JELENTÉS a Jász-Nagykun-Szolnok megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság évi munkavégzésérıl

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JELENTÉS a Jász-Nagykun-Szolnok megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 2009. évi munkavégzésérıl"

Átírás

1 ÜVEGZSEB ADATOK 1.) Az államháztartásból támogatott szervek, személyek teljesítményét jelzı mutatók (feladat-, teljesítmény-, kapacitás-, hatékonyság-, eredményességmutatók) alakulása a támogatott tevékenységet illetıen (Ámr. 22. sz. melléklet) NEMLEGES 2.) A költségvetési szerv éves szakmai teljesítményének bemutatása és értékelése az éves költségvetési beszámolók szöveges indoklási része (Ámr. 22. sz. melléklet, Ámr (2) bekezd. Szám: 127/2010. JELENTÉS a Jász-Nagykun-Szolnok megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság évi munkavégzésérıl Felterjeszti:

2 Szolnok, január 26. Tóth Tibor tő. alezredes megyei igazgató sk.

3 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 3 JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG ÉVI KIEMELT ÉS Fİ FELADATAI...3 I. VEZETÉS, IRÁNYÍTÁS, EGYÜTTMŐKÖDÉS TERÜLETE SZEMÉLYÜGYI-MUNKAÜGYI TEVÉKENYSÉG EGYÜTTMŐKÖDÉSI TEVÉKENYSÉG CIVIL KAPCSOLATOK, KOMMUNIKÁCIÓ ÉS SAJTÓTEVÉKENYSÉG NEMZETKÖZI EGYÜTTMŐKÖDÉSI TEVÉKENYSÉG...9 II. MEGELİZÉSI, HATÓSÁGI, FELKÉSZÜLÉSI TERÜLET HATÓSÁGI TEVÉKENYSÉG SZAKHATÓSÁGI TEVÉKENYSÉG IPARI BALESET MEGELİZÉSI TEVÉKENYSÉG TŐZVIZSGÁLATI TEVÉKENYSÉG SZANKCIONÁLÁSI TEVÉKENYSÉG LAKOSSÁGFELKÉSZÍTÉSI TEVÉKENYSÉG...13 III. VESZÉLYHELYZET-KEZELÉSI TERÜLET FİBB KIEMELT BEAVATKOZÁSOK, VESZÉLYHELYZET-KEZELÉSEK MENTÉSSZERVEZÉSI TEVÉKENYSÉG LAKOSSÁGVÉDELMI TEVÉKENYSÉG MINİSÍTETT IDİSZAKI TEVÉKENYSÉG ÜGYELETI RENDSZER HELYZETE GYAKORLATOK, GYAKORLÁSOK...23 IV.HELYREÁLLÍTÁS ÉS ÚJJÁÉPÍTÉS TERÜLETE V.GAZDÁLKODÁS, MŐSZAKI FENNTARTÁS ÉS FEJLESZTÉS TERÜLETE PÉNZÜGYI GAZDÁLKODÁS ÉRTÉKELÉSE MŐSZAKI TEVÉKENYSÉG INFORMATIKAI ÉS TÁVKÖZLÉSI TEVÉKENYSÉG...27 VI. ELLENİRZÉS TERÜLETE VII. ÉRTÉKELÉS ÖSSZEGZÉS MELLÉKLETEK sz. melléklet sz. melléklet sz. melléklet sz. melléklet sz. melléklet sz melléklet... 44

4 BEVEZETÉS Az OKF által meghatározott kiemelt célok megvalósulása és a megyei védelmi igazgatási rendszer reagáló képességének fokozása érdekében évben az alábbi feladatokat hajtottuk végre. Az ágazati stratégiai fejlesztési célkitőzései, valamint az OKF céljai és kiemelt feladatainak figyelembevételével: JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG ÉVI KIEMELT ÉS Fİ FELADATAI 1. Költségtakarékos gazdálkodás, a prioritások meghatározásával, átgondolt és arányos költségráfordításokkal, a saját bevételi források hatékonyabb kiaknázásával biztosítani pénzügyi mőködıképességünket. 2. Területi polgári védelmi szervezetek 5x50 fıs árvízvédelmi komplex csoport (Jászapáti, Jászfényszaru, Karcag, Kisújszállás és Mezıtúr) megalakítása, felkészítése. A felkészítésre a pénzügyi fedezetet a Jász-Nagykun-Szolnok megyei Védelmi Bizottság biztosítja ben a 18/2006 Korm. rendelet hatálya alá esı felsı küszöbértékő üzemekben, tehát a Bige Holding Kft. Szolnok és a MOL Rt. TKD Logisztika Szajoli Bázistelepén minden érintett szerv bevonásával teljes külsı védelmi terv gyakorlat végrehajtása. A Bige Holding Kft Szolnok kapcsán cél olyan oktatófilm elkészítése, melyben az elzárkózás megvalósításáról minden lényeges tudnivaló szerepel és ennek a lakosság széles körében történı megismertetése. 4. A MÁV Szolnok Rendezı Pályaudvar Belsı Veszély-elhárítási Alaptervének jóváhagyását követıen együttmőködési gyakorlat végrehajtása. Egyrészt törzsvezetési jellegő feladategyeztetés, konferencia, a megtörtént balesetek veszélyeztetı hatásának csökkentési lehetıségeirıl, másrészt együttmőködve a MÁV HAVARIA csoportjával kárelhárítási gyakorlat keretén belül tesztelné le az új tervben rögzített eljárások végrehajthatóságát. 5. Megyei Ellenırzı gyakorlatok célirányos szervezése és végrehajtása. Ezen gyakorlatok célja, hogy a nagy tömegeket befogadó objektumok pld: buszpályaudvar, bevásárló központok stb. milyen szinten készültek fel egy esetleges tömegbalesetek, tőzeset kapcsán a kimenekítésre, illetve a tőzoltási és mőszaki mentési feladatokra. 6. A tőzoltó szakképzési feladatokon és továbbképzéseken túl, a nyelvi képzés további szélesítése. Az évek óta sikeres angol nyelvi képzés mellett a német és orosz nyelvi oktatás elıtérbe helyezése, tanfolyamok beindítása. 7. A április hónapban Szolnok Megyei Jogú Városában megrendezésre kerülı Országrészi Tőzoltó Szakmai Vetélkedı lebonyolítása. 8. Egységes Digitális Rádió-távközlı rendszer (EDR) katasztrófavédelmi megvalósításával kapcsolatos feladatok végzése, tesztelés végrehajtása, a teljes átállás.

