FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) ;

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com"

Átírás

1 FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) ; Iktatószám: / T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez a köztemető használatának rendjéről szóló új önkormányzati rendelet megalkotásáról Készítette: Dr. Vinczéné Kiss Marianna jegyző KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, NOVEMBER 28.

2 Tisztelt Képviselő-testület! szeptember 19-én került kihirdetésre a temetőkről és temetkezésről szóló évi XLIII. törvény módosításáról szóló évi CXXXVIII. törvény és annak végrehajtási rendelete. Az új jogszabályok részletesen rendelkeznek az elhunyt személyek emlékének méltó megőrzéséhez, ápolásához, a temetkezés közegészségügyi és kegyeleti rendeltetésének érvényesüléséhez, valamint a temető és temetkezési kultúra fejlesztéséhez szükséges szabályokról. Önkormányzati rendelet nem lehet ellentétes magasabb rendű jogszabállyal. A jelenleg hatályos önkormányzati rendeletünk több ponton is eltér a törvény és a kormányrendelet szövegétől (pl: a temető fenntartásával és üzemeltetésével összefüggő feladatok ellenőrzését már nem a jegyző, hanem a járási hivatal végzi, vagy köztemető esetén a temető használatának rendjéről önkormányzati rendeletben és nem temetőszabályzatban kell rendelkezni). A képviselő-testület a 160/2013. (X. 17.) számú határozatával (1. számú melléklet) döntött a köztemető használatának rendjéről szóló 20/2005. (XII.8.) önkormányzati rendelet (2. számú melléklet) felülvizsgálatáról, ill. egy új rendelet megalkotásáról, amely már nem tartalmazhat párhuzamos rendelkezéseket a magasabb szintű jogszabályokban foglaltakkal. A köztemető üzemeltetője a Hajdú-Bihar Megyei Temetkezési Vállalat az új temetőrendelet elkészítésére, a temető üzemeltetésének szabályaira és az új díjtételek megállapítására javaslatot juttatott el a képviselő-testülethez, melyet az előterjesztés 3. számú melléklete tartalmazza. Kérjük a Tisztelt Képviselő-testület Bizottságait, hogy az előterjesztést tárgyalják meg és javaslataikat december 6-ig juttassák el a polgármesteri hivatal titkárságára, hogy az új temető rendelet-tervezetet - a jogszabályi követelményeknek megfelelően - következő testületi ülésre elfogadható tartalommal elkészíthessük. Földes, november 21. Dr. Vinczéné Kiss Marianna jegyző

3 3 1. SZÁMÚ MELLÉKLET FÖLDES NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 160/2013. (X. 17.) Kt. számú H A T Á R O Z A T A a köztemető használatának rendjéről szóló 20/2005. (XII.8.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatáról A képviselő-testület 1. megállapítja, hogy: a.) a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 13. (1) bekezdés 2. pontjában megfogalmazottak alapján a településüzemeltetés feladatkörében a köztemetők kialakítása és fenntartása változatlanul kötelező önkormányzati alapfeladat. b.) a földesi 10 és 11/1 helyrajz számon nyilvántartott Köztemető üzemeltetésével a képviselő-testület - a többször módosított - Kegyeleti közszolgáltatási szerződésével december 31. napjáig, a PLATINUM Hajdú-Bihar Megyei Temetkezési Vállalatot, Debrecen, Arany János u. 40. (cégjegyzékszám: ) bízta meg. c.) a Köztemető üzemeltetésével a lakosság és az önkormányzat elégedett, az önkormányzathoz bejelentés, panasz az elmúlt húsz évben nem érkezett. 2. a Köztemetőt üzemeltető Hajdú-Bihar Megyei Temetkezési Vállalat kérelmében leírt javaslatát a képviselő-testület semmiképpen nem támogatja, az alábbiak miatt: - A Köztemető bejárata melletti terület nem osztható ki sírhelyként, vagy sírboltparcellaként. A terület kialakításának valamikor célja az volt, hogy az I. világháború áldozataira emlékezve egy történelmi liget emlékhelyet alakítson ki a település közössége, a liget visszaállítása önkormányzatunk történelmi öröksége. - A korábban kiosztott díszsírhelyek felszámolása kegyeleti okokból nem támogatható. 3. az új jogszabályi előírásokra való tekintettel a: a.) szociális parcella, b.) szociális urnafal és c.) szociális urnasírhely kialakítását a köztemető használatának rendjéről szóló új önkormányzati rendelet megalkotását követően január 01. napjától kezdődően - támogatja. Felhatalmazza Péter Imre önkormányzati képviselőt, és Dr. Vinczéné Kiss Marianna jegyzőt, hogy a képviselő-testület döntését vizsgálják meg és a lehetséges műszaki megoldásokat ismertessék a képviselő-testülettel. Határidő: következő testületi ülés Felelős: Péter Imre önkormányzati képviselőt Dr. Vinczéné Kiss Marianna jegyző

4 4 4. a képviselő-testület a községi köztemető ÉK-i részén fasorral elzárt, bővítésre fenntartott önkormányzati területet - a temetkezési terület bővítése érdekében évben új parcellaként meg kívánja megnyitni. Felhatalmazza Jeneiné Dr. Egri Izabella polgármestert és Péter Imre önkormányzati képviselőt, hogy az építési hatósággal egyeztessenek az új temetkezési parcella megnyitásának hatósági feltételeiről és az lakossági igényként felmerülő Sírbolt-tábla kialakításának lehetőségéről. Határidő: építési hatóság írásbeli nyilatkozatát követő testületi ülés Felelős: Jeneiné Dr. Egri Izabella polgármester Péter Imre önkormányzati képviselőt 5. a képviselő-testület megállapítja, hogy önkormányzati rendelet nem lehet ellentétes magasabb szintű jogszabállyal, ezért - az új jogszabályi előírások, a lakossági igények valamint az egyéb kötelező építési előírások alapján - a köztemető használatának rendjéről szóló 20/2005. (XII.8.) önkormányzati rendeletének teljes felülvizsgálatát és új rendelet megalkotását határozza el. Felhatalmazza Péter Imre önkormányzati képviselőt, és Dr. Vinczéné Kiss Marianna jegyzőt, hogy a köztemető használatának rendjéről szóló új önkormányzati rendelet - tervezet elkészítéséről gondoskodjanak. Határidő: hatóságokkal történő egyeztetést követően, azonnal Felelős: Péter Imre önkormányzati képviselőt Dr. Vinczéné Kiss Marianna jegyző Földes, október 17. Jeneiné Dr. Egri Izabella polgármester Dr. Vinczéné Kiss Marianna jegyző

