, c Z LÁN'rt 1BGm,ES. m tffteí 9 ~ HÍREK, TÉNYKÉPEK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download ", c Z LÁN'rt 1BGm,ES. m tffteí 9 ~ HÍREK, TÉNYKÉPEK"

Átírás

1 , c Z LÁN'rt 1BGm,ES :* or< m tffteí 9 ~ HÍREK, TÉNYKÉPEK Független kéthetilap III. évfolyam 3. szám február 10. Nyilatkozatok - Oroszlányról február 1-jén Magánosítás a villamos iparban címmel jelent meg tudósítás a Népszabadságban, melyben Holló Vilmost, az MVM Rt. befektetési igazgatóját idézik, miszerint: tőkebevonással kívánják megvalósítani az új szénbányászati - erőműépítési programot. Ennek keretében Pécsett és Inotán, az ezredforduló után pedig Oroszlány térségében épülnek erőművek. Lapunk érdeklődésére az igazgató elmondta, hogy a tájékoztatójában hangsúlyozta, a privatizáció után, 2005 táján lehetséges az oroszlányi erőmű bővítése, átépítése, de ez már az új tulajdonos üzleti elképzelései szerint fog történni. A befektető fog dönteni arról, hogy továbbra is széntüzelésű erőművet fog-e üzemeltetni - ebben az esetben elképzelhető egy új bánya nyitása, illetve m áshonnan hozott szénnel való üzemeltetés - vagy más, például gázüzemű működtetésre tér át. Aprivatizációhoz szükséges kormányhatározat tervezete március végére várható, mikor is megkezdődhetnek a szakmai viták, s ezek után újra tárgyalják a tervezetet. Holló Vilmos közölte, a jelenlegi érdeklődők nem konkrét erőművek iránt érdeklődnek, hanem széles körben tájékozódnak. A Vért újonnan kinevezett vezérigazgatójának, Kovács Sándornak nem feladata a cég privatizációjának előkészítése, ezt az ÁV Rt., illetve az MVM Rt. fogja előkészíteni a Vért bevonásával, a közeljövőben megalkotandó privatizációs rendeletek alapján. Kommentár nélkül! A BÁNYAMUNKÁS januári számában Schalkhammer Antal, a BDSZ elnöke, az O rszággyűlés gazdasági bizottsága energetikai albizottságának elnöke nyilatkozik, mely szerint: 2003-ban a bánhidai, valamikor között pedig a bokodi erőmű is bezár. Fordulat a szociálpolitikában? A KÉTHETES szeptember 23-i számában az akkori polgárm ester, dr. Sunyovszki Károly így nyilatkozott: Sajnos az utóbbi négy évben városunkban a szociálpolitikáról esett a legkevesebb szó. Senki a testületből a segélyezési elveket, tételeket igazán komoly kritika alá nem vette. Ez hiba volt. Az új testület céljaként jelölte meg a m eglévő önkorm ányzati rendeletek áttekintését, szükség esetén a módosításokat. Lapunk ebből az alkalomból kérte egy beszélgetésre a pártok képviselőit, mondják el véleményüket a jelenleg érvényes szociális rendeletről, a változtatási szándékokról. A beszélgetésen Cserhalmi László (SZDSZ), Kostyál László (MSZDP), Molnár Ferenc (MSZP) és Varga János (Munkáspárt), a szociális bizottság elnöke vett részt. OROSZLÁNYI KtTHtTCS február V.J.-Ajelenleg érvényes önkormányzati szociális rendelet az évi III. törvény alapján készült. Ezt 1994-ben módosítottuk. Gyakorlatilag a felsőbb jogszabályok változása miatt minden évben kell valamit korrigálnunk ezen, úgy, hogy a helyi igényekhez tudjuk igazítani. A tavalyi évben 6370 segélykérelmet hagytak jóvá, és 59 millió forintot utaltak ki Oroszlányban. M.F.-Arendeletmódosításánakvannak taktikai, technikai kérdései, melyeknek keretében a támogatások milyenségétfelül kell vizsgálni. A szociális támogatások legfontosabb pontja a rendelkezésünkre álló pénz. Ezt kell úgy elosztani, hogy lehetőség szerint minden rászorulónak tudjunk valamilyen támogatást nyújtani. Ugyanakkor az egyik legnagyobb gond, hogy a költségvetési tám ogatás havonta, folytatás a 4. oldalon Csak egy pere Korunk úgy látszik, magával hozza a b e fe lé ford u lá su n k a t. Am i nem k özvetlen ü l velü n k és család tagjain k k al történ ik, arra m ár nem is Ügyelünk. Ennek a magunkba fordulásnak, a közönyünknek az egyik példája, mikor tehetnénk, nem megyünk el választani, h a g y ju k, h ogy m ások d ön tsen ek h elyettü n k. Ezt m ég a dem okrácia elviseli, ettől még nem áll meg az élet. Az azonban elgondolkodtató, hogy átlépünk azon, aki az utcán fekszik, m ondván: részeg! Holott egy kis figyeléssel észrevehetnénk, bizony az illető nem ivott, csak beteg. S hívhatnánk a mentőt. De nem tesszük. T ovábbm együnk, mert így a kényelmesebb. S a kényelmünk miatt lehet valaki felakasztva lakásában egy hétig, vagy ela lu d h a t örö k re, avagy h árom h ónapig holtan heverhet lakásában az ágyon. Nem keressük, nem hiányzik. Lehet, h ogy nem kedveljük a szom szédot, de talán feltűnik, ha nem látjuk m ár egy id eje, a lakásból irdatlan, gyomrot felfordító bűz árad. A személyes életünk egyre nehezebb lesz, de annyira mégsem lehet rossz, hogy egy-egy pillanatra ne tekintsünk a másikra. Él-e még? Tud-e mozogni? Nem kellene a rokonokat értesíteni? K érdések, m elyekre m indenkinek önm agában k ell válaszolnia. Lehet, h ogy nem tu d u n k m ár seg íten i a m ásik on, de az em beri tisztesség m egk ív á n ja, em b erh ez m éltóan m enjünk el ebből az ám yékvilágból. A m en n yiben a m i segítség ü n k elm ulasztása m iatt történ ik m eg a visszafordíthatatlan, vajon képesek lennénk-e a tükörbe nézni? Csak egy perc. Ennyi kell a másikra figyeléshez. Ennyi időnek még rohanó világunkban is kell lennie. Újra tárgyalják a lakáseladási rendeletet Február21-én,kedden 16órakorül össze a város képviselő-testülete, hogy meghallgassa Székely Antal polgármester beszámolóját a két ülés között végzett munkáról, valamint megvitassa a testület új Szervezeti és Működési Szabályzatának tervezetét. Ezt követően a tervek szerint az önkormányzat vagyonáról, a vagyonnal való rendelkezés és vagyonkezelés szabályairól tárgyalnak. Ennél a pontnál vitatják meg az önkorm ányzat tulajdonában lévő bérlakások elidegenítéséről szóló, jelenleg érvényesrendeletmódosításátis. Atervezet a jelenlegi lakókrészére újra lehetővé teszi a lakások megvásárlását. A következőkben az évi céltámogatási igényt és a testület évi munkatervét, valamint az évi ünnepi programtervet vitatják meg. A testületi ülés végén a népi kezdeményezéssel kapcsolatos intézkedéseket tárgyalják, majd kérdések és interpellációk következnek.

