Dr. Nemes András EGÉSZSÉGÜGYI JOG, EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁS. Ajánlott irodalom: Hidvéginé dr. Adorján Lívia, Sáriné dr. Simkó Ágnes: A betegek jogairól

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Dr. Nemes András EGÉSZSÉGÜGYI JOG, EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁS. Ajánlott irodalom: Hidvéginé dr. Adorján Lívia, Sáriné dr. Simkó Ágnes: A betegek jogairól"

Átírás

1 Dr. Nemes András EGÉSZSÉGÜGYI JOG, EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁS Ajánlott irodalom: Hidvéginé dr. Adorján Lívia, Sáriné dr. Simkó Ágnes: A betegek jogairól

2 3. A kapcsolattartás joga A kapcsolattartás joga speciálisan a fekvőbeteg intézményben elhelyezett betegek esetén követelmény, illetve olyan egészségügyi intézményekben, amelyek beteg ellátó, ápoló tevékenységet végeznek. A fekvő beteg gyógy intézményekben meglevő feltételektől függően, betegtársai jogainak tiszteletben tartásával és a beteg ellátás zavartalanságát biztosítva gyakorolhatja a beteg a kapcsolattartás jogát. A kapcsolattartás semmiképpen sem korlátlan jogosítvány. A kapcsolattarás jogának konkrét kereteit az egészségügyi intézmény házirendje határozza meg.

3 Kapcsolattartás jogának jellemzői : A kapcsolattartás joga a magánélet sérthetetlenségével áll szoros kapcsolatban. A kapcsolattartásban jogával összefüggésben rendelkezik a törvény arról, hogy a beteg jogosult megtiltani, hogy a gyógykezelésének tényét vagy gyógykezelésével kapcsolatos egyéb információkat más, így akár hozzátartozója előtt feltárják. Ettől a tilalomtól csak akkor lehet eltekinteni ha a gondozás érdekében a közeli hozzátartozó, vagy a gondozásra köteles személy ezt kéri. Külön említi a törvény a kiskorúak jogát arra, hogy szülőjük, törvényes képviselőjük, vagy a szülő által megjelölt más személy mellettük lehessen, és ápolásában részt vegyen a kórházi gyógykezelés során. A szülő nőnek is nevesített joga van arra, hogy az általa megjelölt személy a vajúdás és a szülés alatt folyamatosan vele lehessen. Ki kell emelni a szülő nőnek azt a jogát, hogy új szülöttjével egy helységben helyezzék el, amennyiben ezt ő vagy az új szülött egészségi állapota nem zárja ki.

4 További fontos tényezők : A lelkiismereti szabadság alkotmányos elvével összefüggésben kiemelt jelentősége, ha a beteg igényli, vallási meggyőződésének megfelelő személlyel érintkezésbe léphet illetve vallását az adott körülmények között szabadon gyakorolhatja. A kapcsolattartás jogának másik oldala, hogy a fekvő beteg ellátó intézmény fenntartójának a többi a beteg joga védelmének érdekében biztosítani kell azt is, hogy a gyógykezelés a többi beteg nyugalmát ne zavarja. A kapcsolat tartásra vonatkozó részletes szabályokat, annak részjogosítványai az Eütv. 11. par. (2)-(5) bekezdései tartalmazzák A beteg megtilthatja, hogy a gyógykezelésének tényét, vagy a gyógykezelésével kapcsolatos egyéb információt más előtt feltárják. Súlyos betegekkel kapcsolatban a kapcsolattartási jog a következőket tartalmazza: Súlyos állapotú betegnek joga van arra, hogy az általa megjelölt személy mellette tartózkodjon.

5 4. A gyógyintézet elhagyásának joga A betegnek joga az egészségügyi intézményt bármikor elhagyni. Csak olyan esetben korlátozható ez a joga, ha ez mások testi épségét, egészségét veszélyeztető. Ilyen előfordulhat pszichiátriai betegek esetében is de fertőző betegek esetében is. Az Eütv. szerint a távozási szándékot általában be kell jelenteni a kezelőorvosnak és fel kell tüntetni az egészségügyi dokumentációban. Amennyiben bejelentés nélkül történt az intézmény elhagyása, rögzíteni kell ezt is a dokumentációban és ha a beteg állapota miatt indokolt, az intézmény elhagyásának tényéről értesíteni kell a hatóságokat is, valamint cselekvőképtelen vagy korlátozottan cselekvőképes esetében a törvényes képviselőt. Az Eütv. 12 par. pontosan rögzíti, hogy a beteg távozását hogy kell adminisztrálni és arról kit kell értesíteni. Fontos feltétel a beteg távozásával kapcsolatban az is, hogy a betegnek az intézményből történő elbocsátása előtt, lehetőleg 24 órával, értesíteni kell a hozzátartozókat.

6 5. A tájékoztatáshoz való jog A beteg tájékoztatáshoz való joga az egyik legfontosabb betegjognak tekinthető. A beteg tájékoztatása teszi lehetővé az együtt működését az orvossal, illetve egészségügyi szolgáltatóval és a tájékoztatás teremtheti meg azt a bizalmat ami szükséges a beteg gyógyulásához. A beteg akkor tud egyenrangú lenne orvosával és együttműködni vele a gyógyulása érdekében, amennyiben tisztában van a betegségével, a beteg lefolyásával, időtartamával, természetével, a betegség gyógyításának módjaival, alternatívájával, betegségnek a további életére kiható következményeivel.

7 A tájékoztatási- együttműködési- kötelezettég a Polgári Törvénykönyvnek az egyik alapelve. A törvény elsőként leszögezi, hogy : az ellátást igénybe vevők jogosultak a számukra- a kezelő orvos által egyéniesített formában megadott- teljes körű tájékoztatásra. Tájékozatás terjedelme jelenti: a beteg egészségi állapotának orvosi megítélését a javasolt vizsgálatokra, beavatkozásokra vonatkozó tájékoztatást a vizsgálatok elvégzésének vagy elmaradásának lehetséges következményeire történő tájékoztatást a vizsgálatok, beavatkozások elvégzésének várható időpontjáról való tájékoztatást a beteg informálását arról, hogy milyen döntési joga van a saját kezelését illetően - a lehetséges alternatív eljárások ismertetése - az ellátás folyamatára és várható kimenetelére vonatkozó tájékoztatás - további ellátásokra, valamint - a javasolt életmódra vonatkozó tájékoztatás

8 A tájékoztatáshoz való jog fontos elemei: Fontos kérdés, hogy milyen módon történjen a tájékoztatás, mik a tájékoztatás szubjektív és objektív feltételei Amelett, hogy a tárgyilagosság és érthetőség alapvető követelmény, a tájékoztatás formája, tartalma és mélysége a beteg személyiségére figyelemmel egyénenként eltérő lehet. Fontos bizonyos alapelvek meghatározása is a tájékoztatás vonatkozásában. Ezek az alapelvek azt tartalmazzák, hogy a tájékoztatásnak milyennek kell lennie a beteg életkorára, iskolai végzettségére, lelki állapotára tekintettel. A tájékoztatás módja vonatkozásában fontos, hogy esetenként tolmácsot vagy jel tolmácsot is igénybe kell venni, hogy a kommunikáció valóban eredményes lehessen a beteg és az orvos között. Fontos, hogy a tájékoztatásnak interaktívnak kell lennie. A betegnek joga van azt is megtudni, hogy egészségügyi ellátásban kik vesznek részt. Cselekvő képtelen és korlátozottan cselekvő képes személyek informálása is kötelező. Fontos elhatárolási kérdés, hogy a szakmai előírásnak megfelelő tájékoztatás és az adott esetben a beteg számára adott egyéni tájékoztatás követelményei hogyan viszonyulnak egymáshoz.

9 A tájékoztatási jogról való lemondás: Ritkább, de ma már egyre inkább találkozhatunk ilyennel, hogy a cselekvőképes beteg lemond a tájékoztatási jogról. Ezt csak abban az esetben nem teheti meg, ha ezzel más egészségét veszélyezteti. A tájékoztatásról lemondás csak írásban érvényes abban az estében, ha nem terápiás célból hanem a beteg kezdeményezésére kerül sor valamilyen beavatkozásra.

10 6. Az önrendelkezéshez való jog 6.1 Alkotmányos alapokon nyugszik > korlátozhatatlan (korlátozni csak szigorú feltételek mellett, a törvény által meghatározva lehet) Eütv : kívánja-e az egészségügyi ellátást igénybe venni, az ellátás során mely beavatkozások elvégzéséhez járul hozzá, illetőleg melyeket utasít vissza. Az önrendelkezési jog érvényesülésének legfontosabb biztosítéka, hogy minden egészségügyi beavatkozás elvégzésének feltétele, hogy ahhoz a beteg kényszertől és fenyegetéstől mentes, megfelelő tájékoztatáson alapuló beleegyezést adjon. A beteg a beavatkozás elvégzéséhez való hozzájárulást visszavonhatja. Bármely cselekvőképes személy jogosult (nyilatkozattal) megnevezni azt a személyt, aki cselekvőképtelensége esetén jogosult helyette a beavatkozásba beleegyező nyilatkozat megtételére. El lehet tekinteni a beleegyező nyilatkozattól, ha pl. a beavatkozás elmaradása mások életét vagy testi épségét súlyosan veszélyezteti, vagy a beteg közvetlen életveszélyben van. Beavatkozás megkezdése előtt nem látható körülmény időközbeni felmerülése miatt a beavatkozás kiterjesztése szükséges. Ez csak nyilatkozattal lehetséges, vagy csak sürgős szükség esetén (életveszély, testrészelvesztés, stb.) Tehát további műtét szükségességéről a beteget tájékoztatni kell és ehhez beleegyezését kell kérni. Kritikus esetekben általában az orvosi konzílium dönti el, hogy a törvényi feltételek fennállnak-e a tekintetben, hogy tájékoztatás és beleegyezés nélkül kerüljön sor beavatkozásra. Az önrendelkezés alatt tehát a szűkebb értelemben a gyógykezelésbe való beleegyezés jogát kell érteni.

