ÜVEGZSEB ADATOK JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG ÉVI KIEMELT ÉS Fİ FELADATAI

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÜVEGZSEB ADATOK JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG 2006. ÉVI KIEMELT ÉS Fİ FELADATAI"

Átírás

1 ÜVEGZSEB ADATOK 1.) Az államháztartásból támogatott szervek, személyek teljesítményét jelzı mutatók (feladat-, teljesítmény-, kapacitás-, hatékonyság-, eredményességmutatók) alakulása a támogatott tevékenységet illetıen (Ámr. 22. sz. melléklet) NEMLEGES 2.) A költségvetési szerv éves szakmai teljesítményének bemutatása és értékelése az éves költségvetési beszámolók szöveges indoklási része (Ámr. 22. sz. melléklet, Ámr (2) bekezd. JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG ÉVI KIEMELT ÉS Fİ FELADATAI Cél: A veszélyhelyzetek, katasztrófahelyzet, valamint a bekövetkezett katasztrófák kezelésében, a vezetési struktúra kialakításában, a tőzbiztonság erısítésében elért eredmények megırzése mellett a évben a Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságnak növelnie kell: - a reagáló képességet, a megelızés, a tőzoltás és a mőszaki-mentés hatékonyságát, a tőzoltásban és mentésben résztvevık felkészítését. 1.) Az azonos biztonság alkotmányos elvének megvalósítása érdekében törekednünk kell az azonos mentı-tőzvédelmi lefedettség biztosítására. 2.) A mindenkire vonatkozó állampolgári öngondoskodás alapjaira támaszkodva szélesíteni kell a polgári védelmi szervezetek hatékony beavatkozó képességének fokozását. 3.) A szakfelügyeleti tevékenységünk erıteljesebb megvalósítása a nem tervezetten jelentkezı tőzmegelızési, a tőzoltási- és mőszaki mentési feladatok tekintetében is. 4.) Az egységes biztonság megteremtéséért korrekt, kölcsönös érdeken nyugvó együttmőködés kialakítása a civil szervezetekkel, akik vállalják bekapcsolódásukat a veszélyhelyzet-kezelési tevékenységekbe. 5.) Az új alapokra helyezett tőzoltó szakképzés mind gördülékenyebb elıkészítése, koordinálása, a lebonyolításban való mind hangsúlyosabb jelenlét elérése. 6.) A természeti és civilizációs veszélyhelyzetek hatásának vizsgálata a kritikus infrastruktúrára, melynek a rendszerszemlélető elemzı szakmai munka biztosít kereteket. 7.) A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. Törvény által szabályozottan biztosítani kell feladatainkban a szolgáltató jelleg hangsúlyosabbá válását. 8.) A kormányzati és a civil pályázati lehetıségek rendszeres figyelése, a pályázati anyagok szakszerő összeállítása, koordinálása révén közremőködni a mentı tőzvédelem technikai fejlesztésében.

2 I. AZ IGAZGATÓSÁG VEZETÉSE, IRÁNYÍTÁSA, MŐKÖDÉSE A vezetés, irányítás összeforrottságát tovább erısítette az árvízi védekezésben, az Országos Ifjúsági Katasztrófavédelmi Verseny, a külsı és belsı védelmi terv gyakorlatok kapcsán végzett közös munka. A különbözı döntési szinteken dolgozók szellemi, pszichikai, fizikai erejét maximálisan kiaknázva képesek vagyunk eleget tenni a velünk szemben támasztott magas követelményeknek. A hivatásos önkormányzati és önkéntes tőzoltóparancsnokok kooperatív hozzáállása a közös célokhoz kiemelten jónak értékelhetı. Személyügyi szakterület: Kiemelt figyelmet fordítottunk az Igazgatóság humánstratégiájában foglalt feladatok végrehajtására. Személyügyi osztályunk humánpolitikai tevékenysége mindenkor túlmutatott a határidıs jelentések, feladatok teljesítésén. A személyi állomány összetétele, változásai Az igazgatóság és a szakmai felügyeletünk alá tartozó tőzoltóságok feltöltöttsége 96,5 %. Az igazgatóság feltöltöttség mutatója január 01-jei állapot szerint 107,4 % évben a szervezési állománytáblázatunk két alkalommal került módosításra, melynek következtében augusztus 01-jei hatállyal 5 státusz (2 hivatásos, 3 közalkalmazott), október 01-jei hatállyal még egy fı közalkalmazott létszámhelyének megszőntetésére került sor. Két létszámfeletti közalkalmazottunk közül egyik november 14-tıl megkezdte felmentési idejét, így már csak egy tartós betegállományban lévı létszámfeletti közalkalmazottunk van, aki január 29-én tölti be 57. életévét. Egy hivatásos gyermekgondozás céljából illetménynélküli szabadságon van ig. Egy közalkalmazott anyagi-mőszaki osztályvezetı munkakörben eltérı státuszon van foglalkoztatva évben új felvételre nem került sor, a fogyaték mutatónk 4, mivel az átszervezés következtében egy hivatásos és egy közalkalmazott jogviszonya szőnt meg, továbbá egy kirendeltségvezetı közös megegyezéssel, a megelızési osztályvezetı pedig FÜV határozat alapján került szolgálati nyugállományba. (1.sz. melléklet: A rendszeresített és tényleges létszám alakulásáról) Jelenleg állományunkból 4 fı esetében indítottuk el nevezettek kérésére a FÜV eljárást. Ebbıl három fı az ügyelet állománya, mely komoly feladat elé állítja az igazgatóságot. A betegek pótlása szolgálatvezénylés útján történik, de végleges megoldást csak a FÜV eljárások befejezése hozhat. Nemzeti ünnepeink, valamint a polgári védelem és a tőzoltó nap alkalmából évben az Igazgatóság személyi állományából 4 fı felsıbb szintő, 21 fı, pedig helyi szintő elismerésben, üdülési csekk jutalomban részesült. A tőzoltóságok személyi állományából 10 fı kapott felsıbb szintő elismerést.

