BÚCSÚ A FALU ORVOSÁTÓL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BÚCSÚ A FALU ORVOSÁTÓL"

Átírás

1 2009. MÁJUS XIX. ÉVFOLYAM 4. SZÁM - ÁRA: 100 FT BÚCSÚ A FALU ORVOSÁTÓL "Most csendre vágyom de magamban is, Hol gondolatoknak már zaja nincs. Kérdéseimet is csendre intem, Halk, szelíd hangot keresek éppen. A találkozás csendjére vágyon, A Mindenható, hogy rám találjon." /Árvai Emil/ Részvéttel és együttérzéssel oszto zunk a család fájdalmában, bánatá ban. Adjon a Jó Isten a hozzátarto zóknak lelki erőt a pótolhatatlan veszteség elviselésére. Dr. Szécsi Mihály 44. január 25-én " Viszontlátásra, mondom és megyek. született Nagyszénáson. Édesapja föld Robognak vonatok és életek. műves volt, majd az oroszlányi tsz. Itt bennem valami megremeg, nyugdíjasa. Édesanyja otthon dolgozott Mert nem tudom, a háztartásban. Testvére nem született. Soha nem tudhatom, Az általános iskola elvégzése után Hogy szorítom-e még azt a kezet 62-ben érettségizett a Tatabányai Ár Amit most elengedek." pád Gimnáziumban. Ugyanez év őszén /Reményik Sándor/ felvételt nyert a Budapesti Orvostudo mányi Egyetem Általános Orvosi Kará május 9-én délután elhunyt ra. Dr. Szécsi Mihály, Bakonybánk és Itt 68-ban fejezte be tanulmányait, mint Bakonyszombathely községek házi Tatabánya város ösztöndíjasa. Azonnal orvosa. A tragikus esemény híre munkába állt, előbb a tatabányai Komá megdöbbentette, megrendítette a rom Megyei Kórházban, majd Tatabánya lakosságot. Április 27-én még hiva Kertváros körorvosa lett Első házasságá tásának élt, a rendelőben fogadta a ból 70-ben Zsuzsanna, 74-ben Péter hozzá forduló, egészségügyi gond nevű gyermeke született. dal küszködő embereket. Senki nem 73-ban Tatabányáról Győrújbarát gondolta, hogy utoljára csukja be községbe költözött, ahol 80-ig mun maga után az orvosi rendelő ajtaját. kálkodott körorvosként. Ugyan tudtuk, hogy a doktor úr be 80-ban Keréktelekin, a Bársonyos teg, de mindenki reménykedett, Községi Közös Tanács körzeti orvosa hogy újra felépül, és ismét tudja ként helyezkedett el. 82-ben házassá got kötött Domonkos Erzsébettel, a folytatni gyógyító munkáját. Saj Kisbéri Egyesített Szociális Intézet nos, nem így történt... igazgatójával. Ebből a házasságából Április 28-án ment betegszabadságra. 83-ban született Judit lánya. 85- ben Kiváló Dolgozó kitüntetésben ré szesült. 87. október 16-tól a Bakony szom bathelyi Községi Közös Tanács köror vosa, majd a Bakonyszombathelyi és Bakonybánki Községi Önkormányzat háziorvosa lett. 93-ban már 25 éves orvosi szolgálatot tudhatott maga mö gött. Bakonyszombathely Önkormány zatának több cikluson át is Képviselője, hosszabb időszakon át bizottsági elnö ke volt. Mint orvos-szakember az újra mindig nyitott volt. Megtanulta az informati kát, minden betegéről naprakész számí tógépes adatokkal rendelkezett. Már nyugdíjas kor felé haladva is tanulta a gerontológiát / időskori betegségek szaktudománya /. Munkájában fáradha tatlan, segítőkész és közvetlen egyéni sége vidámságot, meleg életszeretet su gárzott. Nagy-nagy hivatástudat jelle mezte életpályáját, melyben mindent az orvosi szolgálat alá rendelt. Nyugdíjas ként is energikusan dolgozott, tudásá val, tapasztalatával lelkiismeretesen szolgálta huszonegy éven át a két tele pülés egészségügyét. Bakonyszombathely Község Önkor mányzata, Képviselő-testülete, közin tézményei, munkatársai valamint bete gei örök emlékezettel búcsúznak orvo suktól, Dr. Szécsi Mihálytól. Dr. Szécsi Mihály bakonyszom bathelyi búcsúztatója május 18án hétfőn 18 órakor lesz a római katolikus templomban. Hamvait május -én kedden 15 órakor helyezik örök nyugalomra a győri Marcalvárosi Nagyteme tőben.

2 MÁJUS ÖNKORMÁNYZATI H Í R E K kat jelképes áron kaptuk meg. A cse sek után ideális körülmények között. metéket a Tüzép-telep, arra alkalmas A virágosítás során 900 db begónia, részén kialakított faiskolában nevel 100 db verbénia palánta került kiülte jük és gondozzuk. Majd áprilisban tésre. Községünk az elmúlt években több kannavirágok kerültek a falu több A virágosítást Pintérné Venczel Elvira tervezte és vezette. Ezúton is köszön ször is az országos médiafigyelem kö pontján kiültetésre. A faluszépítő megmozdulások május jük közreműködésüket. zéppontjába került. Forgatott az MTV 1 (iskola építés), a DUNA TV (Szere tet hídja c. rock opera), a HÍR TV (a vasút helyzete), az RTL Klub (digitá lis táblák az iskolában, közbiztonság) a faluban, melyek a televízió vala mely műsorába aztán bekerültek. Május 12-én délután ismét az RTL Klub stábja filmezett, ezúttal figyel müket az általános iskola biokazán fű tőműve es a község energia gazdálko dási tervei keltették fel. A közel 3 óra hosszáig tartó felvételkészítés alatt az általános iskolába, az óvoda-konyha intézményeibe látogattak el, valamint a főutcát filmezték. A szerkesztés után valószínűleg pár percre szűkítve ugyan, de megjelenhet településünk az RTL Klub híradójában, melynek valószínű időpontja: május 16. (szombat) h. Az időpont változ hat természetesen, hiszen a szerkesz tőség a pontos beosztást még ezután készíti. AZ RTL KLUB BAKONYSZOMBATHELYEN EZER VIRÁG BAKONYSZOMBATHELYRE Tavaszi parkosítás virágosítással A hagyományos tavaszi parkosítás immár hetedik éve folyik községünk ben. Az akciót ebben az évben is az Önkormányzattal közösen szervezte a Faluszépítő Egyesület. Az első akció márciusban kezdődött. 200 darab fa csemete érkezett pályázati támogatáskénta faluba, az "Ültess fát a jö vőnek!" elnevezésű kezdeményezés keretében. A Földanya Alapítványhoz nyújtott be pályázatot a bakonyszom bathelyi önkormányzat a 200 facse metére. (50 kocsányos tölgy, 50 pla tán, 50 nyír, és 50 vörös tölgy) A centiméter magas fácská- 11-én a "Virágos Magyarországért" mozgalom keretében történő virágosításokkal folytatódtak a Faluszépítő Egyesülettel. Az Emlékparktól / gyógyszertár melletti parkövezet / az óvodáig a virágos övezetek betelepíté se történt meg - a korábbi nagy esőzé- Ez év őszén, amennyiben idegen forgalmi pályázatunk támogatási szerződése aláírásra kerül, akkor a főtér térsége kerül parkosításra még, valamint a sportpálya körül lesz szükséges fák pótlására.

3 2009. MÁJUS MEGHÍVÓ Az önkormányzatokról szóló 90. évi LXV.Tv. 12 / 2 / bekezdése alapján a Képviselő-testület ülését május 25 -én /hétfőn/ 16 órára összehívom. Az ülés helye: Községháza tanácsterme. A testületi ülés nyílt. NAPIREND 1./Beszámoló a lejárt határidejű hatá rozatok végrehajtásáról és a két ülés közötti időben tett fontosabb intézke désekről. Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester 2./A közbiztonság helyzete Bakonyszombathelyen Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester 3./. Beszámoló a polgármester kistér ségi társulási tanácsban végzett tevé kenységéről Élőterjesztő: Pintér Lajos polgármester AJ Pályázatok benyújtása, az Önkor mányzat folyamatban lévő pályázata inak helyzete, bonyolítása Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester 5./ A Hangya NOVA Cégcsoport pro jektjavaslata a Kisbéri Kistérség Ön kormányzatainak szilárd biomasszá val történő hő-és használati melegvíz termelésére Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester 6./ Egyebek a.) Az energia szolgáltató váltás meg valósulása Bakonyszombathely, május 08. Pintér Lajos Polgármester 3 A sajtó tükrében... Komárom - Esztergom Megyei Hírlap május 04. hétfő Nerhaft Beatrix bronzérmes súlyemelésben A bakonyszombathelyi Benedek Elek Általános Iskola diákjai a tudományokban igencsak jeles kednek. A különböző tanulmányi versenyeken, felméréseken szép eredményeket érnek el, gyarapít va az iskola hírnevét. A szellemi versenyek mellett azonban a sportban is megmére tik magukat rendszeresen. A kö zelmúltban zajlottak a diákolim pia országos döntői a különböző sportágakban. A Magyar Súlyemelő Szövetség, a Szerencs Városi Sportegyesület és a város rendezésében zajlott a évi Súlyemelő Diákolim pia Szerencsen. A városi sportcsarnokban tartott döntőn részt vett a bakonyszom bathelyi iskola diákja, az egyéb ként Ácsteszéren lakó, Nerhaft Beatrix hetedik osztályos tanuló is. A leány serdülő 63+ korcso portban szép teljesítménnyel har madik helye zést ért el. Az eredményhir detéskor a diáko1 i m pia dobó harma dik fokára lé pett fel, és bronzérem mel jutal mazták telje sítményét. Gáspár Mária

