TELEPÜLÉSGAZDÁLKODÁS-KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁS. 1. Bevezetés

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TELEPÜLÉSGAZDÁLKODÁS-KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁS. 1. Bevezetés"

Átírás

1 Rózsavölgyi Kornél 1 Szélerımő-telepek területi elhelyezése saját fejlesztéső klímaorientált modell (KMPAM) segítségével 1. Bevezetés Az emberiség energiaellátásának biztosítása ma fıleg a fosszilis tüzelıanyagokra (szén, olaj, földgáz) épül, melyek jelenleg a világ energiaszükségletének túlnyomó többségét fedezik. A készletek, melyeket a természet évmilliók alatt halmozott fel, néhány emberöltı múlva elfogyhatnak. A környezetszennyezés azonban, amit felhasználásuk okoz, itt marad, és már ma súlyos problémák forrása a Földön. A Föld energiaigénye közben folyamatosan nı, a XXI. század közepére 2-3 szorosa lesz a mostaninak. Addigra a fosszilis tüzelıanyagok, okozta hiány már jelentkezni fog. Annak érdekében, hogy az emberiség fenntarthassa dinamikus fejlıdését, szükség van ennek az energiaigénynek a kielégítésére környezetbarát módon. Így a megoldást, a megújuló energiaforrások nap, szél, víz, stb. egyre hatékonyabb és szélesebb körő alkalmazása jelentheti, mely részben képes kiváltani profitáló módon a fosszilis energiahordozókat. A megújuló energiaforrások alkalmazása több okból is ésszerő, hiszen környezetkímélı megoldásokat kínál, munkahelyet teremt, valamint az ország vagy EU tagállam energia importfüggıséget is csökkenti. A szélenergia hasznosítása több évezredes múltra tekint vissza, s jelenleg egy dinamikusan fejlıdı iparág a világon. Napjainkban a legelterjedtebb módja a szélenergia használatnak a villamos energiatermelés. Az 1990-es évek elejétıl rendkívül gyorsan, minden eddiginél nagyobb mértékben nıtt a hasznosított szélenergia mennyisége a világon, de fıleg Európában. A hazai és külföldi befektetık közremőködésével 2007 szeptemberéig felépült nagyteljesítményő szélerımővek összesen 63,275 MW kapacitást jelentnek. Közép-kelet Európa, így Magyarország is jelenleg a befektetık egyik legfontosabb európai piacának számít, azonban az eddigi eredmények ellenére még mindig nincsenek a szélerımővek optimális elhelyezését szolgáló, megfelelı felbontású, könnyen elérhetı, gazdasági szempontból is alkalmazható széltérképek, eredmények. 2. Célok A kutatásom célja, hogy egy olyan új modellt készítsek, mely az eddigi modellek és eredményekhez képest jobban használható, illetve több új fontos információt ad a felhasználó számára a területi tervezésben. Ezek az új tényezık, eredmények elengedhetetlenek a minél pontosabb és reálisabb gazdasági és pénzügyi kalkulációkhoz, valamint az optimális területi tervezéshez. Így komoly segítséget nyújt a tervezésben és a megtérülés számításban résztvevı kutatók, mérnökök és más szakemberek számára. 3. Saját fejlesztéső modell Ez a saját fejlesztéső modell a KMPAM (Komplex Multifaktoros Poligenetikus Adaptív Modell), mellyel a szélenergia optimális hasznosítási helyét modellezem, definiálom a térben a megadott határfeltételek alapján. Tulajdonképpen a modell a komplex elemzés által azokat a 1 Rózsavölgyi Kornél Debreceni Egyetem, TEK, Meteorológiai Tanszék, Debrecen 260