3 Fegyelmi helyzetünk jónak mondható évben egy esetben indult fegyelmi eljárás, mely az eljárás alá vont egészségi állapota miatt felfüggesztésre került. Fegyelmi felelısségre vonásra nem került sor. A tőzoltóságok esetében Mezıtúron 1 fı soron következı rendfokozatba való elıléptetés várakozási idejének egy évig terjedı meghosszabbítására került sor, valamint méltatlansági eljárás indult egy esetben, melyet a büntetıeljárás jogerıs befejezéséig felfüggesztettek. A Karcagi tőzoltóságon egy fı feddés, egy fı pedig megrovás fegyelmi fenyítésben részesült. A megyei igazgatóság gondozási körébe tartozó születési dátumuk szerint kerek évfordulós nyugdíjasokat emléklappal, igen szerényen tudjuk megköszönteni. Idén, az elızı évektıl eltérıen nem szerveztünk nyugdíjas találkozót, mivel az alacsony egy fıre jutó költségkeret miatt már nem tudtuk kigazdálkodni. Oktatás és képzés, továbbképzés Jelenleg tanulmányi szerzıdéssel egy fı közalkalmazott tanul másoddiplomás képzés keretében fıiskolán. Egy közalkalmazott önerıbıl felsıfokú szakmai végzettsége mellé fıiskolai diplomát szerzett ban a katasztrófa- és tőzvédelmi szervezı (tiszt) felsıfokú szakmai végzettséget 2 fı hivatásos szerezte meg, további egy fı szeptemberben került beiskolázásra. Egy fı a rendészeti vezetıvé képzı tanfolyamot végezte el. Ezzel elmondhatjuk, hogy szinte teljes körő a szakmai iskolai végzettségek megléte. A Debreceni Regionális Képzı Központtal való együttmőködésünk újabb elemeként 17 dolgozónk kezdett angolul tanulni térítésmentes formában. (2. sz. melléklet: Kimutatás a személyi állomány iskolai végzettségérıl) Egészségügyi idıszakos alkalmassági vizsgálatok Mindenkor szem elıtt tartjuk a személyi állomány mentálhigiénés gondozását, melynek részeként a teljes (hivatásos és közalkalmazotti) személyi állomány részt vett az idıszakos egészségügyi szőrésen évben a teljes hivatásos állomány pszichológiai szőrése is megvalósul a februárban történı idıszakos egészségügyi szőréssel egyidıben. Azonban továbbra is megoldandó feladat a hivatásos önkormányzati tőzoltóságok pszichológiai szőrése. Együttmőködés: Igazgatóságunknak 34 szervezettel - köztük oktatási intézményekkel ( Dr. Hegedős T. András Alapítványi Szakiskola, RISZI), mentı szervezetekkel (Magyar Vöröskereszt Központi Rendeltetéső Mentıegység Szolnok, Mentıkutyás Egyesület Jászberény) és szolgáltató társaságokkal (Autó- és Kamionmentı Kft., MÁV Rt. Budapest, Miskolc és Debreceni Területi Igazgatóságai) - van élı, rendszeresen pontosított Együttmőködési Megállapodása. Igazgatóságunk kiemelt figyelmet fordít azon tőzoltó- és mentıszervezetekre és tőzoltó egyesületekre, amelyek az OKF és az igazgatóság irányelveit elfogadják. A lakosság biztonságának és védelmének fokozására, további speciális mentı szervezetekkel szeretnénk bıvíteni az együttmőködık körét. A megyei szervezetek közül, most a Csépai Tőzoltó és Mentı Egyesülettel tervezünk Együttmőködési Megállapodás -t létesíteni. Megyénkben az ár- és belvízi, védekezésben résztvevı szervek és szervezetek között példaértékő együttmőködés valósult meg.

4 A Megyei Védelmi Bizottság katasztrófavédelmi törvényességi felügyeleti ellenırzésére került sor a Védelmi Titkárság által. Az Összefoglaló jelentés rögzíti, hogy az MVB katasztrófavédelmi munkaszervezete jól mőködik, az együttmőködés, a tervek színvonala, az informatika alkalmazása példaértékő, mely alapján az ellenırzı bizottság e tevékenységet kiválóra értékelte.

