JELENTÉS a Jász-Nagykun-Szolnok megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság évi munkavégzésérıl

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JELENTÉS a Jász-Nagykun-Szolnok megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 2009. évi munkavégzésérıl"

Átírás

1 ÜVEGZSEB ADATOK 1.) Az államháztartásból támogatott szervek, személyek teljesítményét jelzı mutatók (feladat-, teljesítmény-, kapacitás-, hatékonyság-, eredményességmutatók) alakulása a támogatott tevékenységet illetıen (Ámr. 22. sz. melléklet) NEMLEGES 2.) A költségvetési szerv éves szakmai teljesítményének bemutatása és értékelése az éves költségvetési beszámolók szöveges indoklási része (Ámr. 22. sz. melléklet, Ámr (2) bekezd. Szám: 127/2010. JELENTÉS a Jász-Nagykun-Szolnok megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság évi munkavégzésérıl Felterjeszti:

2 Szolnok, január 26. Tóth Tibor tő. alezredes megyei igazgató sk.

3 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 3 JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG ÉVI KIEMELT ÉS Fİ FELADATAI...3 I. VEZETÉS, IRÁNYÍTÁS, EGYÜTTMŐKÖDÉS TERÜLETE SZEMÉLYÜGYI-MUNKAÜGYI TEVÉKENYSÉG EGYÜTTMŐKÖDÉSI TEVÉKENYSÉG CIVIL KAPCSOLATOK, KOMMUNIKÁCIÓ ÉS SAJTÓTEVÉKENYSÉG NEMZETKÖZI EGYÜTTMŐKÖDÉSI TEVÉKENYSÉG...9 II. MEGELİZÉSI, HATÓSÁGI, FELKÉSZÜLÉSI TERÜLET HATÓSÁGI TEVÉKENYSÉG SZAKHATÓSÁGI TEVÉKENYSÉG IPARI BALESET MEGELİZÉSI TEVÉKENYSÉG TŐZVIZSGÁLATI TEVÉKENYSÉG SZANKCIONÁLÁSI TEVÉKENYSÉG LAKOSSÁGFELKÉSZÍTÉSI TEVÉKENYSÉG...13 III. VESZÉLYHELYZET-KEZELÉSI TERÜLET FİBB KIEMELT BEAVATKOZÁSOK, VESZÉLYHELYZET-KEZELÉSEK MENTÉSSZERVEZÉSI TEVÉKENYSÉG LAKOSSÁGVÉDELMI TEVÉKENYSÉG MINİSÍTETT IDİSZAKI TEVÉKENYSÉG ÜGYELETI RENDSZER HELYZETE GYAKORLATOK, GYAKORLÁSOK...23 IV.HELYREÁLLÍTÁS ÉS ÚJJÁÉPÍTÉS TERÜLETE V.GAZDÁLKODÁS, MŐSZAKI FENNTARTÁS ÉS FEJLESZTÉS TERÜLETE PÉNZÜGYI GAZDÁLKODÁS ÉRTÉKELÉSE MŐSZAKI TEVÉKENYSÉG INFORMATIKAI ÉS TÁVKÖZLÉSI TEVÉKENYSÉG...27 VI. ELLENİRZÉS TERÜLETE VII. ÉRTÉKELÉS ÖSSZEGZÉS MELLÉKLETEK sz. melléklet sz. melléklet sz. melléklet sz. melléklet sz. melléklet sz melléklet... 44

4 BEVEZETÉS Az OKF által meghatározott kiemelt célok megvalósulása és a megyei védelmi igazgatási rendszer reagáló képességének fokozása érdekében évben az alábbi feladatokat hajtottuk végre. Az ágazati stratégiai fejlesztési célkitőzései, valamint az OKF céljai és kiemelt feladatainak figyelembevételével: JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG ÉVI KIEMELT ÉS Fİ FELADATAI 1. Költségtakarékos gazdálkodás, a prioritások meghatározásával, átgondolt és arányos költségráfordításokkal, a saját bevételi források hatékonyabb kiaknázásával biztosítani pénzügyi mőködıképességünket. 2. Területi polgári védelmi szervezetek 5x50 fıs árvízvédelmi komplex csoport (Jászapáti, Jászfényszaru, Karcag, Kisújszállás és Mezıtúr) megalakítása, felkészítése. A felkészítésre a pénzügyi fedezetet a Jász-Nagykun-Szolnok megyei Védelmi Bizottság biztosítja ben a 18/2006 Korm. rendelet hatálya alá esı felsı küszöbértékő üzemekben, tehát a Bige Holding Kft. Szolnok és a MOL Rt. TKD Logisztika Szajoli Bázistelepén minden érintett szerv bevonásával teljes külsı védelmi terv gyakorlat végrehajtása. A Bige Holding Kft Szolnok kapcsán cél olyan oktatófilm elkészítése, melyben az elzárkózás megvalósításáról minden lényeges tudnivaló szerepel és ennek a lakosság széles körében történı megismertetése. 4. A MÁV Szolnok Rendezı Pályaudvar Belsı Veszély-elhárítási Alaptervének jóváhagyását követıen együttmőködési gyakorlat végrehajtása. Egyrészt törzsvezetési jellegő feladategyeztetés, konferencia, a megtörtént balesetek veszélyeztetı hatásának csökkentési lehetıségeirıl, másrészt együttmőködve a MÁV HAVARIA csoportjával kárelhárítási gyakorlat keretén belül tesztelné le az új tervben rögzített eljárások végrehajthatóságát. 5. Megyei Ellenırzı gyakorlatok célirányos szervezése és végrehajtása. Ezen gyakorlatok célja, hogy a nagy tömegeket befogadó objektumok pld: buszpályaudvar, bevásárló központok stb. milyen szinten készültek fel egy esetleges tömegbalesetek, tőzeset kapcsán a kimenekítésre, illetve a tőzoltási és mőszaki mentési feladatokra. 6. A tőzoltó szakképzési feladatokon és továbbképzéseken túl, a nyelvi képzés további szélesítése. Az évek óta sikeres angol nyelvi képzés mellett a német és orosz nyelvi oktatás elıtérbe helyezése, tanfolyamok beindítása. 7. A április hónapban Szolnok Megyei Jogú Városában megrendezésre kerülı Országrészi Tőzoltó Szakmai Vetélkedı lebonyolítása. 8. Egységes Digitális Rádió-távközlı rendszer (EDR) katasztrófavédelmi megvalósításával kapcsolatos feladatok végzése, tesztelés végrehajtása, a teljes átállás.

5 9. Egységes európai segélyhívószámra (112) alapozott Európai Segélyhívó Rendszer megvalósításával kapcsolatos feladatok elıkészítése. 10. Fire Dynamics Simulator számítógépes tőzmodellezı program bemutatása országos konferencia keretén belül. I. VEZETÉS, IRÁNYÍTÁS, EGYÜTTMŐKÖDÉS TERÜLETE A különbözı döntési szinteken dolgozók szellemi, pszichikai, fizikai erejét maximálisan kiaknázva képesek vagyunk eleget tenni a velünk szemben támasztott magas követelményeknek. Az igazgató október 11-i hatállyal, felsı korhatár elérésével nyugállományba vonult, az igazgató helyettes december 1-tıl felmentési idejét töltötte, majd december 30-i hatállyal szintén nyugállományba vonult. Az igazgatói beosztást december 1-tıl megbízással, majd sikeres pályázata alapján december 4-tıl mint kinevezett igazgató tölti be Tóth Tibor tő. alezredes. Az igazgató-helyettesi feladatokat Buzás Tibor pv. alez. kirendeltség-vezetı látja el, megbízással december 4-tıl kezdıdıen, eredeti beosztásának ellátása alóli mentesítéssel. Elmondhatjuk, hogy az utolsó negyedévben bekövetkezett vezetıhiány, ill. vezetı-váltás nagy próbatétel elé állította a személyi állományt. A Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságnál a Szervezeti és Mőködési Szabályzat, ügyrendek és a munkaköri leírások felülvizsgálatával, annak pontosításával javítottuk a vezetı, irányítói feladatoknak is megfelelı egységes mőködési rendet. A munkakörök elemzésével, vezetıi értékelésekkel, a teljesítmény értékelés követelményeinek figyelembevételével növeltük a mőködés hatékonyságát. A hivatásos önkormányzati és önkéntes tőzoltóparancsnokok kooperatív hozzáállása a közös célokhoz kiemelten jónak értékelhetı. 1. Személyügyi-munkaügyi tevékenység Az igazgatóság rendszeresített státuszainak száma 54 volt december 30-i hatállyal megszőntetésre került a PVKO osztályvezetıi státusz, ezáltal a rendszeresített létszámunk 53. Bár évben az egészségügyi okok miatti leszerelések mértéke a tőzoltóságokat is figyelembe véve nem haladta meg az átlagos szintet, ránk nézve mégis hátrányosan hatott, hiszen különösen a II. félévben az átlagos állományi létszámunk fı körül mozgott. Jelenleg hat hivatásos és egy közalkalmazotti (irodavezetı) státusz üres. (1. sz. melléklet) Ennek ellenére a megyei igazgatóság állományába hivatásos jogviszony létesítésére engedély hiányában nem került sor, csupán 1 fıvel létesítettünk közalkalmazotti jogviszonyt az év elején. A tőzoltóságoknál 8 fı hivatásos és 3 fı közalkalmazott felvételére került sor, míg 20 fı hivatásos jogviszonyának megszőntetésére és 3 fı hivatásos áthelyezésére került sor. (2. sz. melléklet). Az Igazgatóság és a HÖT-ök vonatkozásában a hivatásos szolgálati viszony megszőnések számadatait fogyaték okonként a 3. sz. melléklet tartalmazza. Továbbra is kiemelt figyelmet fordítunk a szakmai felügyeleti tevékenységünk hatékonyságára. Az igazgatóságra beérkezett anyagok, parancsok, határozatok ellenırzése, feldolgozása jelentıs részét képezi mindennapi munkánknak.