5 5 2. SZÁMÚ MELLÉKLET FÖLDES NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2005. (XII.8.) számú R E N D E L E T E a köztemető használatának rendjéről (egységes szerkezetben) Földes Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 16. (l) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, a temetőkről és a temetkezésről szóló évi XLIII. törvény 6. (4) bekezdésében valamint a 41. (3) bekezdésében és 42. -ban kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelv rendelkezéseire, a köztemető használatának rendjéről az alábbi rendeletet alkotja: 1 Általános rendelkezések 1. (1.) A rendelet hatálya kiterjed Földes területén lévő köztemetőkre, valamint a fenntartásával és a temetésekkel kapcsolatos összes tevékenységre. (2.) A település lezárt köztemetői: Deák F. úti, Bárándi úti és Kisfaludy utcai temető. (3.) Működő köztemető: az Északi sori temető, helye Földes belterületén 10. hrsz.-ú és 11/1. hrsz-ú ingatlanok. (4.) 2 A temető rendeltetésszerű használatához szükséges egyéb helyi, tárgyi és infrastrukturális feltételeket a rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza. 2. (1.) Földes közigazgatási területén köztemető létesítése, bővítése, lezárása és megszüntetése az Önkormányzat mint fenntartó - feladata. (2.) A jelenleg működő köztemető és létesítményei üzemeltetéséről, valamint a temetkezési és e rendelet szerinti egyéb tevékenységek végzéséről az önkormányzat a Hajdú-Bihar Megyei Temetkezési Vállalat útján (továbbiakban: üzemeltető) - kegyeleti közszolgáltatási szerződés keretein belül gondoskodik. Temetkezési helyek és szabályok 3.. (1.) Jelen rendelet hatályba lépésének napjától Földes Nagyközség területén temetkezni továbbra is a 10 és a 11/1. hrsz. területén lévő köztemetőbe lehet, a többi temetőbe temetkezni tilos. (2.) 3 Az eltemetés módjára és helyére nézve az elhunyt életében tett rendelkezése az irányadó, amennyiben ez nem ró az eltemettető személyére aránytalanul nagy terhet. Az elhunyt életében tett rendelkezése hiányában az eltemetés módját és helyét az határozza meg, aki a temetésről gondoskodik, vagy arra köteles lenne, de a temetésről más szerv vagy személy úgy gondoskodik, mintha az elhunyt saját halottja volna. (3.) A temetésről sorrendben a következők kötelesek gondoskodni: a.) aki a temetést szerződésben vállalta; 1 Módosította: 16/2009. (IX.25.) számú Ör. 1. Hatályos: október 1-től 2 Kiegészítette: 16/2009. (IX.25.) számú Ör. 2. Hatályos: október 1-től 3 Módosította: 16/2009. (IX.25.) számú Ör. 4. Hatályos: október 1-től

6 6 b.) Akit arra az elhunyt végrendelete kötelez; c.) Végintézkedés hiányában az elhunyt temetéséről az elhalálozása előtt vele együtt élő házastársa vagy élettársa; d.) Az elhunyt egyéb közeli hozzátartozója (Ptk (b) a törvényes öröklés rendje szerint; (4.) Ha temetésre kötelezett személy nincs, ismeretlen helyen tartózkodik, vagy a kötelezettségét nem teljesíti az eltemetésről Földes Nagyközség Önkormányzat polgármestere köteles gondoskodni. (5.) A temetési hely feletti rendelkezési jogosultságot az üzemeltető csak akkor köteles vizsgálni, ha azzal kapcsolatban okmányokkal, dokumentumokkal bizonyított kifogást jelentettek be. Koporsós temetés esetén a vizsgálat és a döntéshozatal időpontja nem lehet hosszabb a halott-vizsgálati bizonyítvány kiállításától számított 96 óránál. (1.) A köztemető területén temetésre szolgálnak: - Egyes felnőtt sírhelyek - Kettes felnőtt sírhelyek - Hármas felnőtt sírhelyek - Gyermeksírhelyek - Urnasírhelyek és urnafülkék - Sírbolthelyek 4.. (2.) A sírhely-táblák olyan temetőrészeket jelölnek, amelyek a nyugvási idő elteltével - szabályszerű eljárás mellett - ki lehet üríteni és temetés céljából igénybe lehet venni. (3.) A táblákat folyószámmal ellátott sorokra, a sorokat pedig sorszámokkal sírhelyekre kell felosztani. A sírbolthelyeket külön kell megjelölni. (4.) A sírhelyeket a temetés alatt álló sírhely-táblákban - fő szabályként - folytatólagos sorrendben kell felhasználni. (5.) A betelt sírhely-táblákat az utolsó temetés napjával le kell zárni. A lezárt táblába csak rátemetéssel lehet temetni. (6.) Az elhamvasztott halott hamvait tartalmazó urnát a temetőn belül sírhelyben (rátemetéssel), urnasírban, sírboltban vagy urnafülkében lehet elhelyezni. (7.) A felravatalozott koporsót - az eltemettető kívánságára - a búcsúztatás (szertartás) megkezdéséig nyitva lehet tartani. Nem lehet nyitva tartani az oszlási, vagy roncsolt állapotban lévő holttest koporsóját. (8.) A fertőző betegségben elhunytak koporsóját légmentesen lezárt állapotban kell felravatalozni és azt felnyitni nem szabad. A gyászolók a koporsóval nem érintkezhetnek. (9.) Egy éven aluli gyermeket a ravatalozóban bevinni nem szabad a szertartás alkalmával. 5.. (1.) 4 A temetési helyekért, illetve annak újraváltásáért az elhunyt hozzátartozójának, illetve az eltemetésre kötelezettnek sírhelydíjat kell fizetni. A sírhelydíj mértékét a rendelet 2. számú melléklete tartalmazza. (2.) A temetési hely felett az rendelkezik, aki megváltotta. (3.) A temetési hely feletti rendelkezési jog (használati idő): a.) Sírbolt esetén: 60 év b.) Sírhely esetén: 30 év c.) Urnafülke, urnasírhely esetén: 15 év 4 Módosította:16/2009. (IX.25.) számú Ör. 3. (1)Hatályos: október 1-től