4 Könyvtárak állománygyarapítási tájékoztatója /7 számából Könyvajánló! Bakonyszombathely múltja és jelene! "Bakonyszombathely Komárom-Esztergom me gye délnyugati csücskében található a Kisbéri kistérségben. A valaha Magyarés Németszombathelynek nevezett két (mint a ne vük is utal rá magyarok és németek által lakott) településrészből egyesített falu múltját és jelenét mutatja be a fekete-fehér és színes fotókkal gaz dagon illusztrált kiadvány, mely abból az alka lomból született, hogy 650 éve, 1358-ban emlí tette először írásos dokumentum a települést. A falu földrajzi fekvése, természeti környezete után korai történetéről olvashatunk röviden, majd részletes történeti áttekintés következeik egészen máig. Ezt követik a napjainkat jellemző adatok, tények bemutatása, pl. a helyi egyházközségek, iskolák, az óvoda, illetve a bakonyszombathelyi művelődés történetének mozzanatai (jelentősebb ünnepségek, évfordulók), továbbá olvashatunk a helyi civil szervezetekről, egészségügyről, a tele pülés partnerkapcsolatairól és a falu díszpolgára iról. Jó minőségű fotómelléklet kínál betekintést a falu múltjába és jelenébe a kiadvány végén, melyet a forrásjegyzék zár. Színvonalas kötet, melyet érdemes minden nagyobb Komárom-Esz tergom, illetve Veszprém megyei (a falu valaha ide tartozott) gyűjteménybe beszerezni." A kiadvány a tételszámon rendelhető. EGYHÁZI H Í R E K áldozása. Előtte lévő napon szentgyónás és hittanvizsga. Május 25. Szent Béda A májusi hónapot Anyaszent Venerábilis egyháztanító egyházunk a Boldogságos Május 26. Néri Szent Fülöp ál Szűzanya tiszteletére szenteli. dozópap Ezért május hónapban HÉTFŐ, Május 31. PÜNKÖSDVASÁR PÉNTEK este 6 órakor májusi NAP / A Szentlélek eljövetele/ litániát tartunk. Június 1. Pünkösdhétfő /Mise Május első vasárnapján szeretettel 11 órakor/ köszöntjük az édesanyákat. A hónap szentje: Szent Pong Május 3. Szent Fülöp és Jakab rác vértanú. Május 12. apostolok ünnepe Diocletianus császár idejében a Május 4. Szent Flórián vértanú fiatal fiú bátran megvallotta hi ünnepe. tét. 304-ben halt vértanúhalált. Május 7. Boldog Gizella ünne Tisztelete akkor terjedt el, ami pe. /Szent István király kor Szimmachus pápa a Via Au felesége/ ralián templomot építtethetett Május 11. Boldog Salkaházi tiszteletére a sírja fölé. Sára vértanú Május 12. Szent Pongrác vérta Ez évben is lesz hittanos tábor nú Alsóörsön. Időpont: aug. 10Május 16. Nepomuki Szent Já 14. Kiadások: Ft. nos vértanú ünnepe, /szobra a Jelentkezni lehet a hitoktató templom mellett áll/ nál vagy a plébánosnál minél Május 18. Szent I. János pápa eló'bb. vértanú Május 22. Szent Rita szerzetesaki személyi jövedelemadójá nő nak 1 %-át a Katolikus Egyház Május 23. Boldog Apor Vilmos részére akarja felajánlani, az püspök vértanú adópapírjára a 0011-es techni Május 24. URUNK MENNY kai számot írja. Köszönjük. BEMENETELE Ezen a vasárnapon van a hittafarkas József nos 4. oszt. gyerekek első szent Plébános Ünnepek és események május hónapban: Az Evangélikus Egyház hírei Konfirmáció Mosonyi Tímea, Fazekas Csaba, Kolonics Richárd ANYAKÖNYVI HÍREK A hagyományokhoz híven, Pünkösd va sárnapján tartjuk a konfirmációs isten tiszteletet, amelyen öt fiatal testvérünk tehet szép hitvallást. Erre az ünnepre természetesen szeretettel várunk min denkit, különösen a jubilánsokat, akik újra átélhetik együtt azt a kegyelmet, amit az első úrvacsoravételben megta pasztalhattak. Nekik személyre szóló meghívót is kézbesítünk a napokban. Idei konfirmandusaink: Dákai Daniella, Farkas Patrícia, Egyházmegyei nap Köszöntjük községünk új állampolgárait: Június l-jén, Pünkösd hétfőn a szokás nak megfelelően Egyházmegyei nap lesz, amelynek idén a Tordasi Egyház község ad otthont. Gyülekezetünk az igényeknek megfelelően autóbusz indí tana az alkalomra, hiszen a szórvány létben jó megtapasztalni akár megyei szinten is az egységet, az evangélikus közösséget. A gyülekezet presbitériuma Reszler Ágnes és Járfás Zoltán kisfiát: Járfás Zoltánt Búcsút vettünk elhunyt állampolgárainktól: Tóth Lászlónétól (Bem u) Bakonyvári Eriktől (Damjanich u) Dr. Szécsi Mihálytól

5 A BAKONYSZOMBATHELYI BENEDEK ELEK ÁLTALÁNOS ISKOLA TANULÓI SZERETETTEL HÍVNAK ÉS VÁRNAK MINDEN ÉRDEKLŐDŐT május 20-án, szerdán este órakor a Közművelődés Há zában tartandó MŰSOROS ESTJÜKRE A műsorban látható: tréfás jelenetek, vers, tánc, népdal, hangszeres zene és ének Belépődíj tetszés szerint a gyerme kekjavára! Erdei iskola Az ötödik osztály tanulói az idei tan évben ismét 4 napot tölthettek Zánkán az erdei iskolában. Nagyon vártuk az erdei iskolát. Szá moltuk a napokat, hogy mikor lesz ápr. 1. Fontos dátum volt, hiszen ek kor indultunk Zánkára. Az indulás előtt Már az utazás előtt alaposan felkészí tettek bennünket, jól ismertük a prog ramot, mégis izgatottak voltunk. Va jon milyen lesz, hogyan érezzük ma gunkat, hogyan teljesítjük a feladato kat? A csoportok már a buszon is dol goztak, jegyzeteltek, figyelték az út 5 Iskolai hírek vonalat. Az első nap kirándulással telt. Zánkán felvettük a csoportkísérőnket, ő kalauzolt el bennünket. Közelről csodálhattuk meg Hegyestű bazalt oszlopait. Megtudtuk, hogy régen bányász ták, s a kő gravitáció útján jutott le. A felszí ne ma töredezett és omlékony. Sétánk so rán sok növénnyel is merkedtünk meg. A hegy tetejéről gyönyö rű kilátás nyílt. Utunk következő állo mása Salfóld. A majorban az őshonos állatokat néztük meg. A kertben fű szernövények, az udvaron és a házban pedig a múltban használatos eszközök és szerszámok vártak bennünket. Mindenki nagyon tetszett. Élmények kel telve szálltunk s buszba. Nem sej tettük hogy még mindig várnak ránk új csodák. A kőtenger szinte minden kit lenyűgözött. Az ingókő, a boszorkánykő a krokodilkő mindegyikünk számára felejthetetlen élményeket idéz fel. A kirándulás után elfoglaltuk a szállásunkat. Estefelé lementünk a partra, hogy megcsodálhassuk a Bala tont. A séta után a csoportok igyekez tek a nap eseményeit lejegyezni a cso portnaplóba. Mindenki fáradt volt, de a sok élmény nem hagyott bennünket nyugodni. Nehezen tudtunk elaludni, mégis frissen ébredtünk, hiszen tud tuk, hogy új kalandok várnak ránk. Délelőtt a Balaton kelet kezésével ismerkedtünk meg, ezt séta követte. Megfigyelhettük a hul lámzó Balatont. Egy kis játék után elfogyasztottuk a finom ebédet. Délután a tanösvényen ismerked tünk a növényzettel. A csapatok itt is igyekeztek jól megoldani feladatai kat. Végül a játszótéren kimozogtuk magunkat. Az esti foglalkozáson ké peslapot írtunk, könyvjelzőt készítet tünk, aki akart gyöngyöt fűzhetett, de természetesen soha nem maradt el a napló írása. Minden nap, értékeléssel zárult. Mi is értékeltük egymást, ekkor kaptuk meg a "Zánkavicsokat". Este kicsit koráb ban aludtunk el, mert reggel, aki akart, mehetett a tanösvényre madár lesre. Nagyon érdekes volt a madarak és az állatok ébredése. A napot Attila bácsival folytattuk. A szarmata mész kő feltáráshoz vitt minket. Mesélt a mészkövek keletkezéséről. Láttuk a mészkő rétegződését. Elmondta a kecskekörmök legendáját is, mutatott is nekünk ilyen kecskekörmöt, amiről tudjuk, hogy lekopott kagyló. Sok új ismerettel lettünk gazdagabbak. A nap további része a sporté és a játéké volt. Kipróbálhattuk erőnket és ügyessé günket az erdei tornapályán. Sokat szurkoltunk egymásnak, buzdítottuk egymást. Mindenki nagyon kitartóan és bátran próbálta ki a feladatokat. A délután számháborúval folytatódott. Volt közöttünk, aki még nem számhá borúzott. A szabályok ismertetése után hamar belejöttünk a játékba, jól éreztük magunkat. Máris elérkezett az utolsó este. Hogy ne szomorkodjunk, a tanár nénik vetélkedőt szerveztek nekünk, ahol játékos formában szá mot adhattunk az itt szerzett ismere tekről. A hangulat nagyon jó volt. Mindenki nagyon igyekezett. A fel adatok érdekesek voltak: rejtvény, (Folytatás a következő oldalon)

