagy. Alternatív védelmi stratégia kis államoknak 1 Fábián Sándor őrnagy Alternatív védelmi stratégia kis államoknak 1 - Maguk soha sem győztek le bennünket a harctéren. - Lehet, hogy így volt, de ez teljesen irreleváns. 2 A nemzetállamok történetének kezdete

Részletesebben

Új világrend? Nemzetközi kapcsolatok a hidegháború utáni világban. Szerkesztette Rada Péter

Új világrend? Nemzetközi kapcsolatok a hidegháború utáni világban. Szerkesztette Rada Péter Nemzetközi kapcsolatok a hidegháború utáni világban Szerkesztette Rada Péter A kötet szerzői: Dr. Csicsmann László, egyetemi adjunktus, Budapesti Corvinus Egyetem, Nemzetközi Tanulmányok Intézet Dr. Horváth

Részletesebben

A TERRORIZMUS, MINT HADTUDOMÁNYI PROBLÉMA I. RÉSZ

A TERRORIZMUS, MINT HADTUDOMÁNYI PROBLÉMA I. RÉSZ DR. SZTERNÁK GYÖRGY A TERRORIZMUS, MINT HADTUDOMÁNYI PROBLÉMA I. RÉSZ A bizonytalanság sokféle formát ölthet, de leginkább az erőszakos (terror) cselekmények megjelenése váltja ki a legnagyobb veszélyérzetet

Részletesebben

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KATONAI FELDERÍTŐ HIVATAL X.

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KATONAI FELDERÍTŐ HIVATAL X. MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KATONAI FELDERÍTŐ HIVATAL X. évfolyam 1-2. szám 2011. március június FELDERÍTŐ SZEMLE ALAPÍTVA: 2002 BUDAPEST A Magyar Köztársaság Katonai Felderítő Hivatal tudományos-szakmai folyóirata

Részletesebben

GROTIUS. Rada Péter Átalakuló biztonsági kihívások. A biztonság dimenziói

GROTIUS. Rada Péter Átalakuló biztonsági kihívások. A biztonság dimenziói Rada Péter Átalakuló biztonsági kihívások. A biztonság dimenziói Bevezetés A hidegháború végével érzékelhetővé vált két párhuzamosan zajló, egymással szorosan összefüggő folyamat: a modern nemzetállamra

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ KÜLPOLITIKÁJÁRA VONATKOZÓ ELMÉLETEK

AZ EURÓPAI UNIÓ KÜLPOLITIKÁJÁRA VONATKOZÓ ELMÉLETEK AZ EURÓPAI UNIÓ KÜLPOLITIKÁJÁRA VONATKOZÓ ELMÉLETEK Juhász Krisztina (gyakornok, Szegedi Tudományegyetem, Politológiai Tanszék) Összefoglaló Jelen tanulmány célja, hogy áttekintse az Európai Unió közös

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR A KÖZÖS KÜL ÉS BIZTONSÁGPOLITIKA ASPEKTUSAI AZ IRÁNI ATOMPROGRAM TÜKRÉBEN

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR A KÖZÖS KÜL ÉS BIZTONSÁGPOLITIKA ASPEKTUSAI AZ IRÁNI ATOMPROGRAM TÜKRÉBEN BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOÁMCIA ÉS NEMZETKÖZI MENEDZSMENT SZAK Nappali tagozat EU Kapcsolatok szakirány A KÖZÖS KÜL ÉS BIZTONSÁGPOLITIKA ASPEKTUSAI AZ IRÁNI

Részletesebben

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KATONAI FELDERÍTŐ HIVATAL. V. évfolyam 4. szám 2006. december FELDERÍTŐ SZEMLE BUDAPEST

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KATONAI FELDERÍTŐ HIVATAL. V. évfolyam 4. szám 2006. december FELDERÍTŐ SZEMLE BUDAPEST MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KATONAI FELDERÍTŐ HIVATAL V. évfolyam 4. szám 2006. december FELDERÍTŐ SZEMLE BUDAPEST A Magyar Köztársaság Katonai Felderítő Hivatal kiadványa Felelős kiadó Morber Ferenc főigazgató

Részletesebben

Honvédségi Szemle 143. ÉVFOLYAM 2015/4. SZÁM A MAGYAR HONVÉDSÉG KÖZPONTI FOLYÓIRATA

Honvédségi Szemle 143. ÉVFOLYAM 2015/4. SZÁM A MAGYAR HONVÉDSÉG KÖZPONTI FOLYÓIRATA Honvédségi Szemle 143. ÉVFOLYAM 2015/4. SZÁM A MAGYAR HONVÉDSÉG KÖZPONTI FOLYÓIRATA Kiadja a Honvéd Vezérkar A kiadásért felel: Dr. Orosz Zoltán altábornagy Szerkesztőbizottság Elnök (főszerkesztő): Dr.