2 helyeket jelöli meg a térben ahová egy esetleges szélpark, szélerımő telepítése jövedelmezı befektetés lenne. A modellem különbözı almodulokból áll. Minden almodul különbözı tényezıket dolgoz fel (pl.: meteorológiai és klimatológiai, tájökölógiai, természetföldrajzi, közigazgatási, stb.), melyek egy esetleges szélerımő telepítésének tervezéséhez szükségesek. A KMPAM modellnek kiemelten fontos része a szélmezı modellezés, így egy saját szélmezı modellezési eljárást is fejlesztek hozzá. Ezt a saját fejlesztéső szélmezı modellezési eljárást egy KMPAM almodulba építem fel (KMPAM/W), melyre a teljes modell fejlesztése folyamán rendkívül sok idıt és energiát fordítok és úgy tervezem, hogy a teljes modelltıl függetlenül is képes legyen mőködni. Így célom az is, hogy úgy alakítsam ki, hogy önálló rendszerként is alkalmazható legyen más feladatokra és vizsgálatokra. A KMPAM-ba szükség szerint (ha az adatbázis rendelkezésre áll) lehetıség van újabb almodulok definiálására és futtatására. A különbözı tényezıket feldolgozó almodulok együttes kezelését a GIS biztosítja. Általában a szélenergiába történı befektetésnek egyik hátráltatója a tudományos eredmények hiánya, bizonytalansága, nehezen érthetısége a befektetık számára. Kutatásommal többek között ezt szeretném orvosolni, hiszen minél több információ áll rendelkezésre, a befektetınek annál jobban elırebecsülhetı a várható profit és kockázat. Ha csökken az üzleti kockázat és nı a kiszámíthatóság, akkor a befektetési kedv és volumen is nı, így a környezetbarát megújuló szélenergia alkalmazását segíti elı a modellem. 4. A szélmezı modellezés input adatai és a mintavételezési eljárás A bemenı adatokat RADICS K. (2004) 10 m-es szélmezı modellezési vizualizációjából vettük, mely a WAsP modell alkalmazása során, 29 állomás közötti 6 éves évi átlagos szélsebesség adataiból készült. A vizualizáció feldolgozása után, egy ún. K-típusú randomizált mintavételezı algoritmust alkalmaztam a mintavételi pontok meghatározására. Majd a kapott pontok felvették a megfelelı szélsebesség attribútum értékeiket. Ezek az értékek képezték az input adatokat a számítások során. 5. A szélmezı adatfeldolgozása, modellezése és az eredmények 5.1. Szélsebesség szimulációs várható értékek A véletlen mintázási eljárás során nyert adatokból elıállítottam a variogram felszínt (mely a vizsgált jelenség térbeli anizotrópiájának megjelenítése), illetve annak különbözı irányú metszeteit, azaz a félvariogramokat (amelyek a térbeli folytonosság mértékei). Ezekre a félvariogramokra készítettem el az alapmodelleket (PANNATIER, Y. 1996). Majd sikerült jól illeszkedı modelleket készíteni a félvariogramokra minden magasságra, melyek minden esetben három szerkezetbıl (két szférikus és egy gaussi modell) álló összetett modellek. Ezt a kapott modellt használtam fel a szekvenciális gaussi szimulációhoz (DEUTSCH, C. V. et al. 1998). A szekvenciális gaussi szimulációk során minden magassági szintre (10 m, 30 m, 60 m, 80 m, 100 m, 120 m, 140 m) 100 db azonos valószínőségi szintő, de különbözı realizáció készült. A 4 km 2 -es modellezési, és megjelenítési felbontással, valamint a kifejlesztett optimalizációkat felhasználva az eljáráshoz, értékelhetı eredmények születtek a szimulációkkal. A szimulációk során minden szintre kapott 100 db realizáció mindegyike megjeleníthetı, elemezhetı. Ugyanakkor a 100 darab realizáció átlaga, már jó közelítést ad a várható értékre. A szélsebességek várható értéke mellett kiszámítottam az egységnyi felületre 261