6 (Folytatás az előző oldalról) képkirakó, rókavadászat, hogy csak néhányat említsünk. Az értékelésnél sokan elmondtuk, hogy nagyon gyor san eltelt ez a pár nap, jól éreztük ma gunkat, sokat tanultunk, kár hogy ez az utolsó este. Reggel, akinek kedve volt a korai keléshez búcsúzóul meg csodálhatta a napfelkeltét a Balaton nál. Reggeli után felszálltunk a busz ra, hazafelé vettük az útirányt. Meg álltunk Tihanyban. Megtekintettük az Apátsági Templomot. Sétáltunk a fél szigeten, gyönyörű kilátás nyílt innen a Balatonra. Utunkat Balatonfüred fe lé vettük. Sétáltunk a parton, majd a hajóállomásra siettünk. A kikötőben egy hajó várt ránk. A hajóból vitorlá sok, majd a Tihanyi félsziget tárult elénk, a Balaton vize különböző szí nekben pompázott: zöld, kék, világo sabb, sötétebb. Mindössze Tihanyig ment a hajó, azután visszafordult Fü redre. A hajón arra gondoltunk, hogy felfedezőutunk a végéhez közeledik, indulunk haza. A tanár nénik azonban még egy meglepetést tartogattak szá munkra. Balatonfüzfő felé vettük az útirányt. Nem sejtettük, hogy még va lami izgalmas vár ránk. A bobpályánál álltunk meg. Mindenki felülhetett a bobra. Nagy élmény volt, hiszen kö zülünk csak néhányan boboztak ed dig. E pár nap alatt nagyon sokat tanul tunk, felejthetetlen élményekkel let tünk gazdagabbak, jobban megismer tük egymást, formálódott az osztály közösség. Köszönjük, hogy élhettünk ezzel a le hetőséggel. 5. osztály tanulói Egy szép kirándulás Április 25-én, szombaton a természet ismeret szakkör tagjaival kirándulni voltunk Dömösön, a Rám-szakadéknál. Busszal mentünk, majd követke zett a gyalogtúra. A túra első szaka szában pincék és nyaralók mellett ve zetett utunk, valamint a Rám-várat néztük meg. Később a betonútról egy földútra tértünk, ami egy gyönyörű er dőbe vezetett, ahol egy kis patak csor (angol kezdő), Vancsai Lilla (angol kezdő). A döntőben mindannyian szé pen teljesítettek, látszott, hogy év köz ben rendszeresen dolgoztak és készül tek. A legjobb eredmény Kolonics Ri chárd és Szűcs Laura érték el. Ricsi országos 13., Laura pedig 16. lett. A többi résztvevő is az első 60 között végzett. A kisbéri Petőfi Sándor Általános Is kola anyanyelvi versenyt hirdetett meg a kistérség általános iskolái ré szére. A versenyt április 23-án rendez ték meg a 3. és a 4. osztályosok kö zött. Iskolánkat 5 tanuló képviselte. Mindannyian szépen teljesítettek: Kadlecsik Bajnok Bátor 1. helyezést, Szűcs Laura 4. helyezést, Maszlavér Diána 6. helyezést, Kovács Kincső 7. és Kolonics Hella 8. helyezést ért el. dogált. Ezen a patakon többször át kellett kelnünk. Ezután következett az igazán izgalmas rész. Kis csapatunk A NyelvÉsz Országos Tanulmányi elért a szakadék mélyebb, sziklás ré verseny megyei fordulóját tatbányán széhez. Itt nagyon sokat kellett mász rendezték meg. Iskolánkat 6. és 8. nunk, ennek ellenére azért megcsodál osztályos tanulók képviselték. Kovács hattuk a tájat, ami lélegzetelállítóan Blanka Csenge 4. helyen, Hanke szép volt. A kirándulás végén elláto Vanessa Kolett a 13. helyen, Kőházi gattunk Visegrádra, gyönyörködtünk Mercédesz a 16. helyen, Szűcs Evelin a Duna-kanyar felejthetetlen látvá a 17. és kovács Anikó a 21. helyen nyában, és egy jót boboztunk is. Fá végzett. radtan, de sok élménnyel gazdagon Megérkeztek a évi Kenguru tértünk haza. Nemzetközi Matematika Verseny me Kovács Blanka Csenge gyei eredményei. Iskolánkból 43 gye rek versenyzett, közülük a legjobb he lyezést az alábbi tanulók érték el: Kadlecsik Tardos Zsadány (2.osztály) a megyei 2. helyen, Kadlecsik Bajnok Bátor (3. osztály) a 6. helyen és Szvák Vivien (3. osztály) a 17. helyen vég A Mozaik Kiadó által meghirdetett zett. tanulmányi verseny véget ért. A ver senyben résztvevő tanulók az inter neten keresztül oldották meg a fel adatsorokat, és az így elért eredmé A bakonysárkányi általános iskola nyek alapján juthattak tovább az or rendezi meg évről évre a költészet szágos döntőbe. Iskolánkból is több napjához kapcsolódó kistérségi szava gyereket behívtak a győri Révai Mik lóversenyt. Ebbe a versenybe 1. osz lós Gimnáziumba az április 18-án tálytól 8. osztályig nevezhettek tanu megrendezett versenyre. Az alábbi ta lók. A rendezvény részeként a verse nulóink jutottak tovább: Cseszneki ket szerető diákok és vendégek ezúttal Máté (matematika), Herman Laura a magyar költő, műfordító, tanár (matematika), Kadlecsik Tardos Lackfi Jánossal ismerkedhettek meg. Zsadány (matematika, anyanyelv) Tőlünk két tanuló indult a versenyen: Kolonics Richárd (történelem és iro Dancsó Máris Rita 6. osztályos és Ta dalom), Maszlavér Diána (angol kez kács Tibor 8. osztályos tanuló. A 7-8. dő), Rózsa Patrícia (angol kezdő), osztályos korcsoportban Takács Tibor Szűcs Laura (anyanyelv), Tóth Vivien az 1. helyezést érte el. Tanulmányi versenyek Szavalóverseny

7 Sportsikereink Április 27-én a súri általános iskola adott otthont a kiskörzeti atlétikaver senynek. Iskolánkból 28 jó sportoló gyerek vett részt, akik közül sokan na gyon szép eredményt értek el. 1. korosztály: Fábián Csaba 1., Takács Bettina 2. és Simon Elizabet 3. helye zés 2. korosztály: Takács Laura 2., Morvai Patrik és Simon Vivien 3. he lyezés 3. korosztály: Kovács Anikó 1., Flekács Ágoston 2. helyezés 4. korosztály: Orosz Mónika és Dávoti Attila 1., Farkas Patrícia 2., Takács Richárd 3. helyezés A szép eredményeknek, a sok érem nek köszönhetően a vándorkupát megőriztük Május 6-án a Tatabánya SC Labdarú gó Stadion pályáin rendezték meg Ko márom-esztergom megye - tanulásban akadályozott ta nulóinak - Atlétika Diákolimpia Baj nokságát. A résztvevő nagy iskolák mellett (Ta ta, Tatabánya, Komárom, Esztergom, Lábatlan), a mi iskolánkat Nyári Ist ván 5. osztályos, Varga Ádám 6. és Farkas Patrícia 7. osztályos tanulók képviselték. A szokatlanul hűvös, szeles, szemer kélő esős idő ellenére jó hangulatban indult a program. A diákokat a tatabányai kétszeres olimpikon atléta, Füsti Edina köszön tötte. A többféle atlétikai szám közül a bakonyszombathelyi tanulók futás ban, távolugrásban és kislabda hají tásban indultak és igen sikeresen sze repeltek: Nyári István 100 m-es futás: 1. hely Távolugrás: 2. hely Farkas Patrícia 800 m-es futás: l.hely Távolugrás: l.hely Bastienne" című operát adták elő sok humorral fűszerezve a gyerekek nagy örömére. Akik éltek a bérletvá sárlás lehetőségével, nem bánták meg, ugyanis nagyon színvonala és hasznos szórakozásban lehetett ré szük. Táncsics-nap Ácsteszér híres szülötte Táncsics Mi hály 210 éve született április 21-én. Tiszteletére iskolánkban ezen a napon megemlékezéssel egybekötött egész napos túrát terveztünk. A megyei első he Reggel az ácsteszéri iskolaudvaron lyezettek - közöt gyülekeztünk. A program ismertetése tük Nyári István és után Liebmann Károly alpolgármester Farkas Patrícia - úr köszöntött bennünket, majd rövid június 4-7-e között kis műsorral emlékeztünk meg a Föld - a Zánkán megren napjáról is. Táncsics szülőházánál éle dezésre kerülő or téről és munkásságáról szóltak tanuló szágos atlétikai ink, majd koszorúzással emlékeztünk versenyen képviselik a bakonyszom meg a község szülöttéről. bathelyi iskolát. Gratulálunk min den versenyzőnek! Filharmó nia Az országos fil harmóniai társaság szervezésében a 2008/2009-es évadban 4 elő adásból álló ijfúsági hangver senybérletet vásá rolhattak a gyere kek. Az előadáso kat a kisbéri Wass Albert Művelődési Központban ren dezték meg. Ennek utolsó, negyedik előadására került sor április 22-én. A műsort a Pest Megyei Szimfoni kus zenekar adta "Mozart színháza" címmel. A zenekar "Bastien und

