Önrendelkezési jog ellátás visszautasítása. Dósa Ágnes

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Önrendelkezési jog ellátás visszautasítása. Dósa Ágnes"

Átírás

1 Önrendelkezési jog ellátás visszautasítása Dósa Ágnes

2 Főszabály: a betegen csak a beleegyezésével szabad orvosi beavatkozást végezni, a beteg joga eldönteni, hogy mely orvosi beavatkozásokba egyezik bele, és melyeket utasít vissza. A beleegyezésnek megfelelő, részletes tájékoztatáson kell alapulnia De: számos kivétel van a szabály alól Beleegyezés a gyógykezelésbe

3 mi a megfelelő, elégséges tájékoztatás? cselekvőképes beteg minden beavatkozást visszautasíthat-e? mit kell tenni, ha a cselekvőképes beteg olyan beavatkozást utasít vissza, amire nem lenne joga? a cselekvőképtelen beteg helyett ki jogosult beleegyezni? mi történik, ha a nyilatkozattételre jogosult személy nem egyezik bele a szükséges beavatkozásba? Kulcskérdések

4 Formailag: ráutaló magatartással szóban írásban csak invazív beavatkozásnál De: ami nincs leírva, az nem bizonyítható bizonyítási teher a szolgáltatón van Milyen formában kell beleegyezést adni?

5 invazív beavatkozás: a beteg testébe bőrön, nyálkahártyán vagy testnyíláson keresztül behatoló fizikai beavatkozás, ide nem értve a beteg számára szakmai szempontból elhanyagolható kockázatot jelentő beavatkozásokat; Mi tekinthető invazív beavatkozásnak?

6 Ez a definíció meglehetősen tág teret ad az értelmezésnek Példák: lokális érzéstelenítés fog eltávolítása (tejfog is?) implantáció mindenképpen ide tartozik. Tehát: írásos beleegyezést kell beszerezni (kivéve sürgős szükség esetén). Mi tekinthető invazív beavatkozásnak?

7 általában elég az egyszerű írásbeliség (beteg aláírja) bizonyos esetekben tanú kell hozzá (olyan beavatkozás visszautasítása, amely elmaradása esetében súlyos, vagy maradandó fogyatékosság keletkezhet, vagy életmentő, életfenntartó beavatkozás visszautasítása) Írásbeli nyilatkozatok fajtái

8 Tehát a legtöbb esetben a betegnek csak alá kell írnia, nem kell tanú! Mit tanúsít a tanú?

9 Két részből áll: 1. a tájékoztató nyomtatványból, ez tartalmazza a tervezett beavatkozással kapcsolatos lényeges általános tudnivalókat (KOCKÁZAT, ÉLETMÓD!), ÉS van rajta hely az egyéniesített információ megadásának dokumentálására. Milyen a jó beleegyező nyilatkozat?

10 2. Beleegyező nyilatkozatból, amely dokumentálja, hogy a beteg megkapta a tájékoztatást megértette feltette a kérdéseit arra választ kapott. VAGY: a beteg nem tart igényt a tájékoztatásra, és így egyezik bele.

11 Cselekvőképes beteg maga egyezik bele a beavatkozásba. cselekvőképes az, aki nem cselekvőképtelen, és nem korlátozottan cselekvőképes nagykorú nincs cselekvőképességet részlegesen vagy teljesen korlátozó gondnokság alatt rendelkezik belátási képességgel, képes megérteni a kapott információt, mérlegelni és döntést hozni Kinek kell beleegyezést adnia?

12 Aki cselekvőképtelen, mert még nincs 14 éves, vagy cselekvőképességet teljesen korlátozó gondokság alá helyezték, vagy állapotánál fogva hiányzik a belátási képessége (eszméletlen, zavart stb.) Ki nem cselekvőképes?

13 Aki korlátozottan cselekvőképes, mert év között van, vagy cselekvőképességet részlegesen gondokság alá helyezték. állapotánál fogva senki sem lehet korlátozottan cselekvőképes!!! Ki nem cselekvőképes?