2 Feladatuk közős: szolgálnak Dr. M agyar Henrik az önkorm ányzat Közigazgatási Bizottságának külső tagja, a városi és a megyei tanács volt VB titkára. Fia, Magyar Henrik a Polgármesteri Hivatal Szervezési osztályának vezetője. Apa és fia, kik a közigazgatásban találták meg munkájukat. Más-más kor, azonos indíttatás -felkérésre vállalták a tisztviselői feladatot. Az apa lakásán beszélgettünk, a hatvanas években készült bútorok és sok könyv társaságában. -Idősebb Magyar Henrik miként került kapcsolatba a köztisztviselői munkával? -Oroszlány várossá nyilvánításakor, 1954-ben, 20 éves koromban a megyei tanács akkori osztályvezetője kért meg, hogy jöjjek az alakuló városi tanácshoz, mint előadó. Előtte érettségiztem, s pont itt voltam nyári munkán, így itt maradtam ban lettem a VB titkára, majd 1970-ben munka mellett doktoráltam az ELTE-n. -A közigazgatás mennyire változott az elmúlt évtizedek sorául -Egy faluból lett városban az első időszakban nem ment minden zökkenők nélkül, hiszen a város és az itt lévő ipar is jelentős fejlődésnek indult. A kezdeti időkben a tanács ezzel a fejlődéssel nem is tudott mindig lépést tartani. Az el ső időszakban itt mindent a bánya csinált. A bánya építette a lakásokat, szállította a szemetet, üzemeltette az óvodát. A tanács kizárólag csak az igazgatási feladatokat látta el. -A tanácsnak ebben a helyzetben volt lehetősége érdemi munkát végezni? -Működött a tanácstestület, ott döntöttek a város fejlesztésének kérdéseiről. Ugyanakkor a testület tagjai között ott voltak a bánya képviselői is, s abban az időben a bányának voltak lehetőségei a fejlesztések finanszírozására. Az évek során változtak a szabályok, lehetőség nyílt a tanácsnak önálló munkát végezni. A tervezések, fejlesztések ütem ezése, finanszírozása átkerült hozzánk, s ez már másfajta munkát követelt meg. Ekkor kezdődött az igazi városfejlesztési, igazgatási munka. -A városban eltöltött időszakra visszatekintve mire a legbüszkébb és mi az, melyre nem szívesen gondol vissza? után a szénbányáknál m egszüntették a nők földalatti munkavégzését és ezért munkahelyet kellett teremteni számukra. Mivel a hölgyek zöme szakképzettség nélküli volt, nehéz feladatot jelentett a munkába állításuk. Végül sikerült idetelepítenünk a műanyagtechnikai szövetkezetei és a cipőgyárat. A másik sikerünk a tömeges lakásépítések elkezdése volt. Ezzel nagyon sok városlakó gondját oldottuk meg. Harmadikként említeném a városban lévő gépkocsik tárolásának a megoldását, mely javaslatom alapján oldódott meg. A város szerkezete olyan, hogy az autók tárolása nem szerencsés bent a lakóterületen. Mikor nőni kezdett az autók száma és már gondot okozott, hogy sokan a lakásuk közelében akarták megépíteni garázsaikat, javasoltam, hogy a lakóterületen kívül létesítsenek tárolókat. Úgy vélem, ezzel szebbé, otthonosabbá vált Oroszlány. Az már más kérdés, hogy milyenné váltak a garázsvárosok. S hogy mire nem emlékszem szívesen? Talán a Vidám Park létrehozására. Lehet, hogy létrejöttekor volt valami haszna, de az idő bebizonyította, egy ekkora város nem tud fenntartani egy ilyen létesítményt. Nem termelt annyit, hogy abból karbantartani, fejleszteni lehessen és ezért bizony egy idő után elvesztette varázsát. -Köztisztviselői munkája során hány tanácselnökkel dolgozott együtt? -A városban hárommal - Mokri Pál, Kis Gyula, Havasi Márton -, a megyénél szintén hárommal - dr. Kis István, Mokri Pál, dr. Varga Gyula. -Mint nyugdíjas, az előző ciklus után ismét tagja az önkormányzat Közigazgatási Bizottságának, mint külső tag. Mennyire más az önkormányzati munka a tanácsihoz képest? -A tisztviselők zöm e felsőfokú végzettségű, illetve szaktanfolyamokat végzettek. Ebből következik, hogy magasabb szinten tudják ellátni feladatukat, s erre szükség is van, hiszen minőségében más a jeleni égi igazgatási munka. Míg a tanácsi időszakban központosítottvolt az irányítás, most a képviselőtestületek nagyon nagy hatáskört kaptak a helyi ügyekintézésére, s ez az apparátustól is másfajta munkastílust követel, m ondhatnám úgy is, hogy önállóan cselekedni képes ügyintézőket kíván. Két irányban kell m egfeleljenek. E gyrészről a testü let d ön tés-elők é szítésében kell részt vegyenek, majd a következő lépésben ezeknek a végrehajtása az ő feladatuk. Nem mindegy, milyen munkakapcsolatot alakítanak ki a képviselőkkel, és miként foglalkoznak az állampolgárokkal ügyeik intézésekor. Udvariatlan ügyintézőnek nincs helye a hivatalban. -A laikus képviselők mennyire fogadják el az Ön véleményét? -Jogi kérdésekben mindig kikérik a véleményemet a bizottságban, és az így hozott javaslatainkat a testület döntő többségében elfogadta. -A testület másik jogi szakembere a jegyző. Mennyiben tudják elfogadni egymás véleményét? -Előfordult, hogy egy-egy kérdésbenmás állásponton voltunk, de ez nem ritka a jogászok között, hiszen itt a jog értelmezéséről van szó, s személyek másként értékelhetik ugyanazt a paragrafust. Végül is, az eltérő vélemények esetén is a testület dönt. -Mekkora feladatot ró Önre a bizottsági tagság? -Már a második önkormányzat munkáját segítem, most is hetente rendszeresen bemegyek a hivatalba, átnézem a rendelet-tervezeteket, elm ondom a véleményem. -Mivel tölti a szabadidejét? -Van egy hobbikertem, ahol szívesen kertészkedem, eljárunk feleségemmel a művelődési ház kertbarát szakkörébe, szeretek olvasni, zenét hallgatni. -Tíz évvelezelőtt, az akkor 25éves tanító fia szintén a közigazgatásban helyezkedett el. Miként fogadta az akkori döntést? -Henrik kikérte a véleményemet, s én először úgy válaszoltam, hogy maradjon meg a tanult szakmájában. Azonban részletesebben megbeszéltük helyzetét, s mivel lehetőséget kapott arra, hogy visszajárhat óraadóként tanítani, elfogadtam az ötletet. Igaz, nem kitörő örömmel vettem tudomásul, de a döntés az övé volt. -Az ifjabb Magyar Henrik miért váltott hivatást? -Volt gimnáziumi tanárom, Gregus folytatás a 3. oldalon KÉTHETES Oroszlányi független kéthetilap Kiadja a MONTÁZS MARKETING IRODA Bt. A kiadó vezetője és felelős szerkesztő: Molnár Ferenc Levélcím: Oroszlány, Petőfi S, n. 20. Szerkesztőség: Fűrst S. u. 20. Telefon: ^14-14 Nyomda: Vért nyomda. Felelős vezető: Nagy László ISSN: OROSZLÁNYI K tt H tn í február 10. 2