8 (Folytatás az előző oldalról) A nap további részét az alsó és felső tagozatos tanulók külön menetrend szerint töltötték. Míg a kicsik Ácsteszéren túráztak, vetélkedtek és játszottak, addig a nagyok gyalogtúra során szebbnél-szebb tájakon járva ju tottak el Csatkára. A szent-kútnál min denki kedvére ismerkedhetett a látni valókkal, majd rövid pihenő után visszaindult a csapat. A legkitartóbbak a visszafelé utat is gyalog tették meg, a többiek a buszt választották. Mire visszaértünk, az iskolaudvaron szorgos szülői és nevelői kezek na gyon finom paprikás krumplit készí tettek az éhes csapatoknak. Ebéd után maradt még bőven energia játékra, számháborúra is. A gyermekek visszajelzése alapján emlékezetes, jól sikerült nap volt április 2l-e. Köszönjük a segítséget az ácsteszéri szülőknek, a konyha és a polgármes teri hivatal dolgozóinak valamint a súri pékségnek is. A "Tánc-világnapja" Április 29-e a Tánc-világnapja. Néptáncoktatóink Gyurkó Erzsébet és Keltái Gábor - csoportjaik közremű ködésével - ebből az alkalomból han gulatos és színvonalas programot szerveztek Tatán a Magyari Művelő dési Központban. Iskolánkat a Tavaszka és Pántlika néptánc csoport képviselte néhány szülő és nevelő kí séretében (sajnos helyhiány miatt nem sok szülő mehetett el). Az ottani fellé pő csoportokkal együtt a mieink is be mutatkoztak, megmutatták az idei év ben tanultakat. Egész éves kitartó munkájuk jutalma is volt ez az út, me lyet a művészeti iskola, a tánctanárok és az iskolai DÖK is támogatott. En nek köszönhetően kisvasúttal meg nézték Tata nevezetességeit, fagyiztak, és a helybeliek szíves vendéglátá sában volt részük. Köszönjük a támo gatást, a szülői segítséget is. nek viharait: háború, német és szovjet megszállás, menekülés, majd a hadi fogság. Arra kértük Jani bácsit, élmé nyeivel hozza életközeibe ezt a törté nelmi időszakot tanulóinknak, bizo nyítva azt, hogy a történelem nem egy száraz, elméleti anyag, hanem sok sok ember élete, sorsa, tragédiája lük tet benne. Előadónk idős korát meg hazudtoló éles emlékezőképességről Az iskola és a szülői ház kapcsolata tett bizonyságot, egészen apró részle elengedhetetlenül fontos része az ok teket megőrzött ebből a nehéz idő tató-nevelő munkának, mely átszövi szakról: a leventeoktatásról, a háború az iskolai élet számos területét. lövészárkaiban töltött időről, a kauká Ennek jegyében tartottuk április 23- zusi hadifogság nehéz napjairól, majd án, csütörtökön és 28-án, kedden a a hazatérés öröméről. A gyerekek nyílt napot. Ilyenkor hívjuk és várjuk nagy élvezettel hallgatták és figyelték a kedves szülőket, hogy látogassanak el hozzánk, jöjje nek be a tanórákra, és nézzék meg, ho gyan folyik a mun ka a máskor "zárt" osztály ajtók mö gött. Csütörtökön 29 szülő, kedden 39 szülő élt ezzel a lehetőséggel. A lá togatók többsége inkább az alsó ta gozatban folyó munka után érdek lődött. a történeteket. Jani bácsi minden ne hézség ellenére megőrizte optimizmu sát, jó kedélyét, humorérzékét. Ma is aktív tagja a csatkai férfi kórusnak, színdarabokon, előadásokon is szíve Április 24-én pénteken iskolánkban sen lép fel. Ezúton is kívánunk neki jó láttuk vendégül a csatkai Schall János egészséget. Isten éltesse sokáig! bácsit, aki a napokban töltötte 85. Kép - Jani bácsi! életévét. Jani bácsi 24-ben szüle Pintérné Ballabás Márta tett, és átélte a 20. század történelmé int.egys.vez.-helyettes Nyílt nap Rendhagyó történelemóra A program keretében Tamicsné Ko vács Zsuzsanna, az ÁNTSZ Komá romi, Kisbéri Kistérségi Intézeté nek egészségfejlesztője tart előadást Szeretettel meghívunk minden kedves a településünkön leggyakrabban előforduló betegségekről, azok meg érdeklődőt "Egészségfórum" címmel előzésének, kezelésének, az állapot én (szerdán), 1700 órától romlás megakadályozásának lehe tartandó rendezvényünkre, a bakonys- tőségeiről. Az előadás után a szív- és érrendszeri zombathelyi művelődési házba. EGÉSZSÉGFÓRUM ELŐADÁSSAL ÉS DÍJTALAN BETEGSÉGSZŰRÉSSEL rizikóbetegségek és a cukorbetegség díjmentes szűrésére is lehetőség nyí lik, az eredmények alapján egyéni élet módbeli tanácsokat, illetve dietetikus szakembertől táplálkozási ajánláso kat is kapnak az érdeklődők. ÁNTSZ Komáromi, Kisbéri Kistérségi Intézete Bakonyszombathely Község Önkormányzata

9 9 KÖZMŰVELŐDÉSI HÍREK ANYÁK NAPI ÜNNEPSÉG A hagyományoknak megfelelően május első vasárnapján a műve lődési házban ünnepelte a község az Anyák Napját. A következők ben Pintér Lajos polgármester ünnepi beszédét, majd egy képes riportot közlünk a bensőséges rendezvényről: Kedves Édesanyák! Kedves Gyerekek! Tisztelt Vendégeink! Végre kinyíltak az orgonák. Az or gonák nem csak a sok zöldellő-virágzó fákat-bokrokat jelentik, ha nem mindig az anyák napját is jel képezik. Az orgonák és anyák napja... - valahol a képzetünkben ezek összetartoznak már. Pedig Anyák napját nem is olyan régen ünnepeljük, csak pár emberöltő óta. Hiszen régebben az anyaság nem csak egy kiemelt nap ünnepe volt. hanem át meg áthatotta az emberek mindennapi életét. Talán ehhez kéne visszatalálnunk e mai nap kapcsán is, amikor az anyaság csodáját és felfoghatatlan titkait ünnepeljük. Elfogódottságot és bizonytalanságot érzek most Önök előtt: mit is mond hatnék arról a titokról, amely éle tünk leghétköznapibb, de ugyanak kor egyszersmind talán legnagyobb titka? Gyakorló édesanyaként tudják, hogy az anyaság egyben igazi hiva tás és egyben egy csodálatos külde tés is. Teljes embert kíván: nem le het félgőzzel gyermeket nevelni. Anyának lenni egy egész életre szó ló emberfeletti felelősség és feladat. Hiszen az anya a gyermeknek min ta, példa, minden mozdulata és szava belénk ivódik. Ki ne lett vol na úgy, hogy nehéz élethelyzetben visszacsengett édesanyja tanácsa... Vagy úgy, hogy azt kérdezte volna magától: vajon édesanyja mit csele kedett volna az ő helyében? Ha most megkérdezném ezt a te remben, és elgondolkodnánk egy ki csit, akkor azt hiszem mindannyian igenlő választ adnánk... Anyának és szülőnek lenni nehéz és embert próbáló feladat és egyben munka is. Munkát és erőfeszítést, előrelátást és körültekintést igényel, alaposságot és óvatosságot, de mindezek felett hatalmas bátorságot és felelősséget is kíván. Ám ezek mellé szükségeltetik még hegyeket mozgató hit, szívbéli jóság és szere tet is, mert ezek nélkül a képességek és készségek nélkül senki sem bol dogulhat az anyai hivatás útvesztői ben. Kedves Édesanyák! Köszönjük, hogy vállalták az élet világrahozatalának ősi küldetését. Az élet világrahozatalát és mindent, ami ezzel jár. Vállalták azt a csodá latos testi átalakulást, amit az áldott állapot, majd a szülés hozott magá val. Vállalták sokan a több gyermek vállalásával a nehezebb anyagi kö rülményeket, amely egyeseket bi zony jelentős hátrányra kárhozta tott. Köszönjük, hogy vállalták a gyermekkel járó éjszakai virrasztá sokat, a mindennapok rutinjában a felkeléstől s lefekvésig terjedő idő szakban rejlő monotóniát, ennek szép áldozatát. Úgy, hogy azt egy percre se érezték áldozatnak. Annál inkább természetesnek, magától ér tetődőnek Köszönjük, hogy életük párjával együtt otthont teremtenek. Köszön jük, hogy gondoskodnak a minden napokról: tiszta ruháról a játék köz ben összemaszatolódott helyett, pa pír zsebkendőről a fénylő orrok szá mára, meseolvasásról és az első énekelni való dalocskákról. Gon doskodnak vacsoráról és mosoga tásról. Biztos támaszt nyújtanak a sírás idején, és amikor az iskola te szi próbára házi feladataival a gyer mekeket. Köszönjük, hogy gondoskodnak az ünnepekről. Karácsonyról és szüle tésnapról, Mikulásról és húsvéti to jásról. Az ünnepi asztal meghitt me legéről és az ajándékbontás torok szorító izgalmáról. Köszönjük, hogy szeretetből és tö rődésből felépítik az otthont, ahol először találjuk meg a helyünket a világban. Igazán nagy jelentőségét és súlyát akkor értjük meg a szülői ház melegének, ha már leváltunk a szülőkről, és mi magunk fogunk ott honunk megépítésébe és benépesí tésébe. Ilyenkor gyermekkorunk otthona biztos kikötőként, örök me nedékül szolgál. Amint azt Barsi Balázs ferences teológus mondotta egyik beszédében: "Az ember ad dig van igazán otthon a világban, amíg él az édesanyja," Május első vasárnapja van ma, anyák napja. Szeretettel köszöntjük mi mindannyian itt a teremben és személy szerint én is: az édesanyá kat, a nagymamákat és a dédnagymamákat. Köszönöm megtisztelő fígyelmükrt.

