BÚCSÚ A FALU ORVOSÁTÓL

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BÚCSÚ A FALU ORVOSÁTÓL"

Átírás

1 2009. MÁJUS XIX. ÉVFOLYAM 4. SZÁM - ÁRA: 100 FT BÚCSÚ A FALU ORVOSÁTÓL "Most csendre vágyom de magamban is, Hol gondolatoknak már zaja nincs. Kérdéseimet is csendre intem, Halk, szelíd hangot keresek éppen. A találkozás csendjére vágyon, A Mindenható, hogy rám találjon." /Árvai Emil/ Részvéttel és együttérzéssel oszto zunk a család fájdalmában, bánatá ban. Adjon a Jó Isten a hozzátarto zóknak lelki erőt a pótolhatatlan veszteség elviselésére. Dr. Szécsi Mihály 44. január 25-én " Viszontlátásra, mondom és megyek. született Nagyszénáson. Édesapja föld Robognak vonatok és életek. műves volt, majd az oroszlányi tsz. Itt bennem valami megremeg, nyugdíjasa. Édesanyja otthon dolgozott Mert nem tudom, a háztartásban. Testvére nem született. Soha nem tudhatom, Az általános iskola elvégzése után Hogy szorítom-e még azt a kezet 62-ben érettségizett a Tatabányai Ár Amit most elengedek." pád Gimnáziumban. Ugyanez év őszén /Reményik Sándor/ felvételt nyert a Budapesti Orvostudo mányi Egyetem Általános Orvosi Kará május 9-én délután elhunyt ra. Dr. Szécsi Mihály, Bakonybánk és Itt 68-ban fejezte be tanulmányait, mint Bakonyszombathely községek házi Tatabánya város ösztöndíjasa. Azonnal orvosa. A tragikus esemény híre munkába állt, előbb a tatabányai Komá megdöbbentette, megrendítette a rom Megyei Kórházban, majd Tatabánya lakosságot. Április 27-én még hiva Kertváros körorvosa lett Első házasságá tásának élt, a rendelőben fogadta a ból 70-ben Zsuzsanna, 74-ben Péter hozzá forduló, egészségügyi gond nevű gyermeke született. dal küszködő embereket. Senki nem 73-ban Tatabányáról Győrújbarát gondolta, hogy utoljára csukja be községbe költözött, ahol 80-ig mun maga után az orvosi rendelő ajtaját. kálkodott körorvosként. Ugyan tudtuk, hogy a doktor úr be 80-ban Keréktelekin, a Bársonyos teg, de mindenki reménykedett, Községi Közös Tanács körzeti orvosa hogy újra felépül, és ismét tudja ként helyezkedett el. 82-ben házassá got kötött Domonkos Erzsébettel, a folytatni gyógyító munkáját. Saj Kisbéri Egyesített Szociális Intézet nos, nem így történt... igazgatójával. Ebből a házasságából Április 28-án ment betegszabadságra. 83-ban született Judit lánya. 85- ben Kiváló Dolgozó kitüntetésben ré szesült. 87. október 16-tól a Bakony szom bathelyi Községi Közös Tanács köror vosa, majd a Bakonyszombathelyi és Bakonybánki Községi Önkormányzat háziorvosa lett. 93-ban már 25 éves orvosi szolgálatot tudhatott maga mö gött. Bakonyszombathely Önkormány zatának több cikluson át is Képviselője, hosszabb időszakon át bizottsági elnö ke volt. Mint orvos-szakember az újra mindig nyitott volt. Megtanulta az informati kát, minden betegéről naprakész számí tógépes adatokkal rendelkezett. Már nyugdíjas kor felé haladva is tanulta a gerontológiát / időskori betegségek szaktudománya /. Munkájában fáradha tatlan, segítőkész és közvetlen egyéni sége vidámságot, meleg életszeretet su gárzott. Nagy-nagy hivatástudat jelle mezte életpályáját, melyben mindent az orvosi szolgálat alá rendelt. Nyugdíjas ként is energikusan dolgozott, tudásá val, tapasztalatával lelkiismeretesen szolgálta huszonegy éven át a két tele pülés egészségügyét. Bakonyszombathely Község Önkor mányzata, Képviselő-testülete, közin tézményei, munkatársai valamint bete gei örök emlékezettel búcsúznak orvo suktól, Dr. Szécsi Mihálytól. Dr. Szécsi Mihály bakonyszom bathelyi búcsúztatója május 18án hétfőn 18 órakor lesz a római katolikus templomban. Hamvait május -én kedden 15 órakor helyezik örök nyugalomra a győri Marcalvárosi Nagyteme tőben.

2 MÁJUS ÖNKORMÁNYZATI H Í R E K kat jelképes áron kaptuk meg. A cse sek után ideális körülmények között. metéket a Tüzép-telep, arra alkalmas A virágosítás során 900 db begónia, részén kialakított faiskolában nevel 100 db verbénia palánta került kiülte jük és gondozzuk. Majd áprilisban tésre. Községünk az elmúlt években több kannavirágok kerültek a falu több A virágosítást Pintérné Venczel Elvira tervezte és vezette. Ezúton is köszön ször is az országos médiafigyelem kö pontján kiültetésre. A faluszépítő megmozdulások május jük közreműködésüket. zéppontjába került. Forgatott az MTV 1 (iskola építés), a DUNA TV (Szere tet hídja c. rock opera), a HÍR TV (a vasút helyzete), az RTL Klub (digitá lis táblák az iskolában, közbiztonság) a faluban, melyek a televízió vala mely műsorába aztán bekerültek. Május 12-én délután ismét az RTL Klub stábja filmezett, ezúttal figyel müket az általános iskola biokazán fű tőműve es a község energia gazdálko dási tervei keltették fel. A közel 3 óra hosszáig tartó felvételkészítés alatt az általános iskolába, az óvoda-konyha intézményeibe látogattak el, valamint a főutcát filmezték. A szerkesztés után valószínűleg pár percre szűkítve ugyan, de megjelenhet településünk az RTL Klub híradójában, melynek valószínű időpontja: május 16. (szombat) h. Az időpont változ hat természetesen, hiszen a szerkesz tőség a pontos beosztást még ezután készíti. AZ RTL KLUB BAKONYSZOMBATHELYEN EZER VIRÁG BAKONYSZOMBATHELYRE Tavaszi parkosítás virágosítással A hagyományos tavaszi parkosítás immár hetedik éve folyik községünk ben. Az akciót ebben az évben is az Önkormányzattal közösen szervezte a Faluszépítő Egyesület. Az első akció márciusban kezdődött. 200 darab fa csemete érkezett pályázati támogatáskénta faluba, az "Ültess fát a jö vőnek!" elnevezésű kezdeményezés keretében. A Földanya Alapítványhoz nyújtott be pályázatot a bakonyszom bathelyi önkormányzat a 200 facse metére. (50 kocsányos tölgy, 50 pla tán, 50 nyír, és 50 vörös tölgy) A centiméter magas fácská- 11-én a "Virágos Magyarországért" mozgalom keretében történő virágosításokkal folytatódtak a Faluszépítő Egyesülettel. Az Emlékparktól / gyógyszertár melletti parkövezet / az óvodáig a virágos övezetek betelepíté se történt meg - a korábbi nagy esőzé- Ez év őszén, amennyiben idegen forgalmi pályázatunk támogatási szerződése aláírásra kerül, akkor a főtér térsége kerül parkosításra még, valamint a sportpálya körül lesz szükséges fák pótlására.

