ÜVEGZSEB ADATOK JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG ÉVI KIEMELT ÉS Fİ FELADATAI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÜVEGZSEB ADATOK JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG 2006. ÉVI KIEMELT ÉS Fİ FELADATAI"

Átírás

1 ÜVEGZSEB ADATOK 1.) Az államháztartásból támogatott szervek, személyek teljesítményét jelzı mutatók (feladat-, teljesítmény-, kapacitás-, hatékonyság-, eredményességmutatók) alakulása a támogatott tevékenységet illetıen (Ámr. 22. sz. melléklet) NEMLEGES 2.) A költségvetési szerv éves szakmai teljesítményének bemutatása és értékelése az éves költségvetési beszámolók szöveges indoklási része (Ámr. 22. sz. melléklet, Ámr (2) bekezd. JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG ÉVI KIEMELT ÉS Fİ FELADATAI Cél: A veszélyhelyzetek, katasztrófahelyzet, valamint a bekövetkezett katasztrófák kezelésében, a vezetési struktúra kialakításában, a tőzbiztonság erısítésében elért eredmények megırzése mellett a évben a Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságnak növelnie kell: - a reagáló képességet, a megelızés, a tőzoltás és a mőszaki-mentés hatékonyságát, a tőzoltásban és mentésben résztvevık felkészítését. 1.) Az azonos biztonság alkotmányos elvének megvalósítása érdekében törekednünk kell az azonos mentı-tőzvédelmi lefedettség biztosítására. 2.) A mindenkire vonatkozó állampolgári öngondoskodás alapjaira támaszkodva szélesíteni kell a polgári védelmi szervezetek hatékony beavatkozó képességének fokozását. 3.) A szakfelügyeleti tevékenységünk erıteljesebb megvalósítása a nem tervezetten jelentkezı tőzmegelızési, a tőzoltási- és mőszaki mentési feladatok tekintetében is. 4.) Az egységes biztonság megteremtéséért korrekt, kölcsönös érdeken nyugvó együttmőködés kialakítása a civil szervezetekkel, akik vállalják bekapcsolódásukat a veszélyhelyzet-kezelési tevékenységekbe. 5.) Az új alapokra helyezett tőzoltó szakképzés mind gördülékenyebb elıkészítése, koordinálása, a lebonyolításban való mind hangsúlyosabb jelenlét elérése. 6.) A természeti és civilizációs veszélyhelyzetek hatásának vizsgálata a kritikus infrastruktúrára, melynek a rendszerszemlélető elemzı szakmai munka biztosít kereteket. 7.) A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. Törvény által szabályozottan biztosítani kell feladatainkban a szolgáltató jelleg hangsúlyosabbá válását. 8.) A kormányzati és a civil pályázati lehetıségek rendszeres figyelése, a pályázati anyagok szakszerő összeállítása, koordinálása révén közremőködni a mentı tőzvédelem technikai fejlesztésében.

2 I. AZ IGAZGATÓSÁG VEZETÉSE, IRÁNYÍTÁSA, MŐKÖDÉSE A vezetés, irányítás összeforrottságát tovább erısítette az árvízi védekezésben, az Országos Ifjúsági Katasztrófavédelmi Verseny, a külsı és belsı védelmi terv gyakorlatok kapcsán végzett közös munka. A különbözı döntési szinteken dolgozók szellemi, pszichikai, fizikai erejét maximálisan kiaknázva képesek vagyunk eleget tenni a velünk szemben támasztott magas követelményeknek. A hivatásos önkormányzati és önkéntes tőzoltóparancsnokok kooperatív hozzáállása a közös célokhoz kiemelten jónak értékelhetı. Személyügyi szakterület: Kiemelt figyelmet fordítottunk az Igazgatóság humánstratégiájában foglalt feladatok végrehajtására. Személyügyi osztályunk humánpolitikai tevékenysége mindenkor túlmutatott a határidıs jelentések, feladatok teljesítésén. A személyi állomány összetétele, változásai Az igazgatóság és a szakmai felügyeletünk alá tartozó tőzoltóságok feltöltöttsége 96,5 %. Az igazgatóság feltöltöttség mutatója január 01-jei állapot szerint 107,4 % évben a szervezési állománytáblázatunk két alkalommal került módosításra, melynek következtében augusztus 01-jei hatállyal 5 státusz (2 hivatásos, 3 közalkalmazott), október 01-jei hatállyal még egy fı közalkalmazott létszámhelyének megszőntetésére került sor. Két létszámfeletti közalkalmazottunk közül egyik november 14-tıl megkezdte felmentési idejét, így már csak egy tartós betegállományban lévı létszámfeletti közalkalmazottunk van, aki január 29-én tölti be 57. életévét. Egy hivatásos gyermekgondozás céljából illetménynélküli szabadságon van ig. Egy közalkalmazott anyagi-mőszaki osztályvezetı munkakörben eltérı státuszon van foglalkoztatva évben új felvételre nem került sor, a fogyaték mutatónk 4, mivel az átszervezés következtében egy hivatásos és egy közalkalmazott jogviszonya szőnt meg, továbbá egy kirendeltségvezetı közös megegyezéssel, a megelızési osztályvezetı pedig FÜV határozat alapján került szolgálati nyugállományba. (1.sz. melléklet: A rendszeresített és tényleges létszám alakulásáról) Jelenleg állományunkból 4 fı esetében indítottuk el nevezettek kérésére a FÜV eljárást. Ebbıl három fı az ügyelet állománya, mely komoly feladat elé állítja az igazgatóságot. A betegek pótlása szolgálatvezénylés útján történik, de végleges megoldást csak a FÜV eljárások befejezése hozhat. Nemzeti ünnepeink, valamint a polgári védelem és a tőzoltó nap alkalmából évben az Igazgatóság személyi állományából 4 fı felsıbb szintő, 21 fı, pedig helyi szintő elismerésben, üdülési csekk jutalomban részesült. A tőzoltóságok személyi állományából 10 fı kapott felsıbb szintő elismerést.

3 Fegyelmi helyzetünk jónak mondható évben egy esetben indult fegyelmi eljárás, mely az eljárás alá vont egészségi állapota miatt felfüggesztésre került. Fegyelmi felelısségre vonásra nem került sor. A tőzoltóságok esetében Mezıtúron 1 fı soron következı rendfokozatba való elıléptetés várakozási idejének egy évig terjedı meghosszabbítására került sor, valamint méltatlansági eljárás indult egy esetben, melyet a büntetıeljárás jogerıs befejezéséig felfüggesztettek. A Karcagi tőzoltóságon egy fı feddés, egy fı pedig megrovás fegyelmi fenyítésben részesült. A megyei igazgatóság gondozási körébe tartozó születési dátumuk szerint kerek évfordulós nyugdíjasokat emléklappal, igen szerényen tudjuk megköszönteni. Idén, az elızı évektıl eltérıen nem szerveztünk nyugdíjas találkozót, mivel az alacsony egy fıre jutó költségkeret miatt már nem tudtuk kigazdálkodni. Oktatás és képzés, továbbképzés Jelenleg tanulmányi szerzıdéssel egy fı közalkalmazott tanul másoddiplomás képzés keretében fıiskolán. Egy közalkalmazott önerıbıl felsıfokú szakmai végzettsége mellé fıiskolai diplomát szerzett ban a katasztrófa- és tőzvédelmi szervezı (tiszt) felsıfokú szakmai végzettséget 2 fı hivatásos szerezte meg, további egy fı szeptemberben került beiskolázásra. Egy fı a rendészeti vezetıvé képzı tanfolyamot végezte el. Ezzel elmondhatjuk, hogy szinte teljes körő a szakmai iskolai végzettségek megléte. A Debreceni Regionális Képzı Központtal való együttmőködésünk újabb elemeként 17 dolgozónk kezdett angolul tanulni térítésmentes formában. (2. sz. melléklet: Kimutatás a személyi állomány iskolai végzettségérıl) Egészségügyi idıszakos alkalmassági vizsgálatok Mindenkor szem elıtt tartjuk a személyi állomány mentálhigiénés gondozását, melynek részeként a teljes (hivatásos és közalkalmazotti) személyi állomány részt vett az idıszakos egészségügyi szőrésen évben a teljes hivatásos állomány pszichológiai szőrése is megvalósul a februárban történı idıszakos egészségügyi szőréssel egyidıben. Azonban továbbra is megoldandó feladat a hivatásos önkormányzati tőzoltóságok pszichológiai szőrése. Együttmőködés: Igazgatóságunknak 34 szervezettel - köztük oktatási intézményekkel ( Dr. Hegedős T. András Alapítványi Szakiskola, RISZI), mentı szervezetekkel (Magyar Vöröskereszt Központi Rendeltetéső Mentıegység Szolnok, Mentıkutyás Egyesület Jászberény) és szolgáltató társaságokkal (Autó- és Kamionmentı Kft., MÁV Rt. Budapest, Miskolc és Debreceni Területi Igazgatóságai) - van élı, rendszeresen pontosított Együttmőködési Megállapodása. Igazgatóságunk kiemelt figyelmet fordít azon tőzoltó- és mentıszervezetekre és tőzoltó egyesületekre, amelyek az OKF és az igazgatóság irányelveit elfogadják. A lakosság biztonságának és védelmének fokozására, további speciális mentı szervezetekkel szeretnénk bıvíteni az együttmőködık körét. A megyei szervezetek közül, most a Csépai Tőzoltó és Mentı Egyesülettel tervezünk Együttmőködési Megállapodás -t létesíteni. Megyénkben az ár- és belvízi, védekezésben résztvevı szervek és szervezetek között példaértékő együttmőködés valósult meg.

4 A Megyei Védelmi Bizottság katasztrófavédelmi törvényességi felügyeleti ellenırzésére került sor a Védelmi Titkárság által. Az Összefoglaló jelentés rögzíti, hogy az MVB katasztrófavédelmi munkaszervezete jól mőködik, az együttmőködés, a tervek színvonala, az informatika alkalmazása példaértékő, mely alapján az ellenırzı bizottság e tevékenységet kiválóra értékelte.

5 Nemzetközi kapcsolatok: A két- és többoldalú, határokon átnyúló kapcsolatok erısítése, különös tekintettel Európai Unióhoz való csatlakozásunkra, továbbra is kiemelt szerepet kapott. Így korábbi nemzetközi kapcsolataink ápolása és továbbiak létesítése igen fontos volt számunkra. A Szolnokon létesítendı, regionális feladatokat ellátó Komplex Katasztrófavédelmi Bázis elıtervezéséhez a Trieri Tőzoltóságot megkerestük. A Trieri Oktató- és Kiképzı Központ tervezési, építési és mőködési tapasztalatai segítséget nyújthatnak ahhoz, hogy a Szolnokon tervezett, hasonló létesítmény a mai kor követelményeihez igazodóan, az Uniós normáknak megfelelı legyen. Ugyancsak az idén, igazgatóságunk részt vett a jászsági tőzoltóküldöttséggel a április 1. és 5. közötti németországi tapasztalatcserén, melyre a Baden-Württenberg tartománybeli Biberach járás öt tőzoltószervezeténél (Warthausen, Biberach, Ochenhausen városokban) és a Bajorországi Neu-Ulm járás Illertisseni Tőzoltóságánál került sor. Kommunikációval kapcsolatos feladatok: Szőkebb értelemben az írott és elektronikus sajtóval való kapcsolattartás része feladatkörünknek. Csaknem napi kapcsolatban állunk az Új Néplap, az Aktív Rádió és a Szolnok Televízió területért felelıs munkatársaival, de ezen túlmenıen természetesen valamennyi, a megyénkben mőködı és irántunk nyitott médiát ellátunk híranyagokkal. A fontosabb eseményekrıl elızetes meghívó útján adunk hírt, a váratlan történéseket pedig azonnal kezeljük. Az újonnan alakult Zounok TV már megkeresett bennünket és híranyagot is szolgáltattunk számukra. Tevékenységünk során a jó értelemben vett befolyásolás vezérel, törekszünk objektív, hiteles és lehetıleg pozitív képet kialakítani a tőz- és katasztrófavédelemrıl. A tájékoztatás célja a fentieken túl a minél gyorsabb hírközlés is. II. MEGELİZÉSI SZAKTERÜLET Szakhatósági tevékenység A szakhatósági tevékenység az ügyintézési határidık maradéktalan betartása mellett, a közigazgatási eljárási és a szakmai elvárások elıtérbe helyezésével került végrehajtásra. A benyújtott településrendezési terveknél minden estben, valamint a veszélyes hulladékkezelés, begyőjtés és a telepengedélyezési eljárásoknál indokolt esetben kikértük a települést jól ismerı illetékes hivatásos tőzoltóság és polgári védelmi kirendeltség véleményét is. Ügyiratok tekintetében továbbra is az útépítési, villamos vezetékjogi, valamint a telepengedélyezési eljárások száma a meghatározó. (3. sz melléklet) évben két esetben járt el az igazgatóság II. fokú ügyben a közigazgatási hivatal megkeresésére szakhatóságként. Az eljárások során a hatóságokkal, valamint az ügyfelekkel a munkakapcsolatunk jó, a beérkezett dokumentációkhoz csak esetenként kell kiegészítést kérnünk. A kirendeltségeket az ıket érintı ügyekbe bevonjuk, de önállóan szakhatósági tevékenységet nem végeznek. A lehetıségek és a tárgyi ügy súlyának függvényében egyre több alkalommal veszünk részt a hatóságok által összehívott helyszíni szemléken.