6 Az igazgatóság állományából egy fıvel szemben folytattunk le fegyelmi eljárást, és az eljárás alá vont feddés fenyítésben részesült. A HÖT-ök esetében a Szolnoki Tőzoltóság állományából került sor fegyelmi eljárás lefolytatására hét fı esetében, hat feddés-, egy pedig megrovás fenyítésben részesült. A személyügyi osztályvezetınek, mint a Krízisintervenciós Csoport (KIT) kiképzett tagjának alkalmazására került sor a nyírségben bekövetkezett jégkár okozta feszült helyzet kezelésében. Oktatás, képzés: Az igazgatóság személyi állományából 3 fınek tanulmányi szerzıdése van, ebbıl két fı a ZMNE Védelmi Igazgatási (MSc) szak II. évfolyamos hallgatója, egy fı a SZI Egyetem Pedagógiai Karán tanul, továbbá egy fı beiskolázásra került a KOK rendészeti szervezı tőzoltó szervezı szak - képzésre. Nagy hangsúlyt fektettünk a kreditrendszerő képzések szervezésére nemcsak a szakmai fejlıdés, hanem a jogszabályban elıírt pontmennyiség teljesítése érdekében is. Rajtunk kívül álló okok miatt több központi továbbképzés nem került megtartásra, ez a szerzett kreditpont mennyiségén is megmutatkozik. Kimutatás évben megszerzett kreditpontokról/fı Nem szerzett kreditpontot Idıarányosan megszerezte Idıarányos pont felét szerezte idıarányos pontnál többet szerzett Az elmúlt évek erıteljes fluktuációja megyénket sem kímélte. A természetes létszámmozgások (nyugdíjazás, áthelyezés) mellett, a tőzoltóságok szolgálati nyugdíjba vonulási hulláma és a heti munkaidı csökkentésével együtt járó létszámfejlesztési program, az állomány jelentıs mértékő kicserélıdéséhez vezetett. Így a felkészült, tapasztalt kollegák kiválása miatt, a korábbiaknál is nagyobb hangsúlyt kapott az utánpótlás nevelése, szakmai felkészítése. A Debreceni Regionális Képzı Központ szervezésében, az Észak-alföldi Regionális Munkaügyi Központtól a munkaerı-piaci alapból igényelt, több mint 64 millió Ft összegő munkahelyteremtı képzési támogatással, 2005-tıl napjainkig négy helyszínen 8 hallgatói csoportnak összesen 212 fı részvételével folyt tőzoltó szakképzés. Hasonló formában, további 51 fı képzése, két helyszínen, jelenleg is tart. Jászberény HÖT képzési helyszínnel októberében, Kunszentmárton HÖT helyszínnel novemberében indult a szakképzés, befejezése idén februárban és márciusban történik.

7 2005-tıl napjainkig, a DRKK-val és az Északalföldi Regionális Munkaügyi Központtal a képzés terén történt sikeres együttmőködés adatait, a számszerősíthetı eredményeket tartalmazza az alábbi táblázat: Tanfolyamok Létszám (fı) Képzési támogatás (Ft) Tőzoltó szakképzés: 8 db befejezett 2 db folyamatban Idegennyelvi képzés: 5 db angol nyelvtanfolyam: Egyéb: Számítógépkezelı és felhasználó Könnyőgépkezelı (targoncavezetı) Középfokú munkavédelmi szaktechnikus Daru teherkötözı ÖSSZESEN: Együttmőködési tevékenység Igazgatóságunk a napjainkban megjelenı új és újabb veszélyforrások és helyzetek miatt, kiemelt figyelmet fordít az együttmőködési tevékenységben rejlı lehetıségekre, egymást segítı partnereinkkel a megelızés, az élet- és vagyonmentés, a képzés és egyéb területeken meghatározott célkitőzések teljesítésére. Igazgatóságunknak 36 szervezettel - köztük a társszerveknek minısülı fegyveres és rendvédelmi szervezeteken túl, oktatási intézményekkel, mentı szervezetekkel és szolgáltató társaságokkal - van élı, rendszeres kapcsolatot jelentı Együttmőködési Megállapodása. Együttmőködı partnereinkkel a megelızés, élet-és vagyonmentés, képzés és egyéb területeken meghatározott közös célkitőzések teljesítését értekezlet keretében, évente értékeljük. Erre legutóbb február 24. napján került sor. Az EMÜ értekezletrıl az OKF Hivatalát emlékeztetı felterjesztésével tájékoztattuk. A gyakorlatban ismét bebizonyosodott, hogy a szerzıdı felek képesek a közös munka összehangolt és eredményes végzésére. Az elmúlt évben az együttmőködések az alábbi, fıbb rendezvényekhez kötıdtek: VII. Országos Tőzoltó Szakmai és III. VFCS Szakmai Vetélkedı Országrészi Selejtezıje Szolnokon, október 6.-án, hét megye csapatainak elméleti és gyakorlati versenye. SEVESO II. Külsı Védelmi Terv gyakorlat, Szajol, MOL Bázistelepén, október 29.-én. Az MH 25/88 Könnyő Vegyes Zászlóalj szervezésében, március közötti idıszakban végrehajtott közös árvízvédelmi együttmőködési gyakorlat.

8 Ifjúsági Katasztrófavédelmi Verseny PV Kirendeltségi fordulói és május 8.- án a megyei döntı lebonyolítása Szolnok, Tisza-liget helyszínnel. A helyi - Országos és Megyei - EMÜ Adatbázisainkat. (Mentésszervezési Osztály és Ügyelet) folyamatosan karbantartottuk és elektronikus formában is frissítettük. Az év folyamán egy új, háromoldalú megállapodást kötöttünk - a katasztrófa és árvíz elleni védekezés terén, egymás kölcsönös segítésére - a Huta Plast Építı- és Mőanyagipari Kft.-vel és a Búvár Kft.-vel. Jelenleg három együttmőködési megállapodás van elıkészítés alatt, melybıl kiemelkedik a Tiszai Vízirendészeti Rendırkapitányság és Igazgatóságunk valamint további hat megye igazgatóság által kötendı megállapodás. Megyénk Önkéntes Tőzoltó Egyesületei és a Hivatásos, vagy Önkéntes Tőzoltóságok között egyre több kétoldalú megállapodás jön létre. Számuk az utóbbi két évben ugrásszerő növekedett, jelenleg már 17 darab. Ez elsısorban az idıközi jogszabályi változások hatása. A évi XXXIII (Önkéntes Tőzoltó Egyesületekrıl szóló) törvény értelmében, a évi ÖTE pályázaton feltétel volt belsı, a mőködési körzet szerinti HÖT-tel, vagy ÖT-tel létesített megállapodás megléte. 3. Civil kapcsolatok, kommunikáció és sajtótevékenység A kommunikáció területén célunk volt a katasztrófavédelem tevékenységének széles körő megismertetése, bemutatása, valamint a szakmai felkészítı anyagaink eljuttatása a célcsoportokhoz, az elektronikus és írott sajtó útján. A Tájékoztatási- és Kapcsolattartási Tervünknek megfelelıen különbözı (PV Napi rendezvény, Tőzoltó Nap, Katasztrófavédelmi Ijusági verseny, szakmai bemutatók stb.), rendezvényeket tartottunk, melyek egyrészt a szervezeten belüli összetartozás érzését, másrészt a társszervekkel való együttmőködést erısítették ben kiemelkedı eredményként értékeljük a lakosságtájékoztatás területén, hogy sikerült leforgatni és elkészíteni az elzárkózást bemutató kisfilmet. A film a Bige Holding Kft-nél végrehajtásra került külsı védelmi terv gyakorlat részeként került felvételre és a Debreceni Regionális Képzı Központtnál történı vágás és narrátor szöveg bedolgozása után ez évben kerül bemutatásra az elektronikus médiában. A hatékony munka záloga a gyors belsı információ-áramlás, az elvégzett munkáról és a további feladatokról. Ezt a célt szolgálják a szakmai lapok (Katasztrófavédelem, 105-Tőzvonalban, Védelem), tájékoztatóhoz rendszeresen juttatunk el anyagokat. Az OKF által összeállított tájékoztató anyagot a JNSZ MKI osztályvezetıi belsı hálózaton, a tőzoltóságok LOTUS-NOTES-en és a kirendeltségek -on kapják meg rendszeresen. Próbálunk törekedni arra, hogy a kirendeltségek, irodák munkájáról szóló anyagoknak legalább a székhely városok weboldalai állandó megjelenést biztosítsanak. A médiáktól kapott visszajelzések alapján a munkát javító jó döntésnek bizonyult a sajtóreferensi feladatkör meghatározása. A sajtóreferensen keresztül öt elektronikus médiummal, valamint írott kategóriában egy megyei újsággal tartunk fenn szoros kapcsolatot.

