A rendelet célja. Értelmező rendelkezések

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A rendelet célja. Értelmező rendelkezések"

Átírás

1 Felsőpakony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2007. (IV. 30.) rendelete a temetőkről és a temetkezésről (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva a 10/2007. (IV.30.) rendelettel) Felsőpakony Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján figyelemmel a helyi önkormányzatok és szerveik, valamint az egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló évi XX. törvény 18. -ában meghatározott feladatkörre a temetőkről és a temetkezésről szóló évi XLIII. törvény és a végrehajtására kiadott 145/1999. (X. 01.) Korm. rendelet rendelkezéseinek megfelelően az alábbi rendelet alkotja: A rendelet célja 1. A rendelet célja Felsőpakony Községben az elhunytak emlékének méltó megőrzése, a kegyeleti szolgáltatás kultúrált színvonalon történő ellátásának biztosítása, a halottak nyughelye előtti tiszteletadás biztosítása, valamint a köztemető fenntartásának és üzemeltetésének szabályozása; tekintettel a helyi adottságokra. Értelmező rendelkezések 2. (1) E rendelet alkalmazásában: a) köztemető: az önkormányzat tulajdonában lévő temető; b) temető fenntartása: a temető rendeltetésszerű használatához szükséges építmények, közművek, egyéb tárgyi és infrastrukturális létesítmények, valamint közcélú zöldfelületek karbantartása, szükség szerinti felújítása és gondozása c) temető üzemeltetése: a temető rendeltetésszerű használatához szükséges tárgyi és infrastrukturális létesítmények működtetése, valamint az igénybevételhez szükséges egyéb feltételek biztosítása; d) kegyeleti közszolgáltatás: a köztemető fenntartását, továbbá üzemeltetését magába foglaló egyéni és közösségi kegyeleti célú, az elhunytak emlékeinek megőrzésére irányuló önkormányzati tevékenységek összessége; e) temetkezési szolgáltatások: a temetésfelvétel, a halott szállítás, az elhunyt temetésre való előkészítése és a temetéshez szükséges eszközökkel való ellátása, a ravatalozás, a búcsúztatás, a sírba helyezés, az urnaelhelyezés, a sírnyitás, az exhumálás és az újratemetés; f) temetkezési szolgáltató: a temetkezési szolgáltatókat együttesen, vagy önállóan végző szolgáltató. A rendelet hatálya 3. A rendelet hatálya kiterjed Felsőpakony Község közigazgatási területén található működő köztemetőre, annak létesítményeire, valamint az ott végzett üzemeltetési, temetkezési tevékenységekre és temetkezési szolgáltatásokra. Általános rendelkezések 4. (1) A felsőpakonyi köztemető létesítéséről, fenntartásáról Felsőpakony Község Önkormányzata gondoskodik. (2)A működő köztemető a Felsőpakony Község önkormányzata tulajdonát képező 049/3 helyrajzi számú ingatlanon lévő temető. (3)Felsőpakony Község közigazgatási területén halottat eltemetni, halott maradványait elhelyezni csak itt lehetséges. (4) A köztemetőben polgári és egyházi szertartással történő temetés, búcsúztatás egyaránt lebonyolítható. (5) A köztemetőbe - bármely egyéb megkülönböztetés nélkül az elhalálozásuk idején felsőpakonyi lakosokat lehet eltemetni.

