VAJDA PÉTER ÉNEK-ZENEI ÁLTALÁNOS ÉS SPORTISKOLA 1089 BUDAPEST, VAJDA PÉTER UTCA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "VAJDA PÉTER ÉNEK-ZENEI ÁLTALÁNOS ÉS SPORTISKOLA 1089 BUDAPEST, VAJDA PÉTER UTCA 25-31."

Átírás

1 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT VAJDA PÉTER ÉNEK-ZENEI ÁLTALÁNOS ÉS SPORTISKOLA 1089 BUDAPEST, VAJDA PÉTER UTCA

2 Vajda Péter Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat 2 I. Általános rendelkezések 1. Az intézmény adatai Elnevezés: Vajda Péter Ének-zenei Általános és Sportiskola Székhelye: 1089 Budapest, Vajda Péter u Az intézmény fenntartó szerve: Elnevezés: Józsefvárosi Önkormányzat Székhelye: 1082 Budapest, Baross utca Az intézmény felügyeleti szerve: Elnevezés: Józsefvárosi Önkormányzat Székhelye: 1082 Budapest, Baross utca Az alapító okirat Kibocsátója: Józsefvárosi Önkormányzat Száma: 226/2009 (V.20.) Kelte: Budapest, június Az intézmény tevékenységei Az iskola a közoktatásról szóló LXXIX. törvény 26 (1), (4) bekezdése alapján 8 évfolyammal rendelkező intézmény, ahol az e törvény 6 (2) bekezdésében meghatározottak szerinti alapfokú nevelés-oktatás folyik. Az intézmény a Képviselő-testület által elfogadott pedagógiai program alapján végzi tevékenységét (halmozottan hátrányos helyzetű tanulók integrált oktatása, képesség-kibontakoztató és integrációs felkészítés). Az ének-zene és a testnevelés emelt szintű oktatása mellett sportiskolai képzést, a magyar nyelven folyó cigány kisebbségi oktatást folytat, valamint ellátja a megismerő funkciók, vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető vagy vissza nem vezethető súlyos és tartós rendellenessége miatt gondozásba vett, beszédfogyatékos sajátos nevelési igényű tanulók oktatását is. 6. A feladatmutatók megnevezése és köre Főtevékenység TEÁOR száma Megnevezése 8520 Alapfokú oktatás Államháztartási szakágazat száma Államháztartási szakágazat megnevezése Alapfokú oktatás

3 Vajda Péter Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat 3 Szakfeladatok száma, megnevezése január 1-től Szakfeladat száma Szakfeladat megnevezése Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) Általános iskolai napközi otthoni nevelés Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók napközi otthoni nevelése Általános iskolai tanulószobai nevelés Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók tanulószobai nevelése Iskolai intézményi étkeztetés Munkahelyi étkeztetés Iskolai diáksport-tevékenység és támogatása Önkormányzatok valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai 7. Költségvetési szerv felépítése és működésének feltételei Az iskola a közoktatási törvényben foglaltak alapján önálló jogi személy, részben önállóan gazdálkodó, az előirányzatai felett teljes jogkörrel rendelkező költségvetési szerv. Az intézmény önálló bérgazdálkodó, pénzügyi-gazdasági tevékenységét az önállóan gazdálkodó Németh László Angol-Testnevelés Tagozatos Általános Iskola látja el. Költségvetési intézmény törzsszám:

4 Vajda Péter Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat 4 Adóazonosító száma: A költségvetési szerv képviseletét az intézmény képviseletére jogosult személyek láthatják el. Cégszerű aláírási jogköre van az iskola igazgatójának és igazgatóhelyetteseinek. A cégszerű aláíráshoz az aláírásra jogosultak közül egyszerre két személy aláírása szükséges. A cégszerű aláírás csak az intézmény hivatalos körbélyegzőjével együtt érvényes. Az intézménynek rendelkeznie kell érvényes és jóváhagyott költségvetési alapokmánnyal. Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytathat. 8. Az iskola hivatalos pecsétjei 8.1. Az iskola körbélyegzője Kör alakú bélyegző, közepén az állami címerrel, körirata: Vajda Péter Ének-zenei Általános és Sportiskola * 1089 Bp., Vajda Péter u OM Lenyomata: 8.2. Az iskola hosszú bélyegzője Téglalap alakú bélyegző, felirata: Vajda Péter Ének-zenei Általános és Sportiskola 1089 Budapest, Vajda Péter utca OM Lenyomata: Az intézmény által használt egyéb bélyegzők lenyomata:

5 Vajda Péter Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat 5 9. Az SZMSZ személyi, területi és időbeni hatálya Jelen Szervezeti és Működési Szabályzat vonatkozik minden, a Vajda Péter Általános Iskolával munkaviszonyban, szerződéses jogviszonyban illetve tanulói jogviszonyban álló személyre valamint a tanulók szüleire. Az SZMSZ területi hatálya a Vajda Péter Általános Iskola székhelyére valamint az iskolai programok helyszíneire terjed ki. Jelen Szervezeti és Működési Szabályzat hatályba lépésétől visszavonásig érvényes. 10. Irányadó jogforrások: - A közoktatás minőségbiztosításáról és minőségfejlesztéséről szóló 3/2002 (II.15.) OM rendelet - A közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény (Kjt.) - A közalkalmazottakról szóló törvény végrehajtásáról szóló 138/1992. (X. 8.) kormányrendelet (Kjtvhr) - A kiemelt munkavégzésért járó kereset-kiegészítésről szóló 24/2000 (VIII.29.) OM rendelet - A Munka Törvénykönyvéről szóló többször módosított évi XXII. törvény - A gyermekvédelmi és gyámügyi igazgatásról szóló többször módosított évi XXXI. törvény - A katasztrófák elleni védekezésről szóló 37/2001. (X.12.) OM rendelet - Az iskola-egészségügyi ellátásról szóló 26/1997 (IX.3.) NM rendelet - Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló évi CXXV. törvény - Az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény (Áht.) - A közoktatásról szóló többször módosított évi LXXIX törvény (Köotv.) - A nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994 (VI.8.) MKM rendelet (R.) - Az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998 (XII.30.) Korm. rendelet (Ámr.) - A nemdohányzók védelméről szóló évi XLII. törvény - A tankönyvvé nyilvánítás, tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről szóló 5/1998. (II.18.) MKM rendelet (R.1.) Budapest, szeptember.. Szontagh Pál igazgató

6 Vajda Péter Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat 6 II. Az iskola vezetése, hatáskörök átruházása, ellenőrzés, külső kapcsolatok 1. A vezetők és a szervezeti egységek közötti kapcsolattartás rendje, formája, a vezetők közötti feladatmegosztás, a szervezeti egységek közötti kapcsolattartás rendje 1.1. Az intézmény vezetője Az iskola élén az igazgató áll, aki vezetői tevékenységét a két igazgatóhelyettes valamint a gazdasági vezető közreműködésével látja el. Az igazgató jogállását a magasabb vezető beosztás ellátásával megbízott közalkalmazottakra vonatkozó rendelkezések határozzák meg. Az igazgatónak az intézmény vezetésében fennálló felelősségét, képviseleti és döntési jogkörét a Köotv. állapítja meg. Ellátja továbbá jogszabályok által a vezető hatáskörébe utalt és át nem ruházott feladatokat. Kizárólagos jogkörébe tartozik: - a pedagógusok feletti teljes munkáltatói, valamint kötelezettségvállalási jogkör gyakorlása. - a külön megállapított ügyekben a kiadmányozás Az igazgatóhelyettesek A vezető beosztás ellátásával megbízott igazgatóhelyettesek vezetői tevékenységüket az igazgató irányítása mellett, munkaköri leírásuknak megfelelően, egymással együttműködve, és egymással mellérendeltségi viszonyban látják el Az általános igazgatóhelyettes Az igazgató akadályoztatása esetén ellátja az igazgató helyettesítését A második igazgatóhelyettes Az igazgató és az általános igazgatóhelyettes akadályoztatása esetén ellátja a vezetői feladatokat Az iskolavezetés Az operatív vezetési ügyekben az igazgatóból és az igazgatóhelyettesekből álló munkacsoport Az iskolavezetőség Stratégiai kérdésekben az igazgató döntés-előkészítő, véleményező és javaslattevő testülete. Tagjai: - az igazgató - az igazgatóhelyettesek - a munkaközösség-vezetők - a minőségirányítási csoport vezetője A szakmai vezetőség ülésére napirendi ponttól függően tanácskozási joggal meghívható a diákönkormányzat vezetője, a közalkalmazotti tanács elnöke és az iskolai érdekképviseleti szervek vezetői Iskolai munkaközösségek Az iskola pedagógusai szakmai munkaközösségekbe tömörülnek, melyet az igazgató által kinevezett munkaközösség-vezetők vezetnek. A munkaközösség-vezetők kinevezéséhez a tantestület érintett tagjainak véleményét ki kell kérni.