9 Híranyagaikat, nem csak a katasztrófavédelmi szervezetre vonatkozóan, hanem környezetvédelem, aktuális események, külföldi események, pályázatok vonatkozásában is folyamatosan figyeljük, elemezzük, értékeljük, archiváljuk. A sajtóval személyes találkozásra törekszünk, sajtótájékoztatók formájában ezen felül, ami nem munkakapcsolat, és mégis nagyon jó alkalmat teremt a jó viszony tovább mélyítésére, a Sajtó Napi megemlékezés. Pályázatok: Továbbra is elsıdleges volt számunkra a közötti idıszakra vonatkozó Megyei Területfejlesztési Stratégia Programban szereplı - a tőz- és katasztrófavédelmi fejlesztés koncepcióit kistérségenként tartalmazó - célkitőzések pályázati úton történı megvalósítása. A 211/2006. (X.20.) Korm. rendelet megjelenése óta, folyamatosan figyelemmel kísérjük az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében megjelenı, EU Költségvetésbıl támogatott pályázatokat. Célunk, fıként a jelenlegi, kedvezıtlen gazdasági körülményekre tekintettel, olyan külsı pályázati lehetıségeket felkutatása, melyek támogatási formája önrészt nem, vagy csak minimális mértékben igényel. Pályázatfigyelési tevékenységünk keretében az ÖM, OKF, NCA, Pafi honlapokat látogatjuk, valamint a Forrásportált és az EU-s pénzforrások pályáztató intézményei által közzétett felhívásokat keressük. A pályázati kiírásokban érintettek - a megyénkben mőködı Hivatásos és Önkéntes Tőzoltóságok, a szakmai szövetségek, az Önkéntes Tőzoltó Egyesületek, továbbá a karitatív szervezetek és a speciális mentıegységek - figyelmét felhívtuk az egyes lehetıségekre. Pályázati anyagaikat áttekintjük, és támogató leveleket készítünk, igény szerint segítünk a pályázati anyag összeállításában. Az elért eredményekre vonatkozó adatokat összegyőjtjük, összesítjük és értékeljük. Megyei szakmai kört érintı 2009 évi pályázatok: Az OKF, mint pályázatkezelı megbízásából, a Magyar Tőzoltó Szövetség, mint közremőködı, az Önkéntes Tőzoltó Egyesületek mőködésének támogatására, technikai ellátottságuk javítására áprilisában pályázati felhívást tett közzé. Megyénkbıl 14 szervezet pályázott 20 millió Ft-ot meghaladó összegre és nyert 8,5 millió Ft támogatást. A szövetségek mőködésének segítésére kiírt pályázaton a JNSZ Megyei Tőzoltók Szövetsége jutott pénzügyi forráshoz. Jellemzıen a Nemzeti Civil Alapprogram honlapján jelentek meg az elmúlt évben a civil társadalom erısítését, a civil szervezetek társadalmi szerepvállalásának segítését szolgáló pályázati felhívások, melyekrıl az érintett civil szervezeteket értesítettük. Tavaly többek között, a nemzetközi kapcsolatok erısítését, az interneten való megjelenést, a sajtótermékek létrehozását támogató - az NCA Nemzetközi Kollégiuma, a Civil Szolgáltató, Fejlesztı és Információs Kollégiuma, valamint a Civil Önszervezıdés, Szakmai és Területi Együttmőködés Kollégiuma által közzétett - közel 15 pályázati felhívásról. Pontos adataink nincsenek a pályázók számáról, az elért eredményekrıl kapott visszajelzések azonban biztatóak. Pl.: A Megyei Tőzoltók Szövetségének honlapja pályázaton nyert támogatásból készült el.

10 A 2/2006. (BK.2.) BM utasítással módosított 5/2001. (BK.2.) BM utasítás 4. pontja alapján, a készenléti jellegő szolgálattal rendelkezı Hivatásos és Önkéntes Tőzoltóságok több évre szóló technikai fejlesztésének biztosítását célzó évi OKF pályázaton megyénk 11 tőzoltósága 16 pályázattal érintett. A pályázott eszközök: gépjármővek és nagy értékő tőzoltási és mőszaki mentıfelszerelések, védıruházatok és védıfelszerelések átadása még 2008-ban megkezdıdött, tavaly folytatódott és folyamatosan tart. A több évet átfogó szakmai fejlesztési program keretében 2009-ben megyénk tőzoltó gépjármővekkel (Pl.: HÖT Jászberény, HÖT Mezıtúr, ÖT Jászkisér), valamint jelentıs értékő, a tőzoltók egyéni védelmét szolgáló eszközökkel és szakfelszerelésekkel (Pl.: HÖT Szolnok) gazdagodott. A 2009 szeptemberében, az OKF honlapján megjelent, a tőzoltóságok új laktanya beruházási feladatainak megvalósítását és az elhelyezési feltételek javítását célzó pályázati felhívásról az érintetteket tájékoztattuk. Pályázat benyújtására megyénkbıl nem került sor. A pályázatokra vonatkozóan az elmúlt idıszakban több ÖM rendelet jelent meg: így a 6/2008. (X. 8.), a pályázati úton nyújtható támogatásokról, továbbá a 21/2009. (VII. 8.), a tőzoltósági célú beruházási, fejlesztési támogatás pályázati rendszerérıl. Összhangban az OKF 16/2005. sz. a külsı pályázati tevékenységet szabályozó intézkedés II./7. pontja értelmében is jelzett, tárgyévi pályázati elgondolásainkkal, Igazgatóságunk mőködési költségeinek csökkentését tervezi, napenergia hasznosításával. A teljes főtési és melegvíz ellátási rendszert szeretnénk gazdaságossá tenni, korszerő eszközök beszerzésével és megújuló energiaforrások felhasználásával. 4. Nemzetközi együttmőködési tevékenység A két- és többoldalú, határokon átnyúló kapcsolatok erısítése, különös tekintettel Európai Uniós csatlakozásunkra, napjainkban kiemelt szerepet kap. Így korábbi nemzetközi kapcsolataink ápolása és továbbiak létesítése igen fontos számunkra. Ennek érdekében Igazgatóságunk az elmúlt évek folyamán több külföldi tőzoltósággal létesített és tart fenn kapcsolatot közvetlenül, vagy megyei szakmai szervezeteken - Tőzoltók Szövetsége, Jászsági Önkéntes Tőzoltó Egyesületek - keresztül. Hagyományosan jó kapcsolatokat alakítottunk ki a német nyelvterületen tevékenykedı szakmai szervezetekkel, elsısorban a Németországban élıkkel. A Warthauseni Tőzoltóság nyár derekán ünnepelte fennállásának 200. évfordulóját. A több napos jubileumi rendezvénysorozaton megyénk szakmai delegációjában igazgatóságunkat a Mentésszervezési Osztály vezetıje képviselte. A rendezvénysorozat keretein belül a Jászkiséri Önkéntes Tőzoltóság és a Jászalsószentgyörgyi Önkéntes Tőzoltó Egyesület a Baden-Württemberg tartományi tőzoltó szövetség, önkéntes tőzoltókra vonatkozó minısítési szabályzata szerinti bronz minısítését szerzett, ami jelentıs szakmai és erkölcsi siker mindkét tőzoltóság életében. A külföldi szakmai körökkel történı megismerkedést és új kapcsolatok létesítését jól segítik a nemzetközi gyakorlatok. Ilyen volt a közelmúlt két kiemelkedı rendezvénye, az EU-HUROMEX határokon is átnyúló veszélyhelyzet-kezelési komplex szimulációs

11 gyakorlat, továbbá az ugyancsak EU-s támogatással megvalósult földrengés-szimulációs EU-HUNEX DECATHLON 2009 projekt. Már korábban elhatároztuk, hogy a rendelkezésünkre álló német szakmai anyagok alapján, német-magyar; magyar-német szógyőjteményt készítünk, elsısorban a hivatásos és önkéntes tőzoltóságok, valamint a tőzoltó egyesületek tőzoltói részére. A Megyei Tőzoltók Szövetségének segítségével tárgyév nyarán szógyőjteményünk nyerspéldánya elkészült, ısszel pedig végleges formát öltött. Megítélésünk szerint a benne szereplı szakszavak és kifejezések hasznosak lehetnek a barátságok ápolásában, egymás kölcsönös megértésében, a látogatások és szakmai tapasztalatcserék és a hazai vagy külföldi közös rendezvények alkalmával. II. MEGELİZÉSI, HATÓSÁGI, FELKÉSZÜLÉSI TERÜLET 1. Hatósági tevékenység A hivatásos önkormányzati tőzoltóságok szakfelügyeleti témavizsgálatát mindhárom szakterületre kiterjedıen az ütemtervben foglaltaknak megfelelıen végrehajtottuk. Az igazgatóság felülellenırzés keretében ellenırizte a HÖT-ökkel közösen az illetékességi területükön lévı középiskolákat, gimnáziumokat, szociális otthonokat, és idısek otthonait. A tőzoltóságok a tapasztalatokat leszőrték, a kijavítható hibák megszüntetésére intézkedtek. Megyénkben 8 db létesítményi tőzoltóságból 4 db került tárgyévben ellenırzésre. Az ADR tevékenységet szabályozó 13/2007. számú intézkedésben meghatározott ADR veszélyes áruk közúti szállításának ellenırzésével kapcsolatos ellenırzési számot túlteljesítettük. A hivatkozott számú intézkedés véleményezésében több esetben is részt vettünk és megtettük a javaslatainkat. Az ellenırzések során az ügyfelekkel a 2186/2009. számú ügyirat figyelembevételével méltányosan jártunk el és a kisebb súlyú szabálytalanságok esetén szóbeli és írásos figyelmeztetést alkalmaztunk. A megelızési osztály szerves részeként belsı átcsoportosítással létre hoztunk egy 3 fıs ellenırzı csoportot, mely a közúti és telephelyi ellenırzések jelentıs részét elvégzi. A csoport teljesítette a vele szemben támasztott követelményeket. A csoportból 1 fı felmentési idejét tölti, így az eddigi gördülékeny ellenırzések szervezése nehézkessé vált. Az ADR ellenırzésre beosztható állomány jelenleg 7 fı, melybıl 2 fı kirendeltség vezetı, 4 fı VFCS készenlétet ad és 1 fı szakreferens. Az ellenırzések ütemezésénél a VFCS készenlét miatt csak olyan helyszínek tervezhetıek, melyek 20 percen belül vannak. Az ellenırzések ütemezése során nagy figyelmet fordítunk az egyéb szakmai feladatok (HÖT témavizsgálat) ellátásának és az ADR ellenırzések végrehajtásának összehangolására a költségtakarékosság érdekében. Az ellenırzések ütemezése során a régiós ellenırzések is végrehajtásra kerülnek második negyedévében bekövetkezett nyugdíjazási hullám miatt a csoport létszáma lecsökkent és a többi szakmai osztályon is hasonló a helyzet, így az ellenırzéshez szükséges létszám még szervezéssel sem megoldható minden esetben, ezért az elıírton felüli ellenırzési szám csökkenésével kell számolni. Igazgatóságunk az alábbi ellenırzéseket hajtotta végre: Közúti ellenırzés 54 alkalom Közúti ellenırzés darabszám (jelölt) 178 db ebbıl 2 db bírság ( Ft)