3 folytatás a 2. oldalról A képviselőt és az állampolgárt is ki kell szolgáim István, a m űvelődési osztály akkori vezetőj e keresett meg és kérte, hogy 1egyek a munkatársa. Em berileg közel állt hozzám, és a részletek tisztázása után igent mondtam. Nem bántam meg, az évek során a tanári diploma mellé megszereztem az Államigazgatási Főiskola diplomáját is. -A művelődési, osztályon eltöltött időből milyen eredményekre emlékszik? -Két meghatározó dologra. Elsőként a városi általános iskolákban az egyszakos tanítás bevezetésére, m elyre vissza tekintve nem is volt egyszerű dolog. A másik a ma már sajnos nem létező Úttörőház - egyben a napközis tábor is - létrehozása a volt strandon. A város a korábbi áldatlan állapotokhoz képest egy jól működőgyerekkulturálisintézményhez jutott a megalakításakor. Sajnálom, hogy mindez már a múlté! -Ezek a feladatok szervezési munkák voltak. Ez a terület érdekli Önti -Igen, hiszen egy újat létrehozni, jól működtetni nem is könnyű feladat. Ezért is pályáztam meg az alakuló szervezési osztály vezetői posztját. -Könnyen váltott a művelődés területéről? -Nem, hiszen a tanácsrendszerben már volt egy sikertelen pályázatom a művelődési osztály vezetésére. Most viszont a polgármester és a jegyző is kapacitált, hogy a többi pályázó mellett én isinduljak. Nem ígértek semmit, de örültem, mikor a több alkalmas jelölt közül az én személyemet fogadták el. -Mi az, ami ebben a munkában fontos az Ön számára? -Osztályom feladata a Hivatal működtetése. Idetartozik az informatikai rendszer létrehozása, üzemeltetése, működtetése, a dolgozók megtanítása a számítógépek használatára, a Hivatal munkatársainak kiszolgálása -leíró iroda, iktató, gondnokság-, önkormányzati rendezvények, a hazai és külföldi kapcsolatok szervezése. -Nem felesleges dolog ilyen osztályt működtetni a városban? -Nem, mert folyamatos munkánk során elértük azt, hogy lényegesen kevesebben látjuk el a város szakmai irányítását, mint ahozzánkhasonló nagyságú településeken. Ezek mellett arra is törekedtem, hogy amikorvalaki belép a Hivatalba, kellemes környezetet találjon, érezze azt, őérte vagyunk. Udvariasan, tisztességesen foglalkozzanak vele, korrekt, gyors ügyintézésben legyen része. Mint köztisztviselőnek, ezek a dolgok a lényegesek számomra. -Négyévente új emberek kerülnek az önkormányzat testületébe. Miként tud igazodni az új személyekhez? -Tisztviselő vagyok, vannak feladataim, melyeket mindenkitől függetlenül el kell látni. Ugyanakkor van véleményem, melynek hangot adok. Vannak, akik ennek nem örül, de olyanok is, akik kifejezetten kérika véleményemet, kérik, hogy egy adott témát beszéljünk meg. Számomra közömbös valakinek a politikai beállítottsága, engem elsősorban a Hivatal működése, az osztályomhoz kapcsolódó feladatok elvégzése érdekel, mely az állampolgárok hangulatát is befolyásolja. Én elégedett embereket szeretnéklátni a Hivatalból kilépni. Ezért dolgozom. -A tisztviselői munka mellett van-e másra is idő? -15 éve hetente kétszer eljárok a barátaimmal teremfocizni, s utána egy-egy sör mellett sok mindenről beszélgetünk. A hétvége a családomé. A kevés szabadidőmben olvasok, zenét hallgatok, s ha tehetem, zongorázom. -Kik a kedvenc szerzői? -A zenében Bach, Beethoven, míg az íróknál Remarque, Moldova, Örkény. -Ezek az írók elsősorban a groteszk, a szatíra mesterei. Talán az Ön beállítottsága is ilyen? -Nem hiszem, hogy ez lenne a jellemző gondolkodásomra, viselkedésemre. Talán pont az ellentét miatt kedvelem ezeknek a szerzőknek a műveit. M.F. Tetten érték a tolvajt Január 29-én a rendőrjárőrök tetten érték és elfogták K. Gy. dadi lakost, aki a Bokod-Dad közötti vasúti pályatesten leszerelt és ellopott 30 méter vörösrézkábelt, ami a fénysorompó működését biztosította. Január 14-én bejelentés alapján megkerült a Bartók Béla utcából nemrég ellopott Skoda tehergépkocsi. Városunkban nem csökken a vagyon elleni bűncselekmények száma. Az elmúlt két hétben több mint egymillió forint értékben loptak el tárgyakat a tolvajok. A közlekedők nem veszik komolyan a változó útviszonyokat. Ennek is betudhatóak azok a balesetek, melyek az utóbbi időben történtek városunkban, melyek közül az egyik súlyos sérüléssel végződött. Az oroszlányi rendőrkapitányság munkatársai is részt vettek Bokodon annak a kislánynak a felkutatásában, aki a rossz bizonyítvány miatt kerülte a családi házat. A fentiek is bizonyítják, hogy az országos rendőrfőkapitány ál tál kinevezett és alezredessé előléptetett új városi kapitánynak, dr. Nemes Ferencnek és helyettesének, a századossá előléptetett Kerekes Győzőnek lesz bőven munkája. Újból Nemzetiségi (bátyus) Bál a Betonban Február 4-én éppen akkor érkeztem az MKK-ba, amikor a délutáni órákban megérkezett a szlovákiai Duslanka együttes, akiket elkísért a Vág mellett fekvő kisváros polgármestere, Julius Moravek is. A küldöttséget Székely Antal polgármester fogadta. Az előre meghirdetett program szerint 19 órakor kezdődött volna a műsor, amely azonban kicsit csúszott, mert nem jöttek folyamatosan a boldog jegytulajdonosok. Az érkezőket végignézve: többüknek ezigazibatyusbáltjelentett. Afarsangi hangulat megteremtéséhez a Ház előtti téren - elég hidegben - a marsot játszó két együttes három számot fújt. A vendég Duslanka és a helyi Favorit együttes adott némi ízelítőt abból, hogy az elkövetkező órákban a szórakozni vágyók mire számíthatnak. Mindkét zenekar igen jó benyomást keltett. Az este fél hét tájban érkezők mindezt hallhatták. Telt ház volt. Akik az épületbe léptek, azokat magyar népviseleti ruhába öltözött lányok és fiúk vezették a helyükre. A szlovákiai zenekar másodszor járt Oroszlányban, de a mieink is voltak már náluk. Amolyan kölcsönös barátság ez, oda-vissza alapon. Az est hangulatának kimenetele nem lehetett vitás. A műsort a színházteremben a Pusztavámi Német Nemzetiségi Tánccsoport nyitotta meg nagy sikert aratva, valamint legalább ilyen sikerrel a tatabányai szlovák néptáncegyüttes is. Mint kevéssel ezután megtudtam Pinczés László gépkocsivezetőtől - aki rengeteget jár Magyarországra-nagyonjól érzik a városban magukat. Ez megszívlelendő szempont! Ezt a szép hagyományt érdemes lesz a jövőben tovább ápolni, mert megéri! Bükki József OROSZLÁNYI KÉTHSTSS február