2 (6) Felsőpakonyi lakos hozzátartozó kérelmére, egyedi elbírálás alapján a polgármester engedélyt adhat más településen lakott elhunyt temetésére. Közeli hozzátartozó (Ptk ) esetén a hozzájárulást mindenképpen meg kell adni. (7)Ha temetésre kötelezett személy nincs, ismeretlen helyen tartózkodik, vagy a kötelezettségét nem teljesíti, az elhunyt eltemetésről Felsőpakony Község Önkormányzata köteles gondoskodni. (8) Ha a temetés közköltségen történik, a temetés módját a Polgármester határozza meg. (9) A köztemetés esetén az Önkormányzat hagyatéki hitelezőként lép fel. A temetők működésének ellenőrzése 5. (1) A temetők fenntartásával és üzemeltetésével kapcsolatos feladatok ellátását a jegyző ellenőrzi. (2)A jegyző ellenőrzési jogkörében eljárva jogszabálysértés esetén felhív a rendelkezések betartására, illetve szabálysértési eljárást folytat le. (3) A jegyző ellenőrzi a kegyeleti közszolgáltatási szerződésben foglaltak maradéktalan teljesítését, szerződésszegés esetén kezdeményezi a szerződés felmondását. (4) A köztemetőben vezetett nyilvántartásokba a jegyző betekinthet az ellenőrzés során, és vizsgálhatja a temetőben szolgáltatást végzők jogosultságát. (5) A köztemető belső kialakításának rendjét parcellatervben (temetőtérkép) kell meghatározni. A tervet fenntartó készíti és a Képviselő-testület hagyja jóvá. A temető nyitva tartása 6. (1) A köztemető nyitva tartása: Április 01-től szeptember 30-ig: óráig Október 01-tól március 31-ig: óráig Halottak napján: óráig (2) A temetőből a nyitva tartási idő leteltekor külön felszólítás nélkül el kell távozni. (3) A nyitva tartás rendjét a temető bejáratánál ki kell függeszteni. (4) Az üzemeltető köteles a temető bejáratánál kifüggeszteni az üzemeltető nevét, címét tartózkodási helyét, telefonszámát. A temető használatának és igénybevételének szabályai 7. (1) A temetőben mindenki a hely csendjének, a kegyeletnek megfelelő magatartást köteles tanúsítani, az etnikai vagy vallási temetkezési szokásokat tiszteletben tartani, és tartózkodni a kegyeleti érzést sértő tevékenységtől, hanghatástól vagy magatartástól (2) Minden látogató kötelessége a temető környezetének védelme, rendjének és tisztaságának megőrzése. (3) A temetők területére állatokat bevinni, vagy beengedni a vakvezető kutyák kivételével tilos (4) A temetőbe gépjárművel, segédmotor kerékpárral, behajtani, és ott közlekedni tilos, parkolni a temető mellett lévő út két oldalán megjelölt helyen szabad úgy, hogy az a forgalmat ne akadályozza. A tiltás nem vonatkozik a mozgáskorlátozottakra, a temetkezési szolgáltatást és engedélyezett munkálatokat végzőkre. (5) A kerékpárokat a köztemetőben csak az arra kijelölt tárolóban lehet tárolni. (6) Tilos a temetőben szemetelni. Az elhervadt virágokat, koszorúkat, az elhasznált csomagoló anyagot és minden más hulladékot kizárólag ezek gyűjtésére szolgáló hulladékgyűjtőbe szabad elhelyezni. A temetőben lévő hulladékgyűjtőbe a temetőn kívül keletkezett hulladékot elhelyezni tilos. A sírhelyek gondozása során a keletkező hulladék a sírhelyek között nem tárolható. (7) A temetőben sírokat, sírboltokat, síremlékeket, kegyeleti tárgyakat, a síremlékeket a sírokra ültetett fákat és növényeket, valamint a sírok díszítésére szolgáló anyagokat beszennyezni tilos. (8) Tilos a temetőben lévő vízvételi helyet a temetőben található növényzet locsolásán túl más célra igénybe venni. (9) A sírok és az urnasírok kerítéssel nem határolhatók körül.

3 (10)A temetőkben gyertyát égetni legkésőbb a zárási ideig szabad, a temető elhagyásakor azokat el kell oltani. Ügyelni kell arra, hogy a gyertyagyújtás tűzveszélyt ne okozzon. (10) A temetőben 10 éven aluli gyermek csak felnőtt felügyeletével tartózkodhat. (11) A temetőből virágot, vagy sírokra ültetett növényeket illetéktelen személyeknek kivinni nem lehet. A temetőből sírköveket, fejfát, síremléket, vagy ezek egy részét csak az üzemeltető írásbeli engedélyével lehet kivinni. A sírgondozás szabályai 8. (1) A temetkezési hely birtokosa által végezhető munkák: a.) egynyári, vagy évelő lágyszárú dísznövények ültetése, ápolása b.) cserepes, vágott és művirág, koszorú elhelyezése c.) olyan fás szárú növények ültetése, melyek beletartoznak az üzemeltető által engedélyezett faj és fajtacsoportba. Az engedélyezett fajták jegyzékét a hirdető táblán ki kell függeszteni. (2) A sírokra olyan növények telepíthetők, amelyek kifejlett magassága legfeljebb egy méter, valamint nem terjed túl a temetési hely területén. A sírokra örökzöld és lombhulló fát ültetni nem lehet. (3) A temetőben csak a temetési helyek díszítését szolgáló, a kegyeleti jelleggel összefüggő tárgyak, növények helyezhetők el. Az engedély nélküli, valamint a temető rendjét megzavaró, illetve az emlékezést sértő tárgyak és növények eltávolítására az üzemeltető jogosult. (4) Tilos a temetési helyen, mellette, vagy mögötte a gondozáshoz használatos szerszámok és egyéb eszközök tárolása. (5) A temetőben a sírhelyek bekerítése, illetve a sírhelyek mellé, fölé épület, építmény, pad, ülőhely elhelyezése tilos. (6) A sírhely birtokosa köteles a sírhely gondozását, gyomtalanítását rendszeresen elvégezni. (7) A temetőben végzendő munkát a sírgondozás kivételével az üzemeltetőnek be kell jelenteni. Az üzemeltető a bejelentésekről nyilvántartást köteles vezetni, amely tartalmazza a bejelentés és a munka megkezdésének időpontját, a munka helyét, megnevezését, az építtető és kivitelező nevét, címét, sírbolt építés esetén a jogerős építési engedély számát. A temetési helyek gondozása során a következő körültekintő gondossággal kell eljárni: a) A tevékenység ne sértse mások kegyeleti érzéseit, b) a tevékenység mások sírgondozási tevékenységét ne akadályozza, c) a tevékenység az utakon való közlekedést ne akadályozza d) a tevékenység búcsúztatás alatt ne zavarja a szertartást, e) a keletkező hulladékot a kijelölt gyűjtőedényekben kell elhelyezni, f) tilos a sírhelyek környékét felásni, a talajt elhordani, vagy sírfeltöltésre használni. 9. A temetési helyek gazdálkodásának szabályai 10. (1) A temetőben a temetésre használt helyek a következők: a) egyes sírhely b) kettős sírhely c) sírbolt (kripta) d) urnasírhely e) urnafülke (kolombárium) f) urnasírbolt (2) A sírhelyeket a temetés alatt álló sírhely táblákban fő szabályként folytatólagos sorrendben kell felhasználni. A betelt sírhely táblákat az utolsó temetés napjával le kell zárni. A lezárt táblába csak rátemetéssel lehet temetni. (3) Az elhamvasztott halott hamvait tartalmazó urnát a temetőn belül sírhelyben (rátemetéssel), urnasírban, urnafülkében vagy sírboltban lehet elhelyezni, illetve a hamvak az arra kijelölt területen szétszórhatók 11.