12 Közúti ellenırzés darabszám (nem jelölt) ADR baleseti kivizsgálás 5 db szóbeli figyelmeztetés 171 db megfelelt 188 db 1 db megfelelt (mőszaki hiba) bírság szóbeli figyelmeztetés megfelelt Telephelyi ellenırzés 33 alkalom: ebbıl: 12 db határozat (1db visszavonva. 1 db új eljárásra) 12 db bírság ( ,-) 7 db szignalizáció 15 db megfelelt megfelelt szignalizáció bírság visszavont 2. Szakhatósági tevékenység Az ügyintézési határidık maradéktalan betartása mellett, a közigazgatási eljárási és a szakmai elvárások elıtérbe helyezésével került végrehajtásra. A benyújtott településrendezési terveknél minden estben, valamint a veszélyes hulladékkezelés, begyőjtés és a telepengedélyezési eljárásoknál indokolt esetben kikértük a települést jól ismerı illetékes hivatásos tőzoltóság és polgári védelmi kirendeltség véleményét is évben kettı esetben járt el az igazgatóság II. fokú ügyben a közigazgatási hivatal megkeresésére szakhatóságként. Az eljárások során a hatóságokkal, valamint az ügyfelekkel a munkakapcsolatunk jó, a beérkezett dokumentációkhoz csak esetenként kell kiegészítést kérnünk. A kirendeltségeket az ıket érintı ügyekbe (helyszíni szemle, bejárás, mőszaki átadás) bevonjuk, de önállóan szakhatósági tevékenységet nem végeznek.

13 A lehetıségek és a tárgyi ügy súlyának függvényében egyre több alkalommal veszünk részt a hatóságok által összehívott helyszíni szemléken. A pirotechnikai termékek felhasználásához kiadott szakhatósági állásfoglalásaink száma az elızı év azonos idıszakához képest nı. A tőzijáték kérelmeknél minden esetében megtekintjük a helyszíneket, és minden esetben a helyi körülményeknek megfelelıen kerülnek kiadásra a szakhatósági hozzájárulások. Ez évben 456 db szakhatósági hozzájárulás került kiadásra az alábbi megoszlásban: Telepeng Útépités TRT Egyéb Tüzijáték Vezetékjog Vizgáz Vesz.hull Körny.hat Radoaktív Kikötı II fok Mőködési Eltérési A vizsgált idıszakban jelentıs leterheltséget jelentett a tőzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, munkakörökrıl és a szakvizsga részletes szabályairól szóló 53/2005.(XI.10.) BM rendeletbıl adódó feladatok végrehajtása. 6 fı kérte regisztrálását vizsgáztatóként, melybıl egy esetben elutasításra került a kérelem. Két fı kérte a regisztrációját oktatásszervezıként. Ez évben 2316 fı tett sikeres szakvizsgát és került regisztrálásra. Egy esetben a szakvizsga oklevél visszavonatásra került. 3. Ipari baleset megelızési tevékenység A Jász- Nagykun- Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság kiemelt feladatként kezeli a veszélyes anyagokat gyártó, felhasználó, tároló (forgalmazó) üzemekkel kapcsolatos katasztrófa-elhárítási, lakosságvédelmi és tőzmegelızési feladatokat. Igazgatóságunk szakhatósági jogkörében fokozott figyelmet fordít a veszélyes anyagokat gyártó, felhasználó, tároló (forgalmazó) üzemekkel kapcsolatos telephely engedélyezési (létesítési) eljárás szakmai követelményeinek érvényesítésére. Az idei évben az Igazgatóság ADR ellenırzéseket önállóan végzi a közúton és a telephelyeken is. A 2/2001. (I.17.) Korm. rendelet] szerint a SEVESO II. EK Irányelv hatálya alá tartozó alsó és felsı küszöbértékő veszélyes ipari üzemek a következık: Felsı küszöbértékő veszélyes ipari üzemek: Bige Holding Kft. és a MOL NyRt. (Szajol). Alsó küszöbértékő veszélyes ipari üzem: REWOS Kft. (Törökszentmiklós) Az alsó és felsı küszöbértékő üzemeket folyamatosan tájékoztatjuk és segítjük - a kirendeltségeink bevonásával - a védelmi terveik, valamint a biztonsági elemzések és a kapcsolódó feladatok szakszerő és maradéktalan végrehajtása érdekében. A megtartott

14 igazgatói értekezleteken több esetben a tőzoltóparancsnokok, valamint a polgári védelmi kirendeltség-vezetık részére tájékoztatót tartottunk a veszélyes anyagok gyártásával, felhasználásával, tárolásával és szállításával összefüggı feladatokról fokozott figyelemmel a SEVESO II Irányelvek végrehajtására. A Bige Holding Kft-nél a szolnoki külsı védelmi tervben foglaltak ellenırzésére irányuló komplex gyakorlat végrehajtására került sor. Szajol külsı védelmi tervének komplex gyakorlatát a polgármester által elfogadott idıpontban kiemelkedıen jól megtartottuk. A lebonyolítás mindkét esetben zökkenımentes volt, a tapasztalatokat feldolgoztuk és jelentés formájában felterjesztettük az Országos Katasztrófavédelmi Fıigazgatóságra ben sor került a szolnoki és a szajoli külsı védelmi tervek teljes átdolgozására és mindkét település lakossági tájékoztató kiadványának felújítására és újrakiadására. A terveket és a lakossági tájékoztatókat tervezeti formában felterjesztettük az OKF felé és kiegészítés elıírásával jóváhagyást is kaptunk minden anyagra. 4. Tőzvizsgálati tevékenység Az igazgatóság évente egy alkalommal témavizsgálat keretén belül ellenırzi a tőzvizsgálati tevékenységet a Hivatásos Önkormányzati Tőzoltóságoknál. Szóban felhívtuk az osztályvezetık figyelmét, hogy mielıbb legyenek meg a jogszabály által elıírt tanfolyami vizsgák ben írásban is felszólítottuk a Hivatásos Önkormányzati Tőzoltóságok parancsnokait. Parancsnok Urak figyelmét felhívtuk, hogy a megfelelı végzettséggel nem rendelkezı személyek nem végezhetnek tőzvizsgálati tevékenységet, csak a kötelezı adatgyőjtést. Felhívtuk a figyelmüket a KET 58. (1) bekezdésére, mely szerint szakértıt kell bevonni az eljárásba. Szolnok Hivatásos Önkormányzati Tőzoltóság tekintetében tájékoztattuk Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesterét a hiányosságokról és jogszerőtlenségekrıl, egyben kértük azok kivizsgálását és a megszüntetésre intézkedését. 5. Szankcionálási tevékenység Igazgatóságunk az ADR ellenırzések keretében szankcionál. Az ügyfelekkel méltányosan járunk el és a kisebb súlyú szabálytalanságok esetén szóbeli és írásos figyelmeztetést alkalmaztunk. A súlyosabb hibáknál bírságolást foganatosítunk. 6. Lakosságfelkészítési tevékenység A pedagógusok felkészítését szolgáló akkreditált Katasztrófavédelmi Pedagógus továbbképzést a kevés jelentkezı miatt nem tudtuk ebben az évben beindítani. A közigazgatás vezetıinek felkészítése ismétlı jelleggel, egyszeri tájékoztató anyag kiküldésével végrehajtásra került, és megtörtént a kirendeltségek terveinek megfelelıen a polgári védelmi szervezetekbe beosztottak felkészítése. A tanulóifjúság felkészítésének keretében a Szolnoki Ruhaipari Szakközépiskola biztonságszervezı szakos diákjainak a nyári gyakorlatát mi tartjuk tőzvédelmi és polgári védelmi témakörökben. Immáron ötödik éve tart a középiskolás korosztályt megcélzó Katasztrófavédelmi, tőzvédelmi szakkör, mely során az érdeklıdı diákok az elméleti ismeretek elsajátítása mellett, sok gyakorlati foglalkozáson is részt vesznek. A Megyei Pedagógiai Intézettel az együttmőködési megállapodás keretében továbbra is cikk jelenik meg az aktuális hírekrıl Pedagógus Hírlevélben az igazgatóság ifjúság felkészítésével