7 Vajda Péter Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat 7 A munkaközösségek a következők: - Alsós humán - Alsós reál - Napközis - Felsős osztályfőnöki - Felsős humán - Felsős reál I. (matematika, fizika, kémia, technika, informatika) - Felsős reál II. (természetismeret, földrajz, biológia) - Idegen nyelvi - Művészeti - Testnevelési - Fejlesztő 1.8.Az iskola dolgozói Az iskola dolgozóit a hatályos jogszabályok előírásai és a fenntartó engedélye alapján megállapított munkakörökre az iskola igazgatója alkalmazza. Az iskola dolgozói munkájukat munkaköri leírásaik alapján végzik A helyettesítés rendje Az igazgatót akadályoztatása esetén az azonnali döntést nem igénylő kizárólagos hatáskörben, valamint a gazdálkodási jogkörbe tartozó ügyek kivételével teljes felelősséggel az általános igazgatóhelyettes helyettesíti. Az igazgató tartós távolléte esetén gyakorolja a kizárólagos jogkörként fenntartott hatásköröket is. Tartós távollétnek minősül a legalább kéthetes, folyamatos távollét. Az igazgató és az általános igazgatóhelyettes egyidejű akadályoztatás esetén az igazgató helyettesítését a második igazgatóhelyettes látja el. Mindhárom vezető távolléte esetén ha a helyettesítésre más nem kapott megbízást az igazgatót az osztályfőnöki munkaközösség vezetője, akadályoztatása esetén a reál I. munkaközösség vezetője helyettesíti. A fent felsoroltak együttes távolléte esetén az azonnali döntést igénylő ügyekben a legmagasabb szolgálati idővel rendelkező munkaközösség-vezető, ilyen hiányában a legmagasabb szolgálati idővel rendelkező pedagógus dolgozó jogosult és köteles eljárni. 2. A vezetők és az iskolaszék, valamint a szülői munkaközösség közötti kapcsolattartás rendje 2.1. Az iskolaszék jogállása Az iskolaszék munkáját a Köotv. 60., 61 -ai és saját működési szabályzata alapján végzi. Az iskolaszéknek a törvényben meghatározott kérdésekben - döntési joga - egyetértési joga - javaslattevő joga van, továbbá véleményt nyilváníthat az iskola működésével kapcsolatos valamennyi kérdésben. Ki kell kérni az iskolaszék véleményét a pedagógiai program elfogadása, továbbá a 81 (1) e., pontjában meghatározott közoktatási megállapodás megkötése előtt. Az iskolaszék tagjai: - a fenntartó részéről a fenntartó által meghatározott számú személy - a szülők részéről a szülői választmány által delegált 3 fő - a tantestület részéről a nevelőtestület által delegált 3 fő Állandó meghívottak:

8 Vajda Péter Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat 8 - az iskola igazgatója - a Diákönkormányzat vezetője 2.2. Az iskolaszékkel való együttműködés szervezése Az iskola igazgatója és az iskolaszék képviselője az együttműködés tartalmát és formáját évente az iskolai munkaterv illetve az iskolaszék munkaprogramjának egyeztetésével állapítják meg. Az iskolaszék képviselőjét meg kell hívni a nevelőtestületi ülés azon napirendi pontjának tárgyalásához, amelyekben az iskolaszéknek egyetértési vagy véleményezési jogosultsága van. Ha az iskolaszék az intézmény működésével kapcsolatos valamely kérdésben véleményt nyilvánított, vagy a nevelőtestület hatáskörébe tartozó ügyében javaslatot tett, a nevelőtestület tájékoztatásáról, illetőleg a vélemény és a javaslat előterjesztéséről az igazgató gondoskodik. Az iskolaszék működésével kapcsolatos költségeket az iskola fedezi A szülői szervezet jogai és működése Az iskolában a szülők jogaik érvényesítése, kötelességük teljesítése érdekében szülői szervezetet hozhatnak létre. Az osztályok szülő közösségei 2-2 főt delegálnak az iskolai szülői választmányba. A szülői választmány szavazással dönt az iskolaszék szülői oldala tagjainak delegálásáról. A törvény által a szülői szervezetre ruházott egyetértési, véleményezési és tanácskozási jogokat az Iskolaszék szülői oldala gyakorolja. A szülők képviselőjével az intézményvezető tart kapcsolatot. Az iskolai szülői szervezet figyelemmel kíséri a gyermeki jogok érvényesülését, a pedagógiai munka eredményességét. Megállapításairól tájékoztatja a nevelőtestületet és a fenntartót. A gyermekek nagyobb csoportját érintő bármely kérdésben tájékoztatást kérhet az intézmény vezetőjétől, az e körbe tartozó ügyek tárgyalásakor képviselője tanácskozási joggal részt vehet a nevelőtestület értekezletein.. Azokban az ügyekben, amelyekben a szülői munkaközösségnek az SZMSZ vagy a jogszabály véleményezési jogot biztosít, a véleményt az igazgató kéri meg az írásos anyagok átadásával. A szülői szervezet képviselőjét a nevelőtestületi értekezlet véleményezéssel érintett napirendi pontjának tárgyalásához meg kell hívni. Az intézmény szülői szervezetének kérésére az iskola igazgatója tájékoztatást ad az intézmény munkájáról. Az osztályok szülői munkaközösségével az osztályfőnökök tartanak kapcsolatot A szülői munkaközösség részére biztosított jogok Az iskolai szülői szervezet véleményezési jogkört gyakorol. A szülői munkaközösségnek véleményezési joga van: - a szülőket anyagilag is érintő ügyekben - az iskola és a család kapcsolattartási rendjének kialakításában A szülői munkaközösségnek egyetértési joga van: - a működési szabályzatnak a szülőket is érintő rendelkezésben - a szülői értekezletek napirendjének meghatározásában 2.5. Tájékoztatás az iskola fontosabb dokumentumairól Minden szülő joga, hogy megismerhesse az intézmény Nevelési Programját, Helyi Tantervét, SZMSZ-ét, Intézményi Minőségirányítási Programját, Házirendjét. Félfogadási időben ezeket a dokumentumokat az iskola irodáján a szülő kérésére rendelkezésére kell bocsátani. A fenti dokumentumokból 1-1 példányt az iskolai könyvtárban helyben olvasás céljából el kell helyezni, és azt a könyvtár beiratkozott olvasóinak kérésre át kell adni. Az iskola Nevelési Programja, Intézményi Minőségirányítási Programja, Házirendje az iskola internetes honlapján hozzáférhető.

9 Vajda Péter Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat 9 3. A pedagógiai munka belső ellenőrzésének rendje 3.1. A pedagógus munkaköri kötelességei A pedagógus munkaköri kötelességeit munkaköri leírása tartalmazza A nevelő-oktató munka belső ellenőrzése A nevelő-oktató munka belső ellenőrzése a tanítási órákon kívül kiterjed a tanórán kívüli foglalkozásokra is. A nevelő-oktató munka belső ellenőrzésének megszervezéséért és hatékony működtetésért az igazgató felelős. Az ellenőrzés területeit, konkrét tartalmát, módszerét és ütemezését a félévenként elkészítendő ellenőrzési terv tartalmazza. Az ellenőrzési tervet nyilvánosságra kell hozni. Az ellenőrzési tervben nem szereplő eseti ellenőrzések lefolytatásáról az igazgató dönt. A nevelő-oktató munka belső ellenőrzésére jogosultak - az igazgató - az igazgatóhelyettesek - a munkaközösség-vezetők - a munkaközösségi tagok külön megbízás szerint Az igazgató az intézményben folyó valamennyi tevékenységet ellenőrizheti. Közvetlenül ellenőrzi az igazgatóhelyettesek munkáját. Ennek egyik eszköze a beszámoltatás. Az igazgatóhelyettesek ellenőrzési tevékenységüket a vezetői feladat megosztásából következő saját területükön végzik. A munkaközösség-vezetők az ellenőrzési feladatokat a munkaközösségük tagjainál a szaktárgyukkal összefüggő területen látják el. Tapasztalataikról folyamatosan tájékoztatják az illetékes igazgatóhelyettest Az ellenőrzés módszerei - tanórák, tanórán kívüli foglalkozások látogatása - írásos dokumentumok vizsgálata - tanulói munkák vizsgálata - beszámoltatás szóban, írásban Az ellenőrzés tapasztalatait a pedagógusokkal egyénileg, szükség esetén a munkaközösségek tagjaival meg kell beszélni. Az általánosítható tapasztalatokat a feladatok egyidejű meghatározásával tantestületi értekezleten összegezni és értékelni kell. 4. A nevelőtestület feladatkörébe tartozó ügyek átruházása 4.1. A nevelőtestület által az iskolavezetőségre ruházott jogkörök A nevelőtestület az iskolavezetőségre ruházza - a tantárgyfelosztás előtti, - a pedagógusok külön megbízásaival kapcsolatos és - az iskola képességvizsgálati követelményei meghatározásához biztosított véleményezési jogkörét. A nevelőtestület tagjai a munkaközösség-vezetőkön keresztül értesülnek az iskolavezetőség kialakított álláspontjáról. 5. Külső kapcsolatok rendszere, formája

10 Vajda Péter Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat 10 Az iskolát a külső kapcsolatokban az igazgató képviseli. Az igazgatóhelyettesek a vezetői feladatmegosztás szerint tartanak kapcsolatot a külső szervekkel. Az iskola rendszeres kapcsolatot tart: A fenntartó illetékes szerveivel: - A Józsefvárosi Önkormányzat Képviselőtestületével az igazgatón keresztül, - A Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalával az igazgatón keresztül, - A Józsefvárosi Önkormányzat Oktatási és Kulturális Bizottságával az igazgatón keresztül, - A Józsefvárosi Önkormányzat Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Osztályával az igazgatón keresztül, - A Józsefvárosi Önkormányzat Gyermekvédelmi Osztályával a gyermekvédelmi megbízotton keresztül, - A Józsefvárosi Önkormányzat Vagyonkezelési Osztályával az igazgatón keresztül, A pedagógiai munkát segítő szakszolgálatokkal: - A Józsefvárosi Nevelési Tanácsadóval az igazgatón keresztül, - A Józsefvárosi Gyermekjóléti Szolgálattal a gyermekvédelmi megbízotton keresztül, - A Tanulási Képességeket Vizsgáló és Rehabilitációs Központtal az igazgatón keresztül, - Az iskolai egészségügyi szolgálattal az igazgatón keresztül - A Józsefvárosi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Központ és Általános Iskolával a fejlesztő pedagógusokon és az igazgatóhelyetteseken keresztül A gyermek- és ifjúságvédelmi eljárások kapcsán: - A VIII. kerületi Rendőrkapitányság Ifjúságvédelmi Osztályával az igazgatón és a gyermekvédelmi megbízotton keresztül Az iskolával együttműködési megállapodást kötött intézményekkel: - Az Alapítvány a Vajda Péter utcai Általános Iskoláért alapítvánnyal az igazgatón keresztül, - A Vajda Péter Diáksport Egyesülettel az igazgatón és a testnevelési munkaközösségen keresztül, - A Tisztviselőtelepi Önkormányzati Egyesülettel az igazgatón - A Józsefvárosi Zeneiskolával az igazgatón keresztül - Az Eötvös Loránd Tudományegyetemmel az igazgatón és a gyakorlatvezető pedagógusokon keresztül - A Raoul Wallenberg Gimnázium és Humán Szakközépiskolával az igazgatón és a gyakorlatvezető pedagógusokon keresztül - A cerchioi (Olaszország) D. Alighieri Oktatási Intézménnyel az igazgatón keresztül - A Nemzeti Utánpótlás-nevelési és Sportszolgáltató Intézettel, valamint a sportiskolai képzésben együttműködő sportszervezetekkel az igazgatón és a testnevelési munkaközösség vezetőjén keresztül A kerületi oktató-nevelő és közművelődési intézményekkel: - A kerületi óvodákkal az 1-4. évfolyamot felügyelő igazgatóhelyettesen és a minőségügyi csoport illetékes tagján keresztül, - A kerületi általános iskolákkal az igazgatón keresztül - A tanulók által preferált középiskolákkal az 5-8. évfolyamot felügyelő igazgatóhelyettesen és a minőségügyi csoport illetékes tagján keresztül - A Józsefvárosi Kulturális Kht-val az igazgatón és a szabadidő-szervezőn keresztül - A Józsefvárosi Gyermekekért Kht-val az igazgatón és a szabadidő-szervezőn keresztül