5 Nemzetközi kapcsolatok: A két- és többoldalú, határokon átnyúló kapcsolatok erısítése, különös tekintettel Európai Unióhoz való csatlakozásunkra, továbbra is kiemelt szerepet kapott. Így korábbi nemzetközi kapcsolataink ápolása és továbbiak létesítése igen fontos volt számunkra. A Szolnokon létesítendı, regionális feladatokat ellátó Komplex Katasztrófavédelmi Bázis elıtervezéséhez a Trieri Tőzoltóságot megkerestük. A Trieri Oktató- és Kiképzı Központ tervezési, építési és mőködési tapasztalatai segítséget nyújthatnak ahhoz, hogy a Szolnokon tervezett, hasonló létesítmény a mai kor követelményeihez igazodóan, az Uniós normáknak megfelelı legyen. Ugyancsak az idén, igazgatóságunk részt vett a jászsági tőzoltóküldöttséggel a április 1. és 5. közötti németországi tapasztalatcserén, melyre a Baden-Württenberg tartománybeli Biberach járás öt tőzoltószervezeténél (Warthausen, Biberach, Ochenhausen városokban) és a Bajorországi Neu-Ulm járás Illertisseni Tőzoltóságánál került sor. Kommunikációval kapcsolatos feladatok: Szőkebb értelemben az írott és elektronikus sajtóval való kapcsolattartás része feladatkörünknek. Csaknem napi kapcsolatban állunk az Új Néplap, az Aktív Rádió és a Szolnok Televízió területért felelıs munkatársaival, de ezen túlmenıen természetesen valamennyi, a megyénkben mőködı és irántunk nyitott médiát ellátunk híranyagokkal. A fontosabb eseményekrıl elızetes meghívó útján adunk hírt, a váratlan történéseket pedig azonnal kezeljük. Az újonnan alakult Zounok TV már megkeresett bennünket és híranyagot is szolgáltattunk számukra. Tevékenységünk során a jó értelemben vett befolyásolás vezérel, törekszünk objektív, hiteles és lehetıleg pozitív képet kialakítani a tőz- és katasztrófavédelemrıl. A tájékoztatás célja a fentieken túl a minél gyorsabb hírközlés is. II. MEGELİZÉSI SZAKTERÜLET Szakhatósági tevékenység A szakhatósági tevékenység az ügyintézési határidık maradéktalan betartása mellett, a közigazgatási eljárási és a szakmai elvárások elıtérbe helyezésével került végrehajtásra. A benyújtott településrendezési terveknél minden estben, valamint a veszélyes hulladékkezelés, begyőjtés és a telepengedélyezési eljárásoknál indokolt esetben kikértük a települést jól ismerı illetékes hivatásos tőzoltóság és polgári védelmi kirendeltség véleményét is. Ügyiratok tekintetében továbbra is az útépítési, villamos vezetékjogi, valamint a telepengedélyezési eljárások száma a meghatározó. (3. sz melléklet) évben két esetben járt el az igazgatóság II. fokú ügyben a közigazgatási hivatal megkeresésére szakhatóságként. Az eljárások során a hatóságokkal, valamint az ügyfelekkel a munkakapcsolatunk jó, a beérkezett dokumentációkhoz csak esetenként kell kiegészítést kérnünk. A kirendeltségeket az ıket érintı ügyekbe bevonjuk, de önállóan szakhatósági tevékenységet nem végeznek. A lehetıségek és a tárgyi ügy súlyának függvényében egyre több alkalommal veszünk részt a hatóságok által összehívott helyszíni szemléken.

6 A pirotechnikai termékek felhasználásához kiadott szakhatósági állásfoglalásaink száma az elızı év azonos idıszakához képest csökkent, ugyanakkor több esetben kerestek meg minket a rendırség részérıl szakértıi véleménykérésre, melynek maradéktalanul eleget tettünk. A tőzijáték kérelmek jelentıs esetében megtekintjük a helyszíneket, és minden esetben a helyi körülményeknek megfelelıen kerülnek kiadásra a szakhatósági hozzájárulások. A vizsgált idıszakban jelentıs leterheltséget jelentett a tőzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, munkakörökrıl és a szakvizsga részletes szabályairól szóló 53/2005.(XI.10.) BM rendeletbıl adódó feladatok végrehajtása. 45 fı kérte regisztrálását vizsgáztatóként, melybıl az elıírt iskolai végzettség hiánya miatt 6 esetben elutasításra került a kérelem. 29 szervezet kérte a regisztrációját oktatásszervezıként. A kérelmek több esetben hiányosak voltak, így csak hiánypótlást követıen regisztrálta ezen szervezeteket az igazgatóság. A szakhatósági ügyintézés területén nem jelentett törést a közigazgatási és hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény hatályba lépése, mivel a központi felkészítéseken túl az igazgatóság is kiemelt figyelmet fordított az egységes szemlélet kialakítására, így vitás esetekben telefonon egyeztettek velünk a tőzoltóságok, és a megyei továbbképzésen is nagy szerepet kapott a törvény feldolgozása. A megyénkben kialakítandó egységes megelızési szemlélet és szakmai elvárás rendszer biztosítására és összehangolására október hónapban az igazgatóság szervezésében került megtartásra a hivatásos önkormányzati tőzoltóságok tőzmegelızési szakemberei részére az éves a szakmai továbbképzés. A továbbképzésen feldolgoztuk az OKF által készített tájékoztatókat, beszámolókat, valamint aktuális, fıleg szakhatósági tevékenységet érintı témaköröket dolgoztak fel és adtak elı a tőzoltóságok szakemberei. A továbbképzés második napján a liftek kialakításával, karbantartásával kapcsolatban tartott nagyon színvonalas elıadást egy szolnoki Épülettechnikai Kft. igazgatója. Ipari baleset-megelızési tevékenység A Jász- Nagykun- Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság kiemelt feladatként kezeli a veszélyes anyagokat gyártó, felhasználó, tároló (forgalmazó) üzemekkel kapcsolatos katasztrófaelhárítási, lakosságvédelmi és tőzmegelızési feladatokat. Igazgatóságunk szakhatósági jogkörében fokozott figyelmet fordít a veszélyes anyagokat gyártó, felhasználó, tároló (forgalmazó) üzemekkel kapcsolatos telephely engedélyezési (létesítési) eljárás szakmai követelményeinek érvényesítésére. A 2/2001. (I.17.) Korm. rendelet] szerint a SEVESO II. EK Irányelv hatálya alá tartozó alsó és felsı küszöbértékő veszélyes ipari üzemek a következık: Felsı küszöbértékő veszélyes ipari üzemek: - Bige Holding Kft., - MOL Rt. (Szajol), - HOLLAND COLOURS Pigment Kft., Alsó küszöbértékő veszélyes ipari üzemek: - REWOS Kft. (Törökszentmiklós), - Prímagáz Rt. Szajol Az alsó és felsı küszöbértékő üzemeket folyamatosan tájékoztatjuk és segítjük - a kirendeltségeink bevonásával - a védelmi terveik, valamint a biztonsági elemzések és a