6 A pirotechnikai termékek felhasználásához kiadott szakhatósági állásfoglalásaink száma az elızı év azonos idıszakához képest csökkent, ugyanakkor több esetben kerestek meg minket a rendırség részérıl szakértıi véleménykérésre, melynek maradéktalanul eleget tettünk. A tőzijáték kérelmek jelentıs esetében megtekintjük a helyszíneket, és minden esetben a helyi körülményeknek megfelelıen kerülnek kiadásra a szakhatósági hozzájárulások. A vizsgált idıszakban jelentıs leterheltséget jelentett a tőzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, munkakörökrıl és a szakvizsga részletes szabályairól szóló 53/2005.(XI.10.) BM rendeletbıl adódó feladatok végrehajtása. 45 fı kérte regisztrálását vizsgáztatóként, melybıl az elıírt iskolai végzettség hiánya miatt 6 esetben elutasításra került a kérelem. 29 szervezet kérte a regisztrációját oktatásszervezıként. A kérelmek több esetben hiányosak voltak, így csak hiánypótlást követıen regisztrálta ezen szervezeteket az igazgatóság. A szakhatósági ügyintézés területén nem jelentett törést a közigazgatási és hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény hatályba lépése, mivel a központi felkészítéseken túl az igazgatóság is kiemelt figyelmet fordított az egységes szemlélet kialakítására, így vitás esetekben telefonon egyeztettek velünk a tőzoltóságok, és a megyei továbbképzésen is nagy szerepet kapott a törvény feldolgozása. A megyénkben kialakítandó egységes megelızési szemlélet és szakmai elvárás rendszer biztosítására és összehangolására október hónapban az igazgatóság szervezésében került megtartásra a hivatásos önkormányzati tőzoltóságok tőzmegelızési szakemberei részére az éves a szakmai továbbképzés. A továbbképzésen feldolgoztuk az OKF által készített tájékoztatókat, beszámolókat, valamint aktuális, fıleg szakhatósági tevékenységet érintı témaköröket dolgoztak fel és adtak elı a tőzoltóságok szakemberei. A továbbképzés második napján a liftek kialakításával, karbantartásával kapcsolatban tartott nagyon színvonalas elıadást egy szolnoki Épülettechnikai Kft. igazgatója. Ipari baleset-megelızési tevékenység A Jász- Nagykun- Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság kiemelt feladatként kezeli a veszélyes anyagokat gyártó, felhasználó, tároló (forgalmazó) üzemekkel kapcsolatos katasztrófaelhárítási, lakosságvédelmi és tőzmegelızési feladatokat. Igazgatóságunk szakhatósági jogkörében fokozott figyelmet fordít a veszélyes anyagokat gyártó, felhasználó, tároló (forgalmazó) üzemekkel kapcsolatos telephely engedélyezési (létesítési) eljárás szakmai követelményeinek érvényesítésére. A 2/2001. (I.17.) Korm. rendelet] szerint a SEVESO II. EK Irányelv hatálya alá tartozó alsó és felsı küszöbértékő veszélyes ipari üzemek a következık: Felsı küszöbértékő veszélyes ipari üzemek: - Bige Holding Kft., - MOL Rt. (Szajol), - HOLLAND COLOURS Pigment Kft., Alsó küszöbértékő veszélyes ipari üzemek: - REWOS Kft. (Törökszentmiklós), - Prímagáz Rt. Szajol Az alsó és felsı küszöbértékő üzemeket folyamatosan tájékoztatjuk és segítjük - a kirendeltségeink bevonásával - a védelmi terveik, valamint a biztonsági elemzések és a

7 kapcsolódó feladatok szakszerő és maradéktalan végrehajtása érdekében. A megtartott igazgatói értekezleteken több esetben a tőzoltóparancsnokok, valamint a polgári védelmi kirendeltségvezetık részére tájékoztatót tartottunk a veszélyes anyagok gyártásával, felhasználásával, tárolásával és szállításával összefüggı feladatokról fokozott figyelemmel a SEVESO II Irányelvek végrehajtására. Több alkalommal részt vett az igazgatóság a BM OKF által felsı küszöbértékő üzemekben tartott hatósági ellenırzéseken. A Magyar Honvédség 86. Szolnok Helikopter Ezred felkérésére segítséget nyújtottunk a veszélyes katonai objektumokkal kapcsolatos hatósági eljárás rendjérıl szóló 95/2006. sz. Korm. rendelet értelmezésében és a benne foglalt feladatok végrehajtásának elıkészítésében. A közös munka során felmerült néhány észrevétel a joganyagban leírtakkal illetve végrehajthatóságukkal kapcsolatban, amelyeket jelentés formájában hatósági fıigazgatóhelyettes úrnak felterjesztettem. Lakosság-ifjúság felkészítési tevékenység: A közigazgatás vezetıinek felkészítése ismétlı jelleggel, egyszeri tájékoztató anyag kiküldésével végrehajtásra került, és megtörtént a kirendeltségek terveinek megfelelıen a Polgári védelmi szervezetekbe beosztottak felkészítése. A tanulóifjúság felkészítésének keretében a Karcagi Gyırffi István Általános Iskolában harmadik éve történik a veszélyhelyzeti ismeretek oktatása. További feladat az általános iskolákban megkezdett oktatás figyelemmel kísérése, azon iskolák körének bıvítése, ahol bevezetik a veszélyhelyzeti ismeretek címő tárgy oktatását. Középiskolás szinten a Szolnoki Ruhaipari Szakközépiskola biztonságszervezı szakos diákjainak tanítunk katasztrófavédelmet. A tanórákon kívül részt veszünk a szakmai vizsgáztatásukban és a nyári gyakorlatot is mi vezetjük le részükre. Immáron negyedik éve tart a középiskolás korosztályt megcélzó Katasztrófavédelmi, tőzvédelmi szakkör, mely során az érdeklıdı diákok az elméleti ismeretek elsajátítása mellett, sok gyakorlati foglalkozáson is részt vesznek. A Megyei Pedagógiai Intézettel az együttmőködési megállapodás keretében továbbra is jelenik meg havonta Pedagógus Hírlevélben az igazgatóság ifjúság felkészítésével foglalkozó cikke. A tanulóifjúság tájékoztatására az intézet könyvtárába minden kiadványunkból egy-egy példány megtalálható. A tanulóifjúság egyik legnagyobb tömegeket megmozgató rendezvénysorozatának a felmenı rendszerő Országos Ifjúsági Katasztrófavédelmi verseny országos döntıjét rendezési jogát idén a megyénk nyerte el, mely jelentıs szervezési munkával járt. A verseny rendszerének megfelelıen kerültek megrendezésre a kirendeltségi versenyek április 01. április 20. között. Tapasztalatként elmondható hogy minden évben egyre több a versenyzı csapat, ezért amíg pályázati pénzbıl megoldható színvonalas versenyt lehet rendezni. Ezt követte a megyei forduló a Szolnok-Tiszaligeti Turisztikai Központban amely már az országos döntı fıpróbája is volt egyben. A országos döntın a megyénket a Kölcsey Ferenc Ált. Iskola Törökszentmiklós csapata, és a Városi Kollégium 4. sz. Tagintézménye, Szolnok csapata képviselte. Nagy versengés közepette végül is mindkét csapatunk gyızedelmeskedett, és maradandó élményt biztosítottunk minden versenyzı diáknak.

8 A megyében az igazgatóság internetes honlapján megtalálhatóak a lakosságfelkészítéssel kapcsolatos tájékoztató anyagok. A lakosságfelkészítés, tájékoztatók anyagai jogosultság nélkül hozzáférhetık, letölthetık. A lakosságfelkészítés területén együttmőködés jelenleg még a megyei rendır-fıkapitányság Baleset Megelızési Bizottságával van, amely közös rendezvények szervezésében is megnyilvánul, és a nyáron két alkalommal rendeztünk Katasztrófavédelmi napot a rendırség által szervezett DADA táborban. Az OKF által kidolgozott segédanyagok terjesztése a kirendeltségek bevonásával történik, de hivatásos tőzoltóságok is segítséget nyújtanak azok propagálásában. A tanulóifjúság felkészítése területén a megyei igazgatóság, a polgári védelmi kirendeltségek és a hivatásos önkormányzati tőzoltóságok közötti kapcsolattartás jó szintő. III. VESZÉLYHELYZET-KEZELÉSI SZAKTERÜLET Árvizi védekezés A év tavaszi rendkívüli ár- és belvíz védekezéssel összefüggésben a Jász- Nagykun- Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság megelızési- felkészülési, valamint a védekezési idıszakban végzett tevékenységét eredményesnek ítélem meg. A évi tavaszi rendkívüli árvizek által okozott károk miatt szükséges újjáépítéssel összefüggı feladatok megyei szintő koordinálása céljából a Megyei Újjáépítési Bizottság munkájába az igazgatóság jelentıs részt vállalt. Összesítettük a magántulajdonban keletkezett károkat, ellenırzési csoportokat szerveztünk, amelyek visszaellenırizték a benyújtott igényléseket, folyamatosan adatokkal (kárigény, felhasznált keretösszeg stb.) láttuk el az elöljáró szerveket. Eközben természetesen kezeltük és jelenleg is kezeljük a felmerülı kérdéseket és a kárenyhítéssel kapcsolatos panaszos beadványokat is. A hivatásos önkormányzati, az önkéntes és létesítményi tőzoltóságok tőzoltási, mőszaki mentési és katasztrófa elhárítási munkája: Az elmúlt években a megyében történt vonulási adatokat, valamint az eseményeket vizsgálva megállapítható, hogy az elmúlt esztendık idıjárási tényezıi más-más problémák elé állította a beavatkozói állományt. (Vonulási adatokat a 4. sz. mellékletek tartalmazzák) A tőzesetek száma folyamatos csökkenést mutat. Míg 4-5 évvel ezelıtt vonulás körül mozgott a tőzesetek száma, tavaly 1200 esetet, sıt idén csak 1001 db-ot regisztráltunk, melynek oka az elmúlt esztendıkben a tavaszi és nyári hónapok enyhe, csapadékos idıjárási tényezıi, idén pedig a hosszan elhúzódó belvízi helyzet, így a szabadban keletkezett - fıleg avar, gaz, szemét - tüzek csökkentek. A mőszaki mentések száma az utóbbi években drasztikusan megemelkedett (2000, 2001, 2002-es években esetszám között mozgott, míg 2003., 2004-ben 1500 körül, tavaly 1856, idén pedig 2307 beavatkozás történt, ami a szélsıséges idıjárási viszonyokra vezethetı vissza. Míg 2003-ban a rendkívüli, hosszantartó téli idıjárási körülmények nehezítették a tőzoltók munkáját, 2004-ben a nyári esızések, valamint a novemberi szélviharok okoztak többletmunkát a kollegáknak, tavaly ismét a havazás és a fagy volt a tél jellemzıje. Ez, valamint a hirtelen felmelegedés okozta vízszívatások, illetve a nyár végi és a decemberi intenzív csapadék okozta munkálatok növelték 2005-

9 ben a mőszaki mentések számát. Az idei évben megyénket rendkívüli ár- és belvízhelyzet sújtotta. Az ezzel járó védekezési feladatok gyakorlatilag február közepétıl folyamatosan jelentkeztek nyárig, így alakulhatott ki a rekordszámú 2307 beavatkozási szám. A téves jelzések és vaklármák száma hasonlóan magas minden évben (492 az idén), ami a beépített tőzjelzık jelenlétében a különbözı technológiai szabályok és munkaköri elıírások be nem tartása, valamint az állampolgárok - gyakran unatkozó gyermekek - részérıl a rosszindulatú bejelentésekkel magyarázható. A különbözı káresetek felszámolásában jelentıs segítséget tudnak adni a mőködı, vonultatható önkéntes tőzoltó egyesületek. Ez fıként a Jászságban található egyesületeket, valamint a túrkevei egyesületet érinti. A magas szintő aktivitással mőködı egyesületek tevékenysége folyamatos javulást mutat, ami a vonulási számok növekedésével is jár ban: 92, 2004-ben 152, tavaly 278, idén pedig már 343 esetnél nyújtottak hatékony támogatást a hivatásos egységeknek, vagy éppen kiváltva azok vonulását kisebb események alkalmával (viharkár, vízszívatás, stb.) Gyakorlatok: A évben végrehajtott gyakorlataink közös vezérlı elve a lakosságvédelmi, lakosságtájékoztatási feladatok minél alaposabb elsajátítása volt. Különös figyelmet fordítottunk arra, hogy a gyakorlatok tapasztalatait az állampolgárok is megismerjék, így minden esetben meghívást kapott és képviseltette is magát a helyi írott- és elektronikus média ban az elsı félévre tervezett igazgatói ellenırzı gyakorlatok a második félévre kerültek átütemezésre. Augusztusban végrehajtásra került Mezıtúron a Városi Kórház- és Rendelıintézet területén egy igazgatói ellenırzıgyakorlat, melynek az új kórházi szárny átadása adta az aktualitását. A második félévben további két igazgatói ellenırzıgyakorlat kerül végrehajtásra a kenderesi gázfogadóban és a kunszentmártoni vasúti pályaudvar területén. Külsı védelmi terv gyakorlatok A Bige Holding Kft. a szolnoki külsı védelmi tervben foglaltak ellenırzésére irányuló teljes körő gyakorlat végrehajtására többszöri módosítást követıen október 19-én került sor. Szajol külsı védelmi terv gyakorlatát a polgármester által elfogadott idıpontban november 9-én kiemelkedıen jól megtartottuk. A lebonyolítás mindkét esetben zökkenımentes volt, a tapasztalatokat feldolgoztuk és jelentés formájában felterjesztettük az Országos Katasztrófavédelmi Fıigazgatóságra. Szolgálatszervezés: Szolnok HÖT esetében az MB RB Atego fecskendı balesete és a két Steyr Bronto fecskendı rendszeres meghibásodásai több esetben idéztek elı olyan helyzetet, amikor a második és harmadik szer a legénységi fülke befogadóképességének hiányában nem volt képes az elıírt létszám szállítására (pl. Tátra). Ezekben az esetekben további vonuló szerekkel történ az elıírt létszám káresethez vonultatása. Szolnok HÖT szolgálatszervezési problémáira melyek a fecskendıhiányból adódtak megoldást jelentett az átadott új fecskendı és az októberben elkészült MB RB Atego