7 7 d.) Urnasírbolt esetén: 25 év (4.) A temetkezési helyek - külön tiltó rendelkezés hiányában - újabb ciklusra megválthatók. (5.) A sírhelyeket, urnasírboltot előre megváltani nem lehet. (6.) Ha a használati idő leteltét követően a sírboltot 5, az egyéb temetkezési helyeket 3 éven belül ismételten nem váltják meg, az üzemeltető jogosult azt minden megtérítési igény nélkül újból felhasználni. (7.) A temettető kívánságára történő halott - illetőleg urnaáthelyezés, vagy urnakiadás folytán megürült sírhelyek és urnafülkék számlával igazolt megváltási díjának időarányos részét a jogosult részére vissza kell téríteni. (8.) Az eltemettető, vagy egyetértésével más hozzátartozó kívánságára az urnát - az átvétel egyidejű igazolása mellett - ki kell adni, és ennek megtörténtét a nyilvántartásba is fel kell jegyezni. (9.) A temetőkben már korábban elhelyezett urnák kérelemre történő kiadásáról az üzemeltető gondoskodik. Az urna kiadását az eltemettető vagy egyetértésével más hozzátartozó kérheti. 6. (1.) A temetőben lévő sírhelyek méretei: a.) felnőtt sírhely: 2,10 m hosszú, 2,00 m mély, 0,90 m széles b.) kettős felnőtt sírhely: 2,10 m hosszú, 2,00 m mély, 2,20 széles c.) hármas felnőtt sírhely:2,10 m hosszú, 2,00 m mély, 3,20 széles d.) gyermek sírhely: 1,30 m hosszú, 1,60 m mély, 0,60 m széles e.) urna földbe temetésénél: 0,80 m hosszú, 1,00 m mély, 0,60 m széles f.) sírboltok felső méretei: 2 személyes sírbolt 3,50 m hosszú, 2,30 széles 3 személyes sírbolt 3,50 m hosszú, 2,50 m széles 6 személyes sírbolt 3,50 m hosszú, 3,00 m széles 9 személyes sírbolt 3,50 m hosszú, 3,80 m széles g.) urnafülke: 0,30 m hosszú, 0,30 m mély, 0,3m m széles (2.) A sírok egymástól való oldaltávolságának 60 cm-nek, a gyermek síroknál pedig 30 cm-nek kell lennie. (3.) A sírdombok magassága legfeljebb 50 cm lehet. (4.) A koporsós temetésre szolgáló temetési helyre sírnyitási engedéllyel a sír megfelelő mélyítésével alapméretenként egymás fölé helyezve további, legfeljebb egy koporsós temetés végezhető. Fertőző betegségben elhunyt sírhelyére csak az intézet előzetes engedélye alapján lehet rátemetni. Rátemetés esetén a 25 évnél régebben temetett és exhumált maradvány kivételével a temetési hely használati ideje megegyezik a rendeletben meghatározott használati idővel. (5.) Rátemetés esetén a meghosszabbított sírhelyhasználati időre vonatkozó arányos sírhelyhasználati díjat kell fizetni. (6.) Felnőtt sírba elhelyezett két koporsón kívül még két urna is temethető. Koporsóban történő rátemetés alkalmazása nélkül a sírban még 4 urna helyezhető el. (7.) Felnőtt sírhely-táblába l0 éven aluli gyermek is temethető. Ilyen esetben azonban a sir méreteinek a felnőtt sir méretével azonosnak kell lenni. (8.) A sírboltba koporsóban csak annyi elhalt temethető, ahány férőhelyre azt építették. Ezen túl három férőhelyes sírboltban további 10 urna, hatszemélyes sírboltban további 20 urna, kilenc személyes sírboltban további 30 urna helyezhető el. (9.) A sírhelyeket kifalazni, kibetonozni nem lehet. (10.) A sírhelyeken sírdomb kialakítása / felhantolás / nem kötelező. A hant nélküli parcellák létesítésére kijelölt területen sírdomb nem alakítható ki.