5 9. Egységes európai segélyhívószámra (112) alapozott Európai Segélyhívó Rendszer megvalósításával kapcsolatos feladatok elıkészítése. 10. Fire Dynamics Simulator számítógépes tőzmodellezı program bemutatása országos konferencia keretén belül. I. VEZETÉS, IRÁNYÍTÁS, EGYÜTTMŐKÖDÉS TERÜLETE A különbözı döntési szinteken dolgozók szellemi, pszichikai, fizikai erejét maximálisan kiaknázva képesek vagyunk eleget tenni a velünk szemben támasztott magas követelményeknek. Az igazgató október 11-i hatállyal, felsı korhatár elérésével nyugállományba vonult, az igazgató helyettes december 1-tıl felmentési idejét töltötte, majd december 30-i hatállyal szintén nyugállományba vonult. Az igazgatói beosztást december 1-tıl megbízással, majd sikeres pályázata alapján december 4-tıl mint kinevezett igazgató tölti be Tóth Tibor tő. alezredes. Az igazgató-helyettesi feladatokat Buzás Tibor pv. alez. kirendeltség-vezetı látja el, megbízással december 4-tıl kezdıdıen, eredeti beosztásának ellátása alóli mentesítéssel. Elmondhatjuk, hogy az utolsó negyedévben bekövetkezett vezetıhiány, ill. vezetı-váltás nagy próbatétel elé állította a személyi állományt. A Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságnál a Szervezeti és Mőködési Szabályzat, ügyrendek és a munkaköri leírások felülvizsgálatával, annak pontosításával javítottuk a vezetı, irányítói feladatoknak is megfelelı egységes mőködési rendet. A munkakörök elemzésével, vezetıi értékelésekkel, a teljesítmény értékelés követelményeinek figyelembevételével növeltük a mőködés hatékonyságát. A hivatásos önkormányzati és önkéntes tőzoltóparancsnokok kooperatív hozzáállása a közös célokhoz kiemelten jónak értékelhetı. 1. Személyügyi-munkaügyi tevékenység Az igazgatóság rendszeresített státuszainak száma 54 volt december 30-i hatállyal megszőntetésre került a PVKO osztályvezetıi státusz, ezáltal a rendszeresített létszámunk 53. Bár évben az egészségügyi okok miatti leszerelések mértéke a tőzoltóságokat is figyelembe véve nem haladta meg az átlagos szintet, ránk nézve mégis hátrányosan hatott, hiszen különösen a II. félévben az átlagos állományi létszámunk fı körül mozgott. Jelenleg hat hivatásos és egy közalkalmazotti (irodavezetı) státusz üres. (1. sz. melléklet) Ennek ellenére a megyei igazgatóság állományába hivatásos jogviszony létesítésére engedély hiányában nem került sor, csupán 1 fıvel létesítettünk közalkalmazotti jogviszonyt az év elején. A tőzoltóságoknál 8 fı hivatásos és 3 fı közalkalmazott felvételére került sor, míg 20 fı hivatásos jogviszonyának megszőntetésére és 3 fı hivatásos áthelyezésére került sor. (2. sz. melléklet). Az Igazgatóság és a HÖT-ök vonatkozásában a hivatásos szolgálati viszony megszőnések számadatait fogyaték okonként a 3. sz. melléklet tartalmazza. Továbbra is kiemelt figyelmet fordítunk a szakmai felügyeleti tevékenységünk hatékonyságára. Az igazgatóságra beérkezett anyagok, parancsok, határozatok ellenırzése, feldolgozása jelentıs részét képezi mindennapi munkánknak.

6 Az igazgatóság állományából egy fıvel szemben folytattunk le fegyelmi eljárást, és az eljárás alá vont feddés fenyítésben részesült. A HÖT-ök esetében a Szolnoki Tőzoltóság állományából került sor fegyelmi eljárás lefolytatására hét fı esetében, hat feddés-, egy pedig megrovás fenyítésben részesült. A személyügyi osztályvezetınek, mint a Krízisintervenciós Csoport (KIT) kiképzett tagjának alkalmazására került sor a nyírségben bekövetkezett jégkár okozta feszült helyzet kezelésében. Oktatás, képzés: Az igazgatóság személyi állományából 3 fınek tanulmányi szerzıdése van, ebbıl két fı a ZMNE Védelmi Igazgatási (MSc) szak II. évfolyamos hallgatója, egy fı a SZI Egyetem Pedagógiai Karán tanul, továbbá egy fı beiskolázásra került a KOK rendészeti szervezı tőzoltó szervezı szak - képzésre. Nagy hangsúlyt fektettünk a kreditrendszerő képzések szervezésére nemcsak a szakmai fejlıdés, hanem a jogszabályban elıírt pontmennyiség teljesítése érdekében is. Rajtunk kívül álló okok miatt több központi továbbképzés nem került megtartásra, ez a szerzett kreditpont mennyiségén is megmutatkozik. Kimutatás évben megszerzett kreditpontokról/fı Nem szerzett kreditpontot Idıarányosan megszerezte Idıarányos pont felét szerezte idıarányos pontnál többet szerzett Az elmúlt évek erıteljes fluktuációja megyénket sem kímélte. A természetes létszámmozgások (nyugdíjazás, áthelyezés) mellett, a tőzoltóságok szolgálati nyugdíjba vonulási hulláma és a heti munkaidı csökkentésével együtt járó létszámfejlesztési program, az állomány jelentıs mértékő kicserélıdéséhez vezetett. Így a felkészült, tapasztalt kollegák kiválása miatt, a korábbiaknál is nagyobb hangsúlyt kapott az utánpótlás nevelése, szakmai felkészítése. A Debreceni Regionális Képzı Központ szervezésében, az Észak-alföldi Regionális Munkaügyi Központtól a munkaerı-piaci alapból igényelt, több mint 64 millió Ft összegő munkahelyteremtı képzési támogatással, 2005-tıl napjainkig négy helyszínen 8 hallgatói csoportnak összesen 212 fı részvételével folyt tőzoltó szakképzés. Hasonló formában, további 51 fı képzése, két helyszínen, jelenleg is tart. Jászberény HÖT képzési helyszínnel októberében, Kunszentmárton HÖT helyszínnel novemberében indult a szakképzés, befejezése idén februárban és márciusban történik.