11 Vajda Péter Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat 11 III. Működési szabályok 1. A működés rendje, nyitva tartás, vezetők intézményben való benntartózkodásának rendje 1.1. Nyitva tartás Az iskola szorgalmi idősszakban hétfőtől péntekig reggel 6.45-től ig tart nyitva. Az iskolát szombaton, vasárnap és munkaszüneti napokon zárva kell tartani. Rendezvények esetén a nyitva tartásra, valamint a szokásos nyitvatartási rendtől való eltérésre az igazgató ad engedélyt, utasítást Működési rend A reggeli ügyelet legkorábban 6.45-kor kezdődik és ig tart. A tanítás kezdete 8 óra. A tanítási óra 45 perces. A szünetek idejét, valamint a tanulói ügyelet rendjét a házirend határozza meg. A folyosókon 7.30-tól a tanítás kezdetéig valamint az óraközi szünetekben tanári ügyelet működik. A tanári ügyelet rendjét az igazgató állapítja meg. A tanuló a tanítási óra alatt csak az osztályfőnöke, távollétében az igazgató vagy az igazgatóhelyettes írásos engedélyével hagyhatja el az iskolát. A hivatalos ügyek intézése az iskolatitkári irodában történik 7.30 és között. A szülői értekezletek, fogadóórák, rendezvények napjain a nyitvatartás ezek időpontjához igazodik. Az iskola igazgatója az oktatási miniszter rendeletével összhangban, a nevelőtestület egyetértésével a tanév elején meghatározza és nyilvánosságra hozza a tanév rendjét, ebben meghatározza a tanítási szünetek és tanítás nélküli munkanapok időpontját. Az iskola a tanítási szünetekben az ügyeleti rend szerint tart nyitva. A tanítási szünet ügyeleti rendjét az igazgató tanévenként határozza meg A vezetők benntartózkodása Az iskola nyitvatartási idején belül reggel 7 és délután (illetve az utolsó tanuló távozása) között az igazgató és helyettesei közül egyiküknek benn kell tartózkodnia az iskolában A belépés és benntartózkodás rendje azok részére, akik nem állnak jogviszonyban az intézménnyel Az iskolába belépni csak a főbejáraton, a portán keresztül lehet. A portán a portás névre szóló belépőkártyát tölt ki a látogatónak melyen a belépés idejét és a keresett személy nevét feltünteti. Kilépni csak a keresett személy vagy az iskolatitkár által aláírt belépőkártya leadása után lehet. Ez alól kivételt képez az ebédbefizetés, a szülői értekezlet, a fogadóóra és a nyílt nap időszaka. Az igazgató a benntartózkodás és belépés rendjére vonatkozó külön rendelkezést is hozhat, illetve állandó belépőkártyát adhat ki. 2. A létesítmények és helyiségek használati rendje Az iskola létesítményeit és helyiségeit rendeltetésüknek megfelelően, az állagmegóvás szem előtt tartásával kell használni. Az iskola minden dolgozója és tanulója felelős: - a közösségi tulajdon védelméért, állagának megőrzéséért, - az iskola rendjének, tisztaságának megőrzéséért, - az energiafelhasználással való takarékoskodásért, - a tűz- és balesetvédelem, valamint munkavédelmi szabályok betartásáért.

12 Vajda Péter Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat 12 Az intézmény tanulói, pedagógusai, dolgozói térítésmentesen használhatják szorgalmi időben az iskola helyiségeit a megfelelő szabályok megtartásával. Tanításon kívül az iskola létesítményeinek használatát az iskola tanulóinak, dolgozóinak az iskola igazgatója vagy gazdasági vezetője engedélyezheti. Az osztályrendezvényeket legalább 3 munkanappal a rendezvény előtt az igazgatónak vagy helyettesének be kell jelenteni. Térítésmentesen igénybe vehetik az iskola helyiségeit a Diákönkormányzat, az Iskolaszék, a Szülői Szervezet, az iskolában működő Alapítvány és a Vajda Péter Diáksport Egyesület, valamint az iskolában hitoktatást végző egyházi személyek. A fakultatív hit- és vallásoktatás idejét és helyét a hitoktató és az iskola igazgatója közösen határozza meg, és az iskola igazgatója az iskolában szokásos módon hozza nyilvánosságra. Az intézmény létesítményeinek használatát a fent fel nem sorolt személyeknek és szervezeteknek külön megállapodás szerint az iskola igazgatója engedélyezheti megfelelő bérleti díj megfizetése ellenében, de csak olyan tevékenységre, amely nem ütközik az iskolai oktató-nevelő munka alapvető céljaival, illetve az intézmény munkarendjével. Az iskola létesítményeiben politikai szervezet tevékenységet nem folytathat. Az iskola létesítményeinek bérletéért fizetendő díj az intézmény saját bevétele A tantermek használata A tantermeket a tanítás megkezdése előtt az arra kijelölt iskolai dolgozó nyitja. A szaktanterem használatára vonatkozó teremrendek (tornaterem, számítástechnika terem, kémia terem stb.) maradéktalan betartása minden használó számára kötelező. A szaktantermek és szertárak zárásáról minden esetben a szaktanárnak kötelessége gondoskodni. A tanterem rendjéért a szünetekben a hetesek és az ügyeletet végző pedagógus a felelős. Az iskola berendezési és használati tárgyaira firkálni, azokat beszennyezni nem szabad. A tanítás befejeztével a székeket ülőkéjükkel lefelé fordítva a padra kell helyezni. A tanítás végeztével a tantermet rendezett, tiszta állapotban kell otthagyni, ajtaját kulcsra kell zárni. Ezért az utolsó órát tartó pedagógus felel Vagyonvédelem Az egyes helyiségek, létesítmények berendezéseit, felszereléseit, eszközeit elvinni csak az igazgató engedélyével, átvételi elismervény ellenében lehet. Vagyonvédelmi okok miatt üresen hagyott termeket zárni kell. A termek kulcsai az iskolatitkári irodában, a lemezszekrényből vehetők át Könyvtár Az iskolai könyvtár használati rendjét, gyűjtőkörét a könyvtár működési szabályzata és házirendje állapítja meg mely az SZMSZ melléklete Ebédlő Az iskola ebédlőjében tanuló csak az ingyenes reggeli kiosztásakor, a befizetett reggeli és uzsonna átvételekor illetve a csoportos vagy egyéni (ebédjegyes) ebédelés időtartama alatt tartózkodhat. Az ebédlőben minden tanuló köteles a kulturált együttélés szabályainak megfelelően étkezni és rendet hagyni maga után. Az ebédlőben a napközis csoportok együtt, a felső tagozatos étkező tanulók egyénileg közötti időben ebédelhetnek. Az étkezés önkiszolgáló rendszerű Külső igénybe vevők Az iskolához nem tartozó külső igénybe vevők a helyiségek átengedéséről szóló megállapodás szerinti időben tartózkodhatnak az épületben. Az igénybe vevőket vagyonvédelmi kötelezettség terheli, és kártérítési felelősséggel tartoznak. Kötelesek betartani az iskola munkavédelmi és tűzvédelmi szabályzatában foglaltakat.

13 Vajda Péter Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat Dohányzás A nemdohányzók védelméről szóló évi XLII. törvény rendelkezései alapján az iskolában dohányozni csak az arra kijelölt helyeken lehet. A törvényben meghatározott feltételeknek megfelelő dohányzásra kijelölt helyiségeket jól látható helyen táblával jelölni kell. Az iskola tanulói számára a dohányzás az iskola teljes területén tilos! 2.7. Hirdetések elhelyezése Az iskola területén csak az iskolavezetés által engedélyezett hirdetés helyezhető ki. Az intézmény területén nem megengedett az alkotmány- vagy jogszabályellenes, az oktatásnevelés céljaival ellentétes, illetve politikai célú reklámtevékenység. Szponzori és reklámtevékenység az intézményben csak az igazgatóval kötött szerződés alapján végezhető. 3. Ünnepélyek, megemlékezések rendje, a hagyományápolással kapcsolatos feladatok 3.1. Hagyományápolás Az iskola hagyományainak ápolása, ezek fejlesztése és bővítése valamint az iskola jó hírének megőrzése, öregbítése az iskolaközösség minden tagjának joga és kötelessége. A hagyományok ápolásával kapcsolatos feladatokat, továbbá az ünnepélyekre, megemlékezésekre, rendezvényekre vonatkozó időpontokat, valamint a szervezési felelősöket a nevelőtestület éves munkatervében határozza meg Az intézmény hagyományos kulturális és ünnepi rendezvényei - tanévnyitó - október karácsonyi hangulatkeltés - március Ilyenek vagyunk - tisztviselőtelepi Vajda-futás - ballagás - tanévzáró 3.3. Iskolaújság Pad Alatt címmel hírt ad az iskolai rendezvényekről, versenyek eredményeiről 3.4. A hagyományápolás külsőségei Jelvény: Az intézmény jelvénye színes alapon középen az épület fehér stilizált képe, fehér körirattal: ÉNEK-ZENEI ÁLTALÁNOS ÉS SPORTISKOLA VAJDA Lobogó: Az intézmény főfrontján a Magyar Köztársaság és az Európai Unió zászlaja mellett állandó jelleggel el kell helyezni az iskola zászlaját: fehér alapon kék iskolajelvény. Az igazgatói iroda előtti folyosón ki kell helyezni a Magyar Köztársaság és a Vajda Péter Ének-zene Testnevelés Tagozatos Általános Iskola zászlaját. Az iskolai ünnepélyeken a nemzeti zászló mellett ki kell helyezni az iskola zászlaját.