4 folytatás az 1. oldalról Közmunkára kötelezhetik a munkanélkülieket? 1712 részben érkezik, viszont az igények nem ehhez igazodnak. Meg kell keressük azokat a módokat, melyek biztosítják a rugalmasabb segélyelosztást. J elen leg egy szem ély neve több segélyezési cím szó alatt, különböző helyeken is nyilván van tartva. Ez az ellenőrzést eléggé megnehezíti. Cs.L.-A jogosultsági kör m eghatározása zömmel központi szabályozáson alapul, attól nehéz eltérni. Az állami normatíva nem követi az inflációt, s ezekhez társul, hogy növekszik a nehéz helyzetbe kerülők száma. Ez gondot fog jelenteni már ez évben is, annak ellenére, hogy 94-ben közel 80 millió forint lesz a normatíva szerinti segélykeret. K.L.-Valóban van olyan vélemény az állampolgárok között, hogy nem mindig oda kerül a segély, ahová kellene, illetve olyanok kapják rendszeresen, akik életvitelükkel a többiek szerint arra méltatlanok. Talán joggal kívánják azt, hogy szigorúbb legyen az ellenőrzés. V.J.-Véleményem szerint az egyik változtatásnak kell lenni a közeljövőben, hogy egy személy különbözőjogcímeken ne kaphasson segélyt, hiszen így csak egy szűk kör kapja. Tudomásul kell venni, a segély az nem munkabér, ami jár. Ne számítsanak rá rendszeresen, inkább keressék önmaguk is a kiutat. K.L.-Szerintem az átmeneti segélyeket kellene szorgalm azni, és nem a rendszereseket, mert ezzel több családnak a gondját tudnánk megoldani. Cs.L.-Növelni kell a természetbeni támogatások arányát, mert így biztosan arra fordítódna az önkormányzat pénze, amire adták. -Nézzünk egy példát a rendeletből. Lakásfenntartási támogatás...oroszlány városában az elismert lakásnagyság mértéke tömblakás esetén 70 m2, családi ház esetén 140 m2. Az elismert lakásminőség: összkomfort. Lakásfenntartási támogatást KELL biztosítani... M.F.-Ez megmosolyogtató. Nem a személyt, hanem a lakást támogatjuk. Ez nem tartható fenn. K.L.-Amennyiben azigénylő egyébként kiadhatná albérletbe az általa nem használt helységeket, ne adjunk támogatást. V.J.-V alóban furcsa, hogy nem szabályozza a rendelet azt, hány fő esetén jogosult valaki támogatásra. Amennyiben valaki 140 m2-es, összkomfortos lakásban él, nem vizsgáljuk, hogy van-e eltartásra kötelezhető családtagj a, illetve, miért nem adja ki albérletbe. M.F.-Elismeijük azt, ma senki nem tehet arról, hogy valamikor abban a házban 4-5 fős család élt, és a család tagjai elköltöztek, de vizsgálni kell, tudnák-e a lakásban maradót támogatni, hiszen az örökség az övék lesz. Segélyek elosztása 1994-feesi Támogatott Segélyezettek Felhasználás formák száma (fő) E Ft-ban l.ápolási díj ^-Közlekedési tám Rendszeres szociális segély Rendszeres nevelési segély GYET Munkanélküliek jöv. pótló tám Lakásfenntart Atmeneti segély nevelési tankönyv szociális Étkezési térítés lo.temetési Köztemetés Közgyógyellátás TB kártva 378 _ Összesen: Ebből természetbeni támogatás: 17% K.L.-Az ilyen helyzetben lévő lakóknak el kellene gondolkodni azon, hogy kisebbre cserélj ék aj el enl égi igényeiket meghaladó lakást, illetve alacsonyabb komfortfokozatúra cseréljék, melyet már képesek lennének fenntartani. Ne a város fizesse a jó komfortérzetet. M.F.-Nemcsak ebben a részben van problémás fogalmazás. Itt van a munkanélküliek rendszeres jövedelem pótló támogatása. Tudjuk, hogy nem is kevesen átjárnak Ausztriáb a munkát végezni. Ott nincsenek bejelentve, itthon pedig csak három havonta kell jelentkezzenek a munkaügyi központban és itthon veszik fel a segélyt. Joggal háborítja fel azokat, akiknek a béréből vonják azt az összeget, melyből ő a segélyt kapja. Cs.L.-Ezért is fontos a fokozott előzetes környezettanulmány és a segélyezési időszakban az ellenőrzés. M.F.-így van, hiszen az érintett nem fogja jelenteni azt, neki már van valamilyenjövedelme. V.J.-Az 1994-es évben két esetben lett megvonva fekete munka miatt támogatás. -Az évivi. törvény 11. paragrafusa alapján a 6 hónapja a munkanélküliek jövedelempótló támogatásában részesülő személyek havonta 40 óra időtartamig közösségi m unkára kötelezhetőek. Amennyiben a kötelezett ezt elutasítja, meg kell vonni három hónapra a támogatást. M iért nem alkalm azza ezt az önkormányzat? V.J.-Nem tudjuk, hogy a korábbi bizottság miért nem építette be a jelenleg hatályos rendeletébe ezt a kitételt. A mi feladatunk most az lesz, hogy megnézzük, miként tudjuk ezeket a személyeket munkára kötelezni. Ezzel a városisnyeme. K.L.-Nehéz, bonyolult szövegezésű a rendelet. Külön-külön vizsgál dolgokat, különféle címeken biztosít segélyezési lehetőségeket ahelyett, hogy egy adott létfenntartási összegben gondolkodna a jogalkotó. Ezért, mert jelenleg ilyen, elbújnak a jog mögé egyesek. Érthetőbb, áttekinthetőbb, egységesebb, közérthetőbb szövegezésűnek kell lennie az új rendeletnek. Nem vállalkozhattunk arra, hogy a rendelet szövegét tételesen áttekintsük, de egy-egy példán keresztül bemutattuk, a képviselők miként vélekednek a jelenleg érvényes rendeletről. Vélhetőleg a közeljövőben bizottságokban újrafogalmazzák a rendeletet. Kérjük olvasóinkat, amennyiben van véleményük a szociális rendeletről, juttassák el lapunkhoz, illetve képviselőjükhöz. M.F. Vízszintes: 1. Kom.-Észt. megyei település, 3. József Attila egyik művében üdvözli, 7. Személyes névmás, 8. Disznót vág, 9. Pecsét helye, 10. Kilenc negyednyit budapesti! 12. Akén, a tantál és a kalcium vegyjelei, 13. Áldozás kezdete! 15. India sarka! 16. Integrált áramkör, 18. Női név, 21. Fürdés eszköze, 23. Nemzeti Bajnokság, 25. Szülő, 26. Nem engem, 27. Ütős hangszer, 29. A szerelem vadásza, 30. Időmérő szerkezet, 31. Valamely személyt, 32. Tanul a történtekből, 33. Mindent lejegyzetelő; Függőleges: 1. Földrész, 2. Bábeli sík! 3. Személyes névmás, 4. Vitéz, 5. Összevissza tolat! 6. Becézett apa 8. Kevert, szín, 11. Törött tányér! 14.DN! 17.Avizek vadjai, 19. Jelezve óv, 20. Dél-amerikai hegységrendszer, 22. Horgászfelszerelés fontosrésze, 24. Eldől a pohár, 26. Amolnár a lisztet..., 28. Irány, 31. Ajándékot oszt, 32. Azonos betűk. A beküldési határidő: február 17. Beküldendő a vízszintes 3. A múlt év december 30-án megjelent KÉTHhlkSben lévő keresztrejtvény helyes megfejtése: Szerző: Petőfi Sándor. Az idézet A nép nevében c. versből való: S miért vagytok ti kiváltságosok?/ Miért a jog csupán tinálatok?/ Apáitok megszerezték a hazát/ De rája a népizzadság csorog.. A nyertes Rudas László. Nyereményét a szerkesztőségben átveheti. OROSZLÁNYI KSTHtTtS február 10. 4