4 Az egyes temetési helyekért az elhunyt hozzátartozójának, illetve az eltemetésre kötelezettnek sírhelydíjat kell fizetnie. A temetési helyek megváltási díját, valamint az újraváltás díját az 1. sz. melléklet tartalmazza. A díj összegéről a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság javaslatára dönt a képviselő-testület. A díj megállapításakor ki kell kérni az üzemeltető véleményét. A sírhelyek elhelyezése: 12. (1) A sírhelytáblák (parcellák) között legalább 4 méter széles utat kell hagyni. (2) A parcellákon belüli sorok közötti távolság 1 m. (3) A sírokat egymástól 0,5 m távolságra kell elhelyezni. (4)A parcellákban és a sorokban a parcellaterv alapján kell a temetési helyeket kijelölni. Ettől különösen indokolt esetben a polgármester engedélyével az üzemeltető eltérhet. 13. (1) A temetési helyek használati jogának megváltási időtartama: a.) sírbolt és urnasírbolt esetén 60 év b.) egyes és kettes sírhely esetén 25 év c.) urnafülke, urnasírhely esetén 25 év (2) A használati idő azonos időtartammal akkor váltható meg újra, ha a temető, vagy a sírtábla nem kerül lezárásra, átrendezésre. (3) A temetkezésre megváltott hely magánszemélyek között csere vagy adásvétel tárgya nem lehet. (4) Ha a használati idő leteltét követően temetési helyet fél éven belül ismételten nem váltják meg, az üzemeltető jogosult azt minden megtérítési igény nélkül újból felhasználni. (5) Előre sírhelyet megváltani az érvényes sírhelydíj kétszeresének megfelelő összegért lehet. 14. A rátemetés során az eltemetett halott részére koporsós temetés esetén legalább 25 év, urnás földbetemetés esetén pedig legalább 10 év nyugvási (porladási) időt kell biztosítani. A sírhelyek méretek, a sírjelek alkalmazása 15. (1) A sírgödör mérete: a) egyes sír esetében: 210 cm X 90 cm X 200 cm mély b) kettős sír esetében: 210 cm X 180cm X 200 cm mély c) gyermeksír 14 éven aluli esetben: 130 cm X 60cm X 200 cm mély 16. (1) A sírbolt (kripta), urnasírbolt (továbbiakban: sírbolt) méretét a befogadó koporsók, urnák száma határozza meg. (2) Sírbolt a Képviselő-testület hozzájárulásával, a külön jogszabályban meghatározott esetekben és módon, építési engedéllyel építhető. (3)A sírbolt köztemetőn belüli elhelyezését a parcellaterv alapján az üzemeltető jelöli ki. (4) A kolombáriumban az urnák elhelyezése 30cm X 30cm X 45cm -es belméretű és szilárd alappal légmentesen lezárt urnafülkében történhet. (5)Urna földbetemetése esetén az urnasírhely mérete 80cm X 60 cm X 100cm mély. (6)Urnasírhely temetőn belüli lehelyezését a parcellaterv terv alapján az üzemeltető jelöli ki. A sírjelek alkalmazásának szabályai: 17.