10 10 Pintér Noémi Nagy László verset szavalt KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK FELHÍVÁS díszfák gondozására Bakonyszombathely Önkormányzata és a helyi Faluszépítő Egyesület év ről-évre folytatja a község parkosítását, fák és dísznövények ültetésével. Kérjük a tisztelt lakók, érintettek közreműködését a díszfák öntözé sében, gondozásában. Önkormányzatunk nem rendelkezik olyan állandó személyzettel, mely ezt a feladatot folyamatosan meg tudná oldani. Ugyanakkor a település összképét, vonzerejét nagy mértékben növelik a kiültetett növények ül. fasorok. Szárazabb időszakban naponta egyszer meg szükséges öntözni - később is időközönként az időjárás függvényében. A fa körül a föld tölcséres kiala kítása szintén fontos a fejlődés szempontjából. Bakonyszombathely Község Önkormányzata Tájékoztató A Mozgáskorlátozottak KomáromEsztergom megyei Egyesülete Elnökének, Válóczi Ferenc úrnak május havi fogadónapja a Kisbéri Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Alapellátási Központ Kisbér, Angol kert 1. sz. alatti helyiségé ben: május 20. /szerda/14 óra

11 Tisztelt álláskereső! A Magyar Honvédség szerződéses legénységi beosztások ba keres munkavállalókat, "C" kategóriás gépjárművezető beosztásba. A jelentkezés feltételei: - Magyar állampolgárság - Lakóhely Komárom-Esztergom megye területén - Erkölcsi feddhetetlenség (büntetlen előélet) - Egészségi, pszichikai, fizikai alkalmasság - Minimum 8 általános iskolai végzettség éves életkor - legalább"c" kategóriás gépjárművezetői engedély A regisztrációhoz szükséges okmányok: - Személyi igazolvány - Lakcímkártya - Adó- és TAJ kártya - Gépjárművezetői engedély - Iskolai végzettséget és szakképzettséget igazoló bizo nyítvány A szerződéses katonai szolgálatról, illetve a legénységi be osztásokról bővebb tájékoztatást a weboldalon a toborzás, hadkiegészítés menüpont alatt (Hogyan lehetek szerződéses katona?) illetve a MH Nyugat magyarországi Hadkiegészítő Parancsnokság, Toborzó és Érdekvédelmi Iroda - Tatabánya, Toborzó Irodáján kaphat. KÖZÉRDEKŰ KÖZLEMÉNY Értesítjük a lakosságot, hogy a ha konyhán ki szilárd hulladéklerakó telep a környezetvédelmi hatóság ha tározata alapján július 15-ig üzemel. E határ időtől kezdődően a működési engedély visszavonása kö vetkeztében kommunális hulladékot nem fogad be. Bakonyszombathely Önkormányzata javasolja a lakos ságnak, hogy fenti határidőig a háztartásban meglévő kommunális hulladékot szállítsa el a telepre, mivel júli us 15-től már csak távolabbi és költségesebb megoldást lehet választani. A bakonybánki szilárd hulladéklerakó telep a Bakonyszolg Kft-vel egyeztetve vehető igénybe, telefo nos elérhetőség: 34/ Bakonyszombathely Község Önkormányzata Tájékoztató Ingyenes jogi tanácsadás Időpontja május hónapban a Családsegítő Központban: Május 11., hétfő Május 25., hétfő Helyszín: Kisbér, Angol kert 1. Neme Életkora Férfi éves Nö Cím: m síkfutás... ido pontszám 13: : : : : : Fekvölámasz 2 perc szama pontszám Felülés 2 perc, szama pontszám Pontszám Tatabánya, Komáromi út 18. tel.: 34/ Ügyfélfogadás ideje: hétfő - csütörtök: ; A fizikai felmérésen a éves korcsoporthoz tartozó jelentkezőnek az alábbi fizikai követelményeket kell telje sítenie: Abban az esetben, ha a fizikai követelményszinteket a je lentkező nem tudja teljesíteni, de egészségügyi és pszicho lógiai szempontból katonai szolgálatra alkalmas, az alaku lat szerződést köt vele és a próbaidő lejártát megelőzően a negyedik hónapban a fizikai felmérést újra végrehajtatja. Fizikai alkalmasság vizsgálatra nem küldhető el az a je lentkező, akinek a testtömeg indexe a (BMI) elvárásoktól eltérő (18,5-29,9 kg/m2) szinten van. ABMI-t úgy számol juk, hogy a (kg-okban) mért testsúlyt osztjuk a (méterben) mért testmagasság négyzetével. Példa: Egy 175cm magas 80kg-os jelentkező indexe: 80/1,752= 80/3,0625=26,12 (vagyis részt vehet a vizsgálaton).

12 12 SPORT HÍREK Majális Hangulatosan pörögtek a jól megter vezett programok a Kastélyparkban a hagyományos bakonyszombathelyi Majálison. Örvendetes, hogy a néző közönség és a versenyzők-szereplők száma évről-évre növekszik, így az utóbbi évek legnagyobb látogatottsá ga jellemezte a népünnepélyt. Nép szerű volt a bográcsgulyás, mely egy öntetű vélemények alapján remek ízekkel csábította a vendégsereget. A "patinás" Utcabajnokság nyitotta a rendezvényeket, mely Bakony szom bathelyen lassan negyedszázada min dig presztizs-harc a lakótelepek, utca közösségek között. Az un. Utcabaj nokság egy kispályás labdarúgó kupa, melyre ebben az évben rekord neve zés érkezett a játékosok számát tekint ve. Az utóbbi években az Újtelep vit te el a pálmát ül. a vándorkupát, de az idén komoly kihívói akadtak. A Sváb TC / Németfalu / idegenlégiósokkal erősített, ugyancsak a Petőfi utca csi kócsapata, ők ászáriakkal. A Kossuth L. utca is erősen állt ki, míg a Szabad ság utca gerincét igazolt helyi labda rúgók alkották. Végül is színvonalas csatákban a fia talság győzött a rutin felett, így a Pe tőfi utca csapata emelhette magasba a vándorkupát. Utcabajnokság Majális Vándorku pa Petőfi utca 2. Kossuth L. utca 3. Szabadság utca 4. Sváb TC 5. Újtelep Lövészet / Felnőtt / : 1. Szeleczky Árpád 2. Mendöl László 3. Harmath István Iskolai eredmények Kerékpáros ügyességi: 1. helyezett: Rózsa Patrícia 4. oszt. 2. helyezett: Bakonyvári Erik 6. oszt. 3. helyezett: Szeleczki Dzsenifer 4. oszt. Légpuska: 1. helyezett: Ősz Martin 5. oszt. 2. helyezett: Gede Zsolt 5. oszt. 3. helyezett: Kolonics Richárd 7. oszt. Kovács Richárd 7. oszt. Parkfutás: 1-2. osztály: 1.helyezett: Simon Richárd 1. oszt. 2. helyezett: Bakonyi Tamás 3. oszt. 3. helyezett: Vacic Ádám 2. oszt osztály: 1. helyezett: Dákai Szabina 4. oszt. 2. helyezett: Rózsa Patrícia 4. oszt. 3. helyezett: Hoffer Dániel 3. oszt osztály: 1. helyezett: Czeglédi Laura 5. oszt. 2. helyezett: Ősz Martin 5. oszt. 3. helyezett: Orosz Ramóna 5. oszt osztály: 1. helyezett: Horváth Dániel 7. oszt. Pályafutás: 1-2. osztály: 1.helyezett: Simon Richárd 1. oszt. 2. helyezett: Majer Márk 2. oszt. 3. helyezett: Laszák János 1. oszt osztály: 1. helyezett: Horváth Zoltán 4. oszt. 2. helyezett: Dákai Szabina 4. oszt. 3. helyezett: Simon Vivien 3. oszt osztály: 1. helyezett: Czeglédi Laura 5. oszt. 2. helyezett: Orosz Ramóna 5. oszt. 3. helyezett: Ősz Martin 5. oszt osztály 1. helyezett: Bakonyvári Dávid 9. oszt. 2. helyezett: Horváth Dániel 7. oszt. 3. helyezett: Kovács Roland 7. oszt. (Folytatás a következő oldalról)

13 (Folytatás az előző oldalról) Célbadobó-verseny: 1-2. oszt. 1. helyezett: Fábián Csaba Takács Bettina 2. helyezett: Vacic Ádám 3. helyezett: Farkas Ákos Skrabán Stella oszt 1. helyezett: Bircsák Beatrix 3. oszt. 2. oszt. 2. oszt. 2. oszt. 1. oszt. 2. oszt. 2. helyezett: Szeleczki Dzsenifer 4. oszt. Fazekas Erik 3. oszt. 3. helyezett: Farkas Fanni 3. oszt osztály: 1. helyezett: Czeglédi Laura 5. oszt. 2. helyezett: Ősz Martin 5. oszt. 3. helyezett: Tóth Gábor 5. oszt. Sorverseny: 5 csapat versenyzett Képes riport a évi Majálisról

