34. számú elıterjesztés

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "34. számú elıterjesztés"

Átírás

1 A határozati javaslat elfogadásához egyszerő többség szükséges! 34. számú elıterjesztés Bátaszék város képviselı-testületének március 22-én, 15,30 órakor megtartandó ülésére a Bátaszéki Önkéntes Tőzoltóság Köztestületével kötendı együttmőködési megállapodás jóváhagyása Elıterjesztı: Bognár Jenı Készítette: Skoda Ferenc jegyzı Törvényességi ellenırzést végezte: Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság: Véleményezi: dr. Bonnyai József jogi tanácsnok Tisztelt Képviselı-testület! január 05-én lépett hatályba az egyes rendvédelmi tárgyú törvények módosításáról, valamint az azzal összefüggı további törvények módosításáról szóló évi CCVII. törvény. A törvény 33. (2) bekezdése módosította a tőz elleni védekezésrıl, a mőszaki mentésrıl és a tőzoltóságról szóló évi XXXI. törvényt (a továbbiakban: Ttv.), és egy új szakaszt emelt be, a 46/C. -t. Ennek (1) bekezdése szerint A december 31. napján mőködı önkéntes tőzoltóságok mőködési feltételeit a december 31. napján hatályos szabályok szerint a 34. (1) bekezdésében foglalt feltételek teljesítéséig, de legfeljebb április 30. napjáig kell biztosítani. Annak érdekében, hogy a helyi tőzoltóságok állami normatív támogatást kaphassanak a jövıben, szükség lesz a jelenlegi köztestületek átalakítására, nevezetesen az Önkéntes Tőzoltóság Köztestületének, Önkormányzati Tőzoltósággá történı átalakítására. A Ttv. 34. (1) bekezdése szerint az önkormányzati tőzoltóság..a települési önkormányzat.és az önkéntes tőzoltó egyesület által közösen vagy a települési önkormányzat által önállóan alapított köztestület, amely a települési önkormányzat. közigazgatási területén, a hivatásos tőzoltósággal kötött együttmőködési megállapodás alapján és annak szakmai iránymutatása alapján tőzoltási és mőszaki mentési célokra folyamatosan 1

2 igénybe vehetı készenléti szolgálatot lát el és közremőködik közvetlen tőz- és robbanásveszély esetén a biztonsági intézkedések végrehajtásában. A Ttv. 28. (1) bekezdése szerint A települési önkormányzat képviselı-testülete hozzájárulhat a hivatásos tőzoltóság, valamint hozzájárul - amennyiben területén mőködik - az önkormányzati tőzoltóság és az önkéntes tőzoltó egyesület fenntartásához,.. A mellékelt együttmőködési megállapodás lényegében e támogatás odaítélésérıl szól. A támogatás javasolt összege az önkormányzati és létesítményi tőzoltóságokra, valamint a hivatásos tőzoltóság, önkormányzati tőzoltóság és önkéntes tőzoltó egyesület fenntartásához való hozzájárulásra vonatkozó szabályokról szóló 239/2011. (XI. 18.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 32. (1) (2) bekezdése, valamint az önkormányzati tőzoltóság legkisebb létszámáról, létesítményei és felszerelései minimális mennyiségérıl, minıségérıl és a szolgálat ellátásáról szóló 48/2011.(XII.15.) BM rendelet alapján került meghatározásra. H a t á r o z a t i j a v a s l a t : a Bátaszéki Önkéntes Tőzoltóság Köztestületével kötendı együttmőködési megállapodás jóváhagyása Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 8. (1) bekezdésében meghatározott kötelezı feladatára figyelemmel, az önkormányzati és létesítményi tőzoltóságokra, valamint a hivatásos tőzoltóság, önkormányzati tőzoltóság és önkéntes tőzoltó egyesület fenntartásához való hozzájárulásra vonatkozó szabályokról szóló 239/2011. (XI. 18.) Korm. rendelet 33. (1) bekezdésében foglaltak alapján a Bátaszéki Önkéntes Tőzoltóság Köztestületével, valamint Alsónyék, Báta, Bátaapáti, Mórágy és Pörböly Községek Önkormányzataival a Köztestület fenntartására kötendı és a határozat mellékletét képezı együttmőködési megállapodást jóváhagyja, és felhatalmazza a város ét annak aláírására Határidı: április 30. Felelıs: Bognár Jenı Határozatról értesül: érintett önkormányzatok ei Önk. Tőzoltóság Köztestülete, helyben Tm.-i Katasztrófavédelmi Ig., Szekszárd pénzügyi iroda irattár 2