Részletesebben

A nemzeti katonai stratégia és a magyar stratégiai kultúra

A nemzeti katonai stratégia és a magyar stratégiai kultúra Tálas Péter A nemzeti katonai stratégia és a magyar stratégiai kultúra A 2012-ben elfogadott új Nemzeti Katonai Stratégia születési körülményei, jellege és tartalma viszonylag hiteles pillanatképet közvetítenek

Részletesebben

A terrorizmus nemzetbiztonsági aspektusai (különös tekintettel a magyarországi vonatkozásokra is) 1. Várhalmi Miklós 2009.04.10.

A terrorizmus nemzetbiztonsági aspektusai (különös tekintettel a magyarországi vonatkozásokra is) 1. Várhalmi Miklós 2009.04.10. A terrorizmus nemzetbiztonsági aspektusai (különös tekintettel a magyarországi vonatkozásokra is) 1 Várhalmi Miklós 2009.04.10. 1. Bevezetés 2 A terrorizmus elleni harc problémáival foglalkozó hazai és

Részletesebben

NAPJAINK MUSZLIM TERRORIZMUSÁNAK GYÖKEREI ÉS VISSZASZORÍTÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI

NAPJAINK MUSZLIM TERRORIZMUSÁNAK GYÖKEREI ÉS VISSZASZORÍTÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Hadtudományi Doktori Iskola Béres János mk. ezredes NAPJAINK MUSZLIM TERRORIZMUSÁNAK GYÖKEREI ÉS VISSZASZORÍTÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS Témavezető: Dr.

Részletesebben

AZ EURÓPAI BIZTONSÁG ÖT KÖZPONTI PILLÉRE

AZ EURÓPAI BIZTONSÁG ÖT KÖZPONTI PILLÉRE ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA Babos Tibor alezredes AZ EURÓPAI BIZTONSÁG ÖT KÖZPONTI PILLÉRE címû doktori értekezés Témavezetõ: Dr. Kõszegvári Tibor nyá. vezérõrnagy,

Részletesebben

KATONAI ALAPISMERETEK

KATONAI ALAPISMERETEK KATONAI ALAPISMERETEK Zrínyi Kiadó Budapest Ezt a kiadványt az Oktatási Hivatal HM-69157 számon tankönyvvé nyilvánította. HM Zrínyi Nonprofit Közhasznú Kft., 2010 SZERZÕK: A Magyar Köztársaság biztonságpolitikai

Részletesebben

Miszlivetz Ferenc ÚJ SZUVERÉN SZÜLETIK AZ EURÓPAI KONSTRUKCIÓ

Miszlivetz Ferenc ÚJ SZUVERÉN SZÜLETIK AZ EURÓPAI KONSTRUKCIÓ Miszlivetz Ferenc ÚJ SZUVERÉN SZÜLETIK AZ EURÓPAI KONSTRUKCIÓ 1 Miszlivetz Ferenc ÚJ SZUVERÉN SZÜLETIK AZ EURÓPAI KONSTRUKCIÓ RÉGIÓK, HATÁROK, KÖZTEREK ÉS CIVIL TÁRSADALOM AZ ÁTALAKULÓ EURÓPAI UNIÓBAN

Részletesebben

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KATONAI FELDERÍTŐ HIVATAL FELDERÍTŐ SZEMLE BUDAPEST

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KATONAI FELDERÍTŐ HIVATAL FELDERÍTŐ SZEMLE BUDAPEST MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KATONAI FELDERÍTŐ HIVATAL VI. évfolyam 4. szám 2007. december FELDERÍTŐ SZEMLE BUDAPEST TARTALOM AZ OLVASÓHOZ SZEDLACSEK RÓBERT MK. EZREDES A MAGYAR TUDOMÁNY ÜNNEPE...5 BIZTONSÁGPOLITIKA

Részletesebben

A hírszerzés, felderítés szerepe és jelentősége a XXI. századi EU számára

A hírszerzés, felderítés szerepe és jelentősége a XXI. századi EU számára A hírszerzés, felderítés szerepe és jelentősége a XXI. századi EU számára Várhalmi A. Miklós nem az az igazán ügyes, aki száz csatában győz, hanem az, aki harc nélkül vesz erőt az ellenségen (Szun Ce,

Részletesebben

Árki Tamás. A terrorizmus nemzetközi jogi definiálása. The Turning Wheel / Diplomats Engaged in Active Learning

Árki Tamás. A terrorizmus nemzetközi jogi definiálása. The Turning Wheel / Diplomats Engaged in Active Learning The Turning Wheel / Diplomats Engaged in Active Learning Árki Tamás A terrorizmus nemzetközi jogi definiálása Ez az írásmű Creative Commons 3.0 Nevezd meg!-ne add el!-ne változtasd! Licensz alatt áll!