11 6.2 A nyilatkozattétel formája (szóbeli, írásbeli, ráutaló magatartás) függ a beavatkozás milyenségétől, a beteg állapotától és helyzetétől. Vannak esetek, amikor írásbeliség szükséges a nyilatkozattételhez. (ha nem képes rá: két tanú jelenlétében, más módon is elfogadható) Invasív (testnyílásba behatoló) eljárás > írásbeliség szükséges (általában minden ilyen beavatkozás során, de pl. ráutaló magatartással is engedélyezhető egy bőr alá beadott injekció esetében) Fontos azonban azt is figyelembe venni, hogy ha a beavatkozás késedelmes elvégzése a beteg állapotában súlyos vagy maradandó károsodást idézne elő.

12 6.3 A beavatkozással összefüggésben életében eltávolított sejtjeinek, sejtalkotó részeinek, szövetének, szervének, testrészének egészségügyi ellátásával össze nem függő bármilyen célú felhasználásához > a beteg írásbeli beleegyezése szükséges (pl. orvostudományi kutatás céljára) A holttestből kinyert szerv vagy szövet eltávolítása gyógyítás, kutatás vagy oktatás céljából felhasználható > ha ez ellen a beteg életében nem tiltakozott és a törvény által feljogosított személyek nyilatkoznak az elhunyt feltehető szándékáról ezen szervek felhasználásának engedélyezéséről (képviselő/ hozzátartozó > ha ez nem lehetséges időn belül: az önrendelkezési jog ebben az esetben a vélelmezett beleegyezés elvét követi ) A betegnek joga van arra, hogy halála esetére rendelkezzen még életében a holttestét érintő beavatkozásokról ( halál után az életért elv kérdése).

13 7. Az ellátás visszautasításának joga 7.1 Eütv : A cselekvőképes beteg számára biztosítja az ellátás visszautasításának jogát (kivéve, ha az ellátás elmaradása mások életét vagy testi épségét veszélyeztetné)> csak meghatározott alaki kötöttségekkel megtett nyilatkozatban utasíthatja vissza. Gyógyíthatatlan betegségben szenvedő cselekvőképes beteg számára biztosított az a jog, hogy életmentő vagy életfenntartó beavatkozást visszautasítson. Ezt a nyilatkozatot bármikor alaki kötöttség nélkül visszavonhatja. Cselekvőképtelen vagy korlátozottan cselekvőképes beteg helyett annak önrendelkezési jogát vagy törvényes képviselője, vagy az általa erre feljogosított személy gyakorolhatja. Cselekvőképes személy esetleges későbbi cselekvőképtelensége esetére általános jelleggel egyes beavatkozásokat, illetve vizsgálatokat megtilthat. Semmilyen eszközzel nem lehet kényszeríteni arra, hogy döntését megváltoztassa, nem lehet hátrányosan megkülönböztetni. Az egészségügyi ellátások visszautasításának részletes szabályait a 117/1998. (VII. 16.) Kormány rendelet szabályozza. Mellékletében, az Eütv ának (1) bekezdésében > nyilatkozat közokiratba foglalásának feltételei. Eütv ának (6) bekezdése > A beteg nem utasíthatja vissza az életfenntartó vagy életmentő beavatkozást, ha várandós és előre láthatóan képes a gyermek kihordására. (magzati élet védelme) Az életfenntartó beavatkozások visszautasítására csak abban az esetben van lehetőség, ha az érintett személy gyógyíthatatlan.

14 7.2 A MOK Etikai Kódex II.1.3. (17): Az orvos nem segédkezhet öngyilkosságban és nem segítheti betegét a halálba. Ennek megszegése kirívóan súlyos etikai vétség. A MOK Etikai Kódex II.2.2. (16): Az eutanázia az orvosnak foglalkozáskörében megvalósított szándékos ténykedése, amely a gyógyíthatatlan szenvedő beteg kérésére a természetes végnél korábbi halálra irányul. Az eutanázia a halál bekövetkeztének idejét a természetes végnél korábbra helyezi át. Az orvos gyógyításra és a beteg szenvedésének enyhítésére tett esküt és kapott felhatalmazást és nem arra, hogy más életét kioltsa. (17): Az ember életének kioltását célzó tevékenység mind az orvosi hivatással, mind az orvosi etikával összeegyeztethetetlen, egyben kirívóan súlyos etikai vétség.

15 7.3 Európában fontos probléma: Az ellátás jogának visszautasítása és az eutanázia kérdése. (?ellétés visszautasítása = passzív eutanázia?) Alkotmánybíróság 22/2003. (IV. 28.) AB. határozata > eutanázia ellenes, de az életfenntartó vagy életmentő orvosi beavatkozások visszautasítására vonatkozó önrendelkezési jog gyakorolható. Nem kellően körültekintő szabályozás esetén ez, az élettől való önkényes megfosztás forrásává válhat. A gyógyíthatatlan betegek halálának kívánságára aktív orvosi tevékenységgel való előidézése nem vezethető le a minden beteget megillető általános önrendelkezési jogból.

16 8. Az egészségügyi dokumentáció megismerésének joga és az orvosi titoktartáshoz való jog 8.1 Eütv. 24. (2) bekezdése: Az adatkezeléssel összefüggő törvényekben foglaltakkal összhangban az egészségi állapotával kapcsolatos dokumentációval az egészségügyi szolgáltató, az abban szerplő adataival pedig a beteg rendelkezhet. Az egészségügyi dokumentáció megismerésének joga, a tájékoztatáshoz való jogosultsággal áll összefüggésben. A beteg jogosult az általa hiányosnak vagy pontatlannak vélt dokumentáció kiegészítésének vagy kijavításának kezdeményezésére is. Egészségügyi dokumentáció: az egészségügyi szolgáltatások során keletkezett és az egészségügyben dolgozók tudomására jutott adatok összessége. Egészségügyi adat: az érintett személy testi, értelmi és lelki állapotára, kóros szenvedélyére, valamint a megbetegedés, illetve elhalálozás körülményeire, a halál okára vonatkozó, az érintett által vagy róla más személy által közölt, az egészségügyi ellátó hálózat által észlelt, vizsgált, mért, leképzett vagy származtatott adat.

17 A beteg jogai az egészségügyi dokumentációval kapcsolatosan: - A beteg jogosult arra, hogy a gyógykezelésével összefüggő adatainak kezeléséről tájékoztatást kapjon. - Jogosult az egészségügyi adatok megismerésére. - Az egészségügyi dokumentációba betekinthet, és azokról saját költségére másolatokat kérhet. - Jogosult a beteg arra, hogy az egészségügyi intézményből történő elbocsátáskor zárójelentést kapjon. - Egészségügyi adatairól a beteg indokolt célra, saját költségére összefoglaló vagy kivonatos írásos véleményt is igényelhet. Csak a saját betegségre vonatkozó részét illetően gyakorolható a betekintési és egyéb jogosultság. A beteg halála esetén a halál okával összefüggő vagy azzal összefüggésbe hozható, továbbá a halál bekövetkezését megelőző gyógykezeléssel kapcsolatos egészségügyi adotok megismerésére jogosultak: törvényes képviselő, közeli hozzátartozó, illetve igazolt örökös évi XLVII. törvény (Eüak.) > az egészségügyi ellátás során az adatvédelemről (egészségügyi és személyazonosító adatok)

18 Az egészségügyi ellátó hálózaton belüli egészségügyi és személyazonosító adatok továbbítására és összekapcsolására meghatározott célok esetén csak akkor kerülhet sor, ha azok az egészségügyi és betegellátó rendszer működésével közvetlenül összefüggenek. Az egészségügyi adatok kezelője köteles az orvosi titkot megtartani. Mentesülhet ez alól, ha a beteg írásban hozzájárul az adatok közléséhet, vagy ha ezek továbbítása a jogszabályban meghatározott módon kötelező. A beteg kifejezetten tiltakozhat az ellen, hogy háziorvosa az egészségügyi adatokat az egészségügyi szolgáltatótól megkapja. Az adatok továbbításának megtiltásáról, erről a lehetőségről a beteget tájékoztatni kell.

19 8.4 Kötelező az adatok átadása, ha: - a beteg valamely fertőző vagy fertőzéses eredetű mérgező betegségben szenved, - kötelező az adattovábbítás a szűrő vagy alkalmassági vizsgálatok elvégzéséhez, - kötelező akkor is az adatot továbbítani, ha az a magzat vagy kiskorú érdekében, illetve a bűnüldözés vagy bűnmegelőzés céljából szükséges. - Heveny mérgezések esetén is kötelező az adattovábbítás. - Kötelező az adattovábbítás foglalkozási eredetű megbetegedések esetében és - speciális ellenőrzési tevékenységek során (pl. nemzetbiztonsági okokból).

20 8.5 Az orvosi titoktartás megszegése olyan felróható jogellenes magatartás, amely adott esetben kártérítési felelősséget is megalapoz. A beteg személyiségi jogát sérti ezen túlmenően az orvosnak a titoktartást megsértő magatartása. A beteg megkövetelheti, hogy a gyógykezelése során csak azok a személyek legyenek jelen, akiknek részvétele az ellátásban szükséges. A sürgős szükség és veszélyeztető állapot kivételével a betegnek joga van ahhoz, hogy vizsgálatára és kezelésére olyan körülmények között kerüljön sor, hogy azt beleegyezése nélkül mások ne láthassák, ne hallhassák. A betegnek joga van megnevezni azt a személyt, akit egészségi állapotának alakulásáról értesíthetnek, joga van egyes személyeket ebből a körből kizárni.

21 évi XXI. törvény a humángenetikai adatok védelméről, a humán genetikai vizsgálatok és kutatások, valamint a biobankok működésének szabályairól. A törvény három témakörben foglalja össze a genetikai adatok gyűjtésével, kezelésével, tárolásával összefüggő tevékenységek szabályozását. - Általános rendelkezések (genetikai adat fogalma, kezelésének céljai, genetikai adatot kezelni jogosultak köre, valamint az érintett személyek jogai) és a genetikai vizsgálatokra vonatkozó alapvető szabályok. - A genetikai minták és adatok kutatási célú felhasználása. - A biobankok biobankok működésére vonatkozó szabályok.