10 fecskendı készenlétbe állítása. A személyi állomány pótlására Szolnok HÖT 7 fıt vett fel a tőzoltó szakképzést helyben végzı hallgatókból. Jászberény HÖT és Karcag HÖT folyamatos szolgálatszervezési problémákkal küzd, ezért ismételten eltérési engedélyt terjesztettek fel az OKF-re. Az OKF eltérési engedélyével Karcag és Jászberény HÖT esetében a második szer állománya készenlétbıl risztható. A szakmai felügyeletünk alá tartozó hat hivatásos önkormányzati tőzoltóság feltöltöttsége 94,85 %. Ez az adat megnyugtatónak tőnik, de a valóságban nem az, mivel szolgálati vonalról jelentıs számú tőzoltó fog távozni egészségügyi okok miatt, FÜV eljárások ütemezésének függvényében. Mindez nehezíti a szolgálatszervezést és fontos feladat elé állítja a személyügyi területet az utánpótlás biztosítása tekintetében. (Kimutatás a HÖT-ök személyi állományának fluktuációjáról 5. sz. melléklet) A várható létszámhiány szakmai összetételét vizsgálva megállapítható, hogy sok különleges szerkezelı nyugállományba vonul. Pótlásukra a vizsgáztatatás felgyorsításával is törekedni kell. Igazgatóságunk minden törvényes lehetıséget kihasznál, hogy a Megyei Munkaügyi Központtal és a Debreceni Regionális Képzı Központtal közösen szervezett tőzoltó szakképzésekkel folyamatosan biztosítsa a köztestületi- és áttételesen a hívatásos tőzoltóságok szakképzett személyekkel történı ellátását. A tavaly elindított 3 szakképzı tanfolyam Jászberényben már levizsgáztak, Kunszentmártonban, Mezıtúton a közeljövıben fognak vizsgáznak. Ezeken kívül 2 tanfolyamot elıkészítettünk jászberényi és szolnoki képzési helyszínnel. Önkéntes Tőzoltó Egyesületek szerepe, fejlesztési lehetıségeik: A Megyei Tőzoltók Szövetségének 19 tőzoltó egyesület a tagja, melyek közül mind több rendelkezik a mentı tőzvédelem területén bevethetı hatékony technikai-és személyi hátterével. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság a megyénkben fellelhetı úgynevezett fehér foltok felszámolását már a közremőködésünkkel elkészült Megyei Fejlesztési Stratégiában való megjelenítéssel is szorgalmazta. Igazgatóságunk minden segítséget megadott szakmai koordináció biztosításával, pályázati lehetıségek felkutatásával és kiaknázásával, képzési lehetıségek elindításával - az érintett tőzoltó egyesületek számára. Jászárokszállás ÖTE és Jászberény HÖT a helyi önkormányzatok támogatásával a Megyei Tőzoltó Szövetség és az igazgatóság egyetértésével megállapodást írt alá. A megállapodásban az Egyesület vállalja, hogy a Riasztási és Segítségnyújtási Tervek szerint ellátja Jászágó és Jászdózsa mentı tőzvédelmét, ezáltal hozzájárul a térség tőzbiztonságának növeléséhez. Törökszentmiklós ÖTE szintén szép eredményeket ért el az elmúlt 2 évben és a gyakorlatilag halódó egyesületbıl az elmúlt idıszakban egy rohamosan fejlıdı egyesületté alakultak. Az egyesület vezetése és személyi állománya (nagyrészt hivatásos tőzoltók) garancia arra, hogy a tervezett idıpontban köztestületi tőzoltóság jöhessen létre a városban. Az OKF stratégiai terveiben szereplı önkéntes köztestületi tőzoltóság létrehozására alkalmas, ill. arra indokolt települések (Kıtelek, Törökszentmiklós) részére folyamatosan segítséget nyújtottunk a tervek megvalósításához.

11 Regionális Mőszaki Mentıbázis (RMMB): Szakfelügyeleti jogkörbıl adódóan folyamatosan figyelemmel kísértük, ellenıriztük, értékeltük és elemeztük a Szolnok HÖT által üzemeltetett Regionális Mőszaki Mentıbázis mőködési feltételének, valamint üzemeltetésének, használatának, kezelésének helyzetét. Az ezzel kapcsolatos tapasztalatokat igazgatói és vezetıi értekezleteken rendszeresen megtárgyaltuk és ennek alapján további feladatok meghatározására került sor. Évente visszatérı probléma, hogy az útvonalengedély köteles bázis/daru az éves útvonalengedélyt csak késve kapja meg. Minısített idıszaki feladatok Tervrendszerünk készítésekor mindenek elıtt azt tartottuk fontosnak, hogy alkalmas legyen az igazgatóság irányító és koordinációs feladatainak ellátására, egyben biztosítsa a helyi szervek lakosságvédelmi feladatainak megszervezését és végrehajtását. Aktualizáltuk igazgatóságunk készenlétbe helyezési, valamint értesítési tervét és irányítottuk az önkormányzati hivatásos tőzoltóságok, továbbá a kirendeltségek ezen terveinek pontosítását. A 28/2001 BM OKF intézkedés 8. pontjában meghatározásra került a nemzetgazdaságból igényelt technikai eszközök és vezetık lebiztosításának pontosítása, amelyet végrehajtottuk a Jász- Nagykun Szolnok Megyei Hadkiegészítı Parancsnoksággal. Pontosítottuk együttmőködési megállapodásunkat, egyeztettük a nemzetgazdaságból lebiztosított gépjármővek vezetıinek beosztását és berendelésük módját. A polgári védelmi kirendeltségek felmérték a megyében igénybe vehetı mentesítı kapacitást, amelyet összesítettünk, elemeztünk és értékeltünk. A megyei katasztrófavédelmi igazgatóság, a polgári védelmi kirendeltségek, a tőzoltóságok, a Regionális Mőszaki Mentı Bázis, valamint a települési polgári védelmi szervezetek humán és eszköz erıforrásaira készített szakmai javaslataink tükrözik a veszélyhelyzetek kezelésének igényeit. A tapasztalatok alapján fejlesztjük tovább a veszélyhelyzet kezelési módszereket, munkafolyamatokat. Az adatbázisokat és a kidolgozott munkafolyamatokat felhasználva - a humán és eszköz erıforrás lehetıségeihez mérten - a veszélyhelyzet kezelés, döntés elıkészítés térinformatikai támogatására nagy hangsúlyt helyezünk. A veszélyhelyzet kezeléséhez szükséges eszköz erıforrás megteremtése érdekében több pályázatot adtunk be. Az elnyert pályázatokból több fejlesztés került végrehajtásra. Folytattuk a kritikus infrastruktúra legfontosabb elemeinek (közlekedési útvonalak, elektromos hálózat, vízhálózat, gázhálózat, kommunikációs hálózatok) kiemelt vizsgálatát szakterületünk vonatkozásában. Az Operatív Törzs komplex feladatrendszerének végzéséhez széleskörő információk, adatok szükségesek. A Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság az adatbázisaiban rendelkezésre álló adatokat biztosítja az Operatív Törzs részére. Az Operatív Törzs tagszervezetei székhelyükön elıkészítették adatbázisaikat, amelyeket összehívásakor a törzs rendelkezésére bocsátanak. A döntés elıkészítés rendszerében kiemelt elemnek tekintjük az adatbázisok térinformatikai alkalmazását, különös tekintettel az operativitásra és a vizuális megjelenítésre. Rendelkezésre áll a Geomedia térinformatikai software, valamint a DTA50 digitális térkép (a 74 adatbázist tartalmazó alapréteggel). A Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság adatbázisainak térinformatikai feldolgozása megkezdıdött és kiemelt feladatként tovább folytatódik.

12 Nukleárisbaleset-elhárítási szakterület A nukleáris és radiológiai veszélyhelyzet kezelésére készült MVB Lakosságtájékoztatási Tervét, valamint a MVB Nukleáris Értékelı Csoportjának munkatervét aktualizáltuk A nukleáris események kezelésével kapcsolatos tervrendszerek kidolgozását és a társszervekkel való koordinálását elvégeztük. A nukleárisbaleset-elhárítással kapcsolatos információk vételére és feldolgozására több információs csatorna áll rendelkezésre, melyek az alábbiak: területi információs központ (TIK), Marathon (zárt láncú távközlési informatikai rendszer), internet, telefonvonal. Az információs rendszerek tesztelése az elıírt idıszakonként megtörtént, megbízhatóan mőködtek. ADR Igazgatóságunk évben veszélyes anyag szállítási útvonal kijelölésének véleményezésére a 95/2001 (VI.15.) Korm. rendelet alapján nem kapott felkérést. A 95/2001 (VI.15.) Korm. rendelet hatályba lépését követıen igazgatóságunk többször kapott írásos tájékoztatót megyén keresztüli veszélyes anyag-szállításról. A lakosságvédelmi koordináció érdekében minden tudomásunkra jutott megyén keresztüli veszélyes anyag-szállításról haladéktalanul értesítettük (és továbbra is értesítjük) az érintett polgári védelmi kirendeltség-vezetıket és az önkormányzati hivatásos tőzoltóságok parancsnokait. Kiemelten veszélyes anyagok szállítása esetén az értesítettek körébe a társszerveket is bevonjuk évben 86 db ADR hatálya alá gépjármő ellenırzésére került sor. Az ellenırzési jegyzékek alapján 15 db gépjármőnél tapasztaltunk szabálytalanságot, amely összesen 26 db szabálytalanságot jelent. Az ellenırzések szabálysértési eljárásra okot adó hiányosságot 10 esetben tártak fel, helyszíni bírság nem volt, helyszíni figyelmeztetés (korrigálás) 5 esetben történt. Veszélyes áru közúti szállításában feladói tevékenységet végzı szervezeteknél 6 telephelyi ellenırzést hajtottunk végre (erendé Bt. Szolnok: szabálysértési eljárás; Petro-land 98 Bt. Mezıtúr: szignalizáció; Arcon-X Kft. Szolnok: szignalizáció; Skiz Kft. Szolnok; Agro-Petrol Kft. Karcag: szignalizáció). ( 6. sz. melléklet) A Veszélyhelyzeti Felderítı Csoportok mőködtetésével kapcsolatos feladatok helyzete, tevékenységük megítélése évben folyamatosan mőködtettük a VFCS-t. A csoport felkészítése, gyakoroltatása az éves tervnek megfelelıen végrehajtásra került. A VFCS évben 4 alkalommal került bevetésre. A mőszerek elektromos töltése folyamatos volt, az egyéb eszközök, felszerelések karbantartása, cseréje, pótlása megtörtént. A csoport több alkalommal szerepelt bemutatókon, rendezvényeken, melyek során általános vélemény szerint a társszervekkel, szervezetekkel és a lakossággal kialakított hagyományosan jó kapcsolatot hatékonyan ápolta és főzte szorosabbra. A VFCS állománya a szakmai színvonal megtartása érdekében rendszeres megyei felkészítésen, gyakorlatokon és önképzésen vesz részt (éves terv alapján) I. félévben OKF intézkedés alapján elkészítettük a VFCS mőködését szabályozó MKI Parancsot. IV. HELYREÁLLÍTÁS ÉS ÚJJÁÉPÍTÉS tavaszán bekövetkezett belvíz és Magyarország folyóin rendkívüli árvízi védekezés befejezése után elkezdıdött a károk felmérése, felkészülés a helyreállításra.