7 kapcsolódó feladatok szakszerő és maradéktalan végrehajtása érdekében. A megtartott igazgatói értekezleteken több esetben a tőzoltóparancsnokok, valamint a polgári védelmi kirendeltségvezetık részére tájékoztatót tartottunk a veszélyes anyagok gyártásával, felhasználásával, tárolásával és szállításával összefüggı feladatokról fokozott figyelemmel a SEVESO II Irányelvek végrehajtására. Több alkalommal részt vett az igazgatóság a BM OKF által felsı küszöbértékő üzemekben tartott hatósági ellenırzéseken. A Magyar Honvédség 86. Szolnok Helikopter Ezred felkérésére segítséget nyújtottunk a veszélyes katonai objektumokkal kapcsolatos hatósági eljárás rendjérıl szóló 95/2006. sz. Korm. rendelet értelmezésében és a benne foglalt feladatok végrehajtásának elıkészítésében. A közös munka során felmerült néhány észrevétel a joganyagban leírtakkal illetve végrehajthatóságukkal kapcsolatban, amelyeket jelentés formájában hatósági fıigazgatóhelyettes úrnak felterjesztettem. Lakosság-ifjúság felkészítési tevékenység: A közigazgatás vezetıinek felkészítése ismétlı jelleggel, egyszeri tájékoztató anyag kiküldésével végrehajtásra került, és megtörtént a kirendeltségek terveinek megfelelıen a Polgári védelmi szervezetekbe beosztottak felkészítése. A tanulóifjúság felkészítésének keretében a Karcagi Gyırffi István Általános Iskolában harmadik éve történik a veszélyhelyzeti ismeretek oktatása. További feladat az általános iskolákban megkezdett oktatás figyelemmel kísérése, azon iskolák körének bıvítése, ahol bevezetik a veszélyhelyzeti ismeretek címő tárgy oktatását. Középiskolás szinten a Szolnoki Ruhaipari Szakközépiskola biztonságszervezı szakos diákjainak tanítunk katasztrófavédelmet. A tanórákon kívül részt veszünk a szakmai vizsgáztatásukban és a nyári gyakorlatot is mi vezetjük le részükre. Immáron negyedik éve tart a középiskolás korosztályt megcélzó Katasztrófavédelmi, tőzvédelmi szakkör, mely során az érdeklıdı diákok az elméleti ismeretek elsajátítása mellett, sok gyakorlati foglalkozáson is részt vesznek. A Megyei Pedagógiai Intézettel az együttmőködési megállapodás keretében továbbra is jelenik meg havonta Pedagógus Hírlevélben az igazgatóság ifjúság felkészítésével foglalkozó cikke. A tanulóifjúság tájékoztatására az intézet könyvtárába minden kiadványunkból egy-egy példány megtalálható. A tanulóifjúság egyik legnagyobb tömegeket megmozgató rendezvénysorozatának a felmenı rendszerő Országos Ifjúsági Katasztrófavédelmi verseny országos döntıjét rendezési jogát idén a megyénk nyerte el, mely jelentıs szervezési munkával járt. A verseny rendszerének megfelelıen kerültek megrendezésre a kirendeltségi versenyek április 01. április 20. között. Tapasztalatként elmondható hogy minden évben egyre több a versenyzı csapat, ezért amíg pályázati pénzbıl megoldható színvonalas versenyt lehet rendezni. Ezt követte a megyei forduló a Szolnok-Tiszaligeti Turisztikai Központban amely már az országos döntı fıpróbája is volt egyben. A országos döntın a megyénket a Kölcsey Ferenc Ált. Iskola Törökszentmiklós csapata, és a Városi Kollégium 4. sz. Tagintézménye, Szolnok csapata képviselte. Nagy versengés közepette végül is mindkét csapatunk gyızedelmeskedett, és maradandó élményt biztosítottunk minden versenyzı diáknak.

8 A megyében az igazgatóság internetes honlapján megtalálhatóak a lakosságfelkészítéssel kapcsolatos tájékoztató anyagok. A lakosságfelkészítés, tájékoztatók anyagai jogosultság nélkül hozzáférhetık, letölthetık. A lakosságfelkészítés területén együttmőködés jelenleg még a megyei rendır-fıkapitányság Baleset Megelızési Bizottságával van, amely közös rendezvények szervezésében is megnyilvánul, és a nyáron két alkalommal rendeztünk Katasztrófavédelmi napot a rendırség által szervezett DADA táborban. Az OKF által kidolgozott segédanyagok terjesztése a kirendeltségek bevonásával történik, de hivatásos tőzoltóságok is segítséget nyújtanak azok propagálásában. A tanulóifjúság felkészítése területén a megyei igazgatóság, a polgári védelmi kirendeltségek és a hivatásos önkormányzati tőzoltóságok közötti kapcsolattartás jó szintő. III. VESZÉLYHELYZET-KEZELÉSI SZAKTERÜLET Árvizi védekezés A év tavaszi rendkívüli ár- és belvíz védekezéssel összefüggésben a Jász- Nagykun- Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság megelızési- felkészülési, valamint a védekezési idıszakban végzett tevékenységét eredményesnek ítélem meg. A évi tavaszi rendkívüli árvizek által okozott károk miatt szükséges újjáépítéssel összefüggı feladatok megyei szintő koordinálása céljából a Megyei Újjáépítési Bizottság munkájába az igazgatóság jelentıs részt vállalt. Összesítettük a magántulajdonban keletkezett károkat, ellenırzési csoportokat szerveztünk, amelyek visszaellenırizték a benyújtott igényléseket, folyamatosan adatokkal (kárigény, felhasznált keretösszeg stb.) láttuk el az elöljáró szerveket. Eközben természetesen kezeltük és jelenleg is kezeljük a felmerülı kérdéseket és a kárenyhítéssel kapcsolatos panaszos beadványokat is. A hivatásos önkormányzati, az önkéntes és létesítményi tőzoltóságok tőzoltási, mőszaki mentési és katasztrófa elhárítási munkája: Az elmúlt években a megyében történt vonulási adatokat, valamint az eseményeket vizsgálva megállapítható, hogy az elmúlt esztendık idıjárási tényezıi más-más problémák elé állította a beavatkozói állományt. (Vonulási adatokat a 4. sz. mellékletek tartalmazzák) A tőzesetek száma folyamatos csökkenést mutat. Míg 4-5 évvel ezelıtt vonulás körül mozgott a tőzesetek száma, tavaly 1200 esetet, sıt idén csak 1001 db-ot regisztráltunk, melynek oka az elmúlt esztendıkben a tavaszi és nyári hónapok enyhe, csapadékos idıjárási tényezıi, idén pedig a hosszan elhúzódó belvízi helyzet, így a szabadban keletkezett - fıleg avar, gaz, szemét - tüzek csökkentek. A mőszaki mentések száma az utóbbi években drasztikusan megemelkedett (2000, 2001, 2002-es években esetszám között mozgott, míg 2003., 2004-ben 1500 körül, tavaly 1856, idén pedig 2307 beavatkozás történt, ami a szélsıséges idıjárási viszonyokra vezethetı vissza. Míg 2003-ban a rendkívüli, hosszantartó téli idıjárási körülmények nehezítették a tőzoltók munkáját, 2004-ben a nyári esızések, valamint a novemberi szélviharok okoztak többletmunkát a kollegáknak, tavaly ismét a havazás és a fagy volt a tél jellemzıje. Ez, valamint a hirtelen felmelegedés okozta vízszívatások, illetve a nyár végi és a decemberi intenzív csapadék okozta munkálatok növelték 2005-