7 2005-tıl napjainkig, a DRKK-val és az Északalföldi Regionális Munkaügyi Központtal a képzés terén történt sikeres együttmőködés adatait, a számszerősíthetı eredményeket tartalmazza az alábbi táblázat: Tanfolyamok Létszám (fı) Képzési támogatás (Ft) Tőzoltó szakképzés: 8 db befejezett 2 db folyamatban Idegennyelvi képzés: 5 db angol nyelvtanfolyam: Egyéb: Számítógépkezelı és felhasználó Könnyőgépkezelı (targoncavezetı) Középfokú munkavédelmi szaktechnikus Daru teherkötözı ÖSSZESEN: Együttmőködési tevékenység Igazgatóságunk a napjainkban megjelenı új és újabb veszélyforrások és helyzetek miatt, kiemelt figyelmet fordít az együttmőködési tevékenységben rejlı lehetıségekre, egymást segítı partnereinkkel a megelızés, az élet- és vagyonmentés, a képzés és egyéb területeken meghatározott célkitőzések teljesítésére. Igazgatóságunknak 36 szervezettel - köztük a társszerveknek minısülı fegyveres és rendvédelmi szervezeteken túl, oktatási intézményekkel, mentı szervezetekkel és szolgáltató társaságokkal - van élı, rendszeres kapcsolatot jelentı Együttmőködési Megállapodása. Együttmőködı partnereinkkel a megelızés, élet-és vagyonmentés, képzés és egyéb területeken meghatározott közös célkitőzések teljesítését értekezlet keretében, évente értékeljük. Erre legutóbb február 24. napján került sor. Az EMÜ értekezletrıl az OKF Hivatalát emlékeztetı felterjesztésével tájékoztattuk. A gyakorlatban ismét bebizonyosodott, hogy a szerzıdı felek képesek a közös munka összehangolt és eredményes végzésére. Az elmúlt évben az együttmőködések az alábbi, fıbb rendezvényekhez kötıdtek: VII. Országos Tőzoltó Szakmai és III. VFCS Szakmai Vetélkedı Országrészi Selejtezıje Szolnokon, október 6.-án, hét megye csapatainak elméleti és gyakorlati versenye. SEVESO II. Külsı Védelmi Terv gyakorlat, Szajol, MOL Bázistelepén, október 29.-én. Az MH 25/88 Könnyő Vegyes Zászlóalj szervezésében, március közötti idıszakban végrehajtott közös árvízvédelmi együttmőködési gyakorlat.

8 Ifjúsági Katasztrófavédelmi Verseny PV Kirendeltségi fordulói és május 8.- án a megyei döntı lebonyolítása Szolnok, Tisza-liget helyszínnel. A helyi - Országos és Megyei - EMÜ Adatbázisainkat. (Mentésszervezési Osztály és Ügyelet) folyamatosan karbantartottuk és elektronikus formában is frissítettük. Az év folyamán egy új, háromoldalú megállapodást kötöttünk - a katasztrófa és árvíz elleni védekezés terén, egymás kölcsönös segítésére - a Huta Plast Építı- és Mőanyagipari Kft.-vel és a Búvár Kft.-vel. Jelenleg három együttmőködési megállapodás van elıkészítés alatt, melybıl kiemelkedik a Tiszai Vízirendészeti Rendırkapitányság és Igazgatóságunk valamint további hat megye igazgatóság által kötendı megállapodás. Megyénk Önkéntes Tőzoltó Egyesületei és a Hivatásos, vagy Önkéntes Tőzoltóságok között egyre több kétoldalú megállapodás jön létre. Számuk az utóbbi két évben ugrásszerő növekedett, jelenleg már 17 darab. Ez elsısorban az idıközi jogszabályi változások hatása. A évi XXXIII (Önkéntes Tőzoltó Egyesületekrıl szóló) törvény értelmében, a évi ÖTE pályázaton feltétel volt belsı, a mőködési körzet szerinti HÖT-tel, vagy ÖT-tel létesített megállapodás megléte. 3. Civil kapcsolatok, kommunikáció és sajtótevékenység A kommunikáció területén célunk volt a katasztrófavédelem tevékenységének széles körő megismertetése, bemutatása, valamint a szakmai felkészítı anyagaink eljuttatása a célcsoportokhoz, az elektronikus és írott sajtó útján. A Tájékoztatási- és Kapcsolattartási Tervünknek megfelelıen különbözı (PV Napi rendezvény, Tőzoltó Nap, Katasztrófavédelmi Ijusági verseny, szakmai bemutatók stb.), rendezvényeket tartottunk, melyek egyrészt a szervezeten belüli összetartozás érzését, másrészt a társszervekkel való együttmőködést erısítették ben kiemelkedı eredményként értékeljük a lakosságtájékoztatás területén, hogy sikerült leforgatni és elkészíteni az elzárkózást bemutató kisfilmet. A film a Bige Holding Kft-nél végrehajtásra került külsı védelmi terv gyakorlat részeként került felvételre és a Debreceni Regionális Képzı Központtnál történı vágás és narrátor szöveg bedolgozása után ez évben kerül bemutatásra az elektronikus médiában. A hatékony munka záloga a gyors belsı információ-áramlás, az elvégzett munkáról és a további feladatokról. Ezt a célt szolgálják a szakmai lapok (Katasztrófavédelem, 105-Tőzvonalban, Védelem), tájékoztatóhoz rendszeresen juttatunk el anyagokat. Az OKF által összeállított tájékoztató anyagot a JNSZ MKI osztályvezetıi belsı hálózaton, a tőzoltóságok LOTUS-NOTES-en és a kirendeltségek -on kapják meg rendszeresen. Próbálunk törekedni arra, hogy a kirendeltségek, irodák munkájáról szóló anyagoknak legalább a székhely városok weboldalai állandó megjelenést biztosítsanak. A médiáktól kapott visszajelzések alapján a munkát javító jó döntésnek bizonyult a sajtóreferensi feladatkör meghatározása. A sajtóreferensen keresztül öt elektronikus médiummal, valamint írott kategóriában egy megyei újsággal tartunk fenn szoros kapcsolatot.