8 8 (11.) Rátemetés esetén - a balesetek elkerülése végett - a síremléket a temettetőnek le kell bontania és újból, biztonságosan fel kell állíttatnia. (12.) Sírbolt a fenntartó hozzájárulásával, a külön jogszabályban meghatározott esetekben, az építési hatóság engedélyével építhető. Temetkezési szolgáltatások 7.. (1) Temetkezési szolgáltatások: a.) temetésfelvétel, b.) az elhunytnak a kegyeleti igényeknek megfelelő temetésre való- az egészségügyi szolgáltató halottkezelési feladatkörébe nem tartozó és az egészségügyi intézmény területén kívül végzett előkészítése, c.) temetéshez szükséges kellékekkel való ellátása, d.) a ravatalozás, e.) a búcsúztatás, f.) sírhelynyitás és visszahantolás g.) a sírbahelyezés, h.) a halottszállítás, i.) a hamvasztás és urnakiadás j.) az urnaelhelyezés, k.) a hamvak szórása l.) az exhumálás, m.) az újratemetés. (2) 5 A temetkezési szolgáltatási tevékenységek teljes körűen vagy önállóan is végezhetők. A köztemetőn belül az elhunyt hűtésével, a temetőben erre a célra rendszeresített szállító járművön történő szállításával, továbbá a hamvaknak az erre szolgáló berendezéssel történő szórásával, sírhelynyitással és visszahantolással kapcsolatos feladatok ellátására az üzemeltető szakszemélyzetének és berendezésének igénybevétele kötelező. (3) 6 A temetőben a (1) bekezdésekben rögzített szolgáltatásokon kívül, vállalkozásszerűen munkát végzőknek (pl. síremlékállítási munka) temetőfenntartási hozzájárulás díjat kell fizetni az üzemeltető részére, melynek mértékét a rendelet 3. számú melléklete tartalmazza. (4) 7 Az engedéllyel rendelkező temetkezési szolgáltatóknak a temetői létesítmények, illetve az üzemeltető által biztosított szolgáltatások igénybevételéért a rendelet 4. sz. mellékletében meghatározott díjat kötelesek fizetni az üzemeltetőnek. Nyilvántartások vezetése 8.. (1.) A temető fenntartója köteles gondoskodni a sir-nyilvántartási térkép elkészítéséről. A temetési rend megváltoztatása a köztemetőben (sírok átminősítése) csak a képviselő-testület jóváhagyásával történhet, a térkép módosításával. A temető dokumentációkat a temető ki ürítésének elrendeléséig az üzemeltetőnek tűztől védve, páncélszekrényben kell megőriznie, azt követően pedig átadnia a Hajdú-Bihar megyei Levéltárnak. (2.) A temetőben a kegyeleti jogok gyakorlása céljából a temetési helyekről az üzemeltető nyilvántartásokat vezet. A sírboltokról szóló nyilvántartás vezetésére a sírbolt könyv, az egyéb temetési helyek nyilvántartására a nyilvántartó könyv szolgál. 5 Módosította: 16/2009. (IX.25.) számú Ör. 5. Hatályos: október 1-től 6 Módosította: 16/2009. (IX.25.) számú Ör. 3. (2) Hatályos: október 1-től 7 Módosította: 16/2009. (IX.25.) számú Ör. 3. (3) Hatályos: október 1-től

9 9 (3.) A nyilvántartó könyvbe minden temetést /urna elhelyezést/ időrend szerint a következő adatokkal kell bejegyezni: folyószám, a temetés (urnaelhelyezés vagy a hamvak szétszórásának) napja, az elhalt családi neve és utóneve, születési családi és utóneve, születési ideje, anyja neve, legutolsó lakóhelyének címe, az elhalálozás időpontja, a sírhelytábla, sírhelysor, temetési hely száma, valamint az eltemettető, illetve a temetési hely felett rendelkezni jogosult személy neve, lakcíme és a síremlékre vonatkozó bejegyzések. (4.) A sírbolt könyvet a (3) bekezdésben meghatározott tartalommal kell vezetni a sírbolt számának feltüntetésével. A sírbolt könyvbe be kell jegyezni a sírbolt felett rendelkezni jogosult személynek a sírboltra vonatkozó rendelkezéseit is. (5.) Az ismeretlen holttest esetében a nyilvántartó könyvbe be kell vezetni az eljáró hatóság nevét, az eljárás ügyszámát. (6.) A nyilvántartó könyvbe és a sírbolt könyvbe az eltemettető és a temetési hely felett rendelkezni jogosult tekinthet be. (7.) Az üzemeltető a nyilvántartó könyv, illetve a sírbolt könyv adatai alapján a temető nyitvatartási ideje alatt felvilágosítást köteles adni az elhunyt személy temetési helye után érdeklődnek. (8.) A temető üzemeltetője köteles gondoskodni a nyilvántartó könyvbe, illetve a sírbolt könyvbe bejegyzett (tárolt) személyes adatok biztonságáról. (9.) A nyilvántartó könyvhöz betűsoros névmutatót kell vezetni, amely az eltemetett halottak nevét és sírhelyeik pontos megjelölését tartalmazza. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell a megváltásra jogosult személy nevét és címét. (10.) Halottat csak halottvizsgálati bizonyítvány alapján szabad eltemetni, vagy elhamvasztani. A halottvizsgálati bizonyítvány egy példányának megőrzéséről az üzemeltető gondoskodik. (11.) A nyilvántartási adatokról tájékoztatást - a halott nevének, a temetés időpontjának és a temetkezés helyének kivételével csak bírósági és hatósági eljárásokhoz lehet adni. (12.) A nyilvántartó könyvbe be kell vezetni az urnakiadást, urnakiemelést, hamuszórást. A temetők működési rendje 9.. (1.) A temető hivatalos nyitva tartása: November 15-től március 15-ig óráig Március 16-tól november 14-ig: óráig Halottak napján: óráig (2.) A temetőből a nyitvatartási idő leteltekor külön felszólítás nélkül el kell távozni. (3.) A nyitva tartás rendjét a temető bejáratánál ki kell függeszteni. 10. (1.) A temetőkben mindenki a hely csendjének, a kegyeletnek megfelelő magatartást köteles tanúsítani. (2.) Tilos a temetőben szemetelni. Az elhervadt virágokat, koszorúkat, az elhasznált csomagoló anyagot és minden más hulladékot kizárólag ezek gyűjtésére szolgáló hulladékgyűjtőbe szabad elhelyezni. (3.) A sírok és az urnasírok kerítéssel nem határolhatók körül. (4.) A temetőkben gyertyát égetni legkésőbb a zárási időt megelőző egy óráig szabad. Ügyelni kell arra, hogy gyertyagyújtás tűzveszélyt ne okozzon. (5.) A temetőben tüzet rakni kivéve a szemét elégetését, amit csak az üzemeltető által alkalmazott személy végezhet szigorúan tilos. (6.) A temető területére állatokat bevinni vagy beengedni a vakvezető kutyák kivételével tilos. (7.) A temetőbe gépjárművel, segédmotor kerékpárral, kerékpárral behajtani és ott közlekedni tilos. A tiltás nem vonatkozik a mozgáskorlátozottakra, a temetkezési szolgáltatást és engedélyezett munkálatokat végzőkre és esetenként a láthatóan idős betegekre.