5 (1)A temetési hely jelölésére sírjel használható, illetve létesíthető. (2) A sírjel nem foglalhat el a temetési helyeknél nagyobb méretet, magassága anyagától függően: - kopjafa legfeljebb 2,2 méter - minden egyéb sírjel esetén legfeljebb 1,5 méter lehet. (3) A felállítandó síremlék tervét a temető üzemeltetőjének be kell mutatni. (4) A sírjel, vagy az azon szereplő felirat, ábra, meg kell feleljen a kegyeleti érzés elvárásainak, semmiképpen nem lehet a közízlést, emlékezést sértő. 18. (1) A felállítandó síremlék, emlékoszlop tervét (vázrajzát) az elhelyezés előtt az üzemeltetőnek be kell mutatni és ezt nyilvántartásba kell venni. (2) Az előírt engedély hiánya és attól való eltérés esetén az üzemeltető a sírhely birtokosát határidő kitűzésével felhívja a sérelmes állapot megszüntetésére, a felhívás eredménytelensége esetén a szükséges munkát elvégzi (elvégezteti) és annak költségét áthárítja a sírhely birtokosára. (3) A síremlék köré szilárd burkolatú kísérő járda építhető, a sírhely határain belül. (4) A temetőben vállalkozás szerűen munkát végző köteles betartani az e rendeletben meghatározott feltételeket. A munkavégzés során a szomszédos temetési hely nem sérülhet, az eredeti állapot nem változhat meg. A munka ideje alatt a temetési helyek látogatását nem lehet akadályozni. (5) A temetőben a síremléket olyan építési technológiával kell megépíteni, mellyel megelőzhetőek a síremlék ledőlésével, leborulásával kapcsolatos balesetek. A síremlék építésének hiányosságaiból és hibáiból eredő mindennemű kárért és balesetért a kivitelező tartozik felelősséggel. (6) A temető területéről sírkövet, síremléket és fejfát vagyonvédelmi okokból csak a temető üzemeltetőjének történt bejelentés után szabad kivinni. (7) A temetőben engedély nélkül elhelyezett és a temető rendjét zavaró tárgyakat a temető tulajdonosa vagy üzemeltetője jogosult eltávolítani. A köztemető üzemeltetése, a kegyeleti közszolgáltatás 19. (1) Felsőpakony Község Önkormányzata a köztemető üzemeltetéséről kegyeleti közszolgáltatási szerződés keretében gondoskodik. (2) Az üzemeltető feladatai a következők: a) meghatározza a temetkezési szolgáltatás, illetőleg a temetőben végzett egyéb vállalkozási tevékenységek ellátásának temetői rendjét; b) biztosítja az eltemetés (urnaelhelyezés) feltételeit, ideértve a temetési helyre való első temetést megelőzően a sírhely kiásásáról (sírásás) való gondoskodást; c) biztosítja a ravatalozó, és berendezései, tárolók és hűtők, valamint a temető egyéb közcélú létesítményei (infrastruktúra) karbantartását, és működteti azokat; d) gondoskodik a temetőbe kiszállított elhunytak átvételéről, és biztosítja a temető nyitását, zárását; e) megőrzi a nyilvántartó könyveket; f) tájékoztatja a temetőlátogatókat; g) kijelöli a temetési helyeket; h) elvégzi a temető és létesítményeinek tisztán tartását, az utak karbantartását, csúszásmentesítését és a hó eltakarítást; i) összegyűjti és elszállítja a hulladékot; j) gondoskodik a temető rendjének betartásáról és betartatásáról; k) összehangolja a temetői létesítmények, így különösen a ravatalozó használatával kapcsolatos temetkezési szolgáltatói tevékenységeket, szervezési intézkedésekkel elősegíti a temetés és az urnaelhelyezés zökkenőmentes lefolytatását; l) gondoskodik az ügyfélfogadásról. (3) A temető üzemeltetését az a gazdálkodó szervezet láthatja el, amely a kormányrendeletben meghatározott szakmai követelményeknek megfelel. (4) Az üzemeltető a temetkezési szolgáltatók tekintetében köteles megtartani az egyenlő bánásmód követelményét. (5) A köztemető üzemeltetési költségeit az üzemeltető biztosítja. Az üzemeltető a kegyeleti közszolgáltatási szerződés alapján az alábbi bevételekre jogosult: - temetési helyek megváltási és újraváltási díjai,