14 Vajda Péter Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat 14 Az iskola zászlaját minden ballagási ünnepségen a ballagó nyolcadikosok jelképesen átadják az őket ballagtató hetedik osztályosoknak. Az iskola tanulóinak kötelező ünnepi viselete: Lányok sötét alj, fehér blúz Fiúk: sötét nadrág, fehér ing A március 15-ei ünnepélyen az ünnepi viselet kiegészül a nemzeti színű kokárdával. Az iskola hagyományos sportfelszerelése az emelt szintű testnevelési osztályokban: Lányok: kék tornadressz, piros (iskola jelvényével díszített) póló Fiúk: kék nadrág, piros (iskola jelvényével díszített) póló Az iskola hagyományos sportfelszerelése a nem emelt szintű testnevelési osztályokban: Lányok: kék tornadressz, fehér (iskola jelvényével díszített) póló Fiúk: kék nadrág, fehér (iskola jelvényével díszített) póló 4. A tanuló távolmaradásának, mulasztásának igazolására vonatkozó rendelkezések A tanuló köteles a tanítás órákról és az iskola által szervezett kötelező rendezvényekről való távolmaradását az időtartamra vonatkozó szülői vagy orvosi igazolással igazolni. Az igazolás módját a házirend tartalmazza. A tanuló számára előzetes távolmaradási engedélyt a szülő írásban kérhet. Az engedély megadásáról tanévenként 3 napig az osztályfőnök, ezen túl az igazgató dönt. A döntés során figyelembe kell venni a tanuló tanulmányi előmenetelét, magatartását, addigi mulasztásainak mennyiségét és azok okait. A tanuló tanítási órákról való késését és hiányzását a pedagógus az osztálynaplóba bejegyzi. A mulasztott órák heti összesítését és igazolását az osztályfőnök végzi. A tanuló előzetes engedélykérés nélkül csak indokolt esetben maradhat távol az iskolától. A szülő ilyen esetben is köteles bejelenteni a mulasztás okát az osztályfőnöknek. Amennyiben ez elmarad, az osztályfőnök és a gyermekvédelmi felelős kötelessége a mulasztás okának felderítése a mulasztás megkezdésétől számított 3 napon belül. Amennyiben (a családlátogatás során) a szülő nem tudja érdemben igazolni gyermeke mulasztását, úgy az igazolatlan mulasztásnak minősül. A mulasztó tanuló iskolába jövetelének első napján, de legkésőbb 3 napon belül köteles mulasztását igazolni. Mulasztás esetén az igazolást az osztályfőnöknek kell leadni. A tanuló órái igazolatlannak minősülnek, ha az előírt határidő alatt nem igazolja távolmaradását. Az igazolatlan mulasztásokkal kapcsolatos teendők ellátása az osztályfőnök és a gyermekvédelmi felelős feladata. Ezeket dátummal ellátva az osztálynapló jegyzet rovatában írásban rögzíteni kell. Az igazolatlanul mulasztó tanuló szülőjét az első alkalom után az iskola az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon értesíti az igazolatlan mulasztás tényéről. Ismétlődő igazolatlan mulasztás esetén az iskola az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon felveszi a kapcsolatot a gyermekvédelmi szolgálattal, szükség esetén közösen családot látogatnak. Amennyiben a szülő továbbra sem biztosítja a tankötelezettség teljesítését, az iskola az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon értesíti a jegyzőt. Amennyiben az ismétlődő igazolatlan mulasztások oka az, hogy a tanuló nem teljesíti tankötelezettségét, a tanulót az SZMSZ-ben meghatározott iskolai büntetések megfelelő (általa még nem kapott) fokozatában kell részesíteni, és ezt az ellenőrző könyvön keresztül a szülő tudomására kell hozni.

15 Vajda Péter Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat 15 A tanórán kívüli foglalkozásokról történő távolmaradást is igazolni kell. A tanórán kívüli foglakozásokról ismételten igazolatlanul mulasztó tanuló az igazgató engedélyével a foglalkozásról kizárható. A tankötelezettség betartására vonatkozó eljárási rend A gyermek igazolatlanul mulaszt Az iskola értesíti a szülőt 11/1994 kmk R. 20 (3) A szülő értesítése eredménytelen NEM Az igazolatlan mulasztás megszűnik IGEN Az iskola felveszi a kapcsolatot a Gyermekjóléti Szolgálattal 11/1994 MKM r. 20 (3) IGEN A család a GySz-tal kapcsolatban van IGEN A GySz és a gyv. felelős közösen határozzák meg a lépéseket Eredményes? NEM NEM Családlátogatás során a gyermekvédelmi felelős feltárja az igazolatlan mulasztás okát A szülő nem biztosítja a tankötelezettség teljesítését A tanuló nem teljesíti tankötelezettségét Az iskola pedagógiai eszközöket, módszereket vesz igénybe A GySz kezdeményezi a jegyzőnél a védelembe vételt Az iskola értesíti a jegyzőt és a GySz-ot 11/1994 MKM r. 20 (3) (4) A GySz. felveszi a kapcsolatot a családdal és intézkedéséről értesíti az iskolát és a jegyzőt A jegyző szabálysértési jogkörében eljár 18/1999 Korm.r. 141 A jegyző államigazgatási eljárás során határozattal kötelezi a szülőt 5. A tanulók esélyegyenlőségét szolgáló iskolai feladatok A hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók oktatási sikerességének érdekében végzett munkáját az iskola a Józsefvárosi Önkormányzat Közoktatási Esélyegyenlőségi Programja alapján végzi.

16 Vajda Péter Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat 16 Az intézmény pedagógusainak részvétele az integrációt segítő pedagógus-továbbképzésben magas. Az intézmény kompetenciaméréseken elért eredménye az országos és kerületi átlagot meghaladják. Az intézmény kiemelt feladatai: - a HHH tanulók tanulócsoportokon belüli arányainak kiegyenlítése felmenő rendszerben, a tanulói életutak sérelme nélkül - a HHH tanulók hatékony továbbtanulási felkészítése, pályaorientációja - a HHH tanulók középiskolai életútjának nyomonkövetése - a HH, HHH és SNI tanulók pontos és naprakész nyilvántartása a fenntartóval együttműködve - kompetenciamérések eredményeinek elemzése, szükség esetén tantervi és módszertani korrekciók elvégzése - az intézmény továbbképzési tervében a hátránykompenzáló, integratív pedagógiai képzések prorizálása 6. A térítési díj, tandíj befizetésére, visszafizetésére és a tankönyv rendelésre vonatkozó rendelkezések Étkezési térítés Az étkezési térítési díjakat a pénztáros az igazgató által jóváhagyott befizetési napokon havonta szedi be. A tanulói jogviszony bármely okból való megszűnése vagy szüneteltetése esetén a többletfizetés visszatérítéséről a megszűnés illetve megszüntetést napját követő egy hónapon belül az iskola intézkedik. Az iskola az igénybe nem vett étkezésekre befizetett térítési díjat a bejelentést követő naptól kezdődően a következő befizetés alkalmával beszámítja. A lemondás telefonon vagy személyesen történhet. Reggel 9 óráig történő lemondás esetén az ebédlemondás a következő munkanaptól lép életbe Tankönyvrendelés Az iskolában kötelezően használandó tankönyvek, egyéb taneszközök kiválasztásánál maximálisan szem előtt kell tartani a helyi tantervet, az iskola tantárgyi struktúrájával való megfelelőséget, a tankönyvek vételi árát esetlegesen több éven át való használhatóságát, valamint az osztályok és iskolák közti átjárhatóságot. A tankönyvrendelést a szaktanárok kérése alapján a tankönyvfelelősök készítik el és az igazgató hagyja jóvá. Az Iskolaszéknek a tankönyvrendelés tekintetében jóváhagyási joga van, melyet írásban nyilvánít ki a rendelést megelőzően Igazgatási díj Igazgatási díjat kell fizetni, ha az iskola kérelemre: - az elveszett vagy megsemmisült bizonyítványról másodlatot vagy pótbizonyítványt állít ki; - névváltozás esetén bizonyítványt cserél. Az igazgatási díj összege az elkészítés évének első munkanapján érvényes kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) 10 %-a. Az igazgatási díjat az iskola által meghatározott módon és számlára kell befizetni. A befizetett igazgatási díj az iskola bevétele. A befizetett díj kezelése és nyilvántartása az államháztartás alrendszereinek bankszámla-vezetési, költségvetési, befizetési és letéti kezelési valamint kötelezettségvállalási rendjéről szóló jogszabályokban meghatározottak szerint történik.

17 Vajda Péter Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat A szociális ösztöndíj, illetve szociális támogatás megállapításának és felosztásának elvei 7.1. Étkezéstérítési kedvezmények: Az étkezéstérítési kedvezmények kiszámolásánál és odaítélésénél figyelembe kell venni a vonatkozó magasabb szintű jogszabályokat és a fenntartó rendeleteit. A gyermekvédelmi felelősök évente kétszer a kereseti kimutatások és egyéb szükséges nyilatkozatok, dokumentumok alapján megállapítják az étkezéstérítési támogatás mértékét és erről elszámolást vezetnek Tankönyvtérítési kedvezmények: A tankönyvtérítési kedvezmények kiszámolásánál és odaítélésénél figyelembe kell venni a vonatkozó magasabb szintű jogszabályokat és a fenntartó rendeleteit. A gyermekvédelmi felelősök évente egyszer a kereseti kimutatások és egyéb szükséges nyilatkozatok, dokumentumok alapján megállapítják a tankönyvtérítési támogatás mértékét és erről elszámolást vezetnek. 8. A tanórán kívüli foglalkozások szervezeti formái, rendje 8.1. Szervezeti formák - napközi otthon, tanulószoba - szakkör - énekkar - sportkör - tanulmányi, szakmai, kulturális verseny, házi bajnokság - iskolák közötti verseny - önképzőkörök - táborok, kirándulások, erdei iskolák - fakultatív hit- és vallásoktatás 8.2. Napközi otthon, tanulószoba Napközi otthon a szülő kérésétől függően minden évfolyamon működhet. A csoportok kialakításának szempontja az évfolyamok szerinti működtetés. A szülő igénye alapján minden felügyeletre szoruló tanuló részére biztosított a napközi otthonba való felvétel. A napközi otthoni ellátást az iskola csak kirívóan durva fegyelmi vétség esetén tagadhatja meg, vagy szüneteltetheti, ha a tanuló testi épségéért nem tud felelősséget vállalni. A tanulószobai ellátásra a szaktanár és a szülő egyaránt javaslatot tehet. A tanítás nélküli munkanapokon az iskola szülői kérésre ügyeletet szervez. A napközi otthon a szorgalmi időszak alatt működik. A napközis ellátás az utolsó tanítási óra végét követően kezdődik és 16 óráig tart. A szülők kérésére ezt követően ig összevont ügyeletet kell szervezni A szakkörök Az iskola hagyományainak megfelelő (társadalom- és természettudományos, technikai, környezetvédelmi, művészeti) szakköröket hirdet meg, de a tanulók és a szülők újak szervezését is kezdeményezhetik. A szakköri foglalkozásokra a szorgalmi időszak keretén belül lehet jelentkezni. A szakköri foglalkozások ingyenesek, nagy anyagigény vagy közlekedési költség felmerülése esetén önköltségesek. A szakköri foglalkozások legkésőbb októberben kezdődnek és május 31-ével végződnek Az énekkar