3 jutó bruttó szélteljesítményt is. Ez a szélteljesítmény az a mennyiség, amit maximálisan hasznosulhat az energiatermelı felületen. 1. ábra. A jellemzı szélsebesség várható értékek és a bruttó szélpotenciálok, h =10 m Ha összehasonlítjuk a 10 m (1. ábra) és a 100 m (2. ábra) magasságra kapott szimulációs szélmezıt akkor egyértelmően látszik, hogy egyfajta nagyléptékő homogenizáció mellett egy kisléptékő heterogenitás is bekövetkezett egyben. Ennek az ún. gránumos térbeli szerkezetnek a kisléptékő heterogenitásnak az oka, a szélmezı lokális változékonysága. A homogenizációnak pedig azaz oka hogy a szélmezı magasabb szinteken egyre kevésbé befolyásolt a felszíni súrlódási hatásoktól, ezért egy homogénebb terület feletti rendszer alakulhat ki. Ez az érdekes kettıség a szélmezı fontos légkörfizikai tulajdonsága mit sikerült helyesen a szimulációkkal lemodellezni. A modellezések és szimulációk során azt tapasztaltam, hogy minél magasabb szinteket vizsgáltam, annál könnyebben lehetet elvégezni a számításokat, elemzéseket. Ennek oka a planetáris határréteg (PHR) tulajdonságaiban keresendı, hiszen ismerve a PHR tulajdonságainak változását a magasságnövekedéssel (BARANKA GY. et al. 2001), a felszíni érdesség és domborzat okozta zavaró hatások egyre kevésbé érvényesülnek a magasabb régiókban. Arra a következtetésre jutottam, hogy a 60 méternél magasabb régiókban Magyarországon már nem okoz jelentıs zavaró hatást a felszíni érdesség. Erre az eredményre jutottak mások is. Más vizsgálatok alapján is ez az a magasság, ahol az árnyékoló objektumok hatása már nem szignifikáns (KIRCSI A. 2004; WIERINGA, J. 1976, 1983). Véleményem szerint a kapott eredmények alapján megállapítható, hogy számításaim, jól visszaadják a magyarországi évi átlagos szélviszonyokat, a modellezett magasságokban. Ehhez hasonló geometriájú eredmények születtek más alapokon nyugvó számításokkal is (WANTUCHNÉ, 2005), melyek így bizonyos mértékig egymás verifikációi lehetnek. A különbözı magasságokban a szélsebességek várható értékei és így a bruttó szélteljesítmény fı térbeli eloszlására jellemzı, hogy a legnagyobb szélkincs Magyarország északnyugati részében található, habár akadnak kisebb kiterjedéső terültek az ország más részein, amelyek szintén alkalmasak lehetnek a szélenergia az energetikai felhasználásra, nagyobb magasságokban. 262

4 2. ábra. A jellemzı szélsebesség várható értékek és a bruttó szélpotenciálok, h = 100 m 5.2. Szélsebességek szimulációs várható értékeinek térbeli bizonytalansága Az egyváltozós matematikai statisztikában teljesen természetes a konfidencia intervallum megadása a várható érték becslésekor. Ha a területi becslés gridpontonként az adott pontban prognosztizálható várható értéket adja, akkor megadható a pontonkénti várható érték konfidencia felülete (GEIGER J. et al. 2005). Ez a geostatisztika alkalmazásával gond nélkül kiszámítható. Minden egyes gridpontra megadható a konfidencia intervallum. Ezekbıl készült a konfidencia intervallum alsó, illetve felsı határához tartozó két felület. Minél szőkebb a konfidencia intervallum, annál stabilabban lehet a rendelkezésre álló adatokból megadni a várható értéket. Ennek a gondolatnak megvalósulása a 3. és 4. ábra a bizonytalansági térkép és grid. Ez nem más, mint a konfidencia intervallum szélessége gridpontonként. Vagyis azokon a területeken, ahol ez az intervallum szők, ott a prognózis bizonytalansága csekély, ugyanakkor ott, ahol ez nagy, a bizonytalanság is nagyobb (a bizonytalanság nem egyenlı a hibával). Ezt fejezik ki a 3. és 4. ábra skálája feletti nem diszkrét szám kategóriák. 3. ábra. A szélsebesség várható értékek bizonytalansága, h = 10 m 263