10 (8.) Egy éven aluli gyermeket a ravatalozóba bevinni nem szabad a szertartás alkalmával. (9.) A ravatalozó helyiségét a temetési szertartás megkezdése előtt egy órával ki kell nyitni (1.) A temetkezési hely birtokosa által végezhető munkák: a.) egynyári, vagy évelő lágyszárú dísznövények ültetése, ápolása, b.) cserepes, vágott- és művirág, koszorú elhelyezése, c.) olyan fás szárú növények. ültetése, melyek kifejlett állapotban sem érik el a 2 m-es magasságot és beletartoznak az üzemeltető által engedélyezett faj és fajtacsoportba. Az engedélyezett fajták jegyzékét a hirdetőtáblán ki kell függeszteni. (2.) A sírhely birtokosa köteles a sírhely gondozását, gyomtalanítását rendszeresen elvégezni. (3.) A temetőben végzendő munkát a sírgondozás kivételével az üzemeltetőnek be kell jelenteni. Az üzemeltető a bejelentésekről nyilvántartást köteles vezetni, amely tartalmazza a bejelentés és a munka megkezdésének időpontját, a munka helyét, megnevezését, az építtető és kivitelező nevét, címét, sírbolt építése esetén a jogerős építési engedély számát. (4.) A temetési helyen túlterjeszkedő, közízlést sértő vagy oda nem illő felirattal ellátott síremléket elhelyezni nem szabad. (5.) A felállítandó síremlék, emlékoszlop tervét (vázrajzát) az elhelyezés előtt az üzemeltetőnek be kell mutatni és ezt nyilvántartásba kell venni. (6.) Az előírt engedély hiánya vagy attól való eltérés esetén az üzemeltető: - A sírhely birtokosát határidő kitűzésével felhívja a sérelmes állapot megszüntetésére, - A felhívás eredménytelensége esetén a szükséges munkát elvégzi (elvégezteti) és annak költségét áthárítja a sírhely birtokosára. (7.) A síremlék köré szilárd burkolatú kísérőjárda építhető, a sírhely határain belül. (8.) A temetőben vállalkozásszerűen munkát végző köteles betartani az e rendeletben meghatározott feltételeket. A munkavégzés során a szomszédos temetési hely nem sérülhet, az eredeti állapot nem változhat meg. A munka ideje alatt a temetési helyek látogatását nem lehet akadályozni. (9.) A temető területéről sírkövet, síremléket és fejfát - vagyonvédelmi okokból - csak a temető fenntartójának történt előzetes bejelentés után szabad kivinni. (10.) A temetőben engedély nélkül elhelyezett és a temető rendjét zavaró tárgyakat a temető tulajdonosa, üzemeltetője jogosult eltávolítani. (11.) 8 A köztemetőket látogatók panaszaikat a temető irodájában elhelyezett panaszkönyvbe bejegyezhetik. A temető üzemeltetője köteles a bejegyzett indokolt panaszokat, a törvényes határidőben kivizsgálni, a panasztevőt tájékoztatni és a panasz okát megszüntetni. Temetőüzemeltetési feladatok 12.. (1) 9 Üzemeltető feladatai különösen: a.) biztosítja az eltemetés (urnaelhelyezés) feltételeit, ideértve a temetési helyre való első temetést megelőzően a sírhely kiásásáról (sírásás) való gondoskodást; b.) biztosítja a ravatalozó, boncolóhelyiség technikai berendezései, tárolók és hűtők, valamint a temető egyéb közcélú létesítményei (infrastruktúra) karbantartását, és működteti azokat; 8 Kiegészítette: 16/2009. (IX.25.) számú Ör. 6. Hatályos: október 1-től 9 Kiegészítette: 16/2009. (IX.25.) számú Ör. 7. Hatályos: október 1-től

11 11 c.) gondoskodik a temetőbe kiszállított elhunytak átvételéről, és biztosítja a temető nyitását, zárását; d.) vezeti és megőrzi a nyilvántartó könyveket; e.) tájékoztatja a temetőlátogatókat; f.) kijelöli a temetési helyeket; g.) elvégzi a temető és létesítményeinek tisztán tartását, az utak karbantartását, síkosságmentesítését és a hóeltakarítást; h.) gondoskodik a temető zöldfelületeiről; i.) összegyűjti és elszállítja a hulladékot; j.) gondoskodik a temető rendjének betartásáról és betartatásáról; k.) összehangolja a temetői létesítmények, így különösen a ravatalozó használatával kapcsolatos temetkezési szolgáltatói tevékenységeket, szervezési intézkedésekkel elősegíti a temetés és az urnaelhelyezés zökkenőmentes lefolytatását; l.) gondoskodik az ügyfélfogadásról; 10 Szabálysértési rendelkezések Hatályba léptető rendelkezés (1.) A rendelet január 1-jén hatályba. (2.) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a Földes Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestületének a köztemető használatának rendjéről szóló 18/2000. (XI.02.) számú rendelete, valamint az azt módosító 11/2003. (IV.17.) számú önkormányzati rendelete hatályát veszti. (3.) 11 E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvének figyelembe vételével készült, azzal összeegyeztethető szabályozást tartalmaz és az irányelvben foglaltaknak való megfelelést szolgálja. Földes, december 8. Dávid Zoltán s.k. polgármester Kiss Mariann sk. jegyző 10 Hatályon kívül helyezte: 9/2012. (IV.27.) Ör. 1. (1) f). Hatálytalan: május 1-től 11 Kiegészítette: 16/2009. (IX.25.) számú Ör. 7. Hatályos: október 1-től

12 /2005. (XII.8.) számú rendelet 1. számú melléklete A temető rendeltetésszerű használatához szükséges egyéb helyi, tárgyi és infrastrukturális feltételek: 10. hrsz-ú ingatlanon: - irodaépület (55m 2 ), - garázs (50m 2 ), út, járda, (100 m 2 ), - szennyvízakna (9m 3 ), - drótkerítés (90m) 11/1. hrsz-ú ingatlanon: - ravatalozó épület, - burkolt út 600 fm, - burkolt tér 540 m 2, - illemhelyiség 1 db, - hulladékgyűjtő 1db, - betonoszlopos drótkerítés 300 fm, - vízhálózat 180 fm, - kutak száma 3 db Földesi köztemető sírhelydíjai egy megváltási ciklusra: 20/2005. (XII.8.) számú rendelet 2. számú melléklete Sírhely típusa Díj (Ft) áfa nélkül Sírbolt (60 év) 2 személyes 3 személyes 6 személyes 9 személyes Egyes felnőtt sírhelyek (25 év) Kettes felnőtt sírhelyek (25 év) Hármas felnőtt sírhelyek (25 év) Gyereksírhelyek (25 év) Urnafülke, urnasírhely (10 év) Urnasírbolt (20 év) /2005. (XII.8.) számú rendelet 3. számú melléklete A temetőben vállalkozói tevékenységet végzők temető fenntartási hozzájárulás díja (síremlék állítási munkák): Ft + Áfa/ síremlék 12 Kiegészítette: 16/2009. (IX.25.) Ör. 2. Hatályos: október 1-től