14 Beleegyezés jogát gyakorolja: 1. az, akit a beteg cselekvőképes állapotában teljes bizonyító erejű magánokiratban megnevezett, ennek hiányában 2. törvényes képviselő, ennek hiányában 3. hozzátartozó 1. közös háztartásban élők, majd ennek hiányában 2. közös háztartásban nem élők mit jelent a közös háztartásban élő fogalma? hogy lehet az eü. ellátásban megállapítani, hogy ki milyen fokú hozzátartozó, és hogy közös háztartásban élneke? ezek bizonyítására nincs lehetőség, nyilatkozati elv! Ki dönt?

15 Hozzátartozók sorrendje: Közös háztartásban élő Közös háztartásban nem élő házastárs, élettárs gyermek szülő testvér nagyszülő unoka gyermek szülő testvér nagyszülő unoka Cselekvőképtelen beteg

16 honnan lehet tudni, hogy a beteg gondnokság alatt van? évi CLXXV. törvénya gondnokoltak és az előzetes jognyilatkozatok nyilvántartásáról Országos Bírósági Hivatal kezeli. a nyilvántartásból az adatfelhasználás jogszerű céljának és jogalapjának igazolása esetén lehet adatokat kapni, személyesen vagy elektronikus úton térítésmentes, határidő: nyolc napon belül

17 DE: a tv-es képviselő és a hozzátartozók nyilatkozata a kezelőorvos által javasolt invazív beavatkozásokhoz történő beleegyezésre terjedhet ki, és a beavatkozással fölmerülő kockázatoktól eltekintve nem érintheti hátrányosan a beteg egészségi állapotát, így különösen nem vezethet súlyos vagy maradandó egészségkárosodásához. Rendkívül korlátozott a döntési joga Ez nem vonatkozik a kinevezett helyettes döntéshozóra Miről dönt a helyettes döntéshozó?

18 sajátos szabályok vonatkoznak rá nem kell a törvényes képviselő (szülő) beleegyezése bármely általa meghatalmazott nagykorú személy megadhatja a beleegyezést kivéve: művi terhesség megszakítás 16 életévét betöltött kiskorú

19 A felvétel napján még a vizsgálatok megkezdése előtt a kivizsgálásba, kezelésbe és a műtétbe beleegyező nyilatkozat önmagában nem alkalmas annak bizonyítására, hogy a felperes a 15/1972. (VIII. 5.) EüM rendelet 83. -ának, 87. -ának (2) bekezdésében előírt, műtét előtti megfelelő tájékoztatást megkapta. (Legfelsőbb Bíróság Pfv. III /1998.) A betegnek a műtétbe beleegyező nyilatkozata önmagában nem alkalmas mindezek bizonyítására; a nyilatkozat tényének és tartalmának a bizonyítási kötelezettség körében van jelentősége. (Legfelsőbb Bíróság Pfv. III /1999.) Dokumentálás

20 A korlátozottan cselekvőképes beteg (akár kiskorú, akár nagykorú cselekvőképességet részlegesen korlátozó gondnokság alá helyezett személy) általában tehet jognyilatkozatot, azonban ennek érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása szükséges. Ez az egészségügyi kezeléssel kapcsolatos jognyilatkozatokra is vonatkozik, tehát a korlátozottan cselekvőképes beteg esetében mind a beteg, mint a törvényes képviselője beleegyezését be kell szerezni (invazív beavatkozások esetében írásban). Korlátozottan cselekvőképes személy

21 A korlátozottan cselekvőképes kiskorúak esetén ez a szabály azzal az eltéréssel alkalmazandó, hogy az ő esetükben az egészségügyi kezeléssel kapcsolatos nyilatkozatot a törvényes képviselő önállóan is megteheti, a kiskorúnak magának nem kell a beleegyezése. Korlátozottan cselekvőképes nagykorú esetében akkor van lehetőség arra, hogy a gondnok önállóan eljárjon a gondnokolt helyett, ha azonnali intézkedést igénylő esetről van szó, ilyenkor a gondnokolt beleegyezését nem kell beszerezni. Korlátozottan cselekvőképes kiskorú és nagykorú esetében az életmentő, életfenntartó kezelés visszautasítására, illetve az olyan ellátás visszautasítására, amelynek elmaradása súlyos, maradandó fogyatékosságot okoz, ugyanazok a szabályok vonatkoznak, mint a cselekvőképtelen személyekre. Korlátozottan cselekvőképes személy