9 ben a mőszaki mentések számát. Az idei évben megyénket rendkívüli ár- és belvízhelyzet sújtotta. Az ezzel járó védekezési feladatok gyakorlatilag február közepétıl folyamatosan jelentkeztek nyárig, így alakulhatott ki a rekordszámú 2307 beavatkozási szám. A téves jelzések és vaklármák száma hasonlóan magas minden évben (492 az idén), ami a beépített tőzjelzık jelenlétében a különbözı technológiai szabályok és munkaköri elıírások be nem tartása, valamint az állampolgárok - gyakran unatkozó gyermekek - részérıl a rosszindulatú bejelentésekkel magyarázható. A különbözı káresetek felszámolásában jelentıs segítséget tudnak adni a mőködı, vonultatható önkéntes tőzoltó egyesületek. Ez fıként a Jászságban található egyesületeket, valamint a túrkevei egyesületet érinti. A magas szintő aktivitással mőködı egyesületek tevékenysége folyamatos javulást mutat, ami a vonulási számok növekedésével is jár ban: 92, 2004-ben 152, tavaly 278, idén pedig már 343 esetnél nyújtottak hatékony támogatást a hivatásos egységeknek, vagy éppen kiváltva azok vonulását kisebb események alkalmával (viharkár, vízszívatás, stb.) Gyakorlatok: A évben végrehajtott gyakorlataink közös vezérlı elve a lakosságvédelmi, lakosságtájékoztatási feladatok minél alaposabb elsajátítása volt. Különös figyelmet fordítottunk arra, hogy a gyakorlatok tapasztalatait az állampolgárok is megismerjék, így minden esetben meghívást kapott és képviseltette is magát a helyi írott- és elektronikus média ban az elsı félévre tervezett igazgatói ellenırzı gyakorlatok a második félévre kerültek átütemezésre. Augusztusban végrehajtásra került Mezıtúron a Városi Kórház- és Rendelıintézet területén egy igazgatói ellenırzıgyakorlat, melynek az új kórházi szárny átadása adta az aktualitását. A második félévben további két igazgatói ellenırzıgyakorlat kerül végrehajtásra a kenderesi gázfogadóban és a kunszentmártoni vasúti pályaudvar területén. Külsı védelmi terv gyakorlatok A Bige Holding Kft. a szolnoki külsı védelmi tervben foglaltak ellenırzésére irányuló teljes körő gyakorlat végrehajtására többszöri módosítást követıen október 19-én került sor. Szajol külsı védelmi terv gyakorlatát a polgármester által elfogadott idıpontban november 9-én kiemelkedıen jól megtartottuk. A lebonyolítás mindkét esetben zökkenımentes volt, a tapasztalatokat feldolgoztuk és jelentés formájában felterjesztettük az Országos Katasztrófavédelmi Fıigazgatóságra. Szolgálatszervezés: Szolnok HÖT esetében az MB RB Atego fecskendı balesete és a két Steyr Bronto fecskendı rendszeres meghibásodásai több esetben idéztek elı olyan helyzetet, amikor a második és harmadik szer a legénységi fülke befogadóképességének hiányában nem volt képes az elıírt létszám szállítására (pl. Tátra). Ezekben az esetekben további vonuló szerekkel történ az elıírt létszám káresethez vonultatása. Szolnok HÖT szolgálatszervezési problémáira melyek a fecskendıhiányból adódtak megoldást jelentett az átadott új fecskendı és az októberben elkészült MB RB Atego