13 A Kormány a évi tavaszi rendkívüli ár és belvizek által okozott károk miatt szükséges újjáépítéssel kapcsolatos kormányzati feladatok koordinálásáért felelıs kormánymegbízott feladatairól, valamint az Újjáépítési Tárcaközi Bizottság létrehozásáról szóló 1041/2006. (IV. 14.) számú Kormányhatározat 8. pontjában rögzített felkérésére, a Jász- Nagykun- Szolnok Megyei Védelmi Bizottság a 8/2006. (V. 09.) számú Határozatával létrehozta a Jász- Nagykun- Szolnok Megyei Újjáépítési Bizottságot (MUB). Az újjáépítési feladatok zökkenımentes, szakszerő és jogszerő végrehajtása érdekében igazgatóságunk a MUB MVB Operatív Törzsének közremőködésével elkészítette a helyreállítás és újjáépítés ütemtervét, amelyet a MUB május 16-án megtartott elsı ülésén elfogadott (1/2006. számú Határozat), egyben megállapította, hogy a belvíz következtében keletkezett károkkal kapcsolatos feladatokra a Bizottságkésıbb intézkedik. A MUB által készített és jóváhagyott dokumentumokat igazgatóságunk az érintett önkormányzatok részére ben, illetve telefaxon még aznap megküldte. A károk enyhítésérıl szóló 155/2006. (VII. 26.) Korm. rendeletet a 241/2006. (XI. 30.) Korm. rendelettel módosították, amely szerint károsultnak a biztosítási, illetve WMA szerzıdéskötést október 15-e helyett legkésıbb december 31-ig kellett igazolnia az önkormányzat felé, valamint a jelzálogjog, az elidegenítési és terhelési tilalom bejegyzésével, törlésével és érvényesítésével kapcsolatos jognyilatkozatok megtételére az Önkormányzati és Területfejlesztési Miniszter helyett az állam nevében a jegyzı kapott jogosultságot. Az újjáépítési feladatok kezdetétıl a Jász- Nagykun- Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság honlapján (www.jnszkat.hu) a rendelkezésre álló dokumentumokat (jogszabályok, határozatok, kimutatás minták, útmutatók, stb.) az érintett önkormányzatok részére soron kívül elérhetıvé tettük. A MUB tagjaival, az érintett települések polgármestereivel, jegyzıivel folyamatos kapcsolatot tartunk, naponta egyeztettük, a felmerül kérdéseket, problémákat. Igazgatóságunk polgári védelmi kirendeltségei közremőködtek a helyszíni kárfelmérésben, igazolták a felmérések indokoltságát május órától és május 22-én órától a MUB a megyeházán az árvíz, illetve a belvíz által érintett települések polgármesterei és jegyzıi részére újjáépítési tájékoztatót tartott május 19-én a Kormány által meghatározottak alapján igazgatóságunk haladéktalanul tájékoztatta az érintett települések polgármestereit, hogy a kárfelmérést június 9-ig kell elvégezni, és a kimutatást megküldeni a személyi tulajdonú lakás céljára szolgáló ingatlanok vonatkozásában a Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság részére, az önkormányzati tulajdonú ingatlanok vonatkozásában pedig a Jász- Nagykun- Szolnok Megyei Területfejlesztési Ügynökség Kht részére. A MUB május 25-én órától feladat egyeztetı értekezletet tartott, amelyet követıen a MUB az érintett polgármesteri hivatalok részére megküldte az ÚJJÁÉPÍTÉSI ÚTMUTATÓ a Tiszán és mellékfolyóin, valamint a belvíz miatt a természetes személyek lakóingatlanaiban bekövetkezett károk felmérésének, a rászorult károsultak támogatásának a megszervezésére 3.3. pontja értelmében a Megyei Újjáépítési bizottság a településen létrehozott kárfelmérı csoport(ok) vezetıje részére felkészítést szervezett a kárfelmérés irányelveirıl, módszerérıl. A megye településein a magántulajdonban keletkezett károk felmérését június 9-ig az önkormányzatok által létrehozott kárfelmérı csoportok elvégezték, amelynek eredményét (kárfelmérı adatlapokat, települési összesítıket) megküldtek a megyei katasztrófavédelmi igazgatóságra.

14 Az újjáépítési útmutatókban leírtak érvényesítése érdekében a MUB Elnöke által jóváhagyott A ÉVI TAVASZI RENDKÍVÜLI ÁRVIZEK ÉS BELVIZEK ÁLTAL OKOZOTT KÁROK HELYREÁLLÍTÁSÁNAK ÉS ÚJJÁÉPÍTÉSÉNEK RENDJE, a Jász- Nagykun- Szolnok Megyei Újjáépítési Bizottság és a MUB Operatív Törzs ÜGYRENDJE -ben leírtak figyelembe vételével a személyi tulajdonú lakás céljára használt ingatlanok kárfelmérése indokoltságának ellenırzését két ütemben végeztük el. Elsı ütemben június én a Jász- Nagykun- Szolnok Megyei Újjáépítési Bizottság Operatív Törzs Ellenırzési és felügyeleti munkacsoportja (az együttmőködı szervek részvételével) két ellenırzı csoportban összesen 10 fıvel igazgatóságunkon az önkormányzatoktól bekért, településen keletkezett kárfelméréssel összefüggı dokumentumok (jegyzıkönyvek, kárfelmérı adatlapok, térképek, védekezésrıl szóló jelentések, védelmi fokozat elrendelések, települési összesítı, stb.) vizsgálatát végezte el, amelynek célja a lakóépületek kárfelmérésének indokoltsága, valamint az újjáépítés kiváltásának érvényesülése használt ingatlanok vásárlásával. Módszere, hogy az érintett önkormányzatok által megküldött kárfelmérést tartalmazó települési összesítıkön szereplı személyi tulajdonú lakóépületek elhelyezkedését összevetettük a térképeken bejelölt belvíz (illetve az árvízi jelenségek) által érintett területekkel, a tőzoltóságok és az önkormányzatok által végzett védekezési munkálatok helyeivel. Az elsı ütemben az ellenırzésrıl készült jegyzıkönyvbe foglalt megállapításokat június 30-ig elemeztük, értékeltük, összegeztük. Ezt követıen az elsı ütemben feltárt indokolatlan, illetve helytelen kárfelmérésnek vélelmezett esetek, valamint a nem helyreállítható lakóépületek használt lakásvásárlással történı kiváltása megvalósulásának helyszíni ellenırzése két munkacsoportban (építész szakemberek bevonásával) került végrehajtásra július 3-7. között ez volt a második ütem. A Korm. rendelet alapján az önkormányzatok eddig 1355 károsulttal kötöttek megállapodást (az összes károsult 43%-a), amely alapján megállapítható, hogy a Korm. rendelet által támasztott feltételek miatt a károsultak jó része nem kívánja igénybe venni a támogatást (részletes adatok a mellékelt kimutatásban). Az eddig képzıdött keretösszeg maradvány más településre történı átcsoportosítására a Korm. rendelet 4.. (3) pontja alapján az Önkormányzati és Területfejlesztési Miniszter részére két javaslatot készítettünk november 16-ig képzıdött települési keretösszeg maradvány (Alattyán 615,000 eft, Jászalsószentgyörgy 7 812,000 eft, Tiszaderzs 90,000 eft, Tiszapüspöki 419,000 eft, Tiszavárkony 4 907,000 eft, összesen: ,000 eft) átcsoportosítását javasoltuk a következık szerint: Fegyvernek 3 000,000 eft, Kunhegyes 7 906,000 eft, Örményes 2 937,000 eft. A javaslatot az ÖTM december 19-én jóváhagyta december 12-ig képzıdött települési keretösszeg maradvány (Kunszentmárton ,000 eft) átcsoportosítását javasoltuk az alábbiak szerint: Cserkeszılı 1 160,000 eft, Fegyvernek további 9 466,000 eft, Jászapáti 6 760,000 eft, Kunhegyes további ,574 eft, Mezıhék 1 980,000 eft, Nagyrév 1 522,426 eft Tiszagyenda 1 000,000 eft, Tiszatenyı 3 400,000 eft. A települési keretösszeg maradványok átcsoportosításának pénzügyi technikai megvalósulása érdekében állásfoglalást kértünk az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztériumtól, amelynek megérkezését követıen fogjuk tájékoztatni az érintett települések jegyzıit a végrehajtás rendjérıl.

15 A települési keretösszeg felhasználásáról az érintett önkormányzatoktól hetente egy alkalommal csütörtök óráig jelentést kérünk. Igazgatóságunk címen elérhetı honlapján elhelyezett Kimutatás a évi ár- és belvízkárok helyreállítására kiutalt települési keretösszegek felhasználásáról címő adatlap kitöltésével, amelynek eredményét január 11-ig hetente, ezt követıen minden hónap 25-ig megküldjük az OKF részére. Panaszok kezelése A helyreállítás megkezdése óta folyamatosan érkeznek a lakosság részérıl magáningatlanokkal kapcsolatos beadványok. A 3574 db felmért ingatlan és ehhez kapcsolódó kárigénnyel szemben, 34 db ( kb. 0.1 % ) panasz érkezett Az elöljáró szervekhez benyújtott beadványok kivizsgálás céljából az igazgatóságunkhoz kerültek. Az ügyeket %-ban illetékesség hiányában áthelyeztük az illetékes önkormányzathoz, a maradék panaszokat igyekeztünk gyorsan, tárgyilagosan és szakszerően kivizsgálni. A helyismeret és kapcsolatrendszerük okán utasította a megyei igazgató a területileg a illetékes polgárvédelmi kirendeltség vezetıjét vizsgálta ki, és tegyen jelentést a tapasztaltakról. Egy esetben az ügy bonyolultsága miatt segítséget kértünk és kaptunk a Megyei Közigazgatási hivatal Hatósági Fıosztályvezetıjétıl, valamint az Építési Osztályvezetıjétıl, közösen vizsgáltuk ki a panaszt. Minden esetben bevontuk az érintett önkormányzatot a körülmények tisztázásához. Az újjáépítés koordinálását, ellenırzését továbbra is kiemelt feladatként kezeljük, amely a jegyzı által a MUB részére november 30-ig megküldött károsultankénti tételes elszámolással, majd annak ellenırzésével fejezıdik be. V. AZ IGAZGATÓSÁG GAZDÁLKODÁSA Célul tőztük ki: - a csökkenı elıirányzatok ellenére eredményesen gazdálkodunk és a megadott kereteken belül maradunk; - az elıírt feladatok, gyakorlatok anyagi-technikai biztosítása maradéktalan legyen; - eredményesen rendezzük meg az Országos Ifjúsági Katasztrófavédelmi Versenyt; - minden területet felülvizsgálva takarékoskodunk, ami nem mehet a minıség rovására; Mindezen feladatokat eddig eredményesen hajtottuk végre, bár az Áfa kulcsok emelkedésével járó árnövekedések hátrányosan érintették az Igazgatóságot. A rendelkezésre álló keretet arányosan használtuk fel, az elıírt bevételt teljesítettük. Az év közben jelentett - évek óta áthúzódó - a TIGÁZ által évben a javítómőhelyben felszerelt gázmérı leolvasása folyamatosan megtörtént, azonban a szolgáltató részérıl a számlázás nem valósult meg, így mintegy 1,6 MFt követelése volt az Igazgatóság felé, amit az OKF gazdasági fıigazgató-helyettes által biztosított keret felhasználásával rendezni tudtunk és az évet eredményesen zártuk. Október hónapban végrehajtott SEVESO gyakorlat anyagi biztosítása a terveknek megfelelıen lett végrehajtva. Az ÜVEGZSEB adatokat folyamatosan (negyedévente) frissítjük. (Költségvetés alakulása 7. sz melléklet) Ingatlanok Az Igazgatóság kezelésében lévı 10 db állami tulajdonból 6 db van kijelölve elidegenítésre, karbantartásuk évek óta nincs megoldva, az objektumok állaga egyre rosszabb, eladásuk az

16 OKF-rıl is jelentıs terheket venne le évben sem tervezünk nagymértékő felújítást, csak a szükséges karbantartásokat végezzük el. Felkészültünk a KVI által késıbb meghirdetésre kerülı árverésre, adott idıpontban az önkormányzatok jegyzıivel együttmőködve igyekszünk eredményesen elıkészíteni az ügyleteket. A 17 db önkormányzati tulajdonú objektum alapvetıen irodai és raktározási funkciókkal mőködik, karbantartására csak a minimális mértékben került sor. Mőszaki szakterület Igazgatóságunk gépjármő állománya 8 autóból áll melynek átlagéletkora kb. 10 év. A 2004 évben igazgatóságunkhoz került RÁBA tehergépkocsi folyamatos felújítási munkái befejezıdtek, ponyvával láttuk el, mőszaki állapota javult. A gazdálkodási köriratban foglaltaknak megfelelıen csökkentettük a gépjármővek futását, azonban a belvíz és az árvíz miatt a II. és a III. negyedévben jelentıs túllépések voltak. Az igazgatói gépkocsink mőszaki állapota 2006 év során jelentısen romlott, az árvíz után a minimálisan szükséges futómő és fékfelújítási munkákat elvégeztük, azonban cseréje továbbra is indokolt évben 615 eft-ot költöttünk az elıírt felülvizsgálatokra és a soron kívüli javításokra. A jármővek javítási költségei megemelkedtek, hosszú távon nem üzemeltethetık gazdaságosan. A FORD TRANSIT mikrobuszunk mőszaki érvényességi ideje 2007 év decemberben lejár. A gépjármő mőszaki állapota nem teszi lehetıvé gazdaságos javítását (váznyúlványa erısen korrodált, karosszéria javítási munkák és motor-felújítási munkák elvégzése szükséges). Elhúzódó problémát jelent a VFCS gépjármővünk megkülönböztetı jelzést adó berendezésének cseréje (igényünket elızı évben is jeleztük). A jelenlegi berendezés nem felel meg az elıírásoknak, azonban a cseréhez szükséges anyagi forrást Igazgatóságunk nem tudja elıteremteni. Tárgyév során történı folyamatos üzemanyag áremelések ellenére gépjármőveink hajtóanyag költsége éves szinten nem mutat jelentıs eltérést, kivéve a tavaszi árvízi védekezés kapcsán felmerülı többlet költségeket. Az Igazgatóság készleteiben lévı RBV és híradó eszközök elavultak, felújításuk, illetve bevizsgálásuk költséges, indokolt lenne a cseréjük. A selejtezett veszélyes anyagok (különbözı mérımőszerek, Vegyi Felderítı Készletek, sugáradag mérık, stb.) központi megsemmisítése jelentıs raktárkapacitást szabadítana fel. A környezetvédelmi Igazgatósággal felvettük a kapcsolatot, a KÜJ számokat megigényeltük. A számok megkapása után jelenteni fogjuk a selejt anyag elszállításának, megsemmisítésének lehetıségét, megszervezzük az elszállítást. A létszámcsökkentés jelentıs terheket rótt az anyagi-mőszaki osztályra. Az anyagok (árvíz-védekezés) mozgatását csak a javítómőhely állományának bevonásával tudjuk végrehajtani, ami adott esetben csak a javítási feladatok terhére oldható meg. A központi raktárból raklapon, kamionon, vagy nagy teherautón érkezi az anyag, amelyek nem tudják megközelíteni a raktárainkat, így csak raklapok megbontásával, kézben tudjuk az anyagot mozgatni. Jelentıs segítséget jelentene egy emelıvillás targonca, mert veszély esetén a rakodást gyorsabban meg lehetne valósítani. A Magyar Honvédségtıl évben átvett vaságyak 80 %-a használhatatlan, selejtezését 2007.évbeben tervezzük. A javítómőhely