3 2009. MÁJUS MEGHÍVÓ Az önkormányzatokról szóló 90. évi LXV.Tv. 12 / 2 / bekezdése alapján a Képviselő-testület ülését május 25 -én /hétfőn/ 16 órára összehívom. Az ülés helye: Községháza tanácsterme. A testületi ülés nyílt. NAPIREND 1./Beszámoló a lejárt határidejű hatá rozatok végrehajtásáról és a két ülés közötti időben tett fontosabb intézke désekről. Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester 2./A közbiztonság helyzete Bakonyszombathelyen Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester 3./. Beszámoló a polgármester kistér ségi társulási tanácsban végzett tevé kenységéről Élőterjesztő: Pintér Lajos polgármester AJ Pályázatok benyújtása, az Önkor mányzat folyamatban lévő pályázata inak helyzete, bonyolítása Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester 5./ A Hangya NOVA Cégcsoport pro jektjavaslata a Kisbéri Kistérség Ön kormányzatainak szilárd biomasszá val történő hő-és használati melegvíz termelésére Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester 6./ Egyebek a.) Az energia szolgáltató váltás meg valósulása Bakonyszombathely, május 08. Pintér Lajos Polgármester 3 A sajtó tükrében... Komárom - Esztergom Megyei Hírlap május 04. hétfő Nerhaft Beatrix bronzérmes súlyemelésben A bakonyszombathelyi Benedek Elek Általános Iskola diákjai a tudományokban igencsak jeles kednek. A különböző tanulmányi versenyeken, felméréseken szép eredményeket érnek el, gyarapít va az iskola hírnevét. A szellemi versenyek mellett azonban a sportban is megmére tik magukat rendszeresen. A kö zelmúltban zajlottak a diákolim pia országos döntői a különböző sportágakban. A Magyar Súlyemelő Szövetség, a Szerencs Városi Sportegyesület és a város rendezésében zajlott a évi Súlyemelő Diákolim pia Szerencsen. A városi sportcsarnokban tartott döntőn részt vett a bakonyszom bathelyi iskola diákja, az egyéb ként Ácsteszéren lakó, Nerhaft Beatrix hetedik osztályos tanuló is. A leány serdülő 63+ korcso portban szép teljesítménnyel har madik helye zést ért el. Az eredményhir detéskor a diáko1 i m pia dobó harma dik fokára lé pett fel, és bronzérem mel jutal mazták telje sítményét. Gáspár Mária

4 Könyvtárak állománygyarapítási tájékoztatója /7 számából Könyvajánló! Bakonyszombathely múltja és jelene! "Bakonyszombathely Komárom-Esztergom me gye délnyugati csücskében található a Kisbéri kistérségben. A valaha Magyarés Németszombathelynek nevezett két (mint a ne vük is utal rá magyarok és németek által lakott) településrészből egyesített falu múltját és jelenét mutatja be a fekete-fehér és színes fotókkal gaz dagon illusztrált kiadvány, mely abból az alka lomból született, hogy 650 éve, 1358-ban emlí tette először írásos dokumentum a települést. A falu földrajzi fekvése, természeti környezete után korai történetéről olvashatunk röviden, majd részletes történeti áttekintés következeik egészen máig. Ezt követik a napjainkat jellemző adatok, tények bemutatása, pl. a helyi egyházközségek, iskolák, az óvoda, illetve a bakonyszombathelyi művelődés történetének mozzanatai (jelentősebb ünnepségek, évfordulók), továbbá olvashatunk a helyi civil szervezetekről, egészségügyről, a tele pülés partnerkapcsolatairól és a falu díszpolgára iról. Jó minőségű fotómelléklet kínál betekintést a falu múltjába és jelenébe a kiadvány végén, melyet a forrásjegyzék zár. Színvonalas kötet, melyet érdemes minden nagyobb Komárom-Esz tergom, illetve Veszprém megyei (a falu valaha ide tartozott) gyűjteménybe beszerezni." A kiadvány a tételszámon rendelhető. EGYHÁZI H Í R E K áldozása. Előtte lévő napon szentgyónás és hittanvizsga. Május 25. Szent Béda A májusi hónapot Anyaszent Venerábilis egyháztanító egyházunk a Boldogságos Május 26. Néri Szent Fülöp ál Szűzanya tiszteletére szenteli. dozópap Ezért május hónapban HÉTFŐ, Május 31. PÜNKÖSDVASÁR PÉNTEK este 6 órakor májusi NAP / A Szentlélek eljövetele/ litániát tartunk. Június 1. Pünkösdhétfő /Mise Május első vasárnapján szeretettel 11 órakor/ köszöntjük az édesanyákat. A hónap szentje: Szent Pong Május 3. Szent Fülöp és Jakab rác vértanú. Május 12. apostolok ünnepe Diocletianus császár idejében a Május 4. Szent Flórián vértanú fiatal fiú bátran megvallotta hi ünnepe. tét. 304-ben halt vértanúhalált. Május 7. Boldog Gizella ünne Tisztelete akkor terjedt el, ami pe. /Szent István király kor Szimmachus pápa a Via Au felesége/ ralián templomot építtethetett Május 11. Boldog Salkaházi tiszteletére a sírja fölé. Sára vértanú Május 12. Szent Pongrác vérta Ez évben is lesz hittanos tábor nú Alsóörsön. Időpont: aug. 10Május 16. Nepomuki Szent Já 14. Kiadások: Ft. nos vértanú ünnepe, /szobra a Jelentkezni lehet a hitoktató templom mellett áll/ nál vagy a plébánosnál minél Május 18. Szent I. János pápa eló'bb. vértanú Május 22. Szent Rita szerzetesaki személyi jövedelemadójá nő nak 1 %-át a Katolikus Egyház Május 23. Boldog Apor Vilmos részére akarja felajánlani, az püspök vértanú adópapírjára a 0011-es techni Május 24. URUNK MENNY kai számot írja. Köszönjük. BEMENETELE Ezen a vasárnapon van a hittafarkas József nos 4. oszt. gyerekek első szent Plébános Ünnepek és események május hónapban: Az Evangélikus Egyház hírei Konfirmáció Mosonyi Tímea, Fazekas Csaba, Kolonics Richárd ANYAKÖNYVI HÍREK A hagyományokhoz híven, Pünkösd va sárnapján tartjuk a konfirmációs isten tiszteletet, amelyen öt fiatal testvérünk tehet szép hitvallást. Erre az ünnepre természetesen szeretettel várunk min denkit, különösen a jubilánsokat, akik újra átélhetik együtt azt a kegyelmet, amit az első úrvacsoravételben megta pasztalhattak. Nekik személyre szóló meghívót is kézbesítünk a napokban. Idei konfirmandusaink: Dákai Daniella, Farkas Patrícia, Egyházmegyei nap Köszöntjük községünk új állampolgárait: Június l-jén, Pünkösd hétfőn a szokás nak megfelelően Egyházmegyei nap lesz, amelynek idén a Tordasi Egyház község ad otthont. Gyülekezetünk az igényeknek megfelelően autóbusz indí tana az alkalomra, hiszen a szórvány létben jó megtapasztalni akár megyei szinten is az egységet, az evangélikus közösséget. A gyülekezet presbitériuma Reszler Ágnes és Járfás Zoltán kisfiát: Járfás Zoltánt Búcsút vettünk elhunyt állampolgárainktól: Tóth Lászlónétól (Bem u) Bakonyvári Eriktől (Damjanich u) Dr. Szécsi Mihálytól