10 fecskendı készenlétbe állítása. A személyi állomány pótlására Szolnok HÖT 7 fıt vett fel a tőzoltó szakképzést helyben végzı hallgatókból. Jászberény HÖT és Karcag HÖT folyamatos szolgálatszervezési problémákkal küzd, ezért ismételten eltérési engedélyt terjesztettek fel az OKF-re. Az OKF eltérési engedélyével Karcag és Jászberény HÖT esetében a második szer állománya készenlétbıl risztható. A szakmai felügyeletünk alá tartozó hat hivatásos önkormányzati tőzoltóság feltöltöttsége 94,85 %. Ez az adat megnyugtatónak tőnik, de a valóságban nem az, mivel szolgálati vonalról jelentıs számú tőzoltó fog távozni egészségügyi okok miatt, FÜV eljárások ütemezésének függvényében. Mindez nehezíti a szolgálatszervezést és fontos feladat elé állítja a személyügyi területet az utánpótlás biztosítása tekintetében. (Kimutatás a HÖT-ök személyi állományának fluktuációjáról 5. sz. melléklet) A várható létszámhiány szakmai összetételét vizsgálva megállapítható, hogy sok különleges szerkezelı nyugállományba vonul. Pótlásukra a vizsgáztatatás felgyorsításával is törekedni kell. Igazgatóságunk minden törvényes lehetıséget kihasznál, hogy a Megyei Munkaügyi Központtal és a Debreceni Regionális Képzı Központtal közösen szervezett tőzoltó szakképzésekkel folyamatosan biztosítsa a köztestületi- és áttételesen a hívatásos tőzoltóságok szakképzett személyekkel történı ellátását. A tavaly elindított 3 szakképzı tanfolyam Jászberényben már levizsgáztak, Kunszentmártonban, Mezıtúton a közeljövıben fognak vizsgáznak. Ezeken kívül 2 tanfolyamot elıkészítettünk jászberényi és szolnoki képzési helyszínnel. Önkéntes Tőzoltó Egyesületek szerepe, fejlesztési lehetıségeik: A Megyei Tőzoltók Szövetségének 19 tőzoltó egyesület a tagja, melyek közül mind több rendelkezik a mentı tőzvédelem területén bevethetı hatékony technikai-és személyi hátterével. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság a megyénkben fellelhetı úgynevezett fehér foltok felszámolását már a közremőködésünkkel elkészült Megyei Fejlesztési Stratégiában való megjelenítéssel is szorgalmazta. Igazgatóságunk minden segítséget megadott szakmai koordináció biztosításával, pályázati lehetıségek felkutatásával és kiaknázásával, képzési lehetıségek elindításával - az érintett tőzoltó egyesületek számára. Jászárokszállás ÖTE és Jászberény HÖT a helyi önkormányzatok támogatásával a Megyei Tőzoltó Szövetség és az igazgatóság egyetértésével megállapodást írt alá. A megállapodásban az Egyesület vállalja, hogy a Riasztási és Segítségnyújtási Tervek szerint ellátja Jászágó és Jászdózsa mentı tőzvédelmét, ezáltal hozzájárul a térség tőzbiztonságának növeléséhez. Törökszentmiklós ÖTE szintén szép eredményeket ért el az elmúlt 2 évben és a gyakorlatilag halódó egyesületbıl az elmúlt idıszakban egy rohamosan fejlıdı egyesületté alakultak. Az egyesület vezetése és személyi állománya (nagyrészt hivatásos tőzoltók) garancia arra, hogy a tervezett idıpontban köztestületi tőzoltóság jöhessen létre a városban. Az OKF stratégiai terveiben szereplı önkéntes köztestületi tőzoltóság létrehozására alkalmas, ill. arra indokolt települések (Kıtelek, Törökszentmiklós) részére folyamatosan segítséget nyújtottunk a tervek megvalósításához.

11 Regionális Mőszaki Mentıbázis (RMMB): Szakfelügyeleti jogkörbıl adódóan folyamatosan figyelemmel kísértük, ellenıriztük, értékeltük és elemeztük a Szolnok HÖT által üzemeltetett Regionális Mőszaki Mentıbázis mőködési feltételének, valamint üzemeltetésének, használatának, kezelésének helyzetét. Az ezzel kapcsolatos tapasztalatokat igazgatói és vezetıi értekezleteken rendszeresen megtárgyaltuk és ennek alapján további feladatok meghatározására került sor. Évente visszatérı probléma, hogy az útvonalengedély köteles bázis/daru az éves útvonalengedélyt csak késve kapja meg. Minısített idıszaki feladatok Tervrendszerünk készítésekor mindenek elıtt azt tartottuk fontosnak, hogy alkalmas legyen az igazgatóság irányító és koordinációs feladatainak ellátására, egyben biztosítsa a helyi szervek lakosságvédelmi feladatainak megszervezését és végrehajtását. Aktualizáltuk igazgatóságunk készenlétbe helyezési, valamint értesítési tervét és irányítottuk az önkormányzati hivatásos tőzoltóságok, továbbá a kirendeltségek ezen terveinek pontosítását. A 28/2001 BM OKF intézkedés 8. pontjában meghatározásra került a nemzetgazdaságból igényelt technikai eszközök és vezetık lebiztosításának pontosítása, amelyet végrehajtottuk a Jász- Nagykun Szolnok Megyei Hadkiegészítı Parancsnoksággal. Pontosítottuk együttmőködési megállapodásunkat, egyeztettük a nemzetgazdaságból lebiztosított gépjármővek vezetıinek beosztását és berendelésük módját. A polgári védelmi kirendeltségek felmérték a megyében igénybe vehetı mentesítı kapacitást, amelyet összesítettünk, elemeztünk és értékeltünk. A megyei katasztrófavédelmi igazgatóság, a polgári védelmi kirendeltségek, a tőzoltóságok, a Regionális Mőszaki Mentı Bázis, valamint a települési polgári védelmi szervezetek humán és eszköz erıforrásaira készített szakmai javaslataink tükrözik a veszélyhelyzetek kezelésének igényeit. A tapasztalatok alapján fejlesztjük tovább a veszélyhelyzet kezelési módszereket, munkafolyamatokat. Az adatbázisokat és a kidolgozott munkafolyamatokat felhasználva - a humán és eszköz erıforrás lehetıségeihez mérten - a veszélyhelyzet kezelés, döntés elıkészítés térinformatikai támogatására nagy hangsúlyt helyezünk. A veszélyhelyzet kezeléséhez szükséges eszköz erıforrás megteremtése érdekében több pályázatot adtunk be. Az elnyert pályázatokból több fejlesztés került végrehajtásra. Folytattuk a kritikus infrastruktúra legfontosabb elemeinek (közlekedési útvonalak, elektromos hálózat, vízhálózat, gázhálózat, kommunikációs hálózatok) kiemelt vizsgálatát szakterületünk vonatkozásában. Az Operatív Törzs komplex feladatrendszerének végzéséhez széleskörő információk, adatok szükségesek. A Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság az adatbázisaiban rendelkezésre álló adatokat biztosítja az Operatív Törzs részére. Az Operatív Törzs tagszervezetei székhelyükön elıkészítették adatbázisaikat, amelyeket összehívásakor a törzs rendelkezésére bocsátanak. A döntés elıkészítés rendszerében kiemelt elemnek tekintjük az adatbázisok térinformatikai alkalmazását, különös tekintettel az operativitásra és a vizuális megjelenítésre. Rendelkezésre áll a Geomedia térinformatikai software, valamint a DTA50 digitális térkép (a 74 adatbázist tartalmazó alapréteggel). A Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság adatbázisainak térinformatikai feldolgozása megkezdıdött és kiemelt feladatként tovább folytatódik.