5 A 10 m (3. ábra) és a 100 m (4. ábra) magasságokhoz tartotó bizonytalanság térbeli megjelenése kissé eltér egymástól. Ennek oka, hogy a 10 m-es magasságban a felszíni objektumok hatása sokkal jobban befolyásoló hatású, mint 100 m-en. 4. ábra. A szélsebesség várható értékek bizonytalansága, h = 100 m 6. A KMPAM gyakorlatban A KMPAM fejlesztése, tervezése során kiemelt fontosságú, hogy ne csak tudományos, hanem gyakorlati alkalmazás szempontjából is használható legyen a modell. Tételezzük fel, hogy egy vállalat szeretne szélerımővet telepíteni hazánkban. Tudni szeretné, hogy hol lehetne ezt megtenni, azzal a rendelkezésre álló szélgenerátorokkal, melyek pl. 100 m magasak és indítási sebességük 5,5 m/s. Az 5. ábrán látható a KMPAM országos elemzése 100 m-es magasságra, ahol a KMPAM három almodulját használtuk. A szélmezı modellezési almodult (KMPAM/W) azzal a határfeltétellel futattuk, hogy a szélsebességek várható értéke 5,5 m/s vagy annál nagyobb. Így megkaptuk a klimatológiai szempontból alkalmas területeket A következı almodul a közigazgatási almodul, mely a városok, falvak, tanyák közigazgatási területeit tartalmazza. A harmadik, a tájökológiai almodul, mely tartalmazza a Natura 2000 és a madárvédelmi terülteket (275/2004 X. 08 kormányrendelet alapján, mely kiegészíti az 1996/LIII-as Természetvédelmi törvényt), illetve a kutak, források, vizes élıhelyek, folyók és 50 m-es körzeteiket, valamint a tavakat és 100 m- es körzetét, illetve a különlegesen védett természetvédelmi területeket és a Nemzeti Parkokat. Ez utóbbi két almodul azokat a területeket jelöli ki, amelyek nem lehetnek alkalmasak az ilyen jellegő beruházás megvalósítására. A KMPAM gyakorlati használhatóságát és fontosságát az 5. ábra jól demonstrálja, mely a modellem komplex elemzése eredményeként született. Amennyiben rendelkezésre áll újabb adatbázis akkor az eredmények tovább pontosíthatóak. 264

6 5. ábra. KMAPM gyakorlati használata egy feltételezett befektetés tervezésében, 100 m-es magasságban Azt láthatjuk, hogy nem elegendı, csak a klimatológiai elemzés, hiszen nem feltétlenül azok a területek lesznek az alkalmasak egy esetleges beruházásra, ahol a legjobbak a klimatikus feltételek Irodalom BARANKA GY. WEIDINGER T. MÉSZÁROS R. MIKÓ R. KOVÁCS R. 2001: A planetáris határréteg szerkezete, szél- és hımérsékleti profiljai. Meteorológiai Tudományos Napok 2001: A légköri erıforrások hasznosításának meteorológiai alapjai, OMSZ kiadó, pp DEUTSCH, C. V. JOURNEL, A. 1998: GSLIB. Geostatistical Software Library and User s Guide. Oxford University Press, New York, 369p. GEIGER J. MUCSI L. 2005: A szekvenciális sztochasztikus szimuláció elınyei a talajvízszint kisléptékő heterogenitásának térképezésében. Hidrológiai Közlöny, 85. évf. 2. szám pp KIRCSI A. 2004: Szélsebesség adatok területi extrapolációja lehetıségek és nehézségek. A Magyar Szélenergia Társaság kiadványai, No.2, pp PANNATIER, Y. 1996: VARIOWIN: Software for Spatial Data Analysis in 2D. Springer, New York, 91p. RADICS K. 2004: Szélenergia hasznosításának lehetıségei Magyarországon: Hazánk szélklímája, a rendelkezésre álló szélenergia becslése és modellezése. Doktori értekezés, Eötvös Lóránd Tudományegyetem, Meteorológiai Tanszék WANTUCHNÉ DOBI I. 2005: A megújuló energiaforrások felhasználási lehetıségeinek meteorológiai vonatkozásai. OMSZ Beszámoló a évi tevékenységrıl, OMSZ, Budapest, pp WIERINGA, J. 1976: An objective exposure correction method for average wind speeds measured at shelted location. Quart. J. R. Met. Soc. 102, pp WIERINGA, J. 1983: Description requirments for assassment of non-ideal wind stations for example Aachen. J. Wind Engineering and Industrial Aerodynamics, 11, pp