9 Híranyagaikat, nem csak a katasztrófavédelmi szervezetre vonatkozóan, hanem környezetvédelem, aktuális események, külföldi események, pályázatok vonatkozásában is folyamatosan figyeljük, elemezzük, értékeljük, archiváljuk. A sajtóval személyes találkozásra törekszünk, sajtótájékoztatók formájában ezen felül, ami nem munkakapcsolat, és mégis nagyon jó alkalmat teremt a jó viszony tovább mélyítésére, a Sajtó Napi megemlékezés. Pályázatok: Továbbra is elsıdleges volt számunkra a közötti idıszakra vonatkozó Megyei Területfejlesztési Stratégia Programban szereplı - a tőz- és katasztrófavédelmi fejlesztés koncepcióit kistérségenként tartalmazó - célkitőzések pályázati úton történı megvalósítása. A 211/2006. (X.20.) Korm. rendelet megjelenése óta, folyamatosan figyelemmel kísérjük az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében megjelenı, EU Költségvetésbıl támogatott pályázatokat. Célunk, fıként a jelenlegi, kedvezıtlen gazdasági körülményekre tekintettel, olyan külsı pályázati lehetıségeket felkutatása, melyek támogatási formája önrészt nem, vagy csak minimális mértékben igényel. Pályázatfigyelési tevékenységünk keretében az ÖM, OKF, NCA, Pafi honlapokat látogatjuk, valamint a Forrásportált és az EU-s pénzforrások pályáztató intézményei által közzétett felhívásokat keressük. A pályázati kiírásokban érintettek - a megyénkben mőködı Hivatásos és Önkéntes Tőzoltóságok, a szakmai szövetségek, az Önkéntes Tőzoltó Egyesületek, továbbá a karitatív szervezetek és a speciális mentıegységek - figyelmét felhívtuk az egyes lehetıségekre. Pályázati anyagaikat áttekintjük, és támogató leveleket készítünk, igény szerint segítünk a pályázati anyag összeállításában. Az elért eredményekre vonatkozó adatokat összegyőjtjük, összesítjük és értékeljük. Megyei szakmai kört érintı 2009 évi pályázatok: Az OKF, mint pályázatkezelı megbízásából, a Magyar Tőzoltó Szövetség, mint közremőködı, az Önkéntes Tőzoltó Egyesületek mőködésének támogatására, technikai ellátottságuk javítására áprilisában pályázati felhívást tett közzé. Megyénkbıl 14 szervezet pályázott 20 millió Ft-ot meghaladó összegre és nyert 8,5 millió Ft támogatást. A szövetségek mőködésének segítésére kiírt pályázaton a JNSZ Megyei Tőzoltók Szövetsége jutott pénzügyi forráshoz. Jellemzıen a Nemzeti Civil Alapprogram honlapján jelentek meg az elmúlt évben a civil társadalom erısítését, a civil szervezetek társadalmi szerepvállalásának segítését szolgáló pályázati felhívások, melyekrıl az érintett civil szervezeteket értesítettük. Tavaly többek között, a nemzetközi kapcsolatok erısítését, az interneten való megjelenést, a sajtótermékek létrehozását támogató - az NCA Nemzetközi Kollégiuma, a Civil Szolgáltató, Fejlesztı és Információs Kollégiuma, valamint a Civil Önszervezıdés, Szakmai és Területi Együttmőködés Kollégiuma által közzétett - közel 15 pályázati felhívásról. Pontos adataink nincsenek a pályázók számáról, az elért eredményekrıl kapott visszajelzések azonban biztatóak. Pl.: A Megyei Tőzoltók Szövetségének honlapja pályázaton nyert támogatásból készült el.

10 A 2/2006. (BK.2.) BM utasítással módosított 5/2001. (BK.2.) BM utasítás 4. pontja alapján, a készenléti jellegő szolgálattal rendelkezı Hivatásos és Önkéntes Tőzoltóságok több évre szóló technikai fejlesztésének biztosítását célzó évi OKF pályázaton megyénk 11 tőzoltósága 16 pályázattal érintett. A pályázott eszközök: gépjármővek és nagy értékő tőzoltási és mőszaki mentıfelszerelések, védıruházatok és védıfelszerelések átadása még 2008-ban megkezdıdött, tavaly folytatódott és folyamatosan tart. A több évet átfogó szakmai fejlesztési program keretében 2009-ben megyénk tőzoltó gépjármővekkel (Pl.: HÖT Jászberény, HÖT Mezıtúr, ÖT Jászkisér), valamint jelentıs értékő, a tőzoltók egyéni védelmét szolgáló eszközökkel és szakfelszerelésekkel (Pl.: HÖT Szolnok) gazdagodott. A 2009 szeptemberében, az OKF honlapján megjelent, a tőzoltóságok új laktanya beruházási feladatainak megvalósítását és az elhelyezési feltételek javítását célzó pályázati felhívásról az érintetteket tájékoztattuk. Pályázat benyújtására megyénkbıl nem került sor. A pályázatokra vonatkozóan az elmúlt idıszakban több ÖM rendelet jelent meg: így a 6/2008. (X. 8.), a pályázati úton nyújtható támogatásokról, továbbá a 21/2009. (VII. 8.), a tőzoltósági célú beruházási, fejlesztési támogatás pályázati rendszerérıl. Összhangban az OKF 16/2005. sz. a külsı pályázati tevékenységet szabályozó intézkedés II./7. pontja értelmében is jelzett, tárgyévi pályázati elgondolásainkkal, Igazgatóságunk mőködési költségeinek csökkentését tervezi, napenergia hasznosításával. A teljes főtési és melegvíz ellátási rendszert szeretnénk gazdaságossá tenni, korszerő eszközök beszerzésével és megújuló energiaforrások felhasználásával. 4. Nemzetközi együttmőködési tevékenység A két- és többoldalú, határokon átnyúló kapcsolatok erısítése, különös tekintettel Európai Uniós csatlakozásunkra, napjainkban kiemelt szerepet kap. Így korábbi nemzetközi kapcsolataink ápolása és továbbiak létesítése igen fontos számunkra. Ennek érdekében Igazgatóságunk az elmúlt évek folyamán több külföldi tőzoltósággal létesített és tart fenn kapcsolatot közvetlenül, vagy megyei szakmai szervezeteken - Tőzoltók Szövetsége, Jászsági Önkéntes Tőzoltó Egyesületek - keresztül. Hagyományosan jó kapcsolatokat alakítottunk ki a német nyelvterületen tevékenykedı szakmai szervezetekkel, elsısorban a Németországban élıkkel. A Warthauseni Tőzoltóság nyár derekán ünnepelte fennállásának 200. évfordulóját. A több napos jubileumi rendezvénysorozaton megyénk szakmai delegációjában igazgatóságunkat a Mentésszervezési Osztály vezetıje képviselte. A rendezvénysorozat keretein belül a Jászkiséri Önkéntes Tőzoltóság és a Jászalsószentgyörgyi Önkéntes Tőzoltó Egyesület a Baden-Württemberg tartományi tőzoltó szövetség, önkéntes tőzoltókra vonatkozó minısítési szabályzata szerinti bronz minısítését szerzett, ami jelentıs szakmai és erkölcsi siker mindkét tőzoltóság életében. A külföldi szakmai körökkel történı megismerkedést és új kapcsolatok létesítését jól segítik a nemzetközi gyakorlatok. Ilyen volt a közelmúlt két kiemelkedı rendezvénye, az EU-HUROMEX határokon is átnyúló veszélyhelyzet-kezelési komplex szimulációs