3 EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 1 (tervezet) mely létrejött egyrészrıl Bátaszék Város Önkormányzata (7140 Bátaszék, Szabadság u.4., bankszámlaszáma: , adószáma: , KSH számjele: , KSH kódja: , képviseli: Bognár Jenı ) Alsónyék Község Önkormányzata (székhely: 7148 Alsónyék, Fı u. 1., bankszámlaszáma: , KSH számjele: , KSH kódja: , adószáma: , képviseli: Dózsa Pál Tibor ) Báta Község Önkormányzata (székhely: 7149 Báta, Fı u. 147., bankszámlaszáma: , adószáma , KSH számjele: , KSH kódja: , képviseli: Huszárné Lukács Rozália Anna ) Bátaapáti Község Önkormányzata (székhely: 7164 Bátaapáti, Petıfi u. 2., bankszámlaszáma: , adószáma: , KSH számjele: , KSH kódja: , képviseli: Darabos Józsefné ) Mórágy Község Önkormányzata (székhely: 7165 Mórágy, Alkotmány u. 3., bankszámlaszáma: , adószáma: , KSH számjele: , KSH kódja: , képviseli: Glöckner Henrik ) Pörböly Község Önkormányzata (székhely: 7142 Pörböly, Óvoda u. 1., bankszámlaszáma: , adószáma: , KSH számjele: , KSH kódja: , képviseli: Sipos Lajos ) a továbbiakban együtt: önkormányzatok, másrészrıl a Bátaszéki Önkéntes Tőzoltóság Köztestülete (székhelye: 7140 Bátaszék, Hunyadi u 46., bankszámlaszáma: Bátaszék és Vidéke Takarékszövetkezetnél vezetett: , adószáma: , képviseli: Péter József elnök és Nagy Tibor parancsnok) a továbbiakban: önkéntes tőzoltóság között az alábbiak mellett: Megállapodó felek az egyes rendvédelmi tárgyú törvények módosításáról, valamint az azzal összefüggı további törvények módosításáról szóló évi CCVII. törvény, a tőz elleni védekezésrıl, a mőszaki mentésrıl és a tőzoltóságról szóló évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Ttv.) 28. (1) bekezdés és 34. (1) bekezdése, valamint az önkormányzati és létesítményi tőzoltóságokra, valamint a hivatásos tőzoltóság, önkormányzati tőzoltóság és önkéntes 1 a megállapodást Bátaszék Város Képviselı-testülete a /2012.(III.22.) önk.-i határozatával, Alsónyék Község Képviselı-testülete a /2012.(III.13.) önk.-i határozatával, Báta Község Képviselı-testülete a /2012.( ) határozatával, Bátaapáti Község Képviselı-testülete a /2012.(.) határozatával, Mórágy Község Képviselı-testülete a /2012.( ) határozatával, Pörböly Község Képviselı-testülete a /2012.( ) önk.-i határozatával, míg a Bátaszéki Önkéntes Tőzoltóság Köztestülete a /2012.( ) önk.-i határozatával fogadta el. 3