13 13 20/2005. (XII.8.) számú rendelet 4. számú melléklete A temetkezési szolgáltatóknak a temetői létesítmények, illetve az üzemeltető által biztosított szolgáltatások igénybevételéért fizetendő díjak: Hűtés Sírhelynyitás (normál) Visszahantolás Sírhelynyitás (mélyített) Visszahantolás Sírhelynyitás gyermek Visszahantolás Urnasírhely nyitás Visszahantolás Létesítményhasználati díj Temetőn belüli szállítás díja (gyászautó) A díjak az Áfa-t nem tartalmazzák Ft/nap/fő Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft ,-Ft/szertartás 4.580,-Ft 13 Módosította: 3/2010. (II.16.) Ör. 1.. Hatályos: március 1-től

14 14 3. SZÁMÚ MELLÉKLET Földes Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete részére Ikt.sz.: 598/2013. Debrecen, november 18. Tárgy: Temetőrendelet módosítási javaslat Földes Karácsony S. tér Tisztelt Képviselő-testület! A Magyar Közlöny évi 152. számában (2013. szeptember 19.) került kihirdetésre a temetőkről és temetkezésről szóló évi XLIII. törvény módosításáról szóló évi CXXXVIII. Törvény. A törvénymódosítás november 1. és január 1. napján hatályba lépő rendelkezései a közöttünk érvényben lévő Kegyeleti közszolgáltatásti szerződés tartalmát is érintő rendeletalkotással és módosítással kapcsolatban az alábbiakban javaslatot teszünk. 1. A korábbi szabályozás szerint köztemető esetén az Önkormányzat a temetőn belül a holttest hűtését, temetőn belül járművel történő szállítását, a hamvak erre szolgáló berendezéssel történő szórását, továbbá a sírhelynyitást és visszahantolást helyi rendeletében a temető üzemeltetőjének kizárólagos hatáskörébe adhatta. A módosítás pontosító rendelkezéseket tartalmaz, a jogosultságok körét kibővíti és meghatározza az önkormányzatok számára a díj megállapítására vonatkozó szabályokat. A módosítás kibővíti a temetőtulajdonosok körét és jogát arra, hogy a temetőben végzett temetkezési szolgáltatási elemek közül a jövőben több feladatot a temető üzemeltetőjére bízzanak. A módosítás a temetőüzemeltetők által szedhető díjakra vonatkozó szabályozást is tartalmaz, és törvényi szintre emeli azt a szabályozást, hogy nem szedhető díj a temetőlátogatásért, a temetői utak használatáért és a temetési hely gondozásához igénybe vett vízért. A Ttv. 40. (1) bekezdésének módosítása lehetővé teszi, hogy az Önkormányzat az elhunyt köztemetőn belüli hűtése, szállítása, a hamvak szórása, a sírhelynyitás, valamint a visszahantolás mellett rendeletében kötelezővé tegye a ravatalozás, a sírásás (a sírhely első alkalommal történő kiásása), az urnaelhelyezés, a sírbahelyezés, az újratemetés, továbbá az exhumálással kapcsolatos feladatok ellátására az üzemeltető szakszemélyzetének és berendezéseinek igénybevételét.

15 (1) A temető tulajdonosa, köztemető esetén az önkormányzat rendelete kötelezővé teheti a temetőn belüli, az elhunyt hűtésével, ravatalozásával, a temetőben erre a célra rendszeresített szállító járművön történő szállításával, továbbá a hamvaknak az erre szolgáló berendezéssel történő szórásával, urnaelhelyezéssel, sírásással, sírhelynyitással, sírbahelyezéssel, visszahantolással, újratemetéssel és exhumálással kapcsolatos feladatok ellátására az üzemeltető szakszemélyzetének és berendezésének igénybevételét (a továbbiakban: az üzemeltető által biztosított szolgáltatás). A módosítás egyértelművé tette, hogy az önkormányzat rendeletében kell szabályozni a temetési hely megváltásának díja mellett az újraváltás díját, és az üzemeltető által az önkormányzati rendelet alapján biztosított szolgáltatások díját. Az erre vonatkozó javaslatunkat az 1. számú melléklet tartalmazza 2. A temető üzemeltetőjének a szociális temetés bevezetésével új feladatai lesznek: biztosítania kell a szociális temetések összehangolását, ellenőriznie kell a hozzátartozók személyes közreműködése keretében elvégzett sírásást, ravatalozást, biztosítani kell az ehhez szükséges eszközöket és gondoskodnia kell az elhunyt eltemetéséhez szükséges kellékek átvételétéről. A temető üzemeltetőjének feladata, hogy a hozzátartozók a munkavédelmi, közegészségügyi, járványügyi szabályokat megismerjék. A szabályok betartása érdekében az üzemeltető felhívhat az előírások betartására, ezek nem teljesítése esetén pedig a munkálatok elvégzéséről az eltemettető költségére maga intézkedik A temető üzemeltetését az e törvényben, kormányrendeletben, továbbá temetőszabályzatban vagy köztemető esetén önkormányzati rendeletben és a kegyeleti közszolgáltatási szerződésben meghatározott rendelkezések szerint kell ellátni. Az üzemeltető a) biztosítja a temetkezési szolgáltatás, a szociális temetés és a temetőben végzett egyéb vállalkozási tevékenységek temetői rend szerinti ellátásának lehetőségét; b) biztosítja az eltemetés (urnaelhelyezés) feltételeit, ideértve a temetési helyre való első temetést megelőzően - a szociális temetés kivételével - a sírhely kiásásáról (sírásás) való gondoskodást; c) megállapítja a temetőlátogatók kegyeletgyakorlásának feltételeit, a nyitvatartási időt; d) biztosítja a ravatalozó, boncolóhelyiség-csoport és ezek technikai berendezései, a tárolók és hűtők, valamint a temető egyéb közcélú létesítményei (infrastruktúra) karbantartását és működteti azokat; e) gondoskodik a temetőbe kiszállított elhunytak és az eltemetésükhöz szükséges kellékek átvételéről, valamint biztosítja a temető nyitását, zárását; f) megőrzi a nyilvántartó könyveket; g) tájékoztatást nyújt a temetőlátogatóknak; h) kijelöli a temetési helyeket; i) elvégzi a temető és létesítményeinek tisztán tartását, az utak karbantartását, síkosságmentesítését és a hóeltakarítást; j) összegyűjti és elszállítja a hulladékot;