11 gyakorlat, továbbá az ugyancsak EU-s támogatással megvalósult földrengés-szimulációs EU-HUNEX DECATHLON 2009 projekt. Már korábban elhatároztuk, hogy a rendelkezésünkre álló német szakmai anyagok alapján, német-magyar; magyar-német szógyőjteményt készítünk, elsısorban a hivatásos és önkéntes tőzoltóságok, valamint a tőzoltó egyesületek tőzoltói részére. A Megyei Tőzoltók Szövetségének segítségével tárgyév nyarán szógyőjteményünk nyerspéldánya elkészült, ısszel pedig végleges formát öltött. Megítélésünk szerint a benne szereplı szakszavak és kifejezések hasznosak lehetnek a barátságok ápolásában, egymás kölcsönös megértésében, a látogatások és szakmai tapasztalatcserék és a hazai vagy külföldi közös rendezvények alkalmával. II. MEGELİZÉSI, HATÓSÁGI, FELKÉSZÜLÉSI TERÜLET 1. Hatósági tevékenység A hivatásos önkormányzati tőzoltóságok szakfelügyeleti témavizsgálatát mindhárom szakterületre kiterjedıen az ütemtervben foglaltaknak megfelelıen végrehajtottuk. Az igazgatóság felülellenırzés keretében ellenırizte a HÖT-ökkel közösen az illetékességi területükön lévı középiskolákat, gimnáziumokat, szociális otthonokat, és idısek otthonait. A tőzoltóságok a tapasztalatokat leszőrték, a kijavítható hibák megszüntetésére intézkedtek. Megyénkben 8 db létesítményi tőzoltóságból 4 db került tárgyévben ellenırzésre. Az ADR tevékenységet szabályozó 13/2007. számú intézkedésben meghatározott ADR veszélyes áruk közúti szállításának ellenırzésével kapcsolatos ellenırzési számot túlteljesítettük. A hivatkozott számú intézkedés véleményezésében több esetben is részt vettünk és megtettük a javaslatainkat. Az ellenırzések során az ügyfelekkel a 2186/2009. számú ügyirat figyelembevételével méltányosan jártunk el és a kisebb súlyú szabálytalanságok esetén szóbeli és írásos figyelmeztetést alkalmaztunk. A megelızési osztály szerves részeként belsı átcsoportosítással létre hoztunk egy 3 fıs ellenırzı csoportot, mely a közúti és telephelyi ellenırzések jelentıs részét elvégzi. A csoport teljesítette a vele szemben támasztott követelményeket. A csoportból 1 fı felmentési idejét tölti, így az eddigi gördülékeny ellenırzések szervezése nehézkessé vált. Az ADR ellenırzésre beosztható állomány jelenleg 7 fı, melybıl 2 fı kirendeltség vezetı, 4 fı VFCS készenlétet ad és 1 fı szakreferens. Az ellenırzések ütemezésénél a VFCS készenlét miatt csak olyan helyszínek tervezhetıek, melyek 20 percen belül vannak. Az ellenırzések ütemezése során nagy figyelmet fordítunk az egyéb szakmai feladatok (HÖT témavizsgálat) ellátásának és az ADR ellenırzések végrehajtásának összehangolására a költségtakarékosság érdekében. Az ellenırzések ütemezése során a régiós ellenırzések is végrehajtásra kerülnek második negyedévében bekövetkezett nyugdíjazási hullám miatt a csoport létszáma lecsökkent és a többi szakmai osztályon is hasonló a helyzet, így az ellenırzéshez szükséges létszám még szervezéssel sem megoldható minden esetben, ezért az elıírton felüli ellenırzési szám csökkenésével kell számolni. Igazgatóságunk az alábbi ellenırzéseket hajtotta végre: Közúti ellenırzés 54 alkalom Közúti ellenırzés darabszám (jelölt) 178 db ebbıl 2 db bírság ( Ft)

12 Közúti ellenırzés darabszám (nem jelölt) ADR baleseti kivizsgálás 5 db szóbeli figyelmeztetés 171 db megfelelt 188 db 1 db megfelelt (mőszaki hiba) bírság szóbeli figyelmeztetés megfelelt Telephelyi ellenırzés 33 alkalom: ebbıl: 12 db határozat (1db visszavonva. 1 db új eljárásra) 12 db bírság ( ,-) 7 db szignalizáció 15 db megfelelt megfelelt szignalizáció bírság visszavont 2. Szakhatósági tevékenység Az ügyintézési határidık maradéktalan betartása mellett, a közigazgatási eljárási és a szakmai elvárások elıtérbe helyezésével került végrehajtásra. A benyújtott településrendezési terveknél minden estben, valamint a veszélyes hulladékkezelés, begyőjtés és a telepengedélyezési eljárásoknál indokolt esetben kikértük a települést jól ismerı illetékes hivatásos tőzoltóság és polgári védelmi kirendeltség véleményét is évben kettı esetben járt el az igazgatóság II. fokú ügyben a közigazgatási hivatal megkeresésére szakhatóságként. Az eljárások során a hatóságokkal, valamint az ügyfelekkel a munkakapcsolatunk jó, a beérkezett dokumentációkhoz csak esetenként kell kiegészítést kérnünk. A kirendeltségeket az ıket érintı ügyekbe (helyszíni szemle, bejárás, mőszaki átadás) bevonjuk, de önállóan szakhatósági tevékenységet nem végeznek.