6 - temetőfenntartási hozzájárulások díjai - temetkezési szolgáltatók által fizetendő temetői létesítmények igénybevételi díjai, (6) A temető üzemeltetője is köteles e rendeletben meghatározott, a temetési szolgáltatókat terhelő díjakat megfizetni, ha az üzemeltetés mellett temetkezési szolgáltató tevékenységet is végez. (7) Az üzemeltető köteles: a) az üzemeltetés, illetőleg a temetkezési szolgáltatás költségeinek megosztására, b) az üzemeltetéssel összefüggő bevételeiről és kiadásairól az Önkormányzatot évente tájékoztatni. A temetkezési szolgáltatások feltételei 20. (1) Az üzemeltető feladata, annak vizsgálata, hogy a temetkezési szolgáltatók, és a kiegészítő (pl. sírköves) tevékenységet folytató vállalkozók a szolgáltatás végzésére, rendelkeznek-e a jogszabályokban előírt követelményekkel. (2) A temetkezési szolgáltatók munkavégzésének összehangolását az üzemeltetőnek kell biztosítania (3) 1 A köztemetőn belül az elhunyt hűtésére, a sírhelynyitásra, a hantolásra és a halott szállításra az üzemeltető szakszemélyzetének igénybevétele kötelező az e rendelet 1. számú mellékletében foglalt díjak előre történő megfizetése mellett. (4) A temetkezési szolgáltatók az általuk végzett egyes temetkezési szolgáltatások jellegéhez is igazodóan azonos feltételekkel az erre irányuló bejelentés sorrendjének megfelelően veszik igénybe a temetői létesítményeket, az azt szolgáló infrastruktúrát, az üzemeltető által biztosított szolgáltatásokat az e rendelet 1. sz. mellékletében foglalt díjak előre történő megfizetése mellett (5) A temetőben vállalkozásszerűen munkát végzők (sírköves) által fizetendő temető-fenntartási hozzájárulás díjat az 1. sz. melléklet tartalmazza. (6) Nem a temetkezési szolgáltatások körébe tartozó vállalkozói tevékenységek végzését a vállalkozók a munkavégzés megkezdése előtt legalább egy munkanappal kötelesek bejelenteni az üzemeltető ügyfélszolgálati irodájában, és az 1. sz. mellékletben meghatározott díjat megfizetni. (7) A vállalkozó az üzemeltető kérésére köteles a vállalkozási engedélyét felmutatni. (8) A vállalkozók a köztemetőben munkanapokon és csak a nyitvatartási időben végezhetnek munkát. (9) Az üzemeltető a létesítmények igénybevételét más szolgáltató részéről történt korábbi lefoglalás esetét kivéve munkanapokon 9:00 órától 15:00 óráig nem tagadhatja meg. (10)A temetkezési szolgáltatók kötelesek a hely jellegének megfelelő viseletben, a szertartások és búcsúztatások rendjének tiszteletben tartásával végezni a munkájukat Nyilvántartások vezetése 21. (1) A temető fenntartója köteles gondoskodni a parcellaterv elkészítéséről. A temetési rend megváltoztatása a köztemetőben (sírok átminősítése) csak a képviselő-testület jóváhagyásával történhet, a parcellaterv módosításával. A temető dokumentációkat a temető kiürítésének elrendeléséig az üzemeltetőnek tűztől védve, páncélszekrényben- kell őriznie. (2) A temetőben a kegyeleti jogok gyakorlása céljából a temetési helyekről az üzemeltető nyilvántartásokat vezet. A sírboltokról szóló nyilvántartás vezetésére a sírbolt könyv, az egyéb temetési helyek nyilvántartására a nyilvántartó könyv szolgál. (3) 2 A nyilvántartó könyv a következő adatokat tartalmazza: folyószám, a temetés (urnaelhelyezés) napja, az elhalt családi neve és utóneve, születési családi és utóneve, születési ideje, anyja neve, legutolsó lakóhelyének a címe, az elhalálozás időpontja, a sírhely tábla, sírhelysor, temetési hely száma, valamint az eltemettető, illetve a temetési hely felett rendelkezni jogosult személy neve, lakcíme, és a síremlékre vonatkozó bejegyzések. (4) A sírbolt könyvet a (3) bekezdésben meghatározott tartalommal kell vezetni a sírbolt számának feltüntetésével. A sírbolt könyvbe be kell jegyezni a sírbolt felett rendelkezni jogosult személynek a sírboltra vonatkozó rendelkezéseit is. (5) Az ismeretlen holttest esetében a nyilvántartó könyvbe be kell vezetni az eljáró hatóság nevét, az eljárás ügyszámát. (6) A nyilvántartó könyvbe és a sírbolt könyvbe az eltemettető és a temetési hely felett rendelkezni jogosult személy tekinthet be. (7) Az üzemeltető a nyilvántartó könyv, illetve a sírbolt könyv adatai alapján a temető nyitvatartási ideje alatt felvilágosítást köteles adni az elhunyt személy temetési helye után érdeklődőknek.