5 Az edző bízik csapatában Ha labdarúgásról van szó, mindig szívesen ragadok tollat. Most is így történt. Városunkban sokakat érdekel, mi lesz foci - csapatunk további sorsa? Errcíl beszélgettünk Kovács István edzővel a minap délután egy kulturált, csendes kis helyiségben. * * # * * sf: * ^ * s e sf: afs :Jc * sfí * ^ * * * * * * * * * * * * * * -Mikor kezdték el a tavaszi idényre való felkészülést? -Január 8-án egy bakonycsernyei terem tornával, ahol az elődön tőig jutottunk úgy, hogy egy rúgott góllal maradtunk le a döntőbejutástól! Itt sok jó képességű csapattal találkoztunk. Január 17-étől szabadtéri edzések következtek olyan megosztásban, hogy háromszor a szabadban gyakoroltunk, szom bat délutánonként a bokodi terem tornasorozaton indulunk, amely február 25-ig tart. Ebben a hónapban fő cél a fizikai képesség fejlesztése volt. Természetesen ha erre mód nyílott, technikai elemeket is gyakoroltunk. Február 1-jével ugyanis előkészületi m érkőzéseink szintén bekerültek edzésprogramunkba, a március 15-i rajtig /ez szerdai nap!/, 10 találkozót szeretnénk lebonyolítani, elsősorban magasabb osztályú csapatokkal. Ezzel kellően fel tudunk készülni a tavasszal ránk váró valószínűen nehéz sorozatra, melynek befej eztévelj elenlegi pozíciónkat meg szeretnénk tartani! -Az érdeklődőknek mit mondanál el az elők észü leti m eccsekkel kapcsolatban? -Tisztelt szurkolóinknak az alábbiakat tudom elmondani: Az elsőilyenmérkőzésen a TSC-vel szemben /Tatabányán/ már túl vagyunk. Vereségünk ellenére együttesem nagyon jó benyomást keltett, különösen az átalakított tám adósorunk m ozgott biztatóan: így az újonnan igazolt Szűcs Zsolt /Tb. Erőműtől/ és a visszaigazolt, saját nevelésű Ferkó Attila /a TSC-től/. Úgy érzem, Antal Marci a jövőben jó partnerekre talál majd bennünk. Bízom abban, középpályás sorunk támogatásával ez az új csatársor megőrzi őszi gólgyártó képességünket! A továbbiakban program unk így alakul: február 4./szombat/: OBSK - M ór/ Oroszlány, 103 /; febr. 8./szerda/: OBSK- Bicske /O roszlány, 153 /; febr. 11./ szom bat/: OBSK- B akonycsernye / Oroszlány, 153 /; febr. 15./szerda/: Magyar I. V.-OBSK /Tata, Edzőtábor, 1530/; febr. 18./szombat/. Bicske - OBSK/Bicske, 153 / febr. 21 Aedd/: OBSK- UFC Tb. /Oroszlány, 153 /; febr. 26./vasámap/: OBSK- Csákvár /Oroszlány, 11 /; márc. 1./szerda/: Innsbruck/Tirol/-OBSK/Tatabánya, 153 /. Két mérkőzésünk időpontját később közlöm majd. -Kik távoztak a csapattól? -Ketten: Haász Karoly a Veszprém SChez /NB II/; Módi Csaba egyéni vállalkozóként Németországba ment. M indkét volt játékosom nak a maga választotta területén sok sikert kívánok! -Kik lesznek azok, akik a már említett elképzelésedet meg fogják valósítani? -Következő a keretem: Fodor, Osváth J. /kapusok/;- Gárdony M; Ricza Z., Széli Cs., Pankl T., Horn I., Rév Gy., Pálvölgyi P., Boros Gy., Kocsis P., Antal M., Szabados K., Szűcs Zs., Ferkó A., Kiss Z. Négy ifjúságikorú is ide tartozik: Bán B., Rácz D., Németh N., Kuris A. -H ogy álltok a m űködéshez szükséges anyagi feltételekkel? -Nekem, mint a csapat edzőjének a szakm ai irányítás a feladatom. Természetesen tisztában vagyok azzal, pusztán csak a labdarúgás szeretetéből egy csapatot fenntartani és működtetni még ilyen szintű bajnokságban sem lehet! Őszintén remélem, ezen lelkesen játszó, küzdeni tudó gárdám törekvéseit bázisvállalatunk, úgyszintén városunk - az elvárható szinten - nemcsak biztató ígéretekkel, hanem minden szükséges eszközzel támogatni fogja! Ha valamikor oroszlányi futballisták tám ogatást érdemeltek, akkor ezek a fiúk az utóbbi 2-3 évben igencsak rászolgáltak erre! -Gondolom, hogy a szurkolókhoz is van egy-két szavad! -Azt kérem a labdarúgást szerető közönségtől, hogy az elmúlt évekhez hasonlóan továbbra is segítsenek bennünket lehetőleg minél nagyobb számban a mérkőzéseken. Ez fontos lenne együttesem számára. ígérhetem - a csapat nevébenis -, élvezetes, eredményesjátékkal megháláljuk biztatásukat! Ez volt az edző részéről igazán szépen hangzó befejezés. A cikk írójának annyi a megjegyzése: Elképzeléseik váljanak valóra a város, a szurkolók örömére! Hajrá Bányász! Bükki József A Művelődési Központ és Könyvtár februári programjai Film: Végveszélyben Oviszínház: Próbatétel Óvodapedagógiai tanácskozás EZ+AZ Show műsor Majki Népfőiskola közgyűlése Egyszülősök - nagycsaládosok klubjának alakuló összejövetele Film: Apáca show A csövesek - Tip-Top Színház előadása Ovi mozi: A baromfi udvar rémei Cukorbetegek klubja Vendégek: Székely Antal, Varga János Film: Drágám a kölyök (marha) nagy lett Film: Specialista Kertbarát kör Orosz István festőm űvész kiállítása február 10. és 28. között tekinthető meg. A Bányász Klub programjai Állandó programok: Hétfő: 16 nyugdíjas klub 16 KRESZ tanfolyam Kedd: 16 Népdalkor OMBKE szakmai előadások Egyetemi, főiskolai előkészítő (történelem) Szerda: 16 KRESZ tanfolyam 17 Egyetemi, főiskolai előkészítő (matek) Csütörtök: 9 Zenekari próba Péntek: 16 KRESZ tanfolyam 16 Modellezők baráti köre Szombat: 8 Zenekari próba Február OMBKE FARSANGI BÁL Borászati előadás. Előadó: Kiss Bertalan. Borverseny. Nevezni 1-11, saját termésű borral lehet Sofőr bál Nyugdíjas Farsangi bál OROSZLÁNYI K tt K U S február 10. 5