Magyarországi szél és napenergia kutatás eredményei

Magyarországi szél és napenergia kutatás eredményei Magyarországi szél és napenergia kutatás eredményei ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI SZOLGÁLAT HUNGARIAN METEOROLOGICAL SERVICE BUDAPEST, 2006 A könyv az Oktatási Minisztérium OMFB-00278/2006 számú, a kutatás az

Részletesebben

ZÁRÓJELENTÉS. 1. ábra: A vizsgált terület és települései.

ZÁRÓJELENTÉS. 1. ábra: A vizsgált terület és települései. ZÁRÓJELENTÉS Bevezetés A Debreceni Egyetem Meteorológiai Tanszéke A szél- és napnapenergia, valamint az energetikai célú biomassza hasznosításának éghajlati és társadalmi-gazdasági kérdései a Hernád-völgyben

Részletesebben

A DENDROMASSZA ALAPÚ DECENTRALIZÁLT ENERGIATERMELÉS ALAPANYAGBÁZISÁNAK TERVEZÉSE

A DENDROMASSZA ALAPÚ DECENTRALIZÁLT ENERGIATERMELÉS ALAPANYAGBÁZISÁNAK TERVEZÉSE NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM Roth Gyula Erdészeti és Vadgazdálkodási Tudományok Doktori Iskola Erdészeti Mőszaki Ismeretek Program DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS A DENDROMASSZA ALAPÚ DECENTRALIZÁLT ENERGIATERMELÉS

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola A doktori iskola vezetıje: DR. VARGA GYULA, MTA doktora Témavezetı: DR. BALOGH

Részletesebben

Az éghajlatvédelmi törvény tervezetének Stratégiai Környezeti Vizsgálata

Az éghajlatvédelmi törvény tervezetének Stratégiai Környezeti Vizsgálata Környezeti, Gazdasági, Technológiai, Kereskedelmi Szolgáltató és Fejlesztési Zrt. Az éghajlatvédelmi törvény tervezetének Stratégiai Környezeti Vizsgálata Készítette: Dr. Tombácz Endre Mozsgai Katalin

Részletesebben

Szent István Egyetem. Szerzı: Dr. Fogarassy Csaba. Lukács Ákos. Szent István Egyetem

Szent István Egyetem. Szerzı: Dr. Fogarassy Csaba. Lukács Ákos. Szent István Egyetem Szent István Egyetem Tanulmány a HUN HYPOS projekt célcsoportjának szakmai és tréning igényeirıl a kombinált alternatív energetikai rendszerek területén Szerzı: Dr. Fogarassy Csaba Lukács Ákos Szent István

Részletesebben

Tanulmány a HUN HYPOS projekt célcsoportjának szakmai és tréning igényeirıl a kombinált alternatív energetikai rendszerek területén