JELENTÉS a Jász-Nagykun-Szolnok megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 2009. évi munkavégzésérıl

JELENTÉS a Jász-Nagykun-Szolnok megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 2009. évi munkavégzésérıl ÜVEGZSEB ADATOK 1.) Az államháztartásból támogatott szervek, személyek teljesítményét jelzı mutatók (feladat-, teljesítmény-, kapacitás-, hatékonyság-, eredményességmutatók) alakulása a támogatott tevékenységet

Részletesebben

Tájékoztató a Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tevékenységéről

Tájékoztató a Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tevékenységéről 51-2/2015/231 Heves Megyei Közgyűlés Helyben Tájékoztató a Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tevékenységéről Tisztelt Közgyűlés! A Heves Megyei Önkormányzat felkérésére a Heves Megyei Katasztrófavédelmi

Részletesebben

Egri KvK KvK. Pétervásárai Kvİ

Egri KvK KvK. Pétervásárai Kvİ BEVEZETÉS A Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (a továbbiakban: Heves MKI) a hivatásos katasztrófavédelmi szervezetrendszer területi szerve. Megyei hatáskörő rendvédelmi szervként a magyarországi

Részletesebben

A Sátoraljaújhelyi Hivatásos

A Sátoraljaújhelyi Hivatásos BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG Encsi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Sátoraljaújhelyi Hivatásos Tőzoltóparancsnokság Szám: 352-1/2014/ÁLT/HT SAÚJHELY A Sátoraljaújhelyi Hivatásos

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 57. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Beszámoló a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szekszárdi Katasztrófavédelmi Kirendeltségének 2013. évi tevékenységérıl E L İ T E R J E S

Részletesebben

Beszámoló. Monor Város Önkormányzat Hivatásos Tőzoltó-parancsnokság. 2011. évi munkájáról

Beszámoló. Monor Város Önkormányzat Hivatásos Tőzoltó-parancsnokság. 2011. évi munkájáról Beszámoló Monor Város Önkormányzat Hivatásos Tőzoltó-parancsnokság 2011. évi munkájáról Összeállította: Székely Attila tő. alezredes, tőzoltósági tanácsos Vezetés, együttmőködés területe: 1. Alapadatok:

Részletesebben

A CSONGRÁD MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG SZEGEDI KATASZTRÓFAVÉDELMI KIRENDELTSÉG

A CSONGRÁD MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG SZEGEDI KATASZTRÓFAVÉDELMI KIRENDELTSÉG Szám: 35610/1219-3/2015.ált. 2014 ÉVIBESZÁMOLÓ A CSONGRÁD MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG SZEGEDI KATASZTRÓFAVÉDELMI KIRENDELTSÉG Ördög István tű alezredes kirendeltség-vezető TARTALOMJEGYZÉK I.

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó

T Á J É K O Z T A T Ó Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató H-5600 Békéscsaba Kazinczy utca 9. Telefon: 06/66 549-470 Fax: 06/66 441-628 Email cím: bekes.titkarsag@katved.gov.hu Szám:1199-2/2011. 2. számú példány

Részletesebben

A MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR 2014. ÉVI MUNKAJELENTÉSE 14/135-2/2015.

A MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR 2014. ÉVI MUNKAJELENTÉSE 14/135-2/2015. A MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR 2014. ÉVI MUNKAJELENTÉSE 14/135-2/2015. TARTALOMJEGYZÉK I. VEZETİI ÖSSZEFOGLALÓ...3 II. Mőködési feltételek...6 II. 1. Gazdálkodás, költségvetés, pénzügy...7 II. 2. Kiadási elıirányzatok

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó

T Á J É K O Z T A T Ó Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató H-3100 Salgótarján, Szent Flórián tér 1. : 3100 Salgótarján, Pf.: 0 Tel: (36-32) 521-030 Fax: (36-32) 521-031 e-mail: nograd.titkarsag@katved.gov.hu

Részletesebben

2013 ÉVIBESZÁMOLÓ JELENTÉS

2013 ÉVIBESZÁMOLÓ JELENTÉS Szám:061/65-2/2014/SZEGEDÁLT. 2013 ÉVIBESZÁMOLÓ JELENTÉS A CSONGRÁD MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG SZEGEDI KATASZTRÓFAVÉDELMI KIRENDELTSÉG Ördög István tű alezredes kirendeltség-vezető TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség. 2006. évi. Költségvetési beszámolója

Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség. 2006. évi. Költségvetési beszámolója Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség 2006. évi Költségvetési beszámolója Debrecen, 2007. február 2 TARTALOMJEGYZÉK I. Általános indoklás 1. A Felügyelıség 2006. évi szakmai

Részletesebben

Szám: 435-1/2014/ÁLT. Jóváhagyom! Budapest, 2014. Dr. Bakondi György tű. altábornagy főigazgató. Felterjesztem: Varga Béla tű.