17 A mőhely épületét és felszereltségét érintı komolyabb beruházás az elmúlt idıszakban nem történt. A jelenlegi legfontosabb problémát a tőzivíz vezeték helyenként erısen korrodált állapota jelenti. Rendszeresen biztosított a szerelık munkaruha ellátása, a balesetvédelmi oktatások megtartása, a létesítmény és a szerszámok- berendezések munkabiztonsági felülvizsgálata. Az elmúlt években nem történt baleset a mőhelyben szeptembertıl 3 fıvel dolgozik a mőhely év során jelentıs mértékben nıtt a rezsiórák száma, ami elsısorban a mőhely dolgozóinak árvízi védekezéssel kapcsolatos tevékenységének volt betudható. A évi mőszaki- és környezetvédelmi vizsgára felkészítés rendben, az ütemtervnek megfelelıen történt. Az Igazgatóság, a hivatásos önkormányzati tőzoltóságok és önkéntes tőzoltó egyesületek gépjármőveinek megfelelı, jó szintő javítása biztosított. Ez év tavaszától a Mőhely Vállalási Szabályzatában rögzítetteknek megfelelıen térítés ellenében külsıs javításokat is végez a mőhely. Az így keletkezett bevételek is hozzájárultak a bevételek teljesítéséhez. Híradás, informatika Az elmúlt idıszakban 2 db színes lézernyomtatót kapott az Igazgatóság, amely lényegesen javítja az eszközpark technikai színvonalát. Továbbfejlesztettük a honlapot, kiemelten kezelve az adatszolgáltatást. Az EDR rendszer kiépítése, a tesztelés megtörtént. A rendelkezésre álló híradó és informatikai eszközök biztosítják az Igazgatóság napi életének, a minısített idıszak feladatainak irányítását. A telefonköltségeket a meghatározott keretek között tartjuk, a túllépéseket befizettetjük, ez alól csak az árvíz-védekezés során tettünk kivételt. VI. ELLENİRZÉS TERÜLETE Az igazgatóság ellenırzési tevékenységét a hatályos szabályzók felsıbb szintő jogszabályokkal összhangban végzi. Az OKF Fıigazgató 10/2003. számú Intézkedésével kiadott Felügyeleti és Ellenırzési Szabályzata alapján elkészítettük az igazgatóság Felügyeleti és Ellenırzési Utasítását. A Felügyeleti és Ellenırzési Utasítással rendelkeznek a polgári védelmi kirendeltségek, a hivatásos önkormányzati és önkéntes tőzoltóságok. Az ellenırzések végrehajtásához szabályos megbízólevelekkel láttuk el a kollégákat. Az SZMSZ-ben, az osztályok ügyrendjében, illetve az állomány munkaköri leírásaiban rögzítve vannak a végrehajtandó ellenırzési feladatok. A megyei katasztrófavédelmi igazgatóság és a szakmai irányítása, felügyelete alatt álló szervezetekkel a munkakapcsolatunk jó, mely tükrözıdik az ellenırzések végrehajtása során is. A megyei és a települési önkormányzatok katasztrófavédelmi feladataik végrehajtásában igénylik a szakmai segítségünket, és pozitív hozzáállást tanúsítanak az ellenırzések kapcsán is. A szakfelügyeleti, irányítói jogkörben végrehajtott ellenırzések A titkárság ellenırzési tevékenysége, koordinációs feladatai: A titkárság ellenırzési tevékenysége az igazgatóság ügymenetét szabályozó belsı rendelkezések, az ügyviteli-titokvédelmi szabályzók, az adatvédelmi biztonsági rendszabályok, valamint a rezsim elıírások betartásának ellenırzésére összpontosult.

18 Az igazgatóságon a rezsim-rendszabályok ellenırzését december hónapban hajtottuk végre. A belsı parancsokban foglaltak az állomány elıtt ismertek és azok betartása folyamatos. Személyzeti és munkaügyi szakterület: évben célellenırzés formájában ellenırzésre került valamennyi hivatásos önkormányzati tőzoltóság vonatkozásában a katonai ügyintézés, szabadságolási tervek megléte és vezetettsége, személyi anyagok naprakészsége, december hónapban ellenırzésre került a teljesítményértékelések végrehajtása. Megelızési szakterület: évben szakfelügyeleti témavizsgálat keretében ellenırzésre került a hivatásos önkormányzati tőzoltóságok tőzmegelızési osztályainak tevékenysége. Vizsgáltuk a tőzvizsgálati tevékenységet, valamint a szakhatósági tevékenységet. Témavizsgálat keretében vizsgáltuk a polgári védelmi kirendeltségek lakosságfelkészítı tevékenységét, az Országos Katasztrófavédelmi Ifjúsági versenyre történı felkészítés, valamint a területi versenyek végrehajtásának tükrében. A tőzvédelmi szakvizsgáztatással kapcsolatos BM rendelet lehetıséget ad a regisztrációs szervezetnek a tőzvédelmi szakvizsgára történı felkészítı oktatás és vizsgáztatás ellenırzésére. Ebben a jogkörünkbıl adódóan három alkalommal ellenıriztünk vizsgáztatást. Az ellenırzésrıl jegyzıkönyvet vettünk fel és két esetben a hiányosságok felszámolása érdekében figyelem felhívó levelet küldtünk az oktatásszervezınek. December utolsó hetében az MRFK és a fogyasztóvédelem képviselıjével közös ellenırzés keretében vizsgáltuk az engedéllyel rendelkezı pirotechnikai árusítóhelyek megfelelısségét. Intézkedés csak egy esetben történt, ideiglenesen (fél nap) beszüntette a hatóság a forgalmazást, mivel nem az engedélyben meghatározottaknak megfelelıen alakították ki az árusítóhelyet. A hivatásos önkormányzati tőzoltóságok szakfelügyeleti témavizsgálatát mindhárom szakterületre kiterjedıen az ütemtervben foglaltaknak megfelelıen végrehajtottuk. Az összefoglaló jelentés összeállítását követıen minden tőzoltóságra megküldte az igazgatóság a feltárt hiányosságok felszámolására történı figyelemfelhívást. A tőzoltóságok a tapasztalatokat leszőrték, a kijavítható hibák megszüntetésére intézkedtek és 30. között végrehajtottuk a Jász-Nagykun-Szolnok megyében található pirotechnikai és robbanóanyag-raktárak ellenırzését. Az ellenırzésen részt vett az MRFK, az illetékes HÖT, valamint a katasztrófavédelmi igazgatóság képviselıje. Az elıre jelzett hatóságok közül a Bányakapitányság képviselıje nem vett részt az ellenırzésen, mivel ebben az idıpontban, más megyében robbanóanyag raktárak ellenırzését hajtotta végre. Az ellenırzésen tapasztaltakat jelentés formájában felterjesztettük az OKF-re. Mentésszervezési szakterület: Az ellenırzések fıbb tapasztalatai az alábbiak voltak: Vizsgáltuk a hivatásos és önkéntes tőzoltóságokat készenléti szolgálatellátás tekintetében, a tőzoltási és mőszaki mentési feladatok végrehajtását szolgáló jogszabályok, rendelkezések, szabályzatok és belsı szakmai utasítások érvényesülése vonatkozásában. A megyében lévı valamennyi hivatásos és önkéntes tőzoltóságnál negyedévenként tartottunk célellenırzéseket. A célellenırzések alkalmával általánosságban megállapítást nyert, hogy a szolgálati okmányok vezetése az ellenırzött tőzoltóságoknál megfelelıen történik és azokat naprakész állapotban, vezetik.

19 A vizsgálatok alkalmával ellenıriztük a Riasztási és Segítségnyújtási Tervek meglétét, tartalmát, naprakészségét. Megállapítottuk, hogy az RST-k módosítása folyamatosan szükség szerint megtörténik és azok tartalmi részei megfelelıen vannak kidolgozva. Ellenırzések alkalmával megállapítottuk, hogy a helyismereti és begyakorló gyakorlatokat az érintett tőzoltóságok rendszeresen megtartják, azokat megfelelıen dokumentálják és a gyakorlat tervek megfelelı színvonalúak. Munkavédelem: Az ellenırzések kiterjedtek a munkavédelmi oktatások végrehajtására, dokumentálására, a szolgálati balesetek kivizsgálására, az egyéni védıeszközökre, szakfelszerelések idıszakos biztonságtechnikai felülvizsgálatára, villám- és érintésvédelemre, laktanyák, irodák, gépjármővek és felszerelések állapotára. A hivatásos önkormányzati tőzoltóságok és önkéntes köztestületi tőzoltóságoknál a mentésszervezési szakterület célellenırzései alkalmával minden esetben vizsgáltuk a munkavédelem helyzetét. Polgári Veszélyhelyzet kezelési szakterület: Az ellenırzések során vizsgáltuk a diszpécser-szolgálat, illetve az ügyeleti szolgálatok szolgálatellátását, okmányrendszerét, a híradás biztosítottságát. Az ügyeleti szolgálatot adó állomány felkészültsége jó szintő, biztosítja a feladat vételét, rögzítését, a megfelelı intézkedések kiadását. Okmányaik rendezettek. A szolgálati helyiségek kulturáltak, technikai berendezéseik mőszaki állapota biztosítja az összeköttetést a szerekkel, illetve a megyei ügyelettel. A tőzoltóságok ügyrendjét az átfogó, utó és a célellenırzéseken ellenıriztük, és a szükséges pontosítások, javítások végrehajtására javaslatot tettünk. Az igazgatóság diszpécser szolgálatának munkáját nagyban könnyíti a folyamatosan karbantartott Adattár, mely tartalmaz minden olyan adatot, mely a veszélyhelyzet kezelés során tapasztalataink szerint szükséges lehet. Az igazgatóság a kirendeltségek útján vizsgálta a települési polgári védelmi terveket (veszély-elhárítási terv, általános polgári védelmi terv, polgári védelmi szervezetekkel kapcsolatos feladatok végrehajtása pl határozatok, megalakítási tervek jogszerősége, készenlétbe helyezési tervek). Az okmányrendszerek naprakészek, pontosításuk folyamatos. A minısített idıszakra elıírt terv okmányok elkészültek, azok pontosítása rendszeres. Gazdasági szakterület: A gazdasági szakterület az ellenırzések során kirívó, azonnali intézkedést követelı hiányosságot nem tapasztalt. Vizsgálatai a HJT-ben meghatározottakra terjedtek ki. Az osztály részt vett az igazgatóság által tartott valamennyi átfogó és utóellenırzésben. A megváltozott gazdálkodási rendszer bevezetésébıl adódó éves feladataikat sikeresen végrehajtották. Az igazgatóság gazdálkodásában érvényesülnek a jogszabályi elıírások, a végrehajtás folyamatos munkafolyamatba illesztett ellenırzés mellett valósul meg. Az ellenırzések eredményessége Az igazgatóság által végrehajtott ellenırzéseket követı intézkedések minden esetben jogszerőek és eredményesek voltak. A feltárt hiányosságok zöme a helyszínen meghatározott feladatok következtében kijavításra kerültek. Az ellenırzések végrehajtása során tett intézkedéseknél akadályozó tényezı nem merült fel.