22 A cselekvőképes személy a polgári jog szabályai szerint önállóan tehet jognyilatkozatokat, hozhat döntéseket, vállalhat kötelezettséget, szerezhet jogokat. Az egészségügyi döntések területén ez a jog azonban nem érvényesül korlátozás nélkül, a cselekvőképes beteg döntését bizonyos esetekben figyelmen kívül kell hagyni. ellentmondásos szabályozás, gyakorlatban nem alkalmazzák Az önrendelkezési jog korlátai cselekvőképes személy esetében

23 A beteg nem utasíthatja vissza az ellátását, ha az adott beavatkozás vagy intézkedés elmaradása mások ideértve a 24. hetet betöltött magzatot is egészségét vagy testi épségét súlyosan veszélyezteti. Ez az általános rendelkezés az alapja a járványügyi kényszerintézkedések alkalmazásának is. Az önrendelkezési jog korlátai cselekvőképes személy esetében

24 a beteg közvetlen életveszélyben van ilyen esetben sincs szükség a beleegyezésére, kivéve, ha az életmentő kezelés visszautasításának megvannak a feltételei (ha a beteg terminális állapotban van) Az önrendelkezési jog korlátai cselekvőképes személy esetében

25 kényszert nem lehet/kell alkalmazni dokumentálni kell a visszautasításról szóló nyilatkozatot alá kell íratni a beteggel, lehetőleg teljes bizonyító erejű magánokiratban életmentő, életfenntartó kezelés visszautasítása

26 Életmentő, életfenntartó kezelés visszautasítása. Életmentő beavatkozásnak minősül a tágabb értelemben vett sürgős szükség esetén a beteg életének megmentésére irányuló egészségügyi tevékenység. Életfenntartó beavatkozásnak minősül a beteg életének mesterséges módon történő fenntartására, illetve egyes életműködéseinek pótlására irányuló egészségügyi tevékenység Az önrendelkezési jog korlátai cselekvőképes személy esetében

27 A hatályos szabályozás az életmentő, életfenntartó kezelés visszautasítását csak abban az esetben teszi lehetővé a cselekvőképes beteg számára, ha a beteg olyan súlyos betegségben szenved, amely az orvostudomány mindenkori állása szerint rövid időn belül megfelelő egészségügyi ellátás mellett is halálhoz vezet és gyógyíthatatlan. redundáns megfogalmazás mi van, ha nem felel meg a feltételeknek, és mégis visszautasítja az ellátás? életmentő, életfenntartó kezelés visszautasítása

28 a nyilatkozattétel formai feltétele: közokiratban, teljes bizonyító erejű magánokiratban, illetve írásképtelenség esetén két tanú együttes jelenlétében, szóban kell megtenni; a nyilatkozatot kétszer kell megtenni, másodszorra az orvosi bizottság nyilatkozatát követő harmadik napon; háromtagú orvosi bizottság eljárása. életmentő, életfenntartó kezelés visszautasítása

29 Az orvosi bizottságnak legkevesebb három tagból kell állnia, egyik tagja a beteg kezelőorvosa, másik tagja egy a beteg gyógykezelésében részt nem vevő, a betegség jellegének megfelelő szakorvos, harmadik tagja pedig egy pszichiáter szakorvos. Mind a három tagnak meg kell vizsgálnia a beteget, és nyilatkozniuk kell arról, hogy a beteg a törvényi feltételeket kielégíti (tehát terminális állapotú és cselekvőképes), valamint arról, hogy döntését úgy hozta meg, hogy annak következményeinek tudatában volt.