13 A lehetıségek és a tárgyi ügy súlyának függvényében egyre több alkalommal veszünk részt a hatóságok által összehívott helyszíni szemléken. A pirotechnikai termékek felhasználásához kiadott szakhatósági állásfoglalásaink száma az elızı év azonos idıszakához képest nı. A tőzijáték kérelmeknél minden esetében megtekintjük a helyszíneket, és minden esetben a helyi körülményeknek megfelelıen kerülnek kiadásra a szakhatósági hozzájárulások. Ez évben 456 db szakhatósági hozzájárulás került kiadásra az alábbi megoszlásban: Telepeng Útépités TRT Egyéb Tüzijáték Vezetékjog Vizgáz Vesz.hull Körny.hat Radoaktív Kikötı II fok Mőködési Eltérési A vizsgált idıszakban jelentıs leterheltséget jelentett a tőzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, munkakörökrıl és a szakvizsga részletes szabályairól szóló 53/2005.(XI.10.) BM rendeletbıl adódó feladatok végrehajtása. 6 fı kérte regisztrálását vizsgáztatóként, melybıl egy esetben elutasításra került a kérelem. Két fı kérte a regisztrációját oktatásszervezıként. Ez évben 2316 fı tett sikeres szakvizsgát és került regisztrálásra. Egy esetben a szakvizsga oklevél visszavonatásra került. 3. Ipari baleset megelızési tevékenység A Jász- Nagykun- Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság kiemelt feladatként kezeli a veszélyes anyagokat gyártó, felhasználó, tároló (forgalmazó) üzemekkel kapcsolatos katasztrófa-elhárítási, lakosságvédelmi és tőzmegelızési feladatokat. Igazgatóságunk szakhatósági jogkörében fokozott figyelmet fordít a veszélyes anyagokat gyártó, felhasználó, tároló (forgalmazó) üzemekkel kapcsolatos telephely engedélyezési (létesítési) eljárás szakmai követelményeinek érvényesítésére. Az idei évben az Igazgatóság ADR ellenırzéseket önállóan végzi a közúton és a telephelyeken is. A 2/2001. (I.17.) Korm. rendelet] szerint a SEVESO II. EK Irányelv hatálya alá tartozó alsó és felsı küszöbértékő veszélyes ipari üzemek a következık: Felsı küszöbértékő veszélyes ipari üzemek: Bige Holding Kft. és a MOL NyRt. (Szajol). Alsó küszöbértékő veszélyes ipari üzem: REWOS Kft. (Törökszentmiklós) Az alsó és felsı küszöbértékő üzemeket folyamatosan tájékoztatjuk és segítjük - a kirendeltségeink bevonásával - a védelmi terveik, valamint a biztonsági elemzések és a kapcsolódó feladatok szakszerő és maradéktalan végrehajtása érdekében. A megtartott

14 igazgatói értekezleteken több esetben a tőzoltóparancsnokok, valamint a polgári védelmi kirendeltség-vezetık részére tájékoztatót tartottunk a veszélyes anyagok gyártásával, felhasználásával, tárolásával és szállításával összefüggı feladatokról fokozott figyelemmel a SEVESO II Irányelvek végrehajtására. A Bige Holding Kft-nél a szolnoki külsı védelmi tervben foglaltak ellenırzésére irányuló komplex gyakorlat végrehajtására került sor. Szajol külsı védelmi tervének komplex gyakorlatát a polgármester által elfogadott idıpontban kiemelkedıen jól megtartottuk. A lebonyolítás mindkét esetben zökkenımentes volt, a tapasztalatokat feldolgoztuk és jelentés formájában felterjesztettük az Országos Katasztrófavédelmi Fıigazgatóságra ben sor került a szolnoki és a szajoli külsı védelmi tervek teljes átdolgozására és mindkét település lakossági tájékoztató kiadványának felújítására és újrakiadására. A terveket és a lakossági tájékoztatókat tervezeti formában felterjesztettük az OKF felé és kiegészítés elıírásával jóváhagyást is kaptunk minden anyagra. 4. Tőzvizsgálati tevékenység Az igazgatóság évente egy alkalommal témavizsgálat keretén belül ellenırzi a tőzvizsgálati tevékenységet a Hivatásos Önkormányzati Tőzoltóságoknál. Szóban felhívtuk az osztályvezetık figyelmét, hogy mielıbb legyenek meg a jogszabály által elıírt tanfolyami vizsgák ben írásban is felszólítottuk a Hivatásos Önkormányzati Tőzoltóságok parancsnokait. Parancsnok Urak figyelmét felhívtuk, hogy a megfelelı végzettséggel nem rendelkezı személyek nem végezhetnek tőzvizsgálati tevékenységet, csak a kötelezı adatgyőjtést. Felhívtuk a figyelmüket a KET 58. (1) bekezdésére, mely szerint szakértıt kell bevonni az eljárásba. Szolnok Hivatásos Önkormányzati Tőzoltóság tekintetében tájékoztattuk Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesterét a hiányosságokról és jogszerőtlenségekrıl, egyben kértük azok kivizsgálását és a megszüntetésre intézkedését. 5. Szankcionálási tevékenység Igazgatóságunk az ADR ellenırzések keretében szankcionál. Az ügyfelekkel méltányosan járunk el és a kisebb súlyú szabálytalanságok esetén szóbeli és írásos figyelmeztetést alkalmaztunk. A súlyosabb hibáknál bírságolást foganatosítunk. 6. Lakosságfelkészítési tevékenység A pedagógusok felkészítését szolgáló akkreditált Katasztrófavédelmi Pedagógus továbbképzést a kevés jelentkezı miatt nem tudtuk ebben az évben beindítani. A közigazgatás vezetıinek felkészítése ismétlı jelleggel, egyszeri tájékoztató anyag kiküldésével végrehajtásra került, és megtörtént a kirendeltségek terveinek megfelelıen a polgári védelmi szervezetekbe beosztottak felkészítése. A tanulóifjúság felkészítésének keretében a Szolnoki Ruhaipari Szakközépiskola biztonságszervezı szakos diákjainak a nyári gyakorlatát mi tartjuk tőzvédelmi és polgári védelmi témakörökben. Immáron ötödik éve tart a középiskolás korosztályt megcélzó Katasztrófavédelmi, tőzvédelmi szakkör, mely során az érdeklıdı diákok az elméleti ismeretek elsajátítása mellett, sok gyakorlati foglalkozáson is részt vesznek. A Megyei Pedagógiai Intézettel az együttmőködési megállapodás keretében továbbra is cikk jelenik meg az aktuális hírekrıl Pedagógus Hírlevélben az igazgatóság ifjúság felkészítésével