20 Szakmai felügyeleti jogkörben a Kisújszállás Városi Önkéntes Önkormányzati Tőzoltóság Köztestületénél utó ellenırzés, került végrehajtásra. Minden esetben tájékoztattuk az érintett önkormányzatokat, közös nyitó- és záró értekezleteket tartottunk, az ellenırzésekrıl készült jelentést megküldtük részükre. Megyénkben is gyakorlat, hogy a képviselıtestület beszámoltatja a tőzoltóság parancsnokát a végzett munkáról. E beszámolókra az igazgatóság meghívást kap, ez is bizonyítja, hogy értékelik és elfogadják az önkormányzatok az igazgatóság szakmai felügyeletét és ellenırzési feladatait a tőzoltóságok vonatkozásában. Az ellenırzések tapasztalatait a helyszínen megbeszéljük az ellenırzöttekkel. A szélesebb szakmai kört is befolyásoló tapasztalatokat osztályszinten, illetve havi igazgatói értekezleten is feldolgozzuk évben az igazgatóság egy utó ellenırzést (Kisújszállás ÖT.), és egy átfogó ellenırzést (Jászkisér ÖT) tartott. Az ellenırzés összegzett értékelése jól megfelelt eredményő volt. PV kirendeltségek értékelése Polgári védelmi kirendeltségeink végrehajtották a települési és munkahelyi polgári védelmi szervezetek nyilvántartásával és alkalmazásával kapcsolatos koordinációt, valamint a települési és munkahelyi polgári védelmi szervezetek, valamint az önkormányzati vezetık elıírt felkészítését. Figyelemmel kísérték a lakosság riasztását, tájékoztatását szolgáló eszközök állapotát, különös tekintettel a SEVESO II. Irányelvben foglaltak teljesítésére. Polgári védelmi kirendeltségeink fontos és szakmailag szintén jelentıs súllyal rendelkezı eredményt értek el az ifjúsági katasztrófavédelmi verseny kirendeltségi fordulójának minden eddiginél nagyobb jelentkezés melletti megrendezésében. Kiemelt szerepet kaptak a kirendeltségek a megyei, valamint az országos ifjúsági katasztrófavédelmi verseny színvonalas, tartalmas megrendezésében és lebonyolításában. A kirendeltségi veszély-elhárítási, általános polgári védelmi és alkalmazási készenlétbe helyezési tervek karbantartása megtörtént, a kirendeltség-vezetık szakmai segítséget nyújtottak a települési és a polgári szervek katasztrófavédelemre, polgári védelemre vonatkozó tervei pontosításában. Polgári védelmi kirendeltségeink elvégezték a települések veszélyeztetettségének folyamatos értékelését, nyilvántartását. A kirendeltség-vezetık folyamatosan részt vettek a helyi védelmi bizottságok munkájában. Kirendeltségeink a évben bekövetkezett rendkívüli események kapcsán kiemelt fontossággal kezelték a lakosság tájékoztatásának, egyéni védelmének, kitelepítésének (kimenekítésének), elhelyezésének, ellátásának szervezését, valamint közremőködésüket annak végrehajtásában. Kirendeltségeink részt vettek a káresemények után a helyreállítási feladatok szervezésében, a helyszíni ellenırzésekben, ami áthúzó feladatként jelentkezik 2007-ben is. Az anyagi javak megelızı védelmével kapcsolatos tervezı, koordináló tevékenységgel összefüggésben a helyhez kötött mentesítı állomások újbóli felmérését, új határozattal történı kijelölését, adataik feldolgozását végrehajtották, amelyben jó eredményeket értek el.

ÜVEGZSEB ADATOK JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG 2006. ÉVI KIEMELT ÉS Fİ FELADATAI

ÜVEGZSEB ADATOK JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG 2006. ÉVI KIEMELT ÉS Fİ FELADATAI ÜVEGZSEB ADATOK 1.) Az államháztartásból támogatott szervek, személyek teljesítményét jelzı mutatók (feladat-, teljesítmény-, kapacitás-, hatékonyság-, eredményességmutatók) alakulása a támogatott tevékenységet

Részletesebben

256/2008. (X. 21.) Korm. rendelet

256/2008. (X. 21.) Korm. rendelet 256/2008. (X. 21.) Korm. rendelet az önkéntes tőzoltóság létesítésérıl, mőködésének feltételeirıl és feladatáról A Kormány a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 35. -a (1) bekezdésének

Részletesebben

FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK SZEPTEMBER 27-I ÜLÉSÉRE

FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK SZEPTEMBER 27-I ÜLÉSÉRE E LİTERJESZTÉS FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK 2012. SZEPTEMBER 27-I ÜLÉSÉRE 4. IKTATÓSZÁM: 2-11/2012. MELLÉKLET: DB TÁRGY: Tájékoztató a katasztrófavédelem elsı félévi feladatainak végrehajtásáról ELİTERJESZTİ:

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. május 22-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Vincent Auditor Számviteli Szolgáltató és Tanácsadó Kft. 2011.

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y zıjétıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 32/311-683 E-mail: jegyzo@salgotarjan.hu

Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y zıjétıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 32/311-683 E-mail: jegyzo@salgotarjan.hu Szám: 15355/2009. Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y zıjétıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 32/311-683 E-mail: jegyzo@salgotarjan.hu Javaslat a 252/2005.(X.27.) Öh. sz. határozattal jóváhagyott Salgótarján

Részletesebben

1. sz. melléklet EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

1. sz. melléklet EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 1. sz. melléklet amely létrejött Hajdúdorog Város Önkormányzat Képviselı-testülete, mint az önállóan mőködı és gazdálkodó Hajdúdorog Városi Polgármesteri Hivatal irányító szerve,

Részletesebben

Mindezek figyelembevételével Tengelic Község Önkormányzatának 2015. évi belsı ellenırzési terve a következıket tartalmazza.

Mindezek figyelembevételével Tengelic Község Önkormányzatának 2015. évi belsı ellenırzési terve a következıket tartalmazza. Melléklet a. /2014. (XII. 16.) kt. határozathoz Tengelic Község Önkormányzatának 2015. évi belsı ellenırzési terve A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény, az államháztartásról

Részletesebben

27/2009. (X. 29.) ÖM rendelet

27/2009. (X. 29.) ÖM rendelet A jogszabály 2010. április 2. napon hatályos állapota 27/2009. (X. 29.) ÖM rendelet a tőzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, munkakörökrıl, a tőzvédelmi szakvizsgával összefüggı oktatásszervezésrıl

Részletesebben

BIZTONSÁGI TANÁCSADÓK NEMZETKÖZI SZAKMAI EGYESÜLETE

BIZTONSÁGI TANÁCSADÓK NEMZETKÖZI SZAKMAI EGYESÜLETE EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött az ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG valamint a BIZTONSÁGI TANÁCSADÓK NEMZETKÖZI SZAKMAI EGYESÜLETE között. 2007. Budapest A katasztrófák elleni védekezés

Részletesebben

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI RÉSZJELENTÉS. Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat I-III. negyedévi költségvetés teljesítésének átvilágításáról

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI RÉSZJELENTÉS. Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat I-III. negyedévi költségvetés teljesítésének átvilágításáról FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI RÉSZJELENTÉS Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat 2009. I-III. negyedévi költségvetés teljesítésének átvilágításáról (Jelentés az évközi pénzügyi információk átvilágításáról)

Részletesebben

A katasztrófavédelem megújított rendszere

A katasztrófavédelem megújított rendszere A katasztrófavédelem megújított rendszere MAGYARORSZÁG BIZTONSÁGA ÁLLAM BM OKF ÁLLAM- POLGÁR... A régi Kat. törvény alapvetően jó volt DE 10 év 2010. évi árvízi veszélyhelyzet; vörösiszap katasztrófa kezelésének

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS Szám: EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött, a ORSZÁGOS valamint, a BIZTONSÁGI TANÁCSADÓK NEMZETKÖZI SZAKMAI EGYESÜLETE között 2011 B u d a p e s t 1 A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvényben,

Részletesebben

T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGY

T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGY ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 99. MELLÉKLET: - db TÁRGY: Beszámoló a "Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának mőködésének átvilágítása és szervezetfejlesztésének megvalósítása" c.

Részletesebben

ÜVEGZSEB ADATOK JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG 2007. ÉVI KIEMELT ÉS Fİ FELADATAI

ÜVEGZSEB ADATOK JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG 2007. ÉVI KIEMELT ÉS Fİ FELADATAI ÜVEGZSEB ADATOK 1.) Az államháztartásból támogatott szervek, személyek teljesítményét jelzı mutatók (feladat-, teljesítmény-, kapacitás-, hatékonyság-, eredményességmutatók) alakulása a támogatott tevékenységet

Részletesebben

Kiegészítés az 5. sz. elıterjesztéshez

Kiegészítés az 5. sz. elıterjesztéshez Kiegészítés az 5. sz. elıterjesztéshez 2014. évrıl szóló ellenırzési jelentés a Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás zárszámadásához A költségvetési szervek belsı kontrollrendszerérıl és belsı

Részletesebben

Agria Speciális Mentı és Tőzoltó Csoport

Agria Speciális Mentı és Tőzoltó Csoport Adószám: 18587913-1-10 Bejegyzı szerv: HEVES MEGYEI BÍRÓSÁG Regisztrációs szám: PK.60/122/2004/4 SORSZ: 1840 Agria Speciális Mentı és Tőzoltó Csoport 3300 Eger, Kallómalom u. 13. 5/1. 2008. Fordulónap:

Részletesebben

Magyarország szolgálatában a biztonságért! Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Magyarország szolgálatában a biztonságért! Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Magyarország szolgálatában a biztonságért! Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 1 Miért volt szükséges a megalkotása? 1999. évi LXXIV. Tv. korrekciója Polgári védelmi szervezetek működése Tűzvédelem

Részletesebben

34. számú elıterjesztés

34. számú elıterjesztés A határozati javaslat elfogadásához egyszerő többség szükséges! 34. számú elıterjesztés Bátaszék város képviselı-testületének 2012. március 22-én, 15,30 órakor megtartandó ülésére a Bátaszéki Önkéntes

Részletesebben

Balesetvédelem és egészségnyújtás SPORTSZERVEİ BSc. Dr. Terjék László

Balesetvédelem és egészségnyújtás SPORTSZERVEİ BSc. Dr. Terjék László biztosításának jogi háttere Balesetvédelem és egészségnyújtás SPORTSZERVEİ BSc. Dr. Terjék László Rendezvények biztosításának szabályozása A jogi hátteret az 5/2006. (II. 7.) EüM rendelet adja Ez a rendelet

Részletesebben

ÜVEGZSEB ADATOK JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG 2008. ÉVI KIEMELT ÉS Fİ FELADATAI

ÜVEGZSEB ADATOK JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG 2008. ÉVI KIEMELT ÉS Fİ FELADATAI ÜVEGZSEB ADATOK 1.) Az államháztartásból támogatott szervek, személyek teljesítményét jelzı mutatók (feladat-, teljesítmény-, kapacitás-, hatékonyság-, eredményességmutatók) alakulása a támogatott tevékenységet

Részletesebben

JELENTÉS a Jász-Nagykun-Szolnok megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 2009. évi munkavégzésérıl

JELENTÉS a Jász-Nagykun-Szolnok megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 2009. évi munkavégzésérıl ÜVEGZSEB ADATOK 1.) Az államháztartásból támogatott szervek, személyek teljesítményét jelzı mutatók (feladat-, teljesítmény-, kapacitás-, hatékonyság-, eredményességmutatók) alakulása a támogatott tevékenységet

Részletesebben

A 130/2012. (V. 29.) határozat melléklete. Együttmőködési megállapodás. mely létrejött egyrészrıl

A 130/2012. (V. 29.) határozat melléklete. Együttmőködési megállapodás. mely létrejött egyrészrıl A 130/2012. (V. 29.) határozat melléklete Együttmőködési megállapodás mely létrejött egyrészrıl másrészrıl Sajószentpéter Városi Önkormányzat székhely: 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4. adószám: 15726085-2-05

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. április 19-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Halmi

Részletesebben

2./ Rendezvények biztosításában való részvétel: ( A teljesség igénye nélkül )

2./ Rendezvények biztosításában való részvétel: ( A teljesség igénye nélkül ) Sárospataki Polgárır Egyesület 2012. évi beszámolója Egyesületünk 2004. június 4-én alakult. Taglétszámunk 31 fı. A 31 fıbıl 15 fı alapító tag. Megalakulásunk óta nagyon sok energiát fordítottunk arra,

Részletesebben

A közbiztonsági referens intézménye, rendeltetése, a referens feladatköre

A közbiztonsági referens intézménye, rendeltetése, a referens feladatköre Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófav favédelmi Igazgatóság A közbiztonsági referens intézménye, rendeltetése, a referens feladatköre Előadó: Heinfarth György tű. alezredes A KÖZBIZTONSÁGI REFERENS

Részletesebben

Szociális és Egészségügyi Iroda

Szociális és Egészségügyi Iroda Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1., Pf.: 85. Tel.: 06 (32) 311-057 Ikt.szám: 47246/2005. J a v a s l a t a három éves szociális

Részletesebben

Projektmenedzsment Szervezet Szervezeti és Mőködési Szabályzat

Projektmenedzsment Szervezet Szervezeti és Mőködési Szabályzat SAJÓSZENTPÉTER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Projektmenedzsment Szervezet Szervezeti és Mőködési Szabályzat 2009 Tartalomjegyzék 1. A szervezet feladat- és hatásköre... 3 2. Szervezet felépítése... 4 3. A tagok

Részletesebben

A tőzvédelmi tanúsítási rendszer mőködése Magyarországon

A tőzvédelmi tanúsítási rendszer mőködése Magyarországon A tőzvédelmi tanúsítási rendszer mőködése Magyarországon A tőzvédelmi törvény értelmében a Magyarországon forgalomba hozni csak olyan tőzoltótechnikai terméket, tőz- vagy robbanásveszélyes készüléket,

Részletesebben

napirendi pont ELİTERJESZTÉS

napirendi pont ELİTERJESZTÉS Barcsi Nevelési és Oktatási Intézmények Igazgatójától 7570 Barcs, Tavasz u. 3. napirendi pont ELİTERJESZTÉS A Barcsi Nevelési és Oktatási Intézmények és a Szivárvány EGYMI között a gazdálkodással kapcsolatos

Részletesebben

Pécel Város Önkormányzatának Jegyzıje 2119 Pécel, Kossuth tér 1. Tel: 28/452-745, 452-751; Fax: 28/452-755 e-mail: jegyzo@pecel.hu

Pécel Város Önkormányzatának Jegyzıje 2119 Pécel, Kossuth tér 1. Tel: 28/452-745, 452-751; Fax: 28/452-755 e-mail: jegyzo@pecel.hu Pécel Város Önkormányzatának Jegyzıje 2119 Pécel, Kossuth tér 1. Tel: 28/452-745, 452-751; Fax: 28/452-755 e-mail: jegyzo@pecel.hu Iktatószám: SZ/706/16/2009 ELİTERJESZTÉS a 2010. évre vonatkozó Éves i

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 61. MELLÉKLET : 1 db TÁRGY: Beszámoló a Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács 2010. évi munkájáról E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK

Részletesebben

Az ÓBUDAI EGYETEM NORMATÍV KUTATÁSTÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSI SZABÁLYZATA

Az ÓBUDAI EGYETEM NORMATÍV KUTATÁSTÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSI SZABÁLYZATA 1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Mőködési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Mőködési Rend 18. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM NORMATÍV KUTATÁSTÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSI SZABÁLYZATA BUDAPEST, 2010.