18 Vajda Péter Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat 18 Az énekkar a szorgalmi időszak alatt, órarendben rögzített időpontban, heti kétszer 90 perces időbeosztással működik. Az emelt szintű ének-zenei osztályokba járó tanulók számára kötelező, e kötelezettség alól a karvezető felmentést adhat A sportkör A tanulók tanórán kívüli sporttevékenységét a testnevelő tanárok szervezik a szorgalmi időre. A sportkörön vagy valamilyen (iskolai vagy egyesületi) edzésen való részvétel az emelt szintű testnevelési és sportiskolai osztályok tanulói számára kötelező A szakkör, sportkör, énekkar vezetője A szakkör, énekkar, sportkör vezetőjét az igazgató bízza meg. A megbízást ellátók szakmailag felelősek a szakkör, énekkar, sportkör működéséért. Éves munkaprogramot dolgoznak ki, melyet az általános igazgatóhelyettes hagy jóvá. Az énekkar szerepléseit, külső fellépéseit illetve a sportcsapatok külső helyszínen való versenyeztetését az igazgató engedélyezi Tanulmányi, kulturális versenyek A tanulmányi, szakmai, kulturális verseny, sportvetélkedő, diáknap, stb. része a tanév helyi rendjének illetve az éves munkatervnek, amely meghatározza a szervezés feladatait, határidejét és felelőseit Iskolák közötti versenyek Az igazgató gondoskodik arról, hogy az országos, fővárosi, kerületi versenyeken a tanulók és felkészítő tanáraik részt vehessenek, indokolt esetben a tanulóknak előzetes felkészülésre szabadnapo(ka)t biztosít. Az igazgató gondoskodik arról, hogy a versenyeken előkelő helyezést elért tanulók továbbá az énekkar, sportcsapatok eredményes szereplését az egész iskolaközösség megismerje Tanulmányi kirándulás, tábor, erdei iskola Az osztályfőnökök a tantervi követelmények teljesülése, a nevelőmunka elősegítése érdekében évente egy alkalommal szeptember vagy június hónapban osztályuk számára tanulmányi kirándulást szerveznek. A tanulmányi kirándulásra rendelkezésre álló napok időpontját az iskola éves munkatervében kell meghatározni. A kirándulás tervezett helyét, idejét az osztályfőnököknek az osztályfőnöki munkatervükben kell rögzíteniük. Az iskola nevelői, szülői az igazgató előzetes engedélyével a tanulók számára túrákat, kirándulásokat, táborokat, erdei iskolai foglalkozásokat szervezhetnek Fakultatív hit- és vallásoktatás Az iskolában a területileg illetékes bejegyzett egyházak hit- és vallásoktatást szervezhetnek. A hit- és vallásoktatáson való részvétel a tanulók számára önkéntes. Az iskola a foglalkozásokhoz tantermet biztosít, az intézmény órarendjéhez igazodva. A fakultatív hit- és vallásoktatás idejét és helyét a hitoktató és az iskola igazgatója közösen határozza meg, és az iskola igazgatója az iskolában szokásos módon hozza nyilvánosságra. A tanulók hit- és vallásoktatását az egyház által kijelölt hitoktató végzi 9. A mindennapi testedzés formái, a sportkör és az iskola vezetése közti kapcsolattartás formái és rendje Az iskola a helyi tantervében biztosított órarendi testnevelés órákon túl a Vajda Péter Diáksport Egyesület működésének támogatásával biztosítja a mindennapos testedzés lehetőségét. Az együttműködés formáját és anyagi kereteit a tanévenként megújítandó együttműködési megállapodás határozza meg.

19 Vajda Péter Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat 19 Az alsó tagozaton a testnevelést emelt szinten oktató és sportiskolai osztályokban a sportkör órarendbe iktatva minden tanuló számára kötelező. A testnevelést nem emelt szinten tanulók számára heti rendszerességgel rekreációs foglalkozás biztosítja a testedzés lehetőségét. 10. Az iskola védő-óvó intézkedései 10.1 A rendszeres egészségügyi felügyelet és ellátás rendje Az iskola tanulói tanévenként egy alkalommal szervezett fogorvosi rendelésen vesznek részt. Tanévenként meghatározott időpontban, heti egy alkalommal iskolaorvos, heti két alkalommal védőnő áll a tanulók rendelkezésére, az iskolában található orvosi szobában. Az egészségügyi felügyelettel történő megállapodás alapján az iskolaorvos az alábbi feladatokat végzi: - A tanulók egészségügyi állapotának ellenőrzését végzi, a továbbtanulás és a táborozás előtt. - A tanulók belgyógyászati vizsgálatát végzi egy alkalommal évente, oltás esetén többször is - A védőnő a tanulók higiéniai, tisztasági szűrővizsgálatát végzi szükség esetén több alkalommal. - A tanulók fizikai állapotát mérik évente egy alkalommal. Az osztályfőnökök beosztás szerint viszik fogászatra, tüdőszűrésre a tanulókat. Szemészeti vizsgálatra az osztályfőnök ill. az iskolaorvos javaslatára küldjük a tanulókat. Az iskola-egészségügyi szolgálat munkatársai általánosítható tapasztalatokról tanévenként tájékoztatják az iskolavezetést. Az egészséges környezet biztosítása érdekében tett javaslatokat az iskola lehetőségei függvényében megvalósítja. Fertőző betegség vagy fejtetvesség észlelése esetén a védőnő javaslatára a gyermeket a közösségből el kell távolítani. Az így kiszűrt tanuló csak a fertőző betegség vagy fejtetvesség megszűnése után, a hiányzás időtartamától függően orvosi, ÁNTSZ vagy szülői igazolással jöhet iskolába. Ismétlődő kezeletlen fejtetvesség esetén a védőnő helyi kezelést alkalmazhat, melynek szükség esetén része lehet a tetves haj részleges vagy teljes eltávolítása is. A gyermekbántalmazás vélelme, vagy egyéb pedagógiai eszközökkel meg nem szüntethető veszélyeztető tényező megléte estén a gyermekvédelmi felelősök kezdeményezik, hogy az igazgató értesítse a Gyermekjóléti Szolgálatot. A gyermek- és ifjúságvédelmi felelősök egészségnevelési, ennek részeként kábítószer ellenes programot dolgoznak ki. Szükség esetén intézkedés megtételét kezdeményezik az iskola igazgatójánál A tanulóbalesetek megelőzésével összefüggő feladatok Minden dolgozónak ismernie kell és be kell tartania az érvényes munka- és tűzvédelmi szabályzatok, valamint a tűzriadó terv utasításait. A tanulókkal az egészségük és testi épségükre vonatkozó előírásokat, az intézményben előforduló veszélyforrásokat a tilos és elvárható magatartási formákat a tanév megkezdésekor, életkoruknak és fejlettségi szintjüknek megfelelően ismertetni kell. Ennek tényét és tartalmát a haladási naplóban kell dokumentálni. Különös figyelmet kell fordítani ezen oktatáskor - az iskola környékére vonatkozó közlekedési szabályokra - a házirend balesetvédelmi szabályaira

20 Vajda Péter Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat 20 - a rendkívüli esemény bekövetkeztekor (baleset, tűzriadó, bombariadó, természeti katasztrófa, stb.) szükséges teendőkre, menekülési útvonalra, menekülés rendjére - a tanulói kötelességekre a baleset megelőzésével kapcsolatban Alkalmanként ismertetni kell mindezeket - tanulmányi kirándulások előtt - közhasznú munkavégzés előtt - rendkívüli események után A tanév megkezdésekor (az első tanítási órán) ismertetni kell a kémia, fizika, technika, testnevelés és a számítástechnika foglalkozásokon előforduló veszélyforrásokat, munka- és egészségvédelmi előírásokat. Ugyanez a teendő új kísérlet, új munkadarab, új taneszköz használata, új gyakorlat megkezdése előtt is. A számítógépeket csak pedagógus felügyelete mellett szabad használni. Az intézményben csak a 10 évnél idősebb tanulók használhatják az alábbi gépeket tanári felügyelet mellett: - villamos fúrógép - barkácsgép - forrasztópáka - villamos háztartási gépek - kerékpárszerelési anyagok A nevelők a tanórai és tanórán kívüli foglalkozásokon ügyeleti beosztásuk alatt kötelesek a rájuk bízott tanulók tevékenységét folyamatosan figyelemmel kísérni, a rendet megtartani, valamint a baleset-megelőzési szabályokat a tanulókkal betartatni. A tanév végén a nyári idénybalesetek veszélyeire fel kell hívni a tanulók figyelmét A tanulóbalesetekkel kapcsolatos feladatok Ha a tanulót baleset éri, a felügyeletével megbízott pedagógusnak meg kell tennie a szükséges intézkedéseket. Ezek: - a sérült tanulót elsősegélyben kell részesítenie, ha szükséges orvost (mentőt) kell hívnia - a balesetet, sérülést okozó veszélyforrást a tőle telhető módon meg kell szüntetnie - minden tanulói balesetet, rosszullétet azonnal jeleznie kell az ügyeletes vezetőnek E feladatok ellátásában a baleset helyszínén jelenlévő többi nevelőnek és dolgozónak is részt kell vennie. A balesetet szenvedő tanulót elsősegélynyújtásban részesítő dolgozó a sérülttel csak annyit tehet, amihez biztosan ért. Ha bizonytalan abban, hogy mit kell tennie, akkor feltétlenül orvost kell hívnia és a beavatkozással meg kell várnia az orvosi segítséget Tanulóbalesetek kivizsgálása, nyilvántartása A tanulóbalesetek jelentési kötelezettségét és módját a 11/1994 (VI.8.) MKM rendelet 2.sz. melléklete tartalmazza. A baleseti jegyzőkönyv felvétele a sérülésnél jelen lévő pedagógus és a második igazgatóhelyettes feladata. A második igazgatóhelyettes félévente ellenőrzi a gyermekbalesetek megelőzésének dokumentációit és baleset esetén határoznak arról, hogy milyen intézkedéseket kell tenni a további balesetek megelőzésére. A súlyos baleseteket azonnal jelenteni kell az iskolai fenntartónak. A súlyos baleset kivizsgálására legalább középfokú munkavédelmi szakképesítéssel rendelkező személyt kell bevonni.