4 tőzoltó egyesület fenntartásához való hozzájárulásra vonatkozó szabályokról szóló 239/2011. (XI. 18.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 32. (1) bekezdése alapján az alábbi együttmőködési megállapodást kötik. 1. Az együttmőködési megállapodás tárgya 1.1. A székhely szerinti települési önkormányzat, valamint az önkéntes tőzoltóság által védett települések önkormányzatai a közigazgatási területükön a Ttv. 34. (1) bekezdése szerint tőzoltási és mőszaki mentési célokra folyamatosan igénybe vehetı készenléti szolgálat ellátására és közvetlen tőz- és robbanásveszély esetén a biztonsági intézkedések végrehajtásában való közremőködésre önkormányzati tőzoltóságot kívánnak mőködtetni Az önkéntes tőzoltóság mőködéséhez való hozzájárulást a Korm. rendelet 33. (1) bekezdése szabályozza, mely szerint a megállapodásban rögzített hozzájárulások mértékének megállapításánál kiemelt szempontnak tekintendı a települések lakosságszáma, valamint területének nagysága A székhely szerinti települési önkormányzat, valamint az önkéntes tőzoltóság által védett települések önkormányzatai éves hozzájárulásának mértékét legalább oly módon szükséges megállapítani, hogy a központi költségvetési hozzájárulással együttesen fedezetet biztosítsanak az önkéntes tőzoltóság éves fejlesztési, fenntartási és mőködési kiadásaira Az éves fenntartáshoz szükséges fedezetet az önkormányzati tőzoltóság legkisebb létszámáról, létesítményei és felszerelései minimális mennyiségérıl, minıségérıl és a szolgálat ellátásáról szóló 48/2011.(XII.15.) BM rendelet (a továbbiakban: BM rendelet) alapján kell megállapítani. 2. Az önkéntes tőzoltóság adatai Önkéntes tőzoltóság székhelye: 7140 Bátaszék, Hunyadi u 46. Vonulási terület: (a hivatásos tőzoltóságok és a mőszaki mentıbázisok mőködési területérıl, valamint az önkormányzati tőzoltóságok vonulási területérıl szóló 120/2011. számú BM OKF fıigazgatói intézkedés 2. sz. melléklete szerint) Készenléti létszám: Riasztható eszközök és felszerelések: - Bátaszék - Alsónyék - Báta - Bátaapáti - Mórágy - Pörböly település (ek) közigazgatási területe Minimum 4 fı 1 db középkategóriájú gépjármőfecskendı (I.-es szer), 1 db középkategóriájú gépjármőfecskendı (Tartalék szer) 3. A kapcsolattartók neve, elérhetısége Bátaszék Város Önkormányzata részérıl: Farkas András közbizt. referens Tel: 74/

5 Alsónyék Község Önkormányzata részérıl: Báta Község Önkormányzata Kovács Gyula közbizt. referens Tel: 74/ Tel: Bátaapáti Község Önkormányzata részérıl: Mórágy Község Önkormányzata részérıl: Pörböly Község Önkormányzata részérıl: Az önkéntes tőzoltóság részérıl: Tel: Tel.: Tel.: Péter József elnök Tel: Nagy Tibor parancsnok Tel: 4. A Felek kölcsönös tájékoztatási kötelezettsége Az együttmőködési megállapodással kapcsolatos adatok változásáról a felek írásban haladéktalanul értesítik egymást. 5. Az önkéntes tőzoltóság kötelezettségei 5.1. Az önkéntes tőzoltóság tudomásul veszi és vállalja, hogy; a) az 1. mellékletben felsorolt jogszabályok és a BM OKF fıigazgatói intézkedések elıírásait betartja, b) a Ttv. 5. (4) bekezdésében foglalt rendelkezés alapján érkezı tőzjelzésre/riasztásra a vonatkozó jogszabályban meghatározott idın belül, az elıírt létszámmal és felszereléssel megkezdi a vonulást, c) ha a jogszabályokban és a BM OKF fıigazgatói intézkedésekben foglalt feltételeknek a jelen Együttmőködési Megállapodás megkötését követıen bekövetkezı bármely okból nem felel meg, azt haladéktalanul jelzi a székhely szerinti és az általa védett települések önkormányzatainak A települési önkormányzat képviselı-testülete kérésére rendkívüli készenléti szolgálatot tart fenn, valamint az önkéntes tőzoltóság parancsnoka a tőzoltóság tevékenységérıl évente egy alakalommal beszámol Az önkéntes tőzoltóság köteles elszámolni a fenntartásához biztosított hozzájárulás felhasználásáról a hozzájárulást biztosító székhely szerinti és az általa védett települések önkormányzatai felé. 6. A vonulási területen lévı önkormányzatok kötelezettségei 5