22 Közvetlenül érintik az ember személyiségét, életéhez, testi épséghez, egészséghez, önrendelkezéshez, tájékoztatáshoz való jogát. Szabályozza: Alaptörvény január 1-től Büntető törvénykönyv Magyar Orvosi Kamara Etikai Kódexe 2011 szeptembere Etikai normák

23 mennyiségileg és/vagy minőségileg új ismeretek megszerzése a tudomány egy adott területén. (Helsinki Deklaráció, 2000)

24 Az egyén, az ember védelme; A közösség, a társadalom védelme; A kutatás szabadságának védelme. Egymással harmóniában, valamennyi érdekszféra érveinek figyelembevételével, de az egyén védelmét preferálva.

25 A betegségek kórismézésének, gyógykezelésének, megelőzésének és rehabilitációnak javítása, okainak és eredetének jobb megismerése, beleértve olyan beavatkozásokat és megfigyelési módozatokat is, amelyek eltérnek a megszokott egészségügyi ellátás során alkalmazottaktól, illetőleg amelynek során még nem teljesen ismert és kivizsgált hatású tényezőket alkalmaznak. (Eütv )

26 Kutatást végző intézmény Kutatásban résztvevő (az ember) (Újságban, közterületi reklámhordozón közzétett felhívással kizárólag egészséges önkénteseket lehet toborozni.)

27 1. Biomedicinális kutatások a) Diagnosztikus b) Terápiás 2. Társadalomtudományi kutatások 3. Elméleti: pszichológiai, szociálpszichológiai, pedagógiai, didaktikai. a) Empirikus kutatások: szociológia, kommunikáció, média, üzleti, piaci, politikai.

28 Nünbergi Kódex (1947) Helsinki Deklaráció (1964) Oviedói Egyezmény V. fejezet- az Európai Tanácsnak az emberi lény jogainak és méltóságának a biológiai és orvostudományi alkalmazására tekintettel történő védelméről szóló Oviedóban április 4-én kelt egyezménye

29 23/2002. (V. 9.) EüM Rendelet Emberen végzett orvostudományi kutatásokról szól. 35/2005. (VIII. 26.) EüM Rendelet emberi felhasználásra kerülő vizsgálati készítmények klinikai vizsgálatáról és a helyes klinikai gyakorlat alkalmazásáról szól. 235/2009. (X.20.) Korm. Rendelet klinikai vizsgálatra szánt orvostechnikai eszközök klinikai vizsgálata engedélyezési eljárásának szabályai. 59/2011.(IV. 12.) Korm. Rendelet Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézetéről szól CLXXVI. Törvény egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról szól.

30 (2) bekezdés: Tilos emberen szabad és tájékoztatáson alapuló hozzájárulása nélkül orvosi vagy tudományos kísérletet végezni. (3) bekezdés: Tilos az emberi fajnemesítést célzó gyakorlat, az emberi test és testrészek haszonszerzés célú felhasználása, valamint az emberi egyedmásolás.

31 Az emberen végzett orvostudományi kutatások kérdését jelenleg 23/2002. (V.9) EüM rendelet szabályozza. Célszerű volt a legfontosabb szabályok törvényben történő rendszerezése az egészségügyi törvénybe emelése. Hangsúly a kutatás alanyának érdeke, az emberi méltóságnak, önrendelkezésnek biztosítása és a kutatás túlzott kockázatának, illetve öncélúságának kizárása. Független orvos, jogász, teológus, etikus és pszichológus szakemberekből álló bizottságok szakmai és etikai véleményezése. Kutatás alanyának érdeke mindig megelőzi a tudomány és a társadalom érdekeit. Felelősségbiztosítás kötése.

32 A kutatást az itt megjelölt szakmai feltételeknek eleget tevő egészségügyi szolgáltatónál végezhető. A kutatásban résztvevő egészséges vagy beteg személy esetében is alkalmazandóak: Tájékoztatás Kutatás jellege Célja Időtartama Előnyök Kockázatának körébe tartozó egészségkárosodás jellegére Felelős személy neve

33 3., 4. -ai felsorolják a tájékoztatással, beleegyezéssel kapcsolatos anyagi és eljárásjogi szabályokat. Beleegyező nyilatkozat tartalmazza: Kutatás azonosító adatait, Az egészségügyi intézmény megnevezését, ahol a kutatást végzik, Résztvevő azonosító adatait, A kutatás vezetőjének, a tájékoztatást végző személynek a nevét, beosztását, munkakörének megnevezését, aláírásukat. Tájékoztatási kötelezettség terheli a kutatásban résztvevő orvost, illetve egészségügyi dolgozót abban az esetben, ha humángenetikai vizsgálat céljából mintavételre kerül sor.

34 35/2005. (VIII. 26.) EüM rendelet tartalmazza. 4. -a leszögezi, hogy a vizsgálati alany jogai, biztonsága és jóléte elsőbbséget élveznek a tudomány és a társadalom érdekeivel szemben. 5. -a foglalkozik a placebó tervezett alkalmazása esetén előírt garanciális szabályokkal, 6. -a a vizsgálati alany tájékoztatási, beleegyezési követelményeivel. 7. kitér a kiskorúakon végzett klinikai vizsgálatok feltételeire, valamint a nem cselekvőképes nagykorúak bevonására a klinikai vizsgálatokba (8-11. )

35 Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség és Szervezési Fejlesztési Intézet 59/2011. (IV. 12.) Kormány rendelet szól róla 2. i) pont ellátja az egészségüggyel, az egészségügy finanszírozásával kapcsolatos fejlesztési, elemzési, értékelési, kutatási, szakértői és szakmai támogatással kapcsolatos feladatokat. 24. (2) bekezdés szerint a GYEMSZI szakértőként jár el abban a kérdésben, hogy egy vizsgálat klinikai vizsgálatnak, beavatkozással nem járó vizsgálatnak, vagy egyéb orvostudományi kutatásnak minősül-e.

36 A Magyar Orvosi Kamara Etikai Kódexe, melyet az Orvosi Kamara Küldöttgyűlése szeptember 24-én fogadott el és a január 1-én lépett hatályba II.12. és II.23. pontjai szabályozzák és kutatás, és orvosbiológiai kísérletek etikai normáit.

37 Az Országos Gyógyszerészeti Intézet Módszertani Levele tartalmazza a placebo alkalmazásának szabályait (Egészségügyi Közlöny 2005/16.) Placebo hatóanyagot nem tartalmazó vagy az adott betegség kezelésére biztosan hatástalan készítmény Alkalmazási feltételek: A bevont betegek tájékoztatása a beleegyezési nyilatkozatban a placebo csoport tervéről, Időtartama a szükségesnél ne legyen hosszabb, a vizsgálatba bevont betegek állapotát folyamatosan ellenőrizni kell és jelentős rosszabbodásra utaló tünetek jelentkezése esetén a kezelést meg kell szakítani és a beteget a tudományosan elfogadott legjobb terápiában kell részesíteni.

38 A Büntető törvénykönyvről szabályozza azokat az elkövetési magatartásokat, amelyek bűntettnek minősülnek az emberen végzett orvostudományi kutatások területén. A Btk. 173/D. szerint: (1) Aki emberen orvostudományi kutatást engedély nélkül, vagy engedélytől eltérően végez, bűntettet követ el és 5 évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. (2) Az (1) bekezdés alkalmazásában engedély alatt az egészségügyről, illetőleg emberi felhasználásra szánt gyógyszerekről szóló törvényben meghatározott engedélyt kell érteni.

39 6. Az emberi reprodukcióra irányuló különleges eljárások, az embriókkal és ivarsejtekkel végzett kutatások, a művi meddővé tétel

40 Fogalmak embrió: minden élő emberi embrió a megtermékenyítés befejeződése után a terhesség 12. hetéig magzat: a méhen belül fejlődő emberi lény a terhesség 12. hetétől egyedülállóvá vált nő: az a nő, akinek házastársi, élettársi kapcsolata a reprodukciós eljárás megkezdését követően szűnt meg egyedülálló nő: az a nagykorú nő, aki a reprodukciós eljárás megkezdésekor nem áll házastársi, élettársi kapcsolatban

41 Reprodukciós eljárás csak abban az esetben alkalmazható, ha a meddőség egyéb módon bizonyíthatóan nem kezelhető azok a gyakorlatban kipróbált és alkalmazott eljárások, amelyeknek alapvető szakmai szabályai már kialakultak végzésének feltétele: a szülész-nőgyógyász szakorvos által adott szakorvosi javaslat kizárólag az e célra kiadott működési engedéllyel rendelkező egészségügyi szolgáltatónál végezhető el

42 Az emberi reprodukció legfontosabb szabályai (Eütv /B. ) Emberi reprodukcióra irányuló különleges eljárásnak minősül: Testen kívüli megtermékenyítés és embrió beültetés, A házastárs, illetve élettárs ivarsejtjeivel vagy adományozott ivarsejttel végzett mesterséges ondóbevitel, Ivarsejt adományozásával történő testen kívüli megtermékenyítés és embrió beültetés, Embrió adományozással végzett embrió beültetés, A női ivarsejt megtermékenyülését, illetőleg megtermékenyíthetőségét, valamint a megtermékenyített ivarsejt megtapadását, fejlődését elősegítő egyéb módszer.

43 Csak emberi ivarsejt, illetve embrió használható fel! Holttestből (agyhalott is), vagy halott magzatból származó ivarsejt nem alkalmazható! Embriókkal vagy ivarsejtekkel kizárólag Az egészségügyi államigazgatási szerv engedélye alapján, Az engedélyben meghatározott dokumentációs rendnek és egyidejűleg jóváhagyott kutatási tervnek megfelelően, és A kutatás célja szerinti szakmai feltételekkel rendelkező egészségügyi szolgáltatónál vagy más kutató helyen végezhető kutatás.