7 (8) A temető üzemeltetője köteles gondoskodni a nyilvántartó könyvbe, illetve a sírbolt könyvbe bejegyzett (tárolt) személyes adatok biztonságáról. (9) A nyilvántartó könyvhöz betűsoros névmutatót kell vezetni, amely az eltemetett halottak nevét és sírhelyeik pontos megjelölését tartalmazza. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell a megváltásra jogosult személynevét és címét. 1-2 Módosította: 10/2007. (IX.03.) rendelete, hatályba lépése: 2007.IX.03. (10) Halottat csak halottvizsgálati bizonyítvány alapján szabad eltemetni, vagy elhamvasztani. A halottvizsgálati bizonyítvány egy példányának megőrzéséről az üzemeltető gondoskodik. (11) A nyilvántartási adatokról tájékoztatást a halott nevének, a temetés időpontjának és a temetkezés helyének kivételével csak bírósági és hatósági eljárásokhoz lehet adni. (12) 1 A nyilvántartó könyvbe be kell vezetni az urnakiadást, urnakiemelést. (13) Az üzemeltető a sírboltkönyv és a nyilvántartó könyv adatait elektronikus adathordozón is tárolhatja. Elektronikus nyilvántartás esetén hiteles biztonsági másolat készítése vagy párhuzamos manuális nyilvántartás vezetése szükséges. Panaszok bejelentése 22. (1) A temető üzemeltetője köteles Panaszkönyvet a temetőbe látogatók kérésre biztosítani. (2) A temetőt látogatók panaszaikat a Panaszkönyvbe bejegyezhetik. A temető fenntartó a panaszokat köteles kivizsgálni, a vizsgálat eredményéről a panasztevőt tájékoztatatni. Szabálysértési rendelkezés 23. Aki e rendelet 7. -ában, 8. -ának (2)-(5) bekezdésében, 9. -ában, 18. -ának (4) bekezdésében, 20. -ának (10) bekezdésében foglaltakat megszegi szabálysértést követ el és Ft- ig terjedő pénzbírsággal sújtható. Vegyes és záró rendelkezések 24. E rendelet vonatkozásában az építéshez, létesítéshez kötött engedélyezési eljárások lefolytatására a jegyző jogosult. 25. E rendelet május 01-én lép hatályba, ezzel egyidejűleg hatályát veszti Felsőpakony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2001.(IX.18.) rendelete. Felsőpakony, április Matusekné Dimov Éva sk. Polgármester dr. Remete Sándor sk. jegyző

8 Záradék: A rendelet a április 26 április 30-ig a helyben szokásos módon kifüggesztésre került. A rendelet kihirdetve: április 30. Egységes szerkezetbe foglalva dr. Remete Sándor jegyző 1 Módosította: 10/2007. (IX.03.) rendelete, hatályba lépése: 2007.IX.03. dr. Remete Sándor sk. jegyző

9 A temetőrendelthez kapcsolódó egyes díjtételek 1 I. Temetési hely illetőleg újraváltás díja: Egyes sírhely Ft + Áfa Kettős sírhely Ft + Áfa Gyermeksírhely ingyenes Kettes sírbolt Ft + Áfa Négyes sírbolt Ft + Áfa Hatos sírbolt Ft + Áfa Kettes urnasírbolt Ft + Áfa Négyes urnasírbolt Ft + Áfa Hatos urnasírbolt Ft + Áfa Urnasírhely Ft + Áfa Urnafülke Ft + Áfa II. Vállalkozásszerűen munkát végzők (sírkövesek, kriptakészítők, stb.) temetőfenntartási hozzájárulása Ft + ÁFA/nap III. Temetkezési szolgáltatók által fizetendő temetői létesítmények valamint az üzemeltető által biztosított szolgáltatások igénybevételi díjai: a) ravatalozó igénybevétele Ft + Áfa/alkalom b) hűtő igénybevételi díj Ft + Áfa/nap c) sírásás igénybevételéért Ft + Áfa mélyített Ft + Áfa d) urna sírásás Ft + Áfa e) halott átvételi díj Ft + Áfa f) sírboltba (kriptába) helyezés Ft + Áfa g) urnasírboltba/ urnafülkébe helyezés Ft + Áfa 1 Módosította: 10/2007. (IX.03.) rendelete, hatályba lépése: 2007.IX.03.

Tápiószentmárton Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete. 5/2006. (V.25.) rendelete

Tápiószentmárton Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete. 5/2006. (V.25.) rendelete Tápiószentmárton Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2006. (V.25.) rendelete a temetőkről és a temetkezésről Tápiószentmárton Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Gáborján Község Önkormányzati Képviselőtestületének 5/2002. (III.28) sz. rendelete A temetőkről és temetkezésekről (egységes szerkezetben)

Gáborján Község Önkormányzati Képviselőtestületének 5/2002. (III.28) sz. rendelete A temetőkről és temetkezésekről (egységes szerkezetben) Gáborján Község Önkormányzati Képviselőtestületének 5/2002. (III.28) sz. rendelete A temetőkről és temetkezésekről (egységes szerkezetben) Gáborján Község Önkormányzati Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Nyírbogdány Községi Önkormányzat

Nyírbogdány Községi Önkormányzat Nyírbogdány Községi Önkormányzat 16/2001.(XII.1.) a 9/2003. (XII.31.) és a 4/2010. (IV hó 07.nap) rendelettel módosított, egységes szerkezetbe foglalt rendelete a temetőkről és a temetkezésről Nyírbogdány

Részletesebben

Dörgicse Község Önkormányzata Képviselőtestületének 8/2013.évi (VII.10.) számú rendelete a köztemetők rendjéről és a temetkezésről. I.

Dörgicse Község Önkormányzata Képviselőtestületének 8/2013.évi (VII.10.) számú rendelete a köztemetők rendjéről és a temetkezésről. I. Dörgicse Község Önkormányzata Képviselőtestületének 8/2013.évi (VII.10.) számú rendelete a köztemetők rendjéről és a temetkezésről Dörgicse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.