14 14 Képes riport a évi Majálisról

15 Képes riport a évi Majálisról 15

16 MÁJUS LABDARÚGÁS MLSZ Megyei Bajnokság Továbbra is dobogós helyen csapatunk! M. III.o D ford. eredm. feln. ifi feln. Ifi Tárkány KSE - Mocsa KSE Koppánymon. SE - Bokod ESE Környe SE II - Ete SE II. 6-1 Kömlőd KSK - B.szombathely Szend KSE Bársonyosi SK Dad KSE - Császár SE KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI LABDARÚGÓ SZÖVETSÉG ÉVI BAJNOKSÁGA Megyei III.o. felnőtt bajnokság DÉLI csoport állása a. ford. után HELY CSAPATOK MSZ Győz. Dönt. Ver. Rúg Kap. Gólk. Pont 1 Kömlőd KSK 2 Szendi KSE 3 Bakonyszombathely KSE 4 Dad KSE 5 Koppány monostor SE 6 Környe SE II. 7 Bokodi ESE 8 Mocsa KSE 9 Tárkány KSE 10 Császár SE 11 Bársonyosi SK 12 Ete SE II Rövid határidővel, KEDVEZŐ ÁRON vállaljuk: színes plakátok, szórólapok, névjegyek, könyvek, újságok, prospektusok szerkesztését és nyomását; épületek, üzletek, autók stb. dekorációját; bélyegző készítést. Tel.: 30/ , BAKONYSZOMBATHELYI A kiadásért felel: Önkormányzat Bakonyszombathely Gépelte íés szerkesztette: Géringer Istvánné, Háberfelner Anita Szérkesztetésben közreműködött: Pintér Lajos Főszerkesztő: Lelkes László Felelős kiadó: Multi Grafi Kft, Nagyigmánd Tel.: 30/ Készült: 300 példányban

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek 75. szám Ára: 2478, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXI. tv. A cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég el szá

Részletesebben

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda 38. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 79/2006. (IV. 5.) Korm. r. A fel sõ ok ta tás ról szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény egyes

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám TARTALOMJEGYZÉK 2008:

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS!

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! LVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1-120. OLDAL 2007. január 9. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Ol va só ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé

Részletesebben

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions Tenor 1 Tenor 2 Bariton Bass Trumpet in Bb 1 Trumpet in Bb 2 Trombone Percussions Organ 136 Con Dolore Tube bell X. Nikodémus: Mer - re vagy, Jé - zus, hol ta - lál - lak? Mu-tass u - tat az út - ta- lan

Részletesebben

Köszönetünket fejezzük ki Szakács Zoltánnak a sárbogárdi TÜZÉP vezetőjének, aki 19db udvari ülőkének való fával támogatta iskolán öko programjának

Köszönetünket fejezzük ki Szakács Zoltánnak a sárbogárdi TÜZÉP vezetőjének, aki 19db udvari ülőkének való fával támogatta iskolán öko programjának Október első napján Énekel az iskola, elnevezésű programmal emlékeztünk meg a zenei világnapról. Elsősorban Bodoki Györgyné Betti néni volt segítségünkre ebben, ő volt az, aki megénekeltette az iskola

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM V. ÉVFOLYAM 1. szám 2007. ja nu ár 31. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Szo ci á lis Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Akadémia u. 3. Telefon: 475-5745 Megjelenik szükség szerint.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. má jus 21., hétfõ 63. szám I. kö tet Ára: 3234, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: XXXIX. tv. Egyes adótör vények mó do sí tá sá ról... 4132 18/2007. (V. 21.)

Részletesebben

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE XIII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2007. SZEPTEMBER 30. 2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE A Turisz ti kai Ér te sí tõ Szer kesz tõ sé ge

Részletesebben

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27.

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. T A R T A L O M Szám Tárgy O l d a l Törvények 2006: X. tv. A szövetkezetekrõl --------------------------------------- 370 2006: XI. tv. Az ál lat

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek. 133. szám. Ára: 465, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek. 133. szám. Ára: 465, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek 133. szám Ára: 465, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek 133. szám TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek 155. szám Ára: 1110, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2008: LXI. tv. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szóló 1992. évi XXXIII. tör -

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 19., szerda 46. szám I. kötet Ára: 1679, Ft TARTALOMJEGYZÉK 20/2006. (IV. 19.) BM r. A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek, valamint

Részletesebben

Melegedőhelyek Komárom-Esztergom megyében

Melegedőhelyek Komárom-Esztergom megyében helyek Komárom-Esztergom megyében Vértestolna Polgármesteri Hivatal Vértestolna, Petőfi u. 82. ESZI Szent Erzsébet Központ hajléktalanszálló Tatabánya, Tatabánya Hegy utca 20. Csém melegedőhely Csém, Béke

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 2. szám 2008. feb ru ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL 182 SZÖVETKEZÉS XXXIII. évfolyam, 2012/1 2. szám Dr. Kár olyi Géza 1 GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL Cselekvési változatok A szö vet ke zet a ha tá lyos meg fo gal ma zás 2 sze rint:

Részletesebben

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd 148. szám Ára: 1701, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: C. t v. A kül föl di bi zo nyít vá nyok és ok le ve lek el is me ré sé rõl szóló 2001.

Részletesebben

Versenyeredmények 2013-2014-es tanév

Versenyeredmények 2013-2014-es tanév Versenyeredmények 2013-2014-es tanév Gárdonyi Géza területi matematikaverseny (Ács) A versenyen évfolyamonként egy-egy tanuló vett részt. 4. évfolyam Nagy Adél 6. évfolyam Kocsis Anett 8. évfolyam Kelemen

Részletesebben

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 338 A fény ké pe ket a Ma gyar Nem ze ti Mú ze um Tör té ne ti Fény kép tárából (Nép sza bad ságar chí vu m, Ká dár

Részletesebben

A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE

A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE Mirnics Károly A DESTRUKTURÁLÓ TÉNYEZÕK SZÁMBAVÉTELE ÉS A DESTRUKCIÓ FOLYAMATÁNAK SZOCIOLÓGIAI MEGVILÁGÍTÁSA Egy nemzetrész

Részletesebben

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott Me se ku tyá val és bi cik li vel Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott egy gyö nyö rû bi cik lit. volt két nagy ke re ke, két kis ke re ke, egy szél vé dõ je, ben zin tar tá lya, szi ré ná ja,

Részletesebben

115. szám 1. kö tet* A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. 1 2. kö tet ára: 5124, Ft

115. szám 1. kö tet* A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. 1 2. kö tet ára: 5124, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek 115. szám 1. kö tet* 1 2. kö tet ára: 5124, Ft TARTALOMJEGYZÉK 1. kö tet: 224/2007. (VIII. 31.) Korm. r. A köz al kal ma zot

Részletesebben

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek 40. szám Ára: 207, Ft TARTALOMJEGYZÉK 83/2006. (IV. 7.) Korm. r. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. március 8. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/10. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Sze mély ügyi hírek...

Részletesebben

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök 147. szám Ára: 2116, Ft TARTALOMJEGYZÉK 246/2005. (XI. 10.) Korm. r. A vil la mos ener gi á ról szóló 2001. évi CX. tör vény

Részletesebben

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: január 23-ig (péntek) Őszi szünet: október

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: január 23-ig (péntek) Őszi szünet: október A tanév rendje 6.1. Tanítási napok és szünetek A tanév első napja: 2014. szeptember 1. (hétfő) A tanév első féléve: 2015. január 16-ig (péntek) A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2015. január

Részletesebben

Derecskei Zenei Esték

Derecskei Zenei Esték MÁJUS 1. (szombat) 10.00 óra Majális Helyszín: Sárostói Sportpálya Az idén elõször lehetõség lesz támogatói jegy vásárlására is, mellyel a rendezvényt támogathatják. Az támogatói jegy ára 550 Ft. Egy támogatói

Részletesebben

A 2016/17. tanév munkaterve

A 2016/17. tanév munkaterve A 2016/17. tanév munkaterve Alakuló értekezlet Munkavédelmi oktatás Javítóvizsgák Tankönyvosztás Elsősök előkészítője Szakkörök szervezése Elsős szülői értekezlet Tanévnyitó ünnepély Tanévnyitó értekezlet

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 7., szerda TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXI. tv. Egyes szo ciá lis tár gyú tör vé nyek mó do sí tá sá ról... 10456 2007: CXXII. tv. A szol gá la

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ III. év fo lyam 7. szám 28 Ft 2006. jú li us 0. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny

Részletesebben

s z e p t e m b e r hétfő kedd szerda csütörtök péntek szombat vasárnap

s z e p t e m b e r hétfő kedd szerda csütörtök péntek szombat vasárnap s z e p t e m b e r fő kedd szerda csütörtök péntek szombat vasárnap aug 29 aug 30 aug 31 1 2 3 4 szept. 1-4 alakuló 9.00 pót- és osztályozó vizsgák 10.00 munkaközösségi ek évnyitó osztályfőnöki órák 5

Részletesebben

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. május 31., kedd 72. szám Ára: 506, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2005: XXXVII. tv. Má jus 9-e Eu ró pa Nap já vá nyil vá ní tá sá ról... 3520 2005: XXXVIII. tv.

Részletesebben

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102.

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. szám II. rész JOGSZABÁLYOK A Kormány rendeletei A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete a felszín alatti vizek védelmérõl A Kor mány a kör nye zet vé del

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVIII. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 3657-3768. OLDAL 2008. július 7. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1365 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, köztársasági

Részletesebben

Sporteredmények (március)

Sporteredmények (március) Tanács Levente 3.b Bak Péter 4.a Szeri Ádám 4.a 2. hely Városi Mezei Futóbajnokság (Diákolimpia) Tóth Gergely 4.a Kapic Amir 4.a Szabó Csenge 5.a Király Csenge 3.a Koltai Anna 3.b Lukács Noémi 4.a Mukus

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 1. (1) A ren de let cél ja a mo ni tor ing ada tok egy sé ges rend - szer alap ján tör té nõ adat szol gál ta tá si ke re te i nek meg ha tá - ro zá sa. (2)

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. jú li us 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK Oldal 95. szám 2009. évi LXXVII. tör vény A köz te her vi se lés rend sze ré nek át ala kí tá sát cél zó tör - vénymódosításokról...