6 6.1. A Korm. rendelet 33. -át, valamint a BM rendelet rendelkezéseit is figyelembe véve az önkormányzatok vállalják, hogy az önkéntes tőzoltóság fenntartásához az általa védett települések lakosságszámának figyelembevételével Ft/fı/év hozzájárulással támogatják Felek megállapodnak abban, hogy a támogatást havonta egyenlı mértékben, minden hónap 5. napjáig átutalják az önkéntes tőzoltóság Bátaszék és Vidéke Takarék Szövetkezetnél vezetett számú bankszámlájára. 7. Az együttmőködési megállapodás megszőnésének esetei Jelen együttmőködési megállapodás megszőnik; a) ha bármelyik fél jogutód nélkül megszőnik, b) ha a székhely szerinti és az általa védett települések önkormányzatai megállapítják, hogy az önkéntes tőzoltóság a jelen Együttmőködési Megállapodásban vállalt feladatát nem tudja teljesíteni és ennek okán jelen megállapodás megszüntetését kezdeményezi, 8. Záró rendelkezések 8.1. Megállapodó felek rögzítik, hogy jelen megállapodás 6.1. pontjában meghatározott önkormányzati hozzájárulást önkormányzatok január 01-tıl fizetik Jelen együttmőködési megállapodást a felek együttesen, írásban módosíthatják Megállapodó felek esetleges névváltozása jelen együttmőködési megállapodás hatályát, érvényességét nem érinti. B á t a s z é k, év hó nap. Bátaszék Város Önkormányzata nevében: Mórágy Község Önkormányzata nevében: Bognár Jenı Glöckner Henrik Bátaapáti Község Önkormányzata nevében: Alsónyék Község Önkormányzata nevében: Darabos Józsefné Dózsa Pál Tibor Pörböly Község Önkormányzata nevében : Báta Község Önkormányzata nevében : 6

7 Sipos Lajos Huszárné Lukács Rozália Anna Az önkéntes tőzoltóság nevében: Péter József elnök Nagy Tibor Önkéntes Tőzoltóság Parancsnoka 7

8 1. melléklet az Együttmőködési Megállapodáshoz Az önkéntes tőzoltóságok szakmai feladataira vonatkozó jogszabályok és a BM OKF fıigazgatói intézkedések 1. a katasztrófavédelemrıl és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló évi CXXVIII. törvény 2. a tőz elleni védekezésrıl, a mőszaki mentésrıl és a tőzoltóságról szóló évi XXXI. törvény 3. az egyes rendvédelmi tárgyú törvények módosításáról, valamint az azzal összefüggı további törvények módosításáról szóló évi CCVII. törvény 4. az önkormányzati és létesítményi tőzoltóságokra, valamint a hivatásos tőzoltóság, önkormányzati tőzoltóság és önkéntes tőzoltó egyesület fenntartásához való hozzájárulásra vonatkozó szabályokról szóló 239/2011. (XI. 18.) Korm. rendelet 5. a tőzoltóság tőzoltási és mőszaki mentési tevékenységének általános szabályairól szóló 39/2011. (XI. 15.) BM rendelet 6. az önkormányzati tőzoltóság legkisebb létszámáról, létesítményei és felszerelései minimális mennyiségérıl, minıségérıl és a szolgálat ellátásáról szóló 48/2011. (XII. 15.) BM rendelet 7. a tőzesetek vizsgálatára vonatkozó szabályokról szóló 44/2011. (XII. 5.) BM rendelet 8. a BM Országos Katasztrófavédelmi Fıigazgatóság Tőzoltás-taktikai Szakutasításáról szóló Fıigazgatói Intézkedés 9. a BM Országos Katasztrófavédelmi Fıigazgatóság Mőszaki Mentési Mőveleti Szakutasításáról szóló Fıigazgatói Intézkedés 10. a katasztrófavédelmi szervek és a tőzoltóságok tőzoltási és mőszaki mentési tevékenységének adatszolgáltatási rendjérıl szóló Fıigazgatói Intézkedés 11. a katasztrófavédelem területi és helyi szervei, valamint a tőzoltóságok részére tartandó gyakorlatok rendszerérıl, szervezésérıl szóló Fıigazgatói Intézkedés 12. a tőzoltóságok hosszantartó igénybevétele esetén alkalmazandó szabályokról szóló Fıigazgatói Intézkedés 13. a hivatásos tőzoltóságok és a mőszaki mentıbázisok mőködési területérıl, valamint az önkormányzati tőzoltóságok elsıdleges mőveleti körzetérıl szóló Fıigazgatói Intézkedés 14. a tőzoltóságok országos mőveletirányító tervérıl szóló szabályzat kiadásáról szóló Fıigazgatói Intézkedés 8