Egri KvK KvK. Pétervásárai Kvİ

Egri KvK KvK. Pétervásárai Kvİ BEVEZETÉS A Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (a továbbiakban: Heves MKI) a hivatásos katasztrófavédelmi szervezetrendszer területi szerve. Megyei hatáskörő rendvédelmi szervként a magyarországi

Részletesebben

A Sátoraljaújhelyi Hivatásos

A Sátoraljaújhelyi Hivatásos BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG Encsi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Sátoraljaújhelyi Hivatásos Tőzoltóparancsnokság Szám: 352-1/2014/ÁLT/HT SAÚJHELY A Sátoraljaújhelyi Hivatásos

Részletesebben

A CSONGRÁD MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG SZEGEDI KATASZTRÓFAVÉDELMI KIRENDELTSÉG

A CSONGRÁD MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG SZEGEDI KATASZTRÓFAVÉDELMI KIRENDELTSÉG Szám: 35610/1219-3/2015.ált. 2014 ÉVIBESZÁMOLÓ A CSONGRÁD MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG SZEGEDI KATASZTRÓFAVÉDELMI KIRENDELTSÉG Ördög István tű alezredes kirendeltség-vezető TARTALOMJEGYZÉK I.

Részletesebben

Beszámoló. Monor Város Önkormányzat Hivatásos Tőzoltó-parancsnokság. 2011. évi munkájáról

Beszámoló. Monor Város Önkormányzat Hivatásos Tőzoltó-parancsnokság. 2011. évi munkájáról Beszámoló Monor Város Önkormányzat Hivatásos Tőzoltó-parancsnokság 2011. évi munkájáról Összeállította: Székely Attila tő. alezredes, tőzoltósági tanácsos Vezetés, együttmőködés területe: 1. Alapadatok:

Részletesebben

Szám: 435-1/2014/ÁLT. Jóváhagyom! Budapest, 2014. Dr. Bakondi György tű. altábornagy főigazgató. Felterjesztem: Varga Béla tű.

Szám: 435-1/2014/ÁLT. Jóváhagyom! Budapest, 2014. Dr. Bakondi György tű. altábornagy főigazgató. Felterjesztem: Varga Béla tű. Szám: 435-1/2014/ÁLT. Jóváhagyom! Budapest, 2014. Dr. Bakondi György tű. altábornagy főigazgató TÁJÉKOZTATÓ a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés részére a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó

T Á J É K O Z T A T Ó Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató H-5600 Békéscsaba Kazinczy utca 9. Telefon: 06/66 549-470 Fax: 06/66 441-628 Email cím: bekes.titkarsag@katved.gov.hu Szám:1199-2/2011. 2. számú példány

Részletesebben

Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. augusztus 2-i ülésére

Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. augusztus 2-i ülésére 2. Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. augusztus 2-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Polgármesteri hivatalának beszámolója a 2009. évben végzett munkájáról, illetve

Részletesebben

A MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR 2014. ÉVI MUNKAJELENTÉSE 14/135-2/2015.

A MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR 2014. ÉVI MUNKAJELENTÉSE 14/135-2/2015. A MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR 2014. ÉVI MUNKAJELENTÉSE 14/135-2/2015. TARTALOMJEGYZÉK I. VEZETİI ÖSSZEFOGLALÓ...3 II. Mőködési feltételek...6 II. 1. Gazdálkodás, költségvetés, pénzügy...7 II. 2. Kiadási elıirányzatok

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. szám: 02/211-14/2014 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

I. Vezetés-irányítási tevékenység

I. Vezetés-irányítási tevékenység 2 I. Vezetés-irányítási tevékenység A Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Pápai Katasztrófavédelmi Kirendeltségének 2012. január 1-i megalakulását követően látom el a kirendeltség-vezetői feladatokat.

Részletesebben

I. KITŰZÖTT FŐ FELADATOK VÉGREHAJTÁSA FTP...6 II. VEZETÉS, IRÁNYÍTÁS, EGYÜTTMŰKÖDÉS TERÜLETE...77

I. KITŰZÖTT FŐ FELADATOK VÉGREHAJTÁSA FTP...6 II. VEZETÉS, IRÁNYÍTÁS, EGYÜTTMŰKÖDÉS TERÜLETE...77 2 TARTALOMJEGYZÉK I. KITŰZÖTT FŐ FELADATOK VÉGREHAJTÁSA FTP...6 II. VEZETÉS, IRÁNYÍTÁS, EGYÜTTMŰKÖDÉS TERÜLETE...7 1. HUMÁN TEVÉKENYSÉG...8 2. HIVATAL TEVÉKENYSÉGE...15 3. EGYÜTTMŰKÖDÉS TERÜLETE...23 III.