Részletesebben

Szeptemberi októberi programok

Szeptemberi októberi programok Szeptemberi októberi programok Szeptember 17 én, 18 án iskolánkban papírgyűjtés volt. A felsőtagozat összesen 5623 kg papírt gyűjtött. A tavalyi évben többet gyűjtöttünk. Reméljük a következő tanévben

Részletesebben

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)...

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2011. áp ri lis 30. TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... Oldal Melléklet

Részletesebben

A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete

A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete 2556 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2007/39. szám A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM BM együttes rendelet módosításáról A köz úti köz le

Részletesebben

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek 123. szám TARTALOMJEGYZÉK 241/2007. (IX. 21.) Korm. r. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXXIII. tör

Részletesebben

Busáné Jordán Judit. Okosító. szó-ta-go-ló. Olvasás-írás munkafüzet 5-10 éves gyermekek számára

Busáné Jordán Judit. Okosító. szó-ta-go-ló. Olvasás-írás munkafüzet 5-10 éves gyermekek számára Busáné Jordán Judit Okosító szó-ta-go-ló Olvasás-írás munkafüzet 5-10 éves gyermekek számára 1. Kedves Gyerekek, s okosodásotokat segítő Felnőttek! Játszva, mégis kreatívan gondolkodva, olvasni és írni

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 11., szerda 93. szám Ára: 588, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CIII. tv. A pénz mo sás meg elõ zé sé rõl és meg aka dá lyo zá sá ról szó ló 2003.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. júni us 21. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/25. szám Ára: 345 Ft ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny bolt új hely re, a

Részletesebben

6.1. Tanítási napok és szünetek

6.1. Tanítási napok és szünetek 6. A TANÉV RENDJE 6.1. Tanítási napok és szünetek A tanév első napja: 2016. szeptember 1. (csütörtök) A tanév első féléve: 2017. január 20. (péntek) A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2017. január

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. szeptember 20. Megjelenik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/38. szám Ára: 315 Ft TARTALOM Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szervezeti hírek A Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd 79. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: XLVI. tv. A ma gyar ál lam pol gár ság ról szóló 1993. évi LV. tör vény és a kül föl di ek be uta

Részletesebben

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek 145. szám Ára: 1344, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXVII. tv. A fog lal koz ta tói nyug díj ról és in téz mé nye i rõl... 10192 282/2007.

Részletesebben

MUNKATERVE ÖREGLAK KÖZSÉG ÉVI KÖZMŰVELŐDÉSI. Készítette: Buzsáki Mónika Kulturális referens

MUNKATERVE ÖREGLAK KÖZSÉG ÉVI KÖZMŰVELŐDÉSI. Készítette: Buzsáki Mónika Kulturális referens ÖREGLAK KÖZSÉG 2010. ÉVI KÖZMŰVELŐDÉSI MUNKATERVE Készítette: Buzsáki Mónika Készült a 2009. november 30-án tartandó Képviselő-testületi ülésre 2010. évi Közművelődési munkaterv 2 Öreglak község 2010.

Részletesebben

!"#$ ,"-*"$"$ "-%!$)"%""-%*(. / -&0& 1 -*" ,#*"5,#! 1 A! $ "" $ & B! "" $ '(" $ " " A!% E % D2"% D D

!#$ ,-*$$ -%!$)%-%*(. / -&0& 1 -* ,#*5,#! 1 A! $  $ & B!  $ '( $   A!% E % D2% D D $ % $ & & '(& )'(' +,-./01 ) & 20(3 % & 4( 3 5 $ & 6 7 % )& (%83% 2 ) 5 98..'1 : & % $ $% $ $& 7 % % ; & & % $ ) &<

Részletesebben

Pápai Weöres Sándor Általános Iskola

Pápai Weöres Sándor Általános Iskola Eredményeink Országos eredményeink tanévenként 2013/2014. Kovács Dorottya 8.b Tollaslabda Diákolimpia Döntõ 1.hely Németh Gréta 8.b Tollaslabda Diákolimpia Döntõ 2.hely Kovács Mirtill 6.b Tollaslabda Diákolimpia

Részletesebben

Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása (12070/2004)

Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása (12070/2004) 356 Közbeszerzési Értesítõ, a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja (2005. I. 5.) 1. szám Pos tai irá nyí tó szám: 1163 Te le fon: 401-1459 Telefax: E-ma il: B. MEL LÉK LET: A RÉ SZEK RE VO NAT KO ZÓ

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 9. szám 2008. szep tem ber 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest,

Részletesebben

Versenyek 2012 I. negyedév

Versenyek 2012 I. negyedév Versenyek 2012 I. negyedév 1. A Polgárőrség Biztonságos közlekedés című rajzpályázata (2012. 03.09.) 1.helyezett: Takács Kitti 4.s Különdíj: Kerek Martina és Tóth Szelina 4.s Felkészítő tanáruk: Némethné

Részletesebben

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek) Téli szünet: 2015. december 21 2015. december 31.

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek) Téli szünet: 2015. december 21 2015. december 31. A tanév rendje 1. Tanítási napok és szünetek A tanév első napja: 2015. szeptember 1. (kedd) A tanév első féléve: 2016. január 22. (péntek) A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek)

Részletesebben

SPORTEREDMÉNYEK. Id pont Verseny megnevezése Helyezés Tanuló

SPORTEREDMÉNYEK. Id pont Verseny megnevezése Helyezés Tanuló SPORTEREDMÉNYEK Id pont Verseny megnevezése Helyezés Tanuló 1997. Megyei Mezei Futóverseny 3. Kovács András Országos Mezei Futóverseny 52. Kovács András Megyei Atlétika 100 m síkfutás 1. Ács Tamás Országos

Részletesebben

2013. október 14-18. Mit rejt a Tihanyi-félsziget kincsesládája. Erdei Iskolai program beszámolója. Első nap beszámolója

2013. október 14-18. Mit rejt a Tihanyi-félsziget kincsesládája. Erdei Iskolai program beszámolója. Első nap beszámolója 2013. október 14-18. Mit rejt a Tihanyi-félsziget kincsesládája Erdei Iskolai program beszámolója Első nap beszámolója 2013. október 14-én reggel 8 órakor külön busszal indultunk Szántódra a kikötőbe,

Részletesebben

2014-2015-ÖS TANÉV EREDMÉNYEI

2014-2015-ÖS TANÉV EREDMÉNYEI 2014-2015-ÖS TANÉV EREDMÉNYEI Horvát nyelv, kulturális élet A tanévet megelőző nyári programok: 1) 2014.Június 22-29.- Pag (Horvátország)- Horvát nyelvi tábor 6 tanuló vett részt az egy hetes horvátországi

Részletesebben

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök 166. szám Ára: 2921, Ft TARTALOMJEGYZÉK 289/2005. (XII. 22.) Korm. r. A felsõoktatási alap- és mesterképzésrõl, valamint a

Részletesebben

VÁRAKOZÁSI IDŐK JEGYZÉKE AUTÓBUSZ VÁR VONATRA

VÁRAKOZÁSI IDŐK JEGYZÉKE AUTÓBUSZ VÁR VONATRA VÁRAKOZÁSI IDŐK JEGYZÉKE AUTÓBUSZ VÁR VONATRA Almásfüzitő, vá. 8741/826 Naszály, Tsz. iroda Z 13 40 1/4934 8741/884 Naszály, Tsz. iroda M 15 40 1/4916 8741/834 Naszály, Tsz. iroda Z 18 40 1/4946 8741/842

Részletesebben

Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám TARTALOMJEGYZÉK

Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám TARTALOMJEGYZÉK Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2006. évi LIX. tv. Az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról... 224 2006. évi LX. tv.

Részletesebben

6060 Ti sza kécs ke, Er kel fa sor 10. Te le fon: 76/441-255, 76/441-592 Fax: 76/440-063, 76/441-592 OM azo no sí tó: 027 955

6060 Ti sza kécs ke, Er kel fa sor 10. Te le fon: 76/441-255, 76/441-592 Fax: 76/440-063, 76/441-592 OM azo no sí tó: 027 955 fuzet 2011:SZOROLAP10.QXD 2011.10.13. 8:10 Page 1 MÓ RICZ ZSIG MOND Ál ta lá nos Is ko la, Gim ná zi um, Szak kép zõ Is ko la, Kollégium, Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény és Pe da gó gi ai Szak szol

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 16., péntek TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról... 10754 Oldal 2007: CXXVII. tv. Az ál ta lá nos for gal

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv.

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2005. évi CLXIII. tv. 2005. évi CLXXIV. tv. Az adózás rendjérõl szóló törvény egyes rendelkezéseinek alkalmazásáról

Részletesebben

III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. TARTALOM. oldal oldal. Az ARTISJUS Ma gyar Szer zõi Jog vé dõ Iro da Egye sü let

III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. TARTALOM. oldal oldal. Az ARTISJUS Ma gyar Szer zõi Jog vé dõ Iro da Egye sü let III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé tett tá jé koz ta tó ra és a 2011. évi elõ

Részletesebben

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. 943 Ft. Szám Tárgy Oldal.