Részletesebben

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KATONAI FELDERÍTŐ HIVATAL FELDERÍTŐ SZEMLE BUDAPEST

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KATONAI FELDERÍTŐ HIVATAL FELDERÍTŐ SZEMLE BUDAPEST MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KATONAI FELDERÍTŐ HIVATAL III. évfolyam 3. szám 2004. szeptember FELDERÍTŐ SZEMLE BUDAPEST A Magyar Köztársaság Katonai Felderítő Hivatal kiadványa Felelős kiadó: Morber Ferenc főigazgató

Részletesebben

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KATONAI FELDERÍTŐ HIVATAL FELDERÍTŐ SZEMLE BUDAPEST

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KATONAI FELDERÍTŐ HIVATAL FELDERÍTŐ SZEMLE BUDAPEST MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KATONAI FELDERÍTŐ HIVATAL III. évfolyam 4. szám 2004. december FELDERÍTŐ SZEMLE BUDAPEST A Magyar Köztársaság Katonai Felderítő Hivatal kiadványa Felelős kiadó Morber Ferenc főigazgató

Részletesebben

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KATONAI FELDERÍTŐ HIVATAL FELDERÍTŐ SZEMLE BUDAPEST

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KATONAI FELDERÍTŐ HIVATAL FELDERÍTŐ SZEMLE BUDAPEST MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KATONAI FELDERÍTŐ HIVATAL IX. évfolyam 3-4. szám 2010. szeptember december FELDERÍTŐ SZEMLE BUDAPEST A Magyar Köztársaság Katonai Felderítő Hivatal tudományos-szakmai folyóirata Felelős

Részletesebben

Gulyás Géza alezredes

Gulyás Géza alezredes Doktori (PhD) értekezés Gulyás Géza alezredes 2011 ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM KOSSUTH LAJOS HADTUDOMÁNYI KAR Hadtudományi Doktori Iskola Gulyás Géza alezredes A MAGYAR HONVÉDSÉG TÁBORI TÜZÉR TÁMOGATÁSÁNAK

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ KÖZÖS KÜL- ÉS BIZTONSÁGPOLITIKÁJÁNAK FEJLŐDÉSE NAPJAINKBAN, AZ ALKOTMÁNYOS SZERZŐDÉS KÜLPOLITIKAI VONATKOZÁSAI

AZ EURÓPAI UNIÓ KÖZÖS KÜL- ÉS BIZTONSÁGPOLITIKÁJÁNAK FEJLŐDÉSE NAPJAINKBAN, AZ ALKOTMÁNYOS SZERZŐDÉS KÜLPOLITIKAI VONATKOZÁSAI BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA ÉS NEMZETKÖZI MENEDZSMENT SZAK Nappali tagozat EU- Kapcsolatok szakirány AZ EURÓPAI UNIÓ KÖZÖS KÜL- ÉS BIZTONSÁGPOLITIKÁJÁNAK

Részletesebben

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM HADTUDOMÁNYI KAR KATONAI MŰSZAKI DOKTORI ISKOLA GYÁNYI SÁNDOR

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM HADTUDOMÁNYI KAR KATONAI MŰSZAKI DOKTORI ISKOLA GYÁNYI SÁNDOR ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM HADTUDOMÁNYI KAR KATONAI MŰSZAKI DOKTORI ISKOLA GYÁNYI SÁNDOR Túlterheléses informatikai támadási módszerek és a velük szemben alkalmazható védelem Doktori (PhD) értekezés

Részletesebben

A NATO KIBERVÉDELMI POLITIKÁJA ÉS KRITIKUS INFRASTRUKTÚRA VÉDELME A KÖZÖSSÉGI MÉDIA TÜKRÉBEN 1

A NATO KIBERVÉDELMI POLITIKÁJA ÉS KRITIKUS INFRASTRUKTÚRA VÉDELME A KÖZÖSSÉGI MÉDIA TÜKRÉBEN 1 Bányász Péter Orbók Ákos A NATO KIBERVÉDELMI POLITIKÁJA ÉS KRITIKUS INFRASTRUKTÚRA VÉDELME A KÖZÖSSÉGI MÉDIA TÜKRÉBEN 1 Rezümé: Századunkra egyfajta paradigmaváltás figyelhető meg az információs hadviselés

Részletesebben

POLGÁRI VÉDELMI SZEMLE

POLGÁRI VÉDELMI SZEMLE POLGÁRI VÉDELMI SZEMLE BUDAPEST, 2008 KIADVÁNYUNK SZERZÔI: Bognár Balázs pv. fôhadnagy a Kormányzati Koordinációs Bizottság Titkársága vezetô tanácsosa Demeter István nyugállományú pv. ezredes MPVSZ alelnök

Részletesebben