5 A BAKONYSZOMBATHELYI BENEDEK ELEK ÁLTALÁNOS ISKOLA TANULÓI SZERETETTEL HÍVNAK ÉS VÁRNAK MINDEN ÉRDEKLŐDŐT május 20-án, szerdán este órakor a Közművelődés Há zában tartandó MŰSOROS ESTJÜKRE A műsorban látható: tréfás jelenetek, vers, tánc, népdal, hangszeres zene és ének Belépődíj tetszés szerint a gyerme kekjavára! Erdei iskola Az ötödik osztály tanulói az idei tan évben ismét 4 napot tölthettek Zánkán az erdei iskolában. Nagyon vártuk az erdei iskolát. Szá moltuk a napokat, hogy mikor lesz ápr. 1. Fontos dátum volt, hiszen ek kor indultunk Zánkára. Az indulás előtt Már az utazás előtt alaposan felkészí tettek bennünket, jól ismertük a prog ramot, mégis izgatottak voltunk. Va jon milyen lesz, hogyan érezzük ma gunkat, hogyan teljesítjük a feladato kat? A csoportok már a buszon is dol goztak, jegyzeteltek, figyelték az út 5 Iskolai hírek vonalat. Az első nap kirándulással telt. Zánkán felvettük a csoportkísérőnket, ő kalauzolt el bennünket. Közelről csodálhattuk meg Hegyestű bazalt oszlopait. Megtudtuk, hogy régen bányász ták, s a kő gravitáció útján jutott le. A felszí ne ma töredezett és omlékony. Sétánk so rán sok növénnyel is merkedtünk meg. A hegy tetejéről gyönyö rű kilátás nyílt. Utunk következő állo mása Salfóld. A majorban az őshonos állatokat néztük meg. A kertben fű szernövények, az udvaron és a házban pedig a múltban használatos eszközök és szerszámok vártak bennünket. Mindenki nagyon tetszett. Élmények kel telve szálltunk s buszba. Nem sej tettük hogy még mindig várnak ránk új csodák. A kőtenger szinte minden kit lenyűgözött. Az ingókő, a boszorkánykő a krokodilkő mindegyikünk számára felejthetetlen élményeket idéz fel. A kirándulás után elfoglaltuk a szállásunkat. Estefelé lementünk a partra, hogy megcsodálhassuk a Bala tont. A séta után a csoportok igyekez tek a nap eseményeit lejegyezni a cso portnaplóba. Mindenki fáradt volt, de a sok élmény nem hagyott bennünket nyugodni. Nehezen tudtunk elaludni, mégis frissen ébredtünk, hiszen tud tuk, hogy új kalandok várnak ránk. Délelőtt a Balaton kelet kezésével ismerkedtünk meg, ezt séta követte. Megfigyelhettük a hul lámzó Balatont. Egy kis játék után elfogyasztottuk a finom ebédet. Délután a tanösvényen ismerked tünk a növényzettel. A csapatok itt is igyekeztek jól megoldani feladatai kat. Végül a játszótéren kimozogtuk magunkat. Az esti foglalkozáson ké peslapot írtunk, könyvjelzőt készítet tünk, aki akart gyöngyöt fűzhetett, de természetesen soha nem maradt el a napló írása. Minden nap, értékeléssel zárult. Mi is értékeltük egymást, ekkor kaptuk meg a "Zánkavicsokat". Este kicsit koráb ban aludtunk el, mert reggel, aki akart, mehetett a tanösvényre madár lesre. Nagyon érdekes volt a madarak és az állatok ébredése. A napot Attila bácsival folytattuk. A szarmata mész kő feltáráshoz vitt minket. Mesélt a mészkövek keletkezéséről. Láttuk a mészkő rétegződését. Elmondta a kecskekörmök legendáját is, mutatott is nekünk ilyen kecskekörmöt, amiről tudjuk, hogy lekopott kagyló. Sok új ismerettel lettünk gazdagabbak. A nap további része a sporté és a játéké volt. Kipróbálhattuk erőnket és ügyessé günket az erdei tornapályán. Sokat szurkoltunk egymásnak, buzdítottuk egymást. Mindenki nagyon kitartóan és bátran próbálta ki a feladatokat. A délután számháborúval folytatódott. Volt közöttünk, aki még nem számhá borúzott. A szabályok ismertetése után hamar belejöttünk a játékba, jól éreztük magunkat. Máris elérkezett az utolsó este. Hogy ne szomorkodjunk, a tanár nénik vetélkedőt szerveztek nekünk, ahol játékos formában szá mot adhattunk az itt szerzett ismere tekről. A hangulat nagyon jó volt. Mindenki nagyon igyekezett. A fel adatok érdekesek voltak: rejtvény, (Folytatás a következő oldalon)

6 (Folytatás az előző oldalról) képkirakó, rókavadászat, hogy csak néhányat említsünk. Az értékelésnél sokan elmondtuk, hogy nagyon gyor san eltelt ez a pár nap, jól éreztük ma gunkat, sokat tanultunk, kár hogy ez az utolsó este. Reggel, akinek kedve volt a korai keléshez búcsúzóul meg csodálhatta a napfelkeltét a Balaton nál. Reggeli után felszálltunk a busz ra, hazafelé vettük az útirányt. Meg álltunk Tihanyban. Megtekintettük az Apátsági Templomot. Sétáltunk a fél szigeten, gyönyörű kilátás nyílt innen a Balatonra. Utunkat Balatonfüred fe lé vettük. Sétáltunk a parton, majd a hajóállomásra siettünk. A kikötőben egy hajó várt ránk. A hajóból vitorlá sok, majd a Tihanyi félsziget tárult elénk, a Balaton vize különböző szí nekben pompázott: zöld, kék, világo sabb, sötétebb. Mindössze Tihanyig ment a hajó, azután visszafordult Fü redre. A hajón arra gondoltunk, hogy felfedezőutunk a végéhez közeledik, indulunk haza. A tanár nénik azonban még egy meglepetést tartogattak szá munkra. Balatonfüzfő felé vettük az útirányt. Nem sejtettük, hogy még va lami izgalmas vár ránk. A bobpályánál álltunk meg. Mindenki felülhetett a bobra. Nagy élmény volt, hiszen kö zülünk csak néhányan boboztak ed dig. E pár nap alatt nagyon sokat tanul tunk, felejthetetlen élményekkel let tünk gazdagabbak, jobban megismer tük egymást, formálódott az osztály közösség. Köszönjük, hogy élhettünk ezzel a le hetőséggel. 5. osztály tanulói Egy szép kirándulás Április 25-én, szombaton a természet ismeret szakkör tagjaival kirándulni voltunk Dömösön, a Rám-szakadéknál. Busszal mentünk, majd követke zett a gyalogtúra. A túra első szaka szában pincék és nyaralók mellett ve zetett utunk, valamint a Rám-várat néztük meg. Később a betonútról egy földútra tértünk, ami egy gyönyörű er dőbe vezetett, ahol egy kis patak csor (angol kezdő), Vancsai Lilla (angol kezdő). A döntőben mindannyian szé pen teljesítettek, látszott, hogy év köz ben rendszeresen dolgoztak és készül tek. A legjobb eredmény Kolonics Ri chárd és Szűcs Laura érték el. Ricsi országos 13., Laura pedig 16. lett. A többi résztvevő is az első 60 között végzett. A kisbéri Petőfi Sándor Általános Is kola anyanyelvi versenyt hirdetett meg a kistérség általános iskolái ré szére. A versenyt április 23-án rendez ték meg a 3. és a 4. osztályosok kö zött. Iskolánkat 5 tanuló képviselte. Mindannyian szépen teljesítettek: Kadlecsik Bajnok Bátor 1. helyezést, Szűcs Laura 4. helyezést, Maszlavér Diána 6. helyezést, Kovács Kincső 7. és Kolonics Hella 8. helyezést ért el. dogált. Ezen a patakon többször át kellett kelnünk. Ezután következett az igazán izgalmas rész. Kis csapatunk A NyelvÉsz Országos Tanulmányi elért a szakadék mélyebb, sziklás ré verseny megyei fordulóját tatbányán széhez. Itt nagyon sokat kellett mász rendezték meg. Iskolánkat 6. és 8. nunk, ennek ellenére azért megcsodál osztályos tanulók képviselték. Kovács hattuk a tájat, ami lélegzetelállítóan Blanka Csenge 4. helyen, Hanke szép volt. A kirándulás végén elláto Vanessa Kolett a 13. helyen, Kőházi gattunk Visegrádra, gyönyörködtünk Mercédesz a 16. helyen, Szűcs Evelin a Duna-kanyar felejthetetlen látvá a 17. és kovács Anikó a 21. helyen nyában, és egy jót boboztunk is. Fá végzett. radtan, de sok élménnyel gazdagon Megérkeztek a évi Kenguru tértünk haza. Nemzetközi Matematika Verseny me Kovács Blanka Csenge gyei eredményei. Iskolánkból 43 gye rek versenyzett, közülük a legjobb he lyezést az alábbi tanulók érték el: Kadlecsik Tardos Zsadány (2.osztály) a megyei 2. helyen, Kadlecsik Bajnok Bátor (3. osztály) a 6. helyen és Szvák Vivien (3. osztály) a 17. helyen vég A Mozaik Kiadó által meghirdetett zett. tanulmányi verseny véget ért. A ver senyben résztvevő tanulók az inter neten keresztül oldották meg a fel adatsorokat, és az így elért eredmé A bakonysárkányi általános iskola nyek alapján juthattak tovább az or rendezi meg évről évre a költészet szágos döntőbe. Iskolánkból is több napjához kapcsolódó kistérségi szava gyereket behívtak a győri Révai Mik lóversenyt. Ebbe a versenybe 1. osz lós Gimnáziumba az április 18-án tálytól 8. osztályig nevezhettek tanu megrendezett versenyre. Az alábbi ta lók. A rendezvény részeként a verse nulóink jutottak tovább: Cseszneki ket szerető diákok és vendégek ezúttal Máté (matematika), Herman Laura a magyar költő, műfordító, tanár (matematika), Kadlecsik Tardos Lackfi Jánossal ismerkedhettek meg. Zsadány (matematika, anyanyelv) Tőlünk két tanuló indult a versenyen: Kolonics Richárd (történelem és iro Dancsó Máris Rita 6. osztályos és Ta dalom), Maszlavér Diána (angol kez kács Tibor 8. osztályos tanuló. A 7-8. dő), Rózsa Patrícia (angol kezdő), osztályos korcsoportban Takács Tibor Szűcs Laura (anyanyelv), Tóth Vivien az 1. helyezést érte el. Tanulmányi versenyek Szavalóverseny