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. 943 Ft. Szám Tárgy Oldal. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 943 Ft T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Jog sza bá lyok 95/2006. (IV. 18.) Korm. ren de let 11/2006. (IV. 10.) HM ren

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. szeptember 30. TARTALOM UTASÍTÁSOK 20/2006. (ÜK. 9.) LÜ utasítás a vádelõkészítéssel, a nyomozás törvényessége feletti

Részletesebben

Feltétel. Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás. Érvényes: 2007. januártól

Feltétel. Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás. Érvényes: 2007. januártól Feltétel Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás Érvényes: 2007. januártól Perfekt Vagyon- és üzemszünet biztosítás feltételei TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK 3 1.1 A BIZTOSÍTÁSI SZERZÔDÉS HATÁLYA

Részletesebben

SPORTEREDMÉNYEINK KÖZÖTT:

SPORTEREDMÉNYEINK KÖZÖTT: SPORTEREDMÉNYEINK 2004-2016 KÖZÖTT: Év Helyezés Sportág Verseny Név 2004. I. lány kosárlabda XII. ker. Diákolimpia V. Korcsoportos 2004. III. váltóúszás XII. ker. Diákolimpia VI. korcsoportos 2004. I.

Részletesebben

A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA XV. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2007. MÁJUS 10. A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA Szer kesz tõ ség: 1051 Bp., Arany Já nos u. 25. Te l.: 301-2924 Megjelenik szükség szerint Ára: 924 Ft I. Jogszabályok

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVI. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 737-888. OLDAL 2006. március 3. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1104 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, kormányrendeletek

Részletesebben

28. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 10., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1863, Ft. Oldal

28. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 10., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1863, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 10., péntek 28. szám TARTALOMJEGYZÉK 49/2006. (III. 10.) Korm. r. A föld gáz el lá tás ról szóló 2003. évi XLII. tör vény egyes ren del ke

Részletesebben

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal 2006/6. HATÁROZATOK TÁRA 51 Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ 6. TARTALOMJEGYZÉK 2019/2006. (II. 13.) Korm. h. Az Or szá gos Tu do má nyos Ku ta tá si Alap prog ra mok 2006. évi több - lettámogatához

Részletesebben

Nemzetiségi nap az első osztályban

Nemzetiségi nap az első osztályban Nemzetiségi nap az első osztályban November 10-én ismét nemzetiségi napot tartottunk az alsó tagozaton. Az első osztályosok közös programot szerveztek. Két vendéget hívtunk. A nap mesehallgatással kezdődött.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú li us 5., kedd 92. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: LXX. tv. A fog lal koz ta tás elõ se gí té sé rõl és a mun ka nél kü li ek el lá tá sá ról szóló 1991.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. október 4. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/40. szám Ára: 315 Ft T A R T A L O M Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Apc

Részletesebben

III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése

III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése 31/2006. (VII. 5.) AB végzés 1021 31/2006. (VII. 5.) AB végzés Az Al kot mány bí ró ság al kot mány jo gi pa nasz és utó

Részletesebben

XIV évfolyam - 12 szám 2013 December Meghívó Programajánló Az Örökzöld Nyugdíjas Klub meghívja klubtagjait 2013 december 18-án 16 órai kezdettel Karácsony és Névnapok ünneplésére a Dr Brusznyai Árpád Művelődési

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Tartalom VI. ÉVFOLYAM 1. szám 2008. ja nu ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től Ajánlat Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től UNIQA Biztosító Zrt. 1134 Budapest, Károly krt. 70 74. Tel.: +36 1 5445-555 Fax: +36 1 2386-060 Gyertyaláng III. Temetési biztosítás Ajánlatszám: Ajánlat

Részletesebben

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 203/2013.(XII. 18.) KT. számú HATÁROZAT: Képviselő testülete úgy határoz, hogy a 2014. évi városi

Részletesebben

VÁRAKOZÁSI IDŐK JEGYZÉKE AUTÓBUSZ VÁR VONATRA

VÁRAKOZÁSI IDŐK JEGYZÉKE AUTÓBUSZ VÁR VONATRA VÁRAKOZÁSI IDŐK JEGYZÉKE AUTÓBUSZ VÁR VONATRA Almásfüzitő, vá. 8741/826 Naszály, Tsz. iroda Z 13 40 1/4934 8741/884 Naszály, Tsz. iroda M 15 40 1/4916 8741/834 Naszály, Tsz. iroda Z 18 40 1/4946 8741/842

Részletesebben

KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGEINK F

KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGEINK F KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGEINK F EgyházAINk HÍRei GYÓNI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG Örömünkre, a szőlősi templomunk fűtéskorszerűsítésének eredményeként mostantól a szentmiséinken 17 C van. Az adventtel megkezdődött

Részletesebben

A nonprofit számvitel alapjai

A nonprofit számvitel alapjai Nonprofit Képzési Füzetek Dr. Baráth Katalin A nonprofit számvitel alapjai Nonprofit Szolgáltató Központ Zalaegerszeg, 2010 NONPROFIT KÉPZÉSI FÜZETEK Dr. Baráth Katalin Nonprofit számvitel alapjai Landorhegy

Részletesebben

KVSE atlétika szakosztály évi értékelése

KVSE atlétika szakosztály évi értékelése KVSE atlétika szakosztály 2013. évi értékelése Az atlétika szakosztály elsősorban gyermek és serdülő korcsoporttal dolgozik. A 2013-as évben bekapcsolódtunk a Magyar Atlétikai Szövetség által életre hívott

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M 2006/4. szám H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 137 A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. január 25. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/4. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ:

Részletesebben

29. szám. I. rész HATÁROZATOK. A Kormány határozatai. A Kormány

29. szám. I. rész HATÁROZATOK. A Kormány határozatai. A Kormány 006/9. HATÁROZATOK TÁRA 59 Budapest, 006. június 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK /006. (VI. 8.) Korm. h. A Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 006. évi LV. tör vény. -ából ere dõ egyes

Részletesebben

Házasságkötő terem. Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény -

Házasságkötő terem. Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény - Január Február Március 22. Csütörtök 17 órától Ünnepi műsor a Magyar Kultúra Napja alkalmából Házasságkötő terem,, Etyeki Versmondó Kör 24. Szombat Etyeki piknik Szépvölgy, Újhegy Roxer Produkció 3. Kedd

Részletesebben

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM AZ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA B U D A P E S T, 2 0 0 6. F E B R U Á R 2 8. TARTALOM Oldal TÖRVÉNY 2003. évi CXXIX. tv. a köz be szer zé sek rõl (egy sé

Részletesebben

Hírmondó. Fegyverneki. Bu da pes ten az Er dő há ti tán cok. Gránitdiploma. Zbrojnikyben jár tunk

Hírmondó. Fegyverneki. Bu da pes ten az Er dő há ti tán cok. Gránitdiploma. Zbrojnikyben jár tunk Fegyverneki Hírmondó Fegyvernek Önkormányzatának kiadványa XVIII. évfolyam 5. szám 2007. október 17. Bu da pes ten az Er dő há ti tán cok Szep tem ber 14-én há rom fegyverneki előadóművészeti cso port

Részletesebben

118. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. szep tem ber 1., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal

118. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. szep tem ber 1., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. szep tem ber 1., csütörtök 118. szám Ára: 506, Ft TARTALOMJEGYZÉK 170/2005. (IX. 1.) Korm. r. A Magyar Köztársaság Kormánya és az Olasz Köztársaság

Részletesebben

Graboplast Győri Vízisport Egyesület évi Magyar Bajnoki Eredményei

Graboplast Győri Vízisport Egyesület évi Magyar Bajnoki Eredményei Verseny Versenyszám Korosztály Táv Hely Név Gyermek, Kölyök, Serdülő Magyar Bajnokság C-2 serdülő 4000 m 1 Balla Levente Gellért U23, Ifjúsági Magyar Bajnokság C-1 ifi 3x200 m 1 Balla Levente Gellért U23,

Részletesebben

12. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. február 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

12. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. február 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. február 3., péntek 12. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 22/2006. (II. 3.) Korm. r. A fiatalok lakáskölcsönéhez kapcsolódó állami kezesség vállalásá

Részletesebben

Beszámoló a sikeresen megvalósított Határtalanul! pályázatról

Beszámoló a sikeresen megvalósított Határtalanul! pályázatról Beszámoló a sikeresen megvalósított Határtalanul! pályázatról 2012 tavaszán két lelkes kolléganő Csapi Edit és Heisz Mónika megírta és megnyerte a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. által kiírt pályázatot.

Részletesebben

A 2011/2012-es tanév sportversenyeinek kiemelkedő eredményei Kodály Zoltán Általános Iskolában

A 2011/2012-es tanév sportversenyeinek kiemelkedő eredményei Kodály Zoltán Általános Iskolában A 2011/2012-es tanév sportversenyeinek kiemelkedő eredményei Kodály Zoltán Általános Iskolában Verseny szintje Verseny megnevezése (országos, megyei, régiós) ORSZÁGOS II. Sas Kupa legeredményesebb Lány

Részletesebben

A turai Hevesy György Általános Iskola 2012/2013 tanévéről. Körzeti és kistérségi eredményeink Dicsőségkönyv III.

A turai Hevesy György Általános Iskola 2012/2013 tanévéről. Körzeti és kistérségi eredményeink Dicsőségkönyv III. A turai Hevesy György Általános Iskola 2012/2013 tanévéről Körzeti és kistérségi eredményeink Dicsőségkönyv III. Matematika Bajza verseny Lajtos Laura 7. a Meleg Eszter 8. d Mekes Cintia 8. d 2. hely 6.

Részletesebben

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY A ma gyar la kos ság bel föl di uta zá sai PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY Ké szí tet te: a Ma gyar Tu riz mus Rt. Ku ta tá si Igaz ga tó sá gá nak meg bí zá sá ból a M.Á.S.T. Pi ac- és Köz vé le mény ku ta tó

Részletesebben