10/2007. (V.23.) sz. KT. Rendelet a köztemető használatának rendjéről. Általános rendelkezések

10/2007. (V.23.) sz. KT. Rendelet a köztemető használatának rendjéről. Általános rendelkezések 10/2007. (V.23.) sz. KT. Rendelet a köztemető használatának rendjéről Báránd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 6. (4) bekezdésének-,

Részletesebben

A rendelet célja. Értelmező rendelkezések

A rendelet célja. Értelmező rendelkezések Felsőpakony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2007. (IV. 30.) rendelete a temetőkről és a temetkezésről (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva a 10/2007. (IV.30.) rendelettel) Felsőpakony

Részletesebben

Általános rendelkezések:

Általános rendelkezések: Liptód községi Önkormányzat - 7/2011. (V.30.) sz. rendelettel módosított - 10/2003.(X.7.) sz. önkormányzati rendelete a köztemetőről és a temetkezés rendjéről Liptód község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETBEN

EGYSÉGES SZERKEZETBEN 1 Sárvár város Önkormányzati Képviselő-testületének 20/2001. /IV.19./ önkormányzati rendelete a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről 1 EGYSÉGES SZERKEZETBEN Sárvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete

Részletesebben

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2007. (III. 30.) r e n d e l e t e A TEMETŐKRŐL ÉS A TEMETKEZÉS RENDJÉRŐL 1

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2007. (III. 30.) r e n d e l e t e A TEMETŐKRŐL ÉS A TEMETKEZÉS RENDJÉRŐL 1 Hatályos: 2014. március 1-től BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2007. (III. 30.) r e n d e l e t e A TEMETŐKRŐL ÉS A TEMETKEZÉS RENDJÉRŐL 1 Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának 42/2005. (11. 29.) sz. rendelete a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának 42/2005. (11. 29.) sz. rendelete a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának 42/2005. (11. 29.) sz. rendelete a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a helyi Önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. JÚNIUS 27-I RENDÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. JÚNIUS 27-I RENDÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. JÚNIUS 27-I RENDÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendelet: 16/2013. (VI. 28.) önkormányzati rendelet A köztemetőkről és a temetkezés rendjéről

Részletesebben

1. 2. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

1. 2. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette és előterjeszti: Vargáné Fodor Rita megbízott

Részletesebben

Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2007.(II. 16.ÖR. számú rendelete a temetőkről és a temetkezési tevékenységről

Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2007.(II. 16.ÖR. számú rendelete a temetőkről és a temetkezési tevékenységről Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2007.(II. 16.ÖR. számú rendelete a temetőkről és a temetkezési tevékenységről Nagybánhegyes község Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban:

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Pilisszentlászló Község Önkormányzatának 3/2010. (III.23.) sz. rendelettel módosított 15/2007. (XII.20.) számú rendelete a temetőkről és a temetkezési tevékenységről Pilisszentlászló Község Önkormányzata

Részletesebben

Decs Nagyközség Képviselő-testületének 12/2007. (VII.1.) r e n d e l e t e. a temetőkről és a temetkezési tevékenységről

Decs Nagyközség Képviselő-testületének 12/2007. (VII.1.) r e n d e l e t e. a temetőkről és a temetkezési tevékenységről Decs Nagyközség Képviselő-testületének 12/2007. (VII.1.) r e n d e l e t e a temetőkről és a temetkezési tevékenységről (egységes szerkezetbe foglalva a 18/2007.(XII.28.), a 19/2009. (IX.30.), a 24/2009.

Részletesebben

A temetőkről és a temetkezésről 1

A temetőkről és a temetkezésről 1 Tárnok Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2011. (IX.16.) számú RENDELETE A temetőkről és a temetkezésről 1 1 Egységes szerkezetbe foglalva a 10/2012.(III.23.) számú rendelettel 1 Tárnok

Részletesebben

Nagyréde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 17/2007. (XII. 19.) számú önkormányzati rendelete

Nagyréde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 17/2007. (XII. 19.) számú önkormányzati rendelete Nagyréde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2007. (XII. 19.) számú önkormányzati rendelete A TEMETŐRŐL ÉS TEMETKEZÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL (egységes szerkezetben) Nagyréde Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2013. (IV. 26.) önkormányzati rendelete. A temetőkről és a temetkezés rendjéről

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2013. (IV. 26.) önkormányzati rendelete. A temetőkről és a temetkezés rendjéről Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2013. (IV. 26.) önkormányzati rendelete A temetőkről és a temetkezés rendjéről (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) (A szöveg

Részletesebben

Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2009. (V.05.) rendelete. Általános rendelkezések

Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2009. (V.05.) rendelete. Általános rendelkezések Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2009. (V.05.) rendelete a temetőkről és a temetkezési tevékenységről Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Önkormányzat)

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S mely készült Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 18 - i nyilvános testületi ülésére a 3. sz. napirendi ponthoz. Tárgy: A temetőkről és a temetkezés

Részletesebben

PETŐFIBÁNYA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 22/2015.(VIII.13.) RENDELETE A KÖZTEMETŐKRŐL ÉS A TEMETKEZÉS RENDJÉRŐL ELSŐ RÉSZ I.