1 millióig adómentesek a vállalkozók

1 millióig adómentesek a vállalkozók Régi könyveit könyvkötészetünk újjávarázsolja. MONTÁZS NYOMDA Oroszlány, Felsőtelep S (34) 361-122/ 25-71 S fax 361-122/14-14 "Azért vagyunk a világons hogy valahol otthon legyünk benne. KROKI s z e r

Részletesebben

Gazdasági program Gubody Ferenc terv

Gazdasági program Gubody Ferenc terv VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA H Nagy László Lázár grafi kája XXII. évfolyam 5. szám Cegléd város honlapja: www.cegled.hu Miért éppen a nagy előd, Gubody polgármester nevét viseli ez a terv? Olyan időket élünk,

Részletesebben

A továbbképzések során hat pedagógus sajátította el a szükséges ismereteket. Idén már a hatodik tanulócsoport

A továbbképzések során hat pedagógus sajátította el a szükséges ismereteket. Idén már a hatodik tanulócsoport o r o s z l á n y i KróniKAs V. évfolyam, 1. (211.) szám 2003. április 11. Kalamárék nem bánták meg a váltást Lépésről Oroszlányban rendezte negyedik családi napját a Lépésről - lépésre Országos Szakmai

Részletesebben

Írország hercegnője Cegléden 2014.04.04. 19 00

Írország hercegnője Cegléden 2014.04.04. 19 00 VIII. évfolyam, 4. szám 2014. február 28. P A A N O R Á M Írország hercegnője Cegléden 2014.04.04. 19 00 P A A N O Kiadó: Panoráma Média Kft. 2700 Cegléd, Csalogány u. 3. Tel/Fax.: (53) 312-038 info@cegledipanorama.hu

Részletesebben

Újhartyán község nevének eredetéről

Újhartyán község nevének eredetéről Újhartyán község nevének eredetéről Újhartyán község képviselő testülete a 118/2010.(09.08.) sz. Képviselő-testületi határozatában felkérte a települési német kisebbségi önkormányzatot, vizsgálja meg a

Részletesebben

Etyeki. Közdolgokban hallgatni, hol káros vélemény vagy tett nyilatkozik, hû polgárnak nem szabad Kölcsey Ferenc

Etyeki. Közdolgokban hallgatni, hol káros vélemény vagy tett nyilatkozik, hû polgárnak nem szabad Kölcsey Ferenc 2011.01.24 02:16 Page 2 Etyeki Befelé nézz, bensôdben fakad fel a jónak forrása, s ha szüntelenül mélyíted, szüntelenül buzog! Marcus Aurelius Felelôsséggel Etyekért független, civil közéleti havilap IV.