Szám: 435-1/2014/ÁLT. Jóváhagyom! Budapest, 2014. Dr. Bakondi György tű. altábornagy főigazgató. Felterjesztem: Varga Béla tű. Szám: 435-1/2014/ÁLT. Jóváhagyom! Budapest, 2014. Dr. Bakondi György tű. altábornagy főigazgató TÁJÉKOZTATÓ a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés részére a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. MEGHÍVÓ

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. MEGHÍVÓ SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. MEGHÍVÓ Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ügyrendi Bizottsága 2013. április

Részletesebben

I. KITŰZÖTT FŐ FELADATOK VÉGREHAJTÁSA FTP...6 II. VEZETÉS, IRÁNYÍTÁS, EGYÜTTMŰKÖDÉS TERÜLETE...77

I. KITŰZÖTT FŐ FELADATOK VÉGREHAJTÁSA FTP...6 II. VEZETÉS, IRÁNYÍTÁS, EGYÜTTMŰKÖDÉS TERÜLETE...77 2 TARTALOMJEGYZÉK I. KITŰZÖTT FŐ FELADATOK VÉGREHAJTÁSA FTP...6 II. VEZETÉS, IRÁNYÍTÁS, EGYÜTTMŰKÖDÉS TERÜLETE...7 1. HUMÁN TEVÉKENYSÉG...8 2. HIVATAL TEVÉKENYSÉGE...15 3. EGYÜTTMŰKÖDÉS TERÜLETE...23 III.

Részletesebben

T A R T A L O M J E G Y Z É K

T A R T A L O M J E G Y Z É K 2 T A R T A L O M J E G Y Z É K I. Alapvetı rendelkezések 1. A szervezetre vonatkozó adatok 1. oldal 2. Az intézet feladatai 4. oldal II. Szervezeti felépítés 1. Az intézet szervezeti és irányítási rendje

Részletesebben

Beszámoló. az Országos Sportegészségügyi Intézet. 2009. évi munkájáról. és a 2010. évre vonatkozó szakmai terveirıl

Beszámoló. az Országos Sportegészségügyi Intézet. 2009. évi munkájáról. és a 2010. évre vonatkozó szakmai terveirıl Beszámoló az Országos Sportegészségügyi Intézet 2009. évi munkájáról és a 2010. évre vonatkozó szakmai terveirıl Budapest, 2010. január hó 2 Az Országos Sportegészségügyi Intézet az ország sportegészségügyének

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. május 31-i ülésére

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. május 31-i ülésére 19. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. május 31-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Polgármesteri Hivatalának beszámolója a 2011. évben végzett munkájáról Az elıterjesztést

Részletesebben

Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. augusztus 2-i ülésére

Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. augusztus 2-i ülésére 2. Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. augusztus 2-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Polgármesteri hivatalának beszámolója a 2009. évben végzett munkájáról, illetve

Részletesebben

1. A nemzeti beszámoló összeállításának folyamata

1. A nemzeti beszámoló összeállításának folyamata NEMZETI BESZÁMOLÓ AZ AARHUSI EGYEZMÉNY VÉGREHAJTÁSÁRÓL 2011. 1. A nemzeti beszámoló összeállításának folyamata 1. Az Aarhusi Egyezmény 1 (Egyezmény) nemzeti végrehajtásáért a Vidékfejlesztési Minisztérium

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A VAS MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG 2014. ÉVBEN VÉGZETT MUNKÁJÁRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A VAS MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG 2014. ÉVBEN VÉGZETT MUNKÁJÁRÓL Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató I.1 H-9700 Szombathely, Ady E. tér 1. Tel: (94) 513-431 Fax: (94) 513-437 E-mail: vas.mki@katved.gov.hu Szám: 36800/3024-5/2015.ált. TÁJÉKOZTATÓ A VAS

Részletesebben

Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. május 9-i ülésére

Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. május 9-i ülésére 8. Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. május 9-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Polgármesteri hivatalának beszámolója a 2010. évben végzett munkájáról Az elıterjesztést

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S E L İ T E R J E S Z T É S Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2015. február 4-i ülésére A Polgármesteri Hivatal 2013-2014. évi munkájáról szóló beszámoló tárgyában Tisztelt Képviselı-testület!

Részletesebben

Tisztelt Képviselı-testület!

Tisztelt Képviselı-testület! A Képviselıtestület egységes hivatalt hoz létre polgármesteri hivatal elnevezéssel az önkormányzat mőködésével, valamint az államigazgatási ügyek döntésre való elıkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. szeptember 10-i ülésre

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. szeptember 10-i ülésre ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. szeptember 10-i ülésre Tárgy: Tájékoztató a Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Zirc Várossal kapcsolatos tevékenységéről Előadó:

Részletesebben

Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium

Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium Minıségirányítási Program Készítette: Az iskola minıségirányítási csoportja Budapest, 2009. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 5 1 AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 5

Részletesebben

Előterjesztés. Békés Város Képviselő-testülete 2013. április 25-i ülésére. Sorszám: III/2.

Előterjesztés. Békés Város Képviselő-testülete 2013. április 25-i ülésére. Sorszám: III/2. Tárgy: Beszámoló a Békéscsabai Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2012. évi tevékenységéről Előkészítette: Viczián György tű. alezredes, tűzoltóparancsnok Békéscsabai Hivatásos Tűzoltóparancsnokság Véleményező

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. szám: 02/211-14/2014 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Szám: 09/1/701-2/2013/DB KIR. TÁJÉKOZTATÓ Egyek Nagyközség Önkormányzata részére Debrecen Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2012. évi munkájáról Összeállította: Szeifert Imre tű. főhadnagy polgári védelmi

Részletesebben

I. Vezetés-irányítási tevékenység

I. Vezetés-irányítási tevékenység 2 I. Vezetés-irányítási tevékenység A Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Pápai Katasztrófavédelmi Kirendeltségének 2012. január 1-i megalakulását követően látom el a kirendeltség-vezetői feladatokat.

Részletesebben