JELENTÉS a Jász-Nagykun-Szolnok megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 2009. évi munkavégzésérıl

JELENTÉS a Jász-Nagykun-Szolnok megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 2009. évi munkavégzésérıl ÜVEGZSEB ADATOK 1.) Az államháztartásból támogatott szervek, személyek teljesítményét jelzı mutatók (feladat-, teljesítmény-, kapacitás-, hatékonyság-, eredményességmutatók) alakulása a támogatott tevékenységet

Részletesebben

FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK SZEPTEMBER 27-I ÜLÉSÉRE

FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK SZEPTEMBER 27-I ÜLÉSÉRE E LİTERJESZTÉS FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK 2012. SZEPTEMBER 27-I ÜLÉSÉRE 4. IKTATÓSZÁM: 2-11/2012. MELLÉKLET: DB TÁRGY: Tájékoztató a katasztrófavédelem elsı félévi feladatainak végrehajtásáról ELİTERJESZTİ:

Részletesebben

256/2008. (X. 21.) Korm. rendelet

256/2008. (X. 21.) Korm. rendelet 256/2008. (X. 21.) Korm. rendelet az önkéntes tőzoltóság létesítésérıl, mőködésének feltételeirıl és feladatáról A Kormány a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 35. -a (1) bekezdésének

Részletesebben

ÜVEGZSEB ADATOK JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG 2008. ÉVI KIEMELT ÉS Fİ FELADATAI

ÜVEGZSEB ADATOK JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG 2008. ÉVI KIEMELT ÉS Fİ FELADATAI ÜVEGZSEB ADATOK 1.) Az államháztartásból támogatott szervek, személyek teljesítményét jelzı mutatók (feladat-, teljesítmény-, kapacitás-, hatékonyság-, eredményességmutatók) alakulása a támogatott tevékenységet

Részletesebben

FİOSZTÁLYVEZETİ-HELYETTES

FİOSZTÁLYVEZETİ-HELYETTES A Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK) Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium nevében a köztisztviselık jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 10. (1) bekezdése

Részletesebben

A közbiztonsági referens intézménye, rendeltetése, a referens feladatköre

A közbiztonsági referens intézménye, rendeltetése, a referens feladatköre Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófav favédelmi Igazgatóság A közbiztonsági referens intézménye, rendeltetése, a referens feladatköre Előadó: Heinfarth György tű. alezredes A KÖZBIZTONSÁGI REFERENS

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. május 22-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Vincent Auditor Számviteli Szolgáltató és Tanácsadó Kft. 2011.

Részletesebben

A munkahelyi, települési és területi polgári védelmi szervezetek megalakítása 2011-ben

A munkahelyi, települési és területi polgári védelmi szervezetek megalakítása 2011-ben A munkahelyi, települési és területi polgári védelmi szervezetek megalakítása 2011-ben Az elmúlt évben főigazgatói intézkedés határozta meg a polgári védelmi szervezetek gyors (12 órás) és rövid (24 órás)

Részletesebben

1. sz. melléklet EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

1. sz. melléklet EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 1. sz. melléklet amely létrejött Hajdúdorog Város Önkormányzat Képviselı-testülete, mint az önállóan mőködı és gazdálkodó Hajdúdorog Városi Polgármesteri Hivatal irányító szerve,

Részletesebben

A katasztrófavédelem megújított rendszere

A katasztrófavédelem megújított rendszere A katasztrófavédelem megújított rendszere MAGYARORSZÁG BIZTONSÁGA ÁLLAM BM OKF ÁLLAM- POLGÁR... A régi Kat. törvény alapvetően jó volt DE 10 év 2010. évi árvízi veszélyhelyzet; vörösiszap katasztrófa kezelésének

Részletesebben

ÜVEGZSEB ADATOK JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG 2007. ÉVI KIEMELT ÉS Fİ FELADATAI

ÜVEGZSEB ADATOK JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG 2007. ÉVI KIEMELT ÉS Fİ FELADATAI ÜVEGZSEB ADATOK 1.) Az államháztartásból támogatott szervek, személyek teljesítményét jelzı mutatók (feladat-, teljesítmény-, kapacitás-, hatékonyság-, eredményességmutatók) alakulása a támogatott tevékenységet

Részletesebben

Mindezek figyelembevételével Tengelic Község Önkormányzatának 2015. évi belsı ellenırzési terve a következıket tartalmazza.

Mindezek figyelembevételével Tengelic Község Önkormányzatának 2015. évi belsı ellenırzési terve a következıket tartalmazza. Melléklet a. /2014. (XII. 16.) kt. határozathoz Tengelic Község Önkormányzatának 2015. évi belsı ellenırzési terve A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény, az államháztartásról

Részletesebben

Agria Speciális Mentı és Tőzoltó Csoport

Agria Speciális Mentı és Tőzoltó Csoport Adószám: 18587913-1-10 Bejegyzı szerv: HEVES MEGYEI BÍRÓSÁG Regisztrációs szám: PK.60/122/2004/4 SORSZ: 1840 Agria Speciális Mentı és Tőzoltó Csoport 3300 Eger, Kallómalom u. 13. 5/1. 2008. Fordulónap:

Részletesebben

Az ellenırz. Statisztika

Az ellenırz. Statisztika Civil SzámAdó Konferencia Civil SzámAd madó Konferencia Az Állami Számvevıszéki ellenırzések tapasztalatai Jakab Éva Az ellenırz rzés s céljac Döntéshozókhoz, kezelı szervhez kapcsolódó az NCA-ból nyújtott

Részletesebben

34. számú elıterjesztés

34. számú elıterjesztés A határozati javaslat elfogadásához egyszerő többség szükséges! 34. számú elıterjesztés Bátaszék város képviselı-testületének 2012. március 22-én, 15,30 órakor megtartandó ülésére a Bátaszéki Önkéntes

Részletesebben

BALATONBOGLÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE ELİTERJESZTÉS. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete

BALATONBOGLÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE ELİTERJESZTÉS. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete BALATONBOGLÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE Ügyiratszám: 1-12 / 2014. Sorszám: 5. ELİTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2014. december 22-én tartandó ülésére Tárgy:

Részletesebben

JELENTÉS a Jász-Nagykun-Szolnok megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 2010. évi munkavégzéséről

JELENTÉS a Jász-Nagykun-Szolnok megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 2010. évi munkavégzéséről ÜVEGZSEB ADATOK 1.) Az államháztartásból támogatott szervek, személyek teljesítményét jelző mutatók (feladat-, teljesítmény-, kapacitás-, hatékonyság-, eredményességmutatók) alakulása a támogatott tevékenységet

Részletesebben

I. Pályázati feltételek

I. Pályázati feltételek Pályázati felhívás a hivatásos önkormányzati és az önkéntes tőzoltóságok tőzoltó laktanya felújításának támogatására A tőzoltóságok több évre szóló technikai fejlesztésének biztosítása érdekében a hivatásos

Részletesebben

Kiegészítés az 5. sz. elıterjesztéshez

Kiegészítés az 5. sz. elıterjesztéshez Kiegészítés az 5. sz. elıterjesztéshez 2014. évrıl szóló ellenırzési jelentés a Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás zárszámadásához A költségvetési szervek belsı kontrollrendszerérıl és belsı

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. a Bőnmegelızési Tanács egy éves munkájáról. Készítette: Dombi György Bőnmegelızési Tanács elnöke

BESZÁMOLÓ. a Bőnmegelızési Tanács egy éves munkájáról. Készítette: Dombi György Bőnmegelızési Tanács elnöke BESZÁMOLÓ a Bőnmegelızési Tanács egy éves munkájáról Készítette: Dombi György Bőnmegelızési Tanács elnöke 1 A rendırségrıl szóló 1994. évi XXXIV. törvény 10. (1) bekezdése szerint az önkormányzatok közbiztonsággal

Részletesebben

BIZTONSÁGI TANÁCSADÓK NEMZETKÖZI SZAKMAI EGYESÜLETE

BIZTONSÁGI TANÁCSADÓK NEMZETKÖZI SZAKMAI EGYESÜLETE EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött az ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG valamint a BIZTONSÁGI TANÁCSADÓK NEMZETKÖZI SZAKMAI EGYESÜLETE között. 2007. Budapest A katasztrófák elleni védekezés

Részletesebben

Közfoglalkoztatási terv tervezete 2010

Közfoglalkoztatási terv tervezete 2010 Sóly Község Közfoglalkoztatási terv tervezete 2010 Készítette: Juhász Tibor polgármester Közfoglalkoztatás terv 2010. 1. A közcélú foglalkoztatás jogszabályi ismertetése Az Út a munkához program megvalósításának

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y zıjétıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 32/311-683 E-mail: jegyzo@salgotarjan.hu

Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y zıjétıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 32/311-683 E-mail: jegyzo@salgotarjan.hu Szám: 15355/2009. Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y zıjétıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 32/311-683 E-mail: jegyzo@salgotarjan.hu Javaslat a 252/2005.(X.27.) Öh. sz. határozattal jóváhagyott Salgótarján

Részletesebben

Fejér Megye Közgyőlése 31/2004. (VII.9.) K.r.számú. r e n d e l e t e. a sportról

Fejér Megye Közgyőlése 31/2004. (VII.9.) K.r.számú. r e n d e l e t e. a sportról Fejér Megye Közgyőlése 31/2004. (VII.9.) K.r.számú. r e n d e l e t e a sportról Fejér megye Közgyőlése a magyar és az egyetemes kultúra részeként, elismerve a sport, mint önszervezıdésre épülı civil tevékenység

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 1-i rendkívüli ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 1-i rendkívüli ülésére 9. Elıterjesztés Képviselı-testületének 2012. március 1-i rendkívüli ülésére Tárgy: Lajosmizse Város igazgatói beosztására beérkezett pályázatok elbírálása Az elıterjesztést készítette: Nagy Judit irodavezetı

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 61. MELLÉKLET : 1 db TÁRGY: Beszámoló a Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács 2010. évi munkájáról E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK

Részletesebben

T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGY

T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGY ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 99. MELLÉKLET: - db TÁRGY: Beszámoló a "Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának mőködésének átvilágítása és szervezetfejlesztésének megvalósítása" c.