30 életmentő, életfenntartó kezelés visszautasítására két formája: meghatározott ellátásokat utasít vissza meghatalmaz más személyt a visszautasításra nincs hagyománya nincs gyakorlata angolszász jogintézmény, most kezd átmenni az európai gyakorlatba, rendkívül sok problémával legnagyobb probléma: nincs lehetőség a visszavonásra, nincs kontroll a döntéshozó felett Előzetes rendelkezés

31 A cselekvőképes beteg közokiratban, teljes bizonyító erejű magánokiratban vagy - írásképtelensége esetén - két tanú együttes jelenlétében megtett nyilatkozattal a) megnevezheti azt a cselekvőképes személyt, aki jogosult helyette a beleegyezés, illetve a visszautasítás jogát gyakorolni, illetve, akit tájékoztatni kell, b) bárkit kizárhat a beleegyezés és a visszautasítás jogának helyette történő gyakorlásából, illetve a tájékoztatásból. Előzetes jognyilatkozat I. tartós meghatalmazás

32 A cselekvőképes személy - későbbi esetleges cselekvőképtelensége esetére - közokiratban visszautasíthat egyes vizsgálatokat, beavatkozásokat, egyes életfenntartó, életmentő beavatkozásokat, ha gyógyíthatatlan betegségben szenved és betegsége következtében önmagát fizikailag ellátni képtelen, illetve fájdalmai megfelelő gyógykezeléssel sem enyhíthetők. Akkor érvényes, ha pszichiáter szakorvos - egy hónapnál nem régebbi - szakvéleményben igazolja, hogy a személy döntését annak lehetséges következményei tudatában hozta meg. A nyilatkozatot kétévente meg kell újítani, és azt a beteg bármikor - cselekvőképességére, illetve alaki kötöttségre tekintet nélkül - visszavonhatja. Előzetes jognyilatkozat II. élő végrendelet

33 Bizottsági eljárás itt is kell, a bizottság arról dönt, hogy a) a feltételek fennállnak, továbbá b) a döntéshozó döntését annak következményei tudatában hozta meg. Előzetes jognyilatkozat II. élő végrendelet

34 Az életmentő, életfenntartó kezelés megszüntetésére, illetve mellőzésére csak abban az esetben kerülhet sor, ha a beteg erre irányuló akarata világosan és meggyőző módon kideríthető. Kétség esetén a beteg később tett, személyes nyilatkozatát kell figyelembe venni; ennek hiányában az életfenntartó, illetve életmentő beavatkozás elvégzéséhez történő beleegyezését vélelmezni kell. Előzetes jognyilatkozat II. élő végrendelet

35 Kórboncolás csak meghatározott feltételek esetén engedhető el a) a halál természetes eredetű, b) a halál oka egyértelműen megállapítható, c) a kórbonctani vizsgálattól további lényeges megállapítás nem várható, A beteg hozzátartozója kéri, de a felelősség az eü. szolgáltatót terheli a döntésért Amennyiben elengedi, és nem állapítható meg a halálok egyértelműen utólag, akkor a bizonyítatlanság terhe őt terheli Boncolás

1997. évi CLIV. törvény. az egészségügyről

1997. évi CLIV. törvény. az egészségügyről Ez a dokumentum a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó tulajdona Hatályosság: 2011.01.01-1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről Az Országgyűlés a lakosság egészsége iránt érzett felelősségétől áthatva,

Részletesebben

1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről

1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről 1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről Az Országgyűlés - a lakosság egészsége iránt érzett felelősségétől áthatva, - attól a meggyőződéstől vezérelve, hogy az egyén egészséghez fűződő érdeke és jólléte

Részletesebben

1997. évi CLIV. törvény

1997. évi CLIV. törvény 1 Az Országgyűlés - a lakosság egészsége iránt érzett felelősségétől áthatva, - attól a meggyőződéstől vezérelve, hogy az egyén egészséghez fűződő érdeke és jólléte elsőbbséget kell élvezzen, továbbá,

Részletesebben

1997. évi CLIV. Törvény az egészségügyről

1997. évi CLIV. Törvény az egészségügyről 1997. évi CLIV. Törvény az egészségügyről Az Országgyűlés - a lakosság egészsége iránt érzett felelősségétől áthatva, - attól a meggyőződéstől vezérelve, hogy az egyén egészséghez fűződő érdeke és jólléte

Részletesebben

1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről 1

1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről 1 1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről 1 Az Országgyűlés a lakosság egészsége iránt érzett felelősségétől áthatva, attól a meggyőződéstől vezérelve, hogy az egyén egészséghez fűződő érdeke és jólléte