9 15. a tőzoltási mőszaki mentési tervre kötelezett létesítmények, területek körérıl, valamint a Tőzoltási Mőszaki Mentési Terv tartalmi és formai követelményeirıl szóló Fıigazgatói Intézkedés 16. tőzmegelızési, a polgári védelmi és az iparbiztonsági hatósági és szakhatósági tevékenységek végzésének szabályairól, valamint a katasztrófavédelmi ırsök és irodák, valamint az önkormányzati tőzoltóságok megelızéssel kapcsolatos feladatairól szóló Fıigazgatói Intézkedés 9

XXI. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2010. DECEMBER 17. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ

XXI. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2010. DECEMBER 17. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ XXI. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2010. DECEMBER 17. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTİJE T A R T A L O M SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 238/2010. (XII. 17.) sz. határozat A Vas Megyei Közgyőlés Rendészeti Szakbizottsága

Részletesebben

1. számú előterjesztés

1. számú előterjesztés Határozati javaslat Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 18-i nyilvános ülésére /2015. ( ) képviselő-testületi határozat Tárgy: a Bátaszék és Környéke Önkormányzatainak Egészségügyi,

Részletesebben

1. sz. melléklet MEGÁLLAPODÁS

1. sz. melléklet MEGÁLLAPODÁS MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata (2800 Tatabánya, Fő tér 6., bankszámlaszám: OTP Komárom-Esztergom Megyei Igazgatósága 11740009-15384481-00000000, adószám:

Részletesebben

17. számú elıterjesztés. az önkormányzat 2013. évi költségvetésének I. fordulós megtárgyalása

17. számú elıterjesztés. az önkormányzat 2013. évi költségvetésének I. fordulós megtárgyalása A határozati javaslat elfogadásához egyszerő többség szükséges! 17. számú elıterjesztés Bátaszék Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. február 21-én 14,00 órakor megtartandó ülésére az önkormányzat

Részletesebben

Tartalomjegyzék VÁZLATOS ÚTMUTATÓ 1

Tartalomjegyzék VÁZLATOS ÚTMUTATÓ 1 VÁZLATOS ÚTMUTATÓ A Kohéziós Alap társfinanszírozásával megvalósuló vízgazdálkodási és hulladékgazdálkodási projektekben részt vevı önkormányzatok együttmőködési megállapodásának tartalmi elemeirıl Tartalomjegyzék

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA:175. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Törvényességi felhívás Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló

Részletesebben

Szıc Község Önkormányzata Polgármesterétıl 8452 Szıc, Kossuth L. u. 41. Tel.: 20/20-77-537 e-mail: szoc@pr.hu

Szıc Község Önkormányzata Polgármesterétıl 8452 Szıc, Kossuth L. u. 41. Tel.: 20/20-77-537 e-mail: szoc@pr.hu 3. napirendi pont Szıc Község Önkormányzata Polgármesterétıl 8452 Szıc, Kossuth L. u. 41. Tel.: 20/20-77-537 e-mail: szoc@pr.hu Ügyszám: 22-88/2013. Elıterjesztı: Németh Balázs polgármester Elıkészítette:

Részletesebben

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS K Ö Z G Y Ő L É S E

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS K Ö Z G Y Ő L É S E ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS K Ö Z G Y Ő L É S E 49/2007. (XI.26.) KGY. r e n d e l e t e a helyi adókról Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16.. (1) bekezdésében,