Részletesebben

Jótékonysági bál. a mentôállomásért. » Javaslat a kórházról 3.» Farsangi hangulatban 9.» Gyógyszerhelyzet 11.» CVSE siker a Premier Kupán 13.

Jótékonysági bál. a mentôállomásért. » Javaslat a kórházról 3.» Farsangi hangulatban 9.» Gyógyszerhelyzet 11.» CVSE siker a Premier Kupán 13. Új» AZ ÚJSÁG CELLDÖMÖLKÖN INGYENES, A VIDÉKI ELÔFIZETÔKNEK HAVONTA 108 FORINT. XIX. ÉVFOLYAM 3. SZÁM (438) 2007. FEBRUÁR 9. CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA» Javaslat a kórházról 3.» Farsangi hangulatban

Részletesebben

Tisztelt Olvasóink! Lapunk 2005. januárjától más idõpontban kerül terjesztésre, ezért minden héten péntek estig kapják kézhez.

Tisztelt Olvasóink! Lapunk 2005. januárjától más idõpontban kerül terjesztésre, ezért minden héten péntek estig kapják kézhez. Tisztelt Olvasóink! Lapunk 2005. januárjától más idõpontban kerül terjesztésre, ezért minden héten péntek estig kapják kézhez. XVII. évfolyam 8. szám 2005. március 3. Megjelenik 21.000 példányban http://kanizsaujsag.kanizsa.hu

Részletesebben

Ebesi Hírlap. Tesszük a dolgunkat, az emberek számíthatnak ránk. A tartalomból... Ebes Község Önkormányzatának havonta megjelenő lapja

Ebesi Hírlap. Tesszük a dolgunkat, az emberek számíthatnak ránk. A tartalomból... Ebes Község Önkormányzatának havonta megjelenő lapja XII. évf. 2. szám 2013. február Ingyenes kiadvány Ebes Község Önkormányzatának havonta megjelenő lapja A tartalomból... Testületi ülés 3. oldal Búcsú Emődy Dániel tanár úrtól 4. oldal Tájékoztató fórumot

Részletesebben

Ára: 107 Ft VII. évfolyam 2. szám, 2006. február 2. Beindult a választási kampány A parlamenti választások időpontjának

Ára: 107 Ft VII. évfolyam 2. szám, 2006. február 2. Beindult a választási kampány A parlamenti választások időpontjának Ára: 107 Ft VII. évfolyam 2. szám, 2006. február 2. A lap megjelenési területe a Tápió-vidék 21 települése: Bénye, Gomba, Farmos, Káva, Kóka, Mende, Nagykáta, Sülysáp, Szentmártonkáta, Szentlőrinckáta,

Részletesebben

MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ. Ismét 1% + 1% AMI VÁLTOZOTT ÉS AMI NEM

MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ. Ismét 1% + 1% AMI VÁLTOZOTT ÉS AMI NEM MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ KzØleti informæcis lap Ismét 1% + 1% Ebben az évben ismét lehetõségünk van arra, hogy személyi jövedelemadónk 2 x 1 %-áról rendelkezzünk. Az elsõ 1 %-ot társadalmi szervezet, alapítvány

Részletesebben

Húsz év eredményei, értékei

Húsz év eredményei, értékei 2009. április 1. XVIII. évfolyam 4. szám Monor Városi Önkormányzat Lapja Húsz év eredményei, értékei Húsz év lakóhelyünk történetében elég hosszú idő ahhoz, hogy felnőjön egy új nemzedék, amely semmilyen

Részletesebben

120 millióval kevesebből működhetnek az intézmények. Január végéig kiderül: elkel-e a Vért?

120 millióval kevesebből működhetnek az intézmények. Január végéig kiderül: elkel-e a Vért? oroszlán y i K^óniKAs VI. évfolyam, 1. (230.) szám 2004. január 16. Január végéig kiderül: elkel-e a Vért? A Vértesi Erőmű Rt. január 8.-i rendkívüli közgyűlésén az ÁPV Rt. képviselője arról adott tájékoztatást,

Részletesebben

II. Civil és Családi Nap vendéggel

II. Civil és Családi Nap vendéggel 2012. XXIV. évf. 9. szám Ára: 100,- Ft II. Civil és Családi Nap vendéggel Hogy mi volt különleges ebben az augusztus 25-ei napban? A környezet, az idő, a közös munka és még jó néhány dolog, de valamit

Részletesebben

Bort, búzát, békességet, sötétségben fényességet! Új esztendő újat hozzon, régi jótól meg ne fosszon. Ki barát volt, az maradjon,-

Bort, búzát, békességet, sötétségben fényességet! Új esztendő újat hozzon, régi jótól meg ne fosszon. Ki barát volt, az maradjon,- XX. évfolyam 1. szám Napló Városházi Rákospalota, Pestújhely és Újpalota polgárainak lapja Bort, búzát, békességet, sötétségben fényességet! Új esztendő újat hozzon, régi jótól meg ne fosszon. Ki barát

Részletesebben

Itt élni akarókkal teremtsünk élhető várost...

Itt élni akarókkal teremtsünk élhető várost... 2011. november 25. III. évfolyam 10. szám www.ozdikorkep.hu Itt élni akarókkal teremtsünk élhető várost... Ajánló A cég 1996-ban alakult a város vezetékes gázellátó vezetékhálózatának 97 km-es bővítésére

Részletesebben

A tartalomból: ÜLLÕ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2007. SZEPTEMBER XVII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM. Kiskalendárium. Szeptember-Szent Mihály hava

A tartalomból: ÜLLÕ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2007. SZEPTEMBER XVII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM. Kiskalendárium. Szeptember-Szent Mihály hava A tartalomból: ÜLLÕ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2007. SZEPTEMBER XVII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM Kitüntetések 2 Ünnepi események 3-4 Az ülésterembõl jelentjük 5 Képviselõi oldalak 6-8 Hitélet 9 Tanévkezdés 10

Részletesebben

XX. évfolyam 7 8. szám 2010. július augusztus. Baltás István Barati Attila Bene Klára Benkovics László Bíróné Dienes Csilla Budai Zsolt

XX. évfolyam 7 8. szám 2010. július augusztus. Baltás István Barati Attila Bene Klára Benkovics László Bíróné Dienes Csilla Budai Zsolt ÖNkormányzat www.toosz.hu XX. évfolyam 7 8. szám 2010. július augusztus a TÖOSZ folyóirata Baltás István Barati Attila Bene Klára Benkovics László Bíróné Dienes Csilla Budai Zsolt Búza Zsolt Czupi Sándorné