Részletesebben

1997. évi CLIV. törvény. az egészségügyről 1

1997. évi CLIV. törvény. az egészségügyről 1 1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről 1 Az Országgyűlés - a lakosság egészsége iránt érzett felelősségétől áthatva, - attól a meggyőződéstől vezérelve, hogy az egyén egészséghez fűződő érdeke és jólléte

Részletesebben

LVIII. ÉVFOLYAM ÁRA: 1105 Ft 3. SZÁM JOGSZABÁLYOK

LVIII. ÉVFOLYAM ÁRA: 1105 Ft 3. SZÁM JOGSZABÁLYOK LVIII. ÉVFOLYAM ÁRA: 1105 Ft 3. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2010. március 31. TARTALOM Oldal JOGSZABÁLYOK 2010. évi XV. törvény a Polgári Törvénykönyvrõl szóló 2009. évi CXX. törvény

Részletesebben

A BETEGEK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI (AZ 1997.ÉVI CLIV.TÖRVÉNY ALAPJÁN)

A BETEGEK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI (AZ 1997.ÉVI CLIV.TÖRVÉNY ALAPJÁN) A BETEGEK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI (AZ 1997.ÉVI CLIV.TÖRVÉNY ALAPJÁN) I. Az egészségügyi ellátáshoz való jog Minden betegnek joga van jogszabályban meghatározott keretek között az egészségi állapota által

Részletesebben

1997. évi CLIV. törvény. az egészségügyrl. I. Fejezet A TÖRVÉNY CÉLJA, ALAPELVEI ÉS HATÁLYA. 1. Cím. A törvény célja. 2. Cím.

1997. évi CLIV. törvény. az egészségügyrl. I. Fejezet A TÖRVÉNY CÉLJA, ALAPELVEI ÉS HATÁLYA. 1. Cím. A törvény célja. 2. Cím. 1997. évi CLIV. törvény az egészségügyrl Az Országgylés - a lakosság egészsége iránt érzett felelsségétl áthatva, - attól a meggyzdéstl vezérelve, hogy az egyén egészséghez fzd érdeke és jólléte elsbbséget

Részletesebben

Dr. Nemes András EGÉSZSÉGÜGYI JOG, EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁS. Ajánlott irodalom: Hidvéginé dr. Adorján Lívia, Sáriné dr. Simkó Ágnes: A betegek jogairól

Dr. Nemes András EGÉSZSÉGÜGYI JOG, EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁS. Ajánlott irodalom: Hidvéginé dr. Adorján Lívia, Sáriné dr. Simkó Ágnes: A betegek jogairól Dr. Nemes András EGÉSZSÉGÜGYI JOG, EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁS Ajánlott irodalom: Hidvéginé dr. Adorján Lívia, Sáriné dr. Simkó Ágnes: A betegek jogairól 3. A kapcsolattartás joga A kapcsolattartás joga speciálisan

Részletesebben

A gondnokságról. Mire szolgál a gondnokság intézménye?

A gondnokságról. Mire szolgál a gondnokság intézménye? A gondnokságról Mire szolgál a gondnokság intézménye? Minden ember maga a legjobb tudója annak, hogy mi az, ami számára jó. Ő dönt arról, mi az, ami az ő érdekét szolgálja, és mi az, ami nem. Mi történik

Részletesebben

EGÉSZSÉGÜGYI JOG ÉS BIZTOSÍTÁS

EGÉSZSÉGÜGYI JOG ÉS BIZTOSÍTÁS SEMMELWEIS EGYETEM Testnevelési és Sporttudományi Kar (TF) Dr. Nemes András EGÉSZSÉGÜGYI JOG ÉS BIZTOSÍTÁS Egyetemi jegyzet Budapest, 2003. I. Fejezet EGÉSZSÉGÜGYI JOG 1. Alkotmányjogi háttér Az egészséghez

Részletesebben

Etikai és jogi megfontolások

Etikai és jogi megfontolások írta: Dr. Békefi Dezső Etikai és jogi megfontolások Betegjogok, a beteg gyermekek jogai A gyermekek egészségügyi ellátásában mind szakmailag, mind jogilag, mind etikailag az a legkedvezőbb, ha - az ellátó