Részletesebben

Békés megyére jellemző katasztrófavédelmi sajátosságok, feladatok, végrehajtás kérdései, a polgármester feladatai

Békés megyére jellemző katasztrófavédelmi sajátosságok, feladatok, végrehajtás kérdései, a polgármester feladatai Békés megyére jellemző katasztrófavédelmi sajátosságok, feladatok, végrehajtás kérdései, a polgármester feladatai Haskó György tű. alezredes polgári védelmi főfelügyelő 2012. február 15. A hatálytalanított

Részletesebben

KARSA RÓBERT AZ EGYSÉGES KATASZTRÓFAVÉDELMI RENDSZER

KARSA RÓBERT AZ EGYSÉGES KATASZTRÓFAVÉDELMI RENDSZER KARSA RÓBERT AZ EGYSÉGES KATASZTRÓFAVÉDELMI RENDSZER Az új Alaptörvénnyel összhangban elkészült A katasztrófavédelemrıl és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat, melyet

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó

T Á J É K O Z T A T Ó T Á J É K O Z T A T Ó A Katasztrófavédelem szervezeti átalakulását követı térségi feladatokról, Medgyesbodzás település területén folytatott tevékenységrıl Béni Attila sk. tőzoltó százados tőzoltóparancsnok

Részletesebben

Magyarország szolgálatában a biztonságért! Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Magyarország szolgálatában a biztonságért! Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Magyarország szolgálatában a biztonságért! Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 1 Miért volt szükséges a megalkotása? 1999. évi LXXIV. Tv. korrekciója Polgári védelmi szervezetek működése Tűzvédelem

Részletesebben

Szociális és Egészségügyi Iroda

Szociális és Egészségügyi Iroda Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1., Pf.: 85. Tel.: 06 (32) 311-057 Ikt.szám: 47246/2005. J a v a s l a t a három éves szociális

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 201. MELLÉKLET : 1 db TÁRGY: Javaslat a Költségvetési Elszámoló Szervezet igazgatói állására pályázat kiírására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. a Bőnmegelızési Tanács egy éves munkájáról. Készítette: Dombi György Bőnmegelızési Tanács elnöke

BESZÁMOLÓ. a Bőnmegelızési Tanács egy éves munkájáról. Készítette: Dombi György Bőnmegelızési Tanács elnöke BESZÁMOLÓ a Bőnmegelızési Tanács egy éves munkájáról Készítette: Dombi György Bőnmegelızési Tanács elnöke 1 A rendırségrıl szóló 1994. évi XXXIV. törvény 10. (1) bekezdése szerint az önkormányzatok közbiztonsággal

Részletesebben

Tűzoltóság hivatásos állományú tagjai, valamint a Debreceni Közterület Felügyelet köztisztviselői teljesítményértékelésének

Tűzoltóság hivatásos állományú tagjai, valamint a Debreceni Közterület Felügyelet köztisztviselői teljesítményértékelésének Előterjesztő: Tárgy: Polgármester A Debreceni Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság hivatásos állományú tagjai, valamint a Debreceni Közterület Felügyelet köztisztviselői teljesítményértékelésének alapját

Részletesebben

A BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓ. 76/2012. számú INTÉZKEDÉSE. a fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásáról. Budapest, július 6.

A BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓ. 76/2012. számú INTÉZKEDÉSE. a fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásáról. Budapest, július 6. BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG A BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓ 76/2012. számú INTÉZKEDÉSE a fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásáról Budapest, 2012. július 6. A fejezeti

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008 ÉVRE

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008 ÉVRE KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008 ÉVRE 1. A szervezet alapadatai, bemutatkozása Tejes név: Munkanélkülieket Segítı Közhasznú Szervezetek Magyarországi Szövetsége Rövid név: MSKSZMSZ Székhely: 4025. Debrecen,

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu JAVASLAT - a Képviselı-testületnek - Sárospatak Város Rendelıintézete

Részletesebben

VESZÉLYES ÁRU ÉVKÖNYV

VESZÉLYES ÁRU ÉVKÖNYV VESZÉLYES ÁRU ÉVKÖNYV 2011 MAGYARORSZÁG Készült: A Biztonsági Tanácsadók Nemzetközi Szakmai Egyesülete szakértői szerkesztésében 2012. TARTALOMJEGYZÉK oldal Bevezető, Tartalomjegyzék 5-16 I. JOGSZABÁLYI

Részletesebben

PILIS NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERI HIVATAL Ü G Y R E N D J E

PILIS NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERI HIVATAL Ü G Y R E N D J E 7. sz. függelék a rendelet 40.. (11) és 43.. (10) bekezdéséhez PILIS NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERI HIVATAL Ü G Y R E N D J E A Képviselı-testület egységes hivatalt hoz létre - Polgármesteri Hivatalelnevezéssel,

Részletesebben

Projektmenedzsment Szervezet Szervezeti és Mőködési Szabályzat

Projektmenedzsment Szervezet Szervezeti és Mőködési Szabályzat SAJÓSZENTPÉTER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Projektmenedzsment Szervezet Szervezeti és Mőködési Szabályzat 2009 Tartalomjegyzék 1. A szervezet feladat- és hatásköre... 3 2. Szervezet felépítése... 4 3. A tagok

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SOSZÁMA: 204. MELLÉKLET: -1 db TÁRGY: Javaslat az Egészségügyi Gondnokság vezetıi állására pályázat kiírására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS Szám: EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött, a ORSZÁGOS valamint, a BIZTONSÁGI TANÁCSADÓK NEMZETKÖZI SZAKMAI EGYESÜLETE között 2011 B u d a p e s t 1 A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvényben,

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. április 18-i rendkívüli ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. április 18-i rendkívüli ülésére Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. április 18-i rendkívüli ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete költségvetési szerv vezetı

Részletesebben

M U N K A P R O G R A M J A

M U N K A P R O G R A M J A B I Z O T T S Á G A I N A K ** 2 0 1 0. I. f é l é v i tervezett M U N K A P R O G R A M J A 1 Szociális Bizottság A szociális bizottság: a szociális igazgatásról és a szociális ellátásról szóló többször

Részletesebben

- Szervezeti felépítés, hatáskörök és felelısségek (beleértve az irányító- és a kis projekt

- Szervezeti felépítés, hatáskörök és felelısségek (beleértve az irányító- és a kis projekt 3. Melléklet: A Svájci-Magyar Együttmőködési Program keretében mőködı Pályázati Alapok, a Projekt Elıkészítési Alap, a Technikai Segítségnyújtás Alap, és az Ösztöndíj Alap Szabályzata és Eljárásrendje

Részletesebben

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás Társulási Tanácsának február 11-i ülésére

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás Társulási Tanácsának február 11-i ülésére Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás Társulási Tanácsának 2015. február 11-i ülésére Tárgy: Javaslat a Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének szeptember 22-i ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének szeptember 22-i ülésére Elıterjesztés 9. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2016. szeptember 22-i ülésére Tárgy: Hozzájárulás pályázat benyújtásához Lajosmizse Város Mővelıdési Háza és Könyvtára részére Az

Részletesebben

Vízügyi és vízvédelmi hatósági jogkörök a hivatásos katasztrófavédelmi szerveknél

Vízügyi és vízvédelmi hatósági jogkörök a hivatásos katasztrófavédelmi szerveknél Vízügyi és vízvédelmi hatósági jogkörök a hivatásos katasztrófavédelmi szerveknél Dr. Mógor Judit tű. ezredes BM OKF főosztályvezető Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetsége Budapest, 2014.