Tanulmány a HUN HYPOS projekt célcsoportjának szakmai és tréning igényeirıl a kombinált alternatív energetikai rendszerek területén Szent István Egyetem Tanulmány a HUN HYPOS projekt célcsoportjának szakmai és tréning igényeirıl a kombinált alternatív energetikai rendszerek területén Szerzı: Dr. Fogarassy Csaba Lukács Ákos Szent István

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT SÁFIÁN FANNI 2009

SZAKDOLGOZAT SÁFIÁN FANNI 2009 SZAKDOLGOZAT SÁFIÁN FANNI 2009 EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR FÖLDRAJZ- ÉS FÖLDTUDOMÁNYI INTÉZET KÖRNYEZET- ÉS TÁJFÖLDRAJZI TANSZÉK A FENNTARTHATÓ ENERGIAGAZDÁLKODÁS BEMUTATÁSA DÁN

Részletesebben

A NAPENERGIA CSALÁDI HÁZAKBAN TÖRTÉNİ HASZNOSÍTÁSA

A NAPENERGIA CSALÁDI HÁZAKBAN TÖRTÉNİ HASZNOSÍTÁSA EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZTTUDOMÁNYI KAR Környezettudományi Centrum A NAPENERGIA CSALÁDI HÁZAKBAN TÖRTÉNİ HASZNOSÍTÁSA SZAKDOLGOZAT Készítette: BENE ALEXANDRA Környezettan Alapszakos Hallgató

Részletesebben

A klímaváltozás hatása a kukorica fenológiai fázisaira

A klímaváltozás hatása a kukorica fenológiai fázisaira Budapesti Corvinus Egyetem Kertészettudományi Kar Budapest A klímaváltozás hatása a kukorica fenológiai fázisaira Boksai Daniella Témavezetı : Erdélyi Éva, egyetemi adjunktus, Ferenczy Antal, egyetemi

Részletesebben

Energiagazdálkodás Környezetbarát fejlesztése címő intézkedés értékelése

Energiagazdálkodás Környezetbarát fejlesztése címő intézkedés értékelése Energiagazdálkodás Környezetbarát fejlesztése címő intézkedés értékelése 2008. augusztus Korzó-Szeged Kft. Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 3. oldal 2. Vezetıi összefoglaló 5.oldal 3. Alkalmazott módszertan

Részletesebben

A Balaton felszínközeli klímája

A Balaton felszínközeli klímája Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar Meteorológiai Tanszék A Balaton felszínközeli klímája Készítette: Révész Beáta meteorológus hallgató Témavezetı: Ács Ferenc egyetemi docens Budapest,

Részletesebben

Pintér Gábor. Egyes mezıgazdasági melléktermékek energetikai hasznosításának lehetıségei Magyarországon. címő Ph.D értekezés

Pintér Gábor. Egyes mezıgazdasági melléktermékek energetikai hasznosításának lehetıségei Magyarországon. címő Ph.D értekezés Pannon Egyetem Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola Egyes mezıgazdasági melléktermékek energetikai hasznosításának lehetıségei Magyarországon címő Ph.D értekezés Pintér Gábor Témavezetı:

Részletesebben

KARSZTFEJLŐDÉS X. Szombathely, 2005. pp. 49-60. VÍZKÉMIAI PARAMÉTEREK VIZSGÁLATA A DUNÁNTÚLI- KÖZÉPHEGYSÉGBEN 1 KOVÁCS JÓZSEF-KONCZ DÁVID

KARSZTFEJLŐDÉS X. Szombathely, 2005. pp. 49-60. VÍZKÉMIAI PARAMÉTEREK VIZSGÁLATA A DUNÁNTÚLI- KÖZÉPHEGYSÉGBEN 1 KOVÁCS JÓZSEF-KONCZ DÁVID KARSZTFEJLŐDÉS X. Szombathely, 005. pp. 4960. VÍZKÉMIAI PARAMÉTEREK VIZSGÁLATA A DUNÁNTÚLI KÖZÉPHEGYSÉGBEN 1 KOVÁCS JÓZSEFKONCZ DÁVID ELTE Alkalmazott és Környezetföldtani Tanszék, 1117 Budapest, Pázmány