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI Szervezeti és Működési Szabályzat Innovációs Szakképző, Továbbképző Iskola Központ és Gimnázium ISZTI OM azonosító: 100 534 Készítette: Boldog István, igazgató Tartalom 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2. A

Részletesebben

Gubody Ferenc Szakképző Iskola. OM azonosító: 201038

Gubody Ferenc Szakképző Iskola. OM azonosító: 201038 Gubody Ferenc Szakképző Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata OM azonosító: 201038 A szabályzat érvényes: 2013. április 2-től 1 Tartalomjegyzék Tartalom 1 Tartalomjegyzék... 2 2 A Szervezeti és Működési

Részletesebben

Esztergom Város Polgármestere

Esztergom Város Polgármestere Esztergom Város Polgármestere 35/2005.02.10. A határozati javaslatok elfogadásához egyszerű többség szükséges. Előterjesztés a Képviselő-testület 2005. február 10-ei ülésére a közoktatási intézmények szervezeti

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67. ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján az 1913. évben Budapest Székesfőváros által létesített (alapított)

Részletesebben

BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola. Szervezeti és Működési Szabályzata

BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola. Szervezeti és Működési Szabályzata A BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata - 1 - I. Általános rendelkezések 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (a továbbiakban SZMSZ) célja és jogszabályi alapja:

Részletesebben

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI 1. A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról az iskola igazgatója, a diákönkormányzat felelős

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 5. Jogszabályban meghatározott közfeladata, szakágazati besorolása:

ALAPÍTÓ OKIRAT. 5. Jogszabályban meghatározott közfeladata, szakágazati besorolása: ALAPÍTÓ OKIRAT Arnót község Önkormányzati Képviselő-testülete és Sajópálfala község Önkormányzati Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról

Részletesebben

A Szülői Közösség Szervezeti és Működési Szabályzata

A Szülői Közösség Szervezeti és Működési Szabályzata ROSTI PÁL GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA A Szülői Közösség Szervezeti és Működési Szabályzata Dunaújváros, 2013. 2013. 1 S Z K A Szülői Közösség Szervezeti és Működési Szabályzata A szülői munkaközösség

Részletesebben

A SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A közoktatásról szóló 1996. évi LXII. törvénnyel módosított 1993. évi LXXIX. törvény 59.. rendelkezései alapján a Than

Részletesebben

inárcsi Tolnay Lajos Általános Iskola

inárcsi Tolnay Lajos Általános Iskola SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY az inárcsi Tolnay Lajos Általános Iskola 2365 Inárcs, Tolnay Lajos út 1. Szervezeti és Működési Szabályzatáról Készítette: Szegedi György közoktatási szakértő SZ024539 2011. április

Részletesebben

HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA

HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról

Részletesebben

T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat a rendelkezésére álló dokumentumok alapján az 1891. évben nem megállapítható

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67. ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján az 1989. évben Budapest VIII. ker. Tanács VB. által létesített (alapított)

Részletesebben

PERBÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ALAPÍTÓ OKIRAT ISKOLA

PERBÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ALAPÍTÓ OKIRAT ISKOLA PERBÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ALAPÍTÓ OKIRAT ISKOLA Perbál Község Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok és a Magyar Köztársaság 2008. évi CV. törvény 2..(2) bekezdése és a 4.

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat Kós Károly Általános Iskola 1192 Budapest, Hungária út 28.

Szervezeti és Működési Szabályzat Kós Károly Általános Iskola 1192 Budapest, Hungária út 28. Szervezeti és Működési Szabályzat Kós Károly Általános Iskola 1192 Budapest, Hungária út 28. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja Az SZMSZ határozza meg az iskola szervezeti felépítését, az intézményi

Részletesebben

MAGISTER GIMNÁZIUM. szabályzata. Intézmény székhelye, címe: 3530 Miskolc, Görgey A. utca 5. Intézmény OM-azonosítója: Kft.

MAGISTER GIMNÁZIUM. szabályzata. Intézmény székhelye, címe: 3530 Miskolc, Görgey A. utca 5. Intézmény OM-azonosítója: Kft. Intézmény neve: Szabályzat típusa: MISKOLCI MAGISTER GIMNÁZIUM Szülői szervezet működési szabályzata Intézmény székhelye, címe: 3530 Miskolc, Görgey A. utca 5. Intézmény OM-azonosítója: 201251 Intézmény

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 1.3. Fenntartó neve és címe: Budapesti Zsidó Hitközség 1075 Budapest, Síp u. 12.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 1.3. Fenntartó neve és címe: Budapesti Zsidó Hitközség 1075 Budapest, Síp u. 12. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1. Az óvoda általános adatai 1.1. Neve: Budapesti Zsidó Hitközség Benjámin Óvodája 1.2. Címe: 1142 Budapest, Ungvár u. 12. 1.3. Fenntartó neve és címe: Budapesti Zsidó

Részletesebben

A SOPRONI SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUM SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉGÉNEK ALAPÍTÓ OKIRATA, BELSŐ FELÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A SOPRONI SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUM SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉGÉNEK ALAPÍTÓ OKIRATA, BELSŐ FELÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SOPRONI SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUM SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉGÉNEK ALAPÍTÓ OKIRATA, BELSŐ FELÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 59. rendelkezése

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT

A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT 1. A költségvetési szerv hivatalos neve: Fekete István Általános Iskola és Szakiskola A költségvetési szerv székhelye: 2230 Gyömrő,

Részletesebben

Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 5500 Gyomaendrőd, Kossuth L. u. 7.

Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 5500 Gyomaendrőd, Kossuth L. u. 7. Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 5500 Gyomaendrőd, Kossuth L. u. 7. SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Intézmény OM- azonosítója: 201827 Intézményvezető: Kovács Péterné

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67. ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján az 1982. évben Budapest VIII. ker. Tanács VB. által létesített (alapított)

Részletesebben

Platthy József ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KARANCSKESZI HÁZIREND

Platthy József ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KARANCSKESZI HÁZIREND Platthy József ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KARANCSKESZI HÁZIREND 2009 ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI MÖZPONT HÁZIRENDJE 1. A tanítás és az iskola rendje 1.1 A tanulók iskolába érkezésének időpontja legkésőbb tíz

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015

Közzétételi lista 2014/2015 Közzétételi lista 2014/2015 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához VÉGZETTSÉG

Részletesebben

1. A költségvetési szerv megnevezése: Újhartyáni Német Nemzetiségi Általános Iskola (A továbbiakban: költségvetési szerv)

1. A költségvetési szerv megnevezése: Újhartyáni Német Nemzetiségi Általános Iskola (A továbbiakban: költségvetési szerv) 1 KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA ÚJHARTYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK AZ ÚJHARTYÁNI NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Újhartyán Község Önkormányzatának

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67. ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete 308/2004. (VII.08.) számú határozata alapján az 1995. évben Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata által létesített

Részletesebben

SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Comenius Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvű Iskola 8000 Székesfehérvár, Koppány u. 2/a. SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2010. NOVEMBER 1 Általános rendelkezések Az Iskola Szülői Szervezete

Részletesebben

LázárErvin Általános Iskola

LázárErvin Általános Iskola LázárErvin Általános Iskola Szülői szervezet működési szabályzata 5.sz melléklet Budapest 1043 Erzsébet utca 31 OM-azonosítója: 034862 Intézmény fenntartója:klebersberg Intézményfenntartó Központ Intézmény

Részletesebben

Előterjesztés. Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. június 27-i ülésére

Előterjesztés. Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. június 27-i ülésére Lengyeltóti Városi Önkormányzat Polgármestere 8693 Lengyeltót, Zrínyi M. u. 2. Ügyiratszám: /2013 Előterjesztés Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. június 27-i ülésére Napirend: Előadó:

Részletesebben

AZ ALMÁSI UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ ALMÁSI UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AZ ALMÁSI UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2005 I. RÉSZ Általános rendelkezések 1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja 1.1! " # $ % & ' ( ) * % $ +, -.

Részletesebben

/ egységes szerkezetben/

/ egységes szerkezetben/ Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat által fenntartott József Attila Általános Művelődési Központ Alapító Okirata / egységes szerkezetben/ Iktatószám: 1566-4/2011. Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT Nyilvántartási szám: K/31205/2/2009/II. MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 198 /1993. (II. 9.) sz. határozatával

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat ZALAEGERSZEGI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM DEÁK FERENC SZAKKÖZÉPISKOLJÁJA ÉS SZAKISKOLÁJA Szervezeti és Működési Szabályzat 1 A ZALAEGERSZEGI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM DEÁK FERENC SZAKKÖZÉPISKOLÁJA ÉS SZAKISKOLÁJA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK

Részletesebben

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 88., 90. és 92. -a, valamint a közoktatásról

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT Nyilvántartási szám: ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 200/1993. (II. 9.) határozatával jóváhagyott, a Budapest Főváros X. kerület

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Oktatott tárgy Létszám Iskolai

Részletesebben

Óvodai szakmai nap III.

Óvodai szakmai nap III. Óvodai szakmai nap III. Működést meghatározó dokumentumok A jó vezető pontosan olyan, mint egy kertész: felelősséget kell vállalnia azért, amit elültetett. Néha ki kell kapálnia a vadhajtásokat, de a jövőért

Részletesebben

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23.