Részletesebben

F E L H Í V Á S. Szentendre, 2013. november 21. dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző

F E L H Í V Á S. Szentendre, 2013. november 21. dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző F E L H Í V Á S A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 40. (5) bekezdése értelmében a települési önkormányzat képviselő-testülete a temetőkben alkalmazandó díjtételek megállapításakor

Részletesebben

Gyöngyösoroszi Önkormányzat Képviselő Testületének. 7/2003. (III. 30.) rendelete. A temetőről és a temetkezésről. Egységes szerkezetben

Gyöngyösoroszi Önkormányzat Képviselő Testületének. 7/2003. (III. 30.) rendelete. A temetőről és a temetkezésről. Egységes szerkezetben Gyöngyösoroszi Önkormányzat Képviselő Testületének 7/2003. (III. 30.) rendelete A temetőről és a temetkezésről. Egységes szerkezetben Gyöngyösoroszi Községi Önkormányzat Képviselő testülete a temetőkről

Részletesebben

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2003.(IV.25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a temetőkről és a temetkezésről

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2003.(IV.25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a temetőkről és a temetkezésről Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2003.(IV.25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a temetőkről és a temetkezésről Bátonyterenye Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzatokról

Részletesebben

Tápióbicske Község Önkormányzat 11/2004. /VIII.15./ r e n d e l e t e. a temetők fenntartásáról, rendjéről és üzemeltetéséről

Tápióbicske Község Önkormányzat 11/2004. /VIII.15./ r e n d e l e t e. a temetők fenntartásáról, rendjéről és üzemeltetéséről Tápióbicske Község Önkormányzat 11/2004. /VIII.15./ r e n d e l e t e a temetők fenntartásáról, rendjéről és üzemeltetéséről Tápióbicske Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETBEN

EGYSÉGES SZERKEZETBEN 1 Sárvár város Önkormányzati Képviselő-testületének 20/2001. /IV.19./ önkormányzati rendelete a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről 1 EGYSÉGES SZERKEZETBEN Sárvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete

Részletesebben

Általános rendelkezések:

Általános rendelkezések: Liptód községi Önkormányzat - 7/2011. (V.30.) sz. rendelettel módosított - 10/2003.(X.7.) sz. önkormányzati rendelete a köztemetőről és a temetkezés rendjéről Liptód község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2007. (III. 30.) r e n d e l e t e A TEMETŐKRŐL ÉS A TEMETKEZÉS RENDJÉRŐL 1

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2007. (III. 30.) r e n d e l e t e A TEMETŐKRŐL ÉS A TEMETKEZÉS RENDJÉRŐL 1 Hatályos: 2014. március 1-től BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2007. (III. 30.) r e n d e l e t e A TEMETŐKRŐL ÉS A TEMETKEZÉS RENDJÉRŐL 1 Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

ZALALÖVŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 21/2007./XII.03./ sz. rendelete

ZALALÖVŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 21/2007./XII.03./ sz. rendelete ZALALÖVŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 21/2007./XII.03./ sz. rendelete a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről Zalalövő Város Önkormányzatának Képviselőtestülete /továbbiakban Önkormányzat/

Részletesebben

Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. a községi köztemetőről és a temetkezésről szóló

Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. a községi köztemetőről és a temetkezésről szóló Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a községi köztemetőről és a temetkezésről szóló 14/2005. (X.24.), 19/2005.(XII.28.), 12/2006.(VIII.14.) 7/2012.(IV.23.) rendeletekkel módosított

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2013. (IV. 26.) önkormányzati rendelete. A temetőkről és a temetkezés rendjéről

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2013. (IV. 26.) önkormányzati rendelete. A temetőkről és a temetkezés rendjéről Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2013. (IV. 26.) önkormányzati rendelete A temetőkről és a temetkezés rendjéről (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) (A szöveg

Részletesebben

A temetőkről és a temetkezésről 1

A temetőkről és a temetkezésről 1 Tárnok Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2011. (IX.16.) számú RENDELETE A temetőkről és a temetkezésről 1 1 Egységes szerkezetbe foglalva a 10/2012.(III.23.) számú rendelettel 1 Tárnok

Részletesebben

Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2008. (II. 27.) rendelete a köztemetőről és a temetkezésről

Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2008. (II. 27.) rendelete a köztemetőről és a temetkezésről Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2008. (II. 27.) rendelete a köztemetőről és a temetkezésről Dunavecse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésekről

Részletesebben

Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat Képviselő- testületének

Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat Képviselő- testületének Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat Képviselő- testületének 19/2013. (XII.17.) önkormányzati rendelete a helyi köztemetőről és a temetkezés rendjéről Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Magyarszentmiklós község Képviselő testületének 9/2000.(IX.15).számú. Rendelete a Temetői Szabályzat közzétételéről.