44 Embrió kutatási célból nem hozható létre Azon embrió, amellyel kutatást végeztek, emberi szervezetbe nem ültethető be A reprodukciós eljárás feltétele, hogy házastársi, vagy különneműek közötti élettársi kapcsolatban álló személyeknél végezhető el Egyedülálló nő esetében az eljárás akkor végezhető el, amennyiben gyermeket természetes úton nagy valószínűséggel nem vállalhat Reprodukciós eljárás végzéséhez, illetve orvostudományi kutatás céljából ivarsejt adományozható, amely kizárólag az adományozás szerinti célra használható fel (szabályai: Eütv , lehetőségei, feltételei: Eütv )

45 Btk évi IV. törvény büntetni rendeli: a génállományba történő beavatkozást, illetve az egymással genetikailag megegyező egyedek létrehozását (klónozás) (a bűncselekmény jogi tárgya az emberi génállomány) Az embrió genetikai jellemzői csak a születendő gyermek előrevárható betegségének a megelőzése, illetve kezelése céljából változtathatók meg. (Ovideói Egyezmény 14. cikk.)

46 Büntetendő a születendő gyermek nemének megválasztása (Btk. 173/C. ) Kivétel: Eütv (1) bek.: Az utód nemének születés előtti megválasztása akkor lehetséges, ha a nemhez kötötten öröklődő megbetegedések felismerésére vagy a megbetegedés kialakulásának megelőzéséhez szükséges. Ovideói Egyezmény Kiegészítő Jegyzőkönyve: A klónozás tilalmáról szól. (Mo.: évi VI. törvényben hirdette ki)

47 Művi meddővé tétel (Eütv ) Visszafordíthatatlan jellegére tekintettel objektív módon meghatározott okokhoz és a törvényben előírt engedélyezési eljáráshoz kötött Beavatkozás lehetőség szerinti elkerülése (Tájékoztatás, kötelező várakozási idő) 18. életévüket betöltött, korlátozottan cselekvőképes, vagy cselekvőképes személyek kérelmére végezhető el

48 Cselekvőképtelen személy művi meddővé tétele kizárólag bírósági határozat alapján lehetséges! Kötelező várakozási idő: hónap 26 év alatti kérelmező esetében hónap Kérelem benyújtásakor kötelező tájékoztatás (írásban és szóban): az egyéb fogamzásgátló lehetőségekről a beavatkozás jellegéről lehetséges kockázatairól következményeiről

49 7. Szerv- és szövetátültetés

50 Fogalmak (2011. évi CLXXVI. Törvény (Eümód.) 56., 57. ) Sejt Szövet Szerv Szerv-, szövetátültetés Donor Recipiens Agyhalál

51 A szervátültetés az élő donor lehető legmagasabb szintű védelmének biztosításával történik Élő személy testéből történő szerv-és szöveteltávolítás: Eütv Halottból történő szerv- és szöveteltávolítás: Eütv

52 Az élő személy testéből történő szerv- és szöveteltávolítás feltételei Eltávolított szervet, szövetet korszövettani vizsgálatnak kell alávetni Szerv- és szövet adományozása kizárólag ellenérték nélkül történhet Szóbeli és írásbeli tájékoztatás Szervet, szövetet csak cselekvőképes személy adományozhat: a donor a recipiens egyeneságbeli rokona egyeneságbeli rokonának testvére testvére testvérének egyeneságbeli rokona

53 Szervadományozás esetén a donor beleegyezését közokiratba kell foglalni Szövetadományozás esetén a donor beleegyezését teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni A recipiensnek is írásba foglalt beleegyezése szükséges Recipiens tájékoztatása: a szervadományozás következményeiről arról, hogy szervezetébe milyen eredetű szervet, vagy szövetet kívánnak beépíteni A szerv- és szövetátültetéssel kapcsolatos jogkövetkezmény rendezése az Eütv alapján történik

54 Szerv, szövet eltávolítása halottból Akkor lehetséges, ha az elhunyt életében ez ellen nem tett tiltakozó nyilatkozatot! (közokiratban, vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban) Korlátozottan cselekvőképes személy önállóan is tehet nyilatkozatot Cselekvőképtelen személy helyett tiltakozó nyilatkozatot törvényes képviselője tehet Szerv és szövet eltávolítása csak az agyhalál beállta után lehetséges (bűncselekmény áldozatából is eltávolítható szerv illetve szövet)

55 Várólistára: azt a beteget kell felvenni, akinél a szerv- vagy szövetátültetés orvosilag indokolt és megfelel a külön jogszabályban foglalt feltételeknek Uniós szintű közös minőségi és biztonsági előírásokra van szükség Magyarország: november 3-án Előzetes Együttműködési Megállapodást írt alá az EUROTRANSPLANT-tal Eurotransplant: Ausztria, Belgium, Hollandia, Horvátország, Luxemburg, Németország, Szlovénia, Magyarország vesz részt

56 5./1.,A kezelőorvos - a 14. (1)-(2) bekezdéseiben foglalt esetek kivételével - a beteg állapota által indokolt rendszerességgel, a tőle elvárható ismereteknek megfelelően és legjobb tudása szerint, a 13. -ban foglaltak figyelembevételével tájékoztatja a beteget annak egészségi állapotáról: - azaz a kezelőorvosnak informálnia kell a beteget egészégi állapotáról - a betegnek joga van megismerni az ellátásban közvetlenül közreműködő személyek nevét, szakképesítését, beosztását - a betegnek joga van további kérdezésre

A BETEGEK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI (AZ 1997.ÉVI CLIV.TÖRVÉNY ALAPJÁN)

A BETEGEK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI (AZ 1997.ÉVI CLIV.TÖRVÉNY ALAPJÁN) A BETEGEK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI (AZ 1997.ÉVI CLIV.TÖRVÉNY ALAPJÁN) I. Az egészségügyi ellátáshoz való jog Minden betegnek joga van jogszabályban meghatározott keretek között az egészségi állapota által

Részletesebben

Bevezetés az egészségügyi jogi ismeretekbe I. 13. hét

Bevezetés az egészségügyi jogi ismeretekbe I. 13. hét Bevezetés az egészségügyi jogi ismeretekbe I. 13. hét Az emberi reprodukcióra irányuló különleges eljárások általános feltételei Emberi reprodukcióra irányuló különleges eljárásként testen kívüli megtermékenyítés

Részletesebben

Hogyan feleljünk meg a rehabilitációs program dokumentációs kihívásainak? Dr. Simoncsics Eszter, Szász Katalin, Dr. FáyVeronika

Hogyan feleljünk meg a rehabilitációs program dokumentációs kihívásainak? Dr. Simoncsics Eszter, Szász Katalin, Dr. FáyVeronika Hogyan feleljünk meg a rehabilitációs program dokumentációs kihívásainak? Dr. Simoncsics Eszter, Szász Katalin, Dr. FáyVeronika Miért dokumentálunk? Törvényi kötelezettség Szakmai követelmény Minőségbiztosítás

Részletesebben

BETEGEK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI A MAGYAR EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÓRENDSZERBEN

BETEGEK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI A MAGYAR EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÓRENDSZERBEN EK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI A MAGYAR EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÓRENDSZERBEN Feith Helga Judit PhD Társadalomtudományi Tanszék ETK-EDUVITAL 2013. ÁPRILIS 26. Stróbl Alajos Justitia szobra a XIX. századból Beteg

Részletesebben

Beleegyezés a kezelésbe a kezelés visszautasítása

Beleegyezés a kezelésbe a kezelés visszautasítása Beleegyezés a kezelésbe a kezelés visszautasítása Önrendelkezéshez való jog Önrendelkezési jog az egészségügyben: egészségügyi ellátás akkor nyújtható, a betegen beavatkozás akkor végezhető, ha abba a

Részletesebben

A BETEG GYERMEK JOGAI Dr. Pálinkás Zsuzsanna gyermekjogi képviselő OBDK DDR

A BETEG GYERMEK JOGAI Dr. Pálinkás Zsuzsanna gyermekjogi képviselő OBDK DDR A BETEG GYERMEK JOGAI Dr Pálinkás Zsuzsanna gyermekjogi képviselő OBDK DDR Gyermekjogi képviselő HÍD képzés Budapest, 2014 május 15-17 TÁMOP-557-08/1-2008-0001 ENSZ Gyermekek Jogairól szóló Egyezmény 24

Részletesebben

Ennek részletes szabályait a Kórház házirendje határozza meg, nem korlátozva az Eütv-ben foglaltakat..

Ennek részletes szabályait a Kórház házirendje határozza meg, nem korlátozva az Eütv-ben foglaltakat.. A Minőségirányítási Kézikönyv ME04-02A A fekvőbeteg gyógyító ellátás folyamatainak szabályozása fejezetéből: 5.3. A BETEG TÁJÉKOZTATÁSA, BETEGJOGOK A betegeket (törvényes képviselőt, vagy a helyette nyilatkozattételre

Részletesebben

Betegek jogai és kötelezettségei

Betegek jogai és kötelezettségei Betegek jogai és kötelezettségei Melyek a beteg jogai? 1. Az egészségügyi ellátáshoz való jog. A betegek legalapvetőbb joga, hogy megfelelő, megkülönböztetés nélküli ellátásban részesüljenek. Minden betegnek

Részletesebben

Önrendelkezési jog ellátás visszautasítása. Dósa Ágnes

Önrendelkezési jog ellátás visszautasítása. Dósa Ágnes Önrendelkezési jog ellátás visszautasítása Dósa Ágnes Főszabály: a betegen csak a beleegyezésével szabad orvosi beavatkozást végezni, a beteg joga eldönteni, hogy mely orvosi beavatkozásokba egyezik bele,

Részletesebben

A KAPCSOLATTARTÁS JOGA

A KAPCSOLATTARTÁS JOGA A KAPCSOLATTARTÁS JOGA Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ 2015. ÁPRILIS 24. TÁMOP 5.5.7-08/1-2008-0001 Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselői hálózat és civil