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 231. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat az Állami Számvevıszék Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata pénzügyi helyzetének ellenırzésérıl készült jelentésben foglalt megállapításokhoz

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Dr. Szántó Mária jegyzı. Igazoltan van távol: Mucsi György képviselı

JEGYZİKÖNYV. Dr. Szántó Mária jegyzı. Igazoltan van távol: Mucsi György képviselı JEGYZİKÖNYV Készül: Mórahalom város Képviselı-testületének 2008. november 10-én megtartott rendkívüli ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester, Csányi

Részletesebben

Beruházás-szervezés projektkoordináció

Beruházás-szervezés projektkoordináció Beruházás-szervezés projektkoordináció Projektciklus: Építési kivitelezés résztvevıi: Projekt menedzsment Beruházó (építtetı): 1. szerzıdések (építési, tervezési) megkötése 2. a tervezı kiválasztása, jogszabályban

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 201. MELLÉKLET : 1 db TÁRGY: Javaslat a Költségvetési Elszámoló Szervezet igazgatói állására pályázat kiírására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

szervezeti teljesítményértékelı mutatószámrendszer 1. oldal

szervezeti teljesítményértékelı mutatószámrendszer 1. oldal ----------------------- Page 1----------------------- Szervezeti teljesítményértékelı mutatószámrendszer Eredményességi mutatószámok Mutatószám megnevezése Célérték Akció A Képviselı Testület elvárásaihoz

Részletesebben

267/2012. (IX. 20.) Korm. rendelet

267/2012. (IX. 20.) Korm. rendelet 267/2012. (IX. 20.) Korm. rendelet a Korányi Projekthez kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggı közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentıségő üggyé nyilvánításáról

Részletesebben

FİOSZTÁLYVEZETİ-HELYETTES

FİOSZTÁLYVEZETİ-HELYETTES A Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK) Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium nevében a köztisztviselık jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 10. (1) bekezdése

Részletesebben

Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl

Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete a Magyar

Részletesebben

A BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓ. 76/2012. számú INTÉZKEDÉSE. a fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásáról. Budapest, július 6.

A BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓ. 76/2012. számú INTÉZKEDÉSE. a fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásáról. Budapest, július 6. BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG A BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓ 76/2012. számú INTÉZKEDÉSE a fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásáról Budapest, 2012. július 6. A fejezeti

Részletesebben

Közfoglalkoztatási terv tervezete 2010

Közfoglalkoztatási terv tervezete 2010 Sóly Község Közfoglalkoztatási terv tervezete 2010 Készítette: Juhász Tibor polgármester Közfoglalkoztatás terv 2010. 1. A közcélú foglalkoztatás jogszabályi ismertetése Az Út a munkához program megvalósításának

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. október 29-i ülésére

ELİTERJESZTÉS KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. október 29-i ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. október 29-i ülésére Tárgy: Finanszírozási szerzıdés kötése a Váci Egyházmegyével Elıterjesztı: dr. Völner

Részletesebben

SÁROSPATAK VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLETE 14/2007. (V.31.) r e n d e l e t e. a jármővek behajtási engedélyeinek kiadási és felülvizsgálati rendjérıl

SÁROSPATAK VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLETE 14/2007. (V.31.) r e n d e l e t e. a jármővek behajtási engedélyeinek kiadási és felülvizsgálati rendjérıl SÁROSPATAK VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLETE 14/2007. (V.31.) r e n d e l e t e a jármővek behajtási engedélyeinek kiadási és felülvizsgálati rendjérıl Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete a helyi

Részletesebben

Békés megyére jellemző katasztrófavédelmi sajátosságok, feladatok, végrehajtás kérdései, a polgármester feladatai

Békés megyére jellemző katasztrófavédelmi sajátosságok, feladatok, végrehajtás kérdései, a polgármester feladatai Békés megyére jellemző katasztrófavédelmi sajátosságok, feladatok, végrehajtás kérdései, a polgármester feladatai Haskó György tű. alezredes polgári védelmi főfelügyelő 2012. február 15. A hatálytalanított

Részletesebben

BALATONBOGLÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE ELİTERJESZTÉS. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete

BALATONBOGLÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE ELİTERJESZTÉS. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete BALATONBOGLÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE Ügyiratszám: 1-12 / 2014. Sorszám: 5. ELİTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2014. december 22-én tartandó ülésére Tárgy:

Részletesebben

KISKÖRE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATAL. Szervezetfejlesztés Kisköre Város Polgármesteri Hivatalában ÁROP-1.A.2.

KISKÖRE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATAL. Szervezetfejlesztés Kisköre Város Polgármesteri Hivatalában ÁROP-1.A.2. KISKÖRE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATAL Szervezetfejlesztés Kisköre Város Polgármesteri Hivatalában ÁROP-1.A.2./A-2008-0163 A PROJEKT LEÍRÁSA Kisköre, 2010. március 31. A projekt az Európai Unió

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2011. április 13-i ülésére.

E L İ T E R J E S Z T É S A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2011. április 13-i ülésére. Ügyiratszám: 08-8/102-5/2010 Dátum: 2011. április 8. Ügyintézı: Baracsi László Tárgy: A PÉTÁV Kft. 2010. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadása Melléklet: CD-n kiküldve E L İ T E R J E S Z T É

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S. AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 125. MELLÉKLET: 1 db

E L İ T E R J E S Z T É S. AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 125. MELLÉKLET: 1 db AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 125. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének /2011. ( ) önkormányzati rendelete a közterületi parkolók üzemeltetésérıl és a parkolási díjakról

Részletesebben

A munkahelyi, települési és területi polgári védelmi szervezetek megalakítása 2011-ben

A munkahelyi, települési és területi polgári védelmi szervezetek megalakítása 2011-ben A munkahelyi, települési és területi polgári védelmi szervezetek megalakítása 2011-ben Az elmúlt évben főigazgatói intézkedés határozta meg a polgári védelmi szervezetek gyors (12 órás) és rövid (24 órás)

Részletesebben

Fejér Megye Közgyőlése 31/2004. (VII.9.) K.r.számú. r e n d e l e t e. a sportról

Fejér Megye Közgyőlése 31/2004. (VII.9.) K.r.számú. r e n d e l e t e. a sportról Fejér Megye Közgyőlése 31/2004. (VII.9.) K.r.számú. r e n d e l e t e a sportról Fejér megye Közgyőlése a magyar és az egyetemes kultúra részeként, elismerve a sport, mint önszervezıdésre épülı civil tevékenység

Részletesebben

2012. szeptember 13. napján tartandó. Rádpusztai idegenforgalmi centrum fejlesztéséhez benyújtandó támogatáshoz kapcsolódó együttmőködési megállapodás

2012. szeptember 13. napján tartandó. Rádpusztai idegenforgalmi centrum fejlesztéséhez benyújtandó támogatáshoz kapcsolódó együttmőködési megállapodás Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. Ügyiratszám: 3499/2012. Sorszám: 6. E LİTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2012. szeptember 13.

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA:101. MELLÉKLET: 1 TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének /2011. ( ) önkormányzati rendelete az önkormányzat ügykörébe tartozó adóügyi feladatokat ellátó

Részletesebben

Pedagógus gus szakmai nap Egri Katasztrófav

Pedagógus gus szakmai nap Egri Katasztrófav Pedagógus gus szakmai nap Egri Katasztrófav favédelmi Kirendeltség Rónai Róbert tő. ırgy. 2016. február 23. Tőzvédelmi használati szabályok rendszere Tőzvédelmi feladatot ellátók képesítési követelménye

Részletesebben

Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsának 2015. február 2-i ülésére

Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsának 2015. február 2-i ülésére Elıterjesztés sorszáma: 2. Melléklet: 2 db ELİTERJESZTÉS Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsának 2015. február 2-i ülésére Tárgy: A Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó

T Á J É K O Z T A T Ó T Á J É K O Z T A T Ó A Katasztrófavédelem szervezeti átalakulását követı térségi feladatokról, Medgyesbodzás település területén folytatott tevékenységrıl Béni Attila sk. tőzoltó százados tőzoltóparancsnok

Részletesebben

21/2010. (V. 4.) EüM rendelet az egészségügyi ágazat honvédelmi feladatairól

21/2010. (V. 4.) EüM rendelet az egészségügyi ágazat honvédelmi feladatairól 21/2010. (V. 4.) EüM rendelet az egészségügyi ágazat honvédelmi feladatairól Hatályosság: 2010.07.03 - A honvédelemrıl és a Magyar Honvédségrıl szóló 2004. évi CV. törvény 207. (6) bekezdésében kapott

Részletesebben

hatályos: 2012.02.29 -

hatályos: 2012.02.29 - A Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minıség- és Szervezetfejlesztési Intézet Egészségügyi Szakképzı és Továbbképzı Intézet közleménye az egészségügyi szakképzések területén mőködı szaktanácsadói hálózatba

Részletesebben

Katasztrófavédelmi Igazgatás rendszer változásai 1976-tól napjainkig különös tekintettel a védelemben résztvevő szervezetekre

Katasztrófavédelmi Igazgatás rendszer változásai 1976-tól napjainkig különös tekintettel a védelemben résztvevő szervezetekre Katasztrófavédelmi Igazgatás rendszer változásai 1976-tól napjainkig különös tekintettel a védelemben résztvevő szervezetekre Budapest, 2014. március 04. Dr. Schweickhardt Gotthilf A katasztrófavédelem

Részletesebben

FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK NOVEMBER 29-I ÜLÉSÉRE

FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK NOVEMBER 29-I ÜLÉSÉRE E LİTERJESZTÉS FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK 2012. NOVEMBER 29-I ÜLÉSÉRE 4. IKTATÓSZÁM: 2-14/2012. MELLÉKLET: 2 DB TÁRGY: Javaslat a 2013. évi belsı ellenırzési terv jóváhagyására ELİTERJESZTİ: Törı Gábor

Részletesebben

Az átszervezés területi feladatai

Az átszervezés területi feladatai 1 A tájékoztató témái Az átszervezés területi feladatai A Megyei Védelmi Bizottság és a Helyi Védelmi Bizottságok illetékességi területe A Megyei Védelmi Bizottság összetétele A Megyei Védelmi Bizottság

Részletesebben

HATÁLYBALÉPÉS DÁTUMA: 2011. március 1.

HATÁLYBALÉPÉS DÁTUMA: 2011. március 1. 1/10 KÉSZÍTETTE: Dr. Tölli Katalin al ELLENİRIZTE: Palotai György osztályvezetı HATÁLYBALÉPÉS DÁTUMA: 2011. március 1. 2/10 1. osztályvezetı I. Az osztályon ellátandó feladatokhoz tartozó munkakörök Szakmai

Részletesebben

Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság és Önkéntes Tűzoltó Egyesület közötti Megállapodás megkötésének részletes szabályai

Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság és Önkéntes Tűzoltó Egyesület közötti Megállapodás megkötésének részletes szabályai Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság és Önkéntes Tűzoltó Egyesület közötti Megállapodás megkötésének részletes szabályai ( A tűzoltósági főfelügyelő 1635/1/2012/ÁLT. és 1635/2/2012. ÁLT. levelei alapján) I.

Részletesebben

Nyirád Község Cigány Kisebbségi Önkormányzata Elnökétıl 8454 Nyirád, Szabadság u. 3. Tel./fax: 88/ ; 88/

Nyirád Község Cigány Kisebbségi Önkormányzata Elnökétıl 8454 Nyirád, Szabadság u. 3. Tel./fax: 88/ ; 88/ 1. napirendi pont Tel./fax: 88/235-001; 88/506-070 e-mail: nyiradph@vnet.hu Ügyszám: 9-8/2011. Tárgy: Tájékoztató a lejárt határidejő képviselı-testületi határozatok végrehajtásáról A Cigány Kisebbségi

Részletesebben

Új Szöveges dokumentum Helyi Védelmi Bizottság Miskolc

Új Szöveges dokumentum Helyi Védelmi Bizottság Miskolc Helyi Védelmi Bizottság Miskolc Katasztrófavédelem Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófa Igazgatóság Polgári Védelemi Kirendeltség Miskolc Miskolc Térségi Katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség Helyi

Részletesebben

1. Minıség elméleti megfogalmazása Megfelelısség... 2 1.1.Vendégelégedettség... 2

1. Minıség elméleti megfogalmazása Megfelelısség... 2 1.1.Vendégelégedettség... 2 7.30. Minıségbiztosítás a szállodákban Minıség... 2 1. Minıség elméleti megfogalmazása Megfelelısség... 2 1.1.Vendégelégedettség... 2 2. Vendégelvárások Vendégelvárások... 3 2.1. Vendégelégedettség...