7 Sportsikereink Április 27-én a súri általános iskola adott otthont a kiskörzeti atlétikaver senynek. Iskolánkból 28 jó sportoló gyerek vett részt, akik közül sokan na gyon szép eredményt értek el. 1. korosztály: Fábián Csaba 1., Takács Bettina 2. és Simon Elizabet 3. helye zés 2. korosztály: Takács Laura 2., Morvai Patrik és Simon Vivien 3. he lyezés 3. korosztály: Kovács Anikó 1., Flekács Ágoston 2. helyezés 4. korosztály: Orosz Mónika és Dávoti Attila 1., Farkas Patrícia 2., Takács Richárd 3. helyezés A szép eredményeknek, a sok érem nek köszönhetően a vándorkupát megőriztük Május 6-án a Tatabánya SC Labdarú gó Stadion pályáin rendezték meg Ko márom-esztergom megye - tanulásban akadályozott ta nulóinak - Atlétika Diákolimpia Baj nokságát. A résztvevő nagy iskolák mellett (Ta ta, Tatabánya, Komárom, Esztergom, Lábatlan), a mi iskolánkat Nyári Ist ván 5. osztályos, Varga Ádám 6. és Farkas Patrícia 7. osztályos tanulók képviselték. A szokatlanul hűvös, szeles, szemer kélő esős idő ellenére jó hangulatban indult a program. A diákokat a tatabányai kétszeres olimpikon atléta, Füsti Edina köszön tötte. A többféle atlétikai szám közül a bakonyszombathelyi tanulók futás ban, távolugrásban és kislabda hají tásban indultak és igen sikeresen sze repeltek: Nyári István 100 m-es futás: 1. hely Távolugrás: 2. hely Farkas Patrícia 800 m-es futás: l.hely Távolugrás: l.hely Bastienne" című operát adták elő sok humorral fűszerezve a gyerekek nagy örömére. Akik éltek a bérletvá sárlás lehetőségével, nem bánták meg, ugyanis nagyon színvonala és hasznos szórakozásban lehetett ré szük. Táncsics-nap Ácsteszér híres szülötte Táncsics Mi hály 210 éve született április 21-én. Tiszteletére iskolánkban ezen a napon megemlékezéssel egybekötött egész napos túrát terveztünk. A megyei első he Reggel az ácsteszéri iskolaudvaron lyezettek - közöt gyülekeztünk. A program ismertetése tük Nyári István és után Liebmann Károly alpolgármester Farkas Patrícia - úr köszöntött bennünket, majd rövid június 4-7-e között kis műsorral emlékeztünk meg a Föld - a Zánkán megren napjáról is. Táncsics szülőházánál éle dezésre kerülő or téről és munkásságáról szóltak tanuló szágos atlétikai ink, majd koszorúzással emlékeztünk versenyen képviselik a bakonyszom meg a község szülöttéről. bathelyi iskolát. Gratulálunk min den versenyzőnek! Filharmó nia Az országos fil harmóniai társaság szervezésében a 2008/2009-es évadban 4 elő adásból álló ijfúsági hangver senybérletet vásá rolhattak a gyere kek. Az előadáso kat a kisbéri Wass Albert Művelődési Központban ren dezték meg. Ennek utolsó, negyedik előadására került sor április 22-én. A műsort a Pest Megyei Szimfoni kus zenekar adta "Mozart színháza" címmel. A zenekar "Bastien und

8 (Folytatás az előző oldalról) A nap további részét az alsó és felső tagozatos tanulók külön menetrend szerint töltötték. Míg a kicsik Ácsteszéren túráztak, vetélkedtek és játszottak, addig a nagyok gyalogtúra során szebbnél-szebb tájakon járva ju tottak el Csatkára. A szent-kútnál min denki kedvére ismerkedhetett a látni valókkal, majd rövid pihenő után visszaindult a csapat. A legkitartóbbak a visszafelé utat is gyalog tették meg, a többiek a buszt választották. Mire visszaértünk, az iskolaudvaron szorgos szülői és nevelői kezek na gyon finom paprikás krumplit készí tettek az éhes csapatoknak. Ebéd után maradt még bőven energia játékra, számháborúra is. A gyermekek visszajelzése alapján emlékezetes, jól sikerült nap volt április 2l-e. Köszönjük a segítséget az ácsteszéri szülőknek, a konyha és a polgármes teri hivatal dolgozóinak valamint a súri pékségnek is. A "Tánc-világnapja" Április 29-e a Tánc-világnapja. Néptáncoktatóink Gyurkó Erzsébet és Keltái Gábor - csoportjaik közremű ködésével - ebből az alkalomból han gulatos és színvonalas programot szerveztek Tatán a Magyari Művelő dési Központban. Iskolánkat a Tavaszka és Pántlika néptánc csoport képviselte néhány szülő és nevelő kí séretében (sajnos helyhiány miatt nem sok szülő mehetett el). Az ottani fellé pő csoportokkal együtt a mieink is be mutatkoztak, megmutatták az idei év ben tanultakat. Egész éves kitartó munkájuk jutalma is volt ez az út, me lyet a művészeti iskola, a tánctanárok és az iskolai DÖK is támogatott. En nek köszönhetően kisvasúttal meg nézték Tata nevezetességeit, fagyiztak, és a helybeliek szíves vendéglátá sában volt részük. Köszönjük a támo gatást, a szülői segítséget is. nek viharait: háború, német és szovjet megszállás, menekülés, majd a hadi fogság. Arra kértük Jani bácsit, élmé nyeivel hozza életközeibe ezt a törté nelmi időszakot tanulóinknak, bizo nyítva azt, hogy a történelem nem egy száraz, elméleti anyag, hanem sok sok ember élete, sorsa, tragédiája lük tet benne. Előadónk idős korát meg hazudtoló éles emlékezőképességről Az iskola és a szülői ház kapcsolata tett bizonyságot, egészen apró részle elengedhetetlenül fontos része az ok teket megőrzött ebből a nehéz idő tató-nevelő munkának, mely átszövi szakról: a leventeoktatásról, a háború az iskolai élet számos területét. lövészárkaiban töltött időről, a kauká Ennek jegyében tartottuk április 23- zusi hadifogság nehéz napjairól, majd án, csütörtökön és 28-án, kedden a a hazatérés öröméről. A gyerekek nyílt napot. Ilyenkor hívjuk és várjuk nagy élvezettel hallgatták és figyelték a kedves szülőket, hogy látogassanak el hozzánk, jöjje nek be a tanórákra, és nézzék meg, ho gyan folyik a mun ka a máskor "zárt" osztály ajtók mö gött. Csütörtökön 29 szülő, kedden 39 szülő élt ezzel a lehetőséggel. A lá togatók többsége inkább az alsó ta gozatban folyó munka után érdek lődött. a történeteket. Jani bácsi minden ne hézség ellenére megőrizte optimizmu sát, jó kedélyét, humorérzékét. Ma is aktív tagja a csatkai férfi kórusnak, színdarabokon, előadásokon is szíve Április 24-én pénteken iskolánkban sen lép fel. Ezúton is kívánunk neki jó láttuk vendégül a csatkai Schall János egészséget. Isten éltesse sokáig! bácsit, aki a napokban töltötte 85. Kép - Jani bácsi! életévét. Jani bácsi 24-ben szüle Pintérné Ballabás Márta tett, és átélte a 20. század történelmé int.egys.vez.-helyettes Nyílt nap Rendhagyó történelemóra A program keretében Tamicsné Ko vács Zsuzsanna, az ÁNTSZ Komá romi, Kisbéri Kistérségi Intézeté nek egészségfejlesztője tart előadást Szeretettel meghívunk minden kedves a településünkön leggyakrabban előforduló betegségekről, azok meg érdeklődőt "Egészségfórum" címmel előzésének, kezelésének, az állapot én (szerdán), 1700 órától romlás megakadályozásának lehe tartandó rendezvényünkre, a bakonys- tőségeiről. Az előadás után a szív- és érrendszeri zombathelyi művelődési házba. EGÉSZSÉGFÓRUM ELŐADÁSSAL ÉS DÍJTALAN BETEGSÉGSZŰRÉSSEL rizikóbetegségek és a cukorbetegség díjmentes szűrésére is lehetőség nyí lik, az eredmények alapján egyéni élet módbeli tanácsokat, illetve dietetikus szakembertől táplálkozási ajánláso kat is kapnak az érdeklődők. ÁNTSZ Komáromi, Kisbéri Kistérségi Intézete Bakonyszombathely Község Önkormányzata