Részletesebben

Kanizsa DÉL-ZALAI HETILAP. Százötven éves a Keri. Követték az elõdök örökségét: értéket, hagyományt teremtettek

Kanizsa DÉL-ZALAI HETILAP. Százötven éves a Keri. Követték az elõdök örökségét: értéket, hagyományt teremtettek Kanizsa DÉL-ZALAI HETILAP XIX. évfolyam 43. szám 2007. december 6. Százötven éves a Keri Nagyszabású, egy hetes programmal, százötven körös váltófutással, iskolatörténeti kiállítással, szakmai nappal,

Részletesebben

Megkezdi működését az ipari park. Lokálpatrióta hetilap Alapítva 1992

Megkezdi működését az ipari park. Lokálpatrióta hetilap Alapítva 1992 XV. évf. 34. szám 2006. szeptember 21. Terjesztői ára: 75 Ft Megkezdi működését az ipari park Lokálpatrióta hetilap Alapítva 1992 Új munkahelyek, beruházások Szeptember 19-én, kedden délelőtt Gödöllő szempontjából

Részletesebben

EUROPART 2011: A SZERENCSI TALÁLKOZÓ

EUROPART 2011: A SZERENCSI TALÁLKOZÓ XXVI. év fo lyam 10. szám 2011. június 10. Ára: 150 fo rint www.szerencsihirek.hu SMS: 06-20/940-2066 EUROPART 2011: A SZERENCSI TALÁLKOZÓ KÖZ ÉLE TI LAP MEG JE LE NIK KÉT HE TEN TE SZERENCSEN ÉS KÖR NYÉ

Részletesebben

2014 DECEMBER. XXIII. évfolyam 9. szám. Harang csendül... tel várunk!

2014 DECEMBER. XXIII. évfolyam 9. szám. Harang csendül... tel várunk! INGYENES KÖZÉLETI HAVILAP XXIII. évfolyam 9. szám 2014 DECEMBER Fotó: Kastélykerti Óvoda Harang csendül... Bántja lelkem a nagy város Durva zaja, De jó volna ünnepelni Odahaza. De jó volna tiszta szívből

Részletesebben

Gondolatok a könyvtárban ÍRÁSUNK A 10. OLDALON

Gondolatok a könyvtárban ÍRÁSUNK A 10. OLDALON FEJER www.fejerlap.hu LAP2007. Az önkormányzat számára is évről évre visz- 2 szatérő ünnep a végzősök útra bocsátása, a ballagás. A közgyűlés elnökének köszöntőjét lapunkban olvashatják. 10 Együttes ülést

Részletesebben

Kanizsa. XX. évfolyam 3. szám 2008. január 24. Zala megye városainak polgármesterei Nagykanizsán tartották évadnyitó értekezletüket.

Kanizsa. XX. évfolyam 3. szám 2008. január 24. Zala megye városainak polgármesterei Nagykanizsán tartották évadnyitó értekezletüket. 2008.01.23. 15:39 Page 1 Kanizsa DÉL-Z ZALAI HETILAP XX. évfolyam 3. szám 2008. január 24. Zala megye városainak polgármesterei Nagykanizsán tartották évadnyitó értekezletüket. Korábban rendszeresek voltak

Részletesebben

melyiket A KETTŐ KÖZÜL? A gyermekek kevéssé ismerik Monor Városi Önkormányzat Lapja Ünnephez méltó hangulatban zajlott az október 23-i megemlékezés.

melyiket A KETTŐ KÖZÜL? A gyermekek kevéssé ismerik Monor Városi Önkormányzat Lapja Ünnephez méltó hangulatban zajlott az október 23-i megemlékezés. 1000 Ft-os vásárlási utalvánnyal! részletek a 27. oldalon XVI. évfolyam 9. szám Monor Városi Önkormányzat Lapja A gyermekek kevéssé ismerik Ünnephez méltó hangulatban zajlott az október 23-i megemlékezés.

Részletesebben

Szentesi Élet. XLV. évfolyam 48. szám 2013. november 29. Városi hetilap Ára: 175 Ft (elõfizetve 120 Ft) Egészséges felnõtteket...

Szentesi Élet. XLV. évfolyam 48. szám 2013. november 29. Városi hetilap Ára: 175 Ft (elõfizetve 120 Ft) Egészséges felnõtteket... Szentesi Élet XLV. évfolyam 48. szám 2013. november 29. Városi hetilap Ára: 175 Ft (elõfizetve 120 Ft) Kis diákok nagy döntése... Ez év szeptember 1-jétõl alapjaiban megváltozott a pedagógiai szakszolgálat

Részletesebben

Idén is: minden, ami belefér. KRÓNIKÁS. Szolgáltatási díjak változásai 2002-ben. Boldog új esztendőt! Szerződéskötés a Vért-nél

Idén is: minden, ami belefér. KRÓNIKÁS. Szolgáltatási díjak változásai 2002-ben. Boldog új esztendőt! Szerződéskötés a Vért-nél Szolgáltatási díjak változásai 2002-ben (Itt azokat közöljük melyeknél az ármegállapítás a képviselő-testület hatáskörébe tartozik.) A bérlakások bérleti díja 2002. január 1-től a következőre módosul:

Részletesebben

BIZTOSÍTÁSOK, NYUGDÍJ

BIZTOSÍTÁSOK, NYUGDÍJ 24.2.2011 0:09 Page 2 ZSUZSKA Etyeki V I R Á G ZÓ L O T T Ó Z Ó JA Élôvirág, koszorúk, alkalmi csokrok, virágföld, ajándék Befelé nézz, bensôdben fakad fel a jónak forrása, s ha szüntelenül mélyíted, szüntelenül

Részletesebben

Tájházunkat megnyitottuk...!

Tájházunkat megnyitottuk...! Tájházunkat megnyitottuk...! 2011. szeptember 17-18. Kulturális Örökség napjai. Minden évben országosan szervezett program, az ingyenesen látogatható épületek hétvégéje. Ilyenkor van lehetőség múzeumok,

Részletesebben

Üllői. Közösségben az erő. Emberségből jeles. Év végi segítség. Jó kezekben az iskola. Üllői pofon a Vasasnak. A tartalomból:

Üllői. Közösségben az erő. Emberségből jeles. Év végi segítség. Jó kezekben az iskola. Üllői pofon a Vasasnak. A tartalomból: Költségvetés 2012 Nem lesz könnyű a 2012. esztendő. A nehézségek a város költségvetésén is tükröződnek. Több fronton várható szigorítás, ennek ellenére kijelenthető: a város még mindig irigylésre méltó

Részletesebben