Részletesebben

PhD Fekete István. Kockázatelemzés és controlling

PhD Fekete István. Kockázatelemzés és controlling PhD Fekete István Kockázatelemzés és controlling 1. A bizonytalanság, a kockázat és a kockázatmenedzsment fogalma. A kockázat típusai. Bármely feladat megoldásának egyik lényegi sajátossága a bizonytalanságok

Részletesebben

Magyarország felszínborítottságának lehetıségei az éghajlatvédelemben

Magyarország felszínborítottságának lehetıségei az éghajlatvédelemben KÖRTÁJ Tervezı Iroda Kft. 2009 Pilisszentlászló, Vadrózsa u. 28. Magyarország felszínborítottságának lehetıségei az éghajlatvédelemben Készítették: Kohlheb Norbert Podmaniczky László Skutai Julianna Készült:

Részletesebben

Agrárgazdasági adatbázisok az Interneten

Agrárgazdasági adatbázisok az Interneten DEBRECENI EGYETEM AGRÁRGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI KAR GAZDASÁGI- ÉS AGRÁRINFORMATIKA TANSZÉK TANSZÉKVEZETİ: DR. HABIL. HERDON MIKLÓS Agrárgazdasági adatbázisok az Interneten Online agricultural databases

Részletesebben

INFORMÁCIÓS MEMORANDUM

INFORMÁCIÓS MEMORANDUM AZ EBP KFT. MEGÚJULÓ ENERGIA PROJEKTJEINEK FEJLESZTÉSÉHEZ SZÜKSÉGES BEFEKTETÉSRİL 2008. szeptember Vezetıi Összefoglaló Az EBP Európai Bioenergia Technológia Kft. elérkezett fejlıdésének ahhoz az állomásához,

Részletesebben

A SZÉL ENERGIÁJA MAGYARORSZÁGON. Dr. Tar Károly Debreceni Egyetem Meteorológiai Tanszék & Magyar Szélenergia Társaság

A SZÉL ENERGIÁJA MAGYARORSZÁGON. Dr. Tar Károly Debreceni Egyetem Meteorológiai Tanszék & Magyar Szélenergia Társaság A SZÉL ENERGIÁJA MAGYARORSZÁGON Dr. Tar Károly Debreceni Egyetem Meteorológiai Tanszék & Magyar Szélenergia Társaság 1 1. Bevezetés 2. Történeti áttekintés 3. A hazai szélenergia-kutatás meteorológiai

Részletesebben

A NAP ÉS SZÉLENERGIA EGYÜTTES HASZNOSÍTÁSÁNAK METEOROLÓGIAI VONATKOZÁSAI A TISZÁNTÚL TÉRSÉGÉBEN. Lakatos László 1. Összefoglalás

A NAP ÉS SZÉLENERGIA EGYÜTTES HASZNOSÍTÁSÁNAK METEOROLÓGIAI VONATKOZÁSAI A TISZÁNTÚL TÉRSÉGÉBEN. Lakatos László 1. Összefoglalás A NAP ÉS SZÉLENERGIA EGYÜTTES HASZNOSÍTÁSÁNAK METEOROLÓGIAI VONATKOZÁSAI A TISZÁNTÚL TÉRSÉGÉBEN Lakatos László 1 Összefoglalás A megújuló légköri erőforrások (napenergia, szélenergia) használatának gyökerei

Részletesebben

DE TTK. Egyetemi doktori (PhD) értekezés. Szerző: Tóth Tamás. Témavezető: Ekéné dr. Zamárdi Ilona

DE TTK. Egyetemi doktori (PhD) értekezés. Szerző: Tóth Tamás. Témavezető: Ekéné dr. Zamárdi Ilona DE TTK 1949 A megújuló energiaforrások társadalmi háttérvizsgálata a Hernád-völgy településein, különös tekintettel a dendromassza-alapú közösségi hőenergia-termelésre Egyetemi doktori (PhD) értekezés