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23. A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok 2012. augusztus 23. Vonatkozó jogszabályok 2011. évi CXC tv. a nemzeti köznevelésről 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

SZÜLŐI (SZERVEZET) VÁLASZTMÁNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZÜLŐI (SZERVEZET) VÁLASZTMÁNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZÜLŐI (SZERVEZET) VÁLASZTMÁNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2012. TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések 3 II. A Szülői Munkaközösség alapvető célja 3 III. A Szülői Munkaközösség alapvető feladata

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS M KÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS M KÖDÉSI SZABÁLYZAT Soproni Német Nemzetiségi Általános Iskola Deutsche Nationalitätenschule Ödenburg 9400 Sopron, Feny tér 1. SZERVEZETI ÉS M KÖDÉSI SZABÁLYZAT Sopron, 2013. március Barilichné Tóth Rita igazgató Tartalom

Részletesebben

DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Hajdúsámson, 2012. szeptember. Készítette: Módis Tamás

DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Hajdúsámson, 2012. szeptember. Készítette: Módis Tamás II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 4251 Hajdúsámson, Kossuth u. 2-8. 52/590-400 Fax: 52/590-407 hsamsonisk@t-online.hu DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Részletesebben

Erzsébet Utcai Általános Iskola

Erzsébet Utcai Általános Iskola Erzsébet Utcai Általános Iskola Diákönkormányzati szabályzat 13. sz melléklet 1043 Budapest Erzsébet u. 31 034862 Intézmény fenntartója: Budapest Főváros IV.ker. Önkormányzat Intézmény vezetője: Pál lászlóné

Részletesebben

Alapító okirat. (Egységes szerkezetben)

Alapító okirat. (Egységes szerkezetben) Alapító okirat (Egységes szerkezetben) Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. (a továbbiakban: Ötv.) 10. (1) bek. g) pontja, az államháztartásról

Részletesebben

A Pollack Mihály Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Szülői Munkaközösségének Szervezeti és Működési Szabályzata. I.

A Pollack Mihály Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Szülői Munkaközösségének Szervezeti és Működési Szabályzata. I. A Pollack Mihály Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Szülői Munkaközösségének Szervezeti és Működési Szabályzata I. rész Általános rendelkezések A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Humán Bizottságának október 26-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Humán Bizottságának október 26-i rendes ülésére Hu/1. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Humán Bizottságának 2016. október 26-i rendes ülésére Tárgy: Az önkormányzati fenntartású óvodákat érintő, bizottsági

Részletesebben

Közszolgáltató, önállóan működő intézmények ALAPÍTÓ OKIRATA. Feladat ellátási helyei: TAKTAHARKÁNY, VÖRÖSMARTY U. 8. ÉS MAGTÁR U. 17.

Közszolgáltató, önállóan működő intézmények ALAPÍTÓ OKIRATA. Feladat ellátási helyei: TAKTAHARKÁNY, VÖRÖSMARTY U. 8. ÉS MAGTÁR U. 17. Közszolgáltató, önállóan működő intézmények ALAPÍTÓ OKIRATA A költségvetési szerv Neve: APÁCZAI CSERE JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA Székhelye: 3922 TAKTAHARKÁNY, VÖRÖSMARTY U. 8. Feladat ellátási helyei: TAKTAHARKÁNY,

Részletesebben

A L A P Í T Ó OKIRAT

A L A P Í T Ó OKIRAT A L A P Í T Ó OKIRAT (egységes szerkezetbe foglalt) 1.) Az intézmény megnevezése: Zalakomári Általános Iskola Az intézmény székhelye: 8752 Zalakomár, Tavasz u. 15. Az intézmény törzsszáma: 666600 Az intézmény

Részletesebben

Vezetői ellenőrzési terv

Vezetői ellenőrzési terv Kossuth Lajos Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 3525 Miskolc, Dayka G. u. 4. Tel.: 46/509-120; Tel./fax: 46/345-830 www.eklg-miskolc.sulinet.hu Kossuth Lajos

Részletesebben

Az iskola fegyelmi szabályzata

Az iskola fegyelmi szabályzata 1. A tanulói hiányzások igazolása Az iskola fegyelmi szabályzata a/ A tanuló köteles a tanítási órákról és az iskola által szervezett rendezvényekről való távolmaradását az időtartamra vonatkozó szülő

Részletesebben

Változások követése az óvodák működését érintő szabályozásban Frissített jogszabályi kisokos óvodáknak ( )

Változások követése az óvodák működését érintő szabályozásban Frissített jogszabályi kisokos óvodáknak ( ) Rozmis Attiláné Változások követése az óvodák működését érintő szabályozásban Frissített jogszabályi kisokos óvodáknak (2015.09.01.) Az elmúlt és az idei évben több ponton is megváltozott a köznevelést

Részletesebben

Kapuvár Térségi Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben

Kapuvár Térségi Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben Kapuvár Térségi Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi

Részletesebben

Szentes Város Alpolgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. sz.: P-16243/2009 Témafelelős: Kovács Zsuzsa

Szentes Város Alpolgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. sz.: P-16243/2009 Témafelelős: Kovács Zsuzsa Szentes Város Alpolgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. sz.: P-16243/2009 Témafelelős: Kovács Zsuzsa Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szentes Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy:

Részletesebben

1. Az intézmény neve: Ságújfalu Körzeti Általános és Alapfokú Művészeti. 2. Az intézmény székhelye: 3162 Ságújfalu, Kossuth út 134.

1. Az intézmény neve: Ságújfalu Körzeti Általános és Alapfokú Művészeti. 2. Az intézmény székhelye: 3162 Ságújfalu, Kossuth út 134. Ságújfalu és Kishartyán Községek Önkormányzatainak Képviselő-testületei az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv., valamint a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény alapján, az általuk alapított

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezet)

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezet) ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezet) A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. (5) bekezdésében és az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. (1), (3) bekezdéseiben

Részletesebben

Belső ellenőrzési terve

Belső ellenőrzési terve Belső ellenőrzési terve A vezetői feladatokat ellátók, továbbá a pedagógus és más munkakörben foglalkoztatottak ellenőrzése, értékelése az éves munkatervben ütemezett módon történik. Az intézmény egy tanévre

Részletesebben

AZ I. ISTVÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ I. ISTVÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AZ I. ISTVÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 Együttműködési megállapodás 1.sz.melléklet Együttműködési megállapodás mely létrejött az I. István Szakképző Iskola nevelőtestülete

Részletesebben

SZEKSZÁRDI SZC MAGYAR LÁSZLÓ SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉGE SZERVEZÉSI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZEKSZÁRDI SZC MAGYAR LÁSZLÓ SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉGE SZERVEZÉSI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZEKSZÁRDI SZC MAGYAR LÁSZLÓ SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉGE SZERVEZÉSI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Dunaföldvár, 2016. szeptember 20. 1. Általános rendelkezések 1.1. A nemzeti köznevelésről szóló 2011.

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista i Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2013/2014. tanév Pedagógus végzettsége Pedagógus szakképzettsége

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat. A Drégelyvár Gimnázium Esti Tagozat Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzat. A Drégelyvár Gimnázium Esti Tagozat Szervezeti és Működési Szabályzata Szervezeti és Működési Szabályzat A Drégelyvár Gimnázium Esti Tagozat Szervezeti és Működési Szabályzata A közoktatásról szóló többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény, valamint a végrehajtására kiadott,

Részletesebben

BENCZÚR GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA

BENCZÚR GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA 19/a. sz. melléklet a / 2009. (IX.28.) számú határozathoz BENCZÚR GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése, az államháztartásról szóló

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Neve: Lakatos Menyhért Józsefvárosi Általános Művelődési Központ. Bauer Sándor utca 4. szám

ALAPÍTÓ OKIRAT. Neve: Lakatos Menyhért Józsefvárosi Általános Művelődési Központ. Bauer Sándor utca 4. szám ALAPÍTÓ OKIRAT A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (továbbiakban: közoktatási törvény) 3. (2) bekezdése értelmében Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T /2012. (10. 25.) sz. határozat 7. melléklete M Ó D O S Í T Ó O K I R A T Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola 2120 Dunakeszi, Garas u. 26. Dunakeszi Város Képviselő-testülete jóváhagyta a Bárdos Lajos

Részletesebben

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T M Ó D O S Í T Ó O K I R A T /2012. (10. 25.) sz. határozat 5. melléklete Dunakeszi Oktatási Központ 2120 Dunakeszi, Táncsics u. 4. Dunakeszi Város Képviselő-testülete jóváhagyta a Dunakeszi Oktatási Központ

Részletesebben

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T /2012. (10. 25.) sz. határozat 6. melléklete M Ó D O S Í T Ó O K I R A T Fazekas Mihály Általános Iskola 2120 Dunakeszi, Radnóti M. u. 29. Dunakeszi Város Képviselő-testülete jóváhagyta a Fazekas Mihály

Részletesebben

40/2009. (V. 28.) Kt. határozat Gárdonyi Géza Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának felülvizsgálata

40/2009. (V. 28.) Kt. határozat Gárdonyi Géza Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának felülvizsgálata Szám: Tárgy: 40/2009. (V. 28.) Kt. határozat Gárdonyi Géza Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának felülvizsgálata Halmaj, Kiskinizs községek önkormányzatai a közös fenntartású Gárdonyi

Részletesebben

Alapító Okirat. 1. Költségvetési szerv neve: Jakabszállás-Fülöpjakab Általános Művelődési Központ

Alapító Okirat. 1. Költségvetési szerv neve: Jakabszállás-Fülöpjakab Általános Művelődési Központ Alapító Okirat 1. Költségvetési szerv neve: Jakabszállás-Fülöpjakab Általános Művelődési Központ 1.1. Rövid neve: Jakabszállás- Fülöpjakab ÁMK 2. Székhelye: 6078 Jakabszállás, Kun u. 2. 3. Tagintézménye:

Részletesebben

A TOLDY FERENC GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A TOLDY FERENC GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A TOLDY FERENC GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 A TOLDY FERENC GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1. Bevezető 1. A közoktatási intézmény neve, alapítójának, illetve fenntartójának

Részletesebben

2. sz. melléklet. Adatkezelési Szabályzat

2. sz. melléklet. Adatkezelési Szabályzat 2. sz. melléklet Adatkezelési Szabályzat 1 Kövy Sándor Általános és Alapfokú Művészeti Iskola Adatkezelési Szabályzata Készítette: Boros Lajosné igazgató 2 ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT a Kövy Sándor Általános

Részletesebben

KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA

KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA Dunaharaszti Város Önkormányzata KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA 1 Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 8. (4) és (5) bekezdésében nyert felhatalmazás

Részletesebben

Rózsa Ferenc Gimnázium Diákönkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzata

Rózsa Ferenc Gimnázium Diákönkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzata Rózsa Ferenc Gimnázium Diákönkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzata A DÖK az 1993. évi LXXIX. tv. 62 64. -aiban foglaltak alapján működik, kiegészülve a gimnázium Szervezeti Működési Szabályzatával

Részletesebben

Ságvár Község Polgármestere 8654 Ságvár, Fő u / Fax: 84/ MEGHÍVÓ

Ságvár Község Polgármestere 8654 Ságvár, Fő u / Fax: 84/ MEGHÍVÓ Ügyszám: 326-28/2011. Napirend: Ságvár Község Polgármestere 8654 Ságvár, Fő u. 16. 84/380-013 Fax: 84/380-256 E-mail: polgarmester@sagvar.hu MEGHÍVÓ Ságvár, Som és Nyim községek képviselő-testületei 2011.