9 9 KÖZMŰVELŐDÉSI HÍREK ANYÁK NAPI ÜNNEPSÉG A hagyományoknak megfelelően május első vasárnapján a műve lődési házban ünnepelte a község az Anyák Napját. A következők ben Pintér Lajos polgármester ünnepi beszédét, majd egy képes riportot közlünk a bensőséges rendezvényről: Kedves Édesanyák! Kedves Gyerekek! Tisztelt Vendégeink! Végre kinyíltak az orgonák. Az or gonák nem csak a sok zöldellő-virágzó fákat-bokrokat jelentik, ha nem mindig az anyák napját is jel képezik. Az orgonák és anyák napja... - valahol a képzetünkben ezek összetartoznak már. Pedig Anyák napját nem is olyan régen ünnepeljük, csak pár emberöltő óta. Hiszen régebben az anyaság nem csak egy kiemelt nap ünnepe volt. hanem át meg áthatotta az emberek mindennapi életét. Talán ehhez kéne visszatalálnunk e mai nap kapcsán is, amikor az anyaság csodáját és felfoghatatlan titkait ünnepeljük. Elfogódottságot és bizonytalanságot érzek most Önök előtt: mit is mond hatnék arról a titokról, amely éle tünk leghétköznapibb, de ugyanak kor egyszersmind talán legnagyobb titka? Gyakorló édesanyaként tudják, hogy az anyaság egyben igazi hiva tás és egyben egy csodálatos külde tés is. Teljes embert kíván: nem le het félgőzzel gyermeket nevelni. Anyának lenni egy egész életre szó ló emberfeletti felelősség és feladat. Hiszen az anya a gyermeknek min ta, példa, minden mozdulata és szava belénk ivódik. Ki ne lett vol na úgy, hogy nehéz élethelyzetben visszacsengett édesanyja tanácsa... Vagy úgy, hogy azt kérdezte volna magától: vajon édesanyja mit csele kedett volna az ő helyében? Ha most megkérdezném ezt a te remben, és elgondolkodnánk egy ki csit, akkor azt hiszem mindannyian igenlő választ adnánk... Anyának és szülőnek lenni nehéz és embert próbáló feladat és egyben munka is. Munkát és erőfeszítést, előrelátást és körültekintést igényel, alaposságot és óvatosságot, de mindezek felett hatalmas bátorságot és felelősséget is kíván. Ám ezek mellé szükségeltetik még hegyeket mozgató hit, szívbéli jóság és szere tet is, mert ezek nélkül a képességek és készségek nélkül senki sem bol dogulhat az anyai hivatás útvesztői ben. Kedves Édesanyák! Köszönjük, hogy vállalták az élet világrahozatalának ősi küldetését. Az élet világrahozatalát és mindent, ami ezzel jár. Vállalták azt a csodá latos testi átalakulást, amit az áldott állapot, majd a szülés hozott magá val. Vállalták sokan a több gyermek vállalásával a nehezebb anyagi kö rülményeket, amely egyeseket bi zony jelentős hátrányra kárhozta tott. Köszönjük, hogy vállalták a gyermekkel járó éjszakai virrasztá sokat, a mindennapok rutinjában a felkeléstől s lefekvésig terjedő idő szakban rejlő monotóniát, ennek szép áldozatát. Úgy, hogy azt egy percre se érezték áldozatnak. Annál inkább természetesnek, magától ér tetődőnek Köszönjük, hogy életük párjával együtt otthont teremtenek. Köszön jük, hogy gondoskodnak a minden napokról: tiszta ruháról a játék köz ben összemaszatolódott helyett, pa pír zsebkendőről a fénylő orrok szá mára, meseolvasásról és az első énekelni való dalocskákról. Gon doskodnak vacsoráról és mosoga tásról. Biztos támaszt nyújtanak a sírás idején, és amikor az iskola te szi próbára házi feladataival a gyer mekeket. Köszönjük, hogy gondoskodnak az ünnepekről. Karácsonyról és szüle tésnapról, Mikulásról és húsvéti to jásról. Az ünnepi asztal meghitt me legéről és az ajándékbontás torok szorító izgalmáról. Köszönjük, hogy szeretetből és tö rődésből felépítik az otthont, ahol először találjuk meg a helyünket a világban. Igazán nagy jelentőségét és súlyát akkor értjük meg a szülői ház melegének, ha már leváltunk a szülőkről, és mi magunk fogunk ott honunk megépítésébe és benépesí tésébe. Ilyenkor gyermekkorunk otthona biztos kikötőként, örök me nedékül szolgál. Amint azt Barsi Balázs ferences teológus mondotta egyik beszédében: "Az ember ad dig van igazán otthon a világban, amíg él az édesanyja," Május első vasárnapja van ma, anyák napja. Szeretettel köszöntjük mi mindannyian itt a teremben és személy szerint én is: az édesanyá kat, a nagymamákat és a dédnagymamákat. Köszönöm megtisztelő fígyelmükrt.

10 10 Pintér Noémi Nagy László verset szavalt KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK FELHÍVÁS díszfák gondozására Bakonyszombathely Önkormányzata és a helyi Faluszépítő Egyesület év ről-évre folytatja a község parkosítását, fák és dísznövények ültetésével. Kérjük a tisztelt lakók, érintettek közreműködését a díszfák öntözé sében, gondozásában. Önkormányzatunk nem rendelkezik olyan állandó személyzettel, mely ezt a feladatot folyamatosan meg tudná oldani. Ugyanakkor a település összképét, vonzerejét nagy mértékben növelik a kiültetett növények ül. fasorok. Szárazabb időszakban naponta egyszer meg szükséges öntözni - később is időközönként az időjárás függvényében. A fa körül a föld tölcséres kiala kítása szintén fontos a fejlődés szempontjából. Bakonyszombathely Község Önkormányzata Tájékoztató A Mozgáskorlátozottak KomáromEsztergom megyei Egyesülete Elnökének, Válóczi Ferenc úrnak május havi fogadónapja a Kisbéri Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Alapellátási Központ Kisbér, Angol kert 1. sz. alatti helyiségé ben: május 20. /szerda/14 óra