Részletesebben

Az Egészségügyi Minisztérium szakmai irányelve Az életmentő és életfenntartó kezelésekkel kapcsolatos etikai ajánlás

Az Egészségügyi Minisztérium szakmai irányelve Az életmentő és életfenntartó kezelésekkel kapcsolatos etikai ajánlás Az Egészségügyi Minisztérium szakmai irányelve Az életmentő és életfenntartó kezelésekkel kapcsolatos etikai ajánlás Készítette: Az Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Szakmai Kollégium Várható, hogy

Részletesebben

A PSZICHIÁTRIAI BETEGEK JOGVÉDELME

A PSZICHIÁTRIAI BETEGEK JOGVÉDELME A PSZICHIÁTRIAI BETEGEK JOGVÉDELME GERŐCS KATALIN 2015. MÁJUS 07. TÁMOP 5.5.7-08/1-2008-0001 Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselői hálózat és civil jogvédő munka fejlesztése Ép lélekben ép

Részletesebben

Útmutató a Polgári Törvénykönyv cselekvőképességi szabályaihoz

Útmutató a Polgári Törvénykönyv cselekvőképességi szabályaihoz 2009. évi CXX. törvény a Polgári Törvénykönyvről Útmutató a Polgári Törvénykönyv cselekvőképességi szabályaihoz Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetsége Alapvető jelentőségű,

Részletesebben

2010. évi... törvény. II. fejezet A cselekvőképessé g

2010. évi... törvény. II. fejezet A cselekvőképessé g 2 2010. évi... törvény _,,_ g 11 atata 2010 JuN 0 3.' a Polgári Törvénykönyvr ől szóló 1959. évi IV. törvény módosításáró l 1. A Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (a továbbiakban: Ptk.)

Részletesebben

Dr. Horváth György iü. orvosszakértő

Dr. Horváth György iü. orvosszakértő Dr. Horváth György iü. orvosszakértő Jogrendszer: az adott állam hatályos jogszabályinak rendezett összessége, mely jelenti a jogszabályok meghatározott elvek szerinti tagozódását. Jogrend: a társadalmi

Részletesebben

Szolgáltatási szerződés amely létrejött egyrészről

Szolgáltatási szerződés amely létrejött egyrészről Szolgáltatási szerződés amely létrejött egyrészről a BBCS Egészségügyi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1026 Budapest, Gábor Áron u. 74-78. A. ép. III. emelet, cg.: 01-09-710532,

Részletesebben

AZ ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY 12. SZÁMÁNAK MELLÉKLETE

AZ ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY 12. SZÁMÁNAK MELLÉKLETE AZ ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY 12. SZÁMÁNAK MELLÉKLETE I Jogszabályok 2009. évi CXX. törvény* a Polgári Törvénykönyvrõl ELSÕ KÖNYV BEVEZETÕ RENDELKEZÉSEK 1:1. [A törvény hatálya] Ez a törvény állapítja meg a személyek

Részletesebben

A korlátozottan cselekvőképesek, illetve cselekvőképtelenek által kötött szerződések érvényességi kérdései fókuszban a vagyonjogi kérdések

A korlátozottan cselekvőképesek, illetve cselekvőképtelenek által kötött szerződések érvényességi kérdései fókuszban a vagyonjogi kérdések A korlátozottan cselekvőképesek, illetve cselekvőképtelenek által kötött szerződések érvényességi kérdései fókuszban a vagyonjogi kérdések I. A cselekvőképességről általában A cselekvőképesség az embernek

Részletesebben

Az Egészégügyi Minisztérium szakmai irányelve Betegtájékoztatás és beleegyezés aneszteziológiai és intenzív terápiás beavatkozás elõtt

Az Egészégügyi Minisztérium szakmai irányelve Betegtájékoztatás és beleegyezés aneszteziológiai és intenzív terápiás beavatkozás elõtt Az Egészégügyi Minisztérium szakmai irányelve Betegtájékoztatás és beleegyezés aneszteziológiai és intenzív terápiás beavatkozás elõtt Készítette: Az Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Szakmai Kollégium