Részletesebben

A BETEGEK JOGAI A PSZICHIÁTRIAI KEZELÉS SORÁN

A BETEGEK JOGAI A PSZICHIÁTRIAI KEZELÉS SORÁN A BETEGEK JOGAI A PSZICHIÁTRIAI KEZELÉS SORÁN 1998. július elsejétõl új egészségügyi törvény szabályozza a betegjogokat. Fõbb rendelkezései meghatározzák, milyen jogok illetnek meg minket a gyógykezelésünk

Részletesebben

A kapcsolattartás joga. Dr. Kovács Erika

A kapcsolattartás joga. Dr. Kovács Erika A kapcsolattartás joga Dr. Kovács Erika Témák A kapcsolattartás jelentősége A kapcsolattartás jogi háttere A kapcsolattartás formái A látogatás Házirend A beteg gyermek jogai Speciális helyzetek A kapcsolattartás

Részletesebben

az egészségügyi ellátáshoz való jogot, az emberi méltósághoz való jogot, a tájékoztatáshoz való jogot, az önrendelkezéshez való jogot,

az egészségügyi ellátáshoz való jogot, az emberi méltósághoz való jogot, a tájékoztatáshoz való jogot, az önrendelkezéshez való jogot, A BETEGEK JOGAIRÓL 1998. július 1-tõl új törvény védi a betegek jogait. Az egészségügyi törvény célja, hogy a betegek megfelelõ színvonalú egészségügyi ellátásban részesüljenek, és gyógykezelésük során

Részletesebben

Ellátott személyek jogai - Ellátottjogi tematika II. - Budapest, 2014. november 27.

Ellátott személyek jogai - Ellátottjogi tematika II. - Budapest, 2014. november 27. Ellátott személyek jogai - Ellátottjogi tematika II - Budapest, 2014 november 27 1 Az egészségügyről szóló 1997 évi CLIV törvény (Eütv) - A betegek jogai és kötelezettségei ( betegjogi katalógus, 5-28

Részletesebben

ANESZTEZIOLÓGIA ÉS INTENZÍV TERÁPIA BETEGTÁJÉKOZTATÁS ÉS BELEEGYEZÉS ANESZTEZIOLÓGIAI ÉS INTENZÍV TERÁPIÁS BEAVATKOZÁS ELÕTT

ANESZTEZIOLÓGIA ÉS INTENZÍV TERÁPIA BETEGTÁJÉKOZTATÁS ÉS BELEEGYEZÉS ANESZTEZIOLÓGIAI ÉS INTENZÍV TERÁPIÁS BEAVATKOZÁS ELÕTT ANESZTEZIOLÓGIA ÉS INTENZÍV TERÁPIA BETEGTÁJÉKOZTATÁS ÉS BELEEGYEZÉS ANESZTEZIOLÓGIAI ÉS INTENZÍV TERÁPIÁS BEAVATKOZÁS ELÕTT Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Szakmai Kollégium Az ajánlás célja Utoljára

Részletesebben

A betegek jogairól. Az egészségügyben hogyan érvényesül az emberi méltóság védelme?

A betegek jogairól. Az egészségügyben hogyan érvényesül az emberi méltóság védelme? A betegek jogairól 1998. július 1-től új törvény védi a betegek jogait. Az egészségügyi törvény célja, hogy a betegek megfelelő színvonalú egészségügyi ellátásban részesüljenek, és gyógykezelésük során

Részletesebben

Jogi-Etikai Alapok a Kommunikációban. Dr. Frank Nóra Dr. Csikós Ágnes PTE, ÁOK, Alapellátási Intézet

Jogi-Etikai Alapok a Kommunikációban. Dr. Frank Nóra Dr. Csikós Ágnes PTE, ÁOK, Alapellátási Intézet Jogi-Etikai Alapok a Kommunikációban Dr. Frank Nóra Dr. Csikós Ágnes PTE, ÁOK, Alapellátási Intézet Egészségügyi Törvény 1997. évi CLIV. törvény Orvosok jogai és kötelezettségei Ellátási kötelezettség

Részletesebben

Transzfúzió jogi vonatkozásai. Dr. Vezendi Klára SZTE Transzfuziológiai Tanszék

Transzfúzió jogi vonatkozásai. Dr. Vezendi Klára SZTE Transzfuziológiai Tanszék Transzfúzió jogi vonatkozásai Dr. Vezendi Klára SZTE Transzfuziológiai Tanszék A Magyar Köztársaság Alkotmánya szerint: minden embernek veleszületett joga van az élethez és az emberi méltósághoz, amelytől

Részletesebben

ELLÁTOTT SZEMÉLYEK JOGAI - ELLÁTOTT JOGI TEMATIKA II. -

ELLÁTOTT SZEMÉLYEK JOGAI - ELLÁTOTT JOGI TEMATIKA II. - ELLÁTOTT SZEMÉLYEK JOGAI - ELLÁTOTT JOGI TEMATIKA II. - Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ 2015. MÁJUS 14. dr. Kozicz Ágnes Alapvető Jogok Biztosának Hivatala TÁMOP

Részletesebben

Az EACH Charta összevetése a magyar jogrenddel. Összeállította: dr. Scheiber Dóra

Az EACH Charta összevetése a magyar jogrenddel. Összeállította: dr. Scheiber Dóra Az EACH Charta összevetése a magyar jogrenddel Összeállította: dr. Scheiber Dóra A magyar Egészségügyi Törvénykönyvben nem szerepelnek a gyermekek és a serdülők kórházi ellátására vonatkozó jogai az EACH

Részletesebben

Adatkezelési szabályzat - kivonat

Adatkezelési szabályzat - kivonat Adatkezelési szabályzat - kivonat Egészségügyi dokumentáció kezelése 1. Egészségügyi dokumentáció kiadása... 2 1.1. Az egészségügyi dokumentum kiadója... 2 1.1.1. Eredeti példányok kiadása... 2 1.1.2.

Részletesebben

1997. évi CLIV. törvény

1997. évi CLIV. törvény 1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről (2013. április 1.-jével hatályos változat) II. Fejezet A BETEGEK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 1. Cím Az egyén szerepe 5. (1) Az egészségüggyel kapcsolatos társadalmi

Részletesebben

Halottellátás körüli jogi, felelőségbeli problémák

Halottellátás körüli jogi, felelőségbeli problémák Halottellátás körüli jogi, felelőségbeli problémák Dr. Francz Mónika Jósa András Oktató Kórház Pathológiai Osztály Nyíregyháza 67. Országos Patológus Kongresszus Keszthely, 2008.október 9-11. Vonatkozó

Részletesebben

Érdekkonfliktus ORVOSTUDOMÁNYI KUTATÁSOK JOGI KÉRDÉSEI. II. Világháborúalatt a koncentrációs táborokban végzett kutatások - Mengele

Érdekkonfliktus ORVOSTUDOMÁNYI KUTATÁSOK JOGI KÉRDÉSEI. II. Világháborúalatt a koncentrációs táborokban végzett kutatások - Mengele ORVOSTUDOMÁNYI KUTATÁSOK JOGI KÉRDÉSEI Intenzív jogi szabályozás nemzetközi, nemzeti szinten is Jogi eszközökkel nehezen kezelhető érdekkonfliktus Egyéni érdek - társadalmi érdek Érdekkonfliktus egyéni

Részletesebben

Gyakorló ápoló képzés

Gyakorló ápoló képzés A TRANSZPLANTÁCIÓ ÉS AZ EUTANÁZIA KÉRDÉSEI 1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről alapján A TRANSZPLANTÁCIÓ KÉRDÉSEI www.lemtrener.hu 1 Szerv és szövet beültetése-1 IX. fejezet 202. -215. (1) Azt a

Részletesebben

Betegek jogai: - beteg: az egészségügyi ellátást igénybe vevő vagy abban részesülő személy

Betegek jogai: - beteg: az egészségügyi ellátást igénybe vevő vagy abban részesülő személy Betegjogok - III. generációs jogok (megjelenésük az utóbbi évtizedekre tehető, amelyhez elsősorban a globalizáció, ill. a technikai fejlődés vezetett) XX. szd. 2. felében jelentek meg betegek, fogyatékosok,

Részletesebben

Az Emberen végzett (beavatkozással járó) orvostudományi kutatás engedélyezése és az engedély módosítása

Az Emberen végzett (beavatkozással járó) orvostudományi kutatás engedélyezése és az engedély módosítása Az Emberen végzett (beavatkozással járó) orvostudományi kutatás engedélyezése és az engedély módosítása 1. Ügy megnevezése, tárgya Az emberen végzett orvostudományi kutatás célja a betegségek kórismézésének,

Részletesebben

A jogi ismertek oktatásának célja kettős:

A jogi ismertek oktatásának célja kettős: A jogi ismertek oktatásának célja kettős: az egészségügyi joganyag elsajátítása: azoknak az ismereteknek a megszerzése, ami a gyakorló orvos munkájához elengedhetetlenül szükséges az igazságügyi orvostan

Részletesebben

Az egészségügyi informatika jelene DR. KOVÁCS ARNOLD

Az egészségügyi informatika jelene DR. KOVÁCS ARNOLD Az egészségügyi informatika jelene DR. KOVÁCS ARNOLD (KOVACS.ARNOLD@EKK.SOTE.HU) Alkalmazott egészségügyi informatikai rendszerek Alkalmazási lehetőségek Alapellátás Háziorvosi rendszerek (HO) Szakellátás

Részletesebben

1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről

1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről 1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről A betegek jogai és kötelezettségei Az egészségügyi ellátáshoz való jog 6. Minden betegnek joga van sürgős szükség esetén az életmentő, illetve a súlyos vagy maradandó

Részletesebben

Országos Onkológiai Intézet National Institute of Oncology. Sz01 Betegjogi Tájékoztató C. Szabályzat

Országos Onkológiai Intézet National Institute of Oncology. Sz01 Betegjogi Tájékoztató C. Szabályzat Országos Onkológiai Intézet National Institute of Oncology Sz01 Betegjogi Tájékoztató C. Szabályzat Készítette: Németh Erzsébet minőségirányítási szakreferens Átvizsgálta Jóváhagyta: Dr Boér András minőségirányítási