Részletesebben

EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS SZOCIÁLIS CÉLÚ LAKÁSÉPÍTÉSRE

EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS SZOCIÁLIS CÉLÚ LAKÁSÉPÍTÉSRE II. számú melléklet EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS SZOCIÁLIS CÉLÚ LAKÁSÉPÍTÉSRE mely létrejött egyrészrıl a HFH International Hungary Szolgáltató Közhasznú Társaság, (székhelye: 1062 Budapest, Podmaniczky

Részletesebben

KÖZLEKEDÉSI BIZTOSÍTÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. /A 2008. május 23-án megtartott Küldöttgyőlésen elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben/

KÖZLEKEDÉSI BIZTOSÍTÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. /A 2008. május 23-án megtartott Küldöttgyőlésen elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben/ KÖZLEKEDÉSI BIZTOSÍTÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA /A 2008. május 23-án megtartott Küldöttgyőlésen elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben/ Jóváhagyta a KÖBE 2008. május 23-i Küldöttgyőlése Tartalomjegyzék

Részletesebben

16/2006. (XII. 28.) MeHVM-PM együttes rendelet

16/2006. (XII. 28.) MeHVM-PM együttes rendelet 16/2006. (XII. 28.) MeHVM-PM együttes rendelet a 2007-2013 idıszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának

Részletesebben

1. A társulás neve: Kapuvár Térségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálati Társulás (a továbbiakban: Társulás)

1. A társulás neve: Kapuvár Térségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálati Társulás (a továbbiakban: Társulás) KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA (MÓDOSÍTÁSSAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN) Amely létrejött az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés k) pont és a Magyarország

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 187-7/2011. 18. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Sárréti

Részletesebben

Tar Községi Önkormányzat

Tar Községi Önkormányzat Tar Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Iktatószám: 146-4/2015 Jegyzőkönyvi kivonat Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 15-én megtartott rendkívüli üléséről készült 1. sz.

Részletesebben

A CIVIL SZERVEZETEKRE VONATKOZÓ ÚJ TÖRVÉNYI RENDELKEZÉSEK

A CIVIL SZERVEZETEKRE VONATKOZÓ ÚJ TÖRVÉNYI RENDELKEZÉSEK A CIVIL SZERVEZETEKRE VONATKOZÓ ÚJ TÖRVÉNYI RENDELKEZÉSEK Az Országgyőlés 2011-ben elfogadta az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek mőködésérıl és támogatásáról szóló

Részletesebben

. számú előterjesztés. a társulás 2014. évi költségvetésének elfogadása

. számú előterjesztés. a társulás 2014. évi költségvetésének elfogadása . számú előterjesztés A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges, az előterjesztés nyilvános ülésen tárgyalható!! a Bátaszék és Környéke Önkormányzatainak Egészségügyi, Szociális és

Részletesebben

ONGA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK

ONGA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK ONGA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 11/2010. (VII.30.). számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a 2010. május-június hónapokban kihirdetett veszélyhelyzetek idıszakában megsemmisült, vagy helyreállíthatatlanná

Részletesebben

Dr. Markó Péter jegyzı. ELİTERJESZTÉS Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete 2009. április 30-i soros ülésére

Dr. Markó Péter jegyzı. ELİTERJESZTÉS Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete 2009. április 30-i soros ülésére Keszthely Város Polgármestere 8360, Keszthely, Fı tér 1. Tel.: 83/505-504, Fax.: 83/505-502 Szám: 1/1/57/2009. Napirend:. Törvényességi szempontból kifogást nem emelek. 1 Dr. Markó Péter jegyzı ELİTERJESZTÉS

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 218/2013. (XII. 18.) számú. h a t á r o z a t a

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 218/2013. (XII. 18.) számú. h a t á r o z a t a ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

1992. évi XXXVIII. törvény. az államháztartásról I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapvetı rendelkezések

1992. évi XXXVIII. törvény. az államháztartásról I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapvetı rendelkezések 1992. évi XXXVIII. törvény az államháztartásról Az Országgyőlés annak érdekében, hogy az államháztartási rendszer újraszabályozásával elısegítse az államháztartás kívánatos pénzügyi egyensúlyát; figyelemmel