Részletesebben

Keresetindítás a gondnokság alá helyezési perekben: az aktív és passzív perbeli legitimáció valamint

Keresetindítás a gondnokság alá helyezési perekben: az aktív és passzív perbeli legitimáció valamint Keresetindítás a gondnokság alá helyezési perekben: az aktív és passzív perbeli legitimáció valamint a keresetlevél kötelező tartalmi elemeinek sajátosságai Szerző: dr. Hajdu Emese Budapest, 2015. július

Részletesebben

I.EGÉSZSÉGÜGYI JOG 1. Alkotmányjogi háttér

I.EGÉSZSÉGÜGYI JOG 1. Alkotmányjogi háttér I.EGÉSZSÉGÜGYI JOG 1. Alkotmányjogi háttér Az egészséghez való jogot (egészségügyi jogot) az alapvető jogok közül a szociális és kulturális jogok közé sorolhatjuk. Ezen alapvető jogok korlátozzák és kötelezik

Részletesebben

A BETEGSZÁLLÍTÁS ÉS AZ ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI, JOGI, ETIKAI ÉS MUNKAVÉDELMI VONATKOZÁSAI

A BETEGSZÁLLÍTÁS ÉS AZ ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI, JOGI, ETIKAI ÉS MUNKAVÉDELMI VONATKOZÁSAI MODULFÜZET Betegszállító felnőttképzési program 1. modul A BETEGSZÁLLÍTÁS ÉS AZ ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI, JOGI, ETIKAI ÉS MUNKAVÉDELMI VONATKOZÁSAI Írta: Sonkoly Zoltán Miklósik Zoltán Lektorálta:

Részletesebben

HÁZIREND. Tisztelt Betegünk!

HÁZIREND. Tisztelt Betegünk! HÁZIREND Tisztelt Betegünk! Az alábbiakban foglaltuk össze azokat a tudnivalókat, amelyek fontosak lehetnek az Ön és látogatói számára a kórházban való benntartózkodás ideje alatt. A Házirend betartásával

Részletesebben

2009. évi CXX. törvény. a Polgári Törvénykönyvről 1

2009. évi CXX. törvény. a Polgári Törvénykönyvről 1 1. oldal 2009. évi CXX. törvény a Polgári Törvénykönyvről 1 ELSŐ KÖNYV BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 1:1. [A törvény hatálya] Ez a törvény állapítja meg a személyek mellérendeltségen és egyenjogúságon alapuló

Részletesebben

2009. évi.. törvény a Polgári Törvénykönyvről * ELSŐ KÖNYV BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

2009. évi.. törvény a Polgári Törvénykönyvről * ELSŐ KÖNYV BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK Dr. Draskovics Tibor igazságügyi és rendészeti miniszter 2009. évi.. törvény a Polgári Törvénykönyvről * ELSŐ KÖNYV BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 1:1. [A törvény hatálya] Ez a törvény állapítja meg a személyek

Részletesebben

A CSELEKVÔKÉPESSÉG MEGÁLLAPÍTÁSÁNAK BIOETIKAI ELVEI*

A CSELEKVÔKÉPESSÉG MEGÁLLAPÍTÁSÁNAK BIOETIKAI ELVEI* Kovács József A CSELEKVÔKÉPESSÉG MEGÁLLAPÍTÁSÁNAK BIOETIKAI ELVEI* Kevés olyan fogalom van, amely akkora népszerûségre tett szert az utolsó harminc év bioetikai irodalmában, mint a tájékozott beleegyezés

Részletesebben

Kérdések és válaszok az új Polgári Törvénykönyv Első és Második Könyvének rendelkezéseivel kapcsolatban (2010. január 21.)

Kérdések és válaszok az új Polgári Törvénykönyv Első és Második Könyvének rendelkezéseivel kapcsolatban (2010. január 21.) Kérdések és válaszok az új Polgári Törvénykönyv Első és Második Könyvének rendelkezéseivel kapcsolatban (2010. január 21.) Előzetes megjegyzések: 1. A Kérdések és válaszok közzétételének célja, hogy közérthető,

Részletesebben