Részletesebben

Településkörnyezet állapotvizsgálata terjedési modell és matematikai statisztikai módszerek alkalmazásával (városi esettanulmány)

Településkörnyezet állapotvizsgálata terjedési modell és matematikai statisztikai módszerek alkalmazásával (városi esettanulmány) PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM FÖLDTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA Településkörnyezet állapotvizsgálata terjedési modell és matematikai statisztikai módszerek alkalmazásával (városi esettanulmány) Doktori (PhD) értekezés

Részletesebben

Hosszú távú (2050) kibocsátás csökkentési célok Magyarország vonatkozásában

Hosszú távú (2050) kibocsátás csökkentési célok Magyarország vonatkozásában Hosszú távú (2050) kibocsátás csökkentési célok Magyarország vonatkozásában Feiler József Prof. Ürge-Vorsatz Diana 2010. január Tartalom 1. Összefoglaló... 2 2. Bevezetés... 5 3. Meglévı hazai stratégiák

Részletesebben

KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola

KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola A doktori iskola vezetıje: DR. VARGA GYULA, MTA doktora Témavezetı: DR. BALOGH LÁSZLÓ, PhD A MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK

Részletesebben

A szélenergia és a tájtervezés kapcsolata Németországban és Magyarországon

A szélenergia és a tájtervezés kapcsolata Németországban és Magyarországon A szélenergia és a tájtervezés kapcsolata Németországban és Magyarországon Dr. Munkácsy Béla 1 Túlzás nélkül állíthatjuk, hogy Magyarország és az Európai Unió energiagazdasága hacsak nem történik gyors

Részletesebben

Kisemlıs populációk paramétereinek becslése és modellezése

Kisemlıs populációk paramétereinek becslése és modellezése Doktori (Ph.D.) értekezés Kisemlıs populációk paramétereinek becslése és modellezése Horváth Gyızı Témavezetı: Prof. Dr. Gallé László egyetemi tanár Környezettudományi doktori iskola Szegedi Tudományegyetem

Részletesebben

Áttekintés Nemzetközi összehasonlítás Tendenciák az IKT2 elterjedésében Magyarországon Primer kutatásunk Sikeres honlapok CSR3

Áttekintés Nemzetközi összehasonlítás Tendenciák az IKT2 elterjedésében Magyarországon Primer kutatásunk Sikeres honlapok CSR3 A kommunikációs technológiák (Internet- és saját weblap használat), valamint a társadalmi felelısségvállalás (CSR) hatása a kis- és közepes vállalkozások versenyképességére Készítette: Dr. Szigeti Cecília

Részletesebben

Az NSRK 2011-2013-as akcióterveinek környezeti vizsgálata

Az NSRK 2011-2013-as akcióterveinek környezeti vizsgálata Környezeti, Gazdasági, Technológiai, Kereskedelmi Szolgáltató és Fejlesztési Zrt. Az NSRK 211-213-as akcióterveinek környezeti vizsgálata II. A Gazdaságfejlesztés Operatív Program, valamint a regionális

Részletesebben

PÁLOSI DÁNIEL KAPOSVÁRI EGYETEM, GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR

PÁLOSI DÁNIEL KAPOSVÁRI EGYETEM, GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS PÁLOSI DÁNIEL KAPOSVÁRI EGYETEM, GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR 2007 KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola A doktori iskola vezetıje:

Részletesebben

A t é z i s e k e n t ú l

A t é z i s e k e n t ú l INVENTÁRIUM A t é z i s e k e n t ú l Doktori tézisek a Nyíregyházi Fıiskola Gazdasági és Társadalomtudományi Karának oktatóitól (2009-2010) Nyíregyházi Fıiskola Gazdasági és Társadalomtudományi Kar Szerkesztette:

Részletesebben