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben)

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben) Melléklet a 283/2010. (VII. 13.) sz. Ökt. határozathoz ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben) A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. (5) bekezdésében foglaltak, az államháztartás működési rendjéről

Részletesebben

Gárdonyi Géza Általános Iskola Alapító okirata

Gárdonyi Géza Általános Iskola Alapító okirata Gárdonyi Géza Általános Iskola Alapító okirata - egységes szerkezetben a módosításokkal - Magyargéc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete és Sóshartyán Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Hétfőtől csütörtökig A és B héten 12.35 órától - 15.35-óráig. Pénteken A és B héten 11.45 órától - 15.35-óráig.

Hétfőtől csütörtökig A és B héten 12.35 órától - 15.35-óráig. Pénteken A és B héten 11.45 órától - 15.35-óráig. 2012. A tanulószoba időbeosztása: Hétfőtől csütörtökig A és B héten 12.35 órától - 15.35-óráig. Pénteken A és B héten 11.45 órától - 15.35-óráig. A tanulószoba helyszíne: 6. osztály tanterme A tanulószoba

Részletesebben

H a t á r o z a t t e r v e z e t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2012. ( ) h a t á r o z a t a

H a t á r o z a t t e r v e z e t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2012. ( ) h a t á r o z a t a H a t á r o z a t t e r v e z e t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2012. ( ) h a t á r o z a t a Patay István Általános Iskola alapítói okiratáról Módosító Okirat Nyírmada Város Önkormányzat

Részletesebben

Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School. Közzétételi lista. 2014. október 16.

Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School. Közzétételi lista. 2014. október 16. Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School Közzétételi lista 2014. október 16. 1 Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School nevelési oktatási intézményi Közzétételi listája A kormány 229/2012 (VIII.

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE JUHÁSZ GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2600 Vác Báthori u. 17-19 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE A 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008 (XI.24.) OKM rendelet alapján JUHÁSZ

Részletesebben

Alapító okirat. 1/ A költségvetési szerv neve: KINCSKERESŐ Általános Művelődési Központ. 2./ Székhelye: 8651 Balatonszabdi, Vak Bottyán u. 96.

Alapító okirat. 1/ A költségvetési szerv neve: KINCSKERESŐ Általános Művelődési Központ. 2./ Székhelye: 8651 Balatonszabdi, Vak Bottyán u. 96. Alapító okirat Balatonszabadi és Siójut községek Önkormányzatainak i a rendelkezésre álló dokumentumok alapján, a többször módosított 1992.évi XXXVIII. törvény az államháztartásról 1990. évi LXV. törvény

Részletesebben

Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Alapító Okirata

Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Alapító Okirata Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Alapító Okirata Beled Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9.. /4/ bekezdésében foglalt felhatalmazása

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér:

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér: A PEDAGÓGIAI PROGRAM Törvényi háttér: ÁTDOLGOZÁSA 2011. évi CXC törvény a köznevelésről 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Neve: Lakatos Menyhért Általános Iskola és Gimnázium Székhelye: 1086 Budapest, Bauer Sándor utca 6-8. Bauer Sándor utca 4.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Neve: Lakatos Menyhért Általános Iskola és Gimnázium Székhelye: 1086 Budapest, Bauer Sándor utca 6-8. Bauer Sándor utca 4. ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján az 1899. évben Budapest Székesfőváros által létesített (alapított)

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM...

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM... Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM I. BEVEZETŐ... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM II. NEVELÉSI PROGRAM... HIBA! A KÖNYVJELZŐ

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE LETENYEI ANDRÁSSY GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA OM:037530 8868Letenye, Bajcsy-Zs.u.2. KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendeletet módosító 32/2008. (XI.24.)

Részletesebben

Hunyadi János Gimnázium, Szakközépiskola, és Kollégium Alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben)

Hunyadi János Gimnázium, Szakközépiskola, és Kollégium Alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben) 56/2010.(II. 12.) csornai kt.h. 2. számú melléklete Hunyadi János Gimnázium, Szakközépiskola, és Kollégium Alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben) Csorna Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Alapító okirat. Alaptevékenysége: 852010 Alapfokú oktatás

Alapító okirat. Alaptevékenysége: 852010 Alapfokú oktatás Alapító okirat Berhida Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. (1) bekezdés g) pontja, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. -a,

Részletesebben

Tomori Pál Tagiskola 1131 Budapest, Tomori utca 2. OM: 035022. Házirend 2013.

Tomori Pál Tagiskola 1131 Budapest, Tomori utca 2. OM: 035022. Házirend 2013. Tomori Pál Tagiskola 1131 Budapest, Tomori utca 2. OM: 035022 Házirend 2 Tartalomjegyzék Bevezető 4 1. A tanuló távolmaradásának, mulasztásának, késésének igazolására vonatkozó rendelkezések 4 1.1. A távolmaradás

Részletesebben

A Petőfi Sándor Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata

A Petőfi Sándor Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata A Petőfi Sándor Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék...1 I. rész...3 Általános rendelkezések...3 1/a Az SZMSZ célja:...3 1/b Az SZMSZ jogszabályi alapjai:...3

Részletesebben

Derkovits Gyula Általános Iskola

Derkovits Gyula Általános Iskola B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Derkovits Gyula Általános Iskola Egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott

Részletesebben

A MUNKAIDŐ-NYILVÁNTARTÁS VEZETÉSÉNEK ELJÁRÁSI SZABÁLYAI

A MUNKAIDŐ-NYILVÁNTARTÁS VEZETÉSÉNEK ELJÁRÁSI SZABÁLYAI A MUNKAIDŐ-NYILVÁNTARTÁS VEZETÉSÉNEK ELJÁRÁSI SZABÁLYAI Az intézményben a Munka Törvénykönyve 140/A. (1) bekezdése alapján munkaidőnyilvántartást kell vezetni a munkavállalók rendes és rendkívüli munkaidejével,

Részletesebben

Módosítása. Az alapító okirat 12.) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

Módosítása. Az alapító okirat 12.) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: Száma: 1/ 2012. ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRAT Módosítása A bevezető szövegrész helyébe Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 87.,

Részletesebben

Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás

Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Tanító Közoktatás vezetői szak Közoktatási

Részletesebben

Pásztó Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 10/2006./II. 15./ rendelete

Pásztó Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 10/2006./II. 15./ rendelete Pásztó Város Önkormányzat Képviselő-testülete 10/2006./II. 15./ rendelete az önkormányzati fenntartású közoktatási intézményekben igénybe vett szolgáltatásokért fizetendő térítési díjak és tandíjak megállapításának

Részletesebben

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE A SZAKMAI MUNKAKÖZÖSSÉGEK EGYÜTTMŰKÖDÉSE, KAPCSOLATTARTÁSÁNAK RENDJE, A PEDAGÓGUSOK MUNKÁJÁNAK SEGÍTÉSÉBEN

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Bánhidai Ipari Tanoda Alapítványi Szakiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA FENNTARTÓ JÓVÁHAGYTA: sz. határozattal... GERECS JÓZSEFNÉ Kuratórium elnöke. 2 0 0 9 I. RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1./

Részletesebben

Alapító okirat. többcélú közös igazgatású közoktatási intézmény

Alapító okirat. többcélú közös igazgatású közoktatási intézmény Iktatószám: 1679-13/2009. Fadd Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete és Gerjen Község Önkormányzat Képviselő-testülete a települések alapfokú oktatási-nevelési feltételeinek megteremtése, biztosítása

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2015. (IV. 28.) önkormányzati rendelete a Zuglói gyermektáborok igénybevételének módjáról, feltételeiről, a fizetendő térítési

Részletesebben

Alapító okirat (egységes szerkezetben)

Alapító okirat (egységes szerkezetben) Alapító okirat (egységes szerkezetben) 1.) Az intézmény neve: Návay Lajos Általános Iskola Rövid neve: NLAI Törzsszáma: 638090 2.) Az intézmény székhelye: 6922 Földeák, Zárda u. 18-20. 3.) Az intézmény

Részletesebben

LUCFALVI ÁLTALÁNOS ISKOLA. H á z i r e n d 2013/2014.

LUCFALVI ÁLTALÁNOS ISKOLA. H á z i r e n d 2013/2014. LUCFALVI ÁLTALÁNOS ISKOLA H á z i r e n d 2013/2014. A házirend célja A nevelőtestület és a tanulókat képviselő diákönkormányzat által meghatározott házirend biztosítja az intézmény közösségi életének

Részletesebben

SZŐLŐSKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, DIÁKOTTHON ÉS GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA ALAPÍTÓ OKIRATA

SZŐLŐSKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, DIÁKOTTHON ÉS GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA ALAPÍTÓ OKIRATA 31.sz. melléklet a 10/2010. (1.18.) számú határozathoz SZŐLŐSKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, DIÁKOTTHON ÉS GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA ALAPÍTÓ OKIRATA A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4)

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros VIII kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján az 1895 évben Budapest Székesfőváros által létesített (alapított) Polgári

Részletesebben

A Gyáli Liliom Óvoda Szülői Szervezetének. Működési Szabályzata

A Gyáli Liliom Óvoda Szülői Szervezetének. Működési Szabályzata Gyáli Liliom Óvoda Gyál Liliom utca 13-15. 2360 OM: 032993 A Gyáli Liliom Óvoda Szülői Szervezetének Működési Szabályzata 1. Az óvoda szülői szervezetének alapvető célja: Az óvodába járó gyerekek szüleinek

Részletesebben