Részletesebben

Éves ellenırzési terv 2014. évre

Éves ellenırzési terv 2014. évre A 208/2013.(XI.21.) határozat melléklete SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Ikt. szám: 80 /2013. Éves ellenırzési terv 2014. évre A hivatal a költségvetési szervek belsı kontrollrendszerérıl és belsı ellenırzésérıl

Részletesebben

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Polgári Védelmi Szövetség KATASZTRÓFAVÉDELMI SEGÉDLET

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Polgári Védelmi Szövetség KATASZTRÓFAVÉDELMI SEGÉDLET Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Polgári Védelmi Szövetség KATASZTRÓFAVÉDELMI SEGÉDLET az általános és középiskolás tanulók veszélyhelyzetekre történı felkészüléséhez 2010. A segédlet összeállítását a Jász-

Részletesebben

Nyirád Község Cigány Kisebbségi Önkormányzata Elnökétıl 8454 Nyirád, Szabadság u. 3. Tel./fax: 88/ ; 88/

Nyirád Község Cigány Kisebbségi Önkormányzata Elnökétıl 8454 Nyirád, Szabadság u. 3. Tel./fax: 88/ ; 88/ 1. napirendi pont Tel./fax: 88/235-001; 88/506-070 e-mail: nyiradph@vnet.hu Ügyszám: 9-8/2011. Tárgy: Tájékoztató a lejárt határidejő képviselı-testületi határozatok végrehajtásáról A Cigány Kisebbségi

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu JAVASLAT - a Képviselı-testületnek - a Képviselı-testület 2014. II. félévi

Részletesebben

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. január 24-i ülésére

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. január 24-i ülésére Tárgy: Intézményvezetıi pályázatok Sorszám: IV./ 1 Elıkészítette: Véleményezı bizottság: Sápi András Igazgatási Osztály Tisztelt Képviselı-testület! Kulturális és Sport Bizottság Egyéb elıterjesztés Békés

Részletesebben

Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének március 21-i ülésére

Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének március 21-i ülésére . Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. március 21-i ülésére Tárgy: A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosítása Az elıterjesztést készítette:

Részletesebben

Közösségi szolgálat a Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságon

Közösségi szolgálat a Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságon Közösségi szolgálat a Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságon Gyenge László tű. őrnagy megyei polgári védelmi főfelügyelő 2014.03.27. 11/2013. számú BM OKF főigazgatói utasítás

Részletesebben

A létesítményi tűzoltóságok hazánk tűzvédelmében, a létesítményi tűzoltóságokat érintő folyamatok, változások

A létesítményi tűzoltóságok hazánk tűzvédelmében, a létesítményi tűzoltóságokat érintő folyamatok, változások A létesítményi tűzoltóságok hazánk tűzvédelmében, a létesítményi tűzoltóságokat érintő folyamatok, változások Szűcs Tamás tű. ezredes OKF Mentésszervezési Főosztály főosztályvezető A múlt: A hazai tűzvédelmi

Részletesebben

27/2009. (X. 29.) ÖM rendelet

27/2009. (X. 29.) ÖM rendelet A jogszabály 2010. április 2. napon hatályos állapota 27/2009. (X. 29.) ÖM rendelet a tőzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, munkakörökrıl, a tőzvédelmi szakvizsgával összefüggı oktatásszervezésrıl

Részletesebben

Veszélyes üzemekkel kapcsolatos engedélyezési és ellenőrzési tevékenység áttekintése

Veszélyes üzemekkel kapcsolatos engedélyezési és ellenőrzési tevékenység áttekintése Veszélyes üzemekkel kapcsolatos engedélyezési és ellenőrzési tevékenység áttekintése Tematikus Értekezlet 2012. január 23. Dr. Vass Gyula tű. ezredes, főosztályvezető Az előadás tartalma: 1. Veszélyes

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T - t e r v e z e t

A L A P Í T Ó O K I R A T - t e r v e z e t A L A P Í T Ó O K I R A T - t e r v e z e t 1. Az intézmény neve: Hajdúnánás Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2. Székhelye: 4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. Telephely : 4080 Hajdúnánás, Kisfaludy

Részletesebben

Kutasiné Nagy Katalin sk. jegyzı

Kutasiné Nagy Katalin sk. jegyzı 8. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 1-i rendkívüli ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Polgármesteri Hivatala Alapító Okiratának felülvizsgálata Az elıterjesztést

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 230. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Beszámoló a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szekszárdi Katasztrófavédelmi Kirendeltségének 2012. évi tevékenységérıl E L İ T E R J E S

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT. a Képviselı-testület március 20-i ülésének jegyzıkönyvébıl. Kihagyva a kihagyandókat!

Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT. a Képviselı-testület március 20-i ülésének jegyzıkönyvébıl. Kihagyva a kihagyandókat! Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT a Képviselı-testület 2014. március 20-i ülésének könyvébıl Kihagyva a kihagyandókat! 38/2014. (III. 20.) ÖH. A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratának

Részletesebben

A munkavédelem szabályozási rendszere Terjék László MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ALKOTMÁNYA 1949: XX.Tv.70/D. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG TERÜLETÉN ÉLİKNEK JOGUK VAN A LEHETİ LEGMAGASABB SZINTŐ TESTI ÉS LELKI EGÉSZSÉGHEZ.

Részletesebben

Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl

Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete a Magyar

Részletesebben

ÖNKÉNTES TŐZOLTÓ EGYESÜLET J Á S Z A P Á T I EGYENLİ ESÉLY A BIZTONSÁGRA

ÖNKÉNTES TŐZOLTÓ EGYESÜLET J Á S Z A P Á T I EGYENLİ ESÉLY A BIZTONSÁGRA ÖNKÉNTES TŐZOLTÓ EGYESÜLET J Á S Z A P Á T I EGYENLİ ESÉLY A BIZTONSÁGRA AVOP- 3.5.2-2006-09-0458/6.05 2007. SZEPTEMBER 20. 1 Projekt értékelése Szakmai beszámoló A pályázati anyagban megfogalmazott célkitőzések

Részletesebben

ÜVEGZSEB ADATOK JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG 2006. ÉVI KIEMELT ÉS Fİ FELADATAI

ÜVEGZSEB ADATOK JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG 2006. ÉVI KIEMELT ÉS Fİ FELADATAI ÜVEGZSEB ADATOK 1.) Az államháztartásból támogatott szervek, személyek teljesítményét jelzı mutatók (feladat-, teljesítmény-, kapacitás-, hatékonyság-, eredményességmutatók) alakulása a támogatott tevékenységet

Részletesebben

A Vám- és Pénzügyırség korrupció elleni harca. Korrupció az igazságszolgáltatásban és a Bőnmegelızésben Konferencia

A Vám- és Pénzügyırség korrupció elleni harca. Korrupció az igazságszolgáltatásban és a Bőnmegelızésben Konferencia A Vám- és Pénzügyırség korrupció elleni harca Korrupció az igazságszolgáltatásban és a Bőnmegelızésben Konferencia Korrupciós cselekmények testületi megjelenési formái 1. tényleges ellenszolgáltatás igénylése

Részletesebben

Informatikai biztonsági elvárások

Informatikai biztonsági elvárások Informatikai biztonsági elvárások dr. Dedinszky Ferenc kormány-fıtanácsadó informatikai biztonsági felügyelı 2008. július 2. Tartalom Átfogó helyzetkép Jogszabályi alapok és elıírások Ajánlások, a MIBA

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 86. MELLÉKLET : 1 db TÁRGY: Beszámoló Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Hivatásos Tőzoltóságának 2009. évi tevékenységérıl E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI

Részletesebben

KISKÖRE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATAL. Szervezetfejlesztés Kisköre Város Polgármesteri Hivatalában ÁROP-1.A.2.

KISKÖRE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATAL. Szervezetfejlesztés Kisköre Város Polgármesteri Hivatalában ÁROP-1.A.2. KISKÖRE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATAL Szervezetfejlesztés Kisköre Város Polgármesteri Hivatalában ÁROP-1.A.2./A-2008-0163 A PROJEKT LEÍRÁSA Kisköre, 2010. március 31. A projekt az Európai Unió

Részletesebben

Alisca Rekultivációs Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 2015. február 11-i ülésére

Alisca Rekultivációs Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 2015. február 11-i ülésére Alisca Rekultivációs Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 2015. február 11-i ülésére Tárgy: Javaslat az Alisca Rekultivációs Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2015.

Részletesebben

Bács-Kiskun Megyei Földhivatal. 2008. évi szöveges beszámolója

Bács-Kiskun Megyei Földhivatal. 2008. évi szöveges beszámolója 6000 Kecskemét, Nagykırösi u. 32 Tel: 76/481-045, Fax: 76/481-450 Szám: 28.088/20/2009 Bács-Kiskun Megyei Földhivatal 2008. évi szöveges beszámolója 1. FELADATKÖR, SZAKMAI TEVÉKENYSÉG Bács-Kiskun Megyei

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 231. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat az Állami Számvevıszék Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata pénzügyi helyzetének ellenırzésérıl készült jelentésben foglalt megállapításokhoz

Részletesebben

A tőzvédelmi tanúsítási rendszer mőködése Magyarországon

A tőzvédelmi tanúsítási rendszer mőködése Magyarországon A tőzvédelmi tanúsítási rendszer mőködése Magyarországon A tőzvédelmi törvény értelmében a Magyarországon forgalomba hozni csak olyan tőzoltótechnikai terméket, tőz- vagy robbanásveszélyes készüléket,

Részletesebben

Elıterjesztés. Tárgy: A képviselı-testület évi munkaterve. Tisztelt Képviselı-testület!