Magyarszentmiklós község Képviselő testületének 9/2000.(IX.15).számú. Rendelete a Temetői Szabályzat közzétételéről. Magyarszentmiklós község Képviselő testületének 9/2000.(IX.15).számú Rendelete a Temetői Szabályzat közzétételéről. A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. tv. és a végrehajtása tárgyában

Részletesebben

1999. évi XLIII. törvény. a temetőkről és a temetkezésről ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek. A törvény hatálya

1999. évi XLIII. törvény. a temetőkről és a temetkezésről ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek. A törvény hatálya 1999. évi XLIII. törvény a temetőkről és a temetkezésről Az Országgyűlés az elhunyt személyek emlékének méltó megőrzése és ápolása, a temetkezés közegészségügyi és kegyeleti rendeltetésének érvényesítése,

Részletesebben

1. 2. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

1. 2. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette és előterjeszti: Vargáné Fodor Rita megbízott

Részletesebben

FÜLESD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 14/2009. (X. 28.) FKKT. rendelete A köztemetőről és a temetkezés rendjéről.

FÜLESD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 14/2009. (X. 28.) FKKT. rendelete A köztemetőről és a temetkezés rendjéről. FÜLESD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 14/2009. (X. 28.) FKKT. rendelete A köztemetőről és a temetkezés rendjéről. Fülesd Község Önkormányzati Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK A KÖZTEMETÖK HASZNÁLATÁNAK RENDJÉRÖL SZÓLÓ 20/2005.(IX. 29.) RENDELETÉNEK

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK A KÖZTEMETÖK HASZNÁLATÁNAK RENDJÉRÖL SZÓLÓ 20/2005.(IX. 29.) RENDELETÉNEK TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK A KÖZTEMETÖK HASZNÁLATÁNAK RENDJÉRÖL SZÓLÓ 20/2005.(IX. 29.) RENDELETÉNEK A 7/2006.(III. 30.) RENDELETTEL, A 11/2007.(VI. 28.) RENDELETTEL, AZ 5/2008.(I.

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2014. (VII.15.) önkormányzati rendelete a köztemetőkről és a temetkezés tevékenységéről

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2014. (VII.15.) önkormányzati rendelete a köztemetőkről és a temetkezés tevékenységéről Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2014. (VII.15.) önkormányzati rendelete a köztemetőkről és a temetkezés tevékenységéről Szentes Város Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk 1 bekezdésének

Részletesebben

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. JÚNIUS 27-I RENDÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. JÚNIUS 27-I RENDÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. JÚNIUS 27-I RENDÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendelet: 16/2013. (VI. 28.) önkormányzati rendelet A köztemetőkről és a temetkezés rendjéről

Részletesebben

Fülöpszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2004. (VII.8.) rendelete a temetőkről és a temetkezésekről (egységes szerkezetben)

Fülöpszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2004. (VII.8.) rendelete a temetőkről és a temetkezésekről (egységes szerkezetben) Fülöpszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2004. (VII.8.) rendelete a temetőkről és a temetkezésekről (egységes szerkezetben) Fülöpszállás Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a temetőkről

Részletesebben

Bakonygyirót Önkormányzat Képviselő-testületének. 9/2008. (X.30.) rendelete. temetőről és a temetkezésről

Bakonygyirót Önkormányzat Képviselő-testületének. 9/2008. (X.30.) rendelete. temetőről és a temetkezésről Bakonygyirót Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2008. (X.30.) rendelete a temetőről és a temetkezésről A rendelet kihirdetve: 2008. október 30-án. Dr. Kancsal Károly körjegyző Bakonygyirót Önkormányzat

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2014. (VIII.15.) önkormányzati rendelete a köztemetők rendjéről és a temetkezési tevékenységről Bősárkány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Mátramindszent Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2010.(XII.15) számú Önkormányzati rendelete. a köztemetőről és temetkezési tevékenységről

Mátramindszent Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2010.(XII.15) számú Önkormányzati rendelete. a köztemetőről és temetkezési tevékenységről Mátramindszent Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2010.(XII.15) számú Önkormányzati rendelete a köztemetőről és temetkezési tevékenységről Mátramindszent Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

14/2002. (VII.5.) önkormányzati rendelet 1

14/2002. (VII.5.) önkormányzati rendelet 1 1. oldal 14/2002. (VII.5.) önkormányzati rendelet 1 a köztemetőkről és a temetkezésről Egységes szerkezetbe foglalva a 30/2002. (XII.23.) KR. sz. és a 45/2003. (XII.22.) KR. sz. és a 43/2004. (XII.18.)

Részletesebben

Gelse Község Önkormányzata 7/2014.(IV.23.) önkormányzati rendelete a temető használatának rendjéről

Gelse Község Önkormányzata 7/2014.(IV.23.) önkormányzati rendelete a temető használatának rendjéről Gelse Község Önkormányzata 7/2014.(IV.23.) önkormányzati rendelete a temető használatának rendjéről Gelse Község Önkormányzata Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésekről szóló 1999. évi XLIII.

Részletesebben