Részletesebben

A TÁJÉKOZTATÁSHOZ VALÓ JOG

A TÁJÉKOZTATÁSHOZ VALÓ JOG A TÁJÉKOZTATÁSHOZ VALÓ JOG Betegjogi képviselő képzés Budapest, 2014 március 20-22 DrSzendy Erzsébet betegjogi képviselő TÁMOP-557-08/1-2008-0001 Betegjogi, ellátottjogiés gyermekjogi AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS

Részletesebben

A beteg gyermek jogai

A beteg gyermek jogai Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ A beteg gyermek jogai 2015. szeptember 25. összeállította: Erhardtné dr. Gachályi Anikó betegjogi képviselő TÁMOP 5.5.7-08/1-2008-0001

Részletesebben

1997. évi CLIV. törvény. az egészségügyről 1

1997. évi CLIV. törvény. az egészségügyről 1 Hatály: 2001.XII.31. - 2001.XII.31. 1. oldal 1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről 1 Az Országgyűlés - a lakosság egészsége iránt érzett felelősségétől áthatva, - attól a meggyőződéstől vezérelve,

Részletesebben

A BETEGEK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

A BETEGEK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI Vonatkozó törvények, rendeletek: 1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről II. Fejezet A betegek jogai és kötelezettségei 5-26. XI. Fejezet Szerv- és szövetátültetés 202-215. XII. Fejezet A halottakkal

Részletesebben

A TÁJÉKOZTATÁSHOZ VALÓ JOG

A TÁJÉKOZTATÁSHOZ VALÓ JOG A TÁJÉKOZTATÁSHOZ VALÓ JOG BETEGJOGI KÉPVISELŐ KÉPZÉS BUDAPEST, 2015. MÁJUS 7. DR.SZENDYERZSÉBET BETEGJOGI KÉPVISELŐ AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS IGÉNYBEVÉTELEKOR AGGÓDÁS, STRESSZ - FÉLELEM A KIMENETELÉTŐL

Részletesebben

TÁMOP-5.5.7-08/1 Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselői hálózat és civil jogvédő munka fejlesztése

TÁMOP-5.5.7-08/1 Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselői hálózat és civil jogvédő munka fejlesztése TÁMOP-5.5.7-08/1 Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselői hálózat és civil jogvédő munka fejlesztése Trócsányi Sára: Egészségügyi adat & egészségügyi dokumentáció előadás Betegjogi képviselő képzés

Részletesebben

1997. évi CLIV. törvény. az egészségügyről. I. Fejezet A TÖRVÉNY CÉLJA, ALAPELVEI ÉS HATÁLYA. 1. Cím. A törvény célja. 2. Cím.

1997. évi CLIV. törvény. az egészségügyről. I. Fejezet A TÖRVÉNY CÉLJA, ALAPELVEI ÉS HATÁLYA. 1. Cím. A törvény célja. 2. Cím. 1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről Az Országgyűlés - a lakosság egészsége iránt érzett felelősségétől áthatva, - attól a meggyőződéstől vezérelve, hogy az egyén egészséghez fűződő érdeke és jólléte

Részletesebben

1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről Az Országgyűlés - a lakosság egészsége iránt érzett felelősségétől áthatva, - attól a meggyőződéstől vezérelve, hogy az egyén egészséghez fűződő érdeke és jólléte

Részletesebben

1997. évi CLIV. törvény. az egészségügyről

1997. évi CLIV. törvény. az egészségügyről 1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről Az Országgyűlés - a lakosság egészsége iránt érzett felelősségétől áthatva, - attól a meggyőződéstől vezérelve, hogy az egyén egészséghez fűződő érdeke és jólléte

Részletesebben

IX. Fejezet AZ EMBERI REPRODUKCIÓRA IRÁNYULÓ KÜLÖNLEGES ELJÁRÁSOK, AZ EMBRIÓKKAL ÉS IVARSEJTEKKEL VÉGZETT KUTATÁSOK, A MŰVI MEDDŐVÉ TÉTEL

IX. Fejezet AZ EMBERI REPRODUKCIÓRA IRÁNYULÓ KÜLÖNLEGES ELJÁRÁSOK, AZ EMBRIÓKKAL ÉS IVARSEJTEKKEL VÉGZETT KUTATÁSOK, A MŰVI MEDDŐVÉ TÉTEL IX. Fejezet AZ EMBERI REPRODUKCIÓRA IRÁNYULÓ KÜLÖNLEGES ELJÁRÁSOK, AZ EMBRIÓKKAL ÉS IVARSEJTEKKEL VÉGZETT KUTATÁSOK, A MŰVI MEDDŐVÉ TÉTEL 165. E fejezet alkalmazásában a) embrió: minden élő emberi embrió

Részletesebben

ORVOSBIOLÓGIAI, ORVOSTUDOMÁNYI KUTATÁSOK,ELJÁRÁSOK, TEVÉKENYSÉGEK SZAKMAI, ETIKAI VÉLEMÉNYEZÉSE, JÓVÁHAGYÁSA

ORVOSBIOLÓGIAI, ORVOSTUDOMÁNYI KUTATÁSOK,ELJÁRÁSOK, TEVÉKENYSÉGEK SZAKMAI, ETIKAI VÉLEMÉNYEZÉSE, JÓVÁHAGYÁSA ORVOSBIOLÓGIAI, ORVOSTUDOMÁNYI KUTATÁSOK,ELJÁRÁSOK, TEVÉKENYSÉGEK SZAKMAI, ETIKAI VÉLEMÉNYEZÉSE, JÓVÁHAGYÁSA DR. TEMESI ALFRÉDA BIOL. TUD. KANDIDÁTUS C.E. DOCENS ETT-ESKI PÁLYÁZATI IRODA IGAZGATÓ FŐBB

Részletesebben

A rendelet egyes rendelkezéseit kivéve a kihirdetését követő napon 2013. december 11-én lép hatályba. rendeletek. rendelet.

A rendelet egyes rendelkezéseit kivéve a kihirdetését követő napon 2013. december 11-én lép hatályba. rendeletek. rendelet. december 1 Egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú miniszteri ek módosításáról szóló 76/ (XII. 10.) EMMI 2 Az Európa Tanács egészségügyi termékek hamisításáról és hasonló, közegészségügyi veszélyt

Részletesebben

Az ÉletFa Rehabilitációs Intézet szabályzata. az adatvédelemről és adatbiztonságról

Az ÉletFa Rehabilitációs Intézet szabályzata. az adatvédelemről és adatbiztonságról Az ÉletFa Rehabilitációs Intézet szabályzata az adatvédelemről és adatbiztonságról 1. Általános rendelkezések 1. A szabályzat célja az intézmény által végzett adatkezelések, adatfeldolgozások során a személyes

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Veszprém Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve... 2

TARTALOMJEGYZÉK. Veszprém Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve... 2 TARTALOMJEGYZÉK Veszprém Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve... 2 1. Orvostudományi kutatási tervben történő módosítás bejelentése, amely még nem igényli a kutatási engedély módosítását...

Részletesebben

1997. évi CLIV. törvény. az egészségügyről

1997. évi CLIV. törvény. az egészségügyről Ez a dokumentum a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó tulajdona Hatályosság: 2011.01.01-1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről Az Országgyűlés a lakosság egészsége iránt érzett felelősségétől áthatva,

Részletesebben

A cselekvőképesség korlátozása a sürgősségi betegellátás során. Talabér János MSOTKE Kongresszus 2011.

A cselekvőképesség korlátozása a sürgősségi betegellátás során. Talabér János MSOTKE Kongresszus 2011. A cselekvőképesség korlátozása a sürgősségi betegellátás során Talabér János MSOTKE Kongresszus 2011. Miről van szó? Cselekvőképességet fogjuk vizsgálni Előfordul, hogy korlátozni kell a sürgősségi ellátás

Részletesebben

1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről

1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről 1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről Az Országgyűlés - a lakosság egészsége iránt érzett felelősségétől áthatva, - attól a meggyőződéstől vezérelve, hogy az egyén egészséghez fűződő érdeke és jólléte

Részletesebben

A klinikai vizsgálatokról. Dr Kriván Gergely

A klinikai vizsgálatokról. Dr Kriván Gergely A klinikai vizsgálatokról Dr Kriván Gergely Mi a klinikai vizsgálat? Olyan emberen végzett orvostudományi kutatás, amely egy vagy több vizsgálati készítmény klinikai, farmakológiai, illetőleg más farmakodinámiás

Részletesebben

A pszichiátriai betegek jogvédelme

A pszichiátriai betegek jogvédelme A pszichiátriai betegek jogvédelme Simon Zsuzsa szociálpolitikai szakértő TÁMOP-557-08/1-2008-0001 A pszichiátria történeti gyökereit tekintve hatalmát és jogosítványait arra kapta, hogy a törvényt nem

Részletesebben

V. MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

V. MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT V. MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A Baranya Megyei Kórház feladata az intézmény Szervezeti Szabályzatában meghatározott területen a lakosság gyógyító-megelőző ellátása, az orvostudomány mindenkori állásának megfelelő

Részletesebben

1997. évi CLIV. Törvény az egészségügyről

1997. évi CLIV. Törvény az egészségügyről 1997. évi CLIV. Törvény az egészségügyről Az Országgyűlés - a lakosság egészsége iránt érzett felelősségétől áthatva, - attól a meggyőződéstől vezérelve, hogy az egyén egészséghez fűződő érdeke és jólléte

Részletesebben

1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről 1

1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről 1 1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről 1 Az Országgyűlés a lakosság egészsége iránt érzett felelősségétől áthatva, attól a meggyőződéstől vezérelve, hogy az egyén egészséghez fűződő érdeke és jólléte

Részletesebben

Amit a klinikai vizsgálatok szabályairól tudni kell

Amit a klinikai vizsgálatok szabályairól tudni kell Dr. Soós Andrea Ifj. Dr. Lomnici Zoltán Amit a klinikai vizsgálatok szabályairól tudni kell Áttekintő kézikönyv a klinikai vizsgálatok magyarországi jogszabályairól Budapest, 2012 Tartalomjegyzék BEVEZETŐ

Részletesebben

1 ivawa. Irományszdm. I( A. Érkezett: 2006 NOV 0 s.