11 Tisztelt álláskereső! A Magyar Honvédség szerződéses legénységi beosztások ba keres munkavállalókat, "C" kategóriás gépjárművezető beosztásba. A jelentkezés feltételei: - Magyar állampolgárság - Lakóhely Komárom-Esztergom megye területén - Erkölcsi feddhetetlenség (büntetlen előélet) - Egészségi, pszichikai, fizikai alkalmasság - Minimum 8 általános iskolai végzettség éves életkor - legalább"c" kategóriás gépjárművezetői engedély A regisztrációhoz szükséges okmányok: - Személyi igazolvány - Lakcímkártya - Adó- és TAJ kártya - Gépjárművezetői engedély - Iskolai végzettséget és szakképzettséget igazoló bizo nyítvány A szerződéses katonai szolgálatról, illetve a legénységi be osztásokról bővebb tájékoztatást a weboldalon a toborzás, hadkiegészítés menüpont alatt (Hogyan lehetek szerződéses katona?) illetve a MH Nyugat magyarországi Hadkiegészítő Parancsnokság, Toborzó és Érdekvédelmi Iroda - Tatabánya, Toborzó Irodáján kaphat. KÖZÉRDEKŰ KÖZLEMÉNY Értesítjük a lakosságot, hogy a ha konyhán ki szilárd hulladéklerakó telep a környezetvédelmi hatóság ha tározata alapján július 15-ig üzemel. E határ időtől kezdődően a működési engedély visszavonása kö vetkeztében kommunális hulladékot nem fogad be. Bakonyszombathely Önkormányzata javasolja a lakos ságnak, hogy fenti határidőig a háztartásban meglévő kommunális hulladékot szállítsa el a telepre, mivel júli us 15-től már csak távolabbi és költségesebb megoldást lehet választani. A bakonybánki szilárd hulladéklerakó telep a Bakonyszolg Kft-vel egyeztetve vehető igénybe, telefo nos elérhetőség: 34/ Bakonyszombathely Község Önkormányzata Tájékoztató Ingyenes jogi tanácsadás Időpontja május hónapban a Családsegítő Központban: Május 11., hétfő Május 25., hétfő Helyszín: Kisbér, Angol kert 1. Neme Életkora Férfi éves Nö Cím: m síkfutás... ido pontszám 13: : : : : : Fekvölámasz 2 perc szama pontszám Felülés 2 perc, szama pontszám Pontszám Tatabánya, Komáromi út 18. tel.: 34/ Ügyfélfogadás ideje: hétfő - csütörtök: ; A fizikai felmérésen a éves korcsoporthoz tartozó jelentkezőnek az alábbi fizikai követelményeket kell telje sítenie: Abban az esetben, ha a fizikai követelményszinteket a je lentkező nem tudja teljesíteni, de egészségügyi és pszicho lógiai szempontból katonai szolgálatra alkalmas, az alaku lat szerződést köt vele és a próbaidő lejártát megelőzően a negyedik hónapban a fizikai felmérést újra végrehajtatja. Fizikai alkalmasság vizsgálatra nem küldhető el az a je lentkező, akinek a testtömeg indexe a (BMI) elvárásoktól eltérő (18,5-29,9 kg/m2) szinten van. ABMI-t úgy számol juk, hogy a (kg-okban) mért testsúlyt osztjuk a (méterben) mért testmagasság négyzetével. Példa: Egy 175cm magas 80kg-os jelentkező indexe: 80/1,752= 80/3,0625=26,12 (vagyis részt vehet a vizsgálaton).

12 12 SPORT HÍREK Majális Hangulatosan pörögtek a jól megter vezett programok a Kastélyparkban a hagyományos bakonyszombathelyi Majálison. Örvendetes, hogy a néző közönség és a versenyzők-szereplők száma évről-évre növekszik, így az utóbbi évek legnagyobb látogatottsá ga jellemezte a népünnepélyt. Nép szerű volt a bográcsgulyás, mely egy öntetű vélemények alapján remek ízekkel csábította a vendégsereget. A "patinás" Utcabajnokság nyitotta a rendezvényeket, mely Bakony szom bathelyen lassan negyedszázada min dig presztizs-harc a lakótelepek, utca közösségek között. Az un. Utcabaj nokság egy kispályás labdarúgó kupa, melyre ebben az évben rekord neve zés érkezett a játékosok számát tekint ve. Az utóbbi években az Újtelep vit te el a pálmát ül. a vándorkupát, de az idén komoly kihívói akadtak. A Sváb TC / Németfalu / idegenlégiósokkal erősített, ugyancsak a Petőfi utca csi kócsapata, ők ászáriakkal. A Kossuth L. utca is erősen állt ki, míg a Szabad ság utca gerincét igazolt helyi labda rúgók alkották. Végül is színvonalas csatákban a fia talság győzött a rutin felett, így a Pe tőfi utca csapata emelhette magasba a vándorkupát. Utcabajnokság Majális Vándorku pa Petőfi utca 2. Kossuth L. utca 3. Szabadság utca 4. Sváb TC 5. Újtelep Lövészet / Felnőtt / : 1. Szeleczky Árpád 2. Mendöl László 3. Harmath István Iskolai eredmények Kerékpáros ügyességi: 1. helyezett: Rózsa Patrícia 4. oszt. 2. helyezett: Bakonyvári Erik 6. oszt. 3. helyezett: Szeleczki Dzsenifer 4. oszt. Légpuska: 1. helyezett: Ősz Martin 5. oszt. 2. helyezett: Gede Zsolt 5. oszt. 3. helyezett: Kolonics Richárd 7. oszt. Kovács Richárd 7. oszt. Parkfutás: 1-2. osztály: 1.helyezett: Simon Richárd 1. oszt. 2. helyezett: Bakonyi Tamás 3. oszt. 3. helyezett: Vacic Ádám 2. oszt osztály: 1. helyezett: Dákai Szabina 4. oszt. 2. helyezett: Rózsa Patrícia 4. oszt. 3. helyezett: Hoffer Dániel 3. oszt osztály: 1. helyezett: Czeglédi Laura 5. oszt. 2. helyezett: Ősz Martin 5. oszt. 3. helyezett: Orosz Ramóna 5. oszt osztály: 1. helyezett: Horváth Dániel 7. oszt. Pályafutás: 1-2. osztály: 1.helyezett: Simon Richárd 1. oszt. 2. helyezett: Majer Márk 2. oszt. 3. helyezett: Laszák János 1. oszt osztály: 1. helyezett: Horváth Zoltán 4. oszt. 2. helyezett: Dákai Szabina 4. oszt. 3. helyezett: Simon Vivien 3. oszt osztály: 1. helyezett: Czeglédi Laura 5. oszt. 2. helyezett: Orosz Ramóna 5. oszt. 3. helyezett: Ősz Martin 5. oszt osztály 1. helyezett: Bakonyvári Dávid 9. oszt. 2. helyezett: Horváth Dániel 7. oszt. 3. helyezett: Kovács Roland 7. oszt. (Folytatás a következő oldalról)

13 (Folytatás az előző oldalról) Célbadobó-verseny: 1-2. oszt. 1. helyezett: Fábián Csaba Takács Bettina 2. helyezett: Vacic Ádám 3. helyezett: Farkas Ákos Skrabán Stella oszt 1. helyezett: Bircsák Beatrix 3. oszt. 2. oszt. 2. oszt. 2. oszt. 1. oszt. 2. oszt. 2. helyezett: Szeleczki Dzsenifer 4. oszt. Fazekas Erik 3. oszt. 3. helyezett: Farkas Fanni 3. oszt osztály: 1. helyezett: Czeglédi Laura 5. oszt. 2. helyezett: Ősz Martin 5. oszt. 3. helyezett: Tóth Gábor 5. oszt. Sorverseny: 5 csapat versenyzett Képes riport a évi Majálisról