Részletesebben

Parancsnok bende@tuzoltosagbp.hu / 459-2400 / fax: 459 2440

Parancsnok bende@tuzoltosagbp.hu / 459-2400 / fax: 459 2440 FŐVÁROSI TŰZOLTÓPARANCSNOKSÁG 1081 Budapest, Dologház u. 1-3. 1443 Bp., Pf. 154. 459-2300* / info@tuzoltosagbp.hu / www.tuzoltosagbp.hu Parancsnok bende@tuzoltosagbp.hu / 459-2400 / fax: 459 2440 BESZÁMOLÓ

Részletesebben

Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szeghalmi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Szeghalmi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság BESZÁMOLÓ

Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szeghalmi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Szeghalmi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság BESZÁMOLÓ Szám:111-2/2013/SZEGHHT Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szeghalmi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Szeghalmi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság H-5520 Szeghalom, Széchenyi u. 2-8. Tel: 06/66 371-211

Részletesebben

1. A beszámolási év legfontosabb katasztrófavédelmi célkitűzései, feladatai

1. A beszámolási év legfontosabb katasztrófavédelmi célkitűzései, feladatai 1. A beszámolási év legfontosabb katasztrófavédelmi célkitűzései, feladatai Az egyik fő célkitűzése igazgatóságunknak 2014-ben a szemléletváltás volt. Szemléletváltás a lakosság körében, a társszerveknél,

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat

Jegyzőkönyvi kivonat Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2015. május 28-ai közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 1. napirendi pont: Előterjesztés Győr-Moson-Sopron Megyei

Részletesebben

Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. május 9-i ülésére

Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. május 9-i ülésére 8. Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. május 9-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Polgármesteri hivatalának beszámolója a 2010. évben végzett munkájáról Az elıterjesztést

Részletesebben

Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium

Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium Minıségirányítási Program Készítette: Az iskola minıségirányítási csoportja Budapest, 2009. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 5 1 AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 5

Részletesebben

T A R T A L O M J E G Y Z É K

T A R T A L O M J E G Y Z É K 2 T A R T A L O M J E G Y Z É K I. Alapvetı rendelkezések 1. A szervezetre vonatkozó adatok 1. oldal 2. Az intézet feladatai 4. oldal II. Szervezeti felépítés 1. Az intézet szervezeti és irányítási rendje

Részletesebben

Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség. 2006. évi. Költségvetési beszámolója

Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség. 2006. évi. Költségvetési beszámolója Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség 2006. évi Költségvetési beszámolója Debrecen, 2007. február 2 TARTALOMJEGYZÉK I. Általános indoklás 1. A Felügyelıség 2006. évi szakmai

Részletesebben

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. június 28-ai ülésére

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. június 28-ai ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ALELNÖKE ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. június 28-ai ülésére Tárgy: Közoktatási intézmények igazgatói megbízásának lejárta miatt esedékes vezetıi

Részletesebben

Debrecen Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2013. évi beszámolója

Debrecen Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2013. évi beszámolója Szám: 09/1/275-1/2014/ DB KIR. J ó v á h a g y o m! Kovács Ferenc tű. dandártábornok, tanácsos, igazgató Debrecen Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2013. évi beszámolója F e l t e r j e s z t e m! Dr. Nagy

Részletesebben

KITE MEZİGAZDASÁGI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI ZRT. BIZTONSÁGI ELEMZÉS, HÓDMEZİVÁSÁRHELY

KITE MEZİGAZDASÁGI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI ZRT. BIZTONSÁGI ELEMZÉS, HÓDMEZİVÁSÁRHELY KITE MEZİGAZDASÁGI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI ZRT. BIZTONSÁGI ELEMZÉS, HÓDMEZİVÁSÁRHELY NYILVÁNOS VÁLTOZAT Készítette KITE Zrt. megbízásából. az AGEL-CBI KFT. BUDAPEST 2012. DECEMBER 15. VERZIÓ 1.0 Megrendelı:

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S E L İ T E R J E S Z T É S Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2015. február 4-i ülésére A Polgármesteri Hivatal 2013-2014. évi munkájáról szóló beszámoló tárgyában Tisztelt Képviselı-testület!

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. május 31-i ülésére

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. május 31-i ülésére 19. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. május 31-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Polgármesteri Hivatalának beszámolója a 2011. évben végzett munkájáról Az elıterjesztést

Részletesebben

AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 127. TÁRGY: Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti-gyermekvédelmi feladatainak 2014. évi ellátásáról

AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 127. TÁRGY: Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti-gyermekvédelmi feladatainak 2014. évi ellátásáról AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 127. MELLÉKLET: - db TÁRGY: Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti-gyermekvédelmi feladatainak 2014. évi ellátásáról E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

HAJDÚNÁNÁS VÁROS BŐNMEGELİZÉSI KONCEPCIÓJA

HAJDÚNÁNÁS VÁROS BŐNMEGELİZÉSI KONCEPCIÓJA HAJDÚNÁNÁS VÁROS BŐNMEGELİZÉSI KONCEPCIÓJA 2008. 2 Hajdúnánás Város Bőnmegelızési Koncepciója Mottó: Jobb megelızni a bőntettet, mint büntetni azt. (Cesare Beccaria) I. Bevezetı Hajdúnánás Hajdú-Bihar

Részletesebben

Elıterjesztés 8. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. május 21-i ülésére

Elıterjesztés 8. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. május 21-i ülésére Elıterjesztés 8. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. május 21-i ülésére Tárgy: Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának értékelése Az elıterjesztést

Részletesebben

Beszámoló. az Országos Sportegészségügyi Intézet. 2009. évi munkájáról. és a 2010. évre vonatkozó szakmai terveirıl

Beszámoló. az Országos Sportegészségügyi Intézet. 2009. évi munkájáról. és a 2010. évre vonatkozó szakmai terveirıl Beszámoló az Országos Sportegészségügyi Intézet 2009. évi munkájáról és a 2010. évre vonatkozó szakmai terveirıl Budapest, 2010. január hó 2 Az Országos Sportegészségügyi Intézet az ország sportegészségügyének

Részletesebben

Minıségirányítási Kézikönyv

Minıségirányítási Kézikönyv MAGYAR GÁZSZOLGÁLTATÓ KFT 8800 Nagykanizsa, Csengery út 9. 8331 Sümeg, Árpád u. 31. 8945 Bak, Kossuth u. 2/A 2100 Gödöllı, Szabó Pál u. 28. Tel 93/500-500; Fax 93/500-501 Minıségirányítási Kézikönyv A

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a Salgótarjáni Kistérség Többcélú Társulása Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ

TÁJÉKOZTATÓ. a Salgótarjáni Kistérség Többcélú Társulása Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ Csakis azért foglalkozunk a világ bajaival és nyomorával, hogy azután enyhítsük ıket. Hogyha csupán figyeljük és siránkozunk miattuk, még keservesebbé tesszük ıket, amellett minden haszon nélkül. (Joubert)

Részletesebben