1 ivawa. Irományszdm. I( A. Érkezett: 2006 NOV 0 s. ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ Dr. Szili Katalin az Országgyűlés Elnöke részére Helyben Irományszdm. I( A 1 ivawa 3t S Érkezett: 2006 NOV 0 s. Módosító javaslat Tisztelt Elnök Asszony! A Házszabály 94. -ának

Részletesebben

16/2014. (III. 12.) EMMI

16/2014. (III. 12.) EMMI 16/2014. (III. 12.) EMMI rendelet egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeleteknek az új Polgári Törvénykönyv hatálybalépésével összefüggő módosításáról 1 Hatályos: 2014.03.15-2014.03.16 Az egészségügyről

Részletesebben

1997. évi CLIV. törvény

1997. évi CLIV. törvény 1 Az Országgyűlés - a lakosság egészsége iránt érzett felelősségétől áthatva, - attól a meggyőződéstől vezérelve, hogy az egyén egészséghez fűződő érdeke és jólléte elsőbbséget kell élvezzen, továbbá,

Részletesebben

Transzkultúrális igények az ápolás folyamatában. Tanulási útmutató

Transzkultúrális igények az ápolás folyamatában. Tanulási útmutató Transzkultúrális igények az ápolás folyamatában Tanulási útmutató 1. modul Betegjogok és az egészségügyi dolgozók felelőssége Bevezetés A modul célja A modul központjában a betegjogok és a betegek kötelezettségei

Részletesebben

Bevezetés a jogvédelem gyakorlatába I. Az ellátottjogi képviselő működési területe és feladatrendszere Hőhn Ildikó ellátottjogi képviselő

Bevezetés a jogvédelem gyakorlatába I. Az ellátottjogi képviselő működési területe és feladatrendszere Hőhn Ildikó ellátottjogi képviselő TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Bevezetés a jogvédelem gyakorlatába I. Az ellátottjogi képviselő működési területe és feladatrendszere

Részletesebben

A személyhez fűződő jogok és a tájékoztatáshoz való jog relevanciája a

A személyhez fűződő jogok és a tájékoztatáshoz való jog relevanciája a A személyhez fűződő jogok és a tájékoztatáshoz való jog relevanciája a betegellátásban, az invazív eljárást megelőző beleegyező nyilatkozat Szerző: dr. Fajta Gabriella bírósági titkár Az egészségügyről

Részletesebben

Leletek, egészségügyi dokumentumok kiadása - kivonat

Leletek, egészségügyi dokumentumok kiadása - kivonat Leletek, egészségügyi dokumentumok kiadása - kivonat Teljes szabályzat: Egészségügyi adat- és dokumentációkezelési szabályzat - Prima Medica Minőségrendszer 1. Szabályzat jogi héttere:... 1 2. Egészségügyi

Részletesebben

8. Az Országgyűlési Őrség hivatásos állományát érintő gazdasági tárgyú szabályokról szóló 85/2012. (XII. 28.) BM rendelet

8. Az Országgyűlési Őrség hivatásos állományát érintő gazdasági tárgyú szabályokról szóló 85/2012. (XII. 28.) BM rendelet 3538 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 37. szám 8. Az Országgyűlési Őrség hivatásos állományát érintő gazdasági tárgyú szabályokról szóló 85/2012. (XII. 28.) BM rendelet 8. Az Országgyűlési Őrség hivatásos

Részletesebben

Általános jogi ismeretek IV.

Általános jogi ismeretek IV. Általános jogi ismeretek IV Dr Bárányos Bernadett ELTE ÁJK TÁMOP-557-08/1-2008-0001 I Általános büntetőjogi ismeretek TÁMOP-557-08/1-2008-0001 Büntetőjog fogalma Objektív értelemben: a büntetőjog azon

Részletesebben

Jogszabályok TARTALOM

Jogszabályok TARTALOM Jogszabályok TARTALOM 1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről,ii. Fejezet: A BETEGEK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI Az önrendelkezéshez való jog Az egészségügyi dokumentáció megismerésének joga Mentés 1997.

Részletesebben

1992. évi LXIII. törvény. a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról1

1992. évi LXIII. törvény. a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról1 1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról1 Az Országgyűlés - a Magyar Köztársaság Alkotmányában foglaltakkal összhangban - a személyes adatok védelmét,

Részletesebben

Polgári jog. Személyek joga évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről Dr. Szekeres Diána Ph.D évi V. törvény (Új Ptk.)

Polgári jog. Személyek joga évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről Dr. Szekeres Diána Ph.D évi V. törvény (Új Ptk.) Polgári jog Személyek joga 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről Dr. Szekeres Diána Ph.D. 2013. évi V. törvény (Új Ptk.) I. Könyv Bevezető rendelkezések II. Könyv Az ember mint jogalany III. IV.

Részletesebben

Mens Mentis EgészségCentrum Korlátolt Felelősségű Társaság - 1119 Budapest, Fehérvári út 85. -

Mens Mentis EgészségCentrum Korlátolt Felelősségű Társaság - 1119 Budapest, Fehérvári út 85. - MU-07-01 B E L S Ő A D A T V É D E L M I E L J Á R Á S R E N D az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 300 000 Ft, azaz Háromszázezer forint adatvédelmi bírság

H A T Á R O Z A T. 300 000 Ft, azaz Háromszázezer forint adatvédelmi bírság Ügyszám: NAIH-530-5/2013/H. Tárgy: egészségügyi dokumentáció kiadásának megtagadása H A T Á R O Z A T. (...) (a továbbiakban: Kötelezett) az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

Részletesebben

2007. július 1-jén hatályos szöveg évi CLIV. törvény az egészségügyről

2007. július 1-jén hatályos szöveg évi CLIV. törvény az egészségügyről 2007. július 1-jén hatályos szöveg 1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről Az Országgyűlés - a lakosság egészsége iránt érzett felelősségétől áthatva, - attól a meggyőződéstől vezérelve, hogy az egyén

Részletesebben

ELLÁTÁSOK VISSZAUTASÍTÁSÁNAK SZABÁLYAI

ELLÁTÁSOK VISSZAUTASÍTÁSÁNAK SZABÁLYAI ELLÁTÁSOK VISSZAUTASÍTÁSÁNAK SZABÁLYAI Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ ÖSSZEÁLLÍTOTTA: ERHARDTNÉ DR. GACHÁLYI ANIKÓ BETEGJOGI KÉPVISELŐ, KMR KOORDINÁTOR 2015. JANUÁR

Részletesebben

6. számú melléklet AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSÉT SZABÁLYOZÓ JOGSZABÁLYOK JEGYZÉKE

6. számú melléklet AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSÉT SZABÁLYOZÓ JOGSZABÁLYOK JEGYZÉKE 6. számú melléklet AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSÉT SZABÁLYOZÓ JOGSZABÁLYOK JEGYZÉKE Törvények 1991. évi XI. törvény az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről 1992. évi XXII. tv. a Munka Törvénykönyvéről

Részletesebben

Jogszabályok TARTALOM 1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről,ii. Fejezet: A BETEGEK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

Jogszabályok TARTALOM 1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről,ii. Fejezet: A BETEGEK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI Jogszabályok TARTALOM 1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről,ii. Fejezet: A BETEGEK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI Az önrendelkezéshez való jog Az egészségügyi dokumentáció megismerésének joga Mentés 5/2006.

Részletesebben

Beteg jog 1997 évi CLIV.(154.) törvény tartalmazza. A törvény célja

Beteg jog 1997 évi CLIV.(154.) törvény tartalmazza. A törvény célja Beteg jog 1997 évi CLIV.(154.) törvény tartalmazza. A törvény célja 1. E törvény célja a) elősegíteni az egyén és ezáltal a lakosság egészségi állapotának javulását, az egészséget befolyásoló feltétel-

Részletesebben

T/5312. számú. törvényjavaslat. a humángenetikai adatok védelméről, valamint a humángenetikai vizsgálatok és kutatások szabályairól

T/5312. számú. törvényjavaslat. a humángenetikai adatok védelméről, valamint a humángenetikai vizsgálatok és kutatások szabályairól MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/5312. számú törvényjavaslat a humángenetikai adatok védelméről, valamint a humángenetikai vizsgálatok és kutatások szabályairól Előadó: dr. Horváth Ágnes egészségügyi miniszter

Részletesebben

Férfi fogamzásgátlás

Férfi fogamzásgátlás Nemzeti Egészségfejlesztési Intézet Prevenciós Főosztály Flór Ferenc Kórház Urológia Andrológiai Rendelései Magyar Andrológiai Társaság vezetősége Férfi fogamzásgátlás Dr. Lantos István Férfi fogamzásgátlás:

Részletesebben

ADATKEZELÉSI ÉS ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

ADATKEZELÉSI ÉS ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT ADATKEZELÉSI ÉS ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT Készítette: Zelnik Krisztina adatvédelmi felelős... Ellenőrizte: Dr. Szabó Dávid jogász... Jóváhagyta: Dr. Stankovics Éva főigazgató... Hatálybalépés dátuma: 2015.03.10.