14 14 Képes riport a évi Majálisról

15 Képes riport a évi Majálisról 15

16 MÁJUS LABDARÚGÁS MLSZ Megyei Bajnokság Továbbra is dobogós helyen csapatunk! M. III.o D ford. eredm. feln. ifi feln. Ifi Tárkány KSE - Mocsa KSE Koppánymon. SE - Bokod ESE Környe SE II - Ete SE II. 6-1 Kömlőd KSK - B.szombathely Szend KSE Bársonyosi SK Dad KSE - Császár SE KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI LABDARÚGÓ SZÖVETSÉG ÉVI BAJNOKSÁGA Megyei III.o. felnőtt bajnokság DÉLI csoport állása a. ford. után HELY CSAPATOK MSZ Győz. Dönt. Ver. Rúg Kap. Gólk. Pont 1 Kömlőd KSK 2 Szendi KSE 3 Bakonyszombathely KSE 4 Dad KSE 5 Koppány monostor SE 6 Környe SE II. 7 Bokodi ESE 8 Mocsa KSE 9 Tárkány KSE 10 Császár SE 11 Bársonyosi SK 12 Ete SE II Rövid határidővel, KEDVEZŐ ÁRON vállaljuk: színes plakátok, szórólapok, névjegyek, könyvek, újságok, prospektusok szerkesztését és nyomását; épületek, üzletek, autók stb. dekorációját; bélyegző készítést. Tel.: 30/ , BAKONYSZOMBATHELYI A kiadásért felel: Önkormányzat Bakonyszombathely Gépelte íés szerkesztette: Géringer Istvánné, Háberfelner Anita Szérkesztetésben közreműködött: Pintér Lajos Főszerkesztő: Lelkes László Felelős kiadó: Multi Grafi Kft, Nagyigmánd Tel.: 30/ Készült: 300 példányban

Május első vasárnapján köszöntöttük az Édesanyákat!

Május első vasárnapján köszöntöttük az Édesanyákat! 2007. MÁJUS XVII. ÉVFOLYAM Május első vasárnapján köszöntöttük az Édesanyákat! Kedves Édesanyák! Kedves Gyerekek! Tisztelt Vendégeink! Végre kinyíltak az orgonák. Az orgonák nem csak a sok zöldellő-virágzó

Részletesebben

Falunap a 650 éves Bakonyszombathelyen!

Falunap a 650 éves Bakonyszombathelyen! 2008. JÚNIUS-JÚLIUS XVIII. ÉVFOLYAM 5-6. SZÁM - ÁRA: 100 FT Falunap a 650 éves Bakonyszombathelyen! 2008. július 20. vasárnap Kastélypark 11.00 Ünnepi Mise és Istentisztelet 12.00 Faluebéd 14.00 BURNOUT

Részletesebben

BAKONYSZOMBATHELY 650 ÉVES

BAKONYSZOMBATHELY 650 ÉVES . SZEPTEMBER XVIII. Meghívó Idősek Napi Ü n n e p s é g r e Hagyományainkhoz híven. október -én vasárnap déli órai kezdettel a Közművelődés Házában kerül megrendezésre az idősek napja. Ebből az alkalomból

Részletesebben

Elhunyt Madarász Matild Bakonyszombathely első díszpolgára.

Elhunyt Madarász Matild Bakonyszombathely első díszpolgára. 2007. ÁPRILIS XVII. ÉVFOLYAM 4. SZÁM - ÁRA: 90 FT Elhunyt Madarász Matild Bakonyszombathely első díszpolgára. A körzethez 6 község és 15 puszta tartozott. Aktivitását bizonyította, hogy már szeptembertől

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 2006. JÚNIUS XVI. ÉVFOLYAM 6. SZÁM - ÁRA: 90 FT

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 2006. JÚNIUS XVI. ÉVFOLYAM 6. SZÁM - ÁRA: 90 FT 2006. JÚNIUS XVI. ÉVFOLYAM 6. SZÁM - ÁRA: 90 FT ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Befejeződött a Faluközpont felújításának, kiépítésének 1 üteme! Köztéri utcabútorok a főutcán Május utolsó napjaiban lezárult a település

Részletesebben

KI MúlTjáT NEM ISMERI,

KI MúlTjáT NEM ISMERI, 1394 2010 2010. szeptember l XvII. évfolyam 8-9. szám l Az önkormányzat közérdekû, havonta megjelenõ lapja l ára: 100 Ft L A TARTAloMból visszatekintés Tóth Gábort, falunk polgármesterét, országgyűlési

Részletesebben

2010. ÉVI ORSZÁGGYŰLÉSI

2010. ÉVI ORSZÁGGYŰLÉSI ingyenes közéleti havilap 2010 április 2010. ÉVI ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ VÁLASZTÁS TÓTH GÁBOR, a FIDESZ KDNP képviselőjelöltje már az 1. fordulóban mandátumot szerzett Pest megye 5. számú választókörzetében

Részletesebben

Tetőket bontott meg, kéményeket döntött le a vihar Több mint hatvan épületben tett kárt Tolnán az

Tetőket bontott meg, kéményeket döntött le a vihar Több mint hatvan épületben tett kárt Tolnán az XXII. évfolyam 11. szám Tolna város hivatalos honlapja: www.tolna.hu 2012. november Tetőket bontott meg, kéményeket döntött le a vihar Több mint hatvan épületben tett kárt Tolnán az október 7-ei vihar.

Részletesebben

Ó, mondd, te kit választanál...

Ó, mondd, te kit választanál... 20 éves a 1394 2014 XXI. évf. 9. sz. l 2014. szeptember l ingyenes kiadás Az önkormányzat havonta megjelenő közérdekű lapja a tartalomból testvérvárosi kaland Felejthetetlen napokat tölt - hettek iskolásaink

Részletesebben

FORUM MARTINI. Martonvásár város lapja. Várjuk Önöket. 2010. július FORUM MARTINI 1

FORUM MARTINI. Martonvásár város lapja. Várjuk Önöket. 2010. július FORUM MARTINI 1 FORUM MARTINI Martonvásár város lapja Megjelenik havonta XIX. évfolyam 7. szám 2010. július Várjuk Önöket július 9-én, pénteken 20 órakor Fejér megye árvízkárosultjaiért rendezett jótékonysági koncertre

Részletesebben

MEZŐBERÉNYI HÍRMONDÓ

MEZŐBERÉNYI HÍRMONDÓ MEZŐBERÉNYI HÍRMONDÓ Közéleti információs lap XXI. évfolyam, 2011. július A Magyar Köztársaság Diákolimpia bajnokai a kosárlabdázó lányok Miskolc város volt a helyszíne a III. korcsoportos (1998 és azután

Részletesebben

XVIII. évfolyam 3. szám

XVIII. évfolyam 3. szám FORUM MARTINI Martonvásár város lapja Megjelenik havonta XVIII. évfolyam 3. szám 2009. március Petôfi a Nemzeti dalt szavalja Várjuk Önöket március 14-én, szombaton 16 órára az Emlékezés terére a nemzeti

Részletesebben

Díszpolgárokat avattunk! Újabb álmunk, a faluközpont:

Díszpolgárokat avattunk! Újabb álmunk, a faluközpont: VII. évfolyam 5. szám 2010. szeptember MAKÁDI ÚJSÁG Makád Község Önkormányzata és a Református Egyház lapja Díszpolgárokat avattunk! Németh Jenő Németh Jenőné Újabb álmunk, a faluközpont: Balogh Sándorné

Részletesebben

EMLÉKFÁT AVATTUNK A PEDAGÓGUSNAPON

EMLÉKFÁT AVATTUNK A PEDAGÓGUSNAPON KÖZÉLET EMLÉKFÁT AVATTUNK A PEDAGÓGUSNAPON Az általános iskola intézményvezetôjeként örömmel számolok be a Ked ves Ol va sók nak arról a jeles eseményrôl, mely május 30-án történt iskolánkban. Ekkor köszöntötte

Részletesebben

SEMJÉNI KRÓNIKA 2006. október-november 2006/4. szám

SEMJÉNI KRÓNIKA 2006. október-november 2006/4. szám Kállósemjén Önkormányzatának lapja SEMJÉNI KRÓNIKA 2006. október-november 2006/4. szám (Fotó: Graholy Mariann Zoé) Az új képviselõ-testület. Október elsején községünk szavazópolgárai megválasztották az