Részletesebben

151. számú elıterjesztés. Mayer Anett Bátaszék, Parksétány 9. szám alatti lakos földhaszonbérleti

151. számú elıterjesztés. Mayer Anett Bátaszék, Parksétány 9. szám alatti lakos földhaszonbérleti A határozati javaslat elfogadásához egyszerő többség szükséges! 151. számú elıterjesztés Bátaszék Város Önkormányzat Képviselı-testületének 01. november 8-án, 14,00 órakor megtartandó ülésére Elıterjesztı:

Részletesebben

fejezet A rendelet hatálya

fejezet A rendelet hatálya 8/2007. (V. 23.) sz. KT Rendelet A gyermekvédelem helyi rendszerérıl, illetve szabályozásáról Báránd Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény 16.

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS. Bicske és Környéke Központi Orvosi Ügyeleti Társulás Társulási Megállapodása módosításokkal egységes szerkezetben

MEGÁLLAPODÁS. Bicske és Környéke Központi Orvosi Ügyeleti Társulás Társulási Megállapodása módosításokkal egységes szerkezetben MEGÁLLAPODÁS Bicske és Környéke Központi Orvosi Ügyeleti Társulás Társulási Megállapodása módosításokkal egységes szerkezetben Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete, Csabdi Község Önkormányzata

Részletesebben

Bevezetı rész I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja

Bevezetı rész I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 8/2009.(III.30.) rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról * a módosításokkal egységes szerkezetben Bevezetı rész Szekszárd Megyei Jogú

Részletesebben

AZ ÉRD VÁROSI RÁDIÓKLUB SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

AZ ÉRD VÁROSI RÁDIÓKLUB SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA AZ ÉRD VÁROSI RÁDIÓKLUB SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA -1- I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A szervezet neve: ÉRD Városi Rádióklub Sport Egyesület (továbbiakban civil egyesület) 2. Az egyesület a Magyar Honvédelmi

Részletesebben

Elıterjesztés 9. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. május 23-i ülésére

Elıterjesztés 9. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. május 23-i ülésére Elıterjesztés 9. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. május 23-i ülésére Tárgy: Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának értékelése Az elıterjesztést

Részletesebben

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testülete (székhely: 2021 Tahitótfalu, Kossuth Lajos u. 4. képviseli: Dr. Sajtos Sándor Imre polgármester)

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testülete (székhely: 2021 Tahitótfalu, Kossuth Lajos u. 4. képviseli: Dr. Sajtos Sándor Imre polgármester) Dunakanyari Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Intézményfenntartó Társulás Társulási megállapodása (módosítva 2014.11.18.) mely létrejött Budakalász Város Képviselő-testülete (székhely: 2011 Budakalász,

Részletesebben

Szervezeti és Mőködési Szabályzat

Szervezeti és Mőködési Szabályzat MAROSHEGYI ÓVODA SZÉKESFEHÉRVÁR, RÁDIÓ U.1. Szervezeti és Mőködési Szabályzat Hatálya kiterjed a Maroshegyi Óvoda minden dolgozójára 2. oldal Bevezetı Az intézmény a jogszabályi elıírásoknak megfelelendı

Részletesebben

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 315/2013. (XII.19.) önkormányzati határozata. Napirend megállapítása

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 315/2013. (XII.19.) önkormányzati határozata. Napirend megállapítása Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 315/2013. (XII.19.) önkormányzati határozata Napirend megállapítása 1.) Egyes önkormányzati rendeletek módosítása az önkormányzati segély rendelkezéseinek

Részletesebben

Alaptájékoztató. A Diákhitel Központ Zártkörően

Alaptájékoztató. A Diákhitel Központ Zártkörően Alaptájékoztató A Diákhitel Központ Zártkörően Mőködı Részvénytársaság 35.000.000.000,- Ft, azaz Harmincötmilliárd forint keretösszegő kötvényprogramjához Program Szervezı, Vezetı Forgalmazó Államadósság

Részletesebben