PETŐFIBÁNYA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 22/2015.(VIII.13.) RENDELETE A KÖZTEMETŐKRŐL ÉS A TEMETKEZÉS RENDJÉRŐL ELSŐ RÉSZ I. PETŐFIBÁNYA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 22/2015.(VIII.13.) RENDELETE A KÖZTEMETŐKRŐL ÉS A TEMETKEZÉS RENDJÉRŐL Petőfibánya Község Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

41/2000. (X. 2.) rendelete. a temetőkről és a temetkezési tevékenységről

41/2000. (X. 2.) rendelete. a temetőkről és a temetkezési tevékenységről 1 Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 41/2000. (X. 2.) rendelete a temetőkről és a temetkezési tevékenységről Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

PETŐFIBÁNYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ_TESTÜLETÉNEK 8/2007.(III. 1.) RENDELETE A KÖZTEMETŐKRŐL ÉS A TEMETKEZÉS RENDJÉRŐL

PETŐFIBÁNYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ_TESTÜLETÉNEK 8/2007.(III. 1.) RENDELETE A KÖZTEMETŐKRŐL ÉS A TEMETKEZÉS RENDJÉRŐL PETŐFIBÁNYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ_TESTÜLETÉNEK 8/2007.(III. 1.) RENDELETE A KÖZTEMETŐKRŐL ÉS A TEMETKEZÉS RENDJÉRŐL Petőfibánya Község Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV.

Részletesebben

(Egységes szerkezetben a 10/2013. V. 30.) a 19/2013. (XII. 13.) 4/2014. (III. 27.) és a 9/2014. (VII. 10.) önkormányzati rendelettel.

(Egységes szerkezetben a 10/2013. V. 30.) a 19/2013. (XII. 13.) 4/2014. (III. 27.) és a 9/2014. (VII. 10.) önkormányzati rendelettel. Inárcs Nagyközségi 1 Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2012. (VIII. 30) önkormányzati rendelete a temető fenntartásáról, rendjéről és üzemeltetéséről (Egységes szerkezetben a 10/2013. V. 30.) a 19/2013.

Részletesebben

PUSZTASZEMES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6/2007. (VI.15. ) SZÁMÚ RENDELETE

PUSZTASZEMES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6/2007. (VI.15. ) SZÁMÚ RENDELETE PUSZTASZEMES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6/2007. (VI.15. ) SZÁMÚ RENDELETE A TEMETŐKRŐL ÉS A TEMETKEZÉSRŐL Pusztaszemes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999.

Részletesebben

Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat Képviselő- testületének

Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat Képviselő- testületének Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat Képviselő- testületének 19/2013. (XII.17.) önkormányzati rendelete a helyi köztemetőről és a temetkezés rendjéről Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2003.(IV.25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a temetőkről és a temetkezésről

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2003.(IV.25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a temetőkről és a temetkezésről Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2003.(IV.25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a temetőkről és a temetkezésről Bátonyterenye Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzatokról

Részletesebben

1999. évi XLIII. törvény. a temetőkről és a temetkezésről ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek. A törvény hatálya

1999. évi XLIII. törvény. a temetőkről és a temetkezésről ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek. A törvény hatálya 1999. évi XLIII. törvény a temetőkről és a temetkezésről Az Országgyűlés az elhunyt személyek emlékének méltó megőrzése és ápolása, a temetkezés közegészségügyi és kegyeleti rendeltetésének érvényesítése,

Részletesebben

NAGYHALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 17/2009.(IX.16.) rendelete. a temetőkről és a temetkezési tevékenységről. Általános rendelkezések

NAGYHALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 17/2009.(IX.16.) rendelete. a temetőkről és a temetkezési tevékenységről. Általános rendelkezések NAGYHALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 17/2009.(IX.16.) rendelete a temetőkről és a temetkezési tevékenységről Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

1999. évi XLIII. törvény. a temetőkről és a temetkezésről

1999. évi XLIII. törvény. a temetőkről és a temetkezésről A jogszabály mai napon hatályos állapota 1999. évi XLIII. törvény a temetőkről és a temetkezésről Az Országgyűlés az elhunyt személyek emlékének méltó megőrzése és ápolása, a temetkezés közegészségügyi

Részletesebben

ZALALÖVŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 21/2007./XII.03./ sz. rendelete

ZALALÖVŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 21/2007./XII.03./ sz. rendelete ZALALÖVŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 21/2007./XII.03./ sz. rendelete a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről Zalalövő Város Önkormányzatának Képviselőtestülete /továbbiakban Önkormányzat/

Részletesebben

A Mohácsi Önkormányzat 22/2009.(XI.2.) r e n d e l e t e a temetőkről és a temetkezési tevékenységről

A Mohácsi Önkormányzat 22/2009.(XI.2.) r e n d e l e t e a temetőkről és a temetkezési tevékenységről A Mohácsi Önkormányzat 22/2009.(XI.2.) r e n d e l e t e a temetőkről és a temetkezési tevékenységről (Egységes szerkezetben a módosításáról szóló 33/2012.(XII.17.), 14/2012.(V.2.), 5/2012.(II.8.), 34/2010.(XII.20.)

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK A KÖZTEMETÖK HASZNÁLATÁNAK RENDJÉRÖL SZÓLÓ 20/2005.(IX. 29.) RENDELETÉNEK

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK A KÖZTEMETÖK HASZNÁLATÁNAK RENDJÉRÖL SZÓLÓ 20/2005.(IX. 29.) RENDELETÉNEK TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK A KÖZTEMETÖK HASZNÁLATÁNAK RENDJÉRÖL SZÓLÓ 20/2005.(IX. 29.) RENDELETÉNEK A 7/2006.(III. 30.) RENDELETTEL, A 11/2007.(VI. 28.) RENDELETTEL, AZ 5/2008.(I.

Részletesebben

1999. évi XLIII. törvény. a temetőkről és a temetkezésről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek. A törvény hatálya

1999. évi XLIII. törvény. a temetőkről és a temetkezésről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek. A törvény hatálya 1999. évi XLIII. törvény a temetőkről és a temetkezésről Az Országgyűlés az elhunyt személyek emlékének méltó megőrzése és ápolása, a temetkezés közegészségügyi és kegyeleti rendeltetésének érvényesítése,

Részletesebben