Részletesebben

A tartalomból. ingyenes 2009. MÁRCIUS

A tartalomból. ingyenes 2009. MÁRCIUS ingyenes közéleti HAvILAP 2009. MÁRCIUS MÁRCIUS 15. A NEMZETI FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC ÜNNEPE Március 15-e kapcsán érdemes elgondolkodnunk a szabadság fogalmán, túl az 1848-49-es ünnep szokásos jelképein

Részletesebben

XVIII. évfolyam 2. szám

XVIII. évfolyam 2. szám FORUM MARTINI Martonvásár város lapja Megjelenik havonta XVIII. évfolyam 2. szám 2009. február Várjuk Önöket február 28-án 16 órakor az Ifjúság Klubjába (Dózsa Gy. u. 4.) Szerep vagy valóság c. kiállításra;

Részletesebben

Önkormányzati Hírek. Búcsú az ovitól

Önkormányzati Hírek. Búcsú az ovitól VI. évfolyam 7. szám 2011. július 5. Ára: 100 Ft Búcsú az ovitól Önkormányzati Hírek Június hónapban egyszer ülésezett a képviselő-testület, ahol Lovasi Péter kisbéri rendőrkapitány egy beszámoló keretében

Részletesebben

Országos Búzaszentelő Bagon. XXI. évf. 5. szám l 2014. május l Ára: 100 Ft Az önkormányzat havonta megjelenő közérdekű lapja

Országos Búzaszentelő Bagon. XXI. évf. 5. szám l 2014. május l Ára: 100 Ft Az önkormányzat havonta megjelenő közérdekű lapja 20 éves a 1394 2014 XXI. évf. 5. szám l 2014. május l Ára: 100 Ft Az önkormányzat havonta megjelenő közérdekű lapja A TArTAlomBól Berzselve, írókázva A húsvét a gyermekek szá - mára a tojásfestésről és

Részletesebben

MEGHÍVÓ 2006. MÁRCIUS XVI. ÉVFOLYAM 3. SZÁM- ÁRA: 90 FT

MEGHÍVÓ 2006. MÁRCIUS XVI. ÉVFOLYAM 3. SZÁM- ÁRA: 90 FT 2006. MÁRCIUS XVI. ÉVFOLYAM 3. SZÁM- ÁRA: 90 FT MEGHÍVÓ NEMZETI ÜNNEPÜNK KÖZSÉGI ÜNNEPSÉGÉRE ÉS A BAKONYI FESZTIVÁL PROGRAMJAIRA, MELYET MÁRCIUS 14-ÉN / KEDDEN / 16.30 ÓRAI KEZDETTEL TARTUNK : Tisztelettel

Részletesebben

SÜTTŐI VIII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM IDŐSZAKI LAP 2012. MÁJUS

SÜTTŐI VIII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM IDŐSZAKI LAP 2012. MÁJUS SÜTTŐI VIII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM IDŐSZAKI LAP 2012. MÁJUS Dsida Jenő': "Édes jó Istenem, Hallgasd meg imámat, Áldd meg minden jóval Édes jó anyámat Áldó két kezedet Tartsad mindig rajta, Mosolyogj rá szeretetet,

Részletesebben

Meghívó. A tartalomból. ingyenes. I. rész

Meghívó. A tartalomból. ingyenes. I. rész ingyenes közéleti havilap 2010. november Tura Város Önkormányzata Bartók Béla Mûvelõdési Ház és a Városi Könyvtár tisztelettel és szeretettel meghívja 2010. november 21-én, vasárnap 15 órára fennállásának

Részletesebben

Áldott húsvéti ünnepeket!

Áldott húsvéti ünnepeket! Új» AZ ÚJ SÁG CELLDÖMÖLKÖN IN GYE NES, A VI DÉ KI ELÕ FI ZE TÕK NEK HA VON TA 170 FO RINT XXIV. ÉV FO LYAM 06. SZÁM (558) 2012. ÁPRILIS 06. CELLDÖMÖLK VÁ ROS ÖN KOR MÁNY ZA TÁ NAK LAP JA» Egy befejezetlen

Részletesebben

Tévében a 4.a osztály. Júliusi kezdés. körforgalom. XXI. évf. 6. szám l 2014. június l Ára: 100 Ft Az önkormányzat havonta megjelenő közérdekű lapja

Tévében a 4.a osztály. Júliusi kezdés. körforgalom. XXI. évf. 6. szám l 2014. június l Ára: 100 Ft Az önkormányzat havonta megjelenő közérdekű lapja 20 éves a 1394 2014 XXI. évf. 6. szám l 2014. június l Ára: 100 Ft Az önkormányzat havonta megjelenő közérdekű lapja a tartalomból tűzriadó az óvodában Az óvónők és dajkák gyorsan ki ürítették a csoportokat,

Részletesebben

Szákszendi. a szociális törvény szerint azoknak a szociálisan rászoruló személyeknek. történő juttatása elvitellel biztosított.

Szákszendi. a szociális törvény szerint azoknak a szociálisan rászoruló személyeknek. történő juttatása elvitellel biztosított. Szákszendi Szákszend Köz ség Ön kor mány za tá nak ha von ta meg je le nõ in for má ci ós lap ja Önkormányzati Hírek Hírmondó A képviselő-testület 2012. május 23-án tartotta munkaterv szerinti ülését,

Részletesebben

Ceglédi. Elõbb-utóbb úgyis tavasz lesz. Ingyenes P A N O R Á M A. 3. oldal. III. évfolyam, 6. szám 2009. március 27. ANNO 2007

Ceglédi. Elõbb-utóbb úgyis tavasz lesz. Ingyenes P A N O R Á M A. 3. oldal. III. évfolyam, 6. szám 2009. március 27. ANNO 2007 Ingyenes Ceglédi III. évfolyam, 6. szám 2009. március 27. P A N O R Á M A ANNO 2007 Elõbb-utóbb úgyis tavasz lesz 3. oldal Új nyílászárót szeretne, vagy a régit cserélné le újra? Keresse fel telepünket!

Részletesebben

SEMJÉNI KRÓNIKA 2008. december 2008/4. szám

SEMJÉNI KRÓNIKA 2008. december 2008/4. szám Kállósemjén Önkormányzatának lapja SEMJÉNI KRÓNIKA 2008. december 2008/4. szám A szeretet és békesség ünnepe A nép, amely sötétségben jár, nagy fényességet lát, és az embe- rek hirdetik az örömhírt. nagybevásárlás,

Részletesebben

NYÁREGYHÁZA A FEJLÔDÉS ÚTJÁN

NYÁREGYHÁZA A FEJLÔDÉS ÚTJÁN Állami forrásból valósult meg a 4605-ös számú út nyáregyházi szakaszának felújítása NYÁREGYHÁZA A FEJLÔDÉS ÚTJÁN Idén számos olyan fejlesztés, építkezés, felújítás valósul meg településünkön, melyekre

Részletesebben

Ceglédi. Olimpiai bajnokok Cegléden. Válogatott férfi vízilabda mérkõzés. Ingyenes P A N O R Á M A

Ceglédi. Olimpiai bajnokok Cegléden. Válogatott férfi vízilabda mérkõzés. Ingyenes P A N O R Á M A Ingyenes Ceglédi III. évfolyam, 12. szám 2009. június 19. P A N O R Á M A ANNO 2007 Válogatott férfi vízilabda mérkõzés Olimpiai bajnokok Cegléden 2009. július 2. 19 30 Ceglédi Termálfürdõ és Szabadidõközpont

Részletesebben

Teadélután. Rövid hírek. Chernelházadamonya. Iklanberény. 2011. május I. évfolyam 3. szám www.repcevidek.hu

Teadélután. Rövid hírek. Chernelházadamonya. Iklanberény. 2011. május I. évfolyam 3. szám www.repcevidek.hu Rövid hírek Bõ Az anyukákat és a nagymamákat köszöntötték a helyi Mûvelõdési Házban anyák napja alkalmából május 1-jén este hat órai kezdettel. A verses- zenés köszöntõ elõtt Hajós Attila polgármester

Részletesebben