Részletesebben

A betegjogvédelem jövője

A betegjogvédelem jövője A betegjogvédelem jövője Mogyorósi Dorottya dr. med, dr. jur Európai Betegjogi Nap, Budapest 2011. április 18. Kérdés Hol járunk már az éden fáitól! Világunk büszke madarának csőrében porladunk. Hullám

Részletesebben

1997. évi CLIV. törvény. az egészségügyről 1

1997. évi CLIV. törvény. az egészségügyről 1 1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről 1 Az Országgyűlés - a lakosság egészsége iránt érzett felelősségétől áthatva, - attól a meggyőződéstől vezérelve, hogy az egyén egészséghez fűződő érdeke és jólléte

Részletesebben

Készítette: Ellenőrizte: Jóváhagyta:

Készítette: Ellenőrizte: Jóváhagyta: 1075 Budapest, Madách tér 3-4. IV. emelet száma Készítette: Ellenőrizte: Jóváhagyta: PROTOKOLL Betegjogi képviselő tevékenységei önkéntes, sürgősségi és kötelező gyógykezelés esetén. 1. PROTOKOLL CÉLJA

Részletesebben

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság. ajánlása. az egészségügyi dokumentációk kiadása során felmerülő költségek viseléséről

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság. ajánlása. az egészségügyi dokumentációk kiadása során felmerülő költségek viseléséről A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság ajánlása az egészségügyi dokumentációk kiadása során felmerülő költségek viseléséről I. Az ajánlás kibocsátásának körülményei A Nemzeti Adatvédelmi

Részletesebben

Ellátások visszautasításának szabályai

Ellátások visszautasításának szabályai Ellátások visszautasításának szabályai Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Összeállította: Szűcsné dr. Dóczi Zsuzsanna betegjogi képviselő 2015. október 09. TÁMOP 5.5.7-08/1-2008-0001

Részletesebben

X. Fejezet PSZICHIÁTRIAI BETEGEK GYÓGYKEZELÉSE ÉS GONDOZÁSA

X. Fejezet PSZICHIÁTRIAI BETEGEK GYÓGYKEZELÉSE ÉS GONDOZÁSA X. Fejezet PSZICHIÁTRIAI BETEGEK GYÓGYKEZELÉSE ÉS GONDOZÁSA 188. E fejezet alkalmazásában a) pszichiátriai intézet: minden olyan egészségügyi szolgáltatást vagy azt is nyújtó ellátóhely, amely pszichiátriai

Részletesebben

Az önrendelkezési jog

Az önrendelkezési jog TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Az önrendelkezési jog Betegjogi képviselő képzés Budapest, 2014. március 20-22.. Jogszabályok Alaptörvény

Részletesebben

AZ EMBERI JOGOKRÓL ÉS BIOMEDICINÁRÓL SZÓLÓ EGYEZMÉNY KIEGÉSZÍTŐ JEGYZŐKÖNYVE AZ EMBERI EREDETŰ SZERVEK ÉS SZÖVETEK ÁTÜLTETÉSÉRŐL

AZ EMBERI JOGOKRÓL ÉS BIOMEDICINÁRÓL SZÓLÓ EGYEZMÉNY KIEGÉSZÍTŐ JEGYZŐKÖNYVE AZ EMBERI EREDETŰ SZERVEK ÉS SZÖVETEK ÁTÜLTETÉSÉRŐL AZ EURÓPA TANÁCSNAK AZ EMBERI LÉNY EMBERI JOGAINAK ÉS MÉLTÓSÁGÁNAK A BIOLÓGIA ÉS AZ ORVOSTUDOMÁNY ALKALMAZÁSÁRA TEKINTETTEL TÖRTÉNŐ VÉDELMÉRŐL SZÓLÓ, OVIEDÓBAN, 1997. ÁPRILIS 4-ÉN KELT EGYEZMÉNYE: AZ EMBERI

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT A Biztosítások.hu Biztosítási Alkusz és Tanácsadó Kft. Ügyfelei részére I. BEVEZETÉS A Biztositasok.hu Biztosítási Alkusz és Tanácsadó Kft. (továbbiakban: Alkusz) a tevékenységére,

Részletesebben

TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS KÉRELEM - Beteggondozási támogatás megállapításához-

TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS KÉRELEM - Beteggondozási támogatás megállapításához- TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS KÉRELEM - Beteggondozási támogatás megállapításához- I. A gondozást végző személyre vonatkozó adatok Neve: Születési neve:. Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:. TAJ szám:..

Részletesebben

113/1996. (VII. 23.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatás nyújtására jogosító működési engedélyekről

113/1996. (VII. 23.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatás nyújtására jogosító működési engedélyekről 113/1996. (VII. 23.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatás nyújtására jogosító működési engedélyekről Az egészségügyi ellátási kötelezettségről és a területi finanszírozási normatívákról szóló 1996.

Részletesebben

S Z A B Á L Y Z A T A

S Z A B Á L Y Z A T A 28/2005. (IV. 28.) ET. A SEMMELWEIS EGYETEM S Z A B Á L Y Z A T A A BETEGAZONOSÍTÓ RENDSZER HASZNÁLATÁRÓL BUDAPEST 2005 I. FEJEZET A SZABÁLYZAT CÉLJA 1. (1) A szabályzat célja a betegellátás biztonságának

Részletesebben

Ellátások visszautasításának szabályai

Ellátások visszautasításának szabályai TÁMOP-557-08/1-2008-0001 TÁMOP-557-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Ellátások visszautasításának szabályai Összeállította: Erhardtné Dr Gachályi Anikó

Részletesebben

Bevezetés az egészségügyi jogi ismeretekbe I. 14. hét

Bevezetés az egészségügyi jogi ismeretekbe I. 14. hét Bevezetés az egészségügyi jogi ismeretekbe I. 14. hét SZERV- ÉS SZÖVETÁTÜLTETÉS SZERV- ÉS SZÖVETÁTÜLTETÉS szerv: az emberi test olyan része, amely szövetek meghatározott szerkezetű egysége, és amelyet

Részletesebben

Bioetika. Kovács Erika április 20.

Bioetika. Kovács Erika április 20. Bioetika Kovács Erika 2016. április 20. Definíció A bioetika az élővilág kérdéseivel foglalkozó interdiszciplináris tudomány, amely összegyűjti az információkat a biológia, ökológia és szociológia legfontosabb

Részletesebben

ELLÁTÁSOK VISSZAUTASÍTÁSÁNAK SZABÁLYAI

ELLÁTÁSOK VISSZAUTASÍTÁSÁNAK SZABÁLYAI ELLÁTÁSOK VISSZAUTASÍTÁSÁNAK SZABÁLYAI Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ ÖSSZEÁLLÍTOTTA: ERHARDTNÉ DR. GACHÁLYI ANIKÓ BETEGJOGI KÉPVISELŐ, KMR KOORDINÁTOR 2015. MÁJUS

Részletesebben

A Kormány /2007. (..) Korm. rendelete a tervezett otthonszülésről

A Kormány /2007. (..) Korm. rendelete a tervezett otthonszülésről A Kormány /2007. (..) Korm. rendelete a tervezett otthonszülésről A Kormány az Alkotmány 35. (2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alkotmány 35. (1) bekezdés c) pontjában megállapított

Részletesebben

Természetes személy(ek) befolyásoló részesedésszerzésének engedélyezésére irányuló kérelem esetén

Természetes személy(ek) befolyásoló részesedésszerzésének engedélyezésére irányuló kérelem esetén Kérdőív pénzügyi intézményben befolyásoló részesedésszerzés engedélyezéséhez a Kérelmezőnek a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény 139. -ában foglalt jó üzleti

Részletesebben

Az egészségügyi törvény Az egészségügyi ellátásra vonatkozó rendelkezések

Az egészségügyi törvény Az egészségügyi ellátásra vonatkozó rendelkezések Az egészségügyi törvény Az egészségügyi ellátásra vonatkozó rendelkezések Mogyorósi Dorottya dr med dr jur Semmelweis Egyetem OBDK tanfolyam 2013 november 30 TÁMOP-557-08/1-2008-0001 1 Etika és jog 2 A

Részletesebben

Σ : TÖRVÉNY, BÍRÓSÁG, GYÁMHATÓSÁG!!! SENKI MÁS NEM KAPOTT LAPOT!!! Gondnokság, cselekvőképesség kérdése a pszichiátriában. Ptk. 18/A.

Σ : TÖRVÉNY, BÍRÓSÁG, GYÁMHATÓSÁG!!! SENKI MÁS NEM KAPOTT LAPOT!!! Gondnokság, cselekvőképesség kérdése a pszichiátriában. Ptk. 18/A. Gondnokság, cselekvőképesség kérdése a pszichiátriában Dr. jur. et med. Vizi János Országos Pszichiátriai Központ Jogi és forenzikus referens 1959. évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.) 11.

Részletesebben

4. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez KÉRELEM. az ápolási díj megállapítására

4. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez KÉRELEM. az ápolási díj megállapítására 4. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez KÉRELEM I. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok az ápolási díj megállapítására 1. Személyi adatok Neve:... Születési neve:... Anyja neve:...

Részletesebben

Adatkezelési, Adatvédelmi ismertető az Új szabályok tükrében

Adatkezelési, Adatvédelmi ismertető az Új szabályok tükrében Adatkezelési, Adatvédelmi ismertető az Új szabályok tükrében Az adatvédelmi szabályozás célja, fontossága - A személyes adatok gyűjtése nyilvántartása, feldolgozása a legutóbbi időszakban került az alkotmányos

Részletesebben

KÖNYVELŐI MOZGÁSTEREK. Etikai szabályzat és titoktartás könyvelői oldalról

KÖNYVELŐI MOZGÁSTEREK. Etikai szabályzat és titoktartás könyvelői oldalról KÖNYVELŐI MOZGÁSTEREK Etikai szabályzat és titoktartás könyvelői oldalról Fegyelmi vétség Kkt. 174.. 174.. (1) Fegyelmi vétséget követ el az a kamarai tag könyvvizsgáló, könyvvizsgáló cég, aki/amely a)

Részletesebben

Természetes személy(ek) befolyásoló részesedésszerzésére vonatkozó bejelentés esetén

Természetes személy(ek) befolyásoló részesedésszerzésére vonatkozó bejelentés esetén Kérdőív pénzforgalmi intézményben/elektronikuspénz-kibocsátó intézményben befolyásoló részesedés szerzésének bejelentéséhez a Bejelentőnek az egyes fizetési szolgáltatókról szóló 2013. évi CCXXXV. törvény

Részletesebben