Elıterjesztés. Tárgy: A képviselı-testület évi munkaterve. Tisztelt Képviselı-testület! Elıterjesztés Tárgy: A képviselı-testület 2015. évi munkaterve Tisztelt Képviselı-testület! Tengelic Község Önkormányzata Képviselı-testületének az önkormányzat és szervei szervezeti és mőködési szabályzatáról

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó

T Á J É K O Z T A T Ó Szarvasi Rendırkapitányság Rendészeti Osztály Dévaványa Rendırırs 551 Dévaványa, Árpád út 5. 6/66/483-377 E-mail : szarvas.rk@bekes.police.hu Száma: 46/ 274 /213. ált. A tájékoztatót elıterjesztésre alkalmasnak

Részletesebben

A 130/2012. (V. 29.) határozat melléklete. Együttmőködési megállapodás. mely létrejött egyrészrıl

A 130/2012. (V. 29.) határozat melléklete. Együttmőködési megállapodás. mely létrejött egyrészrıl A 130/2012. (V. 29.) határozat melléklete Együttmőködési megállapodás mely létrejött egyrészrıl másrészrıl Sajószentpéter Városi Önkormányzat székhely: 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4. adószám: 15726085-2-05

Részletesebben

napirendi pont ELİTERJESZTÉS

napirendi pont ELİTERJESZTÉS Barcsi Nevelési és Oktatási Intézmények Igazgatójától 7570 Barcs, Tavasz u. 3. napirendi pont ELİTERJESZTÉS A Barcsi Nevelési és Oktatási Intézmények és a Szivárvány EGYMI között a gazdálkodással kapcsolatos

Részletesebben

1. Minıség elméleti megfogalmazása Megfelelısség... 2 1.1.Vendégelégedettség... 2

1. Minıség elméleti megfogalmazása Megfelelısség... 2 1.1.Vendégelégedettség... 2 7.30. Minıségbiztosítás a szállodákban Minıség... 2 1. Minıség elméleti megfogalmazása Megfelelısség... 2 1.1.Vendégelégedettség... 2 2. Vendégelvárások Vendégelvárások... 3 2.1. Vendégelégedettség...

Részletesebben

GUBICZA JÓZSEF AZ INTEGRÁLT KATASZTRÓFAVÉDELMI SZERVEK KÉPZÉSI RENDSZERÉNEK KIALAKÍTÁSA, SZÍNTEREI, MEGVALÓSULÁSA. Bevezetés

GUBICZA JÓZSEF AZ INTEGRÁLT KATASZTRÓFAVÉDELMI SZERVEK KÉPZÉSI RENDSZERÉNEK KIALAKÍTÁSA, SZÍNTEREI, MEGVALÓSULÁSA. Bevezetés GUBICZA JÓZSEF AZ INTEGRÁLT KATASZTRÓFAVÉDELMI SZERVEK KÉPZÉSI RENDSZERÉNEK KIALAKÍTÁSA, SZÍNTEREI, MEGVALÓSULÁSA Bevezetés Az oktatási szakterület az integrált hivatásos katasztrófavédelmi szervek létrehozásával

Részletesebben

A PTE TTK Fizikai Intézetének Szervezeti és Mőködési Szabályzata

A PTE TTK Fizikai Intézetének Szervezeti és Mőködési Szabályzata A PTE TTK Fizikai Intézetének Szervezeti és Mőködési Szabályzata 1. A Fizikai Intézet 1.1. Az Intézet neve: Pécsi Tudományegyetem Fizikai Intézete Angolul: Institute of Physics of Pécs 1.2. Az Intézet

Részletesebben

HAJDÚNÁNÁS VÁROS BŐNMEGELİZÉSI TANÁCSÁNAK. Szervezeti és Mőködési Szabályzata. (tervezet)

HAJDÚNÁNÁS VÁROS BŐNMEGELİZÉSI TANÁCSÁNAK. Szervezeti és Mőködési Szabályzata. (tervezet) HAJDÚNÁNÁS VÁROS BŐNMEGELİZÉSI TANÁCSÁNAK Szervezeti és Mőködési Szabályzata (tervezet) Bőnmegelızési Tanács Szervezeti és Mőködési Szabályzata A rendırségrıl szóló 1994. évi XXXIV. törvény 10. (1) bekezdése

Részletesebben

Budapest, szeptember

Budapest, szeptember KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KVVM/KJKF/785/2009. TERVEZET a Természetvédelmi İrszolgálat Szolgálati Szabályzatáról szóló 9/2000. (V. 19.) KöM rendelet módosításáról szóló miniszteri rendeletrıl

Részletesebben

Belsı ellenırzési jelentés

Belsı ellenırzési jelentés Enying Város Önkormányzata Belsı Ellenırzés 8130 Enying Kossuth u. 26. Tel/fax: 22/372-002 Iktatószám: Ellenırzés száma: 9/2010 Azonosító: 9-3/2010 Belsı ellenırzési jelentés Enying Város Önkormányzata

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 37/2009.(XII.31.) rendelete a szentesi önkormányzati intézmények munkaerı-gazdálkodási rendszerérıl

Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 37/2009.(XII.31.) rendelete a szentesi önkormányzati intézmények munkaerı-gazdálkodási rendszerérıl Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 37/2009.(XII.31.) rendelete a szentesi önkormányzati intézmények munkaerı-gazdálkodási rendszerérıl Szentes Város Önkormányzatának Képviselı-testülete

Részletesebben

2./ Rendezvények biztosításában való részvétel: ( A teljesség igénye nélkül )

2./ Rendezvények biztosításában való részvétel: ( A teljesség igénye nélkül ) Sárospataki Polgárır Egyesület 2012. évi beszámolója Egyesületünk 2004. június 4-én alakult. Taglétszámunk 31 fı. A 31 fıbıl 15 fı alapító tag. Megalakulásunk óta nagyon sok energiát fordítottunk arra,

Részletesebben

NKE Katasztrófavédelmi Intézet Iparbiztonsági Tanszék

NKE Katasztrófavédelmi Intézet Iparbiztonsági Tanszék NKE Katasztrófavédelmi Intézet Iparbiztonsági Tanszék A VESZÉLYES KATONAI OBJEKTUM ÜGYINTÉZŐK KÉPZÉSI LEHETŐSÉGEI Dr. Kátai-Urbán Lajos PhD. tűzoltó alezredes I. Katonai Hatósági Konferencia ÜZEMELTETÉSI

Részletesebben

Elıterjesztés az iskolai védınıi feladatok ellátásával kapcsolatos mőködési hiány finanszírozásra

Elıterjesztés az iskolai védınıi feladatok ellátásával kapcsolatos mőködési hiány finanszírozásra Aszód Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Címzetes Fıjegyzıjétıl 2170 Aszód, Szabadság tér 9. tel: 28/500-666 Fax: 28/400-575 Email: jegyzo.aszod@invitel.hu 3284- /2009 szám Elıterjesztés az iskolai

Részletesebben

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés április 28-ai ülésére

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés április 28-ai ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Elnöke Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. április 28-ai ülésére Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról

Részletesebben

ÜVEGZSEB ADATOK JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG 2006. ÉVI KIEMELT ÉS Fİ FELADATAI

ÜVEGZSEB ADATOK JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG 2006. ÉVI KIEMELT ÉS Fİ FELADATAI ÜVEGZSEB ADATOK 1.) Az államháztartásból támogatott szervek, személyek teljesítményét jelzı mutatók (feladat-, teljesítmény-, kapacitás-, hatékonyság-, eredményességmutatók) alakulása a támogatott tevékenységet

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Sátoraljaújhely Város Önkormányzata valamint Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala - mint ajánlatkérı - közbeszerzési eljárásai elıkészítésének, lefolytatásának

Részletesebben

SALGÓTARJÁNI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM

SALGÓTARJÁNI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM SALGÓTARJÁNI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM Preambulum Az aláíró felek fontos feladatnak tartják a salgótarjáni kistérség társadalmi-gazdasági fejlıdésének támogatását a humánerıforrás fejlesztésével

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. szeptember 13-i ülésére. Önkormányzati Iroda

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. szeptember 13-i ülésére. Önkormányzati Iroda Elıterjesztés 2. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. szeptember 13-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményei Gazdasági Szervezete gazdasági vezetı beosztására

Részletesebben

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Hajdúnánás Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Szervezetfejlesztési tanulmány Kiegészítés 2010. Készítette: Simeron Consulting Kft. A projekt az Európai Unió támogatásával az Európai Szociális Alap

Részletesebben

ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 2010. I. félévi MUNKAPROGRAMJA. Elfogadva: /2009. (XII.17.) ÖKT sz. határozat

ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 2010. I. félévi MUNKAPROGRAMJA. Elfogadva: /2009. (XII.17.) ÖKT sz. határozat ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2010. I. félévi MUNKAPROGRAMJA Elfogadva: /2009. (XII.17.) ÖKT sz. határozat 1 2010. JANUÁR 14 / CSÜTÖRTÖK/, 16 óra ***************************** 1./ Rendezési

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı-testületnek a 2010. II. félévi

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal 9545 Jánosháza Batthyány u. 2. ELİTERJESZTÉS

Polgármesteri Hivatal 9545 Jánosháza Batthyány u. 2. ELİTERJESZTÉS Polgármesteri Hivatal 9545 Jánosháza Batthyány u. 2. Tisztelt Képviselı-testület! ELİTERJESZTÉS Jánosháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 2010. augusztus 3-i ülésére 3. számú napirendi

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S NYÍLT ÜLÉS AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 96. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Beszámoló a Szekszárd és Környéke Orvosi Ügyeleti Társulás mőködésének 2010. évi tapasztalatairól E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI

Részletesebben

Közbiztonsági referensek képzése MENTÉS MEGSZERVEZÉSE

Közbiztonsági referensek képzése MENTÉS MEGSZERVEZÉSE Közbiztonsági referensek képzése MENTÉS MEGSZERVEZÉSE 2012.10.02. Mentés megszervezésének szabályozása. Jogszabályok, normatív intézkedések. 2011. évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá

Részletesebben