Részletesebben

I. Pályázati feltételek

I. Pályázati feltételek Pályázati felhívás a hivatásos önkormányzati és az önkéntes tőzoltóságok tőzoltó laktanya felújításának támogatására A tőzoltóságok több évre szóló technikai fejlesztésének biztosítása érdekében a hivatásos

Részletesebben

Vízügyi és vízvédelmi hatósági jogkörök a hivatásos katasztrófavédelmi szerveknél

Vízügyi és vízvédelmi hatósági jogkörök a hivatásos katasztrófavédelmi szerveknél Vízügyi és vízvédelmi hatósági jogkörök a hivatásos katasztrófavédelmi szerveknél Dr. Mógor Judit tű. ezredes BM OKF főosztályvezető Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetsége Budapest, 2014.

Részletesebben

hirdetési lehetıséget Városi Televízióval civil szervezet bejelentett székhelyéül iratszekrényt számítástechnikai képzés munkerı-piaci

hirdetési lehetıséget Városi Televízióval civil szervezet bejelentett székhelyéül iratszekrényt számítástechnikai képzés munkerı-piaci Salgótarján Megyei Jogú Város A l p o l g á r m e s t e r é tıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Tel.: (32) 314-668 Szám: 14945/2009. Javaslat a Nógrád Megyei Civil Szolgáltató Központot mőködtetı Mozgáskorlátozottak

Részletesebben

KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 1/2014.(II.07.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A ÉVI KÖLTSÉGVETÉSRİL

KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 1/2014.(II.07.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A ÉVI KÖLTSÉGVETÉSRİL KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 1/2014.(II.07.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSRİL Kál Nagyközség Önkormányzati Képviselıtestülete az államháztartásról szóló 2011. évi

Részletesebben

Jogszabályi változások, A katasztrófavédelem jövője. Bérczi László tűzoltó ezredes Főfelügyelő, BM OKF Tűzoltósági Főfelügyelőség

Jogszabályi változások, A katasztrófavédelem jövője. Bérczi László tűzoltó ezredes Főfelügyelő, BM OKF Tűzoltósági Főfelügyelőség Jogszabályi változások, A katasztrófavédelem jövője Bérczi László tűzoltó ezredes Főfelügyelő, BM OKF Tűzoltósági Főfelügyelőség A Kat. törvénycsomag Szervezeti változások A tervezet értelmében a hivatásos

Részletesebben

Dunabogdány Község Önkormányzatának 2/1997 (I.6. ) rendelete a kéményseprı-ipari közszolgáltatások kötelezı igénybevételérıl

Dunabogdány Község Önkormányzatának 2/1997 (I.6. ) rendelete a kéményseprı-ipari közszolgáltatások kötelezı igénybevételérıl Dunabogdány Község Önkormányzatának 2/1997 (I.6. ) rendelete a kéményseprı-ipari közszolgáltatások kötelezı igénybevételérıl (Egységes szerkezetben a 3/1998. (II. 9.), 18/2005. (XII 9.), 15/2007. (XII.

Részletesebben

Éves ellenırzési terv 2014. évre

Éves ellenırzési terv 2014. évre A 208/2013.(XI.21.) határozat melléklete SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Ikt. szám: 80 /2013. Éves ellenırzési terv 2014. évre A hivatal a költségvetési szervek belsı kontrollrendszerérıl és belsı ellenırzésérıl

Részletesebben

SALGÓTARJÁNI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM

SALGÓTARJÁNI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM SALGÓTARJÁNI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM Preambulum Az aláíró felek fontos feladatnak tartják a salgótarjáni kistérség társadalmi-gazdasági fejlıdésének támogatását a humánerıforrás fejlesztésével

Részletesebben

A területfejlesztés intézményrendszere

A területfejlesztés intézményrendszere A területfejlesztés intézményrendszere 10. elıadás Regionális politika egyetemi tanár Törvény a területfejlesztésrıl és rendezésrıl (1996. XXI: tv. (III.20.)) Alapelvek és feladatok Alapelv: felkészülni

Részletesebben

KÉPZİI FELHÍVÁS. Cím: 1134 Budapest, Tüzér u. 33-35. Tel.: +36 (1) 237-6700 Fax: +36 (1) 237-6760 www.yia.hu www.eurodesk.hu

KÉPZİI FELHÍVÁS. Cím: 1134 Budapest, Tüzér u. 33-35. Tel.: +36 (1) 237-6700 Fax: +36 (1) 237-6760 www.yia.hu www.eurodesk.hu KÉPZİI FELHÍVÁS Tárgy Megérkezés utáni képzés (4 alkalom) Félidıs értékelı találkozó (4 alkalom) (6 hónapnál hosszabb önkéntes szolgálat esetében) Kiíró NCSSZI Fiatalok Lendületben Programiroda és a Konszenzus

Részletesebben

2006. évi költségvetési beszámoló szöveges indoklása. 1.1. A fejezet felügyeletét ellátó szerv neve, törzskönyvi azonosító száma, honlapjának címe

2006. évi költségvetési beszámoló szöveges indoklása. 1.1. A fejezet felügyeletét ellátó szerv neve, törzskönyvi azonosító száma, honlapjának címe 2006. évi költségvetési beszámoló szöveges indoklása 1. Feladatkör, tevékenység 1.1. A fejezet felügyeletét ellátó szerv neve, törzskönyvi azonosító száma, honlapjának címe Költségvetési szerv megnevezése:

Részletesebben

- Szervezeti felépítés, hatáskörök és felelısségek (beleértve az irányító- és a kis projekt

- Szervezeti felépítés, hatáskörök és felelısségek (beleértve az irányító- és a kis projekt 3. Melléklet: A Svájci-Magyar Együttmőködési Program keretében mőködı Pályázati Alapok, a Projekt Elıkészítési Alap, a Technikai Segítségnyújtás Alap, és az Ösztöndíj Alap Szabályzata és Eljárásrendje

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 145. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat köznevelési megállapodás kötésére a Négy Évszak Waldorf-pedagógiai Alapítvánnyal E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG. és az ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG. között

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG. és az ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG. között Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Szám:1068-1/2011/alt. OKF Országos Polgárőr Szövetség Szám: 544-2/2011 OPSZ EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS a BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG

Részletesebben

164/2012. (VII. 19.) Korm. rendelet

164/2012. (VII. 19.) Korm. rendelet 164/2012. (VII. 19.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történı finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet és az egészségügyi

Részletesebben

Miért lehet a Balaton régió TDM mintarégió Magyarországon. Rosta Sándor és Dani Barbara

Miért lehet a Balaton régió TDM mintarégió Magyarországon. Rosta Sándor és Dani Barbara Miért lehet a Balaton régió TDM mintarégió Magyarországon Rosta Sándor és Dani Barbara Balatoni Regionális Idegenforgalmi Bizottság MT Zrt. Balatoni Regionális Marketing Igazgatóság TDM rendszer célja

Részletesebben

KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 13.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRİL

KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 13.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRİL KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 13.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRİL Kál Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete a Magyarország Alaptörvénye

Részletesebben

BM OKF Országos Iparbiztonsági Főfelügyelőség

BM OKF Országos Iparbiztonsági Főfelügyelőség BM OKF Országos Iparbiztonsági Főfelügyelőség KOSSA GYÖRGY tű. ezredes Önkéntes Tűzoltó Egyesületek országos értekezlete BM OKF, 2012.01.14. -1- Ipari katasztrófák nemzetközi kitekintés 1976. július 10.

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének február 25-i ülésére. vezetıi referens

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének február 25-i ülésére. vezetıi referens E L İ T E R J E S Z T É S 5. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2016. február 25-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének /2016. ( ) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Belsı ellenırzési jelentés

Belsı ellenırzési jelentés Enying Város Önkormányzata Belsı Ellenırzés 8130 Enying Kossuth u. 26. Tel/fax: 22/372-002 Iktatószám: Ellenırzés száma: 9/2010 Azonosító: 9-3/2010 Belsı ellenırzési jelentés Enying Város Önkormányzata

Részletesebben

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás Társulási Tanácsának február 11-i ülésére

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás Társulási Tanácsának február 11-i ülésére Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás Társulási Tanácsának 2015. február 11-i ülésére Tárgy: Javaslat a Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás

Részletesebben

Közbiztonsági referensek képzése MENTÉS MEGSZERVEZÉSE

Közbiztonsági referensek képzése MENTÉS MEGSZERVEZÉSE Közbiztonsági referensek képzése MENTÉS MEGSZERVEZÉSE 2012.10.02. Mentés megszervezésének szabályozása. Jogszabályok, normatív intézkedések. 2011. évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá

Részletesebben

2012. EüK. 10. szám közlemény 1 (hatályos: 2012.06.12 - )

2012. EüK. 10. szám közlemény 1 (hatályos: 2012.06.12 - ) A Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minıség- és Szervezetfejlesztési Intézet Egészségügyi Szakképzı és Továbbképzı Intézet közleménye az egészségügyi szakképzések területén mőködı szaktanácsadói hálózatba

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı-testületnek Közmővelıdési Megállapodás

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu JAVASLAT - a Képviselı-testületnek - a Képviselı-testület 2014. II. félévi

Részletesebben

Projektszerzıdés. és a..

Projektszerzıdés. és a.. Projektszerzıdés Mely létrejött egyrészrıl a Zalai Falvakért Egyesület, 8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi u. 10., adószám: 19269830-1-20, képviseli Guitprechtné Molnár Erzsébet, a továbbiakban szolgáltató

Részletesebben

26/2004. (VI. 11.) BM rendelet

26/2004. (VI. 11.) BM rendelet A jogszabály 2010. április 2. napon hatályos állapota 26/2004. (VI. 11.) BM rendelet az egyes mőszaki termékek tőzvédelmi megfelelıségét vizsgáló, ellenırzı és tanúsító szervezetek kijelölésérıl A mőszaki

Részletesebben

ÖNKÉNTES TŐZOLTÓ EGYESÜLET J Á S Z A P Á T I EGYENLİ ESÉLY A BIZTONSÁGRA

ÖNKÉNTES TŐZOLTÓ EGYESÜLET J Á S Z A P Á T I EGYENLİ ESÉLY A BIZTONSÁGRA ÖNKÉNTES TŐZOLTÓ EGYESÜLET J Á S Z A P Á T I EGYENLİ ESÉLY A BIZTONSÁGRA AVOP- 3.5.2-2006-09-0458/6.05 2007. SZEPTEMBER 20. 1 Projekt értékelése Szakmai beszámoló A pályázati anyagban megfogalmazott célkitőzések

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. a Bőnmegelızési Tanács egy éves munkájáról. Készítette: Dombi György Bőnmegelızési Tanács elnöke

BESZÁMOLÓ. a Bőnmegelızési Tanács egy éves munkájáról. Készítette: Dombi György Bőnmegelızési Tanács elnöke BESZÁMOLÓ a Bőnmegelızési Tanács egy éves munkájáról Készítette: Dombi György Bőnmegelızési Tanács elnöke 1 A rendırségrıl szóló 1994. évi XXXIV. törvény 10. (1) bekezdése szerint az önkormányzatok közbiztonsággal

Részletesebben

VESZÉLYES ÁRU ÉVKÖNYV

VESZÉLYES ÁRU ÉVKÖNYV VESZÉLYES ÁRU ÉVKÖNYV 2011 MAGYARORSZÁG Készült: A Biztonsági Tanácsadók Nemzetközi Szakmai Egyesülete szakértői szerkesztésében 2012. TARTALOMJEGYZÉK oldal Bevezető, Tartalomjegyzék 5-16 I. JOGSZABÁLYI

Részletesebben

A 2011. MÁRCIUS 9-I SZENÁTUSI ÜLÉSEN HOZOTT

A 2011. MÁRCIUS 9-I SZENÁTUSI ÜLÉSEN HOZOTT A 2011. MÁRCIUS 9-I SZENÁTUSI ÜLÉSEN HOZOTT HATÁROZATOK SZE 1014/3.2/2011.(III.09.) határozat: A Kodolányi János Fıiskola Hallgatói Önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzat módosításának elfogadása

Részletesebben

Elıterjesztés az iskolai védınıi feladatok ellátásával kapcsolatos mőködési hiány finanszírozásra

Elıterjesztés az iskolai védınıi feladatok ellátásával kapcsolatos mőködési hiány finanszírozásra Aszód Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Címzetes Fıjegyzıjétıl 2170 Aszód, Szabadság tér 9. tel: 28/500-666 Fax: 28/400-575 Email: jegyzo.aszod@invitel.hu 3284- /2009 szám Elıterjesztés az iskolai

Részletesebben

A tanulószerzıdésrıl világosan

A tanulószerzıdésrıl világosan A tanulószerzıdésrıl világosan Jogszabályi háttér 1993. évi LXXVI tv. a szakképzésrıl 1993. évi LXXIX tv. a közoktatásról 2003. évi LXXXVI. tv. a szakképzési hozzájárulásról és a képzési rendszer fejlesztésének

Részletesebben

3. Az önkormányzat a támogatás keretösszegét a város éves költségvetési rendeletében határozza meg.

3. Az önkormányzat a támogatás keretösszegét a város éves költségvetési rendeletében határozza meg. Balatonfőzfı Város Önkormányzata Képviselı-testületének 7/2014. (IV.22.) önkormányzati rendelete Balatonfőzfı város közigazgatási területén útépítéshez, útfelújításhoz, parkoló kialakításához és járda

Részletesebben